The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№ 13

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №13 1217) 13/04/2018

ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫС БАР!

ҚР КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫ БАСТАУЫШ
КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫМЕН КЕДЕРГІСІЗ
КЕРІ БАЙЛАНЫС ОРНАТУДА!

ҚР Кəсіподақтар федерациясы Елбасы туралы дұрыс ақпаратты жеткізуі тиіс екен- демалыс уақытының қалыпты ұзақтығы, қа- əріптестерге алғыс хаттар жəне марапаттар
Н.Ə.Назарбаевтың «Президенттің бес əлеу- дігін атап өтті. уіпсіз еңбек шарттарының əрі қарай дамуы, тапсырылды.
меттік бастамасы» атты халыққа үндеуінің гендерлік тепе-теңдік жəне басқа да базалық
негізгі ережелерін түсіндіру аясында Қа- Бақытжан Əбдірайым ҚР Кəсіподақтар фе- түсініктерден тұрады. Күннің екінші жартысында ҚР заманауи
зақстан бойынша қоғамдық-саяси маңызы дерациясы бастауыш кəсіподақ ұйымдарына əлеуметтік саясат, кəсіподақтардың 2018-2019
бар кешенді іс-шараларды өткізуде. ерекше назар аударатындығын жеткізді. Се- Федерация Төрағасы еңбек қауіпсіздігі жəне жылдарға арналған жаңғыру Жол картасын
бебі, бастауыш кəсіподақ ұйымдары адамдар- еңбекті қорғау, ҚжЕҚ жөніндегі өндірістік жүзеге асыруда бастауыш кəсіподақ ұйымда-
6 сəуірде Қостанай қаласында Қазақстан мен тығыз жұмыс атқарады, демек, жұмысшы- кеңестерді құру бойынша жұмыстарды рының рөлі, бастауыш кəсіподақ ұйымдары-
Республикасы Кəсіподақтар федерациясының лардың мəселелі сұрақтары, əлеуметтік-еңбек өзектендіру, Ұжымдық шарттардың санын ның қоғаммен байланысы тақырыбында пікір
ұйымдастыруымен «Бес əлеуметтік бастама. қатынастары бастауыш ұйымдардан бастау арттыру жəне сапасын жақсарту, жастарды алмасулар өтті. Халықты жұмыспен қамтуды
Əлеуметтік инновациялар. Келешек келбеті» алады. кəсіподақ қатарына тарту мəселелеріне көңіл реттеу саласындағы мемлекеттік бағдарла-
Форум өтті. аударуға шақырды. малар жəне қоғамдық ұйымның ресурста-
«Біз бастауыш кəсіподақ ұйымдарына рын тиімді басқаруға қатысты тақырыптар
І.Омаров атындағы Қостанай облыстық қа- баруға ниеттіміз, себебі, Федерация мен Форум аясында ҚР Кəсіподақтар федерация- талқыланды.
зақ драма театрының залында өткен жиынға бастауыш ұйымдар арасында ешқандай дел- сы мен Қостанай облысы əкімдігі арасында
Қостанай облысы бойынша бастауыш кəсіп- дал болуы тиіс емес. Федерация бастауыш Елбасы Н.Назарбаевтың бес əлеуметтік бас- Сондай-ақ, 2018 жылғы 10-11 сəуір күндері
одақ ұйымдарының 260 өкілдері жиналды. кəсіподақ ұйымдарының қандай да бір мəсе- тамасына арналған меморандумға қол қою Астана қаласында ҚР Кəсіподақтар федера-
лені шешетін дербес үні болғанын қалайды. рəсімі өтті. Құжатқа Кəсіподақтар федера- циясы, «Қазақстан теміржол, автокөлік, əуе
Сондай-ақ, Форумға ҚР Парламенті депу- Ұлттық пікір алмасу аясында өзара байла- циясының Төрағасы Бақытжан Əбдірайым жəне су көлігі қызметкерлерінің салалық
таттары, ҚР Еңбек жəне халықты əлеуметтік ныстың дамуына ерекше назар аударамыз мен Қостанай облысының əкімі Архимед кəсіподағы» жəне «Қазақстан темір жолы»
қорғау министрлігінің жəне «Атамекен» Ұлт- жəне бастауыш ұйымдардың белсенділігін Мұхамбетов қол қойды. Ұлттық компаниясы» АҚ бірлесіп ұйымдас-
тық палатасының өкілдері қатысты. ынталандыру үшін жұмыстар атқарылады. тыруымен Салалық кəсіподақ бастауыш ұй-
Олардың құқықтық мəртебесінен бастап, Қостанай облысының бастауыш кəсіподақ ымдарының «Ортақтастық, Ынтымақтастық,
Форум басталмастан бұрын театр холлын- атқаратын жұмыстарына дейін назарға алы- ұйымдары 5 əлеуметтік бастаманы тиімді Жасампаздық» атты Республикалық Форумы
да «Profsoyuz.kz» көрмесі ұйымдастырылды. нады» - деді Кəсіподақтар федерациясының жүзеге асыру мəселелерін талқылады. өтті. Аталмыш Форум жұмысына Салалық
Көрме «Əлеуметтік», «Құқықтық қорғау», Төрағасы. кəсіподақтың аумақтық кəсіподақтары мен
«Оқу орталығы», «Денсаулық жəне туризм» Осы іс-шарада «Атамекен» ҚР Ұлттық филиалдарының, бастауыш кəсіподақ ұйымда-
жəне «Кəсіподақтың дисконт-серіктестері» Сонымен қатар, бастауыш ұйымдар өз кəсіпкерлер палатасының өкілдері, «ССКӨБ» рының 290 өкілдері қатысты.
деп аталатын 5 негізгі бөлімнен тұрды. жұмысын жандандыруы жəне дəстүрлі қыз- АҚ, Қостанай облыстық көпсалалы ауруха-
метінің аясын кеңейтуі тиіс. Бүгінде кəсіп- наның, Қостанай қаласы əкімдігінің ауыл ҚР Кəсіподақтар федерациясы келешекте
Жиында сөйлеген Кəсіподақтар федера- одақтар əлемнің дамыған 30 елінде қабыл- шаруашылығы бөлімінің, Қостанай мемле- Қазақстанның барлық өңірлерінде бастауыш
циясының Төрағасы Бақытжан Əбдірайым данған «Өмір сүру сапасы» атты көрсеткішті кеттік университетінің бастауыш кəсіподақ кəсіподақ ұйымдарының Форумын өткізуге
Елбасының 5 бастамасын жан-жақты сара- кəсіподақтарға енгізуі қажет. ұйымдарының төрағалары сөз сөйледі. ниетті.
лады. Сондай-ақ, кəсіподақтардың өкілдері
жұмысшыларға Елбасының бастамалары Өмір сүру сапасының белгілері жұмыс жəне Форумның бірінші бөлімінің қорытын- Баспасөз қызметі
дысында кəсіподақ активі мен əлеуметтікwww.fprk.kz, [email protected] № 13 1217) 13/04/2018 3
8(7172) 20-21-16, 20-21-15

Құрметті президиум! Уважаемый президиум!
Құрметті кеңеске қатысушылар! Уважаемые участники форума!

