The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (32)

pdfjoiner (32)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №10 1262) 15/03/2019

Ардақты ағайын, құрметті әріптестер!

Жанымызға жаймашуақ сәулесін төгіп, көңілімізге үкілі үміт ұялатып Наурыз келді.
Осынау Ұлыстың ұлы мейрамы халқымызды береке мен бірлікке, ырыс пен ынты-
маққа, дәулет пен даму жолына бастасын деп тілейік.
Әз-Наурыз - ізгілік пен мейірімділіктің, татулық пен тыныштықтың, бейбіт өмір
мен ерен еңбектің нышаны.
Қазақстанның кәсіподақ ұйымдары еңбекшілердің тұрмыс жағдайын жақсартуға,
еңбек қатынастарын реттеуге, елімізде әлеуметтік әл-ауқаттың артуына ауқымды
үлесін қосып келеді.
«Еңбек еткен - мұратқа жеткен» деген ғой дана халқымыз. Сіздердің ел мүддесі
жолындағы еңбектеріңіз өрлеп, табыстан-табысқа жете беріңіздер.
Жаңару мен жасампаздықтың бастауы, құт-береке арқауы - Наурыз мерекесі әр
шаңыраққа молшылық әкелсін!
Егемен еліміз өркендеп, алға баса берсін!
Ұлыс оң, ақ мол болсын!

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ,
ҚР Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РК ЗА КƏСІПОДАҚТАР
РАТИФИКАЦИЮ КОНВЕНЦИЙ МОТ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ

В условиях глобализации трудовых правоотношений, ведущие ЖАҢА ТАҢБАСЫ
государства активизируют участие в процессах закрепления прав и
свобод трудящихся путем ратификации конвенции, принятых Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа
Международной организацией труда (МОТ). бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақа-
ласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп ла-
На сегодняшний день Казахстаном из 189 действующих Как известно, Казахстаном принят ряд стратегических доку- тын əліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз
конвенций ратифицировано 24 конвенции МОТ, из них 8 ос- ментов, направленных на создание общества благоденствия на керек. Біз бұл мəселеге неғұрлым дəйектілік қа-
новополагающих. Для сравнения – у государств СНГ показа- основе сильного государства, развитой экономики, вхождения жеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз
тели имплементации конвенций МОТ следующие: Россия - 75, Казахстана в тридцатку развитых стран мира. Это, в том числе, жəне оған кірісуге Тəуелсіздік алғаннан бері
Украина - 71, Кыргызстан - 53, Таджикистан - 50, Беларусь отвечает прямым вызовам Четвертой промышленной револю- мұқият дайындалдық», - деп көрсеткен болатын.
- 49, Армения 29. ции и ее влиянию на рынок труда. Осы орайда 2018 жылғы 19 ақпан айында Мем-
лекет басшысының №637 Жарлығымен латын
Одним из свидетельств успешной реализации Программы В числе действующих конвенций МОТ, затрагивающих су- графикасына негізделген қазақ əліпбиі бекітілді.
сотрудничества между РК и МОТ являются успехи Казахстана щественные права и интересы работников, Федерация про- Кəсіподақтар федерациясы Елбасының салиқа-
в приведении национального законодательства в соответствие с фсоюзов Республики Казахстан предлагает присоединиться лы саясаты мен бастамаларына əрқашан қолдау
международными нормами в сфере труда и укрепление позиций к пяти международным трудовым нормам. көрсетуде. Бұл ретте Қазақстан Республикасы
Казахстана в данной международной организации. Кəсіподақтар федерациясының логотипі латын
2-стр қарпіне көшірілді.

egemen.kz КӘСІПОДАҚТАР ЦИФРА НОМЕРА

БЮДЖЕТ САЛАСЫ 672 000

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ казахстанцев (каждый
МӘСЕЛЕЛЕРІН четвертый) были заняты
КӨТЕРУДЕ во вредных условиях труда

ҚР Кәсіподақтар федерациясы в 2018 г.
ҚР Үкіметіне бюджет саласы

қызметкерлерінің еңбекақысын
есептеу көрсеткішін қайта қарау

туралы ұсыныс жасады.

