The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (26)

pdfjoiner (26)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №5 1257) 08/02/2019

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ, ҚРКФ Төрағасы:

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫ БІРТҰТАС БОЛУЫ ТИІС»

1 ақпанда Астана қаласында Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы Бас кеңесінің отырысы болып, Кəсіподақтар федерациясы «Банкроттық
онда 2018 жылдың жұмыс қорытындысы қаралды. жəне реабилитация туралы» заңға өзгерістер
енгізіп, барлық міндетті төлемдерден бұрын
Алдымен елордалық «Татуласу орталығы- ка мəдениетін бірге көтереміз!» республика- 92 645-ге немесе 16,1 пайызға артқан. Дегенмен бірінші кезекте жұмысшылардың еңбекақы қа-
ның» ашылуы болды. Бұл орталық – еңбек жəне лық акциясы жəне «Қазақстан Республикасы шағын бизнес саласында ұжымдық келісім-шарт- рызы төленуі керек деген байлам жасап отыр.
басқа да дауларды сот жүйесіне жеткізбей-ақ Кəсіподақтар федерациясындағы еңбекті қорғау пен қамту төмен – 37,2 пайыз.
татуласу жолымен шешетін тиімді алаң. жөніндегі үздік техникалық инспектор» конкур- Кəсіподақтар федерациясы Республика
сы өткенін айтты. ҚРКФ 2018 жылдың 1 наурызынан бастап Үкіметі жанындағы ведомствоаралық комиис-
Сонымен бірге Қазақстан Республикасы «Еңбек шартын жасаңыз!» республикалық акция- сияның, Парламент Мəжілісіндегі жəне мемле-
Кəсіподақтар федерациясының бастамасымен Əлеуметтік əріптестермен бірлесе жүр- сын бастаған. Осы акция аясында еліміз бойынша кеттік органдардағы əлеуметтік-экономикалық
жарық көрген «Кəсіподақтар: теория жəне гізген жұмыстың нəтижесінде 2017 жылмен 10 мыңнан астам жұмыс беруші 37 мың жұмыс- жəне жұмысшылардың еңбек құқы мəселе-
практика» атты ғылыми монографияның тұ- салыстырғанда былтыр өндірістік жарақат шымен еңбек шартын жасады. лерімен айналысатын жұмыс топтары мен
саукесері болды. Бұл – тəуелсіз Қазақстандағы 1678-ден 1568-ге немесе 6,6 пайызға, жұмыс комиссиялардың жұмысына белсене қатысып
кəсіподақтардың қызметі мен мəртебесіне мо- жағдайында қайтыс болғандар 244-тен 216-ға Сонымен бірге Кəсіподақтар федерациясы келеді. Еңбек Кодексі мен «Кəсіптік одақтар
нографиялық зерттеу жүргізіп, елдегі жəне немесе 11,5 пайызға азайды. табысы төмен жұмысшылардың еңбекақысын туралы» заңды жетілдіру жəне Халықаралық
əлемдегі кəсіподақ қозғалысының құқықтық көтеру жөнінде мониторинг жүргізетін респуб- еңбек ұйымының ұсыныстарын жүзеге асы-
негізі мен жағдайына талдау жасаған тұңғыш Сонымен бірге Қазақстандағы ірі жəне орта ликалық жəне аумақтық штабтардың жұмысы- ру жөнінде Кəсіподақтар федерациясы тиісті
кітап. Басылым авторларының Қазақстандағы кəсіпорындарда өндірістік кеңестерді артты- на белсене қатысады. Қазіргі уақытта ұжымдық орындарға ұсыныс-тілектерін берді.
əлеуметтік əріптестік пен кəсіподақ институтын ру қажеттігі айтылды. Қазір олардың қатары – келісім-шартта қарастырылған разрядаралық
дамыту жөнінде ұтымды ұсыныстары бар. 1 233 немесе 13 пайыз ғана. коэффициенттер мен тарифтік мөлшерлемеге Сондай-ақ ҚР Үкіметіне өндірісте зардап
өзгерістер енгізу жөнінде жұмыс жүргізіліп отыр- шеккендерге өтемақы төлеу мəселесі жөнінде
ҚРКФ Төрағасы Бақытжан Əбдірайымның 2018 жылы əлеуметтік əріптестермен бірлесе ғаны айтылды. Еңбек жəне халықты əлеуметтік ұсыныс жасалды.
басшылығымен өткен мəжілісте еңбек ұжымда- жүргізген кешенді жұмыстардың нəтижесінде қорғау министрлігінің алдына төменгі еңбекақы
