The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№23

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №23 1227) 22/06/2018

ҚР КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЕҢБЕК
ҚАТЫНАСТАРЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗДІ

21 маусымда Астанада ҚРКФ «Қазіргі əлеуметтік-еңбек қаты- жəне бүгінгі конференция осындай əмбебап алаңдардың бірі Сонымен қатар, Конференцияда «Талап» қолданбалы зерттеу-
настары. Қазақстанның теориясы мен іс-тəжірибесі» конферен- болып табылады» - деді ҚРКФ Төрағасы. лер орталығының директоры Рахым Ошақбаев, «Самрұқ-Қазы-
циясын өткізді. Форум жұмысына белгілі экономистер, еңбек на» АҚ «Əлеуметтік өзара ықпалдастық жəне коммуникациялар
сарапшылары жəне қоғамдық пікір көшбасшылары қатысты. Бақытжан Əбдірайым еліміздегі еңбек нарығындағы негізгі орталығының» Бас директоры Ербол Исмаилов, Қазақстан
қауіптерге, атап айтқанда, экономика құрылымында өзін-өзі Республикасы Парламенті Мəжілісінің депутаты Мансұрхан
Осы Конференция аясында Қазақстан Республикасындағы қамтамасыз етіп отырғандардың деңгейі жоғары болуы, жұмыс- Махамбетов, заң ғылымдарының докторы, профессор, Еу-
əлеуметтік-еңбек қатынастары талданды. Атап айтқанда, жұ- сыздықпен байланысты еңбек нарығындағы елеулі теңсіздік, разиялық құқық қорғау орталығының Президенті Еңлік
мыспен қамту, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау, жастарды Қазақстандағы шағын жəне орта бизнестің даму деңгейінің Нұрғалиева, «Нұр Отан» партиясының Саяси жұмыс департа-
əлеуметтендіру, лайықты жəне табысты еңбек, лайықты еңбе- төмен болуы, жастар арасында жəне ауылда жұмыссыздықтың ментінің директоры Данат Жумин жəне т.б. сөз сөйледі.
кақы мəселелері қарастырылды. жоғары деңгейіне ерекше тоқталып өтті.
Аталмыш конференция ағымдағы жылы ҚР Кəсіподақтар
ҚР Кəсіподақтар федерациясының Төрағасы Бақытжан Сондай-ақ, Конференция аясында ҚР Кəсіподақтар федера- федерациясымен ұйымдастырылып отырған ҚР еңбек нарығын-
Əбдірайым өз сөзінде ҚРКФ еліміздегі əлеуметтік-еңбек қа- циясы мен Республикалық адвокаттар алқасының арасында дағы сарапшылардың үшінші ірі кездесуі болды. 15 наурызда
тынастарын анықтау жəне шешуге арналған түрлі сараптамалық меморандумға қол қою рəсімі өтті. Осы меморандум еңбек- Астанада «Еңбек нарығы: жаһандық үрдістер, мəселелер мен
алаңдардың құрылуына бастамашы екендігін атап өтті. керлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, кəсіптік мүмкіндіктер» атты ғылыми-тəжірибелік конференция жəне
одақтар мен жеке сектор, мемлекеттің ынтымақтастық меха- 21 мамырда «Орталық Азия елдеріндегі əлеуметтік-еңбек қа-
«Біз үдемелі өзгерістер кезеңінде өмір сүрудеміз. Өзгерістер низмін негізге алу арқылы əлеуметтік-еңбек қатынастарының тынастары: талдау жəне келешегі» дөңгелек үстелі өткізілген.
əлеуметтік-еңбек қатынастарын да айналып өтпеді. Еңбек қа- тиімді үлгісін қалыптастыруға жəрдемдесуді қарастырады.
тынастары саласында əдістемелік талдауды жетілдіру қажет

ҚР Кәсіподақтар федерациясы 65 349ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!
әріптестерін кәсіби мерекелерімен
«ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ» ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ
құттықтайды!!!
«ҚАЗАҚСТАН КƏСІПОДАҒЫ»
23 Маусым МЕМЛЕКЕТТІК
23 Маусым ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ КҮНІ ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ
28 Маусым ҚАЗАҚСТАН 2018 ЖЫЛДЫҢ 1 ШІЛДЕСІНЕН БАСТАЛАДЫ.
ПОЛИЦИЯСЫ КҮНІ
БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ Тел/факс: 8 (717-2) 20-21-15 менеджер
АҚПАРАТ САЛАСЫ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІ

2 НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 23 (1227) 22/06/2018

Наш «Железный» коллега

Непрерывное соревнование км плавание, 90 км вело этап, Встреча с делегацией Федерации профсоюзов
по трем вида спорта: плавание, 21,1 км полумарафон) и тем провинции Хайнань Китайской Народной Республики
велосипедная гонка и бег – это самым улучшив свой результат
и есть триатлон. Есть несколько по сравнению с прошлогодней
дистанций в триатлоне, включа- половинки на три минуты. Этот
ющих соответственно эти виды: результат в группе 45-49 лет по-
начиная с супер-спринта 300 м. зволил занять ему 51 место (из
+ 8 км. + 2 км, заканчивая «же- 73 участников), а в генеральном
лезной» дистанцией 3,8 км. + 180 зачете 570 место среди 924 участ-
км. + 42,2 км. ников мужчин. Среди 21 участ-
ников своего возраста из Казах-
17 июня 2018 в Астане кон- стана наш Рамазан занял 9 место.
сультант Комитета социаль- Первое место в этой возрастной
но-экономических отношений группе занял А.Винокуров, олим-
и социального партнерства Са- пиийский чемпион.
лыкжанов Рамазан Саттарулы

вместе с 1300 триатлонистами из Салыкжанов Р.С. как лицен- 13 июня 2018 года в Террито- Вице председатель Федерации Председатель Алматинского
47 стран мира принял участие в зированный триатлет Федера­ риальном объединении профсо- профсоюзов провинции Хайнань городского филиала Молодежно-
дистанции «Half Ironman» (1900 ции триатлона Казахстана в юзов «Профсоюзный центр города Жен Юцзи, возглавляющий деле- го крыла «Жас Отан» при партии
м. плавание, 90 км. велогонка и этом году участвует в кубке Алматы» прошла встреча с деле- гацию, рассказал о профсоюзном «Нұр Отан» Д.Касымов рассказал
21 км. бег). «TEMIRADAM» и по итогам 4 гацией Федерации профсоюзов движении в Китайской Народной о совместной работе молодежно-
календарных соревнований на- провинции Хайнань Китайской Республике, обратив внимание го крыла «Жас Отан» с профсоюз-
Триатлеты выясняли, прежде ходится на втором месте. Народной Республики. на то, что в провинции Хайнань ной молодежью. О работе проф­
всего для себя «Чего он стоит?», охват профсоюзным членством союзных организаций рассказали
и ответили что он есть железный В преодолении железной дис- На встрече Председатель Про- составляет 90%. Структура про- Т урожанов С.Ж.,Айнакулова
человек «Ironman» только 1027, танции важно максимально со- фсоюзного центра г.Алматы Умир- фсоюза сходна с профсоюзами Д.М.,Тогайбекова М.Б.,
из них 103 в категории «женщи- хранять свою силу и энергию на баева Зауреш Абилгожановна вы- Казахстана. Работу с молодежью Нурсейт Б.
ны». протяжении 4-6 часов. А ещё бы- ступила с приветственной речью и проводят совместно с комсомо-
вают моменты, когда атлет готов рассказала об истории профсоюз- лом. Особенностью финансовой На встрече стороны обменялись
Рамазан Саттарулы увлекся сломаться и просто бросить всё и ного движения Казахстана, основ- деятельности профсоюзов КНР опытом профсоюзной работы,
марафонским бегом и триатло- остановиться. Вот здесь и прояв- ных направлениях деятельности является аккумулирование член- отметили положительную роль
ном зимой 2015 года. С тех пор ляется характер железных людей. профсоюзов в период модерни- ских профсоюзных взносов на профсоюза в координировании
пробежал 4 полных марафона 42 Рамазан говорит, что и у него зации, задачах, стоящих перед уровне Федерации, что позволяет трудовых отношений, нюансы про-
км (личный рекорд 3 часа 24 ми- были несколько моментов оста- профсоюзами города по защите профсоюзам более целесообраз- фсоюзного движения двух стран.
нуты), 6 полумарафона (лучшее новиться, но сила духа и годы социально-экономических прав но использовать эти средства и
время 1 час 31 минуты). тренировок позволили вскинуть и интересов работников, уделив направлять их на строительство Гости из КНР ответили на во-
руки на финише «Я - Ironman»! особое внимание вопросам охра- объектов социально-культурного просы участников встречи.
17 июня он преодолел свою ны труда и техники безопасности, назначения: школы, Дворцов спор-
вторую полужелезную дистан- мерах по снижению травматизма та и культуры. На следующий день китайская
цию за 5 часов 58 минуту (1,9 на предприятиях города. делегация посетила Центральный
аппарат ФПРК в Астане.

