The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан Кәсіподағы"

№ 19

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №19 1223) 25/05/2018

КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА ОРТАЛЫҚ АЗИЯ Құрметті
ЕЛДЕРІНДЕГІ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ əріптестер!

21 мамырда Астанада ҚР Кəсіподақтар митетінің мəліметтеріне сəйкес 2018 жылғы кəсіп пен құрылыстағы ірі жобалардан ең Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз
федерациясы «Орталық Азия елдеріндегі 1 наурызда Қазақстан аумағында Орталық көп сұраныс туындайды. - Химия өнеркəсібі қызметкер-
əлеуметтік-еңбек қатынастары: талдау жəне Азия елдерінің қатысуымен 4,2 мыңға жуық лерінің күнімен шын жүректен
келешегі» тақырыбында дөңгелек үстел кəсіпорын тіркелген, олардың 2 мыңнан Дөңгелек үстел аясында ҚРКФ еңбек- құттықтаймын!
өткізді. астамы қазіргі таңда жұмыс істейтін кəсіп- ші-мигранттар кəсіподағын құру туралы
орындар болып табылады. бастама көтерді. Бұл – əлемдік тəжірибе. Бүгінде еліміздегі химия өнер-
Форум жұмысына Түркия, Қырғызстан, Өз отанынан жырақта жүрген еңбекші- кəсібі үдемелі индустриалды-ин-
Өзбекстан, Тəжікстан кəсіподақ көшбас- Экономикалық серіктестіктің ұлғаюына мигранттар кəсіподаққа мүше болу арқылы новациялық даму бағдарламасы-
шылары, сондай-ақ, белгілі экономистер, байланысты біздің аумақтағы көші-қон ағы- əлеуметтік қорғауға ие болады жəне өзін ның басым бағыттарының бірі
еңбек сарапшылары жəне қоғамдық пікір мын реттеу мəселесі туындайды. сенімді сезінеді. екендігі даусыз. Кезінде ғалымдар
көшбасшылары қатысты. химия саласын - болашақтың
Халықаралық көші-қон ұйымының болжа- Қазақстан кəсіподақтары өз құзыреті мен ілімі деген екен.
Дөңгелек үстел аясында Орталық Азия мы бойынша келесі он жылдықта Орталық мүмкіндіктерінің аясында мемлекеттік ор-
елдеріндегі əлеуметтік-еңбек мəселелері Азиядағы жұмыс күшінің ұсынысы 4 мил- гандар алдында əлеуметтік-еңбек қатына- Ел экономикасының дамуы жо-
талқыланды. Атап айтқанда, еңбек қауіп- лион жұмысшыға артады жəне 2026 жылдан старының өзекті мəселелерін көтеруге жəне лында химия өнеркəсібі саласы
сіздігі жəне еңбекті қорғау, жастарды əлеу- кейін де ұлғаюын жалғастырады. Қазақстандағы адам капиталы индексін да- қызметкерлерінің үлес салмағы
меттендіру, лайықты жəне табысты еңбек, мытуға ниетті. зор. Адал жəне қауіпсіз еңбек-
гендерлік тепе-теңдік мəселелері, сондай-ақ, Сондай-ақ, өткір мəселелердің тағы бірі ке деген құлшыныс біріктірген
лайықты еңбекақы төлеу мəселелері тал- ауылды жерге қатысты болмақ. Мəселен, Өткен дөңгелек үстел ағымдағы жылы ҚР өндіріс саласының еңбеккерлері
данды. тұрғындардың ең маңызды қажеттіліктерін Кəсіподақтар федерациясымен ұйымдасты- Қазақстанның өнеркəсібін да-
қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтін ең- рылған ҚР еңбек нарығы сарапшыларының мытуға елеулі үлес қосып, қажы-
Өз мəлімдемесінде ҚР Кəсіподақтар бекақының төменгі дейгейі. екінші ірі кездесуі болды. 15 наурызда Аста- рлы еңбек етеді.
федерациясы Төрағасының орынбасары нада «Еңбек нарығы: жаһандық үрдістер,
Ерлан Сайыров атап өткендей, Орталық Қазақстанның денсаулық сақтау жəне мəселелер мен мүмкіндіктер» атты ғылы- Сіздерге зор денсаулық, отба-
Азия компаниялары үшін Қазақстан на- əлеуметтік даму министрлігінің 2016 жылғы ми-тəжірибелік конференция өтті. сыларыңызға құт-береке, бақыт
рығына əрдайым жол ашық. ҚР Ұлттық болжамына сəйкес Қазақстанның еңбек на- тілеймін!
экономика министрлігінің Статистика ко- рығындағы сұраныс соңғы бес жылда жыл Баспасөз қызметі
сайын 60 000 адамға артпақ. Бұл ретте өнер- Қазақстан Республикасы
Кəсіподақтар федерациясы

Төрағасы
Бақытжан ƏБДІРАЙЫМ

Химия өнеркəсібі қызметкер-
лерінің күні туралы толығырақ
4-5-беттерде

В ТУРИНЕ ПРОХОДИТ УЧЕБНЫЙ
КУРС МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

С 21 мая по 25 мая 2018 года Бюро Меж-
дународной организации труда (МОТ) для
стран Восточной Европы и Центральной
Азии проводит учебный курс по теме «Бу-
дущее сферы труда». Обучение проходит
на базе Международного учебного центра
МОТ в г. Турине (Италия).

От Федерации профсоюзов РК в програм-
ме курса принимает участие советник Пред-
седателя ФПРК Гульнара Жумагельдиева.

Основными целями курса «Будущее
сферы труда» является повышение уров-
ня понимания движущих сил и факторов
трансформации, происходящей в сфере
труда в странах Европы и Центральной
Азии, укрепление потенциала профсоюзов
в выявлении подходов, способствующих
укреплению социального диалога на на-
циональном уровне по вопросам будущего
сферы труда.

Учебный курс призван повысить потен-
циал профсоюзов в деле оценки эффектив-
ности структур, призванных расширять
членство в профсоюзах и обеспечивать ох-
ват коллективными переговорами работни-
ков, не состоящих в официальных трудовых
отношениях. К ним относятся такие новые
формы занятости, как предоставление услуг
на базе Интернета (платформенная эконо-
мика), определенные виды нестандартной
занятости, а также работа в неформальной
экономике.

