The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (58)

pdfjoiner (58)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №36 1288) 27/09/2019

Құрметті әріптестер!
Қадірлі достар!

Қыркүйек айының соңғы күндері еліміз үшін
елеулі мерекелерге толы. Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың 2013 жылғы 22 қарашадағы № 698 Жар-
лығымен «Еңбек күні» мерекесі - қыркүйек айының соңғы
жексенбісі болып бекітілді.

Сондай-ақ, алдымызда Атом саласы қызметкер-
лерінің күні мен Машина жасау саласының қызмет-
керлері күні бар.

Халқымызда «Еңбек еткен - мұратқа жеткен» де-
ген тамаша бір сөз бар. Әлемде орын алып жатқан
өзгерістердің барлығы адамның еңбегімен жасала-
тыны анық. Мемлекеттің өсіп-өркендеуі мен жемісті
дамуының негізгі тетігі - Еңбек адамының ерен еңбегі
екендігі сөзсіз.

Халық батыры Бауыржан Момышұлы айтқандай:
«Техника қаншама дамып жетілгенмен, ойлайтын,
парасатты адамның орнын ауыстыра алмайды».
Шынымен, мемлекет атты алып механизмде маңыз-
ды шешімдер мен қажетті жұмыстардың барлығы
- халықтың елеулі еңбегінің нәтижесі. Бұл ретте
Қазақстанның табысты мемлекетке айналуы Еңбек
адамының әр саладағы қарқынды, тұрақты жұмыс
атқаруына тікелей байланысты.

Бүгінде атом саласы экономикамыздың дамуының
басты стратегиялық бағыты болса, машина жасау са-
ласы кез келген индустриялық дамыған мемлекеттің
маңызды саласы ретінде мемлекеттің өсіп-өркендеуі
мен қоғамның дамуын анықтайды.

Баршаңызды мерейлі мерекелермен шын жүректен
құттықтаймын!

Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық,
толағай табыс пен еңбек жолдарыңызда сәттілік
тілеймін!

ҚР Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы
Е.Тоғжанов

МҰХТАР ТІНІКЕЕВ ЭНЕРГЕТИКТЕРДІҢ ӨЗЕКТІ ЦИФРА ДНЯ
МӘСЕЛЕЛЕРІМЕН ТАНЫСТЫ
9 600
Ағымдағы жылғы 19 қыркүйекте Шымкент қаласында «Қазақстандық Қазақстанның энергетика саласы ел экономи- инвалидов
салалық энергетиктер кәсіподағы» ҚБ-ның VII алқалы жиналысы өтті. касының көш ілгері салаларының бірі болып та- трудоустроили
Аталмыш шараға ҚР Кәсіподақтар федерациясы Төрағасының орынба- былады. Осы орайда бұл салада қызмет ететін
сары Мұхтар Тінікеев қатысты. еңбеккерлердің əлеуметтік əл-ахуалының жоғары в рамках
болуы, еңбек құқықтары мен заңды мүдделерінің госпрограммы
толыққанды қорғалуы өте маңызды.
«Еңбек»
Бүгінде Қазақстандық салалық энергетиктер
кəсіподағы бұл бағытта бірқатар елеулі қадамдар
жасауда. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-
ынша салалық кəсіподақ республикамыздың 98
энергетика кəсіпорындарында жұмыс істейтін
37 664 кəсіподақ мүшесін біріктірді. Құрамында
17 мүше ұйымы жəне 21 филиалы бар.

«Қазақстандық салалық энергетиктер кəсіп-
одағы» ҚБ-ның Төрағасы Оразбек Бекбас өз
баяндамасында салалық кəсіподақтың өткен
жылғы жұмысының қорытындысын келтіріп,
алдағы жоспарларымен бөлісті. Еңбек даулары-
ның алдын-алу жəне шешу, еңбек заңнамасының
сақталуына қоғамдық бақылау өткізу жəне еңбек
ұжымдарында бастауыш кəсіподақ ұйымдарының
рөлін арттыру мəселелерінде кəсіподақтардың
жетістіктеріне баса назар аударылды.QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №36 (1288) 27/09/2019 3ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

