The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (31)

pdfjoiner (31)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №9 1261) 08/03/2018

Құрметті ару аналар,
қадірменді қыз-келіншектер!

Сіздерді ару көктемнің айшықты мерекесі - 8 наурыз мерекесімен
шын жүректен құттықтаймын!

Әйел – ана, әйел – өмір бастауы, әйел – бірлік пен тірліктің, ізгілік
пен мейірімділіктің ұйытқысы, отбасының шуағы.

Еліміздің болашағы – жас ұрпақ тәрбиесінде аналардың алар орны
айрықша. Өйткені, қыздарымыздың қылықты, ұлдарымыздың ұлықты
болып өсуі әйел-аналарымыздың тәлім-тәрбиесіне тікелей байланы-
сты.

Қазіргі таңда әйелдер қоғам өмірінің барлық саласында белсенді
де беделді еңбек етуде. Кәсіподақ ұйымдарындағы арулар қауымы да
егемен еліміздің одан әрі өркендеуі мен гүлденуі жолында аянбай еңбек
етіп келеді. Біз мұны әрдайым мақтаныш етеміз.

Көктемгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, зор денсаулық,
отбасыларыңызға ырысты береке, ел игілігі, халық мүддесі жолындағы
еңбектеріңізге толайым табыстар тілеймін!

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ,
ҚР Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы

