The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (21)

pdfjoiner (21)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №48 1252) 28/12/2018

Қадірлі әріптестер! Жаѕа
жылыѕызбен!
2018 жыл егемен еліміз үшін есте қаларлық елеулі оқиғалар мен жан жады-
ратар жетістіктерге толы болды. Оның ішінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын
арттыру» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауының орны бөлек.
Бұл - бүкіл қазақстандықтардың тұрмыс жағдайын одан әрі жақсарту
мақсатындағы қарышты қадам. Мемлекет басшысы сонымен бірге осы
Жолдауында еңбек адамдарының мәртебесін арттыру мен олардың құқығы
мен мүддесін қорғауға ерекше мән бергені мәлім. Мұның өзі кәсіподақтарға
үлкен жауапкершілік жүктейді.

Ағымдағы жыл «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жылы» болып жа-
рияланды. Осыған орай республиканың барлық өңірлерінде «Қауіпсіз еңбек»
бағдарламасы ойдағыдай орындала бастады. Осының аясында «Еңбекті
қорғаудың алдын-алу мәдениетін бірлесіп арттырамыз» акциясы, «Қа-
зақстан Республикасы Кәсіподақ федерациясының еңбекті қорғау жөніндегі
үздік техникалық инспекторы» республикалық байқауы алғаш рет өткізілді.

Әлеуметтік әріптестік аясында еңбек дауларының алдын-алу және реттеу
бойынша барлық өңірлерде «Татуласу орталықтары» құрылып жұмысын
атқаруда.

Кәсіподақтар федерациясының XXV съезі әлеуметтік-еңбек қатынастары саласында жаңғыруға байланысты
жаңа бағыт-бағдар белгіледі. Жаңа Жарғыда ұрпақтар сабақтастығы мен Кәсіподақтар федерациясы қызметінің
ашықтығына қатысты маңызды қағидалар бекітілді.

Елімізде 2019 жыл Жастар жылы болып жарияланды. Сондықтан кәсіподақтың алдында еңбек жастарын қолдау
мен еңбек адамын қорғау мақсатында үлкен міндеттер тұр.

Заманауи әлем төртінші экономикалық жаңғыруға аяқ басты. Тәуелсіз еліміз осы көштен қалып қоймауы тиіс.
Қазақстанның өркениет өзгерістерінен қалыс қалмауы үшін Елбасы Н.Ә.Назарбаев баршамыздың алдымызға
қойып отырған асқаралы міндеттерді ойдағыдай орындауға кәсіподақтың әрбір мүшесі өз үлесін қоса білуі тиіс.

Кәсіподақ қозғалысын қарқынды дамыту, жұмысшылардың құқығы және мүддесін қорғау мақсатындағы маңызы
зор міндеттерді орындау, қадірлі кәсіподақ мүшелері, Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Білімдеріңіз бен тәжірибе-
леріңізді, қажырлы еңбектеріңізді осы бағытта жұмсайтындарыңызға кәміл сенімдімін.

Жаңа 2019 жыл Сіздерге зор денсаулық, бақыт, амандық, таусылмас күш-жігер әкелсін!
Тәуелсіз Қазақстанның игілігі жолындағы жауапты жұмыстарыңыз жемісті болсын!
Әр шаңырақ қуаныш құшағына бөленіп, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын! Жаңа жыл жақсылықтарға
толы болсын!

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ,
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы

2 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
№ 48 1252) 28/12/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ПРОФСОЮЗЫ НА ПЕРЕДОВЫХ
ПОЗИЦИЯХ

Сужение демократического ГОД СТОЛЕТИЯ МОТ
пространства в 54 странах и рез- ОФИЦИАЛЬНО ОТКРОЕТСЯ
кое увеличение насилия, арестов
и задержаний профсоюзных ли- и вынужденного перемещения также выступаем за Конвенцию 22 января 2019 года состоится XXI веке. Входящие в ее состав
деров в 69 странах говорит о том, людей мы должны выступать за об искоренении насилия в отно- официальная презентация докла- видные деятели, известные вы-
что 2018 год был сложным для справедливые преобразования. шении мужчин и женщин в сфере да Глобальной комиссии МОТ по дающимися личными заслугами
многих членских организаций. Равенство для всех людей нахо- труда. Вместе с тем, Конвенция вопросам будущего сферы труда. и широким кругозором, пред-
дится в центре наших действий. ООН о правах человека в сфере ставляют различные регионы
Число беженцев и вынуж- бизнеса должна служить гаран- На протяжении 2019 года планеты и сферы человеческой
денных переселенцев растёт и Приоритетные направления ра- тией ответственности бизнеса МОТ планирует проводить на деятельности.
стало самым большим в нашей боты МКП на следующие 4 года по обеспечению трудовых прав глобальном, региональном и
истории. 84 % работников гово- основываются на следующих 4-х человека. национальном уровне меропри- Работа Комиссии построена
рят, что минимальный уровень принципах: мир, демократия, ятия, связанные со 100-летием на так называемых «диалогах
заработной платы не хватает для справедливые преобразования в Мы рады сотрудничеству с на- существования Организации. столетия» по четырем основным
выживания, а противодействие отношении изменения климата, шей новой руководящей коман- Торжества под девизом «МОТ темам:
коллективным переговорам про- развития технологий и переме- дой − заместителем президента 100» откроются 22 января 2019
должается во многих странах. Но щения людей, а также равенство. Кэти Фейнголд и Кари Питтер года в Женеве презентацией до- • Труд и общество
есть надежда. Объединяя более Торуалдсон, заместителем Гене- клада Глобальной комиссии по • Достойный труд для всех
чем 207 миллионов членов и фор- В 2019 году пройдет 100-летие рального Секретаря Виктора Баез, вопросам будущего сферы труда. • Организация труда и произ-
мируя силу трудящихся мы стали Международной организации Мамаду Диало, Оуена Тудора и водства
сильнее. труда и нам необходимо более рассчитываем на поддержку всех Этот документ – итог рабо- • Управление сферой труда
убедительное заявление о буду- вас в будущем году. ты, начатой в 2015 году, когда Доклад Комиссии должен
Недавно завершил свою работу щем сферы труда с возможно- Генеральный директор МОТ стать основой для дальнейшей
4-й Всемирный Конгресс МКП в стью обеспечения стабильной С Новым годом, давайте в но- представил на Международной дискуссии и взаимодействия с
Копенгагене, где в течение пяти занятости, новых социальных вом году проявим более твердую конференции труда доклад об трехсторонними участниками
дней более чем 1200 делегатов соглашений и гарантий трудовых решимость в изменении суще- Инициативе, касающейся бу- МОТ (правительствами, пред-
принимали участие в дебатах прав для всех трудящихся. Мы ствующих правил. дущего сферы труда, которая ставителями работодателей и
определяя приоритеты справед- в дальнейшем стала предме- работников) и партнерами Ор-
ливого мира. том диалогов на национальном ганизации. В 2019 году он будет
уровне, проведенных в государ- представлен на юбилейной сес-
Итог Конгресса – сила трудя- ствах-членах МОТ. сии Международной конферен-
щихся способна менять правила. ции труда.
Международное профсоюзное Целью создания Глобальной Ближе к дате презентации до-
движение выступает за мир, за комиссии был углубленный клада мероприятия мы расска-
демократию и обеспечение прав анализ будущего сферы тру- жем об этом мероприятии более
трудящихся. Мы должны побе- да и выработка рекомендаций, подробно.
дить и трансформировать несо- направленных на обеспечение
стоятельную глобальную эконо- социальной справедливости в
мическую модель сегодняшнего
дня. Мы должны защищать права
трудящихся и другие права че-
ловека и требовать нового об-
щественного договора. В свете
мировых тенденций в области
изменения технологий, климата

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ SENIM

21 декабря 2018 года в г. Астана В докладе были озвучены все ченных органах по социально-эко- наличного расчета, сокращения дицинской помощи, их страхова-
состоялось заседание Централь- мероприятия, проведенные фи- номическим вопросам, о развитии сроков руководящих выборных ния на случай врачебных ошибок,
ного Совета Республиканского лиалами Профсоюза, а также ме- профсоюзного движения и прида- органов до 5 лет, оперативность и повышения уровня квалификации
общественного объединения «От- роприятия, которые были органи- ния ему новой роли. конструктивность принимаемых и заработной платы.
раслевой профессиональный союз зованы Федерацией Профсоюза, с администрацией Профсоюза ре-
работников системы здравоохране- участием наших членов Профсо- Первый заместитель Предсе- шений, а также эффективную и Для решения вышеуказанных
ния «SENIM». юза, о подписанных региональ- дателя Федерации Профсоюзов динамично развивающуюся дея- вопросов необходимо проведение
ных соглашениях и меморандумах Нурымбетов Б.Б., принимал уча- тельность всех его филиалов. ряда мероприятий, которое нашли
На Совете был заслушан до- с общественными организациями, стие в заседании и отметил поло- свое отражение в Комплексном
клад Председателя Профсоюза о об участии Профсоюза в коллеги- жительные стороны деятельности Были рассмотрены и другие во- плане развития Профсоюза на
проделанной в 2018 году работе, альных органах как первичных Профсоюза, в том числе обозна- просы деятельности Профсоюза, в 2019 год, который был утвер-
о реализации принятых Исполни- организаций, так и в уполномо- чил определенные благоприят- том числе вопросы защиты врачей жден единогласно Центральным
тельным Комитетом Решений. ные результаты от внедрения без- при оказании некачественной ме- Советом.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 3

