The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ilovepdf_merged (1)

ilovepdf_merged (1)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №40 1292) 25/10/2019

ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ КЕНШІЛЕРМЕН ҮШ САҒАТ ЖЕР АСТЫНДАҒЫ КЕЗДЕСУДЕН КЕЙІН
КӨКЕЙТЕСТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘКІМІМЕН БІРГЕ ТАЛҚЫЛАДЫ

Қарағанды облысына жұмыс сапарының екінші күні Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерация- зардап шегіп, оның 12-сі қайтыс болған-
сы мен облыс әкімдігі арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. дығын атап өтті. Сондай-ақ, Қарағанды облы-
сы бойынша кəсіби сырқатқа шалдыққандар
Құжатты ҚРКФ төрағасы Ералы Тоғжанов кеншілермен жүздесіп, əрқайсының көкей- мақсатында кəсіпорындарды ұжымдық 65,8 пайыз болса, Шығыс Қазақстан облы-
пен Қарағанды облысының əкімі Жеңіс тесті мəселелерін біліп қайтқанын жеткізді. шарттар жасауға кеңінен тарту мəселелері сында – 25 пайыз.
Қасымбек қол қойып, бекітті. де қозғалды.
Ералы Тоғжановтың айтуынша, кен- – Кəсіподақтар үшін жұмыс берушілердің
Меморандум аясында тараптар əлеу- шілердің басым бөлігі жер астындағы шах- Бүгінде Қарағанды облысында жұмыс ұжымдық келісімшартта көрсетілген са-
меттік-еңбек қатынастарын реттеуде жəне терлардың ауыр еңбегін ескеріп, зейнет істеп тұрған 21 426 кəсіпорындармен 4 056 уықтыру шаралары мен əлеуметтік кепіл-
əлеуметтік бастамаларды жүзеге асырудағы жасын 50-ге дейін төмендету жөніндегі ұжымдық шарт жасалса, бұл олардың 18,9 діктерді жүзеге асыруы маңызды, – деп атап
өзекті мəселелер бойынша ұстанымдарын ұсыныстарын білдірген. Сонымен қатар, пайызын ғана қамтып отыр. өтті Ералы Тоғжанов.
айқындап, бірлескен шаралар қабылдауға кенші мамандығына жастардың қызығу-
келісті. шылығының күрт төмендеп, бүгінде қа- Кəсіподақтарды алаңдататын мəселе – Бұл күні ҚР Кəсіподақтар федерациясы
рағандылық шахтерлардың орта жасы 45 өңір бойынша кəсіпорындардың 81 пайызы төрағасы профессор Х.М.Мақажанов атын-
Меморандумға қол қою барысында ҚРКФ екендіктерін де айтқан. ұжымдық шарт жасамағандығынан олар- дағы облыстық травматология жəне орто-
басшысы ынтымақтастық аясында келешекте дың жұмысшыларының құқығы қорғал- педия орталығының кəсіподақ активімен
кезек күттірмейтін міндеттерге тоқталды. Осы аталған мəселелерді ескере отырып, майтындығы. Кəсіподақтар үшін тағы бір кездесті.
ҚРКФ төрағасы облыс əкімімен бірге Үкімет өткір күйінде қалып отырған жағдай – өн-
Кəсіподақтар төрағасы облыс əкіміне атына бірлескен ұсыныстарын дайындап жет- дірістік жарақат пен кəсіби сырқаттарды Кездесу барысында Қарағанды облысында
кездесуге келгенге дейін, арнайы «Арселор- кізу қажет деген пікірін білдірді. азайту мəселесі. 1-ші қыркүйектен басталған міндетті əлеу-
Миттал Теміртау» АҚ көмір департаменті- меттік сақтандыру пилоттық жобасының
не қарасты Т.Күзембаев атындағы шахтаға Сонымен бірге, жұмысшылардың əлеу- Ералы Тоғжанов осы уақыт ішінде Қа- тұсаукесері өткізілді.
