The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№ 10

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ № 10 1214) 16/03/2018

Құрметті әріптестер! НСіздерді халқымыздың ең ұлы мейрамы, табиғат аурыз

ананың қайта жаңғырып, түлейтін шағы - əз

Наурызбен шын жүректен құттықтаймын!

Қазақстан халқы үшін Наурыз мейрамы - күн мен түн-

нің теңесіп, ескінің жаңаратынын айшықтайтын мерейі

тасыған ұлы мереке. Наурыз - жақсылықтың, ізгіліктің, ақ пейіл мен

татулықтың мерекесі. Ол - өткенді саралап, болашағымызды болжай-

тын ерекше кезең.

Бұл күні біз өткен жылы жасаған жұмысымызға есеп беріп, келешекке

жоспар құрамыз, тəуелсіз еліміздің өркендеп, өсуі жолында жаңа баста-

маларға негіз қалаймыз.

Елімізді өркендетуге, халқымыздың əл-ауқатын жақсартуға бағытталған

ауқымды шараларды жүзеге асырудағы қажырлы қызметтеріңіз əрдайым

табысты болып, ойға алған барлық арман, жоспарларыңыз орындалсын.

Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға бе-

реке тілеймін.

Құрметпен, ҚР Кəсіподақтар федерациясының
Төрағасы Бақытжан ƏБДІРАЙЫМ

2 АКТУАЛЬНО 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 10 1214) 16/03/2018

ЕҢБЕК НАРЫҒЫ: ЖАҺАНДЫҚ ҮРДІСТЕР,
МƏСЕЛЕЛЕР МЕН МҮМКІНДІКТЕР

ҚР Кәсіподақтар федерациясы 2018 жылғы 15 наурызда Астанада Қа- Конференцияда белгілі экономистер, үлестерін қосуы тиістігіне сенімді. Бизнестің
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Пре- зақстан Республикасы Кəсіподақтар феде- сарапшылар мен қоғамдық пікірдің көш- əлеуметтік инвестициялары əлеуметтік маңызды
зиденттің бес әлеуметтік баста- рациясының ұйымдастыруымен «Еңбек басшылары сөз сөйледі. мəселелері бар аудандарда еңбек нарығын құру-
масы» атты халыққа үндеуінің нарығы: жаһандық үрдістер, мəселелер мен мен қатар, осы мəселелердің шешімін табуда
негізгі ережелерін түсіндіру ая- мүмкіндіктер» атты ғылыми-тəжірибелік Қолданбалы экономиканы зерттеу ор- маңызды рөл атқарады.
сында Қазақстан бойынша қоғам- конференция өтті. талығының ғылыми жетекшісі Жақсыбек
дық-саяси маңызы бар кешенді Күлекеев еңбек нарығының мəселелері мен Қазақстан кəсіподақтары өз құзыреті мен мүм-
іс-шараларды өткізуде. Халықаралық еңбек ұйымының мəлімет- еңбек ету қабілетінің сапасын арттыру ту- кіндіктерінің аясында мемлекеттік органдар ал-
тері бойынша дүние жүзі бойынша шама- ралы айтты. дында əлеуметтік-еңбек қатынастарының өзекті
мен 62 миллионнан астам адамға жұмыс мəселелерін көтеруге жəне Қазақстандағы адам
орындары жетіспейді. Жастар арасындағы «Талап» қолданбалы зерттеу орталығы- капиталы индексін дамытуға ниетті.
жұмыссыздық елдегі жалпы жұмыссыз- ның директоры Рахым Ошақбаев еңбек
дық деңгейіне қарағанда 2 есе жоғары, ал нарығының өзекті мəселелерін талдау
əйелдер арасында ерлерге қарағанда 26% нəтижелерін көрсетті.
жоғары. Əйелдер қауымының еңбекақысы
ерлерге қарағанда 20% төмен. Дүние жүзі Ауылдағы өзін-өзі қамтушыларға қандай
бойынша 313 миллион жұмыс істейтіндер көмек түрлері қажеттігі жəне осы мəсе-
тəулігіне 1,25 АҚШ долларына күн көруде. ленің түйінді шешімдері туралы Ауыл
шаруашылық кооперативтерінің ұлттық
ҚР Кəсіподақтар федерациясының одағы төралқалығының төрағасы Төлеутай
Төрағасы Бақытжан Əбдірайым Қазақстан Рахымбеков айтып өтті.
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
бес əлеуметтік бастамасы халқымыздың Конференцияға қатысушылар жаңа жұ-
əлеуетінің дамуына серпіліс беретіндігін мыс орындарын құру, жастар жəне ауыл
атап өтті. жастары үшін əлеуметтік сатыларды ұлғай-
ту, ҚР экономикасын жаңғырту, еңбек
Осы бастамалар еліміздің экономикасы- өнімділігін арттыру қазақстандық эконо-
на азаматтарымыздың, шағын жəне орта миканың күн тəртібіндегі түйінді мəселелер
бизнестің қосатын үлестерін ұлғайтуына, болып табылады деген пікірге келді.
тұрғындардың тиімді жұмыспен қамтама-
сыз етілуін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жиынға қатысушылар биз-
нес қауымдастықтың мемлекет пен аза-
маттардың əлеуметтік əріптестігіне өзіндік

Заключите трудовой договор!

Лидеры профсоюзов Казахстана, В соответствии с Генеральным Со- важности для населения формализации
Таджикистана и Кыргызстана глашением между Правительством Рес- занятости.
провели встречу в Астане публики Казахстан, республиканскими
объединениями работодателей на 2018- Для представления возможности граж-
15 марта состоялась встреча Председателя Федерации профсоюзов РК Бақытжана 2020 годы, с 1 марта 2018 года проводит- данам получать консультации по трудо-
Əбдірайым с Председателем Федерации Независимых профсоюзов Таджикистана Косимом ся Республиканская акция «Заключите вому законодательству, сообщать о на-
Кодири и Председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбеком Асанакуновым. трудовой договор!» в целях сокращения рушениях в сфере трудовых отношений,
скрытых и неформальных форм трудовых (фактах не заключения трудовых догово-
На встрече состоялось обсуждение сотрудничества между федерациями на ближайший отношений, повышения уровня защиты ров, не перечисления социальных отчис-
период, обмен мнениями по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав прав и интересов работников. лений и обязательных пенсионных взно-
и интересов работников. сов) Профцентр Актюбинской области
Профсоюзный центр Актюбинской открыл «Горячую линию» по телефонам
Главы федераций пришли к мнению о необходимости объединения усилий и выработку области, как сторона социального пар- 54-55-84, 55-22-61 и электронной почте
единых подходов в вопросах защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов тнерства на региональном уровне про- [email protected] .
членов профсоюзов. водит постоянную информационно-разъ-
яснительную работу о необходимости и О всех выявленных фактах, мы сообщим
в Инспекцию труда Актюбинской области

