The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№27

ҚАЗАҚСТАН Арнайы
шығарылым

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №27 1231) 20/07/2018

ЕУРОПА МЕН АЗИЯНЫҢ ҚАҚПАСЫ – АҚТӨБЕ

Қазақстан Республикасы үшін Ақтөбе облысының экономикалық және стратегиялық маңызы зор. Оның территория-
сын табиғи байлықтардың айрықша қазынасы деп үлкен сеніммен атауға болады. Аймақ - хром қоры бойынша әлемде
алдыңғы қатарда, оның көлемі 400 миллион тоннадан асады.

Жер қойнауынан титанның жалпырес- бұл жобаны түрік жəне əзірбайжан инвестор- бесжылдық аясында облыста жалпы құны Азық-түлік қауіпсіздігі белдеуі суармалы
публикалық қорының 40% жəне никельдің ларымен бірлесе жүзеге асырады. Сонымен 260 млрд теңге болатын 23 жоба іске асы- жерлерді көбейту, отбасылық шағын ферма-
55% өндіріледі. Облыс территориясында қоса «Ақтөбе» халықаралық əуежайында жүк рылуда. Мысалы, жыл аяғында қуаттылығы лар құру, жылыжайлар мен көкөніс сақтау
көмірсутекті шикізаттың болжанған қоры хабының құрылысы жоспарлануда. жылына 50 мың шаршы метр тұрғын үй бо- қоймаларын салу есебінен нығаюда.
30% құрайды, мұнайдың өнеркəсіптік қоры латын тұрғын үй комбинаты іске қосылады.
бойынша облыс республикамызда үшінші Облыс əлемдік атағы бар кəсіпорында- Ақтөбелік агломерация облыстың индус-
орында. Мұнда алтын, күміс, мыс, мырыш, рымен белгілі. «Қазхром» трансұлттық Маусым айында «Ақтөбе» СПК» индус- триялық-инвестициялық мүмкіндіктерін
кобальт, каолин, фосфорит, мұнай-битум- компаниясы Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, триялық аймағында болашақ бес ірі иннова- айтарлықтай арттырады.
дық жыныстардың жəне құрылыс матери- «Ақтөбе хром қосындылары зауыты», «Ак- циялық өндіріс орнында капсулалар салын-
алдарын өндіру үшін шикізаттардың ірі кен тюбрентген», «Ақтөбе мұнай құрал-жаб- ды. Он ірі зауыт пен отыз орта жəне шағын 2025 жылға Ақтөбе облысы Қазақстанның
орындары бар. дығы зауыты», «Ақтөбе металл құрастыру өнеркəсіп құрылысына есептелген индустри- төрт урбанистік орталықтарының біріне ай-
зауыты». Ақтөбе рельс-арқалығы зауыты да ялық аймақтың жалпы көлемі 200 гектар бо- налады. Бұл уақытта Алға, Қандыағаш секіл-
Еліміздің өнеркəсіптік дамыған ірі айма- дамып келеді. 80 кен өндіруші қатарында лып табылады. Бизнесті дамыту мақсатында ді кіші қалалар мен Хромтау моноқаласын
ғының электроэнергия, газ, сумен қамтылуы «СНПС-Актобемунайгаз», «Казахойл Ак- мұнда инвесторларға жер учаскелері тегін қосқанда, бес ауданның 31 елді мекені оның
жəне білікті кадрлармен қамтамасыз етілуіне тобе» ЖШС, «Урихтау Оперейтинг» ЖШС беріледі, барлық қажетті инфрақұрылым шекарасына енеді. Жергілікті жоғары оқу
орай инвестициялық əлеуеті зор. жəне т.с.с. жүргізілген. орындары негізіндегі ғылыми əлеует даму
тетігін айқындайды.
«Батыс Еуропа - Батыс Қытай» көлік дəлізі Соңғы бес жылда Ақтөбе облысының не- Аграрлық салада да инновацияны жүзеге
Еуропа мен Азияның ең алыс нүктелері гізгі капиталына инвестиция 12,6 млрд АҚШ асыру үшін үлкен мүмкіндіктер ұсынылуда. Дамудың тағы бір бағыты Батыс Қазақстан
арақашықтығын айтарлықтай қысқартты. 628 долларын құрады, оның 36% тікелей шетел- Диверсификация ауыл шаруашылығының жəне Қызылорда облыстары тұрғындарына
шақырымды құрайтын Ақтөбе учаскесі бір- дік салымдар үлесіне тиесілі. Осы кезеңде дамуына тың серпін берді. Соңғы үш жыл қызмет көрсететін медициналық кластердің
неше жыл бұрын пайдалануға берілді. 2020 аймақ аталған көрсеткіш бойынша респу- ішінде азық-түлік дақылдарының көлемі құрылуы болып табылады.
жылы Актөбе-Атырау-Астрахань автокөлік бликада екінші орын алуда. 2015 жыл қоры- бір жарым есе ұлғайды, мал шаруашылығы
жолын қайта жаңарту жұмысы аяқталады. тындысына сəйкес облыс бизнеске қолайлы қарқынды дамуда. Оның негізінде - кардиохирургия, неона-
Көліктік инфроқұрылымды дамытудың келе- ахуал қалыптастыру жөнінен Астанадан кей- тальдық хирургия, трансплантология, экс-
сі басым жобасы «Орталық-Батыс» автожолы інгі екінші орында. Бүгінгі таңда əлемнің Ауыл шаруашылығы министрлігі, Ақтөбе, тракорпоральдық ұрықтандыру. Ақтөбедегі
болып табылады, ол Ақтаудың теңіз портына 100 елімен сенімді сауда қарым-қатынастары Батыс Қазақстан, Қостанай облыстары жəне Жедел медициналық көмек қызметі толық
Астана арқылы шығуды қамтамасыз етеді. орнатылған. «InalcaEurasia» трансұлттық компаниясы жаңартылады. Осы мақсатта облыс əкімдігі
Көліктік-логистикалық орталықтар желісі арасында 100 миллион евроны құрайтын «HemogensHealthCare» түрік компаниясымен
мультимодальдық көліктік дəліз құру нəти- Қазақстанның индустрияландыру Карта- аймақаралық кооперация құру жөніндегі 5,5 млрда теңгеге меморандумға қол қойды.
жесінде кеңейеді. «Қазақстан темір жолы» сына енген инвестициялық жобалар қарқын- келісімге қол қойылды. Ет кластері «Мо-
ды əрі жүйелі жүзеге асырылуда. Екінші лочные истории» ЖШС базасында құрылуда. aktobe.gov.kz сайтының
материалдары бойынша

2 ОТРАСЛЬ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 27 (1231) 20/07/2018

НОВЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИКЕ

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с активом
региона и представителями бизнеса по вопросам проектного управления Третьей модернизации Казахстана, где принял
участие Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Әбдірайым Бақытжан.

