The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (5)

pdfjoiner (5)

ҚАЗАҚСТАН Арнайы
шығарылым

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №29 1233) 03/08/2018

ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН ЖҮК ЖЕҢІЛ

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясына қарасты «Жамбыл облысы кәсіподақтар ор- Құрметтi
талығы» аумақтық кәсіподақтар бірлестігі бүгінгі таңда облыстағы барлық кәсіподақ ұйымдарының көлiк саласының
жұмысын үйлестіруші бірден-бір ұйым. Қазіргі таңда Кәсіподақтар орталығы өңірдегі 120 000 жуық қызметкерлерi!
кәсіподақ мүшелері бар 1271 бастауыш кәсіподақ ұйымдары кіретін 15 салалық кәсіподақ ұйымда-
рымен бірлесе отырып көптеген тиімді де нәтижелі жұмыстар атқарып отыр. Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз -
көлік саласы қызметкерлерінің
Жыл басынан бері Кəсіподақтар орталығы малары қабылданып, жүзеге асуда. Сол си- Жыл басынан бері «Кəсіподақтың еңбек күнімен шын жүректен құттық-
Жамбыл облысы прокуратурасымен, Жам- яқты Кəсіподақтар федерациясы қабылдаған адамын танытудағы рөлі» деген тақырыпта таймын!
был облыстық сотымен жəне «Нұр Отан» республикалық маңызы бар акцияларға да қалалар мен аудандарда əртүрлі форматта
партиясының Жамбыл облыстық филиа- салалық кəсіподақ ұйымдарымен бірлесе жүйелі кездесулер өткізіп, оған қоғамдық- Бүгінде көлік саласы - ел экономи-
лымен өзара əріптестік туралы меморан- отырып белсенді атсалысуда. «Еңбек шар- саяси өмірге белсене қатысатын тұлғалы касының маңызды құрамдас бөлігі
думдарға қол қойды. Осы меморандумдар тын жасаңыздар!» жəне «Еңбекті қорғаудың адамдардың өнегесін насихаттау, ұлттық ретінде мемлекетіміздің дамуы-
аясында халықпен жұмыс, атап айтқанда, алдын алу мəдениетін бірге көтереміз!» ак- құндылықтарды дəріптеу, ең бастысы – адал на сүбелі үлес қосуда. Елбасымыз
қоғамдық қабылдаулар тұрақты жүргізіліп циялары бойынша жұмыс жоспарына сəйкес еңбекті үлгі ету мəселесі облыс бойынша Нұрсұлтан Назарбаев биылғы Қа-
отыр. Аталған жұмыстармен қатар Жамбыл жұмыстар жүргізіліп отыр. көпшіліктің қолдауына ие болуда. зақстан халқына арналған Жолда-
облысы кəсіподақтар орталығы бастауыш уында транспорт пен логистика-
кəсіподақ ұйымдарымен де жоспарлы түр- Бəрімізге белгілі, жаңа еңбек заңнама- Бұл арада салалық кəсіподақ ұйымдары- лық инфрақұрылымды одан ары
де кездесулер өткізіп, олардың тыныс-тір- сы жұмыскерлердің заңды өкілі болып ның жетекші өкілдерін білікті жас кадр- дамыту қажеттілігін атап өткен
шілігі мен мұң-мұқтаждарына көңіл бөліп табылатын кəсіподақ ұйымдарына еңбек лармен нығайту ісі жүйелі жүргізіліп, ол болатын. Осы орайда көлік сала-
отыр. Жыл басынан бері Жамбыл облысы қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласында қоғамда жақсы əсер қалдырды. сын заманауи талаптарға сай озық
кəсіподақтар орталығының басшылығы үлкен жауапкершілік артып отыр. Кəсіп- құралдармен қамтамасыз ету, жұ-
мен мамандары 20-дан астам ірі жəне орта одақ ұйымдары ұсынатын техникалық инс- Əрбір салалық кəсіподақ ұйымдары мыс сапасын арттыру жүк жəне
кəсіпорындарды аралап, бастауыш кəсіп- пекторлар мен жұмыс берушілердің өкіл- Кəсіподақтар орталығымен тығыз қарым-қа- жолаушы тасымалы көлемін есе-
одақ ұйымдарымен кездесті. Бұл жиындарда дерінен тұратын Өндірістік кеңес жұмыс тынаста қызмет етуі ортақ мүдде деңгейін леуге игі ықпалын тигізуде.
көтерілетін негізгі мəселелер еңбек заңнама- орындарының еңбекті қорғау жəне еңбек қа- биікке көтеруде. Сондай-ақ жергілікті атқару
сына, Кəсіподақтар туралы заңнамаға, кəсіп- уіпсіздігі талаптарына сай келуін, өндірістік органдары мен беделді үкіметтік емес ұй- Сіздердің көлік саласын нығайту
одақ мүшелеріне тиіс жеңілдіктерге қатысты жарақаттанудың, кəсіби аурулардың алдын ымдардың кəсіподақ белсенділеріне құр- жəне дамыту ісінде табысты да
болды. Кəсіподақ орталығының мамандары алу бойынша бірлескен іс-қимылдар атқа- метпен қарауы абыройлы іске күш беруде. абыройлы еңбектеріңіз, өз жұмы-
өңір тұрғындарына ақысыз заңгерлік көмек ратын орган. Бұл тұрғыда облыста еңбек Барлық бастауыш кəсіподақ ұйымдарының старыңызға адалдықтарыңыз бен
көрсету мақсатында ұдайы түрде қоғамдық қауіпсіздігіне тікелей араласуға құзіретті жетекшілерінің қоғамдық қызметінің ерекше кəсіби біліктіліктеріңіз, шеберлік-
қабылдаулар өткізіп жүр. 932 өндірістік кеңес құрылып, онда 1250 мəнге ие болуы да басты назарда. теріңіз үлкен құрметке ие.
техникалық инспекторлар қызмет атқаруда.
Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 28 Еңбекті қорғау жəне еңбек қауіпсіздігі бой- Жаңа еңбек заңнамасына сəйкес облыс- Сіздерге жəне жанұяларыңызға
наурызында «Жамбыл облысы кəсіподақтар ынша техникалық инспекторларды ынта- та жұмыскер мен жұмыс беруші арасында зор денсаулық, кəсіби табыс, баян-
орталығы» аумақтық кəсіподақтар бірлестігі, ландыру жəне жұмыс берушілер тарапынан туындаған еңбек дауларын шешуге өкілді ды да ұзақ ғұмыр тілеймін!
Жамбыл облысы əкімдігі жəне облыстық осы мəселеге баса назар аударуын арттыру 1002 келісім комиссиялары өз жұмыстарын
кəсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып мақсатында Кəсіподақтар орталығы өңірдің атқаруда. Қазақстан Республикасы
2018-2020 жылдарға арналған үшжақты салалық кəсіподақ ұйымдарымен бірлесе Кəсіподақтар федерациясының
Келісім қабылдады. Келісім аясында əлеу- отырып үстіміздегі жылдың сəуір айында Бүгінгі күнге дейін облыста жергілікті
меттік əріптестер тұрақты түрде комиссия облыстық «Үздік техникалық инспектор» атқарушы билік, жұмыс берушілер жəне Төрағасы
отырысын өткізіп, жоспарға сəйкес бірлесіп байқауын өткізді. Ең үздік деп танылған кəсіподақтардың арасында өндірістік про- Бақытжан ƏБДІРАЙЫМ
жұмыстар атқаруда. Нəтижесінде аталған техникалық инспекторлар мақтау грамо- цестерді тұрақтандыру, қызметкерлердің
келісімді жүзеге асырудың Жол картасы таларымен жəне бағалы сыйлықтармен еңбек құқықтары жəне жұмысқа орналасу
жəне облыстық «Қауіпсіз еңбек» бағдарла- марапатталды. бойынша өзара серіктестік туралы 2875 ме-
морандумдар қабылданып, еңбек ұжымдары
мен жұмыс берушілер арасында 2478 ұжым-
дық шарт жасалды.