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ 3

№ 10 (1214) 16/03/2018

Профсоюзная деятельность
в армейских условиях

Социальное партнерство: опыт Председатель отраслевого Профсоюза профсоюзных кадров является то, что они
АО «Алматинские электрические станции» работников Вооруженных Сил Республи- должны знать трудовую деятельность по
ки Казахстан, других войск и воинских трудовому законодательству и, главное, во-
13 марта по инициативе Профсоюзного центра города Алматы в АО формирований Торехан Ерденбеков инфор- инскую службу, как особый вид трудовой
«Алматинские электрические станции» состоялась процедура пре- мировал руководство ФПРК о деятельно- деятельности.
зентации коллективного договора АО «АлЭС». сти Профсоюза силовых структур.
Традиционной практикой заложенной
В мероприятии приняли участие зом организует и проводит торжествен- Профсоюз был образован по предложе- с момента образования Профсоюза были
председатель ТОП «Профсоюзный ные мероприятия, корпоративные вече- нию первого Министра обороны Респуб­ регулярные встречи (дискуссионные ме-
центр города Алматы» З.А. Умирбаева ра к государственным и национальным лики Казахстан генералом армии, Героем роприятия по организации социального
и профсоюзный актив г. Алматы. праздникам. Работодатель производит Советского Союза и первым Халық Қаһар- партнерства, как основной формы предот-
социальные выплаты при рождении маны Сагадатом Нурмагамбетовым. вращения различного рода конфликтов) с
С докладом по презентации коллек- ребенка, при уходе работника в отпуск руководящим составом всех уровней Во-
тивного договора АО «АлЭС» высту- и др. В настоящее время армейский Профсоюз оруженных Сил и Профсоюза, взаимное
пил председатель Филиала «Профсоюз это самостоятельное, независимое обще- участие в проводимых заседаниях воен-
«АлЭС» В.М. Ситдиков. Как отметил Большое внимание уделяется вопросам ственное объединение, зарегистрирован- ного ведомства и профсоюзных органов,
докладчик, действующий коллектив- охраны труда и техники безопасности: ное в соответствии с законодательством, в совместных общественных и учебно-ме-
ный договор 2016-2019 гг. содержит в выдача работникам спецодежды, спец­ как юридическое лицо, со своим Уставом, тодических мероприятиях, проводимых
себе достойный социальный пакет по обуви и других средств индивидуальной и обязательствами по представлению и Министерством обороны, взаимной под-
представлению и защите трудовых и защиты, доплаты за вредные условия защите социально-экономических и тру- держке.
социально-экономических прав и инте- труда, выдача молока, работа душевых, довых прав работников оборонной сферы.
ресов членов трудового коллектива АО выдача моющих средств, страхование Заслуживает внимания практика рабо-
«АлЭС». Всё это достигнуто на основе работников, организация работы меди- По словам председателя отраслевого ты профсоюзных органов по укреплению
социального партнерства между рабо- цинских пунктов, столовых. профсоюза Торехана Ерденбекова, струк- трудовой дисциплины, тождественной с
тодателем и профс­ оюзом АО «АлЭС. тура профсоюза работников Вооруженных воинской, чей труд отличается от труда ра-
Работодателем совместно с профсо- Сил Республики состоит из следующих ботников гражданский учреждений, орга-
В коллективный договор включены юзом на паритетных началах созданы филиалов: Астанинский (г. Астана, Ак- низации выполнения идеи Общества Все-
и подробно изложены все социальные согласительные комиссии, комиссии по молинская, Карагандинская, Северо-Ка- общего Труда, заложенного Президентом
гарантии для членов трудового коллек- оказанию работникам материальной по- захстанская, Костанайская, Павлодар- Республики Казахстан.
тива, которые подразделяются на обя- мощи, аттестационные комиссии, произ- ская области); Алматинский (г.Алматы,
зательные и стимулирующие гарантии. водственный Совет по безопасности и Алматинская область); Восточный (Вос- В сегодняшних условиях профсоюз про-
В обязательные социальные гарантии охране труда, назначены общественные точно-Казахстанская область); Таразский должает решать еще целый ряд проблем
входят: выплата пособий по временной инспекторы по охране труда. Профсоюз (Жамбылская область); ЮКО и остальных социально-экономического положения ра-
нетрудоспособности работника до 30 АлЭС совместно с молодежной органи- частей и учреждений МО РК, находящиеся ботников ВС РК, которые, и по сути, и по
МРП (по законодательству в размере зацией АО «АлЭС» «Жарқын Болашақ» на территории других областей. букве закона, являются личным составом
15 МРП), предоставление работникам организует культурно-массовые и спор- Вооруженных Сил с активной поддержкой
отпуска с сохранением заработной тивные мероприятия. Каждое республиканское государствен- со стороны Министра обороны, руководя-
платы при регистрации брака, рожде- ное учреждение Министерства обороны щего состава, работодателей госучрежде-
нии ребенка и другое, оплачиваемые Профсоюз «АлЭС» при поддержке Республики Казахстан является отдельной ний Министерства обороны Республики
отпуска женщинам по беременности и с помощью работодателя ежегодно первичной организацией профсоюза в сос­ Казахстан.
и родам, предоставление работникам, организует работу детского оздорови- таве вышеназванных филиалах.
обучающимся в организациях образо- тельного лагеря «Эдельвейс», в котором
вания учебных отпусков. отдыхают дети и внуки работников АО Членами профсоюза являются более
«АлЭС», АО «Алатау Жарык Компани- 90% работников ВС РК.
Стимулирующие гарантии – это еди- ясы» и др. — В 2017 году в детском
новременные выплаты работнику (или лагере «Эдельвейс» получили полно- – Профсоюзные органы регионов, частей
членам семьи работника) в результате ценный отдых 382 ребенка — сообщил и организаций МО РК активно участвуют
несчастного случая на производстве Валерий Ситдиков. в разрешении социальных проблем своих
или профзаболевания, индексация за- членов, систематически проводят работу
работной платы работников ежегодно Высоко оценивая уровень работы в АО по обеспечению соответствия трудовых
с 1 января Нового года, премирование «АлЭС» председатель Территориально- отношений в Вооруженных силах, дей-
работников, материальное поощре- го Объединения Профсоюзов «Профсо- ствующему трудовому законодательству
ние работников при награждении. На юзный центр города Алматы», Зауреш Казахстана и социальному партнерству,
особом контроле находится политика Умирбаева отметила, что достигнутые - отметил Торехан Ерденбеков.
социальной поддержки неработающих успехи и показатели совместного сотруд-
пенсионеров АО «АлЭС»: оказание ничества работодателя и профсоюза сле- Особое внимание уделяется председа-
материальной помощи к 8 марта, Дню дует считать образцовыми. телям первичных организаций. Во всех
Победы, Дню пожилого человека, Дню филиалах по установленному регламенту
энергетика РК. Количество неработаю- От имени своих коллег председатель проводятся учебно-методические заня-
щих пенсионеров АО «АлЭС» состав- алматинского городского профсоюза ра- тия с председателями первичек, учиты-
ляет 1125 человек. Ведется работа по ботников государственных, банковских вая специфику армейской действитель-
поддержке молодых специалистов. В учреждений и общественного обслужи- ности. Особой стороной освобожденных
2017 году в АО «АлЭС» было трудоу- вания Данагуль Айнакулова выразила
строено 60 молодых специалистов. искреннюю признательность организа- «Система оплата труда в Казахстане»
торам мероприятия за содержательные
Работодатель совместно с профсою- и убедительные примеры практического В Актау Профсоюзный Центр Мангис­ профсоюзов Республики Казахстан, доктор
применения коллективного договора. тауской области совместно с Центром об- экономических наук Мейрам Кажыкен, рас-
учения, исследований и разрешения кон- крывая тему системы оплаты труда и клю-
фликтов ФПРК провели семинар на тему чевой роли профсоюзов, дал подробную
«Система оплата труда в Казахстане». информацию о базовых разделах и нормах
отраслевого соглашения, об особенностях
Директор Центра обучения, исследова- разработки коллективного договора.
ний и разрешения конфликтов Федерации

4 СҰХБАТ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 10 1214) 16/03/2018

ХАЛЫҚ ИГІЛІГІНЕ
АРНАЛҒАН БАСТАМАЛАР

Бүгінгі таңда қоғамда талқыланатын өзекті мәселелердің бірі Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 5 наурызда еліміздің Парламент палатасының бір-
лескен мәжілісінде ұсынған әлеуметтік бастамалары болып табылады. Осы тақырыпта
Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы
Майра Тұрғанқызы АМАНТАЕВАМЕН әңгіме өрбіттік.