Будущее за молодыми лидерами профсоюзов

Медиация на берегах Каспия Состоялось очередное заседание
Молодежного совета «Келешек»
19 июня 2018 года, в Профсо- разование в России и Казахстане, при Профсоюзном Центре Кара- Орда». Рассказала о проведенном вительном лагере «Политехник»
юзном центре Мангистауской окончил школы медиации Болга- гандинской области. Члены совета Международном студенческом г. Каркаралинск.
области начал свою работу пя- рии и Испании. Имеет большой подвели итоги работы за первое форуме «Глобальные инициативы
тидневный курс по медиации, в опыт в проведении тренингов полугодие и обсудили дальнейшие Казахстана: взгляд молодежи» с Молодые лидеры профсоюзов
рамках исполнения подписанно- и семинаров, а также является действия по реализации Плана ме- участием студентов из стран Евра- приняли решение провести турнир
го Меморандума о взаимном со- практикующим медиатором, что роприятий «Келешек» на 2018 год. зийского экономического союза и по футболу на Кубок Профсоюзно-
трудничестве между Верховным является немаловажным факто- Шанхайской организации сотруд- го Центра Карагандинской области
судом РК и Федерацией Профсо- ром при проведении учёбы для Дария Хамитжанова – председа- ничества, о выездном семинаре приуроченный 20-летию города
юзов РК. слушателей Мангистау. тель Молодежного совета «Келе- для профсоюзной студенческой Астаны, среди членов профсоюзов
шек» обозначила необходимость молодежи «ZHAS WAVE 2018», представляющие студенческую и
Курс подготовлен междуна- Во исполнение положений активного участия членов совета в прошедшей в спортивно-оздоро- рабочую молодежь.
родным правозащитным цен- Меморандума в здании Про- развитии профсоюзного движения
тром медиации, который гото- фцентра предусматривается от- среди молодежи области, их со-
вит будущих профессиональных крытие «Татуласу орталығы». циально-экономической защите и
медиаторов. Занятия проводит Деятельность Центра примире- обратила внимание членов совета
тренер-медиатор международно- ния будет направлена на расши- на Дорожную карту модернизации
го класса, генеральный директор рение возможностей населения Федерации профсоюзов Республи-
ОЮЛ «Ассоциация медиаторов для решения трудовых и иных ки Казахстан на 2018-2019 годы.
Казахстана» Жакупов Жандиль- споров и конфликтов путем при-
да, который получил высшее об- мирительных процедур. С докладом об опыте работы
студенческого профкома выступи-
ла Айжан Таубебаева - заместитель
председателя профкома студентов
Карагандинского государственного
технического университета «Жас

Встреча с инспекцией

Председатель Профсоюзного профсоюзе и социальных льготах говоров и ходе их исполнений, о
Центра Акмолинской области Кали и гарантий распространяемых на медиации, регулирование споров
Рахметов и председатель профсою- членов профсоюза. Все предложе- путем примирительных процедур
за работников сельского хозяйства ния взяты Профсоюзным центром и мирного разрешения конфлик-
Айкенов Тлепберген встретились с на проработку и выполнение. тов, безопасности и охраны труда
работниками областной территори- на рабочих местах, о электронной
альной инспекции комитета госин- В свою очередь председатель базе членов профсоюза, создании
спекции в АПК МСХ РК. На пред- Профцентра заострил внимание физкультурного движения, о дей-
приятии работает 123 человека, на модернизации профсоюзного ствующих льготах в спортивном
все являются членами профсоюза. движения в стране, рассказал о комплексе «Бурабай», о возраста-
Работники интересовались вопро- целях и задачах профсоюзных ор- нии роли первичных профсоюзных
сами о преимуществах членства в ганизаций области, о заключении организаций.
действенных коллективных до-

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 3

№ 23 (1227) 22/06/2018

Профсоюзы за возможность жить и работать по-человечески!

Председатель Профсоюзного Центра города Аста-

ны Тастанбек Есентаев и председатель городского

филиала КазПрофТранса по железнодорожному

транспорту Серик Сарсекеев встретились с работ-

никами Филиал АО «НК «КТЖ» - «Сороковинская

Социальное машинизированная дистанция пути» (ПЧМ Соро-
ковая) на железнодорожном участке станции «Оса-

партнерство каровка», где проводились работы по замене путей
столицы выправочно – подбивочно – рихтовочной машиной
«Дуамат».

Прибывшие на участок представители профсою-

В столичном акимате про- зов интересовались условиями труда работников,

шло заседание городской соблюдением требований и норм охраны труда, вы-

трехсторонней комиссии по платой заработной платы, провели разъяснительную

социальному партнерству и работу по соблюдению норм Трудового кодекса и

регулированию социальных других законов, касающихся регулирования трудо-

и трудовых отношений. вых отношений. диться определенная работа по организации принадлежностей для детей работников, иду-
Участниками заседания Работники предприятия были удивлены встрече безопасной работы, организации горячего пи- щих в первый класс.
тания, закупу телевизоров, холодильников и
было отмечено, что за ис- с представителями профсоюзов и были благодарны кондиционеров для нормального отдыха после В заключении прошло чествование профсо-
текший период 2018 года столь высокому вниманию, так как данные виды работы, а также по приобретению школьных юзного активиста предприятия, у которого в
погашена задолженность по работ проводятся вдали от города по всей желез- этот же день был день рождения.
заработной плате на сумму нодорожной ветке страны и не всегда удается им
90,2 млн тенге, тем самым принимать участие в тех или иных мероприятиях,
защищены трудовые права проводимых в населенных пунктах.
789 работников.
Как отметил председатель первичной профсоюз-
С начала года о предстоя- ной организации Оразалы Ерубаев, для обеспече-
щем высвобождении работ- ния достойных условии труда и быта работников,
ников в связи с ликвидацией работающих вахтовым методом, профкомом прово-

работодателя, юридического

лица либо прекращением В фокусе-трудовые споры Центр правовой службы и
деятельности, сокращением помощи в г.Атырау
численности или штата работ- 14 июня 2018 года, в рамках меморандума о взаимном сотрудни-

ников представлены уведом- честве между Верховным судом РК и Федерацией профсоюзов РК и Казахстан идет по пути построе- ного Центра Атырауской области,
ления 66 работодателями на во исполнение Плана мероприятий, направленных на профилактику ния правового государства и граж- стало открытие 19 июня 2018 года в
2047 человек. трудовых споров, утвержденного председателем Алматинского город- данского общества. Эффективность здании территориального объедине-
ского суда Абдикановым Н.А. от 18.05.2018 года районным судом №2 преобразований в правовой сфере, ния профсоюзов - Центра правовой
По результатом проводимых Алмалинского района города Алматы был проведён Круглый стол на да и в государстве в целом, модер- службы и помощи.
работ сторонами социального тему «Трудовые споры, причины их возникновения, меры, направлен-
партнерства по сохранению
ные на их сокращение и предупреждение».
рабочих мест, на сегодняшний Открыл заседание круглого стола и выступил с приветственной ре- низационные процессы в стране Открытие Центра правовой служ-
день высвобождены в 58 ор- напрямую зависят от уровня пра- бы и помощи в городе Атырау ре-
ганизациях 556 работников по чью председатель районного суда №2 Алмалинского района г.Алматы вовой культуры современного ка- ализуется в рамках социального
сокращению численности или Толегенов С.К. Темой выступления модератора, судьи районного суда захстанского общества, что нашло проекта «Формирование правовой
штата работников. Кистауовой К.Ж., была «Анализ судебной практики рассмотрения официальное закрепление в Посла- культуры и правосознания обще-
трудовых споров районным судом №2 Алмалинского района г.Алматы нии Президента «Казахстанский ства» при поддержке Министерства
Также обсуждены вопросы (нарушения закона, выявленные при рассмотрении дел». путь – 2050: Единая цель, единые по делам религий и гражданского
дальнейшего ведения мо- интересы, единое будущее», в ко- общества Республики Казахстан
ниторинга риска трудовых Умирбаева З.А. в своем выступлении рассказала о работе профсоюз- торой говорится: «при движении в в рамках государственного гранта
конфликтов и социальной ных организаций по предотвращению трудовых конфликтов в коллек- число 30 развитых стран мира нам НАО «Центр поддержки граждан-
напряженности, охраны тру- тивах, работе согласительных комиссий и производственных советов. необходима атмосфера честной кон- ских инициатив».
да, своевременной и полной Умирбаевой З.А. было предложено запустить Пилотный проект по куренции, справедливости, верхо-
выплаты заработной платы, внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдель- венства закона и высокой правовой Центр правовой службы и помощи
укрепления роли трудового ным категориям споров в порядке медиации. Участниками пилотного культуры». проектных территории созданы в це-
договора в проявлении заботы проекта предложено выступить Алмалинскому суду № 2. Совместно с лях всеобъемлющей реализации со-
и внимания человеку труда. профсоюзом с привлечением медиаторов с целью расширения сферы
применения примирительных процедур, выявлении заинтересован-
Выступившие во встрече ности населения во внесудебном урегулировании спора (конфликта).
профсоюзные работники и Участники круглого стола одобрили предложение.
государственные инспекто-
ра отметили, что дальнейшая Участники круглого стола обсудив проблемные вопросы, выработали
совместная работа позволит меры по предотвращению и предупреждению трудовых споров.
расширить возможности со-
циальных партнеров в обе-
спечении соблюдения норм
и требований трудового
законодательства и других
законов, регулирующие со-
циально – трудовые отноше-
ния между работодателем и
работниками.

