The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ilovepdf_merged

ilovepdf_merged

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №43 1295) 15/11/2019

Құрметті
әріптестер!

Баршаңызды тәуелсіз
Қазақстанның айшығы бо-
лып саналатын - Ұлттық
Теңге күнімен шын жүрек-
тен құттықтаймын!

Тәуелсіз еліміздің та-
рихында мемлекет мәр-
тебесін өсіріп, экономи-
камыздың нығаюында
ұлттық валютамыздың
орны айрықша.

Сонымен қатар, Қазақ-
стан экономикасының
қаржы әлеуетін дамытуға
және күшейтуге үлес қо-
сып жүрген қаржыгерлер
мен ауыл шаруашылығын
өркендету жолында ерен
еңбегімен ерекшеленген
ауыл шаруашылығы сала-
сы қызметкерлерін кәсі-
би мерекелерімен құт-
тықтаймын!

Ел игілігі үшін атқарып
жүрген қажырлы еңбек-
теріңізге жеміс, толағай
табыс тілеймін.

Құрметпен,
ҚР Кәсіптік одақтар

федерациясының
төрағасы

Ералы Тоғжанов

КӘСІПТІК ОДАҚТАР ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН СУД
КӘСІПОРЫНДАРДА ҚАУІПСІЗ ЕҢБЕК ПОСТАНОВИЛ
ЖАҒДАЙЛАРЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН И ВОССТАНОВИЛ

