The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Қазақстан Кәсіподағы

№6

1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КӘСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ № 6 (1210) 16/02/2018

ҚР Кәсіподақтар федерациясы мен Әлеуметтік өзара ҚР Еңбек және
ықпалдастық және коммуникациялар орталығы халықты әлеуметтік
«Кәсіподақ көшбасшылығы мектебін» ашады
қорғау министрі
ауысты

«Мемлекет басшысының Жар-
лығымен Мәдина Ерасылқызы
Әбілқасымова Қазақстан
Рес­публикасының Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау
ми­нистрі қызметіне тағайын-
далды», - деп хабарлады Ақор-
да сайты.

2018 жылғы 12 ақпанда Астана қаласында Әлеуметтік Сонымен қатар, құжаттың шеңберінде өндіріс ұжымдарындағы Мәдина Ерасылқызы 1978 жылы 1 та-
өзара ықпалдастық және коммуникациялар орталығы мен әлеуметтік-еңбек қатынастарын жақсартудың оңтайлы жолдарын мызда Алматы қаласында дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясы дайындау мақсатында кәсіпорындардағы ахуалға мониторинг Қазақ Мемлекеттік Басқару Академиясын
арасындағы ықпалдастық және әріптестік туралы Мемо- және талдау жүргізу ұйымдастырылады. «Халықаралық экономикалық қатынастар»
рандумға қол қойылды. мамандығы бойынша бітірген, сонымен бір-
«Біз «Кәсіподақ көшбасшылығы мектебінің» ашылуын жүзеге ге Колумбия университетінде халықаралық
Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерация- асырудамыз. Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федера- қатынастар магистрі дәрежесімен «Эконо-
сының Төрағасы Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ мен Әлеуметтік циясымен бірлесе отырып «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар микалық саясатты басқару» мамандығы бой-
өзара ықпалдастық және коммуникациялар орталығының Бас тобының кәсіпорындарын қоса алғанда, кәсіподақ қызметкер- ынша білім алған. Гарвард университетініӊ
директоры Ербол ИСМАИЛОВ ықпалдастық және әріптестік лерін оқытатын боламыз. Оқыту бірнеше бағытты қамтиды. Атап Кеннеди атындағы Мемлекеттік басқару
туралы Меморандумға қол қойды. айтқанда, кәсіподақтық менеджментті, қаржы және құқықтық мектебін «Мемлекеттік басқару магистрі»
сауаттылықты, медиация мен қызметкерлерді басқарудың замана- мамандығы бойынша тәмандаған.
Меморандум аясындағы әріптестік Әлеуметтік өзара уи тәсілдерін, ішкі және сыртқы коммуникациялардың әдістерін
ықпалдастық және коммуникациялар орталығының жанын- қамтиды. Бұл кәсіподақ ұйымдары қызметінің тиімділігін және Еӊбек жолын Қазақстан Республикасы-
дағы «Кәсіподақтық менеджмент мектебінде» кәсіподақ жұмысшылардың оларға деген сенімін арттырады» - деп атап ныӊ стратегиялық жоспарлау агенттігініӊ
қызметкерлері үшін оқыту ұйымдастыруды көздейді. өтті Әлеуметтік өзара ықпалдастық және коммуникациялар ор- бас маманы болып бастаған. Одан кейін
талығының Бас директоры Ербол Исмаилов. әр жылдары экономика және бюджеттік
«Біз еліміздегі кәсіподақ ұйымдарын жан-жақты дамытуға жоспарлау министрлігініӊ стратегиялық
бел будық. Бірінші кезекте бұл үшін кәсіподақ қызметкер- Оның айтуынша, алғашқы сынақ топтарын оқыту 2018 жыл- жоспарлау басқармасыныӊ бастығы,
лерін оқыту қажет. Осы орайда, басты бағыттардың бірі - дың наурыз айында Маңғыстау және Атырау облыстарында «Маркетингтік-талдамалық зерттеулер ор-
«Самұрық-Қазына» АҚ ықпалдастықты орнату. Холдингтің басталады. талығы» АҚ мемлекеттік саясатты талдау
талдамалық орталығы болып табылатын Әлеуметтік өзара департаментініӊ директоры, одан кейін
ықпалдастық және коммуникациялар орталығымен бірлесе Бұған қоса, тараптар кездесу барысында алға қойылған мақ- Қазақстан Республикасыныӊ Премьер-
отырып, тығыз әрі табысты әріптестікті орнатамыз деген сатты жүзеге асыру мен әріптестікті одан әрі нығайтудың жол- Министрі Кеӊсесініӊ Әлеуметтік-экономи-
ойдамын» - деп Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар дарын талқылады. калық бөлім меӊгерушісініӊ орынбасары
федерациясының Төрағасы Бақытжан Әбдірайым кездесуді қызметін атқарды.
қорытындылады. Баспасөз қызметі
Сондай-ақ, Мәдина Әбілқасымова
Заявление Федерации профсоюзов РК Қазақстан Республикасыныӊ Президент
Әкімшілігініӊ Стратегиялық әзірлемелер
О поддержке руководителя Профсоюза металлургов «Жактау» және талдау орталығы меӊгерушісініӊ орын-
басары, Қазақстан Республикасыныӊ Эко-
Руководствуясь принципами профсоюзной солидарности Федерация профсоюзов Респуб­ номикалық даму және сауда вице-министрі,
лики Казахстан выражает поддержку Профсоюзу в Карагандинской области. Дүниежүзілік банктіӊ Қазақстандағы басқа-
рушысыныӊ орынбасары іспетті жауапты
ФПРК считает действия менеджмента компании «АрселорМиттал Темиртау» преждевре- қызметте болды. Қазақстан Республикасы-
менными и не отвечающими требованиям в части соблюдения прав трудящихся Казахстана. ныӊ Экономика және бюджеттік жоспар-
лау вице-министрі лауазымы қызметін де
Как известно, Руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» обвиняет руководителя атқарды.
Профсоюза металлургов «Жактау» в дестабилизации работы шахт во время забастовки,
организованной в Карагандинской области в декабре 2017 года.

Считаем, что на законодательном уровне следует определить новые стандарты социального
партнёрства между работодателями и работниками, усилить ответственность работодателя
за сохранение социальной стабильности на предприятиях и в смежных отраслях.

Уверены, что обращение в суд «АрселорМиттал Темиртау» может оказать давление на
работников компании и вызовет новый виток социального напряжения в Карагандинской
области.

ФПРК будет внимательно следить за сложившейся ситуацией и окажет всестороннюю
поддержку Профсоюзу металлургов «Жактау».

2 НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ№ 6 (1210) 16/02/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Подписано новое Отраслевое Соглашение Федерация Төрағасы Бақытжан Әбдірайым
для работников культуры и спорта Мереке Бутинаны туған күнімен құттықтады

8 февраля в Астане прошла церемония под- вопросах повышения оплаты труда, где самая 14 ақпанда Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар феде-
писания нового Отраслевого соглашения на низкая заработная плата среди работников бюд- рациясының Төрағасы Бақытжан Әбдірайым Денсаулық
2018-2020 гг. между Министерством культуры жетной сферы экономики, выплат компенсаций сақтау қызметкерлері салалық кәсіподағының төрайы-
и спорта и ОО «Казахстанский отраслевой про- по причине производственного травматизма, мы Мереке Сағымбайқызы Бутинаны туған күнімен
фсоюз работников культуры, спорта, туризма работы во вредных и (или) опасных условиях құттықтады. Өз құттықтауында ҚР Кәсіподақтар фе-
и информации». труда и многое другое. дерациясының Төрағасы Бақытжан Әбдірайым осы
салалық кәсіподақтың кәсіподақтар қозғалысының
В церемонии приняли участие: ответствен- В торжественной обстановке после церемо- дамуына қосқан зор үлесін атап өтті. Бүгінде Ден-
ный секретарь министерства Куатжан Уалиев; нии подписания была вручена награда Отрас- саулық сақтау қызметкерлері салалық кәсіподағы ең
председатель Отраслевого профсоюза Светлана левого профсоюза «Еңбек Даңқы» Мырзатаю ірі салалық кәсіподақтардың бірі болып табылады.
Иманкулова; государственный и общественный Жолдасбекову, за неоценимые заслуги в деле
деятель, писатель, ученый, председатель Об- развития казахстанской культуры и спорта, а Анықтама үшін: Мереке Бутина 1945 жылы 14 ақпан-
щественного Совета Министерства культуры также за укрепление института социального да дүниеге келген. ҚР Денсаулық сақтау жүйесінде 45 жыл-
и спорта РК Мырзатай Жолдасбеков; замести- партнерства и большой вклад в работе Обще- дық еңбек өтіліне ие. Кәсіподақтар қызметінде 30 жылдан аса
тель председателя Федерации профсоюзов РК ственного совета при Министерстве культуры қызмет атқарып келеді. 2001 жылы «Денсаулық сақтау қызметкерлері
Ерлан Саиров; руководители департаментов и спорта. кәсіподағының майталманы» құрметті атағымен марапатталды. Мереке Сағымбайқызы
министерства культуры и спорта; председатели - Жалпыға бірдей кәсіподақтар конфедерациясының «Кәсіподақ қозғалысы алдындағы
филиалов и первичных профсоюзных органи- После проведения церемонии состоялось қызметі үшін» күміс белгісінің, мемлекеттік марапаттардың иегері.
заций отрасли; представители общественности заседание Отрсаслевого Совета профсою-
и СМИ. за, на котором были рассмотрены вопросы, «Кәсіподақтар туралы» заңға өзгерістер енгізу
поднятые в Послании Елбасы, программной тұрғысында ұсыныс-пікірлер айтылды
Руководители Министерства и Отраслевого статье «Рухани Жаңғыру», направленные на
профсоюза подчеркнули всю важность подпи- модернизацию экономики Казахстана и об- Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы Төрағасының бірінші орынба-
сания нового Отраслевого соглашения, которое щественного сознания. Было подчеркнуто, сары Біржан Нұрымбетовтың Қызылорда облысы кәсіподақтары активімен кездесуі
является важнейшим правовым актом, регу- что работники культуры, спорта, туризма и өтті. Кездесу барысында Біржан Нұрымбетов қазіргі таңдағы кәсіподақтардың рөлі
лирующим социально-трудовые отношения информации должны быть в авангарде всех мен маңыздылығын арттыру бағытындағы жұмыстар жайлы айтты. Өз кезегінде
и устанавливающим общие принципы регули- социально-экономических преобразований. Қызылорда өңірі кәсіподақтары кәсіподақтар қозғалысының жаңғыруы мен жаңа-
рования связанных с ними экономических от- руы аясында еңбек заңнамалары мен «Кәсіподақтар туралы» заңға өзгерістер енгізу
ношений, заключаемый между полномочными Обсуждались вопросы модернизации про- тұрғысында ұсыныс-пікірлерін білдірді.
представителями работников и работодателей фсоюзного движения, его поэтапного развития
на отраслевом уровне социального партнерства и укрепления, в связи, с чем на многие вопросы Сонымен қатар, Біржан Нұрымбетов «Петро Казахстан Құмкөл Ресорсиз»
в пределах их компетенции. профсоюзных лидеров регионов отвечал заме- акционерлік қоғамы жұмыскерлерімен кездесті. Кездесуде мекемедегі жұмыскерлердің
ститель председателя ФПРК Ерлан Саиров. жалақы жағдайлары бойынша мекеме басшылығы мен кәсіподақ ұйымына жасаған
Новое Отраслевое соглашение призвано и ұсыныс-талаптары тыңдалып, талқыланды.
дальше укреплять, и развивать социально-тру- Членами Отраслевого Совета были внесены
довые отношения, права и гарантии работни- предложения по дальнейшей работе Отрасле- Қызылорда облысының кәсіподақтар орталығы
ков культуры и спорта, выводить их на новый вого профсоюза и его членских организаций
качественный уровень. В первую очередь в на 2018 год, которые легли в основу соответ- Төраға орынбасары Ерлан Сайыров
ствующих постановлений. Маңғыстаудағы кәсіподақтар активімен жолықты