№ 48 (1252) 28/12/2018

МАҢЫЗДЫ СЕМИНАР ӨТКІЗІЛДІ

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР «Senim» денсаулық сақтау
АТАП ӨТІЛДІ жүйесі жұмыскерлерінің сала-
лық кәсіптік одағы республика-
26 желтоқсан күні «Қазақстан меморундумға сәйкес, Федерация лық қоғамдық бірлестігі Атырау түсінік берді. цесінің Батыс Қазақстандық
Республикасы Кәсіподақтар Феде- тарапынан, Қазақстан Жазушылар облыстық филиалының ұйым­ Атырау қалалық тұрмыстық орт­ алығының» директоры-тренер
рациясының төрағасы Бақытжан одағының ардагер мүшелері үшін даст­ ыруымен, Атырау облысы Куртаева Әлия жүргізді. Семи-
Әбдірайым Алматы Жазушылар кәсіподақ шипажайларында жеңіл- әкімінің жанындағы әйелдер зорлық-зомбылыққа ұшыраған нарда «Отбасылық шиеленістерді
Одағының төрағасы Ұлықбек дік жасайтынын айтты. Ұлықбек істері және отбасылық-демогра- әйелдерге көмек көрсету бойын- шешуде және тұрмыстық зор-
Есдау­летпен кездесті. Есдаулет, екі жақтық келісімге фиялық саясат жөніндегі комис- ша дағдарыс орталығының дирек- лық-зомбылықтың алдын-алуда
сәйкес Қазақстан Жазушылар сияның қолдауымен, ағымдағы торы - Иманғалиева Айбаршын медиациялық технологиялар»
Алматы қаласындағы бұл бас одағында салалық кәсіподақ ұйы- жылдың желтоқсан айының 11-ші қазақ әйелдерінің тұрмыстық процесстеріне тоқталып, отба-
қосу еркін форматта өтті. Кездесу мын құру жұмыстары басталатын- жұлдызында Атырау облыстық зорлық-зомбылық көріп, кәмелет- сылық түйткілдерді шешу және
барысында ынтымақтастықтың ке- дығына тоқталып кетті. Айтылған ЖИТС-ке қарсы күрес орталығы- тік жасқа толмаған балаларымен онымен қалай күресе білу керек
лешегі зор бағыттары талқыланды. кәсіп­одақ өз жұмысын бастағаннан ның мәжіліс залында «Әйелдер аналар үйін паналап келген әйел- екендігі айтылды. Семинарға қа-
Әңгімелесу барысында Б.Әбдірайым кейін қоғамның және мемлекеттің зорлық-зомбылыққа қарсы» атты дерге қолдау көрсетіліп, медици- тынасқан төрайымдар көкейтесті
Ұлықбек Есдаулет басқарып оты- өзекті мәселелерін шешуге белсене семинар өтті. Семинарға баста- налық, психологиялық көмектер өз сұрақтарын қойып,қанағат-
рған мекеменің жұмысшыларын қатысатындықтарын жеткізді. Екі уыш кәсіподақ ұйымының төраға- сонымен қатар айелдерге семи- танарлық жауаптары айтылды.
кәсіподақ шипажайларында ем жақ өзекті мәселелерді атап өтіп, лары мен төрайымдары және нар-тренингтер өткізілетіндігіне Бастауыш кәсіподақ ұйымдары-
қабылдауға шақырды. Сонымен бірқатар ұсыныстарымен бөлісті. кәсіподақ мүшелері түгелдей тоқталды. ның төрағаларын, төрайымдары
қатар 2018 жылдың 13-ші сәуірде қатысты. семинардан тамаша әсер алып,
ынтымастық туралы қол қойылған Алматы облысы Семинарды арнайы шақырыл­ жақсы көңіл күймен тарқасты.
Семинардың негізгі мақсаты ған тренер-конфликтолог, «Ме­
- «Отбасылық шиеленістерді диац­ ия және келіссөздер про-
шешуде және тұрмыстық зор-
лық-зомбылықтың алдын-алу-
да және онымен күресе білудін
жолдарымен таныстыру». Семи-
нарда Атырау облысы әкімінің
жанындағы әйелдер істері және
отбасылық-демографиялық сая­
сат жөніндегі бас инспектор -
комиссия хатшысы - Зәмзәгүл
Жалмурзина қазақ айелдерінің
құқықтарын қорғау тақырыбында

ҮЗДІКТЕР ҰЛЫҚТАЛДЫ

ЕҢБЕККЕРЛЕР МЕМЛЕКЕТТІК 2018 жылдың 12-желтоқса- еркін мемлекеттімізді құрып, аудандық орталық ауруханасы
НАГРАДАЛАРМЕН МАРАПАТТАЛДЫ нында Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы ата- директоры орынбасары, кәсіп­
Тәуелсіздігінің 27-жылдығына нып, көк байрақ туымызды жел­ одақ мүшесі Қаражанова Күлаш
Қазақстан Республикасының саласының, яғни «Казфосфат» орай, Атырау облыстық кәсіп­ біретіп әлемге әйгілі болуымыз­ Қабидоллақызына табысталды.
Тәуелсіздік күні - ұлттық мере- ЖШС Минералды тыңайтқыштар одақтар орталығының үлкен дың өзі-осы тәуелсіздікке қол Келесі марапат иесі №4 қалалық
кесіне орай Жамбыл облысының зауыты бастауыш кәсіподақ ұйы­ мәжіліс залында салтанатты жеткізуіміздің арқасы екендігін емхананың дәрігері, бастауыш
бірқатар еңбек адамдары мем- мының төрағасы Юлия Фролова, шара өтті. Шараға ҚР Кәсіп­ атап өтті. Барлық сала бойынша кәсіподақ ұйымының төрайы-
лекеттік марапаттарға ие бол- мәдениет саласындағы Жамбыл одақтар федерациясы құрамын­ еңбекте үздік табыстарға жеткен мы Испергенова Маржан ҚР
ды. Атап айтқанда, Қазақстан облыстық филармониясының дағы барлық сала қызметкер- қызметкерлерге мемлекеттік ма- Кәсіп­о­ дақтар федерациясының
Респ­ убликасының Кәсіподақтар көркемдік қойылым бөлімінің лерін марапаттау кешіне бас­ рапаттан бастап, облыс әкімінің, «Құрмет грамотасымен» мара-
Федерациясының ұсынуы бо­ меңгерушісі Назима Үсенова тауыш кәсіподақ ұйымдарының облыс маслихатының «Нұр отан» патталды.
йынша Мойынқұм ауданында ор- және шағын және орта бизнес төрағалары мен төрайымдары ХДП облыстық филиалдары-
наласқан «Алтыналмас» АҚ Ақ- қызметкерлерінің «Yntymaq» са- және «Нағыз еңбек адам­дары» ның «Алғыс хаттарымен», ҚР «Senim» денсаулық сақтау жү­
бақай филиал­ ы қызметкерлерінің лалық кәсіптік одағы құрамын- болып саналатын үздіктер Кәсіподақтар федерациясының йе­сі жұмыскерлерінің салалық
«Бәйтерек» кәсіподақ ұйымының дағы «Меркі RADON» шипажайы кәсіптік одағы республикалық
төрағасы, осы салада 40 жылдан Бас директорының орынбасары
астам еңбек етіп келе жатқан Бай- Әубәкір Мұсабаев «Астана 20
серік Бақбергенов «Еңбек даңқы» жыл» мерекелік медальдарымен
орденімен марапатталды. марапатталды.

Сол сияқты өңірдегі өнеркәсіп Жамбыл облысы

ЖАҢА ЖИНАҚ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ шақырылды. Солардың қата- «Құрмет граматоларымен» ма- қоғамдық бірлестігінің «Құрмет
рында, денсаулық сақтау саласы рапаттады. Салтанатты шарада грамотасымен» бастауыш кәсіп­
Үстіміздегі жылдың 21 желтоқ­ алқасының төрағасы Жомарт бойынша үздіктері де, дәрігер- облыс әкімінің «Алғыс хатымен» одақ ұйымының төрайымдары
санында Жамбыл облыстық со- Рүстембеков аталған жинақтың лер, орта буын және кіші буын алғашқы болып облыстық онко- және мүшелері марапатталды.
тының ұйымдастыруымен сот- құрылымы мен практикалық медицина қызметкерлері, шаруа­ логиялық диспансері директоры Барлық үздіктерге «Senim» ден-
тың мәжіліс залында заң саласы мәніне тоқталды. Сонымен қатар, шылық меңгерушілері, жалпы орынбасары, кәсіподақ ұйымы- саулық сақтау жүйесі жұмыс­
мамандарына аса қажет - «Талап сот өкілдері жиналған көпшілік- алғанда көп жылдық еңбек ның мүшесі Сапарова Эльмира керл­­ ерінің салалық кәсіптік
арыз, шағымдарды әзірлеу бо­ ке заң талабына сай дұрыс рәсім- өтілі бар кәсіподақ мүшел­ ері медицина саласына қосқан еңбегі одағы республикалық қоғамдық
йынша ұсыныстар» атты жи- делген арыз, шағымдардың сот ұлықталды. еленіп, марапатталды. бірл­ естігінің Атырау облыстық
нақтың тұсаукесері өтті. Жиынға шешімінің әділ де заңды шығуына филиалы тарапынан қаржылай
Жамбыл облыстық соты мен көп жағдайда байланысты екенін Шарада Атырау облыстық Сондай-ақ, салтанатты шараға сыйлықтар тарту етілді.
Кәсіподақтар орталығы арасын- де атап өтті. кәсіподақтар орталығы төраға- қатысушы үздік қызметкерлер-
дағы меморандум аясында орта- сы Ізтұрған Баймұханов мырза ге де облыстық маслихаттың Ж.КАПАНОВА,
лық төрағасының орынбасары Еңбек адамының құқын қорғау­ барлық қызметкерлерді Қазақ­ «Алғыс хаты» облыстық туберку- «Senim» денсаулық сақтау
Бахтияр Қараулов және адвокат- шы кәсіподақ өкілдері үшін де стан Республикасының Тәуел- лезге қарсы күрес диспансерінің жүйесі жұмыскерлерінің сала-
тар, медиаторлар, заңгерлер мен мұндай ұсыныстардың маңыз- сіздігінің 27 жылдығымен құт­ анестезиолог-дәрігері Каримов лық кәсіподағы республикалық
баспасөз өкілдері қатысты. ды екені даусыз. Жиын соңында тықтап, бүгінгі біздің дербес ел Жангелді Құбайдоллаұлына,
ұйымдастырушылар көпшілікке болып, уығымызды қадап, ша­ «Нұр отан» партиясы облыстық қоғамдық бірлестігі
Жиынды ашқан облыстық сот- аталған жинақты табыс етті. ңырағымызд­ ы көтеріп, ерікті- филиалының алғыс хаты Индер АОФ әдіскер маманы
тың азаматтық істер бойынша