ХАЛЫҚТЫҢ МҮДДЕСІ – «ЕҢБЕК РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
ӘЙЕЛДЕРІ – «SENIM»!
БАСТЫ НАЗАРДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ
БАСТЫ В Западном Казахстане в соот- и нейрохирургии», «Инновации в
Кәсіподақтар федерациясы еліміздің кәсіподақтары ҚҰНДЫЛЫҒЫ» вествии с проводимым Годом мо- онкологии».
мен жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасы лодежи в городе Атырау прошел
Президентінің әлеуметтік бастамаларын қолдау 2019 жылдың молодежный форум работников Тематика дебатного тура: «Если
мақсатында үндеу жолдады. 1 наурыз күні Павло- системы здравоохранения, ини- я буду молодым директорам клини-
дар қаласында 8-нау- циатаром которого выступил РОО ки» показала, что среди молодых
ҚР Кəсіподақтар федерациясында Қазақстан Республикасы Прези- рыз Халықаралық Отраслевой профессиональный специалистов есть новое мышле-
денті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұр Отан» партиясының XVIII съезінде əйелдер күніне ар- союз работников системы здраво- ние и кретивный подход.
атап өткен бастамаларын талқылауға арналған ҚР Кəсіподақтар феде- налған «Еңбек əйел- охранения «Senim» при поддержке
рациясы Атқару комитетінің кезектен тыс кеңейтілген отырысы өтті. дері – Қазақстанның областного управления здравво- Первый день работы форума
басты құндылығы» охранения. завершился игрой КВН между
ҚРКФ Төрағасы Бақытжан Əбдірайымның төрағалығымен өткен атты аймақтық ең- 4-мя командами Западного реги-
отырыс жұмысына ҚРКФ, салалық кəсіподақтар бірлестіктері мен ірі бекші əйелдер фору- На форум собралось более 150 она с тематикой «Жас келсе іске».
бастауыш кəсіподақ ұйымдарының өкілдері қатысты. мы өтті. Форум ең- молодых специалистов-врачей В ходе игры команды поднимали
бек əйелдерінің елдің из Атырауской, Актюбинской, вопросы и проблемы системы
ҚРКФ Төрағасы өз алғысөзінде қазақстандықтардың нақты қажет- экономикалық, əлеу- Западно-Казахстанской и Ман- здравоохранении в юмористиче-
тіліктеріне, соның ішінде бюджет саласының табысы төмен қызметкер- меттік жəне саяси гистауской областей. Среди них ской форме.
лерінің қазіргі еңбекақысы мөлшерін қайта қарастыру жəне ұлғайтуға өміріндегі рөлін кү- были и председатели первичных
бағытталған Мемлекет басшысының бастамаларын жүзеге асырудағы шейту, əлеуметтік профсозных комитетов. Кубок чемпиона КВН получила
кəсіподақтардың ерекше рөлін атап өтті. қорғау, Қазақстан Атырауская область. Второй день
Республикасының кə- Работа форума продлилась 2 форума начался с проведением
Бақытжан Əбдірайым бүгінде Федерация құрамында миллионнан сіподақтарын жаң- дня: проводились мотивационные мастер-классов на тему: «Меди-
аса бюджет саласының қызметкерлері бар екенін жəне кəсіподақ ұй- ғыртуға арналған сессии, работы по секциям, тре- ативные технологии по разреше-
ымдары еңбекақыны арттыру қажеттігі туралы мəселені жүйелі түрде Жол картасын жүзеге нинги и мастер-классы, интересно нию конфликтов среди молодежи»,