ҚР Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Ералы Тоғжанов Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен барды. Профсоюзы
защитили рабо-
ҚР Кəсіподақтар Федерациясының төрағасы Маңғыстау облысының көптеген ірі кəсіпорын- ұйымдастыру, жұмыстан босайтын жұмыскер- чего с 26-летним
Ералы Тоғжановтың өңірдегі екі күндік жұ- дарында кəсіподақ ұйымдары жұмыс істейді. лерді қайта оқыту жəне жұмысқа орналасты- стажем.
мыс сапары Қазақстанның Халық жазушысы, Облыста 80 мыңнан аса еңбеккер - кəсіподақ рудың нұсқаларын алдын ала дайындау, өзіне Территориаль-
Еңбек Ері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты мүшелері. Өңірдегі кəсіподақтар ұйымының қабылданған міндеттердің нақты орындалуы ное объедине-
Əбіш Кекілбаевтың ескерткішіне гүл шоғын жұмысы бірқалыпты, - деп атап өтті С.Тұрымов. қажет» - деп атап өтті ҚРКФ төрағасы. ние профсоюзов
қою рəсімімен басталды. Павлодарской
Өз кезегінде ҚРКФ төрағасы Ералы Тоғжа- Биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында области, объе-
«Əбіш аға өзі еңбекқор еді жəне өз шығарма- нов əлеуметтік-еңбек қатынастарында қоғамды, республикамызда 3 еңбек дауы ресми тіркел- диняя в своих
ларын да еңбек адамына арнап жазатын. Бүгін, кəсіподақ пен еңбек ұжымдарын алаңдатып ген. Қыркүйек-қазан айларында еңбек даулары рядах 17 от-
міне, сондай еңбекқор адамдардың арқасында отырған мəселелерге тоқталды. Сонымен қатар, өрістеп, кəсіпорындарда 17 əлеуметтік-еңбек раслевых про-
Кекілбаев мүсінге айналып, еңбектің арқасында шетелдік компаниялардағы жұмыс берушілер даулары орын алған. фсоюзов, 1380
Əбіш ағаға арналған зəулім мұражай ашылып, тарапынан орын алған еңбек заңнамаларын бұзу, первичных про-
зерттеулер жасалып, кітаптар шығарылып, теа- еңбек даулары мен жанжалдарды болдырмау, Соның ішінде, салаларға бөліп қарасақ, 11 фсоюзных орга-
трда Əбіш жазушының шығармалары сахнала- қарызды еңбекті пайдалану жəне жұмыскер- еңбек даулары мұнай-газ саласына қатысты низаций, всегда
нып жатыр. Осының бəрі абыз тұлғаны мəңгілік лердің əлеуметтік-еңбек құқықтарын қорғау туындаған. Бірінші жарты жылдықтағы əлеу- находится во
етуге арналған игілікті істер - адам қолымен, жайын жеткізді. меттік-еңбек дауларының басым бөлігі - 6 оқиға взаимодействии
адам ниетімен атқарылып жатқан еңбек», - деді Маңғыстау облысында тіркелген. Кəсіподақтар с локальными
Ералы Тоғжанов өз сөзінде. Қазақстан Респу- «Кəсіптік одақтар федерациясы Үкімет наза- төрағасы кəсіпорындардағы ұжымдық шарт- профсоюзами и
бликасы Кəсіподақтар Федерациясының төраға- рын бірнеше рет шетелдік капиталмен жұмыс тармен қамтылудың деңгейі төмен екендігіне филиалами от-
сы мұражайды салуға атсалысқан еңбеккерлерге істейтін кəсіпорындар республикамызға шетел- басты көңіл аудару қажеттігін жəне бұл бағытта раслевых про-
ризашылығын білдіріп, алғыс хаттармен мара- дік жұмыс күшін енгізу ережелерін үнемі сақтай жұмысты белсенді жүргізуге шақырды. Қазіргі фсоюзов.
паттады. бермейтіндігіне, қазақстандық жұмыскерлердің күні Маңғыстау облысындағы жұмыс істейтін
еңбегіне құрметпен қарамау, ұлттық заңнама- 10 200 кəсіпорынның 1 488-де ұжымдық шарт на стр. 3
Содан соң Ералы Тоғжанов облыс əкімі ларды əдейі немесе жасырын түрде елемей- жасалған. Қамтылу 14,6% құрайды. Өндірістік
Серікбай Тұрымовпен кездесті. тіндіктеріне аударды. Мұның бəрі əлеуметтік жарақаттанушылықты төмендету жөніндегі
кикілжіңдердің тууына əкеледі»,- деді Ералы шаралар бойынша Ералы Тоғжанов қауіпсіздік
Облыс əкімі ҚРКФ төрағасына өңірге келген Тоғжанов. жəне еңбекті қорғау бойынша кəсіпорындарда
жұмыс сапарына сəттілік тілеп, жұмысшылар- өндірістік кеңестер құру жұмысын белсенді
дың мүддесін қорғап, жұмысшылар мен жұмыс Əлеуметтік шиеленістерді азайту үшін жұмыс жүргізу қажеттігін баса айтты.
берушілер арасында дəнекер болу - кəсіподақтар берушілердің жергілікті атқарушы билік орган-
қызметінің негізгі міндеттерінің бірі екендігіне дарымен жəне кəсіподақтармен өзара белсенді (Жалғасы 2-бетте)
тоқталды. Серікбай Тұрымовтың айтуынша, əрекеттерде болуы, құқықтық сауаттандыруды

4 ИНТЕРВЬЮ №43 (1295) 15/11/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

Биржан Бидайбекович, МИНИСТР ТРУДА
будучи первым заместителем И СОЦЗАЩИТЫ
О СЕБЕ, ДРУЖБЕ
Председателя ФПРК, внес В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
значительный вклад в разви- И О МНОГОДЕТНЫХ
тие профсоюзного движения СЕМЬЯХ
страны, в повышение качества
Газета «QAZAQSTAN KÁSIPODAǴY» предлагает Ваше-
защиты трудовых прав и му вниманию первое большое интервью Министра
эффективной защиты труда и соцзащиты населения Биржана Нурымбетова
Человека труда. для информационного портала NUR.KZ.