түсіп, 600 метрлік жер асты забойларындағы меттік-экономикалық құқықтарын қорғау рағанды облысы бойынша өндірісте 92 адам
(Жалғасы 2-бетте)

К МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЦИФРА ДНЯ
КОНФЛИКТОВ
332 000
Примирительный центр «Татуласу орталығы» при Профсоюзном центре региона на-
чал свою работу после подписания в 2018 году Меморандума о взаимном сотрудниче- новых рабочих мест
стве между Верховным судом Республики Казахстан и Федерацией профсоюзов РК. создано в Казахстане

Все услуги Центра оказываются бес- ние одного часа Примирительным центром неделю она в Примирительном центре по-
платно и без условия обязательного член- была организована встреча обратившейся с лучила свою заработную плату от работо-
ства в профсоюзе. работодателем, где в процессе переговоров дателя, поблагодарив сотрудников Прими-
ей было выдано гарантийное обязательство рительного центра за активную работу по
В августе этого года, узнав из соци- о выплате заработной платы до 15 августа досудебному урегулированию трудового
альных сетей о работе Примирительного 2019 года. Кроме этого, обратившаяся по- спора. Есть примеры и разрешения спора
центра, обратилась жительница города лучила консультации о предъявлении иска при рассмотрении дела в суде 1 инстанции.
Павлодара, не имеющая жилья, по стату- об установлении отцовства, о взыскании
су мать одиночка, которая ради получения алиментов, о постановке на очередь для В Примирительный центр обратились
заработка была вынуждена выехать в отда- получения жилья, получении социальной рабочие Бытового комбината по вопросу
ленный район Павлодарской области, где в адресной помощи и была направлена из не выплаты заработной платы с марта 2019
качестве штукатура проработала месяц без Примирительного центра в Управление года, работодатель отстранил их от работы
заключения трудового договора и в итоге занятости Павлодарской области. А через без выплаты заработной платы.
так и не получив заработную плату. В тече-
(Продолжение на стр.2)

4 ТОПы №40 (1292) 25/10/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ПРОФСОЮЗЫ ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В Центре поддержки института семьи города седатель Профсоюзного Центра Тастанбек Есентаев МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО
Нур-Султан прошла встреча представителей граж- обратил внимание на системные вопросы, которые ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
данского общества столицы с акимом города. напрямую влияют на здоровье работников не только ПОСВЯЩЕННОЕ 100 ЛЕТИЮ МОТ
столицы, но и Республики в целом. Также Тастанбек
Как в столице оказывают помощь людям, оказав- Есентаев рассказал о реализации проекта ВОЗ «Здо-
шимся в сложной жизненной ситуации и людям с ровые рабочие места» через Казахстанское спортив-
особыми потребностями, как развиваются социальное но-оздоровительное обществе профсоюзов, который
предпринимательство и волонтерство, как можно со- был создан с целью снижения производственного
хранить и укрепить здоровье работников рассказали травматизма, а также сохранения и укрепления здо-
представители неправительственных организаций. ровья здоровых работников.
Аким столицы Алтай Кульгинов выслушал предложе-
ния всех присутствующих на встрече представителей По итогам всех выступлений Аким столицы Алтай
гражданского общества. Кульгинов поблагодарил участников мероприятия и
отметил важность совместной работы государствен-
Как важный институт гражданского общества про- ных органов и представителей гражданского обще-
фсоюзы столицы также приняли активное участие и ства. Такого рода встречи теперь будут проводиться
внесли свои предложения по улучшению условий на системной основе не реже одного раза в квартал.