- Ең алдымен, еліміздің тəуелсіздігінің лер ғана емес, қалалық жерлерде де анық не айрықша назар аударып келеді. - Қазақстан студенттерін жатақханалар-
алғашқы күндерінен бастап қазақстан- көрінеді. Қазақстанның болашағына апарар мен қамтамасыз ету мəселесі өзекті əлеу-
дықтардың əлеуметтік проблемалары, жолға тек жаңа білім, жаңа заманауи меттік мəселелердің бірі болып табылады,
олардың əл-ауқаты Қазақстан Республика- Көптеген жастардың баспана алуға қол- технологиялар арқылы жетуге болаты- жəне оны Мемлекет басшысы үнемі өз бақы-
сының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың сая- жетімсіздігінен, тұрғын үй мəселесінің нын терең ұғына отырып, еліміздегі ең ауыр лауында ұстап отыр. 2013 жылы Білім жəне
сатының əрқашан маңызды басымдылығы шешілмеуіне байланысты отбасы құра экономикалық жылдардың өзінде Нұрсұл- ғылым министрлігі Президенттің тапсырма-
болып табылатынын айтып кеткім келеді. алмайтыны баршамызға аян, бұл демо- тан Əбішұлы «Болашақ» шəкіртақысын сы бойынша «Студенттік баспана» бағдар-
Халыққа арналған бастамалар - қазақстан- графиялық жағдайға да, жалпы қоғамдағы тағайындап, алғашқы жас қазақстандықтар- ламасын қабылдаған болатын, соған сəй-
дық қоғамды əлеуметтік жаңғыртуға, оның жастардың едəуір бөлігінің əл-ауқатына да ды шет елдердің беделді оқу орындарына кес 2015 жылы студенттерді жатақханамен
стратегиялық бағытының тұрақтылығын əсер етеді. Əр адамның өз жеке баспана- оқуға жіберді. қамтамасыз етуді 80 пайызға арттыру, 35
айқын дəлелдеу жəне əрбір қазақстандық сының болуы мықты отбасының, жетістік- жаңа жатақхана салу жəне қолданыстағы
пен жалпы еліміз үшін аса маңызды болып ті еңбек мансабының негізі екенін біздің Оның бастамасы бойынша «Назарбаев 50 жатақханаға күрделі жөндеу жүргізу
табылады. көпшілігіміз басымыздан өткердік, былайша зияткерлік мектептері», «Назарбаев уни- жоспарланды. Аталған бағдарлама аясын-
айтқанда адам жанының жайлылығы деп верситеті» құрылып, жетістікпен жұмыс да үлкен жұмыс іске асырылды, бірақ жа-
Соңғы жылдары Президенттің жария- айтуға болады. жасайды жəне білім жүйесін жаңартуда тақханамен қамтамасыз ету мəселесі əлі де
лаған конституциялық реформасы, Қа- маңызды орынға ие болып отыр. 2017 жыл- өзекті болып отыр. Сондықтан, 5 наурызда
зақстан экономикасының үшінші жаңғы- Жəне бізді, қазақстандықтарды, Мемлекет дың 1-қаңтарынан бастап елімізде «Баршаға еліміздің Парламент палатасының бірлескен
руы, төртінші өнеркəсіптік революция басшысының аса маңызды əлеуметтік про- арналған тегін кəсіптік-техникалық білім мəжілісінде 2022 жылдың соңына дейін сту-
жағдайында елімізді дамыту жөніндегі блемаларды қозғай отырып, оларды мемле- беру» жобасын іске асыру басталды. денттік 75 мың орындық жаңа жатақханалар
іс-шаралар бағдарламасы, сондай-ақ кеттің шешуіне нақты жолдарды ұсынатыны салуды қамтамасыз ету туралы жарияланған
қоғамдық сананы жаңғырту – бұл заманауи қуантады. Мысалы, əлемдік экономикадағы Осы жəне басқа да бастамалар, Мемлекет Президенттің тапсырмасы Мемлекет басшы-
жаһандық талаптар мерзіміндегі еліміздің күрделі жағдайларға қарамастан, мемлекет басшысының білім саласындағы көптеген сының аталған мəселе бойынша жүйелі сая-
дамуының жаңа кезеңі. Елбасы өзі атап банктік ипотеканы жылына 7 пайызға дейін инновациялық реформалардың, халықара- сатының дəлелі болып табылады. Өздеріңіз
өткеніндей, əлемнің дамыған елдерінің арзандататын теңдессіз шара қабылдап отыр, лық стандарттарға жауап беретін жоғары білесіздер, ҚР Үкіметі аталған тапсырманы
қатарына Қазақстан жаңа қиындықтар мен бұл біздің көптеген азаматтарға, соның ішін- білікті жəне бəсекеге қабілетті мамандарды іске асыруға кірісті: оны орындау жауап-
сынақтардан өте отырып кіретін болады. де мұғалімдерге тұрғын үй проблемаларын даярлаудың басты жетекшісі жəне осы са- кершілігі Білім жəне ғылым министрлігіне
Бұл жерде Президенттің барлық бес ба- шешуге, ал жас мамандарға жеке пəтер алуға, ладағы оның барлық бастамалары жастарға жүктелді.
стамасы қазақстандықтардың өмір сүру өмірлерін түзеуге мүмкіндік береді. ерекше қамқорлық болып табылады.
сапасын арттыруға бағытталғанына ба- Егер жағдай туралы жалпы айтар болсақ,
сты назар аударған жөн, себебі бұл ұлттың Осы тақырып жөнінде айта кететін тағы Президенттің Үндеуіндегі «Жоғары білім бүгінгі таңда жатақханаларға үлкен сұра-
бəсекеге қабілеттілігінің негізгі шартта- бір маңызды нəрсе: соңғы жылдары қа- алудың қолжетімділігі мен сапасын артты- ныс еліміздің ең ірі мегаполисі – Алматы
рының бірі болып табылады. Жəне біз зақстандық мұғалімдердің еңбекақысын рып, студент жастардың жатақханадағы қаласында сақталып отыр. Мұнда жатақ-
Қазақстанның əлемдегі 30 озық елдердің арттыру мəселесін Президент назардан тыс жағдайын жақсарту» атты үшінші баста- ханаға аса мұқтаж студенттердің 30 пайыз-
қатарына кіру қажеттілігі туралы айтқан қалдырған емес. 2016 жылы білім саласын- масы мемлекеттің жастарға қамқорлығын дан астамы жалдамалы пəтерлерде тұруға
кезде, басты көрсеткіш тек экономика ғана дағы жалақы 29 пайызға дейін көтерілді. көрсетеді. Онда Елбасы білім саласында мəжбүр. Сондықтан, студенттерді заманауи
емес, сондай-ақ еліміздің барлық азаматта- Елбасының Қазақстан халқына «Төртінші жаңа міндеттер қойған жəне олар білім бе- жатақханалармен қамтамасыз ету жөнінде-
