The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (24)

pdfjoiner (24)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ № 3 1255) 25/01/2019

ДЕЛЕГАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РК
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XVIII КОНГРЕССА
ВСЕОБЩЕЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА

Председатель Федерации профсоюзов РК Бақытжан Əбдірайым принял участие в работе
международной конференции на тему: «Будущее европейских и Международных Профсоюзов»,
организованную в рамках проведения XVIII Конгресса Всеобщей Итальянской Конференции Труда
(ВИКТ/ CGIL) в г. Бари (Италия).

Обсудить новые вызовы на современ- потенциала профсоюзного движения во суждений, было принято решение избрать БОЛАШАҚҚА
ном рынке труда, включая вопросы всем мире. на пост генерального секретаря - Маурицио ЖОЛ БАСТАҒАН
цифровой революции, кризиса демо- Ландини. ЖАСТАР ЖЫЛЫ
кратии и другие глобализационные тренды В рамках своего рабочего визита в Ита- БАСТАУ АЛДЫ
собрались более 100 делегатов международ- лию Председатель Федерации профсоюзов Остальные два кандидата на пост гене-
ных профсоюзных организаций и различных Казахстана Бақытжан Əбдірайым провел рального секретаря ВИКТ, Винцензо Колла, Ағымдағы жылы 23 қаңтар-
профсоюзов мира. ряд встреч, в ходе которых обсуждены пер- Джианна Фракаци будут избраны в каче- да Астана қаласында Жастар
спективы сотрудничества между профсою- стве заместителей генерального секрета- жылы ресми бастау алды. Атал-
В ходе дискуссий особый акцент был зами Казахстана и зарубежных стран, в т.ч. ря. Все три кандидата до этого являлись мыш жиында Елбасы Нұрсұлтан
сделан на необходимости консолидации и Малайзии. членами конфедеративного секретариата Назарбаев бірқатар маңызды мəсе-
межгосударственных усилий в повышении ВИКТ. лелерге көңіл аударып, алға айқын
23 января в ходе долгих дебатов и об- міндеттер қойды. Осындай айтулы
Так же в ходе работы Конгресса были из- іс-шарада еліміздің түкпір-түкпірі-
браны 390 членов Национальной Ассамблеи нен түрлі салада қызмет ететін
из числа всех членов профсоюзов входящих жастар бас қосты.
в ВИКТ, а так же исполнительный комитет
состоящий из 179 членов. (толығырақ 2-бетте)

Между тем, прежний генеральный секре-
тарь ВИКТ Сюзанна Камусо, покидая свой
пост, призвала Международную Конфеде-
рацию Профсоюзов (МКП) и интернацио-
нальное профсоюзное движение в целом
усилить свое влияние на международном
уровне путем включения в организацию
новых членов по всему миру.

Это, по ее словам, позволит МКП стать
платформой для борьбы за права рабочих
против растущего могущества транснаци-
ональных компаний.

ЕҢБЕК АДАМЫНЫҢ МҮДДЕСІ
ЖОЛЫНДА

Өткен аптаның жұмасы күні Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар
федерациясының Төрағасы Бақытжан Əбдірайым Атырау облысында
іссапармен болды.

Батыс өңірлерінің кəсіподақтар бірлестік- «Жол картасы» аясында жергілікті жерлерде лердің саны 65 пайызға, қайтыс болғандар- ры тұрақты жүргізіліп, жұмыс берушілермен
терінің 2018 жылы атқарған жұмыстарының атқарылған жұмыстардың нəтижесі, кəсіпо- дың саны 50 пайызға төмендеген. Сонымен келіссөздер ұйымдастыру арқылы əлеумет-
есебі Атырау облыстық əкімдігінің мəжіліс дақ қозғалысын жетілдіру мен жақсарту ту- қатар Атырау облысы кəсіподақтар орта- тік-еңбек жанжалдары шешімін тапқан.
залында өтті. Аймақтық жиынға облыс бас- ралы ой-ұсыныстарын баяндады. лығы 2018 жылда бірқатар ірі кəсіпорын-
шысы Нұрлан Ноғаев, ҚРКФ төрағасының дардың жұмысшыларының еңбек жағдайын Батыс Қазақстан облысы кəсіподақтар
орынбасары, Ауыл шаруашылығы қызмет- Еңбек заңдылығын сақтауда қоғамдық жақсартуға қол ұшын берген. Атап айтқанда, орталығы əлеуметтік əріптестермен бірлесіп
керлері салалық кəсіподағы ҚБ төрағасы бақылауды жүргізу кəсіподақтар қызметінің «Алтиес Петролеум Интернешл» Оңтүстік «Еңбек шартын жасаңыздар!» республика-
Е.Каппель, облыстардағы салалық кəсіподақ басым бағыты болып табылады. Ақтөбе об- Кореялық компаниясының 100 жұмыскері лық акциясы аясында облыстағы жалдама-
төрағалары мен əлеуметтік əріптестердің лыстық кəсіподақтар орталығының тікелей қол қойған ұжымдық шағымынан соң жұ- лы жұмысшылармен 2276 еңбек шартын
өкілдері қатысты. араласуымен бірнеше ірі компаниялардағы мыс берушімен келіссөздер жүргізу арқа- жасады.
жұмысшылардың құқығы қорғалған. «Ұлы сында ұжымдық еңбек дауының алды алы-
Жиынды ашқан Атырау облысының əкімі қабырға» ЖШС кəсіпорнында жұмыс бе- нып, жұмысшыларға зиянды жұмыс үшін Бүгінгі таңда Қызылорда облысында
Нұрлан Ноғаев: «Еліміздегі тыныштықтың, рушінің бұрын шығарылған актісі жойылып, ақы төленетін болды. 6243 мекеме мен кəсіпорындар нақты жұ-
саяси тұрақтылықтың, қоғамдағы келісімнің қызметкерлердің бұрынғы еңбек жағдай- мыс жасауда. Облыстық аумақтық кəсіпо-
сақталуына ықпал етуге, соның ішінде лары сақталды. Сонымен қатар «Сағыз Маңғыстау облыстық кəсіподақтар ор- дақтар орталығының табанды жұмысының
кəсіпорындарда еңбек дауларының алдын-а- Петролеум компаниясы» ЖШС-де жұмыс талығы да жүйелі жұмысының нəтижесінде нəтижесінде 6005 мекемеде ұжымдық шарт-
луға, жұмыс беруші мен жұмысшының ара- беруші тарапынан Мемлекеттік əлеуметтік бірнеше ұжымдық еңбек дауларының алдын тары тіркелген, яғни қамтылу деңгейі 96
сындағы дауға қатысты көңілден шығатын сақтандыру қорына 134 млн. теңге жəне 65 алған. Өңірде ақпараттық-түсіндіру шарала- пайызды құрап отыр.
шешімдер қабылдауға кəсіподақтардың млн. теңге айыппұл аударылып, нəтижесінде
қосатын үлесі зор. Мұндай жағдайда жер- осы компанияның қызметкерлері заң бой- Жалғасы (2-бетте)
гілікті атқарушы органдар əрдайым тығыз ынша талап етілетін əлеуметтік төлемдерді
байланыста болып, қолдау көрсетеді»,-деп алатын болады.
атап өтті.
Атырау облыстық кəсіподақтар орта-
Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қы- лығы «Қауіпсіз еңбек» өңірлік бағдарлама-
зылорда жəне Маңғыстау облыстарының сына сəйкес жəне «Еңбекті қорғаудағы про-
кəсіподақтар орталығының төрағалары Қа- филактика мəдениетін бірге арттырамыз»
зақстан Республикасы Кəсіподақтар феде- республикалық акциясы аясында нəтижелі
рациясы кəсіподақ қозғалысын жаңғыртуға жұмыстар атқарған. Облыста 2017 жылмен
байланысты 2018-2019 жылдарға арналған салыстырғанда жарақат алған жұмыскер-

2 ӨЗЕКТІ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 3 (1255) 25/01/2019

