The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (7)

pdfjoiner (7)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №31 1235) 17/08/2018

АҚШ САУДА ӨКІЛДІГІ
ДЕЛЕГАЦИЯСЫМЕН КЕЗДЕСУ

14 тамызда Кəсіподақтар федерациясында ҚРКФ бірінші орынбасары
Біржан Нұрымбетовтың төрағалығымен Кəсіподақтар федерациясының
басшылық құрамы АҚШ Сауда өкілінің Оңтүстік жəне Орталық Азия
елдері бойынша көмекшісі Марк Линскот бастаған американдық деле-
гациямен кездесті.

Біржан Нұрымбетов американдық қонақтарды ҚРКФ кəсіподақ жүй-
есімен таныстырды жəне Федерацияның осы кезеңдегі қызметінің негізгі
бағыттары туралы айтты.

Кездесуде Бас преференциялар жүйесі (Generalized System of
Preferences (GSP) аясында əрі қарай əріптестік мəселелері мен Халықа-
ралық еңбек ұйымының ұсыныстарын жүзеге асыру бойынша Жол
картасында көрсетілген мəселелер талқыланды.

Дамушы елдердің пайдасына GSP - бұл дамушы елдермен АҚШ-қа
əкелінетін тауарларға жеңілдетілген кедендік тарифтер жүйесі. Жеңіл-
діктер (кедендік тарифтің жеңілдетілген мөлшерлемесі) ішкі заңнамамен
дамушы елдерден əкелінетін тауарларға жеңілдетілген кедендік баж
салығын салу арқылы беріледі. Бұл ретте дамушы елдердің тарапынан
қандай да бір өзара жеңілдіктер қажет етілмейді.

Тараптар кəсіподақтар туралы заңнаманы жетілдіру мəселелерін талқыла-
ды. ҚРКФ ұлттық заңнаманы ХЕҰ №87 «Қауымдастықтардың бостандығы
жəне ұйымдастыру құқығын қорғау туралы» Конвенциясына сай келтіру
үшін қажетті түзетулердің көрсетілімін ұсынды.

Американдық тараптың өкілдері толыққанды ұсынылған ақпаратқа жəне
өткізілген диалогтың ашықтығына ризашылықтарын білдірді.

АЛАКӨЛДЕ КӘСІПОДАҚТАРДЫҢ
ЖАЗҒЫ ФОРУМЫ ӨТТІ

16 тамызда Шығыс Қазақстан облысында «Алакөл» курорттық аймағында республикалық жақсартуды көздейтінін жеткізді. «Кəсіподақтар қызметкер-
бастауыш кәсіподақ ұйымдарының «Алакөл-2018» жазғы кәсіподақ лагері» форумы ашылды. лері белсенді жəне жан-жақты білікті мамандар болуы тиіс.
Белсенді ақпараттық жұмыс - кəсіподақтар қызметінің маңы-
Ағымдағы жылы ҚРКФ бастауыш кəсіподақ ұйымда- салалық кəсіподағының, мəдениет, спорт жəне ақпарат қы- зды бөлігі. Шынында ол - маңыздылығы жағынан кəсіподақ
рымен өзара байланысқа негізделген бірқатар ірі ұйымда- зметкерлерінің салалық кəсіподағының мүшелері болды. жұмысының дəстүрлі бағыттарына тең келетін, жарғылық
стырушылық-тəжірибелік іс-шаралар өткізді. «Алакөл-2018» міндеттерді шешудің ажырамайтын бөлігі. Ақпараттық
жазғы кəсіподақ лагері Федерацияның кəсіподақ жүйесі үшін Жазғы лагерь аясында ҚРКФ Төрағасының орынбасары жұмыс кəсіподақ мүшесіне кəсіподаққа мүшелікке саналы
осы жаздың басты оқиғаларының бірі болды. Ерлан Сайыров, «SENIM» денсаулық сақтау қызметкерлерінің көзқарасқа ие болуы үшін қажетті толыққанды мəлімет беруі
салалық кəсіподақ төрағасы Сапарбек Дүйсенов, Шығыс тиіс» - деп атап өтті ҚР Кəсіподақтар федерациясы Төраға-
Жазғы лагерьде кəсіподақ қозғалысының 100-ден астам Қазақстан облысы кəсіподақтар орталығының төрағасы Мей- сының орынбасары.
белсендісі арнайы оқудан өтті. Олардың ішінде, жаңадан рхан Түлеубаев қатысушылар алдында сөз сөйледі.
құрылған «SENIM» денсаулық сақтау қызметкерлерінің Атқарушы билік өкілдерінен Шығыс Қазақстан облысы
салалық кəсіподағының, білім жəне ғылым қызметкерлерінің Ерлан Сайыров өз сөзінде ҚРКФ Қазақстандағы кəсіподақ əкімінің орынбасары Əсем Нүсіпова, Мемлекеттік еңбек
ұйымдарының жұмыс сапасын жан-жақты дамытуды жəне инспекциясы басқармасының басшысы Бақытбек Қизатов
сөз сөйледі.

Əсем Нүсіпова атап өткендей: «Кəсіподақтар əлеумет-
тік-еңбек қатынастарын шешудің маңызды буыны болып
табылады. Жұмысшылардың əл-ауқаты мен əлеуеті, олардың
əлеуметтік кепілі мен құқығының қорғалуы тек кəсіподақтар-
дың белсенділігіне байланысты».

Қолданбалы ғылым секторының өкілдері қатысушылармен
өз тəжірибелерімен бөлісті: PhD доктор, ҚАЗГЗУ доценті,
Academy of labour relations ЖШС Бас директоры Бибігүл
Нұрашева жəне т.б.

«Алакөл-2018» жазғы лагері аясында тақырыптық тре-
нингтер өтті, тимбилдинг жəне т.б. шаралар ұйымдасты-
рылды.

2018 жылдың басынан Кəсіподақтар федерациясы баста-
уыш кəсіподақ ұйымдарымен өзара байланысқа жəне жұмыс
жүргізуге баса назар аударуда. Себебі, кəсіподақтар қозғалы-
сының жəне жұмыс топтарының мəселелері мен сұраныста-
рының барлық спектрі бастауыш кəсіподақ ұйымдарында
шоғырланған.

Осы жылдың өткен кезеңінде ҚРКФ басшылығы Федера-
ция қызметінің жаңа саясаты мен Жол картасының негізгі
бағыттарын түсіндіру мақсатында еліміздің барлық аумақта-
рына жұмыс сапарымен барды. 2018 жылғы қаңтар-шілде
айларының аралығында бастауыш кəсіподақ ұйымдарымен
139 кездесу өтті, соның ішінде ҚРКФ басшылығы 24 кездесу,
АКБ 115 кездесу өткізді.

2 НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 31 (1235) 17/08/2018

Состояние социально-трудовых отношений
обсудили на трехсторонней комиссии

Роль института медиации ции труда Актюбинской области,
заместитель акима Мартукского
В Акмолинской области прошёл профсоюзных организаций различ- 10 августа 2018 года в Актю- выстраиванию социального района, члены трехсторонней ко-
областной семинар «Роль институ- ных отраслей производств. бинской области состоялось за- диалога благоприятного соци- миссии, руководители уполномо-
та медиации в сфере общественно- седание областной трехсторон- ального климата в трудовых кол- ченных государственных орга-
го согласия и общенационального Организаторами семинара высту- ней комиссии по социальному лективах, соблюдения трудового нов, руководители предприятий
единства». пили Профсоюзный Центр, област- партнерству и регулированию законодательства, в том числе и организаций области.
ной суд и Акмолинская Ассамблея социально-трудовых отношений оплаты и условий труда на веду-
При этом один из основных рас- народа Казахстана. под председательством замести- щих предприятиях. Мартукского По итогам заседания област-
смотренных вопросов был посвящён теля Акима области Нургалиева района. ной трехсторонней комиссии,
теме «Медиациях в сфере трудовых Всем участникам по итогу работы Ербола Жолдаспековича. даны конкретные протокольные
правоотношений». семинара были вручены сертифи- 4. О состоянии своевремен- поручения по неукоснительному
каты. На заседании областной трех- ной выплаты заработной платы соблюдения норм и требований
В работе семинара приняло уча- сторонней комиссии были рас- работникам на предприятиях трудового законодательства Ре-
стие 40 председателей первичных Акмолинская область смотрены вопросы: области спублики Казахстан. Кроме
того, руководителям предпри-
Дорогу - молодым! 1. О состоянии соблюдения Докладчиками по данному ятий и организаций области,
законодательства об обязатель- вопросу выступили: И.о. Ру- допустивших просроченную
Прошло расширенное заседание Совета. ном социальном страховании, ководителя Управления по ин- задолженность, поручено пред-
Молодежного совета «Келешек» с Председателем МС «Келешек» в том числе страхование граж- спекции по труду Уразаев Б.Ж., принять необходимые меры по
участием председателя ТОП «Про- данско-правовой ответственно- заместитель акима Мартукского ликвидации задолженности по
фсоюзный центр Атырауской обла- Атырауской области была избрана сти работодателя за причинение района Тлегенов Б.Н. заработной плате.
сти» И. Баймуханова и руководителей Г. Ертугел, председатель профсою- вреда жизни и здоровью
областных отраслевых профсоюзов, зов студентов АГУ им.Х.Досмуха- В заседании приняли участие В свою очередь заместитель
на котором были утверждены руко- медова. 2. О ходе реализации акции заместитель Председателя Про- Профсоюзного Центра Актюбин-
водящие документы и новый состав «Легализация трудовых отно- фсоюзного Центра Актюбинсой ской области подчеркнул важную
Перед молодыми лидерами опре- шений». области Акбергенов Ж.А., руко- роль социального партнерства в
делены новые задачи и цели, фор- водитель управления по инспек- предотвращении конфликтов в
маты профсоюзного движения, 3. О проводимой работе по трудовой сфере.
которые позволят объединить уси-
лия для представления и защиты «В состав областной трехсто-
трудовых прав и интересов рабочей ронней комиссии входят наибо-
молодежи путем участия в системе лее влиятельные и ответственные
социального партнерства, в работе представители органов испол-
региональных комиссий по усовер- нительной власти, профсоюзов
шествованию законодательства в и работодателей, которые спо-
сфере труда и т.д. собны правильно реагировать на
возникающие проблемы в сфере
Атырауская область труда и принимать конструктив-
ные обдуманные решения».