ЧФ «Институт Европейского пра- зидательного потенциала Основного

ва и прав человека» считает, что раз- закона страны (п.1 ст.1, п. 3 ст. 13,

Программа «Безопасный труд» принята в СКО витие правового государства, фор- п.1 ст.14 Конституции Республики
мирование гражданского общества и Казахстан), Указа Президента Рес­

На заседании Северо-Казахстанской областной и охраны труда, остановился на итогах работы укрепление национального согласия публики Казахстан «О Концепции

трехсторонней комиссии по социальному партнер- профсоюзных организаций по созданию произ- в республике требуют высокой пра- правовой политики Республики

ству и регулированию социальных и трудовых водственных советов и проинформировал при- вовой культуры, без которой не мо- Казахстан на период с 2010 до 2020

отношений 1 июня т.г. прошло утверждение Про- сутствующих о проведении совместно с государ- гут быть в полной мере реализованы года» от 24 августа 2009 года № 858

граммы «Безопасный труд» по обеспечению безо- ственной инспекцией труда правового обучения такие базовые ценности и принципы (5 раздел: Правовое образование,
пасности и охраны труда в Северо-Казахстанской технических инспекторов в областном центре и жизни общества, как верховенство правовая пропаганда) и Стратегии
области на 2018–2020 годы. В ходе рассмотрения районах области. Члены комиссии и присутству- закона, приоритет человека, его не- «Казахстан-2050».
вопроса состоялась презентация Программы для ющие поддержали инициативу Профцентра, по отчуждаемых прав и свобод.
участников заседания, которое проходила в ре- разработке и принятию Программы и Перечня Центр находится по адресу: г.
жиме ВКС с участием заместителей акимов всех мероприятий, выразили готовность активного уча- Материальным воплощением Атырау, ул. Гурьевская 5. Тел. 32-
районов области. Председатель ТОПа Е.Нуракаев стия в их реализации для обеспечения безопасных концентрации совместных усилий 42-19.
выступил с информацией о работе профсоюзно- условий труда работников, сохранения жизни и институтов гражданского общества
го Центра СКО по обеспечению безопасности здоровья североказахстанцев. в лице ЧФ «Институт Европейского ЧФ «Институт Европейского
права и прав человека» и Профсоюз- права и прав человека»

4 ШАРАЙНА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 23 (1227) 22/06/2018

Кәсіподақтар - қоғам дамуының
қозғаушы күші

Кәсіподақтар күніне арналған шара жоғары деңгейде өтті 10 маусым - Қазақстан кәсіп­ бөлімінің басшысы Жұпар Бай-
одақтары күні аясында Мемле- маханова сайланды. Сондай-ақ
10 маусым – Кәсіподақтар күні- деттерін айқындады. Міне сол ұйымдастырудағы белсенді қыз- кеттік, банк мекемелері және аудандық кәсіподақ комитетінің
не арналған салалық білім және жауапты істерді жүзеге асыруда меттері үшін Джулмағамбетова қоғамдық қызмет көрсету қызмет- жаңа құрамы бекітіліп, тексеру ко-
ғылым қызметкерлері кәсіподағы халық ағарту ісінің қызметкерлері Мауезия, Жұмағалиева Күлян керлерінің Қызылорда облыстық миссиясының мүшелері сайланды.
Атырау қалалық комитетінің ұй- белсенді рөл атқарады». және Альдешева Мильят шипа- салалық кәсіподақ комитетінің Шара соңында облыстық кәсіпо-
ымдастыруымен «Кәсіподақ күші жайлар мен емдеу-сауықтыру ұйымдастырумен Жалағаш ауда- дақ комитетінің «Алғыс хатымен»
- бірлікте» атты мәдени-сазды Осыдан кейін Төраға кәсіподақ орындарына тегін жолдамаларға нында кәсіподақ белсенділерінің Жалағаш аудандық экономика
кеш өткізілді. Мерекелік басқосу- қозғалысын дамытудағы белсенді ие болды. Сондай-ақ, ұзақ жылдар басқосуы өтті. және бюджеттік жоспарлау бөлімі
да құттықтау сөз алған қалалық жұмыстары үшін «Қазақстандық білім беру саласына аянбай еңбек басшысының орынбасары Базар-
комитеттің төрағасы Бақытжан салалық білім және ғылым қыз- еткен облысқа танымал ұстаздар Кәсіподақ белсенділері мен қа- бек Есжанов пен Жалағаш аудан-
Мусағалиев былай деді: меткерлері кәсіптік одағы» Атырау Оңғарсынов Қадим, Ғабдуллин тысушыларға облыстық кәсіподақ дық қаржы бөлімінің инспекторы
облыстық, қалалық қоғамдық бір- Хамза, Алибаев Наси, Даулетба- комитетінің төрағасы А.Т.Елеме- Айгерім Рүстемова марапатталды.
– Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Бо- лестіктерінің «Құрмет грамотала- ев Бағытжан және Досова Хан- сов кәсіподақ жаңалықтарымен
лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» рымен» және ақшалай сыйлықта- бибілерге де жеңілдікпен демалыс таныстыра отырып, кәсіподақ Сәуле САХИҚЫЗЫ,
атты мақаласында Қазақстанның рымен 46 педагогты марапаттады. орындарына жолдама берілді. қызметінің мақсаттары мен мін- Қызылорда облысы
тарихы мен мәдениетін заман деттерін, алда атқарылатын жұмы-
көшіне сай жаңғырту жолында Ұстаздардың денсаулығын Қылышбай СҮНДЕТҰЛЫ, стар туралы айтып өтті. Облыстық
жаңа жобаларды қолға алуды қорғауда басты назарда ұстала- Атырау қаласы кәсіподақ комитетінің төраға орын-
ұсынып, оның мақсаты мен мін- тыны баршаға аян. Осыған сәйкес басары С.С.Тұрсынбаева Жалағаш
мереке күні кәсіподақ жұмысын аудандық кәсіподақ комитетінің
2017 жыл көлемінде атқарылған
жұмыстары жөнінде айтты. Басқо-
суда кәсіподақ белсенділерінің
ұсыныстары мен бірауыздан қол-
дауларымен Жалағаш аудандық
кәсіподақ комитетінің төрайымы-
на Жалағаш аудандық экономика
және бюджеттік бағдарламалар

