The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (37)

pdfjoiner (37)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №15 1267) 26/04/2019

МАМЫР

ҚР КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫ Құрметті
ҚР ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ ҮМІТКЕР ҰСЫНДЫ әріптестер!

2019 жылғы 24 сəуірде Нұр-Сұлтан қаласында ҚРКФ Бас кеңесінің Қысқаша анықтама: Сіздерді татуластық пен келі-
отырысы өтті. Осы отырыста ҚР Кəсіподақтар федерациясы атынан ТАСПИХОВ АМАНГЕЛДІ САТЫБАЛДЫҰЛЫ 1959 жылы 20 сімнің нышаны болып табылатын
ҚР Президентігіне сайлауға қатысуға үміткер ұсыну мəселесі қаралды. қарашада Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. В.И.Ленин 1 мамыр - Қазақстан халықтары-
атындағы Қазақ политехникалық институтын инженер-механик ның бірлігі мерекесімен шын жүрек-
Еске сала кетейік, 23 сəуірде ҚРКФ Атқару комитеті ҚР Кəсіп- мамандығы бойынша тəмамдаған. тен құттықтаймын!
одақтар федерациясы Төрағасының орынбасары Мұхтар Бəкірұлы Еңбек жолын 1982 жылы Алматы ауыр машина жасау зауытын-
Тінікеевтің жəне Батыс Қазақстан облысы аумақтық кəсіподақтар да инженер-технолог болып бастаған. Түрлі жылдары мемлекет- Бірлік пен ынтымақтастық
бірлестігінің төрағасы Амангелді Сатыбалдыұлы Таспиховтың кан- тік органдарда басшылық лауазымдарда қызмет атқарған, бизнес мерекесі әр қазақстандық үшін
дидатураларын Президент сайлауына үміткер болуға мақұлдап, Бас құрылымдарында жұмыс істеген. ерекше маңызды және қымбат.
кеңестің қарауына ұсынған болатын. Батыс Қазақстан облысы маслихатының депутаты, сондай-ақ «Бірлік бар жерде - тірлік бар» дей-
ҚР Парламенті Сенатының жəне Мəжілісінің депутаты болып сай- ді біздің халық.
Талқылау барысында үміткерлерді тыңдау нəтижесінде, сондай-ақ ланған.
М.Б.Тінікеевтің сайлауға қатысудан өздігінен бас тартуына орай, 2019 жылдан бері Батыс Қазақстан облысы аумақтық кəсіподақтар Еліміз ұстанған бейбітшілік
ҚРКФ Бас кеңесі Таспихов Амангелді Сатыбалдыұлының кандида- бірлестігінің төрағасы қызметін атқарады. пен келісім саясаты халқымыз
турасын ҚР Президенттігіне үміткер ретінде ұсыну туралы шешім «Құрмет» (2005) орденімен, медальдармен марапатталған. үшін жаңа мүмкіндіктерге жол
қабылданды. Үйленген, екі баласы бар. ашуда. Бүгінгі таңда экономика-
лық-әлеуметтік жетістіктерге
25 сəуірде Амангелді Таспихов орталық сайлау комиссиясына қол жеткізіп, тұрақтылық пен
құжат тапсырды. еліміздің өсіп-өркендеуін, гүлде-
нуін бастан кешіріп отырмыз.
В СТОЛИЦЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ Яғни, «бір жеңнен қол, бір жағадан
ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РК бас шығара отырып», Қазақстан-
ның тұрақты әрі қарқынды дамуы
24 апреля в г.Нур-Султан состоялось заседание Исполкома Федерации профсоюзов Республики Казахстан. жолында бірлесіп еңбек етуге
мүмкіндіктер берді. Сыйластық
Исполком рассмотрел вопрос по сни- создано по инициативе профсоюзов. В них спорта «Тулпар», ДЮСШ Кызылжарско- пен бірлік қағидаларынан бастау
жению производственного травматизма и осуществляют контроль 927 технических го района СКО, ТОО «Қызылжар су», алған бағдар ғана болашағымыз-
обеспечению безопасных условий труда на инспектора труда. Однако на предприятиях ГККП «Ясли-сад «Балауса», АО «Завод дың жарқын болуына септігін ти-
предприятиях. С информацией по данному реального сектора экономики создано всего им.С.М. Кирова»). гізетіні анық.
вопросу на примере Северо-Казахстанской 92 (или 12,5%) производственных совета.
области выступил председатель территори- Техническими инспекторами по охране Біздің ең құнды да маңызды бай-
ального объединения профсоюзов «Проф- С начала 2019 года в первичных про- труда в составе производственных советов лығымыз - саяси тұрақтылығы-
союзный Центр Северо-Казахстанской об- фсоюзных организациях области создано проведена огромная работа по предупреж- мыз бен бірлігіміз! Бұл жетістік-
ласти» Ерик Нуракаев. 5 производственных советов, в которых дению и профилактике производственного ті бағалау, оны сақтау жолында
осуществляют общественный контроль травматизма. Так, за 2018 год ими было про- аянбай еңбек ету – әр Қазақстан
Сегодня в СКО действует 1103 производ- 7 технических инспекторов по и охране ведено 4398 проверок, в ходе которых выяв- азаматының міндеті.
ственных советов, из них, 735 (или 66,6%) - труда (Клуб национальных конных видов лено 11 852 нарушения в области безопас-
ности и охраны труда, из которых устранено Қазақстан халықтарының бірлі-
11 700 нарушений или 98,7%, направлено гі мерекесі құтты болсын, ағайын!
386 предложений на улучшение условий и
безопасности труда в организации, из кото- Құрметпен,
рых исполнено 376, приостановлена работа Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ
174 станков, машин, оборудования и 3 рабо-
чих мест, не соответствующих требованиям ҚР Кәсіподақтар
безопасности и охраны труда. федерациясының Төрағасы

В рамках Исполкома были рассмотре- ЦИФРА НОМЕРА
ны вопросы об утверждении Устава тер-
риториального объединения профсоюзов 98 700
г.Нур-Султан в новой редакции и согла-
совании Положения о Координационном коллективных договоров
Совете представителей территориальных заключено по стране.
структур отраслевых профсоюзов столицы
и его состава и др. вопросы. ЖАҢА ЕСІМДЕР

«YNTYMAQ» қазақстандық
орта жəне шағын бизнес қызмет-
керлерінің салалық кəсіподағы»
республикалық қоғамдық бірлесті-
гінің төрағасы болып Қайрат Құт-
тыбайұлы Жаңабеков сайланды.