Сельское хозяйство – проведения в жизнь социально-экономической Для сегодняшнего Казахстана во- смотр-конкурс
это специфическая, политики, регулирования трудовых отноше- просы о том, что представляет собой на «Лучшее
ний, предотвращения трудовых и социальных современная молодежь и каков ее по- студен-
многопрофильная конфликтов. тенциал, особенно актуальны. Имен- ч е с ко е
отрасль наци- но от нее зависит то, каким явит себя обще-
ональной эко- Мы имеем наглядные примеры такого пло- миру Казахстан завтрашний. Об этом житие»,
номики. Среди дотворного влияния колдоговорных отноше- в своем обращении «5 социальный объяв-
особенностей ее ний на социально – экономическое состояние инициатив» сказал президент Респу- ленное
функционирова- предприятий, например: ТОО «им.К.Маркса», блики Казахстан Нурсултан Абише- обкомом
ния следует отме- ТОО «Шеминовка», К/Х «Терра» и ряд других вич Назарбаев. профсою-
тить: сельхозтоваропроизводителей, имеющих кол- за работников
1. Наличие всех ор- лективные договора. Профсоюз образования и науки образования и науки с призовым
ганизационно-правовых форм собственности Костанайской области традиционно фондом от одного миллиона тенге.
хозяйствующих субъектов, осуществляющих Вместе с тем, несмотря на наши совместные представляет права и интересы моло- Главной целью смотра - конкурса яв-
деятельность по производству сельскохозяй- усилия в развитии социального партнерства дежи в сфере социально – трудовых ляется улучшение жилищно-бытовых
ственной продукции. имеются ряд проблем. И самая основная – это отношений, образования, професси- условий студентов. Рассматриваются
2. Зависимость от природных условий. то, что на многих предприятиях, особенно част- ональной подготовки, привлечение следующие критерии конкурса это
3. Зависимость производственного цикла от ных, нет профсоюзных организаций, представ- молодежи в ряды профсоюзов, подго- круглосуточная охрана, наличие камер
сезонов года – как следствие сезонность работ. ляющих сторону работников для ведения пере- товка и пополнение профсоюзного ак- видеонаблюдения, комфортабельные
На сегодняшний день в Костанайском рай- говоров и заключения коллективных договоров. тива молодыми людьми. Особая роль комнаты, уютные бытовки, прачечные
оне насчитывается более 500 крестьянских и Трудовым кодексом допускается подписание в работе обкома отводиться именно с современной бытовой техникой, на-
фермерских хозяйств, 64 - товарищества с огра- коллективного договора представителем ра- студентам. Поэтому не случайно в личие помещений для проведения
ниченной ответственностью, 1 - АО. ботника, однако качество таких документов, январе 2009 года была создана Ассо- культурно-массовых мероприятий.
Одной из основных в отрасли является про- как показывает практика, значительно уступает циация профсоюзных организаций
блема кадрового дефицита. договорам, подписанным первичной профсо- студентов ВУЗов и колледжей Ко- Надо признать, что дефицит мест в
Низкий престиж и тяжесть сельскохозяй- юзной организацией. станайской области как структурное общежитии все еще существует, и мы
ственного труда, высокоспециализированный подразделение обкома профсоюза надеемся, что в процессе реализации
труд, перспектива проживания в сельской мест- В них обеспечивается оптимальный ба- для развития, укрепления сотрудни- инициативы Нурсултана Абишевича
ности, невысокие заработные платы снижают ланс интересов работодателей и работников, чества между профкомами студентов Назарбаева вопрос по строительству
его популярность среди молодежи. в основу которых заложена мотивация труда, и координации их работы. С момента общежитий будет решаться. Со своей
За последние 15 лет произошло значительное поэтапное увеличение заработной платы, во- создания ассоциация является цен- стороны мы продолжим работу по мо-
сокращение численности основных категорий просы занятости, подготовка и повышение ква- тром подготовки профсоюзного мо- ниторингу и мерам улучшения соци-
работников: трактористов-машинистов - в 2,1 лификации работников, их образовательного лодежного актива области для всех ально-бытовых условий проживания
раза, животноводов - в 3 раза. уровня, детализация тех или иных аспектов отраслей. студентов.
В свою очередь, численность населения в трудовых отношений, создание безопасных
предпенсионном возрасте растет. условий труда. Я представляю первичную профсо- Кроме того, в этом году старто-
Ознакомившись с обращением главы госу- юзную организацию студентов Коста- вал проект «Молодежные трудовые
дарства по 5 социальным инициативам, хочу В настоящее время для развития системы найского государственного универ- отряды Костанайской области». На
отметить, что снижением налоговой нагрузки коллективно-договорных отношений в сфере ситета им. А. Байтурсынова, которая сайте профсоюзного центра работает
на наемных работников с низким уровнем за- сельского хозяйства профсоюзный актив от- входит в Ассоциацию профсоюзных электронная биржа труда для студен-
работной платы коснется работников нашей расли: организаций студентов Костанайской тов. В течение двух недель уже заре-
отрасли. Кроме того, выделением дополнитель- области. гистрировалось более ста студентов
ных грантов на обучение выпускников также - совместно со всеми сторонами социально- по медицинскому, педагогическому
в перспективе улучшит ситуацию с кадровым го партнерства ведет работу по увеличению За время существования Ассоци- и строительному направлениям. Мы
дефицитом, поскольку часть из них коснётся количества заключенных коллективных дого- ации значительно увеличила чис- готовы работать, и ждем предложения
сельскохозяйственных специальностей. воров, создает новые первичные организации ленность членов профсоюза в сту- от всех отраслей, также считаем, что
Для решения вышеуказанных проблем со на предприятиях; денческой среде: от двух учебных строительные отряды могут и должны
стороны профсоюзных организаций и работода- заведений, существующих ранее с принять участие в строительстве но-
телей на предприятиях и организациях отрасли - проводит информационно-разъяснительную численностью 2156 чел. до 14 ор- вых студенческих общежитий.
сельского хозяйства ведется планомерная рабо- работу в трудовых коллективах, выступления в ганизаций численностью по состо-
та по улучшению условий труда, безопасности СМИ, оказывает консультативно-методическую янию на 1 января 2018г. 12259 чел., Важная часть нашей деятельности
и охраны труда, предупреждению несчастных помощь, разрабатывает макеты коллективных что составляет 70% от общего числа - реализация творческого потенциала
случаев на производстве. договоров, методические рекомендации по за- студентов дневной формы обучения студенчества. Ежегодно со студента-
Работодателями постоянно увеличивают- ключению коллективных договоров. Работа - это 4 ВУЗа, и 10 колледжей. ми проводятся творческие конкурсы,
ся ассигнования на мероприятия по охране проводится в том числе и в коллективах, где досуговые мероприятия. Благодаря
труда. Вопросы улучшения условий труда и еще не созданы профсоюзные организации. В чем заключается работа Ассоци- поддержке профсоюза одаренные
предупреждения травматизма на производстве ации? студенты становятся участниками и
занимают приоритетное место в работе про- Мы работаем в постоянном контакте с со- победителями Международных кон-
фсоюзных организаций, нашли отражение в циальными партнерами. Члены нашего про- Мы защищаем социально-эконо- курсов и соревнований.
Генеральном, Отраслевом соглашениях и Кол- фсоюза являются участниками информацион- мические права и законные интере-
лективных договорах. но-разъяснительных групп всех социальных сы студентов. Реализация защитных Среди новых, но уже очень попу-
Ежегодно при рассмотрении хода выполне- направлений и уровней. функций достигается через формы лярных проектов, в которых участву-
ния Трехстороннего Отраслевого соглашения социального партнерства - коллектив- ют члены нашего профсоюза можно
о социальном партнерстве в отрасли сельского Мы будем продолжать эту работу и просим ные договора соглашения. Например, отметить Профсоюзную лигу КВН,
хозяйства обсуждается состояние дел по реали- поддержки всех заинтересованных сторон в ре- во многих ВУЗах и СУЗах на основе студенческие трудовые отряды, про-
зации раздела 6 «Охрана труда». Отраслевые ализации принципов социального партнерства этих документов решаются многие фсоюзный дисконт.
вопросы выносятся на заседания районных и в сельскохозяйственной отрасли. социальные проблемы студентов, на-
областной трехсторонних комиссий по соци- чиная с вопросов обучения, состояния В завершении своего выступления
альному партнерству. Пользуясь случаем присутствия в зале де- аудиторий, расписание, организацией хочу отметить, что профсоюз – это
Приоритетным направлением нашего про- путатов Мажилиса Парламента, хочу отме- досуга и заканчивая условиями про- добровольная организация и добить-
фсоюза является защита прав и социально-э- тить, что на законодательном уровне, на наш живания в общежитиях. ся увеличения количества ее членов
кономических интересов работников. В этих взгляд, требует решения вопрос механизмов можно только при условии высокой
целях Отраслевой профсоюз способствует регулирования трудовых конфликтов, а также Председатели профкома являются мотивации.
усилению профсоюзного влияния на улучше- требований по организации безопасности и членами ученого совета, рабочих ко-
ние качества жизни и благосостояния граждан, охраны труда на предприятиях малого бизнеса. миссий и органов студенческого само- Хочу поблагодарить Федерацию
укрепление стабильности и межнационального Согласно существующим нормам, малым счи- управления, молодежных маслихатов профсоюзов и Вас Бакытжан Жарыл-
согласия в обществе. тается предприятие с количеством работников всех уровней. касынович за организацию конструк-
Первичные профсоюзные организации От- менее 100 человек, с учетом сезонности работ тивной диалоговой площадки, акима
раслевого профсоюза рассматривают соци- это практически все предприятия отрасли. Для Отдельно хотелось бы остановиться Костанайской области за поддержку
альное партнерство, как наиболее демократи- таких организаций нормы создания согласи- на решении бытовых вопросов студен- студенчества и молодежного движе-
ческий и действенный механизм нахождения тельных комиссий, требования по срокам за- тов. В своем обращении «5 социаль- ния области.
приемлемых решений в области разработки и ключения договоров, нормы безопасности и ных инициатив» Глава государства
охраны труда носят не обязательный характер. озвучил проблему социальной под- Серик КУЛЬПЕИСОВ,
Мы считаем необходимым внести корректи- держки и улучшения бытовых условий заместитель председателя
ровки и в требованиях исходить не из формы проживания студентов в общежитиях.
предприятия, а из количества его работников. Данный вопрос в профсоюзных орга- объединенного профкома
низациях находится на особом контро- Костанайского государственного
Ильяс АГАЙДАРОВ, ле. На протяжении 5 – лет проводиться
председатель профкома отдела университета
им. А. Байтурсынова
сельского хозяйства акимата
Костанайского района

4 № 13 1217) 13/04/2018 www.fprk.kz, [email protected]
8(7172) 20-21-16, 20-21-15

ЧТО ДАЮТ ПЯТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАЗАХСТАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ?

1 Согласно первой 2 Вторая
инициативе, предла- инициатива
гается запустить про- по сниже-

грамму под названием

«7-20-25». нию налого-

Каждый рабочий казахстанец вой нагрузки для по-

будет иметь возможность полу- вышения заработных

чить ипотечный заём на усло- плат низкооплачивае-

виях 7% годовых, 20% перво- мых работников имеет

начального взноса за жильё и мультипликативный эф-

25 летним сроком погашения. фект, и для работников

Эта программа позволит этой категории, и для их

оживить строительный, про- работодателей.

мышленный и логистический С 1 января 2019 года

рынки Казахстана. Она окажет налоговая нагрузка

положительный эффект на бан- уменьшится в 10 раз –

ковский и фондовый секторы, а до 1 процента. Резуль-

также усилит роль Националь- таты этой инициативы

ного банка, как финансового почувствуют более 2

регулятора интересов простых миллионов граждан

граждан. страны.

Вся формула «7-20-25» выгля- Такой беспрецедент-

дят по-настоящему прогрессив- но низкой ставки для

ной и впервые применяется в низкооплачиваемых

нашей стране. Эта инициатива работников нет в боль-

реально обеспечит десятки ты- шинстве стран мира.

сяч семей доступным жильем.