труда работников города. В своем выступлении пред-

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ 18 октября 2019 года в городе ний в Трудовой Кодекс и Закон
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ Алматы состоялась Международ- «О профессиональных союзах» по
ная научно-практическая конфе- реализации рекомендаций МОТ,
Охрана труда как система обеспечения жизни и здо- пасный труд» по обеспечению безопасности и охраны ренция: «Социально-экономи- а также внесли ряд предложений
ровья работников является важнейшим направлением труда в Северо-Казахстанской области на 2018 – 2020 ческие аспекты модернизации по регулированию заемного тру-
деятельности Федерации профсоюзов Республики годы, Дорожной карты по проведению в 2019 году национальных правовых систем да в Казахстане. Нужно не про-
Казахстан. Профсоюзы, являясь представителями «Года безопасности и охраны труда в Северо-Казах- в свете международных норм и сто совершенствовать ряд норм
работников, осуществляют общественный контроль станской области» был проведен обучающий семинар стандартов: прошлое, настоящее, трудового законодательства, а
за соблюдением трудового законодательства Респу- для технических инспекторов по охране труда АО будущее», посвященное 100-ле- принять новый Трудовой кодекс
блики Казахстан. Технические инспектора по охране «Северо-Казахстанская Распределительная Электро- тию Международной организации – возвратить прежние гарантии
труда входят в состав производственных советов по сетевая Компания» (далее - АО «СКРЭК»). Труда, организованная Институ- и права работникам, усилить си-
безопасности и охране труда в организациях и про- том государства и права Казахско- стемно социальное партнерство,
водят проверки условий и охраны труда на рабочих В ходе обучения главным специалистом управле- го национального университета повысить законодательный статус
местах. Поэтому, важное значение для обеспечения ния государственной инспекции труда акимата СКО имени аль-Фараби и Алматин- профсоюзов и исключить нормы,
контроля и должного качества в сфере безопасности Мурзакановой Г.М. были освещены темы: «Основные ским филиалом Санкт-Петербург- ущемляющие интересы работни-
и охраны труда имеет правовое обучение технических требования трудового законодательства», «Органи- ского Гуманитарного университе- ков».
инспекторов по охране труда с целью расширения и зационные меры в области безопасности и охраны та профсоюзов.
углубления ими ранее приобретенных знаний, умений труда», «Физические и психологические опасные Также выступил Тугел А.К.- со-
и навыков. факторы и их контроль». Участниками конференции трудник Профцентра города Ал-
стали представители государ- маты на тему: «Индивидуальные
23 октября т.г. Профсоюзным Центром СКО со- Главным специалистом Профсоюзного Центра СКО ственных и судебных органов, и коллективные трудовые споры,
вместно с управлением государственной инспекции Туралиновым Ж.Н. были раскрыты темы: «Виды и Конституционного Совета РК, возможности их предупреждения
труда акимата СКО в рамках реализации запланиро- порядок проведения аудитов по безопасности и охране ученые, специалисты-практики, и разрешения. Совершенствова-
ванных мероприятий областной Программы «Безо- труда», «Укрепление позитивной культуры безопас- представители профсоюзных и ние теории и практики сопрово-
ности и охраны труда». Также до слушателей была иных общественных организаций, ждения и разрешения социаль-
доведена информация о ходе республиканских акций международных организаций, за- но-трудовых конфликтов.
«Вместе повысим культуру профилактики в охране рубежные ученые из Белоруссии и
труда», «Заключите трудовой договор», «Заключи- разных уголков России: Москвы, В рамках конференции были
те коллективный договор», реализации совместно с Санкт-Петербурга, Тольятти, Ма- обсуждены актуальные пробле-
социальными партнерами программы «Безопасный хачкалы, Челябинска. мы в сфере трудового законода-
труд» на 2018-2020 годы. Приведены примеры кон- тельства, совершенствования про-
кретной социальной защиты работников, осущест- На конференции с докладом «О фсоюзной деятельности и защиты
вляемой профсоюзами в процессе трудовой деятель- нынешнем состоянии дел в про- прав трудящихся.
ности, рассмотрена статистика несчастных случаев, фсоюзах города Алматы» высту-
связанных с трудовой деятельностью за 2018 год и пила д.ю.н, профессор, председа- В ходе Международной науч-
истекший период 2019 года. Особо отмечена необ- тель ТОП «Профсоюзный центр но-практической конференции
ходимость участия самих работников в обеспечении города Алматы» Умирбаева З.А. выработаны предложения и при-
безопасности рабочих мест. няты рекомендации по совершен-
Зауреш Абилгожановна в сво- ствованию трудового законода-
При предоставлении тематических материалов ем докладе отметила, что «Феде- тельства и улучшения условий
были использованы слайды, на все поступившие рация профсоюзов совместно с труда.