ЕҢБЕК Баршаңызды Жастар жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын!
АДАМЫНЫҢ Бұл - мемлекет тарапынан өскелең ұрпақты қолдауға бағытталған маңызды қадам.
Тәуелсіздік рухымен өсіп келе жатқан бүгінгі жас буын - біздің ертеңгі үмітіміз, сенімді тірегіміз.
МҮДДЕСІ
ЖОЛЫНДА ҚР Президенті Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Жалғасы. Басы (1-бетте) МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ЖАСТАР ЖЫЛЫНЫҢ
САЛТАНАТТЫ АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚАТЫСТЫ
Жеке еңбек дауларын сотқа жеткіз-
бей-ақ келісім арқылы шешу мақсатын- Қазақстан Президенті іс-шара алдында алу үшін атқарылып жатыр, – деді Нұрсұлтан негізгі басымдықтарына арнайы тоқталды.
да Қызылорда облысындағы Татуласу жастардың киімдер, спортшыларға арналған Назарбаев. – «100/200» қағидаты негізінде «Жас
орталығына барлығы 284 адам жүгініп, тағамдар өндірісі мен интерактивті қызмет
114 келушіге медиациялық кеңес беріл- көрсету платформаларын құру жөніндегі Қазақстан Президенті ірі қалалардағы маман» бағдарламасын әзірлеу қажет. Үш
ген, 99 келуші психолог кеңестерін бірқатар жобаларымен танысып, Үкіметке жас отбасылардың тұрғын үй проблемала- жыл ішінде бұл жоба еліміздің барлық
алған, 28 мәселе даусыз шешімін та- бұл бастамаларды жүзеге асыруды және іл- рының өзектілігін атап өтіп, бұл мәселені өңірі бойынша 200 мыңға жуық жас азамат-
уып, 11 мәселе бойынша дау тараптары герілетуді ерекше бақылауға алуды тапсы- шешу үшін тұрақты кіріс болу керектігін, ты қамтитын болады. Осы жоба аясында
бітімгерлікке келді. рды. сондай-ақ, адамның жақсы тұрмысының не- жаңғыртылған 200 оқу орнының базасында
гізгі көзі – жұмыс екенін айтты. сұранысқа ие 100 индустриялық және қызмет
Аймақтық жиын қорытындысы Мемлекет басшысы жиынға қатысушы- көрсету мамандықтары бойынша кадрлар
бойынша ҚРКФ Төрағасы Бақытжан ларды Жастар жылының ашылуымен құт- – Өткен жылы Қазақстанда орта мек- даярлау іске асырылады, – деді Қазақстан
Әбдірайым кәсіподақтар бірлестік- тықтап, бұл шараның келешек ұрпақ үшін тепті 125 мыңнан астам жас түлек бітіріп Президенті.
теріне үстіміздегі жылы еңбекті қорғау маңызы зор екенін атап өтті. шықты. Келешекте еңбек нарығына шыға-
және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз тын жастардың саны арта түспек. Қазіргі Соңында Мемлекет басшысы Үкімет пен
ету, еңбекшілерді әлеуметтік-экономи- – Жастар – еліміздің қазіргі әлемдегі уақытта елімізде 300 мыңға жуық адам не- жергілікті атқарушы органдарға арнайы
калық жағынан қорғау, ең төменгі жа- бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы. месе жастардың 9 пайызы оқуға және ең- Жол картасын әзірлеуді тапсырды. Бұл жас
лақыны көтермелеу, жас еңбеккерлерді Қазақстанның болашағы сіздерге – сіздердің бекке тартылмаған. Бұл санатқа жататын қазақстандықтарды қол жетімді әрі сапа-
кәсіподақ жұмысына кеңінен тарту, білімдеріңізге, күш-жігерлеріңіз бен патриот- жастардың санын азайтуға септігін тигізетін лы білім, жұмыс, тұрғын үй және отбасын
татуласу орталықтарының жұмысын тық сезімдеріңізге байланысты. Қазір қолға тиімді шаралар қабылдау қажет, – деді Мем- құру жөніндегі маңызды қажеттіліктермен
жандандыру, өндірістік кеңестердің алынған жұмыстардың бәрі сіздердің бақыт- лекет басшысы. қамтамасыз етуді көздейтін нақты қолдау
тиімділігін арттыру және кәсіподақ ты өмірлеріңіз, сондай-ақ өз әлеуеттеріңіз шараларын қамтуға тиіс.
ұйымдарын құру жұмыстарын одан бен мүмкіндіктеріңізді толық жүзеге асыра Нұрсұлтан Назарбаев техникалық және
әрі жетілдіруді және басқа да өзекті кәсіби білім беру жүйесін сапалы дамытудың www.akorda.kz
міндеттерді тапсырды.
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛАГЕРЬ
Жұмыс сапары кезінде ҚРКФ «KELESHEK»
Төрағасы Бақытжан Әбдірайым Аты-
рау облыстық кәсіподақтар орталығы- На базе отдыха «Космонавт» КГУ «Молодёжный ресурсный Карагандинской области, Жа- minded» мышления у рабочей
на барып облыстық салалық кәсіподақ города Темиртау состоялось центр Карагандинской области», нат Саменов – заместитель и студенческой молодежи, вос-
ұйымдарымен кездесті. Кездесу бары- торжественное открытие Моло- профсоюза студентов Караган- председателя ОО «Отраслевой приимчивости к инновациям,
сында Б. Әбдірайым: «қарапайым ең- дежного профсоюзного лагеря динского государственного тех- профессиональный союз ра- стремления к новым знаниям и
бек адамдарының мүддесі мен құқын «KELESHEK». нического университета «Жас ботников горно-металлургиче- технологиям.
қорғау мақсатында заман талабына сай Орда» организован выездной ских предприятий и смежных
жаңашылдық туралы, кәсіподақтардың Президент Республики Ка- лагерь. производств «КәсіпҚорған», Участниками выездного ла-
жұмысын одан әрі жетілдіру бағытында захстан Нурсултан Абишевич Маргарита Бикмухаметова – геря стали более 100 представи-
қолға алынған іс-шаралар және қазіргі Назарбаев в своем Послании В торжественном открытии председатель Темиртауского телей трудовой и студенческой
тыныс-тіршілігі туралы» айтып өтті. народу Казахстана «Рост благо- молодежного лагеря приняли городского комитета Караган- молодежи.
Кәсіподақ мүшелері толғандырып жүр- состояния казахстанцев: повы- участие и выступили Болат динской областной организа-
ген сауалдарына жауап алып, өз ойла- шение доходов и качества жиз- Жумабеков – председатель ции Казахстанского отрасле- Своих представителей для
рын ортаға салды. ни» объявил 2019 год – Годом Профсоюзного Центра Кара- вого профсоюза работников участия в молодежном меро-
молодежи. гандинской области, член По- образования и науки. приятии направили молодежные
Қазақстан Республикасы Кәсіпо- литического совета областного советы отраслевых профсоюзов,
дақтар федерациясының Төрағасы В целях создания площадки филиала партии «Нұр Отан», Болат Жумабеков отметил, Молодежного крыла «Жас Отан»
Бақытжан Әбдірайым Атырау облыстық для обсуждения актуальных Анатолий Баранов — второй что данное мероприятия в фор- при областном филиале партии
сотының төрағасы Марғұлан Бектұрға- социально-экономических про- секретарь Карагандинского мате выездного лагеря прово- «Нұр Отан», Карагандинского
новпен облыстық сот ғимараты алдында блем молодежи Карагандинской областного комитета Ком- дится в рамках реализации До- областного комитета Коммуни-
орнатылған қазақтың үш биі -Төле би, области Молодежным советом мунистической Народной рожной карты модернизации стической Народной партии Ка-
Қазыбек би және Әйтеке биге арналған «Келешек» при Территориаль- партии Казахстана, Акжол Федерации профсоюзов Респу- захстана, Управления молодеж-
еңселі ескерткіштің ашылу рәсімін жа- ном объединении профсоюзов Курмансейтов – директор Мо- блики Казахстан на 2018-2019 ной политики и Молодежного
сады. Салтанатты шарада сөз сөйлеген «Профсоюзный Центр Караган- лодежного ресурсного центра годы в части развития «Open ресурсного центра Карагандин-
Б.Әбдірайым: «Ағайынды араздастыр- динской области», при участии ской области.
май, татуластыруды ойлаған қазақтың
үш биінің ой-мақсаты қазіргі күні де
мән-маңызын жойған жоқ. Үш бидің
идеяларын ұстанып, Қазақстан Кәсіпо-
дақтар федерациясы мен Жоғарғы Сот
аралығында жасалған Меморандумға
сәйкес барлық өңірлік кәсіподақ орта-
лығында Татуласу орталығы құрылды.
Онда судьялар мен кәсіподақ медиатор-
лары ойдағыдай жұмыс жүргізіп отыр.
Өзім ұзақ жыл заң саласында қызмет
жасағандықтан жақсы білемін, кей-
де еңбек даулары мен кикілжіңдерге
байланысты мәселені сотқа жеткізбей
шешуге болады. Бүгінгі қуанышты күн
құтты болсын, бабаларымыздың рухы
қолдай берсін!» - деп лебізін білдірді.

Сонымен қатар Атырау облысының
Орталық коммуникация қызметінің
баспасөз орталығында ҚРКФ төрағасы
Бақытжан Әбдірайымның қатысуымен
брифинг өткізіліп, жергілікті бұқаралық
ақпарат құралдарының өкілдері сауал-
дарын қойып, нақты жауаптар алды.

Қазақстан Республикасы
Кәсіподақтар федерациясының
баспасөз қызметі

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] АКБ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 3

№ 3 (1255) 25/01/2019

ШЫМКЕНТТЕ ӨТКЕН
ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ТОП АЛМАТЫ 2019 жыл 21 қаңтар күні Стратегиясы, «Болшаққа бағдар:
И АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ Шымкент қаласы, Қазыбек би рухани жаңғыру», «Еңбек қоға-
көшесі, 49 үйде орналасқан мына қарай 20 қадам», «Ұлт
кәсіподақтар орталығында жоспары – 100 нақты қадам»
«Шымкент қаласы кәсіподақтар тапсырмаларын жүзеге асыру
орталығы» аумақтық кәсіпо- мақсатында дауларды реттеу,
дақтар бірлестігінің төрағасы соның ішінде медиацияны дамы-
Б.Бекжановтың қатысуымен са- ту және дауды (жанжалдарды)
лалық кәсіподақ басшыларымен шешудің басқа да баламалы әді-
Үйлестіру кеңесінің отырысы стерін дамытуды реттеу болып
өтті. табылады.