3 Следующая инициатива 4 Четвертая
касается нашего будуще- инициатива:
го поколения. Как было

сказано Лидером нации, «Расширение

в 2018-19 учебном году будет вы- микрокредито-

делено дополнительно 20 тысяч вания» увеличивает

грантов к 54 тысячам, выделяемым долю микрокредитова-

ежегодно. Из них 11 тысяч – на об- ния на 20 млрд. тенге

учение бакалавров по техническим уже в 2018 году.

специальностям. Напомню, что этот

Что такое 20 тысяч грантов? Это показатель в два раза

20 тысяч судеб молодых людей, это превысит уровень

уверенность в будущем 20 тысяч 5 Реализация пятой инициативы по газификации 2017 года, а охват ми-
5 городов Казахстана принесет социально-эко-
наших молодых граждан. номический эффект от замещения угля, которые крокредитованием в

Кроме того, третья инициатива этом году составит

предполагает строительство новых ежегодно сжигаются в котлах ТЭЦ. более 14 тыс. человек.

студенческих общежитий не менее Этот шаг позволит не только обеспечить газом 2,7 Эта инициатива по-

чем на 75 тысяч мест до конца 2022 миллиона человек из трех областей Казахстана, но и соз- может малому бизнесу

года. 75 тысяч мест – это уже сотни даст новые производства малого и среднего бизнеса. или простому сельско-

тысяч судеб для комфортного про- Только по Астане, нашей столице, эффект снижения му фермеру привлечь

живания студенческой молодежи. составит – 35 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ для своего производ-

В свою бытность ректором Евра- в год. Уверен, что миллионы наших граждан положительно ства дополнительную

зийского Национального универси- воспримут использование природного газа вместо угля, рабочую силу, а значит

тета им.Н.Гумилева, я неоднократ- так как оно менее трудозатратно, более комфортно и со- создать новые рабочие

но замечал, что успехи студентов, ответствует мировому опыту. места, обеспечить со-

постоянно живущих в общежити- Мы, как профсоюзы, и дальше будем проводить работу циальные гарантии

ях, стабильны. Они уверены, что в по продвижению инициатив Главы государства, направ- новым семьям.

чужом городе их всегда ждет свой ленных на улучшение жизни казахстанцев.

родной угол, что им не надо тра-

тить время и энергию на бытовые

неудобства.

Из выступления Председателя Федерации профсоюзов РК Б. Əбдірайым на Форуме в г.Костанае

www.fprk.kz, [email protected] № 13 1217) 13/04/2018 5
8(7172) 20-21-16, 20-21-15

Қостанай облысының əкімдігі жəне «Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар
федерациясы» Республикалық кəсіподақтар бірлестігі арасындағы
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың бес əлеуметтік
бастамасын жүзеге асыру бойынша іс-əрекеттер туралы
МЕМОРАНДУМ

Қостанай қаласы 2018 жылғы 06 сəуір

Бір жағынан Қостанай облысының əкімдігі атынан Қостанай облысының 3.7. Студенттерді уақытша жұмыспен қамсыздандыруды ұйымдастыру жəне
Əкімі Архимед Бегежанұлы Мұхамбетов, бұдан əрі қарай «Қостанай облы- жастар еңбек қозғалыстарының дамуы бойынша тиесілі шаралар қабылдау;
сының əкімдігі» деп аталатын жəне екінші жағынан Жарғы негізінде əрекет
жасайтын «Қазақстан Республикасының Кəсіподақтар федерациясы» Республи- 3.8. Оқушы жастар арасында кəсіптік бейімделу шараларын өткізу;
калық кəсіподақтар бірлестігі атынан Бақытжан Жарылқасынұлы Əбдірайым, 3.9. Қызметкерлерге ипотекалық несиелерді алу жөніндегі құжаттарды ресім-
Қазақстан Республикасының Кəсіподақтар федерациясының төрағасы, бұдан деуде, əлеуметтік төлемдерді жəне əлеуметтік қолдау көрсетуді алу бойынша
əрі қарай «Кəсіподақтар федерациясы» деп аталатын, əрі қарай бірлесіп «Та- құқықтық көмек көрсету;
раптар» деп аталады, 3.10. Қызметкерлердің өмірлері мен денсаулықтарын сақтау жөнінде келісіл-
ген шараларды қабылдау, соның ішінде еңбек жағдайларын жақсарту жəне
адам ең басты құндылық болып саналатын əлеуметтік мемлекетті құруға ар- өндірістік жарақат алу мен кəсіби науқастануға профилактикалық жұмыстар
налған кең көлемдегі институционалдық реформаларды жүргізу жəне жаңғыртуға жүргізу, «Қауіпсіз еңбек» өңірлік бағдарламасын əзірлеу жəне бекіту, Қостанай
бағытталған Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік бағдарын облысының кəсіпорындары мен ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі мен қорғау
жүзеге асыру, жөнінде өндірістік кеңестер құру;
3.11. Еңбек қатынсатарын заңдастыру бойынша шаралар қабылдау, қызмет-
еліміздің миллиондаған азаматтарының мүдделерін қозғайтын жəне əлеумет- керлердің қызметін формализациялауға бағытталған көтермелеу шараларын
тік мемлекеттің қазақстандық моделін құрастыру шеңберінде басты қадамдар енгізу бойынша ұсыныстар əзірлеу;
болып табылатын кең ауқымды əлеуметтік бағдарлама сипатындағы маңызды 3.12. Əлеуметтік шиеленіс жəне еңбектік даулар туындауына мониторинг
президенттің бес əлеуметтік бастамсын қолдай отырады, жүргізу, Қостанай облысының ұйымдарындағы еңбек қатынастары бойынша
жедел ақпарат алмасу, еңбек дауларының алдын алу жəне шешу жөнінде бір-
қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғау үшін қарым-қатынастағы қажетті лескен шаралар қолдану;
формалардың бірі болып табылатын азаматтық қоғам институттары арасындағы 3.10. Бірлескен мүдделерге тиесілі мəселелер жөніндегі қызметтер туралы
тең жəне тиімді диалог екенін ұғыну, бір-бірін хабардар етуге, керек болған жағдайда бірлескен шешімдер қабылдауға,
Тараптар арасындағы іскерлік қатынастарды орнату мен дамытуға;
Тараптардың қызметінің мақсаттары, міндеттері мен принциптерін құрметтей 3.11. Бес əлеуметтік бастаманы жүзеге асыру шеңберінде бағдарламаларды
отыра, төмендігілер туралы Меморандум жасасты: жасау жəне жүзеге асыру, бірлескен шараларды ұйымдастыру мен өткізу жөнінде
қарым-қатынаста болу;
1. Жалпы ережелер 3.12. Еңбек заңының қолданылуының тиімділігін арттыру, соның ішіне қы-
зметкерлерге лайықты еңбек ақы, жұмыспен қамсыздандыру жəне еңбек қа-
1.1. Қостанай облысының əкімдігі жəне Кəсіодақтар федерациясы арасындағы тынастарын формализациялау бойынша тұрақты негізде мониторинг жүргізу
іс-əрекеттер мен қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының Конституци- жəне тиесілі шараларды қолдану.
ясына, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, халықаралық құқықтың
жалпы танылған принциптері жəне нормаларына, Қазақстан Республикасының 4. Бірлескен қызметті үйлестіру
заңдары жəне басқа да нормативтік құқықтық актілері негізінде жүзеге асы-
рылады. 4.1. Осы Меморандумның қағидаларын Тараптардың жүзеге асыруы бойынша
іс-əрекеттерді жəне қарым-қатынастарды үйлестіру жүзеге асырылады:
1.2. Тараптар Жарғылық жалпы міндеттерге, мақсаттарға жəне мүдделерге
сəйкес оларға нақты қол жеткізу үшін əрбір Тараптар бірлескен іс-əрекеттер - Қостанай облысы əкімдігі тарапынан – Қостанай облысы əкімінің орынба-
жасау бойынша шешім қабылдайды. сарымен;

1.3. Тараптар өздерінің қарым-қатынастарын теңбе-теңдік, адал серіктестік, - Кəсіподақ федерациясы тарапынан – «Қостанай облысының кəсіподақ ор-
бір-бірінің мүдделерін қорғау, дербестік, құқықтары мен мүдделерін екіжақты талығы» төрағасымен.
сыйлау, Тараптардың ішкі істеріне араласпау, Тараптардың əрбір жағына нұқсан
келтірмейтін əрекеттерді жасамау негіздерін басшылыққа алып жүзеге асырады. 5. Меморандумның қолданылу мерзімі

2. Меморандумның мақсаты 5.1. Осы Меморандум оған Тараптардың қолдары қойылған күннен бастап
күшіне енеді жəне мерзімсіз қолданылады.
2.1. Меморандумның мақсаты Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Назарбаевтың Бес əлеуметтік бастамасын қолдау мен жүзеге асыруда бірле- 5.2. Тараптарың əрқайсысы оның бұзылуынан 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын
скен жəне бекітілген əрекеттерді іске асыруға, Қазақстанның əлеуметтік-эко- басқа тарапты жазбаша түрде хабардар етіп оны бұзуға құқылы.
номикалық жаңғыруына қолдау көрсету, Тараптардың əлеуметтік қатынсатары
негізіндегі əлеуметтік-экономикалық жəне еңбек құқықтары мен мүдделерін 5.3. Осы Меморандумға толықтырулар, өзгертулер тараптардың қосымша
қорғау жүйесін дамыту болып табылады. келісім-шарттары арқылы ресімделеді.