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую зации сфер торговли, образования и здраво- грамма развития продуктивной занятости и успешные пилотные проекты внедрения сис­
область Премьер-Министр РК Бакытжан Са- охранения. массового предпринимательства. На реализа- темы «Интеллектуальное месторождение», что
гинтаев провел встречу с активом региона и цию Программы в области в этом году выде- позволяет увеличить объем добычи нефти, сни-
представителями бизнеса по вопросам про- По словам акима, благодаря принимаемым лено 7,3 млрд тг, участниками стали 18,9 тыс. зить затраты, повысить производительность.
ектного управления Третьей модернизации мерам, в т. ч. в рамках проектного управле- человек – это 58% от плана. Трудоустроено
Казахстана, где принял участие Председатель ния, рост региональной экономики по итогам 16 тыс., в том числе на постоянную работу В совещании по системе видеоконференц-
Федерации профсоюзов Республики Казахстан I полугодия составил около 5%, обеспечена — 9,4 тыс. связи также выступили представители ряда
Әбдірайым Бақытжан. динамика по всем социально-экономическим министерств. Первый вице-министр сельского
показателям. По индикаторам базовой инду- О развитии транспорта и логистики, при- хозяйства А. Евниев проинформировал, что за
Открывая совещание Бакытжан Сагинта- стрии: в текущем году в области будет вве- влечении инвестиций рассказал министр по I кв. экспорт сельхозпродукции и продуктов
ев отметил, что для вхождения в тридцатку дено 15 инвестиционных проектов на сумму инвестициям и развитию Ж. Касымбек. Ми- переработки сельхозсырья Актюбинской об-
развитых стран мира Казахстану необходимо инвестиций 76 млрд тг, с созданием 1,4 тыс. нистр доложил, что по итогам пяти месяцев ласти составил $10,48 млн (или 1,47% доля от
обеспечить ежегодный рост экономики на рабочих мест. В 2018 г. планируется модерни- года объем инвестиций в основной капитал общего экспорта), что на 20,8% больше чем за
уровне 5-6%. зация 35 предприятий на сумму инвестиций составил 13,2 млрд тг. Также в рамках про- I кв. прошлого года ($8,67 млн).
55 млрд тг. ектного управления по проекту «Привлечение
Как отметил Б. Сагинтаев, чтобы продол- инвестиций» в 2018 г. запланирован ввод в Вице-министр культуры и спорта Е. Кожага-
жить работу в данном направлении, Прави- По индикаторам ТЭК, с использованием эксплуатацию 12 объектов. панов доложил о ходе развития туризма в Ак-
тельство со своей стороны делает все необ- механизма ГЧП будет проведена газифика- тюбинской области. В регионе в текущем году
ходимое. В прошлом году для формирования ция 14 сел на сумму 4 млрд тг. До конца года «В целях развития транзитного потенциала реализуются 32 проекта с созданием 390 рабо-
новой модели роста был открыт офис про- запланированы геологоразведочные работы по региона в текущем году начата работа по ре- чих мест. Для дальнейшего улучшения показа-
ектного управления. В рамках офиса все 135 скважинам, из которых 18 новых скважин. конструкции участка автомобильной дороги телей в данной сфере, министерство предлагает
региональные показатели роста будут взяты Также будет обеспечена 100% ликвидация бес- республиканского значения “Актобе — Аты- развивать инфраструктуру вдоль магистрали
на контроль. Его основная цель — достигать хозных сетей электроснабжения. рау” участок 160-330 км. Также реализуются «Западная Европа — Западный Китай». Также
указанной вехи, устранять возникающие при семь проектов дорог местного значения про- отмечены перспективы открытия в регионе ин-
этом препятствия, суметь принять правильное «Только по программе “Бизнес-Бастау” пла- тяженностью 102 км, выделено 4,2 млрд тг формационно-туристических центров.
решение. В этой связи сформирован портфель нируется обучить 2,2 тыс. человек с охватом трансфертов из республиканского бюджета. В
проектов Правительства РК по всем наибо- вдвое больше уровня прошлого года. Также текущем году начата работа по проекту строи- О цифровизации отраслей экономики и
лее важным направлениям экономического реализуется проект “Ауылқамқорлық”, в рам- тельства транспортно-логистического центра, дальнейших задачах области в этом направ-
развития. По каждому проекту установлены ках которого определены более 500 предприни- площадью 59,2 тыс. м² с грузооборотом 984 лении доложила вице-министр информации
целевые показатели и ответственные лица, мателей-наставников для сельского населения. тыс. т в год. Кроме того в Актюбинской обла- и коммуникаций Д. Щеглова. По ее словам,
разработаны детальные планы внедрения с Проводимая работа позволит достичь плано- сти будет построено 17 объектов придорожно- в рамках проектного управления в регионе
указанием конкретных результатов и сроков. вых показателей на 2018 г. по индикаторам го сервиса на сумму 1,7 млрд тг», — сообщил ведется поэтапная работа по обеспечению об-
развития массового предпринимательства», Ж. Касымбек разовательных и социальных объектов широ-
«Сегодня по итогам шести месяцев экономи- — сказал аким. кополосным интернетом.
ка страны выросла на 4,1%. 2017 год мы завер- Министр здравоохранения Е. Биртанов,
шили с 4%-ным ростом. Здесь существенным Об экономических возможностях развития в свою очередь, доложил, что в регионе ак- Вице-министр образования Б. Асылова в
является вклад Актюбинской области, которая в области массового предпринимательства, тивно развивается сектор частной медицины. своем выступлении отметила, что в области
завершает полугодие с ростом экономики в модернизации сферы торговли рассказал ми- На сегодняшний день медицинскую помощь реализуются 58 проектов в сфере образования
5,1%», — сказал Премьер-Министр, обозна- нистр национальной экономики Т. Сулейменов. по области оказывают 29 больничных и 126 на сумму 16 млрд тг. В этом году планируется
чив, что по данным областного акимата, до В целом по показателям социально-экономи- амбулаторно–поликлинических организаций открытие 21 объекта дошкольных организа-
конца года показатели не будут ниже 5%. ческого развития за первые пять месяцев в системы здравоохранения. За первые пять ме- ций, к 2020 г. показатель охвата детей составит
регионе сложилась положительная динамика. сяцев инвестиции в основной капитал в здра- 100%. За I кв. 2018 г. объем оказанных обра-
Премьер-Министр также обозначил глав- Вместе с тем, обозначен потенциал области по воохранение составили около 2,4 млрд тг. За зовательны услуг увеличился на 6% и достиг
ную цель разговора — понять, как идет ра- дальнейшей модернизации промышленных I кв. текущего года объем оказанных услуг 19,3 млрд тг. Кроме того, акиматом области
бота в области, какие планы по выявлению и объектов, решению транспортно-логистиче- составил 9,7 млрд тг. На сегодня в сфере здра- проводятся мероприятия по интеллектуаль-
использованию внутренних резервов региона ских вопросов, развитию экспорта продукции, воохранения ведется реализация 24 проектов ному, духовному, нравственному, творческому
для обеспечения структурной модернизации диверсификации АПК. на сумму 12 млрд тг. воспитанию и развитию детей.
экономики, ее качественного и сбалансиро-
ванного роста. Министр труда и социальной защиты насе- Вице-министр энергетики М. Мирзагалиев В ходе встречи также выступили предста-
ления М. Абылкасымова доложила о проводи- сообщил о планах работ и задачах по развитию вители национального бизнеса и иностран-
В свою очередь, аким Актюбинской области мой работе по перетоку трудовых ресурсов, нефтепромышленного комплекса региона. Так, ных инвесторов. Председатель правления
Б. Сапарбаев доложил о проведенной рабо- а также проинформировала об имеющемся Актюбинская область является третьим не- НПП «Атамекен» А. Мырзахметов сообщил
те по достижению целевых индикаторов за I потенциале занятости населения в секторе фтегазодобывающим регионом страны. Вклад об актуальных вопросах развития массового
полугодие и планах до конца года. В регионе МСБ. В Актюбинской области в I кв. 2018 г. области в объемы нефтегазодобычи составляет предпринимательства и участия бизнеса в про-
в рамках проектного управления ведется си- численность рабочей силы составила 435 тыс. около 9%. Основные индикаторы развития с ектном управлении региона. Он отметил, что
стематическая работа по 12 направлениям: человек, из них заняты 414 тыс. начала года показывают положительную ди- вклад МСБ в ВВП составляет 18,3%. Вместе
базовая индустриализация, топливно-энерге- намику. с тем, с учетом роста показателей несырьевой
тический комплекс, привлечение инвестиций, М. Абылкасымова проинформировала, что сферы на 12%, планируется проработать вопрос
производительная занятость, а также развитие для дальнейшего повышения доходов и заня- Также вице-министр энергетики проинфор- укрупнения бизнеса в секторе обрабатывающей
АПК, массового предпринимательства, ИКТ, тости населения необходимо стимулировать мировал о цифровизации и технологической промышленности. В этих сферах сегодня ра-
транспорта и логистики, туризма и модерни- развитие бизнеса. Министр подчеркнула, что модернизации. По его словам, уже имеются ботают порядка 52 тыс. представителей МСБ.
главным инструментом здесь является Про-
В ходе рассмотрения текущего статуса работ
проектного управления области Заместитель
Премьер-Министра Е. Досаев сообщил, что
в регионе за три месяца произошли большие
изменения. Имеется огромный потенциал в
сфере производства и переработки сельхозпро-
дукции. Е. Досаев заверил, что в предстоящие
три месяца Правительство готово вместе рабо-
тать по новым инфраструктурным проектам.
Также он напомнил, что Актобе претендует
на звание четвертого мегаполиса республики.

