The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (39)

pdfjoiner (39)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №44 1296) 22/11/2019

БАРЛЫҚ ИГІЛІК АДАМ ЕҢБЕГІМЕН ЖАСАЛАДЫ ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!

ҚР Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Қарағанды облысы ҚАЗАҚСТАН
Жезқазған қаласына жұмыс сапарымен барды КӘСІПОДАҒЫ
ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ
«Анненск» кенішінде кездесу өтті айтты. Е. Тоғжанов өз сөзінде Еңбек гигие- салалық кəсіподағымен бірлесе отырып, қо-
ҚРКФ төрағасы жұмыс сапарын «Қазақ- насы жəне кəсіби аурулар ұлттық орталығы- сымша ынталандырушы төлемдер ретінде 65 349
мыс» корпорациясының Сəтбаев қаласындағы ның мəліметі бойынша Қарағанды облысында жалпы құны 500 000 теңге сертификаттарды
Шығыс Жезқазған кеніші кен байыту кешені кəсіби аурулар көрсеткіші 2016 жылы – 166, бекіткендігіне тоқталды. QAZAQSTAN
«Анненск» шахтасынан бастады. Шығыс 2017 жылы – 218, ал 2018 жылы – 170 адамға KÁSIPODAGY
Жезқазған кеніші кен байыту кешенінде 1800 жеткендігіне тоқталды. Кездесу соңында ҚР Кəсіподақтар Федера-
адам жұмыс істейді, оның - 1200 кеншілер, үш циясы төрағасы «Жезқазған қаласының көп- ГАЗЕТІНЕ 2020 ЖЫЛҒА
кəсіподақ ұйымы бар. Шахтаға түсіп, 400 метр «Өндірісті өңірде еңбек ететін кеншілердің бейінді ауруханасы» КМК бастауыш кəсіподақ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР
тереңдікте еңбек етіп жатқан кеншілермен денсаулығын жақсарту мен кəсіби аурулардың ұйымына кəсіподақтар қозғалысын дамыту
кездескен Е.Тоғжанов оларды толғандырған деңгейін төмендетуге сіздердің қажырлы ең- жолындағы ерен еңбегі үшін алғыс білдіріп, Тел/факс: 8 (717-2) 20-21-15
мəселелер жайлы сұрады. «Кеніште қолда- бектеріңіз арқылы қол жеткізе аламыз», - деді бірқатар кəсіподақ белсенділерін марапаттады. менеджер
нылатын техникалар жаңа, еңбек жағдайлары ҚРКФ төрағасы.
мен қауіпсіздік мəселесі де қалыпты» деген «Жезқазған Бизнес жəне көлік колледжі» ЦИФРА ДНЯ
шахтерлар ең өзекті мəселе зейнет жасын Е.Тоғжанов дəрігерлерге қатысты орын оқытушыларымен кездесуде кəсіптік
төмендету екендігін жеткізді. ҚРКФ төраға- алған қылмыстық істер қоғам алдында дəрі- білім беру мəселесі талқыланды 112 958
сы бұған дейін Қарағандыдағы кеншілермен герлердің кəсіби қауіптерден қорғалмаған- ҚРКФ төрағасы «Жезқазған Бизнес жəне
кездесуінде де осы мəселе көтерілгендігін, дығын, кəсіподақтардың басты мақсаты заключено коллективных
Кəсіподақтар федерациясы өз тарапынан Пар- денсаулық сақтау саласы қызметкерлеріне көлік колледжі» ЖМ ұстаздар ұжымымен жүз- договоров по республике
ламентке жəне Үкіметке ұсыныстарын дайын- олардың кəсіби қызметінде қолдау көрсету десті. Құрылғанына 10 жыл толған колледжде
дап, жеткізетіндіктерін айтты. Кен өндірілетін болып табылатындығын жеткізді. бүгінгі таңда өндірісті өңірде сұранысқа орай
кеніштегі еңбек қауіпсіздігі мен жазатайым 14 мамандық бойынша 771 техникалық жəне
жағдайларды болдырмау мəселесі жайлы да «Кəсіподақтар əлеуметтік əріптестерімен кəсіптік жұмысшы мамандары дайындалады.
сөз қозғалды. бірлесе отырып, құқық алаңында Қазақстан
дəрігерлерін кəсіптік қызметінде қорғау құрал- Кəсіптік одақтар ұстаз еңбегіне мемлекеттік
ҚРКФ төрағасы «Жезқазған қалалық дарын əзірлеуге белсенді қатысуда. Кəсіптік қолдауды күшейту мақсатында бірқатар іс-ша-
көпбейінді ауруханасындағы» медицина одақтар, лайықты еңбекақыны, əлеуметтік ке- раларды жүзеге асырды. Қоғамдағы мұғалім
пілдерді, қызметкерлер жұмысының тиімді мəртебесінің артуы мен нығаюының басты
қызметкерлерімен кездесті ұйымдастырылуын қамтамасыз етуге қол көрсеткіші - Парламент Мəжілісінің қара-
ҚР Кəсіподақтар федерациясының төрағасы жеткізбекпіз» - деп атап өтті ҚРКФ төрағасы. уына енгізілген «Педагог мəртебесі туралы»
Жезқазған қалалық көпбейінді ауруханасына жаңа заң жобасы. Педагогтардың əлеуметтік
барып, медицина қызметкерлерімен кездес- Ералы Тоғжанов өзекті мəселелердің бірі мүдделерін қорғау аясында кəсіподақтар осы
ті. Кездесуде ҚРКФ төрағасы бұл өңірдегі ауылдық елді-мекендерде жұмыс істейтін құжаттың əзірленуіне белсенді қатыса оты-
алаңдататын мəселе кəсіби аурулардың таралу жас мамандарды əлеуметтік қолдау мəселесі рып, мұғалім мəртебесі мен беделін арттыруға
көрсеткішінің жоғары деңгейде екендігін баса екендігін айта келе, бұл бағытта облыстық қатысты өз ұстанымын білдірді, - деп атап
жəне аудандық медициналық ұйымдарға қа- өтті Е.Тоғжанов.
жетті жас мамандарды қолдау мақсатында
ҚР Кəсіптік одақтар федерациясы «SENIM» (Жалғасы 2-бетте)

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ №44 (1296) 22/11/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

БАРЛЫҚ ИГІЛІК АДАМ ЕҢБЕГІМЕН ЖАСАЛАДЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ

(Басы 1-бетте) ПРЕЗИДЕНТА РК

Кəсіподақтар ұйымын еліміздегі жастар бастысы - əр балаға деген сүйіспеншілік пынан қолдауға бағытталған маңызды О ПОВЫШЕНИИ ДОХОДОВ
арасындағы жұмыссыздық мəселесі де қажет», - деді ҚРКФ төрағасы Е.Тоғжанов. іс-шараларды атап өтті. Сонымен қатар,
алаңдатады. Бүгінде Қазақстанда 15-28 Е.Тоғжанов қазіргі таңда елімізде 15-28 НАСЕЛЕНИЯ – ОБЩАЯ ЗАДАЧА
жас аралығындағы 81 мың адам жұмыссыз. Балалармен емен-жарқын сөйлескен жастағы жұмыссыздар саны 81 мың адам-
Əлеуметтік əріптестермен бірлесе отырып, Ералы Тоғжанов оларға еліміздің белгілі ды құрап отырғандығын, Қарағанды облы- СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
студенттерді уақытша жұмысқа тартуды азаматы болып, алға қойған мақсаттарына сында 2019 жылдың екінші жартысының
ұйымдастыру мен жастар қозғалысын да- жетіп, биік шыңдарды бағындыруға тілек қорытындысы бойынша 6,5 мың жас жұ- 18 ноября т.г. на очередном заседании межведом-
мыту бойынша іс-шаралар қабылданады. білдірді. Балалар үйінің тəрбиеленушілері мыссыз екендігін жеткізді. ственной группы по повышению доходов населения
өз кезегінде шеберліктерін көрсетіп, спорт- под председательством акима Северо-Казахстанской
Осыған орай, Е.Тоғжанов бұл колледждің тық жетістіктерімен бөлісті. «Жастар арасындағы жұмыссыздықты области Аксакалова К.И. был рассмотрен вопрос «О
«Мəңгілік ел жастары: «Серпін-2050» азайту кəсіподақтар ұйымы жұмысындағы принятых мерах по внесению изменений в коллектив-
бағдарламасының жүзеге асырылуына да «Барлық игілік адам еңбегімен жаса- басым бағыт болып қала береді. Осы рет- ные договоры, регулирующих систему оплаты труда
өзіндік үлес қосып отырғанын атап өтті. лады. Сіздердің алдарыңызда үлкен өмір те белгілі бір уақыт аралығында жұмысқа и созданию первичных профсоюзных организаций
«Осы ретте белгілі бір уақыт аралығында жолы бар. Жақсы оқыңдар, алдарыңа мақ- орналаса алмау жайттары алаңдаушылық на предприятиях и сельхозформированиях области».
жұмысқа орналаса алмау жайттары алаңда- сат қойыңдар, өмірдің үлгілі жақтарын тудырады. Бір жылдан астам аралықта
ушылық тудырады. Бір жылдан астам ара- үйреніңдер, сонда барлық жетістіктерге жұмыссыз жүру қаржылық əлеуетке ғана По состоянию на 1 ноября т.г. в области заключено
лықта жұмыссыз жүру қаржылық əлеуетке жетесіңдер», - деді Тоғжанов жас спорт- емес, кəсіби біліктілік пен адамның өзіне и действует 5446 коллективных договоров, что со-
ғана емес, кəсіби біліктілік пен адамның шыларға айтқан тілегінде. деген сенімділігіне кері ықпал етеді», - деді ставляет 97,1% от количества действующих предпри-
өзіне деген сенімділігіне кері ықпал етеді», ҚРКФ төрағасы. ятий. Наблюдается рост заключения колдоговоров.
- деді ҚРКФ төрағасы. Кездесу соңында ҚРКФ төрағасы бала- В целом установлено взаимодействие профсоюзов
лар үйіне картина сыйлады. Сонымен қатар, кəсіподақтар жұмы- с акимами районов, в тоже время не достаточно уде-
Тоғжановтың Жезқазған жастарымен сының негізгі бағыттары жастар сая- ляется внимание в этой работе в таких районах, как
кездесті Тоғжанов: «Жастар саясатын сатын тиімді жүргізу, стартап жобалар Айыртауский, Тайыншинский и г.Петропавловске,
қалыптастыру мен маңызды жəне жас кəсіпкерлердің бастамалары- предприятия которых не полностью охвачены дей-
ҚР Кəсіподақтар Федерациясының əлеуметтік-еңбек мəселелерін на қолдау көрсету, кəсіподақ қызметіне ствием коллективных договоров, а следовательно
төрағасы Ералы Тоғжанов Жезқазған шешуде жастар үні естілуі тиіс» инновациялық технологияларды енгізу и нормами дополнительной социальной защиты
өңіріндегі жұмыс сапарының екінші күні Бұл күні ҚРКФ төрағасы Ералы қажеттігін атап өтті. работников.
Жезқазған қаласындағы Мəруа Құлышева Тоғжанов Қарағанды облыстық кəсіподақ
атындағы балалар үйіне барды. Бүгінде орталығының «Келешек» Жастар кеңесі Е.Тоғжанов жастардың əлеуметтік- Председатель профсоюзного Центра СКО Ну-
бұл мекемеде 35 бала тəрбиеленеді. Ба- мүшелерімен кездесті. еңбек құқықтарын қорғауға бағытталған ракаев Е.Е. в своем выступлении отметил, что в
лалар үйінің директоры Ғазиз Жетібаев Кездесу кəсіподақ қозғалысының құн- бірқатар мəселелерге көңіл бөлу, Еңбек целях социальной поддержки и правовой защиты
қонақтарды тəрбиеленушілерге жасалып дылықтары негізінде жаңашыл идеялар адамының мəртебесін арттыру, еңбек на- работников предприятий, профсоюзами совместно
отырған жағдаймен таныстырды. Меке- мен еңбекші жастарды қолдаудағы жоба- рығында жастарды қорғаудың жаңа меха- с государственной инспекцией труда, областными
меде балаларды жан-жақты дамыту үшін ларды талқылаған тиімді диалог алаңына низмдерін əзірлеу мəселелерін жан-жақты отраслевыми департаментами и управлениями про-
спорттық секциялар мен үйірмелер жұмыс айналды. Жастар Кеңесінің кəсіподақ бел- қарастыру жəне Жалпыға Ортақ Еңбек водятся встречи с трудовыми коллективами и рабо-
істейді. сенділері жастардың еңбек нарығындағы қоғамы жалпыұлттық идеясын жүзеге тодателями по созданию профсоюзных организаций,
бəсекеге қабілеттілігі, еліміздегі əлеумет- асыру жайына тоқталды. заключению коллективных договоров и дополнитель-
ҚРКФ делегациясы балалар үйін 1989- тік-еңбек қатынастарына тартылуы мен ных соглашений в части повышения оплаты труда.
1997 жылдар аралығында басқарған Мəруа жұмысшы жастардың еңбек құқықтарын Ералы Тоғжанов бастаған ҚРКФ делега- Наблюдаются положительные результаты решения
Құлышева атындағы музейді аралады. Аты қорғау мəселелері жайлы сөз қозғады. циясы бүгін Жошы хан кесенесіне барып, данных вопросов, обозначенных акимом области.
аңызға айналған педагог Мəруа Құлышева- Жастар қозғалысы қызметін талдай келе, тəу етті. Так, за период с июля по ноябрь т.г. в отраслевом
ның бастамасымен балалар үйі отбасылық ҚРКФ төрағасы Жастар жылы аясында профсоюзе работников сельского хозяйства было
типтегі балалар үйіне айналған болатын. жас қазақстандықтарды мемлекет тара- ҚР Кəсіподақтар Федерациясының дополнительно создано 72 первичных профсоюзных
Балалар мекемесінің қызметкерлерінің баспасөз қызметі организаций с численностью 3791 членов профсоюза.
айтуынша, Мəруа Жарылғапқызы барлық
жан жылуы мен қажырлы еңбегін осында Общая численность членов отраслевого профсо-
тəрбиеленген ұл-қыздардың жоғары білім юза достигла 8680. По состоянию на 1 ноября т.г.
алуы мен өз пəтерлеріне қол жеткізуіне наблюдается увеличение профсоюзного членства
арнаған аяулы жан еді. Осындай жемісті практически во всех областных отраслевых профсо-
еңбегінің арқасында «ҚазССР ағарту ісінің юзах. В тоже время, не смотря на положительную
үздігі» төсбелгісімен жəне «Құрмет» ор- динамику профсоюзного членства, недостаточно
денімен марапатталған. «Оның еңбекқор- ведется организационная работа по строительным
лығы мен аналық мейірімін тек тəрбие- и транспортным предприятиям.
ленушілер мен ұжым ғана емес, бүкіл
кеншілер қаласы құрмет тұтатын» - дейді В части повышения заработной платы работников
балалар үйінің директоры Ғазиз Жетібаев. обеспечен рост заработной платы по области на 16%,
а по отрасли сельского хозяйства на 18%.
«Сіздер осындағы бар баланың бақытты
əрі табысты болып өсуіне бар күш-жігерін Профсоюзным центром совместно с государствен-
арнаған Мəруа Құлышеваның идеяларын ной инспекцией труда будет продолжена работа по
жалғастырып отырсыздар. Қазіргі ұр- качественному содержанию коллективных договоров,
пақтың тағдыры - біздің қолымызда. Ол наполнению их социальными преимуществами и
үшін күн сайынғы қажырлы еңбек пен ең обеспечению контроля за выполнением работода-
телями принятых обязательств в полном объеме,
которые будут способствовать повышению доходов
работающей части населения.

АЙМАҚТАР АЙНАСЫ

НҰР СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

19 қарашада Нұр-Сұлтан қаласын- Қазақстандық салалық білім жəне 2019 жылғы 18 қарашада Қызыл- 2019 жылғы 15 қазан күні «Шым- Ақтөбе облыстық ғылыми-тəжіри-
да «Нұр-Сұлтан қаласының əлеу- ғылым қызметкерлері Түркістан об- орда қалалық сотында «Еңбек пен кент қаласы кəсіподақтар орталығы» белік орталығының ұйымдастыруымен
меттік проблемалар картасы» жоба- лыстық комитетінің іс-шара жоспа- сақтандыру дауларының алдын-алу» «Келешек» жастар кеңесі жəне Түр- жəне «Қазақстандық салалық білім
сы талқыланды. Аталмыш жобаны рына сəйкес, Мақтарал ауданы білім тақырыбында дөңгелек үстел өтті. кістан Жоғары Аграрлық колледжінің жəне ғылым қызметкерлері кəсіптік
Нұр-Сұлтан қаласы əкімдігі қоғам- бөлімі мен Мақтарал ауданы кəсіпо- ұйымдастыруымен халықаралық сту- одағының Ақтөбе облыстық ұйымы»
дық даму істері басқармасы əзірледі. дақ комитетінің ұйымдастыруымен Осы шараға облыстық аумақтық денттер күніне арналған «Студенттер қоғамдық бірлестігінің демеушілігімен
Мақтарал ауданы білім бөліміне қара- кəсіподақтар бірлестігі мен «Қа- қатарына қабылдау кеші» атты салта- «Үздік бастауыш класс мұғалімі - 2019»
Жиынға қала аудандарының сты негізгі жəне жалпы орта мектеп- зақстан Халық банкі» АҚ филиалы натты іс-шара өтті. облыстық байқауы өтті.
əкімдіктерінен, мемлекеттік емес ұй- тердің ұстаздары мен оқушыларының өкілдері, қалалық сот судьялары
ымдар, экология, тұрғын үй басқар- арасында Қазақстан Республикасы- қатысты. Дөңгелек үстел жұмысын «Шымкент қаласы кəсіподақтар Бас жүлдені Ковальчук Ольга –
малары, кеңес өкілдері қатысып, ның Тəуелсіздігінің 28 жылдық ме- Қызылорда қалалық сотының төраға- орталығы» аумақтық кəсіподақтар Қарғалы ауданы №1 Бадамша орта
əлеуметтік мəселелерді жан-жақты рекесіне орай «Əн-жырымның арқауы сы М.Еркінбеков ашып, қалалық сот бірлестігі төрағасының оынбасары мектебінің мұғалімі, 1-орынды Му-
сөз етті, өз ой-пікірлерімен бөлісті. – Тəуелсіздік» атты патриоттық əндер судьясы Ж.Дербисалиева еңбек дау- Əуесханов Серік жəне Түркістан киева Орынгуль – Мұғалжар ауданы,
байқауы ұйымдастырылып өткізілді. лары мен сақтандыру дауларының Жоғары Аграрлық колледжінің тəрбие Ембі қалалық №3 орта мектебінің
Нұр-Сұлтан қаласының кəсіп- соттарда қаралуы туралы ақпаратпен ісі жөніндегі директор орынбасары мұғалімі, 2-орынды Кабибулла Гуль-
одақ орталығы қазіргі таңда қала- Байқауға барлығы 40 негізгі жəне бөлісті. Айтқұл Рахымжан жиынды ашып нур – Хромтау ауданы №4 орта мек-
дағы құрылыс компанияларының жалпы орта мектептердің ұстаздары берді. Студенттерді төл мерекелері- тебінің мұғалімі жеңіп алды. Сонымен
жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі- мен оқушылары қатысты. Жеке еңбек дауларын сотқа дей- мен, «Студенттер қатарына қабылдау қатар «Жаңашыл ұстаз», «Ізденім-
не немқұрайлы қарауы салдарынан ін Келісу комиссияларымен шешу кешімен» құттықтап, кəсіподақ жайлы паз мұғалім», «Заманауи мұғалім»,
биыл былтырғы жылға қарағанда Байқауға белсене қатысып, жүл- мəселесі талқыланып, аумақтық жəне еңбек шарты, ұжымдық шарт «Шығармашыл ұстаз» номинацияла-
өндірістік жарақаттар деңгейінің 1,5 делі орындарға ие болған ұстаздар кəсіподақтар бірлестігі тарапынан жəне өндірістік жазатайым оқиға- ры бойынша номинанттар белгіленді.
есеге өскендігіне алаңдаушылығын мен оқушыларға Мақтарал ауданы Келісу комиссияларының жұмысын лар мен жалақы қарыздары туралы
жеткізді. Жəне бұл жердегі басты кəсіподақ комитеті тарапынан тағай- жетілдіру, оның жұмысы барысын- мəліметтерді айтып өтіп, алдағы кез- Шара қорытындысы бойынша,
мəселе құрылыс компаниялары- ындалған мадақтама қағаздары мен дағы кəсіподақтардың ролін арттыру дегі оқуды бітіріп, маман иесі болған- мұғалімнің еңбегін бағалау ниетімен
ның кəсіподақ құруға, техникалық бағалы сыйлықтар табысталды. бойынша ұсыныстары білдірілді. да аталған мəселелерге көңіл бөлу облыстық ксəіподақ ұйымының төрай-
инспекторларды жасақтауға зауқы қажеттіліктерін ескертті. ымы Р.Серікова жүлдегерлерді құт-
соқпайтынын баса айтты. тықтап, сыйақылар табыстады.