рының əлеуметтік көңіл-күйлері де болуы өнеркəсіптік революция жағдайында да- рудің қазіргі жағдайынан туындайды. Жоға- гі Президенттік бағдарламаны іске асыру
тиіс екендігі сөзсіз. Президенттің ұсынған мудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауына ры білімге қолжетімділік пен оның сапасын мəселесі барлығы үшін басымдылық болып
жаңа əлеуметтік бастамалары əрбір қа- сəйкес, білім берудің жаңартылған мазмұ- арттыру үшін 2018-2019 оқу жылында жыл табылады жəне оны ойдағыдай шешу сту-
зақстандықтың ең маңызды өмірлік мəсе- нына көшкен ұстаздардың лауазымдық жа- сайын бөлінетін 54 мың грантқа қосымша денттерге тұрмыстық мəселеге алаңдамай,
лелерін шешу жөніндегі бірегей, заманауи лақысын 30 пайызға көбейту туралы шешім тағы 20 мың грант бөлініп отыр. Оның 11 сапалы білім алуға мүмкіндік туғызады.
шаралар болып табылады. қабылданып, 2018 жылы категориялар ара- мыңы техникалық мамандықтар бойынша
сындағы алшақтықты арттырып, мұғалімдер бакалаврлық білім беруге тиесілі болады. Мемлекет басшысының аталған Үндеуі
- Мемлекет басшысының ұсынған үшін біліктілік деңгейін ескеретін категори- мен ұсынған бастамалары өте заманауи,
бастамалары білім саласы қызмет- ялардың жаңа кестесін енгізуді тапсырды. Президенттік бастамалардың жаңашыл- барша қазақстандықтарға қатысты болып
керлерінің мүдделеріне қалай ықпа- Осы шаралар нəтижесінде педагогтардың дығы неде? Біріншіден, бұл төртінші өнер- келеді. Мысалы, елді газбен қамтамасыз
лын тигізіп отыр? айтарлықтай бөлігінің жалақысы 30-дан 50 кəсіптік революция жағдайындағы жаңа ету мəселесін алып қарайық. Оның біздің
пайызға дейін көбейеді. экономикада зор сұранысқа ие болатын сан педагогтарға не қатысы бар деп ойлаймыз.
- Мемлекет басшысының Үндеуіндегі мың жаңа маманды даярлауға мүмкіндік бе- Ал мен тікелей қатысты деп айтар едім.
барлық бастамалар біздің сала қызметкер- Төмен мөлшердегі жалақылары бар, 25 реді. Екінші жағынан алып қарасақ, бүгінгі Біріншіден, газ əрбір отбасы үшін арзан
лерінің маңызды өмірлік мүдделеріне қатыс- АЕК артық алмайтындар үшін салық жүк- таңдағы Қазақстанның Ұлттық экономика отын болғандықтан, мұғалімнің орташа
ты, оларды іске асыру əрбір қазақстандық темесін 10 есеге, 1 пайызға дейін төменде- министрлігінің статистикалық деректері жалақысына сай келеді. Екіншіден, біздің
мұғалімнің əл-ауқаты мен көңіл-күйіне ту еліміздің білім саласындағы қызметкер- бойынша елімізде 17 жастан 29 жас ара- ауылдық мұғалімдер, соның ішінде көпшілі-
жағымды əсер етері сөзсіз. Жəне осы бас- лердің айтарлықтай бөлігі үшін жағымды лығында 3,5 млн. астам жастар өмір сүрсе, гі əйелдер, уақыттары тығыз болғандықтан,
тамалардың арасында, көптеген педагогтар жаңалық екені сөзсіз. Бұл шара, мысалы, олардың 15 пайызы ғана оқумен қамтылған жыл сайын қиындық туғызып келе жатқан
үшін бүгінгі таңдағы өзекті мəселелердің мектепке дейінгі балалар ұйымының қыз- екен. Биыл бөлінетін қосымша гранттар жылу, отын сатып алу сияқты коммунал-
бірі еңбек ақы төлеумен қатар, баспанамен меткерлеріне, əлеуметтік педагогтарға, пси- оларға басқа мемлекетке шықпай-ақ өз дық-тұрмыстық мəселелерді шешуге босқа
қамтамасыз ету мəселесі екенін айта кеткім хологтарға, лаборанттарға, іс жүргізушілер- елімізде заманауи білім алуға үлкен мүм- алаңдамайтын болады.
келеді. ге, мектептің барлық қызмет көрсетуші жəне кіндік болып табылады.
техникалық персоналдарына қатысты. Сөй- Сонымен қатар, еліміздің барлық ай-
Өз құрамында білім саласының 680 тіп, біздің қызметкерлеріміздің бұл санаты Жалпы, қосымша гранттардың жоғары мақтарын газбен қамтамасыз етуге байла-
мыңнан астам педагогтары мен қызметкер- ай сайын өз бюджеттерін орташа есеппен білімнің отандық жүйесін, еліміздің эко- нысты, ауылдық мұғалімдерге Қазақстан
лерін біріктіретін Қазақстандық салалық 5-6 мың теңгеге толықтыратын болады. Бұл номикасын дамытып, қазақстандықтардың Республикасының «Білім туралы» Заңымен
кəсіподақ, қоғамдағы мұғалімнің əлеумет- қоғамдағы əлеуметтік əділдік ұғымын нақты игілігі үшін қолданылатыны сөзсіз. көзделген отын шығындарының өтемақы
тік мəртебесін арттыру мəселелерін бірне- бекітеді деп ойлаймын. мəселесі орталықтандырылып шешіледі
ше мəрте көтере отырып, көптеген мұғалім- Білім саласындағы міндеттерді шешу деп ойлаймыз.
дердің баспана мəселелерінің шешілмеуіне, - Мемлекет басшысының Үндеуін- үшін Қазақстан Үкіметі тиісті министр-
жалақының төмендігінен банк несиелерін де білім саласын əрі қарай дамыту ліктерге, сондай-ақ облыс əкімдеріне осы
алуға қолжетімсіздікке билік назарын ауда- мəселелеріне мəн берілген. Бұл қан- жылы білім беру гранттарының санын кө-
рады. Мұғалімдерге ведомостволық немесе дай шаралар? бейтуді тапсырғанын білеміз.
муниципалдық тұрғын үй берілмейді. Мұ-
ның бəрі білім саласында үлкен «кадрлық - Мемлекет басшысы еліміздің тəуел- - Президенттің Үндеуінде қой-
тапшылық» тудырып, бұл ауылдық жер- сіздігінің бірінші күндерінен бастап біздің ылған маңызды мəселе – студент-
барлық экономикалық реформаларымыз- тердің тұрмыстық мəселелерін
ды жаңартуда білімді дамыту мəселелері- шешу, оларды заманауи жатақха-
налармен қамтамасыз ету. Осыған
орай өз ойыңызбен бөліссеңіз.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] АКБ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 5