3. Тараптардың ниеттері 5.4. Осы Меморандумның əрекетін тоқтату Тараптар арасындағы басқа да
келісімдер мен міндеттемелердің тоқтатылыуынсыз жүргізіледі.
Тараптар бар күштерін жəне ниеттерін мыналарға:
3.1. Бес əлеуметтік бастаманы жүзеге асырудың өзекті мəселелері бойынша, 6. Басқа жағдайлар
соның ішінде əлеуметтік-еңбектік қатынастар саласындағы келісілген іс-əре-
кеттер позицияларын əзірлеп шығару; 6.1.Осы Меморандумда көрсетілген қағидалар өзімен ешбір экономикалық,
3.2. Еңбекпен қамсыздандыру, салық салу, кəсіпкерлік, қызметкерлердің қаржылық жəне мүліктік сипаттағы міндеттерді жүктемейді.
құқықтарын қорғау саласындағы бес əлеуметтік бастаманы, Қазақстан Рес-
публикасының Еңбек кодексі жəне заңдары бойынша ақпараттық-түсіндіру 6.2. Осы Меморандумның қағидаларын орындауға тиесілі мəселелері жөнінде
жұмыстарын жүргізу; əрбір тараптың сұранысы бойынша кеңес бере алады. Осы Меморандумның
3.3. Тұрғындарды, соның ішінде шағын бизнес қызметкерлерін кəсіпкерлік қағидаларын түсіну немесе қолдану бойынша даулар жəне түсініспестік туын-
негіздері мен еңбек қатынастарын реттеу мəселелері бойынша оқытуды ұй- даған жағдайда Тараптар оны консультациялар мен келіссөздер жүргізу арқылы
ымдастыру; шешеді.
3.4. Ең қажетті сұраныстағы мамандықтарды анықтау үшін жəне қызметкер-
лерді қайта оқыту жөнінде мониторинг жүргізу, қызметкерлерді еңбек нарығын- 6.3. Тараптар бірлескен шараларда логотиптерін орналастыруға дайын екен-
дағы қажеттілік жəне жұмыс берушілердің талаптары жөнінде хабардар ету; дерін білдіріп отыр.
3.5. Жергілікті бюджет есебінен бөлінетін қаражаттармен оқыту бойынша
гранттарды бөлу жөнінде комиссиялар жұмыстарына қатысу; 6.4. Осы Меморандум бірдей заңды күші бар, Тараптардың əрқайсысына
3.6. Студенттердің жатақханаларда тұрып жатқандарына əлеуметтік-тұрмыс- бірдей болатын мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 2-данадан құрастырылған.
тық жағдайларын жақсарту туралы мониторинг жүргізу жəне тиесілі шаралар
қолдану; ҚР Кəсіподақтар федерациясының Қостанай облысының əкімі
төрағасы Б. Əбдірайым А. Мұхамбетов

6 № 13 1217) 13/04/2018 www.fprk.kz, [email protected]
8(7172) 20-21-16, 20-21-15

Посвящённый Пяти социальным Ответственность работодателя за задержку
инициативам форум провели в Костанае зарплаты будет усилена – мажилисмен

В Костанае сегодня прошёл масштабный нарушения прав работников», - отметил А. Министерство труда и социальной защи- ся вопрос о предоставлении работникам,
республиканский форум по Пяти социаль- Мухамбетов. Привёл глава региона и стати- ты работает над изменениями и дополне- осуществляющим уход за больным членом
ным инициативам Главы государства, орга- ческие данные касательно трудовых отно- ниями в закон «О профсоюзах» и Трудовой семьи, право на режим неполного рабочего
низаторами которого выступила Федерация шений. Только в части выплаты заработной кодекс. времени.
профсоюзов РК. Открывший работу форума платы в 2017 году в Костанайской области
председатель федерации Бақытжан Əбдірай- было взыскано более 120 миллионов тенге О работе над изменениями в законода- В свою очередь о регулировании трудо-
ым озвучил своё мнение по инициативам перед 1 тысячей работников предприятий тельные акты, касающиеся трудовых от- вых отношений в Костанайской области рас-
Главы государства и отметил, что предста- региона. ношений, депутат мажилиса Ирина Аро- сказал глава региона Архимед Мухамбетов.
вители профсоюзов должны доносить ка- нова рассказала в Костанае на масштабном
чественную информацию до работников об «В 2018 году принята и реализуется республиканском форуме профсоюзов по «Только в части выплаты заработной
этих инициативах. дорожная карта регулирования трудовых Пяти социальным инициативам президента, платы в прошлом году взыскано более 120
отношений, представляя общественную передаёт корреспондент BNews.kz. миллионов тенге перед одной тысячей ра-
Выступил на форуме и аким Костанай- значимость коллективным договорам. На ботников предприятий региона. Благодаря
ской области Архимед Мухамбетов, кото- сегодняшний день охват коллективными до- Мажилисмен Аронова отметила, что усилиям всех сторон социального партнёр-
рый отметил, что за годы развития страны говорами составляет 56,5%. Стоит отметить, сейчас министерство труда и социальной ства в 2017 году нам удалось избежать ро-
обеспечена законодательная поддержка что на предприятиях, где есть профсоюз- защиты работает над изменениями и до- ста производственного травматизма. По
достойному труду, принята новая модель ные организации, охват составляет 100%. полнениями в закон «О профсоюзах» и результатам первого квартала текущего
регулирования трудовых отношений и Благодаря системной работе в 2017 году в Трудовой кодекс. Она озвучила те новше- года отмечается снижение показателя на
сформирована правовая база для развития Костанайской области не зарегистрировано ства в сфере трудовых отношений, которые 15 процентов. Благодаря системной работе
социального партнёрства, а стратегическим не одного трудового конфликта, забастовок предлагается ввести. в 2017 году в Костанайской области не заре-
партнёром и участником этих отношений и актов протеста», - добавил аким области. гистрировано не одного трудового конфлик-
является Федерация профсоюзов РК. Стоит Завершая своё выступление, Архимед Му- «В целях усиления ответственности ра- та, забастовок и актов протеста», - отметил
отметить, что в Костанайской области соци- хамбетов отметил важную роль профсоюз- ботодателей за несвоевременную выплату Архимед Мухамбетов.
альная система представлена трехсторонней ных организаций как института обществен- заработной платы предлагается установить,
комиссией. Одна областная и 20 региональ- ного контроля в процессе реализации Пяти что размер пени за период задержки вы- Много говорили на форуме и о роли проф-
ных. Основополагающим документном в ее социальных инициатив Президента. «Мы платы заработной платы рассчитывается союзов в реализации пяти социальных ини-
работе является трёхсторонний документ надеемся, что профсоюзные организации исходя из 1,25-кратной официальной ставки циатив главы государства. Председатель
- соглашение между акиматом области и на всех уровнях будут активно участвовать рефинансирования Национального банка на Федерации профсоюзов Бакытжан Абды-
представителями работников в лице тер- в решении озвученных задач», - заключил день исполнения обязательств по выплате райым отметил, что их задача – доносить
риториального объединения профсоюзов и глава региона. В рамках форума состоялось заработной платы», - сообщила Аронова. качественную информацию до работни-
работодателей. подписание Меморандума по вопросам без- ков о том, что делается государством для
опасности и охраны труда и профилактике Она так же рассказала, что Трудовой ко- улучшения жизни казахстанцев. Он также
«В марте текущего года состоялось торже- социально-трудовых конфликтов в регионе декс необходимо привести в соответствие с считает, что на предприятиях необходимо
ственное подписание соглашения на 2018- между Федерацией профсоюзов РК и акима- ратифицированной РК в 1999 году конвен- внедрять такой показатель, как «Качество
2020 годы. В настоящее время идёт проце- том Костанайской области, также в рамках цией № 111 Международной организации трудовой жизни», принятый в 30-ке разви-
дура подписаниям соглашений на районом форума вручены благодарственные письма труда. тых стран мира. Критерий включает в себя
уровне. Системная работа позволит держать и награды профсоюзному активу и социаль- такие базовые понятия, как средняя про-
вопрос трудовых отношений на постоянном ным партнерам. «Предлагается дополнить цвет кожи как должительность трудового дня и отпуска,
контроле, оперативно получать информа- один из мотивов, по которым никто не мо- дальнейшее развитие безопасных условий
цию, своевременно выявлять и устранять Официальный сайт акима жет подвергаться какой-либо дискрими- труда, гендерное равенство и другие.
Костанайской области нации при реализации трудовых прав», -
отметила мажилисмен. Bnews.kz

Аронова добавила, что рассматривает-

ВЫСТАВКА «PROFSOYUZ.KZ»

«Profsoyuz.kz» - под таким
названием расположилась
выставка в областном театре в
Костанае. Гости ознакомились с
основными секторами выставки:
«Социальный», «Правовая
помощь», «Учебный центр»,

«Здоровье и туризм» и
«Профсоюзный дисконт-

партнеры»

www.fprk.kz, [email protected] № 13 1217) 13/04/2018 7
8(7172) 20-21-16, 20-21-15

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СОТРУДНИКОВ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ERG ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