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №44 (1296) 22/11/2019 3НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИДЕР ПРОФКОМА
АО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

25 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ В связи с 70-летием со дня рожде- на уран прекратилось, закрывались
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ния за вклад в дело становления и экспедиции, зарплату не выплачива-
развития Профсоюзного движения, ли по полгода. Батырову Б.Г. поруча-
за активную и плодотворную рабо- лись самые тяжелые участки работы,
ту по защите интересов работников с которыми он блестяще справлялся.
нагрудным знаком Федерации про- Возглавляя профсоюзный комитет,
фсоюзов РК «Кəсіподақ ардагері» от деятельности которого зависел
награжден Батыров Булат Габдугали- устойчивый общественно-психоло-
евич – председатель ОО локальный гический климат в коллективе, им
профсоюз АО «Волковгеология». была проведена большая работа по
поднятию престижа Профсоюзов на
АО «Волковгеология», отметив- предприятии.
шая в 2018 году 70-летний юбилей,
является крупной геологической В 2015 году за достижения в раз-
компанией, входящей в состав АО витии профсоюзного движения в
«НАК «Казатомпром». Имеет 6 фи- Республике Казахстан, Федерация
лиалов, где трудятся свыше 3700 профсоюзов РК наградила Батырова

25-27 сентября 2019 года в г. шении женщин имеет различные определение понятию сферы труда, человек, 85% которых являются Б.Г. знаком «Кəсіподақтарға сіңірген
Одесса (Украина) прошла Субре- формы проявления, включая раз- под которой подразумевается не членами профсоюза. Золотой фонд еңбегі үшін».
гиональная Женская Конференция ницу в оплате труда, ограниченные только рабочее место, но и другие «Волковгеологии» -кадры. Здесь
BWI при поддержке Фонда им. карьерные возможности, гендерное места нахождения человека и си- трудятся специалисты, преданные Главным в работе председателя
Фридриха Эберта на тему: «Стра- насилие. туации, связанные с работой, та- и любящие свое дело. профкома Булат Габдугалиевич счи-
тегии профсоюзов по противодей- кие как командировки, обучение, тает наряду с укреплением единства
ствию дискриминации и гендерно- 21 июня 2019 года Междуна- мероприятия и поездки на работу Вся трудовая деятельность Баты- в коллективе, созданием здорового
му насилию на рабочих местах» с родная конференция труда при- и обратно. Согласно Конвенции го- рова Булата Габдугалиевича связана микроклимата, добиваться взаимоу-
участием Профсоюзов Восточной няла новую Конвенцию № 190 сударства принимают надлежащие с геологией РК, начата в 1973 году, важения и взаимопонимания между
Европы и Центральной Азии, где и Рекомендацию об искоренении меры для признания последствий после окончания Казахского политех- работодателем и работниками, за-
приняли участие и представители насилия и домогательства в сфе- бытового насилия и минимизации нического института, инженером бу- щиту трудовых, социально-эконо-
Отраслевого профсоюза работни- ре труда. Новый инструмент вос- его влияния на сферу труда. Кон- ровых работ ПГО «Южказгеология». мических и профессиональных прав
ков строительного комплекса и жи- полнит пробел в системе защиты венция вступит в силу через 12 ме- В 2000 году АО «Волковгеология» и интересов членов профсоюза, вни-
лищно-коммунального хозяйства миллионов работников, особенно сяцев после ее ратификации двумя пригласила его как опытного специа- мание каждому члену Профсоюза
Казахстана. женщин, страдающих от насилия и государствами – членами МОТ. листа. Это было очень тяжелое вре- и при необходимости оказание им
домогательств на рабочем месте. В мя для всей геологической отрасли, помощи, а также формирование по-
Профсоюзы играют ключевую новой Конвенции и Рекомендации В рамках работы Конференции финансирование разведочных работ ложительного имиджа Профсоюза.
роль в борьбе против любых форм признаются негативные послед- участники ознакомились навы-
гендерного насилия. Членские ор- ствия насилия и домогательства ками органайзинга, проведения
ганизации BWI вместе с другими для мира труда и право каждого че- кампаний по развитию лидерских
профсоюзами и организациями ловека на мир труда, свободный от качеств. Состоялось обмен опытом
гражданского общества ведут насилия, в том числе от гендерного работы женщин в области новых
кампанию за принятие между- насилия. Насилие и домогательства подходов к профсоюзной работе и
народных стандартов о противо- недопустимы и несовместимы с определение стратегии повышения
действии гендерному насилию в достойным трудом и могут быть роли женщин в профсоюзе, а также
сфере труда и имплементации этих расценены как нарушение прав создание платформы для постоян-
стандартов в национальных зако- человека. ного сотрудничества.
нодательствах и на рабочих местах.
Марико Оучи, специалист МОТ по Конвенция охватывает все виды Т.МАДЬЯРОВА,
условиям труда и гендерному ра- вреда, не только физического, но Председатель Городского
венству в трудовых отношениях, и психологического, сексуально- филиала «Астана»Отраслевого
отметил: дискриминация в отно- го или экономического характера. профсоюза работников строи-
Кроме того, в Конвенции дается тельного комплекса и ЖКХ

КӘСІПОДАҚТАР БАҚ-ПЕН
БАЙЛАНЫСЫН НЫҒАЙТУДА

КӘСІПОДАҚ ӨКІЛДЕРІ «CNPC» КОРПОРАЦИЯСЫ БАС- Өңірлік коммуникациялар қыз- кəсіподақ ұйымы» ҚБ 2019 жылдың
ШЫЛЫҒЫМЕН КЕЗДЕСУДЕ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ КӨТЕРДІ метінің ақпарат алаңында «Батыс 1 қаңтарынан 2019-2021 жылдарға
Қазақстан облысының кəсіподақтар арналған Ұжымдық шартты қолда-
Ақтөбе облысы Кəсіподақтар бемұнайгаз» АҚ Ақтөбе облы- паниялары мен сервистік компа- орталығы» аумақтық кəсіподақтар нысқа енгізді. Ұжымдық шарт қол-
орталығының төрағасы А.Əмірға- сының ірі кəсіпорны болып ниялардың арасында ең төменгі бірлестігінің төрайымы Айгүл Есе- даныста болған əлеуметтік пакетті
лиев облыс əкімі делегациясы- табылады, оның үлесіне мұнай жалақы төлейтіндігін, сонымен кенованың қатысуымен «БҚО кəсіп- жəне қызметкерлердің əл-ауқаты
ның құрамында «CNPC» корпо- саласында өндірілетін өнімнің қатар казірге кейбір компаниялар- одақтарының жаңғырту жол картасын деңгейін жақсарту бағытында жетіл-
рациясы директорлар кеңесінің 70% жəне газдың 90 %-ы тиесілі. да кəсіподақ құрылмағандығын, жүзеге асырудың қорытындысы тура- діріліп қабылданды. Ұжымдық шарт
төрағасы Ван Илиньмен жəне Акционерлік қоғам мен оның ай сайынғы орташа жалақысы лы» тақырыбында баспасөз мəсли- бойынша əр жыл сайын 1 қаңтардан
«PetroChina» компаниясынын құрылымдық бөлімшелерінде республикалық деңгейден 3-4 хаты өтті. Кəсіподақтың назар ауда- барлық жұмысшылардың жалақысын
вице-президенті Биян Дыжымен 6 200-ге жуық қызметкер жұмыс есе аз екенін атап өтті. Сонымен ратын мəселелерінің бірі - ұжымдық ресми құнсыздану деңгейінен төмен
кездесті. істейді. Соңғы 5 жыл ішінде қатар, 20 жыл ішінде тартылған шарттар. Облыс кəсіподақтары ұжым- емес деңгейде индекстеуді жүргізу
кəсіпорынмен 500 млрд. теңге шетелдік қызметкерлердің саны дық шарттардың санын арттыру бағы- шарты алдағы мерзімге де сақталды,
Екі жақты кездесу барысында көлемінде инвестициялар тар- артып, қазақстандық мамандар- тындағы жұмыстармен қатар, аталған қосымша жалпы индекстеуден бөлек
«CNPC» корпорациясының бас- тылды. ды нашар жəне формальды оқы- құжаттың сапасын жақсарту, оларға барлық жұмысшылардың жалақысын
шылығымен еңбекақы, еңбек қа- ту жайы туралы əңгіме қозғап, əлеуметтік бағыт беру, жұмысшы 2019 жылы - 2,0%, 2020 жылы - 1,0%,
рым-қатынасы жайлы келіссөздер Өз кезегінде А.Əмірғалиев еңбекке лайықты жалақы төлеу кəсіподақ мүшелерінің құқықтары 2021 жылы - 0,5% ұлғайту, жұмысқа
жүргізілді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ең басты мақсат екенін жеткізді. мен мүдделерін қорғау сұрақтарына, қабылдау кезіндегі жалақы деңгейін
Батыс өңірінің барлық мұнай ком- сонымен қоса тараптардың ұжымдық 170 000 теңгеден төмен емес деңгейде
Қазіргі таңда «СНПС-Ақтө- шарт бойынша міндеттемелерді орын- белгілеу шаралары да осы ұжымдық
дауын бақылауды қамтамасыз етуге шарттың еңбек адамының жағдайын
ерекше назар аударуда. жақсартуда жылдар бойына жасалып
отырған оң үрдістердің жалғасы деуге
Атап айтқанда, «Қарашығанақ болады.
Петролиум Оперейтинг Б.В.» компа-
ниясы қызметкерлерінің жергілікті Батыс Қазақстан облысы

4 ТҰЛҒА №44 (1296) 22/11/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ЕР ЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕ
МАНКЕНТ ШИПАЖАЙЫН ЖАРТЫ ҒАСЫРДАН АСТАМ ӨРГЕ СҮЙРЕГЕН АЗАТ САТЫБАЛДИЕВ
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың көреген-
ді саясатының біріне діні мен тілі баруға қалайсың деді. Мен көп ойланғаным Мəскеуден сұраған өтінішіміз толық мақұл-
басқа Қазақстандағы өзге ұлт өкіл- жоқ, барсам барайын дедім. Сонымен Ман- данып, ендігі жерде сонау 1925 жылдан бері
дері мен жергілікті ұлт өкілдерінің кент шипажайының шаруашылық бөлімінің теміржолшыларға арналып салынған шағын
басқарушысы болып тағайындалдым. Ша- нысандарды қайта бұзып, жаңа заманға сай

достық қарым-қатынаста өмір сүруін үнемі руашылықпен танысып шықтым. Шаруа- шипажайға айналдыру үшін ұшан-теңіз ша-

назарда ұстауын жатқызуға болады. шылықта 40-50 сауын сиыр, 40-50 бордақы руалар атқаруға бел шеше кірістім.