Актюбинская область

День строителя отметили в поселке Актау

Всё начинается с «первички» На центральной площади посел-
ка Актау города Темиртау состо-
ялось торжественное мероприя- низован праздничная программа, торая завершилась праздничным
тие посвященное Дню строителя с участием коллективов концерт- салютом.
и 20-летию начало деятельности ного объединения «Шалқыма» и
градообразующих предприятий Дома культуры поселка Актас, ко- Карагандинская область
AO «CentralAsiaCement» и «Кар-
цемент».

Передовикам производства
строительной отрасли руководите-
лями предприятий, акимата посел-
ка Актау были вручены грамоты и
ценные подарки. Айкын Ахметов
- председатель Карагандинского
областного филиала вручил гра-
моты ЦК «Отраслевого профес-
сионального союза работников
строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Для жителей поселка был орга-

10 августа 2018 года Председатель рального директора Болата Жапар- Определены победители регионального этапа
ТОП Профсоюзный центр Павлодар- галиева, который рассказал о модер- республиканского конкурса «Еңбек жолы»
ской области Д.Айтжанова совместно с низации производства, о внедрении
председателем Павлодарского филиала современных технологий, о социаль- Под председательством Канат- • в номинации «Лучшая трудовая – слесарь по ремонту оборудования
отраслевого профсоюза работников ной политике предприятия, о повы- бека Балсариева - руководителя династия» - династия семьи учи- котельных и пылеприготовитель-
сельского хозяйства П.Сурма посетили шении заработной платы работникам Управления по инспекции труда телей Нурмаганбетовых средней ных цехов цеха централизованного
первичную организацию ТОО «Жана с 3 квартала текущего года. Карагандинской области состоялось общеобразовательной школы № ремонта ТЭЦ-3 ТОО «Караганда
Роса» - крупнейшего павлодарского заседание Карагандинской област- 12 им. А. Буркетбаева села Акжол, Энергоцентр».
производителя пива и безалкогольных Технолог производства Т.Крылова ной комиссии по определению по- Каркаралинского района;
напитков. и председатель профкома Л.Хлопаева бедителей конкурса «Еңбек Жолы». Ранее онлайн голосованием ор-
провели экскурсию по предприятию, • в номинации «Лучший молодой ганизованным Управлением по
История завода начинается с 1856 рассказали о профсоюзной жизни Областная комиссия в состав работник производства» - Кожахме- инспекции труда Карагандинской
года, кроме пивоваренного произ- работников. Д.Айтжанова посетила которой входит Болат Жумабеков тов Елжас Омарбекович – газовщик области были выбраны 9 претен-
водства ТОО «Жана Роса» славится столовую, актовый зал, спортивную – председатель Профсоюзного доменного цеха АО «АрселорМит- дентов набравшие большинство
добычей и розливом природной ми- площадку, кабинет охраны труда и Центра Карагандинской области, тал Темиртау»; голосов. Всего на конкурсе были
неральной воды. На предприятии производственные цеха, провела бесе- определила следующих победите- представлены документы 24 пре-
трудится 200 человек, 80% состоит в ды с членами профсоюза на рабочих лей конкурса для дальнейшего уча- • в номинации «Лучший на- тендентов.
профсоюзе. местах без отрыва от производства. стия на республиканском уровне: ставник работающей молодежи»
- Мочалов Александр Васильевич Карагандинская область
Встреча началась в кабинете Гене- Павлодарская область

ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 3

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 31 (1235) 17/08/2018

Жастар кәсіподақ назарында Әлеуметтің әлеуеті артуы тиіс

Тамыз айының 10 жұлдызында тынын айтып, жастарға үлкен сөз сөйлеп, «Жастар заңға сәйкес 2018 жылы 10 тамыз күні «Мемле- маңыздылығын
Атырау облыстық кәсіподақтар сенім білдірді. «Келешек» жастар талаптанса, алынбайтын қамал кеттік, банк мекемелері және қоғам- түсіндіріп, кәсіпо-
орталығының жаңадан сайланған кеңесінің жасақталған ережесін жоқ» - деп өзінің жастарға деген дық қызмет көрсету қызметкерлері дақ мүшелерінің
төрағасы Ізтұрған Баймұқанов жиынға қатысушыларға танысты- көзқарасы жарқын екенін айтты. салалық кәсіподағының» Батыс сұрақтарына жа­
кәсіподақ жастарымен кездесу рып, облыстық кәсіподақ фили- Сонымен бірге, Республикалық Қазақстан облыстық филиалының уап беріп, кәсіпо-
өткізді. алдары төрағалары қол қойып, дебат турнирі туралы сөз қозғап, төрайымы А.Есекенова Батыс Қа- дақ мүшелері-
бекітті. Кеңестің төрағасы мен биыл Атырау қаласында өткізілу зақстан облысы жұмыспен қамтуды не еңбектеріне
Бүгінгі елдің болашағы жастар- орынбасарын, кеңесшісін, хатшы- керек екенін қозғады. Оның жұ- үйлестіру және әлеуметтік бағдар- табыс, жақсы
дың қолында екенін Елбасының сын тағайындады. Алдағы жұмы- мыстарын алдыңғы жылы Ақтау ламалар басқармасының Көшім жетістіктер тіледі.
қанатты сөздерімен бастаған старына сәттілік тіледі. қаласында өткен Республикалық арнаулы әлеуметтік қызмет көрсе-
І.Ұзақбайұлы көптеген жас буынға дебат турнирінің жеңімпазы Абы- ту орталығына іс-сапарға шығып, Сол күні Батыс
қазіргі кезде елдің дамып өркен- Жиын ортасында Норд Каспиан лай Құрметұлы алдағы өтетін де- мекемедегі кәсіподақ мүшелерімен Қазақстан облы-
деуі және облыс кәсіподағымен Оперейтинг Компани компаниясы- баттың турнир жоспарларымен кездесіп, мүмкіндіктері шекте- стық мемлекеттік,
бірігіп жұмыс жасау керек екенін, ның бастауыш кәсіподақ ұйымы- таныстырып шықты. Осылайша улі бала­ларды тәрбиелеп жатқан банк мекемелері
оған әрбір саладан қолдау бола- ның төрағасы Сергей Алпатанов отырыста «Келешек» жастар қызмет­кер­лердің жұмыс жағдайла- және қоғамдық
кеңесін құрып, оған Гүлдана Ертү- рын көрді. қызмет көрсету
гелді төрайым ретінде тағайын- қызметкерлері
дады. Жұмыс барысын кәсіподақ Кездесу барысында азаматтардың салалық кәсіпо-
белсенді мүшелерімен жұмыс жа- құқықтары мен мүдделерін қорғау, дағының құрамындағы облыстық
сайды деп сенім білдірді. Жастар- жұмыс жағдайын жақсарту, өмір құрылыс басқармасы бастауыш
да жаңадан келген басшыға қол- сүру деңгейін көтеруде кәсіподақтар кәсіподақ ұйымында «Құрылысшы-
дарынан келетін істерін аянбай, елеулі рөл атқаратынын айта келіп, лар күні» мерекесіне орай мерекелік
қызмет етеміз деп жалынды сөз- қазіргі уақыттағы кәсіподақтың шара өтті.
дерімен жиынды аяқтады. Облыстық мемлекеттік, банк ме-
кемелері және қоғамдық қызмет көр-
Атырау облысы сету қызметкерлері салалық кәсіпо-
дағы атынан облыстық құрылыс
Қайырымдылық - жүрекке тірек басқармасы басшысының міндетін
атқарушы А.Антазиев кәсіподақ
Адамға жақсылық жасау, қайы- профессоры, мүшелерін кәсіби мерекелерімен