«Машина жасаушылардың
салалық кəсіподағы» қоғамдық
бірлестігінің төрағасы болып
Төлеген Дүйсебекұлы Қазанғапов
сайланды.QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №15 (1267) 26/04/2019 3МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФСОЮЗЫ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

18 апреля 2019 года в г.Анкара, Турция начала работу международная конференция «Будущее труда: магистральным направлением деятельности
вызовы и возможности», организованная Конфедерацией профсоюзов государственных служащих профсоюзов, осуществляемой в ознаменование
(Мемур-Сен) к 100-летию МОТ. столетней годовщины МОТ. У профсоюзов есть
все необходимое, чтобы служить надежным
Основная цель конференции — об- договоров, вопросам образования и переподго- участие председатель Парламента Турции, док- проводником на пути, открывающем новые пер-
меняться знаниями и опытом по товки кадров. тор, профессор Мустафа Шентоп. Выступили: спективы для будущих поколений людей труда.
вопросам профсоюзного движения — Гезим Каладжа – президент BSPSH, Алба- Рекомендации по защите трудящихся в меняю-
в мире и обсудить будущее сферы В своем выступлении Зехра Зумрут Серчук – ния- Луиджи Ульджати- генеральный секре- щейся ситуации на мировом и национальном
Министр семьи, труда и социальных служб Тур- рынках труда, которые будут выработаны по
итогам конференции, станут возможностью
труда, проблемы и возможности новой эры, ции отметила, что в условиях индустриальной тарь UGL, Италия- Мирболат Жакыпов- член ответить на вызовы в мире труда».

пути и средства преодоления общих вызовов революции, стремительного роста рынка труда генерального Совета ФПРК, Казахстан- Али «Профсоюзы должны всегда противостоять
несправедливым устоям общества!». С таким
и проблем путем разработки совместных про- в Турции принята внутренняя Дорожная карта Рахим Али Саеди — президент GFITU, Ирак- призывом обратился глава Конфедерации
Мемур-Сен Али Алчин на очередном VI съезде
ектов и инициатив среди различных заинте- занятости, где анализируя развитие 12 отраслей Cандагран Соломон Джозеф Питчай- генераль- Конфедерации 20 апреля 2019 года в г.Анкаре.

ресованных сторон для дальнейшего сотруд- экономики Турции, предусматривается разви- ный секретарь MTUC, Малайзия. В работе съезда приняли участие министр
юстиции Турции, министр труда и социальной
ничества. тие новых видов промышленности, составлен Все спикеры поблагодарили Конфедерацию защиты Турции, председатели всех политиче-
ских партий Турции, руководители обществен-
В работе конференции принимал участие список 48 наиболее актуальных профессий. профсоюзов МЕМУР-СЕН за приглашение и ных объединений Турции, председатели комите-
тов Конфедерации, делегаты съезда, а также 250
президент Турецкой Республики Реджеп Тай- Образовательная программа направлена на обу- хорошую организацию международной кон- делегатов международной конференции, в том
числе представителей Федерации профсоюзов
ип Эрдоган. чение работников в течение всей жизни. В своей ференции и в своих выступлениях отметили, Республики Казахстан.

Общее количество участников 250 человек работе большое внимание уделяют вопросам что, так как в Индустрии 4.0 во главе угла будут Если численность Конфедерации Мемур-Сен
в период с 1992-2015 годы составляла 806 ты-
из 107 стран. Приглашены на конференцию социального партнерства, взаимодействия с стоять инновации, их интенсивность и скорость сяч членов, то на сегодняшний день составляет
свыше 1 млн. человек на 5 млн. госслужащих.
представители МОТ, правительства и работо- профсоюзами и работодателями. реализации, то качество людских ресурсов
Как подчеркнул Али Алчин, ключевая цель
датели Турции. Все выступающие отмечали огромную роль напрямую зависит от системы образования. съезда заключается в противостоянии любому
злу, негативу, а также в решении проблем тру-
Казахстан на международной конференции Конфедерации МЕМУР-СЕН по объединению Приоритетом образовательных программ долж- дящихся, защите прав и интересов граждан.

представили представители Федерации профсо- профсоюзных организаций всего мира в деле но стать развитие способности к постоянной Обращаясь к социальным партнерам, Али
Алчин выразил намерение профсоюзов доби-
юзов РК: председатель Отраслевого профсо- защиты прав трудящихся в условиях роста не- адаптации к изменениям и усвоению новых ваться позитивных результатов при подписании
любых соглашений и напомнил, что принятие
юза работников государственных, банковских легалов, беженцев, когда за чертой бедности знаний. Появление новых профессий и изме- любых соглашений на всех уровнях должно
проходить с обязательным участием профсо-
учреждений и общественного обслуживания находятся свыше 700 млн. нелегалов в мире. нение требований к компетенциям выпускни- юзов.

Жақыпов М.Х., председатель территориаль- Звучали призывы: профсоюзы всех стран ков образовательных учреждений потребует Кроме того, он озвучил ряд предложения по
внесению поправок в законодательство о про-
ного объединения профсоюзов «Профсоюз- объединяйтесь!!! готовности к изменению смысла и содержания фсоюзном движении в Турции.

ный центр города Алматы» Умирбаева З.А., В своем выступлении президент Турецкой образования, к внедрению новых методов и Выступление лидера профсоюзного движе-
ния государственных служащих Турции глубоко
заведующий сектором правового обеспечения Республики Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что средств обучения. впечатлило участников, зал скандировал и ак-
тивно поддерживал все предложения и призывы
Департамента правового обеспечения и между- гордится Конфедерацией МЕМУР-СЕН, его От делегации Казахстана выступил Мирбо- президента Конфедераци Мемур-Сен.

народного сотрудничества ФПРК Исенов А.Б., деятельностью направленной на объединение лат Жақыпов. В начале своего выступления на После завершения съезда для участников
международной конференции была организо-
заместитель директора Департамента правового профсоюзов всего мира, за солидарность с про- государственном языке от имени председате- вана экскурсия по памятным местам Анкары,
в ходе которой гости посетили Аниткабир —
обеспечения и международного сотрудничества фсоюзным движением всего мира. В Профсо- ля ФПРК Əбдірайым Б.Ж. поприветствовал мавзолей бывшего Президента Турции Кемаля
Ататюрка, резиденцию Президента Турции и
ФПРК Шотбаков Т.Б. Со вступительным сло- юзном движении Турции наступила новая веха участников и гостей конференции и поблагода- другие достопримечательности.