2 МІНБЕР 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 (1233) 03/08/2018

КӘСІПОДАҚ ПЕН ӘЛЕУМЕТТІҢ БІРЛІГІ ЕҢБЕК АДАМЫНЫҢ АКАДЕМИЯСЫ

Жамбыл облысының әкімі Мырзахметов өңірдің кәсіподақ тарын білдірді. Кәсіподақ пен Жамбыл облыстық кәсіподақтар әрине, жергілікті кәсіподақ ұйымда­
Асқар Мырзахметов кәсіподақ ұйымдарының жетекшілерімен әлеум­ еттің бірлігі жергілікті атқа­ бірлестігі биыл «Кәсіподақтардың рының белсенді өкілдерінің қаты­
ұйымдарының жұмысына қолдау болған арнайы кездесуде еңбек ру органдарының нәтижелі және еңбек адамын танытудағы рөлі» суымен болған кездесулер өте әсерлі
көрсетуде. қоғамын қалыптастыру мәселе­ дер кезінде оң шешім қабылдауға тақырыбында қолға алған жаңа жо­ өтті. Әрбір жиынға 150-ден 400-ге
сінде кәсіподақтардың атқаратын кабілетті болуымен де көрініс та­ басы жұртшылық арасында мағына­ дейін адам қатысты.
Жалпы Еңбек қоғамын қалып­ қызметіне ерекше мән берді. бады. Сол себепті кәсіподақ же­ лы сипатымен үлкен қолдауға ие
тас­тыру - аса маңызды мемлекет­ текшілерімен кездесуге облыс болуда. Бұл тақырыптағы жиындар – Кәсіподақтар бастамасымен өт­
тік мәселе. Қазақстан Президенті Әсіресе, республикалық «Еңбек әкімдігінің басқ­ арма басшыла­ мен кездесулерде нағыз еңбекпен кізіліп келе жатқан бұл кездесулерді
Нұрсұлтан Назарбаев бұл мін­ шартын жасаңыздар!» акциясы­ ры да қатысты. Әрбір қозғалған танылған тұлғалар бас­ты кейіпкер «Еңбек адамының академиясы» деп
детті нақты алға қойып отыр. Се­ ның қажеттілігі өз алдына, оны жәйттерге байланысты ой-пікір­ бола алады. айту қажет-ақ, - дейді Меркі аудан­
бебі, еңбек - қоғамның баға жет­ толыққанды жүзеге асыру жұмыс­ лерін ортаға салды. дық ардагерлер кеңесінің төрағасы,
пес құндылығы. Бар байлықтың керлер мен жұмыс берушінің өза­ Мәселен, республикадағы химия Жамбыл облысының құрметті аза­
бастауы. Еңбексүйгіштік ұлттық ра теңдей жауапкершілігін жоға­ Асқар Мырзахметовтың өндірісінің алыбы - «Казфосфат» маты Қамбарбек Иманалиев. Ал,
болмысымыздың қадір-қасиетін ры қоюға міндеттейді. Жамбыл облысын өркендету ЖШС-нің Бас директоры, Қазақстан­ жергілікті зиялы қауым дәстүрге ай­
арттырады, адал еңбектің жемісі жолындағы жаңа бастамалары ның Еңбек Ері Мұқаш Ескендіров налған кәсіподақ жобасын «Мұқаш
әр азаматты биікке көтереді. Облыс әкімі аймақтағы өзек­ мен жобалары барлық салада - белгілі өндіріс ұйымдастырушысы Ескендіровтың академиясы» деп
ті мәселелерді бірлесіп шешуге қолдауға ие болуда. Бұл серпінді ғана емес, өндірістің қоғамдық-сая­ атай бастады.
Ал, бұл ортақ істе кәсіподақ ықыласты болу аз, оны нақты қадамдарға кәсіподақ ұйымдары си өміріне белсене атсалысып келе
ұйымдары ұйытқы болуы тиіс. айқындап алып, дұрыс бағытта да үн қосып отыр. жатқан қайраткер азамат, Жамбыл - Шынымды айтсам, халықпен
жүзеге асыру аясында өз ұсыныс­ облыс­тық Мәслихатының депутаты. ашық кездесуге ұйытқы болған
Жамбыл облысының әкімі Асқар Қазақстанды жер жүзіне танытқан облыстық кәсіподақ ұйымының
Отандық кәсіпорында 6 мыңнан идеологиялық жұмысты жүйел­ і жүр­
астам адам жұмыс істейді. гізуі менің де көңілімнен шығады,
- дейді Қазақстанның Еңбек Ері
Осы саланы өркендетуге қырық М. Ескендіров.
жылдан астам ғұмырын арнап, ха­
лықаралық деңгейдегі түрлі жиын­ Бұл кәсіподақ жобасы жыл
дарға қатысып жүрген М. Ескендіров бойы жалғасын табады. Жобаның
жергілікті кәсіподақ ұйымдары тұрақты спикері - Жамбыл облыстық
жұмысына зор қолдау көрсетуде. кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы,
Мұқаш Ескендіров Тараз қаласы Қазақстанның еңбек сіңірген қай­
мен аудандарға сапарға шығып, об­ раткері Мейрамбек Төлепберген.
лыстық кәсіподақтар ұйымының осы Рухани жаңғыру мақсатында көрініс
жобасының басты кейіпкері болып тапқан бұл бастама енді Тараз қа­
келеді. ласында «М.Ескендіровтың акаде­
миясы» деген атаумен қоғамдық
Осы орайда Тараз қаласында жоға­ негізде құру бойынша ұсыныстар
ры оқу орнының ғалым-оқытушыла­ келіп түсуде.
ры, студент-жастар, Т. Рысқұлов ау­
данында колледж студенттері, Меркі Бауыржан ҚОҢЫРБАЕВ,
ауданында Үкіметтік емес ұйым Жамбыл облысы кәсіподақтар
мүшелері, ардагерлер, мұғалімдер,
орталығының бас маманы

СЕНІМ ДЕ СӘТІМЕН БОЛАДЫ бірегей профессор Сейітхан Жошыбаевтың
«Мен кәсіподаққа жаңа леп келе жатқанын
Қазіргі кезде Жамбыл облысында 15 сала­ маттың оң көзқарасына ерекше ықпал етуде. да Казсовпрофты басқарады екен-ау» деп сезіндім. Ендеше өзім басқаратын ғылыми
лық кәсіподақ ұйымы жұмыс істейді. Олар­ Біле-білсек, кәсіподақ жұмысы теориялық, күйіп айтқан сөзін күнделігінде жазып қал­ орталықта бастауыш кәсіподақ ұйымы болуы
дың құрамында 120 мыңнан астам мүше дырғанын оқып, мен де қалың ойға беріл­ тиіс. Бұл менің халықтық, еңбекшіл одаққа
бар.Қазақстан Кәсіподақтар федерациясына ғылыми және рухани зерттеуге де тікелей генмін. Содан бері талай уақыт өтті... Сабақ құрметпен қарағаным болар» деп, таяуда же­
қарасты үлкен ұйымды үйлестіріп отырған қатысы бар. Азия мемлекеттері кәсіподақ болар сөз ескірмейді. кеменшік ірі мекемеде кәсіподақ ұйымын
1200-ден астам бастауыш ұйымның өзара ұйым­дарының тығыз тәжірибе алмасуы, құрып, азаматтық танытқанын қалай қабыл­
іс-әрекеттері әріптестік пен серіктестіктердің ТМД елдерімен өзара ынтымақтастыққа Бүгінгі жаңа заманда кәсіподақтар дар едіңіз?...
нәтижелі жұмысына бірден-бір дем беруші дем беруі, еліміздегі саяси шолушылар мен көшб­ асшысы болу тек талантты, алғыр,
болып табылады. экономист ғалымдардың кәсіподақ форумда­ жаңашыл, жан-жақты білімді әрі турашыл Жамбылдың тағы бір құрметті азама­
рында жиі-жиі сөз сөйлеуі бұған дейін анық адамдардың ғана қолынан келеді деген ты Саттар Жанәбілұлының «Кәсіподақтар
Республика кәсіподақ ұйымдарының қоғам байқала бермейтін. Бастауыш ұйымдардан тоқтам жасауға болады. Әр деңгейде де со­ кітапханасына сыйлаймын» деп кітабына
тарихында лайықты орын алуы адамдардың, басталатын үйлесімді және жүйелі жұмыс лай болуы керек. Байтақ елдің бағын ашып, қолтаңба қалдырғаны ше? Сенім мен құр­
оның ішінде күнбе-күн өндіріс пен өмір­ жүргізу танымалдық қана емес, іргелі іздені­ бақ-берекесін молайту жолында еңбек етіп метке ие болудың мағыналы сәттері осындай
де қайнап жатқан тірліктің тірегі – еңбек стердің нәтижесі. жүрген әр адамның үміті мен сенімін алда­ шынайы ықыласпен жинақталуы көп жәйтті
адамдарының сенімі мен қолдауына тікелей майтын тура жол бар. Ол – өз еліңнің әрбір аңғартады.
байланысты. Жамбыл облыстық кәсіподақтар Кәсіподақтар еркін пікір алысу алаңына арайлы күні үшін ар-ұятыңмен қызмет ету.
ұйымы өткен жылдардағы жетістіктер мен айналады. Мемлекетшілдік қасиеттерді жұрт­ Барлық жерде бірдей. Маған жұрттың жоқта­ Қазақстан Кәсіподақтар федерациясының
айтулы кезеңдерді қоғамдық құндылықтар шылық сенімі және қолдауымен айқындау ушысы әрі жақтаушысы делінетін кәсіподақ елішілік белсенді қызметі мен оны басқаруға
сипатында әрдайым құрметтейді. Тарихи ортақ жұмысымыздың ең негізгі түйіні. ұйымы осы тұрғыда көз алдыма келеді. Сіз келген азаматтардың абырой-беделі еш та­
қоғам еншісінде қарастырады. Аға ұрпақтың қарапайым еңбек адамының нәсібінен бөліп лассыз, мықты фактор болып отыр. Жұрт
ақыл-ойымен, ерен, қажыр-қайратымен Қабылданған өзара әріптестік туралы берген, сеніп берген мүшелік жарнасынан мұны көріп, сезіп отыр. Сол себепті олардың
жасалған әрі жинақталған бай тәжірибені меморандумдар мен ұжымдық шарттар жинақталған қаржыға қарауыл етіп қойғанын сенімдері күн өткен сайын ұлғая түсуде.
ұлағатты іс деп санайды. бойынша жұмыс істеу жоспары жасалды. сезесіз бе? Бірді де, мыңды да тап өзіңдей
Ендігі жерде облыстық Кәсіподақ үйі Пар­ сезіну арқылы отырған жеріңді жарқыра­ «Қауіпсіз еңбек» бағдарламасы сияқты
Өмір бір орында тұрып қалмайды. Уақыт ламент депутаттары мен саясаткерлердің, тып жіберетін керемет, әсерлі күш сезілуі еңбек адамдарының лайықты өмір сүру
ағысы заң бар, заман бар, жаңашылдықпен құқық қорғау органдары мен заңгерлердің, тиіс. Атақты хирург, адам жүрегін емдей­ шарттарын баянды ету секілді әрбір сағат
жұмыс істеуді алға тартады. Егемен еліміздің блоггер жастардың жиі бас қосатын орнына тін қолы алтын, сөзі асыл, терең білім иесі, сайын жауапкершілік пен міндеттер жүктей­
ерекше қарқынмен дамуы адам капиталы­ айналды. Жамбыл облысының прокуроры тін жұмыстар елгезектік пен мінсіз қызметті
ның терең білім деңгейімен бұрын-соңды ИбраҺим Иманов қарапайым еңбек адамда­ қажет етеді.
болмаған өнеркәсіптік революция сілкіні­ рының хұқын қорғау және оларды лайықты
стерімен биікке көтерілуі керек. Қоғамдық құрметтеу туралы мағыналы әңгіме өткізді. Елдің сенімі мен қолдауы туралы әңгіме
ой-сана, таным-түсінік рухани жаңғыру иде­ Парламент Мәжілісінің депутаты Әбдіманап күн сайын біздің әрекеттерімізбен айтыла
ясымен инновациялық өзгерістерге сай болу Бектұрғановтың «Кәсіподақты еңбек адамы­ бермек...
мәселесі тұр. ның әке-шешесі десе де болады» деген әсерлі
теңеуі де бекер ме? Мысал аз емес. Жаңа ақпарат. Танысу үшін. Еңбек ко­
Еңбек адамының мүддесін қорғау мен ең­ дексі бойынша еңбек қауіпсіздігі және ең­
бек қатынастарын реттеу кәсіподақтардың Маған салалық кәсіподақтар жетекшілері бекті қорғау жөніндегі 913 өндірістік кеңес
жасампаздық институты болуының негізгі ҚР Кәсіподақтар федерациясының басшыла­ құрылған. Онда 1152 техникалық инспектор
өзегі болып қала береді. Әлеуметтік әріп­ рымен болған іскерлік кездесулерден кейін жұмыс істейді, 926 еңбек дауларын қарайтын
тестіктің өзі жаңа мазмұндық сипатқа ие «Алған әсеріміз де мол. Бәрі де осылай ашық келісім комиссиялары қызмет атқарады.
болуда. айтылуы керек қой» деп әріптестік пікір айта­
ды. Кәсіподақтар көкжиегін кеңейту білімді Ақпараттар алмасу – бұл күнделікті қыз­
Бүгінгі Қазақстан кәсіподағының жаңа азаматтардың қолында. меттің бір дағдысы.
моделін қалыптастырудың алғышарттары
бар. Бұл бағытта Қазақстан Кәсіподақтар фе­ Өз заманында қазақтың көрнекті жазушы­ Кәсіподақтың әр күнінен жаңашылдық
дерациясының бастамасымен жүйелі қолға сы Ғабит Мүсірепов өзінің сыйлас інісі – қа­ іздейтін дағды, сөз жоқ, сенімді қолдау
алынған қоғамдық-саяси және әлеуметтік ламгер Ақселеу Сейдімбековке «Апырай, жолына бастай береді.
іс-шаралар көзі ашық, көкірегі ояу әрбір аза­ қазақтың атақты перзенті, ұлт мақтанышы
Шоқан Уәлиханов туралы толыққанды адам Мейрамбек ТӨЛЕПБЕРГЕН,
«Жамбыл облысы кәсіподақтар
орталығы» аумақтық кәсіподақтар