4 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 48 (1252) 28/12/2018

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ КӘСІПОДАҚ КОМИТЕТІНІҢ
ҰШҚЫР ЖАСТАРЫ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Білім және ғылым қызметкерлері Кербұлақ аудан- Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының Түркістан қалалық комитеті
дық кәсіподақ комитеті жанынан құрылған Жастар ХІV конференциясын өткізіп, күн тәртібіне қойылған бірнеше мәселелерді талқыла-
кеңесінің ұйымдастыруымен «Ұлы даланың ұшқыр умен қатар комитеттің төрағасын қайта сайлады.
жастары» атты жас ұстаздар арасында байқау өтті.
Конференция делегаттары жұмысшы ген зейнеткер ұстаздар 100 пайыз жеңіл- Қалалық комитеттің жұмысына, алға
Шараның мақсаты - педагог мамандардың мәрте- төралқасын, мандат комиссиясы мен дікпен демалу-сауықтыру орындарына қойған мақсаттарына көзқарасын біл-
бесін арттырып, жас ұстаздардың кәсіби деңгейін хатшылығын, есеп санақ комиссиясын барған. Ауған соғысының ардагерлері діріп, басшылық қызм­ етке осы кезге
көтеру. Елбасының Жолдауын және «Ұлы даланың сайлағаннан кейін Білім және ғылым де осындай жеңілдіктерге ие болуда. дейін төраға қызметін атқарып келе
жеті қыры» мақаласын дәріптеу. қызметкерлері кәсіподағы Түркістан Сонымен қатар, Ұлы Отан соғысының жатқан Диана Турманованы ұсынды.
қалалық комитетінің төрағасы Диана 3 ардагеріне де қаржылай, заттай сый- Конференция делегаттары Бахыт Сейт­
Байқауға Кербұлақ ауданына қарасты білім ордала- Турманова комитеттің 2018 жылғы атқа- лықтар жасалынуда. жаппарұлының ұсынысын бірауыздан
рынан 14 команда жасақталып, өздерін таныстырып, рылған жұмыстары бойынша баяндама қолдап, ашық дауыс беру арқылы Диа-
жас ақындар шығарған өлеңдерін мәнерлер оқып, жасап, өтіп бара жатқан жылда жасаған Белсенді кәсіподақ мүшелерінің еңбегі на Абайқызы Турманованы Білім және
«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақала негізінде жұмыстарын саралады. Қаламыз облыс де лайықты бағалануда. Биылғы жылы 2 ғылым қызметкерлері кәсіпо­ дағы Түр-
жоба қорғап, латын әліпбиін үйретудің тиімді жол- орталығы атанғанға дейін қалалық коми- кәсіподақ белсендісі «Қазақстандық са- кістан қалалық комитетінің төрағасы
дарын көрсетіп, өзара бақтарын сынады. теттің 112 бастауыш ұйымдарында 12131 лалық білім және ғылым қызметкерлері қызметіне қайта сайлады.
кәсіподақ мүшесі болатын. Түркістан кәсіптік одағына сіңірген еңбегі үшін»,
Көркем оқу сайысында №49 орта мектебінің қаласына қарасты 40 білім беру меке- 15 қызметкер «Қазақстандық салалық Төраға сайлауынан кейін кеңес мүше-
мұғалімі, жас ақын Олжас Наурызбаев өзінің өлең- месінің Кентау қалалық білім бөлімінің білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік лері, комитет кеңесінің құрамы, тексеру
дер жинағын ұсынып, әділ қазылар алқасының ерек- қарамағына өтуіне байланысты кәсіп­ одағының Түркістан облыстық ұйымына комиссиясының құрамдары қайта жа-
ше ықыласына бөленсе, латын әліпбиін оқушыларға одақтың 3500 мүшесі білім және ғылым сіңірген еңбегі үшін» төсбелгілерімен, сақталып, дауыс беру арқылы бекітілді.
үйретудің ыңғайлы әдістерін «Балдырған» балабақ- қызметкерлері кәсіподағының Кентау Сонымен қатар, алда өтетін «Қазақстан-
шасының тәрбиешілері мен Қаспан орта мектебінің қалалық комитетіне ауысқан. Бүгінгі 22 кәсіподақ белсендісі «Қазақстандық дық салалық білім және ғылым қызмет-
ұстаздары көрсетіп берді. Жарыстың ережесіне сай таңда Түркістан қалалық комитеті 84 салалық білім және ғылым қызметкер- керлері кәсіптік одағының Түркістан
көрсетілген кезеңдерді әділқазы алқалары сара- бастауыш ұйымдардағы 8708 мүшесімен лері кәсіптік одағы Түркістан облыстық облыстық ұйымы» Қоғамдық бірлесті-
лап, жас мамандардың ұшқыр ойлары мен жұмыс білім қызметкерлерінің әлеуметтік-эко- ұйымының» «Құрмет грамоталарымен» гінің конференциясына да Түркістан қа-
кезінде қолдануға мүмкіндік туғызатын идеяларына номикалық және еңбек құқықтары мен марапатталды. Осындай деректерді атап ласының атынан қатысатын делегаттар
мән берді. Нәтижесінде, І орынды Сарыөзек орта мүдделерін тиімді қорғау, кәсіподақ өткен комитет төрағасы Диана Абайқы- сайланды.
мектебінің ұстаздары, ІІ орынды «Балдырған» ба- мүшелеріне құқықтық және консуль- зының баяндамасынан кейін тексеру ко-
лабақшасының тәрбиешілері, ІІІ орынды Д. Қонаев тациялық жәрдем беру аясын кеңейту миссиясының төрағасы Умхан Юлдашев Конференцияны қорытындылаған
атындағы орта мектебінен келген команда иеленіп, бағытында жұмыс жасауда. Сонымен та баяндама жасап, комитеттің есебін Бахыт Сейтжаппарұлы Еркінбек білім
аудандық кәсіподақ комитетінің дипломы және баға- қатар, ұжым беделін көтеру, ұжымдағы нақтылап берді. саласының бүгінгі жағдайына, орын
лы сыйлықтарымен марапатталды. Көпшілік көңілі- бірлік пен татулықты қалыптастыру, алып жатқан өзгерістерге тоқталып,
нен шыққан шара алдағы уақытта да өз жалғасын еңбек дауларын реттеп отыруды мақсат Жарыссөзге шыққан Әмір Темір атын- жаңадан дайындалып жатқан «Мұғалім
табатын болады. еткен. Арыз-шағымдарға дер кезінде жа- дағы №3 жалпы орта мектебі бастауыш мәртебесі туралы» заңы аясында да
уап беріліп, жеке еңбек дауларын шешу кәсіподақ ұйымының төрағасы, Ауған өзінің тұщымды ойларын жеткізді.
Алматы облысы жөніндегі «Келісу комиссиясы» нәтижелі соғысының ардагері Закир Абдураи- Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың білім сала-
еңбек атқаруда. «Ашық есік» күндері де мов, Ж.Еділбаев атындағы №18 мек- сына жасап жатқан қамқорлықтарын
АУДАНДЫҚ ұйымдастырылады. Соның нәтижесін- теп-гимназияның директоры Дәулет тілге тиек ете отырып, егемен елімізді
БАЙҚАУ ЖОҒАРЫ де бүгінде білім саласы ұжымдарынан Құдайбергенов, Некрасов атындағы дамыту жолында жасалынып жатқан жұ-
ДӘРЕЖЕДЕ ӨТТІ түсетін арыз-шағымдар азайған. Комитет №9 мектеп-гимназияның бастауыш мыстарға қолдау көрсетумен қатар бірге
мерекелік іс шараларға да белсене қа- кәсіподақ ұйымының төрағасы Ольга атсалысуымыз қажеттігін атап өтті. Сон-
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы білім бөлімі әді- тысып, 8-Наурыз – Халықаралық әйел- Матвиенколар комитеттің атқарған жұ- дай-ақ, белсенді кәсіподақ мүшелерін
стемелік орталығының жұмыс жоспарына сай баты- дер және қыз-келіншектер күні, Наурыз мыстарына оң бағаларын беріп, алдағы марапаттады. Атап айтсақ, Ұлықбек
рлар жырын жатқа айтудан «Тұлпар мініп, ту алған» мейрамы, Мұғалімдер күні, Еңбек күні, жұмыстарында сәттілік тіледі. Қос баян- атындағы жалпы орта мектебінің пе-
атты оқушылар арасында аудандық байқау өтті. Бай- Қарттар күні сияқты айтулы күндерді дама бойынша тиісті қаулы қабылданды. дагог-психологі Болатхан Қаражигитов
қау жеңімпаздарын дайындаған пән мұғалімдерін жоғары деңгейде атап өтіп, еңбегімен Қазақстан Республикасының «Еңбек
марапаттауда аудандық кәсіподақ ұйымы демеушілік көзге түскендерді марапаттап отырады. Конференция жұмысына арнайы қа- ардагері» медалімен марапатталды. Ал,
көрсетті. Бас жүлде алған оқушы ұстазы Қандыағаш Кәсіподақ белсенділерінің құқықтық тысқан «Қазақстандық салалық білім С.Ерубаев атындағы №7 мектеп-интер-
қалалық №4 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті білімін көтеруде баспасөз қызметінің және ғылым қызметкерлері кәсіптік натының директоры Әбдіразақ Өтекей,
пәні мұғалімі Есалина Айнаш шипажайға демалуға рөлі зор екендігін ескере отырып, «Қа- одағының Түркістан облыстық ұйы- «Бөбек» балабақшасының меңгерушісі
тегін жолдамамен марапатталса, қалған жүлдегерлер зақстан кәсіподағы», «Түркістан», «Ұс- мы» Қоғамдық бірлестігінің төрағасы Шарипа Алдажуманова, №23 жалпы
алғыс хаттар, бағалы сыйлықтармен марапатталды. таз жолы» газеттеріне комитет есебінен Бахыт Еркінбек сөз алып, күн тәртібін- орта мектебі бастауыш кәсіподақ ұйы-
жазылуды ұйымдастырған. Сала арда- де тұрған негізгі мәселе - комитеттің мының төрағасы Асылхан Орынтаев-
Ақтөбе облысы герлерімен де тығыз байланыс орнатқан төрағасын сайлау туралы баяндады. тар «Қазақстандық салалық білім және
комитет зейнеткерлік демалыста оты- ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының
СПОРТ - ЖАННЫҢ рған ұстаздарды жергілікті «Түркістан» Түркістан облыст­ ық ұйымы» Қоғамдық
САУЛЫҒЫ газетіне 100 пайыз жеңілдікпен жаз- бірлестігінің «Кәсіподаққа еңбегі сіңген
дырып отыр. Кәсіподақ мүшелерінің қызметкер» белгісімен марапатталса,
Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық білім рухани-әлеуметтік қорғалуын басты Әл Фараби атындағы №10 жалпы орта
бөлімінің ұйымдастыруымен, білім қызметкерлері назарға қойып, саламатты өмір салтын мектебі бастауыш кәсіподақ ұйымының
арасында волейбол жарысы өтті. Жарысқа ауданнан насихаттау мақсатында демалыс шипа- төрағасы Сұлтанкүл Шораева, «Келе-
15 команда қатысты. Барлық жүлделі орын алған жайларына ем алуға мүмкіндіктер қара- шек» санаториялық бөбекжайы баста-
командалар аудандық кәсіподақ ұйымының мара- стырып, қатерлі ісікке шалдыққандарға, уыш кәсіподақ ұйымының төрағасы
патына ие болды. денсаулығымен есепте тұратындарға ота Майра Ахмет және №27 жалпы орта
жасатуға, жанұя жағдайы төмен қызмет- мектебі бастауыш кәсіподақ ұйымының
Ақтөбе облысы керлерге қаржылай көмек көрсетілуде. төрағасы Құрманғазы Сапарғалиұлы
Жыл басынан 50-30 пайыз жеңілдікпен Әшірбек аталған бірлестіктің «Құрмет
183 қызметкер жолдама алып, сауықтыру грамотасымен» марапатталды.
орындарында демалған. Ал, еңбегі сің-
А.ИСХАКОВ,
Түркістан қаласы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 5