вом к участникам конференции обратился Али перемен. Конфедерация МЕМУР-СЕН является рил организаторов за приглашение к участию. Делегаты Федерации профсоюзов Казахстана
поблагодарили турецких коллег за особое тре-
Ялчин – президент МЕМУР – СЕН, Турция. своего рода путеводителем. Новые профсоюзы Далее выступая на английском языке Мир- петное внимание и теплый прием, наполненный
новыми знакомствами и встречами с коллегами
Али Ялчин отметил, что Профессиональные Турции кардинально отличаются от прежних. балат Хабиевич отметил, что «Год 100-летия из Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Мон-
голии и других стран.
объединения всегда играли значительную роль Борются за свободу своего народа, против вся- Международной организации труда, несомнен-
Вне официальной программы международ-
в социально-экономической и политической кого режима, выступают против несправедливо- но, стал важной вехой для всех. В юбилейный ной конференции «Будущее труда: вызовы и
возможности» казахстанскую делегацию при-
жизни Турции. Предпринимаемые правитель- сти, деятельность Конфедерации МЕМУР-СЕН год МОТ подводятся итоги пути, пройденного нял в штаб-квартире Али Ялчин – президент
МЕМУР – СЕН, на которой он выразил бла-
ством шаги по дальнейшей демократизации направлена на борьбу за демократию, защиту организацией – одной из старейших в много- годарность и передал наилучшие пожелания
председателю Федерации профсоюзов РК
турецкого общества позволили профсоюзам прав трудящихся. Он как глава исполнительного сторонней системе, и по достоинству оцени- Əбдірайым Б.Ж.

значительно укрепить свои позиции и акти- органа Турции во всем будет их поддерживать и ваются достижения, которыми был отмечен (печатается в сокращении)

визировать влияние на политической арене способствовать их активному развитию. этот путь. Перемены, с которыми сталкивается Зауреш УМИРБАЕВА
Председатель территориального
государства. После завершения пленарного заседания сфера труда, повсеместно обсуждаются МОТ и объединения профсоюзов г. Алматы

Джулио Дурвал Фуэнтес – президент Лати- международной конференции во второй по- государствами-членами Организации».

ноамериканской и Карибской конфедерации ловине того же дня состоялось заседание 1-Й В динамично меняющемся мире стремитель-

государственных служащих отметил, что с СЕССИИ «ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНО- но меняется и отношения в трудовой сфере и

развитием новых технологий для госслужа- СТЕЙ ЛЮДЕЙ К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ: вместе с положительными аспектами эти из-

щих наступили тяжелые времена, сокращается НО КАК?», где модератором выступил Нуман менения несут за собой множество самых раз-

рынок труда, требуется разработка новых норм Озкан — директор офиса МОТ в Турции. нообразных угроз. Сегодня в мире миллиард

для госслужащих, предусматривающее новые Четвертая промышленная революция, более человек работает дистанционно. Те профес-

социальные гарантии в области образования, известная как «Индустрия 4.0», получила свое сии, которые еще сегодня являются очень вос-

здравоохранения и отдыха. название от инициативы 2011 года, возглавля- требованными, совсем скоро могут оказаться

Арезки Межод – генеральный Секретарь Аф- емой бизнесменами, политиками и учеными, ненужными, либо спрос на них существенно

риканского объединения профсоюзов, подни- которые определили ее как средство повыше- сократится. Рассказал о казахстанской програм-

мая вопрос будущего сферы труда, подчеркнул ния конкурентоспособности обрабатывающей ма цифровой модернизации промышленности

огромную роль Конфедерации МЕМУР-СЕН промышленности Германии через усиленную до 2025 года, о ситуации на рынке труда Казах-

по объединению профсоюзов всех стран, по интеграцию «киберфизических систем», или стана, о том, что «в Казахстане тема будущего

установлению демократию во всем мире. CPS, в заводские процессы. Другими словами, труда широко обсуждается профсоюзами со-

Ерол Киресепи – президент Международной Индустрия 4.0 — производственная сторона, вместно с социальными партнерами на различ-

Организации работодателей: в которой предметы быта, от автомобилей до ных площадках. И становится очевидным, что

- Международная Организация работодате- тостеров, будут подключены к Интернету. совершенствование профессиональных навыков

лей, объединяющая свыше 50 млн. работода- 2-я сессия была посвящена роли институтов и постоянное обучение, в том числе переква-

телей приветствует развитие профсоюзного труда для достойного и стабильного труда: фак- лификация становятся одним из ключевых эле-

движения, рост профсоюзных организаций, ты и концепции. ментов будущего сферы труда и обеспечения

благодаря чему улучшается взаимодействие Первый день международной конференции достойной занятости, искоренения бедности и

работодателей с работниками. Международная был завершен гала-ужином с обширной кон- формирования новой экономики, основанной

Организация работодателей, отмечающая на цертной программой. Всем участником Али на передовых знаниях и возможностях».

следующий год свое 100-летие, в своей дея- Ялчин – президент МЕМУР – СЕН вручил па- В конце своего выступления М.Жақыпов

тельности большое внимание уделяет вопро- мятные подарки. Состоялось фотографирование обращаясь к участникам международной кон-

сам заработной платы работников, гендерной на память. ференции, сказал, что «инициативы, касаю-

политике, качеству заключенных коллективных В работе второго дня конференции принял щиеся будущего сферы труда должны стать