бірлестігінің төрағасы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ОТРАСЛЬ 3

№ 28 (1233) 03/08/2018

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННЫХ ПРАВ И СВОБОД - ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Согласно архивным данным, в 1932-1933 Онласын Есиркепов, прошедший большую ного движения, и прежде всего – профсо- созданию эффективной системы охраны и
годах на территории Жамбылской области школу комсомольской, партийной и хозяй- юзного. Профсоюзы активнее борются за безопасности труда. Усиливается роль об-
действовал Аулие-Атинский комитет про- ственной работы. социально экономические права членов щественных инспекторов по охране труда их
фсоюзов, который возглавлял Садвакас профсоюза, проводя защитные функции по отрасли избрано 105 человек, создано 7
Алипчиев. Его именем названа одна из улиц Ежегодно проводились конкурсы на «Луч- посредством социального партнерства, че- производственных советов, в коммунальных
нашего города. шую первичную профсоюзную организа- рез коллективный договор. государственных учреждениях «Центрах
цию», «Лучшую районную организацию», оказания специальных социальных услуг».
Жамбылский обком профсоюза госу- «Лучший профсоюзный лидер», это стиму- Продолжается работа по развитию и уси- Создаются и работают Согласительные ко-
дарственных учреждений был образован лировало работу профсоюзных структур. лению национальной политики в области миссии по рассмотрению индивидуальных
26 июня 1940 года. С тех пор в различное Выезжали в районы области, где проводили безопасности и охраны труда, совершен- трудовых споров.
время обкомом руководили Филипп Буру- семинары, обменивались опытом, оказы- ствуются законодательные и норматив-
нов, Ирина Нестерова, Турсунбай Бисемба- ваем бесплатную юридическую помощь и но-правовые акты. В частности, обеспе- Сегодня нам необходимо активизировать
ева, Толенды Байжанов, Степан Черкизов, консультации. чение приоритетности жизни и здоровья свою деятельность, в ее содержательном
Наталья Морозова, Зоя Баймешева. Их име- работников, ответственности работодателя аспекте. Принимать активное участие,
на вошли в историю профсоюзного движе- Изменения в экономической и социально-­ за создание безопасных условий труда, раз- в обозначенной Президентом страны, по
ния области. политической сферах, произошедшие стране работки экономических мер, направленных разработке программ социальной защиты
за последние годи, существенно повлияли на на повышение мотивации работодателей к трудящихся, новой идеологии профсоюз-
Чапай Курамысов возглавлявший Жам- структуру и содержание всего обществен- ного движения и увязать их с переменами,
былский обком профсоюза работников происходящими в экономической и полити-
госучреждений с 1971 по 2008 год, вспо- ческой сферах страны.
минает:
Перед профсоюзами на современном эта-
– Было время, когда с нами никто не хотел пе фактически встают задачи нахождения
считаться, представляя профсоюз как беспо- новых форм привлечения в членство, раз-
лезную организация. Поэтому главными в витие самой профсоюзной деятельности и
работе стали взаимосвязь с руководителями поднятие престижа данных общественных
предприятий и организаций, а также право- организаций, становления всего профсоюз-
вая защита членов профсоюза. Защищать ного движения в виде реальной обществен-
права работников - нелегкий, кропотли- ной силы, способной стать катализатором
вый труд, итоги которого будут зависеть позитивного развития общества.
от правильного взаимодействия участников
социально-трудового процесса. И сейчас от-
радно видеть, что наши действия не пропали Ерлан САРУЗЕНОВ,
даром, а профсоюз по - прежнему вселяют
надежду в сердца людей, являясь опорой председатель Жамбылского
и защитой. областного филиала ОО «Профсоюз

В сентябре 2008 года на организацион- работников государственных,
ном пленуме председателем был избран банковских учреждений и

общественного обслуживания»

ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІКТІҢ ӘЛЕУЕТІ нысандарын жеке-жеке аралап, олардың
еңбеккерлермен еңбек шартын жасасуы-
Соңғы жылдары Қазақстанда көпдеңгейлі әлеуметтік әріптестік жүйесі қалыптасты. Әлеуметтік на ықпал жасау жұмыст­ ары жүргізілуде.
әріптестік шеңберінде үшжақты комиссиялар жұмыс жүргізеді, облыс көлемде өңірлік әлеуметтік Келесі мәселе – жұмыс барысындағы ең-
және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үшжақты келісім жасалды. бек қауіпсіздігін сақтау, әрі қорғау. Өйт­
кені еңбек адамының өмірі мен денсау-
Әлеуметтік әріптестік институтын бұ- беру бағдарламалары мен стандарттары тының жоқтығын көрсетеді. Олардың еңбек лығынан артық құндылық жоқ. Өңірде
дан әрі жетілдіру және дамыту қажеттілі- сәйкестендірілуі керек. Біліктілік әлемде құқығы қорғалмайды. Олар зейнетақылық, бұл бағытта көптеген шаралар қолға
гі туындауда. Ағымдағы жылдың аяғына тек дипломмен расталмайды. Біліктілікті міндетті әлеуметтік және медициналық алынса да, жыл сайын өндірісте жарақат
дейін облыс әкімінің төрағалығымен әле- растайтын тәуелсіз жүйе бар. Осы жүйені сақтандыру жүйелерінен тыс қалады. алу фактілері тіркелуде. Өкінішке қарай,
уметтік әріптестік және әлеуметтік және қалыптастыруымыз керек. Адами капитал оның өліммен аяқталатыны да бар.
еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі об- еңбек қатынастарын реттеуде елеулі рөл Орта және шағын бизнестегі еңбек
лыстық үшжақты комиссиясының отырысы ойнайтыны белгілі. шартын жасаспау жұмыс берушілердің Бұл тікелей кәсіподақтардың міндеті деп
тұрақты өткізілу жоспарлануда. Онда еңбек тікелей заң бұзушылығы болып табыла- санаймын. Елімізде 2016 жылдан бастап
қатынаст­ ары бойынша өзекті мәселелер Келісімде қаралған екінші ауқымды ды. Өз кезегінде, бұл жұмысшылардың Еңбек кодексі күшіне енді. Онда әлемдік
талқыланып тиісті шешімдер әзірленетін мәселе – адами капиталды дамыту. Ада- жеке еңбек құқын білмеуін де көрсетеді. тәжірибелер ескерілген. Яғни қауіпті,
болады. ми капиталдың негізі – білім. Қазіргі Үшжақты келісім бойынша біз шағын зиянды жұмыс орындары бар кәсіпорын-
заманда білікті азамат озық. Осы тұрғы- және орта бизнес нысандары арасында дарда еңбекті қорғау мәселесін бақылау
Қолданыстағы Заңда ұжымдық шартқа дағы сын-тегеуріндердің бірін айтқым құқықтық сауаттылық сабақтарын жүр- жөніндегі өндірістік кеңестер құру ісі
қосылу тәртібін реттеу, ұжымдық шарт- келеді. Мысалы, статистикаға жүгінсек, гізуді, әлеуметтік әріптестер арасында қолға алынды. Кеңестің жарты мүшесі
тарды ұсыну мерзімі мен мониторинг өңірімізде 500 мыңнан астам экономика- «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палата- кәсіподақтан болса, жартысы жұмыс бе-
жүргізу тәртібін бекіту, ұжымдық шартқа лық тұрғыдан белсенді халық бар. Оның сының араласуымен мыңдаған бизнес рушілер тарапынан сайланады. Ал жетек-
енгізілетін тараптардың міндеттемелерін көпшілігі орта біліммен шектелген. Жұ- шісі кәсіподақ пен жұмыс берушіден кезек
белгілеу, жұмыс берушінің актілерін шыға- мыссыз азаматтардың 32 пайызы мектеп- сайланып, ротация тәртібімен екі жыл сай-
ру кезінде қызметкерлер өкілдерінің пікір- тегі біліммен жүр. Өзін өзі жұмыспен ын ауысып отырады. Осылайша, олар өз
лерін ескеру тәртібі нақтыланған. қамтыған азаматтардың да кәсіби білімі жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі мен
мен дағдысы жоқ. еңбекті қорғау мәселелерін қадағалайды.
Еңбек адамының құқықтарын қорғау, Ерекшелігі, заңда бұл бірінші рет қолға
өмір сүру деңгейін көтеру, кәсіптік ынты- Осы арада еңбек нарығында қандай ма- алынып отыр, өндірістік кеңес шешімінің
мақтастықты дамыту және нығайту, рухани мандықтар сұранысқа ие екенін зерттеп, орындалуы жұмыс беруші үшін міндет-
қолдау көрсету – кәсіподақтың басты мін- нақты болжам жасалуы тиіс. Егер соңғы телген.
деті болып табылады. үш жылдағы мәліметтерге сүйенсек, жұ-
мыс берушілер сұранысының 73-75 пай- Облыстық үшжақты келісім аясында
Қазір елімізде жаңа технологияларды ызы кәсіптік-техникалық мамандар екен. осы іс-қимылддарды жандандыру, кү-
жетік білетін мамандар аз, біздің білім беру Осыған орай жұмысшы мамандықтарын шейту жоспарланып отыр. Міне, үшжақты
жүйеміз цифрлы жүйеге жетік мамандарды насихаттау, мәрте-бесін көтеру тікелей келісімдегі назар аударатын негізгі мәсе-
әзірлеуі тиіс. Осы бағытта көптеген іс-ша- жұмыс берушімен бірге атқарылуы керек. лелер осы. Бұл әлеуметтік әріптестердің
ра атқарылуда. Ең бастысы, оқып жатқан Оның үстіне Елбасының кәсіптік-техника- осы мәселелерді бірлесе шешуге дайын
жастарымыз нені білуі, білімі мен дағдысы лық білімді тегін беру туралы тапсырмасы екенінің белгісі.
қандай болуы тиіс деген талапты реттеуіміз бар. Сондықтан дуалды оқытуға басымдық
қажет. Мұны «кәсіптік стандарт» дейді. берілгені абзал. Асанбек НАУРЫЗБАЕВ,
Кәсіптік стандартты бұрын мемлекеттік «Жамбыл облыстық кәсіпкерлік
органдар жасақтайтын. Оны шенеунік Облыста кәсіподақ мектептерін жаңғыр­
емес, бизнес өкілі, жұмыс беруші жасақта- ту жұмыстары жүргізілуде. Өзін өзі жұ- қызметкерлерінің кәсіподағы»
уы керек. Себебі, маманға талап қоятын мыспен қамтитындар міндетті зейнетақы қоғамдық бірлестігінің төрағасы
ең алдымен жұмыс беруші. Сондықтан жарнасын аудармауда. Бұл азаматтардың
кәсіптік стандарттарды әзірлеп, оған білім еңбек қатынасы реттелмегенін, еңбек шар-