ЕҢБЕККЕРЛЕРДІҢ АДАЛ ЕҢБЕККЕ ЛАЙЫҚТЫ ЖАЛАҚЫ БЛОГОСФЕРА
ӨЗЕКТІ Бибигуль НУРАШЕВА,
Маңғыстау облыстық Кəсіподақтар ор- дары, кəсіпорындар басшылары мен барлық эксперт в области трудовых
МӘСЕЛЕЛЕРІ талығының ұйымдастыруымен облыстағы деңгейдегі кəсіподақ ұйымдары арасында
БАСТЫ НАЗАРДА бастауыш кəсіподақ ұйымдары арасында өзара байланыс жүйесінің тұрақты қызметін отношений:
«Қазіргі əлемдегі қауіпсіздік жəне еңбекті қамтамасыз етуге қол жеткізіп, əлеуметтік В ШАРАШКИНОЙ КОНТОРЕ
2019 жылғы 23 қыркүйек күні Қа- қорғау. Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамта- əріптестік аясында мүше ұйымдар тиісті са-
зақстан Республикасының Кəсіподақта- масыз етудегі кəсіподақтардың рөлі» тақы- лаларда кəсіподақ ұйымдарының қызметін ТРУДОВОЙ КОДЕКС НЕ
ры күні мейрамы қарсаңында Батыс рыбында форум болып өтті. біріктіре алды» - дейді форумда сөз алған РАБОТАЕТ, У ШАРАШКИНА
Қазақстан облыстық Кəсіподақтар орта- «YNTYMAQ» орта жəне шағын бизнес
лығының жетекшілері облыстағы белгілі Форумның негізгі мақсаты бастауыш жұмыскерлерінің Қазақстандық салалық СВОИ ЗАКОНЫ !!!
«Стекло-Сервис» ЖШС басшылығымен кəсіподақ ұйымдары өкілдерінің, қоғам- кəсіподағы» Республикалық қоғамдық бір-
кездесті. Сонымен қатар, «Стекло-Сер- дық техникалық инспекторлардың еңбек лестігінің төрағасы Қ.Жанабеков. Беспредел в трудовых отношениях в круп-
вис» ЖШС өндірістік алаңдарында бо- қауіпсіздігі мен қорғалуын бақылау, өндіріс- ных компаниях развивается очень активно,
лып, заманауи жабдықталған цехтардағы тегі жан-жақты емес жағдайларды тексеру Бұдан өзге аталмыш форум аясында я уже не говорю о многочисленных наруше-
əйнек дайындаудың өндіріс үдерісімен жəне есепке алу, жұмыс берушінің азамат- Құдайбергенов Ибрагим, Еділхан Балғабай ниях ТК в МСБ.
танысты. тық-құқықтық жауапкершілігі мəселелері сынды еңбек қауіпсіздігін қорғау саласында
бойынша білімін жетілдіру жəне арттыру, со- тəжирибесі мол, білікті техникалық инспек- Так, один работодатель в дополнитель-
2001 жылы негізі қаланған «Стекло- нымен қатар, қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау торлар, медиация орталығының басшысы ном соглашении к трудовому договору
Сервис» ЖШС – Батыс Қазақстан- саласындағы өзекті өңірлік проблемаларды Нұржанов Муса, медиатор маман Тумышев прописал, что все рабочие обязаны следить
дағы əйнек өндірісі бойынша жетекші шешуде ортақ күш-жігерді шоғырланды- Джалгас жəне сот судьясы баяндама оқып, за отсутствием или опозданием своих кол-
кəсіпорындардың бірі. Компанияның руға бағытталған түрлі саладағы кəсіподақ ұжымдық шарттар, еңбек дауларын шешу, лег. При этом несообщение данного факта
өнімдері отандық нарықта ғана емес, ұйымдары өкілдерінің ынтымақтастығын еңбек қатынастарын заңдастыру, жұмыс может стать основанием лишения премий
көршілес Ресейдің қалаларында да сұра- ұйымдастыруға жəрдемдесу. орындарын сақтау, қауіпсіз еңбек шартта- рабочих, т.е. тем самым они лишают пре-
нысқа ие. Бүгінгі таңда компанияның рын құру сынды өзекті мəселелерді шешу мий того, кто в течении месяца впахивал
Орал қаласында өзіндік өндірістік ба- Облыстық кəсіподақтар орталығының міндеттері талқыланды. чтобы получить поощрение от работода-
засы, Ақтөбе, Атырау жəне Шымкент төрағасы К.Жаулин кəсіпорындағы еңбек теля за то, что не донес о действии своего
қалаларында филиалдары, Астана қа- жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсар- Облыстағы бастауыш кəсіподақ ұйымдары коллеги. Данные условия они прописали тем,
ласында өкілдігі бар. туда ең негізгі міндеттердің бірі - қызметкер- арасында алғаш рет ұйымдастырылған фо- кто работает во вред своему здоровью во
лердің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау рум аясында қатысушылар көкейде жүрген вредных и опасных условиях труда для того
Кездесудің басты мақсаты – ұжымда саласындағы құқықтарын қамтамасыз етуде сұрақтарын қойып, өздерінің қызмет ететін чтобы прокормить свою семью !
кəсіподақ ұйымын құру жəне ұжымдық кəсіподақ елеулі рөл атқаратынын, қоғамдық кəсіпорындарындағы өзекті мəселелері бо-
шарттың маңыздылығын насихаттау. ұйым ретінде еңбек дауларын шешу үшін йынша ұсыныс-пікірлерін білдірді. Для чего прописывать такие условия в ТД
Кəсіподақтардың басты міндеті – еңбек əртүрлі əдіс-тəсілдер пайлаланатынын атап токаря или слесаря ?! Это прямая обязан-
адамының құқықтарын қорғай отырып, өтті. Форум соңында қатысушыларға форумға ность кадрового специалиста, который обя-
олардың əлеуметтік əлеуетін арттыру қатысқандығын дəлелдейтін сертификаттар зан актировать отсутствие или опоздание
болып табылады. Кездесу барысында «Кəсіподақ ұйымдарының жүйелі жұмы- табысталды. своего работника, на самый край это можно
кəсіподақ өкілдері кəсіподақ ұйымының сының арқасында мемлекеттік өкімет орган- прописать в должностной инструкции руко-
жұмыс бағытымен таныстырып, жұмыс- Маңғыстау облысы водителя участка и т.д.