рындағы бастауыш кəсіподақ ұйымдарының 2017 жылмен салыстырғанда ұжымдық еңбек мөлшеріне байланысты критерийлерді айқындау 2019 жыл Қазақстанда жастар жылы бо-
ролін көтеру, еңбек заңдылығын сақтауға бай- даулары 5-тен 2-ге дейін немесе 2,5 есе азайған. қажеттігі туралы мəселе қойылған. Сондай-ақ лып жариялауына байланысты Кəсіподақтар
ланысты қоғамдық бақылауды күшейту, əлеу- Соңғы 5 жылдың ішінде еңбек кикілжіңдері ауыр, зиянды жəне қауіпті еңбекпен айналыса- федерациясы еңбек жастарының əлеуметтік
меттік-еңбек қарым-қатынастарын реттеу, сон- 28-ден 2 фактіге дейін немесе 14 есе кеміген. тын жұмысшылардың еңбекақысына байланыс- жəне басқа да көкейкесті мəселелерін шешу
дай-ақ еңбек даулары мен кикілжіңдерін шешу ты бірыңғай жүйе қарастыру туралы да мəселе мақсатына бағытталған бірнеше республика-
жəне оның алдын алу іс-шаралары қаралды. Кəсіподақтар федерациясы Қостанай об- көтерген. лық іс-шара өткізуді жоспарлап отыр.
лысының Тобыл жол станциясы мен Маңғыс-
«Қазір кəсіподақ мүшелерінің қатары екі тау облысындағы «Oil Services Company» Кəсіподақтардың белсенді іс-қимылы арқасын- 2018 жылы Кəсіподақтар федерациясының
миллионға жетіп, еліміздегі ең ірі қоғамдық компаниясында еңбек дауларын ушықтырмай, да 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі өкілдері кəсіподақ қызметіне байланысты 32
ұйымға айналды. 22 салалық кəсіподақ, 16 алғашқы сəтте-ақ шешілді. күнкөріс деңгейінің азық-түлік жəне азық-түлік халықаралық іс-шараға қатысты.
аумақтық кəсіподақтар бірлестігі, 18 000-нан емес бөлімінің арақатынасына байланысты өз-
астам бастауыш ұйым бар. Өткен жылдың Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар фе- герістер енгізілді. Арақатынас 60 пайыз бен 40 Əлеуметтік əріптестік жөніндегі үшжақты
өзінде 470 бастауыш кəсіподақ ұйымы құ- дерациясы мен Жоғары сот арасында өзара пайыз еді, енді 55 пайыз бен 45 пайыз болды. комиссияның жұмыс сапасы мен деңгейін
рылып, 35 мыңнан астам адам кəсіподақ қата- ынтымақтастыққа байланысты 2018 жылы Ақшалай есептегенде ең төменгі күнкөріс деңгей- көтеру, өңірлік келісімдерді табысты жүзеге
рына қосылды», - деді ҚРКФ жетекшісі. жасалған Меморандум шеңберінде барлық інің мөлшері 15 пайызға, 24 459 теңгеден 28 284 асыру, бастауыш кəсіподақ ұйымдарының
аумақтық кəсіподақ бірлестіктерінде 17 «Тату- теңгеге көбейді. Ал 2019 жылдың 1 қаңтарынан əлеуетін арттырып, лайықты еңбек жағдай-
Ол 2018 жыл еңбекті қорғау жəне қауіпсіздігі ласу орталығы» құрылған. Олар 2018 жылдың бастап 17,7 пайызға көбейіп, 29 698 теңгеге жетті. ларын жасау үшін биылғы жылды аймақтар
жылы болғанын еске салды. наурыз айынан бері 2140 медиациялық рəсім Жылы деп жариялауға ұсыныс айтылды.
өткізді. Оның ішінде 980 еңбек дауының 872-сі Еңбекақы қарыздарын төлеу – кəсіподақтың
Бақытжан Əбдірайым еңбек қауіпсіздігін медиациялық келісім арқылы, 108-і əңгімелесу ең басты айналысып отырған мəселелерінің Мəжіліс соңында Бақытжан Əбдірайым
қамтамасыз ету мақсатында əлеуметтік əріп- түрінде шешілді. бірі. Бұған алаңдаушылық білдіруінің себебі – еліміздегі барлық кəсіподақ бірлестіктерін
тестермен бірге Қазақстанның барлық өңір- еңбекақы қарыздарының 70 пайыздан астамы халықтың мүддесі мен құқын қорғау жолын-
лерінде «Қауіпсіз еңбек» бағдарламасы жүзеге Жұмысшылардың еңбек құқын тиімді қорғау банкрот кəсіпорындар мен ұйымдарға тиесілі. да сындарлы ынтымақтастық пен біртұтас
асып, «Еңбекті қорғау саласында профилакти- үшін жасалатын ұжымдық келісім-шарт 2018 болуға шақырды.
жылы 2017 жылмен салыстырғанда 77 750-ден
ҚР Кəсіподақтар федерациясының
баспасөз қызметі