4 САЛА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 (1233) 03/08/2018

БАЙЫПТЫ БАСТАМАНЫҢ ОҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

«Мектептің жүрегі - акт болып отыр. Орта есеппен 68 мыңға жуық кәсіподақ арттырып отырады. Мәселен, 6 кәсіподақ
мұғалім» дер болсақ, Сондай-ақ, білім беру жүйесіндегі ең өзек- мүшесі болатын болса, оның ішінде - 62 модераторы Қырғызстан астанасы Бішкек-
сол жүрекке артылар мыңнан астамы еңбек ететін қызметкер- те, Ресей Федерациясындағы Мәскеу және
жүктің күн сайын ауыр- ті проблеманың бірі - жалақы екені мәлім. лер, 5 мыңнан астамы студенттер. Орташа Санкт-Петербург қалаларында, бірқатары
лап бара жатқаны жа- Әлемдегі орын алған қаржы дағдарысына есеппен жыл сайын 8 мыңға жуық арыз- ХЕҰ, Американың кәсіподақтар ынты-
сырын емес. Оқу тоғыз қарамастан, білім беру саласындағы бюд- шағымдар түседі. Осы өтініштердің бар- мақтастығы орталағының шақыртуымен,
айға созылғанымен, орта жеттік шығындар қысқарған емес. Бірақ, лығы - құқықтық кеңес сұрағандар, құқығы Молдова республикасы Еңбек институты-
мектепте болсын, жоғары жалақы мөлшерін жасақтаудың негізі болып қорғалмаған сағатының, іс-сапар шығыны- ның, Түркия мен Израиль мемлекеттерінің
оқу орындарында бол- табылатын - іргелік лауазымдық жалақы ның төленбеуі немесе демалыс қалай берілуі кәсіподақтарының шақыртуымен білімдерін
сын, мұғалім өз кәсібінің мөлшері соңғы бірнеше жыл бойында ин- керек, бала күтіміне, мүмкіндігі шектеулі жетілдірген.
жемісін жеу үшін жыл он фляция, девальвация және өзге де өмір сүру- жандардың еңбек қатынастары мен тұрмыс­
екі ай бойы үздіксіз, қа- дің қымбаттау факторларына қарамастан тық жағдайларынан туындаған мүдделері Соңғы 5 жылдықтың ішінде 14 адамнан
жет кезде күні-түні еңбек өзгеріссіз қалып отыр. Кәсіподақтар өз мен мұқтаждықтарына байланысты туын- тұратын кәсіподақтың құқықтық еңбек
етеді. Заманның талабы кезегінде Үкімет пен Парламентке ІЛЖ даған арыз-шағымдар. Соған орай білім инспекциясының заңгерлері 3 рет респуб­
солай. мөлшерін арттырып және ол арттыруды ең саласының осы бағыттағы түйінді мәселе- ликалық деңгейдегі семинарда білімдерін
төменгі еңбек ақы мөлшеріне сабақтастыра лерін шешуде Қазақстандық салалық білім жетілдірсе, 2015 жылы 20 адамнан тұра-
Күн сайын өзгеріп жатқан дүрбелең дү- отырып жүргізу туралы хаттар жазып, үн- және ғылым қызметкерлері кәсіподағының тын кәсіподақ аппаратының қызметкерлері
ниеде білім саласындағы өзгерістерге көз деулер жолдауда. Ал Елбасы Жолдауында облыстық ұйымы өзінің әлеуметтік әріптесі РФ Санкт-Петербург гуманитарлық кәсіп­
ілеспейді. Осындай аумалы-төкпелі заманда көрініс тауып, көңіл қуантқан бір тұс ол облыстық білім басқармасымен екі жақты одақтар университетінде өткен екі күндік
ұстаздардың құқығын қорғап, оларға демеу жаңартылған білім бағдарламасы бойын- келісім шарт аясында бірлескен іс-қимылдар семинарға қатысып қайтты.
бола алу үшін біз өзіміз де мықты болуы- ша мұғалімдердің лауазымдық жалақысын атқарып келеді.
мыз керек. Президент Жолдауының басты 30 дан 50 пайызға арттырумен қатар ұстаз Салалық Оқу орталығының бастамасымен
лейтмотиві саналатын - сапаның артуы, беделін көтеру жөніндегі Елбасы мәлімде- Кәсіподақтың оқу әдістемелік орталы­ аймақаралық семинарларды ұйымдастыру
оның ішінде білім сапасы мен ғылыми із- месі – үлкен қамқорлықтың айқын дәлелі. ғында ай сайын жоспарға сәйкес 2 оқу дәстүрге айналып келеді.
деніс нәтижелерін арттыру арқылы рухани семинары ұйымдастырылады. Мұнда тек
жаңғыруымыздың негізі – адами капиталға Кәсіподақтың негізгі мақсаты болып та- кәсіподақ белсенділеріне ғана емес, жұмыс Кәсіподақтың өзіндік салалық «Еңбекші»
көп көңіл бөлінген. былатын одақ мүшелерінің құқықтары мен берушілердің өкілдері, есепші-мамандар, газеті айына екі рет 8400 тиражбен таралуда.
заңды мүдделерін құқықтық қорғау бойын- кәсіподақтың жастар қанаты, кадр қызмет- Кәсіподақ мүшелерін сауықтыру шаралары
Осы орайда, кәсіподақтың ерекше ба- ша кәсіподақ ұйымының құқықтық еңбек керлері, техникалық инспекторлар үшін де күн тәртібінен түскен емес. Былтырғы жылы
сымдық беретін жұмыс бағыттарының бірі инспекциясы бүгінгі күнде нәтижелі қызмет оқулар ұйымдастырылады. Былтырғы жылы 4671 сала қызметкерлері 92 млн. теңгеге
- әлеуметтік әріптестік болып табылады. етуде. Қазіргі уақытта облысымыздағы әрбір барлығы 33 семинар өткізіліп, онда 1619 сауықтыру шараларымен қамтылды. Биыл
Қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес ауданда бір инспектордан құқықтық қызмет сала мүшесі білімін жетілдірген болатын. тұңғыш рет кәсіподақ мүшелері Алакөл
жалақы төлеу, еңбек жағдайларын оңтайлы атқарып, жалпы инспекция заңгерлерінің Биылғы жылы жоғарыда айтылған педагог жағалауында демалуға мүмкіндік алды.
ету, қызметкерге заңмен көзделген кепіл- саны 14 маманға дейін жетті. қызметкерлерді аттестаттаудың жаңа ереже- Биылғы жылды қоса алғанда 18-ші рет 1500
діктер мен жеңілдіктердің сақталуын және сіне байланысты Тараз қаласы мен 10 аудан- аса ұстаз бен білім-ғылым саласының әр
олардың деңгейін арттыра түсуге мүмкін- да көшпелі семинарлар ұйымдастырылып, санаттағы қызметкерлері дәстүр бойынша
дік беретін бірден-бір заңды құрал тап осы 1492 адам оқумен қамтылды. Ыстық көл жағалауында сауықтырылып
келісімдер мен ұжымдық шарттар жасау қайтты.
арқылы жүзеге асырылады. Біздің салалық кәсіптік одақта бүгінгі
күні тәжірибелі заңгерлер, экономистер, 2001 жылдан Ел Тәуелсіздігінің 10 жыл-
Аймақтағы ең бұқаралық әлеуметтік күш, есепшілер, пиар мамандар, еңбекті қорғау дық мерейтойынан бастау алып, екі жылда
ең үлкен сала - білім саласының барша қыз- жөніндегі мамандар қызмет етуде. Деген- бір рет өткізіліп келе жатқан «Тәуелсіз елдің
меткерлеріне қатысты маңызды оқиға - 2018- мен, секунд сайын өзгеріп отырған жаңа ұлағатты ұстаздары» фестивалі, 2002 «Ауыл
2020 ж.ж. арналған Әлеуметтік әріптестік заман кәсіподақтар үшін жаңа маман- жылында» қайта түлеген кәсіподақтық
жөніндегі облыстық екі жақты Келісімге дықтарға деген сұраныс туындатып отыр. спартакиадалар жоспарлы түрде өткізілуде.
былтыр қол қойылып, қабылданған. Бұл Олар, ұжымдық келіссөздер мен ұжым- Аталған бұқаралық шаралар бір кезеңде 10
Келісім осыған дейінгі құжаттарға қарағанда шарттар жасау жөніндегі технологтар, ұй- мыңнан 30 мыңға дейінгі адамды қамтып, ай-
мейлінше жетілген, аймақтағы білім саласы ымдастыру-көпшілік жұмыстар жөніндегі мақта білім және ғылым саласы өкілдерінің
өкілдерінің әлеум­ еттік-экономикалық мәсе- мамандар, еңбек дауларын шешу жөніндегі саламатты өмір салтын дамыту мен қызмет-
лелерінің кең ауқымын қамтитын құқықтық конфликтологтар мен менеджерлер. Сон- керлердің рухани жан дүниесін байыта түсуге
дықтан да, кәсіподақ модераторларының бағытталған игі тәжірибеге айналған.
кәсіби даярлығына біздер үлкен көңіл ау-
дарамыз. Олар жүйелі түрде өздерінің де Ерұлан МАҒЗЫМБЕКОВ,
білімдерін жетілдіріп, кәсіби сауаттылығын Қазақстандық салалық білім