рымдылық көрсету ата-бабамыздан тарих ғылымда- құттықтап, кәсіподақ белсенділері-
қалған дәстүр. Баланы жастайынан рының докторы не қоғамдық жұмыстардағы белсен-
жақсылық пен адамгершілікке тәрби- А.Қ. Ахмет № 15 ділігі үшін Құрмет грамоталарын
елеу олардың болашақта озық ойлы, Абай атындағы табыстады.
көргенді азамат болып қалыптасуына орта мектепің Батыс Қазақстан облыстық
жол ашады. оқушысы Ораз мемлекеттік, банк мекемелері
Династың ана- және қоғамдық қызмет
Жуырда «Қазақстандық салалық сына оқу-құрал- көрсету қызметкерлері
білім және ғылым қызметкерлері дарын алу үшін салалық кәсіподағы
кәсіптік одағының Атырау облыстық 20 мың теңге сый
ұйым­ ы» қоғамдық бірлестігі «Мек- ұсынды. Медиация - потребность
тепке - жол» атты республикалық современности
қайыр­ ымдылық шарасын ұйымда- Шараға қатыс­
стырды. қан Атырау ай- «Құрбан айт» мерекесімен тұспа- 10 августа 2018 года в конфе- Тренером семинара выступила
мақтық кәсіпо- тұс келіп отыр. Демек, жасалынып ренц-зале Профсоюзного центра председатель региональной палаты
Аталмыш акцияның мақсаты - дақ бірлестігінің жатырған игі шараларымызды бір Павлодарской области состоялся юристов, руководитель Межрегио-
көпбалалы отбасынан шыққан ба- төрағасы Ізтұрған Алла қолдасын демекпін. Баршаңы- трехчасовой семинар по медиации нального центра медиации «МИР»
лалар ата-анасының қамқорлығынан Баймұқанов былай деді: «Біз бүгінгі зға зор денсаулық, өмірде тек қана для 36 представителей профсоюз- Салтанат Кайдарова.
айырылған, жетім балалар және күн Кәсіподақтар үйіндегі осындай ша- қуанышты күндеріміз көп болсын ных первичных организаций реги-
көрісі төмен отбасынан шыққан ба- раны өткізіп өзімізді-өзіміз жарна- демекпін. Ал, енді бүгінгі жас жет- она. По итогам семинара участники
лаларға әлеуметтік көмек көрсету малап, арзан атақ-абырой жинаудан кіншектерімізге тек қана сабақта- получили сертификаты. Также было
және оларды қолдау еді. Кәсіподақ аулақпыз. Атадан қалған жақсы сөз рын «беске» оқып, саналы тәртіпті Открывая семинар, председатель принято решение о проведении Про-
үйінде өткен шараны облыстық бар «Бар жақсылық - балаларға!» болып еліміздің болашағы үшін ТОП Д.Айтжанова поприветство- фсоюзным центром и МЦМ «МИР»
қоғамдық бірлестіктің төрағасы дегендей, қолымыздан келгенше әр- адал еңбек ететін жастар болып ер вала участников и отметила, что, семинаров по медиации на предпри-
Қылышбай Сүндетұлы кіріспе сөз кімнің қарекетіне қарай әлеуметтік жетсін». профсоюзы проводят постоянную ятиях региона в рамках совместного
сөйлеп ашып, қайырымдылық ісіне жағынан қорғалмаған жасөспірім- работу по предотвращению и при- меморандума о сотрудничестве.
білім және ғылым қызметкерлері дерге қол ұшын бергеніміз дұрыс. «Берсең - балаға бер» дегендей, мирению конфликтов в сфере труда.
кәсіподақ ұйымдары белсене ара- Міне, сіздер залдан байқап отырған бұл күні базарлық алған жас жет- Павлодарская область
ласып отырғандығына тоқталды. боларсыздар, осы акцияны өткізуге кіншектердің қуанышында шек
Сөйтіп, облыстық ұйым атынан 15 Атырау облысының барлық салалық болмады. «Еңбек жолы» республикалық
жеткіншекке жаңа үлгідегі мектеп кәсіподақ ұйымдарының басшыла- байқауы басталды
кастьюмдерін кигізді. Сондай-ақ, ры, Атырау қаласындағы оқу орын- Тұрсын ҚАЛИМОВА,
осы шараға қатысқан аталмыш дарының өкілдерімен бірге ата-а- «Айқын» газетінің арнаулы Қыркүйек айының соңғы жексен- стық кәсіподақтар орталығы төраға-
кәсіподақтың Құрманғазы аудандық наларда қатысып отыр. Сондықтан бісі - «Еңбек күні» мерекесі. Соған сының орынбасары:
филиалы - 50, Атырау қалалық - 30, аталған шараға қолдау білдірген тілшісі, орай, елімізде «Еңбек жолы» ре-
Жылыой - 10, Индер - 4, Қызылқоға, баршаңызға ұйым атынан және жеке Ерлан АЛТЫБАЕВ, спубликалық байқауы өткізілмек. - Бұл байқау - Мемлекет бас-
Исатай және Мақат - 3 балаға жо- өз атымнан рахметімді айтқым ке- «Атырау» газетінің арнаулы Ондағы басты мақсат - еңбек ада- шысының «Жалпыға ортақ Еңбек
марттық танытты. Жиналыс бары- леді. Бұл шара күн ертең басталға- мына құрмет көрсетіп, жастарға үлгі қоғамына қарай 20 қадам» бағдар-
сында Х.Досмұхамедов атындағы лы отырған барша мұсылмандардың тілшісі ету. Оларды оң жолға сілтеу. Негізгі ламасын қолдау шарасы. Онда еңбек
Атырау мемлекеттік университетінің идея Елбасының «Жалпыға ортақ екпінділері «Үздік еңбек әулеті»,
еңбек қоғамына қарай 20 қадам» «Өндірістің үздік жас маманы» және
Жұмыла кіріскен іс - жемісті жетістік атты бағдарламалық мақаласындағы «Жұмыс істейтін жастардың үздік
міндеттермен де үндеседі. тәлімгері» аталымы бойынша ма-
Осы жылы Алматы қаласының нардың қатысушыларымен іс-шара- жұмысшылар мен олардың отбасы рапатталады.
№2 Алмалы аудандық сотының ның мақсатымен таныстырды. мүшелерінің денсаулығын жақ- Әлемдік қауымдастықтағы
ұйымдастыруымен «Алматы жылу сартуға бағытталған кәсіподақтың кез-келген мықты мемлекет ең- Байқау өңірлік және республика-
жүйесі» мекемесінің қызметкерлері- Семинардың басты мақсаты еңбек жұмысы мен жоспарын баяндады. бекпен еңсе тіктеген. Ал, әлеуеті лық деңгейде өткізіледі. Әр облыс
не арналған «Қоғамдық-құқықтық дауларының алдын алу және жұ- Әлеуметтік-еңбек қатынастары әлжуаз елдерді іштен күйреткен, қазір өңірлік кезеңге қатысушылар
қатынастардан туындайтын еңбек мыс сәтінде кездесетін жанжалдық мәселелерінің басым бөлігі ұжым- ол – жұмыссыздық, бойкүйездік өтінімдерін қабылдауда. Құжаттар
дауларын болдырмау» атты семи- жайттарды сотқа дейінгі екі жақты дық шарттар арқылы реттелетінін екені анық. Байқау дамудың басты қабылдау тамыздың 16-сына аяқта-
нар өтті. шешу мәселелерін талқылау екенді- жеткізді. Осындай бірлескен ұй- шарттарын осымен байланыстырып, лады.
гін мәлімдеді. ымдастыру жұмыстары мен бір- түсіндіреді. Сол себепті, Қазақстан
№2 Алмалы аудандық сотының лескен нақты іс-қимыл шаралары- үшін қазір еңбек дәстүрлерін сақтау shymkenttv.kz
төрешісі Надежда Каралуппа Алма- Аталмыш семинарға «Алматы ның нәтижесінде өңірде әлеуметтік және арттыру - басты назарда. Еңбек
ты қалалық соты мен «Алматы қа- қаласы кәсіподақтар орталығының» тұрақтылықтың сақталатынына адамдарының жеткен жетістіктерін
ласы кәсіподақтар орталығы» өзара өкілі Ержан Баянбаев қатысты. Өз сенім білдірді. насихаттап, олар жайында жағым-
ынтымақтастықпен жүйелі жұмыс кезегінде, әлеуметтік-еңбек қатына- ды пiкiр қалыптастыру да - күннің
атқарып келе жатқанын айтып, семи- стардың тұрақтылығын қамтамасыз Алматы қаласы өзектісі.
етуде, еңбек қауіпсіздігін сақтауда,
Серік Әуесханов, Түркістан облы-