Үйлестіру кеңесінде еңбек Сонымен бірге Үйлестіру
дауларын шешу, медиация жұ- кеңесінде кәсіподақтардың

18 января 2019 года на базе чении в трудовую деятельность. профсоюз работников железнодо- мыстарын жандандыру бойынша Түркістан облысы мен Шым-
территориального объединения Работа с молодежью будет про- рожного, автомобильного, воз- «Шымкент қаласы кәсіподақтар кент қаласы бойынша 2018
профсоюзов «Профсоюзный центр должена. душного и водного транспорта» орталығы» аумақтық кәсіпо- жылы атқарған жұмыстарының
города Алматы» состоялось Реги- по городу Алматы отмечено, что в дақтар бірлестігінің төрағасы қорытындысы мен 2019 жылға
ональное совещание территори- В свою очередь председатель 2018 году на предприятии железно- Берік Айдарбекұлы Бекжанов қойылған міндеттері айқында-
альных объединений профсоюзов территориального объединения дорожного транспорта г.Алматыи- пен «Медиацияны дамыту орта- лып, жылдық жұмыс жоспары
города Алматы и Алматинской об- профсоюзов Алматинской области мели место 3 несчастных случая, лығы» Республикалық Қоғамдық бекітілді.
ласти по итогам деятельности за Асет Қыдырманов отметил, что в из них три случая с летальным Бірлестігі және «Тәжірибелі заң-
2018 год под председательством 2018 году в Талдыкоргане был от- исходом. Благодаря совместной герлердің ұлттық орталығы» Ре- Сонымен қатар БАҚ-тарда
первого заместителя председате- крыт Центра примирения «Тату- работе профсоюза и работодате- спубликалық Қоғамдық Бірлестігі мақалалар мен атқарылған жұ-
ля Федерации профсоюзов РК Ну- ласу орталыгы». На сегодняшний ля, семьям погибших работников Шымкент қаласы және Түркістан мыстарды жариялау жұмыста-
рымбетова Б.Б. с участием пред- день 337 человек получили помощь выплачена компенсацию в размере облысы бойынша өкілдігінің рының деңгейін көтеру мселе-
седателей филиалов отраслевых по различным вопросам. Кроме более 18 млн. тенге. Кроме того, директоры Акшегирова Лаура лері қаралып, тиісті шешімдер
и локальных профсоюзов двух того, он сообщил, что в 2018 году предусмотрена для лиц (инвали- Мұратқызы тараптар атынан қабылданды.
регионов, социальных партнеров. из более 13 тыс. зарегистрирован- дов), получившим увечья, выдача Өзара ынтымақтастық туралы
ных предприятий, коллективными транспортного средства, наем ра- Меморандумға қол қойды. Серік ӘУЕСХАНОВ,
Открывая совещание Нурымбе- договорами охвачено 72,3%. Также ботника по уходу за инвалидом, «Шымкент қаласы
тов Б.Б. отметил, что самая главная Қыдырманов отметил, что в рамках либо выплата денежных средств Меморандумның басты мақ-
работа в профсоюзном движении программы «Безопасный труд», на- родственникам, которые осущест- саты Қазақстан Республикасы кәсіподақтар орталығы»
проходит в регионах, поэтому не целенной на обеспечение безопас- вляет уход за ним. Абдикадыров Президентінің «Қазақстан-2050» аумақтық кәсіподақтар
случайно проводятся такие отчет- ности и охраны труда наблюдается Садык Нурсапанович-председатель бірлестігі төрағасының
ные встречи. Далее он остановился снижение количества травм работ- Талдыкорганской территориальной орынбасары
на основных моментах работы в ников. Если в 2017 году увечья по- организации отраслевого профсо-
2018 году: Федерации профсою- лучили 46, то в 2018 году - 41. юза работников образования и XXI ҒАСЫР - МАМАНДЫҚ
зов РК уделяла большое внимание наукиговоря о деятельности про- ӘЛЕМІ
работе с регионами, на работу в В своем выступлении С.О- фсоюзной организации отметил,
регионах, связь с первичными разбеков – руководитель отдела что деятельность Талдыкорганской Заман талабына сай қандай болып жатқан мамандықтар,
профсоюзными организациями, контроля трудовых отношений– территориальной организации от- мамандықтарды игеру қажет, ең- қызықты мамандықтар және
руководство Федерации лично государственный инспектор тру- раслевого профсоюза работников бек нарығы болашақтың қандай табысты мамандықтар жайлы
проводила встречи с первичны- да Управления государственной образования и науки в 2018 году танымал мамандықтарын таңдай- түрлі сұрақтарына жауап берді.
ми организациями. Были прове- инспекции труда и миграции основывалась на Законе Республи- ды, бұл жөнінде Қызылорда қа- Сонымен қатар, зияткер оқушы-
дены ряд крупных мероприятий, г.Алматы указал, что в 2018 году ки Казахстан «О профсоюзах», на ласындағы Назарбаев Зияткерлік ларды кәсіподақтар жұмысы да
особенно в сфере безопасности и в городе Алматы было проведе- «Дорожной карте» ФПРК и была мектебінде маман сағатында ау- қызықтырды, ол қандай «маман-
охраны труда. По общественному но 682 внеплановых проверки. направлена на решения социаль- мақтық кәсіподақтар бірлестігі дар» деген сияқты сұрақтарына
контролю- самая главная функция В ходе проверок выявлено 703 но-экономических проблем работ- маманы Боранбаева Майра Қа- жауап алған оқушылар әрбір ма-
профсоюзов - это выявление и про- различного рода нарушений тру- ников отрасли и укрепление про- дырбекқызы әңгімеледі. манның еңбек құқы үшін қоғамда
филактика разрешения трудовых дового законодательства, выдано фсоюзного движения. В прошлом маңызды орын алатын ұйым деп
споров. Многое сделано по нор- 349 предписаний об устранении году члены профсоюза направили Маман сағатында Майра Бо- түсінгендіктері жайлы батыл
мотворческой работе: внесли пред- нарушений законности. 266 юри- 260 предложений в рабочую группу ранбаева оқушылардың жоғалып пікірлерін білдірді.
ложения по изменениям в Закон дических лиц были привлечены к по разработке Законопроекта «О кетуге жақындаған мамандық
РК «О профсоюзах» и в Трудовой ответственности. С.Оразбеков под- статусе учителя», которые затра- түрлері туралы, жаңадан пайда Қызылорда облысы
Кодекс. Проведен 25 внеочередной черкнул, в 2018 году Управлением гивают насущные проблемы работ-
съезд. Утвержден новый Устав Фе- государственной инспекции труда ников отрасли. Так же 2018 году
дерации профсоюзов. Новшеств и миграции г.Алматы совместно с была подписана трёхстороннее со-
в профсоюзном движении много. Территориальным объединением глашение с Управлением образова-
профсоюзов «Профсоюзный центр ния, Палатой предпринимателей и
Подводя итоги прошлого года города Алматы» в рамках социаль- Талдыкорганской территориальной
председатель территориального ного партнерства была проведена организации отраслевого профсою-
объединения профсоюзов «Про- большая работа в следующих на- за работников образования и науки.
фсоюзный центр г.Алматы» Зауре- правлениях: по заключению кол- На сегодняшний день в инспекции
шУмирбаева отметила, что в про- лективных договоров – заключено труда зарегистрировано порядка
шлом году работа по улучшению 12436 коллективных договоров, 10-ти договоров и 386 коллектив-
условий труда работников пред- охват увеличился с 4 до 19%; г.Ал- ных договоров.
приятий проводилась комплексно. маты находится на лидирующих
позициях по данному показателю; Подводя итоги совещания Ну-
Деятельность молодежного работа в рамках Республиканской рымбетов Б.Б отметил, что за про-
профсоюзного крыла «Келешек» акции «Заключите трудовой дого- шедший год территориальными объ-
также является важнейшим на- вор!», в рамках которого заключе- единениями Алматы и Алматинской
правлением вовлечения молодежи но 963 трудовых договоров на 210 области проделана большая работа
в профсоюзные ряды: проведено предприятиях города. Председатель Федерации ставит за-
3 ярмарки вакансий, совместно с дачу объявить 2019 год- годом реги-
социальными партнерами прове- Кошмамбетов А.А.-заместитель онов. Ведь все вопросы, проблемы
ден семинар «Социальная справед- директора по правовым вопросам в регионах. Задача профсоюзов
ливость», круглый стол на тему: палаты предпринимателей города предотвращать споры и конфлик-
«Подготовка рабочей молодежи Алматы – отметил, что если про- ты, решать проблемы работников,
Алматы по Программе развития фсоюзы представляют интересы взаимодействуя с социальными пар-
продуктивной занятости и мас- работников, то Палата предприни- тнерами. Индивидуальные споры
сового предпринимательства». мателей выступает от имени рабо- через Татуласу орталыгы. Указал на
В профсоюзных организациях тодателей и любой вопрос можно необходимость усиления информа-
города при профкомах созданы решить за столом переговоров пу- ционной работы, доведения инфор-
Молодежные комиссии, которые тем соглашений всех сторон соци- мации до граждан через социальные
проводят работу с молодыми ра- ального партнерства. В выступле- сети и СМИ.
ботниками в сфере социальной нии Н.Аскарбаева- председателя
поддержки молодежи при вклю- АФ ОО «Казахстанский отраслевой

4 ОТРАСЛЬ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 3 (1255) 25/01/2019