В завершении встречи Бакытжан Сагинтаев
отметил важность диверсификации экономики
как региона, так и страны в целом, и необ-
ходимость подготовки квалифицированных
кадров для новой экономики. В Казахстане
принимаются системные меры по развитию
всей цепочки повышения качества человече-
ского капитала: начиная с модернизации систе-
мы образования и обеспечения дальнейшего
трудоустройства, специальными курсами для
предпринимателей, и заканчивания развитием

www.primeminister.kz

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] КӨКЕЙКЕСТІ 3

№ 27 1231) 20/07/2018

БАТЫС ӨҢІРІНІҢ Бүгінгі күні 1086 еңбек шарты жасалды,
КӘСІПОДАҚТАРЫ 130-дан астам азаматтардың өтініштері қа-
БІРЛІКТІ ТУ ЕТЕДІ ралды, олардың қорытындысы бойынша
120 ұйым тексеруден өткізілді, мемлекет-
Ақтөбе облысының кәсіподақ орталығы 128 803 тік еңбек инспекторлары 86 нұсқама мен
кәсіподақ мүшелері бар 1137 бастауыш және 25 ескерту жасады.
25 жергілікті кәсіподақ ұйымының, 1 облыстық
ұйымның, Қазақстан Республикасының Жыл сайын Кəсіподақтар орталығының
Кәсіподақтар федерациясының мүшесі болатын веб-сайтының келушілер саны артып келеді,
25 филиалдың қызметін үйлестіреді. орталықтың бастамасымен облыс əкімдігі
сайтында «Əлеуметтік əріптестік» бөлімі
Ақтөбе облысының кəсіподақ орталығы орталығын жаңғырту пекторлар ұсынылып бекітілді. орналастырылды.
128 803 кəсіподақ мүшелері бар 1137 баста- Жол картасы əзірленді. Облыста 4771 кəсіпорынмен өндірістік
уыш жəне 25 жергілікті кəсіподақ ұйы- Осы жылдың мамыр-маусым айларында,
мының, 1 облыстық ұйымның, Қазақстан Кəсіпорындар мен процестерді тұрақтандыру, еңбек құқықта- біздің қолдауымызбен бастауыш кəсіподақ
Республикасының Кəсіподақтар федера- ұйымдардағы еңбек қа- рын қамтамасыз ету жəне қызметкерлерді ұйымдары құрылуда. Мысалы, 2018 жыл-
циясының мүшесі болатын 25 филиалдың тынастарын реттеудің негізгі қолданыс- жұмысқа орналастыру саласындағы ынты- дың 6 айында білім, кəсіпкерлік жəне мем-
қызметін үйлестіреді. тағы əдісі - ұжымдық келісімдер. Облыс- мақтастық туралы облыстық əкімдік, ау- лекеттік мекемелерде кəсіподақтардың
тағы кəсіпорындардың 80%-ы ұжымдық мақтық кəсіподақтар бірлестігі жəне жұмыс 500-ден астам мүшесі бар 11 жаңа кəсіподақ
Ай сайын, бекітілген кестеге сəйкес об- келісімшарттармен қамтылған, олардың беруші арасындағы өзара түсіністік туралы ұйымы құрылды.
лыстың бастауыш кəсіподақ ұйымдарымен жалпы саны - 8561 ұжымдық шарт. үшжақты меморандумға қол қойылды, нəти-
кездесулер өткізіліп, тұрақты түрде қоғам- жесінде 518 кəсіпорын жалақыны арттырды. Аталмыш мəселелер кəсіподақ тарапынан
дық қабылдау жүргізіледі. Жалпы 30-дан Кəсіподақ ұйымдары бар кəсіпорындар қатан бақылауда ұсталады. Осы ретте біз
астам облыстық ірі кəсіпорындар мен ме- ұжымдық шартпен 100% қамтылған. Сондай-ақ, облыстың кəсіподақтары жаңа форматтағы тəсілдерді пайдалана оты-
кемелерді аралап шықтық. Аталған кезде- еңбек дауларына байланысты сұрақтарға рып, «Ақтөбе мыс» компаниясы, «Анвар»
сулерде негізгі назар ұжымдық шарттың Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау ерекше көңіл бөледі. компаниясы секілді басқа да үлкен кəсіпо-
міндеттерін орындауға бағытталды. жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асыру рындармен жұмысты жалғастырамыз.
мақсатында облыстың кəсіпорындарында Облыстық сотпен бірлесіп Кəсіподақтар
2018-2019 жылдарға арналған Кəсіподақ 870 өндірістік кеңестер құрылды. Өндірістік орталығында Татуластыру орталығы, «Еуро- Бастауыш кəсіподақтар ұйымдары мүше-
кеңестермен жалпы 1475 техникалық инс- палық құқық жəне адам құқықтары» жеке лерінің өтініштеріне сəйкес Кəсіподақтар
қор институтымен құқықтық қызмет жəне орталығының жанынан Батыс аймақтық
көмек көрсету орталығы ашылды. оқу орталығын ашу қарастырылуда. Бұл өз
алдына аймақтар арасындағы тəжірибе ал-
Əлеуметтік серіктестік пен əлеуметтік масуға да бір үлесін қосады деп ойлаймын.
жəне еңбек қатынастарын реттеу жөнін-
дегі аймақтық үшжақты комиссияның Жəне де əріптестерімізге үнемі қолдау
шешімімен Ақтөбе облысында 2018-2020 көрсетіліп отырады. Сондай-ақ, біздің
жылдарға арналған еңбекті қорғау жəне Кəсіподақтар орталығының тарапынан бар-
оны қамтамасыз ететін «Қауіпсіз еңбек» лық салалық жəне жергілікті кəсіподақтар
бағдарламасы бекітілді, осы бағыттағы филиалдарымен, бастауыш кəсіподақтар
жұмыс жалғасуда. ұйымдарымен тығыз қарым-қатынастар
орнатылған.
Облыстың кəсіподақтары «Еңбек шар-
тын жасаңыз!» акциясына белсенді түрде Облыстағы спорттық, мəдениетке қатыс-
қатысады. ты барлық іс-шараларды бірлесе атқарып
жүрміз, түрлі жиындар мен конкурстар, ме-
рекелік шаралар, акциялар мен зауыттардың
мерейтойларын атап өтеміз. Бұл бірлескен
жұмыстардың нəтижесі облыстағы кəсіпо-
дақтар бағытының тұрақтылығына жəне бір
болуына тікелей ықпалын тигізуде.

Жалпы, біздің алдарымызға қойған мəсе-
лелерді бірлесе шешудеміз, осы жұмысты
əрі қарай белсенді түрде атқаруға дайын
екенімізге мол сенім білдіремін.

Алтынбек ƏМІРҒАЛИЕВ,
Ақтөбе облысы Кəсіподақтар

орталығының төрағасы

ИТОГИ РАЗВИТИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2018 г.

4 АҚТӨБЕ ӨҢІРІ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 27 1231) 20/07/2018

ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ Б.САҒЫНТАЕВ ЖӘНЕ ҚР КӘСІПОДАҚТАР

Қазақстан Республика- АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК және
сы Премьер-Министрі
Бақытжан Сағынтаев
Ақтөбе облысында
жұмыс сапарымен
болды. Жұмыс сапары
аясында Премьер-
Министр өңірдегі
бірқатар өнеркәсіптік
және әлеуметтік ны-
сандарды аралады.
Премьер-Министр
бастаған өкілдік
құрамында ҚР
Кәсіподақтар
федерациясының
Төрағасы Бақытжан
Әбдірайым болды.