В рамках посещения Соко- выплата единовременных пособий молодым • первая помощь; школ и учащихся профессионально- техни-
ловско-Сарбайского гор- работникам при трудоустройстве после де- • профилактика профзаболеваний. ческих школ и лицеев (ПТЛ и ПТШ),
но-обогатительного произ- мобилизации; обязательное трудоустройство АО ТНК «Казхром» и АО «ЕЭК» ежегод-
водственного объединения работников, призванных на военную службу но выделяют по 120 тысяч тенге и 70 МРП • адаптация молодых рабочих – внутри-
председатель ФПРК Бақыт- из подразделений предприятий. соответственно на дополнительное меди- производственное обучение.
жан Əбдірайым отметил, цинское обслуживание каждого работника
что социальные программы ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА сверх предусмотренного законодательством. Учитывая то, что большинство предприя-
для работников АО ССГПО, В 2006 году Евразийская Группа (ERG) Медобслуживание проводится в филиалах тий компании является градообразующими,
входящее в состав Eurasian запустила собственную беспрецедентную медцентра «Евразия», которые оснащены большое внимание уделяется профориен-
Resources Group, могут яв- Жилищную программу для почти 70-тысяч- современным диагностическим и лечебным тационной работе в школах, цель которой
ляться примером по социаль- ного коллектива работников. За это время в оборудованием. В ССГПО и АО «Алюми- – привлечение молодежи для обучения в
ной поддержке работников. рамках Жилищной программы около 3 000 ний Казахстана» работники обслуживаются профтехучилищах по наиболее дефицитным
семей работников предприятий Группы в в собственных современных медицинских специальностям.
В социальную защиту работников и содер- Актюбинской (Актобе, Хромтау), Караган- центрах предприятий.
жание социальной сферы за прошедшие пять динской (Караганда), Костанайской (Рудный) Еще одно направление программы – работа
лет Компания вложила 44 млрд тенге – счи- и Павлодарской (Павлодар, Аксу, Экибастуз) ПРОГРАММЫ ПО ОБУЧЕНИЮ с ПТШ и ПТЛ по открытию новых, профиль-
тается, что это один из самых больших по- областях улучшили свои жилищные условия. И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ных для предприятий специальностей. Для
казателей по странам СНГ. Конструктивный Реализованная Евразийской Группой этих целей совместно с училищами пред-
диалог с профсоюзами, основанный на ува- Жилищная программа — одна из крупней- РАБОТНИКОВ приятия финансируют приобретение необ-
жении воли трудящихся, дает возможность ших в Казахстане. В компании понимают, Важнейший аспект заботы о своих работ- ходимого оборудования, ремонт аудиторий,
соединить цели производства с личными что успешная реализация инвестиционных никах для Евразийской Группы – обучение оказывают помощь училищам в получении
устремлениями каждого работника. проектов и работа предприятий зависит от и развитие персонала. За 2009-2014 годы лицензий на обучение. С учебными заведе-
квалифицированного, социально защищен- в рамках всех учебных программ Группы ниями заключены договора о прохождении
Первоочередными шагами в социальной ного персонала, в том числе обеспеченного прошли обучение более 38 тыс. человек – бо- учащимися практики на базе предприятий,
сфере в Группе обозначили выработку еди- жильем. лее половины работающих на предприятиях о последующем трудоустройстве лучших
ных подходов к медицинскому обслужива- Благодаря Главе государства Нурсултану компании. На эти цели ERG инвестировала выпускников. Для учащихся организуются
нию, льготам и компенсациям, организации Абишевичу Назарбаеву и инициированной свыше 4 млрд. тенге. экскурсии на производство, проводятся за-
питания для работников предприятий. Ком- им программе «Нурлы жол», Евразийская С 2011 года приоритетными направления- седания «круглых столов» с руководителями.
пания на нынешнем этапе считает одной из Группа в июне 2015 года подписала Согла- ми в области обучения и развития персонала
главных своих задач налаживание эффек- шение о реализации арендного жилья с АО стала Программа формирования и развития По окончании обучения практиканты сда-
тивного мониторинга трудовых отношений «Казахстанская ипотечная компания». В рам- кадрового резерва. ют экзамены квалификационным комиссиям
и социальной сферы наших предприятий. ках этой программы согласованы беспреце- Основной целью в области обучения и раз- подразделений, которые оценивают уровень
дентные условия по Жилищной программе вития персонала Компании является форми- теоретических знаний и полученных практи-
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ для работников Группы, самая минимальная рование и поддержание необходимого уровня ческих навыков.
Коллективные договоры предприятий Ев- ставка по арендному жилью, которая будет квалификации руководителей и специалистов
разийской Группы (ERG) признаны одними устанавливаться в тенге, с возможностью с учетом современных требований и перспек- ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
из лучших в отрасли по содержанию соци- выкупа жилья сроком до 20 лет. тив развития. Для достижения вышеуказан- На предприятиях созданы Советы молоде-
альных льгот и гарантий для работников и Заключены меморандумы с акиматами ной цели реализуются следующие задачи: жи, основными направлениями деятельности
членов их семей. Практика их заключения в Павлодарской, Карагандинской, Костанай- • Систематическое обновление практиче- которых являются:
компании насчитывает уже более полутора ской и Актюбинской областей о взаимопо- ских и теоретических знаний руководителей • закрепление молодых специалистов на
десятков лет. нимании и сотрудничестве в реализации и специалистов, приобретение ими новых производстве,
Кроме прав и льгот, гарантированных Жилищной программы ERG. знаний, способствующих выполнению про- • обеспечение их адаптации и профессио-
Трудовым Кодексом Республики Казахстан, На реализацию программы Евразийская фессиональных задач на более высоком нального роста,
данные договоры предусматривают бесплат- Группа направит более 10 млрд тенге. Свои уровне; • обеспечение защиты социально-эконо-
ное медицинское обслуживание, обучение жилищные условия улучшат порядка 1 500 • Развитие управленческих и организатор- мических прав,
работников и их детей, беспроцентные ссуды человек. ских навыков, креативного и инновационного • повышение уровня профессиональной
на лечение и обучение как самих работников, мышления у руководителей и специалистов подготовки молодых работников,
так и членов их семей, льготные путевки в ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И компании; • реализация общественно значимых ини-
санатории и базы отдыха, детские оздоро- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, • Воспитание у руководителей и специа- циатив молодежи,
вительные лагеря, выплаты к юбилейным СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ листов современной культуры производства • привлечение их к активному участию в
датам. На балансе предприятий Группы содержит- и корпоративной культуры. жизни предприятий – научно-практические
Поддерживая государственную демо- ся порядка 50 крупных объектов социальной конференции, КВН, субботники, спортивные
графическую политику, на предприятиях сферы: лечебно-оздоровительные центры, ПРОГРАММА ПО и культурные мероприятия.
Группы женщинам, уходящим в декретный профилактории, грязелечебницы, спортивные СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
отпуск, оплачивают дополнительный, сверх комплексы, бассейны, дома культуры, базы СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
предусмотренного законодательством, от- отдыха. Затраты Группы на их содержание за И ВЕТЕРАНОВ
пуск перед родами. последние пять лет (2011-2015 гг) составили ТЕХНИЧЕСКОГО
Отдельные социальные программы раз- более 11 млрд. тенге. ОБРАЗОВАНИЯ В РК Данные программы, предусматривают:
работаны для молодежи и пенсионеров. В На предприятиях Группы реализуется эф- В целях обеспечения постоянного прито- • бесплатное медицинское обслуживание
частности, закреплены следующие социаль- фективная программа по охране здоровья и ка рабочих кадров на предприятиях Группы в медцентрах предприятий;
ные льготы: оплата проезда иногородним профилактике профзаболеваний, основными действует комплексная система кадрового • бесплатный или льготный отдых в сана-
молодым специалистам к месту работы; пре- направлениями которой являются: обеспечения. Основными направлениями ториях профилакториях;
доставление общежития; выделение беспро- • наблюдение и контроль за условиями этой системы являются: • ежегодную материальную помощь или
центных ссуд на приобретение жилья и ТМЦ; труда; • сотрудничество с учебными заведениями подарки ко Дню пожилого человека;
выплата подъемных молодым специалистам; • обязательные ежегодные медицинские профессионального образования, • материальную помощь на лечение, ре-
осмотры за счет средств предприятия; • подготовка рабочих кадров на предприя- монт жилья, оплату коммунальных услуг и
• иммунопрофилактика; тии (институт наставничества, собственные др.;
учебные центры предприятий), • финансирование деятельности Советов
• профориентация среди выпускников ветеранов предприятий.

по материалам
Департамента по корпоративным

коммуникациям ERGwww.fprk.kz, [email protected] № 13 (1217) 13/04/2018 9
8(7172) 20-21-16, 20-21-15 www.fprk.kz, [email protected]

Федерация профсоюзов РК провела Форум
первичных профсоюзных организаций

10 апреля 2018 года в г. Астана открыл- компания «Қазақстан темір жолы» и его
ся Республиканский Форум первичных дочерних компаний, руководители предпри-
организаций ОО «Казахстанский отрас- ятий и организаций транспортной отрасли.
левой профессиональный союз работни-
ков железнодорожного, автомобильного, К участникам Форума обратились Пред-
воздушного и водного транспорта» «СО- седатель ФПРК Бақытжан Әбдірайым, ру-
ПРИЧАСТНОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ, ководство министерства по инвестициям и
СОЗИДАНИЕ». Организаторами Форума развитию РК, АО «НК «ҚТЖ». С докладами
выступили Федерация профсоюзов РК, От- выступили председатель Отраслевого Про-
раслевой профсоюз и АО «Национальная фсоюза Оразгали Ахметбаев, председатели
компания «Қазақстан темір жолы». первичных организаций.

Участниками Форума стали 290 делега- На сегодняшний день ОО «Казахстанский
тов первичных организаций, локальных отраслевой профессиональный союз работ-
профсоюзов и филиалов Отраслевого про- ников железнодорожного, автомобильного,
фсоюза. воздушного и водного транспорта» объеди-
няет 13 филиалов, 22 локальных профсоюза,
В работе Республиканского Форума при- 341 первичную организацию с общим коли-
няли участие депутаты Парламента РК, чеством около 118 тысяч членов.
представители государственных органов,
объединений работодателей, международ- 11 апреля Форум в Астане продолжил
ных профсоюзных организаций и нацио- свою работу с участием международных
нальных профсоюзных центров железнодо- экспертов, работников ФПРК, руководства
рожников Центрально-Азиатского региона, аппарата Центрального Совета Отраслевого
членских организаций Федерации профсо- Профсоюза. Закончился Форум проведением
юзов РК, руководство АО «Национальная флешмоба «Астане - 20 лет! «Ел жүрегі -
Астана».