4 № 5 1257) 08/02/2019 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФС

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 5 1257) 08/02/2019 5

СОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2018 ГОДУ

6 САЛА ТЫНЫСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 5 (1257) 08/02/2019

АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАР АТҚАРЫЛДЫ

«Мемлекеттік, банк мекемелері және қоғам- муникация, Мәдениет және спорт, Еңбек және қызметшілердің жұмыс уақытын асыруына кәсіподақ ұйымдарының ұжымдарымен кезде-
дық қызмет көрсету қызметкерлерінің салалық халықты әлеуметтік қорғау, Қоғамдық даму жол бермеу үшін көшпелі рейдтер өткізілді. сулер өткізілді, ҚР Президентінің «Қазақстан-
кәсіподағы» ҚБ қоғамдық бірлестігі жоғары, министрліктерінде, Маңғыстау және Қараған- Өткізілген рейдтер қорытындысы бойынша дықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұр-
орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы ды облысының әкімдіктерінде (қалған барлық 171 бұзылу анықталған. Атап айтқанда, ИДМ мыс сапасын арттыру» Жолдауының ережелері
органдардың, банктердің, мемлекеттік қызмет әкімдіктерде кәсіподақ ұйымдары бұрыннан – 15, СІМ және ДСМ – 3, МСМ – 4, БжҒМ, түсіндірілді, «Еңбекті қорғаудың алдын-алу
түрлерін көрсететін түрлі мемлекеттік мекеме- жұмыс жасауда) кәсіподақ ұйымдары құрылды. ҚДМ және ӘМ – 8, ЕжХӘҚМ және АКМ – 12, мәдениетін бірлесіп арттырамыз» республи-
лердің қызметкерлерін біріктіреді. Қарағанды, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан АШМ – 18, ҚМ – 28, ҰЭМ – 43, БжҒМ - 7. калық акциясы өткізілді, 2018 жылғы 7 қазан
облыстарында кәсіподақтың облыстық филиал- Еңбек инспекциясына орталық мемлекеттік Дүниежүзілік лайықты еңбек үшін әрекет күні-
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша дары құрылды. Өңірлердің кәсіподақ активтері органдарда бұзылуларды анықтау және бас- не, Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты
кәсіподақ ұйымдары Президент Әкімшілігінде 11 облыстық филиал және аумақтық кәсіподақ шыларды әкімшілік жауапкершілікте тарту жою үшін күрест­ ің халықаралық күніне орай
1992 жылдан бері, барлық облыс, қала және ұйымдарының төрағаларын қайта сайлады не- үшін тексерістерді өткізу қажеттігі туралы хат іс-шаралар ұйымдастырылды. Біз Қостанай
аудан әкімдіктерінде, ІІМ және оның жеке ме- месе жаңадан сайлады. жолданды (ӘҚБтК, 87, 89-бап). қаласында өткен ҚР Президентінің әлеумет-
кемелерінде, медициналық-әлеуметтік қызмет тік бастамаларына арналған форумға белсен-
көрсету ұйымдарында және басқа да мекеме- Сонымен қатар, Кәсіподақ құрамына «Аза- Бүгінгі таңда Еңбек инспекциясы жоғарыда ді қатыстық. Ұжымдық шарттарды бекітуге
лерде жұмыс атқаруда. 2018 жылғы ақпанда маттарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпо- көрсетілген министрліктерде жоспардан тыс қатысты теориялық және тәжірибелік көмек
жаңа басшылық сайланғаннан кейін Кәсіп­ рациясы» ҰАҚ «Мемлекеттік қызмет көрсету тексерістер өткізуде, оның қорытындысы бой- тұрақты көрсетіледі, «Еңбек шартын жасаңыз»
одақтың Орталық комитетін Алматы қаласынан саласы қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік ынша ақпарат беріледі. Сонымен қатар, Агент- акциясы аясында ақпараттық-түсіндірме жұ-
Астана қаласына көшіру жүзеге асырылды. одағы» қабылданды.Осылайша кәсіподақ мү- тікпен бірлесіп өткізген жұмыс нәтижесі бой- мыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда Е-HR элек-
Жаңа ұйымдасқан аппарат құрылды. Штатқа шелерінің саны 10 айдын ішінде 8,5 мыңға өсіп, ынша Әділет, Денсаулық сақтау, Қаржы, Еңбек тронды еңбек шарттарын енгізу жұмыстары
білікті де жас 4 маман қабылданды. 82 мыңнан аса адам болды. Кәсіподақ қозға- және халықты әлеуметтік қорғау министрлік- өткізілуде, оның мақсаты еңбек шарттарын
лысын жаңғырту және жаңарту жұмыстарын терінде мемлекеттік қызметшілердің үстеме заңнамалық реттеу және электронды формада
Бірінші кезекте орталық мемлекеттік орган- өткізу барысында қарсы болған консерваторлар жұмыс істеуін болдырмау және алдын-алу бекіту үрдіст­ ерін жеңілдендіру болып табы-
дарда бастауыш кәсіподақ ұйымдарын құру да табылды. Біздің кәсіподақта бұл ШҚО-да шаралары қолданылуда. Мәселен, көрсетілген лады. Бұл өз кезегінде еңбек қатынастарының
мақсатында Премьер-Министр Кеңсесінің, Пар- жалпы саны 8,6 мың мүшені құрайтын жер- министрліктердің жауапты хатшыларының бұй- ашықтығын қамтамасыз етеді және қағаз тасы-
ламент Сенаты және Мәжілісі аппараттарының, гілікті кәсіподақтың (төрағасы Мозговая Т.А.) рығымен кезекшілік графикасы бекітілді, оның малдаушылардан құтылуға мүмкіндік береді.
ҚР Президенті ісі Басқармасының, Мемлекет- және Қарағанды облысында жалпы саны 2,2 қорытындысы бойынша мемлекеттік қызмет- Кәсіп­одақтың басты мақсаттарының бірі кәсіпо-
тік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа мың мүшені құрайтын жергілікті кәсіподақтың шіге үстеме жұмыс уақыты үшін қосымша ақы дақ мүшелерінің денсаулығы мен еңбегін қорғау
қарсы іс-қимыл агенттігі, Инвестициялар және (төрағасы Тулендина З.М.) шығуы болды. Бұл төленеді немесе демалыс беріледі. Кәсіподақ болып табылады. Осылайша, өңірлерде еңбек
даму, Қаржы, Еңбек және халықты әлеуметтік жағдайда біз ШҚО және Қарағанды облысында мүшелерінің кейбір санаттарында мәртебе дәре- ұжымдарын біріктіруге және қызметкерлердің
қорғау, Денсаулық сақтау, Ұлттық экономика, филиалдар құрдық. Олар БКҰ мүшелігін қай- жесі мен еңбекақы, зейнетақы сынды мәселелер ұжымдық рухын арттыруға бағытталған спорт-