вопросы были даны ответы, а также рассмотрены другими профсоюзными объеди-
практические ситуации. Всего обучение прошли 16 нениями разработала и внесла в Доклады и выступления участ-
технических инспекторов АО «СКРЭК», участвую- Правительство пакет предложе- ников конференции будут изложе-
щих в производственном контроле, которым по окон- ны в специальном сборнике.
чании обучения были вручены сертификаты.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРЕХСТОРОННИМ КОМИССИЯМ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

По инициативе Профсоюзного центра работников на ФАО «Алюминий Казахста- ставляла собой юридическую консультацию закрытым и недоступным для населения.
Костанайской области, по согласованному на» ТБРУ до 2022 года, связанному с лик- по вопросам сохранения рабочего места, В целях активизации работы данного об-
графику, в период с 28 августа по 3 октября видацией предприятия (истощение запасов процедуры увольнения и трудоустройства,
2019 года проведены заседания городских и полезных ископаемых) были приглашены коллективно-договорных отношений, особых щественного института, просим рассмотреть
районных трехсторонних комиссий по со- все стороны социального партнерства, в том условий труда. Из проблемных зон можно возможность: 1. Пересмотреть состав комис-
циальному партнерству и регулированию числе представитель головного офиса евра- выделить нелегальное трудоустройство (без сии, централизовать систему планирования
социальных и трудовых отношений. зийской группы ERG, который выступил с заключения трудовых договоров), сезонный их работы; 2. В целях освещения актуальных
информацией о принимаемых мерах. найм, дефицит квалифицированной рабочей вопросов, рассматриваемых на комиссиях,
В работе заседаний приняли участие пред- силы, отношения с иногородними подряд- приглашать средства массовой информа-
ставители Профсоюзного центра Костанай- По итогам состоявшегося обсуждения, об- ными организациями в части обеспечения ции; 3. Разместить информацию о составе
ской области и Управления по инспекции ластным филиалом профсоюза работников БИОТ, механизмы социальных выплат и др. и работе трехсторонних комиссий в разделе
труда акимата Костанайской области, пред- горно-металлургической отрасли «Казпро- «социальное партнёрство» на официальных
седатели территориальных структур отрас- фметалл» совместно с работодателем и В целом по области, заседания трехсто- интернет-ресурсах районных акиматов. 4. По
левых профсоюзов Костанайской области, акиматом города детализирована и начата ронней комиссии проведены на должном предложению регионов, членам областной
руководитель Костанайского филиала фонда реализация Дорожной карты по занятости организационном уровне, но вместе с тем в трехсторонней комиссии принимать участие
социального страхования. высвобождаемых работников. В рамках кото- ряде регионов на заседаниях отсутствовали в работе заседаний городских и районных
рой, будут предложены варианты переобуче- стороны социального партнерства, что явля- комиссий (не реже 1 раза в год в каждом ре-
Заседания проведены по единой повестке ния с трудоустройством в г. Аркалык, работа ется первым признаком формального отно- гионе). 5. Плановые ежеквартальные засе-
дня, которая включала проблемные вопросы, вахтовым методом (гг. Лисаковск, Рудный) шения к трехсторонней комиссии и принятия дания трехсторонней комиссии проводить
характерные для каждого региона: задолжен- по имеющейся квалификации. конкретных решений по итогам заседания. в селекторном режиме с участием членов
ность по заработной плате, занятость населе- региональных комиссий. 6. Освещение рабо-
ния, безопасность и охрана труда, обучение и По завершении заседаний в каждом ре- Чаще всего заседания комиссий проводятся ты комиссий и в целом системы социального
переобучение высвобождаемых работников. гионе представителями областной трех- протокольно, работа их не освещается в сред- партнерства предусмотреть за счет средств
сторонней комиссии проводились приемы ствах массовой информации, на сайтах госу- государственного социального заказа СМИ.