2 НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 19 (1223) 25/05/2018

Қауіпсіз еңбек - басым бағыт О Республиканском
конкурсе лучший по
сақтау және қауіпсіз еңбек жағдай- профессии в г. Кызылорде
ларымен қамтамасыз ету.
Одной из основных задач области; 2 место – Темиргалиева
«Қауіпсіз еңбек» бағдарламасы деятельности ОО «Отраслевой Еркемай (Павлодарская область);
өндірістегі жұмыс орындарындағы профессиональный союз работ- 3 – место – Гани Елгожин (Жам-
кәсіби тәуекел деңгейін бағалауды, ников строительного комплекса былская область). У каменщи-
оларды азайтуға бағытталған шара- и жилищно – коммунального ков: 1место – Ниязов Айжарык
ларды әзірлеуді және іске асыруды хозяйства» является мотивация (Атырауская область); 2 место
қамтамасыз ететін еңбек қорғауды деятельности Отраслевого про- – Зердебек Искалиев (Западный
басқару жүйесін құру және енгізу, фсоюза и первичных профсоюз- Казахстан); 3 место – Бауржан
жұмыс орындарында еңбек жағдай- ных организаций, возрождение Чунетов (Мангыстауская об-
ларын жақсарту: зиянды және қа- уважения к человеку труда, ласть).
уіпті өндірістік факторлардың әсерін поднятие престижа рабочей
және жарақатты азайту, жеке және профессии. Призеры были награждены
ұжымдық қорғау құралдарымен ценным призом – современные
қамтамасыз ету, Батыс Қазақстан
2018 жылы Батыс Қазақстан об- салдарынан 68 адам зардап шек- облысының ұйымдарында өндірістік 16 мая т.г. в г. Кызылорде про- телевизоры с большой диаго-
лысы әкімдігінде әлеуметтік әріпте- кен. Жазатайым оқиғалардың өсу жарақаттану деңгейін, соның ішінде шел Республиканский конкурс налью. Остальные участники
стік пен еңбек қатынастарын реттеу саласына жататын салалардың бірі қайтыс болған жағдайларды төмен- профессионального мастер- конкурса также были отмечены
жөніндегі облыстық үшжақты ко- құрылыс саласы болып қала беруде, дету, еңбекті қорғау және қорғау са- ства в номинациях «Лучший и награждены поощрительными
миссияның отырысы өткізілді. Күн өйткені өндірістің жоғары қарқы- ласындағы заңнамалық, реттеуші штукатур» и «Лучший камен- призами: моноблоки, ноутбуки.
тәртібіндегі маңызды мәселелердің ны мен оның қысқа мерзімдері бұл және теориялық негіздерді жетіл- щик». Для участия в конкурсе Отраслевой профсоюз отметил
бірі - 2018-2020 жылдарға арналған саланы қауіпті жарақат саласына діру, Батыс Қазақстан облысының съехались молодые строители мастерство участников конкурса
БҚО еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті жатқызып отыр. Бұл тұста жұмыс әкімдігі, жұмыс берушілер мен почти со всех регионов нашей путевками в профсоюзные сана-
қорғауды қамтамасыз ету бойынша берушілердің еңбек қатынастарына кәсіподақ ұйымдары арасындағы страны. Инициатором проведе- тории, подпиской на республи-
«Қауіпсіз еңбек» бағдарламасы. жауапты көзқарасын қалыптастыру өзара іс-қимылды ұйымдастыру ния ежегодного конкурса стал канскую профсоюзную газету,
- бүгінгі күннің өзекті мәселесі. және еңбек жағдайларын жақсар- Отраслевой профсоюз. Акцию дипломами.
Бүгінгі күні еңбек қауіпсіздігін ту, сондай-ақ кәсіптік жарақаттар традиционно поддержали Ко-
қамтамасыз ету проблемалары – Осы мақсатта Батыс Қазақстан мен кәсіптік аурулардың алдын- митет по делам строительства и Председатель Отраслевого
Қазақстандағы көкейтесті мәселе- облысы Кәсіподақтар Орталығы- алу бойынша келісілген іс-шара- жилищно – коммунального хо- профсоюза К.Ш. Есенгазин от-
лердің біріне айналып отыр. ның бастамасымен еңбекті қорғау ларды әзірлеу бойынша бірлескен зяйства Министерства по инве- метил высокий профессиона-
және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге іс-шараларды ұйымдастыру, еңбек стициям и развитию Республики лизм участников конкурса 2018
БҚО бойынша 2018 жылдың өт- бағытталған 2018-2020 жылдарға қауіпсіздігі және еңбекті қорғау са- Казахстан, Федерация профсо- года.
кен мерзімі ішінде облыс бойынша арналған «Қауіпсіз еңбек» бағдар- ласындағы ақпараттық қолдаудың юзов Республики Казахстан и
орын алған 38 жазатайым оқиғаның, ламасының жобасы әлеуметтік рөлін күшейту секілді міндеттерді РОО «Ассоциация строителей «Задача Конкурса не только
оның 13-і өндіріспен байланысты әріптестерге ұсынылған болатын. шешуге бағытталған. Казахстана». проверка профессионально-
болған. Өндірісте болған жазатайым Бағдарламаның негізгі мақсаты – го мастерства, но еще и обмен
оқиғалардан 13 адам зардап шегіп, еңбекті қорғауды басқару жүйесін Бағдарлама іске асырылуы үшін На левом берегу реки Сырда- опытом, объединение, новые
1 адамның қазасы және 11 адамның құру, оны жүзеге асыру және жүйеге Батыс Қазақстан облысының әкімді- рьи г. Кызылорды развернуто знакомства и друзья » - отметил
ауыр жарақат алғаны тіркелген. 2017 әлеуметтік әріптестік тараптарын гі, жұмыс берушілер мен қызмет- большое строительство новых К.Ш. Есенгазин.
жылдың 31 желтоқсандағы жағдайы тарту арқылы өндірістегі жұмыс- керлер өкілдерінің күш-жігерін жилых домов. На строитель-
бойынша облыс кәсіпорындары мен шылардың өмірі мен денсаулығын біріктіру талап етіледі. Бағдарлама ной площадке одного из таких Большое внимание Отрасле-
ұйымдарында жазатайым оқиғалар әлеуметтік әріптестік тараптарымен объектов соревновались мастер- вой профсоюз отводит учебе по
талқыланып, бірауыздан бекітілді. ством каменщики, а рядом, в повышению правовых знаний
доме где началась внутренняя профлидеров. В здании Кызыл­
Встреча с нефтяниками «КазГерМунай» отделка, прошло состязание ординского ТОПа был проведен
на месторождении Акшабулак штукатуров. семинар о системе оплаты труда
в зарубежных странах. Были рас-
18 мая 2018 года на месторо- нов, правовой инспектор Даулет сплоченности профсоюзных рядов, Следует отметить хорошую смотрены возможные варианты
ждении Акшабулак Кызылордин- Абдусаттаров, руководитель Кы­ активного участия рядовых членов подготовку и содействие аки- преодоления трудовых и коллек-
ской области состоялась встреча зыло­ рдинского областного филиала профсоюза в общенациональной мата Кызылординской обла- тивных споров.
Султана Калиева, председателя КАЗМУНАЙГАЗПРОФ Алтынхан дискуссии о месте и роли профсо- сти и городского акимата г.
Казахстанского отраслевого про- Искакова и начальник промысла юзов в казахстанском обществе. Кызылорды. Для проведения В ходе заседания Отраслево-
фсоюза нефтегазового комплекса с месторождения Акшабулак Ерлан соревнований были предостав- го совета состоялся разговор о
членами профсоюзов совместной Арыстанбаев. Состоялся обмен мнениями по лены транспорт, стороительная дальнейшем взаимодействии
казахстанско-китайской компании усилению роли профсоюзов всех площадка, строительные ма- профсоюзов с социальными
«КазГерМунай», на которой были В ходе встречи Султан Калиев уровней по расширению социаль- териалы, новые инструменты партнерами по обеспечению
разъяснены основные положения проинформировал присутствующих ного диалога и коллективных пе- для конкурсантов, подсобные безопасных условий труда ра-
Пяти социальных инициатив Пре- о принимаемых мерах руководством реговоров, повышению ответствен- рабочие помогали участникам ботникам отрасли, был заслу-
зидента Республики Казахстан- Федерации профсоюзов Казахста- ности профсоюзов за сохранение конкурсов. Местные специали- шан доклад о работе профкома
Елбасы Н.А. Назарбаева от 05 мар- на по модернизации профсоюзного стабильности в трудовых коллек- сты обеспечивали контроль за ГКП «Кызылорда су арнасы»,
та т. г., обсуждены актуальные во- движения, реализации Дорожной тивах, укреплению дисциплины и безопасностью проведения ра- отмечена положительная рабо-
просы модернизации профсоюзной карты ФПРК, об основных итогах единства профсоюзных рядов. бот и оказывали необходимые та филиала г. Астаны под пред-
деятельности и укрепления рядов работы прошедшего IX Пленума консультации. седательством Т.Б. Мадьяровой,
КАЗМУНАЙГАЗПРОФ. Центрального Совета и текущей Особое внимание на встрече с утвержден План реализации
ситуации в КАЗМУНАЙГАЗПРОФ. членами профсоюза было уделено Конкурсанты в течение трех Дорожной карты ФПРК.
На встрече также приняли уча- разъяснению основных положений часов выполняли задания. В
стие председатель Профсоюзного Он отметил актуальность уси- Пяти социальных инициатив Прези- итоге были определены побе- В сентябре текущего года
центра Кызылординской области ления роли первичных и цеховых дента страны, направленные, пре- дители. В конкурсе «Лучший намечено проведение научно
Серик Сермагамбетов, замести- организаций в укреплении социаль- жде всего, на улучшение качества штукатур» - 1 место получила – практической конференции
тель председателя Султан Абе- ного партнерства и коллективно-до- жизни и благосостояния граждан Нина Дексен из Карагандинской «Хризотил и безопасность» в г.
говорных отношений, единства и республики. Астане.

Коллективный договор - стимул развития компании

22 мая 2018 года Городским фи- обсуждены социальные гарантии, единовременного пособия за счет
лиалом «Астана» отраслевого про- предусмотренные коллективным профсоюзных средств: впервые
фсоюза работников строительного договором. На сегодня коллектив- вступившим в брак, на рождение
комплекса и жилищно-коммуналь- ный договор предусматривает со- ребенка, по достижении пенсион-
ного хозяйства состоялось встреча циальные гарантии работникам и ного возраста. Следует отметить,
с профсоюзным активом и членами их членам семей: выделение едино- что данные социальные гарантии
первичной профсоюзной органи- временного пособия на погребение для работников и членов их семей
зации ТОО «GLB», где приняли работника, близкого родственника; являются итогом переговорных про-
участие представители Профсо- поощрение юбиляров в зависимо- цессов профсоюза, созданного всего
юзного центра города Астана. Во сти от стажа работы (30-40 % от 6 месяцев назад.
время встречи были рассмотрены и должностного оклада); выплата