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы Төрағасының орынбасары
Ерлан Сайыров Маңғыстау облыстық кəсіподақтар орталығы активімен кездесті.
Кездесу барысында кəсіподақтардың бірқатар өзекті мəселелері талқыланды. Атап
айтқанда, еліміздегі кәсіподақтар қозғалысын нығайту, әлеуметтік-еңбек қатынаста-
рын реттеу және әлеуметтік серіктестікті бекіту жолдары қарастырылды.

Тартысты, принципті, ашық дискуссия ретінде өткен талқылау барысында келелі
ой, нақты пікір айтылды.

Маңғыстау облысы

Мухтар Тиникеев побывал в
Карагандинской области

Нас услышали! защиты РК, Правительство РК, депутатам Заместитель председателя ФПРК Мухтар Тиникеев встретился с председателями
Сената Парламента РК, Народно-демократи- территориальных структур отраслевых профсоюзов Карагандинской области.
Первый месяц Нового года запомнил- ческую патриотическую партию «АУЫЛ»,
ся нам подписанием 31 января с участи- Федерацию профсоюзов РК и т.д. о возможно- Также Мухтар Тиникеев от имени ФПРК выступил на митинге, посвящённом 29-ой
ем Премьер-Министра РК Бакытжана сти ратификации Правительством Республ­ ики годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
Сагинтаева Генерального соглашения на Казахстан Конвенции МОТ №184 «Об охране
2018-2020 годы. и гигиене труда в сельском хозяйстве» (МОТ «Эхо отшумевшей войны ещё болью отзывается в израненных душах ветеранов
от 05.06.2001 года) - НАС УСЛЫШАЛИ! Так, Афганской войны. Они ушли 18 летними пацанами, более 15.000 остались в этом
На церемонии подписания Генерального в п.п. 5.28. Раздела 5 Генерального Соглашения возрасте навечно.
Соглашения, на тот момент, министр труда Правительство принимает на себя обязатель-
Тамара Дуйсенова отметила: «Несмотря на ства: «Провести технические консультации 29 лет прошло, но ни кто не забыт, вы навечно вписали себя в историю. Отдавая
общее снижение уровня травматизма, еже- по ратификации Конвенции Международной дань памяти павшим, не забудем живущих! Низкий вам поклон за мужество и геро-
годно более полутора тысяч (1 678) работ- организации труда № 184 «О безопасности и изм!», - отметил Мухтар Тиникеев.
ников получают травмы на производстве и гигиене труда в сельском хозяйстве».
порядка двухсот пятидесяти (244) погибают. МОТ обсудила проблему занятости
Расходы на различные компенсации работ- Если будет ратифицирована Конвенция молодёжи в СНГ
никам за работу во вредных условиях труда МОТ №184, то в Министерство сельско-
увеличились с 78 млрд тенге в 2012 году, го хозяйства Республики Казахстан вновь С 13 февраля по 16 февраля 2018 года Бюро Международной организации труда
до 100 млрд тенге в 2016 году или на 28%». вернется Система охраны труда, т.е. зара- (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии организовало субреги-
ботает ведомственная Инспекция Труда, ональную конференцию, посвященную запуску второго этапа проекта МОТ «Пар-
Чем же особенно запомнилось подписан- что положительно скажется на снижении тнерство в сфере занятости молодежи в СНГ».
ное Генеральное Соглашение Отраслевому уровня травматизма в нашей отрасли, а
профсоюзу работников сельского хозяйства? это уже зависит от Правительства, от НПП Конференция проходила в Международном учебном центре МОТ в г. Турине (Ита-
РК «Атамекен» и Федерации профсоюзов лия). От Федерации профсоюзов РК в конференции принял участие Председатель
На страницах профсоюзной газеты «Қа- Республики Казахстан. Комитета по социально-экономическим отношениям и социальному партнерству
зақстан Кәсіподағы» хочу поделиться с чи- ФПРК Сатыбалды Даулеталин.
тателями особенностями данного докумен- Абубакир СУЛЕЙМЕНОВ,
та, конкретно по разделу «Условия и охрана председатель Отраслевого профсоюза Более подробно о конференции читайте в следующем номере.
труда, промышленная и экологическая без-
опасность». Для нас, в первую очередь, это работников сельского хозяйства
заключается в том, что после многократных
наших обращений в различные инстанции, а
именно: в Министерство труда и социальной

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] СҰХБАТ 3

№ 6 1210) 16/02/2018

Біржан НҰРЫМБЕТОВ:

БІЗДІҢ МАҚСАТЫМЫЗ - ЕҢБЕК
ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында әлеуметтік саясаттың азаматтарды толығымен эконо-
микалық өмірге тарту арқылы жүзеге асырылатынын айтқан болатын. Осы орайда еңбек ресурс-
тарының сапасын арттыру мен еңбек қатынастары туралы Қазақстан Кәсіподақтары федерация-
сы төрағасының бірінші орынбасары Біржан НҰРЫМБЕТОВПЕН әңгімелескен едік.