және ғылым қызметкерлері
кәсіподағының Жамбыл облыстық

ұйымының төрағасы

ПРОФСОЮЗ – НАДЕЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

В ТОО «Казфосфат» работает профсоюз- довых гарантий прав работников, создания щежития. Также для работников действует понимание того, что Профсоюз это - серьез-
ная организация, которая была создана еще благоприятных условий труда с момента спортивный комплекс, где занимаются наши ная организация, которая может влиять на
с советских времен. Руководство компании и образования Компании действует Коллек- работники и члены их семей. принятие решений, защищать работников,
профсоюзная организация работают по прин- тивный Договор, заключенный между ТОО выступать с инициативами по вопросам
ципу социального партнерства. Мы никог- «Казфосфат» и трудовым коллективом. В условиях модернизации роль и значе- социального экономического характера. В
да не изменяли своему принципу – быть не ние деятельности профсоюзных активистов этом смысле наш профсоюзный комитет
равнодушным к жизни и чаяниям трудового Работники получают все предусмотренные становится все весомее. Представление о имеет большой опыт.
народа, ветеранов и молодежи предприятия. законодательством льготы в виде дополни- профсоюзе как организации, которая вы-
тельных отпусков, лечебно-профилактиче- деляет и распределяет блага сменяется на Без профсоюза сегодня невозможно пред-
Поэтому сегодня мы являемся сильной и ское питание, молоко, спецодежду, средства ставить ни одну из сторон нашей жизни. Про-
динамично развивающейся компанией. В индивидуальной защиты. Кроме того, компа- фсоюзы вносят весомый вклад в развитие
ТОО «Казфосфат» работают 6100 человек, ния принимает на себя расходы по доставке экономики, и самое главное, в улучшение
из них 5695 человек являются членами про- работников автотранспортом на производство качества жизни людей. ТОО «Казфосфат»
фсоюза. В составе профсоюзной организации во всех филиалах. стала серебряным призером в республикан-
Компании 66 цеховых профсоюзных групп, ском конкурсе «Парыз» в номинации «Луч-
возглавляемых профгруппоргами, которые Согласно действующему Коллективному шее социальное ответственное предприятие»,
оказывают постоянную помощь в работе договору работникам оказывается матери- здесь нужно отметить большую заслугу про-
профсоюзного комитета по вопросам пред- альная помощь: на лечение в связи с тяже- фсоюзного комитета.
ставительства и защите индивидуальных и лыми заболеваниями затяжного характера, на
коллективных социально-трудовых, профес- протезирование зубов, многодетным семьям Нам вместе с Профсоюзом еще многое
сиональных прав, контроль за соблюдением и одиноким матерям при подготовке детей к предстоит сделать. В нашем единстве наша
трудового законодательства, сплочение кол- учебному году, родителям детей инвалидов, к сила, и вместе мы способны разрешить сто-
лектива для решения задач, стоящих перед юбилейной дате, при выходе на пенсию, при ящие перед нами задачи.
профсоюзом на современном этапе, развития принятии на работу детей сирот.
корпоративной культуры. Профсоюзная ор- В этот знаменательный день желаю всем
ганизация ТОО «Казфосфат» входит в со- Социальная ответственность Компании членам профсоюза, всему профсоюзному
став Отраслевого профсоюза Общественного включает в себя заботу о сотрудниках, это активу новых успехов, свершений во всех
Объединения «Профхимнефтехим». отдых в лечебно-оздаровительном комплексе делах и начинаниях по защите интересов
«Коктал», отдых детей сотрудников в оздо- человека труда.
В целях обеспечения социальных и тру- ровительном летнем лагере «Жулдыз»; это
предоставление молодым специалистом об- Мукаш ЕСКЕНДИРОВ,
Генеральный директор ТОО
«Казфосфат», Герой Труда Казахстана

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] СЛОВО «ПЕРВИЧКАМ» 5

№ 28 (1233) 03/08/2018

ДВИЖЕНИЕ КРЕПНЕТ

Интервью с председателем Жамбылского областного
филиала отраслевого профсоюза работников культуры,
спорта и информации Жанной Алшынбаевой.

— Жанна Тураровна, насколько Несколько областных библиотек НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ
масштабно профсоюзное движе- хотят объединить в одну. Соответ-
ние работников культуры, спор- ственно, будет сокращение штата. В связи с реформой системы государственного управления Республики Казахстан на
та и информации в Жамбылской Мы часто говорим, что молодежь базе налоговой и таможенной службы образовался Департамент государственных
области? нынешняя мало читает, что куль- доходов по Жамбылской области, штатная численность областного аппарата уве-
тура умирает, люди не занимают- личилась и в настоящее время на 01.07.2018 года штатная численность аппарата
— В состав Жамбылского фили- ся спортом, и сами себе проти- работников налогового блока составила 211 человек, общая же численность вместе
ала отраслевого профсоюза входят воречим, сокращая сотрудников с районами составляет 523 члена профсоюза.
112 первичных профсоюзных ор- организаций спорта, культуры и
ганизаций, объединяющих 5333 информации. Этот вопрос мы вы-
человека. Надо отметить, что с несли на уровень Министерства
каждым годом число членов про- национальной экономики РК и
фсоюза растет. К примеру, в 2016 Министерства культуры и спорта
году в области насчитывалась все- РК.
го 101 первичка.
— Профсоюзные лидеры долж-
— Какова главная миссия про- ны быть грамотными во многих
фсоюзов сегодня?