№ 10 (1214) 16/03/2018

Жамбыл облыстық кәсіподақтар Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі
орталығында облыс прокуроры Ибраһим Жансейіт Түймебаев кəсіподақтар орта-
лығының төрағасы Б.Бекжановпен кездесті
Имановпен әңгіме-сұхбат өтті
Оңтүстік Қазақстан облысының
13 наурызда Жамбыл облыстық Кәсіп­ меморандумға қол қою рәсімі болды. әкімі Жансейіт Түймебаев облыстық
одақтар орталығында Жамбыл облысының Сондай-ақ, Жамбыл облыстық аумақтық кəсіп­одақтар орталығының төрағасы
прокуроры Ибраһим Иманов аймақтағы Б.Бекжановпен кездесті.
кәсіподақ ұйымдарының төрағаларымен кəсіподақтар бірлестігі Тараз мемлекеттік
кездесті. университетінің конференц-залында кəсіп­ Кездесу барысында кәсіподақ төраға­
одақ белсенділерінің қатысуымен ауқымды сы еліміздегі кәсіподақ қозғалысының
Кездесу барысында еңбек заңнамаларын кездесу өткізді. әл-ахуалын баяндай келе, кәсіподақ
сақтау, еңбек адамдарының құқығы мен мүд­ ұйымының жұмысын кеңінен танысты­
десін қорғау, сондай-ақ әлеуметтік әріпте­ Осы шараға “Казфосфат” ЖШС бас рып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Өз
стікті нығайту туралы әңгіме-сұхбат болды. директорының орынбасары Н.Лесбекова, кезегінде өңір басшысы аталған сала бо­
Жамбыл облысының прокуроры Ибраһим облыстық Іскер əйелдер қауымдастығы­ йынша жүзеге асырылатын тың жоба­
Иманов қойылған сұрақтарға жан-жақты ның төрайымы Г.Нұрымова, жас кəсіпкер ларды әкімдік тарапынан толықтай қол­
жауап беріп отырды. Ə.Қайназарова және студент жастар қа­ дау білдіретінін жеткізіп, жаңа идеяларға
тысты. Мазмұнды кездесу барысында сәттілік тіледі.
Осы жиынға облыстық кәсіпкерлер пала­ қыз-келіншектердің табысты еңбек ету
тасының директоры М.Шәкербек және басқа мəселесі талқыланды. Шара аясында облыс əкімі Жансейіт
да өкілдер қатысты. Кездесу аясында облыс Түймебаевқа кəсіподақ мүшесінің куəлігі
прокуратурасы мен аумақтық кәсіподақтар Аталмыш жиын Жамбыл облыстық Кәсіп­ табысталды.
бірлестігі арасында өзара әріптестік туралы одақ орталығының төрағасы Мейрамбек
Төлепбергеннің төрағалығымен өтті. Қызылорда облыстық кәсіподақтар
орталығының өкілдері “Қазақстан-2050”

Демократиялық күштердің облыстық
коалициясының мәжілісіне қатысты

Демократиялық күштердің “Қазақстан-2050” 2018 жылғы 12 наурызда “Қазақ­стан- кәсіподақ атынан қолдау жөнінде ха­
Маңғыстау облыстық коалициясы 2050” Демократиялық күштердің барлама жасады. Төраға орынбасары өз
Қызыло­ рда облыстық коалициясының сөзінде Елбасының бес әлеуметтік баста­
“Президенттің бес әлеуметтік бастамасы” мәжілісінде Елбасының халыққа ар­ масы республика бойынша жаңа жұмыс
атты Үндеуіне қолдау білдірді налған “Президенттің бес әлеуметтік орындарының құрылуына және эконо­
бастамасы” атты үндеуін талқылау ша­ микалық үрдіс­тердің жандануына, ныға­
Демократиялық күштердің “Қазақ­стан- дық ұйымдардың өкілдері бас қосқан расы өтті. юына ерекше қарқын беретіндігін атап
2050” Маңғыстау облыстық коалициясы жиында Президенттің бес әлеуметтік бас­ өтті. Сондай-ақ, Үндеу уақытқа сай және
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Парла­ тамасына қолдау көрсеткен Үндеу қабыл­ Осы жиынға облыстық кәсіподақтар анық айқындалған әлеуметтік сипатқа ие
мент палаталарының бірлескен отырысында данды. орталығы төрағасының орынбасары екендігіне ерекше назар аударды.
халыққа арналған “Президенттің бес әлеу­ Марат Бәйімбетов қатысып, облыстық
меттік бастамасы” атты Үндеуіне қолдау Сондай-ақ, Маңғыстау облысының
білдірді. кәсіподақтар үйінде “Тэхнотрэйдинг” Аумақтық кәсіподақтар бірлестігі
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Қуатамлонмұнай» біріккен кәсіпорнының
Маңғыстау облысы кәсіподақтар орталығы­ Басшылығы мен облыстық кәсіподақ ор­
ның төрағасы, коалиция мүшесі Қайрат Жана­ талығы төрағасы Қайрат Жаңабековтың еңбек ұжымымен жолықты
беков Елбасының жаңа жобалары халықтың кездесуі өтті.
тұрмысын жаңғыртатындығын атап өтті. Қызылорда облысындағы “Қуатамлон­ кенішіне барып, компанияның басшылық
Кездесу барысында кәсіпорындағы ең­ мұнай” біріккен кәсіпорыны жауапкершілі­ құрамы және жұмысшыларымен бірлескен
Жиында сөйлеген саяси партиялар мен бек ұжымының әлеуметтік-экономикалық гі шектеулі серіктестігінің басшылығы жиын өткізді.
қоғамдық ұйымдардың өкілдері Мемлекет әл-ахуалы талқыланып, өңірдегі кәсіподақ мен еңбек ұжымы арасында бірнеше жыл
басшысының әрбір отбасының баспаналы қозғалысын дамыту және әлеуметтік серік­ бойы кәсіподақ ұйымын құру жөнінде Жиында көтерілген мәселелер жан-
болуын, салықты азайту арқылы еңбекақы­ тестікті нығайту мәселелері қарастырыл­ мәселе орын алып, шешімін таппай кел­ жақты талқыланып, қойылған сұрақтарға
ны көбейтуді, жастарға терең білім алу үшін ды. Кәсіподақ төрағасы ҚР Кәсіподақтар ген болатын. Осы мәселе бойынша Қызы­ жауаптар берілді. Жиын соңында Қы­
жағдай жасауды, орта және шағын кәсіп­ федерациясының жаңғыру жол картасын лорда облыстық кәсіподақ орталығы мен тай басшылығы компанияда кәсіподақ
керлікті дамытуды, халықты газбен толық жүзеге асыру барысы туралы айтып өтіп, мұнай компаниясының Қытай басшылығы ұйымының қажет екендігін және алдағы
қамтамасыз етуді көздеген әлеуметтік бас­ бастауыш кәсіподақ ұйымдарын нығай­ бірнеше мәрте кездесіп, бұл мәселенің оң уақытта ұйымның жұмысына колдау көр­
тамаларын жоғары бағалады. тудың маңыздылығын сөз етті. Кездесу шешімінің табылуы керектігі түсіндірілді. сететілетіндігін жеткізді. Сонымен қатар,
мазмұнды өтті. Қызылорда облыстық кәсіподақ орталығы­
Аймақтағы саяси партиялар мен қоғам­ Нәтижесінде, 14 наурызда облыстық ның өкілдері мұнай кенішіндегі жұмыс­
кәсіподақ орталығының өкілдері мұнай шылардың тұрмыс және еңбек жағдайла­
рымен танысты.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 10 (1214) 16/03/2018