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] КӨЗҚАРАС 3

№ 19 (1223) 25/05/2018

БЕС БАСТАМА – ӘЛЕУМЕТТІК
МЕМЛЕКЕТТІҢ КЕПІЛІ

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ, на қарағанда бұл бастаманың берері мол, Ұлы педагог Ахмет Байтұрсынов «Жастар- тұрғыны ретінде ауаның көмір түтінінен тез
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар халықтың қаржылық мүмкіндігіне сай ке- дың оқу-тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі ластанатындығын өзім жақсы білемін. Ал
федерациясының Төрағасы леді. Елімізде алғаш рет жүзеге асырылатын түзелмейді» деп атап өткендей, еліміздің аталған бастама өз кезегінде осы мәселені
осынау ауқымды бастама мыңдаған отбасын жарқын келешегінің кілті жастардың қо- шешуге негізделген. Миллиондаған аза-
Бала кезімізде Қаратаудың қойнауын- тұрғын үймен қамтамасыз етіп қана қоймай, лында екені анық. Ал 20 мың грант дегеніміз маттарымыздың көмірдің орнына табиғи
да күні бойы ойнайтын ауылдың барлық құрылыс нарығын, өнеркәсіптік және логи- не? Бұл - келешекте еліміздің барлық сала- газды қолдануды қуана қабылдайтынына
баласы кешке қарай әкелеріміздің жұмыс­ стикалық нарықты жандандыруға мүмкіндік сында еңбек ететін кәсіби білікті мамандар. сенімдімін.
тан қайтқанын күтетінбіз. «Әке көрген оқ бермек. Сондай-ақ банк және қор секторла- Аталған бастама еліміздегі жұмыссыздық
жонар» дегендей, сол кездегі әке бейнесі рына оң әсерін тигізеді. Ал баспана мәселесі деңгейінің азаюына үлкен серпін береді. Бү- Міне, Елбасының әлеуметтік мемлекеттің
санамдағы еңбек адамының нақ үлгісін қа- оңтайлы шешілген жұмысшы өз жұмысын гінгі таңда елімізде жұмыс істейтін халық кепіліне айналған бес бастамасы осындай.
лыптастырып еді. сапалы орындайтындығы сөзсіз. Десек те, саны 9 миллионға жуық адамды құрайды. Ал өз кезегінде кәсіподақтар осынау игі
бұл бастама ресми табысы бар азаматтарға Олардың 28 пайызы орта біліммен шектел- бастамаларды түбегейлі түсініп қана қой-
Қарап отырсақ, еліміздің дамуы үшін арналған. Осы себепті бағдарламаның жү- ген. Ал жұмыссыз азаматтардың 32 пайызы май, өндіріс басында жүрген жұмысшыға
маңызды шешімдердің жүзеге асырылуы зеге асуы болашақ несие алушылардың мектептегі біліммен жүр. Өзін-өзі жұмыспен жеткізуді көздейді. Осы орайда бастауыш
барысындағы жұмыстардың барлығы төлем қабілетінің тұрақты болуын талап қамтыған 2 миллионнан астам азаматтың кәсіподақ ұйымдарымен тікелей байланысқа
қарапайым жұмысшының ерен еңбегінің етеді. Мәселен, еңбеккер өзінің күнделікті жартысының, яғни 49 пайызының кәсіби шығып, әлеуметтік бастамаларды түсіндіру
нәтижесі екен. Бұл орайда еңбек адамының жұмысынан айырылып қалса, несиені қалай білімі мен еңбек дағдысы жоқ. Аталған жұмыстарын бастап та кеттік. Себебі баста-
денінің саулығы мен сапалы білімі, біліктілі- төлейді? Яғни Үкімет тарапынан елімізде- көрсеткіштердің айырмашылығы көзге ай- уыш кәсіподақ ұйымдары - еңбеккерлердің
гі мен тәжірибесі елiмiздiң баға жетпес не- гі банктермен алдын ала келісімдер әзір- қын көрініп тұрған жоқ па?! Яғни жастар- нағыз ортасы. Демек жұмысшылардың түй-
гізгі байлығы десек артықтық етпес. Сонда леніп, қолайлы шарттар жасалғаны жөн. Бұл дың оқуы үшін қосымша гранттар бөлу інді сұрақтары, әлеуметтік-еңбек қатына-
адам бойындағы осынау әлеуеттерді қалай тұрғыда кәсіподақтар да ұжымдық шарт- бастамасы осындай ауқымды мәселелерді старына қатысты мәселелердің барлығы
арттырамыз? Мемлекеттің тірегі һәм негізі тар жасау негізінде еңбеккерлердің төлем шешуге септігін тигізеді. Өйткені жоғары бастауыш ұйымдардан шығады. Сондықтан
халқы десек, осынау еңбек адамдарының қабілетінің тұрақты болуына күш салатын білімді азаматтардың жұмыспен қамтылу да бастауыш кәсіподақ ұйымдарының бірқа-
лайықты білім алуына, әлеуметтік жағдай- болады. Мәселен, еңбекақының уақтылы мүмкіндігі қашанда жоғары. Сонымен қа- тар мәселені шешетін дербес үні, тегеурінді
ының жақсаруына, болашаққа сенімінің төленуі, еңбек қауіпсіздігінің сақталуы тар үшінші бастамада 2022 жылдың соңына күші болғанын қалаймыз.
нығаюына негізделген нақты бағыт-бағдар мәселелеріне жіті көңіл бөлінеді. дейін студенттерге арнап кемінде 75 мың
қажет екендігі анық. орындық жатақхана салу қарастырылған. Өткен сәуір айының ішінде Астана, Қо-
Президенттің жалақысы төмен жұмыс- Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық станай, Павлодар қалаларында бастауыш
Осы тұрғыдан алғанда «Президенттің бес шылардың еңбекақысын көбейту үшін университетінің ректоры болған кезімде ұйымдар форумдарын, Оңтүстік Қазақстан
әлеуметтік бастамасын» дер кезінде жол- олардың салық жүктемесін азайту туралы байқағаным, жатақханамен қамтылған сту- облысында ауқымды жиын өткізуіміз осы
данған Үндеу дер едім. Өйткені ондағы екінші бастамасы жұмысшылар үшін де, денттердің оқуға қабілеті жақсы, ынтасы бағытта жасалған басты қадам болды. Басқо-
маңызды әлеуметтік бастамаларды толық жұмыс берушілер үшін де маңызды қадам. жоғары болады. Олар өзге қалада жүрсе де, сулар аясында бастауыш кәсіподақ ұйымда-
жүзеге асыру «әлеуметтік мемлекет» тура- Мәселен, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап тұрмыстық жағдайға алаңдамайды. Осы се- рымен келелі кездесулер болып, Елбасының
лы конституциялық норманы жаңа, нақты салық жүктемесі 10 есеге төмендетілмек. бепті бұл бастаманың білім саласына берері әлеуметтік бастамалары, еңбек қатынастары
мазмұнмен байыта түседі. Яғни Ата Заңы- Яғни 25 айлық есептік көрсеткішке жетпей- көп деп ойлаймын. жайлы бірқатар мәселелерді бірлесе талқы-
мыздың 1-бабында «Қазақстан Республика- тін мөлшерде жалақы алатындарға салына- ладық. Үндеудің маңызын халыққа түсін-
сы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық тын жеке табыс салығы азайтылады. Олар 1 Ал Елбасының төртінші бастамасы 2018 діру және жүзеге асу барысын қоғамдық
және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықты- пайыз ғана табыс салығын төлейтін болады. жылдың өзінде шағын несие берудің үлесін бақылауға алу мақсатында таяуда ғана Пав-
рады, оның ең қымбат қазынасы - адам және Елбасының осы бастамасының арқасын- қосымша 20 млрд теңгеге дейін ұлғайтуды лодар қаласындағы Қазақстан электролиз
адамның өмiрi, құқықтары мен бостан- да 2 миллионнан астам азаматқа қолайл­ ы көздейді. Бұл дегеніміз - шағын бизнеске, зауытында еліміздің басты саяси күші болып
дықтары» деп көрсетілгенін ескерсек, бұл жағдай жасалмақ. Бұл арқылы еліміздегі қарапайым ауыл шаруасына, ауылға деген табылатын «Нұр Отан» партиясымен өзара
бастамалар еліміздің әлеуметтік мемлекет жалақының ең төменгi мөлшерi көтеріліп, үлкен көмек, елеулі қолдау. Яғни қосымша ынтымақтастық туралы меморандумға қол
ретінде қалыптасу және даму жолының не- көлеңкелі экономика деңгейінің бәсеңдей- жұмыс күшін арттыру арқылы жаңа жұмыс қойдық. Мұнда ішкі еңбек нарығын қорғау,
гізін айқындайтын басты ұстанымы болмақ. тініне сенімім мол. орындарының құрылуына негіз болады. халықты жұмыспен қамту, азаматтарымыз-
Шалғай жердегі ауыл тұрғындары жеке дың еңбек және әлеуметтік-экономикалық
Әлемдік тәжірибеде әлеуметтік мемле- Сондай-ақ Елбасының жоғары білім алу- істерін бастауға мүмкіндік алады. құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін пар-
кеттің басты бағдары - әлеуметтік әділдік дың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, тиялық және қоғамдық бақылау жүргізу тура-
пен адам құқықтарының қатаң сақталуын студент жастардың жатақханадағы жағдай- Сондай-ақ Қазақстанның 5 қаласын газ лы келісімге келдік. Сонымен қатар Қостанай
мақсат ете отырып, халықтың жағдайын ын жақсарту жайындағы үшінші бастамасы желісімен қамту бойынша бесінші бастама облысы әкімдігімен Елбасының бес әлеу-
жан-жақты қорғау, азаматтардың әл-ауқа- жас буын үшін қосымша мүмкіндіктерге еліміздің әлеуметтік-экономикалық әл-а- меттік бастамасын жүзеге асыру бойынша
тын арттыру. Бұл тұрғыда мемлекетіміздің жол ашары сөзсіз. Бұл бастамаға сәйкес хуалына оң ықпалын тигізбек. Бұл қадам өзара іс-қимыл жасасу туралы меморандум
қоғаммен қазіргі таңдағы байыпты да тығыз 2018-2019 жылдары жыл сайын бөлінетін 54 Қазақстанның үш облысы бойынша 2,7 мил- бекітілді. Қазақстанның барлық өңірлерінің
қарым-қатынасын елдің әлеуметтік мем- мың гранттың үстіне қосымша 20 мың грант лион тұрғынды газбен қамтып қана қоймай, жергілікті атқарушы органдарымен осы мақ-
лекет ретінде дамуының басты көрсеткіші берілетін болады. Соның ішінде 11 мың шағын және орта бизнестің дамуына өзін- сатта меморандумдар бекіту жоспарда бар.
деуге болады. Яғни Қазақстанды әлемдік грант техникалық мамандықтарды қамтиды. дік үлес қосады. Мәселен, елордамыздың
өркениеттің маңызды бөлшегі ретінде Елбасының бастамаларын басты назарда
алып қарасақ, Елбасының белесті кезеңде- ұстай отырып, біз еліміздің әлеуметтік-ең-
гі бастамалары еліміздің дамуына, шағын бек саласындағы бірқатар маңызды мәсе-
және орта бизнестің экономикаға тиімді лелерге баса назар аударып, қарапайым жұ-
үлесінің артуына, жұмыссыздықтың аза- мысшының көңіліндегі мәселелерді көтеруді
юына және жұртшылықтың пайдалы жұ- қалаймыз. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
мыспен қамтылуына қомақты үлес қосары қорғау жөніндегі өндірістік кеңестерді құру
сөзсіз. Бұл бастамалардың толық жүзеге жұмыстарын өзектендіру, ұжымдық шарт-
асуы экономикамыздың барлық саласын тардың санын арттыру және сапасын жақ-
оң көрсеткішке жеткізері анық. Енді осы сарту, жастарды кәсіподақ қатарына тарту
әлеуметтік бастамалардың басты бағдары мәселелеріне жіті көңіл аударуымыз осы
қандай? Олардың нәтижелі түрде жүзеге мақсаттан туындап отыр. Өйткені кәсіп­
асуы үшін қандай іс-шаралар атқарылуы одақтар Елбасының көреген саясаты мен
тиіс? әлеуметтік бастамалары елімізді дамудың
даңғыл жолына бастайтындығына сенімді.
Мәселен, «Әрбір отбасына баспана «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» де-
алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» атты мекші, осынау жаңа трендтер еліміздегі
бірінші бастамаға сай «7 - 20 - 25» бағдар- кәсіподақтардың рөлі мен орнына жаңа-
ламасын іске қосу ұсынылды. Бұл жағдай- ша қарауды талап етеді. Ең бастысы, біз
да әр қазақстандық азамат жылдық өсімі кәсіподақтар қызметінің ашықт­ ығы мен
7 пайыздан аспайтын, бастапқы жарнасы анықтығы қағидаларын басты назарға ала
20 пайызға дейін, 25 жыл мерзімге несие отырып, нақты жұмыстарды бастап та кет-
алу мүмкіндігіне ие болатындығы көрсетіл- тік. Ортақ істерімізге сәттілік серік болсын
ген. Қолданыстағы несие алу шарттары- дейік ендеше.