Кәсіби мереке атап өтілді

Мемлекеттік қызметшілерге көрсетілген құрмет Осы жылы Жаңақорған аудан- хаттарымен, Құрмет грамотала-
дық білім саласы қызметкерлерінің рымен марапаттап, гүл шоқтарын
Ағымдағы жылы Кәсіподақтар кәсіподақ комитетінің ұйымдасты- сыйлады. Салтанатты шара соңын-
күні және 23 маусым - ҚР Мемле- руымен Кәсіподақ күні ауқымды да бастауыш кәсіподақ комитетінің
кеттік қызметші күні мерекелеріне көлемде атап өтілді. Салтанатты төрағалары Ә.Сарсенбаев, Л.Дүй-
орай мемлекеттік қызметшілердің жиында аудандық білім саласы сенбекова, Е.Мұстафаев, кәсіподақ
салалық кәсіподағы активінің ҚР кәсіподақ комитетінің төрағасы белсендісі А.Қалдыбаева шараны
Мемлекеттік қызмет істері және Елшібек Сатершинов бастауыш ұйымдастырушыларға аудандық
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи- кәсіподақ комитетінің төрағала- білім саласы кәсіподақ комитетінің
мыл агенттігінің Ақтөбе облысы ры мен төрайымдарын кәсіптік төрағасы Е.Сатершинов пен ма-
бойынша департаменті басшысы, мерекемен құттықтап, бір топ ман Аягөз Әшімге алғыстарын
әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Ме- бастауыш кәсіподақ белсенділерін білдірді.
детов Расул Махмудұлымен кездесуі облыстық, аудандық білім саласы
өткен болатын. кәсіподақ комитеттерінің Алғыс Айсұлу ПАЗЫЛОВА,
Қызылорда облысы
Мереке қарсаңында бас қосқан
аудандық, бастауыш кәсіподақ ко- Өз ісінің майталмандары
митеттерінің төрағаларымен еркін марапатталды
сұхбат барысында департамент бас-
шысы мемлекеттік қызметтің абы- қызметшілер арасында жарияланып, генішбаев және Қобда ауданынан Ақтөбе облысы Алға аудандық Құрмет грамотасымен марапаттап,
ройлы міндет екендігін атап өтіп, ереже бойынша отбасында кемінде 3 Бағдат Амантаевтардың әулеттері білім қызметкерлерінің кәсіподақ жиын сазды əнге ұласып, мерекелік
мемлекеттік қызметшінің имиджін мемлекеттік қызметшіден көп мүше- лайық деп танылды. Барлық қаты- ұйымының төрайымы Р.Еркуси- дастархан жайылды.
арттыруға, мәртебесін көтеруге сі мемлекеттік қызметтегі әулеттер сушылар алғыс хаттармен, естелік мова Қазақстан Кəсіподақтары
бағытталған мақсат-міндеттерге қатысты. сыйлықтармен марапатталды. күніне орай бастауыш кəсіподақ Сонымен қатар, Ақтөбе облысы-
тоқталып, өз ойларымен бөлісті. ұйымдарының көшбасшыларына ның Ойыл аудандық оқушылар үй-
Шара соңында облыстық «Үздік Салалық кәсіподақтың облыстық арналған салтанатты мерекелік інің жанынан аудандық кəсіподақ
Содан кейін Республикада тұңғыш мемлекеттік қызметшілер отбасы комитеті кәсіподақтар қатарындағы шара өткізді. Жиын аудандық білім ұйымының демеушілігімен «До-
рет Ақтөбеде ҚР Мемлекеттік қыз- әулеті» жүлдегерлері марапаттал- жастардың да мәселесін назардан бөлімінің басшысы, əлеуметтік стық» лагері өз жұмысын бастап
мет істері және сыбайлас жемқор- ды. 1 орынды Мәртөк ауданынан тыс қалдырмайды. Осы орайда об- серіктес М.Тулеуовтың құттықтау кетті. Оқушылардың жазғы дема-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жақсылық Қарашұлы Рысқалиевтер лыстық комитет жанындағы Жастар сөзімен басталды. Шара барысын- лысын тиімді өткізу мақсатында
Ақтөбе облысы бойынша депар- отбасы иеленді. 2004 жылдан бері ісі жөніндегі комиссиясы өңірдегі да кəсіподақ ұйымының төрайымы лагерьге кəсіподақ мүшелерінің аз
таменті басшысы Р.Медетов және «Мәртөк аудандық қаржы бөлімі» жас кәсіподақ мүшелерін дамыту кəсіподақ қозғалысының дамуы қамтылған отбасы мен көп бала-
мемлекеттік, банк мекемелері және ММ басшысы лауазымындағы және әлеуметтендіру мақсатында мен нығайтуына қомақты үлес лы жанұя балалары қабылданды.
қоғамдық қызмет көрсету қызмет- Жақсылық Рысқалиевтің зайыбы «Ақтөбе қаласының жастар ресурс­ қосқаны үшін кəсіподақ белсен- «Достық» лагерінде 2 ауысымда
керлерінің салалық кәсіпо­ дағы Ақтө- Гүлайым Рысқалиев да 2005 жылдан тық орталығы» КММ-мен меморан- ділерін аудандық жəне облыстық 60 бала қамтылады.
бе облыстық комитетінің төрай­ ымы бастап мемлекеттік қызметті бала думға отырды.
М.Сағындықова арасында өзара ын- тәрбиесімен қатар алып келе жатқан Ақтөбе облысы
тымақтастық меморандумына қол аяулы ана, 7 баланы дүниеге әкел- Шара соңында Кәсіподақтар күні
қойылып, әлеуметтік әріптестікке ген, «Алтын алқа» орденінің иегері. мерекесіне орай әлеуметтік «Үздік
жол ашылды. Өнегелі отбасының 4 перзенті қазір- аудандық кәсіподақ комитеті»,
гі таңда Астана қаласы және Мәртөк «Үздік бастауыш кәсіподақ ұйы-
Аталмыш шараға «Қазақстан Рес­ ауданында мемлекеттік қызметшілер мы» номинацияларын жеңіп алған
публикасы Президентінің жанын- әулетінің ізін жалғап, халыққа қыз- Мұғалжар ауданы, кәсіподақ коми-
дағы мемлекеттік басқару академия- мет көрсетуде. тетінің төрағасы Төлеулі Махимов
сы» РМҚК Ақтөбе облысы бойынша және «Қазақстан Республикасы Пре-
филиалының басшысы Саида Саду- Жүлделі 2 орынға статистика са- зидентінің жанындағы мемлекеттік
ақасова қатысып, кәсіби мерекемен ласының үздігі, Алға аудандық ста- басқару академиясы» РМҚК Ақтө-
құттықтады. тистика басқармасының басшысы бе облысы бойынша филиалының
Сағынғали Абдуашұлы Ізтілеуовтің бастауыш кәсіподақ ұйымы төрай-
Маңызды құжатқа қол қойылған- отбасы лайық деп танылды. Бұл әу- ымы Дина Кекілбаева, сонымен
нан кейін, екі тараппен бірлесе «Б» леттің отанасы Ұштап Ізтілеуова 34 қатар еңбек ұжымында кәсіподақ
корпусының мемлекеттік әкімшілік жыл мемлекеттік органдарда қызмет ұйымының рөлі мен беделін артты-
қызметшілері арасында ұйымдасты- атқарып, қазір зейнеткерлік дема- руға қосқан үлестері үшін бірқатар
рылған «Үздік мемлекеттік қызмет- лыста. Әке-ананың жолын 3 бала- жетекшілер марапатталды.
шілер отбасы әулеті» байқауының сы жалғастырып келеді. 3 орынға
жеңімпаздары марапатталды. Бұл Мұғалжар ауданынан Рамазан Үр- Айгүл ЕСЕТОВА,
байқау облыстың 12 ауданы және Ақтөбе облысы
Ақтөбе қаласындағы мемлекеттік

БАСТАУЫШ КӘСІПОДАҚТАР МІНБЕРІ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, gazeta.fprk@mail.ru № 23 (1227) 22/06/2018

Еңбек адамының қамқоры Кәсіподақ - қорғаушы, заңдылықты қолдаушы

2018 жылы Ақтөбе облысы Шалқар еңбекақы» тақырыптарында жиналыстар өт- Адамның жеке тұлға ретінде мінез-құл­ Кәрібай Ізбасарұлы - аудандық мәслихат
ауданында облыстық кәсіподақ ұйымы- кізілді. Маусым айының 4-і күні кәсіподақ қының қалыптасуы, оның өзін-өзі басқаруы депутаты. Бірнеше рет депутаттық сайлауда
ның заңгері, құқықтық еңбек инспекторы көшбасшылары арасында «Кәсіподақ - сізді мен тұрмыста мығым тұра білуі іс-қимыл ше- өз халқы қолдау көрсетті. Депутат ретінде
А.Алимпиев және аудандық кәсіподақ ұй- қорғай алатын күш» атты дөңгелек үстел берлігіне байланысты. «Адамды адам ететін талай мәселелерді шеше білді.
ымының төрайымы Г.Маxат №5 мектеп- өтті. Дөңгелек үстел барысында білім беру - еңбек» десек, оның сапалық көрсеткішіндегі
лицейі, А.Жангелдин атындағы ЖОББМ, ұйымдарында көп жылдардан бері көшбасшы шешуші фактор - еңбек. Еліміздің кәсіподақ Рая САРТОЛОВА,
№3 ЖОББ мектептерінде, «Қарлығаш», «Бәй- жұмысын атқарып жүрген бастауыш кәсіпо- қозғалысын дамыту жолында еңбек етіп, тер Алматы облысы
терек» бөбекжай-бақшаларында қоғамдық дақ ұйымының көшбасшыларына аудандық төгіп жүрген азаматтардың бірі - Қожағұлов
бақылау жүргізді. Қоғамдық бақылау кезінде әдістемелік кабинет меңгерушісі және аудан- Кәрібай Ізбасарұлы. Кәрібай Ізбасарұлы 1988
ұжымдық еңбек шарттарымен, оқу жүкте- дық білім қызметкерлері кәсіподағы ұйымы- жылдан бері ағарту саласындағы кәсіподақ
мелерімен танысты және әр мекемелердің ның төрағасы Алғыс хаттар және сыйлықтар мүшелерінің жоғын жоқтап, бар мәселелерін
кәсіподақ мүшелерімен кездесіп, заң аясында табыстады. көтереді.
көптеген сұрақтарына жауап берілді.
Сонымен қатар, Ақтөбе облысы Шалқар Ол кісі еңбек заңын өте жақсы біледі. Ең-
Сондай-ақ, Қазақстан кәсіподақтары ауданы Бершүгір жалпы орта білім беру мек- бекке байланысты кейбір көңілсіз жағдайға
күніне қарсы Ақтөбе облысы Әйтеке би ау- тебінің және Қызылту негізгі орта мектебінің қарсы тұрып, сол мәселенің дұрыс шешілуін
данының барлық білім беру ұйымдарында мұғалімдеріне, үйлері түбегейлі өртеніп, бас- үнемі назарында ұстайды. Аудандағы «Ақ
кәсіподақ мүшелері арасында түрлі шаралар панасыз қалған кәсіподақ мүшелеріне облы- маңдайлым» атты әжелер ансамблінің ұлттық
ұйымдастырылды. стық және аудандық кәсіподақ ұйымы атынан киімін де Кәрібай Ізбасарұлы алып берген.
қайырымдылық көмек берілді. Жағдайы нашар оқушыларды үнемі қамқор-
Мектептерде бастауыш кәсіподақ ұйымда- лығында ұстайды. Ауданда өтетін әдеби оқу-
рының ұйымдастыруымен «Еңбекті бағалау Ақтөбе облысы ларда оқушыларды марапаттау - ол кісі үшін
- басты назарда», «Еңбегіне қарай - лайықты жауапты міндет.