шылардың құқықтық қорғалуы, олардың
əлеуметтік тұрғыдан лайықты қамта- К каждой профессии и должности есть
масыз етілуі, еңбек дауларының алдын квалифицированные требования, и должна
алу мен оларды шешу кəсіподақтардың быть должностная инструкция !
негізгі жұмысы екеніне тоқталып, қазіргі
уақыттағы кəсіподақтың маңыздылығын Токарь или слесарь чтобы не потять
түсіндірді. из виду своего коллегу должен оставить
свою работу и следить за ними ?! А может
Батыс Қазақстан облысы быть он или они в уборную отлучились, и он
должен засечь время их нахождения там и
ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІКТІ НЫҒАЙТУ МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ зафиксировать их отсутствие на рабочем
месте?!
Əлеуметтік əріптестік аясында Жамбыл биылға сəуір айында «Жас келсе іске!» атты форумын өткізу жоспарланып отырғаны да
облысы, Меркі ауданында арнайы жиын аймақтық форумы жоғарғы деңгейде өт- айтылды. Ну, что за бред ?! Подобные действия
өтті. Жамбыл облысы кəсіподақтар бір- кізілген арнайы айтып, кəсіподақтардың работодателей, необходимо пресекать,
лестігінің төрағасы Мейрамбек Төлепбер- атқарып жатқан жұмыстарына алдағы Сондай-ақ жиында 10 қазан- Қазақстан а также как минимум надо привлечь к от-
ген мен Меркі ауданының əкімі Мейірхан уақытта да қолдау көрсететінін жеткізді. кəсіподақтары күнін атап өту жəне «Қазақ- ветственности за провокацию и развитие
Өмірбек кəсіподақ қозғалысын дамыту стан кəсіподағы» газетіне жазылу мəселе- трудового конфликта в регионе !
жəне еңбеккерлердің құқы мен мүддесін Биыл қазан айының 24-25 күндері Меркі- лері бойынша ой бөлісті.
қорғаудағы кəсіподақтардың атқаратын де республикалық кəсіподақ ұйымдарының Все мы понимаем важность Трудового
рөлінің маңыздылығын атап өтті. Жамбыл облысы кодекса, который к сожалению не является
совершенным! Считаю, что необходимо
М. Төлепберген сөз басында ҚР Кəсіп- полностью пересмотреть Трудовой кодекс
одақтар Федерациясының төрағасы болып или даже проще принять новый !
Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов сайланғанын
айтып, белгілі мемлекет жəне қоғам қай- Учитывая то, что за три года уже было
раткерінің еңбек жолымен қысқаша таныс- внесено 55 поправок, а до конца года ещё 150
тырды. Жиынға сол аудандағы бастауыш изменений и дополнений планируют внести
кəсіподақ ұйымдарының жетекшілері мен в ТК. Сам по себе ТК это уже источник кон-
белсенді жас кəсіподақ мүшелері қатысты. фликтов, демотивации рабочих, ущемления
их прав и это нужно признать !
Өз кезегінде кəсіподақ қозғалысын да-
мытуға əлеуметтік əріптес ретінде елеулі Трудовой кодекс это то, что дает воз-
үлес қосып жүрген аудан əкімі М. Өмірбек можность работать недобросовестному
осы Меркі ауданында былтыр Республика- работодателю в стиле рабовладельцев !
лық Еңбеккер жастарының форумы жəне
P.S. Все мы понимаем, что нарушения
ПРОШЕЛ СЕМИНАР ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНАЯ прав трудящихся приводят к трудовым
КОМПЕТЕНЦИЯ ВРАЧА И МЕДСЕСТРЫ конфликтам, а дальше больше это может
стать источником социального конфликта
Западно-Казахстанский ков системы здравоохранения положительного эмоциональ- Участниками также с боль- плавно перерастающий в политический !
областной филиал РОО «SENIM” провели семинар-тре- ного настроения. шим интересом участвовали в
«Отраслевой профессиональ- нинг «Коммуникативная ком- упражнениях «Медицинский В этой связи, хочу обратить внимание
ный союзработников системы петенция врача и медсестры». В начале тренинга психолог работник-пациент» и ролевой МТСЗН на важность увеличения штата
здравоохранения «SENIM» Тренинг провела психолог Та- Айгерим Тлеккабыловна про- игре «Марионетка». В завер- местной государственной инспекции труда,
начинает свои мероприятия в скалинской районной больницы вела знакомство с участниками шении тренинга все участники которая еще и не должна быть МЕСТНОЙ, а
рамках празднования дня про- Сериккалиева Айгерим. тренинга и представила презен- поделились положительными должна быть на прямом подчинении упол-
фсоюзов РК. тацию «Коммуникативные на- отзывами, своими впечатлени- номоченного органа !
Целью и задачаами тренин- выки медработников». Участни- ями от тренинга, поблагодарили
18 сентября 2019 года члены га являются формирование ки активно принимали участие за организацию тренинга и вы- Жесткий контроль за испонением трудо-
Молодежного совета Запад- коммуникативных навыков, в дискуссии «Мой идеальный разили пожелания в участии на вого законодательства является НЕОБХО-
но-Казахстанского областного снижение эмоционального врач», отвечали на ситуацион- дальнейших встречах. ДИМЫМ в наших условиях!
филиала РОО «Отраслевой про- напряжения, обучение комму- ные вопросы, проводили анализ
фессиональный союз работни- никативным навыкам, создание ответов.QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №36 (1288) 27/09/2019 5ОТРАСЛЬ