Премьер-Министр өңірдің ірі Б. Сапарбаев «Ақтөбе» индустри- станциясын, сонымен қатар Жекпе- Заманауи деңгейдегі генетикалық патологиямен жүгінген. Аталған
кəсіпорындарында Индустрия- ялық аймағының аумағында жүзеге Жек сарайын аралады. зертханасы бар Экстракорпоральді мəселенің өзектілігі маңызды
лық-инновациялық даму мемле- асырылып жатқан жобалар тура- ұрықтандыру орталығы ашылды», жобаның іске асырылуына себеп
кеттік бағдарламасының іске лы, сондай-ақ өңірдің өнеркəсіптік Медициналық ұйымдарды аралау — деді А. Қалиев, ол сонымен қа- болды. Осылайша, Орталық 2017
асырылуымен, Индустрия 4.0 кəсіпорындарын цифрландыру кезінде денсаулық сақтау басқарма- тар медицина кластерін дамытудың ж. желтоқсан айында пайдалануға
элементтерін енгізумен жəне жəне технологиялық жаңғырту бой- сының басшысы А. Қалиев Ақтөбе бұдан кейінгі жоспарлары туралы берілді, ал биылғы жылдың басын-
денсаулық сақтау жəне спорт ин- ынша жүргізіліп жатқан жұмыстар облысының денсаулық сақтаудағы баяндады. да кепілдендірілген тегін меди-
фрақұрылымдарын жаңғырту ша- туралы баяндады. жоғары əлеуетін тиімді пайдалану циналық көмек көлемі механизмі
раларымен танысты. Бұл туралы мақсатында өңір тұрғындарына көр- Бақытжан Сағынтаев «Daru арқылы емделушілерді қабылдай
ҚР Премьер-Министрінің ресми «Ақтөбе» индустриялық аймағы сетілетін медициналық көмектің Zharygy» заманауи офтальмология- бастады. Орталықтың стационары
сайты хабарлады. 200 га аумақты қамтиды. Бүгінгі сапасын жақсарту үшін денсаулық лық клиникасында болды. Меди- 60 төсек-орынға жəне күніне 500 рет
таңда жеті жоба құрылысы жүр- сақтау инфрақұрылымын кешенді циналық мекеме əлемдік сапа жəне қабылдауға шақталған.
Ақтөбе қаласының дамуымен гізіліп жатыр. Биыл 29,4 млрд теңге жаңғырту іске асырылып жатқанын қауіпсіздік стандарттарына сай ке-
танысу Индустриялық-иннова- сомасына 508 жаңа жұмыс орнын айтты. летін АҚШ, Швейцария, Германия, Диагностикалық бөлімді аралау
циялық даму мемлекеттік бағдар- ашумен төрт жобаны пайдалануға Жапония елдерінің жоғары техно- кезінде Премьер-Министрге жаңа
ламасы аясында 2017 жылдың беру жоспарланған. «Облыста бауыр мен бүйрек логиялық жабдықтарымен жəне цифрлық жобалар туралы баян-
соңында іске асырылған «Қа- трансплантациясы (2 жыл ішінде инновациялық технологияларымен далды. «Daru Zharygy» орталығы-
зақстан мұнай жабдықтары зауы- Облыс əкімінің орынбасары 37 бүйрек ауыстыру жəне 12 ба- жарақталған. ның директоры Ғ. Елеуов клиника
ты» ЖШС нысанында басталды. С. Төленбергенов өз кезегінде уыр ауыстыру оталары жасалды), «Medelement» медициналық ақпа-
өңірдегі жол бойындағы сервисті үлкен буындарды эндопротездеу, Қазақстанда жыл сайын офталь- раттық жүйесімен жарақталғанын
Премьер-Министр цехте жоға- дамыту жəне автожолдарды жөн- эндо-бейнехиругиялық емдеу тəсіл- мологтарға 1 млн жуық адамның айтты. Қазіргі кезде «Қамқор»
ры қысымда жұмыс істейтін деу жоспарын жүзеге асыру тура- дерінің кең ауқымы тəрізді бірегей жүгінуі тіркеледі, оның ішінде 400 жүйелері жəне «Damumed» мо-
қондырғыларды əзірлеудің жəне лы баяндады. Осылайша, Мемлекет емдеу технологиялары игерілді. мыңы – бірінші реттік офтальмо-
блоктық-жиынтықты жабдықтар- басшысының жақсы жəне қанағат-
дың технологиялық үдерісімен танарлық жағдайдағы автожолдар-
танысты. дың 90% үлесіне 2022 жылға қарай
қол жеткізу жөніндегі тапсырмасын
Зауытты аралау барысында орындау аясында жыл сайын жол
«ҚМЖЗ» ЖШС директоры жөндеу жұмыстарының көлемі ар-
А. Кашлаев зауытта өндірілетін тып келеді.
өнім сапасының пайызы 96% аса-
тынын айтты. Осылайша, өндіріс «Ақтөбе облысының аумағын-
көлемі бірінші жарты жылдықта дағы республикалық маңызы бар
жалпы сомасы 3,6 млрд теңгеге автокөлік жолдарының желісі 1897
шамамен 5 мың т құрады. Шыға- шақырымды құрайды. 2016 жылы
рылған құбырлар ұңғымадан сы- 99 шақырым жөнделді, 2017 жылы
ртқа газ немесе сұйық флюидты — 302 шақырым, биыл жалпы со-
тасымалдауға, бұрғылау кезінде масы 35,7 млрд теңгеге 404 шақы-
жəне оларды одан кейінгі пайда- рым жол жөндеу жоспарланған,
лану үшін мұнай мен газ ұңғы- ал 2019 жылы 43,6 млрд теңгеге
маларын бекітуге, сондай-ақ 452 км жөндеу болжанған», — деді
суды, пайдалы қазбаларды жəне С. Төленбергенов.
т.б. іздеу кезінде ұңғымаларды
бұрғылау үшін пайдаланылады. «ҚазАвтоЖол» ҰК басқарма
Сондай-ақ, блоктық-жиынтықты төрағасы Е. Кизатов KazWay па-
жабдық жол жəне құрылыс үшін вильон-сервисінің жұмысын та-
битум мен мазут алуға, ал қондыр- ныстырды. Оның айтуынша, биыл
ғылар ұңғымаларды бұрғылауға Ақтөбе облысының аумағында
арналған. республикалық автожолдар мен
«Батыс Еуропа — Батыс Қытай»
Бұдан өзге, Б. Сағынтаевқа кə- халықаралық транзиттік дəлізінің
сіпорынды дамыту перспектива- бойында ұзындығы 609 шақырым
лары туралы баяндалды. Шетелдік болатын осыған ұқсас жеті пави-
инвесторлармен бірлесе отырып, льон орнату жоспарланып отыр.
жалпы инвестициялар көлемі 16
млрд теңге болатын жəне 100 жаңа Жұмыс сапары аясында Бақыт-
жұмыс орнын құрумен «Көміртек жан Сағынтаев сонымен қатар
күйесі өндірісі» жаңа жобасын мемлекеттік-жекеменшік қағидаты
жүзеге асыру жоспарланып отыр. бойынша іске асырылған бірқатар
Жобаның қуаттылығы жылына əлеуметтік нысандарды: «Daru
50 мың т күйені құрайды. Zharygy» офтальмологиялық орта-
лығын, «Алғашқы көмек» ЖШС
Зауытты тексергеннен кей- орталық жедел жəне шұғыл көмек
ін Ақтөбе облысының əкімі