ОЦЕНКИ И ПРИОРИТЕТЫ Трудового кодекса РК отраслевыми ения с повесткой дня: повышение
соглашениями должны предусма- заработной платы в отрасли.
В своем ежегодном Послании 2018 года подняло минимальную ня в отрасли ощущается дефицит триваться основные принципы си-
народу Казахстана 5 октября 2018 заработную плату в 1,5 раза (42 высококвалифицированных кадров. стемы оплаты труда отрасли, в том На данной отраслевой комиссии,
года Президент Республики Назар- 500 тенге). Молодые люди окончив ВУЗ, не- числе установление: минимальных Отраслевой профсоюз предложил
баев Н.А. подчеркнул, что приори- много поработав и получив не- тарифных ставок (окладов) в отрас- установить отраслевой минималь-
тетом должен стать рост благосо- Вместе с тем с 1 января 2019 большой опыт на заводе уезжают ли; предельных значений межраз- ной тарифной ставки 1-ого разря-
стояния казахстанцев. года планируют поднять зара- за границу, либо уходят работать в рядных коэффициентов; единого да с коэффициентом не менее 1.4
ботную плату своим работникам частный бизнес. порядка установления доплат ра- к минимальной заработной плате,
Так, по поручению Президента АО «Семипалатинский маши- ботникам, занятым на тяжелых ра- установленной республиканским
РК с 1 января 2019 года повышена ностроительный завод» на 20%, Для решения вопросов, связан- ботах, работах с вредными и (или) бюджетом на соответствующий год.
минимальная заработная плата в АО «КазЭнергоКабель» на 15%, ных с уровнем оплаты труда на опасными условиями труда.
1,5 раза (с 28 284 до 42 500 тысяч АО «Уральский завод «Зенит» на предприятиях отрасли, требуется В итоге Отраслевая комиссия
тенге). 10%, АО «811 Авторемонтный системный подход. И такую воз- В этой связи в целях реализа- приняла решение сторонам соци-
завод КИ» на 10%, АО «Усть-Ка- можность нам предоставляет Тру- ции Общенационального плана ального партнерства в срок до 30
Глава государства выразил уве- меногорский конденсаторный довой кодекс РК. мероприятий по реализации По- января т.г. выработать единую по-
ренность, что его инициатива в ча- завод» не более чем 10%, АО слания Главы государства народу зицию по данному вопросу.
сти повышения зарплат будет под- «Мунаймаш» на 7% согласно офи- В соответствии со статьей 153 Казахстана «Рост благосостояния
держана крупными компаниями. циальному уровню инфляции, АО казахстанцев: повышение доходов 21 января т.г. Председатель
«Машзавод им. С.М.Кирова» на и качества жизни», а также во ис- отраслевого профессионального
Со своей стороны, Отраслевой 7%, АО «КАМАЗ Инжиниринг» полнение решения селекторного союза машиностроителей Куса-
профессиональный союз маши- согласно официальному уровню совещания у Премьер-Министра инов К.К. от имени работников
ностроителей направил письмо в инфляции. Республики Казахстан Сагинтаева машиностроительной отрасли и
поддержку инициативы Главы го- Б.А. по вопросу повышения зара- оборонно-промышленного ком-
сударства в адрес руководителей Однако, несмотря на вышеука- ботной платы низкооплачиваемым плекса в очередной раз обратился
предприятий с просьбой поднять занные, безусловно, положитель- работникам в крупных компаниях, к социальным партнерам с прось-
заработную плату своим работни- ные результаты не все предприятия на площадке Министерства инду- бой поддержать указанное предло-
кам как минимум на 20%. отрасли повысили заработную пла- стрии и инфраструктурного разви- жение, при этом, не допустив со-
ту своим работникам. тия Республики Казахстан 27 дека- кращения численности или штата
В результате данную инициа- бря 2018 года по нашей инициативе работников.
тиву поддержало руководство АО Глава государства объявил 2019 состоялось заседание отраслевой
«Актюбрентген» и с октября 2018 год годом молодежи, однако уро- трехсторонней комиссии по со- В настоящее время ожидается
года подняло заработную плату в вень заработной платы в отрасли циальному партнерству и регули- понимание и ответ со стороны
среднем на 12%, АО «СемейИнжи- остается непривлекательным для рованию социальных и трудовых Национальной палаты предпри-
ниринг» на 10%. данной категории граждан. Сегод- отношений в отрасли машиностро- нимателей Республики Казахстан
«Атамекен», АО «Национальная
АО «Тыныс» уже с 1 ноября компания «Казахстан инжиниринг»
и руководителей предприятий.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

18 января 2019 года в Алматы со- Все вышеперечисленные нормы вой базы для регулирования СТО общества и государства. К ним в нения прав в области социального
стоялся XI Пленум Центрального ОС, нормативных документов, ме- в конкурентной среде саморегу- первую очередь можно было бы обеспечения».
Совета Отраслевого профсоюза ра- тодических рекомендаций, утверж- лирования. отнести следующие Конвенции
ботников химической, нефтехими- денных в рамках социального МОТ: Ратификация этих и других
ческой и родственных отраслей про- партнерства, заработали и легли Не секрет, что социальная Конвенций МОТ (всего около 16),
мышленности (далее – Отраслевой в основу проектов Коллективных стабильность является основой 1. № 131 «Об установлении ми- включенных в План мероприятий
профсоюз), на котором подведены договоров наших предприятий. устойчивого развития любого нимальной заработной платы ...». по реализации решений XXV съез-
итоги работы Отраслевого профсо- трудового коллектива, общества В результате, Глава государства Н. да ФПРК помогли бы более эффек-
юза за 2018 год и определены задачи В результате в Коллективных и государства. Назарбаев лично вмешался в этот тивно защищать трудовые и соци-
на 2019 год, заслушаны информации договорах предусмотрены множе- вопрос и поручил Правительству альные права работников, а также
председателей профсоюзных коми- ство социальные льготы и гаран- На сегодняшний день в во- с 01 января 2019 года повысить добиваться поэтапного сближения
тетов об исполнении обязательств тии, сверх предусмотренных зако- просах защиты трудовых и соци- минимальную заработную плату качества жизни казахстанцев до
по Коллективным договорам за нодательством такие как пособие альных прав Человека труда не в полтора раза. уровня качества жизни в развитых
2018 год, ревизионной комиссии о к отпуску на оздоровление от 1-2 изобретено более эффективного странах, в число которых нацели-
результатах проверки исполнения оклада, помощь при заключении и действенного инструмента для 2. № 102 «О минимальных нор- вает нас Глава государства.
бюджета Совета Отраслевого про- брака в размере до 50 МРП, при регулирования СТО, нежели Кон- мах социального обеспечения». В
фсоюза за 2018 год, утвержден бюд- рождении и усыновлении ребёнка венции Международной органи- результате, мы были вынуждены Для этого необходимо, Прави-
жет Совета Отраслевого профсоюза до 50МРП, при достижении 50, 60 зации труда (МОТ). За 100 лет устанавливать такие нормы на тельству РК принять действен-
на 2019 год, а также утверждено лет в размере до 50 МРП, частичная своей работы МОТ создала пра- отраслевом уровне в рамках со- ные меры по обеспечению поэ-
«Положение о порядке проведения компенсация стоимости летнего от- вовую базу, которая защищает пра- циального партнерства. тапного сближения уровня МЗП
отчетов и выборов профсоюзных дыха детей, медицинское страхова- ва работников. По ним работают казахстанцев к уровню МЗП в
органов Отраслевого профсоюза», ние работников и членов их семей, транснациональные и иностран- 3. № 118 «О равноправии граж- развитых странах, инициировать
принято решение о проведении оче- пособие по расторжению ТД с вы- ные компании во всем мире, кроме дан страны и иностранцев и лиц ратификацию в Парламенте РК
редного VIII Съезда Отраслевого ходом на пенсию, оздоровление в Казахстана, так как большинство без гражданства в области соци- выше перечисленных Конвенций
профсоюза. санаториях и профилакториях по Конвенций МОТ по состоянию на ального обеспечения». Не секрет, МОТ. НПП «Атамекен» и ОЮЛ,
льготам, ежемесячные доплаты к сегодняшний день Казахстаном не что в Казахстане отсутствует рав- представляющим интересы рабо-
Подводя итоги работы за 2018 пенсиям для членов профсоюза, ратифицированы. ноправие и допускается дискрими- тодателей, разработать и утвер-
год Председатель Отраслевого двойная оплата за работу в выход- нация по вопросам оплаты труда дить 5-10-летнюю программу по
профсоюза отметил, что истекший ные и праздничные дни. Например, из 189 Конвенций между нашими гражданами и ино- сближению МЗП казахстанцев до
год был сложным, но в тоже время МОТ Казахстан ратифицировал странцами, что является конфлик- уровня МЗП в развитых странах, в
плодотворным в плане достижения, Вместе с тем он заострил вни- всего 24. Для сравнения: Россия тогеном и источником постоянной первом полугодии 2019 года вне-
намеченных стратегических целей. мание участников заседания на во- - 78, Украина - 71, Беларусь - 49 и социальной напряженности. сти на рассмотрение республи-
просы, решение которых не терпят Молдова - 42. канской трехсторонней комиссии
Заключено три Отраслевых отлагательства. 4. № 154 «О содействии кол- предложения в разрезе отраслей
соглашения в химической, не- Вот уже который год Прави- лективным переговорам». Ее ра- по минимальным значениям:
фтехимической и энергетической Например, он отметил, что тельство под всяким предлогом тификация обеспечило бы повы- МЗП, повышающих отраслевых
отраслях (далее - ОС). Правительство РК в рамках 5-ти затягивает ратификацию акту- сить эффективность социального и межразрядных коэффициентов.
институциональных реформ ли- альных для нашего государства партнерства на всех уровнях от
Через ОС нам удалось добиться: берализовало социально трудовые Конвенции МОТ, которые могли республиканской, отраслевой до Эти минимальные значения
- доплаты работникам, заня- отношения (далее – СТО), оставив бы стать основой для саморегу- организаций. по отраслям могли бы составить
тым на тяжелых работах, работах за государством только базовые лирования СТО и обеспечило бы основу для переговоров и даль-
с вредными и (или) опасными ус- гарантии. социальную стабильность нашего 5. №157 «Об установлении нейшего поэтапного сближения
ловиями труда (отраслевой повы- международной системы сохра- этих показателей к минимальному
шающий коэффициент в пределах Вопрос регулирования СТО уровню развитых стран в рамках
от 1.24 до 2,0); передало в конкурентную среду отраслевых комиссий по социаль-
- увеличения в 1,2 МЗП мини- саморегулирования тем самым ному партнерству.
мальной тарифной ставки (оклада) значительно ухудшило положение
работника первого разряда; работников вопреки основополага- Исходя из вышеизложенного,
- установления предельных ющим принципам международно- видно, что профсоюзам предсто-
значений межразрядных коэффи- го и национального права, запре- ит не менее напряженная работа
циентов; щающего ухудшать действующее и в 2019 году для реализации ос-
- ежегодной индексации зара- положение работников при изме- новных стратегических целей по
ботной платы на размер годовой нении законодательства. защите трудовых и социальных
инфляции. прав Человека труда в рамках со-
При этом Правительство РК не циального партнерства.
обеспечило элементарной право-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 3 (1255) 25/01/2019

ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА:
НЕОБХОДИМА ПРОГРАММА,
В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ – ЧЕЛОВЕК