4 ОТРАСЛЬ №15 (1267) 26/04/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА СЕМИНАР ДЛЯ
ЧЛЕНОВ ГОРНО
16 апреля состоялась отчетно-выборная конференция в Пав- профессиональный союз работников культуры, спорта, туризма и МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
лодарском областном филиале ОО «Казахстанский отраслевой информации» избраны Бейсембаева Куралай, Сагимбаева Жания.
профессиональный союз работников культуры, спорта, туризма ПРОФСОЮЗА
и информации». В ней приняли участие 70 делегатов первичных В завершение конференции Светлана Иманкулова вручила по- КАЗПРОФМЕТАЛЛ
профсоюзных организаций области. четную награду Отраслевого профсоюза «Еңбек даңқы» предсе-
дателю ТОПа Павлодарской области Д. Айтжановой за поддержку В период с 16 по 17 апреля т.г. в г. Алматы для
В работе конференции приняла участие председатель ОО отрасли региона, в том числе в решении вопросов работников членов Отраслевого профсоюза в соответствии с
«Казахстанский отраслевой профессиональный союз работ- культуры и спорта, укреплении социального партнерства. планом работ на 2019 год был организован двух-
ников культуры, спорта, туризма и информации» Иманкулова дневный семинар, в котором приняли участие
С.К., председатель территориального объединения профсоюзов - Подобной награды от нашей отрасли до сегодняшнего дня председатели и представители профсоюзных ор-
««Профсоюзный центр Павлодарской области» Айтжанова Д. Н., не удостаивался ни один председатель ТОПа. Пусть это будет ганизаций из 29 предприятий горно-металлурги-
социальные партнеры - заместитель руководителя ГУ «Управление первый шаг к еще более тесному и плодотворному сотрудниче- ческого комплекса Республики Казахстан. Всего
физической культуры и спорта Павлодарской области» Сапариева ству отраслевых и территориальных объединений профсоюзов, в семинаре участвовало 81 человек.
Ф.Б., представитель ГУ «Управление культуры, архивов и доку- - подчеркнула С. Иманкулова.
ментации Павлодарской области» Жапабаева К. Т. С приветственным словом выступил предсе-
датель Отраслевого профсоюза Нуралин А.Ж.,
- Главным достижением нашей с вами совместной слаженной который проинформировал участников семинара
работы, в основе которой лежит доверие, это то, что нашему От- о проводимой работе и существующих проблемах
раслевому профсоюзу удалось вырасти почти в 2 раза и стать
достойным представителем социального партнерства, защища-
ющим интересы и права работников культуры, спорта, туризма
и информации. На сегодняшний день все актуальные проблемы
нашей отрасли поэтапно разрешаются на республиканском и ре-
гиональном уровне. А это невозможно без поддержки и участия
первичных профсоюзных организаций, простых членов профсою-
за, чье доверие мы должны оправдать и решить все их насущные
вопросы - отметила в своем выступлении С. Иманкулова.

Единогласным решением делегатов председателем Павло-
дарского областного филиала ОО «Казахстанский отраслевой
профессиональный союз работников культуры, спорта, туризма
и информации» избрана Козбаева Алмагуль, делегатами на пред-
стоящий в 2020 году VII съезд ОО «Казахстанский отраслевой

III КОНГРЕСС СТОЛИЧНОГО ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ в отрасли. В частности, он отметил о необходи-
И ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА мости изменения действующего пенсионного
законодательства в отношении работников, заня-
III Конгресс Столичного профсоюза Но поскольку 2019 год посвящен молодежи отраслевых профсоюзов, представители тых не только на предприятиях горно-металлур-
строителей и жилищно-коммунального Казахстана, есть смысл делегировать все организации отрасли столицы, а также гического комплекса, но и всех тех, кто работает
хозяйства: «Компетентность молодежи + эти актуальные вопросы молодому поко- средств массовой информации. В рамках в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, а
Трудовое законодательство = Цифровой лению, чтобы они возглавили данный про- Конгресса состоялось награждение номи- также принятия мер по ратификации Конвенции
Казахстан», посвященный Всемирному цесс, тем более что число молодых людей нантов конкурса, посвященного Всемир- МОТ №131 «Об установлении минимальной за-
Дню охраны труда, прошел в Астане. в профсоюзных рядах с каждым годом ному дню охраны труда. Цель проведения работной платы».
увеличивается, - отмечает председатель конкурса: выявление и поощрение лучших
Организатором Конгресса выступил Го- городского филиала «Астана» отраслевого молодых специалистов, добившихся зна- В первый день перед участниками семинара
родской филиал «Астана» общественного профсоюза работников строительного ком- чительных успехов в своей профессии, по выступила Жумагулова А.К. - директор Аста-
объединения «Отраслевой профсоюз ра- плекса и ЖКХ Тлеулес Мадьярова. безопасному ведению работ; формирование нинского филилала ТОО «L-Capital Finance»,
ботников строительного комплекса и жи- у молодежи активной жизненной позиции, которая рассказала о действующей пенсионной
лищно-коммунального хозяйства». В работе Конгресса приняли участие готовности к участию в производственной системе в республике. По завершению обучения
представители министерств, местных ис- и общественной жизни организации. для всех участников была организована экскурсия
- Во главу угла мы по-прежнему ставим полнительных и представительных органов на Шымбулак.
обеспечение цивилизованных условий тру- города Астана, МОТ, ООН, НПП, ФПРК, Лучшие предприятия и представители
да, организацию безопасных рабочих мест. столичных организаций награждены ди- Во второй день семинара в качестве лекторов
пломами и кубками в следующих номина- по вопросам оплаты труда выступили Берешев
циях: «Лучшая организация минимизации С.Х. – доктор экономических наук, директор Ка-
рисков опасных работ» (АО «Астана – Те- захского НИИ труда и Қажыкен М.З. – директор
плотранзит», Филиал компании «Arabtec ТОО «Институт исследований современного
ConsolidatedContractorsLimited»); «Луч- общества», председатель Координационного
ший технический инспектор по охране совета. Берешев С.Х. рассказал о законода-
труда» (Умирбеков И. Х. ТОО «Астана тельных аспектах организации оплаты труда
қалалық-жарық»); на предприятиях Казахстана, Қажыкен М.З.
о Координационном совете и проводимой им
- «Лучший молодой специалист по про- работе. Кроме того, на тему «Геополитическая
фессии» (Алдынгурова Ф.Ж. ГКП на ПХВ и внутриполитическая ситуация в Казахстане
«Астана су арнасы», Серикхалиев С.Б. через призму общегосударственных интересов»
РГП «Госэкспертиза»); Приз зрительских перед участниками семинара выступил Косанов
симпатий «Статуэтка Оскара» за лучший А.С. – известный казахстанский политик и об-
видеоролик «Один день из жизни молодого щественный деятель.
специалиста» был удостоен ТОО «Астана-
горархитектура». г.Алматы

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ НЕФТЯНИКОВ МАНГИСТАУСКОГО РЕГИОНА