«Рухани жаңғыруға» негізделген
ғылыми-практикалық конференция

Қостанай ауданында облыстық білім бас­ нетінің меңгерушісі Г.Тәжікенова «Ұрпақ Кәсіподақ міндеттері талқыланды
қармасы мен аудандық білім бөлімінің ұйым­ тәрбиесі - ұлт болашағы», Қостанай мем­
дастыруымен «Рухани жаңғыру» бағдар­ лекеттік педагогикалық институтының Батыс Қазақстан облыстық кәсіподақ терін айқындау, жаңаша бағыт қалыптастыру
ламасын жүзеге асыру аясында «Төртінші оқу-әдістемелік басқармасының басшысы, ұйымының тарихы тереңнен бастау ала­ бағытында жұмыс істеп жатыр. Бұл бағытта
өнеркәсіптік революция жағдайындағы білім тарих ғылымдарының кандидаты, доцент ды. Соңғы жылдары кәсіподақ ұйымына облыстық кәсіподақтар орталығы қандай
алушылардың заманауи құзыреттілігін қа­ Э.Наурызбаева «Жаңа формациядағы айтарлықтай көңіл бөлініп келеді. Бүгін­ қызмет атқаруда, қазіргі жағдай қандай
лыптастыру» тақырыбында облыстық ғылы­ педагогтарға қойылатын талаптар: педа­ де облыс бойынша 15 салалық кәсіпорын күйде деген сұрақ көпшілікті мазалайды.
ми-тәжірибелік конференция өтті. гогикалық білім беру бағдарламаларын филиалы және жергілікті кәсіподақтар Кәсіподаққа байланысты болғасын жұмыс
жаңғырту факторы ретінде» тақырыпта­ жұмыс жасаса, 900-ден астам бастауыш атқару функцияларының барлығы Кәсіп­
Конференцияға аудандық, қалалық білім рында сөз сөйлеп, аталған бағдарламаны ұйым, 65 мың мүшелері бар. «Кәсіподақ одақтар туралы заңда белгіленген. Соның
беру бөлімінің қызметкерлері, облыстық жүзеге асыруда атқарылып жатқан игілікті қызметінің қоғамдағы рөлі мен оған мүше шеңберінде мақсатты жұмыстарды жүзеге
мектептердің мұғалімдері және БАҚ қыз­ істерге тоқталды. жұмысшылардың құқықтары қалай қорға­ асырып жатырмыз. Өзіміздің ішкі сапалық
меткерлері, жалпы 140 адам қатысты. лады?» «Мақсат-міндеті қандай?» деген құрамымызды жақсарту, кәсіподақтың дең­
Конференция соңында ұсыныстар жаса­ сұрақтарға Бөрлі ауданында өткен жиында гейін, кәсіподақ мүшелігін арттыру мәселе­
Конференцияның пленарлық бөлімін­ лып, облыс мұғалімдерінің «Рухани жаңғы­ Батыс Қазақстан облыстық кәсіподақтар ор­ лері - межеленген міндетіміз. Өткен жылы
де «Қостанай облысы әкімдігінің білім ру» бағдарламасына арнап жасалған жинағы талығының төрағасы Ербол Салықов жауап жетпістің үстінде жаңадан ұйым қосылды.
басқармасы» ММ мектепке дейінгі және диск түрінде таратылып, секция бөлімінде берді. Шараға аудан әкімінің орынбасары Сондай ақ, облыста тұрғын-үй коммуналдық
жалпы білім беру әдістемелік кабинетінің белсенді атсалысқан педагогтарға Қостанай Еркебұлан Ихсанов төрағалық етті. Дөңгелек шаруашылығы және құрылыс саласында
басшысы, педагогика ғылымдарының облысы білім басқармасының арнайы сер­ үстел басында ойларын ашық айтып, сала кәсіподақ жоқ еді, соның филиалы ашылды.
магистрі Т.Набатникова «Төртінші өнер­ тификаттары тапсырылды. мамандарына нақты сұрақ қойғандардың Екінші мәселе - кәсіподақтың жалпы қоғам­
кәсіптік революция жағдайындағы білім арасында өңірдегі мемлекеттік мекеме мен дық-саяси өмірдегі беделін көтеру, оның осы
алушылардың заманауи құзыреттілігін Кәбира БАҚЫТЖАНОВА, мұнай-газ және коммуналдық қызмет сала­ облыстың саяси өміріндегі орнын көрсету,
қалыптастыру», Қостанай ауданы әкімді­ Қостанай ауданы сының мамандары болды. бар екенін білдіру, бұл бағытта біз жергілікті
гінің білім беру бөлімі әдістемелік каби­ атқарушы органдармен және өкілетті ор­
Жұмысшылардың кәсіби, еңбек, әлеумет­ гандармен тығыз байланыста жұмыс істеп
Денсаулық сақтау ұйымдарын қайта тік экономикалық мүдделерін қорғайтын жатырмыз», - деді Ербол Салықов.
құрылымдау жұмысы талқыланды ұйым Бөрлі ауданында жүйелі жұмыс жасап
отыр. Ұйымның көмегімен ұжымдық даулар Бөрлі ауданы аппаратының бастауыш
Ағымдағы жылғы 13 наурыз күні Кәсіподақтар шешіліп, жұмысшылардың еңбек ақысы мен кәсіподақ ұйымының төрайымы Әтір
федерациясының ғимаратында «2018-2025 сыйақы алуда, техникалық жұмысшыларға Едгееваның бұл салада жүргеніне он жылға
жылдарға денсау­лық сақтау ұйымдарын қайта жұмыс кестесін бекітуде, материалдық жуық уақыт болды. Сондықтан, ол кісі бұл
құрылымдау желісінің жұмыстары» тақырыбы көмек пен штаттан тыс қызметкерлердің саланың қыр-сырын жақсы біледі. Бөрлі ау­
аясында баспас­ өз-конференциясы өтті. Аталмыш мүддесін қорғауда тыңғылықты жұмыс жа­ данында 30 бастауыш ұйым болса, кәсіподақ
тақырып бойынша Денсаулық сақтау басқармасы салып жатыр. ұйымдарына - 381 адам мүше. Осы жылы
басшысының орынбасары Тимур Мұратов баян­ тағы 3 бастауыш ұйым қосылады деп
дама жасады. «Кәсіподақтар орталығы болашақта жүр­ жоспарлануда.
гізетін стратегияны анықтау, мақсат міндет­
Денсаулық сақтау ұйымдары желілерін ре­
формалау мақсатында, сондай-ақ, емхана мен
стационарлық буынға жүктеме түсіретін Астана
қаласы халқының өсуін ескере отырып, Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017
жылғы 22 тамыз­дағы №630 «Денсаулық сақтау
инфрақұрылымының бірыңғай перспективалық
жоспарын дамыту» бұйрығына сәйкес 2025 жылға
денсаулық сақтау инфрақұрылымының бірыңғай
перспективалық даму жоспары әзірленді. Осы
жоспарда 4 көпбейінді аурухана және 3 көпбейінді
балалар ауруханаларын құру көзделген.

«Алғыс айту парызымыз!»