Данное интервью демонстри- к ней, домой. Она живет у меня в Жамбылской онную систему и назвали ее «Социальная карта дохода. Изначально участковая комиссия, кото-
рует, что Министр труда об- области, район Луговской - там шикарная приро- семьи», куда включены 52 критерия – чтобы не рая состоит из представителей госорганов, об-
да, в 12 километрах - горы, воздух, запах детства, происходило в семье – система будет это вы- щественных организаций, должна была обойти
ладает всеми необходимыми рядом с мамой - вот самый лучший отдых. являть. Например, у человека была работа, он и посмотреть, кто и в каких условиях живет. По
компетенциями для развития ее потерял, или заболел, или стал инвалидом, закону АСП выплачивается в пределах той сум-
- Вас лишь недавно назначили на долж- или его дети пошли в школу. Мы будем видеть мы, которая предусмотрены в бюжете. То есть
социально-экономических ность министра труда и социальной защиты, – этой семье действительно тяжело, независимо вот этот человек, который живет в двухэтажном
отношений в стране. и судя по всему, отдых вам пока не светит. от того, получает она пособия или нет. И на эту коттедже, получая АСП, забрал деньги другой
Это ведомство, к сфере деятельности кото- семью должны обратить внимание, не только семьи, которая действительно в этих деньгах
В рамках проекта NUR.KZ рого приковано особое внимание. С какими социальная служба, а все госорганы – это и сфера нуждается.
«Завтрак с министром» глава чувствами принимали портфель? здравоохранения, и образования, и местные ис-
самого народного министер- полнительные органы в целом. Все эти службы Если говорить об упущении, то я скажу так:
ства – министерства труда и - Да, это непростое и сложное министерство, должны прийти к семье и помочь. А сегодня не сработали люди, которые принимали заявле-
социальной защиты населения которое затрагивает практически каждого чело- система построена так: человек приходит сам. ния на АСП, некоторые этим воспользовались,
Казахстана Биржан Нурымбе- века в стране – от рождения до последних дней. Но та семья не пошла, и никто не знал, что она в итоге такие ситуации имели место.
В наши функции входит содействие занятости находилась в таком положении. Если мы постро-
тов раскрыл народу некото- безработного непродуктивно занятого населения, им эту систему, думаю, такие семьи больше не Поэтому наша задача сделать так, чтобы тако-
рые факты о себе, ответил на защита интересов работающих, и обеспечение останутся без внимания. го больше не было. Сейчас в Мажилисе рассма-
безопасности охраны труда, оказание специаль- тривается законопроект – мы усиливаем ответ-
вопрос о том, почему адрес- ных социальных услуг. И это не полный перечень - Как так вышло, что людей могут ли- ственность и возможности участковых комиссий.
ной соцпомощи многодетные функций министерства труда. Вы спрашиваете, с шить права на АСП из-за нескольких кур в Обязательное условие в законе - делать обследо-
какими чувствами я принимал портфель - навер- хозяйстве? Или вовсе не назначить пособие вание домохозяйств и смотреть на ситуацию, но
семьи могут лишиться из-за ное только с грузом большой ответственности, из-за лишних 69 тенге, превышающих порог при это не нужно перебарщивать, смотреть, есть
нескольких кур в хозяйстве и и прежде всего, перед людьми. Потому что это бедности? ли у него там в наличии холодильник или куры.
министерство должно соответствовать своему Мы разрабатываем критерии, которые действи-
о том, какие системные про- названию – социальной защиты населения. - Здесь важно определить точку социальной тельно будут визуально указывать на положение
блемы в социальной политике справедливости. Но АСП – это не пособие, а семьи, на них будут опираться участковые комис-
- Как изменился ваш уклад жизни в связи с адресная помощь именно тем, кто находится сии. В них мы планируем также включить тех
страны он намерен решить. новым постом? Судя, по-вашему, фэйсбуку, вы по доходам ниже черты бедности. Это порог, же получателей АСП, чтобы они сравнительно
стали менее активны в соцсетях, не хватает который исчисляется в тенге, он сегодня равен оценивали.
- Меняли ли вы что-либо в этом кабинете времени? - 20 789 тенге, даже если доход на 1 тенге выше,
после своего предшественника? Может быть, это право не наступает. Поэтому здесь важно - Что насчет бюрократии с предоставле-
мебель, или вот картину, например? - В социальных сетях я давно, но действи- не разбираться с АСП, для государства важно нием АСП? Ранее говорилось о том, что при