4 ХИМИЯ ӨНЕРКƏСІБІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІ
№ 19 1223) 25/05/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Құрметті әріптестер! ХИМИЯ ӨНЕРКƏСІБІ - МАҢЫЗДЫ САЛА

Сіздерді кəсіби мерекеміз - Химия өнер- Бүгінде химия өнеркəсібі режимін ұйымдастыру жəне Атап айтқанда, Шолақтау əске-
кəсібі қызметкерлерінің күнімен шын ауыр өнеркəсіптің жетекші пəрменді жай-күйін бақылау рилендірілген тау-кен құтқару
жүректен құттықтаймын! салаларының бірі ретінде болып табылады. Сондай-ақ, взводының химиялық талдау
еліміздің дамуына зор үлес жер асты өрт жəне басқа да зертханасында көп жылдар
Химия өнеркəсібі - ауыр өнеркəсіптің қосуда. Үкімет тарапынан да апаттарды жою кезінде кеніш бойы еңбек еткен жəне көпте-
жетекші салаларының бірі ретінде еге- аталмыш салаға жіті көңіл ауасының сандық жəне сапа- ген жас мамандарды зертхана
мен еліміздің экономикасының дамуына оң бөлініп, көптеген іс-шаралар лық құрамын анықтау, тау- ісіне баулыған бірден-бір ма-
əсер етіп отырғаны сөзсіз. Еліміздің да- жүзеге асырылып жатыр. Хи- кен құтқару жұмыстарында ман иелері - Ким Валентина
муына қомақты үлес қосып келе жатқан мия өнеркəсібінің өзі көптеген кіріс жəне мерзімдік сапасын Ивановна жəне Хегай Ирина
химия кəсіпорындарының қатарында: салаларды қамтиды. Мəселен, бақылау, талдау жұмыстарын Александровнаны ерекше көр-
Қазақстан Республикасы Инвес- орындау жəне де зертханада сетуге болады.
Жамбыл облысындағы «Қазфосфат» тициялар жəне даму министр- құтқарушылар тұмылдырығына
ЖШС компаниясы құрамына кіретін бір- лігі Индустриялық даму жəне пайдаланылатын химиялық əкті Шаң-газ аналитикалық зерт-
неше кəсіпорындар, фосфорит рудасын өнеркəсіптік қауіпсіздік коми- сіңіргіш (ХƏС) заттарының хана қызметкерлері жер асты
шығару жəне өңдеу, ең жоғарғы стандарт талаптарына сай сары теті «Кəсіби əскерилендірілген құрамындағы көмірқышқыл жағдайында шахтерлерге маңы-
фосфор мен оның туындыларын, фосфорлы минералды тыңайтқыштар авариялық-құтқару қызметі» газына кальцийметр құрылғы- зы зор үлестерін қосып жүр
мен азықтық фосфаттарды өндіру, минералды шикізаттар негізінде ШЖҚ РМК Оңтүстік Қазақстан сымен жəне жоғары пайызды жəне өмір қауіпсіздіктеріне үл-
өнеркəсіп өнімдерін шығару арқылы еліміздің өркендеуіне сүбелі үлес филиалы Шолақтау əскерилен- медициналық оттегінің мөл- кен жауапкершілікпен қарайтын
қосып келеді. дірілген тау-кен құтқару взво- шерін ООГ-2 құрылғысымен маман иелері болып табылады
дының зертханасы «Қазфосфат» талдау жасалынады.
«Ақтөбе хром қосылыстары зауыты» АҚ, зауыт авиация, мұнай ЖШС, «Шолақтау» тау-кен өн- А.АЙТЫМБЕТОВА,
өндіру, фармацевтика, лак жəне бояу өндіру, тоқыма жəне былғары діру комбинатындағы шаң-газ Осы орайда аталмыш салада Оңтүстік
өнеркəсібі сынды маңызды өнеркəсіп салаларында сұранысқа ие натрий талдау, бақылау жұмыстарын қызмет ететін еңбеккерлердің
монохромат, бихроматтарын, хром ангидридін, хром малмасы сынды жүргізеді. ерен еңбегін атап өту қажет. Қазақстан облысы
хром қосылыстарын өндіреді.
Қаратау əскерилендірілген
Манғыстаудың «ҚазАзот» АҚ халықаралық стандарттар талабына тау-кен құтқару жасағының
сай аммиак жəне аммиакты селитра өндіретін жалғыз өндіріс ошағы химиялық талдау зертханасы
болып табылады. Бүгінгі күні аса бай, жарты ғасырлық тəжірибесі 1962 жылдан бастап Қаратау
мен озық технологияларының арқасында кəсіпорын агроөнеркəсіптік қаласындағы «Молодежная»
кешен мен тау-кен өндіру салаларына қажетті минералдық тыңай- шахтасына, ал 1982 жылдан
тқыштар өндіруде мол жетістіктерге жетіп келеді. «Ақсай» шахтасына қызмет
негізін көрсетіп келеді.
Павлодардың «Каустик» АҚ компаниясы күйдіргіш сода, натрий
гипохлоридін, хлор жəне хлорсутекті қышқыл өндіреді. Шаң-газ аналитикалық зерт-
ханасының негізгі міндеттері
Қазақстанның химия өнеркəсібі өнімдері Қазақстан нарығында жер асты кеніштерінде жары-
шетелдік тауарларды толықтай алмастырып, өнімдерін əлемнің 48- лыс жұмыстарынан кейін пай-
ден астам елдеріне – АҚШ, Ресей, Бельгия, Жапония, Германия жəне да болатын улы жəне қауіпті
басқа мемлекеттерге экспорттайды. газдар жəне адам өміріне қа-
жетті оттегі мөлшерін кендік
Химия өнеркəсібі қызметкерлерінің мерекесі қарсаңында Қазақстан- ауадан алынып келінген сына-
ның химия кəсіпорындарының басшылары мен қызметкерлерін кəсіби ма арқылы анықтап, талдау
мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын! жұмыстарын жүргізумен қатар
қызмет көрсетілетін кəсіпорын
Осы мерейлі мереке күні қарсаңында Сіздерге зор денсаулық, бейбіт немесе мекемелерінде шаң-газ
өмір, еселі еңбек, толағай табыс жəне отбасыларыңызға амандық,
береке-бірлік тілеймін.

Еліміздің өркендеуіне қосатын үлестеріңіз арта берсін!

Құрметпен,
Салалық кəсіподақ төрағасы К. ПІРІМҚҰЛҰЛЫ

ВСЕ, ЧЬЕ ПРИЗВАНИЕ СВЯЗАНО С ХИМИЕЙ

У людей сложилось мнение, что химики взгляд, кажется, простой и не заметной, но, с и окиси, аспираторов меховых совместно с водорода; - оксидов азота после буровзрывных
— очень закрытые люди: они сидят в лабо- другой стороны – она важная и очень ответ- индикаторными трубками для определения работ в подготовительных забоях; - оксидов
раториях, не общаются с другими и ни о чём, ственная, ведь от нее зависит жизнь работ- различных ядовитых газов. Кроме контроля азота в отработавших газах двигателей вну-
кроме формул, не думают. Есть такие знако- ников шахт и рудников. Для этого, согласно состава рудничной атмосферы в горных вы- треннего сгорания и в воздухе рабочей зоны;
мые у тебя? ежемесячных утвержденных графиков отбора работках лабораторией проводится входной и - кислорода, метана, углекислого газа, окси-
проб воздуха, мы направляем спасателей опе- периодический контроль качества веществ и да углерода, водорода, азота для контроля за
В преддверии праздника Дня химика хочу ративных взводов на обслуживаемые объекты материалов, применяемых в горноспасатель- развитием и затуханием подземного пожара,
рассказать вам о существовании нашей лабо- для отбора проб рудничного воздуха на за- ном деле: кислород, химический поглотитель взрывоопасностью атмосферы на аварийном
ратории и о девчатах, которые на протяжении газованность и запыленность. После отбора известковый и пенообразователь. участке, оценки эффективности осуществля-
многих лет работают в Павлодарском филиале спасатели доставляют нам в лабораторию емых мероприятий по тушению подземного
Республиканского государственного предпри- пробы. Доставленные пробы анализируются – Скажите, а в случае возникновения ава- пожара; - сероводорода для определения сте-
ятия «Профессиональная военизированная нами на хроматографах, газоанализаторах, на рии, вы принимаете участие в локализации пени опасности для горнорабочих; - отбор и
аварийно-спасательная служба» Комитета фотометре фотоэлектрическом КФК, филь- аварии? анализ проб для определения запыленности
индустриального развития и промышленной тры с пылью взвешиваются на аналитических рудничного воздуха.
безопасности Министерства по инвестициям электронных весах. Для достоверности ре- – Да, но только на шахтах. Для этой цели
и развитию Республики Казахстан. зультатов измерений ежемесячно проводится оборудована выездная походная лаборатория, Отбор и анализ проб отложений угольной
проверка и настройка всего лабораторного с которой мы выезжаем на шахту. Такой по- пыли в горных выработках на содержание вла-
Основной задачей предприятия, является оборудования, также осуществляется про- ходной лабораторией пользуемся только при ги для определения пылевзрывобезопасности
выполнение горноспасательных, противофон- верка оснащения в оперативных отделениях работах на шахте в подземных горных выра- горных выработок.
танных, газоспасательных, профилактических для экспресс метода отбора проб. Это - шахт- ботка, в остальное время она опломбирована
и технических работ, а также работ, связан- ных интерферометров для замера газа метана и находится в стационарной лаборатории. – Жалели ли вы когда-нибудь о выбранной
ных с тушением пожаров, оказанием первой профессии?
медицинской помощи. Вы скажете, а причем – Значит, вы тоже являетесь военизи-
здесь лаборатория? А кто кроме химиков в на- рованным составом, как и спасатели, при- – Никогда. Жалела только о том, что не по-
ших лабораториях сможет определить состав нимающие непосредственное участие в шла дальше учиться. Сейчас бы имела высшее
рудничного воздуха при тушении пожаров ликвидации аварии? образование…
и ликвидации других видов подземных ава-
рий, запыленность и пылевзрывобезопасность – Уже нет. С января 2017 года с нас сняли Каждый новый день ставит перед нами
подземных горных выработок для оценки эф- военизацию, но при этом, при возникновении определенные задачи, которые мы стараемся
фективности выполнения на обслуживаемых аварий мы всегда обеспечиваем выезд лабо- решить, выполнить. И в зависимости от того,
шахтах мероприятий по соблюдению пылега- ратории на шахту. удается нам это сделать или нет, мы чувствуем
зового режима и т.д. себя морально удовлетворенными, или же на-
– Ольга Анатольевна, какие именно функ- оборот – не очень. Желаю нашим лаборантам,
Решетнякова Светлана Владимировна – одна ции осуществляет ваша лаборатория, и с чтобы вся намеченная работа имела бы свое
из самых опытных работников лаборатории какими газами вы имеете дело? успешное завершение, чтобы, оглянувшись
Павлодарского филиала. В этом году испол- назад и увидев плоды своего труда, ты мог
нится 23 года, как она пришла на предприятие, – Это отбор и экспресс – анализ проб шахт- сам собой гордиться. Успешной вам работы
навсегда связав свою жизнь с химией. ного воздуха непосредственно в горных выра- и с праздником дорогих химиков!
ботках, а также анализ проб шахтного воздуха
– Светлана Владимировна расскажите в лаборатории на содержание: - кислорода, Геннадий АНДРЮКОВ,
нам немного о своей работе? метана, углекислого газа для проверки состава ведущий специалист учебного центра
рудничного воздуха в действующих горных Павлодарского филиала РГП «ПВАСС»
– Наша работа в лаборатории на первый выработках и определение газообильности
шахты; - микроконцентраций оксида углерода,