4 СҰХБАТ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 31 1235) 17/08/2018

КƏСІПОДАҚТЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІН
ҚАЙ КЕЗДЕ СЕЗІНЕМІЗ?

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫ ӨЗІНІҢ БАЙ ТАРИХИ-ДӘСТҮРІН ЖАЛҒАСТЫРА ОТЫ-
РЫП, БҰЛ КҮНДЕРІ ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫНДА ЕКЕНІН БЕЛСЕНДІ ҚЫЗМЕТІМЕН КӨР-

СЕТУДЕ. ОСЫ ОРАЙДА ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНА ҚАРАСТЫ «ЖАМБЫЛ
ОБЛЫСЫ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ» АУМАҚТЫҚ КӘСІПОДАҚТАР БІРЛЕСТІГІНІҢ ТӨРАҒА-

СЫ МЕЙРАМБЕК ТӨЛЕПБЕРГЕНМЕН СҰХБАТТАСҚАН ЕДІК.

- Мейрамбек Мылтықбайұлы, лелерін көтеруге жəне шешуге жігерлі де қабілетті, тəжірибесі ақпарат саясатына ерекше мəн бе- болатын ұйым» деп өз пікірін
біздің кəсіподақтар да түрлі қабілетті қуатты жəне жасампаз жеткілікті жаңашыл əрі мемлекет- реді. Мəселен, Елбасының биылғы биік мінберден айтқанын естідік.
сыннан өткені белгілі. Еңбек- қоғамдық ұйым болуы тиіс. Қазіргі шіл кадрлармен толықты. Жергілік- Жолдауы мен бес əлеуметтік ба- Шағын жəне орта бизнестің айту-
керлердің сенімді тірегі, қоғам заманның басты тренді - əлеумет- ті ұйымдардан да жаңа серпіліс стамасы аясында кəсіподақтар- лы өкілдері Н.Ким, А.Райқұлов
құндылықтарының қамқор- тік еңбек қатынастарын өзектен- сезілуде. Кəсіподақтардың айтулы дың атқаратын жұмыстарының секілді азаматтар да жүздеген
шысы болған кəсіподақтардың діру. Осы себепті, кəсіподақтар тұлғалары саясаткер əрі оқымысты, жоспарын жасады. Жаңғырудың адам еңбек ететін құрылыс, авто-
абырой-беделі қалай сақталып жұмыс орындарының сақталуы, қоғамда беделді, интеллектуалдық Жол картасын əзірледі. Еңбек бус паркі мекемелерінде кəсіподақ
отыр? еңбекті тиімді қорғау, еңбекақыны деңгейі жоғары болуы қажет. Бұл адамы жəне оның лайықты мəр- ұйымдарын құрды.
уақытылы төлеу, өндірісте жаза- талаптар - кəсіподақтардың жұмы- тебесі, адам капиталы жайында
- Деректерге сүйенсек, жүз тайым оқиғалардың алдын алу сында ықпалды фактор. сөз қозғағанда, түрлі конферен- - Кəсіподақ жұмысы ашық бол-
жылдан астам тарихы бар Қа- мəселелерін жедел түрде шешуге циялар мен форумдар, басқосулар са, оны қолдаушылар көбейетін
зақстанның арғы-бергі өмірінде қатысуы міндет əрі жауапты төл - Бүгінде еңбек нарығын жаңа форматта ұйымдастырылып, болар…
болған қоғамдық ұйым еліміз ісі болмақ. тұрақтандыру мақсатында Қа- кəсіподақ басшыларының қоғам-
егемендік алғалы бері де талай зақстан кəсіподақтары жұмыс дықсаяси өмірдегі белсенді қыз- - Қазақстан Кəсіподақтар феде-
сыннан өткені белгілі. Ел аузында - Кəсіподақтар атқаратын берушілермен қандай тығыз жұ- меті арта түсті. Жақында Астанада рациясы басшылығының қатып
«местком», «профком», «профсо- ауқымды жұмыстың өзіндік мыс атқарады? салалық бастауыш ұйымдарының отырған кесімді талабы да осы.
юз» деп айтылып жүретін кəсіпо- жаңғыру бағытын атап айт- «Ортақтастық. Ынтымақтастық. Өзіңіз ойлаңызшы, мүшелік жарна
дақ ұйымдары өзінің əу бастағы саңыз? - Биыл 31 қаңтарда Қазақстан Жасампаздық» атты республика- жинаумен ғана жұмыс бітті деуге
мақсаты мен міндеттерін түбе- Республикасы Үкіметі, республика- лық форумында жас теміржол- бола ма? Əрбір кəсіподақ мүшесі
гейлі өзгертпегенімен, қоғам да- - Өткен жылдың соңғы айла- лық жұмыс берушілер бірлестіктері шылардың, автокөлік, əуе жəне су əрбір сауалына əділ жауап алуы
муы мен заман талаптарына сай рында Елбасы Нұрсұлтан Назар- мен республикалық кəсіподақтар көлігі қызметкерлерінің, басқа да тиіс. Сонымен бірге, кадрлық
жаңа мазмұндағы жұмыс ырғағы- баев республикалық Кəсіподақтар бірлестіктері арасында 2018-2020 мамандық иелерінің кəсіподақ ұй- жаңару тамырға қан жүгірту-
на жаңашылдық əкелді. Оның федерациясының жаңа төрағасы жылдарға арналған Бас келісімге ымының қызметіне деген ерекше мен бірдей жұмыс екенін терең
басқару құрылымдарында көп Бақытжан Əбдірайымды Ақор- қол қойды. Осы құжаттың бекітілуі ынтасы мен жарқын үні, мағына- сезінуіміз керек. Бұл арада үлгі
мəселе басқаша шешіле бастады. дада арнайы қабылдап, үлкен ұй- əлеуметтік əріптестікті дамытуға лы қызметі бəрімізге қатты əсер болатын іс-тəжірибе де таратылуы
Абырой-бедел енді кəсіподақтар ымның қызметін жандандырып, ерекше назар аударатынын біл- етті. Біз мұны жергілікті ұйымдар керек шығар. Ол - өте қажетті іс.
үшін тек демалыс орындарына ортақ мəселелерді жедел шешіп діреді. Келісім тараптары үшін өмірінен де көріп отырмыз. Соңғы Таяуда Алматыда өңірлік кеңес
жолдама беруге көмектесе алады отыруға əрі заңды тұрғыда атса- бірігіп қызмет етудің басым бағыты уақытта ауыл шаруашылығы, болды. Онда Түркістан, Алматы,
деген біржақты ұғым-түсінікпен лысу қажеттігіне баса көңіл бөлді. болмақ. Осы құжатқа сəйкес Жам- шағын жəне орта бизнес саласын- Қызылорда, Жамбыл облыстары
жиналмайды. Əрбір мекемеде Мемлекет басшысының кəсіподақ был облысы əкімдігі, облыстық да бастауыш кəсіподақ ұйымдарын мен Алматы қаласының кəсіподақ
бастауыш кəсіподақ ұйымы сонда ұйымдарының қызметіне деген кəсіподақтар бірлестігі жəне об- құру бастамалары көбейді. Мұн- көшбасшылары бас қосып, əр өңір-
не үшін құрылады? Кəсіподақтар бұл қамқорлық көзқарасы кəсіпо- лыстық кəсіпкерлер палатасы ара- дай белсенділік пен ынта-ықыла- де болып жатқан оң өзгерістер ту-
əлеуметтік-еңбек қатынастары дақ жетекшілерінің тиімді əрі сында үшжақты келісім жасалды. сты - кəсіподақ ұйымына сенім деп ралы əңгіме айтылды. Əр өңірдің
мен əлеуметтік серіктестік мəсе- табысты қызмет етуіне күш-қуат Бұл келісімдер еңбек адамының білеміз. Атақты хирург Сейітхан кəсіподақ ұйымында өзіндік табы-
берді. Кəсіподақтың басшылығы құқығын қорғап, лайықты еңбек Жошыбаевты жақсы білетін болар- стары мен жетістіктері бар. Жиын-
етуге бағытталған мақсаттарға сыздар. Медицина ғылымының да- да сөз сөйлеушілер, байырғы жəне
қол жеткізуге мүмкіндік береді. муына зор үлес қосып келе жатқан жас кəсіподақ мүшелері бұл ұйым
Ең бастысы, еңбек заңнамасының талантты дəрігер Таразда жүрек жұмысын ұзақ отыратын жайлы
сақталуына бақылауды күшейту. ауруын емдейтін ірі медициналық орынға айналдырмау қажеттігін
Əлеуметтік, еңбек саласындағы қа- орталықты басқарады. Жыл сайын атап, қолдау көрсетті. Бұл бағыт-
тынастарды реттеу қағидаларын жүздеген адамның жүрегіне ота та ғана емес, жалпы кəсіподақ
негізге алып, нəтижелі жұмыс жасап, талай кісінің өмірін ара- ұйымдарының жұмысын жандан-
жүргізу. Бұл мəселе бойынша атқа- шалап қалған профессор жақында дыру үшін осы жылдың басынан
рылып жатқан жұмыстарды Қа- өз мекемесінде кəсіподақ ұйымын бергі көп тірлікке де разы ойларын
зақстан Кəсіподақтар федерациясы, құруға ұсыныс жасады. «Себебі, білдірді. Атап айтқанда, барлық
облыс əкімдігінің, сондай-ақ қала мен кəсіподақ ұйымының жұмы- өңірде кəсіподақ жұмысы көзге
мен аудан əкімдіктерінің сайтынан сына серпін келгенін сезіне баста- айқын түсе бастады. Осы арада
да көруге болады. Бұқаралық ақпа- дым. Бұл - ауызбірлікке ұйытқы сізге айтайын, республикалық
рат құралдарында жариялануда. Кəсіподақ ұйымдары туралы осы
Жалпы, Кəсіподақтар федерациясы уақытқа дейін бірде-бір толыққан-
ды ғылыми-зерттеу жинағы жарық
көрмепті. Ғалымдар мен саясат-
керлер осыны айтып жүр. Өз кəсібі
мен қызметін жақсы көріп, сүю де-
ген адалдықтан нəр алады. Кəсіби
білікті мамандар - кəсіподақтың
тірегі əрі беделі деп білемін. Ке-
лешекте кəсіподақтар мектебін
жаңғырту керек деген пікірде
негіз бар деп ойлаймын. Əсіресе,
«Цифрлы Қазақстан» бағдарлама-
сын жүзеге асыру кезінде қандай
мəселелер туындауы мүмкін де-
ген сұраққа да біз дайын болуы-
мыз керек. Мұны айтып отырған
себебім, бүгінгі таңда елімізде
жұмыс істейтін халық саны - 9
миллионға жуық адам. Олардың
28 пайызы орта біліммен шек-
телген. Жұмыссыз азаматтардың
32 пайызы мектептегі білімімен