Каждое заседание имело конкретный граждан по проблемным вопросам в сфере дарственных органов (районных акиматов)
практический результат. Так на заседание трудовых отношений. Всего было принято 53 отсутствует информация о работе и составе Е. СМЫШЛЯЕВА
трехсторонней комиссии в г. Аркалык, где человека. Основная часть обращений пред- комиссий. Это делает коллегиальный орган
рассматривался вопрос по высвобождению

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №40 (1292) 25/10/2019 7ПАНАРАМА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА! 23 октября, трудовой коллектив ного бюджета, работников казенных
Алматинского Городского центра предприятий», согласно которому
Этот девиз стал основой отчетно- тах системы оплаты труда исполь- Отраслевого профсоюза и его фи- социальной адаптации, отметил социальным работникам с 1 января
выборной конференции Акмолин- зуются, чтобы зарплаты работни- лиала дали и остальные делегаты профессиональный праздник – День 2020 г. установят доплаты, размер
ского областного филиала ОО ков нашей сферы реально выросли конференции, и приглашенные со- работников системы социальной за- которых зависит от сложности и
«Казахстанский отраслевой про- и соответствовали уровню жизни. циальные партнеры. Свою оценку щиты в Республике Казахстан. нагрузки в работе.
фессиональный союз работников Профсоюзы сегодня предлагают дал и председатель территориаль-
культуры, спорта, туризма и инфор- полностью пересмотреть оплату ного объединения профсоюзов Ак- К.Беркимбаева, заместитель пред- От имени аппарата акима Турк-
мации». труда и отказаться от базового долж- молинской области Кали Рахметов, седателя ТОП «Профсоюзный центр сибского района г.Алматы выступил
ностного оклада, как неэффективно- отметивший заметный подъем в г.Алматы» в своем приветственном руководитель аппарата – Б.Торлам-
В работе конференции приняла го регулятора. Расчет должен исчис- работе филиала и необходимости слове подчеркнула важность рабо- баев, который подчеркнул особые
участие председатель Отраслевого ляться от минимальной заработной дальнейшего развития отрасли реги- ты, которая проводиться в Центре функции работников Центра соци-
профсоюза Светлана Иманкулова, платы, тогда зарплаты бюджетных она, имеющей огромный потенци- для людей из социально-незащи- альной адаптации. Сюда относятся
которая подробно рассказала деле- работников, в том числе культуры и ал. – В этом большую роль играет щенных категорий, оказавшихся оформление и выплата пособий и
гатам о работе Отраслевого профсо- спорта смогут увеличиться в 2 раза. институт социального партнерства, в сложной жизненной ситуации, а компенсаций, таких как, пенсионные
юза, заострив внимание на вопро- По этому и другим проблемным эффективность которого демонстри- также от имени председателя Терри- выплаты, пособия по безработице,
сах, посвященных сфере культуры вопросам мы планируем провести рует и сфера культуры и спорта, — ториального объединения профсо- выплаты по беременности и родам,
и спорта в Послании Президента республиканский круглый стол в подчеркнул К. Рахметов. юзов «Профцентр города Алматы» инвалидности, оказание поддержки
Республики Казахстан Касым- конце года с участием наших соци- З.Умирбаевой вручила Почетные одиноким людям с ограниченными
Жомарта Токаева. Делегаты конфе- альных партнеров, – подчеркнула Делегаты конференции едино- грамоты сотрудникам Центра соци- возможностями в виде прикрепления
ренции и спикеры выразили свою С. Иманкулова. гласно поддержали кандидатуру альной адаптации – С.Цепиловой и к ним социального работника.
поддержку всем социально-эконо- Д. Шалабаева на должность пред- Н.Оспановой.