№ 48 (1252) 28/12/2018

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОСНОВА
СОЦИАЛЬНОГО
Прошло заседание городской трехсто- тости населения и повышению произво- развития дорожно-транспортной инфра- ПАРТНЕРСТВА
ронней комиссии по социальному пар- дительности труда добавить: «пункт 3.4. структуры Турсунгали Жакенов, который
тнерству и регулированию социальных и предусмотреть повышение заработной отметил, что после изучения сложившей- Недавно в областном профцентре состоялось
трудовых отношений. платы низкооплачиваемым категориям ся ситуации, сокращен интервал времени торжественное заседание Атырауского филиала
работников, а также недопущения их мас- маршрута №64 (между 7 и 9 утра), постав- Общественного объединения «Казахстанский
Важными вопросами повестки дня ста- сового высвобождения». лены 3 крытых остановочных павильонов отраслевой профессиоанльный союз нефте-
ли: о внесении изменений и дополнении и в первом квартале 2019 года будут заме- газового комплекса» (далее - КАЗМУНАЙ-
в городское Соглашение по вопросам по- Также с информацией о ходе исполнения нены автобусы. ГАЗПРОФ) посвященное Дню Независимости
вышенияминимальной зарплаты и о ходе городского Соглашения выступил предсе- Республики Казахстан с участием председате-
исполнения городского Соглашением меж- датель Профцентра Тастанбек Есентаев, Вместе с тем было установлено, что во- лей первичных профсоюзных организаций и
ду Акиматом, Профсоюзным Центром и который призвал все стороны партнерства просы учителей музыкальных школ столи- представителей сторон социального партнер-
Палатой предпринимателей города Астаны пересмотреть свою позицию к профсою- цы будут вынесены в январе 2019 года на ства.
на 2018-2020 годы. зам и пригласил к плодотворному и вза- заседание ГТК, который пройдет под пред-
имовыгодному сотрудничеству в рамках седательством первого заместителя акима На заседании приняли участие и выступили:
Стороны социального партнерства при- законодательства. города Астаны Сергея Хорошуна. Таким председатель КАЗМУНАЙГАЗПРОФ Султан
няли решение внести следующее измене- образом, вопросы обеспечения достойных Калиев, генеральный менеджер по людским
ние в ГОРОДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ меж- На заседании Комиссии с информацией условий труда постоянно будут ставиться ресурсам ТОО «Тенгизшевройл» Шолпан Ал-
ду Акиматом, Профсоюзным Центром и о проделанной работе по обращению про- на повестку дня мероприятий, проводимых тыбаева, вице-президент РОО «Казахстанское
Палатой предпринимателей города Астаны фсоюзной организации ТОО «Казахстан Профсоюзным Центром и профсоюзными общество нефтяников и геологов» Косан Тас-
на 2018-2020 годы: В разделе III Содей- Парамаунт Инжиниринг» выступил руко- организациями города Астаны. кинбаев, председатель Атырауского областного
ствие формальной и продуктивной заня- водитель отдела Управления транспорта и профцентра Истурган Баймуханов, председа-
тель Атырауского областного филиала КАЗМУ-
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ НАЙГАЗПРОФ Салтанат Рахимова.
ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ
По поручению Исполкома Султан Калиев
В городе Павлодар состоялся I-ый ский профессиональный союз «Казпроф­ «Казахстанский отраслевой професси- вручил награды КАЗМУНАЙГАЗПРОФ. Ве-
Республиканский форум технических металл», Национальная палата предпри- ональный союз работников железнодо- теранам профсоюзного движения Куандыку
инспекторов. Делегатом от Филиала нимателей РК «Атамекен», основной рожного, автомобильного, воздушного Батырову и Косану Таскинбаеву была торже-
«Казыбекбийский профсоюзный коми- целью которых являлась обобщение и водного транспорта», ОО «Ақ жүрек». ственно вручена Летопись Трудовой Славы
тет работников образования» на данный имеющегося опыта международной и Главным гостем Форума была Дирек- КАЗМУНАЙГАЗПРОФ.
Форум был направлен Технический ин- отечественной практики профилактики в тор Инспектората труда Национальной
спектор, учитель – технолог КГУ «№ 92 сфере безопасности труда. Конфедерации Профсоюзов Молдовы Медалью «Салалық Кәсіподаққа сіңірген
гимназии» — Жакупов Нуржан. Нуржан (г. Кишинев) госпожа Каркилан Е. еңбегі үшін» была награждена генеральный
Хасенович победитель районного конкур- На Форуме приняли участие пред- менеджер по людским ресурсам ТОО «Тенгиз-
са «Лучший технический инспектор по ставители профсоюзных организаций Участники конкурса «Лучший тех- шевройл» Шолпан Алтыбаева за весомый вклад
охране труда и безопасности». отраслевых предприятий таких как: нический инспектор по охране труда и в развитие системы социального партнерства и
Аксуйский завод феросплава – фили- безопасности» были награждены благо- коллективно-договорного процесса в компании
Организаторами Форума выступили ал АО «Транснациональная компания дарственными письмами, сертификатами «Тенгизшевройл» и нефтегазовой отрасли.
Партия Нур Отан, Федерация профсо- Казхром», ТОО «Казцинк», ОО Про- и памятными сувениров от организаторов
юзов РК Акимат Павлодарской области, фсоюз металлургов «Жақтау» города Форума. Высшей награды КАЗМУНАЙГАЗПРОФ -
ОО «Отраслевой горно-металлургиче- Темиртау Карагандинской области, ОО медали «Салалық Кәсіподаққа сіңірген еңбегі
үшін» также были удостоены за весомый вклад
в развитие профсоюзного движения нефтегазо-
вой отрасли, активное участие в повышении
эффективности работы профсоюзных орга-
низаций по защите социально-трудовых прав
и интересов работников предприятия: Мурат
Абдиев, ведущий специалист группы разви-
тия компетентности эксплуатации производ-
ства, председатель первичной профсоюзной
организации ТОО «Тенгизшевройл», Расымхан
Матенов, оператор газопереработки ТОО «Тен-
гизшевройл», Руслан Турганов, председатель
первичной организации УМГ Атырау АО «Ин-
тергаз Центральная Азия», Орынгали Мусаев
и Ирина Селиверстова, председатель и юрист
локального профсоюза «КазСтройСервис».