– Біржан Бидайбекұлы, жуырда Əлеуметтік əріпте- стандарт» дейді. Кəсіптік стандартты бұрын мемлекеттік ор- мəселе. Сол сияқты орта жəне шағын бизнестегі еңбек шар-
стік пен əлеуметтік жəне еңбек қатынастарын реттеу гандар жасақтайтын. Оны шенеунік емес, бизнес өкілі, жұмыс тын жасаспау жұмыс берушілердің тікелей заң бұзушылығы
жөніндегі республикалық үш жақты комиссия отыры- беруші жасақтауы керек. Себебі маманға талап қоятын ең болып табылады. Өз кезегінде, бұл жұмысшылардың жеке
сында бас келісімге қол қойылғаны белгілі. Осы құжат- алдымен жұмыс беруші. Сондықтан кəсіптік стандарттарды еңбек құқын білмеуін де көрсетеді. Сондықтан бас келісім
тың қоғамдағы еңбек бөлінісін реттеудегі маңызы қандай əзірлеп, оған білім беру бағдарламалары мен стандарттары бойынша біз шағын жəне орта бизнес нысандары арасында
болмақ? сəйкестендірілуі керек. Сонда қайта оқыған мамандар заман құқықтық сауаттылық сабақтарын жүргізуді, əлеуметтік əріп-
талабына сай болады. Үшінші жағынан, біліктілік əлемде тестер арасында «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер палатасы-
– Иə, биылғы 31 қаңтарда елімізде еңбек қатынастарына тек дипломмен расталмайды. Біліктілікті растайтын тəуелсіз ның араласуымен мыңдаған бизнес нысандарын жеке-жеке
қатысты əлеуметтік əріптестер арасында, яғни Үкімет, жұмыс жүйе бар. Осы жүйені қалыптастыруымыз керек. аралап, олардың еңбеккерлермен еңбек шартын жасасуын
берушілер жəне жұмысшылар өкілдерінің арасында өзара бақылауға алмақпыз. Төртінші мəселе – жұмыс барысындағы
міндеттерді бекітетін бас келісімге қол қойылды. Жалпы, – Адами капитал еңбек қатынастарын реттеуде елеулі еңбек қауіпсіздігін сақтау əрі қорғау. Өйткені еңбек адамының
еліміз əлеуметтік əріптестікке егемендік алған алғашқы жыл- рөл ойнайтыны белгілі. Бұл ретте біліктілік ресурстарын өмірі мен денсаулығынан артық құндылық жоқ. Елімізде
дары қол жеткізді. Бұл – 1993 жылы Қазақстан Халықаралық қайта қараудың қандай тəжірибелері ескерілуде? бұл бағытта көптеген шаралар қолға алынса да, жыл сайын
еңбек ұйымына мүше болып кіргелі бері жоғары қарқынмен өндірісте 1,5 мыңға жуық адам жарақат алады. Өкінішке
дамып келе жатқан қоғамдық институттардың бірі. Яғни – Бас келісімде қаралған екінші ауқымды мəселе – адами қарай, оның 250-ге жуық жағдайы өліммен аяқталады. Бұл
еңбек қатынастарының үш тарабы өздерінің іс-қимылдарын капиталды дамыту. Адами капиталдың негізі – білім. Қазіргі ретте кəсіпорындардағы өндірістік қатерлерді жұмылып
бірге атқарады. Оның арнайы алаңшалары бар. Республи- заманда білікті азамат озық. Осы тұрғыдағы сын-тегеурін- реттеу жүйесін енгізу қарастырылды. Соның ішінде бір теті-
калық үшжақты комиссияның отырысында осы құжат қа- дердің бірін айтқым келеді. Мысалы, статистикаға жүгінсек, гін атап өткім келеді. Бұл тікелей кəсіподақтардың міндеті
былданды. Бұл 3 жылға қабылданатындықтан, жаңа құжат елімізде 9 миллионға жуық экономикалық тұрғыдан бел- деп санаймын. Елімізде 2016 жылдан бастап Еңбек кодексі
2018-2020 жылдарға арналып отыр. Бас келісімнің ерекшелігі сенді халық бар. Бұл – еңбекке жарамды халық. Өкінішке күшіне енді. Онда əлемдік тəжірибелер ескерілген. Яғни
– Елбасының «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық қарай, оның 28 пайызы орта біліммен шектелген. Жұмыссыз қауіпті, зиянды жұмыс орындары бар кəсіпорындарда еңбек-
бəсекеге қабілеттілік» атты Жолдауы жəне «Қазақстанның азаматтардың 32 пайызы мектептегі біліммен жүр. Өзін өзі ті қорғау мəселесін бақылау жөніндегі өндірістік кеңестер
2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары» атты ірі жұмыспен қамтыған 2 миллионнан астам азаматтың жарты- құру ісі қолға алынды. Кеңестің жарты мүшесі кəсіподақтан
бағдарламалық құжаттардың негізгі бағыт-бағдарларының сының, яғни 49 пайызының кəсіби білімі мен дағдысы жоқ. болса, жартысы жұмыс берушілер тарапынан сайланады.
ескерілуінде. Əрине əлеуметтік əріптестіктің бір жағында Сондықтан жаңа талаптарға сай азаматтардың білігін қайта Ал жетекшісі кəсіподақ пен жұмыс берушіден кезек сайла-
кəсіподақтар ұйымының тұрғаны мəлім. Бұл құжат билік бағыттаумен қоса жалпы білім берумен айналысу керек. нып, ротация тəртібімен екі жыл сайын ауысып отырады.
пен жұмыс берушілер бірлестіктерінің ашық диалогқа, еңбек Соңғы жылдары жұмыспен қамту бағдарламасы іске асы- Осылайша, олар өз жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі
қатынастары мен əлеуметтік саладағы күрделі де маңызды рылып, жаппай оқыту қолға алынды. Осы арада біз еңбек мен еңбекті қорғау мəселелерін қадағалайды. Ерекшелігі,
мəселелерді бірлесе шешуге дайын екенін көрсетеді. Негізгі нарығында қандай мамандықтар сұранысқа ие екенін зерттеп, заңда бұл бірінші рет қолға алынып отыр, өндірістік кеңес
бағыттарға тоқталар болсақ, біріншіден, бұл – экономиканы нақты болжам жасауымыз қажет. Егер соңғы үш жылдағы шешімінің орындалуы жұмыс беруші үшін міндеттелген. Бұл
жаңғырту. Қазір əлемде төртінші өнеркəсіптік революцияның мəліметтерге сүйенсек, жұмыс берушілер сұранысының 73- неліктен маңызды? Біріншіден, мемлекет тарапынан еңбек
трендтері мен жаңа мүмкіндіктері туралы айтылуда. Бірақ 75 пайызы кəсіптік-техникалық мамандар екен. Сол себепті заңдылығының сақталуын тексеретін Еңбек инспекциясы
жаңа қауіп-қатерлер де бар екенін ұмытпауымыз керек. Се- жұмысшы мамандықтарын насихаттау, мəртебесін көтеру бар. Мысалы, жалақының төленбеуін айына бір мəрте тексеру
бебі цифрлы экономикаға көшу, өндірістік процестерді авто- тікелей жұмыс берушімен бірге атқарылуы керек. Оның керек болса, еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау күнделікті
маттандыру еңбек нарығына міндетті түрде əсер етеді. Бұл үстіне Елбасының кəсіптік-техникалық білімді тегін беру бақылауды қажет етеді. Бұл ретте мемлекеттік тексеруші
жұмыс орындарының қысқаруына алып келуі ықтимал. Осы туралы тапсырмасы бар екені белгілі. Сондықтан дуалды органның өкілдері күнде қажетті жерде бола алмайды. Сол
тұрғыда алдын-ала атқарылуы тиісті шаралар бас келісімде оқытуға басымдық берілгені абзал. Ол жұмыс берушінің себепті кəсіподақ тарапынан қоғамдық бақылаудың болуы өте
көрсетілді. Яғни бұл келісім жұмыстан босап қалуы мүмкін оқыту орталығында оқытылса, жұмысқа орналасу мүмкіндігі қажет. Екіншіден, өндірістік кеңестер екі тараптың бастамасы
жандардың мемлекет пен жұмыс берушілер назарынан тыс де кеңейеді. Сондай-ақ жастардың, əсіресе ауыл жастарының болса ғана құрылады. Жұмыс беруші тарапынан бастама
қалмайтынына кепілдік береді. Бұл ретте біз, кəсіподақтар арасында еңбекке бағыттау жұмыстарын жүргізу өте өзекті. бола қоймас, өйткені ол өз өзіне баға беруге құлықты емес.
ұйымдары, жұмыс орындары босауы ықтимал ірі кəсіпо- Қай жерде қандай мамандық алуға болатыны туралы кеңес Бұл бастама кəсіподақ жақтан болуы тиіс. Осы жұмыстың
рындардың тізбесі мен қысқаруы мүмкін адамдардың санын беру бастамалары қолға алынатын болады. Қазір кəсіподақ жолға қойылмауы кемшілігіміз деп, жəне оны жолға қоюды
белгілейміз. Олардың əрі қарайғы тағдыры мен табысына мектептерін жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Жақында міндетіміз деп санаймыз. Бас келісім аясында осы іс-қимыл-
қатысты жергілікті атқарушы билікпен жəне ірі кəсіпорын «Самұрық-Қазына» ҰƏАҚ-пен бірге кəсіподақ мектептерін ды жандандыру, күшейту жоспарланып отыр. Қазір елімізде
басшыларымен бірге жол карталарын жасақтаймыз. Жол ашу жөніндегі алғашқы қанатқақты жобаны жүзеге асыру 15 мыңға жуық ауыр, қауіпті, зиянды кəсіпорындар болса,
карталарында азаматтарды басқа өндіріс орнына жіберу, иə туралы меморандумға қол қойылмақ. соның ішінде өндірістік кеңестермен қамтылғаны 10 пайы-
болмаса басқа саладағы сұранысқа ие мамандықтар бой- здан да төмен. Міне, бас келісімдегі назар аударатын негізгі
ынша оқытып, жұмысқа орналасуын сүйемелдеу көзделіп – Еңбек құқықтарын тараптарға тең жүргізудің тиімді мəселелер осы. Бұдан басқа да бірқатар əлеуметтік мəселе-
отыр. Бұл жұмысқа кəсіподақ ұйымдары белсене қатысып, тетіктері қарастырыла ма? лер қаралды. Бұл əлеуметтік əріптестердің осы мəселелерді
жол картасының əзірленуіне жəне орындалуына мониторинг бірлесе шешуге дайын екенінің белгісі. Біздің мақсатымыз
жүргізеді. Екінші жағынан, төртінші өнеркəсіптік революция – Иə, үшінші күрделі жайт, еңбек нарығында бейресми – еңбек құқықтарын қорғауға қол жеткізу.
жоғары білікті мамандарды қажет етеді. Қазір елімізде жаңа жұмыспен қамтылғандар. Мəселен, былтыр Еңбек жəне ха-
технологияларды жетік білетін маман бар ма, біздің білім лықты əлеуметтік қорғау министрлігі мен облыс əкімдіктері Əңгімелескен Думан АНАШ,
беру жүйесі цифрлы жүйеге жетік мамандарды əзірлеуге медициналық сақтандыру жүйесіне дайындық барысында «Егемен Қазақстан»
дайын ба деген сұрақтар туады. Осы бағытта көптеген іс-шара ауқымды халықтық сауалдама жүргізді. Сауалдама барысында
атқарылуда. Соның ішінде 4-5 жылға жуықтаса да, əлі ұлттық 1 миллионнан астам адам өзінің жұмыс істейтінін растады.
біліктілік жүйесін қалыптастыра алмай келе жатырмыз. Бұл Бірақ олардың міндетті зейнетақы жарнасы мүлде аударыл-
қарапайым үш бөліктен тұратын жүйе. Ең бастысы, оқып маған. Бұл азаматтардың еңбек қатынасы реттелмегенін,
жатқан жастарымыз нені білуі, білімі мен дағдысы қандай еңбек шартының жоқтығын көрсетеді. Олардың еңбек құқығы
болуы тиіс деген талапты реттеуіміз қажет. Мұны «кəсіптік қорғалмайды. Олар зейнетақылық, міндетті əлеуметтік жəне
медициналық сақтандыру жүйелерінен тыс қалады. Ертең бұл
салалардағы көмекке де қол жеткізе алмайды. Бұл өте өзекті