В50- х годах прошлого сто- НАШ ПРОФСОЮЗ ков с полным комплектом школьных
летия в городе Караганде САМЫЙ ЛУЧШИЙ! принадлежностей.
было создано Управление
водо-канализационного хо- Дня Победы, Дня защиты детей, Дня ром предусмотрены дополнитель- щем поколении и культ-массовая Для 65 детей сотрудников ТОО
зяйства. Прошли десятилетия. В мае Знаний, Дня Пожилого человека и ные оплачиваемые трудовые отпу- работы. Так, на работу с детьми в «Қарағанды Су», которые в этом
2005 года на базе ОАО «Водоканал» Новый год. При профсоюзе рабо- ска поощрительного характера за 2019 году расходы профсоюза со- году в первый раз идут в школу,
было создано ТОО «Қарағанды Су». тает первичная ветеранская орга- длительную непрерывную работу, за ставили более 2 млн.тенге. Заботой было подарено 65 рюкзаков с ком-
В 2018 году ТОО «Қарағанды Су» низация, где на учете состоят более квалифицированный труд работни- профсоюза было охвачено более плектом школьных принадлежно-
отпраздновало свой 60-летний 500 человек. кам предприятия предоставляются 3000 детей сотрудников. В период стей.
юбилей. И вместе с коллективом, при стаже от 5 до 15 лет. летних каникул для детей работни-
отпраздновала свой 60- летний Приоритетом для профсоюза ТОО ков предприятия организовываются Не забывают в ТОО «Қарағанды
юбилей первичная профсоюзная «Қарағанды Су» является сохране- Работники предприятия обеспе- разнообразные экскурсии, летний Су» и о взрослых. Так, по итогам
организация ТОО «Қарағанды Су». ние здоровья и жизни работающих, чиваются спецодеждой, спецобу- отдых в оздоровительных лагерях, отчета первичной профсоюзной
обеспечение защиты их прав, поэ- вью, средствами индивидуальной подготовка к началу учебного года. организации ТОО «Қарағанды
Из 1789 работающих в ТОО «Қа- тому ежегодно разрабатываются ме- защиты, мылом, медикаментами, Су» перед членами профсоюза
рағанды Су», членами профсоюза роприятия по улучшению условий молочными продуктами за работу Так, ко Дню знаний -1 сентября и работодателем, прошедшей 20
являются 1761 сотрудник. Коллек- труда, направленные на предупре- во вредных условиях труда (соглас- в 2019 году за счет средств работо- июля 2017 года, по инициативному
тивный договор между работода- ждение травматизма, профилактику но Приложения № 14,15,16 КД). В предложению работодателя-руко-
телем и профсоюзной организаци- заболевании и укрепление здоровья целях усиления контроля за каче- дателя на территории предприятия водства ТОО «Қарағанды Су», был
ей, который сейчас действует, был работников. ством выдаваемой спецодежды и был проведен веселый праздник для принято решение воинам-афганцам
заключен в июле 2016 года сроком спецобуви, на предприятии созда- детей сотрудников из многодетных (15 чел), работающим на предпри-
на 5 лет. В разные годы профком Во всех подразделениях пред- на комиссия- входной контроль в семей, детей-инвалидов, детей ятии, оплачивать за счет средств
ТОО «Қарағанды Су» возглавляли приятия в соответствии с Законом количестве 6-ти человек, в состав вдов и вдовцов, детей по опекой. предприятия 50% за услуги водо-
Водолагин Е., Орлова Е.Ф., Фила- «О профессиональных союзах» и которой входит и представитель На празднике приняли участие по- снабжения и водоотведения. То
това Е.Ф., Филатова А.Т., Круглова Трудовым кодексом РК избраны и работников- председатель первич- рядка 250 детей работников ТОО есть, ТОО «Қарағанды Су» за счет
С.М., Чередниченко Л.Ф., Распар- работают 28 общественных инспек- ной профсоюзной организации. «Қарағанды Су». Всего же, в ТОО собственных средств производит
кина Г.М., Карахан О.В. При об- торов по охране труда. Инспекторам-контролерам Службы «Қарағанды Су», детей вышепере- оплату за услуги водоснабжения и
мене опытом работы коммунальных сбыта взамен спецодежды за отра- численных категорий в возрасте от водоотведения по тем адресам, где
предприятий и его профсоюзной Коллектив и молодежь предприя- ботанный год выдается денежная 6 до 16 лет -422 человека. Для них живут воины-афганцы, работающие
организации, на областном и респу- тия принимают активное участие в компенсация (Раздел 8, п.8.1.4 КД). из средств первичной профсоюз- на предприятии. Слесарю аварий-
бликанском уровнях, представители общественной жизни. Предприятие ной организации ТОО «Қарағанды но-восстановительных работ С. А.
ТОО «Қарағанды Су» всегда пока- не остается в стороне от участия в Предприятие ежегодно проводит Су» к 1 сентября выделена едино- Моминову, который воспитывает 9
зывали высокий профессионализм городских и областных праздниках, обязательные периодические мед. временная материальная помощь в детей школьного возраста, за счет
и новаторство в коммунальном хо- спортивных соревнованиях и празд- осмотры (Раздел 6.п.4.3 КД) общей сложности,- 1 млн 266 тысяч средств спонсоров,на празднике ко
зяйстве ничных шествиях. Оздоровление тенге. На праздник были пригла- Дню знаний, была вручена едино-
работников проводится в санатори- На предприятии есть подразде- шены воспитанники подшефного временная материальная помощь.
Приоритетным направлением де- и-профилакториях Казахстана кру- ления с вредными условиями тру- детского дома «Кулыншак». ТОО
ятельности профсоюза ТОО «Қа- глогодично (ежегодно на эти цели да (Сильно-действующее ядовитое «Қарағанды Су» на протяжении Как отметил генеральный дирек-
рағанды Су» (через коллективный выделяется более 4 млн. тенге), а в вещество-хлор, Станция аэрации и десятилетий является шефом этого тор ТОО «Қарағанды Су» Д.Исаев:
договор) являются: летнее время выезды в зоны отдыха. т.д.), которым помимо оплаты про- детского дома. Воспитанники дет- «Дети наших работников идут по
цента за вредные условия труда (от ского дома Кулыншак» показали на стопам родителей, устраиваясь на
-защита интересов членов про- Работникам предприятия оплачи- 4-12%), выдается спецпитание и сцене 3 музыкальных и танцеваль- работу в структурные производ-
фсоюза, осуществление обществен- ваются больничные листы в 100%- производится 5%-ное отчисление ных номера. Для участников коллек- ственные подразделения нашего
ного контроля по безопасности ном объеме от средней заработной в пенсионный фонд за счет средств тива воспитанников детского дома предприятия. На сегодняшний день
охране труда, организация культур- платы. Так, коллективным догово- работодателя. Численность работ- «Кулыншак», ТОО «Караганды на нашем предприятии работают
но-массовых и спортивно-оздоро- ников с вредными условиями труда Су» подарило к школе 15 рюкза- представители 20 семейных дина-
вительных мероприятий, оказание на предприятии составляет - 1 477 стий».В 2017 году ТОО «Қарағанды
единовременной материальной человек. Су» принимало участие в Республи-
помощи работникам в различных канском конкурсе «Енбек жолы» в
жизненных ситуациях, благотво- На предприятии проводятся все- номинации «Лучшая трудовая ди-
рительная поддержка первичной возможные спартакиады среди со- настия».
ветеранской организации, благо- трудников и матчи с коллективами
творительная помощь детскому других предприятий. Ежегодно за- Предприятие ежегодно принима-
дому «Кулыншак», оздоровление в траты на спортивные мероприятия ет участие в конкурсе социальной
летних лагерях детей наших работ- составляют 1 млн.тенге. Наши со- ответственности бизнеса «Парыз» в
ников, предоставление беспроцент- трудники умеют не только хорошо номинации «Лучший коллективный
ной ссуды в зависимости от стажа работать, но и отдыхать. Интересно договор» и имеет дипломы и бла-
работы, наши работники получают всегда проходят летние выезды кол- годарственные письма за участие.
вознаграждение за выслугу лет с лектива в заповедные зоны отдыха
дополнением дней в трудовой от- и красивые места Казахстана. Еже- И это лишь маленький эпизод
пуск, совместно с администрацией годно, расходы профсоюза на эту из жизни первичной профсоюз-
рассматриваются и другие социаль- статью составляют более 500 тысяч ной организации ТОО «Қарағанды
ные вопросы. В штате Профсоюза тенге. Су», которая на протяжении 60 лет
числятся 3 единицы: председатель, скромно и планомерно выполянет
бухгалтер и врач-массажист. Орга- Но мы хотим осветить такой не- свою, невидимую подчас, но такую
низационную структуру профсоюза маловажный аспект коллективного важную для микроклимата в коллек-
составляют цеховые комитеты про- договора, как забота о подрастаю- тиве, для обеспечения социальных
изводственных подразделений ТОО гарантий, работу.
«Қарағанды Су». Эти 3 человека и
цеховые комитеты в подразделе- По мнению председателя пер-
ниях, а их более 17, представляют вичной профсоюзной организации
собой слаженную структуру по кон- ТОО «Қарағанды Су» Г.Шахарбае-
тролю за соблюдением прав работ- вой: «Сегодняшние профсоюзы, и
ников. Ежегодно совместно с руко- наш в том числе, работают на новом
водством предприятия проводятся уровне, в соответствии с Законом
празднования: Наурыз- мейрамы, РК «О профессиональных союзах»,
который позволяет эффективно
представлять и защищать интересы
человека труда».