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Стабилизация экономической, политиче- казатель в Карагандинском регионе с 2015 пасности выносятся на рассмотрение в заседа- По инициативе Федерации профсоюзов
ской, социальной жизни, консолидация со- года значительно понизился, но до сих пор ниях трехсторонней комиссии по исполнению Республики Казахстан 2018 год был объявлен
временного казахстанского общества – это то, лидирует по сравнению с другими регионами областного Соглашения между акимом Ка- годом безопасности и охраны труда. Караган-
чего ждут и на что надеются граждане. Но это страны. рагандинской области, объединениями про- динскому региону в этой связи было уделено
не говорит о неизменности, неподвижности фсоюзов, ассоциациями предпринимателей особое внимание:
социальных систем и отношений. Стабильное Для решения данной проблемы Карагандин- и работодателями области на 2018-2020 годы.
общество – это общество, развивающееся и в ская область активно участвует в реализации - под председательством Аскара Мамина
то же время сохраняющее свою устойчивость. программы «Безопасный труд», в республи- Стали постоянными посещения профсо- - Первого заместителя Премьер-Министра
канских акциях «Вместе повысим культуру юзных организаций, встречи в трудовых Республики Казахстан прошло кустовое семи-
Роль профсоюзов в создании стабильно- профилактики в охране труда», «Заключите коллективах предприятий области. Для этого нар-совещание «Социально-трудовая полити-
го общества, как отметил Глава государства трудовой договор!». Профсоюзный Центр Ка- используются все форматы: выезды руково- ка компаний: опыт и перспективы развития».
Нурсултан Назарбаев в обращении делегатам рагандинской области обратился к социаль- дителей Федерации профсоюзов Республики
внеочередного XXV Съезда Федерации про- ным партнерам, что обеспокоен состоянием Казахстан, депутатов Сената и Мажилиса Пар- - проведено совещание Председателя Фе-
фсоюзов РК, состоит в принятии ответствен- техники безопасности и охраны труда на неко- ламента Республики Казахстан в регионы, ме- дерации профсоюзов Республики Казахстан
ности по модернизации трудовой сферы, ста- торых предприятиях Карагандинской области, роприятия партии «Нұр Отан», участие в днях - Бақытжан Әбдірайым с руководителями
новясь совместно с работодателями движущей призвал всех участников промышленных, безопасности и охраны труда, всего проведено отраслевых профсоюзов, территориальных
силой социальной адаптации казахстанцев к строительных, транспортных и других произ- более 80 встреч, с охватом более 6000 человек. объединений и территориальных структур
новым условиям Четвертой промышленной водственных процессов организовать работу, отраслевых профсоюзов Карагандинской
революции. так, чтобы исключить возможность создания На постоянной основе организуется и про- области;
аварийных ситуаций. водится учеба профсоюзного актива и соци-
Одним из важнейших элементов социаль- альных партнеров. Всего учебным процессом - на площадке Карагандинского государ-
ной стабильности является содействие созда- В Карагандинской области действуют 1289 было охвачено 210 человек, с выдачей соот- ственного университета имени Е.А. Букетова
нию безопасных условий труда. профсоюзных организаций, представляющие ветствующих сертификатов. состоялась научно-практическая конференция
15 отраслевых – членских организаций Феде- на тему: «Регулирование социально-трудовых
Карагандинская область являясь промыш- рации профсоюзов РК. По инициативе про- Профсоюзным Центром области направле- отношений».
ленным центром Казахстана, имеет тревожные фсоюзов на 88 % предприятиях были созданы но в рабочую группу Федерации профсоюзов
показатели по производственному травматиз- производственные советы. РК 46 поправок в Трудовой кодекс Республи- Болат ЖУМАБЕКОВ,
му и несчастным случаям со смертельным ки Казахстан, Законы «О профессиональных председатель Территориального
исходом. Согласно статистике, данный по- Вопросы по охране труда и технике безо- союзах» и «О социальном обеспечении». объединения профсоюзов «Профсоюзный
Центр Карагандинской области»

ҚАЗАҚСТАНҚаңтар/Январь
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
КƏСІПОДАҒ1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20Дс С
21 22 23 24 25 26 27
7
28 29 30 31
14

Қаңтар/Январь Ақпан/Февраль МамНыару/рМыазй/Март21

Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс Дс Сс Ср Бс Жм Сн ЖсДс СсДс СрСсБсСр ЖБмс СЖн мЖСс2н8 Ж

123456 Қаңтар/Январь1 2 3 Ақ1пан2/Фе3врал4ь1 5 2

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 6 7 4 8 5 9 6 107 118 129 1

14 15 16 17 18 19 20 Дс Сс11 Ср12 Бс13 Жм14 Сн15 Ж1с6 17 Д13с 1С4с11 1С5р12 1Б6с13 Ж171м4 С18н15 Ж191Дс6с 1С
1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 623 24 20 2118 2219 2320 21421 22522 23623 2
21 22 23 24 25 26 27 7 8 25 9 26 1027 1128 12 13 Қ24а7ңт25а82р5/2Я692н6в3а702р7ь38128 929 10360 3

28 29 30 31 14 15 16 М1247аус21ы85 м/21И69 ю22н70Дьс 1118С2Қр 11ы29Бр3ск12ү30йЖ4емкШ12/41СС5інле12дн52еЖт6/сИя12б63юрль12ь74Д2130с 1
21 22 23 2
Мамыр/Май Сс
1
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс28 29Дс 30Сс 31Ср Бс Жм С7н Ж8сД25с9 С26сД10с С27р1С1сБ28с1С2рЖм1Б3сСнЖмЖСс247н Ж2

Қаңтар/Январь Ақ1пан2/Фе3врал4ь 5 МамНыра/урМыазй/Март114 125 16 1М17 ау1с28ыСм1ә/39уИірю2/40нАьпр5ел1ь161 Қ
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 281 292 223 3284 4295 52160 62171 7 12 81138 1

Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс Д13с 1С4с 1С5р 1Б6с 1Ж7м С18н 1Ж9сДс СсД10сСрС11сБсС12р ЖБм13с С4нЖ21141мЖ5С12с2252н8 21Ж23369сД19с630 С1107сД3211125сС1118р21С236сБ1129сС12374рЖ1230мБ12458сС12141нЖ12596мЖ12252сДС2226075сн 2Ж
123456 20 21 22 23 214 225 236 17 1 18 2 19 320 2

7 8 9 10 11 12 13 2Қ47аң2т58 ар26/9Ян3в70ар3ь81 9 10 6 7 244Ақ8п255ан9/26Ф6 1е0в27р7а1л12ь88 12299 3100 23М3 ам244ы28Н9р2/а55Му39р0аы26й6з31/10М277а11р2т8812 299123 1

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 1Д3с 1С41с1 21С5211р92Қ12Ба6321сз03ан21Ж741/21мО14 12кС258т21н25я21бЖ39621рДс36ьс 17 13Д00Сср 1С1Бс1с5 11С29ЖрҚ12336ма21Бр03сС21а4н74ш21Ж114аЖм125/58сН21С225он21я96б12Жр363Д221ьс9076с 2
21 22 23 24 25 26 Дс Сс 20 2118 Сс 171 18222 2
ҚС2ры19рБк3с2ү0йеЖ4к2м/1СС5ен2н2тЖ6я2сб3рь24 24
27 18
1
28 29 30 31 7 8Д25с 9С26с 1С02р7 11Б2с8 12Жм 13Сн ЖсҚ2а74ңт2а85Д2р5с/2Я96С2н6св3а07С2р7рь3182Б8с 92Ж9м103С60н 3Ж71сА244қ8па2н55Д29/с9Ф266е1С3в00ср2а77С1л1рь288Б12с299Жм3100С23н3 Ж

Мамыр/Май 14 15 16 М17аус1ы8м/1И9 ю2н0Дьс С1с 1С1 Қр ы1Б2рскү1йЖ31емкШ1/С4С2інледн1е5Жт3/сяИ1б6юр4льь17Д153с 1С64с 11С5р 1Қ21Б6саз1а3Ж1н7м/Т1Оа4С1мк8нты15Жя1з9/бсАр1вь61гус1т7Д31200с С
21 222 233 244 255 266 277 12212ЖЖ22182913852936925ссД1Д12296с31285с29036 С11С31207сД963211221сД213781М1174081452ссС11Са42218рр07112у221С21С48921285925с63ссыБ11Б522С29см211с18312СС21159ә33692036/407рруИЖ12Жі6230рм2122ю3211БмБ1216/447301740158ссАнС12С27ьп411н3нЖ211Ж112р55185269мем12Жл2Ж18522ь4с121СД212С22112с64696237010785снн Қ122122Ж22СЖ112ы75730718481296сссрД21Д217к141сС2258с122ү629307рйС12е21С18252кс69Б23Д12211211с475/3014188592ссШСС2122С29е363р70Жі2312С11221рнл1856145229630смдтБ21122еБ3я470481/сС12С221122с2976бИ63541307нррЖ121ю22Ж4ь185592112БЖ2м21122л3м1187074625418сьсС21132С5296603нЖ21122н29836529м221Ж32Ж603771412С3211сД21121с93463004715874нс 1
с Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс 1Ж
С29ДсД123119363070ссМС310раС11112С418074мссНыБ32С11Сс1112ар512985рру/рМЖ3ыББ21112м6а30296ссзй/СМ4ЖЖ12122н7141307аммрЖ5тС12212С22181с2741852814нн
6 1 2 3 4 5 28 211
Д13с 11
20 7 Ақ8пан9/Фе1в0ра1л1ь 12 22

1С4с 1С5р 1Б6с 1Ж7м 1С8н 1Ж9с Дс
21 22 23 214 225 236

2Қ47аң2т58 ар2/69Ян3в70ар3ь81 9 10 6 724А4 қ8п25а5н9/26Ф6 е1в02р77а1л12ь88 12299 3100 2М33 ам244ы28Н9р2/а55Му39р0аы2й66з31/10М277а11р2т8812299123 134М288а4ус2ы9925м6С/31әИ002у67юір3н1/112ьА78п1р22е89ль1330 14371
Дс Сс11 ҚСры12рБкс1ү3йеЖкм1/4ССен1н5тЖя1сб6рь17 Д13с 1С4с11 1С5р12Қ1Ба61сз3анЖ1/71мО4 кС1т8н15ябЖ191Дрс6сь С17с 3Д10Сс0р С1Б1с1с5 С12ЖрҚ1м6аБ1рс3Са1н7шЖ1а4Жм1/8сНС1о5н1я9бЖ1р6Д2ьс90с С2110с Д1С5с11р С1Б16с2с СЖ1Ж17р3мелБ1тС18с4ноқЖ1сЖ19ма5снС/20Дн екЖ2а1Д1сб4срь
18Д12с85 29С1296с 320 421 5Ж22м 6С23н 24 20 2118 2219 2320 21421 229522Ж492м1230632С5603н 24 171 21558Д9222с29 126961С3320с03 20С24р4 211Б25с5 222Ж26м233С217н6 2187 21218 22319 23240 2425С11р 2526Б22с 267Жм278С211н
10С2р7 11Б2с8 12 13 Жс 258Д2с5 269С26с 370С27р 3812Б8с 3Ж761с 2448 27711 28812 2991 1302233 Жс Дс Сс Ж
7 2344 289255 390266 1320177 11288 1299 13 14288
247 1 2 3
1 21175
14 15 16 М17а4ус1ы85м/1И96ю2н0ь7 11 ҚС112ы296Д21с7р114скС122ү307р21йС8225ескШБ122/418с21С9С336ірлеЖд12н52е211мБт4/470сИяС12б63юн211Жр5158лмьь12Ж174211221Сс6629037н 1134 115 211С1692231Дс11Қ463018са221Сз2703231ра11С541729нсТ/221Б3814Оа12С12с685м30ркы221тЖ492521Б12зям719641/сбА321рС5036вЖ12ьн82г52му321сЖ6т14712С1213с9363470н 1110 1152 21Қ1236а2930р12а21471ш4130а21/12581Н5241 о12я69121б5362р22ь70163 281242
2 3 3214С1118р 8 18 Ж322с19
21 2292Д196с 320311С07с 25Б12с 26Ж13м271С4н Д25с 2222Ж77081с 1822 1212Ж47485с 2129
с 28 19 20 211 1Ж5с Д252с9 Д229с6 С320с176 С2р187 Б2с198 Ж31м09 Сн 1
222 1 20 2
2
233Ма244мНыа2р55у/рМы26а6зй/М277арт288 299 2 32М88 а4у29с9ыС5м31ә/00уИір6ю3/111Аньп7р12ел8ь13 Қ1ы4рк7үйе8к2/55ШСе9і2нл66дте1я/02б7И7рюь112л88ь 12299 133100 11Қа4зан5/2ОТ3 ак6мт2ы4ябз7/р2Аь5в8г2у6ст927 28 2
10
с Дс СДс31с00 СрС11с БСс1р2 ЖБ1мс3 СЖн14м ЖС1сн5 Ж16с Д9с С1Д0с1с5 С11рС16с Б12сС1р7 Ж13Бм1с8 С14нЖ19мЖ15СД2с0нс ЖС21сс Д1С4ср С1Б5с1с2 С1Ж6р13м Б1С71сн4 Ж1Ж81м5с С19н16 Ж20Д1с7с С18с Д1С1ср С1Б2с3с0 С1р3Ж31мБ14сСн Ж15Жмс С16н Ж17Дсс С
17 118 219 320 4211 5222 233 16 17212 18223 19234 20245 211256 222267 278 211 22219 23320 24421 255212 26623 27724 215 182 193 204 2115 2226 233 244