Еңбек министрлігінде қай бағыттарға басымдық берілетіні айтылды

«Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің отырғандарды көлеңкеден шығару үшін салықтық жеңіл-
жұмысы 2018 жылы Мемлекет басшысының жүктеген мін- діктерді ұсыну қарастырылып отыр. «Құрметті Бақытжан
деттеріне сай бағытталады. Формалды емес жəне өзін-өзі Əбдірұлы, осы мəселенің өзектілігіне байланысты Үкіметтің
жұмыспен қамтып отырғандардың жұмысын заңдастыру жұмыс жоспары негізінде заң жобасын енгізуді осы жылдың
мəселелеріне қатысты заң жобасы əзірленеді. Ол заң жобасы- екінші тоқсанына шегеруді сұраймыз. Қаржы мен Ұлттық эко-
ның аясында өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жұмысын номика министрліктеріне тиісті тапсырма беріп, салық кодексі-
тіркеудің міндетті жеңілдетілген түрі енгізіледі», - дейді Еңбек не ұсынылған өзгерістерді жедел тəртіпте қарауды тапсыруды
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің жаңа басшысы өтінеміз», - деді Мəдина Əбілқасымова. Министрдің сөзіне сен-
Мəдина Əбілқасымова. сек, Қазақстанда тіркелмеген өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды
ел экономикасына жұмылдыру үшін Жол картасы əзірленбек.
Жаңа министрдің айтуынша, өзін-өзі жұмыспен қамтып

4 МАМАН КЕҢЕСІ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 6 (1210) 16/02/2018
Жұмыскердің құқығы:
Еңбек келісімшарты нені білу керек? Яғни, 2405 х 15 = 36075 теңгеден. Нақты
қолыңызда болсын жұмыскердің жәрдемақы мөлшері уақыт-
Заңда жұмыс берушінің де, жұмыскердің де құқығы анық ша еңбекке жарамсыздық парағына сәйкес
– Еңбек келісімшарты - қызметкер мен жұ- айтылған. Десек те, құқығы тапталып, артық іске жегіліп төленуге жататын жұмыс күндерінің санына
мыс беруші арасында жасалған шарт. Екеуа- жатқандар кімге жүгінеді? Кімнен араша сұрайды? Аянбай оның орташа күндізгі еңбекақысын көбейту
ра міндеттері мен құқықтарын айқындайды. жұмыс істеп, күндіз-түні төккен маңдай терің құмға сіңген- жолымен анықталады. Мысалы, жалақыңыз
Ол міндетті түрде жасалуы керек және бір дей зым-зия, төленбей қалса, қандай күйде боласыз? Қазіргі 100 мың теңге болса, оны бір айдағы жұмыс
данасы қызметкердің қолында болуы тиіс. нарықтық заманда өз еңбегіңді қымбат бағалап қана қоймай, күндер санына (бір айда шамамен 22-23
Бұл - екі тарап арасындағы келісімнің дәлелі. қауіпсіздікті де ескеру керек. жұмыс күні бар, мереке күндер болса алып
Ертең жұмыс беруші өз міндетін орындама- тастайсыз) бөлесіз. Осылайша, орташа еңбе-
са, осы келісімшартты негізге ала отырып, әр бойынша жеке еңбек шартын өзгертуге бо- ді. Ол үшін жұмыскер есептеу бөліміне ең- кақыны есептеп аласыз. 100 000 : 22 = 4545
тарап өз құқығын қорғайды, – дейді заңгер лады. бекке жарамсыздық парағын, оны жоғалтып теңге шығады. Осы соманы жарамсыздық
Нұра Өтебаева. алған жағдайда – көшірмесін ұсынуы қажет. парағына сәйкес төленуге тиіс жұмыс күн-
– Жұмыскердің міндеттері Еңбек ко- дердің санына көбейтесіз. Мысалы, аптаның
Нұра Өтебаеваның айтуынша, жұмысқа дексінің 22 бабында айтылған. Ол – ең Уақытша еңбекке жарамсыз­ төрт күнінде ауырған болсаңыз: 4545 х 4 =
тек қана еңбек шартына қол қойылғаннан бірінші еркіндік. Сонымен қатар, жұмыс дығы бойынша жәрдемақы 18180 теңге шығады.
кейін кірісу керек. Егер де жұмысқа орна- беруші сияқты еңбек шартын өзгертуге, қандай жағдайда төленеді?
ласқаннан кейін еңбек шарты жасалмаса, он- толықтыруға, тоқтатуға, бұзуға құқы бар. Егер уақытша еңбекке жарамсыздық ал-
дай адамның еңбек құқы бұзылғаны туралы Еңбек қауіпсіздігін, еңбекті қорғауды талап Жұмыс беруші өз қаржысы есебінен жұ- дыңғы жылы басталып, ағымдағы жылы
ешқандай мемлекеттік орган не болмаса сот етуге құқылы. Бұл шарттар келісімшартта мыскерге еңбекке жарамсыздығы бойынша аяқталса, онда жәрдемақыны есептеу және
растап, қорғап қала алмайды. да көрсетілуі тиіс. Міндеттерге келетін бол- әлеуметтік жәрдемақыны төлеуге міндетті. оның мөлшерін айлық шектеу тиісті жыл-
сақ: еңбек міндеттерін толық орындап, еңбек Еңбекке жарамсыздық бойынша әлеуметтік дағы айлық есептік көрсеткішті қолданумен,
Еңбек шартына қол қоярда, тәртібін сақтауы керек, жұмыс берушінің жәрдемақыны төлеуге денсаулық сақтау са- екі тәсіл арқылы жүргізіледі. Мысалы, сіз
мынаны ескеріңіз мүлкіне ұқыппен қарауы тиіс, егер нұқсан ласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіпте 2017 жылдың аяғында ауырып қалдыңыз
келтірсе, ҚР заңнамасы негізінде шығынды берілген еңбекке жарамсыздық парағы не- да, жұмысқа 2018 жылдың басында бірақ
Ең бірінші, келісімшартты мұқият оқып өтеуі міндеттеледі. Бұл да еңбек шартында гіз болады. Еңбекке жарамсыздық бойынша шықтыңыз делік. 2017 жылы АЕК мөлшері
шығуыңыз керек. Түсініксіз болса, заңгердің көрсетілуі тиіс, – дейді Нұра Өтебаева. әлеуметтік жәрдемақы жұмыскерге еңбекке 2269 теңге болды. Ал 2018 жылы ол 2405
не өзге құқықтық сауаты бар адамның көме- жарамсыздықтың бірінші күнінен еңбекке теңгеге дейін өсті. Сәйкесінше, сіздің 2017
гіне жүгініп, еңбек шартын талқылаған жөн. Жұмыскер өндірісте қабілеттілігін қалпына келгенге дейін немесе жылы еңбекке жарамсыз күндеріңіз үшін
ҚР заңнамасы негізінде әр салаға байланы- жарақат алса Қазақстан Республикасының заңнамасына жәрдемақы мөлшері 2269 теңгемен есепте-
сты белгіленген уақыт мерзімдері бар, вах- сәйкес мүгедектігі анықтағанға дейін төле- леді де, ал 2018 жылғы ауырған күндеріңіз
талық қызмет болса да, түнгі уақыт болса да, Қызметкер жұмыс уақытында, жұмыс ор- неді. үшін жәрдемақы 2405 теңгемен есептеледі.
қосымша төленетін ақысынан бастап барлық нында өндірістік жарақат алса немесе денсау-
шарты заңнама аясында жазылуы керек. Мы- лығына зиян келсе, жұмыс беруші әлеуметтік Әлеуметтік жәрдемақы Еңбек шарты орындалмаса...
салы, түнде немесе негізгі жұмыс мезгілінен жәрдемақы төлеуге жауапты. Басқаша айта- мөлшерлері қалай
тыс қосымша істеген кезде және демалыс, тын болсақ, «уақытша жұмысқа жарамсыз- анықталады? Онда Еңбек инспекторына жүгінуге бо-
мейрамдарда төленетін үстемақы күндік дығына байланысты төленетін жәрдемақы» лады. Егер бұл мәселе дұрыс қарастырыл-
табыстан бір жарым есе артық болуы тиіс. деп аталады. Еңбек кодексінің 133-бабына Бір айға төленетін жәрдемақының мөлшері маса сотқа жүгіне алады. «Ұжымдық дау»
сәйкес жұмыс берушіні өз қаржысы есебінен тиісті жылғы айлық есептік көрсеткіштің деген ұғым да бар. Ұжымдық еңбек даулары
Өзгерістер тек тараптар уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша (биыл бекітілген АЕК мөлшері 2405 теңге) - ұйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу
келісімі бойынша енгізілуі тиіс әлеуметтік жәрдемақыны төлеуге міндеттей- он бес еселенген шамасынан аспауы тиіс. мен өзгертуге және еңбекке ақы төлеуге,
ұжымдық шарттар мен келісімдер жасасуға,
– Еңбек шартының нормасы заңға қайшы оларды орындауға байланысты, сондай-ақ
болса, жұмысшы еңбек шартынан бас тарта қолданылып жүрген заңдардың, ұжымдық
алады. Көп жағдайда еңбек шартында ақы шарттар мен келісімдердің ережелерін қол-
төлеу, еңбек демалысының мерзімі көрсетіл- дану мәселелері бойынша жұмыс беруші
мейді, тынығу уақыты толығымен белгілен- мен қызметкерлер ұжымдары арасындағы
бейді, дұрыс қарастырылмайды, - дейді Нұра келіспеушіліктер. Яғни, жұмыс беруші тара-
Өтебаева. пқа бір ғана жұмысшы емес, тұтас бір ұйым
наразы болуы – ұжымдық еңбек даулары деп
– Келісімшартта көрсетілген жалақы мөл- аталады.
шері сізбен ауызша уағдаласқан жалақыдан
аз болмауы керек. Өйткені, арты сотқа тіре- Ол ҚР Еңбек кодексінің 163 бабында қара-
летін жағдайда, сізге жалақыңызды өндіріп стырылған. Мәселе Ұжымдық еңбек келісім-
алу қиынға соғады. Себебі сот сізге мекеме шарты негізінде қарастырылады. Бұл жерде
есепшілерінде ресми тіркелген соманы ғана татуластыру комиссиясы құрылып, тараптар-
өндіріп бере алады. Сонымен қатар, өзіңіздің дың іс-әрекеттерін тексеру, қараст­ ыру, тату-
төлемге қабілетті екеніңізді де еш жерде ластыру үшін жұмыс жасалады. Одан бөлек,
растай алмайсыз. Мысалы, несие рәсімдеу Еңбек кодексінің 166 бабына сәйкес, «Еңбек
кезінде, – дейді заңгер. төрелігі» деген ұғым бар. Яғни, ұжымдық
еңбек дауын сотқа дейін реттеу.
Жұмыс берушінің міндеттері
– Осы кодекстің 167 бабы бойынша
Еңбек кодексінің 23 бабында: жұмысқа Ұжымдық еңбек дауын қараудың кез-кел-
қабылдаған кездегі таңдау еркіндігі, өз ген сатысында тараптар делдалға жүгiне
өкілеттілігі шегінде жұмыс берушінің ак- алады. Ұжымдық еңбек дауларын делдал-
тілерін шығаруға, жұмысшылармен заңна- дың қатысуымен қарау тәртiбiн дауласушы
мада белгіленген тәртіппен тиісті негіздер тараптармен келiсiм бойынша делдал бел-
бойынша өзгертуге, толықтыруға, тоқтатуға гiлейдi, – дейді Нұра Өтебаева. Егер еңбек
және бұзуға құқылы. Сонымен қатар, жұ- дауын бiтiстiру рәсiмдерiнің көмегiмен шешу
мысшыға сынақ мерзімін белгілеуге, еңбек мүмкiн болмаса, ереуiл өткiзу туралы шешiм
саласында өзінің заңды мүдделерін қорғау қабылдануы мүмкiн. Ереуiлге қатысуға не-
негізінде сотқа жүгінуіне болады. месе оған қатысудан бас тартуға ешкiмдi
мәжбүрлеуге болмайды.
– Еңбек келісімшартына және өзге де
актілерге сәйкес жұмыскердің міндеттерін Еңбек шартын жұмыс
орындауын, ҚР Еңбек кодексінің 32 бабына беруші бұзса...
сәйкес еңбек келісімшартын жасау үшін қа-
жетті құжаттарды талап етуге, еңбек шартын- ҚР Еңбек кодексінің 53 бабына сәйкес
да келісілген жұмысты ұсынуға, әлеуметтік еңбек келісімшарты жұмыс берушінің ба-
құқықтарын қорғауға, жұмысшыны еңбек стамасы бойынша бұзылса, ол жұмыскерге
міндеттерін атқарған кезінде жазатайым бір ай бұрын жазбаша түрде хабардар етуге
оқиғадан сақтандыруға, мемлекеттік еңбек міндетті.
инспекцияларының нұсқаулықтарын орын-
дау мәселелері де жұмыс берушінің міндет- –Еңбек кодексінің 131 бабына сәйкес, егер
теріне кіреді. Бұл да осы 23 бапта айтылған, еңбек шартын жұмыс беруші бұзса, бір айлық
– дейді Нұра Өтебаева. орташа жалақы көлемінде жұмысынан айы-
рылу себебіне байланысты өтемақы төленуі
Жұмыскердің құқықтары тиіс деп айтылған. Қысқарту да осы катего-
рияға жатады, – дейді Нұра Өтебаева.
Жұмыс беруші алдап кетпес үшін және
«құлдықтан» сақтанудың заңды жолдары informburo.kz
бар. Кез келген қазақстандыққа өз қалауы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 6 (1210) 16/02/2018