Бейнетімен зейнетке шыққан ұстаз

Мерекелік жиын өткізілді №223 жалпы білім беретін орта мектебі
ұжымы үшін оқу жылы аяғы қуанышты сәт-
10 маусым - Қазақстан кәсіподақтары күні ларға сәттілік тілеп, ұйымдастырушыларға термен аяқталды. 25 мамыр «Соңғы қоңырау» жылы №53 А. Д. Романов орта мектебіне ма-
мерекесіне орай БҚО Жаңақала ауданы бо­ ардагерлер атынан алғысын жеткізді. Жа- салтанатты мерекесіне аудан әкімі Ғ. Әміреев тематика пәнінің мұғалімі болып, 2000 жылға
йынша аудандық орталықтандырылған кіта- рысқа аудан бойынша 8 ардегер қатысқан қатысып, мектеп ұжымына өзінің жүрекжарды дейін жұмыс атқарса, 2000 жылдан осы күн-
пханада дөңгелек үстел ұйымдастырылды. болатын. Нәтижесінде Ж.Мұхамбетжа- жылы ізгі тілектерін және жас түлектерге сәт- ге дейін №223 жалпы білім беретін мектепте
Еңбек ардагерлері, кәсіподақ ұйымдарының нов 1-орынды, Қ.Мырзақұлов 2-орынды, тілік тіледі. Сондақ-ақ, 30 мамыр күні мектеп физика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқа-
өкілдері, мекеме басшылары мен үкіметтік Х.Мұратов 3-орынды жеңіп алып, арнайы ұжымы, ақылшы ұстаз Бибіраба Мырзахме- рып келді. Бибіраба Ермаханқызы аудандық
емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен өт- дипломдармен марапатталса, қалған қа- това Ермаханқызын зейнеткерлік жасқа шыға- «Ең үздік физика пәнінің мұғалімі - 2011»,
кен шарада алғысөзді аудан әкімінің орын- тысушыларға ынталандыру сыйлықтары рып салды. Мерекелік салтанатты жиынды облыстық «Ізденімпаз мұғалім», облыстық
басары Ж.Нұрғожин алды. Кәсіподақтар табысталды мектеп директоры Б. Әбен ашты. Өз құттықтау білім бөлімінің «Алғыс хаты», облыс әкімінің
күні мерекесіне орай ауданда 1-10 маусым сөзінде Бибіраба апайдың жетістіктері жайлы «Алғыс хатымен» марапатталды.
аралығында бірқатар шаралар ұйымдасты- Жаңақала аудандық орталықтандырылған айтып өтті.
рылды. кітапхана жүйесі жанындағы кәсіподақ Жүндібай ҒАЛЫМЖАН,
ұйым­ ы кітапхана мамандары арасында дой- Мырзахметова Бибіраба Ермаханқызы 1960 Жаңақорған ауданы
Атаулы мерекеге орай БҚО Мемлекеттік бы ойынынан жарыс өткізді. Жарысқа 10 жылы 17 қаңтарда Қыраш ауылында дүниеге
мекеме және банк қызметкерлері кәсіпо- кәсіподақ мүшелері қатысып, қорытынды- келген. 1977 жылы Алматыдағы Қыздар Мем-
дағының аудандық ұйымының төрағасы З. сы бойынша Алтынбек Талғатұлы 1-орын- лекеттік педагогикалық институтының физи-
Сисенғали мен аудандық білім беру қызмет- ды, Сәуле Төлеуғалиқызы 2-орынды, Әсел ка-математика факультетіне оқуға түсіп, 1981
керлерінің кәсіподақ ұйымының төрағасы Оразалықызы 3-орынды жеңіп алып, қалған жылы физика мамандығы бойынша бітіріп
Ж.Қайрекешовтің ұйымдастыруымен еңбек қатысушыларға ынталандыру сыйлықтары шықты. 1981 жылы №161 «Ынтымақ» орта
ардагерлері арасында шахматтан аудандық табысталды. мектебіне физика пәнінің мұғалімі болып ор-
жарыс өткізілді. Ардагерлер ұйымының наласты. 1982 жылы №180 «Қызылмақташы»
төрағасы М.Шапихұлы жарысқа қатысушы- А.ГАЛИЕВА, сегіз жылдық мектебіне физика-математика
Жаңақала ауданы пәнінің мұғалімі болып ауысып, 1993 жылға
дейін оқушыларға саналы тәрбие, сапалы
білім беріп абыройлы жұмыс атқарды. 1993

Ақтөбеде салтанатты іс-шара өтті

Қазақстан кәсіподақтары күніне арналған серіктеске жазғы демалыс кезінде 30 пай- Кітапханадағы Брейн-ринг
салтанатты іс-шаралар Қарғалы ауданы бар- ыздық жеңілдікпен демалуға Сертификат
лық білім мекемелерінің бастауыш кәсіпо- табыс етілді. Мерекемен тұспа-тұс келген Хамза Есенжанов атындағы облыстық ба- қызметкерлері күні бастауыш кәсіподақ ұй-
дақ ұйымдарында өтті. Сонымен қатар ау- «Бөбек» бала-бақшасының меңгерушісі лалар және жасөспірімдер кітапханасының ымы мерекелік шара өткізді. Ерекшелігі осы
дандық кәсіподақ ұйымы үлкен салтанатты Успанова Гульнара 55 жасқа толуына бай- тарихына қысқаша үңілсек, 1961 жылы алғаш датаға тұспа-тұс келіп отырған еңбек өтілімі
кеш ұйымдастырып, оған әлеуметтік серік- ланысты Қарғалы ауданы білім бөлімі мен рет ашылған облыстық балалар кітапханасы 30 жыл болған маман иелері Алтынай Сай-
тестер, бастауыш кәсіподақ ұйымдарының аудандық кәсіподақ тарапынан құттықтау эксперимент ретінде 1967 жылы ашылған об- ынқызы, Тамара Мұхамбетжанқызы, Гүлназ
көшбасшылары шақырылып, марапатталды. хатына және шипажайға 30 пайыздық жеңіл- лыстық жасөспірімдер кітапханасымен бірігіп, Мұхамбетқызы, Светлана Антоновна, Қарылға
Салалық кәсіподақ тарапынан және аудан- дікпен демалу Сертификатына ие болды. 1988 жылы А.П.Гайдар атындағы Батыс Қа- Әменқызы, Қаламқас Молдашқызының қаты-
дық кәсіподақ тарапынан Мақтау қағаздар зақстан облыстық балалар және жасөспірімдер суымен «Брейн-ринг» ойынын ұйымдастырды.
мен сыйлықтар табыс етілді. Үш әлеуметтік Ақтөбе облысы кітапханасы есімін алды. 2008 жылы кітап-
ханаға Ақ Жайық өңірінің қатпар-қатпар та- Шара соңында кітапхана директоры Звайда
Боулинг турнирі рихын таратып жазып кеткен қайсар жазушы Өтешева барлық ұжым қызметкерлерін ме-
Хамза Есенжанов есімі берілді. рекемен құттықтап, ең көп жетон жинаған
«Серіктес» жергілікті кәсіподақ» Айтбаева А.С., Меденова Қ.Ә., Девятеньді
қоғамдық бірлестігі Қазақстанның Облыстық балалар кітапханасы және об- С.А. I, II, III дәрежелі дипломмен және сый-
Кәсіподақтар мерек­ есіне орай «Ала- лыстық жасөспірімдер кітапханасының бірік- лықтармен марапаттады.
тау Жарық Комп­ аниясы» АҚ әйел тірілгеніне биыл 30 жыл толып отыр. Осы
қызметкерлері арасында боулинг мерейлі датаға орай Мәдениет және өнер Айман НИЯЗОВА,
турнирін ұйымдастырды. Турнирге Орал қаласы
16 команда, яғни, жүзге жуық адам
қатысты. Жүлделі орындарға ие
болған командаларға ақшалай сый-
лықтар берілді.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 23 (1227) 22/06/2018