Всеобщая трудовая гарантия, социальная Гарантированная социальная защита требуют коллективных ответных усилий на рые оно само себе создало на протяжении
защита от рождения до старости, право на от рождения до старости, отвечающая по- мировом уровне, отмечается в документе. истории».
непрерывное обучение – вот некоторые из требностям людей на протяжении всей их
десяти задач, которые в своем историческом жизни. Всеобщее право на непрерывное Внедрение искусственного интеллекта, «Сфера труда переживает глубокие пе-
докладе предлагает решить созданная Меж- обучение, дающее людям возможность автоматизация производства, развитие ро- ремены, - отметил со своей стороны Левен.
дународной организацией труда Глобаль- приобретать профессиональные навыки, ботизированных систем приведут к потере – Они открывают немало возможностей для
ная комиссия по вопросам будущего сферы переучиваться и повышать квалификацию. рабочих мест, поскольку прежние навыки создания новых и более качественных рабо-
труда. Регулирование технического прогресса в людей в этих условиях окажутся устаревши- чих мест. Однако правительствам, профсою-
интересах обеспечения достойного труда, ми. Вместе с тем при условии экологизации зам и работодателям необходимо объединить
ЖЕНЕВА (Новости МОТ). Глобальная включая разработку международной си- экономики те же самые технологические усилия, чтобы придать экономике и рынку
комиссия МОТ по вопросам будущего сферы стемы регулирования цифровых трудовых сдвиги могут привести к созданию милли- труда более открытый характер. Благодаря
труда обратилась к правительствам мира с платформ. Увеличение инвестиций в эко- онов рабочих мест – надо лишь правильно такому социальному диалогу глобализация
призывом принять комплекс мер, направ- номику ухода, экологизацию экономики и воспользоваться новыми возможностями. может стать благом для всех». В докладе
ленных на решение проблем, связанных с развитие сельской экономики. Програм- также подчеркивается «уникальная роль»,
глубокими переменами в сфере труда. ма конкретных преобразований в области Доклад стал результатом продолжавшей- которую в разработке и осуществлении «эко-
гендерного равенства. Пересмотр системы ся 15 месяцев работы комиссии, в которую номической программы, ориентированной на
Комиссия, работающая под председа- стимулирования бизнеса в интересах дол- входят 27 человек – видных представителей человека» должна сыграть в международной
тельством президента Южной Африки госрочных инвестиций. мирового бизнеса, профсоюзов, научно-ис- системе МОТ. Организация должна предпри-
Сирила Рамафосы (Cyril Ramaphosa) и следовательских центров, правительств и нять безотлагательные шаги к выполнению
премьер-министра Швеции Стефана Ле- «Перед нами открыты неограниченные неправительственных организаций. содержащихся в докладе рекомендаций, го-
вена (Stefan Löfven), выдвигает концеп- возможности для повышения качества ворится в документе.
цию ориентированной на интересы людей трудовой жизни, расширения выбора, со- «Доклад Глобальной комиссии МОТ о
программы, основанной на инвестициях в кращения гендерного разрыва, устранения будущем сферы труда призван помочь ми- «Вопросы, поднятые в докладе, имеют
развитие способностей человека, институ- ущерба, причиняемого неравенством в мире. ровому сообществу разобраться в переменах, важное значение для всех людей и для плане-
ты рынка труда, достойную и стабильную Однако ничто из этого не произойдет само которые происходят и будут происходить в ты в целом, - отметил Генеральный директор
занятость. собой. Если не предпринять решительных сфере труда, - заявил Рамафоса. – Доклад МОТ Гай Райдер. – Это непростые вопросы,
действий, наш мир так и будет сползать к должен способствовать активизации усилий но игнорировать их опасно. Мандат МОТ
Вот какие задачи входят в число тех де- усилению неравенства и неопределенности», и наращиванию сотрудничества на нацио- состоит в том, чтобы объединить правитель-
сяти, о которых идет речь в докладе: - подчеркивается в докладе. нальн ом, региональном и межрегиональ- ства, работодателей и работников всего мира,
ном уровне в целях преобразования мировой и у нашей организации есть все необходи-
Всеобщая трудовая гарантия: работникам В нем изложены проблемы, возникающие экономики и общества на основе принципов мое, чтобы служить надежным проводником
должно быть обеспечено соблюдение осно- как следствие технического прогресса, изме- равенства, справедливости и всеобщего уча- на пути, открывающем новые перспективы
вополагающих трудовых прав, заработная нения климата, демографических сдвигов. Те стия. В то же время он призван мобилизо- для будущих поколений людей труда».
плата, обеспечивающая удовлетворительные потрясения, которые они несут сфере труда, вать человечество к действиям с тем, чтобы
условия жизни, ограничение рабочего време- смягчить или устранить те трудности, кото- ilo.org
ни, безопасные и здоровые условия работы.

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ БОЙЫНША МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

2019 жыл 22 қаңтар күні тындағы МЕМОРАНДУМҒА қол дамыту орталығы» республикалық сасу мен еңбек шарттарын жа- жүргізілгендігін баяндады.
Шымкент қаласының әкімдігінде қойылды. қоғамдық бірлестігінің тарапынан сасудың жағдайы, орын алған Жиын барысында қойылған
«Шымкент қаласы кәсіподақтар Шымкент қаласы және Түркістан өндірістік жазатайым оқиғалар
орталығы» аумақтық кәсіподақтар Аталған жиынға кәсіподақтар облысы бойынша өкілдігінің ди- туралы, жұмысберушілердің жұ- сұрақтарға «Шымкент қаласы
бірлестігінің, «Тәжірибелі заң- тарапынан «Шымкент қаласы ректоры Л.Ақшегірова, халықара- мыскерлер алдындағы жалақы кәсіподақтар орталығы» аумақтық
герлердің ұлттық орталығы» кәсіподақтар орталығы» аумақтық лық кәсіби медиатор Г.Сейдазова, қарыздары жөнінде хабарлама кәсіподақтар бірлестігі төрағасы-
республикалық қоғамдық бір- кәсіподақтар бірлестігі төрағасы- тағы басқа өкілдері қатысты. жасады. Орын алған кемшілік- ның орынбасары С.Әуесханов
лестігінің, «Медиацияны дамы- ның орынбасары С.Әуесханов, терді алдағы уақытта жою және және «Тәжірибелі заңгерлердің
ту орталығы» республикалық бірлестіктің бас маманы А.Датқа- Сондай-ақ, жиынның негізгі қа- оны болдырмау шараларын бір- ұлттық орталығы» республикалық
қоғамдық бірлестігінің және ев, Түркістан облысының Мем- тысушылары Шымкент қалалық лесе шешуге шақырды. қоғамдық бірлестігінің, «Медиа-
Шымкент қаласы әкімдігіне қа- лекеттік қызмет саласы кәсіпо- әкімдігіне қарасты 4 аудан әкімдік- цияны дамыту орталығы» респу-
расты 4 аудан әкімдіктері мен дағының төрайымы К.Есебаева, тері: Әл-Фараби, Абай атындағы Сонымен бірге аталған жұ- бликалық қоғамдық бірлестігінің
22 басқармасы арасында еңбек Түркістан облысының Мәдениет, және Қаратау, Еңбекші аудандары мыстардағы кәсіподақтардың Шымкент қаласы және Түркістан
қатынастарын реттеу, дауларды спорт және ақпарат саласы кәсіпо- әкімдіктерінің аппарат басшылары рөлі, оның қажеттілігі баса ай- облысы бойынша өкілдігінің
шешу, ұжымдық шарт жасасу, ең- дағының төрағасы Б.Прімбетов, мен 22 қалалық басқармалардың тылып, кәсіподақ ұйымдары жоқ директоры Л.Ақшегірова жауап
бек шарттарын жасау, өндірістік Шымкент қаласының Білім және басшылары, орынбасарлары қа- кәсіпорындарда, ұйымдарда, беріп, жиынды қорытындылай
жазатайым оқиғалардың алдын ғылым саласы кәсіподағының тысты. мекемелерде Қазақстан Респу- келе Меморандумның басты мақ-
алу, жалақы қарыздарын болды- төрайымы Л.Тұрғынбаева, Түр- бликасының Кәсіподақтар феде- саты - Қазақстан Республикасы
рмау, еңбек қорғау және техника кістан облысының Білім және Басқосуда «Шымкент қаласы рациясының құрамына кіретін Президентінің «Қазақстан-2050»
қауіпсіздігін сақтау, тағы да басқа ғылым саласы кәсіподағының кәсіподақтар орталығы» аумақтық бастауыш кәсіподақ ұйымдарын Стратегиясы, «Болшаққа бағдар:
еңбек қатынастарына байланы- бөлім меңгерушісі Б.Қилыбай, ал кәсіподақтар бірлестігі төраға- ашу және оның мүшелігіне кіру рухани жаңғыру», «Еңбек қоғамы-
сты мәселелер талқыланып, осы «Тәжірибелі заңгерлердің ұлттық сының орынбасары С.Әуесха- туралы үгіт-насихат жұмыстары на қарай 20 қадам», «Ұлт жоспа-
мәселелерді бірлесе шешу мақса- орталығы» республикалық қоғам- нов 2018 жылдың қорытындысы жүргізілді. ры – 100 нақты қадам» тапсырма-
дық бірлестігінің, «Медиацияны бойынша еңбек қатынастарының ларын жүзеге асыру мақсатында
жағдайына: ұжымдық шарт жа- Ал, дауларды шешу және меди- дауларды реттеу, соның ішінде
ация жұмыстары туралы «Тәжіри- медиацияны дамыту және дауды
белі заңгерлердің ұлттық орта- (жанжалдарды) шешудің басқа да
лығы» республикалық қоғамдық баламалы әдістерін дамытуды рет-
бірлестігінің, «Медиацияны да- теу болып табылатындығын айтты.
мыту орталығы» республикалық
қоғамдық бірлестігінің тарапынан Жиын соңында Кәсіподақтар
халықаралық кәсіби медиатор орталығы, Медиация орталығы
Г.Сейдазова аталған тақырыптағы және Шымкент қаласының 4 ау-
түсіндіру жұмыстары Шымкент дан әкімдіктері мен 22 қалалық
қаласы әкімдігінің бекіткен ке- басқармалары арасында Өзара
стесіне сәйкес Шымкент қаласы- ынтымақтастық туралы Мемо-
ның 4 аудан әкімдіктерінің және рандумға қол қойды.
22 қалалық басқармаларының
ұжымдарында, сондай-ақ оларға А.ДАТҚАЕВ,
қарасты мекемелердің ұжымда- «Шымкент қаласы
рында барлық қызметкерлерінің кәсіподақтар орталығы»
қатысуымен түсіндіру жұмыстары аумақтық кәсіподақтар
бірлестігінің бас маманы