көтеріп келе жатқандығын атап өтті. Бұл ретте кəсіподақ қозғалысының асыруға қатысу мəсе- прошел дебатный тур. «Разрешение трудовых споров ме-
мүшелері Елбасының көп балалы жұмысшы аналар мен жалғыз басты лелеріне арналған. тодом медиации».
аналарды əлеуметтік қолдау бастамасын ерекше ілтипатпен қабылда- На секциях молодые специа-
ды, өйткені, бұл бастамалар ҚРКФ қызметінің басым бағыттарымен (3-бетте) листы поднимали интересные На торжественной церемонии
тікелей үндесіп жатыр. вопросы, делились методами и форума впервые истории профсо-
опытом своей работы. Прошли юза системы здравоохранения
Қазіргі таңда Кəсіподақтар федерациясының бастамасымен баста- презентации на различные темы были вручены сертификаты 16-мо-
уыш кəсіподақ ұйымдарында көп балалы жұмысшы аналарға көмек такие как: «Медицина в сфере лодым специалистам на сумму
көрсетілуде. Жұмыс берушінің жоғары əлеуметтік жауапкершілігі мен цифровых технологий», Про- 500 000 тенге. Сертификат согласно
кəсіподақтардың өз міндеттерін табысты атқаруының айқын дəлелі грамма управления заболеваниями решению Исполнительного коми-
ретінде Қызылорда облысы «Жаңақорған» шипажайының тəжірибесін «Сахарный диабет» и «Хрониче- тета РОО Отраслевой профессио-
атап өтуге болды. Аталмыш шипажайда ағымдағы жылғы ақпанда көп ская сердечная недостаточность», нальный союз работников системы
балалы жəне жалғыз басты аналарға жыл сайын ең төменгі жалақы- «Внутриполостные эндоскопиче- здравоохранения «Senim» присуж-
нының екі еселенген мөлшерін төлеу туралы шешім қабылданды. ские операции»,» Проведение ма- даются молодым врачам, возрастом
Сонымен қатар, шипажайда жұмыс істейтін əйелдер əрбір туған сəбиі лоинвазивных и реконструктив- не старше 35-ти лет, востребован-
үшін ең төменгі жалақы көлемінде бір жолғы көмек алатын болады. ных операции в травматологии ным в областных и районных ме-
дицинских организациях.
Осындай жеңілдіктер бұл еңбек ұжымының ширегін қамтиды (240
қызметкерден 59 адам). Жəне осындай мысалдар кəсіподақтар тəжіри-
бесінде аз емес.

«Еңбек адамының құқығы мен мүддесін қорғау саласындағы ең
ірі қоғамдық ұйым ретінде Кəсіподақтар федерациясы азаматтық
қоғамның барлық жасампаз күштерін, барлық əлеуметтік əріптестерді
адам капиталын жан-жақты жəне сапалы дамыту, еңбеккерлердің
өмір сүру сапасын арттыру, экономикалық жəне əлеуметтік қорғау
жолында бірлесе, күш-жігер жұмылдыруға шақырады. Біз əлеуметтік
əріптестерге, жұмыс берушілерге, кəсіподақ ұйымдарына ұжымдық
шартқа жұмысшы əйелдерді, соның ішінде көп балалы жəне жалғыз
басты аналар, мүмкіндігі шектеулі балалары бар аналарды қолдау
жөнінде толықтырулар енгізу арқылы қоғам, еңбек ұжымы алдында
əлеуметтік жауапкершілік ала отырып, Президенттің əлеуметтік баста-
маларын қолдау жөнінде үндеу тастаймыз. Бұл, өз кезегінде, қоғамның
əл-ауқатының жəне еліміздегі тұрақтылықтың негізі болады», – деп
көрсетілген ҚРКФ үндеуінде.