тельно, чуть больше двух месяцев ситуация со заниматься повышением доходов населения в подаче заявления на получение помощи доста-
- Нет, ничего не менял, вообще у меня этого свободным временем кардинально изменилась. целом – повышать заработную плату, работать с точно удостоверения личности. Но получате-
в характере нет – я не то, что вещи, но и кадры Сегодня его практически не остается, но у ми- работодателями, чтобы они повышали зарплаты, ли повсюду жалуются на трудности со сдачей
не меняю. Хотя у нас ведь это есть, когда новый нистерства есть аккаунты в социальных сетях, вводить новые пособия. У нас на самом деле документов и говорят, что в центрах приема
руководитель приводит свою команду. Я не сто- где очень активно идет работа, идет обратная доходы небольшие, среднедушевой доход по с них требуют многочисленные справки.
ронник таких подходов. Считаю, что, если здесь связь с населением. Но свои личные аккаунты официальным данным – 96 тысяч тенге, считая и
люди работали до меня, значит они специалисты, я обязательно просматриваю, делать это при- высокооплачиваемые, средняя зарплата по стра- - Нюанс в другом, по закону, для того, чтобы
просто нужно с каждым находить общий язык и ходится ночью. Если есть какие-то конкретные не – 177 тысяч. Но 75% работников получают назначить АСП, необходимо только заявление.
продолжать работу. А кабинеты и удобства - на обращения, мне удается сделать какой-то скрин- ниже этого показателя. А 54% получают меньше Но АСП сегодня назначается на 6 и 12 месяцев, а
втором плане. А вам не нравится картина? шот, записать фамилии, и утром я прошу своих 100 тысяч. Поэтому в этой ситуации мы долж- в последующие месяцы получатель должен под-
коллег, заместителей созвониться, разъяснить, ны заниматься повышением доходов населения, тверждать свое право, уведомлять о каких-либо
- Нет, что вы. Кстати, о картинах. Я слы- разобраться в ситуации. Но со временем я, ко- тогда и не будет потребности в АСП, не будет изменениях, должен отчитываться, что он сделал
шала, что в детстве вы лучше всех рисовали нечно, возобновлю свою активность в соцсетях. людей, которые живут за чертой бедности. на эти деньги. Тем более что есть АСП, которое
портрет Ленина и вообще были очень раз- выплачивается единовременно, за 3 месяца. И
носторонним ребенком. Это правда? - Трагедия семьи Ситтер, которая в феврале У меня на приеме было две семьи, у каждой вот то, на что население жалуется, связано имен-
этого года потеряла при пожаре во времянке по 5 детей. Одна получает АСП, а у другой доход но с этими процедурами после назначения АСП.
- Я был довольно смышленым ребенком, хоро- пятерых дочерей, вскрыла немало проблем в на 500 тенге выше, и она не получают. Но мы Я, например, лично, не сторонник вот таких ве-
шо учился, закончил школу с золотой медалью. социальной политике страны, в частности, понимаем, что у них жизненная ситуация одина- щей. Чем больше процедур, условий, отчетов,
Всегда шучу с друзьями, что много чего умею, многодетных семей. Что вы, как министр ковая, поэтому 500 тг ничего не решают. И мы, тем больше мы создаем проблем. И такие вещи
но ни в чем яркий талант не проявился. У меня труда и социальной защиты, планируете сде- проанализировав ситуацию, поняли, что если у даже подталкивают население, на то, чтобы что-
были разные увлечения, и да, я рисую. В школь- лать для того, чтобы решить эти проблемы, нас сегодня 1 млн 600 тыс получают АСП, из них то скрыть. Я за то, чтобы все было проще. До
ные годы директор школы разрешал и доверял и чтобы подобное не повторилось? миллион – дети, то из них более 60% - это дети этого года всегда АСП назначалось на каждый
рисовать Ленина только мне. из многодетных семей. В многодетных семьях квартал отдельно, и тогда никаких отчетов в
- Это ужасная трагедия, которая произошла в доходы не выдерживают и поэтому мы вводим течение квартала не было. Поэтому мы сейчас
- Чем еще увлекались? начале года. Да, можно сказать, что она выявила новое госпособие для многодетных семей, кото- хотим снова перейти на такой формат. Перейдя
- Был музыкальным мальчиком, играл на ак- большие проблемы в социальной сфере, и самое рое не будет зависеть от дохода, а будет зависеть на квартальное назначение выплат, как раньше,
кордеоне, чуть постарше перешел на гитару. В главное – недостаточное внимание со стороны от количества детей, дифференцированно, то я думаю, что этих вопросов с предоставлением