6 7244 8255 9266 10277 11288 12299 1300 233 244289 255390 2661301 27711 28812 299123 134 2884 299256 310267 311278 12289 1330 14371 8 2559 26610 27711 28812 29913 130 114

13 1411 1512Қ1а61з3ан17/14Ок181т5я1б19р6ь 17 130 1115 121Қ6а1р31а7ш1а41/8Н15о1я9б1р62ь90 2110 1511 1612 1Ж173ел1т184оқ1с19а5н2/0Дек21а1б4рь15 1216 1317 1418 1519 1620 17 1811

20 2118 2219 2320 2421 2522 2263 24 17 1822 1923 2024 2125 2226 232176 2187 2218 2319 2240 2251 2262 27 2821 22 1923 2024 2125 2226 2327 24 2518
2Ж4с 2925 302Д6с 321С7с 2С8р 2Б9с Жм С28н 2Ж9с 2630 2731 28 29 30 31 25
с 27 28Д25с 292С6с 302С7р 312Б8с 2Ж9м 3С0н 3Ж1с 24 25Д29с 263С0с 27Ср 28Бс 29Жм30С23н 31
12 3 45 6
Қ4аза5нТ/Оа6мкытзя7/бАрвьг18уст3290 10 Қа2раш3а/Н4 ояб5рь 6 7 8 Желтоқсан/Декабрь
Қыр7күй8екШ/С9іледне1т/0Иябю1р1льь 12 13

с Дс СДс1с4 СрС15с БсС16р ЖБм17с СнЖ18мЖС1с9н Ж20с Дс СДс11с СрС1с2 БСс1р3 ЖБ1мс4 СЖн15м ЖС1с6н Ж17с Дс Сс9 Ср10 Бс11 Жм12 Сн13 Ж1с4 15 Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс

211 222w2w33 w2.44fpr25k5 .1k26z6 27w7 ww.1f1p8 r2k19.k3z20 42w11 w522w2 .6f2p33rk24.4kz w16ww17.fp18rk1.1k9 z220 3w21ww22.fprk.kz www.fprk1.kz

2 3288 4299 51300 61311 712 813 14 7 8255 9266 10277 11288 12299 131300 11 4 523 624 7 25 826 927 1028 29 2 3 4 5 6 7 8

9 1015 1116 1217 1318 1419 1520 21 14 1512 1613 1714 1815 1916 2017 18 11 1230 1331 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

16 1722 1823 1924 2025 2126 2227 28 21 2219 2320 2421 2522 2623 2724 25 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

123456 12 3 12 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29

Ақпан/Февраль МамыНра/уМраыйз/Март МаусымС/әИуіюрн/Аь прель Шілде/Июль Дс

Дс Сс Ср Бс Жм Сн ЖДс с Сс ДсСр СсБс СрЖмБсСнЖмЖсСн ЖДс с Сс ДсСр СБс с СЖр мБСс н ЖЖмсСн ЖДс с Сс Ср Бс Жм Сн Жс 5
12
Қаңтар/Январь 1 2 3 Ақ1пан2/Фе3врал4ь 1 5 2 3 Н1аур2ыз/М3 ар4т1 5 2 6 71 2 Сә3уір/4Апр5ель6 7 19
10 6 7 4 8 5 9 610 711 8 12 9 10 3 4 8 5 9 6 107 118 129 13 14 8 26
4 5 6 789 17Д13с 17Д10с 21Д15с 9 10 11 12 13 14
Сс 11Ср 12Бс 13Жм14Сн 15Жс16 2420 2417 28212 2Ж1с Дс
1С4с 111С5р 121Б6с 131Ж7м14С18н151Ж9с16 С11с 15С12р 16Б13с 1Ж714м 18С15н 191Ж6с20 1С6с С17р Б18с Ж19м С20н 278
ҒЫ1 182 193 204 215 226 23 4 4 8 14 2
8 9 10 11 12 13 27 21 1822 1923 20214 21225 22236 23 3124 18 2219 2320 24211 25222 26233 27 29 223 234 245 256 267 9
25 26 27 28 11 5 6 7 8 9 10 567 288 299 1300 15 9 10 11 12 13 21 16
15 16 17 18 19 20 28 2529 2630 2731 28 29 30 11 25 2926 3027 30 31 23
12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 30
ЖДс2158сҚАС21З69сҚАДаКҚсС22з70раӘСнССТ/с22БАІТО81сБНаСкИмртД22Ж92ыМяАмБзбҒЕ/с32рСЫА03РьнвЕЖгК2м32Жу14с0ЕстСЛ1н9ЕРЖЖКДЫс22сҮ92ЛНҒСҚ23ТА30саІЗрАС2БаРр4шЕНСаБА2/І5сЛНҒоЖ2Ая6мбНрС2ь7н
22 23 2М4 ау2с5ыСм2ә/6уИірю2/7нАьпрель18 Қ1ы9рк2ү0йек2/Ш1Сеі2лн2дте/я2Иб3рюь2л4ь 71��0.�0�1��1–��ҚШ�Р��2Ұі��л��д��е��3/��И����ю��4�л���ь�1����5��–�2Г��6����3� ���4� 28
Жс
Ж29сДс30 СсД31с СрСсБсСрЖмБсСнЖмЖСДс25нс ЖС26ссДсС27р СсБ2с8 СЖр мБСсн ЖЖмсСн

3 МамыН1ра/уМр2ыайз/3Ма4рт1 5 2 6 7 М1аусы2 мС/ә3Иуіюрн/4Аь пр5е1ль6 Тамыз/Ав1густ2 3
Ж1214сД2117124с..00441С8––5сҚҒ1��52�1С�9�6р���1�6�311Б��07�с�1Р�74��Ж11�1�8�м��1�8�5�11С��29��н��19��6��21Ж��30с�М11�70����11�18�Д14�1с����С15�2с���С1�63р���Б17�4с���Ж1�85�м�� 9 10
10 3 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9123 134 8 4 9 5 106 117 128 13 С16н 1Ж7с
1С7с Д10сСр С11сБ1с5С12рЖ16мБ13сС1н7Ж14мЖ18сС15н19 Ж16сД290с 2С110с Д15сС11р С16Бс12с С17Жр13мБ18сС14н Ж191Жм5сС20н
24 171 18222 19233 20244 211255 22226 2332176 2187 21218 22319 23420 245211 256222 267 221271848Д54��22212811.1.�1825с00��.660���5–�22–21�С–92�29263�ҚсЭМ���12�С����69��23С112��ә�33��03407�рЖу�����і22���р�70е��32Б121�/�4л4��14158��сА�т�Р�22�п�18о��Ж2112�р55қ��5926�ем��с�22л�а��92ь�2С212�н�66��6307�н/���23Д����30�2221еЖ���777481к–�с�а�23�Хб14���р����ь�2���5���12115��8592����������2112���63096����������2122�7���1407������122218�2518������2122��2936�29�����-23211330704 244
371 А244қ8па25н529/9Ф266е13в00р27а71л1ь28812 9 1300233 244Н289а255ур39ы0266з/13М01277ар11т288 129 13 11
29 29 18
1С4с 111С5р 1192Қ12Б36са21з03а21Ж1н47мТ/2114ОаС212м85кнт21ы25з12Жя3/69бсА21р36вьгу21с47тД311007с С11с 15С12р 16Б13с 17Ж14м18С15н 191Ж6с20 25
21 1822 18 2219 2Қ32а0р2а42ш11а2/52Н22 о2я62б33р2ь7