Алғыс айту күніне орай Есік қаласындағы 2003 жылдары аспазшы мамандығынан дәріс Әлеуметтік əріптестік туралы келісім
Есік мектепаралық оқу-өндірістік комбина­ берген. Узварова Любовь Алексеевна 2005- жобасы таныстырылды
тында зейнеткерлерге құрмет көрсетілді. 2013 жылдары кіші медбике мамандығы
Аталмыш шараға Есік мектепаралық оқу- бойынша тәлім берген. Есік мектепаралық
өндірістік комбинатында ұзақ жылдар бойы оқу-өндірістік комбинаттың мұғалімдері
бала тәрбиесіне, кәсіпке бейімдеуге өз үлес­ қонақтарға арнайы мерекелік іс-шара ұй­
терін қосқан ардақты зейнеткер ұстаздар ымдастырды. Шара барысында білім және
шақырылды. ғылым қызметкерлері кәсіподағының Ал­
маты облыстық ұйымы Еңбекшіқазақ аудан­
Дума Юрий Иванович Есік мектепаралық дық филиалының маманы Нұрғиса Әлішев
оқу-өндірістік комбинатында 1996 жылдан және оқу-өндірістік комбинаттың директоры
бастап 2009 жылдың қазан айына дейін ди­ Шынар Айтбаева сөз сөйлеп, ардагерлерге
ректор қызметін атқарған. Илченко Мария және мекеме ұстаздарына алғыс айтты.
Семеновна 1975-2010 жылдар аралығында
35 жыл бойы тігін технологиясынан дәріс Шынар АЙТБАЕВА
берген, Яковлева Нина Михайловна 1976-

Мұғалжар аудандық білім қызметкер­ қатынастары туралы есеп берілді. Кəсіп­
лері кəсіподағы ұйымының 2017 жылғы одақ ұйымының төрағасы Е.Шымқаев 2017
қорытынды есебі өтті. Оған білім бөлімі­ жылғы жұмыст­ арды қорытындылап, жаңа
не қарасты мекеме басшылары қатысты. 2018-2020 жылдарға арналған əлеуметтік
Бірінші мəселе бойынша аудандық білім əріптестік туралы келісім жобасымен ме­
бөлімі мен аудандық кəсіподақ ұйымы ара­ кеме басшыларын таныстырып өтті.
сындағы əлеум­ еттік серіктестік пен еңбек
Ақтөбе облысы

«Кіші Отанға деген мақтанышпен!»

«Жастық.Шығармашылық.Табыс» кәсіп­ сын ұсынды. Шығармашылық байқаудың
одақ жобасы негізінде «Меңдіқара жастар көшбасшылары – Первомай ОМ, Введен
көзімен» аудандық фотобайқауының қо­ ОМ, түзету кабинеті, А.Шотаев атындағы
рытындысы шықты. Фотосурет жанры БОМ өкілдері болды.
бойынша 15 білім беру ұйымы өз жұмы­
Г.КАЛЕНОВА,
Қостанай облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 10 1214) 16/03/2018

Пять социальных инициатив Президента –
новая энергия действий профсоюзов

В эти дни в первичных про- казахстанцев, определяет новые положения каждой казахстанской «Женщина, меняющая мир…»
фсоюзных организациях отрас- меры, направленные на строи- семьи. Уверены, что новая модель
ли с большим воодушевлением тельство социально-ориентиро- развития социального партнер- Под таким названием прошел кон- лось определить лучшую из лучших,
обсуждаются Пять социальных ванного государства. Мы с одо- ства государства, профсоюзов и курс красоты и талантов, организо- самую обаятельную и привлекатель-
инициатив Президента – уникаль- брением и активной поддержкой бизнеса повысит влияние всех ванный профсоюзным комитетом ную. Победу одержала Александра
ная программа, определяющая относимся к курсу на инноваци- институтов гражданского обще- среди педагогов и сотрудников пе- Синицина от отделения культуры.
уверенный шаг вперёд в развитии онное обновление, модернизацию ства, создаст активные возмож- дагогического колледжа. Меропри-
казахстанского общества. Ведь деятельности Федерации профсо- ности профсоюзам страны и по- ятие раскрыло такие понятия, как В ходе мероприятия были награж-
все прогрессивные социальные юзов Республики Казахстан, всех высит их влияние на реализацию «Успешная женщина», «Женщина дены преподаватели-женщины, за-
процессы, происходящие в мире членских профсоюзных организа- предложенных Президентом про- в семье», «Женщина в современном нимающие активную позицию в
и в нашей стране напрямую вли- ций во имя отстаивания интере- граммных задач. мире», являясь демонстрацией ак- жизни нашего колледжа. Отмечена
яют и на деятельность профсо- сов человека Труда. Пять новых тивного участия женщин в модер- многодетная мать, преподаватель
юзного движения в Республике социальных инициатив для нас Л.К.СЫЗГАНОВА, низации общественного сознания естественно-гуманитарных дисци-
Казахстан. – это свидетельство устойчивого Председатель Северо- «Рухани жаңғыру». плин Анар Брахметова.
созидательного развития страны, казахстанского областного
Искренне горжусь тем, что сильной социальной политики. филиала ОО «Отраслевой В конкурсе приняли участие пять Подготовка к конкурсу осущест-
лидер нашей страны вновь про- профсоюз работников конкурсанток от каждого отделения, влялась при участии всего кол-
являет отеческую заботу в от- Это огромный, прорывной шаг государственных, банковских а также от сотрудников колледжа. лектива колледжа, а поддержку
ношении всего народа, уделяет навстречу простым людям и это учреждений и общественного Им предоставилась возможность вы- оказали спонсоры в лице Гульнар
большое внимание повышению результат глубокого анализа си- йти за рамки традиционных ролей Хамитовой – матери 9 детей, лиде-
качества жизни всех поколений туации в стране, экономического обслуживания» Матери, Сотрудницы, Жены и вы- ра бизнес-группы компании «Mary
ступить в роли Красивой женщины. Kay», Елены Тыщенко - бизнес леди,
Тепло «Теплого дома» предпринимателя компании Amway,
Конкурсанток оценивало компе- члена ассоциации деловых женщин
Белые березки. Тишина. Чис- дошкольных и общеобразователь- сердца к сердцу, из рук в руки. И тентное жюри, под председатель- города Костаная, Александра Зе-
тый воздух. Это первое, что ных учреждений по вакансиям с в знак благодарности и продолже- ством Татьяны Коноваловой – пред- менкова - учредителя ТОО «Гарант
встретило меня у детского дома целью трудоустройства своих ния дальнейшего сотрудничества седателя Ассоциации профсоюзных Торг», а также директора ИП Габита
акимата г. Петропавловска. Это работников. слова особой признательности за организаций студентов Костанай- Аманжолова.
официальное название этого многолетнюю поддержку профсо- ской области.
учреждения. А больше распро- Председатель профсоюзного юзного движения прозвучали от Ольга ЛОШКАРЕВА,
странено его второе название «Те- комитета Любовь Иванова, ста- имени городского комитета про- Путь к победе был нелёгким. Кон- председатель первичной про-
плый дом». И что он действитель- жист педагогики и профсоюза, с фсоюза, активистам профдвиже- курсанткам предлагалось пройти 5 фсоюзной организации педагогов
но теплый, я убедилась, проведя болью рассказала что большой и ния вручены благодарственные сложнейших испытаний. Битва кра- и сотрудников КГКП «Коста-
в нем полдня… дружный коллектив переживает письма, а методисту Т.В.Токаре- соты, изящества, остроты ума, арти- найский педагогический колледж
будущую разлуку и с Теплым до- вой и воспитателю Е.И. Аниси- стичности, таланта была поистине
Коллектив Теплого дома с тре- мом, где проведено столько неза- мовой вручены льготные путевки отчаянной. Но жюри всё-таки уда- Управления образования
вогой и волнением ждет оконча- бываемых лет вместе; и с коллега- на санаторно-курортное лечение. Костанайской области»
ния учебного года - объявлено ми, которые давно стали по сути
закрытие детского дома и о пе- родными; а особенно с детьми, за Дом Тепла покидала с наде-
реводе воспитанников в другие каждого из которых болит по-ма- ждой, что это тепло коллеги по-
областные детские учреждения. терински сердце воспитателей. несут в свои новые коллективы,
Директор Ризабек Жазитович а воспитанники сохранят в своем
Какпенов озабочен трудоустрой- Атмосферу тепла и дружбы, сердце для большого, светлого
ством своего большого коллекти- сплоченности и единодушия будущего.
ва. В беседе со мной рассказал, смогли создать в этом особенном
что активно ведутся переговоры доме все те, кто начинал работать С. МАКИШЕВА,
с руководителями интернатных, давно, работал и смогли передать председатель горкома
эту особую ауру тепла дальше от
профсоюза