Әділет, Ақпарат және коммуникация, Қорға- тару жұмыстарын бастап кетті. Бүгінгі таңда бар (аз төленетін мемлекеттік қызметшілер, тық-бұқаралық іс-шаралар өткізіледі (спарта-
ныс және аэроғарыш өнеркәсібі, Ауыл шаруа­ мыңнан аса кәсіподақ мүшелері қайтарылды, ХҚКО қызметкерлері, медициналық-әлеумет- киадалар, мини-футбол, волейбол). Кәсіподақ
шылығы, Дін істері және азаматтық қоғам, ШҚО – 700, Қарағанды облысында – 289 кәсіп­ тік мекемелер және т.б.). Сондай-ақ, біз әлеу- мүшелері біздің шипажайларда емделген кезде
Мәдениет және спорт, Энергетика министр- одақ мүшесі. Қарқынды жұмыс жалғасуда. меттік-еңбек қатынастары саласында қазіргі жеңілдіктерді белсенді қолданады. Әрине, біз
ліктерінің, ҚР Президентінің Архиві, Ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша қазіргі тұрақты балаларды да ұмытпаймыз. Бірқатар өңірлерде
банк, Цеснабанк басшылығымен кездесулер БКҰ қайтаруға жоспарланғандарды еске- жұмыс тобына белсенді қатыстық. біздің облыстық филиалар «Баланы мектепке
өткізілді. Қазақстанның «Атамекен» Ұлттық ре отырып, кәсіподақ мүшелерінің саны 90 дайындаймыз!» қайырымдылық акциясын өт-
кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп екінші дең- мыңнан аса болады деп жоспарлануда. Бұл Мемлекеттік қызметтің имиджін арттыру кізді және әлеуметтік тұрғыдан әлсіз кәсіподақ
гейдегі 10 банк басшылығымен видеоконфе- - 2019 жылға міндет.Орталық және олардың аясында өткен жылғы қазанда «Үздік этика мүшелеріне көмек көрсетілді.
ренциялар өткізілді. аймақтық және жергілікті мемлекеттік орган- бойынша өкілетті» республикалық байқау ко-
дарында, сондай-ақ банк және квазимемле- миссиясының отырысы өткізілді, онда Байқау Халықаралық ынтымақтастықты нығайту
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе, Ба- кеттік ұйымдарда жаңа кәсіподақ ұйымдарын комиссиясының және Агенттіктің Қоғамдық мақсатында халықаралық шараларға белсен-
тыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Павлодар, құру жұмыстары жалғасын табуда. Біздің са- кеңесінің мүшесі ретінде этика бойынша өкілет- ді қатыстық: Стамбұл қаласындағы «Адам,
Қостанай, Қарағанды, Ақмола, Солтүстік Қа- лалық кәсіподақ 2018 жылы Федерацияға 2017 тіге азаматтық қоғамның бұқаралық институт- еңбек және жаһандық бәсекелестік» халықа-
зақстан облыстарының және Алматы қаласы- жылға қарағанда 22% артық жарна бөлгенін тарының бірі ретінде жұмысшылардың әлеу- ралық конгресі (Түркия, мамыр 2018 жыл);
ның әкімдерімен кәсіподақ қызметі, облыстар атап өту қажет. меттік-еңбек құқықтарын қорғау және медиация Халықа­ ралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) жоғары
мен аудандардың мемлекеттік мекемелерінде міндеттерін атқаратын біздің кәсіподақпен миссия­лық кездесулері, Астана қаласы (мамыр
бастауыш кәсіподақ ұйымдарын құру мәселе- Алғаш рет Кәсіподақтар мен Мемлекеттік әріптестік орнату ұсынылды. Осыған байла- 2018 жыл); Халықаралық еңбек конференци-
лелері бойынша кездесулер ұйымдастырылды. қыз­мет істері және сыбайлас жемқорлыққа нысты облыстық филиалдар аудандардағы этика ясының 107-сессиясы, Женева қаласы (мау-
Ұжымдармен өткізілген кездесулер қорытын- қарсы іс-қимыл агенттігінің арасында 2018- бойынша өкілеттілермен өзара ынтымақтастық сым 2018 жыл); Мемлекеттік мекемелер және
дысы бойынша алғаш рет Мемлекеттік қыз- 2020 жылдарға арналған салалық келісімге қол туралы меморандумдарға қол қойды. Өңірлер- қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің ха-
мет істері және сыбайлас жемқорлыққа қар- қойылды. Біздің филиалдар облыстық әкімдік- де біздің облыстық филиалдар жаңа бастауыш лықаралық кәсіподақтар федерациясы кеңесінің
сы іс-қимыл агенттігінде, Есеп комитетінде, тердің этика бойынша өкілеттілерімен серік- кәсіподақ ұйымдарын құру бойынша белсенді отырысы, Минск қаласы (маусым 2018 жыл);
Әділет, Қаржы, Инвестициялар және даму, тестік туралы меморандумдарға қол қойды. жұмыстар атқаруда. Ресей Федерациясы мемлекеттік мекемелер
Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі, Энер- Мемлекеттік мекемелерде қызметкерлердің және қоғамдық қызмет көрсету қызметкер-
гетика, Ұлттық экономика, Ақпарат және ком- әлеум­ еттік-экономикалық құқықтарын түсін- 2019 жылы орталық мемлекеттік және жер- лерінің жалпы ресейлік кәсіптік одағының 100
діру, оларды қорғау жұмыстары жүргізілуде. гілікті атқарушы органдардың барлық ай- жылдығына арналған іс-шара, Мәскеу қаласы
Мысалы, көптеген мемлекеттік мекемелерде мақтық бөлімшелерінде БКҰ құру жоспарлану- (тамыз 2018 жыл).
үстеме жұмыс уақыты қалыпты жағдайға ар- да. Сонымен қатар, мемлекеттік органдармен
налған. Еңбек шарттары және еңбекті қорғау бірлесіп аймақтарда еңбек қауіпсіздігі және 2018 жыл ауқымды ұйымдастырушылық жұ-
мәселелері бар. 2018 жылғы 4 желтоқсанда еңбекті қорғау мәселелеріне қатысты дөңге- мыстар, көптеген кездесулер және диалогтар,
біздің салалық кәсіподақ ҚР Мемлекеттік қыз­ лек үстелдер, семинарлар, жұмысшылардың облыстарға жұмыстық сапарлар жылы болды.
мет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері Нәтижесі бар. 2019 жылы бізді алда үлкен жұ-
іс-қимыл агенттігімен, Сыбайлас жемқорлыққа жөнінде форумдар өткізілуде. Осылайша, мы- мыстар күтіп тұр! Бұл бізді қанаттандырады.
қарсы медиа-орталықпен бірлесе отырып, ор- салы, Еңбек заңнамасының нормаларын түсін- Жоспарлар бекітілген.
талық мемлекеттік органдарда мемлекеттік діру мақсатында облыстық, қалалық, аудандық