Ж258сД25с269 2С6с3Д70с 2С7р3С81с2Б8сС9р2Ж9Б1м0с3С0нЖм3Ж1Сс24н4 Ж255сД29с266 С30с277 Ср288 Бс299 Жм1300 Сн Жс1�2809�.0��6�3–90�КД��с��31��10��С���с1��1���С���р1�2���Б��с1����3��Ж����1м��4���–С��н�Ж����Ж���с2� 6���2�7���2��8 29 30 31
3�1�5���Қ�1�6а�р��1а�7ша1/8Но1я9бр2ь0 21 ���������-
Қ1ы72рк1ү3йе1к1/Ш4С2еіл1н5дте3/я1Иб6рюь4л117ь 5 2 6 131 142Қа1з3ан/1ТО4 акмт1ы5язб/1рА6ьв1г1у7ст2 1 Желтоқсан/Декабрь
1149 720 8251 9262 10273 11284 129 131108 1119 420 521 622 723 824 9 10�22����23��2�2�4 �3�2�5��4�2�6��5�2�7��6��2�8– М7 ���8���� ���������� ����
22ЖС27816ссД12114сС27р С12252сБ11292с8 С16рЖ13мБ17Сс14н Ж18Ж1м5сС19н16 Ж2277012Дс2475с 1С286с Д11сС27р С1129с2Б38сС1230р2Ж49мБ12141с3С50нЖ12252м3Ж61сС12363н 1Ж124174Дс222224338.с90...0700666–С3–––50сДТПБМ�129���а63�С��6��мр�����ы��112���704�Бз��7��/�с����А�112����в�158�Ж��18г����му���с112��т�296С��29�н�����221���703�1Ж��3��0�с���212���841����� �221�925�Д�2с����С3�с����С4�р���Б5с Жм Сн Жс
23320 24421 255212 26623 215 182 67 1
134М288а4ус29ы925м6С/31әИ002у67юір31н/112ь7А8п1р22е89ль1330 14371 Ш2559іл2д66е1/0И277ю11л2ь8812 29913 10 8
8 30 15
22
2С110с 1Д5С1с1р 1С6Б1с2с 12СЖ347Ж12р30емл21Бт458С12с141ноқ21Жс59612Жам252сн22/С076Дн е22кЖ187аД12с1б41срь21С225с 121С6р 131Б7с14Ж18м151С9н162Ж0с17 18Д1131с.07С1–2сҰ3�0С1��3р�3�1Б1�4с����Ж1�5м����С1�6н���1Ж�7�с���� ��9����1�0���1�1����1�2���1�3 14 29
2187 22118 23219 19233 20244 21255 22266 23277 24 25���125�85�����������12�6���96���������227���07������2218�18� �����22�29��29������231�3��300��� – 2�44���� ��1�6���1�7���1�8 ��1�9���2�0��-21
– М11��������2�3���24 25 26 27 28
Ж244сН298а255ур3ы092Д66зс/3М1120С77аср1т21С88р 122Б99с 13Жм14С288н Ж299с2С631ә00уі2р731/11А2п81р2е2л9ь13 3014 31
221СС321213Қ81592592603360ссаТД12р92а36сСС112132а63м074р714рЖшыС1123ае470зсББ112127/4л/158с85сНтАС1124воо185рЖЖ12112185гяқ96296мумбссБ211ар5т926сСС122н22ь62937007нн/ДЖ1226037ме221Ж122Ж73к148018ссаС1227б814нрь212Ж81295сД��1��1����1122�����.8���692с0������.��09��Ж�������8–��212�С����–�3��073����еБс���лШ���������т���������212С����4184�������ор������қ����������с������122�Б��а�5����952��с��н��������/����123��ДЖ����6��360������ме�������к�������а��231С����7���б714��н�������р��������ь––��––Ж21��81Ш�58Қ�КСс–����–����М������Қ�������������������3����-�0��������������3���1����������������������������������������-
С131с 1С152р Қ1Б16а3сра1Ж1ш74ма/1С18Н5но1яЖ91б6рс ь20 21Д15с
112121211ЖС1254110745869258сҚсД11Да42218с221С1292сз6270396ранС11С53229/с22122Б30с2317329814О70Т306сС12акС6230ртм22122рЖ48131214925381ы7140ямБ12бБз72141с321/22рсС5921215036492А1ьн85Ж12вЖ182252гм3211632Ж112му36514703269ссСт12С229633н7н2126073 282712
Ж1с2849
32115
112Ж07442Д22с892с

8 Ш2559іл2д66е1/0И277ю11л2ь8812 29913 3100 114 2�98�.�0�9�1–�0А�����1���1 ����1��2������1�3������1��4�������1–�5�М������������������������ �� ����
ьС15с 12С16р 13Б17с 14Ж18м15С19н 16Ж20с 17 18Д11с С12с 30С13р 31Б14с Ж15м С16н Ж17с
Ж222с 19233 20244 21255 22266 23277 24 2518 19 20 211 222 233 244 �1�6���1�7���1��8 ��1�9�� �20����2�1����2–2 Е���� ����
2199 26310 27311 2812 2913 3014 31 255 266 277 288 299 130 11 3203.092–4Ә��2�5�� �2�6���2�7���2�8���29������������ ����
186 2174Же12л85то2196қса22н70/Д22е81кабрь 12 13 14 15 16 17 18 �63.�01�0��–3�1Қ��������������� �� �������������������� –��М����������������������� ����
1253 19 20 21 22 23 24 25 19.10 – Қ�������� ����

2320 Дс31 Сс Ср Бс Жм Сн Ж2с6 27 28 29 30 31 �������� ������ ���������� – ����� ����������� ���������-
1 ������� ����
2Қ9ар2аша3/Но4ябр5ь 6 7 8 Желтоқсан/Декабрь
�������� ����� ���������� – ���������� ������ ������ ������-
Сс 9Ср 1Б0с 1Ж1 м 1С2н 13Жс 14 15Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс ���������� ����

29.10 – Қ����� �������� ���������������� ����

16 17 181 192 203 21 22 1 8.11 – С��������� ����
15.11 – Ұ����� ������ – ����� ����, Қ�������� Р��������������
5 236 247 258 269 2710 28 292 3 4 5 6 7 8 ����� ������ ���������������� �������� ��������

12 3103 3114 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 ��������� ������ ���������� – А��� ����������� ������-

19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 ���������� ����
26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 6.12 – П���������� ����
12.12 – К���� ��������� ���������������� ����

30 31 ������������ ������ ���������� – Э�������� ����

www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz www.fprk.kz8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 48 1252) 28/12/2018 9

Жаѕа жылыѕызбен! С Новым годом!

Уважаемые коллеги! Дорогие коллеги!
Дорогие друзья!
Вот и прошел первый год жизни РОО «Отраслевой профессио-
Примите самые искренние и сердечные поздрав- нальный союз работников системы здравоохранения «SENIM».
ления с наступающим Новым годом!
Уходящий год для Профсоюза «SENIM» был не простым. Нам
Уходящий год выдался для нас непростым. С никто не обещал, что все будет легко. И, тем не менее, те задачи,
ним связаны многие значимые события для нашего которые мы поставили перед собой, считаю выполненными на
общества, для Казахстанского отраслевого про- достаточно хорошем уровне.
фсоюза работников образования и науки. Это еще
один год активной и целенаправленной работы Наш профсоюз начал свою деятельность с 24 апреля 2018
всего профсоюзного актива за социальные права года. За восемь месяцев работы профсоюза численность членов
и интересы работников отрасли. На этом пути профсоюза достигла более 220 000 человек. Это большая ответ-
было и немало трудностей, которые мы все вме- ственность перед членами профсоюза, так как мы взяли на себя
сте сумели преодолеть с достоинством. ответственность по защите их прав и интересов.

От имени Отраслевого Совета профсоюза, лич- Филиалами Профсоюза регулярно проводятся встречи и се-
но от себя слова благодарности за совместную минары для разъяснения норм Трудового Кодекса, оказывается
работу всем нашим коллегам, членам професси- практическая помощь по заключению коллективных договоров,
онального союза. принимается участие в организации мероприятий по улучшению
условий труда, а также проводятся профилактические меропри-
В эти дни, подводя итоги своей работы, мы ятия по предупреждению производственного травматизма, орга-
строим планы на будущее. Год 2019 – это год низуются и проводятся спортивные мероприятия по различным
подготовки и проведения очередного XIV съезда видам спорта среди медицинских работников.
Профсоюза, который должен стать важным эта- Профсоюз тесно сотрудничает с РОП «Федерации профсоюзов Республики Казахстан». Так, 22 июня
пом в развитии и укреплении профсоюзного движения. 2018 года РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» был
Желаю Вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех Ваших принят в качестве членской организации в состав РОП «Федерация профсоюзов Республики Казахстан».
делах и начинаниях. Всем Вам счастья и радости, уверенности в завтрашнем дне, мира Одним из важных событий профсоюза стало подписание отраслевого соглашение между Министерством
благополучия. С Новым годом! здравоохранения Республики Казахстан, РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы
здравоохранения «SENIM» и ОИП и ЮЛ «Национальная палата здравоохранения» на 2018-2019 годы.
Майра АМАНТАЕВА, Профсоюзы добиваются повышения уровня оплаты труда, выполнения Работодателем обязательств,
С наилучшими пожеланиями Председатель Казахстанского отраслевого принятых в коллективных договорах, контролируют вопросы охраны труда и соблюдения трудового
законодательства.
профсоюза работников образования и науки Впереди интересные и важные проекты, социальные программы, успешная реализация которых
возможна с использованием и развитием социального партнерства. Убежден, что наше сотрудничество и
Уважаемые коллеги! совместные усилия будут плодотворными и обеспечат дальнейший рост уровня жизни.
От всех сотрудников РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения
Вот и подходит к концу еще один год, и подводя «SENIM» желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, пусть сбудутся все ваши мечты,
итоги, необходимо отметить, что уходящий год всегда будут рядом родные и друзья, а наступающий год будет годом созидательной и плодотворной ра-
в целом был для работников сельскохозяйственной боты, временем новых достижений.
отрасли стабильным. Счастливого Нового года, исполнения всех самых заветных желаний!