4 РЕГИОНЫ №9 (1261) 08/03/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ С 8 МАРТА!
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Сохранение стабильности и и Керим Примкулов. Члены комиссии выразили об- ЗАБОТУ, ВНИМАНИЕ И
новые задачи по реализации ини- Важным вопросом обсуждения щее мнение о тесном взаимодей- ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИНАМ!
циатив Президента Республики ствии в ходе подготовки проекта
Казахстан Нурсултана Назарба- явилось определение основных нового Отраслевого соглашение Женщины успешно трудятся во В своем выступлении Тастанбек
ева, направленных на реальные направлений деятельности От- в нефтегазовой, нефтеперераба- всех отраслях экономики, особенно Есентаев отметил, что в городе Аста-
нужды и повышение уровня бла- раслевой комиссии на текущий тывающей и нефтехимической в образовании, здравоохранении, на бурно ведется строительство, ди-
госостояния казахстанцев стали 2019 год, где стороны социаль- отраслях на 2020-2022 годы и ак- культуре, социальной сфере. Не- намично развиваются транспортный
главным предметом обсуждения ного партнерства были едины в тивном участии в составе рабочей обходимо ценить активное участие и коммунальный сектора, коммуни-
социальных партнеров в нефтега- понимании необходимости выра- группы по его разработке. женщин в профсоюзном движении. кация. Трудящиеся женщины вносят
зовой отрасли республики. ботки общей позиции и принятия Они плодотворно способствуют раз- огромную лепту в социально – эко-
мер, направленных на улучшение В ходе заседания Отраслевой витию социальных прав и интересов номическое развитие столицы. В
В Астане 28 февраля 2019 года условий оплаты, безопасности и комиссии были заслушаны ин- человека труда. столице количество наемных ра-
под председательством Вице-ми- охраны труда, усиления обще- формации об исполнении при- ботников составляет более 300 тыс.
нистра энергетики Республики ственного контроля за исполне- нятых комиссией протокольных В рамках празднования «Меж- человек, из них больше половины
Казахстан Болата Акчулакова нием трудового законодатель- решений, о текущей ситуации в дународного женского дня» Про- женщины.
состоялось заседание Отрасле- ства, сохранения стабильности трудовых коллективах предпри- фсоюзный Центр г. Астаны провел
вой комиссии по социальному и предупреждения трудовых ятий, профсоюзы которых явля- торжественное мероприятие, где Защита прав и интересов трудя-
партнерству и регулированию конфликтов. Следует отметить, ются членскими организациями проходило чествование женщин – щихся, в том числе и работающих
социальных и трудовых отно- что размер минимальной месяч- отраслевых профсоюзных объе- профсоюзных активистов и выра- женщин отражаются в коллективных
шений нефтегазовой отрасли ной тарифной ставки (оклада) динений, согласован график про- жение им благодарности за их пло- договорах и соглашениях. Содержа-
(далее – Отраслевая комиссия), работника по действующему от- ведения выездных региональных дотворный труд и активное участие в тельные коллективные договора, на-
в котором приняли участие руко- раслевому соглашению в отрасли семинаров-совещаний, внесены общественно – политической жизни правленные на защиту работающих
водители отраслевых профсоюзов с коэффициентом 1,2 составляет изменения в действующий состав столицы и республики. женщин заключаются на предприя-
Султан Калиев, Елена Мустафина практически 51 тысяч тенге. Отраслевой комиссии. тиях железнодорожного транспорта,
В торжественном мероприятии жилищно-коммунальной отрасли, в
ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ приняли участие прекрасная по- организациях системы образования
ловина из числа учителей, врачей, и здравоохранения.
5 марта 2019 года КГУ «Центр зывает спонсорскую помощь в с общим охватом 30 человек. Ка- социальных работников, работников
по оказанию специальных соци- проведении данного кружка. ждая команда, представив свой культуры и даже водители и диспет- Участники мероприятия поблаго-
альных услуг г. Семей Восточ- девиз, выразила пожелания и черы автобусных парков. дарили организаторов за заботу, вни-
но-Казахстанской области» ор- Стало традицией проведение напутствия, поздравительные мание и любовь, а также отметили,
ганизовал праздничный турнир ежегодного праздничного меро- музыкальные номера соперникам. Профактивистов столицы поздра- что профсоюзы всегда выступают
по боулингу с участием мам по- приятия «Ана-гүл, ана-жыр, ана- С поздравительной речью высту- вили и вручили им благодарствен- за расширение прав и интересов
лучателей услуг Центра в развле- өмір шуағы» с целью формиро- пила директор Центра Тынысова ные письма и памятные подарки женщин во всех областях трудовой
кательном центре «Battle». Орга- вания позитивной самооценки Рымжан. Председателем жюри директор Информационно-анали- и общественной жизни, ведут борьбу
низованный кружок по боулингу родителей, снятия тревожности, была Шатохина О.А. – предсе- тического Центра ФПРК Серикка- за ликвидацию любых форм дискри-
для детей с ограниченными воз- получения массы положительных датель Семейского территори- ли Мукашев, председатель Проф- минации.
можностями проводится один раз эмоций и впечатлений, а также ального профкома работников центра города Астаны Тастанбек
в неделю в комплексе «Battle». совершенствования коммуника- госучреждений. Есентаев, председатели городских Профсоюзный Центр города Аста-
Администрация комплекса на тивных форм поведения. В этом структур отраслевых профсою- ны и в дальнейшем будет проводить
протяжении нескольких лет ока- году на праздничном мероприя- А.ИДРИСОВА, зов и заслуженный мастер спорта определенную работу с работаю-
тии приняли участие 4 команды ВКО Казахстана по боксу, бронзовый щими женщинами, направленные
призёр Олимпиады-2012 в Лон- на защиту социально – экономиче-
доне – Марина Вольнова, которая ских прав и интересов трудящихся
поздравила женский профактив на женщин, повышению и укреплению
казахском языке. их роли в обществе.