ҚР ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТЫ ЭТНО-МӘДЕНИ БІРЛЕСТІКТЕР ӨКІЛДЕРІМЕН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ

Бұл аса маңызды жиында Астана халқы Ассамблеясы «Жаңғыру мүшесі, Астана қаласының кәсіп­ сында жүрген компаниялардың ба- сөзінің жөні бар екеніне жуырд­ а
қ. ҚХА этно-мәдени бірлестіктер жолы» қозғалысының елордадағы одақтар орталығының төрағасы Тас­ сым бөлігі қауіпсіздік ережелерін мониторинг бақылау агенттіктердің
жетекшілері, қоғамдық келісім штаб-пәтерінің жетекшісі Наталья танбек Есентаев бірнеше маңызды сақтамай, еңбекті қорғау заңда- сілтемесі де дәлел. Елорда құрылы-
кеңесі өкілдері, этно-мәдени бір- Карагеур ханымдар мен мырзалар мәселелерді көтеріп, өз ұсынысын рын бұз­ ушылар көбейгенін жоққа сында мерт болып жатқан жұмы-
лестіктер, ҚХА «Жаңғыру жолы» өз баяндамаларың жасады. да ортаға салды. Соңын ішінде: шығармай ашығын айтып берді. скерлер саны қалған аймақтармен
жастар қозғалысы өкілдері де бас Астана қаласында құрылыс сала- Оған қоса, Есентаев мырзаның салыст­ ырғанда жоғары. Ал, шетел-
қосты. Сөз кезегінде Қазақстан ҚХА атқарушы комитетінің дік құрылыс ұйымдары, біздікіне қа-
Республикасының Парламент рағанда, әлде қашан заңды орындау­
Мәжілісінің депутаты, қоғам ға дайын болып шыққаны ақиқат
қайраткері, публицист, жазушы, екен! Кейбір жақын арада болған
журналист Сауытбек Абдрахма- залал оқиғалар (құрылысшылар
нов Қазақстан халқы Ассамблея- арасында) бұл ұлтаралық мәселеден
сының депутаттық тобының жұ- гөрі, тұрмыстық және еңбектерің
мысы туралы ақпаратты баяндап бағаламайтың проблемалардың
берді. Отырыс барысында Астана кесірі екеніне көзім жетті деп, - өз
қ. Қазақстан халқы Ассамблеясы сөзін қорытындылады Есентаев
хатшылығының меңгерушісі Ләззат мырза. Кездесу Қазақстан халқы
Құсайынова, «Вайнах» шешен-ин- Ассамблеясы өкілдеріне куәлік
гуш этно-мәдени орталығы ҚБ табыстау рәсімі мен этно-м­ әдени
төрағасы, Астана қ. ҚХА кеңесінің бірлестіктердің кабинеттерін ара-
мүшесі Башир Солсанов, Қазақстан лаумен аяқталды.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ОТРАСЛЬ 7

№ 5 (1257) 08/02/2019

«YNTYMAQ»: ПРОФСОЮЗ НОВОГО ФОРМАТА!

На прошедшем 31 января т.г. заседании Коллегии отраслевого профсоюза
работников среднего и малого бизнеса “Yntymaq” обсудили итоги прошедшего
года и наметили пути организационного укрепления и дальнейшего развития.
О некоторых перспективных планах деятельности отраслевого профсоюза
“Yntymaq” рассказал нашей газете его председатель Сатыбалды Даулеталин.