Медицина тарихын зерттеуші маман ретін- ірі қара малы бар екен. Ол малдарын сойып Құрылысқа керекті кірпіш, ағаш, əйнек, т.б.

де айтар болсам, Қазақстандағы шипажай- демалыс үйіне өткізіп тұрады екен. заттар алатын мекемелермен келісімшарт жа-

лардың ішінде Түркісіб шипажайын ұзақ 250-300 гектарға жуық оған қоса Ташкентке састық. Бəрінен қиыны скважина қазылған

жылдар бойы басқарған Қасым Қадыров баратын жолда да шабындық жерлері бар екен. жерлерден жаңа нысандар бой көтеретін жай-

пен алғашында демалыс үйі болып ашылған Онда шаруашылықтағы малға жоңышқа біраз ларға су жүргізу үшін тот баспайтын, ыстық

Манкент шипажайын əкелі-балалы ұлты өз- жерге бидай егіледі екен. Бордақылайтын мал- минералды суға шыдайтын трубалар табу

бек Азат Қорғанұлы мен оның дəрігер ұлы дарын сонда ұстайтын болып шықты. қиынға соқты.

Хамрақұл Азатұлы Қорғановтардың Ман- Сол Манкент шипажайының шаруашылық Оңтүстік бас құрылыс материалдармен

кент демалыс үйін бүгінгі республикамыздағы бөлімін басқарушы болып екі жыл уақытым- қамтамасыз ету атты мекеменің бастығы На-

маңдайалды шипажайға айналдыруы жайлы ды өткіздім. 1965 жылы Мəскеуден комис- заров деген болатын. Ол екеуміз бұрыннан дос

екеуінің сіңірген еңбектерін қоссаңыз жарты сия келді. Комиссия демалыс үйіне қатысты кісілер болатынбыз. Ол болашақ шипажайға

ғасырдан астам кезеңді алады. есеп-қисаптарын түгел тексерді. Комиссия қо- қанша тот баспайтын төзімді труба керек, сон-

Азат Қорғанұлы Сатыбалдиев ақсақалдан рытындысы мен басқаратын шаруашылықты ша беріп тұрамын дегенді айтты. Оның бөлген

ширек ғасырдан астам аталмыш демалыс да тыңғылықты тексеріп, шаруашылыққа қа- үлкенді-кішілі трубаларымен минералды суды

орнында елімізге белгілі тұлғалардан де- тысты мал мен шабындық жерлерді өз алдына емдеу бөлімі ғимаратына дейін тарттық. Ем-

малушылардан кімдер есіңізде қалды деп бөлу арқылы дамыту керек деген қорытынды деу корпусын салдық. Оған бірнеше ванналар

сұрағанымда қазақтың ұлы композиторы жасап кетті. қойдық. Бүгінгі №13 корпус емдеу корпусы

Шəмші Қалдаяқовты атады. «Шəмші жылына Мəскеуліктер жасап кеткен қорытындыға болатын. Бүгінгі №1-ші корпусты салдық.

екі-үш рет демалатын. Ол кісі шипажайға ат орай мен шаруашылық басқарушысынан ша- Манкентте скважина қазып, су шығаратын Керемет климаттық ауа райы, жерасты ши-

басын тірегенде жалғыз өзі келмей, қасына руашылық директоры болып тағайындалдым. экспедиция бар болатын. Соларға қатынас палы минералды судың шипажай аумағынан

алматылық дос-жарандарын ерте келетін. Сонымен қатар, аудандық партия комитетіне қағаз жазып, тапсырма берді. шығуына орай 1983 жылы Қазақстан Респуб-

Шəмші келгенде шипажай демалушылары білімі жоғары Азат Қорғановтың аталмыш Əлгі экспедиция қызметкерлері демалыс ликасы Кəсіподақтары кеңесінің арнайы

дүркіреп кетеді. Кездесу ұйымдастырамыз, шаруашылыққа директор болып тағайында- үйінің аймағынан бір-екі жерді қазып еді, шешіміне байланысты Манкент шипажайы

жеке бөлмелерге қанша кісі болса да тегін луымды бюрода талқылансын деген қорытын- 1250 метрден атқылаған ыстық су шықты. демалушыларға түрлі емдік шаралар көрсету-

орналасып демалып кететін еді» деді. ды ұсыныс жазып қалдырып кетіпті. Əлгі су қалай шыға бастады сол маңайдағы ге арналған шипажайға айналдырылды.

«Əке көрген оқ жонар» деген жастық шағын 1966 жылы демалыс үйінің қарамағында ел жаппай жалаңаш күйде кəрісі, жасы бар, 2001 жылдан бері Манкент шипажайын

Семейде өткізген, Семейдің медицина факуль- 20 гектар жері болды. Ол жерлерді мен негізгі бала-шағалар əлгі жерасты атқылаған суға негізгі мамандығы дəрігер-уролог, Семей

тетін бітірген баласы Хамрақұл Қорғановтың мамандығым орман шаруашылығының инже- түсе бастады. Оны байқаған облыстық атқару медицина университетінің түлегі Хамрақұл

кабинетінің төрінде қашанда Абайдың пор- нері ретінде демалыс үйінің аумағын түгел комитетінің қызметкерлері аудандық Тұр- Қорғанов басқарып келеді. 2004 жылдың 5-ма-

треті ілулі тұрғаны. көгалдандыру ісімен айналыстым. Ташкент- мыс қажетін өтеу комбинаты деген мекемеге мырынан бастап Манкент демалыс үйі ашық

«Менің пір тұтатын ақынымның бірі Абай те Ауылшаруашылығы институтында бірге тапсырма беріп кабиналар жасатты. Содан акционерлік Манкент шипажайы болып ата-

Құнанбаев» дей отырып Абайдың өлеңдері- оқыған жігіттерім бар еді. Солармен хабар- кейін ғана əлгі аймақтағы ыстық суға түсуші- лады. Кеңес Одағы ыдырап, тəуелсіздікке қол

нен бірер шумағын айтып жібергенде өзбек ласып, көгалдандыру ісіне қатысты шынар, лер біршама тəртіпке келді. Жерасты ыстық жеткізген жылдары өзге шипажайлар сияқты

ұлтының азаматы Хамрақұлға қалай риза аққайың, туя, қарағай, т.б. көгалдандыруға судың жылылығы 36 градус болатын. Манкент шипажайы директоры Хамрақұл

болмайсыз. қажетті ағаштардың көшеттерін əкелдім. Ол Мен демалыс орнының директоры ретінде Азатұлының іскерлігі арқасында шипажайы

Келесі жылы ұлы Абайдың туғанына 175 кезде Одақтың қаржы-қаражат бірлігі Өзбек- жерасты шығып жатқан ыстық судың құра- жаңа дəуірді бастан кешірумен келеді.

жыл болады екен деп оның өлеңдерін жатқа стан мен Қазақстанға бірдей жүріп тұрған кез. мын Мəскеуге арнайы тексеруге жібердім. Соңғы жиырма жылдың көлемінде дəрі-

айтып жатқандарды теледидардан көргенде Қазақстан жағында ақша көп. Қазақстаннан Мəскеуден Манкент демалыс аймағынан же- гер басшы директор Хамрақұл Азатұлының

менің ойыма Манкент шипажайының Бас Өзбекстанға көшеттерге біраз қаржы аударыл- расты шығып жатқан судың құрамы Шығыс бастамасы бойынша емдеу жəне əкімшілік

директоры Хамрақұл Қорғанов түседі... ды. Көшеттердің біразын таныстарым студент Қазақстандағы Рахман шипажайының құра- корпус, мейрамхана, мешіт, 100 орындық екі

Аталмыш шипажайдың өткен ғасырдың кездегі достарым сенің Манкент демалыс үй- мымен бірдей деген қорытынды берді. Ендігі қабатты еңселі нысан, бассейн, жаздық он

алпысыншы жылдары өсіп-өркендеп өркен іне директор болуыңа арнаған сыйлығымыз жерде мені ойландырған, болашақта шипа- корпус, түрік моншасы, шипажайдың басты
жаюының тарихын шипажайды отыз жылға жайға лайықты нысандар бой көтерсе жера- ғимаратымен емдеу корпусына баратын өтпелі
жуық басқарып бұл күндері сексеннің сең- Қдеп тегін берді. стынан шығып жатқан судың мөлшері қанша
гіріне шығып, əлі де болса сол шипажайдың ырғызстаннан жəне Шымкентте екен деген ой мазалады. Мгалерея, кең екі асхана салынып, іске қосылды.
халыққа жаңа заманға сай қызмет көрсетуін ағаш өсіретін арнайы совхоз бар анкент шипажайының өзге ши-
сырттай бақылап отырған Азат Сатыбалдиев еді, одан да біраз ағаш əкелдім. Сол ойдың жетегінде тағы да Манкент пажайлардан айырмашылығы
ақсақалдың Манкент шипажайының кеңестік Сол көшеттерім бұл күнде алып демалыс орнын үнемі назарында ұстап оты- кезінде сол демалыс үйінің
дарақтарға айналып, шипажайдың көркін рған Шымкент облыстық атқару комитетінің директоры, негізгі мамандығы

дəуірдегі қилы-қилы тарихын өз аузынан жа- арттырып тұр. Қазақстандағы қай шипажайға төрағасы Жамалбек Шəймерденовке бардым. орман шаруашылығының инженері Азат

зып алуға тура келді. барсаңыз да Манкент шипажайындағы алып Ш.Бəкіров жерасты суды қазушыларға тағы Сатыбалдаевтың өз қолымен осыдан отыз

1956 жылы Ташкенттегі Ауылшаруашы- ағаштарға тең келер отырызылған ағаштар тапсырма берді. Скважина қазушы мекеменің жыл бұрын отырғызған көшеттерінің алып

лығы институтының орман шаруашылығы жоқтың қасы. қызметкерлері демалыс орнына қайта оралып, бəйтеректерге айналып, шипажай аумағын

инженері факультетіне оқуға қабылданып, 1973 жылдары Сарыағаш сияқты Ман- демалыс үйіне қарасты аумақтан бірнеше жер- түгелдей көлеңкеге көмкеруінде. Оңтүстік-

1961 жылы бітіріп шықтым. кенттің аумағынан да минералды су көзі та- ден қазу жұмысын жүргізді. тің жаз мезгілдері, əсіресе шілде айында ми

1961 жылы Сайрам ауданының басшыла- былып қалар деген оймен Облсовпрофтың Нəтижесінде жерасты судың мөлшері 100 қайнар 50 градусқа дейін жететін ыстығында

рына кіріп, Ауылшаруашылығы институты- бастығы Колесников деген кісіге барып ой- – 150 жылға жетеді деген қорытындыға қол кімде болса жан сақтар жердің бірі Манкент

ның орман шаруашылығы инженері бойынша ыммен бөлістім. Ол сенікі жөн деді. Екеуміз жеткіздік. Содан кейін іле-шала Мəскеуге шипажайы екендігінде.