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] АҚТӨБЕ ӨҢІРІ 5

№ 27 1231) 20/07/2018

ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ Б.ӘБДІРАЙЫМ

ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПОРЫНДАРЫН АРАЛАДЫ

бильді қосымшасы енгізіліп жатыр. Денсаулық сақтау инфрақұ- Станция ең заманауи жабдықтар- өңірдегі санитарлық автокөлікке автомобиль бар.
МАЖ интеграциясы арқасында рылымының дамуымен танысу мен жарақталғанын айта кету ке- жерсеріктік мониторинг жүргізу «Реанимобиль барлық қажет-
дəрігерлер адамның денсаулығы- «Алғашқы көмек» ЖШС жедел рек. Облыс жұртшылығынан қоңы- үшін ресурстармен жарақталған.
ның толық жай-күйін бақылай жəне шұғыл медициналық көмек рауларды қабылдау үшін «103» ті аппаратурамен жарақталған.
алады, алдын-ала онлайн-тіркеудің қалалық станциясын көру бары- бойынша 15 пультке бірыңғай «Алғашқы көмек» ЖШС ди- Дефимонитор аппараты электро-
арқасында емханалардағы кезектер сында жалғасты. Жоба түрік инве- call-орталық құрылған, қоңырау- ректорының орынбасары Г. Топчу кардиограмма түсіруге арналған.
азаяды. Емделушілер дəрігердің сторлармен бірлесіп МЖƏ аясында лар қабылданған соң медициналық бірыңғай ақпараттық-талдамдық Ересектер мен балаларға арналған
кеңестерін, рецептілер, еңбекке іске асырылған. Биыл наурыздан іріктеулер жүргізіледі. Онлайн ре- call-орталық жұмысымен қатар ауыстырылатын блоктары бар», —
жарамсыздық парағын, жүргізіл- бастап Жедел медициналық көмек жимде тұрғындардан келіп түскен электронды шақыру картасы ен- деді «Алғашқы көмек» ЖШС ди-
ген зерттеулер нəтижелерін үйден орталық станциясы жұмыс істей қоңырауларды «Алғашқы көмек» гізілгенін жəне жүгінуді қабылдау ректоры Б. Түрметов.
шықпай-ақ ала алады. бастады, оның қуаттылығы жылы- ЖШС оқытылған мамандары қа- кезінде гео-кодтау процедурасы
на 75 000 шақыру жəне 28 сани- былдап, қадағалайды. Орталық жүргізілетінін хабарлады. Шақыр- 2018 жылдың 6 айының ішінде
Ақтөбе облысы əкімдігінің де- тарлық автомашинаға арналған жедел медициналық жəрдем қыз- тулар жедел медициналық көмек адамдар барлығы 177 472 рет жү-
ректеріне сəйкес, бүгінгі таңда ме- автогаражы бар. меттерімен, ІІД, ТЖ, өрт сөндіру жүргізушісінің GPS-навигаторын- гінген. Жаңа цифрлық технология-
дициналық ақпараттық жүйелер- қызметі, санитарлық авиация ор- да жəне дəрігердің (фельдшердің) лар жүрек-қантамыр жүйесі ауру-
мен ұйымдардың 81% қамтылған. Аралау кезінде Премьер- гандарымен, апаттар медицина- планшетінде көрінеді. Бүгінгі ларымен сырқаттанған науқастарға
2019 жылдың соңына дейін бұл Министр жедел жəрдем станция- сы өңірлік орталығымен, шұғыл таңда желіде тəулік бойы замана- қызмет көрсету сапасын жақсар-
деңгей 100% жеткізіледі. Сонымен сының құрылымдық бөлімшелерін жағдайлардағы науқастарды қа- уи медициналық жабдықтармен туға, кешігіп орындалатын шақы-
қатар, өңірде а.ж. 1 шілдесінен көріп, диспетчер бөлімінің, call-ор- былдайтын қаладағы АМСК жəне жарақталған 16 реанимобиль, ртулар санын азайтуға, сонымен
бастап медициналық құжаттаманы талықтың, жедел жəрдем бригада- стационарларымен жедел байланыс 2 диагностикалық автомобиль қатар жол-көлік оқиғасы орын
қағазсыз жүргізуге көшу жобасы сының жұмысымен танысып, ме- құралдарымен қамтамасыз етілген, жұмыс істейді, сондай-ақ шұғыл алған жерлерге уақытылы жетуге
енгізілген. кеменің қызметкерлерімен кездесті. медициналық көмек көрсететін 16 мүмкіндік береді.

Өңірдегі МЖƏ жобаларымен та-
нысу аясында Бақытжан Сағынта-
ев сонымен қатар республикалық
жəне халықаралық деңгейдегі ірі
спорттық жарыстарды өткізуге
арналған «Жекпе-жек сарайын»
барып көрді.

Дене шынықтыру жəне спорт
басқармасының басшысы М. Ма-
хамбетов ғимарат тұғырдағы түрлі
жинамалы-құрастырмалы замана-
уи рингтермен, күресуге арналған
кілемдермен, татамилермен жəне
жаттығуға арналған басқа да спорт-
тық жабдықтармен жарақталғанын
айтты.

Облыс əкімдігінің деректері
бойынша денсаулық сақтауды,
мəдениет пен спортты дамыту-
дың мемлекеттік бағдарламалары
аясындағы көптеген жобалар мем-
лекеттік-жекеменшік əріптестік
жəне бизнестің əлеуметтік жауап-
кершілігі қағидаты бойынша іске
асырылып жатыр. Бүгінде өңірде
жалпы инвестициялар портфелі
43 млрд теңге болатын 108 МЖƏ
жобалары жүргізілуде.

Ақтөбеде МЖƏ механизмі бой-
ынша Мұз сарайы, Хоккей модулі,
Теннис орталығы жəне Жеңіл ат-
летика манежі салынып жатыр.
Жастар арасында спортты наси-
хаттау жəне салауатты өмір сал-
ты дағдыларын телу мақсатында
Ақтөбеде 14 street workout алаң
мен скейт-парк салынған. Облыста
28 балалар мен жасөспірімдерге
арналған спорт мектептері бар,
оның ішінде 6-уы — арнайы мек-
теп. Бұл мектептерде 17 мыңнан
астам оқушы 47 спорт түрі бойын-
ша жаттығады.

Барлығы облыста 1670 спорт
нысаны бар. Оның ішінде: 17 ста-
дион, спорт сарайы, 14 спорт ке-
шені, 981 спорттық құрылымдар,
33 хоккей жəне 28 теннис корты,
6 шаңғы базасы, 9 жүзу бассейні,
544 спортзал жəне т.б. бар.

Еске салайық, Премьер-
Министр Бақытжан Сағынтаев
Мемлекет басшысының тапсыр-
масы бойынша өңірлерде жұмыс
сапарын жалғастыруда. Осыған
дейін Атырау, Қарағанды, Қо-
станай, Қызылорда, Маңғыстау,
Оңтүстік Қазақстан жəне Ақмола
облыстарында жұмыс сапарла-
рымен болды.

6 ФАКТЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 27 (1231) 20/07/2018

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КОМПАНИЙ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» ПРОШЕЛ В АКТОБЕ

Мероприятие республиканского Модератором совещания высту- страны. Среднемесячная номи- необеспечение достойных условий предприятиях рассказали первые
уровня состоялось на базе офиса пил Аким области Б.Сапарбаев, нальная заработная плата в этих труда. Вторая причина – низкий руководители таких флагманов
АО «СНПС-Актобемунайгаз», в говоря о профилактике возникно- регионах составляет 208 тысяч уровень ведения социального экономики, как АО «СНПС-Акто-
нем приняли участие стороны со- вения коллективных трудовых спо- тенге, что на 37 процентов выше диалога. Министр предложила бемунайгаз», ТОО «Тенгизшевро-
циального партнерства: Министр ров в организациях нашей области, республиканского показателя. взять на вооружение всем регио- ил», АО НК «Казмунайгаз», ТОО
труда и социальной защиты насе- глава региона напомнил: нам и крупным компаниям опыт «Карачаганак Петролиум Оперей-
ления РК Абылкасымова Мадина Мадина Абылкасымова перечис- АО «Самрук-Қазына» по состав- тинг Б.В.», ТОО «Бургылау».
Ерасыловна, Аким Актюбинской - Как вы знаете, первый респу- лила задачи, изложенные в новом лению Индекса социальной ста-
области Сапарбаев Б.М., замести- бликанский форум по социальной Генеральном соглашении между бильности, который позволяет Своим видением ситуации по-
тели Акимов Мангистауской, За- ответственности бизнеса прошел Правительством РК, республикан- оценить кадровую и социальную делился и выступил с докладом
падно-Казахстанской, Атырауской десять лет назад в Жезказгане, скими объединениями работодате- политику компаний через настро- Заместитель Председателя ФПРК
области, руководители Националь- именно тогда Президент страны лей и объединениями профсоюзов, ения и мнения производственных Тогжанов М.Л. на тему «Участие
ной палаты предпринимателей призвал бизнес принять принципы подписанном в январе 2018 года. работников. Было сказано также профсоюзов в коллективно-дого-
«Атамекен», Заместитель Пред- корпоративной социальной ответ- Констатировала, что за последние об обеспечении безопасных усло- ворных отношениях с работодате-
седателя Федерации профсоюзов ственности. В нашей области уде- пять лет более половины трудовых вий труда, недопущении массового лями», рассказал о коллективных
РК Тогжанов Марат Лукпанович, ляется особое внимание самочув- конфликтов произошли в основ- высвобождения, фактов дискрими- договорах и новых формах соци-
профсоюзные лидеры Западного ствию населения. Было подписано ном в нефтегазовой сфере в Ман- нации при реализации трудовых ального партнерства. В заключе-
региона, представители местной 4 700 меморандумов с руководи- гыстауской, Атырауской, Западно-­ прав работников в компаниях с нии, участники семинара обме-
исполнительной власти, а также телями предприятий крупного и Казахстанской областях. Одной из иностранным содержанием. нялись мнениями по ключевым
руководители крупных предпри- среднего бизнеса. У нас нет за- главных причин стало отсутствие вопросам социального партнерств.
ятий четырех областей. долженности по заработной плате, внимания работодателя к вопросам О развитии корпоративной соци-
лишь семь предприятий, которые формирования заработной платы и альной ответственности на своих avestnik.kz
В первой половине дня были рас- проходят процедуру реабилитации
смотрены вопросы деятельности, и банкротства, должны выплатить
роль профсоюзов трехсторонних зарплату своим работникам. На
комиссий по социальному партнер- особом контроле находятся во-
ству и регулированию трудовых от- просы сокращения численности
ношений. О наработках по повы- и штата работников, создания по-
шению эффективности управления стоянных рабочих мест.
социально-трудовыми отношения-
ми и коммуникациями рассказали Министр труда и социальной
представители Центра социального защиты населения выступила с
взаимодействия и коммуникаций докладом о мерах по регулиро-
АО «Самрук-Қазына». ванию трудовых отношений. Она
озвучила статистику:
Вторая половина дня прошла
с участием министра труда и со- - Всего в Мангыстауской, Аты-
циальной защиты населения РК рауской, Западно-Казахстанской и
Мадины Абылкасымовой, акима Актюбинской областях действует
области Бердыбека Сапарбаева, а свыше 20 тысяч активных пред-
также Заместителем Председателя приятий, в которых трудятся более
Федерации профсоюзов РК Тогжа- миллиона наемных работников,
нов Марат Лукпановичем. это составляет 16 процентов от
общего количества работников