Әлеуметтік «Ең үздік бастауыш кәсіподақ ұйымы» Бүгінгі кәсіподаққа -
серіктестік әлеуеті байқауы белсенді жастар

Ақтөбе облысы Шалқар аудандық білім Осы жылы білім және ғылым қызмет- ның төрайымы Светлана Махамбетова, Жастар саясаты кез келген мемлекеттің қы-
қызметкерлері кəсіподағы ұйымының ба- керлері Талдықорған қалалық кәсіподақ 3-орынды №45 «Арман» балабақшасының зметінде басым бағыт болып табылады. Бұл
стамасымен «2018-2020 ж.ж. арналған әлеу- комитетінің жылдық жұмыс жоспарына бастауыш кәсіподақ ұйымы, төрайымы – өскелең ұрпақтың әлеуметтік-құқықтық
меттік серіктестік туралы облыстық келісім сәйкес және 10 маусым Кәсіподақтар күні Алмагул Жумашева иеленді. Сайыс нәтиже- қорғалуына негізделген әлеуметтік, эконо-
және оның білім беру мекемелеріндегі жеке мерекесіне орай «Ең үздік бастауыш кәсіп­ сі бойынша «Ең үздік бастауыш кәсіподақ микалық және ұйымдастырушылық шара-
еңбек дауларын шешудегі рөлі» тақыры- одақ ұйымы» байқауы ұйымдастырылып ұйымы» номинациясын №42 балабақша- лардың біртұтас жүйесі.
бында семинар-коучинг ұйымдастырылды. өткізілді. ның кәсіподақ ұйымы, төрайымы Светлана
Семинардың алғашқы кезеңі «Кейіпкерге Джексембаева, «Шығармашылықпен жұмыс «Ұлы құндылықтарды ұлықтай білу – әр-
ену» тренингімен басталып, «Портрет» тре- Байқауға қатысушылар өздерінің визит- істейтін бастауыш ұйым» номинациясын бір жастың, баршамыздың жауапкершілі-
нингінде қатысушылар өздері туралы жақ- тік карточкасы көркемөнерлік нөмірлері, №14 «Айбөбек» балабақшасы, төрайымы гіміз. Біздің тарихымыз – бірігудің тарихы
сы мінездеме беріп өтті. Негізгі бөлімінде біріншіліктің қызметі туралы материалдар Құндыз Базарбекова, «Креативті жұмыс екенін әрдайым есте сақтау керек. Патриот
облыстық білім және ғылым қызметкерлері бүктемесі мен видеоматериалдарын ұсын- істейтін бастауыш ұйым» номинациясын болу дегеніміз – өзіңнің ұлы даланың ұрпағы
кәсіподақ ұйымының заңгері А.Алимпиев ды. Бас жүлдені Абай атындағы №1 орта М.Ломоносов атындағы №5 орта мектеп екеніңді мақтан ете білу. Еліңнің жарқын бо-
облыстық келісім, еңбек дауларын шешуде мектеп-гимназиясының бастауыш кәсіп­ – лицейі, төрайымы Жанар Бельгибаева, лашағын жасауға өз үлесіңді қосу» – деп Ел-
маңызды ақпараттар беріп, қатысушылар- одақ ұйымы, төрайымы Эльмира Рахимба- «Әлеуметтік қолдауды ұйымдастырушы басы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылғы
дың қойылған сұрақтарына жауап берді. ева, жүлделі 1-орынды №7 балабақшаның - жаңашыл бастауыш ұйым» номинация­ республикалық жастар форумында айрықша
Семинар жоғары деңгейде өткізіліп, баста- бастауыш кәсіподақ ұйымы, төрайымы сын №11 балабақшасы, төрайымы Индира атап өткенінен келешегі кемел, тұғыры бекем
уыш кәсіподақ ұйымының қызметкерлерінің Маржан Жумашева, 2-орынды №4 орта Бердақын, «Мықты кәсіподақ, мықты елдің жастарына артылар үміттің зор екенін
ризашылығына бөленді. мектептің бастауыш кәсіподақ ұйымы, бастауыш ұйым» номинациясын №16 орта аңғару қиын емес.
төрайымы Асем Ибраимова, 2-орынды мектеп-гимназиясы, төрайымы Саулет
10 маусым Қазақстан кәсіподақтары №15 бөбекжай балабақшасының бастауыш Нурмухаметова, «Ізденімпаз бастауыш Қазақстандық салалық білім және ғылым
күніне орай Ақтөбе облысы Шалқар аудан- кәсіпо­ дақ ұйымы, төрайымы Анар Фай- ұйым» номинациясын №13 балабақша, қызметкерлері кәсіподағы - Қазақстан кәсіпо-
дық білім қызметкерлері кəсіподағы ұйы- зуллина, 3-орынды М.Жұмабаев атындағы төрайымы Жаидары Мунаитбасова иеленді. дақтарының құрамындағы ең ірісі. Мысалы,
мының бастамасымен «Үздік көшбасшы №19 орта мектеп-гимназиясының баста- отандық кәсіподақта екі миллионнан астам
- 2018» байқауы ұйымдастырылды. Бай- уыш кәсіподақ ұйымы, төрайымы Айжан Айгүл ЖӨНКЕБАЕВА, мүше болса, соның үштен бірін Білім және
қауға аудандық білім мекемелерің баста- Шаяхметова, 3-орынды №2 орта мек- Алматы облысы ғылым қызметкерлері кәсіподағы құрайды.
уыш кәсіп­одақ ұйымдарының көшбасшы- тептің бастауыш кәсіподақ ұйымы-
лары сұраныс беріп, 9 үміткер байқаудың Қазақстандық салалық білім және ғылым
3 кезеңі бойынша бақ сынады. Байқауға Кәсіподақтар күші - бірлікте қызметкерлері кәсіподағының Батыс Қа-
облыстық кәсіподақ ұйымының заңгері зақстан облыстық ұйымы қоғамдық бір-
А.Алимпиев, Шалқар аудандық №2 жасөс­ Қазақстанның Кәсіподақтары күні аясында сында атқарған жұмыстарын ортаға салып, лестігі құрамын-
пірімдер мектебінің басшысы М.Құлтасба- Баянауыл ауданында «Кәсіподақтар күші - пікір білдірді. Ал Жаяу-Мұса атындағы ба- да 37000 астам
ев, аудандық білім бөлімінің бас маманы, бірлікте» тақырыбында дөңгелек үстел және лалар өнер мектебінің ұстазы Бибігүл Мака- кәсіподақ мүшесі
бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымы «Креативті шабуыл» интеллектуалды ойы- рова ұжымды біріктіріп, аудандық, облыстық бар, оның ішінде
Д.Ақмалай, аудандық әдістемелік құрылым- ны өтті. Шараға кәсіподақ ардагерлері мен деңгейде өткізілетін түрлі сайыстарға белсене Жастар саны –
дық бөлімше меңгерушісі А.Оспанова, ау- белсенділері, бастауыш кәсіподақ ұйымының қатысуға шақырды. 7235-ті құрайды.
дандық кәсіподақ ұйымының төрайымы төрағалары мен төрайымдары қатысты.
Г.Махат, аудандық кәсіподақ ұйымының бас «Ұжым - дегеніміз қоғамның бір бөлше- Бүгінгі таңда
есепшісі А.Үсенова, аудандық «Оқушылар Аудандық кәсіподақ ұйымының төрай- гі. Ұжымды тұрақтылыққа баулу, еңбек да- М.О. Даупаев
сарайы» ММ-нің бастауыш кәсіподақ ұйы- ымы Айнагүл Нығметова қазіргі уақытта уларына, жанжалдарға жол бермеу, оларды басш­ ылық ететін
мының төрайымы М.Жылтырова қазылық атқарылған жұмыстар аясына тоқталып, дұрыс бағытта шешу ұжымдық шарттардағы БҚО салалық кә­
жасап, «Үздік көшбасшы - 2018» байқауы- қатысушы кәсіподақ ардагерлеріне үлкен әлеуметтік кепілдіктердің орындалуы мен сіподақ ұйымы -
ның Гран-При иегерін, жүлделі орындар алғысын білдіріп, барлық кәсіподақ қызмет- жүзеге асуын, еңбекақының дұрыс төленуін, облыстағы ең ірі
мен номинациялар иегерлерін анықтады. керлерін Қазақстанның Кәсіподақтары күні қауіпсіздік ережелерін сақтауларын қадаға- кәсіподақ ұйымы.
Марапаттармен бірге барлық қатысушы- мерекесімен шын жүректен құттықтады. лауды шақырады» - деп, Баянауыл ауданы- Жыл сайын атал-
ларға ақшалай сыйлықтар беріліп, жазғы ның №2 жалпы орта білім беру мектебінің мыш ұйымда облыстық деңгейдегі шаралар
еңбек демалысында шипажайда ем алуға №2 Майқайың жалпы орта білім беру мек- математика пәнінің мұғалімі Зинат Байшина жан-жақты жүргізіліп, облыс педагогтерінің
берілген сертификаттармен толықты. тебінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің ойын қорытты. мерейін көтеріп, белсенділігін арттыруда
мұғалімі, ҚР Кәсіподақтар федерациясының маңызды роль атқарып келеді.
Ақтөбе облысы «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» төс бел- А.НЫҒМЕТОВА,
гісінің иесі Ермек Кожанов кәсіподақ сала- Павлодар облысы Білім және ғылым қызметкерлері кәсіп­
одағында облыстағы білім саласының бел-
Мәдениет саласының көшбасшылары сенді жастарынан құралған Жастар Кеңесі
жұмысы аясында кәсіподақтағы белсенді
Мерейлі мереке Мәдениет және өнер ҚБ төрайымы С.Иманқұлованың «Құр- жастар біріктіріліп, олардың кәсіподақтың
қызметкерлерінің күні - сала қызметкер- мет грамоталарын» облыстық өнер мұра- жұмысын дамытуға байланысты ойларын
лері үшін күнтізбедегі маңызды мереке- жайының басшысы Т.Орынбасарұлына, бөлісу бағытындағы шаралар уақытылы
лердің бірі. Атырау өңірінде осы салада Мақат аудандық мәдениет және тілдерді жүргізілуде. Атап айтсақ, облыстық білім
ұлттық өнерді дәріптеп, мәдениетіміздің дамыту бөлімінің басшысы Б.Ермековке, және ғылым қызметкерлері кәсіподағында
дамуына елеулі үлес қосып жүрген 2 Облыстық балалар кітапхана басшысы жастар саясатының жұмысы барысында
мыңға жуық маман бар. Кәсіби мереке П.Өтеуғалиеваға, Құрманғазы аудан- білім басқармаларымен жұмыс жасауда
қарсаңында салалық мәдениет, спорт, дық кітапханалар жүйесінің басшысы кәсіподақтың қызметін арттыруға, жастар-
туризм және ақпарат қызметкерлерінің Б.Габдуловаларға т.б. табыстап, қызмет- дың кәсіби белсенділігін қалыптастырып,
кәсіподағы Атырау облыстық филиалы- теріне шығармашылық шабыт пен телегей салауатты өмір салтын насихаттауға мей-
ның төрайымы Г.Шайхашева бір топ сала табыс тіледі. Н.Жантөрин атындағы об- ілінше жастарды көбірек тарту бағытында
мамандарына мерекелі кеш ұйымдасты- лыстық филармония әртісі, домбырашы жұмыстар жолға қойылуда.
рып, марапаттар тапсырды. Олардың қата- Ш.Жаменоваға саланың «Еңбек даңқы»
рында ҚР Мәдениет және спорт министрі төсбелгісін тапсырды. Бүгінгі таңда кәсіподақ көшбасшыларына
А.Мұхамедиұлының және «Қазақстандық облыстық деңгейде шаралар ұйымдастырып,
салалық мәдениет, спорт, туризм және Г.ШАЙХАШЕВА, болашақ кәсіподақтың ізбасар кадрлары,
ақпарат қызметкерлерінің кәсіподағы» Атырау облысы жастар резервін нығайту сынды жастарға
тікелей қатысты мәселелерді талқылау мақ-
сатындағы шараларды жүзеге асыру - Жастар
кеңесінің басты мақсаты. Осы бағытта Батыс
Қазақстан облыстық білім және ғылым қы-
зметкерлері кәсіподақ ұйымының төрағасы
М.О. Даупаев кәсіподақ жастарымен кезде-
скен дөңгелек үстелде, кәсіподақ жастарын
қатарымызға көбірек тартып, олардың ішінен
өз көшбасшыларын танып, кәсіподақ жұ-
мысының қыр-сырын үйретуді қолға алып
отырғандығын, осы бағытта түрлі семинар-
лар мен оқулар, тренингтер мен дөңгелек
үстелдер ұйымдастырылып, конференциялар
мен кездесулер өткізу қажеттігін баяндады.