Повышение роли первичных профсоюз- альные вопросы дальнейшей модернизации тивах, вопросы исполнения коллективного директора по производственным вопросам
ных организаций в укреплении социального профсоюзной деятельности, укрепления со- договора, планируемые задачи по улучшению ТОО «Мунайтелеком» Агабеком Бидано-
партнерства и коллективно-договорного ре- циального партнерства, улучшения условий социальных условий работников. Обсужда- вым, заместителем директора по производ-
гулирования трудовых отношений, выработ- безопасности и охраны труда. лись предложения для внесения в проект ству ТОО «Управление технологического
ка единых позиций членских организаций нового Отраслевого соглашения, которые транспорта и обслуживания скважин»
по проекту нового Отраслевого соглашения В ходе встречи Талгата Айдинова с ру- будут рассмотрены на очередном заседании Маликом Мендыгалиевым.
на 2020-2022 годы, внесений изменений и ководителем Мангистауского областного Рабочей группы от Отраслевого профсоюза.
дополнений в трудовое законодательство филиала Максатом Рзахановым, председа- На встречах обсуждены вопросы производ-
Республики Казахстан – важнейшая задача телями локальных профсоюзов: АО «Манги- Состоялись встречи и консультации с ру- ственной деятельности. Радует то, что идет
руководящего органа и профсоюзного актива стаумунайгаз» Таргеном Мысамбаевым, АО ководителями нефтяных и сервисных компа- улучшение финансового состояния некото-
КАЗМУНАЙГАЗРОФ. «Каражанбасмунай» Айтбаем Кужуховым, ний: с первым заместителем Генерального рых нерентабельных сервисных компаний.
ТОО «Мунайтелеком» Майрамбаем Сар- директора АО «Мангистаумунайгаз» Кал- Год от года улучшаются взаимоотношения
В Актау в течение нескольких дней состоя- сенбаевым, ТОО «МангистауЭнергоМунай» баем Измухановым, первым Вице-прези- профсоюзов с работодателями. За большой
лись встречи Талгата Айдинова, заместителя Сəлімом Жомартовым, ТОО «Ойл Транспорт дентом АО «Каражанбасмунай» Суиндиком вклад в укрепление и развитие социального
Председателя общественного объединения Корпорейшэн» Маратом Темиркасовым, ТОО Алдашевым; заместителем генерального партнерства, улучшение социальных условий
«Казахстанский отраслевой профессио- «Управление технологического транспорта и директора ТОО «МангистауЭнергоМунай» работников коллектива Генеральный дирек-
нальный союз нефтегазового комплекса» с обслуживания скважин» Куанышем Сисенба- Куанбеком Бигалиевым, заместителем гене- тор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»
председателями локальных профсоюзов и евым, МНУ АО «КазТрансОйл» Амандыком рального директора по производству ТОО Серик Кеулимжаев награжден высшей на-
руководителями предприятий нефтегазового Акшиным обсуждались вопросы состояния «Ойл Контракшэн Компани» Дюсенгали градой КАЗМУНАЙГАЗПРОФ - медалью
комплекса на которых обсуждались акту- социально-трудовых отношений в коллек- Атчибаевым, заместителем генерального «Салалық Кəсіподаққа сіңірген еңбегі үшін».

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №15 (1267) 26/04/2019 5ШАРАЙНА

ІЗДЕНІМПАЗ ҰСТАЗ ТАҒДЫР СЫЙЫ БЛОГОСФЕРА
СЕМКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Толеген КУНАДИЛОВ,
1999 жылы Көкшетау қаласы Ш.Уəлиха- механиктерге, техник-бағдарламашыларға ұсынылған ғылыми мақалалары басылып Председатель филиала
нов атындағы мемлекеттік университетінде арналған. Пəн үйірмесінің нəтижесі бойын- шыққан. Молодежного совета
өз білімін аяқтап, аспирантураға қатысты, ша «Profi - Kz» атты аймақтық студенттік
оқуды жалғастыру мəселесі бойынша, ұсы- жобалар байқауында М. Агапов, К. Сели- 2018 жылы Александр Владимирович «Келешек», город
ныс хатын ұсына отырып, Щучинск қала- верстов, Р. Смирнов І орынға ие болды. бірлесіп жазған монографиясы үшін VI Нур-Султан:
сындағы жоғары техникалық колледжінің 2017 жылы Селиверстов К., Смирнов Р. Бүкілресейлік конкурсында «Педагогика»
математика пəні бойынша оқытушысы ла- студенттерінің жұмыстары Пенза қаласында бағыты бойынша «Үздік монография» «В Казахстане проводятся
уазымына тағайындалып, өз еңбек жолын өткізілген XIV Халықаралық ғылыми-прак- номинациясы бойынша 2 дəрежелі дипло- важные политические рефор-
бастады. тикалық конференциясының мақалалар мымен марапатталған. мы и обновление экономики,
жинағына кіргізіліп, басылып шыққан. направленные на укрепление
Александр Владимирович ғылыми Тақырыбы: «Техникалық студенттермен Жоғары оқу орындар арасында өткізіл- государственности, повышение
жұмыстарымен айналыса отырып, педа- əзірленген навигациялық бағдарламасын ген ғылыми-практикалық конференциясына благосостояния казахстанцев и
гогикалық зерттеу жұмыстарында қазіргі құруда графтар теориясын қолдану». «При- қатысып, А. В. Семкин өз зерттеу жұмыс- развитие страны.
заманға сай өзекті тақырыпты таңдай оты- менение теории графов в создании навига- тарының теориялық ережелері мен нəтиже-
рып,өз əдістемелік өзекті мəселесінде тех- ционной программы студентами техниче- лерінің қорытындыларын баяндама, презен- Программная статья Пер-
никалық бейінге қатысты бəсекеге қабілетті ского колледжа». тация түрінде көрсетіп, жоғары бағаға ие вого Президента страны Нур-
мамандарды даярлауға бағытталған міндет- болған. Жоғары аталған ғылыми-практика- султана Назарбаева «Взгляд в
терді белгілеген. Тақырыбы: «Техникалық Александр Владимирович ғылыми-зерт- лық конференция Қазақстан Республикасы будущее: модернизация обще-
бейініне қатысты колледж студенттерінің теу жұмыстарымен айналыса отырып, педагогика ғылымының профессоры К.А. ственного сознания» говорит
кəсіптік дайындығын жетілдіру факторы əрқашан студенттердің пəнге деген қызы- Айткожинға арналған. (Кокшетау қ. 2014, о том, что именно конкурен-
ретінде математикалық үлгілеу əдісі бой- ғушылықтарын арттырады. Оқытушының 2016; Астана қ. 2015); «Студенттік көктем» тоспособность человека, а не
ынша оқыту». педагогикалық қызметінде 50 астам ғылыми Халықаралық ғылыми-тəжірибелік кон- наличие минеральных ресурсов
жұмыстары бар, оның ішінде 3 əдістемелік ференциясы - А. Мырзахметов атындағы становится фактором успе-
Ол математика пəні бойынша студент- оқу құралы, 1 əдістемелік ұсыныстар жи- Көкшетау университеті. «Қазақстан кəсіп- ха нации. Человек труда был
тердің мамандықтарына сəйкес есептер нағы жарық көрген. ҚР Білім жəне ғылым кері» атты ғылыми-əдістемелік журналында и остается главной опорой
кешенін əзірлей отырып, математика пəні министрлігінің Білім жəне ғылым сала- мақалалары басылып шығарылған (2014 государства, субъектом произ-
бойынша модельдеу оқыту əдістемесін ен- сындағы бақылау комитетімен бекітіліп ж.), Ресей Федерация журналындарына өз водительной силы, участником
гізген. Бұл техникалық бейіндегі колледж еңбектерін ұсына отырып, басып шығарған. повышения экономического раз-
студенттерінің болашақ кəсіптік қызметін- («Омский научный вестник» (2015, 2016, вития страны».
де білім, білік, дағдылар, қызметке деген 2017), «Вестник современной науки» (2016),
сапаларын қалыптастыруға бағытталған «Наука и просвещение» (2017, 2018).
есеп жинағы.
Александр Владимирович үздіксіз ерінбей
А.В. Семкин математика пəнінен модель- жұмыс істеу нəтижесінде бірнеше марапат-
деу оқыту бойынша арнайы курс əзірледі. тау қағаздарының,наградаларының иегері
Осы əзірленген əдістемелік оқу құралы болды. Ол – «Заманауи сабақ-құрылым мен
бойынша Жоғары техникалық колледж құрастыру» атты облыстық байқауының
оқытушыларымен қатар Көкшетау, Павло- жеңімпазы-2013ж.; Ғылым-техника-про-
дар, Омбы, Нижневартовск қалаларының гресс» конкурсының Гран-при иегері; «Үздік
оқу орындарындағы оқытушылары оқу са- педагог - 2013» атағының иегері.
бақтарын əзірлей отырып,сабақ барысында
əзірленген əдістемелік оқу құралымен жиі Жазушы М.Горькийдің айтуы бойынша
қолданатын болды. «Əр баланың жүрегінде көрінбейтін қыл
болады, егер шебер білікті қолымен əуен
«Өндірістік процестерін модельдеу» пəні шертсе,əдемі əн шығады» деген сөз қалған.
бойынша арнайы пəндер оқытушылары Александр Владимирович өз күшін,уақытын
берілген əдістемелік оқу құралын қажетті аямай, əр студенке ерекше көңіл бөліп, өз
көмекші құрал ретінде пайдаланатын болды. білімімен бөлісуге əрқашан дайын болады.