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ДОКЛАДА МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МАДИНЫ АБЫЛКАСЫМОВОЙ

БАҚ АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ АКБ ТУРАЛЫ 7

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 27 (1231) 20/07/2018

INFOZAKON.KZ AIKYN.KZ

Центр правовой службы Кәсіпшінің кәдесіне жарайтын одақ
и помощи открылся
в городе Актобе Ақтөбе облысындағы Кәсіподақт­ ар орталығына 128 мыңнан реттеу, әлеуметтік әділдік пен лайықты еңбек жағдайын жасау
астам кәсіпшілер одағы мүше. Бұл орталық – облыстағы жалғыз және соған тиісті төлем ақымен қамтамасыз етуді, оны ұйымда-
В процессе построения в Республ­ ике Казахстан правового ұйымнан бастап, мыңнан астам бастауыш және 25 жергілікті стыруды басты мақсат-міндетіне балаған кәсіпшілер одағының
государства вопросы правового воспитания имеют первосте- ұйымның, сондай-ақ еліміздегі Кәсіподақ федерациясына мүше жұмысы аса жауапты іс. Кәсіпорындар мен ұйымдардағы еңбек
пенное и важнейшее значение. тағы 25 филиалдың қызметін үйлестіреді. Кәсіпшілер одағының қатынастарын реттеудің негізгі қолданыс­тағы әдісі – ұжымдық
аймақтағы бірлестіктеріне жүктелген жаңа міндеттің бірі – мүше- келісім. Облыста 8,6 мың астам ұжымдық келісімшарт бар. Бү-
Так, Постановление, подписанное Президентом Республики лерінің санын көбейту және ұйымдастыру ісін жөнге қою. Мұны гінде әлеуметтік салаға бағдарланған ұжымдық келісім – еңбек
Казахстан, Н.А. Назарбаевым, «О мерах по осуществлению осы салаға жауапты федерация табыст­ аған болатын. Биылғы ортасындағы тұрақты климат кепілі.
правового всеобуча» от 21 июня 1995 года за №2347 заложил алғашқы жарты жылдықта білім, кәсіпкерлік және мемлекеттік
основы для правового всеобуча. мекемелерде бес жүздей мүшесі бар 11 жаңа кәсіподақ ұйымы Кәсіподағы бар кәсіпорындар ұжымдық шартпен толық
құрылды. 2018-2019 жылдарға арналған Кәсіподақ орталығын қамтылған. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі
Президент страны неоднократно указывал, что задачей жаңғырт­ удың Жол картасы әзірленді. бақылауды жүзеге асыру мақсатында облыстық кәсіпорындарда
всех государственных органов является воспитание правовой 870 өндірістік кеңес құрылды. Eндіріс тік кеңес ұсынысымен 1,5
культуры населения как одного из важных вопросов соци- Ақтөбе облысы әкімдігі мен жұмыс беруші бірлестіктердің мың техникалық инспектор бекітілді. Облыстағы төрт мыңдай
альной модернизации. Так, в Послании Президента «Ка- арасында 2018- 2020 жылдарға арналған облыс­тық Келісімге қол кәсіпо­ рын меморандумға қол қойды. Осындағы сотпен бірлесіп
захстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, қойылды. Еліміздегі еңбек заңнамасын сақтай отырып, кез келген Кәсіподақ орталығында Татуласу орталығы ашылды...
единое будущее» отмечается, что «при движении в число ұжымдағы әлеуметтік ахуалды әріптестік қарым-қатынас арқылы
30 развитых стран мира нам необходима атмосфера честной Асыл ТҰМАР
конкуренции, справедливости, верховенства закона и высокой
правовой культуры». AKTOBEGAZETI.KZ