жоғарғы білімім бар маман екендігімді біл- сол жылдардағы Шымкент облыстық Атқару Бүкілодақтық курорттар кеңесіне қатынас Ашық акционерлік Манкент шипажайы

діріп қызметке орналастыруларын өтіндім. комитетінің төрағасы Жамалбек Шəймерденов қағаз жібердік. негізінен асқазан-ішек, тірек-қимылы сис-

Олар ауданда орман шаруашылығымен ай- деген кісі болатын, сол кісінің қабылдауына Манкент демалыс аймағын бұдан былайғы темалары, нерв-жүйелері органдары, қуық

налысатын мекеме жоқ, менің мамандығыма бардық. Демалыс үйінің аймағы 20 гектар жерде шипажайға айналдыру керек деген теге- аурулары, əйелдердің аурулары, зат алмасудың

сəйкес қызмет те жоқ екенін айтып, Сайрам жерден скважина қазу арқылы минералды су урінді талап қойдық. Сонымен қатар, демалыс бұзылуы т.б. ауруларды емдеуге мамандан-

аудандық Комсомол комитетіне нұсқаушы шығып қалар, іздестіру жұмыстарына кіріссек орнының жатар орындары шағын үйлерден дырылған.

болып барасың деді. Сонда қызмет жасай тұр, қалай болады дедік. тұратынын баяндадық. Сонымен қатар шипажайында буын ауру-

мамандығыңа сəйкес қызмет табылып жатса лары, қан алмасу ауруларын анықтауға толық

ауысарсың деді. Сайрам ауданы Комсомол мүмкіншілік жасалынған.

комитетінде үш жыл қызмет атқардым. Рай- Манкент шипажайының аумағы бүгінгі күні

ком комсомолда қызмет атқарып жүргенім- 12 гектар жерді алып жатыр. Емделушілерге

де жұбайым Халиманың ағасы Үбайділдаев 25 жатар орын корпустар, емдеу корпусы, бал-

деген Сайрам ауданы Комсомол комитетіне шықпен емдеу корпусы, жабық бассейн, түрік

бірінші хатшы болып келді. Аудан халқының моншасы, əсемдік салондары, мини-маркет-

көбі бірін-бірі таниды. Бір райком комсомол- тері, кафе, караоке-бар, субұрқақтар, ойын-са-

да екі бірдей туыс қызмет атқаруы сөз бола уық орталықтары, балаларға жəне ересектерге

бастаған соң мен бастығыма кіріп, басқа қыз- арналған ашық бассейн, спорт алаңдары, тен-

метке ауыссам қалай болады дедім. нис корттар арқылы қызмет көрсетеді.

Ол да өзім қатарлы жас жігіт болатын.

Басқа мамандығыңа қатысты қызмет тапсаң Өтеген ƏБДІРАМАН,

ғана босатайын деді. Аудандық партия ко- медицина тарихын зерттеуші,

митетінде Зинченко деген кісі бар еді. Ман- Қазақстан Журналистер

кент демалыс үйінің шаруашылық бөлімінің одағының мүшесі

басқарушысы зейнеткерлікке шықпақ, сонда

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №44 (1296) 22/11/2019 5ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ – ительного цеха. Ответственного, дис-
155 ЛЕТ СТАЖА НА РОДНОМ ЗАВОДЕ! циплинированного, добросовестного,
грамотного и молодого специалиста
Особым показателем стабильности компании являются семейные ди- руководство филиала НДФЗ сразу
настии, в которых опыт и поколение передаются из поколения в поко- заметили. Плановые и капитальные
ление, от родителей к детям, от детей к внукам. Связанные родствен- ремонты технологического оборудо-
ными узами, работники стараются не уронить честь фамилии. Отсюда вания, сооружений производственных
- трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность. цехов, ремонтные работы по устране-
О нескольких таких семейных династиях пойдет речь в этой главе. нию неполадок оборудования, лик-
видация нештатных ситуаций про-
водится под руководством Данияра
качественно и в срок. Хотя Данияр
еще молод, но по результатам своей

Самая «многолетняя» династия за- республиканском и областном уров- ся с поставленными про-
вода - династия Байузаковых: суммар-
ный трудовой стаж этой семьи более не. Правильно ли или неправильно изводственными задачами.
чем в два раза превышает «возраст»
самого завода и составляет на сегод- была построена система распреде- Байзаков Т.Т. неоднократно
няшний день 155 лет.
ления награждения особо отличив- награждался грамотами
Основатель династии Байузаков
Токсанадил Абуович, работал на за- шихся работников завода, трудно руководства, ценными по-
воде с 1965 по 1997 годы, прошел
путь от аппаратчика до заместителя сейчас рассуждать, но Мамбеталы дарками. Полученный про-
директора завода. Это при нем шло
становление производства аммофоса. Абуович являлся самым достойным изводственный опыт дал
Запущенный в эксплуатацию в 1962
году первый цех аммофоса постоянно кандидатом на звание заслуженного возможность Талгату про-
подвергался реконструкции и техпе-
ревооружению. Какие только вопросы химика СССР, но из-за того, что он на должить свой профессио-
не приходилось решать Байузакову
Токсанадилу Абуовичу. Конечно, были тот момент был молод, предпочтение нальный рост в Управлении
трудности, но гордость за предприя-
тие, с которым вместе становились на отдавалось химикам со стажем. Когда по государственному контро-
ноги, вкладывали свои силы и знания,
позволили коллективу во главе с Ток- же правительство РК, все-таки оценив лю за чрезвычайными ситуа-
санадилом Абуовичем совершенство-
вать предприятие в ногу со временем. достоинства профессионала в своем циями Жамбылской области.

Байузаков Камбар Абуович, ра- деле, официально вернули нагрудный Уже в роли государственного Байузаков Токсанадил Абуович –
ботал на заводе с 1975 по 1992 год, заместитель директора Джамбул-
прошел путь от аппаратчика до на- знак «Химия саласының үздігі», этот ского суперфосфатного завода Байузаков Камбар Абуович
чальника цеха энергоснабжения. прекрасный человек продолжал
Обеспечение тепловой энергией и свою трудовую деятельность уже
водными ресурсами мощного про-
изводства минеральных удобрений и в другой сфере.
вспомогательных цехов всегда явля-
ется очень сложной задачей. Камбар Байузаков Агадил Абуович,
Абуович всегда достойно и ответ-
ственно справлялся с возложенными работает на заводе с 1984 года.
на него заданиями несмотря на резко
континентальном климатическом ус- Начинал слесарем, затем на-
ловии региона. Неоднократно награ-
ждался грамотами и ценными подар- чальником цеха подготовки сы-
ками областного уровня.
рья, инженером ПТО, главным
Байузаков Мамбетали Абуович,
работал на заводе с 1975 по 2001 год, менеджером по производству
прошел путь от аппаратчика, тех-
нолога цеха аммофоса до главного ТОО «Казфосфат», сейчас за-
инженера завода. В годы его работы
на заводе прошли ряд реконструкций нимает должность начальника
технологических линий в цехах ам-
мофоса, КОФ-1,2,3, сернокислотного производственного отдела ТФ
цеха, цеха сульфоугля, цеха подготов-
ки сырья и энергоснабжения, элек- «Минеральные удобрения».
троснабжения. Мамбетали Абуович
принимал непосредственное участие Работая начальником цеха, обе-
по вводу в эксплуатацию карусельных
вакуум-фильтров в отделениях ЭФК-1 спечение производства фосфат-
и ЭФК-2 и других технологических
оборудований, в т.ч. по установке ным сырьем, не знало перебоев.
пыле-газо-улавливающих устройств
(ПГУУ). Усовершенствовал процес- Видя добросовестное отношение
сы разложения фосфатного сырья в
отделениях ЭФК-1 и ЭФК-2, про- к работе, пунктуальность, от- Байузаков Мамбетали Абуович – Байузаков Агадил Абуович (справа)
цессы аммонизации и грануляции в ветственность и порядочность главный инженер ДСЗ
аппаратах БГС. Всегда смело решал Агадила Абуовича, руководство
любые сложные технологические за-
дачи, которые стояли перед командой пригласило его ис-
суперфосфатного завода, опираясь на
поддержку дружного опытного кол- пытать себя в самом
лектива и на собственные знания и
накопленный за столько лет опыт. сердце управления – в
Трудовой коллектив любил и уважал
его за преданность профессии под производственно-тех-
названием Химик, за гордое звание
Инженер! Любой уголок цеха, каждый ническом отделе сна-
болтик оборудования был ему знаком.
В зимние периоды застывшие линии чала завода, а затем и
ему знакомы не понаслышке, все
нештатные ситуации в производстве в производственном
Мамбетали Абуович лично разбирал
и старался помочь рекомендациями и отделе ТОО «Казфос-
советами. 26 лет, преданно прожитых
на родном заводе, не прошли даром, фат». Бесперебойное
Байузаков М.А. многократно награ-
ждался грамотами, благодарностями обеспечение техно-
и ценными подарками ЦК КПСС, на
логического процесса

сырьем, энергоресур-

сами, автотехникой и

т.д. – основная задача

Агадила Абуовича.