М.БОГДАН,
Карагандинская область

6 КӘСІПОДАҚ ТЫНЫСЫ №36 (1288) 27/09/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

АҒА ҰРПАҚТЫ ҚҰРМЕТТЕУ
БОЛАШАҚ ҰРПАҚТЫҢ
КӨРЕГЕНДІГІ

«Кəсіподақтар күні» мере- елеулі үлесін қосып, ұстаздық жол- ҮЛКЕНДЕР ЖОЛЫ ҰЛЫЛЫҚ,
кесіне арналған айлық іс-шара да тынбай еңбек еткен ұстаздарға ҰРПАҒЫ ЖҮРЕР ҰҒЫНЫП
жоспарының негізінде Түркістан сый – сияпат жасалды.
қалалық білім жəне ғылым қыз- Ұстаз ұғымы – ұлттың ұстыны еңбек еткен ардагер ұстаздарды орай ақжарма тілегін ақтарып,
меткерлері кəсіподағы бастауыш Іс-шарада көп жыл білім сала- мен ұжданы. Тіпті, мұғалімдерді марапаттау салтанаты өтті. Жиын- залдан орын алған қонақтарға
кəсіподақ ұйымдарымен бірлесе сында басшы қызметін атқарған мемлекеттің жүрегі десек те жара- да Құрманғазы ауданының əкімі бірқатар марапаттар мен естелік
отырып, кəсіподақтар күнін атап ұстаздардың ұстазы атанған сар. Олай дейтін себебіміз, елдің Қайрат Нұртаев, «Қазақстандық сыйлықтар табыстады. Құрмет-
өту бойынша біршама жұмыстар Х.А.Яссауи атындағы жалпы орта ертеңі мен еркіндігі саналатын салалық білім жəне ғылым қыз- теу салтанатында барлығы 60-тан
атқарды. мектебінің директоры Э.Абдува- келешек ұл-қыздарға алғаш əріп меткерлері кəсіподағының Атырау астам білім саласының ардагер-
хабовқа теледидар, С.Рахимов танытып, адам бойында болатын облыстық ұйымы» ҚБ төрағасы лері ұлығыланып, бір-бірін құт-
Қазақстан Республикасының атындағы жалпы орта мектебінің кісілік қасиетке кілт табатын да Қылышбай Сүндетұлы, аудандық тықтап, мəре-сəре күй кешті.
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан директоры қызметін атқарған, зей- осы – ұстаздар. ардагер ұстаздар кеңесінің төраға-
Назарбаевтың 2013 жылғы 22 қа- неткерлік жастың зейнетін көремін сы Нұрлығайын Нұғыманов, ау- Шарада С.Көшекбаев атындағы
рашадағы №698 Жарлығымен Қа- деген үміті ақталмай өмірден өткен Ағымдағы жылдың 23 қыркүй- дандық білім бөлімінің басшысы аудандық мəдениет үйінің өнер-
зақстанда «Еңбек күні» мерекесі кəсіподақ мүшесі Р.Нышановтың ек күні С.Көшекбаев атындағы Гүлфара Құбаева, ардагер ұстаз паздары мен аудан мектептері
жəне «Қарттар күні» белгіленген жанұясында болып, «Еске алу» аудандық мəдениет үйінде Білім Жұмақай Ғұмаров жəне Білім оқушыларының дайындаған кон-
жəне ол қыркүйек айының соңғы мақсатында жанұясына теледидар жəне ғылым қызметкерлері кəсіпо- жəне ғылым қызметкерлері кəсіпо- церттік бағдарламасы ұсынылды.
жексенбісінде аталып өтілетін сыйға тарту етілген. Рахым Баба- дақтары аудандық комитетінің дақтары аудандық комитетінің
мерекелік күндер Кəсіподақтар жанұлының ұрпақ тəрбиесіндегі ұйымдастыруымен білім беру са- төрағасы Əуез Ізжанов мерекеге Айнагүл ШАКУПОВА,
күнімен тұстас келген қос мерекені еңбегі, оның адал, еңбексүйгіш, із- ласында ұзақ жылдар абыройлы Атырау облысы
бірге атап, жалпыға ортақ еңбек денімпаздық қасиеті жастар үшін
қоғамын құру туралы идеялары- үлгі өнеге болып отыр.
ның шеңберінде өнімді еңбекке
ынталандыру, жастар арасында Түркістан қаласында Кəсіп-
жұмысшы кəсіптерін насихаттау, одақтар күні мерекесіне арналған
үлкенді сыйлау, оларға құрмет салтанат осындай игі іс-шаралар-
көрсету ата – бабадан келе жатқан мен басталды.
салтымыз болғандықтан, қоғамға
Түркістан облысы