«Сотрудничество социальных партнеров Құрметті Біржан Бидайбекұлы!
в соблюдении трудового законодательства»
Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар
В конференц-зале домострои- тоянно действующий орган, альных вопросов регулирования
тельного комбината ТОО «GLB» создаваемый в организации из трудовых отношений (с учетом федерациясы Сізді 50 жасқа толған
Городским филиалом «Астана» представителей работников и ра- формирующейся судебной и ад- мерейтойыңызбен шын жүректен құт-
отраслевого профсоюза работни- ботодателя. И только в ситуации министративной практики). тықтайды!
ков строительного комплекса и неисполнения решения согласи-
жилищно-коммунального хозяй- тельной комиссии или по неуре- Специальное время было уде- Сіз - өмір өрісінде мінезіңіздің табан-
ства был проведен тренинг - се- гулированным вопросам можно лено процедурным вопросам ор- дылығы мен ісіңіздің баяндылығын таны-
минар на тему «Сотрудничество обратиться за судебной защитой. ганизации работы согласительной ту арқылы өз қатарыңыздан дараланып,
социальных партнеров в соблюде- комиссии и рассмотрения инди- биік деңгейлерден көріне білген азамат-
нии трудового законодательства». Цель семинара: дать участни- видуальных трудовых споров, а тың бірі де бірегейісіз.
кам знания и информацию об ос- также разбору ситуаций из прак-
На семинаре были рассмотрены новных механизмах организации тики участников. Көп жылғы өмір жəне еңбек жолыңыз
вопросы применения практики работы комиссии по разрешению толығымен ел мүддесі мен еңбек адамының
разрешения индивидуальных трудовых споров в соответствии Т.МАДЬЯРОВА, игілігіне арналды. Алғашқы еңбек жолыңызды салық
трудовых споров в согласитель- с требованием законодательства Председатель Городского инспекциясының салық инспекторы қызметінен бастап, ҚР Пре-
ной комиссии, профилактики и производственного совета по мьер-Министрі Кеңсесі Басшысының орынбасары, ҚР Денсаулық
травматизма – работы производ- БиОТ организации. филиала «Астана» сақтау жəне əлеуметтік даму вице-министрі, ҚР Еңбек жəне ха-
ственного совета по безопасно- отраслевого профсоюза лықты əлеуметтік қорғау вице-министрі лауазымдарында адал да
сти и охране труда в организа- Семинар построен, как кон- работников строительного абыройлы еңбек атқардыңыз. Ерекше жауапкершілігіңіздің жəне
ции, соблюдение экологических центрированное изложение акту- ұйымдастырушылық қабілетіңіздің арқасында қарапайым адамның
требований законодательства на комплекса и ЖКХ қамқоршысы бола білдіңіз. 2013 жылы «Құрмет» орденінің иегері
производстве. атануыңыз осының айқын дəлелі іспеттес.

Участниками семинара были Бір кезде əлеуметтік-еңбек саласын таңдау арқылы Сіз бүгінге
члены профсоюзного комитета, дейін азаматтарымыздың құқығын қорғауда баға жетпес еңбек
члены согласительной комиссии сіңіріп келесіз.
и производственного совета по
безопасности и охране труда ТОО Салтанатты мерейтой күні Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр,
«GLB». жанұяңызға құт-береке, бақыт тілейміз.

В соответствии со статьей 159 Ізгі ниетпен,
Трудового кодекса Республи- ҚР Кəсіподақтар федерациясы
ки Казахстан индивидуальные
трудовые споры рассматривает Центральный Совет ОО «Казахстанский отраслевой професси-
согласительная комиссия – пос- ональный союз работников железнодорожного, автомобильного,
воздушного и водного транспорта» поздравляет с 75-летним
юбилеем БАЛҚИЯҮЛЫ Нүридін, профессора АО «КазАТК им.
М. Тынышпаева» (Академия транспорта), награжденного знаками
«Почетный железнодорожник», «Почетный работник образова-
ния РК».

8 № 10 1214) 16/03/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Санаторно - курортное лечение издавна было одним из
самых эффективных видов лечения. У нас в Республике представлен самый широкий спектр минеральных и
природно -климатических видов санаторного лечения. Наш санаторий занимает в этой нише достойное место.

«САНАТОРИЙ МАНКЕНТ» МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ
САНАТОРИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НА ЛЕЧЕНИИ:

желудочно-кишечного тракта;
опорно-двигательного аппарата;
заболевания органов нервной системы;
заболевание органов дыхания;
урологические заболевания;
гинекологические заболевания;
нарушение обмена веществ.

Уникальная минеральная вода, прекрасные природно-климатические условия, МАНКСЕанНатоТрий
высоко квалифицированные кадры, современные методы работы в организации
санаторно- курортных услуг, удобные бытовые условия, разнообразное питание и www.mankent.com
близость к историческим местам делают санаторий «Манкент» любимым местом
отдыха и лечения не только жителей Казахстана, но и стран Ближнего Зарубежья.

Одно из главных привлекательных особенностей санатория «Манкент» - его
расположенность на юге Казахстана. Климат здесь умеренно-континентальный.
Теплые климатические условия, чистый свежий воздух, отсутствие сильных ве-
тров, изобилие солнца, минеральная вода, наличие парков как с хвойными, так и
лиственными деревьями, а также фруктовые сады на территории санатория все это
ценнейшие целебные природные и климатические факторы санатория «Манкент».

Немаловажным фактором привлекательности санатория является и то, что в
наш санаторий очень удобно добраться так, как он расположен на пересечении
воздушной, железнодорожной и автомобильной трассы.

Оздоровление и реабилитация - одно из важнейших направлений в медицине Телефоны: 8 /725 31 / 46-201 (факс),
46-164, 46-271

«Құрылыс кешені жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы қызметкер- Центральный Совет Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения и Астанинский
лерінің салалық кəсіподағы Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының филиал Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения, выражают глубокое соболезно-
төрағасы Сахипов Ғарапша Əділұлына вание и искреннее сочувствие председателю профсоюзного комитета ГКП на ПХВ «Городская детская боль-
ница №2» Абдыровой Светлане Анатольевне в связи с невосполнимой утратой, безвременной кончиной отца
анасының
дүниеден өтуіне байланысты аса ауыр қайғысына ортақтасып, көңіл білдіреді». Анатолия Успановича.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0010 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version