спорте я - болельщик, и сам тоже люблю играть государства, госорганов к конкретной семье. есть четверо детей – 42 тысячи тенге, пятеро дополнительных документов по возникшим но-
в футбол. Мне хорошо давались шахматы, был Можно аппелировать цифрами, сказать, что мы детей – 53 тысячи тенге и так далее. вым обстоятельствам не будет.
пятикратным чемпионом района, увлекался фо- ежегодно выделяем на социальные выплаты 3
тоделом. Вообще, я жил в сельской местности, и трлн тенге, обеспечиваем работой, но жизнь и - Пока одни многодетные семьи, сводящие - Недавно в мессенджерах было распростра-
потому с детства был приучен к труду. К приме- реальность - она иная. В конкретной семье могут концы с концами, заставляют вернуть госу- нено сообщение о том, что каждому ребенку
ру, я очень хороший штукатур. В студенческие одновременно быть несколько проблем – нет дарству сотни тысяч полученных АСП из-за в Казахстане, независимо от социального по-
годы, когда мы работали в студенческих отря- работы, жилья, есть дети с тяжелыми заболе- проданной двумя месяцами ранее коровы, дру- ложения и количество детей в семье, государ-
дах – это было моим большим преимуществом. ваниями. Да, поддержка оказывается – измени- гие в это время, имея бизнес и трехэтажные ство ежемесячно будет выдавать 11 тысяч
С 8 класса убирал хлеб на комбайне, с начала лись параметры адресной социальной помощи, коттеджи, преспокойно получают спецпо- тенге. Пресс-служба министерства заявила,
помощником комбайнера, потом чуть постарше стали решаться жилищные вопросы многодет- мощь. Чье это упущение? что это фейк, а у меня вопрос – почему подоб-
сам водил комбайн, это был «Енисей». ных семей, появились новые программы, но я ное невозможно?
– Как давно в последний раз штукатурили? все-таки хочу акцентировать внимание на том, - 1,6 млн человек получают АСП. Это дей-
- Когда был студентом, и после окончания что независимо от того, получает семья АСП и ствительно хорошая поддержка со стороны го- - Данная информация была, когда мы готовили
университета, в начале девяностых, когда был пособия, или нет – обстоятельства могут быть сударства, большинство эту поддержку на себе свои предложения по введению нового госпо-
переходный период и не было доходов, я именно разными. Поэтому самое главное – мы должны ощутили, не просто деньгами. Но мы привлека- собия для многодетных, и мы говорили, что
эти свои умения использовал, чтобы зарабаты- знать, в какой конкретной семье какая ситуация. ем к занятости трудоспособных членов семьи, на каждого ребенка будет выделяться 11 тысяч
вать. Дома я наверно лет до 40 ремонт проводил Мы хотим решить этот вопрос системно. многие смогли выйти из тяжелой ситуации. К тенге. Но ваш вопрос в другом – почему бы на
только сам, не доверял никому клеить обои. По- сожалению, были и негативные факты: 74 ты- каждого ребенка не ввести вообще. Лично мне,
том, уже работа поменялась, не было времени Сегодня наше ведомство обладает мощнейшей сячи семей скрыли свои доходы. как министру труда, нравится эта идея. Когда-то
заниматься. информационной системой, у нас есть данные в советское время было на каждого ребенка мы
- Вы говорите, что любите футбол. За ка- по всем 18 млн казахстанцев, развиваются ин- Люди живут в двухэтажных коттеджах, у них получали детские пособия, но сегодня мы идем
кой клуб болеете? формсистемы других госорганов, с которыми мы во дворе по несколько машин, но они при этом поэтапно, проанализировав получателей АСП,
- Я очень несчастливый болельщик, мои ко- интегрированы. Цифровизация идет большими получают АСП, так как у них нет официального вводим госпособие для многодетных, которые
манды всегда проигрывают. Иногда шучу в кругу темпами. Мы сейчас разработали информаци-
друзей, что я повлиял на судьбы многих великих
футболистов. Когда начинал за кого-то болеть
из футболистов, они получали травмы, не по-
падали на ЧМ, клубы проигрывали в финалах,
попадали под дисквалификацию. Мне сегодня
интересно следить за игрой европейских клубов,
очень люблю «Челси» и «Реал».
- Доводилось бывать на их играх?
- Нет, я вообще мало выезжал за пределы
страны.
- А где проводите отпуск?
- У меня к отпуску отношение другое, я 27 лет
работаю на госслужбе, и за это время только 4-5
раз довелось посмотреть, как отдыхают в других
странах. Но лучший отдых для меня – в роди-
тельском доме. Мой отец рано ушел из жизни,
но у меня есть мама, ей почти 80 лет. Мне очень
хочется бывать с ней чаще, но не всегда получа-
ется, поэтому, в отпуск я первым делом спешу