Педагог басшылығымен пəн үйірмесі өз С.ЮСУПОВА,
жұмысын бастады,берілген пəн үйірмесі бо- А.АХМЕТОВА
лашақ техник-механиктерге, тау-кен электр-

ШЫМКЕНТТЕ ӨТКЕН НАУРЫЗ ДУМАН ларының жеңімпазы, Американың
Голливудында өткен орындау-
Шымкент қаласының «Наурыз» Мəдени-спорттық шараға келген Отан» партиясының Шымкент халық аспаптары оркестрі» мен шылық шеберлік чемпионатында
алаңында Қазақстан Республи- көпшілік қауым «Алтыбақан» ая- қалалық филиалы төрағасының «Шамсинур» би тобы, Ш.Қалда- 5 алтын медальды жəне Басжүл-
касы Кəсіподақтар федерация- сындағы жастар айтысын, «Шаш- бірінші орынбасары Нарымбе- яқов атындағы филармонияның, дені жеңіп алған Əлемнің Ұлы
сының Түркістан облысындағы бау тағу», «Бет ашар», «Бесік са- тов Бахадыр, Қазақстан Респуб- Б.Өтепов атындағы «Өнер» дарын Чемпионы Титулының иегері,
жəне Шымкент қаласындағы лар», «Тұсау кесу», тағы басқа ликасы Кəсіподақтар федера- мектебінің, Шымкент қаласының Шардара ауданының құрметті
кəсіподақ ұйымдарының бірле- көріністерін тамашалап, ұлттық циясының «Шымкент қаласы «Саз» мектептерінің, Жастардың азаматы, əнші Мөлдір Бақыт-
се ұйымдастыруымен «28 сəуір спорт ойыны түрлерінен өткізілген жəне Түркістан облысы бойын- уақытын тиімді ұйымдастыру ор- жанқызының орындауында халық
– Дүниежүзілік еңбек қорғау сайыстың «Қазақ күресі», «Қол ша кəсіподақтар орталығы» ау- талығының өнерпаздары əн ай- əні «Майра» жəне Латиф Хамиди-
күні» мерекесіне арналған күресі», «Гір көтеру» мен «Арқан мақтық кəсіподақтар бірлесті- тып, би билеп өнерлерін көрсетті. дің «Бұлбұл» əнін орындап, ке-
«Наурыз-Думан» мерекелік іс-ша- тарту» жарыстарына жанкүйерлік гінің төрағасы Берік Бекжанов Сондай-ақ, «Жеңіл өнеркəсіп жəне ремет даусымен көрермендерді
расы өткізілді. танытты. Жарыс соңында спорт- жиынға қатысушыларды мере- сервис» (№5) колледжінің «Ғасыр- өзіне баулап алды. Ордабасы ау-
тық жарыстардың жеңімпаздарына келерімен құттықтады. лар таңбасы», «Қазақ арулары», данындағы Балтабай Нұрлыбеков
Мерекелік іс-шара аясында Түр- кəсіподақ орталығының арнайы «Томирис» топтары жəне Əбілхан атындағы мектептің мұғалімі Сəу-
кістан облыстық тарихи - өлкета- сертификаттары жəне қаржылай Концерттік бағдарламаға Қа- Қастеев атындағы «Өнер жəне ле Каненованың орындауымен
ну мұражайы мен Шымкент қала- сыйлықтары тапсырылды. зығұрт ауданының «Əжелер дизайн» колледжінің «Гүлсезім» Оспанова Гүлжауһардың «Кəсіп-
лық əдеп-ғұрып жəне салт-дəстүр тобы», «Жұлдыздар», «Таңшол- тобы концерттік номерлер бары- одақ қолдаушым» əнін (маршын)
орталығының ашық есік күндері Мерекелік іс-шараның салта- пан» халықтық би ансамблдері, сында ұлттық сəн-киім үлгілерін айтып, тыңдаушыларды патриот-
өткізіліп, олар мерекелік іс-шараға натты ашылуында Еңбек ардагері «Балауса» би тобы, Шымкент қа- көрсетіп, көпшілікті тəнті етті. тық сезімге баулыды.
келуші кəсіподақ мүшелеріне, қо- Исмат Тұрсынқұлов, Шымкент ласы ардагерлер кеңесі жанынан
нақтарға жəне тұрғындарға тегін қаласы əкімінің орынбасары құрылған «Ақ тілек» əжелер Сонымен бірге Германия, Испа- Түркістан облысының жəне
қызмет жасады. Гүлжан Құрманбекова, «Нұр тобы, «Саз» колледжінің «Қазақ ния, Мəскеу халықаралық байқау- Шымкент қаласының кəсіподақ
ұйымдары бірлесе жалпы 11 киіз
үй тігіп, оның ішінде жəне ашық
алаңда дайындалған арнайы
орындарда мерекелік дастархан
жайып, 500-ден астам адамға
наурыз көже мен палау дайындап
ас берді. Əрбір ас берілген киіз
үйдегі қонақтарға арнап əншілер
домбра жəне баянмен əн шырқап,
арнайы дайындалған топтармен
салт-дəстүр көріністерін көрсетіп,
үлкендердің ризашылықтарын
жəне баталарын алды.