АЙМАҚТАР АЙНАСЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ
«Педагог мəртебесі туралы» Түркістан облысының білім 8 наурыз - Халықаралық əйелдер Ағымдағы жылы Шымкент қа-
Заңының жобасын талқылауға ар- басқармасы жанынан құрылған күні мерекесіне орай Алматы об- ласында Қазақстан Республикасы 4 наурыз күні Батыс Қазақстан
налған дөңгелек үстел өтті. Шара «Мемлекеттік орта білім беру лыстық білім жəне ғылым қызмет- Мемлекеттік қызмет істері жəне облыстық Кəсіподақтар орталығы-
жұмысына Ақтөбе облысынан мекемелеріне директорлыққа керлерінің кəсіподақ ұйымы «Құр- сыбайлас жемқорлыққа қарсы ның төрағасы А.Таспиховтың
облыстық кəсіподақ ұйымының үміткерлердің құжаттарын қарау меттейік ананы!» атты салтанатты іс-қимыл агенттігінің Шымкент қа- төрағалығымен Батыс Қазақстан
төрайымы Р.Серікова, бас мама- жəне Басқармаға қарасты білім қабылдау өткізді. Алматы облыстық ласындағы Əдеп жөніндегі кеңестің облыстық Кəсіподақтар орталығы-
ны - құқықтық еңбек инспекторы ұйымдары басшылары мен мемле- ұйымының басшысы Садық Əбдіқа- кезекті отырысы өтті. Кеңесті де- ның Үйлестіру кеңесінің жоспарлы
А.Алимпиев, Хромтау ауданы №2 кеттік кəсіпорын орынбасарларын дыров өз сөзінде кəсіподақтың атқа- партамент басшысы А.Көмекбаев отырысы өтті. Кеңес отырысы-
Хромтау мектеп-гимназиясының тағайындау туралы» комиссиясы- рып жатқан жұмыстарына тоқталып, жүргізіп отырды. Кеңес отырысын- ның қорытындысында Үйлестіру
директоры Е.Юшкевич қаты- ның құрамына басқарма басшысы- қоғамдық бірлестіктің алдағы мақсат да Шымкент қаласының Абай ау- кеңесінің жаңа құрамына өзгеріс-
сып, өз ойларын ортаға салды. ның бұйрығымен білім саласына міндеттерімен бөлісті. «Шаңырақ даны əкімінің орынбасары Нұрлан тер бекітілді, облыстағы еңбек қа-
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауда- еңбегі сіңген «Шымкент қаласы жауапкершілігімен қоса, қоғамда өз Тілешұлының, Шымкент қаласы- уіпсіздігі жəне еңбекті қорғаудың
ны білім бөлімі жəне аудандық жəне Түркістан облысы бойынша орны бар мықты маман, іскер азамат ның жер қатынастары жəне жердің жай-күйі жəне осы салада атқа-
кəсіподақ ұйымының жоспарына кəсіподақтар орталығы» аумақтық ретінде еліміздің өсіп-өркендеуіне зор пайдаланылуы мен қорғалуын рылған жұмыстар туралы əлеу-
сəйкес Қандыағаш қаласы №3 кəсіподақтар бірлестігі төрағасы- үлес қосып келесіздер. Сіздерге осы бақылау басқармасының басшысы меттік серіктестің баяндамасы
мектеп-гимназиясы мекемесіне ның орынбасары С.Əуесханов орасан еңбектеріңіз бен ерік-жігер- Жəнібек Ағыбаевтың жəне Шым- назарға алынды, «Қауіпсіз еңбек»
еңбек заңнамасының сақталуына мүшелікке енгізілген. 2019 жылы леріңіз үшін шынайы ризашылығы- кент қаласы əкімі аппаратының бағдарламасын жүзеге асырудың
қоғамдық бақылау өткізілді. Ау- 1 наурыз күні Түркістан қаласын- мызды білдіремін», - деді Садық Əдеп жөніндегі уəкілі Мұратжан іс-шаралар жоспарын жəне Батыс
дандық кəсіподақ ұйымы төраға- да аталған комиссияның отыры- Нұрсапаұлы. Сонымен қатар, ұйым Акишевтің есептері тыңдалды. Əдеп Қазақстан облыстық Кəсіподақтар
сы Е.Ə.Шымқаев қызметкерлердің сы өтті. Мектеп директорлығына төрағасы өскелең ұрпаққа сапалы жөніндегі кеңес мүшелері тарапы- орталығы» АКБ мен салалық жəне
жеке еңбек келісім шарттарын, үміткерлер жоғарыдағы комиссия- білім берумен қатар қоғамдық жұмыс- нан жұмыстарды жақсарту бағытын- жергілікті кəсіподақтардың 2019
ұжымдық шартты қарап, еңбек ның келісімін алу үшін кезекті ты алып жүрген бастауыш кəсіподақ дағы ұсыныстар берілді жəне қорда- жылға медиажоспары, сонымен
заңдылықтарының орындалуын сынақтан өтті. ұйымының төрағаларын мерекемен ланған мəселелерді шешу бағытында қатар «Келешек» жастар ісі жөнін-
қадағалады. құттықтап, əрқайсысына гүлшоғы нақты бірлескен жұмыстар ұйым- де кеңесінің 2019 жылға жұмыс
мен сыйлықтар табыс етті. дастырылатын болды. жоспары бекітілді.