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 31 (1235) 17/08/2018

жүр. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған жататын еңбек дауларын ақылға Решение о сохранении торговых На Украине создали
2 миллионнан астам азаматтың салып, кеңесіп, заңгерлер мен преференций США для Казахстана профсоюз работников
жартысының, яғни 49 пайызының аузы дуалы, аса беделді азамат- примут в середине августа химической
кәсіби білімі мен дағдысы жоқ. тардың араласуымен, турасын- промышленности
Ендеше, біздің кейбір азаматтар да әділдік тұрғысында шешуге В целях сохранения Казахста- да, офиса торгового представителя
кәсіптің құндылықтарын сақтай мүмкіндік жасайды. Жоғарғы ном статуса бенефициара ГСП США. Всеукраинский независимый
отырып, бейімделу мен дағдыны соттың бұл идеясы кәсіподақ США состоялся визит казахстан- профсоюз работников химической
өзгертуі қажет. Еңбек қауіпсізді- ұйымдарында толық қолдау та- ской делегации в Вашингтон в По информации Минэкономики, промышленности создало мини-
гі мен еңбекті қорғау жөніндегі буда. Алдағы уақытта Татуласу составе представителей Мини- казахстанская сторона пригласила стерство юстиции Украины, заявил
Өндірістік кеңестер жұмысын орталығының атқаратын қызметі стерства национальной эконо- представителей указанных органи- глава созданного профсоюза, лидер
өзектендіру, ұжымдық шарттар- нәтижелі болады деп санаймыз. мики и Министерства труда и заций в Астану для ознакомления с Социалистической партии Украины
дың саны мен сапасын арттыру Бір ғана дерек келтірейін. 2017 социальной защиты населения. текущей работой правительства по Илья Кива
осынау әлеуметтік мәселелерге жылы Жамбыл облысы соттарына Казахстанская сторона приняла совершенствованию национально-
жіті көңіл бөлу міндеттерімен түскен және қаралған істер саны участие в публичных слушаниях го законодательства в сфере тру- По его словам, на Украине должно
біте қайнасып жатыр. Өндірістік 2013 жылмен салыстырғанда 2,6 подкомитета Комитета по торго- довых отношений, в том числе по создаваться больше профсоюзных
кеңестер құру - еңбек қауіпсізді- есе өскен (36 227-ден 95 536-ға вой политике США касательно имплементации дорожной карты движений, которые смогут бороть-
гіне қол жеткізудің алғы шарты. дейін). Бітімгершілік рәсімдер обзора оценки Казахстана на со- по реализации рекомендаций Ко- ся за свои права. Отмечается, что до
Елімізде жыл сайын 1,5 мыңнан қоғамдық келісімді нығайтады. ответствие ГСП США, информи- митета по применению стандартов создания профсоюза Соцпартия про-
астам адам өндіріс орындарында Сол себепті, облыстық сот пен руют в МНЭ. Для разъяснения и Комитета экспертов по примене- вела митинги в Днепродзержинске,
жазатайым оқиғаға ұшырап, 200- аумақтық кәсіподақтар бірлестігі официальной позиции Казахстана нию конвенций и рекомендаций Днепропетровске и Киеве с требова-
дей адам көз жұмады. Сондықтан өзара әріптестік меморандумына по регулированию деятельности Международной организации тру- нием установить прозрачные цены
«Қауіпсіз еңбек» бағдарламасын сәйкес медиация мәселесінде бір- профсоюзных организаций в да по применению Конвенции № на газ для химический предприятий.
орындау барысында сақтық ша- лесіп қызмет атқаруды алға қой- Казахстане и предпринимаемым 87 о свободе ассоциации и защите
раларын қамтамасыз ету ерекше ып отыр. Біз өз жұмысымыздың мерам были проведены встречи права на организацию от 9 июля Напомним, ранее с требованием
қажет. Қарапайым жұмысшының қоғамдық мәнін тереңдетіп, өза- с представителями Американ- 1948 года. «По предварительной повысить цены на газ выступил
көңілінен шығатын мәселелер ра әріптестікті нығайту жолында ской федерации труда, конгресса информации американской сто- «ДнепрАзот» — единственный на
мен шешімдерден кәсіподақ ұй- облыс прокуратурасымен, облыс производственных профсоюзов роны, решение по вопросу сохра- Украине производитель жидкого
ымдарының тыс қала алмайтыны әкімдігі Ішкі саясат басқарма- (AFL-CIO), Министерства тру- нения Казахстаном статуса бене- хлора, необходимого для очистки
әркімге-ақ түсінікті. сымен, «Нұр Отан» партиясы фициара будет принято по итогам питьевой воды. Предприятие уже
және басқа да үкіметтік емес ұй- визита американских экспертов в добилось более чем двукратного
- Республикамызда «Еңбек ымдармен бірлесіп қызмет ететін Казахстан 12-14 августа», – сооб- повышения цены на жидкий хлор,
шартын жасаңыздар!» атты боламыз. щили в Минэкономики. Лишение шантажируя правительство прекра-
акция өтіп жатыр. Бұл жерде США торговых преференций Ка- щением производства.
қандай өткір мәселе бар? - Еңбек адамына деген захстана рискует обернуться сни-
сый-құрмет - ұлттық мәде- жением отечественного экспорта
- Бұл - өте маңызды мәселе. Ең- ниетіміздің құндылығы. Бұл на 10-19%, или 145 млн долларов.
бек шарты жасалмаса, адам көп ыңғайда қарапайым жұмысшы-
нәрседен ұтылады. Әрбір адам дан бастап өндіріс жетекшісі- Профсоюз экспертов начинает Футболисты
қандай жұмысқа орналасса да ең- не дейінгі аралықта кәсіподақ проводить подготовку кандидатов «Анжи» обратились в
бек шарты жасалуы қажет екенін ұйымдарының қызметі қалай перед государственной аттестацией профсоюз из-за
білуі тиіс. Жұмыс берушінің жұ- көрініс табуда? в Ростехнадзоре задержки зарплаты
мыскерге қоятын талаптарымен
бірге еңбек адамына жасалатын - Елбасының «Рухани жаңғыру» Общероссийский профессиональ- ТПП России, СертиНК при МГТУ Несколько игроков махачка-
лайықты шарттар көрініс таппаса, бағдарламасы аясында атқарылып ный союз экспертов в области про- им. Баумана, ЗАО НТЦ ПБ. Все линского «Анжи» обратились в
қалай болмақ? Еңбек заңнамала- жатқан іс-шаралар мен қолға мышленной безопасности начинает площадки должны будут пройти Общероссийский профсоюз фут-
ры сақталмаса, күні ертең еңбек алынған жаңа жобалар ұлттық осуществлять подготовку кандида- аккредитацию в общероссийском болистов (ОПСФ) из-за задержек
даулары шыға қалса, ол қалай болмысымыз бен мәдениетімізді тов в эксперты перед государствен- профсоюзе, который занимается по выплате зарплаты.
реттеледі? Еңбек қатынастары қайта жаңғыртып, заман биігіне ной аттестацией в Ростехнадзоре. формированием потока обучаемых,
бойынша бүгінгі күннің өзекті көтере түседі. Біз жыл басынан Об этом сообщается в обращении разработкой требований к ним, ко- Об этом сообщает ТАСС со
мәселелері қатарында жұмыс- бері «Кәсіподақтардың еңбек председателя организации Петра ординацией работы над профессио- ссылкой на заявление генераль-
шыларды еңбек шартынсыз, яғни адамының тұлғасын танытудағы Каныгина, опубликованном на офи- нальными стандартами, учебными ного директора ОПСФ Алексан-
азаматтық-құқықтық сипаттағы рөлі» деген тақырыппен жүйелі циальном сайте. программами, работой над информа- дра Зотова.
келісім негізінде жұмысқа алу түрде дөңгелек үстел және кез- ционными обучающими порталами
тәртібін айтуға болады. Басты се- десулер өткізуді жалғастырып «Данный шаг является первым и рейтингом экспертов. «Мы по возможности помогаем
беп - жұмыс берушінің міндетті келеміз. Тегінде қоғамда тұлға этапом создания комплексной си- всем, кому это нужно. Если клуб,
төлемдер мен салықтан жалтаруы. тану мәселесі жас ұрпақ тәрбиесі стемы Профсоюза ПБ по обучению, не дай бог, снимется с соревно-
«Еңбек шартын жасаңыздар!» атты үшін қажет. Жастар кімге қарап подготовке, переподготовке и повы- ваний, потеряет профессиональ-
республикалық акцияның мақсаты өседі, олар кімдерді үлгі тұтып, шению квалификации в системе про- ный статус, то палата Российско-
мен міндеттерін түсіндіру, еңбек бойын тіктеуі керек? Өмірі өне- мышленной безопасности России», го футбольного союза здесь мало
қатынастарының заңдылығын ге адамдар аз емес. Нарық зама- — говорится в обращении. чем сможет помочь, тут дорога в
сақтау, еңбек шартының қажеттілі- нында қайраткерлік және іскерлік суд», - заявил Зотов.
гі, міндетті зейнетақы, әлеумет- қадір-қасиетімен танылған азамат- Ранее Пётр Каныгин заявил, что
тік төлемдер және медициналық тардың жетістігі мен табыстарын в системе обучения и подготовки Ранее бывший главный тренер
сақтандырудың мән-мағынасын жастарға насихаттаудың мәні зор. квалификации, профсоюз намерен «Анжи» Гаджи Гаджиев проком-
жұртқа жеткізу, осы мәселе бой- Бұл арада тұлға тану тұнып тұрған использовать базу хорошо зареко- ментировал имеющиеся у клуба
ынша тиісті жұмыстар жүргізу ғылым десек те болады. Біздің об- мендовавших себя учебных центров, серьёзные финансовые пробле-
маңызды іс. лыстағы 120 мыңнан астам мүше- в первую очередь УМК Ростехнад- мы и признал, что махачкалинцы
сі бар 15 салалық кәсіподақ ұйы- зора, Центр оценки квалификации могут прекратить существование.
- Құқықтық мәдениетті қа- мы жұмыс істейді. Олар «Рухани
лыптастыру әрбір адамның жаңғыру» мемлекеттік бағдарла- Профсоюз медиков:
сапалы әрі лайықты өмір сүруі масын жүзеге асыруға белсене ат- надо увеличить финансирование здравоохранения до 4% от ВВП
үшін де керек қой. салысуда. Көрнекті азаматтар мен
еңбек тарландарының қоғамдағы Латвийский профсоюз работников что они готовы предпринять, чтобы как вы ответите на наш вопрос», - го-
- Әрине. Жалпы еңбек қаты- орны айқындала түсетін болса, здравоохранения и социального ухода финансирование здравоохранения в ворится в письме.
настарын реттеу мәселесі мықты ұлттық құндылықтарымыз да призывает партии доказать свою го- 2020 году достигло не менее 4% ВВП.
жүйеге түсу үшін де әркім атса- тарихи-дәстүрлі болмысымен товность увеличить финансирование Керис напомнил, что политики это-
лысуы тиіс. Биыл наурыз айында өз биігінен табылатыны анық. здравоохранения, чтобы к 2020 году «Докажите, что права людей на го созыва обязательство увеличить
Жоғарғы сот пен Кәсіподақтар фе- Кәсіподақтардың күші - бірлік- оно составляло не менее 4% от вну- здравоохранение высокого уровня бюджет медицины по крайней мере
дерациясы арасында өзара әріпте- те. Біз сан алуан кәсіптің иесі, ел треннего валового продукта (ВВП), — ваш приоритет. Будете ли вы дей- до 4% от ВВП закрепили в законе о
стік туралы меморандумға қол қою игілігіне мол үлес қосушы әрбір сообщил агентству LETA руководи- ствовать, чтобы в 2020 году государ- финансировании здравоохранения,
рәсімі болды. Бұл меморандумда кәсіподақ мүшесінің ерен еңбегі тель профсоюза Валдис Керис. ственное финансирование здравоох- но профсоюз хочет знать, намерены
тараптар нені көздейді? «Рухани мен Отансүйерлік қадамдарына ранения составляло по крайней мере ли это обещание выполнить и партии,
жаңғыру» бағдарламасы аясында өз алғысымызды білдіреміз. Профсоюз медиков направил 4% от ВВП? профсоюз оставляет за которые участвуют в выборах.
қоғамдық сананы жаңғырту қажет письмо политическим партиям и их собой право призывать избирателей
екеніне сүйене отырып, қоғамда - Әңгімеңізге рақмет! объединениям, которые участвуют в оценивать вашу готовность защищать К концу прошлой недели ни одна
шиеленістің алдын алу мақсатын- Сұхбаттасқан парламентских выборах, с вопросом, права человека в зависимости от того, из партий на письмо профсоюза еще
да даулар мен жанжалдарды соттан не ответила.
тыс тәртіпте шешу мәселесі алға Жолдасбек ӘШІМХАНҰЛЫ
қойылып отыр. Өмірде кездесіп aikyn.kz

6 ПРАВО 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 31 (1235) 17/08/2018