БАСТАУЫШ ҰЙЫМ

тұрмыстық жағдай және осы сынды мәселелерді айтуға
болады. Көптеген мәселелердің бірқатар пайызы осы форум
барысында өз шешімін табады.

Ирина КАЗАДАЕВА, председатель первичной органи-
зации Екибастузской дистанции сигнализации и связи
филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Павлодарское отделение маги-
стральной железнодорожной сети» КАЗПРОФТРАНСа,
Ерментауский участок, электромеханик:

– Я участвую в подобном Форуме впервые. В выступлени-
ях спикеров были подняты все важные вопросы сегодняшне-
го дня. Несомненно, мы почерпнули для себя много нового,
определились ориентиры на ближайшую перспективу. И
радует то, что профсоюзное движение не стоит на месте,
а развивается. Отмечу очень насыщенную и интересную
программу. Спасибо за высокий уровень организации и
положительные впечатления.

Ақтөбе желісінің Қандыағаш жол дистанциясы- екінші жартысында осы мәселе тағы да қолға алынады деп Иван БЕХ, председатель первичной организации
ның бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Қалыбек күтілуде. Жұмыс жақсы болса, қаражат болады. Кокшетауской дистанции электроснабжения фили-
ШАРИПОВ: ала АО «НК «КТЖ» - «Акмолинское отделение маги-
Шымкент электрмен жабдықтау дистанциясы- стральной сети» КАЗПРОФТРАНСа, начальник района
Бастауыш кәсіподақ ұйымдары төрағаларының басын ның бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Талғат контактной сети Кокшетауской дистанции электро-
біріктірген аталмыш форум жоғары деңгейде өтті деуге ЖАҚСЫБАЕВ: снабжения филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Акмолинское
болады. Кәсіподақ өкілдері қонақтар мен қатысушылар- отделение магистральной сети»:
ды жақсы қарсы алды. Осындай ауқымды форум үлгі Бүгінгі ұйымдастырылған форум орынды және уақытқа
боларлық іс деп ойлаймын. Кәсіподақтар федерациясы сай жүзеге асырылған іс-шара деп ойлаймын. Өйткені, - Форум первичных профсоюзных организаций расширил
Төрағасының, бастауыш ұйымдардан келіп сөйлеген ба- бұл жерде көптеген өзекті мәселелер қозғалады. Көрші границы работы. Он задал новый темп, затронул актуальные
яндамашылардың талқылаған мәселелері өзекті болды. мемлекеттерден келген кәсіподақ ұйымдарының төраға- вопросы, которые напрямую связаны с нашей деятельно-
Осындай мәселелерді көпшілік жерде талқылап, кейбір ларымен бірлескен үлкен форум болды. Көтерілген мәсе- стью. Благодаря Форуму мы познакомились с новыми людь-
мәселелерді форум аясында шешуге атсалысу керек. лелердің барлығы жұмысшылардың мүддесі, ол кісілердің ми. В эпоху глобальных изменений необходимо выстроить
мұң-мұқтажын Үкімет басына жеткізу болмақ. Кәсіподақ новую стратегию для полноценного развития. В процессе
Қарағанды жүк тасымалы бөлімшесінің бастауыш төрағалары жұмысшылардың мүддесі мен құқығы үшін дискуссий мы с коллегами поделились мнениями и идеями.
кәсіподақ ұйымының төрағасы Ғалы ЕРМЕКБАЕВ: еңбек етеді. Сонымен қатар, сала жұмысшыларына қажетті Получился очень конструктивный диалог.
арнайы киімдердің сапасы мен уақытылы берілуі мәселесі
Негізі Қарағандыдан 13 адам келдік. Форум өте жақсы алға қойылды. Себебі, жұмысшылар өз киімдерінің жақсы Габит САДЫКОВ, председатель Западного филиала
дәрежеде өтті. Түске дейін Федерация Төрағасының, Ин- дәрежеде болғанын қалайды. Және де техника мәселелері «Казпрофтранс»:
вестициялар және даму министрлігі мен «ҚТЖ» ҰК» АҚ қолға алынды.
өкілдерінің баяндамасын тыңдадық. Айтылған мәселе- – Я постоянно принимаю участие в Международных
лердің барлығы бізге өте жақын. Түстен кейін жүк тасы- Шымкент магистральдық желі бөлімшесінің баста- Конгрессах, форумах. Данный Форум является площадкой
малы басшылығымен кездесеміз. Сол жерде сұрақ қойып, уыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Ерлан СЕРПЕРОВ: для консолидации, обмена опытом, обретения новых идей
көңілге қонымды жауап аламыз деген ойдамын. Биыл и возможностей. Все рассматриваемые вопросы находят
біздің жасасқан ұжымдық шарт жан-жақты қамтылған бол- Бұл форум ең өзекті мәселелерді көтеріп жатыр. Жалпы живой интерес и отклик. Я считаю. что подобные Форумы
ды. Жұмысшыларды мазалайтын сұрақтарды басшылыққа алғанда еңбек адамына қолайлы жағдайларды жасау мәсе- необходимы для повышения интеллектуального и духовного
жеткіземіз. Мәселен, еңбек адамына қажетті мәселелердің лесі талқыланды. Бұл жерде барлығымызды біріктіріп оты- потенциала профактивистов. Наш региональный филиал
бірі еңбекақының уақытылы және өз деңгейіне сай төленіп рған жайт – бастауыш кәсіподақ ұйымдарының дәрежесін объединяет 27 первичных профсоюзных организаций. Пред-
отыруы болып табылады. Биыл 1 қаңтардан бастап жұмыс- арттыру. Өйткені, көптеген мәселелердің өзегі бастауыш седатели 14 «первичек» также подчеркивают значимость,
шылардың еңбекақысы 10 пайызға көтерілді. Осы жылдың ұйымдарда жинақталған. Атап айтқанда, санитарлық- своевременность обсуждения, стоящих на повестке дня,
вопросов.

Айгерим ШАЛДАНБАЕВА,
Ақнұр СЕРІКБАЕВА

10 № 13 1217) 13/04/2018 www.fprk.kz, [email protected]
8(7172) 20-21-16, 20-21-15

ÅË ÆҮÐÅò – ÀÑÒÀÍÀ! 11 апреля продолжил свою работу в не-
формальной обстановке Республиканский
Форум первичных организаций ОО «Ка-
захстанский отраслевой профессиональный
союз работников железнодорожного, автомо-
бильного, воздушного и водного транспорта»
«СОПРИЧАСТНОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ,
СОЗИДАНИЕ».

Конструктивный диалог делегатов Фору-
ма с руководством Федерации профсоюзов
по вопросам взаимодействия с первичными
организациями, заключения коллективных
договоров и создания производственных
советов в рабочих коллективах временами
превращался в жаркую дискуссию.

По мнению участников, Форум удался,
поскольку он им позволил не только обсу-
дить актуальные проблемы, но и узнать о
практических подходах решения вопросов.

Во второй половине дня 100 человек при-
няли участие во флешмобе: Астанаға — 20
жыл! «ЕЛ ЖҮРЕГІ — АСТАНА», прохо-
дивший на территории железнодорожного
вокзала «Нурлы жол».

ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ «ЕҢБЕК ШАРТЫН ЖАСАҢЫЗДАР!» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
АКЦИЯСЫНЫҢ ӨТУ БАРЫСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
ФЕДЕРАЦИЯ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ
АУМАҚТЫҚ КƏСІПОДАҚТАР 2018 жылдың 5 сəуірінде Оңтүстік Қазақстан қызметкерлерінің салалық кəсіподағының ОҚО
БІРЛЕСТІКТЕРІ (АКБ) ТӨРАҒАЛАРЫМЕН облысының Кəсіподақтар орталығының ұйымда- бойынша филиалының төрағасы Б.Пірімбетов,
КЕҢЕЙТІЛГЕН МƏЖІЛІСІ ӨТТІ стырумен Түлкібас ауданында кəсіподақтың қазіргі ОҚО Жеке кəсіпкерлік қызметкерлерінің салалық
жағдайы мен дамуы жəне “Еңбек шартын жасаңы- жергілікті кəсіподағының төрағасы Т.Сарыбаев,
здар!” атты республикалық акцияны талқылау жəне ҚР Құрылыс кешені жəне тұрғын үй-коммуналдық
насихаттау жөнінде зиялы қауыммен, кəсіпкер- шаруашылығы қызметкерлерінің салалық кəсіпо-
лермен жəне бастауыш кəсіподақтармен кездесу дағының ОҚО бойынша филиалының төрағасы
өткізілді. А.Манахов, ОҚО ауыл шаруашылығы кешені қы-
зметкерлерінің жергілікті кəсіподағының төрағасы
Кездесуде ОҚО Еңбек инспекциясы жөніндегі Б.Қуандықов қатысып, атқарылған жұмыстары
басқармасының еңбек инспекторы М.Баяндиев, жайлы баяндама жасады.
ОҚО білім жəне ғылым қызметкерлері кəсіподақ
комитетінің төрайымы З.Маханова, ОҚО мемлекет- Сонымен қатар, еңбек қатынастарын реттеу,
тік мекемелері, банк жəне қоғамдық қызмет көрсету ұжымдық шарт жасау, еңбек қорғау жəне қауіпсізді-
қызметкерлерінің жергілікті кəсіподағының төрай- гі жөніндегі өндірістік кеңестер кездесу барысында
ымы К.Есебаева, Мəдениет, спорт жəне ақпарат қызу талқыланды.