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №43 (1295) 15/11/2019 7ПАНАРАМА

ПРОФСОЮЗ ЭНЕРГЕТИКОВ:
МНОГОЦВЕТЬЕ ОПЫТА

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЧЛЕНОВ Однажды в Музее ковров в Баку любовался к нашим коллегам из Республиканского коми-
СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ изделиями творчества азербайджанок и об- тета профсоюза работников электроэнергети-
ратил внимание на то, что ни один ковер не ки и электротехнической промышленности.
В филиале ОО «Отраслевой професси- «Типичные ошибки и порядок разрешения повторяет рисунок другого. И подумалось, Организация, объединяющая в своих рядах
ональный союз работников сельского хо- трудовых споров в судах Костанайской об- что в профсоюзной работе также – любая свыше 11 тысяч членов, весьма влиятельна
зяйства» по Костанайской области прошел ласти. Темой выступления Каратаевой Гули организация имеет свой стиль и особенность. и занимает достойное место в Конфедерации
обучающий семинар с представителями ра- - руководителя отдела контроля трудовых Шерсть, краски, основа, технология те же, а профсоюзов Азербайджана. Ее председатель
ботодателей и работников. отношений Управления по инспекции труда ковры разные. Законодательство, организаци- Рафиг Алибагир оглы Ильдаров создал спо-
акимата Костанайской области: «Применение онная структура те же, а каждый профсоюз лоченный и целеустремленный коллектив
В соответствии с Трудовым кодексом Ре- норм Трудового кодекса для членов согласи- имеет свои отличия. сподвижников, который буквально за два дня
спублики Казахстан особую роль в трудовых тельных комиссии. О примерах нарушения до нашего визита организовал и на высшем
отношениях стали играть согласительные ко- трудовых прав работников и необходимости Тогда, помню, впервые задумался о том, уровне провел плодотворную Рабочую встре-
миссии по рассмотрению трудовых споров. их предотвращения». что руководители и актив филиалов и член- чу членов МОП «Электропрофсоюз».
В этой связи во исполнение требований п.8 ских организаций Казэнергопрофсоюза до-
ст.159 Трудового кодекса РК, филиал ОО «От- На тему: «Коллективный договор - как вольно долго варятся в собственном соку, не Надо сказать, что Международное объ-
раслевой профессиональный союз работников гарант социальной стабильности трудового имея возможности ознакомиться с опытом единение профсоюзов давно интересует
сельского хозяйства» по Костанайской обла- коллектива», выступил А.Сулейменов зарубежных партнеров и коллег. Законода- опыт работы азербайджанского профсоюза
сти провёл обучающий семинар для членов тельная база, экономическая основа, кадро- энергетиков по решению трудовых конфлик-
согласительных комиссий, в целях обучения В завершении семинара было подписано вый состав, инструменты воздействия, прин- тов и споров. По словам коллег, все дело в
основам трудового законодательства, разви- Соглашение о взаимодействии между фили- ципы работы – здесь много общего, однако комплексном подходе. Например, случился
тию умения вести переговоры и достижению алом ОО «Отраслевой профессиональный государственно-национальных нюансов тоже инцидент по заработной плате. К заявите-
консенсуса в трудовых спорах. союз работников сельского хозяйства» по немало. К тому же примером активного об- лю-работнику придут (не вызовут на засе-
Костанайской области и ГУ «Управление по мена опытом может послужить Федерация дание комиссии, а сами придут) экономист,
Безусловно, сегодня компетентность чле- инспекции труда акимата Костанайской об- профсоюзов Казахстана, чья международная юрист, профсоюзный работник и ответят
нов согласительной комиссии является глав- ласти» направленные на взаимодействия при деятельность общеизвестна. на все его претензии. При этом последнее
ным, так как деятельность комиссии по сути осуществлении государственного контроля со слово за профсоюзом. Он и выносит вер-
является выполнением функции арбитра в стороны инспекции труда и общественного При полной поддержке коллег на местах дикт. Учитывая, что уважение к старшим в