ҮЗДІК ЖАС МҰҒАЛІМДЕР БАЙҚАУЫ
БАСТАУ АЛДЫ

КЕЛЕШЕК ЖАСТАРДЫҢ «Кəсіподақтар күні» мерекесіне жəне информатика пəндері бойын- Байқауға 1-5 жылға дейін еңбек
МӘСЕЛЕЛЕРІН КӨТЕРУДЕ арналған айлық іс-шара жоспары- ша іріктеліп, тақырыпты ізденіспен өтілі бар 51 жас педагогтар қаты-
ның негізінде Қазақстандық сала- ашып, жас ұрпақтың бойына құн- сып, «Үздік жас мұғалім-2019»
лық білім жəне ғылым қызметкер- дылықтарды дарытып, оқушы- аудандық байқауының қорытын-
лері кəсіптік одағының Түркістан ларға сапалы білім беруде кəсіби дысы бойынша «Жаушықұм»
облыстық ұйымының іс-шара тұрғыда шыңдалып келе жатқан- мектеп-лицейінің химия пəнінің
жоспарына сəйкес, Төлеби аудан- дарын көрсеткен. мұғалімі А.Садыбек, Т.Айберге-
дық білім бөлімі жəне аудандық нов атындағы мектеп-гимназия-
кəсіподақ комитетінің ұйымдас- Нəтижесінде 1 орын алған жас сының бастауыш сынып мұғалімі
мұғалімдер өз пəндері бойынша

Шымкент қаласындағы Абай Жастар жылында жастарды қол- тыруымен Елбасының Жолда- облыстық кезеңге жолдама алды. Н.Сұлтанова, А.Иманов атындағы
кітапханасында «Еркін пікір» ди- дау мақсатында арнайы іс-шаралар уындағы жастар жылына арналған Жүлделі орын алған қатысушы- жалпы орта мектебінің математи-
алогтық алаңында «Жастардың ұйымдастыру тізбегінің жасалуы, жас педагогтардың əлеуметтік ста- ка пəнінің мұғалімі А.Қалдарбек,
жетілуіне ыңғайлы орта жəне қоғамдық автокөліктердің жұмыс тусын жəне шығармашылық по- лар алғыс хатпен жəне Төлеби М.Горький атындағы жалпы орта
жағдай» тақырыбында жастармен уақытын ұлғайту, Шымкент қала- тенциалын белсендіру, əрі қарай аудандық кəсіподақ комитетінің мектебінің ағылшын тілі пəнінің
кездесу өтті. сын ТМД елдері арасында «Мəдени кəсіби шеберліктерін жетілдіруіне арнайы сыйлықтарымен марапат- мұғалімі Г.Рүстемова, «Ақалтын»
астанасы» ретінде қалыптастыру жағдай жасау мақсатында Қ.Сат- талды. жалпы орта мектебінің қазақ тілі
Кездесуге Шымкент қаласы «Ке- үшін жастар арасында сенбілік паев атындағы №4 жалпы орта пəнінің мұғалімі А.Ахметова,
лешек» жастар кеңесінің төрайы- ұйымдастыру, «Bilim Ortalygy» мектебінде аудандық «Үздік жас Сонымен қатар, Шардара ау- «Ұзын ата» жалпы орта мектебінің
мы, Шымкент қаласының Жастар жобасы аясында «Кітап оқы» мұғалім-2019» байқауы өткізілді. данындағы Б.Соқпақбаев атын- орыс тілі пəнінің мұғалімі С.Ход-
мəслихатының депутаты Аши- жиынын ұйымдастыру мəселелері дағы жалпы орта мектебінің жəне жаев І-орынды иеленіп, арнайы
мова Жасмин жəне «Жас Отан» қозғалып, оның шешу жолдары Бауқауға аудандағы жалпы орта Қ.Сағырбайұлы атындағы жалпы сыйлықпен марапатталды жəне
жастар қанатының төрағасы Арман қарастырылды. білім беретін мекемелердегі 5 орта мектебінің базаларында қа- облыстық байқауға жолдама алды.
Алибеков жəне депутат жастар мен жылға дейінгі еңбек өтілі бар 35 зақ тілі мен əдебиет, орыс тілі мен
белсенді жастар қатысты. Алдағы кезде осы жобалар ая- жас мұғалім қатысты. əдебиет, ағылшын тілі, бастауыш Ордабасы аудандық білім жəне
сында «Жас Отан» жастар қанаты сынып, тарих, химия, биология, ғылым қызметкерлері кəсіподағы
Еркін форматта өткен жиынға мен «Келешек» жастар кеңесі мен Байқаудың бірінші кезеңінде физика, математика, информатика, комитеті мен аудандық білім бөлімі
30-дан астам жастар қатысып, Жастар мəслихаты бірге етене жұ- аналитикалық карта мен мұғалім- география, көркем, еңбек пəнінің жəне аудандық спорт жəне дене
қазіргі таңда жастардың өзекті мыс атқаратын болды. нің портфолиосы үлгіге сай тапсы- жас мұғалімдері арасында «Үздік шынықтыру бөлімдерінің ұйымда-
мəселелері: жастардың оқу орын- рылса, ал екінші кезеңінде өзін-өзі жас мұғалім-2019» аудандық бай- стыруымен мұғалімдер арасында
дарында мəртебесін көтеру, биылғы таныстыру жəне панорамалық са- қауы өтті. аудандық спартакиада өткізіліп,
бақ немесе жоба тапсырмасы бой- спорттың 10 түрінен: волейбол,
ынша өз шығармашылықтарымен Байқаудың ашылуына Шарда- кіші футбол, баскетбол, үстел
таныстырған. ра аудандық салалық білім жəне теннисі, шахмат, кір тасын көте-
ғылым қызметкерлері кəсіподағы- ру, арқан тарту, қол күресі, жеңіл
Байқау қорытындысы бойынша ның төрағасы Ұ.Жұман, аудандық атлетика жəне тоғызқұмалақ түр-
11 жас мұғалім қазақ əдебиеті, білім бөлімі əдістемелік каби- лерінен жарыстар өтті.
ағылшын, орыс тілі, тарих, баста- нетінің меңгерушісі Н.Жұман жəне
уыш сыныбы, химия, биология, əдіскерлері Қ.Жаутикова, Г.Мыр- Түркістан облысы
география, математика, физика забекова, С.Төлегенова қатысты.