В настоящее время

он вместе со своей

командой принимает 2018 год. Посещение сенаторов парламента РК лаборатории ИПСЛ по вопросам Молодое поколение Байузаковых:
непосредственное электронного контроля и мониторингу выбросов. Байзакова Г.И. - справа первая Данияр Агадилович и Нуриля Талгатовна

участие в техниче-

ском перевооружении
и реконструкции отделения БГС цеха инспектора Байзаков Т.Т. приходит на ленно-санитарная лаборатория про- деятельности он числится в списке
аммофоса. В 2017 году за вклад в раз- родной завод с плановой проверкой по шла аккредитацию в соответствии с лучших инженеров и руководителей.
витие химической отрасли награжден промышленной безопасности. ГОСТ ИСО/МЭК17025-2009. Были Данияр, кроме своей прямой функцио-

почетным нагрудным знаком «Химия Байзакова Гулжанат Ибадул- освоены новые современные прибо- нальной обязанности, активно прини-

өнеркəсібінің үздік қызметкері». лаевна – супруга Байзакова Талгата ры, кардинально изменились методы мает участие и в общественной жизни

Байзаков Талгат Токсанадилович Токсанадиловича, работает на заво- измерений, отвечающие требова- завода. Именно с его участием фили-
– сын основателя династии Токсана- де с 1992 года. Начала лаборантом ниям системы единства измерений ал НДФЗ занимает призовые места
дила Абуовича, работал на заводе с химанализа, затем ведущим инже- РК. Гулжанат является наставником в ежегодных творческих конкурсах,
1992 по 2004 год, начинал простым нером промышленно-санитарной молодых специалистов, воспитывает проводимых ТОО «Казфосфат».
аппаратчиком, быстро освоив техно- лаборатории (ПСЛ), в настоящее грамотных, компетентных, дисципли- Байзакова Нуриля Талгатовна

логию становится начальником цеха время занимает должность главного нированных работников. Сплоченный – дочь Байзаковых Талгата Токсана-
аммофоса. Под его руководством про- эколога-начальника испытательной коллектив ИПСЛ всегда наготове для диловича и Гулжанат Ибадуллаевны,
водится ряд опытно-промышленных промышленно-санитарной лабора- проведения контроля и наблюдений в работает на НДФЗ с 2016 года инже-
испытаний по получению нового тории завода. Байзакова Гулжанат опытно-промышленных испытаниях, нером по безопасности и охране труда
вида удобрений - диаммонийфосфа- является координатором по системе для участия в комиссии по аттестации в цехе №31. С момента поступления на
та с содержанием 52 % Р2О5 и 12 % экологического менеджмента, помо- рабочих мест, по контролю выбросов, завод, начав трудовую деятельность
азота, внедряются рационализатор- гая внедрять систему интегрирован- сбросов и атмосферного воздуха. В по примеру своих родителей, она до-
ские и новаторские идеи по увели- ного менеджмента в структурные 2018 году за вклад в развитие химиче- стойно продолжает нелегкий, но свое
чению фактической мощности до подразделения филиала «Минераль- ской отрасли награждена нагрудным время очень интересный путь химиков,
200 тысяч тонн аммофоса, система ные удобрения». В ее задачи входит знаком «Химия өнеркəсібінің үздік заложенный ее любимым дедушкой
гидроудаления фосфогипса перево- решение экологических проблем от қызметкері». Токсанадилом Абуовичем Байзаковым,

дится на систему «сухого удаления». деятельности предприятия, посто- Байузаков Данияр Агадилович – который всю свою жизнь вносил не-

Проведены несколько этапов экспе- янная забота об окружающей сре- сын Агадила Абуовича, работает на сравненный вклад в развитие химиче-
римента по получению улучшенно- де при растущем промышленном и другом филиале компании «Казфос- ской отрасли в Жамбылской области.
го вида минеральных удобрений на экономическом темпе производства. фат» НДФЗ с 2010 года. Был мастером Молодое поколение очень гордиться
базе Степногорского филиала. Всегда Впервые под руководством Байза- цеха, сейчас занимает должность за- своей династией Байузаковых, и до-
ответственно и достойно справлял- ковой Г.И. испытательная промыш- местителя начальника ремонтно-стро- стойно несут звание химиков.

6 КӘСІПОДАҚ ТЫНЫСЫ №44 (1296) 22/11/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

БУХГАЛТЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН
СЕМИНАР-КЕҢЕС

КӘСІПОДАҚ ТІРЕГІ - «Шымкент қаласы кəсіподақтар жасаудың түпкі мақсаты жəне жа-
БАСТАУЫШ КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМЫ орталығы» аумақтық кəсіподақ- лақы қарыздары, сондай-ақ өн-
тар бірлестігінің акт залында Қа- дірістік жазатайым оқиғалар мен
зақстандық салалық білім жəне оның алдын алу туралы мəселе-
ғылым қызметкерлері кəсіптік лер бойынша мағлұматтар беріп,
одағының Шымкент қалалық фи- кəсіподақ қозғалысына елеулі
лиалының бастауыш кəсіподақтар үлес қосқан Шымкент қаласын-
ұйымдарының бухгалтерлерімен дағы Қазақстандық салалық білім
есеп-қысап жүргізу бойынша се- жəне ғылым қызметкерлері кəсіптік
минар-кеңес өткізілді. одағының Шымкент қалалық фи-
лиалының төрайымы Тургинбаева
Семинар-кеңеске «Шымкент Лариса ерекше еңбегі үшін Шым-
қаласы кəсіподақтар орталығы» кент қаласы əкімдігінің «Алғыс
аумақтық кəсіподақтар бірлесті- хатымен» марапатталды.
гі төрағасының орынбасары
Əуесханов Серік қатысып, еңбек Шымкент қаласы
шартын жасасу мен ұжымдық шарт

Кəсіподақтың негізгі бағыт- көпшілікке таныстырды. Алматы ұйымының бас есепшісі Айгүл КӘСІПОДАҚ БЕДЕЛІ НАҚТЫ
тарының бірі - кадрлар жəне ак- облысы бойынша 2019-2020 оқу Арымбаева бастауыш кəсіподақ ІСТЕРМЕН АЙҚЫНДАЛАДЫ
тивін оқыту болып табылады. Бұл жылы - «Бастауыш кəсподақ ұйы- ұйымдарындағы қаржылық жұмыс-
бағытта Алматы облыстық білім мының жылы» деп, жарияланғанын тардың жүзеге асыру процестерін Алматы қаласы Əлеуметтік аясында өткізілген «Көктем» ши-
жəне ғылым қызметкерлерінің жеткізіп, кəсіподақ ұйымдарының жəне құжаттардың дұрыс жинақта- əл-ауқат басқармасы №3 Арнаулы пажайындағы демалыс шарасы.
кəсіподақ ұйымы жоспар құрып, жұмысын жандардыру мақсатын- луын айтса, облыстық ұйымның бас əлеуметтік қызметтер көрсету орта- Алматы қалалық филиалының ті-
биылғы жылдың өзінде Ескелді да əр айдың үшінші жұмасында маманы Лəйлə Сағынғалиқызы лығының кəсіподақ ұйымында қыз- келей ұйымдастыруымен бұл күні
жəне Қаратал аудандарында семи- «Бастауыш кəсіподақ ұйымындағы кəсіподақ ұйымдары есеп беру-сай- меткерлердің ынтымағы мен бірлігі Алатаудың бөктерінде орналасқан
нар өткізілген болатын. бір күн» шарасын ұйымдастырып, лау жиналыстары толық өтіп, жаңа арқасында бірқатар тындырымды көрікті шипажайда қызметкерлер
əдістемелік көмек көрсетіліп жатқа- құраммен бір жылға жуық жұмыс істер атқарылуда. Осы ұжымның əн, би жарысына, «Қара жорға»
Жоспарға сəйкес қызметкер- нын тілге тиек етті. істелгенін айтып, жиындардың жобасы жақында ғана Қазақстан биінен флэшмоб, сондай-ақ волей-
лердің біліктілік деңгейін арттыру, өтілуі жəне дұрыс рəсімделуі, іс
кəсіподақ мүшелерінің құқықтары Келесі кезекте сөз алған Алматы номенклатурасына сəйкес құжат- Республикасы Еңбек жəне халықты болдан турнирге қатысып, үлкен
мен мүдделерінің қорғалуын қамта- облыстық ұйымының бас маманы тардың жинақталуы жайын сөз етті. əлеуметтік қорғау министрлігінің əсер алды. Қызығынан қиындығы
масыз ету мақсатында ұйымдасты- Маржан Жұмабек кəсіподақ ұйы- ұйымдастырылумен болған «Қа- көп салада жұмыс істеп жатқан
рылған шара ағымдағы жылдың мының идеологиялық жұмысының Ал, заңгер Марат Ибраиов бол- зақстанның үздік əлуметтік жоба- саладағы қызметкерлер қалалық
15-16 қараша күндері Алакөл ау- жанданғанын жеткізіп, өткен жыл- са, кəсіподақ мүшелерінің құқығын лары» республикалық көрмесінде филиалдың тарту еткен шарасына
данында жалғасын тапты. дан қарағанда шаралардың ауқымы қорғалуы, еңбекті қорғау жəне ең- жүлделі екінші орынға иеленді. алғысын айтып, тарасты.
кеңейгенін, облыстық ұйымның, бек қауіпсіздігі жөніндегі инспек-
Бастауыш кəсіподақ төрағала- аудандық, қалалық филиалдар- торларының жұмысына тоқталды. Орталық директоры Р.М.Сыпабе- Сондай-ақ, филиал төрайымы
рына арналған семинар Қабанбай дың ұйытқы болуымен биылғы кова қызметкерлерді осы жеңіспен Д.Айнақұлова осы ұжымда ашы-
ауылындағы №1 орта мектептің жылдың он айлығында 680 шара Аудандық филиалға қарасты бел- құттықтай отырып, кəсіподақпен луынан бері жұмыс істеп келе жат-
базасында, келесі күні Үшарал ұйымдастырғанын жəне бұқаралық сенді кəсіподақ төрағалары Айжан тығыз жұмыстың маңыздылығын қан шаруашылық бөлімінің қыз-
қаласы, №1 орта мектебінде өтті. ақпарат құралдарына 1133 мақала Есжанова, Ирина Сриникова өз тілге тиек етті. меткері, үшінші топтың мүгедегі
Оған облыстық кəсіподақ ұйы- жарияланғанын жеткізді. Əлі де тəжірибелерімен бөліссе, облыстық Бақытбек Сұлтановқа, паллиативтік
мының бас мамандары Маржан болса, жұмысты толық жүйелеу ұйымның мамандары кəсіподақтың «Мемлекеттік, банк мекеме- көмек бөлімінің мейірбикесі Куни-
Жұмабек, Лəйлə Сағынғалиқызы, үшін жоспарды құру, шараны өт- ұйымдастыру, идеологиялық, лері жəне қоғамдық қызмет көр- бекова Риммаға кəсіподақ атынан
Айгүл Арымбаева жəне Марат кізу, оны БАҚ-қа жариялау сынды қаржылық – шаруашылық жəне іс сету қызметкерлерінің салалық жеңілдікпен «Сарыағаш» шипа-
Ибраимов қатысты. жұмыстарда бастауыш ұйымдар- қағаздарының жүргізілу ретін бой- кəсіптік одағы» Алматы қалалық жайына жолдамалар табыс етті.
дың белсенділігін арттыру керекті- ынша семинар қатысушыларымен филиалы төрайымы Д.Айнақұлова
Жиынды Алакөл аудандық фи- гін айтып, идиологиялық жұмысты кері байланыс жасап, туындаған жиында қараша айында ұйымда- «Біздің міндетіміз - кəсіподақтың
лиалының төрағасы Кенжебек жан-жақты түсіндіріп берді. сұрақтарға заң аясында жауап берді. стырылған шаралардың əлеумет- нақты жұмысын көрсету арқылы,
Алпысбаев жүргізіп, 66 бастауыш тік тұрақтылықты қамтамасыз салалық кəсіподақтың беделін кө-
кəсіподақ ұйымында 3861 мүшесі Алматы облыстық кəсіподақ Алматы облысы ету мақсатында өткізілгенін ха- теру», - деді Д. Айнақұлова.
барын жеткізіп, келген қонақтарды барлады. Оның дəлелі - əлеумет-
тік қызметкерлер кəсіби мерекесі Алматы қаласы