Кәсіподақ құрамына жастарды тартудың
бүгінгі мотивациясы ретінде жастар арасын-
дағы қоғамдық белсенділік пен жаңашылдық,
саяси мәдениетінің жоғарылығын айтуға бо-
лады.

Индира БАДАКОВА,
Батыс Қазақстан облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 23 (1227) 22/06/2018

Выездное заседание Исполкома Семейской терорганизации работников образования и науки

14 июня 2018 года состоялось выездное колледжа осознает необходимость кол- зования и науки» Ибраев С.М. объявил о Заседание Исполкома закончилось на-
заседание Исполкома Семейской терорга- лективной защиты своих интересов перед том, что необходимо организовать поездку граждением профсоюзных активистов
низации работников образования и науки, работодателем, знает, что он теряет, лиша- профсоюзных активистов в г.Астану в честь почетными грамотами и денежными пре-
которое было проведено на базе одного ясь профсоюзного членства и какие права 20-летия столицы. После обсуждения дан- миями.
из старейших учебных заведении города приобретает, вступая в профсоюз и 100% ного вопроса было принято решение о том,
Семей в педагогическом колледже имени работников колледжа являются членами чтобы организовать поездку в г.Астану в По каждому вопросу повестки дня после
М.О.Ауэзова. В работе Исполкома приняли профсоюза. Члены Исполкома информацию сентябре, к профессиональному празднику обсуждения, были подведены итоги и при-
участие председатели горкомов, райкомов, председателя профкома педагогического работников учреждений образования - День няты постановления.
колледжей и ВУЗа, руководитель педагоги- колледжа приняли к сведению, а положи- учителя. По вопросу о поездке профактива
ческого колледжа имени М.Ауэзова и члены тельный опыт предложили распространить по историческим и сакральным местам в После завершения Исполкома проведен
профкома колледжа. Первым вопросом по- среди первичных профсоюзных организа- рамках программы «Рухани жаңғыру», чле- семинар-обучение на тему: «Ведение про-
вестки дня стоял вопрос о работе профсо- ций. После рассмотрения данного вопроса, ны Исполкома предложили организовать фсоюзной документации» и розданы мето-
юзного комитета педагогического коллед- по второму вопросу повестки дня выступил поездку на территорию Абайского района дические пособия.
жа по мотивации профсоюзного членства. председатель терорганизации Ибраев С.М., в летнее время.
Председатель профкома педагогического который отметил, что идет подготовка и Воказе УЛЖАН,
колледжа отметила, что мотивации профсо- проведение летнего оздоровления работ- специалист по оргработе
юзного членства в значительной степени ников и их детей льготными путевками в Семейской терорганизации
способствует правозащитная деятельность санатории, базы отдыха, оздоровительные
профсоюза, решение социально-эконо- лагеря. Определено оздоровление около
мических вопросов работников, которое 1000 работников в санаториях и базах от-
решается путем заключения коллектив- дыха, а также более 600 детей членов про-
ного договора, а также некоторые виды фсоюза по льготным путевкам. Рекомен-
помощи предоставляемые профсоюзом: довал горкомам, райкомам и профкомам
бесплатные юридические консультации, принять активное участие в подготовке и
лечение, оздоровление членов профсоюза, проведении оздоровления и отдыха работ-
а также их детей, оказание материальной ников и их детей. Также, согласно повестки
и иной помощи членам профсоюза. Кро- дня председатель ОО «Семейская терри-
ме того, члены профкома педагогического ториальная организация Казахстанского
колледжа отметили, что каждый работник отраслевого профсоюза работников обра-

Встреча с профсоюзным активом
ТОО «Сагиз Петролеум Компани»