В первую очередь хотелось бы поблагодарить Сапарбек ДЮСЕНОВ,
всех работников сельскохозяйственной отрасли С искренним уважением, председатель РОО «Отраслевой профессиональный
за Ваш нелегкий труд, ветеранов профсозов сельско-
хозяйственной отрасли за сохранение профсоюзного союз работников системы здравоохранения «SENIM»
движения и вклад в его развитие.
Уважаемые коллеги!
В Послании Глава Государства Республики Казах-
стан Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октя- От имени ОО «Отраслевой профессиональный союз работ-
бря 2018 г. были затронуты вопросы социального ников государственных, банковских учреждений и общественного
вектора развития населения. В наступающем году обслуживания» и от себя лично сердечно поздравляю вас с насту-
ожидается повышение минимальной заработной пающим Новым 2019 годом!
платы 1 миллиона 300 тысяч человек, которые
работают на предприятиях во всех отраслях. Это В уходящем 2018 году мы с вами начали активную работу по
коснется и людей, занятых сельским трудом. Также, адаптации нашего Профсоюза к современным реалиям, наращи-
было отмечено, что нужно в полной мере реализо- ванию численности членов профсоюза, омоложению руководящих
вать потенциал агропромышленного комплекса. кадров. Проведена передислокация Центрального комитета
Основной задачей является увеличение производительности труда в 2,5 раза и экспорта Профсоюза из г. Алматы в г. Астану и сформирован новый ком-
переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году. Вместе с тем Президент страны пактный аппарат.
упомянул, что все меры господдержки необходимо направить на масштабное привлечение
современных агротехнологий в агропромышленный комплекс Республики Казахстан. Все Впервые созданы профсоюзные организации почти во всех цен-
это дает уверенность в завтрашнем дне. тральных государственных органах – министерствах и ведом-
В октябре уходящего года прошел внеочередной XXV съезд Федерации профсоюзов Респу- ствах, акиматах Мангыстауской, Карагандинской областей
блики Казахстан, где поставлены задачи по повышению имиджа отраслевых профсоюзов, и гг. Астаны, Алматы и их райакиматах. Созданы областные
прозрачности профсоюзных членских взносов. филиалы Профсоюза в Карагандинской, Мангыстауской и Вос-
На сегодняшний день Отраслевым профсоюзом работников сельского хозяйства ведется точно-Казахстанской областях. В состав нашего Профсоюза
активная работа по привлечению членских организаций. принят многотысячный профсоюз «Государственной корпорации
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2019 годом! Желаю крепкого здоровья, успехов и «Правительство для граждан». В регионах проводилась актив-
благополучия в каждом доме! Пусть Новый год будет полон сбывшихся надежд, исполненных ная организационная работа, создавались новые профсоюзные первички. За короткое время численность
мечт, достигнутых целей и приятных открытий! членов нашего профсоюза выросла на 15 тыс. человек. Это большое доверие людей к нам!
Впервые нашим Профсоюзом подписано Отраслевое соглашение с Агентством РК по делам госслужбы и
Егор КАППЕЛЬ, противодействию коррупции на 2018-2020 годы и Меморандумы с Уполномоченными по этике облакиматов.
Председатель ОО «Отраслевой профессиональный союз В новом 2019 году нам предстоит решать новые задачи по повышению качества жизни и труда членов
нашего Профсоюза.
работников сельского хозяйства» Дорогие друзья! Хочу выразить особую благодарность Вам – руководителям и профсоюзным активи-
стам за вашу активную жизненную позицию, за вашу неутомимую работу! Желаю всем Вам достижения
благородных целей, креативных идей, прекрасного новогоднего настроения, любви и радости, крепкого
здоровья, благополучия семьям, заботы и понимания близких людей. Счастья Вам в Новом году! Мира и
добра нашей Родине! Новых успехов, ярких побед и свершений!

Мирболат ЖАҚЫПОВ,
Председатель Отраслевого профсоюза работников государственных,

банковских учреждений и общественного обслуживания8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] 11№ 48 1252) 28/12/2018

Жаѕа жылыѕызбен! С Новым годом!

С нарастающей энергией Уважаемые коллеги!

Казэнергопрофсоюз объединяет в своих рядах, кроме тепло- Искренне поздравляю вас с наступающим Новым
и электроэнергетиков, и водников, и горняков, и даже метео- годом!
рологов. Главная наша забота не замыкается на повышении
социального статуса рядового казахстанского энергетика, Уходящий год был непростым для всех нас, глобаль-
мы за то, чтобы все вместе защищать социальные завоева- ные изменения в экономиках стран мира несут в себе
ния и трудовые права всех работников всех отраслей. Для новые вызовы.
этого нужно накрепко вбить в подсознание руководителей и
определяющих менеджеров предприятий: уважение к труду Однако, как показывает практика работая в един-
равно ожиданиям роста. стве и сотрудничестве мы способны на многое.

2018 год стал для нас временем роста по всем направлени- Мы старались работать так, чтобы каждый член
ям, а также роста количества членов Казэнергопрофсоюза. нашего профессионального союза всегда и во всем ощущал
При этом мотивы членства в профсоюзе остались преж- внимание, заботу, поддержку и защиту.
ними: это - защита социальных завоеваний и трудовых
прав; школа социальной активности и коллективизма; спор- Сегодня в горно-металлургической отрасли реализу-
тивно-личностные предпочтения, стремление к реализации ются отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, прак-
лидерских качеств; осознание потребности в нахождении тически все предприятия, где есть наши профсоюзные
в рядах соратников. организации охвачены коллективными договорами, про-
водятся различные обучающие семинары, мы наблюдаем
В 2018 году связи Казэнергопрофсоюза с Федерацией про- стабильный рост численности членов профсоюза, ве-
фсоюзов Республики Казахстан стали еще крепче. Наши дется работа по увеличению повышающего отраслево-
специалисты принимали активное участие в подготовке изменений и дополнений в Закон Республики го коэффициента в зависимости от условий труда по
Казахстан «О профессиональных союзах», в Устав ФПРК, 8 делегатов от Казэнергопрофсоюза степени вредности и опасности.
приняли участие на XXV съезде Федерации профсоюзов Республики Казахстан, а меня избрали членом Можно с уверенностью говорить о том, что вместе мы добились значимых результатов в
Исполнительного комитета ФПРК. работе и нам есть чем гордиться. Выражаю особые слова благодарности всем, кто вносит нео-
Одним из главных событий в жизни Казэнергопрофсоюза стало награждение орденом «Құрмет» ценимый вклад в становление и развитие профсоюзов на всех уровнях социального партнерства
Чигвинцевой Т. А., председателя филиала «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова». и продолжает плодотворно трудиться во благо Человека труда!
Новый, 2019, год обещает быть очень насыщенным на события и дела. Главное – действия, на- Но, несмотря на достигнутые успехи, на предприятиях отрасли по-прежнему имеется ряд
правленные на повышение уровня заработной платы работников отрасли. Нас ожидает череда не решенных проблемных вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями, которые
неотложных мероприятий как на уровне первичных организаций, так и международном. Поэтому беспокоят многих граждан нашей республики, работающих в различных секторах экономики.
поздравляю всех своих коллег и партнеров по социальным вопросам с наступающим праздником и Вступая в 2019 год мы полны надежд и веры в то, что Федерация профсоюзов Республики Казах-
желаю здоровья, благополучия во всем и успехов в защите социальных завоеваний и трудовых прав всех стан объединив усилия своих членских организаций предпримет эффективные шаги по улучшению
работников Казахстана! благосостояния членов профсоюзов.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, благополучия, процветания и достижения
Оразбек БЕКБАС, намеченных целей!
председатель Казэнергопрофсоюза
Асылбек НУРАЛИН,
Председатель ОО «Отраслевой
горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл»

Уважаемые коллеги, боевые друзья! Құрметті Қазақстан Республикасы
Кәсіподақтарының мүшелері,
Прошедший год был для нас наполнен новыми событиями Қадірменді әріптестер!
в профсоюзной жизни.
Сіздерді келе жатқан Жаңа 2019 жылдарыңызбен
Мы стремились совершенствовать свое мастерство в орга- шын жүректен құттықтаймын! Келер жыл жағым-
низационном укреплении нашего армейского Профсоюза, что ды жаңалықтар мен телегей табысқа толы болсын!
дало возможность Отстоять свое право перед Международ-
ной Организацией Труда быть признанными и узнаваемыми Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларымызға сәт-
на международной арене. тілік серік болып, отбасымызға баянды бақыт пен
құт-береке келсін!
Я вдохновлен тем, что наш отлаженный и жизнедеятель-
ный армейский Профсоюз, наше социальное партнерством с Уважаемые члены
Министерством Обороны Республики Казахстан заслужили Профсоюзов РК,
высокую оценку Министра обороны Республики Казахстан Н. Дорогие коллеги!
Б. Ермекбаева в предновогодней встречи со мной.
От имени Центрального комитета Отраслевого
Не по принуждению, а по формированию здравого смыла мы профсоюза работников угольной промышленности и от
старались работникам Вооруженных Сил Республики Казах- себя лично, сердечно поздравляю Вас с наступающим
стан показывать их возможности участия в профсоюзном Новым 2019 годом!
движении, где каждый видел бы свое место в профсоюзном
строю. Учили умению жить в условиях рынка, не забывая что 2018 год для каждого из нас он был наполнен инте-
главная цель это способствовать своим трудовым мастер- ресными, значимыми событиями, подарил профессиональный рост, обогатил опытом работы,
ством вместе с военнослужащими поддерживать в постоянной высокой степени боевой готовности открыл новые возможности и пути решения поставленных задач. Надеюсь, что наступающий
наши Вооруженные Силы Республики Казахстан. 2019 год станет для нас успешным.
Нас очень вдохновило Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахста-
на «РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА Взаимопонимание и поддержка друг друга помогут нам в осуществлении поставленных целей
ЖИЗНИ». и 2019 г. мы вместе с военнослужащими вступаем в трудовую деятельность под девизом и задач. Убежден, вера в свои силы и любовь к нашему общему делу помогут нам реализовать
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» - ЖАУЫНГЕРЛІК РУХ ТІРЕГІ». самые смелые проекты.
Поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
Желаю всем крепкого здоровья, стабильной доброжелательности, успехов в жизни и труде Дорогие коллеги! Пусть наступающий принесет удачу, подарит всем хорошее настроение,
будет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь все самые заветные мечты! Здоровья вам и
С Уважением! вашим близким!
Торехан ЕРДЕНБЕКОВ,
Председатель ОО Профсоюз работников Вооруженных Сил РК, С новым годом!
других войск и воинских формирований. С уважением,

М.НИКИФОРОВ,
Председатель Отраслевого профсоюза работников угольной промышленности


Click to View FlipBook Version