Шымкент қаласы жəне
Түркістан облысы

кəсіподақтар орталығының
баспасөз қызметіQAZAQSTAN KÁSIPODAGY №15 (1267) 26/04/2019 7ПАНАРАМА

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
НА ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Столетний юбилей МОТ Все- - соблюдение работодателями объектов по условиям труда в целях участникам были вручены серти- организованы выставки плакатов,
мирный день охраны труда в те- законных прав и интересов ра- определения состояния безопасно- фикаты. литературы, журналов и газет по
кущем году проведен под девизом: ботников на безопасные условия сти, вредности, тяжести, напряжен- охране труда. В средних школах
«Охрана труда и будущее сферы труда в соответствии с требовани- ности выполняемых работ, гигиены В рамках информационно-разъ- №7, 1, 2, 4 заслушаны отчеты тех-
труда». Обшественное объедине- ями Трудового кодекса Республи- труда, определения соответствия яснительной кампании в первич- нических инспекторов и Производ-
ние «Павлодарская областная ор- ки Казахстан, Законом Республики условий производственной сферы ных профсоюзных организациях ственных советов по безопасности
ганизация Казахстанского отрас- Казахстан «О профессиональных нормативам в области безопас- Общественного объединения про- и охране труда.
левого профессионального союза союзах» и иными нормативно-пра- ности и охраны труда, а также о ведены следующие мероприятия:
работников образования и науки» вовыми актами; порядке выдачи работникам мо- - В Сосновской СОШ, Хмель-
поддержало данную инициативу и лока, лечебно-профилактического - организованы разъяснения ра- ницкой школе-интернате Щербак-
призвало профсоюзные организа- - снижение производственного питания, специальной одежды, ботникам основных положений тинского района были организо-
ции присоединиться к проведению травматизма и профессиональной обеспечения их средствами кол- Трудового кодекса РК, приказов ваны круглые столы, работники
Всемирного дня охраны труда. заболеваемости, совершенствова- лективной защиты за счет средств Министерства труда и социальной школ обсуждали вопросы сниже-
ние и мотивации деятельности тех- работодателя. защиты населения Республики Ка- ния рисков несчастных случаев и
В рамках столетия МОТ 5 апреля нических инспекторов по охране захстан, других государственных профессиональных заболеваний.
2019 года ОО «Павлодарская об- труда. Об этом проинформировала актов в области охраны труда; Коучинг - сессию на тему «Вместе
ластная организация Казахстанско- участников семинара началь- повысим культуру профилактики
го отраслевого профессионального Лучшие технические инспекто- ник испытательной лаборатории - 11 апреля 2019 года в средней охраны труда» провели в Железин-
союза работников образования и ра по охране труда были награж- специализированной организации школе №8 г. Аксу проведен семи- ской ОСШ №1;
науки» проведен семинар: «Безо- дены: Гран-при – Еремина Лилия, ТОО «ТехТоргСнаб» Бигиенова нар на тему: «История МОТ: Без-
пасность и охрана труда в учреж- технический инспектор по охране Айман. опасность труда в цифрах и фак- - Проведены деловые игры, бесе-
дениях образования». труда СОШ №42 города Павлодара; тах», в котором приняли участие ды по вопросам создания условий
1 место – Смирнова Наталья, тех- Опытом работы по обеспечению технические инспектора и предсе- безопасного труда, благодарствен-
В работе семинара приняли уча- нический инспектор КГУ «Средняя условий труда работников, органи- датели первичных профсоюзных ными письмами и грамотами на-
стие главный специалист, техниче- школа №7 города Аксу»; 2 место – зации работы технических инспек- организаций. В средних школах с. граждены технические инспектора
ский инспектор труда отраслевого Адамжанова Райхан, технический торов,взаимодействии профсоюз- Уштерек, Калкаман, им. Кабылбе- по охране труда, а также работники,
профсоюза Алиев Батыр, предсе- инспектор по охране труда КГУ ного комитета и производственных кова, СШ №7 прошел «Консульта- соблюдающие требования по безо-
датели филиалов и первичных про- «Средняя школа №4 города Аксу»; советов поделились Масалимова тивный день», в школы были при- пасности и охране труда на рабочих
фсоюзных организаций, входящих 3 место – Белова Наталья, техниче- А.К., председатель филиала ОО глашены работники медицинских местах в Баянаульском, Успенском,
во внутреннюю структуру Обще- ский инспектор КГУ «Сосновская «Иртышская районная профсоюз- учреждений с темой: «Оказание Павлодарском, Иртышском, Май-
ственного объединения, техниче- средняя школа Щербактинского ная организация работников обра- первой доврачебной медицинской ском районах, районе Аққүлы и
ские инспектора по охране труда. района». Все участники конкурса зования», Оразова Ж.С., техниче- помощи в случае травмы», СЭС – Тереңкөл.
награждены денежными призами, ский инспектор по охране труда «Осторожно клещи», ЧС – «Паво-
Модератором семинара дипломами и благодарственными Луганской СОШ, Павлодарского док и меры осторожности», «Меры Все проведенные мероприятия
Г.А.Науразбаевой отмечено, что письмами областной профсоюзной района, Кривцун С.Н., технический пожарной безопасности в быту», направлены на усиление внима-
одним из основных направлений организации. инспектор по охране труда СОШ государственный инспектор труда ния к проблемам безопасности на
деятельности областной профсоюз- №3 с. Шарбакты, Щербактинского Казанцев А.М. выступил по теме: производстве, улучшение инфор-
ной организации является осущест- Особое внимание было уделено района. «Это должен знать каждый! Основ- мированности работников о су-
вление общественного контроля вопросам обязательной периодиче- ные статьи Трудового кодекса РК». ществующих производственных
соблюдения законодательства о ской аттестации производственных В завершение семинара всем В библиотеках школ города и села рисках, способах защиты от них,
безопасности и охране труда в ор- повышение сознательного отно-
ганизациях сферы образования и шения работников к собственной
науки, создание работодателями безопасности.
здоровых и безопасных условий
труда, снижение производственно- В мероприятиях, проводимых
го травматизма и профессиональ- ОО в рамках Всемирного дня ох-
ной заболеваемости. раны труда, приняли участие ру-
ководители учреждений образова-
В начале семинара в торжествен- ния, учителя, представители других
ной обстановке были подведены категорий, работающих в школах,
итоги областного смотра «Лучший детских садах, внешкольных уч-
технический инспектор по охра- реждениях, члены производствен-
не труда», который состоялся с 14 ных советов, технические инспек-
февраля по 14 марта 2019 года по тора по охране труда.
инициативе ОО «Павлодарская об-
ластная организация Казахстанско- В проведении Всемирного дня
го отраслевого профессионального охраны труда приняли участие око-
союза работников образования и ло 5 тыс. человек.
науки».
Председателями филиалов ОО
Основная цель конкурса: информация о мероприятиях от-
- повышение эффективности осу- ражена в средствах массовой ин-
ществления внутреннего контроля формации.
по безопасности и охраны труда;
Гульшат ДЖАРКЕНОВА,
Павлодарская область