В Эстонии все более популярным становятся гибкий рабочий Немцы добились
график и удаленная работа шестичасового рабочего дня

Все больше работодателей Эстонии Жители Германии добились сокращения рабочей недели:
создают для своих работников условия отныне работодатели не могут заставлять работать больше
для удаленной работы и гибкого рабочего 28 часов в неделю.
графика. По данным исследования дру-
жественных к работнику гибких форм Промышленный профсоюз IG Metall, крупнейший в Евро-
труда, которое было заказано Центром пе, отстоял право своих членов работать менее шести часов в
мониторинга развития, гибким рабочим день, что может охватить почти 4 миллиона человек в стране,
графиком могут воспользоваться в основ- преимущественно работников тяжелой промышленности,
ном работники крупных предприятий, но ожидается, что это будет стимулировать аналогичные
имеющие высокий уровень образования изменения в трудовом законодательстве по всей стране и в
и квалификации. других отраслях.

Опираясь на результаты анализа, экс- Так, со следующего года рабочие многих самых важных
перт Arenguseire Keskus Йоханна Валлисту промышленных компаний Германии могут перейти на 28-ча-
отметила, что в последние годы трудовые совую рабочую неделю. Работодатели будут вынуждены пой-
отношения в Эстонии стали значительно ти навстречу отдельно взятым работникам, которые захотят
более гибкими. «После экономического воспользоваться предложением.
кризиса гибкий подход к рабочему гра-
фику в Эстонии стал более популярным IG Metall добилась своего после трех суточных забастовок и
и достиг уровня среднего показателя отказа работать в ряде промышленных компаний. Требования
по Европе — порядка 65% эстонских профсоюза отражают изменение предпочтений немецких
предприятий предлагают своим работникам гибкий рабочий график. Также растет количество работодателей, предо- рабочих, которые хотят больше свободного времени даже в
ставляющих возможность работать удаленно. Так может работать примерно пятая часть работников в Эстонии. Этот ущерб зарплате. Некоторые хотят заботиться о своих детях
показатель также приближается к среднему по Европе», — пояснила Валлисту. или больных родителях, а другие хотят заниматься домаш-
ними делами.
По ее словам, причиной роста популярности гибкой формы работы и гибкого графика могло стать и сокращение
таких возможностей во время кризиса. К настоящему моменту Эстония превысила докризисный уровень, и соответ- Йорг Хоффман, глава IG Metall, сказал, что соглашение
ствующие показатели растут стремительнее, чем средние по Европейскому союзу. стало «вехой на пути к современному, самоопределяемому
миру труда». Райнер Дуглер, глава ассоциации работодателей
Arenguseire Keskus реализовал исследовательский проект, посвященный перспективам развития рынка труда. В отрасли, поддержал выбор рабочих: «Это стоило усилий. Мы
рамках проекта профессор социологии Кентского университета, доктор Хиюнь Чон изучала развитие гибких форм заложили основу для гибкой системы рабочего времени».
работы, в т. ч. гибкий рабочий график, автономный график и возможность работать дистанционно. «Результаты ана-
лиза четко свидетельствуют о том, что удаленная форма работы в восемь раз доступнее руководителям и экспертам, 28-часовая рабочая неделя представляет собой крупный
чем, например, специалистам по продажам. Возможностей гибкого рабочего графика у первых в четыре раза больше, прорыв для работы по гибкому графику в Европе и возникла в
чем у вторых», — отметила Валлисту. В анализе были использованы данные Европейского опроса условий труда и ответ на рост так называемой «гигантской экономики» (рынка
Европейского опроса предприятий. краткосрочных контрактов – прим. ред.), где работники могут
контролировать свои часы с гораздо большей легкостью, чем
Чаще всего гибкие условия труда в Эстонии предлагают крупные предприятия. В то же время, гибкими условиями те, что заключают контракт на полный рабочий день.
может воспользоваться лишь часть работников. Малые предприятия предоставляют такие возможности реже, но в
этом случае они обеспечиваются всем работникам. Это также отражает растущую уверенность в себе среди
профсоюзов в Германии, которые считают, что в связи с рос­
В отличие от Эстонии, в других государствах Европейского союза гибкие формы работы более доступны для роди- том экономики страны в этом году примерно на 2% рабочие
телей маленьких детей. «В Эстонии такая тенденция пока не наблюдается», — сказала Валлисту. должны получить справедливое вознаграждение, сообщает
The Independent.