мическим преобразованиям, ко- – Профсоюз на сегодняшний день седателя, который стал самым мо- Человек всегда должен оставать-
торые направлены на укрепление это самая надежная и эффективная лодым председателем среди всех
гражданского общества и развитие организация в деле защиты прав и филиалов Отраслевого профсоюза, Д.Айнакулова – председатель ся человеком, даже оказавшись в
нашей страны. гарантий работников, которая при что особенно символично в Год мо- Алматинского городского филиала трудной жизненной ситуации, без
поддержке и совместной актив- лодежи. В завершение конференции «Отраслевой профсоюз работников поддержки близких. В этом случае
В своем выступлении С. Иманку- ной деятельности своих членов и состоялось награждение медалями государственных, банковских уч- заботу о них берет на себя государ-
лова подчеркнула, что все эти акту- работодателей доказывает свою «Еңбек Даңқы» Отраслевого про- реждений и общественного обслу- ство. «Казахстан согласно Консти-
альные вопросы отрасли регулярно необходимость и важное значение фсоюза, почетными грамотами и живания», ознакомила участников туции РК, является социальным
поднимаются на всех правитель- в вопросах регулирования соци- благодарственными письмами ко мероприятия с информацией от государством, и выполняет свою
ственных, министерских, ведом- ально-трудовых отношений, – от- Дню профсоюзов активных про- Министерства труда и социальной задачу - заботу о благополучии и
ственных совещаниях, отраслевых метили в своих выступлениях пред- фсоюзных лидеров, а также соци- защиты населения РК о внесении благосостоянии граждан», - отме-
и общественных советах. седатель профкома КГУ СДЮСШ альных партнеров. Благодарствен- дополнений в проект постановле- тил Х.Таранов, директор Центра
«Дворец спорта Бурабай» Юрий ные письма за помощь и поддержку ния Правительства РК от 31 декабря социальной адаптации. Он побла-
– На днях мы направили офи- Власенко и председатель профко- деятельности филиала были также 2015 года № 1193 «О системе опла- годарил всех почетных гостей за
циальный запрос в Министерство ма РГКП «Центр олимпийской под- вручены председателю Отраслевого ты труда гражданских служащих, поздравления и выразил уверен-
культуры и спорта Республики готовки по зимним видам спорта» профсоюза Светлане Иманкуловой работников организаций, содержа- ность в дальнейшем плодотворном
Казахстан о необходимости разъ- (г. Щучинск) Бейбут Ертайлаков. и председателю ТОП Акмолинской щихся за счет средств государствен- сотрудничестве.
яснения предстоящего увеличения области Кали Рахметову.
заработной платы с января 2020 г. Высокую оценку деятельности 20 ЛЕТИЕ ЛОКАЛЬНОГО
Какие критерии и методы в расче- ПРОФСОЮЗА УСТАЗ

ОБУЧЕНИЕ АКТИВИСТОВ ПРОФСОЮЗА 23 октября в г.Алматы прошло Профсоюз «Устаз» - это добро-
торжественное мероприятие, по- вольное общественное объеди-
21 октября 2019 года, в рамках актуальные вопросы, которые на- лиала «YNTYMAQ» Асылбеков А.З. священное 20-летию создания нение людей, связанных общими
Дня профсоюзов, в 15 часов состо- шли отклик и вызвали оживлённую Он также подчеркнул, что не всегда Локального профсоюза «Устаз» интересами по педагогической
ялся семинар для профсоюзных дискуссию. юристы предприятий готовы защи- при участии ТОП «Профсоюзный деятельности, созданное с целью
лидеров Алматинского филиала щать интересы работников, т.к. они в центр г.Алматы». защиты прав работников в трудо-
отраслевого профсоюза работ- Профсоюзных лидеров интере- силу своей работы защищают рабо- вых отношениях, а также соци-
ников среднего и малого бизнеса совали также вопросы подписания тодателя. Поэтому все работающие Почетными гостями форума ально-экономических интересов
«YNTYMAQ». коллективных договоров и внесения граждане города могут обращаться стали: Амантаева Майра, советник членов профсоюза. Алматинский