На Коллегии мы твердо заявили, что явля- номенклатуры и нормативы использования вой политики отраслевого профсоюза бюджетных средств отраслевого профсоюза.
емся «безбумажным профсоюзом» и перехо- членских профсоюзных взносов первичными “Yntymaq”. Если говорить о планах на ближайший пе-
дим на электронный формат работы. профсоюзными организациями и членскими
организациями). В развитие данного направления мы за- риод, проводим в 20-х числах февраля пер-
Цифровизация работы отраслевого про- пускаем уникальный проект «Твой бюд- вый республиканский форум фрилансеров.
фсоюза, в первую очередь позволяет обеспе- Чего греха таить, на практике члены про- жет-2019». Это возможность для каждого
чить прозрачность учета численности членов фсоюза могут только догадываться, куда члена профсоюза реализовать свои идеи по Как вы знаете, феномен свободной заня-
профсоюза, провести оперативный анализ расходуются профсоюзные средства. Поэ- улучшению деятельности отраслевого про- тости населения, особенно молодежи, неотъ-
качественного и количественного состава тому нам крайне важно сделать финансовую фсоюза через участие в выборе объектов емлемый атрибут развития рынка занятости
отрасли, осуществлять прогнозы объемов деятельность открытой, прозрачной и упоря- расходования бюджетных средств, а также в в современных условиях. Вместе с тем, дан-
членских взносов и многое другое. доченной. Если солидарность — это мускулы последующем контроле за ходом исполнения ная целевая группа работников очень часто
организации, то финансы — ее кровь. отобранных проектов. остается вне зоны внимания правозащитных
В этих целях мы запустили программный организаций и сталкивается с определенным
комплекс «Цифровой профсоюз» в пилотном Мы четко прописали статьи профсоюзного «Твой бюджет» - это инновационная форма набором рисков. Кроме того, такие работники
режиме в Костанайской области. Програм- бюджета – каждая первичная организация общественного обсуждения, предполагающая не имеют своей организации и часто попада-
ма позволяет вести учет членов профсоюза, должна понимать, сколько она потратит на участие членов профсоюза в распределении ют в фокус нарушения трудовых и иных прав.
осуществлять анализ и обработку данных. материальную помощь, оздоровление, на
При включении в базу нового члена про- культурно-массовую, физкультурно-спор- Поэтому, целью форума является: объе-
исходит автоматическое генерирование и тивную и другую деятельность. Эффективная динение свободных работников и создание
печать уникального профсоюзного билета. работа профсоюза невозможна, если посту- благоприятных условий для развития инсти-
Каждый член профсоюза имеет доступ в пающие взносы его членов недостаточны тута фрилансеров, оказание методической и
личный кабинет, а партнеры по реализации или расходуются не по назначению, то есть правовой помощи действующим фрилансе-
дисконтной программы, благодаря QR-коду не на развитие и поддержание организации. рам, повышение предпринимательской актив-
на карте могут удостоверится, является ли ности граждан, формирование позитивного
их клиент членом профессионального сою- Наряду с этим предусмотрен резервный имиджа свободного работника в обществе.
за. В настоящее время программу готовим фонд на случай непредвиденных ситуаций.
к интеграции с мобильным приложением и Также мы договорились, что при необходи- В работе Форума предполагается участие
базой учета взносов 1C. Кроме того, сама мости вернемся к вопросу профсоюзного представителей свободных работников, про-
программа имеет встроенную систему элек- стандарта и, если надо, будем что-то менять. фсоюзов, малого, среднего и крупного биз-
тронного документооборота и быстрого об- Но то, что в финансовом плане должны быть неса, исполнительной и представительной
мена сообщениями. порядок и дисциплина, это однозначно власти, структур поддержки предпринима-
тельства, средства массовой информации.
В целях повышения эффективности ис- Также для нас очень важно, чтобы все
пользования профсоюзными организациями члены профсоюза имели доступ к подроб- В рамках форума планируется проведение
членских профсоюзных взносов, обеспече- ной информации о том, как расходуются дискуссионных площадок, встреч и нефор-
ния целевого и рационального расходования их средства. Это является серьезным сти- мальных обсуждений. Также предполагается
профсоюзных средств мы утвердили Стан- мулом для своевременной и постоянной презентация коворкинг-центра профсоюзов
дарты профсоюзного бюджета (стандарт уплаты взносов. Прозрачность — глав- и конкурс стартапов.
ное условие эффективности финансо-
Пользуясь случаем, хочу пригласить фри-
лансеров принять участие в работе форума.

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА – Амантай Манашев, председатель Запад-
ПРИОРИТЕТ ПРОФСОЮЗА но-Казахстанского областного филиала
КАЗМУНАЙГАЗПРОФ Марс Хайруллин,
30 января 2019 года г. Аксае Западно- руководители юридического и кадрового
Казахстанской области состоялась встре- отделов, службы безопасности и охраны
ча Султана Калиева, председателя Обще- труда совместного предприятия.
ственного объединения «Казахстанский
отраслевой профессиональный союз не- В ходе встречи Султан Калиев проинфор-
фтегазового комплекса» (далее – КАЗМУ- мировал профсоюзный актив и социальных
НАЙГАЗПРОФ), члена Исполкома Феде- партнеров о деятельности отраслевого про-
рации профсоюзов РК с профсоюзным фсоюза по реализации Дорожной карты мо-
активом, социальными партнерами казах- дернизации и решений XXV съезда Феде-
станско-итальянского предприятии ТОО рации профсоюзов Республики Казахстан,
«КИОС», на которой обсуждались вопро- IV съезда КАЗМУНАЙГАЗПРОФ.
сы дальнейшего укрепления социального
партнерства, исполнения коллективного Он отметил актуальность усиления
договора, модернизации профсоюзной роли первичных организаций в укрепле-
деятельности. нии социального партнерства и коллектив-
но-договорных отношений, повышению
На встрече приняли участие заместитель ответственности профсоюзов за сохране-
Генерального директора ТОО «КИОС» ние стабильности в трудовых коллекти-
вах, усилении общественного контроля за
соблюдением трудового законодательства,
улучшением условий безопасности и охра-
ны труда работников.

На следующий день в офисе локальной
профсоюзной организации работников ком-
пании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.» состоялось выездное заседание Коор-
динационного Совета Западно-Казахстан-
ского областного филиала КАЗМУНАЙ-
ГАЗПРОФ на котором были подведены
итоги деятельности филиала и определены
актуальные задачи на предстоящий год.

За отчетный период рост численности ло-
кальной профсоюзной организации работ-
ников компании «КПО Б.В.» составил более
30 %, а профсоюз казахстанско-итальян-
ского предприятия ТОО «КИОС» в своих
рядах объединяет 100% членов трудового
коллектива.