Президент профсоюза В Грузии учителя General Motors закрывает
футболистов Англии Тэйлор иностранных языков могут завод в Южной Корее

поднял себе зарплату на остаться без работы Около двух тысяч рабочих завода GM Korea в южно-
1 миллион евро корейском Кунсане получили новость о закрытии пред-
Министерство просвещения Грузии объявило, что в приятия в мае 2018 года. Об этом объявило корейское
Президент профсоюза футболистов Англии Гордон Тэйлор общеобразовательных школах изучение второго инос­ подразделение General Motors 12 февраля, сообщает
подвергся критике за высокую зарплату. В опубликованных транного языка станет добровольным, а не обязатель- агентство «Прайм».
счетах Ассоциации оказалось, что в этом году зарплата Тэй- ным. Из-за этого работы могут лишиться тысячи педа-
лора составит около 2,74 миллиона евро, что на один миллион гогов, сообщает «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ. Решение о закрытии завода является очередным шагом
больше, чем в прошлом. в программе сокращения мировых операций, которую
Более 100 учителей подписали и направили письмо проводит гендиректор GM Мэри Барра. Закрыв завод в
По уровню зарплаты Тэйлор стоит на одном месте с директо- министру просвещения Михаилу Чхенкели. В своем Кунсане, компания спишет 850 млн долларов.
рами «Арсенала» и «Тоттенхэма», тогда как, к примеру, доход послании они просят не утверждать новую стратегию
представителя высшего руководства «Эвертона» составлял и отмечают важность изучения второго иностранно- Руководство компании также намерено добиваться от
всего 380 тысяч евро, пишет The Telegraph. го языка. Также педагоги обратились за помощью в профсоюза уступок для дополнительного сокращения
профсоюз. затрат ради сдерживания потерь. Профсоюз представляет
Профсоюз футболистов Англии финансирует медицинские большинство из 16 тысяч рабочих на южнокорейских
исследования бывших футболистов на предмет болезней Альц­ Грузинские наблюдатели полагают, что в случае заводах GM. Надо отметить, что между автопроизво-
геймера и деменции. Для сравнения, на такой проект в этом принятия реформы большая часть школ откажется дителем и профсоюзом уже несколько лет сохраняются
году было выделено всего 110 тысяч евро. от изучения русского, французского или немецкого напряженные отношения.
языков. А педагоги окажутся невостребованными. В
«Это как ударить по зубам. Тэйлор должен уйти в отставку», Грузии сейчас около шести тысяч учителей русского Президент GM Дэн Амманн отметил, что компания
– заявила Доун Астл, дочь умершего от деменции форварда языка и тысяча – французского и немецкого языков. изложила свою позицию профсоюзу и властям, одна-
«Вест Бромвича» Джеффа Астла. ко детали раскрыть отказался. Он считает, что работа
В современной грузинской школе английский язык корейских отделений слишком затратна и не приносит
В 2016-м The Telegraph провела 10-месячное расследование, в качестве обязательного преподается с начальных прибыли.
в ходе которого были найдены доказательства коррупции и взя- классов, а начиная с пятого класса, школьники изучают
точничества в английском футболе. По итогам расследования второй иностранный язык. 90% учеников выбирали У GM в Южной Корее есть еще три завода. Закрытие
пост главного тренера сборной Англии оставил Сэм Эллардайс. русский. предприятия в Кунсане – первый шаг в масштабной рес­
труктуризации производства.
Тэйлор занимает пост президента Ассоциации с 1981 года.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 6 (1210) 16/02/2018

Еңбек заңнамаларының
орындалуын қадағалау –
кәсіподақтың міндеті

Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Әлия СӘЛІМОВА, Особое внимание и забота
Талдықорған аумақтық ұйымына қарасты Қа- Қаратал ауданы
ратал аудандық комитеті ҚР Еңбек Кодексін, Анатолий Андреевич – инвалид 3 груп- сти, проблемы маргинальной молодежи на
«Кәсіби одақтар туралы» заңын және басқа байланысты бір лауазымдық жалақы мөл- пы, живет в селе Мирное Чандакского селе. Предприятие на территории сельско-
да нормативтік актілерді басшылыққа ала шерінде емделу жәрдемақысы берілді. Десек сельского округа (50 км от райцентра) го округа, ранее имевшее задолженность
отырып, сол актілердің негізінде жасалған те, бүгінгі күнгі нарық заманында демалыс Федоровского района, имеет 40 лет трудо- по заработной плате, в этом году работает
ұжымдық шартты өз қызметінде қолданады. орындарына, шипайжайларға қымбат жолдама вого стажа. После перенесенной операции нормально, проблем с долгами нет.
алуды көп адамның қалтасы көтере бермейді. на сердце получил группу инвалидности
Бүгінде кәсіподақтың басым бағыттарының Сондықтан, кәсіподақ комитеті сауықтыру и уже два года, как работает сторожем в Встреча состоялась в рамках рабочей
бірі - әлеуметтік әріптестікті дамыту. Бұл шараларын ұйымдастыруға көп көңіл бөлуде. местной школе. поездки по предприятиям Федоровского
бағытта кәсіподақтар жұмысшылар мен жұ- района с целью мониторинга ситуации в
мыс берушінің мүдделерін біріктіретін ортақ Кәсіподақ құрылымдарының бірлігін нығай- Встреча председателя профцентра сфере труда и изучения вопросов соблю-
бағыттардың тиімділігін арттыру бойынша туда, олардың заңды мақсаттары мен міндет- Кост­ анайской области, представителя дения прав людей с особыми потребно-
жұмыстар атқаруда. Осы ретте, Қаратал аудан- терін жүзеге асырудағы белсенділігін арттыру- районного центра занятости и секрета- стями на труд. Вопрос соблюдения тру-
дық кәсіподақ комитетінің ұйымдастыруымен да маңызды рөл атқаратын ақпараттық жұмыс ря районного маслихата с Анатолием довых прав инвалидов внесен в повестку
білім саласы қызметкерлерінің әлеуметтік-э- болып табылады. Бұл - білім және ғылым Андреевичем и его коллегами прошла в очередной сессии областного маслихата.
кономикалық, еңбек құқықтары және заңды қызметкерлері кәсіподағы Қаратал аудандық школе. С оформлением на работу через Также по данному вопросу 21 февраля
мүдделерінің қорғалуы, еңбек заңнамалары- комитеті қызметінің маңызды бағыттарының центр занятости проблем не было, своим планируется проведение общественных
ның орындалуына қоғамдық бақылау жүргі- бірі. 2017 жылы кәсіподақ ұйымының қызметі, рабочим местом доволен. Очень важно, слушаний.
зу мақсатымен Үштөбе қаласындағы балалар еңбек қауіпсіздігі, ұжымдық шарт аясында что работа не сезонная, нет физических
шығармашылық орталығында, І.Есенберлин атқарылған іс-шаралар туралы салалық кәсіпо- нагрузок. Екатерина СМЫШЛЯЕВА,
атындағы орта мектебінде, №3 коррекциялық дақ ұйымының ресми сайтында 10, аудандық председатель профсоюзного центра
кабинетінде болып, кәсіподақ мүшелерімен «Қаратал» және «Бастау» газеттерінде 8 ма- В ходе обсуждения жителями села были
жүздесіп қайтты. териал жарық көрді. Елімізде ақпараттық подняты вопросы непродуктивной занято- Костанайской области
қоғам құру үрдісі қарқынды жүріп жатқан
Аталған мекемелерде ұжымдық шарттар мен сәтте кәсіподақ саласында қызмет етіп жүр- Касается каждого пущению социальной напряженности в
әлеуметтік әріптестік туралы келісімдер 2018- ген азаматтар арасында әлеуметтік желілерді коллективах.
2020 жылдарға жасалған. Кәсіподақ комитетінің пайдаланушылардың қатары көбейіп келеді. Представитель Профсоюзного Центра
құрамындағы барлық бастауыш ұйымдарда ең- ВКО принял участие в составе информа- Были заданы вопросы, высказаны
бек қатынастарының заңдылығын тексеру үнемі Елбасының биылғы «Төртінші өнеркәсіптік ционно-пропагандистской группы в разъ- пред­ложения госорганам, профсоюзам:
жүзеге асырылып отырады. Жылына екі рет революция жағдайындағы дамудың жаңа мүм- яснительной работе в Жарминском районе. по повышению минимальной заработной
өтетін жиналыс барысында ұжымдық шарттың кіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолда- платы; о снижении пенсионного возраста
орындалуы туралы екіжақты комиссия мүше- уында да білім саласына айрықша көңіл бөлін- В ходе встреч с работниками локомотив- работающим во вредных, опасных, тя-
лерінің есептері беріледі. гені белгілі. Қаратал ауданының ұстаздары ного депо в г. Шар, с сельскими тружени- желых условиях труда; неукоснительно
Жолдауда жүктелген міндеттерге ден қойып, ками в сельских округах, с работниками выполнять положения Закона РК «О со-
Аудандық кәсіподақ комитеті еңбек заңна- нәтижелі жұмыс атқаруға жұмыла кірісуде. бюджетной сферы, молодёжью, ветерана- циальной защите граждан, пострадавших
масының орындалуын қоғамдық бақылауды Бүгінгі күні Қаратал аудандық кәсіподақ ко- ми труда состоялся заинтересованный раз- вследствие испытаний на Семипалатин-
күшейту бойынша жұмыс жүргізуде. Осы митеті тарапынан Жолдауда аталған міндет- говор по реализации положений Послания. ском испытательном ядерном полигоне»
бағытта бастауыш кәсіподақ ұйымдарының терді жүзеге асыру үшін көптеген ауқымды в части дополнительной оплаты труда и
төрағаларына арналған оқыту семинарларын іс-шаралар жүзеге асырылды. Кәсіподақ ұй- До участников было доведено, что в кон- дополнительного отпуска работающим на
жүйелі түрде өткізу қолға алынған. Тек 2016 ымы аудандық білім бөлімімен бірігіп, сала тексте Послания Главы государства, преду­ загрязненных территориях; не забывать
жылы 4 рет семинар ұйымдастырылды. Семи- қызметкерлері арасында Жолдауды түсіндіру смотрено Генеральным Соглашением по про продовольственную безопасность,
нарлар барысында кәсіподақ ұйымының рөлін жұмысын бастап кетті. Қаңтар-ақпан айларын- социальному партнёрству, какие льготы нужны не лозунги, а конкретная помощь
нығайту, еңбек даулары және оларды шешу да барлық бастауыш ұйымдарда жиналыстар, и гарантии работникам предусматривает селу, субсидии, которые должны доходить
кезіндегі кәсіподақтың рөлі, еңбек заңнама- аудандық комитетте пленум отырысы өтті. областное 3-х стороннее Соглашение по до каждого крестьянина; необходимо при-
сы орындалмаған жағдайда жұмыс берушінің социальному партнёрству. Задачи, стоя- влекать в село молодёжь, для этого стро-
жауапкершілігі сияқты мәселелер көтеріледі. щие перед профсоюзами по минимиза- ить жилье, инфраструктуру, создавать им
ции возможных негативных последствий условия; не на словах, а на деле бороться
Аудандағы ұжымдар «Еңбекті қорғау бойын- при внедрении передовых технологий на с коррупцией.
ша үздік мекемелер» облыстық байқауына қа- производстве, цифровизации и роботиза-
тысып, №13, Лермонтов, Р.Қошқарбаев атын- ции. Включение в коллективные догово- М. А. ТУЛЕУБАЕВ,
дағы орта мектептердегі бастауыш ұйымдары ры мер по упреждающему переобучению и. о. председателя
республикалық сайыста жүлделі орындарға работников, перетокам кадров внутри и
ие болды. между предприятиями и другим мерам по Профсоюзного Центра ВКО
сохранению занятости работников, недо-
Еңбек кодексіне сәйкес азаматтық қызмет-
керлерге кезекті ақылы демалысқа шығуына