— Вообще профсоюз созда- вопросах. Какая работа ведется В соответствии с Трудовым фсоюзный комитет ставит перед собрания в честь всех праздников,
ется из числа работников орга- по повышению их компетенций? кодексом РК и Законом РК «О собой задачу по сплочению но- поздравляет с днем рождения, ор-
низации, и целью его является профессиональных союзах» де- вого коллектива, по увеличению ганизуются праздничные чаепи-
защита прав и интересов трудя- — Мы регулярно выезжаем в партамент государственных дохо- членства в профсоюзе. Мы хотим, тия. Пользуясь общим сбором всех
щихся как на трудовом, так и на районы и проводим обучающие дов по Жамбылской области имеет чтобы все работники департамен- работников на еженедельных заня-
социально-экономическом уровне. семинары для профактива на такие коллективный договор. В соответ- та и администрация объединены тиях техучебы, с коллективом об-
Столкнувшись с несправедливым темы, как «Охрана жизни и здо- ствии с Уставом ОО «Профсоюз не только профсоюзной деятель- суждаются наболевшие вопросы.
отношением к себе, работник за- ровья работников в организациях работников государственных, бан- ностью, но и досугом, чтобы кол- Также ежегодно проводятся общие
частую не в силах противостоять культуры, спорта и информации», ковских учреждений и обществен- лектив участвовал в жизни каж- собрания и по мере необходимости
беззаконию в одиночку. Ситуация «Осуществление контроля за вы- ного обслуживания Республики дого сотрудника, помогал решать - заседания профкома.
меняется, если в дело вмешивается полнением условий коллективных Казахстан» первичная профсо- проблемы, радовался и огорчался
профсоюз. договоров», «Трудовой кодекс и юзная организация департамен- вместе с ним. В этом году Департамент широ-
контроль за выполнением требова- та государственных доходов по ко отметил праздник Наурыз.
— Как часто работники обра- ний трудового договора» и другие. Жамбылской области имеет свои Только в таком дружном коллек-
щаются в профсоюз? Помимо этого, организовываем ак- постоянные рабочие органы – про- тиве есть место высоким показа- Сотрудники Департамента на-
ции, в ходе которых рассказываем фсоюзный комитет, состоящий из телям, новым творческим начина- крыли праздничный дастархан,
— Наверное, будет понятнее, представителям первичек о своей 5 членов и комиссий: ниям, профессиональному росту главным угощением на празд-
если я отвечу в цифрах. К примеру, работе. и прогрессивным идеям. Только ничном дастархане было блюдо
за прошедший период этого года - Комиссия по культурно-массо- в таком коллективе, где профком «Наурыз коже».
в профсоюзные организации обла- — Жанна Тураровна, а каковы вым, спортивным мероприятиям. и администрация департамента
сти поступило более 80 обращений ближайшие планы вашего фи- заинтересованы в создании хоро- В целях создания безопасных
от работников и работодателей в лиала? - Комиссия по делам женщин. ших условий труда для сотрудни- условий труда общественный ин-
устной и письменной формах. Все -Комиссия по социальным от- ков, они будут чувствовать себя спектор по охране труда проводит
они были рассмотрены, каждому — В этом году во всех первич- ношениям и по делам молодежи. разъяснительную работу среди
заявителю была оказана грамот- ных профсоюзных организациях комфортно и уверенно! работников, инструктаж по раз-
ная консультативная помощь. Хочу мы проводим отчетно-выборные -Общественный инспектор по Денежные средства профсоюз- мещению техники и работе с ней,
отметить, что в последнее время собрания. Кстати, председатели охране труда. контролирует условия пожарной
к нам с разными вопросами обра- профсоюзов меняются каждые ной организации используются безопасности.
щаются в основном работодатели, пять лет. А в сентябре — октябре Для контроля финансово-хозяй- для создания благоприятиных
что говорит о развитии социально- планируем провести региональ- ственной деятельности существует условий работы коллектива, про- Сейчас реализуются основные
го партнерства. Это не может не ную конференцию областного ревизионная комиссия в составе ведения культурно-спортивных, задачи Новой экономической по-
радовать, ведь если работодатель филиала отраслевого профсоюза 3-х работников. оздоровительных мероприятий, литики «Нурлы жол-Путь в буду-
стремится создать благоприятные работников спорта, культуры и ин- оказания благотворительной по- щее» - это забота о простых людях,
во всех смыслах условия для сво- формации, где уже мы отчитаемся Сейчас создана новая структура, мощи работникам из социально-у- недопущения безработицы, сниже-
их сотрудников, их права не будут перед коллегами о работе за 2014 которая наделена полномочиями язвимых категорий, поддержки ния реальных доходов населения,
ущемлены, а значит, наша главная — 2018 годы. как администрирования и попол- ветеранов. в настоящее время работают все
цель будет достигнута. нения доходной части бюджета, социальные программы, увеличе-
— Что Вы пожелаете своим так и обеспечения экономической Профсоюзный комитет прини- ны пенсии и пособия, разработа-
— А с какими проблемами коллегам ? безопасности страны, борьбы с мает активное участие в жизни на антикризисная программа. И,
сталкивается местное профсо- экономическими преступлениями. коллектива, а также обкома про- конечно, профсоюзы только под-
юзное движение? — История профессиональных фсоюза работников государствен- держивают данные программы.
союзов республики насчитывает Наша деятельность также скон- ных, банковских учреждений, Департамент государственных до-
— Сейчас в регионе остро сто- более 110 лет. За это время на- центрирована на вопросах увели- общественного обслуживания ходов, как государственный орган,
ит вопрос сокращения работни- шими предшественниками была чения качества оказания государ- населения. вносит свой вклад в дело реали-
ков культуры. Сельские клубы из проделана колоссальная работа. ственных налоговых услуг. Перед зации основных задач НЭП, цели
районных отделов культуры пе- Сегодня и мы трудимся на благо нами стоят очень большие задачи. Профсоюзным комитетом пос­ Стратегии «Казахстан – 2050».
реходят к сельским акиматам. То всех работников страны, защища- тоянно проводятся торжественные
есть теперь ответственность за них ем их права и интересы. Я искрен- Девиз профсоюзов: «Наша сила Профсоюзный комитет делает
будет нести аким. А каким образом не желаю всем успехов в работе, в единстве», поэтому наш про- все, и в дальнейшем будет делать,
он будет проводить, допустим, ту единства профсоюзных рядов и чтобы рядовые члены профсоюза
же самую аттестацию работников благополучия в семьях. реально почувствовали, что проф­
культуры? союз есть, действует и способен
Камила ДЖУМАДИЛОВА за­щищать интересы человека
труда.

Профсоюзный комитет прини-
мает активное участие в жизни
коллектива, а также обкома про-
фсоюза работников государствен-
ных, банковских учреждений,
общественного обслуживания
населения Республики Казахстан.

Сабит БАЙУЗАКОВ,
член профсоюзного комитета

Налогового департамента
по Жамбылской области

6 В ФОКУСЕ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 (1233) 03/08/2018

На Жамбылском филиале ТОО «Казфос- ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ Контроль и мониторинг за соблюдением
фат» (НДФЗ) работают 2270 работников. Во- требовании законодательства РК в области
просам соблюдения норм законодательств Ежемесячно подводятся итоги проводи- это позволяет не только оперативно выявлять безопасности и охраны труда проводит отдел
по безопасности и охране труда, админи- мой работы по соблюдению работниками нарушения и отступления от норм охраны по безопасности и охране труда филиала,
страцией и профсоюзом уделяется серьезное правил безопасности и охраны труда, осо- труда, но и применять адекватные меры по посильную помощь оказывают технические
внимание, так как с этим связана защита прав бой добросовестностью выполнения своих приведению к нормам состояния и безопас- инспектора по охране труда, которые утверж-
и законных интересов работников, охрана их обязанностей отличаются Е. Молдабаев за- ности труда на рабочих местах. Итоги про- дены Производственным Советом. Произ-
здоровья и жизни. Безопасные условия труда меститель начальника отдела, Н. Жайнаков ведения ежемесячного или ежеквартального водственный Совет создан по инициативе
обеспечиваются не только экономическими, инженер по охране труда и безопасности контроля рассматриваются в структурных профсоюза, количественный состав, статус
техническими, организационными меропри- дорожного движения, среди технических подразделениях на совещании, собрании и порядок заседании, оговорен в подписан-
ятиями, но и осуществлением и выполнени- инспекторов по охране труда стоит отметить с участием руководителей, специалистов, ном соглашении. Жизнь показывает, там, где
ем мероприятии по технике безопасности и работу Н. Телепневой, Ж. Азимбаевой. Ка- представителей службы охраны труда, тех- действуют службы охраны труда, укомплек-
производственной санитарии. чественное проведение работы инженерами нического инспектора по охране труда. тованные опытными специалистами, обору-
по охране труда и техническими инспекто- дованы и действуют кабинеты охраны труда
В коллективном договоре имеется раздел с рами является одним из наиболее эффек- В целях повышения квалификации ра- для проведения инструктажей и занятии по
конкретными мероприятиями по безопасно- тивных способов контроля за соблюдением ботников, выявления лучших проводятся вопросам безопасности труда, в полном объ-
сти и охране труда, указана сумма, которая на законодательства об охране труда и залогом конкурсы «Лучший по профессии» где вы- еме проведена аттестация рабочих мест по
этот год составляет 280 млн. тенге., установ- недопущения травматизма. Основная задача являются лучшие аппаратчики, лаборанты, условиям труда, руководители и специалисты
лен список производств, цехов, профессии лиц, задействованных в этом процессе, это электрогазосварщики, слесаря и т.д. в установленные сроки проходят обучение и
и должностей с вредными (особо-вредны- профилактика и выявление опасных участ- проверку знании по вопросам охраны труда,
ми), тяжелыми условиями труда, работа в ков, где возможны риски травматизма, также В канун Всемирного Дня труда профсоюз прислушиваются к предложениям профсо-
которых дает право на ежегодный оплачи- оказывает помощь семьям работников по- юза, то это позволяет добиваться снижения
ваемый дополнительный трудовой отпуск и гибшим на производстве. уровня травматизма. Несмотря на отдель-
сокращенную продолжительность рабочего ные положительные моменты, процессы мо-
времени, указан перечень профессии по обе- дернизации производственных мощностей
спечению спецодеждой, обувью и другими остаются актуальными, много работников
средствами индивидуальной защиты. Одним работают вне отвечающих санитарно- гиги-
из видов контроля является периодический еническим нормам и вредных для здоровья
контроль за соблюдением законодательства человека условиях труда, что связана с вы-
об охране труда, осуществляемый представи- сокой степенью износа основных фондов,
телями работодателя с участием технических существует проблема профессиональных
инспекторов профсоюзов по охране труда. заболеваний. Благодаря комплексу мер,
Периодичность такого контроля выражает- предпринимаемых сторонами социального
ся в периодах его проведения: ежедневно, партнерства, проводится большая работа по
ежемесячно, ежеквартально и проводятся оздоровлению работников филиала и членов
в подразделениях организации с целью их семей в заводском лечебно- профилак-
осуществления контроля за соблюдением тическом комплексе «Кок – Тал», в целях
законодательства по безопасности и охране социальной защиты работников, работающих
труда путем проведения проверок состоя- во вредных условиях, ежемесячно проводит-
ния территории, зданий, сооружений, обо- ся перечисление обязательных профессио-
рудования, санитарно-бытовых помещений, нальных пенсионных взносов за счет средств
документации, надписей, плакатов (знаков) работодателя.
безопасности, защитных средств и приспо-
соблений, обеспеченности ими, а также сред- Шахтыбай БАЙГАНОВ,
ствами индивидуальной защиты работников председатель профсоюзной
организаций, соответствия их требованиям организации Жамбылского филиала
по охране труда, пожарной безопасности, ТОО «Казфосфат» (НДФЗ)
дорожного движения.

ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКА

Приоритетным направлением деятельности профорганов всех уровней была и остается правовая защи- плату за работу в сельской местности. Кроме
та членов профессионального союза. В развитии этого направления в Жамбылской областной органи этого, экономический эффект по возврату
зации Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки проде- денежных средств с разницы в заработной
лана большая работа: в 2010 году была создана профсоюзная правовая инспекция труда, сделавшая в плате руководящих работников с января по
своей работе ставку на квалифицированную юридическую защиту членов профсоюза. ноябрь 2016 года составил около 43 милли-
онов тенге.
Время показало своевременность ее соз- чиями встречаться с членами коллективов, нии отпускных, неправильно рассчитанных
дания, а результаты юридической деятель- защищать их права и законные интересы, доплат за вредность, за особые условия, за Очевидно, что предоставление квалифици-
ности - ее эффективность. Понимание того, оказывать бесплатно консультативную юри- работу в сельской местности, за совмещение рованных и бесплатных правовых услуг не
что традиционные формы профсоюзной дическую помощь, проводить проверки со- должностей и выполнение временно отсут- только обеспечивает реализацию защитной
работы, такие как спартакиады, фестивали, блюдения трудового законодательства и пред- ствущих работников, выплат командирововч- и представительской функций профсоюза,
оздоровление и тому подобное, сложившиеся ставлять интересы работников в судебных и ных и больничных, а также выплат в виде способствует устранению допущенных на-
в последние два десятилетия, слабо мотиви- других органах. пособия на оздоровление из-за неправиль- рушений трудовых прав работников, но и
руют людей к вступлению в профсоюз, было ного определения к категории гражданских является мощным стимулирующим фактором
принято решение сделать особый упор на Особо стоит отметить функцию правовой служащих и предоставления дополнитель- профсоюзного членства.
квалифицированную юридическую защиту инспекции по юридической защите прав ных отпусков для определенных категорий
членов профсоюза посредством создания членов Профсоюза посредством оказания работников. Юридической службой профсоюза была
эффективной правовой службы. бесплатной консультационной помощи по проработана новая модель оформления актов
вопросам труда и социальной защиты. С При возникновении ситуаций, в результате социального партнерства, обеспечивающих
Время и результаты работы правовой каждым годом увеличивается число обра- которых действиями (бездействием) работо- интересы сторон. Созданная модель была
инспекции Жамбылской областной органи- щающихся с письменными заявлениями и дателя нарушаются права многих лиц, пра- внедрена и показала свою эффективность.
зации профсоюза показали, насколько сво- устными обращениями по факту нарушения вовая инспекция готовит и подает исковые Её суть, заключается в централизованном
евременным и нужным было ее создание. трудовых прав в части оформления трудовых заявления в суды от имени профсоюза. порядке заключения единых коллективных
Конечно, предстоит многое сделать для еще отношений, оплаты труда, рабочего времени договоров в территориальных организациях
более качественной её работы, однако уже и времени отдыха, вопросов аттестации, ква- За последние 2 года от имени профсою- Жамбылской областной организации. Таким
сейчас никто не сомневается в необходимо- лификационных требований и др. за по защите прав и законных интересов образом, удалось сделать переговоры реаль-
сти такого инструмента. Мы добились того, большого количества лиц, затрагивающих ными, а условия договоров конкретно обе-
что правовые службы приближены непосред- С 2015 года внедрена такая система оценки интересы работников целых районов или спеченными соответствующими ресурсами.
ственно к людям, находятся в постоянном деятельности правовой службы, как экономи- организаций, в суды были поданы 4 иска.
контакте и реагируют на все поступающие ческий эффект, включающий в себя денеж- Практика показывает, что мирный характер
обращения и жалобы. Созданы возможности ные средства (заработная плата, доплаты и Удовлетворены также исковые требования социально-трудовых отношений и разреше-
для получения каждым членом профсоюза надбавки, компенсационные и другие выпла- профсоюза о признании незаконными дей- ния трудовых конфликтов возможен только
бесплатной юридической помощи, касаю- ты), которые сохраняются или возвращаются ствий контролирующих и уполномоченных на принципах социального партнерства.
щейся не только сферы трудовых отношений, работникам-членам профсоюза в результате органов по прекращению выплат за работу в
но и иных проблем, возникающих у работ- всех форм правозащитной работы правовой сельской местности руководящим работни- Берик БАЙМАГАМБЕТОВ,
ников в различных жизненных ситуациях. службы. кам, являющимся гражданскими служащими. заместитель Председателя
В данном случае защищены права около 160 Жамбылской областной организации
В ходе построения института штатной Основная сумма таких выплат склады- руководящих работников Шуского района Казахстанского отраслевого
правовой инспекции нам удалось выстроить вается из невыплаченных сумм заработной (директоров школ и их заместителей, заве- профессионального союза работников
достаточно эффективную систему. Работни- платы, из-за неправильного определения дующих детских садов), которым с ноября образования и науки по правовым
ки правовой инспекции наделены полномо- коэффициентов работников, не применения 2016 года после вступления решения суда в
повышающего коэффициента при исчисле- законную силу вновь стали оплачивать до- и социальным вопросам

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] СМИ О ТОП-е 7

№ 28 (1233) 03/08/2018

Дети наше будущее, но у этих детей ZTGZT.KZ
оно зависит от «чужих» людей
Роль профсоюзов усиливается

Работа первичной профсоюз- партнера на республиканские За годы суверенитета профсо-
ной организации коммунального праздники выделяются премии юзы сумели заслужить дове-
государственного учреждения членам профсоюза, проводятся рие и занять достойное место в
«Центр оказания специальных вечера, различные конкурсы и гражданском обществе. Во все
социальных услуг №4» Управ- соревнования между сотрудника- времена они оставались верны-
ления координации занятости и ми и вся информация размещает- ми своему главному принципу
социальных программ акимата ся размещение на сайте органи- — защищать трудовые права и
Жамбылской области, как и спец- зации. Важным направлением в интересы каждого работника...
ифика работы этого учреждения деятельности профкома является
особая, потому что сотрудники культурно – массовая работа, так В Доме дружбы состоялось
Центра №4 работают «с особен- как хороший отдых способствует торжественное собрание, по-
ными детьми» - детьми с ограни- работоспособности и поднятию священное Дню профсоюзов
ченными возможностями. Услуги жизненного тонуса. В соответ- Казахстана. В мероприятии
по реабилитации детям инвали- ствии с программой Президента приняли участие первый заме-
ститель акима области Бекболат
Орынбеков, советник председа- Серебряный призер республи- индивидуальных и коллективных
теля Федерации проф-союзов канского конкурса «Барыс» в прав, соблюдение трудового за-
Республ­ ики Казахстан Аманжол номинации «Лучшее социально конодательства, развитие кор-
Жанкулиев, секретарь Жамбыл­ ответственное предприятие» ТОО поративной культуры. Согласно
ского областного маслихата «Казфосфат» имеет огромный коллективному договору работ-
Баглан Карашолаков и предсе- опыт в развитии профсоюзного никам оказывается материаль-
датель территориального объеди- движения предприятия. Более ная помощь на лечение тяжелых
нения профсоюзов «Профсоюз- пяти тысяч сотрудников компа- заболеваний, протезирование зу-
ный центр Жамбылской области» нии сегодня являются членами бов, подготовку детей к учебному
Мейрамбек Толепберген.Предсе- профсоюза, они объединены в 66 году, уход за родителями-инвали-
датель Федерации профсоюзов профсоюзных групп. Профорги дами, подготовку к юбилейной
Республики Казахстан Бакытжан оказывают постоянную помощь дате...
Абдирайым прислал видеообра- в работе профсоюзного комитета
щение с поздравлениями. по таким вопросам, как защита Светлана ГЛАДКОВА

Проблемы услышаны

дам оказывают люди различных Республики Казахстан «Рухани Депутаты Мажилиса Парла- — Мы работаем на вредном того, из-за этой ситуации в обла-
профессии (154 сотрудника). Это жаңғыру», с целью воспитания у мента продолжают рабочие по- производстве, но почему-то ни- сти с каждым годом растет число
и медицинские работники (вра- казахстанской молодежи уважения ездки по региону. Каждому из них кто не учел это при установле- проф-больных. Наши работники
чи: невропатолог, хирург, пси- к традициям и обычаям народов, важно услышать глас народа, в нии пенсионного возраста. Как не могут пройти медицинскую
хиатр, педиатр, физиотерапевт, проживающих в нашей страны, интересах которого обсуждаются, человек, которому под 60 лет, комиссию из-за профзаболеваний.
стоматолог, медицинские сестры, раскрытие идейного смысла Ве- изменяются и утверждаются за- может работать в наших цехах?
массажисты, инструкторы ЛФК), ликого дня народа было прове- коны. Депутат Мажилиса Парла- Честно сказать, мы уже давно по- К. Абсатиров отметил, что этот
педагоги и специалисты по со- дено праздничное мероприятие мента Кенес Абсатиров встретил- теряли веру в то, что нам снизят вопрос поднимался не раз, однако
циальной работе: воспитатели, Наурыз. Место празднования ся с представителями отраслевых пенсионный возраст. Но может пока он остается открытым...
учителя музыки, физкультуры, было оформлено в соответствии профсоюзов области. быть, вы снова поднимете этот
дефектологи, логопед, культор- с национальными традициями. вопрос на правительственном Говорили члены профсоюзов и
ганизатор, инструкторы по тру- Хорошей традицией профсоюза — Хочу узнать, чем вы живете, уровне, — сказал Ш. Байганов. о том, что необходимо увеличить
дотерапии, вспомогательный стало проведения акции «Доро- что вас не устраивает в законода- — Работодатель и сам понимает, размер грантов, выдающихся го-
персонал: водители, повара, са- га в школу» в канун 1 сентября. тельстве или каких-то государ- что от сотрудника в возрасте, ко- сударством на открытие своего
нитарные няни, ванщицы, парик- Многодетным, малообеспеченным ственных программах. Хотелось торый треть жизни проработал дела. Однако мажилисмен не со-
махер, прачки и др.,одним словом сотрудникам нашей организации бы услышать конкретные вопро- на заводе, уже мало пользы, но гласился с этим предложением...
- большой дружный коллектив, от профсоюзной организации вру- сы и предложения, от которых сделать ничего не может. Кроме
сплоченный общими интересами. чаются школьные и канцелярские смогу оттолкнуться в своей ра- Камила ДЖУМАДИЛОВА
Целью работы профсоюза явля- товары для детей. А на профессио- боте, которые, возможно, наведут
ется защита профессиональных, нальный праздник – день социаль- на поправки или даже концепту-
трудовых, социально – экономи- ного работника профсоюзная орга- альные изменения в законопро-
ческих прав и интересов работ- низация отмечает работу лучших ектах, — обратился к участникам
ников, их здоровья, занятости и сотрудников ценными подарками. собрания мажилисмен.
социального статуса. Доброй традицией стало поздрав-
ление юбиляров с 40 и 50-летием, А вопросов у защитников
Коллектив первичной организа- вручение памятных подарков. прав трудящихся, как оказа-
ции Центра оказания специальных лось, накопилось немало. Пред-
социальных услуг №4 работает Ведь жизнь скучна только для седатель профкома Новоджам-
четко, сплоченно, без конфликтов скучных людей. Все зависит толь- булского фосфорного завода
и противоречий, потому что дирек- ко от нас самих. Какими красками — филиала ТОО «Казфосфат»
тор Центра №4 Кожамкулова Ин- мы нарисуем этот мир, таким он Шахтыбай Байганов обратился
дира Ермекбаевна и председатель и будет. Хочется пожелать нашему к депутату с проблемой, кото-
профсоюза Бибазарова Карлыгаш профсоюзному комитету насыщен- рая уже давно волнует всех ра-
являются действительно социаль- ной, интересной и эффективной ботников завода.
ными партнерами. Еженедельно в деятельности, позволяющей реа-
графике работы директора выде- лизовать намеченное. А каждому Профсоюзы просят содействия
лено время для встречи с предсе- сотруднику коллектива больше по-
дателем и активом первички и как зитива и самоотдачи, которая вер- Накануне Дня профсоюзов РК каждом районе мы ведем целе- затронул заместитель предсе-
результат: оперативное решений нется всем благодарными улыбка- аким области Аскар Мырзахме- направленную работу. Мы также дателя областной профсоюзной
наболевших вопросов, отсутствие ми наших подопечных детей. тов встретился с руководителями являемся активными участника- организации работников образо-
жалоб и конфликтных ситуаций. профсоюзных организаций. Глава ми акции «Соблюдайте условия вания и науки Ерулан Магзымбе-
Ежегодно как актив первички так Карлыгаш БИБАЗАРОВА, региона поздравил их с професси- труда». Работу в данном направ- ков. Например, он сказал, что в
и сотрудники Центра №4 проходят председатель первичной ональным праздником и обсудил лении нам помогает вести област- последнее время учителей часто
курсы по повышению квалифика- с ними ряд важных вопросов. ная инспекция труда, — сказал привлекают к работе, к которой
ции и юридической грамотности. профсоюзной организации М. Толепберген... они не имеют никакого отноше-
Центра оказантя специальных Председатель территориаль- ния...
При поддержки социального ного объединения профсоюзов О проводимой разъяснительной
социальных услуг №4» «Профсоюзный центр Жамбыл- работе в предпринимательской Аскар Мырзахметов сказал, что
ской области» Мейрамбек То- сфере поведал председатель ор- поднятые вопросы непременно
лепберген в своем выступлении ганизации профсоюза малого будут рассмотрены.
рассказал о работе 15 подведом- и среднего бизнеса Асланбек
ственных организаций. Наурызбаев. Темиргали АХАТ
(Опубликованные
— Членами нашей организации Важные вопросы и проблемы материалы сокращены)
являются 120 тысяч человек. В педагогов области на встрече