8 ШАРАЙНА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 5 1257) 08/02/2019

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМЫ ҚОЛДАУШЫ КҮШ МӘСЕЛЕЛЕР КЕҢІНЕН
ТАЛҚЫЛАНДЫ
Ағымдағы жылдың қаңтар ай-
ында Ақтау қаласында №12, 21, нуы жəне мақсатқа жетуі, тиімді өзге де нормативтік бөлімдер қа- Жамбыл облысы кəсіподақтар одақ ұйымдарының назарынан
28, 29, 5, 13, 17, 6, 8 жалпы білім əдіс-тəсілдерді қолдану, нəтиже- растырылған. орталығында аумақтық Үйлестіру тыс қалмауы тиіс екенін Үйлестіру
беру мектептерінің ұжымымен сінде білім алушыларға сапалы кеңесінің кеңейтілген отырысы кеңесінің төрағасы М.Төлепберген
кездесу жиналыстары ұйымдас- білім мен саналы тəрбие беру, əри- Бүгінгі таңда əрбір кəсіп- өтті. Үйлестіру кеңесінің төраға- əріптестеріне жеткізді.
тырылды. не бұл мұғалім, оның ішінде де ол одақ мүшесінің қолдаушы күші сы М.Төлепберген 1 ақпанда өткен
мұғалім жан-жақты, шығармашыл - кəсіподақ ұйымы екендігіне Қазақстан Республикасы Кəсіпо- Биылғы жыл аймақтар жылы бо-
Мақсаты: бүгінгі таңда кəсіп- болуы керек екендігі бəрімізге түсініктер берілді. Жиналыс ба- дақтар федерациясының Бас лып белгіленуіне байланысты əр-
одақ ұйымының міндеттері мен де белгілі. Міне, осындай талап рысында еңбек қатынасына, ең- кеңесінде қаралған мəселелерге бір салалық ұйымдардың белсенді
«Ұжымдық шарттың» ролі мен болғандықтан, мұғалімнің де мəр- бек ақы бойынша ашық сұрақтар кеңінен тоқталды. жұмыс істеу қажеттігі де атап көр-
«Мұғалім мəртебесі» туралы тебесі жоғары деңгейде қарасты- қойылды. Барлық қойылған сетілді. Бірқатар мəселелер бой-
заңының жобасына түсіндірмелер рылуда. сұрақтарға нақты тұжырымды жа- Əлеуметтік əріптестермен бір- ынша пікір алмасылды. Əсіресе,
жүргізу жəне кəсіподақ мүшелігі- уаптар берілді. Жиналыс соңында лесе отырып 2018 жылы «Еңбек ұжымдық шарттың көрініс табуы
не тарту. Одан əрі «Ұжымдық шарттың» қатысушылар бүгінгі кəсіподақ шартын жасаңыз!», «Еңбекті басты назарда болуы тиіс, делінді.
бүгінгі таңда күші жəне оның ұйымының атқарып келе жатқан қорғау саласында профилакти-
Жиналысқа аталған мектеп- орындалысы туралы түсініктер қызметтеріне, алған кеңестеріне ка мəдениетін бірге көтереміз!» Сол сияқты жиында Үйлестіру
тердің басшылары мен барлық берілді. Ұжымдық шартқа білім облыстық жəне қалалық кəсіподақ жəне «Қауіпсіз еңбек» бағдарла- кеңесінің күн тəртібіндегі өзге де
қызметкерлері қатыстырылды. беру ұйымдарындағы қызмет- ұйымы атына алғыстарын білдіре масы жүзеге асырылғаны белгілі, мəселелер қаралып, бірлесе атқа-
Жиналыс барысында алғашқы сөз керлердің құқығын қорғау жəне келе, алдағы жұмыстарына табыс- бұл жұмыстар осы жылы да өз рылатын жұмыстар пысықталды.
облыстық кəсіподақ ұйымының жақсарту мақсатында, қызметкер- тар тіледі. жалғасын тауып, салалық кəсіп-
төрайымы Баймбетова Тарбия лер үшін жеңілдіктер мен басым- Жамбыл облысы
Анайбекқызына берілді. дылықтар, белгіленген заңдармен Маңғыстау облысы
ШЫМКЕНТТЕ ҮЙЛЕСТІРУ
Қазіргі білім беру жүйесі тү- КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ
бегейлі өзгерістер жағдайында
дамуда. Заманауи білім берудің
алдында тұрған мақсаттар мен
міндеттер өзгеруде. Осыған бай-
ланысты бүгінгі таңда педагог-
тарды үздіксіз кəсіптік дамыту
ұйымдастырылуда.

Жаңартылған білім беру мазмұ-
ны бойынша білім беру, электрон-
ды журнал жүйесі, жалпы сабақ
жоспарының мақсатты жоспарла-

ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНДА ӨТКЕН КЕЛЕЛІ ЖИЫН

Білім жəне ғылым қызмет- тың орындалуы бойынша төраға- шысы өз сөзінде. «Шымкент қаласы кəсіподақтар мен ақпан айында өткізілетін
керлері кəсіптік одағы Алматы лардың есебі тыңдалды. Жиын барысында Ескелді ау- орталығы» аумақтық кəсіподақтар негізгі іс-шаралар, алдағы 2019
облыстық ұйымына қарасты бірлестігінің Үйлестіру кеңесінің жылға қойған міндеттері мен
Ескелді аудандық кəсіподақ ко- Күн тəртібіндегі бірінші мəсе- дандық кəсіподақ комитетінің отырысы өтті. жоспарлары туралы салалық
митетінің 2019 жылға арналған ле бойынша аудандық кəсіподақ 2018 жылы атқарылған жұмысы кəсіподақ басшыларының есебін
жоспарына сəйкес Пленум оты- комитетінің төрағасы Адия Ха- да назардан тыс қалмады. Комитет Үйлестіру кеңесінің отыры- тыңдау кестесін бекіту, Еңбек
рысын өткізді. физқызы баяндама жасады. құрамындағы 2260 кəсіподақ мү- сында 2019 жылдың 1 ақпанында қатынастары мен кəсіподақтар
шесіне арнап семинарлар, кезде- Астанада өткен ҚР Кəсіподақтар жұмысы туралы республикалық
Қарабұлақ ауылындағы «Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың сулер, спорттық жəне мəдени ша- федерациясы Бас кеңесінің оты- оқу орталығының ақылы-көшпелі
Н. Алдабергенов атындағы орта «Қазақстандықтардың əл-ауха- ралар ұйымдастырып, бұқаралық рысында қаралған мəселелер оқыту-семинарын Шымкентте
мектептің мəжіліс залында өт- тының өсуі: табыс пен тұрмыс ақпарат құралдарына мақалалар жəне одан туындайтын міндеттер, өткізу туралы мəселелер талқы-
кен жиынға бастауыш кəсіподақ сапасын арттыру» Жолдауында жарияланғаны белгілі болды. 2019 жылдың қаңтар айында жəне ланды.
ұйымдарының төрағалары толық ұстаздардың мəртебесін өсіру рейтингтік бағалаудың 5 бағыты
қатысты. үшін заң қабылдау тапсырылды. Сонымен қатар, Пленумда бойынша атқарылған жұмыстар Шымкент қаласы
Заңға кəсіподақ мүшелерінен ұжымдық шарттың орындалу ба-
Шараны аудандық кəсіподақ ұсыныстар жинақталып, жоғарғы рысы туралы Қаратал орта мектебі ЖАҢА КӘСІПОДАҚ
комитетінің төрағасы Адия Айт- органдарға жолданды. Енді білім мен Қарабұлақ орта мектебі баста- ҰЙЫМЫ ҚҰРЫЛДЫ
бузинова жүргізіп, жиынның күн ордаларында «Педагог мəртебесі уыш кəсіподақ ұйымдарының
тəртібімен таныстырды. Онда туралы» Заңның жобасы талқыла- төрағалары есебін берді. Қоғам-
«Педагог мəртебесі туралы» заң- нып жатыр. Ұстаздардың жұмы- дық бірлестіктің 2019 жылға ар-
ның жобасына, комитеттердің сына қажетті бөлімдер қамтыл- налған бюджеті бекітіліп, коми-
жаңа жылға қойған мақсаты мен ды. Алдағы уақытта Заң күшіне теттің ішкі жұмыстары қаралды.
міндетіне тоқталып, 2019 жылдың енсе, жұмысымыз жанданатынына
бюджеті қаралып, ұжымдық шарт- сенімдімін», - деді кəсіподақ бас- Алматы облысы

САЛАЛЫҚ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 2019 жылдың 29 қаңтар күні Г.Тюлешова ашып берді, облыс-
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЕСЕП БЕРУ ЖИНАЛЫСЫ Маңғыстау облысы Қарақия аудан- тық кəсіподақ төрайымы Тарбия
дық білім бөліміне қарасты 2018 Баймбетова сөз сөйлеп, мектеп
Өткен аптаның 1-ақпан күні тысуымен өтті. жылдар бойы адал қызмет жасап жылы Құрық селосында жаңа- ұжымына кəсіподақтың күші неде,
Ақтөбе облысы Қарғалы ауда- Бастауыш кəсіподақ жиналы- келе жатқан еңбегі үшін Бисемба- дан ашылған №11 орта мектепте кəсіподақ бізге не береді деген
нындағы аудандық ауыл шаруа- ев Болат, Кенжеғұлов Бауыржан ұжымдық өндірістік жиналыс сұрақтарға жауап берді, ҚР заңна-
шылығы бөлімінде, ветеринария старында кəсіподақ комитетін, «Еңбек даңқы» III-дəрежелі төс ұйымдастырылды. маларында болып жатқан өзгеріс-
бөлімінде жəне ветеринария стан- тексеру комиссиясын жəне еңбек белгісімен марапатталды. термен таныстырды.
циясында бастауыш кəсіподақ ұй- қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау Ұжымда 87 қызметкер жұмыс
ымдарының есеп беру жиналысы жөніндегі өндірістік кеңес, со- Т.СҰЛТАНҒАЛИЕВ, жасайды, кəсіподақтың мүшелілігі- Ұжымнан оқу ісі жөніндегі орын-
«Ауыл шаруашылығы қызметкер- нымен қатар техникалық еңбек «Ауыл шаруашылығы не не үшін кіру қажет деген сауал- басары А.Жаңабаева тарифтеу нор-
лерінің салалық кəсіптік одағы» қауіпсіздік инспекторлары қайта қызметкерлерінің салалық дар қойылды. Кəсіподақтың маңы- маларына қатысты, ал мектептің
қоғамдық бірлестігінің Ақтөбе сайланды. зы мен рөлін түсіндіру мақсатында əлеуметтік педагогы Б.Меерова
облысы бойынша филиалының кəсіптік одағы» ҚБ Маңғыстау облыстық білім жəне шағын орталықтың жұмыс ерекше-
төрағасы Сұлтанғалиев Т.А. қа- Жиналыс соңында үздік қыз- Ақтөбе облысы бойынша ғылым қызметкерлерінің кəсіп- лігіне қатысты сұрақ қойды, оған
меткерлерді ауылшаруашылығы одақ ұйымының төрайымы арнайы толыққанды жауаптарын алды.
жəне ветеринария саласында көп филиалының төрағасы шақырылды.
Б.ТНАЛИЕВА,
Жиналысты мектеп директоры Маңғыстау облысы

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 005 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 11 332 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version