Высшими ценностями Республи- ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ ников организации, в том числе и ных дней или частичный отпуск в
ки Казахстан являются человек, его КОЛЛЕКТИВНОГО на работников, которые начинают случаях: мужчинам, жены которых
жизнь, права и свободы. В статье ст. ДОГОВОРА работать после его заключения. В находятся в послеродовом отпуске;
24 ч. 2. Конституции Республики качестве одних из примеров коллек- в случае собственной свадьбы; ро-
Казахстан, закреплено, что каждый число смен в сутки); срок действия договора, порядок тивных договоров, заключенных в дителям, имеющим детей младшего
имеет право на условия труда, отве- • статья 103 ТК РК - о размере изменения и дополнения договора, организациях Павлодарской обла- школьного возраста, в день нача-
чающие требованиям безопасности урегулирование разногласий, поря- сти следует привести коллективные ла учебного года; ежегодно третье
и гигиены, на вознаграждение за заработной платы; док информирования работников о договоры, заключенные между АО воскресенье июля отмечать как про-
труд без какой-либо дискримина- • статья 105 ТК РК - об оплате выполнении коллективного дого- «Национальная компания «Қа- фессиональный праздник День ме-
ции, а также на социальную защиту вора. зақстан темір жолы» и его трудо- таллурга, считать его праздничным
от безработицы. труда работников, занятых на тяже- вым коллективом, между работо- днем и производить оплату за рабо-
лых работах, работах с вредными и Приложениями к коллективному дателем и работниками АО «ТНК ту в этот день в двойном размере;
Коллективный договор является (или) опасными условиями труда; договору могут служить: правила «Казхром», между администрацией оказывать материальную помощь к
правовым актом в форме письмен- внутреннего трудового распорядка, АО «Трамвайное управление горо- 1 сентября работникам, имеющим
ного соглашения, заключенного • статья 113 ТК РК - о порядке и положение об оплате труда органи- да Павлодара» и профсоюзным ко- четырех и более детей в возрасте до
между работниками в лице их сроках выплаты заработной платы; зации; перечень доплат к заработ- митетом, между администрацией 18-ти лет в размере 10 МРП по РК
представителей и работодателем, ной плате и льгот, установленных и профсоюзным комитетом ГКП на одного учащегося; трудоустра-
регулирующий социально-трудовые • статья 110 ТК РК - об оплате за проживание в зонах экологиче- «Экибастузкоммунсервис». Данные ивать работников, призванных на
отношения в организации. труда в ночное время. ского бедствия; продолжительность коллективные договоры содержат службу в Вооружённые силы Респу-
трудовых отпусков; перечень про- социальные пакеты льгот не только блики Казахстан из подразделений
Работодатель и работники в лице Примерное содержание коллек- фессий и должностей с тяжёлыми, для работающих, но и для пенсио- компании, и выплачивать им еди-
их представителей, уполномочен- тивного договора может быть сле- вредными и (или) опасными усло- неров, а в определенных случаях и новременное пособие в размере
ных в установленном порядке, яв- дующим: виями труда, работа в которых дает для членов семей работников. Так, 30 МРП, если они устраиваются
ляются сторонами коллективного право на дополнительный оплачи- коллективным договором между на работу в эти же подразделения
договора. 1. Общие положения: стороны ваемый ежегодный трудовой от- АО «Национальная компания «Қа- после демобилизации в течение 3-х
договора, предмет договора, сфера пуск; положение о согласительной зақстан темір жолы» и его трудо- месяцев.
Коллективный договор отражает действия договора, соответствие до- комиссии, перечень профессий, вым коллективом,опубликованного
интересы работников и работодате- говора законодательству, основные связанных с тяжелыми, вредными в газете «Қазақстан теміржолшы- Коллективный договор между
ля в определенной организации, за- принципы заключения договора. и (или) опасными условиями тру- сы» №102-107 (2244-2249) от 26 администрацией и профсоюзным
ключается в добровольном порядке. да, на которых с профилактической декабря 2017 года, предусмотрено: комитетом ГКП «Экибастузкоммун-
Правовая ценность коллективного 2. Трудовой договор и обеспече- целью рекомендуется употребление сохранять работникам, которым до сервис» предусматривает: в конце
договора заключается в реализа- ние занятости, социальная защита, молока или других равноценных достижения пенсионного возраста календарного года работникам
ции возможности работников и профессиональная подготовка и продуктов. осталось 3 года и менее, режим пол- предприятия выплачивать премию
работодателя эффективно решить переподготовка высвобождаемых ного рабочего дня (полной рабочей (вознаграждение по итогам работы
вопросы, которые не урегулиро- работников. Коллективный договор призван недели, при условии, что доход для за год) при положительных резуль-
ваны в Трудовом кодексе и иных стабилизировать отношения в тру- начисления пенсии составляет ме- татах работы, при наличии прибыли
нормативных актах, связанных с 3. Рабочее время довом коллективе, снимает соци- нее 41 (сорока одного) - кратного на предприятии и средств. Размер
трудовым законодательством, а 4. Время отдыха, трудовые и дру- альную напряженность. Работники месячного расчетного показателя; премии зависит от выслуги лет: -от
также вопросы, связанные с инте- гие отпуска будут уверенно смотреть в завтраш- в пределах выделенных средств трех до пяти лет-50%; свыше пяти
ресами заинтересованных сторон 5. Организация и нормирование ний день, им будут понятны предла- бюджекта Компании оказывать ма- лет - 100%; работникам предостав-
социального партнерства. По об- труда, заработная плата, доплаты и гаемые в организации ресурсы для териальную помощь работникам лять наряду с основным отпуском,
щему правилу, предусмотренному надбавки. профессионального роста и реали- на оплату протезирования зубов оплачиваемые дополнительные
п.1 ст.157 Трудового Кодекса Ре- 6. Безопасность и охрана труда. зации карьерного устремления, у в размере 15 МРП работникам, отпуска: дополнительный отпуск
спублики Казахстан, содержание и 7. Особенности регулирования них появится возможность обуче- имеющим стаж работы на желез- за непрерывный общий стаж рабо-
структура коллективного договора труда отдельных категорий работ- ния, повышения квалификации и нодорожном транспорте не менее ты устанавливается за каждый год
определяются сторонами в соответ- ников. переподготовки. И, как следствие, 20 лет; производить 20-процент- работы на предприятии-1 день и в
ствии с заключенными генераль- 8. Социальная защита молодежи. сформируется благоприятный про- ную надбавку к тарифным ставкам целом не должен превышать 4 дней.
ным, отраслевым и региональным 9. Социальные гарантии и льготы изводственный климат в коллективе. (окладам) молодых специалистов,
соглашениями. (медицинское и пенсионное обеспе- А самое главное то, что формиро- направленных на станции 3,4,5 Коллективный договор между
чение; общественное питание на вание системы мотивации и стиму- классов и раздельные пункты, в администрацией АО «Трамвайное
Коллективный договор не дол- производстве; вопросы быта). лирования трудовой деятельности течение первых двух лет работы; управление города Павлодара» и
жен содержать условия, которые 10. Защита трудовых прав работ- будет прозрачной и доступной для производить единовременное поощ- профсоюзным комитетом предус-
ограничивают права работников ников. понимания каждым работником. рение женщин в связи с празднова- матривает: оплату за наставниче-
или уменьшают уровень гарантий 11. Обязанности профсоюза, нием международного женского дня ство водителей трамваев и других
работников по сравнению с трудо- создание условий и гарантии для Действие коллективного догово- 8 марта в размере не более 8 МРП специалистов, вновь принятых
вым законодательством Республики деятельности профсоюза. ра распространяется на всех работ- в пределах выделенных средств в и не имеющих стажа работы по
Казахстан, генеральным, отрасле- 12. Ответственность сторон за не- бюджете Компании; оказывать еди- специальности; при равной произ-
вым, региональными соглашения- выполнение принятых обязательств. новременное материальное поощре- водительности труда предоставлять
ми. Такие положения признаются 13. Контроль за исполнением по- ние 23 победителям по итогам еже- преимущественное право на остав-
недействительными и не подлежат ложений коллективного договора. годного конкурса по присуждению ление на работе: а) работникам,
применению. Формальный подход 14. Заключительные положения: молодежной премии «Жас кәсіби проработавшим на предприятии
сторон социального партнерства к маман» в размере 20 МРП; ко Дню непрерывно более 15 лет (мужчи-
заключению коллективного дого- семьи оказывать материальную по- ны) и 10 лет (женщины); б) работ-
вора влечет за собой повторение мощь в размере 4 МРП многодет- никам, которые воспитывают детей
правовых норм Трудового кодекса, ным семьям работников Компании, в неполных семьях; в) работникам,
определяющих основные условия имеющим четырех и более детей получившим на производстве тру-
труда. Данные обстоятельства за- и работникам в одиночку воспи- довое увечье или профессиональное
трудняют его восприятие, такой тывающим двух и более детей; заболевание. Также, работникам,
коллективный договор не несет предоставить ветеранам Великой проработавшим на предприятии
никакой правовой нагрузки, по- Отечественной войны, состоящим непрерывно более 20-ти лет, предо-
скольку нормы Трудового кодекса на учете в Компании, ежемесячную ставлять два дня дополнительного
РК действуют независимо от при- материальную помощь в размере оплачиваемого отпуска; женщинам,
нятия коллективного договора. При стоимости потребленной электри- имеющим двух и более детей до 12
определении содержания коллек- ческой энергии из расчета 50 кВт в лет, предоставлять два дня дополни-
тивного договора в определенной месяц на одного ветерана. тельного оплачиваемого отпуска.
организации необходимо исходить
из финансовых возможностей ра- Коллективный договор между Приведенные примеры из содер-
ботодателя и социальных проблем, работодателем и работниками АО жания коллективных договоров
которые актуальны для данной ор- «ТНК «Казхром», действующий для являются только выдержками из
ганизации. работников данного предприятия полного социального пакета, пред-
предусматривает: женщинам перед усмотренного для работников дан-
Необходимо учитывать, что неко- уходом в отпуск по беременности ных организаций. Подводя итоги,
торые статьи Трудового кодекса РК и родам предоставить дополни- следует констатировать, что заклю-
прямо отсылают к коллективному тельный оплачиваемый отпуск в чение коллективных договоров по-
договору и поэтому эти вопросы размере 18-ти календарных дней; зволит защитить права работников
рекомендуется подробно осветить женщинам, имеющим двух и бо- и повысить правовую грамотность
в локальном акте. К примеру: лее детей до 12 лет предоставить в сфере защиты их прав.
3 (три) календарных дня дополни-
• статьи 68, 69, 70,71,72 ТК РК - о тельного оплачиваемого отпуска; М.ИВАНОВА,
режиме рабочего времени (продол- предоставить отпуск без сохранения главный специалист
жительность рабочей недели, не- заработной платы до 5-ти календар-
нормированный рабочий день для Территориального
отдельных категорий работников, объединения профсоюзов
продолжительность ежедневной
работы, время начала и окончания «Профсоюзный центр
работы, неполное рабочее время, Павлодарской области»