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 3 (1255) 25/01/2019

ҰЛТТЫҚ ҚОЛӨНЕР - ТӘРБИЕ КӨЗІ ЕСЕП БЕРУ-САЙЛАУ
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ
Қай халықтың болмасын ұлт-
тық мұрасы, халықтың қазына- қолөнер – тәрбие көзі» атты көр- сының директоры-Гүлжайнар 2019 жылы Қазақстандық сала- зу жөнінде атқарылған жұмыстар,
сы - қолөнері болып табылған. ме өткізді. Нәренқызы Калдина және №34 лық білім және ғылым қызметкер- кәсіподақтардың рөлін күшейту
Қолөнер шеберлері табиғаттың орта мектебінің оқушылары, лері кәсіподағы Түркістан облыстық және жетілдіре түсу, кәсіподақ мү-
әсем көріністерін, ою-өрнек- Қолөнер үйірмесінің жетек- ұстаздары, кітапханашылар ұйымының XXI есеп беру-сайлау шелерінің еңбек, әлеуметтік-эконо-
терді, табиғи шикізатты пай- шісі Данамалик Ахметов ағашты қатысты. конференциясы өтті. микалық құқықтары мен мүдделерін
далана отырып, тұрмыстық өңдеу арқылы олардан әртүрлі қорғауға көңіл бөліп, уақтылы шара
заттарды да жасаған. Халық бұйымдардың жасалу жолда- Қолөнер – халқымыздың қа- Облыстық конференцияға өкілет- қолдану жөніндегі жұмыстары және
шеберлері, ұсталары ағаштан рын түсіндірді. Шараға қаты- сиетімен ұрпақтан-ұрпаққа ауы- тік нормасына сәйкес сайланған алдағы міндеттер атап көрсетілді.
тек үй тұрмысына қажетті бұй- сушылар қолөнер байланысты сып, тамырын тереңге жайып 117 делегаттың 113-і қатысты.
ымдарды ғана жасап қоймай, сұрақтарын қойып, қолөнерге келе жатқан мұрасы. Осы асыл Облыстық кәсіподақ комитетінің
оларды әшекейлеуді, безендіру- деген қызығушылығын көрсет- қазынаны жоғалтпай, әрі қарай Облыстық кәсіподақ конференци- есепті баяндамасын, облыстық тек-
ді, көркемдеп қашауды, ағаш ті. Шара барысында тақырыпқа дамыту біздің болашақ жастары- ясына делегаттар сайлауда облыстық серу комиссиясының баяндамасын
бетінде нақышты өрнектер са- сай слайд көрсетіліп, «Ағаш - мыздың міндеті. Атадан балаға кәсіподақ ұйымына мүше аудандық, талқылау жөніндегі жарыссөзде
луды шебер меңгерген. Өнердің табиғаттың тамаша туындысы» мирас болып келе жатқан осы қалалық кәсіподақ ұйымдарының, Сарыағаш аудандық кәсіподақ ко-
бұл түрімен ата-бабаларымыз атты кітап көрмесі жасақталып, құндылықтарымызды бүгiнгi облыстық кәсіподақ кеңесіне тіке- митетінің төрағасы Ә.Тастанбеков,
сонау көне дәуірінен бастап көрмеге библиографиялық күнде жалғастырып және ұлт- лей қарасты бастауыш кәсіподақ Шымкент қаласы А.С.Пушкин атын-
айналысқан. Шеберлер ұлттық шолу жасалды. Шараға «Аза- тық қолөнер арқылы эстетика- ұйымдарының өкілдік етуі қарасты- дағы №1 мектеп-гимназиясының
қолөнерлер бұйымдарын жасау маттық бақылау» жобасының лық тәрбие берудің бірден-бір рылған. Облыстық кәсіподақ ұйымы
арқылы сол халықтың этикалық үйлестірушісі-Көшкінбай құрамына айналдыру біздердің
және мәдени ұлттық дәстүрін Нұрмағамбетұлы Ахметов; парызымыз. құрамында жалпы 126 мыңнан аса мұғалімі, Қазақстанның Еңбек Ері
көрсете білген. Бүгінгі ұрпақ С.Жиенбаев атындағы облы- кәсіподақ мүшесі, 1214 бастауыш А.Р.Соловьева, Жол-көлік колледжі
өзінің ұлттық сезімдерін, өнерін стық жасөспірімдер кітапхана- Гүлжан ЕСКЕНДІРҚЫЗЫ, кәсіподақ ұйымы, 18 аудандық, қа- кәсіподақ комитетінің төрағасы Р.Е-
жоғалтпауы қажет. Ақтөбе қаласы лалық кәсіподақ комитеттері бар. шимов, Оңтүстік Қазақстан Мем-
лекеттік университетінің ректоры
Қазіргі кезде ұлттық қолө- Облыстық кәсіподақ конфе- Д.П.Қожамжарова, Түркістан облы-
нерді жас ұрпақтың бойына да- ренциясына Қазақстан салалық стық білім басқармасының басшысы
рытатын, үйрететін қолөнерге білім және ғылым қызметкерлері И.Сағындықов, Түркістан облыстық
байланысты үйірмелер, мектепте кәсіподақтары Одағының төрайы- еңбек инспекциясының бөлім бас-
технология пәні болып табы- мы Амантаева Майра Тұрғанқызы, шысы Ғ.Ақбердиев, «Шымкент қа-
лады. С.Жиенбаев атындағы облыстық білім басқармасының ласы кәсіподақтар орталығы» ау-
облыстық жасөспірімдер кіта- басшысы Сағындықов Исатай мақтық кәсіподақтар бірлестігінің
пханасының «ISMER» этно-мә- Өмірзақұлы, М.Әуезов атындағы төрағасы Б.Бекжанов, Қазақстандық
дени қолөнер үйірмесі жастарға ОҚМУ ректоры Қожамжарова Да- салалық білім және ғылым қызмет-
халқымыздың қолөнер түрлерін рия Пернешқызы, Шымкент қаласы керлері кәсіптік Одағының төрай-
насихаттау мақсатында №34 кәсіподақтар орталығының төраға- ымы М.Т.Амантаева сөз сөйледі.
орта мектеп оқушыларының сы Бекжанов Берік Айдарбекұлы, Конференция қаралған мәселелер
қатысуымен ағаштан жасалған Түркістан облыстық еңбек инспек- бойынша қаулылар қабылдады.
қолөнер бұйымдарына «Ұлттық циясы басқармасының бөлім бас-
шысы Ақбердиев Ғабит Кеңесұлы, Конференцияда жаңа мерзімге
ҰСТАЗДЫҢ ОРНЫ ҚАШАН ДА ТӨР Жамбыл облыстық кәсіподақ коми- облыстық кәсіподақ комитетінің
тетінің төрағасы Е.Мағзымбеков, төрағасы қызметіне Еркінбек Бахыт
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев- кәсіподақтың «Ұстаздық еңбек» Заң жобасын талқылауға ар- тағы басқа шақырылғандар және Сейітжаппарұлын сайлады. Кон-
тың «Педагог мәртебесі туралы» газетінде «Ұстаздың орны қа- налған жиын болды. Мәжілісте бұқаралық ақпарат құралдарының ференцияда 35 адамнан облыстық
Заң жобасын әзірлеу тапсырма- шанда төр» атты мақалалар және ҚР БжҒ Вице-министрі Эльми- өкілдері қатысты. Конференцияны кәсіподақ комитетінің, 5 адамнан
сына сай дайындалған тұжы- «Қазақстан-Атырау» облыстық ра Суханбердиева, Заң жобасын Қазақстандық салалық білім және тексеру комиссиясының құрамда-
рымдама қалың көпшіліктің телеарнасының «Жаңалықтар» дайындаған жұмысшы тобының ғылым қызметкерлері кәсіподағы ры, Қазақстандық салалық білім
талқылауына түсті. «Қазақстан- айдарына бірнеше сұхбаттар мүшесі «Астана гуманитарлық Түркістан облыстық комитетінің және ғылым қызметкерлері кәсіптік
дық салалық білім және ғылым берілді. Енді жергілікті жерлерге колледжісінің» директоры Ел- төрағасы Еркінбек Бахыт Сейіт- Одағының XIV cъезіне делегаттар
қызметкерлері кәсіптік одағы барып насихаттауды жоспарлап дос Нұрланов баяндамалар жа- жаппарұлы ашып, жүргізіп отырды. сайланды.
Атырау облыстық ұйымы» ҚБ отыр. «Педагог мәртебесі тура- сады. Жиынға қатысқан Атырау
аталған Заң жобасын кеңінен лы» Заң жобасына тәжірибелі облысы әкімінің орынбасары Облыстық кәсіподақ комитетінің Серік ӘУЕСХАНОВ,
насихаттау мақсатында бірқа- ұстаздар, ата-аналар білдірген Ә.Наутиев мемлекет тарапынан жұмысы туралы Б.Еркінбектің есепті «Шымкент қаласы
тар шараларды жүзеге асырып келісті ой-пікірлер БАҚ-да жа- педагогтарға жасалған қамқор- баяндамасында Қазақстан Республика-
отыр. Атап айтқанда, аймақтың риялануы жалғасын табуда. лықтың артында үлкен жауап- сының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың кәсіподақтар орталығы»
бас басылымы «Атырау» га- кершілік болатындығын ескер- Қазақстан халқына Жолдауларын аумақтық кәсіподақтар
зетінде «Мұғалім мәртебесі: Сондай-ақ, ағымдағы жыл- тсе, облыстық білім басқармасы насихаттау және түсіндірме жүргі- бірлестігі төрағасының
Келісіп пішкен тон келте бол- дың 17 қаңтарында облыс педа- басшысы м.а. А. Исанбергенова орынбасары
мас...», республикалық салалық гогтары басқосқан Құрманғазы жаңа заң жобасын педагогтер-
атындағы мәдениет сарайында ге жасалған үлкен құрмет деп ЖАСТАР ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН
бағалады. ШАРАЛАР