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 19 1223) 25/05/2018

АО «АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

Актюбинский завод хромовых в первую очередь говорят показатели. разных уровнях. Важным направлением Послания Соблюдение правил техники безопас-
соединений является единственным На особом контроле держится и За свою уже более полувеко- Президента Республики Казахстан Н. ности на производстве – это прямая
в Республике Казахстан экспортоо- Назарбаева является развитие челове- обязанность каждого рабочего.
риентированным предприятием по качество выпускаемой продукции. вую историю завод стал насто- ческого капитала. Глава государства
производству хромовой химии и ос- Ведь именно качество продукции ящим гигантом в своей сфере. настойчиво обращает внимание на Активную помощь в процессе улуч-
нован в 1957 году. Одним из первых является важнейшим критерием для Актюбинский завод хромовых значимость человека Труда. шения безопасности и охраны труда
на заводе был осуществлен запуск имиджа завода на мировом рынке, соединений является уникаль- оказывают технические инспекторы
производства бихромата натрия. чему свидетельствует действующая ным производством не только в Профком строит свою работу по по охране труда.
Начало производства хромового ан- Система Менеджмента Качества. Казахстане но и во всем мире. защите законных интересов каждого
гидрида датируется 1963 годом, а су- Продукция АЗХС востребована члена профсоюза и коллектива в целом, Большую помощь в работе техниче-
хого хромового дубителя 1970 годом. Режим работы предприятия непре- в металлургической, деревоо- на создание и сохранение в трудовом ских инспекторов оказывает Главный
рывный. За особо вредные условия брабатывающей, кожевенной, коллективе социальной стабильности. технический руководитель по охране
С момента основания и до насто- труда установлены льготы: сокра- химической, авиационной и труда – начальник ОБиОТ Зайцева Га-
ящего времени завод непрерывно щенный шестичасовой рабочий день, автомобильной промышлен- Основой социального партнерства лина Ивановна и отдел охраны труда.
совершенствует технологическую ежегодный оплачиваемый трудовой ности. Широкое признание в между предприятием и профсоюзом
базу, увеличивает объемы производ- 36-дневный отпуск, лечебно- профи- мире – это успех каждого ра- является Коллективный договор, учи- Одним из положительных критери-
ства, расширяет ассортимент выпу- лактическое питание, молоко. Для ботника завода. тывающий интересы обеих сторон. ев работы профкома – это разрешение
скаемой продукции и повышает ее создания трудового резерва органи- трудовых споров на уровне заводской
качество. Каждый этап зарождения зован «Центр подготовки кадров» и Представляя интересы тру- В коллективном договоре на 2017- согласительной комиссии по трудовым
предприятия, которое впоследствии разработано положение о наставни- дового коллектива, профсоюз 2020 годы сохранен предыдущий со- спорам, и, как правило, обращения в вы-
стало одним из крупнейших в мире честве. Кроме того работники имеют стремится сочетать защитную циальный пакет и введены дополнитель- шестоящие органы являются большой
заводов по выпуску хромового анги- возможность учиться в вузах за счет функцию с заботой об успеш- ные льготы. редкостью.
дрида, металлургической и пигмент- средств работодателя, повышать свою ной работе предприятия, по-
ной окисей хрома, сульфата хрома, квалификацию и проходить перепод- нимая, что только через рост На сегодняшний день Коллективный Многие спорные вопросы разреша-
бихромата натрия и бихромата калия готовку с отрывом от производства. производства, стабильную договор предусматривает перечень со- ются на уровне профкома, опираясь на
был маленькой победой для тех, кто При этом заработок им сохраняется. экономику, высокую трудовую циальных гарантий и льгот. Все его раз- статьи Трудового кодекса.
начинал свою карьеру на заводе. На Есть и другие стимулы. Разработа- дисциплину и безопасность делы важны и социально значимы для
глазах первых заводчан рос и креп но и действует положение о выслуге труда возможно улучшение работников: трудовой договор, оплата Если сказать коротко, защита инте-
завод, строились цеха, осваивались лет, согласно которому работники со качества жизни работников. труда, режим труда и отдыха, охрана ресов работников, является основной
все новые и новые технологии. За- стажем получают дополнительное труда и окружающей среды, социаль- задачей профсоюза, заключается в по-
вод стал настоящей кузницей кадров. денежное вознаграждение. А сорев- ные гарантии, гарантии деятельности вседневной работе профкома.
Многие из тех, кто стоял у истоков до нования за лучшие производственные профкома и др.
сих пор трудятся на предприятии, без показатели по шести группам с вы- Большая и ответственная работа ло-
которого уже не могут представить платой денежного поощрения ко Дню Коллективный договор, как инстру- жится на плечи председателей цеховых
свою жизнь. химика стали уже традиционными. мент социального партнерства, призван комитетов. Работа строится на равно-
Все перечисленное делает коллектив дополнять и расширять социальные га- правном диалоге, понимании интересов
Актюбинский завод хромовых сое- завода более сплоченным. Ведь здесь рантии по сравнению с действующим сторон. И только совместная работа в
динений в наше время – это стабиль- на протяжении многих лет трудятся законодательством. рамках социального партнёрства с ра-
ное, динамично развивающееся пред- по настоящему преданные своему ботодателем сможет и в дальнейшем
приятие. Численность сотрудников делу люди. Все эти гарантий и социальная по- улучшить жизнь наших трудящихся.
превышает 2 тысячи человек. АЗХС мощь оказываемая работникам осущест-
является единственным в Казахстане Для сотрудников завода создают- вляется в рамках Отраслевого соглаше- Все пункты коллективного договора
предприятием по выпуску экспортоо- ся все условия для отдыха и досуга. ния в химической отрасли Республики выполняются как работодателем, так и
риентированной товарной продукции Так, при заводе есть 8 спортивных Казахстан на 2017-2020. Отраслевое Профкомом.
— хромового ангидрида, металлурги- команд. Заводчане играют мини-фут- соглашение создает основу для ведения
ческой и пигментной окисей хрома, бол, в волейбол, баскетбол, гандбол. социального диалога в отрасли. Основой сплоченности коллектива,
сульфата хрома, бихромата натрия А с октября по май месяц постоянно его стержнем стало развитие спорта
и бихромата калия. Основное сырье проходит спартакиада. Ко дню хи- Следующим и очень значимым на- на нашем предприятии. В 2018 году
– хромовая руда. Свою продукцию мика устраиваются сорвнования по правлением совместной работы руко- нашей ежегодной спартакиаде завода
предприятие экспортирует в более шахматам, шашкам, тогызкумалак и водства предприятия и профсоюзного исполнилось 19 лет. Конечно, и про-
чем 35 стран дальнего и ближнего теннису. Участие в них могоут при- комитета является охрана труда и тех- фсоюз не только организовывает все
зарубежья. Об успехах предприятия нять в се желающие. Спортивные ника безопасности. Как показывает мероприятия, но и вносит свой вклад
достижения заводчан отмечают на мировая практика, во главу современ- в спортивную работу.
ного предприятия ставятся не только
ВЕРНЫ СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ рентабельность, количество и качество Предстоящий праздник День Химика
выпускаемой продукции, но и уровень считаем его праздничным днем, оплата
В горно-перерабатывающем комплексе «Каратау» ТОО «Казфосфат» культуры производства, в том числе производится в двойном размере. День
сложились славные трудовые традиции. Члены семьи Токкулиевых состояние безопасности и охраны тру- Химика является важным праздником
яркие представители трудовой династии, которые посвятили себя да, экологии. Поэтому на предприятии для заводчан. Подводятся итоги сорев-
любимому делу в ГКП «Каратау». большое внимание уделяется вопросам нования между службами и цехами.
безопасности и охране здоровья сотруд- Отмечают лучших работников завода:
Трудовая деятельность Кожатая Токкулиева в системе ГПК «Кара- ников. Для этого в марте 2005 года на вручаются грамоты, нагрудный знак
тау» началась с августа 1980 года. В 1982 году он был принят в цех заводе была внедрена система экологи- «Химия өнеркəсібінің үздік қызмет-
электроснабжения производственного объединения «Каратау» в ка- ческого менеджмента и система менед- кері», премии.
честве электрогазосварщика. С марта 1989 года по настоящее время жмента охраны здоровья и обеспечения
Кожатай Кожанбердиевич работает водителем в автотранспортном безопасности труда. Мы на практике убедились в том, что
цехе ГПК «Каратау». Водителем работает на протяжении 29 лет. ответственность и чувство единой ко-
Сегодня нет профессий, которые бы манды – понятие неразделимое.
Кожатай Кожанбердиевич – высококвалифицированный специ- исключали производственные риски,
алист, знающий в совершенстве автотранспортную технику. Он и на нашем предприятии понимают, Всех коллег поздравляю с профессио-
принимает активное участие в общественной жизни предприятия. что достижение цели, профилактика нальным праздником – Днем работников
Кожатай Токкулиев за высокие трудовые показатели и за достигну- производственного риска, невозможна химической промышленности. Желаю
тые успехи на производстве награждался медалью «Ветеран труда», без обязательного участия трудового всем мирного неба над головой, креп-
почетными грамотами и благодарностями предприятия, акима Са- коллектива. кого здоровья, благополучия в семье.
рысуского района. Кожатай Кожанбердиевич примерный семьянин, Новых достижений Вам и везения!
у него трое детей. Решить эту непростую задачу можно
лишь, изменив подходы в работе, и, са- ПОЛИНКЕВИЧ Вера,
Жена почетного работника Кулзипа Кошербаева работала с 1984 по мое главное, мировоззрение работников. председатель профсоюзной
2013 годы в ГПК «Каратау» электромонтером по ремонту обмоток и орнанизации АО «Актюбинский
изоляции электрооборудования в цехе электроснабжения, контрольно-из- завод хромовых соединений»
мерительных приборов и автоматики. Сейчас Кулзина Дилдабековна на
заслуженном отдыхе.