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 7

№ 31 (1235) 17/08/2018

Ақтөбе облысында спорт ардагерлерімен кездесу кеші
ұйымдастырылды

Балаларға қуаныш сыйла! Ағымдағы жылдың 13 тамызы
күні С.Жиенбаев атындағы облы-
Жаңа оқу жылы қарсаңында екендігін ескерсек, балалардың стық жасөспірімдер кітапханасы рын бөлісті. Сонымен қатар, «Аққа- кімге де болсын парыз, әрі қасиетті
«Мектепке жол» жалпы республи- алаңсыз білім алуына, жақсы тәр- «Спорт - біздің серігіміз» атты уырсын» жас ақындар клубының міндет екенін айтып, спортшы ар-
калық қайырымдылық акциясы биеленуіне үлесімізді қосқанымыз», спорт ардагерлерімен кездесу кешін мүшелері спорт пен денсаулық дагерлерге тілегін білдірді.
басталды. Дәстүрге айналған ша- - деді өз сөзінде кәсіподақ ұйымы- өткізді. Кездесу «Рухани жаңғыру: туралы өлеңдерін оқып, флешмоб
раны білім және ғылым қызмет- ның басшысы. болашаққа бағдар» бағдарламасы ая- биледі. Қатысушыларға спорт тура- Шараға қатысушы оқырмандар
керлері кәсіптік одағы Талдықорған сында спорт күніне орай Қазақстан лы бейнебаян көрсетілді. Кәсіподақ көкейкесті сұрақтарын қойып, өзара
аумақтық ұйымы ұйымдастырды. Акция барысында 20-ға жуық салалық мәдениет, спорт, туризм бірлестігінің төрағасы Назира Сар- ой бөлісті. Жиналған қауым «Спорт
балаға көмек көрсетіліп, мектепке және ақпарат қызметкерлерінің сенбайқызы кешке қатысушы арда- - денсаулық кепілі» атты ұйымда-
Іс-шараның мақсаты - еліміздің қажетті киім-кешек, кеңсе тауарла- кәсіптік одағымен бірлесе отырып герлерді спорт күнімен құттықтап, стырылған кітап көрмесімен таны-
ертеңі-балаларға қамқорлық көрсе- ры тапсырылды. Оқушылардың қу- ұйымдастырылған. сыйлықтар табыстады. Кітапхана сты. Кеш соңында ардагерлер жылы
ту, білім саласындағы қызметкер- аныштан жүздері жадыраса, ата-а- директоры Гүлжайнар Нәренқызы лебіздерін білдіріп, батасын берді.
лердің балаларына сапалы білім налар ризашылықтарын білдірді. Спорт ардагерлерінің жолын спортшыларымызға құрмет көрсету
алуына мейлінше жағдай жасау, жастарға үлгі ету, ел есінде қалған Ақтөбе облысы
мекеме басшылары мен қайырымды «Қайырымдылық - халқымыз- жерлестер есімін келешек ұрпаққа
жандарды акцияға қолдау көрсетуге дың ең ізгі қасиеттерінің бірі болса, ұмыттырмауды көздеген шараға
шақыру. жылы жүректі, жомарт азаматтары- Қазақстан салалық мәдениет, спорт,
мыз балаларды қуантып, сауабы мол туризм және ақпарат қызметкер-
Облыс орталығындағы Оқушы- іске атсалысып жатыр. «Жанашыр- лерінің кәсіптік одағының төрағасы
лар сарайында өткен шараға Тал- лыққа - жан риза» дегендей бүгінгі Н.Табылдинова, Ақтөбе қаласының
дықорған аумақтық ұйымы, Текелі игі шараны ұйымдастырушы ау- атақты спортшысы, бапкер М.Зәкір-
қалалық және Ескелді, Қаратал, мақтық кәсіподақ ұйымына алғы- жанов, Қазақстанның құрметті спорт
Көксу аудандық кәсіподақ коми- сымды айтамын», - деді көпбалалы қайраткері, әлем чемпионының жүл-
теттерінің төрағалары, ата-аналар, ана Бөкей Рахманқызы. дегері, екі дүркін Азия чемпионы
балалар қатысты. Қ.Ізғарин, мәдениет қызметкерлері
Аталмыш акция Талдықорған ау- мен оқырмандар қатысты.
Қайырымдылық шараны Тал- мақтық ұйымына қарасты аудандық,
дықорған аумақтық ұйымының қалалық кәсіподақ комитеттерінде Кездесуде спорт ардагерлері
төрағасы Садық Әбдіқадыров жалғасын таппақ. жастарға өз салалары бойынша қа-
ашып, жүргізді. «Болашағымыз осы лай жетістікке жеткендері жөнінде
оқушылармен тікелей байланысты Алматы облысы ой өрбітіп, мақсатқа жету жолын-
дағы қиындықтары мен қуанышта-

Шартарапты шарлаған Шардара спорты

Жастар кеңесінің мүшелері бас қосты ры Е.Аманқұлов, балалар мен
жасөспіпірімдер спорт мектебінің
Ағымдағы және кадрлар) көшу. Елімізде тамыз айының үшінші бәрі жасалып жатқанын атап өтпе- директоры А.Сакиев сынды азамат-
жылдың Баяндамашы бәсекеге қабілетті жексенбісі - Спорт күні. се болмайды. Бұған дәлел ретінде тар тәрбиелеп, туған жердің ме-
15-ші тамы- еліміздің әр түкпірінде ашылып рейін дүниежүзіне танытып келеді.
зында білім болу – заман талабы екенін айта Спорт, біріншіден, еліміздің ел- жатқан спорт мектептері, көптеп
және ғылым келе, аталған өзгерістердің барлығын дігін әлемге паш етіп, спортшы са¬лынып жатқан спорт нысанда- Өз сөзінде, Ермек Тілеуқұлұлы
қызметкер- жүзеге асыруда, тәжірибеде пайда- жеңісі арқылы мемлекетіміздің рын, күнделікті өмірде халықтың 9 спортшы халықаралық дәрежеде-
лері аудан- лануда жас мамандардың рөлі зор мерейін үстем ететін саланың саламатты өмір сал¬ты¬на ден қой- гі спорт шебері, 19 спортшы Қа-
дық кәсіподақ комитеті жанындағы екенін баса айтты. Өз кезегінде кеңес бірегейі болса, екіншіден адамның ып отырғанын айтуға болады. зақстан Республикасының спорт
жастар кеңесінің мүшелері Елбасы- мүшелері Е.Сайранұлы, Ү.Жабық- денсаулығын жақсартып, оның жа- шебері, 65 спортшы Қазақстан
ның «Төртінші өнеркәсіптік револю- бай, Р.Толымбеков ой-пікірлерімен сын ұзартатын, көңілін өсіріп, айна- Соның ішінде, Түркістан об- Республикасы спорт шеберлігіне
ция жағдайындағы дамудың жаңа бөлісіп, Елбасы Жолдауын насихат- ласына сүйкімді де сымбатты, шы- лысы Тәуелсіз еліміздің көк бай- үміткер, Б.Тұрманов дүниежүзілік
мүмкіндіктері» атты Жолдауын тауда, жүзеге асыруда өз үлестерін дамды да жігерлі, жинақы жүруіне рағын көкте желбіретіп, мерейін жастар чемпионатының алтын
талқылады. қосатынын жеткізді. септігін тигізетін құдіретті күш. асқақтатып, абыройын тасытып, медаль иегері, С.Нұрқалықов күміс
Шараны аудандық кәсіподақ коми- Бүгінде елімізде адам үшін осын¬- шартарапқа танылтып жүрген, медаль жүлдегері, З.Кузнецова қы-
тетінің төрағасы Мақытбек Тұрлы- Жиын барысында жастар шама маңызға ие спортты дамыту шағалалы Шардараның талантты здар арасындағы жастар чемпио-
беков жүргізіп, Жолдаудағы білім кеңесінің төрайымы Шеризат Бал- жолында елеулі іс-шаралар жүзеге әрі намысқой кәсіби спортшыла- натының алтын медаль жүлдегері
беру саласына қатысты мәселелерге жан 8 айда атқарған жұмыстары асырылып жатқаны белгілі. Әсіре- рымен мақтанады. екенін мақтанышпен айтып, туған
тоқталды. Оның ішінде ауданымы- туралы баяндап, алдағы уақытта се, соңғы жылдары мемлекет тара- жерге, елге деген перзенттік бо-
зда да жүзеге асатын бірқатар нақты да жұмыс жоспарлы түрде жүзеге пынан қолдауға ие болып отырған Шағылдың құмы дем берген рышымызды өтеу - баршамыздың
тапсырмалар айтылды. Олар: асатынын атап өтті. дене тәрбиесі мен спорт салаларын саңлақ спортшыларды Шардара міндетіміз, азаматтық парызымыз
- жаңа оқу жылынан бастап дамытуға қолда бар жағдайдың аудандық балалар мен жасөспірім- екендігін жеткізді. «Сондықтан да,
оқушыларға берілетін тапсырма- Отырысты аудандық кәсіподақ дер футбол мектебінің директо- отансүйгіштік қасиеттер тұла бой-
лардың азаюы; комитетінің төрағасы Мақытбек ынан табылатын барлық азамат-
- категориялар арасындағы ал- Әділұлы қорытындылап, жастар тарды спорты өркендетуге шақы-
шақтықты арттыру, мұғалімдер үшін кеңесінің жұмысын жүргізуде Ел- рамыз», - деді Ермек Тілеуқұлұлы.
біліктілік деңгейін ескеретін кате- басының «Төртінші өнеркәсіптік
гориялардың жаңа кестесі енгізілуі; революция жағдайындағы дамудың Мереке қарсаңында барша
- 2021 жылға дейін орта білім жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауы спорт саласындағы кәсіподақ
беру саласында жаңартылған назарға алынсын деген тапсырма мүшелерін мерекемен құттықтай
мазмұнға (мүлде жаңа бағдарла- жүктеді. отырып, Тәуелсіз еліміздің өркен-
малар, оқулықтар, стандарттар деуіне қосып келе жатқан үлесі
Жансая КЕНЖЕБЕК, үшін Е.Аманқұлов пен А.Сакиев
Білім және ғылым қызметкер- Түркістан облыстық мемлекеттік
мекемелері, банк және қоғамдық
лері Панфилов аудандық қызмет көрсету кәсіподақ ұйымы-
кәсіподақ комитетінің маманы ның «Еңбек озаты» төсбелгісімен
марапатталды.
Спорт - это жизнь, это движение,
Б.БИМАНОВА,
Түркістан облысы

это здоровье! «Мектепке жол» акциясы аясында

11 августа профсоюз «ПАВЛО- победа команды АО «ПАВЛО- Аз қамтылған отбасынан шыққан ба- қызметкерлерінің кәсіптік одағы» ҚБ

ДАРЭНЕРГО» провел турнир по ДАРЭНЕРГО», на втором месте лаларға көмек пен қолдау көрсету мақ- облыстық филиалы 1-9 сыныпта оқитын

футболу среди предприятий - со- футболисты ТОО «Павлодарэнер- сатында Ақтөбе облысы «Достық» спорт 13 балаға сыйлықтар дайындап, көмек

циальных партнеров профсоюза. госбыта», третье место досталось мектебінде «Мектепке жол» акциясы өт- берді. Мереке - балаларға қуанышты және

В турнире участвовали команды команде АО «ПРЭК». кізілді. көтеріңкі көңіл күй сыйлап, «Достық»

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО Победителям турнира и лучшим Ақтөбе облыстық дене шынықтыру әкімшілігінің дайындаған xалықаралық

«ПРЭК», ТОО «САЭ», ТОО «Пав- игрокам от имени профсоюза были және спорт басқармасы, облыстық спорт жүзу бассейнінде экскурсиясымен және

лодарэнергосбыт» , АО «Каустик» вручены грамоты и денежные при- мектептері және «Қазақстандық салалық «тәттіге толы дастарxанмен» аяқталды.