Бастауыш кәсіподақ ұйымдарының Спорт – саулық кепілі
көшбасшылары марапатталды
Ақтөбе облысы Шалқар ауданында ау-
Ағымдағы жылы Алға аудандық білім қыз- отырған мақсаттары мен міндеттері қаралды. дандық білім бөлімі және аудандық
меткерлері кәсіподақ ұйымының 2017 жылға Сондай-ақ, аудандық кәсіподақ ұйымының білім қызметкерлері кәсіподағының
қорытынды есебі өткізілді. Күн тәртібіндегі есепшісі мен тексеру комиссиясының төрай- ұйымдастыруымен білім беру қыз-
бірінші мәселе бойынша аудандық білім бөлімі ымы басқа да мәселелер бойынша сөз сөйледі. меткерлері арасында дәстүрлі спар-
мен аудандық білім қызметкерлері кәсіподақ такиада өтті.
ұйымы арасындағы әлеуметтік серіктестік пен Жиын соңында белсенді бастауыш кәсіпо-
еңбек қатынасы туралы есеп берілді. дақ ұйымдарының көшбасшылары аудандық Спартакиада тоғызқұмалақ, шах-
кәсіподақ ұйымының Құрмет грамотасымен мат, үстел теннисі, волейбол, футбол
Шара аясында кәсіподақ төрайымы марапатталды. спорт түрлерінен болды. Осы шараға
Р.Еркусимова 2017 жылдың жұмыстарын қо- ауданның білім беру мекемелерінен
рытындылап, кәсіподақтың 2018 жылға қойып К.КАДИРОВА, 21 команда, 63 спортшы қатысты.
Ақтөбе облысы Жеңімпаз спортшылар аудандық
кәсіподақ тарапынан бағалы сыйлықтар-
мен марапатталады.

Ақтөбе облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 6 (1210) 16/02/2018

Западная РДТ заключила Уважаемый Пётр Петрович!
меморандум о сотрудничестве
С огромным уважением, в честь Вашего юбилея, примите
В Актобе состоялось подписание меморандума о сотрудниче- самые добрые и сердечные поздравления.
стве между Западной региональной дирекцией телекоммуни-
каций и профсоюзными организациями работников отрасли Искренность, душевность поздравлений и пожеланий Вы
телекоммуникаций Актюбинской, Атырауской, Западно- заслужили своим талантом и трудолюбием профессионала
Казахстанской и Мангистауской областей. - руководителя трудового коллектива, предприятия на селе.

В целях укрепления социального пар- Развитие прозрачной системы оценки Юбилей - это всегда повод, для подведения некоторых
тнерства, создания благоприятных условий персонала, вовлеченность сотрудников в итогов: каков был пройденный путь, что сделано и достиг-
для дальнейшего развития производства, процесс трансформации, построение систем нуто, над чем работать, к чему стремиться.
реализации положений Коллективного До- мотивации, оказание поддержки работни-
говора АО «Казахтелеком» подписан пяти- кам, досрочно вышедшим на пенсию, а так- В процессе многолетней трудовой деятельности в сель-
сторонний меморандум о сотрудничестве же обучение, переподготовка высвобождае- ском хозяйстве области проявились в Вашем характере
между Западной РДТ и профсоюзными мых кадров, содействие их трудоустройству, лучшие черты, такие как настойчивость, интеллект,
организациями, созданными на базе ранее совместное участие в реализации целевых новаторство, высокое понимание долга и преданность
действующих областных дирекций теле- программ и стандартов, обеспечивающих работе.
коммуникаций Актюбинской, Атырауской, справедливые условия труда, оплаты и соци-
Западно-Казахстанской и Мангистауской ально- экономические гарантии работникам, Будучи в постоянном поиске, опережая ход событий, Вы внедряете передовые тех-
областей. все эти и другие пункты, также, закреплены нологии в земледелии и животноводстве. Вы сумели перевести свое хозяйство на ры-
в подписанном меморандуме. ночные рельсы, тем самым пробудили у тружеников села чувство хозяина на земле и
«В меморандуме мы закрепили осу- своевременно направили усилия трудового коллектива, специалистов и профсоюзный
ществление совместных мероприятий, на- «Стоит отметить, что отдельное внимание актив на достижение конкретных практических результатов. Благодаря грамотному
правленных на эффективную реализацию в рамках Меморандума мы уделили вопро- руководству на сегодняшний день ПК «Луганск» является одним из лучших хозяйств не
государственных программ, реализацию сам укрепления здоровья сотрудников и их только в Павлодарской области, но и в республике.
Дорожной карты и планов мероприятий детей, созданию условий для их полноцен-
по созданию и успешной деятельности За- ного отдыха и лечения. В Коллективном До- Сердечно благодарим Вас за профессиональную стойкость, ответственность, умение
падной РДТ, определения согласованных говоре прописаны все пункты по соблюде- трудиться с огромной отдачей и быть всегда современным.
позиций по вопросам регулирования соци- нию интересов работников, соблюдению
ально-трудовых отношений, обеспечения трудового законодательства», - отмечает Желаем Вам оставаться на долгие годы мудрым и дальновидным, пусть каждый про-
гарантированных выплат и льгот. Но глав- председатель профсоюзной организации житый день приносит чувство удовлетворения и радости, а также крепкого здоровья
ное – это предоставление уверенности в по Актюбинской области Галия Утегенова. и семейного благополучия!
завтрашнем дне, создание условий для про-
фессионального и личностного развития, На сегодняшний день территориальный С уважением,
сохранения уровня качества жизни наших профсоюз Западной РДТ представляет ин- А. СУЛЕЙМЕНОВ, председатель отраслевого профсоюза
работников», - отметил в ходе подписания тересы свыше 2800 сотрудников «Казах-
документа генеральный директор Западной телекома». работников сельского хозяйства РК
РДТ Абай Кадралиев. П. СУРМА, председатель филиала отраслевого профсоюза работников
Служба по связям с общественностью
АО «Казахтелеком» сельского хозяйства Павлодарской области

Профактив и первичные организации ЗКО
поддерживают Послание Президента

В г. Аксай Западно-казахстанской области 10 января 2018 года «Новые возможности
в рамках регионального семинара-тренинга, развития в условиях Четвертой промыш-
под руководством Султана Калиева, предсе- ленной революции» с участием лидеров и
дателя Казахстанского отраслевого профес- профсоюзного актива членских, первичных
сионального союза нефтегазового комплекса и цеховых организаций Западно-Казахстан-
(КАЗМУНАЙГАЗПРОФ) прошло собрание ской области.
профсоюзного актива членских и первичных
организаций региона. Модератором и лектором семинара-тре-
нинга выступила Нургалиева Енлик Нур-
Участники общественно-значимой акции галиевна, доктор юридических наук, про-
единогласно приняли обращение профак- фессор ЕНУ им. Л.Гумилева, председатель
тива к работникам отрасли о поддержке и Общественного Фонда «Евразийский
участии в реализации Послания Президен- правозащитный центр», эксперт в области
та страны народу Казахстана от 10 января международного трудового права. Спикером
2018 года «Новые возможности развития практических занятий (тренингов) выступил
в условиях Четвертой промышленной ре- Султан Калиев, председатель КАЗМУНАЙ-
волюции». ГАЗПРОФ.