Сын Кожатая Кожанбердиевича - Кайрат Токкулиев пошел по стопам
отца. Он работает водителем автомобиля Автотранспортного цеха ГПК
«Каратау» с 2005 года по сегодняшний день.

Сестра Кожатая Кожанбердиевича – Гулсын Кожанбердыкызы работала
машинистом насосных установок на Центральной обогатительной фабрике.
С 2016 года Гулсын Токкулиева на заслуженном отдыхе.

Две другие сестры также работают на предприятии. Гулаш Токкулиева
работает рабочей производственных бань на Центральной обогатительной
фабрике. Ее стаж работы на предприятии – 35 лет. Роза Токкулиева рабо-
тает машинистом конвейера на Центральной обогатительной фабрике.
Стаж на предприятии – 17 лет.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 19 (1223) 25/05/2018

БАСТАУЫШ КӘСІПОДАҚТАР МІНБЕРІ

Республикалық жас ақындар айтысы

Халықаралық ынтымақтастық нығаюда Қазақстандық салалық білім және ғылым ғылым қызметкерлерінің кәсіподағының
қызметкерлері кәсіподағы мен Л.Н.Гумилев төрайымы Майра Амантаева қазылық етті.
Ақтөбе қаласында Ресей Федерациясының сындағы кәсіподақ қозғалысының ағымдағы атындағы Еуразия ұлттық университетінің Айтысты республикамызға белгілі айтыс­
Орынбор облысының күндері аясында облы- жағдайы туралы айтып, тәжірибесімен бөлісті, студенттер мен магистранттар бастауыш кер-ақын Серікзат Дүйсенғазы жүргізді. Ол
стың кәсіподақтар активы Орынбор облысы- оның ішінде еңбек ұжымдарында туындайтын кәсіподақ ұйымының бірлесе ұйымда- шараның өткізілуіне сала кәсіподағының
ның Кәсіподақтар федерациясының төрағасы дауларды және жанжалдарды шешу шаралары- стыруымен Астана қаласында жоғарыда үлкен қолдау көрсеткенін атап өтті.
Ярослав Чирковпен және Ресей мәдениет қыз- ның жүйесі туралы баяндады. аталған университетте жас ақындардың
меткерлері кәсіподағының Орынбор облыстық «Жастық шақ көк семсердің жүзі емес» атты Айтыстың ашылу салтанатында салалық
қоғамдық ұйымының төрайымы Людмила Си- Кездесу қорытындысы бойынша аймақара- республикалық айтысы өткізілді. кәсіподақ төрайымы Майра Амантаева өз
моновамен кездесу өткізді. лық ынтымақтастықты әрі қарай нығайту, қолда сөзінде қоғамдағы ұстаздар мәртебесінің
бар көпжылдық тәжірибемен алмасу және оны Айтыс Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Бо- бүгінгі жай-күйіне тоқтала келе, әлі де бұл
Кездесу барысында облыстық кәсіподақтар енгізу, бірлескен жобаларды іске асыру бойын- лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мәселеге қатысты шешілмеген түйіндердің
орталығы қонақтарды елімізде кәсіподақтарды ша шешім қабылданды, сондай-ақ, мәдениет, мақаласы аясында Астана қаласының 20 бар екенін тілге тиек етті. Мемлекет басшы-
жаңғырту жөніндегі атқарылып жатқан жұ- спорт және ақпарат қызметкерлерінің салалық жылдық мерейтойына орай, сонымен қатар сының «Рухани жаңғыру» мен «Бес әлеу-
мыстар туралы, Еңбек кодексіне енгізілетін кәсіподағының Ақтөбе облыстық филиалы мен қазақ халқының ұлы тұлғалары Мәшһүр меттік бастама» атты бағдарламаларында
өзгерістер туралы, сондай-ақ өңірде құрылған Ресей мәдениет қызметкерлері кәсіподағының Жүсіп Көпейұлы мен Шәкәрім Құдайберді­ аталып өткендей, ұлттың рухани дүниесі
еңбек даулары мен жанжалдарын ескерту жүй- Орынбор облыстық қоғамдық ұйымының ара- ұлының 160, Халел Досмұхамедұлының мен ұлттық кодтың болашақ ұрпақ үшін
есі туралы хабардар етті. сындағы ынтымақтастық туралы Келісімге қол 135 және Әміре Қашаубайдың 130 жыл­ айтарлықтай маңызды екендігіне тоқтал-
қою болды. дығына ұйымдастырылған. Бұл шараға ды. Еуразия ұлттық университетінің ректо-
Өз кезегінде, Я.Чирков Орынбор облы- респ­ убликамыздың түкпір-түкпірінен он ры, т.ғ.д. Е.Б.Сыдықов өз сөзінде салалық
екі жас ақын қатысты. Атап өтсек, Әлихан кәсіподақпен бірлескен жұмысы туралы
Жақсылық, Бекжан Ержігіт, Мәрес Байрон, айта келе, осындай маңызды шараларға
Жібек Шахмарданқызы, Бек Шмат, Нұрмұ- қолдау көрсеткені үшін Амантаева Майра
хаммед Байсүгір, Аян Ниязбек, Абдрауф Тұрғанқызына алғыс білдірді және уни-
Орал, Бексұлтан Қайдар, Сырым Әділбек, верситеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен
Айбек Жеңісқазин, Рысгүл Манарбекқызы. ұзақ жылдар бойы білім саласын дамытуға
қосқан зор үлесі үшін «Күлтегін» медалімен
Жыр додасына, ақындардың өнеріне ай- марапаттады.
тыскер ақын Аманжол Әлтаев, Иранғайып
Күзембаев, Мұхтар Ниязов, алаштанушы А.МҰҚАШЕВА
Сағымбай Ботпайұлы, салалық білім және

Әлеуметтік әріптестік Дәстүрлі семинар өтті
жөніндегі үшжақты
келісім - еңбек Ағымдағы жылы Атырау қаласын- ішінде Қазақстан Респ­ убликасының және ғылым қызметкерлері кәсіпо-
адамының кепілі да «Қазақстандық салалық білім және еңбек заңнамасының негіздері бой- дағының Атырау облыстық кәсіподақ
ғылым қызметкерлері кәсіподағының ынша сауаттылығын арттыру, еңбек ұйымының» бас маманы, заңгер Юлия
Атырау облыстық кәсіподақ ұйымының» дауларында келіссөздер жүргізе алуды Айбусынова жасады. «Қазақстандық
әлеуметтік әріптестік тараптарын еңбек дамыту жөнінде түсіндіру жұмысын салалық білім және ғылым қызметкер-
заңнамасына оқытуға бағытталған се- жүргізу кәсіподақтың міндеті болып лерінің кәсіподағы» ҚБ есептік саясаты
минар жұмысы өтті. Дәстүрлі семинарға табылады. Сонымен қатар, ҚР Еңбек туралы баяндама жасау үшін сөз «Қа-
филиал төрағалары, бақылау-тексеру кодексінің 159-бабының 8-тармағына зақстандық салалық білім және ғылым
комиссияларының мүшелері, аппарат сәйкес, келісу комиссиясының тарап- қызметкерлері кәсіптік одағының
қызметкерлері қатысты. тары келісу комиссиясының мүшелерін Атырау облыстық кәсіподақ ұйымы»
Қазақстан Республикасы еңбек заңнама- ҚБ-нің ревизиялық комиссия мүшесі
Семинарды «Қазақстандық салалық сының негіздеріне, келіссөздер жүргізу Зоя Назароваға берілді.
білім және ғылым қызметкерлері кәсіпо- машығын дамытуға және еңбек даула-
дағының Атырау облыстық кәсіподақ рында консенсусқа жетуге жыл сайын Дәстүрлі оқыту семинары барысында
ұйымы» төрағасының міндетін атқа- оқытуды жүргізуге міндетті. қатысушылар тарапынан өзекті сауал-
рушы Жанар Сарсенгалиева ашып, дар қойылып, жауабы жеткілікті деңгейді
бүгінгі күні еңбек заңнамасын білу Семинар барысында ҚР Еңбек ко- талқыланды. Мұндай семинарлар сұра-
маңызды болып отырғандықтан дәстүр- дексі, 2018-2020 жылдарға арналған нысқа ие болғандықтан, алдағы уақытта
лі семинар ұйымдастырылғандығын әлеуметтік әріптестік туралы салалық да жалғасын таба бермек.
жеткізді. Өйткені, кәсiподақ мүшелері және өңірлік келісімдер туралы баян-
арасында олардың құқықтық, оның даманы «Қазақстандық салалық білім
Орынгүл МАХМУДОВА