- всего 6 команд. зы. мәдениет, спорт, туризм және ақпарат Ақтөбе облысы

Результатом поединка стала Павлодарская область

8 КЕҢЕС 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 31 1235) 17/08/2018
ЗЕЙНЕТАҚЫҢЫЗДЫҢ МӨЛШЕРІНЕ
Зейнетақыны тиісті көлемде КҮМӘНДАНСАҢЫЗ, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
алмай жүрсеңіз, не істеу керек?
мен 2004 жылдың 31 желтоқса-
1. ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА ны аралығында жұмыс істеген
ЗЕЙНЕТАҚЫ ТИІС ЕМЕС жылдары;
ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕ
ЕСЕПТЕЛЕДІ? 4. Əскери қызметте, мемлекет-
тік арнайы жəне құқық қорғау ор-
2018 жылдың 1 шілдесінен гандарында, мемлекеттік фель-
бастап зейнетақы көлемі артты. дъегер қызметінде еңбек еткен
Есеп бұрынғы мəліметтер бой- жылдары;
ынша автоматты түрде жасалды,
яғни зейнеткерлер оның қалай 5. Елшілік жəне халықаралық
жүргізілгенін білмейді. Зейнет- ұйым қызметкерлері жұбайлары-
кердің бұрынғы мəліметтерінде ның шетелде тұрған жылдары (10
қате болуы мүмкін. Мəселе осы- жылдан көп емес);
дан басталады. Мысалы, ол 35
жыл еңбек етті. Бірақ бұрынғы 6. Əскери, мемлекеттік арнайы
мəліметте 20 жылы ғана көр- орган қызметкерлері жұбайлары-
сетілген, яки мəліметке бала ның жұмыс істеуге мүмкіндігі
саны толық енгізілмей қалды. жоқ аймақта тұрған жылдары;

2. ҚАТЕ ЕСЕПТЕЛГЕНІН 7. «Байқоңыр» кешеніндегі Ре-
ҚАЛАЙ АНЫҚТАЙМЫЗ? сей ұйымдарында 1998 жылдың
1 қаңтарынан кейін еңбек еткен
Қазір еңбек өтіліңіз көп болса, жылдары есетеледі.
базалық зейнетақыңыз да арта-
тындықтан жеке мəліметіңіздің ЕҢБЕК ӨТІЛІНІҢ ЖЫЛ екен. Анығында, ең көп дегенде жылдан артық есептелмейді. Со- 8. ЗЕЙНЕТАҚЫНЫ ҚАЙТА
дұрыс болғаны жөн. Егер оны САНЫ БАЗАЛЫҚ жиыны 28 284 теңге алуыңыз нымен қатар төмендегі жағдай- ЕСЕПТЕТУ ҮШІН НЕ ІСТЕУ
өзіңіз Зейнетақы төлеу жөніндегі мүмкін. Мысалы, 18 жыл еңбек лар бойынша: КЕРЕК?
мемлекеттік орталыққа (ЗТМО) ЗЕЙНЕТАҚЫ КӨЛЕМІ өтіліңіз бар. Жоғарыдағы кесте-
барып қайта есептетпесеңіз, де көрсетілгендей, сізге базалық 1. Мүгедек баланың (16 жасқа Есептеуді қайта жүргізу үшін
автоматты түрде белгіленген, 11 жыл 15 840 теңге зейнетақы ретінде 19 799 теңге дейінгі) күтімімен үйде отырған зейнеткерлерден қосымша құжат
тиіс емес төмен зейнетақы алып тағайындалады. жылдары; талап етілмейді. Электрондық
жүруіңіз мүмкін. Сол себепті 12 жыл 16 405 теңге журналға өтініш тіркелгеннен
зейнетақыңыздың қалай есеп- Əрине, бұл ғана емес, зейнет 2. І топтағы мүгедектің, ІІ топ- кейін міндетті органдар шешім
телетінін өзіңіз де білуге тыры- 13 жыл 16 971 теңге жасына жеткендердің барлығына тағы жалғызбасты мүгедектің, қабылдайды.
сыңыз. үстеме ретінде 39 416 теңге қоса зейнеткердің күтімімен үйде
14 жыл 17 537 теңге беріледі. отырған жылдары; Кез келген сұрақ бойынша
«Зейнетақы қалай есепте- 1411 номеріне хабарласа аласыз.
леді?», «Кім жоғары, я төмен ала- 15 жыл 18 102 теңге 6. КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАР 3. І жəне ІІ топтағы мүгедек- Қоңырау шалу тегін.
ды?», «Жұмыс істемесем де, ең- ЗЕЙНЕТКЕ ҚАЛАЙ ШЫҒА- тердің 1998 жылдың 1 қаңтары
бек өтіліне қандай уақыт енеді?» 16 жыл 18 668 теңге ДЫ? Дереккөзі: baribar.kz
жəне т.б. маңызды сұрақтардың
жауабын төмендегі ақпараттан 17 жыл 19 234 теңге Бес баланы дүниеге əкелген
біле аласыз. немесе асыраған жəне оларды
18 жыл 19 799 теңге сегіз жасына дейін өзі тəрбиеле-
3. КІМГЕ ҚАНДАЙ ЗЕЙНЕ- ген 53 жастағы əйелдер зейнетке
ТАҚЫ БЕРІЛЕДІ? 19 жыл 20 365 теңге мерзімінен бұрын шығады. Бірақ ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!
оларға базалық емес, зейнет жасы
Зейнетақы жүйесі үш деңгей- 20 жыл 20 931 теңге бойынша тағайындалады, яғни 39 65 349«ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ»
ден тұрады: базалық, ынтық- 416 теңге беріледі.
мақтық жəне жинақтық зейне- 21 жыл 21 496 теңге ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ
тақы. Ал базалық зейнетақы еңбек
22 жыл 22 062 теңге өтілі болса да, зейнет жасына жет-
Зейнет жасына жеткен кез кел- кеннен кейін қосылады. Қазір ер
ген қазақстандық базалық зейне- 23 жыл 22 628 теңге адамдар 63 жастан, əйелдер 58,5
тақы алады. жастан бастап зейнетке шығады.
24 жыл 23 193 теңге
Ынтымақтық зейнетақы еңбек Бірақ əйелдер 2027 жылдан
өтіліне байланысты беріледі. 25 жыл 23 759 теңге бастап зейнетке 63 жастан шыға- «ҚАЗАҚСТАН КƏСІПОДАҒЫ»
ды. Ол былай жүзеге асады: 2019
Ал ай сайын 10%-дан ауда- 26 жыл 24 325 теңге жылдан бастап 59 жастан, 2020 ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛҒА
рылған жарна есебiнен төленетін жылдан бастап 59,5 зейнетке ЖАЗЫЛУ 2018 ЖЫЛДЫҢ
зейнетақы»жинақтық» деп ата- 27 жыл 24 890 теңге шығады. Тізбек жалғасады. Осы-
лады. лайша, 2027 жылы ер адамдар мен 1 ШІЛДЕСІНЕН
28 жыл 25 456 теңге əйелдердің зейнет жасы теңеседі. БАСТАЛАДЫ.
4. БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ
КІМГЕ ҚАЛАЙ БЕРІЛЕДІ? 29 жыл 26 022 теңге 7. ЖҰМЫС ІСТЕМЕГЕН
ЖАҒДАЙДА ҚАНДАЙ УАҚЫТ
1 шілдеге дейін базалық зейне- 30 жыл 26 587 теңге ЕҢБЕК ӨТІЛІНЕ ЕНЕДІ?
тақы барлық зейнеткерге бірдей
беріліп келген еді. Енді оның 31 жыл 27 153 теңге Бала күтімімен үйде отырған
көлемі еңбек өтіліне байланы- ана немесе əке əр балаға 3 жыл
сты артты. Егер еңбек өтіліңіз 10 32 жыл 27 719 теңге еңбек өтілін жаздыра алады. Де-
жыл не одан кем болса немесе генмен балаңыз көп болса да, 12
мүлдем болмаса, сізге базалық 33 жəне одан 28 284 теңге
зейнетақы 15 274 теңге көлемін- көп жыл
де беріледі. Ал егер 10 жылдан
жоғары болса, əр жылыңызға 5. ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР НЕДЕН Тел/факс: 8 (717-2) 20-21-15 менеджер
ең төменгі күнкөріс деңгейінің ЖИІ ШАТАСАДЫ?
2%-ы қосылып отырады, яғни
зейнетақыны мынадай көлемде ЗТМО мамандарының айтуын-
аласыз: ша, осыған дейін таратылған
ақпараттарды зейнеткерлердің
көбі қате түсініп алған. «Базалық
зейнетақы 28 284 теңгеге дейін
артады.»

Зейнеткерлер 15 274 теңгенің
үстінен тағы 28 284 теңге қо-
сылады деп жиі жаңылысады

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0031 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version