Бұл басқосудан соң жер- 2019 - «Жастар жылы» деп жария-
гілікті журналистерге осы құ- ланғаннан бері Ақтөбе облысы Мұғал-
жат туралы ««Қазақстандық жар аудандық білім мекемелерінде
салалық білім және ғылым түрлі шаралар өтуде. 19 қаңтар күні
қызметкерлері кәсіптік одағы Қандағаш қалалық №4 орта мектебінде
Атырау облыстық ұйымы» ҚБ жас мұғалімдер арасында «Дені саудың
төрағасы Қ.Сүндетұлы, Атырау - жаны сау» атты көңілді сайыс өтті.
индустуриалды колледжісінің Жарысқа 6-команда қатысты. Жеңімпаз
директоры Х.О. Тайпановтар командаларды марапаттауда аудандық
сұхбаттар берді. кəсіподақ ұйымы демеушілік көрсетті.
Мектеп бастауыш кəсіподақ ұйым төрай-
Қылышбай ҚҰЛЖАНОВ, ымы Қ.Құрмашева сайыста белсенділік
Атырау облысы танытқан жас ұстаздарға алғыс айтып,
шығармашылық табыс тіледі.
МҰЗ АЙДЫНЫНДА ӨТКЕН КӨҢІЛДІ ЖАРЫС
Ақтөбе облысы
Шалқар ауданы №5 мек- жас аралығында І орынға ие тілі бірлестігінің қатысушыла-
теп-лицей кәсіподақ ұйымы- болған дене шынықтыру және ры Құлбарақов Нұрбол және
ның ұйымдастыруымен мек- АӘД бірлестігінің қатысушы- Мекенова Нұржамал, ІІ орын -
теп қызметкерлері арасында лары Зинешов Қуанышбек және тарих бірлестігі Панов Андрей
мұз айдынындағы «Конькиде Кәрібай Гүлім, ІІ орын - тәр- және Әбдіғапарова Әлия, ІІІ
уақытқа жүгіру» жарысы өтті. бие бөлімі Сағынаев Айдарбек орын - өзін-өзі тану бірлесті-
Жарысқа әр бірлестіктен 20-29 және Абжанова Гүлсайран, ІІІ гі Құдабаев Еркебұлан және
жас аралығындағы 1ер және орын - бастауыш бірлестігі Иманкулова Канипа иемденді.
1әйел, 30-50 жас аралығындағы Алғазиев Қасымбек және Ай- Жалпы жарысқа 26 мектеп қы-
1ер және 1әйел қызметкерлер нагулова Айнагүл. 30-50 жас зметкерлері қатысты.
қатысты. Нәтижесінде 20-29 аралығында І орын - ағылшын
Ақтөбе облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 3 (1255) 25/01/2019

ЗАСЛУШАНЫ ОТЧЕТЫ КРУПНЫХ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИИ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 22 января 2019 года, под пред- говоров, повышения заработной акиматом области, Профсоюз-
ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА седательством Акима области платы работников, сохранения ным Центром и руководителя-
«КРАЕВЕДЕНИЕ» Б.Сапарбаева и с участием пред- рабочих мест. ми предприятий о дальнейших
седателя Профсоюзного Центра согласованных действиях и вза-
В рамках методического со- евна, тренер центра уровневых Актюбинской области А.Амирга- Кроме того работники задава- имопонимании на региональном
провождения деятельности учи- программ по казахскому языку и лиева, состоялась встреча с тру- ли свои вопросы, где там же полу- уровне в вопросах регулирования
телей истории, казахского языка литературе, Оразаева Нарзангуль довым коллективом и заслушаны чили ответы на их интересующие трудовых отношений, обеспече-
и литературы, музыки и географии Нурахметовна, руководитель цен- отчеты руководителей компании вопросы. ния социальных гарантий для
методическим кабинетом отдела тра уровневых программ, тренер АО «КМК Мунай» и ТОО «Вос- работников.
образования г. Павлодара совмест- по географии. ток нефть и сервисное обслужи- Встречи завершились подпи-
но с тренерами филиала АО НЦПК вание». санием Меморандумов между
«Орлеу» института повышения Состоялся конструктивный
квалификации педагогических диалог учителей-предметников, На сегодняшний день числен-
работников по Павлодарской об- тренеров-модераторов института ность работников данных ком-
ласти проведен семинар-практи- повышения квалификации, Ау- пании составляет 1500 человек,
кум «Методологические основы шахмановой Бахыт Толегновной, средняя заработная плата - 178,6
преподавания курса «Краеведе- методистом Инновационного цен- тыс.тенге.
ние». В работе семинара приняли тра развития образования, одной из
участие более 130 учителей об- авторов учебника «Краеведение». На встречах особое внимание
щеобразовательных школ города. было уделено вопросам стабиль-
Цель - формирование знаний о В секциях по предметам обсуж- ности в трудовых отношениях,
географических, исторических, дены вопросы реализации интегри- исполнения коллективных до-
культурных, природных факто- рованного содержания предмета,
рах, характеризующих в комплексе распределения часов по четвертям, И РАБОТАТЬ, И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
формирование и понимание род- корректировки планов календар- ПОД ОДНИМ КУПОЛОМ!
ного края, воспитание чувства па- но-тематического планирования,
триотизма, бережного отношения рассмотрены различные формы 9 января в г. Астане состоялось личный цирк» – защита трудо- тингент работников цирка сегод-
к окружающей среде, уважения к проведения уроков, организации кри- официальное открытие спортив- вых, профессиональных и со- ня состоит из молодых специали-
уникальности природы, истории и териального оценивания, отбора со- ного уголка для работников Сто- циально-экономических прав и стов, поэтому открытие такого
культуре родного края, ответствен- держания материалов по темам и по личного цирка. Событие весьма интересов членов и работников уголка в Год Молодежи и в рам-
ного отношения за ее сохранность. классам, предложены материалы для важное и символичное по не- профсоюза, которая осуществля- ках программ по оздоровлению
Интегрированная учебная про- проведения внеурочной и внекласс- скольким причинам. ется не на словах, а на деле. нации, которые озвучены Прези-
грамма «Краеведение», введенная ной работы. Учителям-предметникам дентом страны Н.А. Назарбаевым
в текущем учебном году в рамках даны разъяснения и рекомендации Во-первых, инициатива соз- Во-вторых, все артисты цир- весьма символично.
реализации программы «Рухани об использовании аудио-каталогов, дания такого уголка в целях под- ка – профессионалы, беззаветно
жангыру», является дополнением электронных энциклопедий, ин- Об этом в своих выступлени-
к содержанию уроков истории Ка- формации по знаменитым людям держки по ведению здорового преданные своему делу, которые ях говорили приглашенные го-
захстана, казахского языка и лите- области, внесших вклад в развитие образа жизни всего коллектива проводят на манеже большое сти, среди которых знаменитый
ратуры, географии, музыки. региона по примеру программы и членов профсоюза, принад- количество времени, постоянно боксер, олимпийский чемпион,
«100 новых лиц». В соответствии с лежит председателю профкома совершенствуя свою технику и депутат Мажилиса Парламента
Модераторами предметных сек- разделами программы «Сакральная организации Анаре Мусиной, оттачивая концертные номера. РК Серик Сапиев; почетный де-
ций выступили Болат Кудайбер- география» даны рекомендации по которую поддержал генераль- Прежние спортивные снаряды не ятель спорта, председатель ТОП
генұлы, кандидат исторических использованию визитной карты ре- ный директор, заслуженный ар- позволяли делать это полноценно. «Профсоюзный центр г. Астана»
наук, академик академии истории гиона, о туристических маршрутах тист Республики Казахстан Ерик Современное же оборудование, Тастанбек Есентаев.
и общественных наук Республики и образцах флоры и фауны области Жолжаксынов и все работники. В закупленное на профсоюзные
Казахстан, заведующий кафедры с целью расширения знаний о при- Столичном цирке сегодня трудит- взносы в сумме 800 000 тенге, со- Юрист Отраслевого профсо-
психолого- педагогического со- родных богатствах, исторических ся 296 человек, каждый из кото- бранных в течение года, соответ- юза работников культуры, спор-
провождения профессионального памятниках и объектах культуры рых является членом Профсоюза, ствует всем спортивным нормам та, туризма и информации, чьей
развития учителей, Несипбаева родного края. так как у каждого работника есть и прошло проверку инспектора членской организацией являет-
Алем Жакеновна, тренер центра четкое понимание, что основная манежа Жолдасбека Имашева. ся профком Столичного цирка,
уровневых программ по истории, Ш.С. НУРАХМЕТОВА, задача профсоюза ГККП «Сто- Малина Башарова отметила,
магистр социологических наук, и.о. заведующего Важно и то, что основной кон- что данный проект является пи-
Мигранова Асемгуль Базарба- лотным. «Уверены, что данная
методического кабинета инициатива будет поддержана
отдела образования всеми членскими организациями
г. Павлодара нашего Отраслевого профсоюза»,
- подчеркнула М. Башарова.

В завершение церемонии от-
крытия директору Столичного
цирка Ерику Жолжаксынову была
вручен знак Федерации профсо-
юзов «Кәсіподақтарға сіңірген
еңбегі үшін», а артисты цирка
продемонстрировали специаль-
но подготовленную праздничную
программу, поблагодарив гостей
за участие в столь важном для
них мероприятии.