Жезқазған аумақтық білім және ғылым қызмет- Кәсіподақ күші - Медиация жүйесі -
керлері мен жұмыс берушілердің арасындағы еңбек бірлікте бүгінгі күннің талабы
қатынастарын реттеу, олардың құқықтарын қорғау,
әлеуметтік тұрақтылық пен қоғамдық келісімді Ағымдағы жылы Ақтөбе облысы Мұғалжар Жуырда «Қазақстандық салалық тағы заңгер А.Каленова медиацияға
қамтамасыз ету, туындаған еңбек дауларын дер аудандық білім бөлімі мен аудандық кәсіподақ мәдениет, спорт, туризм және ақпарат қандай жағдайда жүгіну керек екені,
кезінде шешуге ықпал ету мақсатында «Қазақстан- ұйымының жоспарына сəйкес білім мекемелері қызметкерлері кәсіподағы» Шығыс медиация жүйесін кеңінен пайдалану
дық салалық білім және ғылым қызметкерлері арасында «Мектепалды даярлықтың үздік педа- Қазақстан облыстық филиалында өмірдің өзекті мәселесіне айналып
кәсіподағының Жезқазған аумақтық кәсіподақ гогы» атты аудандық байқау өтті. Байқауға ауыл, кеңейтілген Кеңес отырысы өтті. отырғаны - бүгінгі күннің талабы
ұйымы», «Қарағанды облысының білім басқармасы» қала білім мекемелерінен 22 ұстаз қатысты. Бас Кеңесте филиал төрағасы Т.Түсіпбеков екені туралы кәсіподақ ұйымдары-
мемлекеттік мекемесі және Қарағанды облысының жүлдені Талдысай орта мектебінің ұстазы Қ.Таңа- өткен 2017 жылға және 2018 жылғы ның төрағаларына баяндама жасап,
кәсіпкерлер палатасы арасында 2018-2020 жылдарға тарова иеленді. 1-тоқсандағы атқарылған жұмыстарға семинарлық әдістемеден мысалдар
арналған әлеуметтік әріптестік жөніндегі үшжақты кеңінен тоқталып, алда тұрған міндет- келтіріп, толыққанды мағлұмат берді.
келісім жасалды. Сондай-ақ, облыстық ғылыми-тәжірибелік ор- терді баяндады.
талығының мәжіліс залында мектеп директорла- Кәсіподақ жұмысында жоғарғы
Аталған құжатқа «Қазақстандық салалық рына арналған «Жаңартылған білім беру мазмұны Заңгер Б.Нұрпеисов кеңестің күн көрсеткіштерге ие болған азаматтар
білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының жағдайында қазіргі заманғы мектепті басқару» тәртібіне енгізілген келісім комиссия- Кәсіподақтар күні қарсаңында «Еңбек
Жезқазған аумақтық кәсіподақ ұйымының» төрағасы тақырыбында облыстық оқыту семинары жалға- ларының жұмысын үйлестіру туралы, даңқы» төсбелгісімен, грамота және
М.Қоңырбаев, «Қарағанды облысының білім басқар- сын тапты. Шығыс Қазақстан «Алтернатива» ҚБ алғыс хаттармен марапатталды.
масы» ММ басшысы Е.Иманғалиев және Қарағанды құқық және медиация орталығының
облысының кәсіпкерлер палатасының директоры Семинар жұмысының екінші күнінде салалық басқарма төрайымы, жоғарғы санат- Т.ТҮСІПБЕКОВ
Е.Күлпейісов қол қойды. Бұл құжат Жезқазған ау- білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы-
мағындағы аудан-қалаларда келісімдер мен ұжым- ның Ақтөбе облыстық ұйымының бас маманы,
дық шарттар жасауға негіз болып табылады. құқықтық еңбек инспекторы А.Алимпиев, Ақтөбе
облысының білім басқармасының мамандары, Қа-
2018-2020 жылдарға арналған әлеуметтік әріп- зақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері
тестік жөніндегі үшжақты келісім Қазақстан Рес­ және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
публикасының Еңбек және халықты әлеуметтік агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша Департа-
қорғау министрлігінде 2018 жылдың 27 сәуірінде ментінің сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу
№63 ресми түрде тіркелді. басқармасының басшысы Е.Толыбаев дәріс оқы-
ды. Семинарға барлығы 50 директор қатысты.
Жезқазған қаласы
Ақтөбе облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 19 (1223) 25/05/2018

III студенческий форум стран ШОС

«Лучший педагог - 2018» В период с 18 по 20 мая 2018 года ставителями ВУЗов России, таких
в г. Новосибирск прошёл III студен- как Новосибирский государственный
В Астане с 16 - 19 мая 2018 года во Дворце питания ГККП «Колледжа экономики, технологии ческий форум стран Шанхайской университет, Сибирский университет
школьников прошел городской ежегодный конкурс и стандартизации пищевых производств и третье организации сотрудничества, в ко- управления кооперации, Томский го-
«Лучший педагог – 2018» среди преподавателей место заняла Проценко Оксана Дияшевна, препо- торой с Казахстана участвовали сту- сударственный университет и др. с
организаций образования. даватель специальных дисциплин туризма ГККП денты Павлодарского государствен- представителями общественных ор-
«Политехнический колледж». ного университета им. С. Торайгырова ганизаций мнениями, рассказать о
Главная цель - выявление творчески рабо- Галиякбар Алия, Кенжеханов Ерасыл, молодёжной активной жизни в своей
тающих, талантливых педагогов, обладающих Обладателем Гран-при среди учителей школ Павлодарского государственного пе- стране.
духовно-нравственной, научно-методической и города Астаны стала Тердикбай Күшай, учитель дагогического университета Әшімхан
информационной культурой, владеющих совре- математики школы №9 Зерде, первое место заня- Әсем, Павлодарского педагогического Телемост «Россия - Таджикистан
менными информационно-коммуникационными ла Сабанбаева Жанар Мухаметбаевна, учитель колледжа им. Б. Ахметова Ракишева - Казахстан - Киргизия» дал возмож-
технологиями. истории СШ №68; второе место заняла Каласова Айым, руководителем группы была ность открыто прослушать студентов
Куаныш Дуйсеновна, учитель казахского языка председатель совета молодых педа- и преподавателей ВУЗов этих стран и
В состав членов жюри Конкурса вошли де- и литературы средней школы №18; третье место гогов Успенского района Сабитова задать насущные вопросы.
путаты маслихата, представители Управления заняла Кабиева Меруерт Мухтаровна, учитель Айнагуль Тулегеновна.
образования города Астаны, АО «Назарбаев ин- начальных классов ШЛ №66; Обладателем Гран- Застав главный культурный празд-
теллектуальные школы», ИПК «Өрлеу», Центра при среди дошкольных организаций стала Әскер- ник 19 мая «Ночь в музее» студенты
«Астана Дарыны», Городского профсоюза работ- бекова Айдана Ералықызы, учитель английского
ников образования «Әдiлет» и представители ро- языка ясли-сада №26 «Үміт», первое место заняла Представители 7 стран: Ирана, Ка- посетили музеи города Новосибир-
дительской общественности. Тилегенова Гульнара Советаевна, воспитатель захстана, Китая, Киргизии, России, ска, где в эти дни также прибыла
ясли-сада №26 «Балдәурен», второе место заня- Таджикистана, Узбекистана объеди- Московская Третьяковская галерея.
По итогам городского конкурса среди препо- ла Алтынбекова Алия Мажитовна, воспитатель нили свои идеи и мысли над темой Ребята также с удовольствием посе-
давателей специальных дисциплин технических ясли-сада №22 «Әлем», третье место заняла открытия форума, которая звучала тили Академгородок, который удобно
и профессиональных организаций образования Токмурзина Сайран Куанышбаевна, воспитатель «Актуальные вопросы создания бла- расположен на окраине города.
обладателем Гран-при стала Таукен Жанара Еле- ясли-сада №1 «Бәйтерек». гоприятной среды для иностранных
убаевна, преподаватель психологии и педагогики обучающихся на территории субъек- Данный форум несомненный тол-
ГККП «Гуманитарный колледж», первое место Также были присуждены номинации «Педагог тов Российской Федерации». В своих чок для нынешней молодёжи подни-
заняла Ермуханова Роза Сагидулаевна, препода- – исследователь», «Учитель – новатор», «Учитель приветственных словах официальные мать реальные глобальные проблемы
ватель технических дисциплин железнодорожного – творческий», «Учитель – эрудит». послы вышеназванных стран озвучи- в современном обществе, связанные
транспорта ГККП «Колледж транспорта и ком- вали такие проблемы как: современ- не только с образованием, а также с
муникаций», второе место заняла Баймуканова Победителям были вручены денежные возна- ная студенческая среда в условиях такими как конкурентоспособность,
Лязат Каирбаевна, преподаватель организации граждения и памятные подарки. глобализации, предоставления воз- борьба с экстремизмом и, конечно,
можностей поступления в ВУЗы для экономическая ситуация в странах.
иностранных студентов. Молодёжь для себя определила глав-
ную задачу форума – будущее несо-
С приветственным слово из числа мненно стоит за ними!
спикеров из Казахстана выступила
Галиякбар Алия. Айнагуль САБИТОВА,
председатель совета молодых
На живых диалоговых площадках,
круглых столах студенты смогли об- педагогов Успенского района
мениваться с официальными пред-