трудовом споре. Как показывает практика, контроля со стороны филиала за соблюдением была составлена программа визитов по обме- крови у азербайджанцев, а также огромный
согласительная комиссия формируются из ра- контроля на предприятиях в области безопас- ну опытом к ближайшим по духу коллегам. медиативный опыт и безупречный личный
ботников организации, которые с большой ве- ности и охраны труда, гарантий трудовых прав Первым из них стало ОО «Всероссийский авторитет, на разрешение конфликтной си-
роятностью не обладают всеми необходимыми работников, разрешения трудовых споров в Электропрофсоюз», а точнее его Территори- туации выезжает зачастую сам председатель
навыками и знаниями. Хотя Трудовой кодекс досудебном порядке. альная Санкт-Петербурга и Ленинградской отраслевого профсоюза. Осечек и повторе-
прямо устанавливает обязанность проводить области организация. И вот 14-18 августа ного обращения не бывает.
ежегодное обучение членов согласительной Также был подписан Меморандум о взаим- 2019 года делегация Казэнергопрофсоюза в
комиссии основам трудового законодатель- ном сотрудничестве между общественным составе представителей генерации, распре- В то же время коллег интересовал опыт
ства, компетентное разрешение трудовых спо- фондом «Ассоциация Медиаторов Костанай- деления и сбыта тепловой и электрической работы казахстанцев в условиях нахож-
ров, как минимум на первых порах создания ской области и филиалом ОО «Отраслевой энергии посетила Санкт-Петербург. дения 70% всех энергообъектов в частных
согласительных комиссии, для большинства профессиональный союз работников сель- руках, тогда как в Азербайджане энергети-
наших организации предоставляется про- ского хозяйства» по Костанайской области, с Руководитель регионального отделения ка полностью находится под юрисдикцией
блематичным. Исходя из вышеизложенного целью реализации задач объединения потен- Всероссийского Электропрофсоюза В. Ма- государства. Нам пришлось ответить, как
была сформирована программа обучающего циала по защите прав и законных интересов рьяндышев подробно рассказал о работе заключаются коллективные договора, как
семинара по теме: «Трудовые конфликты и работников сельского хозяйства Костанайской филиала и ответил на многочисленные во- контролируется выполнение обоюдных обя-
разрешение трудовых споров. Согласительная области в правовой и информационной сфере, просы гостей. Казахстанцы не менее подроб- зательств по ним, как находить точки сопри-
комиссия. Медиация». путём реализации совместных мероприятий, но поведали о своей, при этом Казэнергопро- косновения в вопросах социального партнер-
проведение мониторингов, соцопросов, осве- фсоюз продемонстрировал фильм о буднях ства, кстати, называемого у них социальным
Открывая семинар, председатель филиала щение в СМИ. профсоюзов энергопредприятий. В конце диалогом, и на многое другое.
Жумабекова З.Е., проинформировала участни- встречи стороны договорились об укрепле-
ков семинара и приглашенных гостей об ор- По завершению работы были подведены нии партнерских отношений родственных В целом, принимая во внимание результа-
ганизации работы согласительных комиссий. итоги семинара и участникам вручены сер- профсоюзов. ты поездок, мы находим такие визиты весьма
тификаты. полезными для филиалов и членских органи-
В работе семинара приняли участие и В городе на Неве имеется единственный в заций Казэнергопрофсоюза. Поэтому наме-
выступили Нурлумбаева Агайша - судья Филиал ОО «Отраслевой СНГ университет профсоюзов, ВУЗ с 93-лет- рены продолжить их в дальнейшем.
Костанайского областного суда, коорди- профессиональный союз работников ним стажем преподавания социальных пред-
натор примирительных процедур на тему: метов. Первый проректор, кандидат юриди- Оразбек БЕКБАС,
сельского хозяйства» ческих наук Л. Пасешникова рассказала о председатель Казэнергопрофсоюза
по Костанайской области Гуманитарном университете профсоюзов, о
целях и задачах ВУЗа, о деятельности восьми
его филиалов.