8 ТАРИХ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 1233) 03/08/2018

1930 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ 1970-1980 ЖЫЛДАРЫ
Аумақта кəсіподақтар қозғалысы Оңтүстік КӘСІПОДАҚТАРЫНЫҢ Жамбыл облыстық Кəсіподақтар Ке-
Қазақстан облыстық кəсіподақтар Кеңесінің ңесінің мүшелік базасы ұлғайды. ФЗМК
құрамында болып келген Əулие-Ата аудан- ТАРИХЫНАН саны 2015-ке, жұмысшы саны 337497-ге,
дық кəсіподақ Кеңесінің тарихымен баста- оның ішінде кəсіподақ мүшелерінің саны
лады. Оңтүстік Қазақстан облыстық кəсіпо- Кəсіподақ комитеттерінің төрағаларының айлық семинарына қатысушылар 331588-ге жетті, немесе барлық жұмысшы-
дақтар Кеңесі шамамен 1928-1930 ж.ж. лардың 98,2% қамтылды.
аралығында барлығы 22 аудандық кəсіподақ Қытай Халық Республикасы кəсіподақтар делегациясының кездесуі барысында түсірілген
кеңестерін біріктірді. Оның құрамында Əу- 2000 ЖЫЛЫ
лие-Ата, Бостандық, Жуалы, Мерке, Сарысу, Ұжымдық кəсіпорындардың жаппай
Талас аудандық кəсіподақ Кеңестері болды. жекешеленуі, қысқаруы облыстық кəсіпо-
дақтар қатарында терең дағдарыс тудырды.
1930 ЖЫЛЫ Мүшелік база қысқарды, көптеген ірі еңбек
1-2 шілдеде Бірінші Əулие-Ата аудандық ұжымдарындағы салалық кəсіптік одақтар
кəсіподақтар съезі өтті. Съезде аудандық жұмысын тоқтатты.
кəсіподақ бюросының құрамы 19 адамнан
бекітілді. Кəсіподақ қатарына сол кездегі 2001 ЖЫЛЫ
Əулие-Ата əкімшілік ауданының барлық Жамбыл облыстық Кəсіподақтар Ке-
кəсіподақ ұйымдары кірді. Олардың ішінде ңесінің мүшелік базасы бірден 40 мыңнан
теміржолшылар одағы, тамақ қызметкер- аса адамға қысқарды. Облыстағы қоғамдық
лері одағы, астық кеншарлары жұмысшы- пікір бойынша «облыстық Кəсіподақтар
ларының одағы, байланыс қызметкерлері Кеңесі толық тарайды» деп болжанды.
одағы, страхкасса, қалалық шефтік қоғам,
медсантруд қоғамы, жалшылар жəне МТС 2003 ЖЫЛЫ
одағы болды. Жамбыл облысындағы ҚР Кəсіподақтар
федерациясының күндері бірлестікке жаңа
1934 ЖЫЛЫ дем əкелді. Жаппай ынталандыру жұмы-
Əулие-Ата аудандық кəсіподақтар Кеңесі старының жаңа формасы - ынталандыру
31 салалық кəсіподақтар қызметін үйлес- айлықтарын өткізу өз нəтижесін берді.
тіріп, басқарды. Барлығы 1976 кəсіподақ
мүшесі болды. 2005 ЖЫЛЫ
Облыста 1106 бастауыш кəсіподақ ұй-
1938 ЖЫЛЫ ымдарында 106408 кəсіподақ мүшесі са-
Кəсіподақтардың Оңтүстік Қазақстан об- налды.
лыстық Кеңесі өз жұмысын тоқтатты.
2009 ЖЫЛЫ
1948 ЖЫЛЫ Жамбыл облыстық Кəсіподақтар Кеңесі
Қараша айында Мəскеуде Одақаралық 12 облыстық салалық кəсіподақтары мен
республикалық кəсіподақ конференциясы 14 тікелей бағыныстағы кəсіподақ ұйымда-
өтті. КСРО-ның барлық облыстарында бір рының жұмысын үйлестіріп отыр. 1180
орталыққа бағындырылған облыстық Кеңес- бастауыш кəсіподақ ұйымдарында 118102
тер құру туралы шешім қабылданды. кəсіподақ мүшесі бар.
Жамбыл облыстық Кəсіподақтар Кеңесі Жамбыл облыстық Кəсіподақтар Кеңесі
құрылды. 26 есеп беру сайлау конференцияларын
өткізді.
1948 ЖЫЛЫ
Жамбыл облыстық Кəсіподақтар Кеңесі 2014 ЖЫЛЫ
445 фабрика-зауыт комитеттерін біріктірді,
облыста жұмысшы саны 43647 болса, Жамбыл облысы Кəсіподақтар Кеңесі
оның ішінде 36208 кəсіподақ мүшесі, не- «Жамбыл облысы кəсіподақтар орталығы»
месе жұмысшылардың 83%-ы кəсіподаққа аумақтық кəсіподақтар орталығы болып
тартылды. қайта құрылды.

ЕҢБЕКШІ ГОЛОС ПРОФСОЮЗА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

Профсоюзная газета — зачастую един- проблемные статьи на профсоюзную и со- главный редактор газеты Бейбит Бекназаров. Если профсоюзной деятельности нет, то и
ственная трибуна, которой профсоюзы мо- циально-трудовую тематику, правовые акты На страницах газеты всегда популярна у газета будет ни о чем. И это так, потому
гут воспользоваться для того, чтобы проин- с комментариями профсоюзных юристов и что честная газета — это отражение жизни.
формировать о чем-либо общественность, специалистов и многие другие полезные читателей юридический консультационная
огласить свою позицию относительно того для профсоюзной деятельности материалы. рубрика «Профсоюзная адвокатура», всег- Перизат БАҚЫТ
или иного события, призвать к чему-то и да востребована рубрика «Вопрос-ответ»
т.д. Газета — это не только информатор, В 2015 году газета пережила второе где ни один вопрос не остается без ответа.
но и агитатор, и организатор, и учитель, и, рождение, обретя не только новое название Также есть возможность для учителей опу-
наконец, связующая нить между сотнями и «Еңбекші», но и новое лицо. До этого во- бликовать свой разработки уроков, которые
сотнями тысяч членов профсоюзов. семь лет газета выпускалась под названием всегда требуются для прохождения повыше-
«Кəсіподақ жаршысы», имея также 8000 ния квалификации. Есть рубрики, в которой
В Жамбылской области на сегодняшний подписчиков. председатели первичных организаций могут
день профсоюзная газета «Еңбекші» прак- поделиться опытом успешного соцпартнер-
тически единственное издание, в котором - Не отставая от задач времени сегодня ства, опытом обучения профактива. Газета
выражается полное и неискаженное мнение нужно не просто информировать, а агити- открыта для контакта, и появление на ее
профсоюзов, публикуются информация о ровать людей, повышать мотивацию про- страницах новых авторов, идей и тем как
деятельности Казахстанского отраслевого фсоюзного членства. Адресатами наших нельзя более будет способствовать развитию
профсоюза работников образования и науки информпродуктов должны стать не только и совершенствованию издания.
и ее членских организаций, опыт работы члены профсоюзов, но и работники, которые
профсоюзных организаций, юридические пока не вступили в профсоюз. За три года В конце хочется, отметит, что, если про-
консультации, методические материалы, что существует газета, я думаю, что это не- фсоюзная жизнь есть - тогда есть, чем на-
плохой показатель, но и не предел, - говорит полнять газету, чем делиться с читателями.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0029 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 6349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version