Лучший госслужащий С целью сохранения стабильного соци- мы и получили ответы на интересующие
ального климата в регионе, председатель их вопросы.
В канун профессионального праздни- Большим успехов были приняты и кон- профсоюзного Центра Актюбинской обла-
ка «День государственного служащего», курс «Дебаты», где участники разбились по сти Амиргалиев А.А., посетил месторожде- По итогам встречи от имени Профцентра
Костанайским областным филиалом парам и отстаивали свою точку зрения на ние ТОО «Сагиз Петролеум Компани», где области ко дню профсоюза были вручены
«Отраслевой профессиональный союз темы, заданные ведущими. трудятся более 400 человек. почетные грамоты сотрудникам Компании за
работников государственных, банков- активную и честную работу в учреждении.
ских учреждений и общественного об- В конкурсе «Блиц», госслужащие ярко ТОО «Сагиз Петролеум Компани» с 1999
служивания» совместно с Департаментом продемонстрировали находчивость, кру- года ведет разведку, разработку, добычу и
Агентства Республики Казахстан по делам гозор и быстроту мышления по различным раздел углеводородного сырья на Сагизском
государственной службы и противодей- вопросам. блоке в Байганинском районе Актюбинской
ствию коррупции по Костанайской об- области и в Кызылкогинском районе Аты-
ласти проведен в 12 раз традиционный По итогам конкурса лучшим госслу- рауской области.
областной конкурс профессионального жащим признан Байдильдин Мурат
мастерства «Лучший государственный слу- Койшибаевич – главный специалист отдела В рамках поездки осуществлено ознаком-
жащий – 2018», посвященный 20-летию ор- лесного хазяйства и животного мира РГУ ление с условиями организации рабочих
ганов государственной службы Республики «Костанайская областная территориальная мест, проживания и питания работников,
Казахстан. Участники были государствен- инспекция лесного хозяйства и животного осуществляющих свою деятельность вах-
ные служащие областных департаментов, мира». Почетное второе место занял Мей- товым методом. Кроме того обсуждались
управлений, инспекций, областного, город- ірім Данияр Қанатұлы – главный специ- наиболее актуальные для коллектива во-
ских и районных акиматов, которые стали алист отдела кадровой работы ГУ «Ап- просы, рабочие высказывали свои пробле-
победителями аналогичных конкурсов в парат акима Джангельдинского района».
своих городах и районах. Біржанова Айгуль Дулаткызы – ведущий Художник из профактива
специалист РГУ «Аркалыкское городское
В конкурсе «Визитка» (домашнее зада- Управление общественного здоровья горо- В историко-краеведческом музее района работы в самых различных техниках. В основу
ние) конкурсанты смогли показать свои да Костанай Департамента охраны обще- Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской их изделий положен принцип минимальных
знания по законом Республики Казахстан. ственного здоровья Костанайской области области открылась творческая выставка работ финансовых и материальных затрат. Боль-
на третьем месте. председателя профсоюза Советской средней шинство поделок изготовлено из подручных
школы В. Я. Форш и его учеников, посвящен- материалов: пластиковые бутылки, лоскутки
ная 125 летию знаменитого земляка. В работе ткани, обрезки досок, папье-маше. Представ-
выставки приняли участие представитель Со- лены работы в технике: чеканка по металлу,
вета ветеранов района Утеуленова Б.С., Пер- резьба и выжигание по дереву, бисерная мо-
вый заместитель председателя ТФП Нұр Отан заика. Доминантой выставки можно считать
Казанов Б.С., депутаты районного маслихата, два портрета Магжана Жумабаева. Один из
и.о.директора музея Жумагулов С.Т., руково- них выполнен группой учениц 11 класса А.
дители отделов, молодежный ресурсный центр Якушинской, Т. Бойковой, С. Гусельниковой,
и молодежь района. Г. Алимбаевой,

Педагог изобразительного искусства и тех- Г.Ш.РАМАЗАНОВА
нологии, руководитель первичной профсоюз- Председатель райкома профсоюза
ной организации Валерий Яковлевич Форш и района Магжана Жумабаева, СКО
его ученики представили на зрительский суд

Оказана материальная помощь

Одной из важнейших задач Профсоюза полномочным представителем трудового
Актюбинской области является поддержка коллектива АО «Трансэнерго», оказали ма-
членов профсоюза, оказавшихся в тяжелых териальную помощь в денежной форме со-
жизненных ситуациях. трудникам АО «Трансэнерго» Утеевой Д.С.
и Мұкатаевой А.Н.
12 июня 2018 года по вопросу оказания
материальной помощи в Профсоюзный В свою очередь, присутствовавшие на
Центр Актюбинской области обратились встрече представители Государственного
сотрудники АО «Трансэнерго». Фонда социального страхования провели
разъяснительную работу с сотрудниками о
В этот же день, Профсоюзный Центр Ак- назначениях социальных выплат.
тюбинской области и первичная профсоюз-
ная организация «Жолдастар», являющийся

8 № 23 1227) 22/06/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

«ТУРИЗМ - 2018» ЖАРЫСЫ ӨТТІ

11 - 13 маусым күндері білім жəне ларға сəттілік тіледі. 13 маусым күні
ғылым қызметкерлері кəсіподағы спорттық жарыстың қорытындысы
Талдықорған аумақтық ұйымы- шығарылды. Жалпы командалық
ның ұйымдастыруымен Қазақстан есепте I орынды Текелі қаласының
кəсіподақтары күніне орай сала тобы иеленді. Ескелді ауданы мен
қызметкерлері арасында «Туризм - Талдықорған қаласының команда-
2018» спорттық жарысы өтті. лары өзара II жəне III орындарды
бөлісті. Сонымен қатар, «Кросс–сая-
Ашылу салтанатына аумақтық хат», «Фотосуреттер», «Қабырға га-
кəсіподақтар орталығының төраға- зеті» байқауларының жеңімпаздары
сы Əсет Қыдырманов, əлеуметтік анықталды. Жүлдегер командалар
əріптес, облыстық білім басқармасы арнайы дипломмен жəне ақшалай
басшысының орынбасары Жаңыл сыйлықтармен марапатталды.
Сүлейменова, облыстық туризм
басқармасының бөлім басшысы Спорттық туризмді дамытуға ар-
Бақытжан Оразбаев жəне өзге де налған бұл жарысқа 8 аудан, 2 қала
салалық кəсіподақ ұйымдарының жəне облыс орталығындағы 2 білім
төрағалары қатысты. шаңырағында еңбек ететін, барлығы
200-ге тарта білім қызметкері қаты-
Білім жəне ғылым қызметкерлері сып, спорттағы ептіліктері мен бел-
кəсіподағы Талдықорған аумақтық сенділіктерін танытты.
ұйымының төрағасы Садық Əбдіқа-
дыров жарыстың ашылу кезінде Алматы облысы
құттықтау сөз сөйлеп, қатысушы-

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10%

Государственная лицензия №17015122 выдана 28.08.2017г.
Коммунальным государственным учреждением «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного

развития города Алматы» Акимата города Алматы

СПОРТ - САУЛЫҚ КЕПІЛІ

2018 жылы Орал қалалық №45 отырған «ЖҚжƏББЗмМƏҚКАО»
ЖОБММ-де «Жұмыспен қамту КММ директоры А.У.Даулетовке
жəне əлеуметтік бағдарлама- берілді. «Орал» мен «Ақжайық»
лар бөлімінің белгілі тұрағы жоқ ерлер жəне «Жайық» пен «Жау-
тұлғаларға арналған əлеуметтік қазын» қыздар командалары
бейімделу орталығы» КММ мен ойнады. Ойын тартысты да қы-
«Жұмыспен қамту жəне əлеу- зықты өтті. Қорытынды есепте
меттік бағдарламалар бөлімінің «ЖҚжƏББЗмМƏҚКАО» КММ
зейнеткерлер мен мүгедектерге ерлерден құралған «Орал» коман-
əлеуметтік қызмет көрсету ау- дасы жəне қыздардан құралған
мақтық орталығы» КММ ара- «Жауқазын» командасы І орын
сында Қазақстан Республикасы жəне «ЖҚжƏБББТМАƏБО» КММ
мемлекеттік рəміздері күніне ар- командалары ІІ орынға ие болды.
налған жəне «Қазақстан кəсіпо- «Нұр Отан» партиясы Орал қала-
дақтарының күні» мерекесіне лық филиалының консультанты
орай волейболдан жолдастық кез- Кухаев Біржан Амангелдіұлы ой-
десу өткізілді. Құттықтау сөз жол- ынды қорытындылап жəне коман-
дастық кездесуді ұйымдастырып даларды марапаттады.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0023 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Менеджер по подписке: Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Жадыра ТАЙМАСОВА 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Тел.: 8 (7172) 20-21-15
E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version