Мы со своей стороны выступили с пред-
ложением заключить рамочное соглашение
о направлении руководителей профсоюзных
организаций Казахстана в СПбГУП на двух-
недельные курсы повышения квалификации.
Нами было рекомендовано назвать такие
курсы Школой профсоюзного лидера, по
окончании которой можно было бы выдавать
сертификаты этого ВУЗа. Ректорат в лице
Л. Пасешниковой обещал со своей стороны
в кратчайшие сроки разработать тематику
и направление обучения на курсах. Сейчас
стороны вышли на финишную прямую – под-
писание соглашения.

Недавно состоялся визит делегации Казэ-
нергопрофсоюза в Республику Азербайджан,

ПРОФСОЮЗНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МАЙСКОМ РАЙОНЕ!

Областной педагогической Г.А. проинформировала участни- прав работников. тивного договора, рассмотрения
школой профсоюзного лидерства ков о деятельности Казахстан- Специалистами областного ап- споров в согласительных комис-
разработан цикл семинаров для ского отраслевого профсоюза сиях, взаимодействия профкома
профактива. работников образования и науки, парата профсоюза представлены с производственным советом.
обозначила актуальные вопросы, темы по следующим направле-
Сегодня прошел семинар которые профсоюзные лидеры ниям: «Алгоритм действий про- Профсоюзная учеба способ-
«Профсоюзный менеджмент как должны держать в поле посто- фсоюзного комитета по регули- ствует повышению квалифика-
система управления первичной янного внимания и проводить рованию социально – трудовых ционного уровня профсоюзно-
организацией» в Майском рай- соответствующую работу по их отношений», «Ведение делопро- го актива, формированию у них
оне в Жалтырской СОШ. решению. изводства в первичной профсо- более активной позиции, умения
юзной организации». Совместно отстаивать интересы и права чле-
В Майской районной профсо- В работе семинара приняли с профактивами школ проанали- нов профсоюза, самостоятельной
юзной организации насчитыва- участие руководитель отдела об- зирована правильность ведения выработки путей решения про-
ется 20 первичных организаций. разования Майского района Те- документации: составления пла- блемных вопросов, повышения
мирбулатова О.Н., она отметила на работы, организации работы уровня знаний, поиска информа-
В начале модератор семинара позитивную роль профсоюзов в комиссий профкома, контроля за ции в СМИ и в интернете.
председатель областной орга- защите социальных и трудовых выполнением условий коллек-
низации профсоюза работников
образования и науки Науразбаева


Click to View FlipBook Version