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №9 (1261) 08/03/2019 7УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФПРК

ЧУ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКА
ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАУ ОҚЫТУ СЕМИНАРЫ
Федерации профсоюзов Республики Казахстан
сообщает, что в текущем году планируется 2019 жылғы 1 наурыз күні рушілердің еңбек қауіпсіздігіне алы, Білім жəне ғылым қызметкер-
«Шымкент қаласы кəсіподақтар тиісті қаражат бөлмеу жəне 300- лерінің салалық кəсіподағының
организация курсов изучения государственного орталығы» аумақтық кəсіподақтар ден аса жұмыскерлері бар меке- Түркістан облыстық ұйымынан,
и английского языков бірлестігімен жəне Қазақстан мелерде техникалық инспектор Білім жəне ғылым қызметкер-
Республикасы Кəсіподақтар фе- штатының болмауы, 1000-нан аса лерінің салалық кəсіподағының
1. ОБУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ (В ТОМ дерациясының оқу орталығымен жұмыскерлері бар мекемлерде ең- Шымкент қалалық ұйымынан,
ЧИСЛЕ НА ЛАТИНИЦЕ) ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ: бірлесе кəсіпорындағы жазатайым бек қауіпсіздігі жөнінде қызмет Құрылыс кешені жəне тұрғын
оқиғаларды төмендету мақсатында құрудың орына бір ғана маман үй-коммуналдық шаруашылығы
- основной курс для начинающих, продолжающего и продвинутого «Еңбекті қорғау жəне техника қа- жұмыс істейтіндігі жəне жыл сай- қызметкерлерінің салалық кəсіпо-
уровня (А1, А2, В1, В2, С1); уіпсіздігін сақтау» тақырыбында ынға өтетін еңбекке жарамдылығы дағынан, Мəдениет, спорт жəне
семинар ұйымдастырылып, өт- туралы медициналық анықтамалар- ақпарат қызметкерлерінің салалық
- разговорный казахский; кізілді. дың бұрмалануы жөнінде мəселе- кəсіпкодағының Түркістан облыс-
- делопроизводство на государственном языке; лер көтерілді. тық филиалынан, Мемлекеттік,
- подготовка к сдаче экзамена КАЗТЕСТ. Семинарды «Шымкент қаласы банк мекемелері жəне қоғам-
кəсіподақтар орталығы» аумақтық Сондай-ақ, мекемелердегі еңбек дық қызмет көрсету қызметкер-
2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: кəсіподақтар бірлестігінің төраға- қауіпсіздігіне жұмсалған қаражат- лерінің жергілікті кəсіподағынан,
- основной курс; сы Б.Бекжанов ашып, семинардың тарды салықтық шегерімдерге Кəсіпкерлік қызметкерлерінің
- курсы подготовки к международным языковым экзаменам қажеттілігі жəне оның мақсаты жатқызуды немесе басқа салықтық жергілікті кəсіподағынан, Энер-
(IELTS, TOEFL и др.) жөнінде тоқталып өтті. жеңілдіктер беру қажеттіліктеріе гетика қызметкерлерінің жер-
- деловой английский язык; ұсынды. Бұл ұсыныс, өз кезегін- гілікті кəсіподағынан, Қазпошта
- специализированные бизнес курсы - авиационный, медицинский, Семинарда Қазақстан Респу- де жұмыс берушілерді еңбек қа- қызметкерлерінің кəсіподағынан
гостиничный бизнес английский и другие в зависимости от вида бликасы Кəсіподақтар федера- уіпсіздігіне жұмсалатын қара- жəне Автомобиль көлігі жəне жол
деятельности; циясының сектор меңгерушісі жаттар көлемін өсіруге септігін кəсіпорындарының жергілікті
- разговорные клубы. Д.Сакенов еңбекті қорғау жəне тигізетіндігін айтып өтті. кəсіподағынан техникалық инспек-
Лектора - кандидаты филологических наук, авторы учебных посо- техника қауіпсіздігін сақтау, өн- торлар мен бастауыш кəсіподақ ұй-
бий, практикующие преподаватели, переводчики, носители языка. дірістік кеңестің жұмысы, жеке Семинарға Түркістан облы- ымдарының төрағалары қатысты.
Для регионов, возможно, организовать обучение с онлайн транс- жəне ұжымдық еңбек дауларды сынан жəне Шымкент қаласынан
ляцией в соответствии с графиком. қарау, келісу жəне татуласу комис- жалпы 38 тыңдаушы, атап айтқан- А.ДАТҚАЕВ,
сиялары туралы тақырыптарда да, «SENIM» денсаулық сақтау Шымкент қаласы
ГРУППА - 7-10 ЧЕЛОВЕК оқулар өткізді. жүйесі жұмыскерлерінің салалық
кəсіподағы» РҚБ Шымкент фили-
По всем интересующим вопросам Қатысушылар мен жұмыс бе-
обращаться к Директору Центра по телефонам:

21-61-63, +7777 343 74 33

ТАТУЛАСУ ОРТАЛЫҒЫ , КРЕАТИВНЫЙ КОНТЕНТ ЭТО ТРЕНД Дорогие коллеги,
милые женщины!
действующий на базе Федерации Профсоюзов
Республики Казахстан сообщает о наборе групп Сердечно поздравляем Вас с
самым красивым и светлым
на курсы по подготовке профессиональных весенним праздником - днем
медиаторов. 8 Марта!
Природа наделила женщин
Занятия будут проводиться пользоваться клиентской базой 28 февраля текущего года Учеб- аналитического центра Досумов несравненной красотой
профессиональными специ- Центра; ный центр Федерации профсоюзов Нурлан. и неиссякаемой энергией,
алистами — медиаторами по Республики Казахстан и проф- душевной нежностью и
Программе и учебному пла- 5. Возможность продвигать центр г.Астана провели тренинг Участники семинара: предсе- беззаветной преданностью,
ну «Общий курс медиации», свои услуги через сайт Центра; для членов профсоюза по созда- датели первичных профсоюзных жизненной мудростью и уди-
утвержденными Постановлением нию креативного контента для организаций отраслевых профсо- вительным терпением.
Правительства Республики Ка- 6. Наставничество в течение социальных медиа. юзов. Вы храните семейный очаг,
захстан от 3 июля 2011 года № одного года после получения воспитываете детей, доби-
770 «Об утверждении Правил Значительное внимание было По всем вопросам организа- ваетесь успехов в профес-
прохождения обучения по про- сертификата. уделено обучению навыку гене- ции и проведения обучающихся сиональной и общественной
грамме подготовки медиаторов». Необходимые документы: рации и создании уникального семинаров-тренингов можете деятельности, оставаясь
1. Копия удостоверения лич- контента. Тренинг вел замести- обращаться по адресу: г.Астана, при этом всегда молодыми и
Курс обучения составляет в ности или паспорта гражданина тель директора информационно- ул.Абая, 38, каб.100-1, контактный прекрасными.
среднем 5 дней (50 академиче- Республики Казахстан; телефон: 87172-216163. В этот весенний день жела-
ских часов). 2. Копия диплома о высшем ем Вам улыбок, замечатель-
образовании (нотариально за- РАЗРАБОТАН РЯД МЕР ПО УМЕНЬШЕНИЮ ного праздничного настро-
Возможно обучение внерабо- свидетельствованную копию в ДЕФИЦИТА СПЕЦИАЛИСТОВ ения, семейного счастья,
чее время и в выходные дни в случае непредставления ориги- благополучия, здоровья Вам и
зависимости от набора группы. нала диплома для сверки); Костанайский областной филиал РОО «Отраслевой профессиональный Вашим близким!
3. Справка об отсутствии су- союз работников системы здравоохранения «SENIM» провел в медицинских Будьте всегда обаятельными,
Для регионов: в случае набо- димости, выданная по месту коллективах области обсуждение поручений Главы государства в сфере здра- женственными и любимыми!
ра группы в количестве более 10 жительства лица не ранее, чем воохранения. В Программе партии «Нур Отан» до 2030 года обозначена про-
человек, возможна организация за месяц до ее представления блема кадрового дефицита. В связи с этим разработан ряд мер по уменьшению С уважением, коллектив
курсов с выездом лекторов в ре- в Организацию медиаторов, с дефицита специалистов. С большим энтузиазмом воспринята информация о Учебного центра
гионы. указанием сведений по всей ре- повышении заработной платы медицинскими работниками востребованных
спублике. специальностей на 30%. Предстоит увеличить роль и финансирование ПМСП Федерации профсоюзов
По окончании курса: 4. Медицинские справки из с 40% до 60 %. Необходимо обеспечить поддержку молодых специалистов. Республики Казахстан
1. Выдается сертификат, даю- наркологического и психиатриче- Повышение имиджа медицинской специальности требует усилий гражданского
щий право вести практическую ского диспансеров, выданные по общества и медицинской общественности.
деятельность в виде професси- месту жительства лица не ранее,
онального медиатора; чем за месяц до их представления
2. Удостоверение профессио- в Организацию медиаторов.
нального медиатора; В стоимость курса помимо
3. Включается в реестр меди- обучения входят обед и кофе-
аторов Центра; брейки.
4. Получает возможность

По всем интересующим вопросам
обращаться к Директору Центра по телефонам:

21-61-63, +77773437433
Email: [email protected]


Click to View FlipBook Version