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №36 (1288) 27/09/2019 7ПАНОРАМА

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ТРУДА

БАСТАУЫШ КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫНА В преддверии Дня Труда и ного труда. Социальный пакет на
ӘДІСТЕМЕЛІК КӨМЕК КӨРСЕТІЛДІ Дня Профсоюзов Казахстана, 25 каждого работника за 2018 год
сентября т.г., главный специа- составил 105222 тенге. Средняя
Алматы облыстық білім Жиынды Кербұлақ аудандық кəсіподақ ұйымының жұмы- лист ОО «Локальный профсоюз заработная плата на предприятии
жəне ғылым қызметкерлерінің кəсіподақ филиалының төрағасы сымен танысты. Ұйым төрағасы работников сельского хозяйства более 158 тысяч тенге. На День не-
кəсіподақ ұйымы жəне аудан- Жақан Ноғайбайұлы жүргізіп, Эльмира Жарқын іс-номенклату- Северо-Казахстанской области» зависимости выплачивают всем
дық, қалалық филиалдары кəсіподақтың негізгі бағытта- расына сəйкес құжаттарын көр- Н.А. Залогина совместно с пред- работникам тринадцатую зарплату,
əр айдың үшінші жұмасын- рына түсініктеме берді. Келесі сетсе, мектеп басшысы Мадина седателем молодежного совета от 1,5 до двух окладов. Поддержи-
да «Бастауыш кəсіподақтағы сөзді облыстық кəсіподақ ұйымы Жаңабайқызы оқу ғимаратында «Келешек» территориального вают молодоженов и пенсионеров.
бір күн» шарасын ұйымдасы- төрағасының орынбасары Нари- төтенше жағдайларды алдына – объединения «Профсоюзный
тырып, бастауыш кəсіподақ ман Естібайұлы алып, Мемлекет алу шараларының жүргізілгенін Центр СКО» Н.Ш.Бухаровым Работников обслуживает столо-
ұйымдарына əдістемелік көмек басшысының Жолдауында көр- жəне оқу кабинеттерінің талапқа посетили первичную профсо- вая, в которой 50% стоимости обе-
көрсетуді дəстүрге айналды- сетілген бағыттарға тоқталып, сай жабдықталғанын жеткізіп, оқу юзную организацию локального да оплачивает работодатель, дей-
рған. Аталған шара ағымдағы «Педагог мəртебесі туралы» ғимаратын аралатты. профсоюза ТОО «Молсервис» ствуют медпункт и физиокабинет,
жылдың 20 қыркүйегі күні заңның жобасындағы өзгертулер Кызылжарского района. спортивный зал, 12 санитарных
жалғасын тауып, облыстық мен толықтырулар жайын айтты. Сонымен қатар, облыстық комнат. В этом году приобретен
ұйымның өкілдері Кербұлақ Биылғы оқу жылын облыстық кəсіподақ ұйымының қызметкер- ТОО «Молсервис» образовано в новый автобус для доставки рабо-
ауданына барды. ұйым «Бастауыш кəсіподақ ұйы- лері Кербұлақ ауданына қарасты 1991 году. Основное направление чих. Большое внимание уделяется
мының жылы» деп жариялағанын Шұбар, Ақжар орта мектептерінің деятельности-производство молоч- безопасности и охране труда. Для
Алматы облыстық білім жəне жеткізіп, осы мақсатта атқарылып атқарған жұмыс барысын қадаға- ных продуктов. На сегодняшний этого оборудованы два кабинета
ғылым қызметкерлері кəсіподақ жатқан жұмыстарды атап өтті. лады. Бұндай шара облыс көлемін- день предлагаемый ассортимент по ТБ. Кроме цельномолочного,
ұйымы төрағасының орынбаса- Шара барысында кəсіподақ мүше- де өтіліп, жалпы 12 бастауыш включает около 30 наименований на предприятии функционируют
ры Нариман Естібаев, бас маман- лері тарапынан бірқатар сұрақтар кəсіподақ ұйымына əдістемелік продукции. автотранспортный, ремонтно-
дар Маржан Жұмабек, Лəйлə қойылып, толық жауап берілді. көмек көрсетілді. механический, котельный цеха.
Сағынғалиқызы алдымен Беріктас Численность работающего пер-
ауылындағы орта мектептің еңбек Кездесуден кейін қоғамдық Алматы облысы сонала составляет 124 человека, Предприятие является участни-
ұжымымен кездесті. бірлестіктің өкілдері бастауыш которые все являются членами ком конкурса по социальной от-
профсоюза. Председателем про- ветственности бизнеса «Парыз»
фсоюзного комитета уже много лет в номинации «Лучший коллек-
избирается Краснощек Ольга и за тивный договор» и в 2019 году на
активную профсоюзную работу областном этапе стало лауреатом
была отмечена в 2018 году госу- среди субъектов среднего предпри-
дарственной наградой- медалью нимательства.
«20 лет Астаны».
Успех ТОО «Молсервис» обе-
Работа профкома и работодателя спечен работой стабильного и сла-
строится на принципах социально- женного коллектива, которым уже
го партнерства, реализованных в 23 года руководит Чепурко Сергей,
коллективном договоре. На пред- Почетный гражданин Кызылжар-
приятии созданы все условия для ского района.
высококачественного и безопас-
СКО