Особое внимание Елбасы обратил на реализацию трех Кәсіподақтарға жүктелетін міндеттер
взаимосвязанных задач: обеспечение конкурентноспособ-
ности национального права, верховенства закона и высокой Ақтөбеге жұмыс сапарымен келген Мәжіліс депутаттары малардың туындайтыны да құпия емес. Үндеуді мұқият оқып,
правовой культуры. В данном контексте имеют важное зна- Шавхат Өтемісов, Евгений Козлов және Мейрам Пішембаев танысып, өз ұжымдарың­ ызда талқылағандарыңызды білемін.
чение новые подходы оценки и решения проблем правовой сәрсенбі күні өңірдің кәсіподақ активімен кездесті. Сондықтан бұл бастамалар халқымыз көптен күткен, қоғам-
культуры населения. ның әрбір мүшесі үшін қажет шаралар еді десек, өздеріңнің
Облыстық кәсіподақтар орталығында өткен кездесуде Елба- ойларыңнан шығармыз, – деді Мәжіліс депутаты.
В значительной степени от уровня правовой культуры и сының әлеуметтік бес бастамасына байланысты Үндеуі тура-
правосознания общества зависит эффективность регулиро- лы айтылып, облыстың кәсіподақ белсенділері өз пікірлерін, Бұған өз кезегінде аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің
вания общественных процессов, ввиду чего развитие пра- ұсыныс-тілектерін, әлеуметтік маңызды шараларды қызу қол- басшысы Алтынбек Әмірғалиев Президент Үндеуінің таяуда
вового государства, воспитание социальноответственного дайтындықтарын білдірді. Кездесуге облыстық кәсіподақтар өткен үйлестіру кеңесінің негізгі тақырыбы болғанын мәлім-
гражданина напрямую зависит от процесса формирования орталығы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің басшысы Ал- деді. Депутаттарға сол кеңесте қабылданған шаралар туралы
правовой культуры. тынбек Әмірғалиев, «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы хабарлады.
төрағасының орынбасары Нұрхан Ағниязов қатысты.
В казахстанском обществе, где традиционное сознание и Бұдан әрі депутаттар мен кездесуге қатысушылардың ара-
правовая культура не являются правовыми феноменами в Мәжіліс депутаты Шавхат Өтемісов Президенттің әлеуметтік сында мүдделі қызу әңгіме өрбіді. Қоғамдық ұйым өкілдері
строгом смысле слова, нормативные отношения воспринима- бес бастамасы жайында әңгіме өрбітіп, онда айтылған шара- кәсіподаққа қатысты өздерінің көкейінде жүрген мәселелерді
ются довольно вариативно, а правовое поведение населения ларды нақты өмірде жүзеге асырудың міндеттеріне тоқталды. қозғады.
зачастую нельзя назвать законопослушным. «Раздвоенность
позиций» - вот точная характеристика состояния сознания, – Біздің бұл жолғы сапарымыздың мақсаты – Мемлекет Өңірдің аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің бас маманы
определяющая и содержание, и эволюцию правовой культуры басшысының Үндеуін өздеріңізбен бірге талқылау, ой-пікір- Виктор Пфненштиль облыста 1200-ден астам кәсіподақ ұйы-
в Казахстане. Эта черта не только присутствует, но и домини- леріңізді білу. Әрине, бағдарламаны жүзеге асыру үшін қаржы мының тіркелгенін жеткізді...
рует. В сознании казахстанцев еще не произошел перелом, еще бөлінуі қажет. Мұнымен бірге, бұл игілікті шараларды атқару
велика степень предубежденности, опасений, что намечаемые кезінде өзіндік қиындықтардың болатыны, бірқатар пробле- Аманқос ОРАНҒАЛИҰЛЫ
меры не окажут реального влияния на практическую сторону
дела, на полное исчезновение тех негативных тенденций, AKTOBEGAZETI.KZ
которые сложились в обществе в предшествующие годы...
Жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы алтын көпір
Учитывая изложенные проблемы в указанной области в
рамках «Дня профсоюзов Казахстана» 12 июня 2018 года Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерацияс­ ының Кәсіподақтардың кәсіби мерекесін өңірде атап өту салтана-
в 15.00 ч Частный фонд «Институт Европейского права и шешімімен 10 маусым - Кәсіподақтар күні болып белгіленген. тына қатысуға арнайы келген ҚР Кәсіподақтар федерациясы
прав человека» и территориальное обьединение профсоюзов Осымен байланысты бүкіл елімізде іс-ш­ аралар өтіп жатыр. әлеуметтік-экономикалық қатынастар және әлеуметтік әріптес­
«Профсоюзный Центр Актюбинской области», совместно Ақтөбелік кәсіпо­ дақ белсенділері өздерінің төл мерекесін жұма тік жөніндегі комитеттің төрағасы Сатыбалды Дәулеталин Қа-
презентовали открытие «Центр правовой службы и помощи» күні қаламыздағы «Рауан» мәдени орталығында үлкен салта- зақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының төрағасы
в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки натты жағдайда атап өтті. Бақытжан Әбдірайымның құттықтауын жеткізді. Төл мерекесі-
гражданских инициатив» при поддержке Министерства по не байланысты «Кәсіподақтар аптасы» аталып отырған бұл
делам религии и гражданского общества Республики Ка- Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың атынан мерекелік аптаның еліміз бойынша үлкен іс-шараларға толы екенін айта
захстан... іс-шараға жиналғандарды облыс әкімінің орынбасары келіп, Ақтөбе өңірінде өтіп отырған мерекелік салтанаттың
Ербол Нұрғалиев құттықтап, жұмыстарына табыс тіледі. соның көрінісі екенін айрықша атап айтты.
Институт Европейского права и прав человека
– Кәсіподақ - маңызды, мағыналы жұмыстармен айналыса- – Еңбек адамдарының құқығын қорғап, мүддесін ойлайтын
AVESTNIK.KZ тын үлкен қоғамдық ұйым. Олар жұмыс берушілер мен жұ- бірден-бір қоғамдық ұйым – осы, кәсіподақ. Сол кәсіподақтың
мысшы-қызметкерлердің арасындағы әлеуметтік диалогты сапында сан мыңдаған белсенділер, талай бастауыш ұйымда-
Модернизация работы жасауға ғана емес, еліміздегі тұрақтылықты сақтауға да зор рының басшылары бар. Олар өздерінің күнделікті қызметтік
үлес қосып келеді. Еліміздегі тұрақтылық кәсіподақтардың міндеттерін мінсіз атқарып қана қоймай, осындай қоғамдық
Отраслевой профсоюз работников культуры, спорта, жұмысына да байланысты. Сондықтан да бүгінгі кәсіби мере- жұмыспен де айналысады. Сөйтіп, еңбек адамдарының мүддесін
туризма и информации нашего региона 19 мая подписал кесі күні кәсіподақтардың қоғамда алатын өзіндік орны бар қорғауға атсалысады. Сондықтан солардың еңбегін бағалау,
соглашение о взаимном сотрудничестве с коллегами из үлкен белсенді күш екенін атап айтуымыз керек. Ол мыңдаған өзіміздің алғысымызды жеткізу, алда жүргендерін марапаттау
Оренбурской области. еңбек адамдарының мүддесін қорғап, қабылданған ұжымдық – біздің басты міндетіміз...
шарттардың мүлтіксіз орындалуына ұйытқы болуда, - деді
Встреча актива с председателем профцентра Оренбургской облыс әкімінің орынбасары өзінің сөзінде. Аманқос ОРАНҒАЛИҰЛЫ
области Ярославом Чирковым и председателем профсою-
за работников культуры Людмилой Симоновой прошла в AKTOBEGAZETI.KZ
рамках культурного сотрудничества и Дней Оренбуржья
в Актобе. Оренбуржцы ознакомились с работой лучших Кәсіподақтарды жаңғырту - заман талабы
первичных проф-организаций учреждений культуры — го-
родского Дома культуры и областной юношеской библиотеки Қазақстан Республикасы Кәсіподақ Федерациясы Бас - Бұл қызметке кіріскеніме бір жарым айдың жүзі болды. Сон-
имени С. Жиенбаева. Людмила Симонова вручила их руко- кеңесінің мүшесі, мемлекеттік, банк мекемелері және қоғам- дықтан аймақтарды аралап, Мемлекет басшысының биылғы
водителям благодарственные письма за вклад в укрепление дық қызмет көрсету қызметкерлерінің салалық кәсіподағының халыққа арнаған Жолдауын әрі бес әлеуметтік бастамадағы нақты
дружбы и сотрудничества между учреждениями культуры төрағасы Мирболат Жақыпов облыстың кәсіподақ активімен тапсырмаларды өңірлерде түсіндіру жұмыстарын бастадым.
соседних областей. кездесті. Кездесуге облыс әкімінің орынбасары Ербол Нұрға- Себебі, бұл бағыттағы жұмыстардың орындалуына кәсіподақтар-
лиев қатысты. дың да өз үлесі болуы керек. Сондықтан бұл мақсатта кәсіпо-
В ходе встречи представители сторон интересовались дақтар алдында үлкен жауапкершілік тұр. Ақтөбеге жасаған
опытом работы председателей первичек, обсудили текущую Аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің Ақтөбе облысы сапарымның негізгі мақсаты – сала кәсіподақтарының өңірлік
ситуацию и планы на перспективу. бойынша кәсіподақтар орталығының төрағасы Алтынбек деңгейде жүргізіп жатқан жұмысымен танысу, мемлекеттік, банк
Әмірғалиевтің төрағалығымен өткен жиында Елбасы Нұрсұлтан мекемелері және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің
По словам и. о. председателя профсоюзного центра по Назарбаевтың биылғы халыққа арнаған «Төртінші өнеркәсіптік Ақтөбе облыстық салалық кәсіподағының кезекті V пленумын
Актюбинской области Женысбека Акбергенова, профсоюзы революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты өткізу әрі еліміздегі 2018-2019 жылдары кәсіподақтарды жаңғы-
приграничных регионов договорились о взаимопонимании и Жолдауын әрі «Президенттің 5 әлеуметтік бастамасы» Үндеуін рту Жол картасының негізгі бағыттарын бірігіп талқылау, - деді
укреплении межрегионального сотрудничества два года назад... кеңінен насихаттау әрі ондағы тапсырмаларды жүйелі жүзеге Мирболат Жақыпов...
асыру барысы әңгіме болды.
Кстати, сегодня республиканская федерация профсоюзов
объединяет в своих рядах около двух миллионов работников, Арайлым НҰРБАЕВА
областная – 130 тысяч.
(Материалы печатаются в сокращении / Материалдардың қысқартылған нұсқасы)
Ляззат ЕГИБАЕВА