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПОСВЯЩЕН
ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Учитель – профессия универсальная. дет представлять Целиноградский район Пропаганда физической культуры и спорта, Департамента добычи нефти и газа компа-
Именно учитель и учит, и воспитывает, на областном конкурсе «Две звезды». От формирование здорового образа жизни среди нии «Казгермунай» Арыстанбаев Е. Я. и на-
он же способствует развитию вкуса и раз- нашей школы № 41 аула Кабанбай батыра работников являются важными приоритета- чальник промысла месторождения Нуралы
витию творческих способностей своих приняли участие учитель музыки - Копжа- ми в деятельности членских организаций Нагманов С. Ж.
учащихся. Многие наделены еще и пре- сар Жанар и ученица 2 класса - Копжасар КАЗМУНАЙГАЗПРОФ способствующие фор-
красным музыкальным слухом, и певче- Аяулым. Музыкальный дуэт исполнил ле- мированию корпоративного духа и сплочен- Турнир прошел в острой и бескомпромисс-
скими талантами. гендарную песню Р. Рымбаевой «Туған ности членов профсоюза, созданию необхо- ной борьбе, где царило объективное судейство
жер» на слова Э. Асылбек, А. Маклай и димых условий безопасности труда, развитию и дружеское отношение футболистов друг к
Согласно плана Целиноградского фили- музыку Р. Гайсина. Выступление нашего массового спорта в трудовых коллективах и другу. Финальная встреча между командами
ала профсоюза работников образования дуэта было высоко оценено членами жюри. производственных подразделениях. Акшабулак №1 и Нуралы №2 закончилась со
на базе средней школы Тайтөбе, Цели- Исполнительницы были награждены гра- счетом 1:1. Все решила разница забитых и
ноградского района прошел ежегодный, мотой и подарочным сертификатом на 2-х В Кызылординской области 12 апреля 2019 пропущенных мячей, которая была лучше у
ставший традицией музыкальный конкурс дневный отдых в ДОЦ «Дискавери» Боро- года на спортивной площадке месторождении сборной команды Акшабулак №1.
«Екi жұлдыз». вое от Целиноградского филиала профсо- Нуралы состоялся турнир по мини-футболу
юза. Остальные участники были награж- среди работников месторождений Акшабу- Победитель, призеры и участники турни-
В конкурсе приняли участие 18 во- дены ценными подарками и дипломами от лак, Нуралы и Аксай, посвященный Всемир- ра были награждены памятными кубками,
кальных дуэта из школ района. Каждую районного филиала профсоюза работников ному Дню охраны труда, организованный дипломами и денежными призами в разме-
школу представляли самые талантливые образования. локальным профсоюзом работников ТОО СП ре 100 000 тенге за первое место – команда
музыкальные дуэты учитель и ученик. По «Казгермунай». Акшабулак №1, 75 000 тенге за второе ме-
условию конкурса учащийся должен быть Участники конкурса выразили огромную сто – команда Нуралы №2, 50 000 тенге за
в возрасте от 6 до 10 лет и обязательно из благодарность председателю Целиноград- В соревнованиях, которые проводились по третье место – команда Акшабулак №2 и 25
учительской семьи. Каждый дуэт пред- ского филиала профсоюза за организацию круговой системе, приняли участие сборные 000 тенге и грамотой «За волю к победе» -
ставлял свою музыкальную композицию в данного мероприятия. футбольные команды: Акшабулак №1, Акша- команда Нуралы №1. Не остались без вни-
сопровождении видео ролика, использова- булак №2, Нуралы №1 и Нуралы №2. мания организаторов и квалифицированная
ли хореографию. Членам жюри пришлось А.ИНКАРБЕКОВА, судейская коллегия из областной Федерации
нелегко выбрать достойного, который бу- Акмолинская область На открытии турнира с приветственным футбола.
словом выступили заместитель директора


Click to View FlipBook Version