УЧИТЕЛЬ ЭТО ПРИЗВАНИЕ

ТУРИСТІК СЛЕД ЖОҒАРЫ ДӘРЕЖЕДЕ ӨТТІ Областной профсоюзной органи- организации работников образова-
зацией работников образования и ния и науки я отдохнула в санато-
Ағымдағы жылдың 19-20 қыркүйек аралығында Ұйымдастырушылар тарапынан Сарқан ауданық науки особое внимание уделяется рии-профилактории «Энергетик»,
«Жалпы əлемдік туризм» күніне орай Сарқан ау- кəсіподақ филиалының төрағасы Ермек Алинов сөз ветеранам-педагогам. В течение где каждый человек может улуч-
данында білім қызметкерлеріне арналған туристік алып, жарыстың ережесімен таныстырды. Сонымен последних шести лет получили шить своё здоровье, стать более
следі өтті. қатар, шара қатысушыларына сəттілік тіледі. Жарыс- возможность бесплатно отдохнуть энергичным, здоровым и счастли-
тың бас төрешісі Марат Калимжанов сөз алып, ко- на базе санатория-профилактория вым, благодаря положительным
Алматы облыстық білім жəне ғылым қызметкерлері мандалар арнайы жасалған кедергілерден өту арқылы «Энергетик» более 400 ветеранов эмоциям и полученному лечению.
кəсіподақ ұйымының Сарқан аудандық филиалы, алғашқы болып бақ сынайтындығын жеткізіп, спорт- педагогического труда Павлодар- Огромная благодарность за заботу,
аудандық білім бөлімі жəне аудандық спорт бөлімі тық шараны ашық деп жариялады. ского Прииртышья. уважение и внимание областной и
бірлесіп өткізген шараға 11 команда қатысты. районной профсоюзной организа-
Жарыстың алғашқы күнінде 8 адамнан құрылған В честь Дня Конституции и Дня ции работников образования», -
Шараның ашылу салтанатына Сарқан қаласының команда мүшелері табиғат аясында жарыс жолағын знаний очередная группа ветеранов отмечает ветеран педагогического
əкімі Амантай Мұқанов арнайы қатысып, қатысушы- бағдарлау, əріптестер бір-біріне медициналық көмек имела возможность поправить своё труда и профсоюзного движения
ларға ізгі тілегін жеткізді. көрсету, су бетімен келесі бетке жету сынды түрлі здоровье в санатории. Клара Касымова.
кедергілерді бағындырды.
Внимательные врачи, обслужи- «Для меня путевка в санаторий
Келесі күні жарыс қатысушылары қабырға газеті, вающий персонал, комфортные – это прежде всего замечательная
тұрмыстық, суреттер жəне бейне байқаулар сайысын- условия, полноценное питание – возможность пообщаться с быв-
да бақтарын сынап, өзара үздікті анықтады. все это позволило в течение де- шими коллегами», - пишет вете-
сяти дней получить комплексное ран педагогического труда Тамара
Жарыс нəтижесі бойынша І орынды Теректі орта лечение, восстановление здоро- Санкина – Ворошилова.
мектебі, ІІ орынды Тасарық орта мектебі жəне ІІІ вья. В программу отдыха входи-
орынды Ақын Сара атындағы орта мектебі иелен- ли прогулки по берегу Иртыша, Ветераны педагогического тру-
ді. Жеңімпаздарға аудандық кəсіподақ филиалының общение друг с другом, концерт- да Турдвай Гулжамила, Иманова
дипломдары жəне бағалы сыйлықтары табысталды. ная программа, организованная Разия, Карабек Рымды, Гиза-
филиалом ОО «Профсоюзная туллина Гульсум, Жаксыбаева
организация работников образо- Кайырлы, Маликова Нескен,
вания района Аққүлы», прогулка Исабаева Айгерим, Резуанова
на теплоходе «Казахстан» по реке Кункей и другие благодарят меди-
Иртыш. цинский и обслуживающий персо-
нал за внимательное и профессио-
Отзывы отдыхающих ветеранов нальное отношение.
педагогического труда.
Павлодарская область
«Впервые благодаря бесплатной
путевке областной профсоюзной

Сандуға СМАИЛОВА,
Алматы облысы


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The_Racha_-_Brochure
Next Book
136569205-80078983-Metodica-gradinita