8 ИСТОРИЯ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 27 1231) 20/07/2018
ИСТОРИЯ
Музей Профцентра открыт к 90-летию профсоюзного ПРОФСОЮЗОВ Согласно Трудового кодекса и Устава, одним из
движения области. В нем представлены материалы об- АКТЮБИНСКОЙ главных приоритетов деятельности Профцентра яв-
ластных отраслевых профсоюзов: образования и науки; ляется социальное партнерство. Сегодня в области
здравоохранения; госучреждений; сельского хозяйства; ОБЛАСТИ сторонами социального партнерства выстроена систе-
культуры, спорта и информации; связи; строительства; ма предупреждения трудовых споров и конфликтов.
торговли; профсоюзных организаций: АЗФ, ДГОК, Кəсіподақтардың Ақтөбе уездік 2-ші конференциясы, 30 қараша 1920 жылы.
АЗХС, АО «СНПС-Актобемунайгаз», трикотажного В регионе действуют областное и городское со-
объединения, также имена председателей - возглавляв- Коммунаның «Степь» ішекті аспаптар оркестрі.1930 жылы оркестр глашения, семь областных отраслевых соглашений
шие в разные годы Профсоюзный Центр Актюбинской Ақтөбеде темір жолшылар мəдениет үйінде ерекше сауық өткізді. и 12 районных.
области. К юбилейной дате был выпущен нагрудный
знак. Музей паспортизирован. детей, снизить недельную часовую нагрузку учителя до 14 часов, повысить на Подписан Меморандум между Генеральной проку-
50% зарплату, финансирование жилищного строительства работников народного ратурой РК и Федерацией профсоюзов о взаимодей-
Зарождались профсоюзы в области в первые годы образования. ствии и сотрудничестве, прокурором Актюбинской
Советской власти. области и председателем Профцентра утверждены
1994г. – митинг работников здравоохранения, с требованием повышения зар- совместные Мероприятия по реализации данного
3-5 мая 1920 года был проведен Актюбинский уезд- платы, против сокращения государственного здравоохранения, за финансирование Меморандума.
ный съезд профессионально-производственных союзов. жилищного строительства для медработников.
6августа 1921 года проведен 1-ый губернский Актю- В целях развития и совершенствования системы
бинский съезд профсоюзов. Он способствовал орга- 1995-1996 гг. – Первомайские митинги и акции солидарности. социального партнерства на уровне предприятий и
низационному укреплению всех профсоюзов, установ- 2005г. – участие в Республиканской акции протеста, митинге. организаций, повышение роли коллективного договора
лению тесной связи между отдельными отраслевыми Профсоюзные организации области в период вхождения в рынок, приватизации в регулировании социально – трудовых отношений
союзами. К этому времени были созданы профсоюзы и разгосударствления предприятий не только выжили, но и наработали новый Профцентром проводится областной конкурс «Лучший
пищевиков, кожевников, металлистов, печатников, гор- опыт работы по защите социально - экономических интересов и прав трудящихся, коллективный договор года».
норабочих, химического производства, коммунального занимают все более крепнущие позиции в сфере экономики и социальных отно-
хозяйства и др. Численность профсоюзов составляла шений в обществе. Трудовой Кодекс РК повысил роль досудебного
7509 человек. разрешения трудовых споров посредством согласи-
тельных комиссий
В 30-ые годы идет значительный рост профсоюзов
и их членов. Большую роль сыграл прошедший 15-16 В настоящее время работа по формированию со-
апреля 1932г. 1-ый областной съезд профсоюзов (из гласительных комиссий завершена, данную работу
материалов съезда). Профсоюзы провели совместно с Инспекцией труда

С 1932-1937 гг. облсовет профсоюзов возглавляет На предприятиях области созданы производствен-
Джумашев Т. За эти годы создано 51 производственный ные советы по безопасности и охране труда. Выдвину-
союз, в которых объединены 37874 членов профсоюзов то и утверждено производственными советами 1344
или 81,6% от всего числа работающих, 310 первичных технических инспекторов.
организаций, действуют рабочкомы, месткомы, групп-
комы, фабзавместкомы. Особое внимание Профцентр уделяет вопросам
заработной платы. Дважды в год (по полугодиям),
Профсоюзы возглавляли политическую активность проводится мониторинг заработной платы.
трудящихся, организовывали на всех участках народ-
ного хозяйства соревнования, вели воспитательную и По инициативе и участием главы региона Б.Сапар-
разъяснительную работу среди рабочих и служащих. баева, ежегодно с января начинаются отчеты руково-
В ведении профсоюзов были Дома отдыха, 10 клубов, дителей предприятий и профсоюзных органов перед
225 красных уголков, 45 библиотек с книжным фондом трудовыми коллективами, об исполнении сторонами
200 тысяч книг, 10 стационарных киноустановок, 4 обязательств по коллективным договорам. Заверша-
пионерских лагеря. ются встречи подписанием Меморандума о взаимном
сотрудничестве между акиматом, работодателем и
К этому времени профсоюзы имеют ежемесячный Профцентром области. Результаты от такого сотруд-
профессионально-экономический журнал «Киргизская ничества уже есть. На протяжении последних лет в
степь», где сообщают не только новости из жизни и регионе не возникали коллективные трудовые споры
деятельности профсоюзов, но и ведут пропагандист- и протестные настроения.
скую, просветительскую работу.
Профсоюзные организация области регулярно
В ноябре 1948г. к проведению 1-ой межсоюзной участвуют в работе по разъяснению положений но-
конференции профессиональных союзах численность вого Закона РК «Об обязательном социальном меди-
членов профсоюзов составляла 43277 человек. цинском страховании» непосредственно в трудовых
коллективах. На постоянной основе осуществляется
60-70 годы ведется большая работа в отраслях по общественный прием посетителей, в т.ч. с выездом,
организации социалистического соревнования и дви- рассматривается обращение граждан
жения за коммунистическое отношение к труду. Из
материалов пленумов 1976г. число рабочих, ИТР и Особое внимание профсоюзами области уделяется
служащих соревнующихся индивидуально и бригад- оздоровлению работников и членов их семей. Еже-
но - 162 116 человек. Из них участвуют в движении годно на детский отдых из профсоюзного бюджета
за коммунистическое отношение к труду – 80250: в выделяется более 60 млн. тенге.
т.ч. ударников комтруда – 32648, количество бригад
участников движения за коммунистическое отноше- Активная работа профсоюзами области проводится
ние – 3284. Перед профсоюзами стоит задача по вов- и в международном направлении. В соответствии с
лечению трудящихся в управление производством, в подписанным Меморандумом между двумя профсо-
1976 году уже создано 293 постоянно действующих юзами, Актюбинским облсовпрофом и Генеральным
производственных совещаний, число трудящихся в профсоюзом Синьцзян- Уйгурского Автономного
них 11178 человек. Района Китайской Народной Республики о друже-
ственном сотрудничестве, ежегодно осуществляется
В эти же годы активно велось строительство детских обмен делегациями. Постоянно проводится обмен
оздоровительных лагерей не только загородных, но и информациями с Федерацией профсоюзных органи-
сельских, межсовхозных. В 1986 году в 16 загородных заций Оренбургской области (Россия)
лагерях, 15 межсовхозных и лагерях всех типов было
оздоровлено 40636 детей. Профсоюзы Казахстана сумели доказать, что они яв-
ляется основным институтом гражданского общества,
90-ые годы новый этап в жизни профсоюзов области без которого невозможно построение социального
в период реформ. Главная задача – защита социально-э- государства, развитие социально – ориентированной
кономических прав интересов трудящихся. Появляются экономики, достижение гармонии в трудовых отноше-
новые формы и методы. ниях. «За эти годы, - отмечал президент Республики
Казахстан Н.А.Назарбаев, - сформировалось профсо-
80-90 годы профсоюзные комитеты предприятий и юзное движение новой формации».
организаций проводят большую работу по созданию
садоводческих товариществ. Всего было создано в эти Отвечая на новые вызовы времени, профсоюзы
годы 141, число садоводов – 7358. продолжают неуклонную борьбу за достойный труд,
повышение жизненного уровня трудящихся, соци-
Забастовка работников образования г. Актюбинска, альную справедливость. Решение этих задач – про-
требующих создать нормальные условия обучения фессиональный долг и дело чести всех профсоюзных
работников и активистов.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0027 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version