10 сəуірде Астанада ҚР Кəсіп- жəне еңбекті қорғауға жəне кəсіпо- «АДАЛ ЖОЛ»! ҚР ПАРЛАМЕНТІ МƏЖІЛІСІНІҢ
одақтар федерациясының Төраға- дақтардың заңнамалық бастамала- ДЕПУТАТТАРЫ БАТЫС
сы Бақытжан Əбдірайым Феде- рына ерекше көңіл бөлінді. Алматы облысына жұмыс сапарымен келген
рация басшылығының аумақтық ҚР Парламенті Мəжілісінің депутаты Смағулов ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
кəсіподақтар бірлестіктері (АКБ) Қостанай облыстық АКБ төрай- Асылбек Айжарықұлы өңірдегі кəсіподақ белсен- КƏСІПОДАҚ ЖЕТЕКШІЛЕРІМЕН
төрағаларымен кеңейтілген ымы Екатерина Смышляева жəне ділерімен кездесті.
мəжіліс өткізді. Алматы қаласы АКБ төрайымы КЕЗДЕСТІ
Зəуреш Өмірбаева атқарылған
Мəжілісте кəсіподақ қызметін жұмыстар туралы сөз сөйледі. Кездесу барысында ҚР Президентінің бес əлеу- 2018 жылдың 5 сəуір күні Батыс Қазақстан об-
жаңарту жəне жаңғырту бойынша меттік бастамасын насихаттап, жаңа мүмкіндік- лысына жұмыс сапарымен келген ҚР Парламенті
өзекті мəселелер қарастырылды. Сондай-ақ, 2017 жылға арналған терді кəсіподақ мүшелеріне толыққанды түсіндіріп, Мəжілісінің депутаттары Бақытбек Смағұл жəне
аумақтық кəсіподақ сервистерінің қатысушылармен бірлесіп талқылады. Серік Құсайынов өңірдегі кəсіподақ жетекшілері
Басты талқыланған мəселелер қызметі туралы баяндама тыңдал- жəне белсенділерімен кездесті.
қатарында бастауыш кəсіподақ ды. Нəтижесінде жұмыс қоры- Қатысушылар бірқатар сұрақтар мен ұсыныстар
ұйымдары мен АКБ арасындағы тындысы бойынша аумақтық айтты, оның ішінде коммуналдық мемлекеттік Кездесу барысында депутаттар ҚР Прези-
өзара байланыс механизмін жетіл- кəсіподақ сервистері жұмысының мекемелердегі техникалық қызметкерлердің ең- дентінің бес əлеуметтік бастамасын насихаттап,
діру, облыстарда Татуластыру ор- тиімділігін бағалау туралы шешім бекақысының төмендігі жəне оны өсіру мүмкін- жаңа мүмкіндіктерді кəсіподақ мүшелеріне то-
талықтарын ашу жəне қызмет ету қабылданды. діктерін барынша қарастыру. Сондай-ақ басқа да лыққанды түсіндіріп, олардың жұмыс істеу ме-
қағидалары, инновациялық техно- мəселелер бойынша сұрақтар көтерілді. Депутат ханизмін баяндады.
логияларды енгізу болды. Мəжіліс қорытындысында барлық қойылған сұрақтарға толық жауаптар беріп,
ҚРКФ нормалық шығармашылығы ұсыныстар бойынша тиісті деңгейде көтерілетінін Жиында қатысушылар тарапынан депутаттарға
Өңірлердегі əлеуметтік əріпте- жəне транспаренттік ақпараттық айтты. бірқатар ұсыныстар айтылды, оның ішінде білім
стікті дамытуға, еңбек қауіпсіздігі саясаты туралы есептер тыңдалды. беру саласының қызметкерлерінің жалақысын
Сонымен қатар Талдықорған қаласында ҚР Мем- өсіру, халықтың көп шоғырланатын жерлерде
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДА ТАТУЛАСТЫРУ лекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қауіпсіздіктің күшейтілуі, еңбек шартының мін-
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛАДЫ қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бой- деттілігі жəне басқа да маңызды мəселелер бар.
ынша департаментінің ұйымдастыруымен “Адал
Атырау облыстық соттың жəне туластыру орталықтарын ашуға жол – Честный путь” форумына облыстық кəсіпо- Өз кезегінде халық қалаулылары барлық қой-
Атырау облысы кəсіподақ орта- келісіп, тиісті меморандумға қол дақтар өкілдері қатысты. ылған сұрақтарға толық жауаптар беріп, ұсыныс-
лығының арасында дауларды жəне қойылды. тар бойынша жұмыс атқаратындарын айтты.
жанжалдарды сотқа дейін жəне
соттан тыс реттеу институтын да- Татуластыру орталығы үшін ғи-
мыту мақсатында өзара бірлескен мараттың ішінен бөлме бөлініп,
іс-қимыл жасауға жəне кəсіподақ келісім бойынша 1 айдың ішін-
орталығының ғимаратында Та- де жөндеумен тиісті құрал-жаб-
дықтармен қамтамасыз етіледі.

www.fprk.kz, [email protected] 11НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
8(7172) 20-21-16, 20-21-15 № 13 (1217) 13/04/2018

ДОБИТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Председатель ОО «Казахстанский отрасле- платой и поставил задачу перед отраслевым ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ
вой профсоюз работников культуры, спорта, профсоюзом добиться возврата республи- ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» СОСТОЯЛОСЬ
туризма и информации» Светлана Иманку- канского коэффициента 1,72 к основному
лова с рабочим визитом посетила г. Алматы должностному окладу. В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
и Алматинскую область.
«У многих из нас заработная плата не пре- 6 апреля в Доме профсоюзов прошло ровано 3 млрд долларов в проекты по
В ходе Ревизионной проверки организаци- вышает 50-60 тысяч тенге. И это в городе торжественное собрание в честь 25- ле- снижению воздействия на окружающую
онно-хозяйственная деятельность филиала г. республиканского значения. В то время, тия образования «Тенгизшевройл». День среду. ТШО – одно из первых в стране
Алматы и Алматинской области была при- как наши коллеги из сельской местности рождения СП «Тенгизшевройл» — 6 апре- предприятий, полностью прекративших
знана одной из самых образцовых. получают доплату в 25% на хозяйственные ля 1993 года. рутинное сжигание попутного газа на фа-
нужды. А мы вынуждены сидеть чуть ли келах, и сегодня утилизирует его на 90%.
Основным моментом рабочей поездки не на голодном пайке, на всем экономить, а В этот день Президент Республики
стала встреча с профактивом региона, ор- ведь у нас есть и матери-одиночки, которые Казахстан Нурсултан Назарбаев и пред- Этот праздник тех, кто обеспечил успех
ганизованная в государственном республи- даже не могут оформить детей в детсады седатель совета директоров корпорации ТШО, а это: рабочие-нефтяники, инже-
канском Академическом уйгурском театре из-за огромных очередей. Молодые специ- «Шеврон» Кеннет Дёрр подписали в Ал- неры, работники на месторождении в
музыкальной комедии им. К. Кужамьярова алисты годами не могут встать в очередь на маты соглашение о создании совместного Атырауской области и в других регионах
при непосредственном участии директора квартиру, потому что многие из них являют- предприятия. За четверть века «Тенгиз- Казахстана.
Руслана Тохтахунова. ся приезжими из соседних районов, а для шевройл» стал лидером нефтегазовой от-
получения квартиры требуется городская расли страны. Сегодня доля сырой нефти, В торжественном собрании приняли
«Мы осознаем всю важность совместной прописка. Получается парадокс – человек добываемой компанией на месторожде- участие заместитель председателя ФПРК
плодотворной работы как полноценных со- годами живет и работает в Алматы, но без ниях Тенгиз и Королевское, составляет Марат Токжанов, С.Е. Калиев — предсе-
циальных партнеров. Каждый ответственный перспективы получить свое собственное 34% от общего объема нефти, добывае- датель ОО «Казахстанского отраслевого
работодатель должен быть заинтересован в мой в стране. Компания «Тенгизшевройл» профсоюза нефтегазового комплекса»,
наличии профсоюза, представляющего инте- уверенно вступает в следующее 25-летие руководители Профсоюзного Центра Аты-
своей совместной работы с Казахстаном, рауской области, областного филиала ОО
ресы своих работников и способствующего жилье. С такой же низкой заработной платой осуществляет инвестиции и реализует «Казахстанского отраслевого профсоюза
динамичному и позитивному развитию со- рассчитывать на получение кредита не при- проекты, от которых выигрывают и стра- нефтегазового комплекса», профактиви-
циально-экономических и трудовых отно- ходится. Поэтому молодые специалисты не на, и люди. сты, работники нефтяной отрасли. За ак-
шений на предприятии, несущего равную задерживаются. И это огромная проблема, тивный труд и в ознаменование 25-летия
ответственность за обеспечение благоприят- которую надо решать незамедлительно», Особое внимание компания уделяет со- ТШО были отмечены наградами мини-
ного психологического климата в коллекти- — высказали свои наболевшие проблемы циальным проектам региона, на финанси- стерства энергетики ветераны компании
ве, что особенно важно для нас, работников члены коллектива. рование которых было направлено более и актив профсоюза.
культуры», — отметил в своем выступлении 1,4 млрд долларов. Кроме того, инвести-
Р. Тохтахунов. «Ваши проблемы персонально мы озвучим
на ближайших заседаниях и встречах всех ПРОФСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА АЛМАТЫ ПРОВЕЛ
В ходе данной встречи поднимались наи- уровней, в том числе по вопросам жилья ВСТРЕЧУ С ДЕПУТАТАМИ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК
более актуальные вопросы, затрагивающие перед местной исполнительной властью.
интересы работников отрасли: низкая зара- Вопрос повышения заработной платы на се- 03 апреля 2018 года Профсоюзный которые депутаты Сейдуманов Серика Ту-
ботная плата, отсутствие собственного жилья годняшний день, как и все последние годы, центр города Алматы провел встречу де- рарович и Ержан Құдайберген Төлепұлы
и дополнительных льгот. является самым главным для нас. И мы бу- путатов Мажилиса Парламента Республи- дали конкретные и исчерпывающие отве-
дем добиваться его для работников нашей ки Казахстан Сейдуманова Серика Тура- ты. Участники Форума Жанатаев Данат
«Проблемы работников нашей отрасли во отрасли и, в частности, для библиотекарей, ровича и Ержан Құдайберген Төлепұлы с Жанатаевич, Назарбетов Кожахмет Тайбо-
всех областях Казахстана одинаковы. Мы архивных служащих. У некоторых чинов- председателями Алматинских филиалов латович не смогли не обратить внимание
постоянно озвучиваем их на заседаниях Ми- ников иногда складывается неправильное отраслевых и локальных профсоюзов, на проблемы образования, строительства
нистерства, Правительства, Общественного представление, что работники отрасли куль- первичных профсоюзных организаций общежитий и др. вопросы, касающиеся
совета, встречах с акимами и руководителя- туры – это звезды современной эстрады, ко- и активистами профсоюзного движения сферы образования.
ми управления культуры регионов. Опре- торые зарабатывают бешеные деньги и живут города Алматы. В работе Форума приня-
деленных успехов нам удалось добиться, лучше всех, забывая о том, что существуют ли участие 385 человек. Основным во- В итоговом выступлении Умирбаевой З.
но предстоит еще большая работа, которая представители других профессий, и далеко просом Форума стало обсуждение пяти А. прозвучали важные для участников Фо-
возможна только при полном взаимодействии не все работники культуры высокооплачива- социальных инициатив, предложенных рума слова поддержки пяти социальных
всех сторон социального партнерства», — емые знаменитости, которые даже не явля- Президентом Казахстана Нурсултаном инициатив, которые замыкают целостную
подчеркнула в своем выступлении Светлана ются членами профсоюза», — подчеркнула Назарбаевым.Форум открыла Председа- долгосрочную социальную программу.
Иманкулова. Светлана Иманкулова. тель Профсоюзного центра Умирбаева За- По каждому направлению государствен-
уреш Абилгожановна, которая отметила, ной политики Президент нашей страны
На всех встречах с профактивом были под- Также были проведены семинары на тему что пять социальных инициатив — это фактически выставил ключевые маяки:
робно освещены вопросы, связанные с осо- модернизации и цифровизации экономи- конкретная социальная программа c ре- в идеологическом блоке — это «Рухани
бенностями нового Отраслевого соглашения ки Казахстана, где особое внимание было альными задачами и четкими индикато- жаңғыру», в экономике — это програм-
на 2018-2020 гг., деятельностью профсоюза представлено профессиям будущего и про- рами, внушительным финансированием и ма по цифровизации. Политический блок
за 2014-2017 гг. в части защиты интересов фессиям-пенсионерам отрасли культуры. обозримыми сроками выполнения, ориен- определила прошлогодняя конституцион-
членов профсоюза, отстаивании их прав и Показана задача профсоюза, который со- тированная на решение проблем наименее ная реформа. Сейчас определены новые
гарантий, внесений изменений и дополнений вместно с социальными партнерами должен защищенных слоев населения. Именно горизонты для социального блока. Форум
в коллективные договора. быть инициатором создания специальных профсоюзы, выполняя свою основную наглядно показал, что профсоюзный ак-
центров переподготовки и обучения со- миссию должны стать проводником в ре- тив города готов организовать незамедли-
Эти и другие вопросы были подняты на временным актуальным и перспективным ализации инициатив. тельную работу по выполнению данных
встречи с членами первичной профсоюзной профессиям, для повышения роста челове- поручений для того, чтобы каждый ал-
организации Национальной Академической ческого капитала и обеспечения будущего Обсуждая выступление депутатов Ма- матинец, каждый работник почувствовал
библиотеки РК в Алматы. Коллектив, где поч- Человека труда. жилиса Парламента, рассказавших о пу- положительные результаты масштабных
ти 100% членов профсоюза выразил край- тях реализации социальных инициатив, социальных проектов.
нюю обеспокоенность низкой заработной профсоюзный актив задавал вопросы, на

Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл»
выражает искренние соболезнования председателю профсоюзной организации АО ТНК
«Казхром» Каванову Бакитгерею в связи с невосполнимой утратой–кончиной матери.

12 № 13 1217) 13/04/2018 www.fprk.kz, [email protected]
8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.f8p(r7k1.7k2z,)g2a0z-e2t1a-.f1p6r,[email protected]

«МЕРКЕ»
приглашает Вас на
отдых и лечение

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РК ПУТЕВКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО Санаторий «Мерке»
РАССМОТРЕЛА ВОПРОСЫ ПРИЕЗДУ В САМОМ САНАТОРИЙ. находится в 12км. от
райцентра Мерке в красивом
КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ Меркенском ущелье
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ БАЗЫ Киргизского Алатау, в экологически
чистой зоне предгорий.
30 марта в Федерации профсоюзов РК состоялось рабочее сове-
щание, посвящённое эффективному развитию управления активами, Мягкий климат, горная речка – спутники хорошего здоровья. Санаторий работает круглый год, в лю-
корпоративному нормотворчеству и управлению. бой сезон года лечение больных проходит благоприятно. Современные спальные и лечебные корпуса
создают уют и комфортабельность. Спальные номера, лечебные, диагностические кабинеты, столовая
В рамках совещания был рассмотрен и одобрен вопрос о создании находятся в одном здании.
«Казахстанской ассоциации профсоюзных санаториев и курортов»,
который будет способствовать улучшению инфраструктуры и сервиса Комплекс лечебно-оздоровительных процедур проводится на основе редкой и уникальной радоновой
и содействовать развитию отечественного туризма. минеральной воды.

В ведении ФПРК находится 8 санаториев на территории Казахстана, ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß Ê ËÅ×ÅÍÈÞ Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÌÅÐÊÅ»:
которые расположены в самых живописных местах страны: в г. Алматы,
Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, аБротлреизтниы,копослтинаор-тмрыиштеыч,ноосйтсеиосхотнедмрыоз:ы, Зтарбоомлбеовфалнеибяитсоыс,уэднодво:афртлеебрииттыы,и др.
Костанайской, Акмолинская областей. болезни мышц, сухожилии вне фазы обострения Зкоалбиотлыевсандиисякоенрегтаниочвеспкиищм есвианрдреонмиоям: , за-
и прочие. болевания печени и желчевыводящих путей.
Для эффективной эксплуатации санаторно-курортной базы, будут Болезни мочеполовой сферы в
использованы возможности создающейся Казахстанской ассоциации иБшоелмеизчнеискоарягабнолоевзкнрьосвеородбцар,асщтеенниояк:ардия хпреорнииочдесркеимеицсисситии: ты, простатиты, пие-
профсоюзных санаториев и курортов. напряжения ФК I-II, артериальная гипертония лонефриты в стадии ремиссии.
СТ, кардиосклерозы I ст. в стадии ремиссии, с
Одним из инструментов по реализации данной задачи может стать некризовым течением без частых приступов, Заболевания обмена веществ и
корпоративный журнал «Курорт.kz», концепция которого была пред- при отсутствии тяжелых нарушений сердеч- оэжндиорекрнииян,нноайрсуишсетниеямыре:гуляции жирового
ставлена на совещании. ного ритма и проводимости, без нарушения обмена, сахарный диабет в легкой степени,
функции почек. диффузный зоб I степени, подагра и прочие
В ходе совещания было заслушано выступление приглашенного болезни.
гостя из Азербайджана — Генерального директора профсоюзного бГеиснпелкоодлияогпиечревсикчиные ез,авбтоолреивчанныиея,:воспали-
отеля «El Faro» г-на М.Мамедова. Отель «El Faro» расположен на тельные заболевания матки, придатков матки, кКрВыатшыиймлуесчлеубгнаымй:радоновый бассейн, рус-
берегу Каспийского моря и располагает богатым опытом работы в миомы матки сроком до 8-9 недель и прочие. ская баня, сауна, СПА – процедуры, кабинет
профсоюзной системе. психологической разгрузки, бильярд, развлека-
пЗеарбиофлеевраинчиеяскноейр(врнаодйиксуилситтеым,ын:евриты), тельный центр «Мерей», караоке, магазины,
На совещании были рассмотрены вопросы усиления корпоративного центральной (неврозы, неврастеники, энце- салон красоты, платная стоянка для авто-
управления и нормотворчества. фалопатии).и прочие. мобилей и др.

Дирекция по управлению активами ФПРК представила свой план пКсоожрниыазе, бноейлреозднеир:мит, дерматиты
мероприятий по реализации Дорожной карты профсоюзов на 2018-2019 и прочие.
гг, который включает комплекс мероприятий, среди которых активиза-
ция работ по проведению выставок-продаж санаторно-курортных услуг До санатория можно доехать: на Ж.Д. транспорте до ст. Луговая или ст. Чу, далее автотранспортом до
ФПРК, (см.фото) установление цен, соответствующих возможностям с.Мерке, затем на такси до санатория «Мерке». Адрес: Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке
трудового населения и поиск новых решений по улучшению сервиса.
Контактные телефоны: с.Мерке: тел.: 8 (72632) 2-77-21 (главный врач),
Федерация профсоюзов РК усилит работу по социальной защите 8 (72632) 2-77-33, 2-77-25 (регистратура), 2-77-16, сот.: 8 705 789 29 75, 8 705 789 29 63
трудящихся Казахстана при получении санаторно-курортного лечения.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0013 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version