АДАМ КӨРКІ – АДАЛ ЕҢБЕК

БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ Т.Жароков атындағы жалпы дер сайысы сынды турларынан
білім беретін орта мектепте жыл өтті. «Достық» жəне «Сегіз пері,
2019 жылдың 15 қарашасы күні Қадырбаев Жандос жəне білім Практикалық бөлімде өрт кезін- сайын қарашаның алғашқы апта- бір сері» атты топтан құралған
Түркістан облысы М.Шоқай атын- мекемелерінің басшылары мен дегі іс-əрекет, өрт салдарынан сында кіші қызметкерлер күні атап қатысушылар видеороликтер көр-
дағы жалпы орта мектебінде «Білім балабақша меңгерушілері қатысты. зардап шегушілерге алғашқы ме- өтіледі. «Адам көркі - адал еңбек» сетіп, көрініс қойып, əн салып,би
мекемесіндегі өмір қауіпсіздігі мен дициналық көмек көрсету, өртке атты шараны өткізуге мұрындық де биледі.Сайыс қорытындысы бой-
лайықты еңбек жағдайын қамтама- Семинардың теориялық бөлі- қарсы құрылғылармен жұмыстар болған мектептің кəсіподақ ұйымы ынша əр қатысушыға номинация
сыз ету мəселелері» тақырыбында мінде «Еңбек қатынастары жағ- іс жүзінде көрсетілді. осы іс-шараның жоғары деңгейде мен сый-сияпат беріліп, «еңбектері
аудандық семинар өтті. дайындағы өмір қауіпсіздігін өтуіне өз үлесін қосты. қатты болғанымен,өмірлері тəтті
қамтамасыз ету жауапкершілі- Семинар соңында Түрістан болсын» деген ниетпен тəтті торт
Семинарға Түркістан облыстық гі» тақырыбында АКК төрағасы облыстық кəсіподақ комитетінің Аталмыш шараға мектептің кіші таратылды.
кəсіподақ комитетінің бөлім бас- А.Ниязбеков, «Білім мекемесіндегі бөлім басшысы Ақбердиев Ғабит қызметкерлері, интернат қызметкер-
шысы - заңгер Ақбердиев Ғабит, өндірістік кеңес жұмысы» тақыры- қорытынды сөз сөйлеп, іс-шара- лері жəне лаборант қызметкерлер Осындай шаралар ұжым арасын-
аудандық төтенше жағдайлар бында М.Шоқай атындағы ЖОМ ның ұйымдастырылуына белсене қатысып, белсенділіктерін таныт- да татулық пен сыйластықты нығай-
бөлімінің аға инженері, азаматтық еңбек қорғау бойынша техника- атсалысқан əріптестерді марапат- ты. Шара бағдарламасына сəйкес татыны сөзсіз, сондықтан алдағы
қорғау лейтенанты Қайым Азамат, лық инспекторы Ш.Мусырманов тады. топтар таныстыру, өнер сайысы, уақытта жалғасын табары анық.
аудандық білім бөлімінің маманы баяндама оқыды. «Менің жұмыстағы бір күнім»
Түркістан облысы жəне еңбек туралы мақал-мəтел- Ботакоз УТЕГЕНОВА,
Батыс Қазақстан облысы

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №44 (1296) 22/11/2019 7ПАНАРАМА

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ПРОФСОЮЗОВ В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ – «ПЕРВИЧКА» –
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ КАЗМУНАЙГАЗПРОФ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Дальнейшее развитие системы социаль- диалога между работодателями и работ- политики АО НК «КазМунайГаз» Еркин АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» представляет собой
ного партнерства, создание эффективной никами, обсуждения актуальных проблем Рахимбергенов, председатель КАЗМУ- вертикально интегрированную компанию, включа-
модели коллективно-договорного регу- региона по развитию системы социально- НАЙГАЗПРОФ Султан Калиев, предсе- ющую все звенья энергоснабжения Павлодарской
лирования трудовых отношений, совер- го партнерства, коллективно-договорно- датель Западно-Казахстанского областного области (генерацию, транспортировку и сбыт энер-
шенствование общественного контроля за го регулирования трудовых отношений, профцентра Айгуль Есекенова, Управляю- горесурсов). Компания создана и осуществляет свою
соблюдением трудового законодательства разъяснение особенностей изменений в щий трудовыми ресурсами компании «Ка- деятельность с 2000 года.
являются важными условиями действен- трудовом законодательстве. В ходе семи- рачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
ной защиты трудовых и социально-эконо- нара-совещания были проинформированы Раджагопал Суриянараяна. Электроэнергия, генерируемая ТЭЦ «ПАВЛО-
мических интересов работников нефтега- об основных положениях и изменениях в ДАРЭНЕРГО», поставляется на рынки Акмолин-
зовой отрасли разрабатываемом проекте нового Отрасле- В своей презентации Султан Калиев ской и Павлодарской областей Казахстана. Про-
вого соглашения в нефтегазовой отрасли проинформировал участников семина- тяженность линий электропередачи компании
В Уральске 15 ноября текущего года на 2020-2022 годы. ра-совещания о деятельности КАЗМУ- составляет 15 359 км. Суммарная протяженность
член Генерального Совета Федерации НАЙГАЗПРОФ по развитию социального тепловых сетей - 762 км.
профсоюзов РК, председатель Обще- В конференц-зале офиса компании «Ка- партнёрства и коллективно-договорного
ственного объединения «Казахстанский рачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» регулирования трудовых отношений, Компания активно внедряет стандарты корпора-
отраслевой профессиональный союз собрались представители всех сторон реализации действующего Отраслевого тивного управления, оптимизирует бизнес-процессы
нефтегазового комплекса» (далее - КАЗ- социального партнерства - руководители соглашения, об участии отраслевого про- и совершенствует практику в соответствии с меж-
МУНАЙГАЗПРОФ) Султан Калиев и и профсоюзный актив ведущих нефтега- фсоюза в разработке проекта нового От- дународными стандартами в области производства,
член Центрального Совета, Отраслевой зовых предприятий региона, директора раслевого соглашения на 2020-2022 годы, охраны здоровья и в социальной сфере.
трехсторонней комиссии по социальному подрядных и нефтесервисных компаний, отметил актуальные проблемы дальнейшей
партнерству, лидер локальной профсоюз- руководство трудовой инспекции, област- модернизации профсоюзного движения, Труд энергетика связан с эмоциональным и фи-
ной организации работников «Карачага- ного профцентра, членские организации усиления роли профсоюзов в социальном зическим напряжением, высокой концентрацией
нак Петролиум Оперейтинг Б.В.» Марс КАЗМУНАЙГАЗПРОФ. партнерстве. внимания, постоянным возникновением стресс-фак-
Хайруллин приняли участие в работе се- торов, поэтому огромное внимание в деятельности
минара-совещания на тему: «Социальное Модераторам форума социальных пар- В ходе работы форума его участники об- профсоюза уделяется обеспечению безопасных ус-
партнерство в нефтегазовой отрасли» ор- тнеров выступил Бауыржан Жаксылыков, менялись мнениями, позициями по акту- ловий труда.
ганизованного Министерством энергетики руководитель Управления по социальным альным вопросам расширения социального
Республики Казахстан при содействии Ас- и трудовым вопросам Департамента раз- диалога в трудовых коллективах, развитию На всех предприятиях работают производствен-
социации «KAZENERGY», АО НК «Каз- вития нефтяной промышленности Мини- коллективно-договорного процесса, взаи- ные советы по безопасности и охране труда. Об-
МунайГаз» и местного исполнительного стерства энергетики РК. На совещании модействию и укреплению социального щественный контроль соблюдения безопасности
органа. приняли участие и выступили: Руково- партнерства. осуществляют 38 технических инспекторов.
дитель Управления по инспекции труда
Главная цель организаторов встречи, Западно-Казахстанской области Азамат В рамках празднования 120-летия казах- Ежегодно ко Дню охраны труда со стороны про-
членов Отраслевой трехсторонней комис- Айтуев, его заместитель Арман Туйгин- станской нефти отличившиеся передовики фсоюза поощряются лучшие технические инспекто-
сии по социальному партнерству в нефте- беков, Исполнительный директор Ассо- производства, руководители предприятий и ры – в 2018 году на республиканском форуме техни-
газовой отрасли – это создание необходи- циации «KAZENERGY» Ляззат Ахмур- профсоюзные активисты был награждены ческих инспекторов были отмечены Кулькимбаева
мых условий для расширения социального зина, Директор Департамента социальной юбилейной медалью «Қазақстан мұнайы- Зумира и Сейтханов Ербол. Им вручили смартфоны
ны 120 жыл». от отраслевого профсоюза химической, нефтехими-
ческой и родственных отраслей промышленности.
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Работают во всех предприятиях согласительные
Важную роль в экономике Республики хозяйства Республики Казахстан, Почет- теля Профцентра Иванова М.А. отметила: комиссии, которые при необходимости защищают
Казахстан играет сельское хозяйство, вы- ными грамотами и Благодарственными «-Сегодня праздник профессионалов интересы сотрудников. Примером этого направле-
полняющее задачу наиболее полно обеспе- письмами акима Павлодарской области, ния деятельности могут служить несколько случаев
чить разнообразной сельскохозяйственной отраслевыми наградами профсоюзовЗна- сельского хозяйства, которые отдают земле восстановления на работе уволенных работников.
продукцией внутренний рынок, поднять ком «Еңбек даңқы»2 и 3-й степеней, По- тепло своих рук, вкладывают свою душу
уровень благосостояния жителей города четными грамотами Профсоюзного центра и талант в любимое дело. Наши самые те- Одним из недавних совместных мероприятий,
и сельской местности. Павлодарской областии филиала отрасле- плые поздравления и добрые пожелания проведенных с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», стали
вого профсоюза. всем работникамживотноводства, растени- Всемирный день охраны труда. Среди проведенных
16 ноября 2019 года, в Городском двор- еводства, перерабатывающих предприятий, акций – и конкурс детских поделок «Охрана труда
це культуры имени Естая состоялось об- - После уборки урожая, традиционно в руководителям и специалистам отрасли, глазами ребенка», и традиционный Семейный день
ластное тожественное мероприятие «Ертіс третье воскресенье ноября мы празднуем ученым-аграриям.» БиОТ, и ежегодное чествование лучших сотрудников
Ырысы 2019», посвященное профессио- День работников сельского хозяйства- в сфере охраны труда.
нальному празднику Дню работников символ нашего признания великим тру- Все участники торжественного меро-
сельского хозяйства Республики Казахстан. женикам земли. В этот день, поздравляя приятия «Ертіс Ырысы 2019» посетили С нашей стороны понимая, что работодатель не
ветеранов и работников сельского хозяй- интересно оформленную сельскохозяй- может нарушать закон, мы используем право про-
В награждении передовиков сельскохо- ства, я желаю им благоприятной погоды, ственную выставку, на которой была пред- фсоюза согласно пп. 3 ст. 16 Закона о профсоюзах,
зяйственного производства приняли уча- достатка и счастья каждой семье. Пусть ставлена продукция сельского хозяйства и где говорится: «Обращаться в государственные
стие аким Павлодарской области Бакауов добро, которое они сеют, возвращается к перерабатывающих предприятий региона, органы об отмене полностью или частично либо
Б.Ж., вице-министр сельского хозяйства ним многократно приумноженным,- сказал проведен конкурс на самый вкусный хлеб. изменении принятых ими нормативных правовых
Республики Казахстан Курманов Р.Ж. и председатель филиала отраслевого профсо- актов, ущемляющих права и законные интересы
председатель филиала ОО «Отраслевой юза Сурма П.Е. По завершению торжественной части членов профсоюза». Поэтому мы решили выйти с
профессиональный союз работников сель- награждения для работников сельского хо- предложением по изменению антимонопольного
ского хозяйства по Павлодарской области» Поздравляя награжденных, и.о.председа- зяйства был организован большой празд- законодательства, потому что оно ущемляет инте-
Сурма П.Е. ничный концерт. ресы наших членов.