Уметь отстаивать и защитить права
членов профсоюза

Приходи сюда учиться! Об этом говорилось на встрече пред- заработных плат низкооплачиваемых
седателей первичных профсоюзных работников, к которым, в подавляю-
Уникальный проект ‒ школа ные способности. Курирует и признаны Асель Бахыткерей, организаций Астанинского город- щем большинстве, относятся предста-
эстетического воспитания ДК спонсирует школу членская Макар Марусин, Амангелды ского филиала ОО «Казахстанский вители культуры и спорта.
горняков Донского ГОКа (АО организация Отраслевого гор- Едиге и Гулсум Оразбай. Все отраслевой профессиональный союз
«ТНК «Казхром», Евразийская но-металлургического профес- семнадцать выпускников по- работников культуры, спорта, туризма Подробно рассмотрены дополнения
Группа) отпраздновала пятнад- сионального союза «Казпроф- лучили подарки от профкома и информации» в канун Дня работни- и изменения в новом Отраслевом Со-
цатый выпуск, приурочив со- металл» профсоюзный комитет – красочные детские познава- ков культуры и искусства. глашении между «ОО «Казахстанский
бытие к восьмидесятилетию Донского комбината, учитывая тельные энциклопедии. отраслевой профессиональный союз
предприятия и ко дню профсо- потребности детей и пожела- Вопросов на повестке дня немало: работников культуры, спорта, туриз-
юзного работника. ния педагогов. Так, с начала Педагоги школы выразили положение по заработной плате ра- ма и информации» и Министерством
года для малышей приобрели благодарность родителям за ботников отрасли, обеспечение жи- культуры и спорта. Намечен план
В школе дети 4-5 лет бесплат- интерактивные доски, учебные участие и терпение. Несколько льем по государственной программе действий по решению ближайших
но изучают языки, этикет, рисо- пособия, а учиться поведению лет подряд приводить свое чадо и вопросы по арендному жилью. Все задач на 2018-2019 гг., в частности
вание, хореографию и музыку. за столом малыши теперь будут каждые выходные на занятия, конкретные ситуации будут рассма- в вопросах четкого консолидирован-
Это их первая в жизни школа. с настоящими, «взрослыми», готовить с маленьким учеником триваться и решаться согласно офи- ного взаимодействия с социальными
Учредителем и бессменным столовыми приборами. домашние задания, готовиться циальному заявлению членов профсо- партнерами и недопустимости вмеша-
спонсором является членская к открытым урокам ‒ требует юза отрасли. тельства в дела профсоюза со стороны
организация Отраслевого гор- На выпускном конкурсе ма- времени и определенной дисци- работодателя и иных организаций и
но-металлургического профес- лыши показывали сказку на плины. Наградой за это служат Были подведены предварительные структур, что карается в соответствии
сионального союза «Казпроф- английском, отвечали на во- счастливые глаза детей, новые итоги о проводимой работе по разъ- с административным и уголовным ко-
металл» профсоюзный комитет просы на казахском, пели и тан- знания и, конечно же, дух твор- яснению в первичных профсоюзных дексом РК.
Донского ГОКа. Педагоги по- цевали, совершенно покорив чества, которым проникаются организациях «Пяти социальных
могают ребенку с малых лет жюри своей старательностью, родители вместе с воспитан- инициатив Президента Республики В завершение встречи состоялось
определить его склонности ‒ детской непосредственностью никами школы эстетического Казахстан», которые с большим эн- награждение почетными грамотами
танцы, пение, лингвистическое и яркими, необычными костю- воспитания. тузиазмом поддерживаются всеми ра- и благодарственными письмами Ми-
дарование или же художествен- мами. Лучшими выпускниками ботниками отрасли, особенно в части нистерства и Отраслевого профсоюза
ипотечного кредитования и снижения заслуженных работников и активистов
налоговой нагрузки для повышения профсоюза.

8 № 19 1223) 25/05/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

КИЕЛІ МЕКЕН КҮРЕҢБЕЛ Санаторий Жанакорган

Ағымдағы жылы білім жəне тіреп, мұражай ішіндегі тарихи Санаторий «Жанакорган» находится в Кызылординской области не далеко от исторического города Туркестан
ғылым қызметкерлері кəсіподағы жəдігерлерді, ғалымның қолжаз- на берегу реки Сыр-Дарья и является одним из старейших уникальных грязевых курортов Казахстана.
Талдықорған аумақтық ұйымының баларын, пайдаланған заттарын,
белсенділері «Алтынемел» Ұлттық оның экспедиция кезінде салған В географическом отношении санаторий расположен между рекой Сыр-Дарья и горы Каратау в районе Кызыл-
табиғи паркіне саяхаттап қайтты. суреттерін көрді. Шоқан Уалиха- ординской области с границей ЮКО. Санаторий «Жанакорган» расположен в Жанакорганском районе Кызылор-
новтың зиратына барып, құран динской области в 1,6 км к юго-востоку от п.г.т. Жанакорган, в 180 км от г. Кызылорда.
Тарихи жəне өлкетанулық ма- бағыштады.
ңызы зор экскурсия Мемлекет Уже много лет санаторий занимает лидирующее положение среди здравниц Казахстана по лечению заболе-
басшысы Н.Назарбаевтың «Бола- Сапар барысында кəсіподақ көш- ваний опорно-двигательной системы. Мы предлагаем уникальное лечение, которому нет альтернативы в нашей
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» басшылары «Алтынемел» мемле- республике. Исключительность положения заключается в том,что здравница расположена на берегу озера
мақаласында берілген тапсырмалар кеттік ұлттық паркін аралап, мол Терескен, содержащего высоко - активные иловые грязи и рапу, дающие мощный оздоровительный эффект при
аясында ұйымдастырылды. Саяхат мағлұмат жинады. Алтынемел их лечебном наружном применении.
мақсаты - Елбасы бағдарламасы- Ұлттық табиғи паркінің танымал
на қолдау көрсету, туған өлкенің жерлері - «Айғайқұмның» сиқырлы С 1994 года на территории здравницы пробурена питьевая лечебная минеральная вода, применяемая для
тарихи мұраларымен танысу, жер əуенін, біздің заманымызға дейінгі лечения внутренних зааболеваний и получившая достойную оценку среди отдыхающих и больных.
жəннаты - Жетісуда туризмді да- VII-III ғасырларда өмір сүрген сақ
мыту болды. көсемдері жерленген «Бесшатыр» Медицинские показания к санаторному лечению: Медицинские показания для лечебного питья:
қорғандарын, флорасы мен фау- • Воспалительные артриты: инфекционные ар-
Шараға аудандық, қалалық насын тамашалады. Қашқарияға 1. Заболевания органов пищеварения;
кəсіподақ комитеттерінің төраға- сапары кезінде ғалым Шоқан Уə- триты не туберкулезной этиологии, ревматоидный Хронические гастриты с повышенной, недостаточ-
лары, кəсіподақ саласының арда- лиханов аялдаған бұлақтан су ішті. артрит, спондило-артрит анкилозирующий (болезнь ной, сохраненной секреторной функцией
герлері қатысты. Бехтерева) Заболевания желудка (хронические гастриты, га-
Экспедицияға қатысушылар стродуодениты, язвенная болезнь желудка в фазе
Кəсіподақ белсенділері алдымен «Рухани жаңғыру» бағдарлама- • Дегенеративные заболевания: деформирующий ремиссии, некоторые заболевания оперированного
Алматы облысы Кербұлақ ауданы сын қолдап, үн қосу мақсатында остеоартроз, деформирующий спондилез, спонди- желудка и др)
Шанханай ауылындағы Ш.Уəли- флешмоб ұйымдастырды. лоартроз остеохондропатии болезни кишечника, желчевыводящих путей и под-
хановтың «Алтынемел» мемлекет- желудочной железы
тік мемориалды музейіне ат басын Талдықорған қаласы • Радикулиты, радикулоневриты обусловленные 2. Заболевания мочеполовой системы; (хрониче-
остехондрозом, токсического, инфекционно-аллер- ский пиелонефрит без признаков почечной недоста-
гического происхождения, люмбоишиалгия, ишиас. точности, хронический цистит и др)
3. Болезни обмена веществ; (ожирение,сахарный
• Воспалительные заболевания матки. Первично диабет, нарушение минерального обмена, подагра и др)
и вторичные бесплодия 4. Профилактика и лечение йододефицитных
заболеваний;
• Хронический простатит. Олиго-азооспермия. (тиреотоксикоз, эндемимичесий зоб).
Мужское бесплодие. Импотенция.

• Хронический гастрит с повышенной, сохраненной
и пониженной секреторной функцией. Хронический
холецистит, панкреатит различного происхождения,
без склонности к частым обострениям.

ІРІКТЕУ ОЙЫНДАРЫ ӨТТІ Путевки можно пробрести через профсоюзные организации,
турестические фирмы и по приезду в самом санатории.
Осы жылы Еңбекшіқазақ ауда- де ашып, қатысушыларға сəттілік
нында Астананың 20-жылдығына тіледі. «Ауданымыздың спорт- Ресепшн: 872435-35-7-50, 8 (771) 098 77 77
арналған білім қызметкерлерінің шылары аудандық іріктеу жəне
Алматы облыстық спартакиада- облыстық спартакиада кезінде Е-mail: [email protected]
сына іріктеу ойындары ұйымда- биыл да жақсы көрсеткіштерге қол www.szhanakorgan.kz
стырылды. жеткізеді деп сенемін. Ең бастысы
дайындық жақсы болса, тер көп тө-
«Алматы облысы білім беру гілсе - жоғарғы межені еншілеуге
мекемелер қызметкерлерінің жер- болады», - деді Еңбекшіқазақ ау-
гілікті кəсіподағының» Еңбек- дандық филиалы төрағасы Серік
шіқазақ аудандық филиалы спар- Дюсебаевич. Волейболдан ерлер
такиаданың іріктеу ойындарын арасында өткен сайыста ойын-
ұйымдастырып өткізді. Іріктеу шылар асқан шеберлік көрсетіп,
ойындары Ұйғыр ауданы мен Ең- көрерменнің көзайымына айнал-
бекшіқазақ ауданы құрама коман- ды. Қызу тартысты өткен жарыс
далары арасында өткен болатын. нəтижесінде Еңбекшіқазақ аудан-
Ойынды «Алматы облысы білім дық құрама командалардың бəрі
беру мекемелер қызметкерлерінің жеңіске жетіп, облыстық спарта-
жергілікті кəсіподағының» Еңбек- киадаға қатысу үшін жолдаманы
шіқазақ аудандық филиалы төраға- қанжығаға байлады.
сы Серік Надырбаев жəне Ұйғыр
аудандық филиалының төрағасы Нұрғиса ƏЛІШЕВ,
Кəрібай Қожағұл салтанатты түр- Алматы облысы

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0019 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version