изменений в уже существующие до- в Татуласу орталығы — Центр при- председателя Казахстанского От- городской профсоюз «Устаз» ве-
Также на семинаре присутство- говоры с учётом интересов работ- мирения при ТОП «Профсоюзный раслевого профсоюза работников дет отсчет с марта 1999 года, когда
вали представители администрации ников. Каждая компания имеет свои центр города Алматы», где им ока- образования и науки Республики было принято решение о создании
предприятий и инженеры по безо- производственные особенности, что жут бесплатную юридическую по- Казахстан, Миразова Аягуль, Ге- в городе Алматы общественного
пасности и охране труда. Предсе- напрямую влияет на длительность мощь. Рассказ о цифровизации от- рой Труда Казахстана, Почётный объединения работников среднего
датель городского филиала Асыл- рабочего времени. «Вопросы ком- раслевого профсоюза YNTYMAQ гражданин города Алматы, ветеран и дошкольного образования. В его
беков А.З. во вступительном слове пенсации, надбавок и штрафов в вызвал большой интерес у собрав- педагогического труда. рядах 450 организаций учреждений
рассказал о последних событиях коммунальных предприятиях, ко- шихся, потому что с этим связаны и образования, более 45000 членов.
из жизни Профсоюзов, о поездках торые получают субсидии из город- возможные экономические преиму- С приветственным словом вы- Это самая крупная профсоюзная
председателя ФПРК Токжанова ского бюджета, также затрагивают щества членов Профсоюзов. Опыт ступила З.Умирбаева, председатель организация в составе Профцентра
Ералы Лукпановича по регионам права простых работников. Долги и Костанайской области сейчас актив- ТОП «Профсоюзный центр г.Ал- г.Алматы.
Казахстана, где были заключены обязательства предприятия никак не но внедряется в нашем отраслевом маты», которая поздравила чле-
меморандумы с акиматами, до- должны отражаться на оплате труда профсоюзе и все смогут получать нов профсоюза «Устаз» от имени Также от имени акимата
стигнуты соглашения о повыше- сотрудников» — такое мнение вы- скидки при покупке. многотысячной армии членов Фе- г.Алматы своих коллег поздравили
нии зарплаты в разных отраслях сказал председатель городского фи- дерации профсоюзов Республики Г.Ходжабергенова – руководитель
промышленности, об инициативе Казахстан, а также вручила награды Управления образования города
снижения пенсионного возраста до от Премьер-Министра Республики Алматы, Р.Шимашева – руководи-
50 лет для шахтёров и защиты прав Казахстан и от Федерации профсо- тель Управления социального бла-
медицинских работников. юзов Республики Казахстан: госостояния города Алматы.

С первым докладом «Трудовые Благодарственным письмом от Мировая мудрость гласит: «Не-
споры в организациях и предпри- имени Премьер-Министра Ре- обходимое всегда возможно». Же-
ятиях, пути их разрешения» вы- спублики Казахстан за добросо- лаем профсоюзу «Устаз» в дальней-
ступил известный юрист-практик, вестный труд награжден Жомарт шей работе успешно воплощать в
представитель ФПРК Тугел Анвар Бақытжан Нұртайұлы. Нагрудным жизнь принципы взаимодействия
Курманбаевич. Вторым докладчи- знаком Федерации профсоюзов Ре- и социального партнёрства. Пусть
ком выступила Есентаева Шолпан спублики Казахстан – «Кəсіподаққа творческая энергия, знания, трудо-
Женисбековна, директор компании сінірген еңбегі үшін» награждены вой опыт и казахстанский патрио-
«SD CONSULTING» с темой «До- С.Байгуттинов – председатель Ал- тизм – всегда будут вашим жизнен-
говорные взаимоотношения. Согла- матинского локального профсоюза ным кредо!
сительные комиссии». Они подняли «УСТАЗ» и Б.Сыдықов.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
REC :: B.E. Mechatronics Curriculum and Syllabus - R2019
Next Book
e-book