МЕДИАЦИЯ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ ВКЛАД В СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВОГОГО ГОСУДАРСТВА

В рамках национальной При подписании меморандума Под председательством Профцентра Астаны прошло сти от организации (предприятия), которые уже не
программы реализации реко- было отмечено, что построение собрание руководителей городских структур отраслевых обеспечиваются государством. Поэтому заключая
мендаций Главы государства в структур гражданского общества профсоюзов, где были подведены итоги деятельности коллективный договор, работодатели внесут свой
Послании народу Казахстана возможна в условиях стабильности 2018 году и намечены цели и задачи на 2019 год. вклад в строительство правового государства, де-
по снижению конфликтности в и консолидации общественного мократичного общества, успешного социально-э-
обществе, заключен меморан- согласия, и в этом немаловажную Участниками собрания была презентована основ- кономического развития столицы.
дум между Татуласу орталығы роль призвана решать медиация – ное направление деятельности Казахстанского спор-
«Шанырақ» – Центр примирения как актуальный правовой инстру- тивно – оздоровительного общества профсоюзов. Отдельным блоком профсоюзным органам города
Территориального объединения мент, позволяющий перевести предложено обратить внимание организационно-
профсоюзов ВКО — Специали- возникающие конфликты и споры Также, было рекомендовано руководителям го- му укреплению профсоюзных организаций. Чем
зированное учреждение Военный в конструктивный диалог и пре- родских структур отраслевых профсоюзов, усилить сильнее профсоюзная организация, тем шире их
суд Усть-Каменогорского гарни- дотвратить переход социальной работу по заключению коллективных договоров и возможность защиты трудовых и социально – эконо-
зона, по вопросам продвижения напряженности в конфронтаци- созданию производственных советов. Участники мических прав и интересов работников, обеспечения
примирительных процедур. онный формат. собрания отметили, что очень важно иметь социаль- соблюдения норм трудового законодательства.
ные гарантии, чувство стабильности, защищенно-

8 КАЛЕЙДОСКОП 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 3 1255) 25/01/2019

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ СУДОВ

18 января 2019 года в рамках сти, прокуратуры, представители детей, предотвращения правона- Профсоюзы Павлодарской об- популяризации брака для создания
заключенного меморандума о со- адвокатуры и общественных орга- рушений среди несовершеннолет- ласти, выступая за стабильную се- крепких молодых семей, повыше-
трудничестве с Павлодарским об- низаций, выработали предложения них» - рассказала в своем высту- мью во имя благополучия челове- нию престижа института семьи,
ластным судом представители ТОП по развитию проекта «Семейный плении ветеран судебной системы ка труда, реализует программу по защите прав детей.
«Профсоюзный центр Павлодарской суд», проведению совместных Иванова М.А..
области» приняли участие в круглом мероприятий, направленных на
столе на тему «Актуальные вопросы популяризацию института семьи, Руководитель Центра медиации
развития семейных судов». национальных традиций, досу- «МИР» Кайдарова С.Т. рассказала
дебного урегулирования споров о примерах примирения по семей-
Участвующие в работе круглого и конфликтов. ным спорам и конфликтам с при-
стола судьи областного и городско- менением медиации.
го судов, руководители Центров «Созданный на базе профсою-
медиации, Ассамблеи народа Пав- зов Примирительный центр ока- Проводимый Верховным Судом
лодарской области, Кризисного зывает правовую безвозмездную Республики Казахстан пилотный
центра для женщин с детьми, Дома помощь для членов семей, для це- проект «Семейный суд» призван
мамы, ДВД Павлодарской обла- лей сохранения брака, воспитания уменьшить количество случаев
расторжения брака.

ЗАВЕРШИЛАСЬ СПАРТАКИАДА ДЕНСАУЛЫҚ 2019

СЕМИНАР ПО ОБУЧЕНИЮ ЧЛЕНОВ В крупнейшем экономическом нес школы, которой был вручен ное судейство преподавателями
СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОСНОВАМ ВУЗе Казахстана Университете Переходящий кубок, диплом и Центра «Физическая культура и
Нархоз прошла традиционная, ценный приз от профкома Универ- спорт» и высокий организацион-
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА юбилейная - 55-я Спартакиада ситета – телевизор. Второе место ный уровень подготовки и прове-
«Денсаулық-2019», посвященная заняла команда Экономического дения соревнований.
22 января 2019 года в кон- выступила судья Павлодарского 125-летию Турара Рыскулова. колледжа, третье место – команда
ференц-зале станции «Пав- городского суда Сайран А.С.. Ректората. Им вручены дипломы За большой вклад и активное
лодар» по инициативе ТОП 17 января 2019 года состоялось и ценные призы профкома. участие в Спартакиаде Почетны-
«Профсоюзный центр Павло- И.о. руководителя отдела кон- торжественное закрытие Спарта- ми грамотами были награждены
дарской области» при поддерж- троля трудовых отношений ГУ киады «Денсаулық-2019». Участников соревнований при- ректор Э.Вахтель, декан Факуль-
ке Павлодарского филиала ОО «Управление труда Павлодарской ветствовал ректор Университета тета базовой подготовки Гостенко
«Казахстанский отраслевой области» Баяхметова К.Т. расска- Спартакиада прошла по один- Нархоз Эндрю Вахтель, который Л.Н., директор Экономического
профессиональный союз ра- зала о примерах нарушений трудо- надцати видам спорта, в которых сам принимал активное участие колледжа Сатаев С.А. и другие
ботников железнодорожного, вого законодательства по результа- приняли участие около 200 работ- в соревнованиях за команду Рек- работники Университета.
автомобильного, воздушного и там проводимых проверок. ников и преподавателей в составе тората по футзалу и баскетболу.
водного транспорта» для 40 чле- шести сборных команд школ и Поздравляем победителей и
нов согласительных комиссий После получения теоретиче- факультетов Университета, сбор- Итоги Спартакиады подвел призеров Спартакиады «Денса-
предприятий железнодорожного ских знаний участники семи- ной Ректората и Экономического председатель профкома Универ- улық-2019»! До новых встреч на
транспорта состоялся семинар нара соревновались в знаниях, колледжа. ситета Турысжанов О.Б., который спортивных площадках!
на тему «Трудовые споры, при- участвуя в разборе сложных кей- поздравил спортсменов с успеш-
чины их возникновения. Поря- совых задач по трудовому праву. Первое место в общекоманд- ным завершением Спартакиады. О.Б. ТУРЫСЖАНОВ,
док разрешения трудового спора Экспертами выступили судья ном зачете заняла сборная ко- Было отмечено профессиональ- председатель профкома
в согласительной комиссии». Павлодарского городского суда манда Военной кафедры и Биз-
Сайран А.С. и ветеран судебной
Открывая семинар, председа- системы Иванова М.А. КІТАПХАНАЛЫҚ ЖОБА ЖҰМЫСТАРЫ
тель ТОП «Профсоюзный центр
Павлодарской области» Айтжано- Медиативным компетенциям, Аудандық кітапхана қорын- басын қосқан, даналықтарының ынбаева Наргиз, Сағындықова
ва Д.Н., акцентировала внимание мирному решению спора, умению дағы əдебиеттерді насихаттау арқасында қазақ жерінің тұта- Аружанның қазақтың данышпан,
на продиктованной законодатель- вести конструктивный диалог и мақсатында құрылған «1001 стығын сақтап қалған Əйтеке би, ұлы ақыны Абайдың қара сөз-
ством необходимости ежегодного проводить переговоры обучи- МАРЖАН» кітапханалық жобасы Төле би, Қазыбек билердің өлең- дерін жатқа оқыған сəттері бү-
обучения членов согласительных ла профессиональный медиатор аясында Жаңақала мектеп гим- дерін оқыды. гінгі ұрпақтың білімге деген
комиссий, получения навыков пе- Иванова М.А., выступив по теме назиясы жанындағы жатақхана құштарлығының дəлелі. Сонымен
реговорного процесса и медиатив- «Методика разрешения конфликт- тəрбиеленушілеріне «Даналар- Екінші бөлімде тақырыпқа қатар 9 сынып оқушысы Шүлен-
ных технологий. ных ситуаций с применением ме- дан шыққан сөз» тақырыбында байланысты сұрақ – жауап айда- баев Əділ Ш. Құдайбердіұлының
диации по трудовым спорам». О замана ойшылдарының, би – ше- рына кезек беріліп, жеткіншек- нақыл сөздерін жатқа айтып өз
Главный специалист по право- конкретных примерах примире- шендердің дана сөздерін бүгінгі тердің тапқырлық қабілеттері қабілеттерінің жоғары екенін ай-
вым вопросам Профцентра, вете- ния участников конфликта было ұрпақ бойына сіңіру мақсатында сынға түсті. Шара барысында қындай түсті.
ран судебной системы Иванова доведено по результатам работы рухани кеш өткізді. жатақхана тəрбиеленушілер ара-
М.А. рассказала о правовом регу- Примирительного центра. сынан Есболат Айнара, Құсай- Айнұр НҰРҒАЛИЕВА, БҚО
лировании работы согласительных Сонымен бірге «Би шешендер
комиссий и порядке разрешения Участники семинара положи- өрнегі» атты кітап көрме жасақта-
трудовых споров с приведением тельно оценили мероприятие, по- лып, библиографиялық шолу
конкретных примеров. благодарив за полученные знания жасалды. Аталған тақырыпты
и раздаточные материалы. аша түсу мақсатында алдымен
О практике разрешения трудо- жатақхана тəрбиеленушілеріне
вых споров в судебном порядке В заключение всем участникам тереңдік пен тектілік, өресі жоға-
семинара были вручены сертифи- ры, өрісі кең, көркем кестеленген
каты. замана дүл-дүлдері туралы бей-
не үзіктер тамашаланды. Шараға
қатысушы 6 – сынып оқушыла-
ры Сұлтан Ғұбайдолла, Əділ
Тілекқалиев, Оралтан Хамидолла
ел басына күн туғанда үш жүздің

ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» выража-
ет глубокие и искреннние соболезнования председателю Профсоюза работников образования и науки
Карагандинской области Татьяне Филипповне Самойлюк, родным и близким в связи с тяжелой утратой

- кончиной свекрови САМОЙЛЮК МАРИИ ИВАНОВНЫ.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 003 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 10900 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 67349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version