Объединяя в своих рядах более 5 тысяч Со стороны нашего профсоюза в 2018 году поднят
членов профсоюза, филиал ОО «Отрасле- вопрос по данной проблеме в ФПРК, Отраслевом
вой профессиональный союз работников профсоюзе. Получены одобрение и поддержка.
сельского хозяйства по Павлодарской обла- Нами предложено решение: часть прибыли до 7%
сти» активно защищает права работников направлять на социальные программы, указанные
сельского хозяйства, ведет постоянную в коллективном договоре, а остальные 93% и более
работу по разработке и принятию кол- оставить, как есть – на инвестиционную програм-
лективных договоров с предоставлением му. По данному вопросу прошли встречи с преды-
труженикам села дополнительных соци- дущим и нынешним министрами национальной
альных льгот. экономики, создана рабочая группа по изменению
законодательства в сфере естественных монополий.
В честь признания трудовых заслуг луч- Работа продолжается. Необходимо отметить, что
шие работники отрасли были награждены данное положение у всех субъектов естественных
государственными медалями «Еңбек арда- монополий.
гері», наградами Министерства сельского
Одна из основных задач профсоюза – защита со-
циальных и экономических интересов работающих
людей. Чтобы поднять престиж и значимость про-
фсоюза, необходимо строить отношения на основе
взаимопонимания с руководством группы компаний.
В целях поддержания жизненного уровня и соци-
альной защиты и мотивации членства, профсоюз
с прошлого года запустил дисконтную программу
«Профсоюзный». Наибольшей популярностью сре-
ди членов профсоюза пользуются скидки по продук-
там питания, строительным товарам, медицинским
услугам. Необходимо отметить, что вышеуказанные
скидки распространяются и на всех членов семьи,
родственников, таким образом, активные члены про-
фсоюза экономят семейный бюджет в разы больше,
чем вносят вносы.

Б.ТОЛЕУБАЕВ,
Председатель локального профсоюза

АО «Павлодпрэнерго»

8 КАЛЕЙДОСКОП №44 (1296) 22/11/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ЛИЦА ТРУДА ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: Прошу дать разъяснение по следу-
ющим вопросам:

1) Учитель имеет два образования: среднее
специальное по специальности «учитель на-
чальных классов» и преподает в начальных классах, а также имеет
высшее образование по специальности «учитель биологии». По
какому блоку Реестра должностей должна производится оплата
данного учителя В2 или В4?
2) Если учитель имеет два образования: высшее и среднее специ-
альное и ведет соответственно два предмета в старших классах.
Следует ли относить его к специалистам с высшим уровнем ква-
лификации и оба предмета оплачивать по В2?

ГРИМУТ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – водитель автомобиля (САТ), Ответ: Отнесение учителей к со- второй категории высшего педагогиче-
участка экскавации и транспортировки АО Altyntau Kokshetau, ответствующей реестровой группе ского образования по соответствующей
Акмолинская область. Стаж работы 6 лет. производится на основании типовой специальности и профили. Для учителей
квалификационной характеристики, высшего уровня квалификации высшей,
утвержденной приказом Министра первой категории установлено квалифи-
образования и науки Республики Казах- кационное требование по наличию у них
стан от 13 июля 2009 года № 338 «Об высшего педагогического образования
утверждении типовых квалификацион- без указания на специальность.
ных характеристик должностей педа-
гогических работников и приравненных Таким образом, при наличии у Вас ква-
к ним лиц». лификационной категории по должно-
сти Вы вправе требовать начисления
Типовой квалификационной характе- заработной платы как специалисту
ристикой по должности «учителя всех высшего уровня квалификации.
специальностей» установлено требо-
вание по наличию у учителя высшего Отвечает: Департамент
уровня квалификации без категории и правового обеспечения и междуна-

родного сотрудничества ФПРК

С.Бəйішев атындағы Ақтө- үү ларымен танысуға жалғасты.
бе облыстық əмбебап ғылыми шешкені туралы ел аузында Қолына домбыра ұстаған жас
кітапханасының «Коворкинг» қызықты əңгімелер көптеп күйшілердің көңілдері кө- қ
орталығында «Күй күмбірі» кездеседі. Кітапханада өткен теріліп, кітапханамен тығыз
атты кеш өтті. шараға Қазанғап атындағы байланыс орнатуға ықыласты
өнер мектебінің ұстаздары екендерін танытты. Елімізге
Ғалымдардың зерттеуі бо- мен шəкірттері қатысқан белгілі жырау Алмас Алматов:
йынша қазақтың киелі ұлттық кеште, Өнер саласының үзді- «Біз, өнерге бір күнде келген
аспабы – домбыраның 6 мың гі, Қазақстанның үздік ұстазы, жоқпыз жəне бір күнге келген
жылдан асатын тарихы бар. күйші Бекмұқанова Гүлшара жоқпыз» деген еді. Өнердің
Кие тұтқан домбырамыз ұл- мен Əлімбаева Гүлназ дом- биік шыңына жету үшін, үл-
тымыздың мақтанышы. 2018 быраның шығу тарихы мен кен еңбектің керегін жастары-
жылдың 13 маусымында Ел- шəкірттерге беріп жатқан мыз ұмытпаса екен. Шараға
басы Нұрсұлтан Назарбаев- білімі жөнінде жəне респуб- қолдау білдіріп келген Ақтөбе
тың Жарлығымен шілденің ликалық сайыстарда орын техникалық колледжінің ұс-
бірінші жексенбісі «Ұлттық алған жетістіктерін баяндап таздары мен студенттеріне
домбыра күні» болып бекітіл- берді. Əңгіме барысында алғысымызды білдіреміз.
ді. Қадыр ақынның «Нағыз қа- шəкірттері күйлерін тартып,
зақ – қазақ емес, нағыз қазақ көптің көңілінен шықты. Кеш- Əсел ЕРКІН,
– домбыра» дейтінінің жаны тің соңы кітапхананың Өнер Ақтөбе облысы
бар. Тілмен шешілмеген дау- бөліміндегі өңірден шыққан
лы түйінді күйдің күмбірімен тұлғаларымыздың шығарма-

«QAZAQSTAN KÁSIPODAǴY» дырмау жəне оны өндіру мəселелері
газетіне 2020 жылға жазылу науқаны жөнінде, сондай-ақ кəсіподақ ұйымда-
қызу жүріп жатыр. рының басқа жұмыстары бойынша,
оның ішінде Түркістан облысының
Осы орайда Шымкент қаласы жəне Шымкент қаласының əкімдік-
кəсіподақтар орталығы жанындағы тері мен Қазақстан Республикасының
«Келешек» жастар кеңесінің мүше- Кəсіподақтар федерациясы арасында
лері «QAZAQSTAN KÁSIPODAǴY» жасалған өзара əлеуметтік əріптестік
газетіне 2020 жылға жазылу бойын- Меморандумы шеңберінде атқарылып
ша Шымкент қаласының орталық жатқан жұмыстар кеңінен жариялана-
саябағында, «АРБАТ» бойында жəне ды.
«Қазақ хандығы» тарихи кешенінде
халық арасында үгіт-насихат жұмы- Бұл газет мекемелерге, кəсіпорын-
старын жүргізді. дарға, ұйымдарға жəне ол жердегі жұ-
мыскерлерге, сондай-ақ əрбір отбасыға
Газет беттерінде мекемелерде, жəне əрбір саналы азаматқа қажет.
кəсіпорындарда жəне ұйымдарда ең-
бек етіп жатқан жұмыскерлердің жəне «QAZAQSTAN KÁSIPODAǴY» га-
қызметкерлердің құқын қорғауға бай- зетіне «Қазпошта» АҚ (жазылу индексі
ланысты, оларға көрсетіліп жатқан 65349) арқылы жазылуға болады.
жəне берілетін əлеуметтік көмектер,
еңбекті қорғау жəне техника қауіпсізді- Шымкент қаласы
гін сақтау, жалақы қарыздарын бол-

www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY Редактор — Морис АБДУЛЛИН Отпечатано в типографии Адрес редакции: Заказ: 044
ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR» 010000, Казахстан, Тираж: 12131
Издатель ТОО «Профмедиа» Журналисты — г:Астана, жилой массив Юго-Восток г. Астана, пр.Абая, 38
Ақнұр СЕРІКБАЕВА (левая сторона) ул. Силети, 30 телефон редакции: Газета выходит по пятницам
Регистрационное свидетельство Ботагоз АЗКЕНОВА 8 (7172) 20-21-16
№ 17592-Г от 13.03.2019 г. выдано Мнение авторов публикаций не обязательно Подписной индекс 65349
Министерство информации и Менеджер по подписке — отражает точку зрения редакции. Е-mail: [email protected]
Жадыра ТАЙМАСОВА Любое воспроизведение статей и иллюстраций Газета набрана и сверстана
коммуникаций РК Тел.: 8 (7172) 20-21-15 возможно только со ссылкой на газету. в компьютерном центре редакции

Ответственность за рекламу и объявления несут рекламодатели


Click to View FlipBook Version