В работе собрания актива приняли уча- В семинаре-тренинге приняли участие бо-
стие и выступили Алдияр Халелов, Аким лее 70 представителей первичных и цеховых
Бурлинского района Западно-Казахстанской профсоюзных организаций общественных
области, Ербол Салыков, председатель тер- объединений: «Локальная профсоюзная
риториального объединения профсоюзов организация работников компании «Кара-
«Профсоюзный центр Западно-Казахстан- чаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (Марс
ской области». В присутствии профактива Хайруллин), «Карачаганакский локальный
региона Султан Калиев вручил Почетные профессиональный союз работников КПО
грамоты и ведомственные награды Ми- б.в. и подрядных компаний» (Наталья Лам-
нистерства энергетики и Федерации про- зина), «Локальный профсоюз работников не-
фсоюзов Республики Казахстан ветеранам фтяной и газовой промышленности «КИОС»
отрасли и профсоюзного движения, передо- (Татьяна Габбасова), а также Ербол Салыков,
викам производства компании «Карачаганак председатель территориального объединения
Петролеум Оперейтинг Б.В.». профсоюзов «Профсоюзный центр Запад-
но-Казахстанской области», Гарапша Сахи-
Впервые по инициативе КАЗМУНАЙ- пов, председатель ЗКО филиала отраслевого
ГАЗПРОФ в Аксае был проведен региональ- профсоюза по строительному комплексу и
ный семинар-тренинг на тему: «Модерни- жилищно-коммунальному хозяйству, Анар
зация профсоюзной деятельности в свете Таужанова, адвокат Западно-Казахстанской
Послания Президента Республики Казах- областной коллегии адвокатов и другие.
стан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от

Обсудили текущие вопросы Казахстанский отраслевой профсоюз работников
здравоохранения выражают глубокое и искреннее собо-
Председатель профцентра Актюбинской ние и консолидация профсоюзов регио- лезнование ведущему специалисту Центрального Сове-
области А.Амиргалиев провел совещание на; продвижение принципов социальной та Казахстанского отраслевого профсоюза работников
по ознакомлению Дорожной карты модер- справедливости; развитие человеческого здравоохранения Аркабаевой Венере Макбалбаевне в
низации ФПРК на 2018-2019 годы. капитала. связи с невосполнимой утратой – кончиной отца

В обсуждении приняли участие все тер- Подводя итоги встречи, А.Амиргалиев Арқабаева Мақбалбая Метқұлұлы.
риториальные обьединения отраслевых призвал коллег активно подключиться к
профсоюзов региона. Участники кругло- разработке региональной Дорожной кар- Коллектив ОО «Отраслевой профессиональный союз ремонтных предприя-
го стола выдвинули ряд конструктивных ты модернизации профсоюзов и активизи- тий транспорта «Қамқор Магистраль» выражает искренние соболезнования
предложений, которые лягут в основу ровать работу в первичных профсоюзных профкому Павлодарского ВРД Чиганову А.А. в связи с кончиной
Дорожной карты модернизации профсо- организациях по повышению авторитета
юзного движения Актюбинской области. и имиджа профсоюза непосредственно в отца.
Главной задачей которой станут: укрепле- трудовых коллективах.

8 Я ЖИВ№ 6 1210) 16/02/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ НАВЫКОВ В 2020 ГОДУ

Мировой Экономический Форум опубликовал свой отчет 6 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ и проанализировать их, чтобы сделать более эффективными.
о профессиональном мире будущего, который предсказывает Но без человека, который смог бы проанализировать эти
то, как технологии изменят наши рабочие места. Уже сейчас роботы способны делать многие вещи, но результаты и провести беседы с медсестрами, докторами
они по-прежнему не умеют читать других людей так, как и пациентами, вы добьетесь плохого, а может быть и опас-
Вместе с развитием технологий будут меняться и про- это делают сами люди (по крайней мере, на сегодняшний ного результата.
фессии, работодателям начнут требоваться сотрудники с день). Работодатели будут уделять большое внимание по-
различными навыками. иску людей, которые следят за реакциями окружающих и Отчет демонстрирует, что 36% всех профессий во всех
за их оценкой собственной персоны. сферах потребуют комплексного умения решения проблем,
Навыки переговоров, эмоциональный интеллект, управле- что делает этот навык ключевым к 2020 году.
ние людьми – всё это будет невероятно важно для будущих 5 НАВЫКИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
работодателей. Взгляните на этот список в целом, и вам сразу же ста-
И опять же, этот навык попадает в одну группу вместе нет ясно, что для подготовки к 2020 году и дальше вам
Комплексное умение решения проблем станет самым с социальными навыками (чувствуете закономерность?). предстоит серьезно поработать над своими социальными
ценным навыком, которым сможет похвастаться соискатель. Он означает умение сотрудничать, адаптировать своё отно- навыками.
шение к другим и чувствовать потребности окружающих.
Профессиональное развитие: далеко не всегда понятно, Этот вывод подтверждает и Дэвид Деминг, научный со-
на чем стоит сосредоточить своё внимание. Может быть, 4 УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ трудник Национального Бюро Экономических Исследова-
стоит отправиться на групповые курсы программирования? ний. Название его статьи сложно трактовать как-либо иначе:
Потратить деньги на курсы маркетинга в социальных медиа? В отчете данный навык означает умение мотивировать «Возрастающая важность социальных навыков на рынке
Сходить на курсы развития коммуникативных навыков? Что людей, развивать их таланты и навыки, а также искать луч- труда». Он отмечает, что развитые социальные навыки будут
стоит сделать, чтобы выгодно выделиться на нынешнем или ших людей на открытые вакансии. Особенно необходимым ставиться только важнее, когда роботы и автоматы начнут
будущем месте работы? брать на себя всё большее количество работ.

Согласно отчету Всемирного Экономического Форума
(ВЭФ), ответ на этот вопрос лежит на поверхности.

Представители ВЭФ опросили 350 руководителей в 9 раз-
ных сферах в 15 странах с крупнейшими экономиками мира,
чтобы сформировать отчет о будущем профессионального
мира. Главной целью составления отчета было предсказать
то, как технологическое развитие изменит рынок труда в
будущем. Другими словами, как технологии повлияют на
работодателей и что они будут хотеть от своих сотрудников?

В мире, в котором будут доминировать роботы, искус-
ственный интеллект и виртуальная реальность, понимание
того, чего будут хотеть работодатели, станет главным ко-
зырем. Что интересно, более 33% перечисленных навыков
не интересуют работодателей на сегодняшний день. Сейчас
они находятся вне зоны их интереса – но в будущем обяза-
тельно туда попадут.

ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫХ НАВЫКОВ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ:

10 УМСТВЕННАЯ ГИБКОСТЬ этот навык будет для менеджеров в медийных и энер- Соберитесь с духом.
гетических сферах. Забыв о роботах, постепенно захватывающих мир, их раз-
Данное понятие включает в себя креативность, умение витие, вероятнее всего, станет означать, что те вещи, которые
мыслить логически и решать появляющиеся проблемы. Так- 3 КРЕАТИВНОСТЬ делают вас человеком – готовность прикрыть коллегу, у которого
же это означает умение адаптироваться во время общения, болеет мать; желание помочь двум абсолютно противополож-
в зависимости от того, кто является вашим собеседником. В 2015 году креативность занимала 10 место в ана- ным сотрудникам, работающим вместе; ваша сердечная благо-
Работодателям важно знать, что вы не просто повторяете логичном списке. Сегодня она входит в тройку самых дарность менеджеру, который прикрывает наши спины – вот,
одно и то же каждому собеседнику – вы должны мыслить востребованных навыков у работодателей. Почему? что станет самым ценным в мире будущего.
критически, внимательно слушать и настраивать общение Потому что в момент активного развития технологий ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
с каждым человеком. наниматели хотят работать с креативными людьми, ко-
торые могут применять эти технологии для создания 1915 год. Англия. Женщины проводники транспорта
9 НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ новых продуктов и услуг. берут первый урок вождения автобуса. В период Пер-
вой мировой войны Конгресс английских профсоюзов
Особенно остро этот навык потребуется в сферах ком- 2 КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ добился разрешения на работу женщин в обществен-
пьютерных и математических наук, вроде анализа данных ном транспорте «в интересах физического и мораль-
и разработки программного обеспечения. Также этот на- Параллельно с ростом автоматизации наблюдается ного здоровья».
вык будет критичным для работников сферы искусства и рост потребности в людях, которые способны мыслить
дизайна, включая коммерческий и промышленный дизайн. логически. Отчасти это связано с тем, что машины
должны работать оптимально и с соблюдением всех
8 ОРИЕНТАЦИЯ НА УСЛУГИ этических норм. Работодатели хотят нанимать людей,
обладающих критическим мышлением и способных
Данный навык определяется как активное желание помочь понять все плюсы и минусы технологий, чтобы исполь-
другим. Насколько вы помогаете членам своей команды, зовать эти знания для принесения пользы компании, её
вашему начальству, людям в своей сфере? Известны ли вы сотрудниками и будущему.
за такие услуги?

7 ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И УМЕНИЕ
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
УМЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
В то время как компании накапливают всё больше и боль- 1 РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ше данных, потребность в сотрудниках, которые могут ана-
лизировать эту информацию и использовать её для умных Технологии могут сделать нашу жизнь проще, но в
решений, будет возрастать. Наличие здравого смысла также то же время они могут сделать многие вещи гораздо
включает в себя знание того, как получить поддержку своего сложнее. Например, при помощи носимых устройств,
коллеги или сделать сильное предложение менеджеру (даже закрепленных на одежде медсестер и докторов в боль-
если многие с ним не согласятся). нице, можно определить основные паттерны их ходьбы

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 006 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9717 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version