2-бет

4 ӘЙЕЛ – АНА №10 (1262) 15/03/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

БЛОГОСФЕРА ҰСТАЗ АНА,
ҰСТАЗ ДАНА,
Эмин АСКЕРОВ: АЛҚАЛЫ АЛТЫН ҚҰРСАҚ АНАЛАР ҰСТАЗ НҰР!
КӘСІПОДАҚ ҚАМҚОРЛЫҒЫНДА
Вчера пришлось уволить Ақтөбе қаласында «Қазақстан-
мастера швейного дела. Зо- ҚР Кəсіподақтар федерациясының көп бала- Кəсіподақ - билік пен қарапайым халықтың дық салалық білім жəне ғылым
лотые руки, к изделиям не лы аналарға əлеуметтік қолдау көрсету баста- арасын жалғаушы алтын көпір. Алтын алқа- қызметкерлері кəсіподағының
придраться, но к сожалению масын құптай отырып, Қызылорда облыстық лы аналарды білім жəне ғылым қызметкерлері Ақтөбе облыстық ұйымы» ҚБ
имеет скверный характер, білім жəне ғылым қызметкерлері кəсіподағының кəсіптік одағының Қызылорда облыстық ұй- ұйымдастыруымен көп балалы
оказывающий негативное ұйымдастыруымен гүл көктемнің шуақты ме- ымының төрайымы Байназарова Райкүл ма- педагог-аналарды қолдау мақ-
влияние на весь коллектив. рекесіне орай «Ана - өмір өзегі» атты мерекелік рапаттады. сатында салтанатты шара өтті.
Во всех конфликтах швейного салтанатта білім саласында жұмыс істеп жүрген Салтанатты шараны облыстық
цеха фигурировало только ее 150 «Алтын алқа» иелері батыр аналарға құр- Білім жəне ғылым қызметкерлері кəсіп- кəсіподақ ұйымының төрайымы
имя. Мне жаль было прощать- мет-қошемет көрсетілді. одағының облыстық комитеті білім саласында Р.Серікова ашып, кəсіподақ мү-
ся с профессионалом, но здо- қызмет атқарып жүрген батыр аналарға құрмет шелерін көктем мерекелерімен
ровая атмосфера на работе Мерейлі мерекенің алғашқы құттықтау сөзін көрсетуді игі дəстүрге айналдырған. Жалпы құттықтап, дəстүрлі түрде педа-
ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Выслушав в аймақта білім саласының мəртебесін көтеріп облыс бойынша білім саласында 158 Алтын гог-аналар марапатталатынын
последний раз о том, что все жүрген педагог əріптестеріне облыс əкімінің жəне 500-ге жуық Күміс алқалы аналар бар. атап өтті. Шараға Қазақстандық
во всем виноваты, а не она, орынбасары Рүстемов Руслан жолдады. Ол ең- Олардың ішінде 350 ұстаз болып табылса, 308 салалық білім жəне ғылым қыз-
мы рассчитали ее за февраль бекте ұстаз аналардың салмақты үлесі барын аз жалақылы еден жуушы, лаборант, кітапхана- меткерлері кəсіподағы төрайымы-
месяц и мирно попрощались. айтып, бір қатар аналарға өзінің Алғыс хатымен шы қызметпен айналысады. Соңғы екі жылда ның орынбасары Айгүл Мұқашева
Одна из самых сложных задач жəне жас аналарға Елордасы Астана қаласына «Ана мен бала» жобасы бойынша «Таң Нұры» мен Салалық кəсіподақтың еңбекті
в социальном предпринима- туристтік саяхатқа жолдама тапсырды. шипажайында 165 Батыр аналар баласымен қорғау жəне қауіпсіздік жөніндегі
тельстве - это увольнять демалса, биылғы жылда 120 аналарға қамқор- бас маманы Батыр Алиев қатыс-
людей. И здесь очень важно Жауапкершілікті əркез ұғынатын, ұрпақ тəр- лық көрсету жоспарлануда. ты. Салтанатты шара барысында
научиться переступать че- биесінде еселі еңбегін аямайтын, жұмысының А.Мұқашева білім қызметкерлерін
рез свои эмоции. (Совет на- жемісін көріп, шаршамай еңбек етіп жүрген «Мектепке жол» дəстүрлі қайырымдылық құттықтап, салалық кəсіподақтың
чинающим). бірқатар аналарымызды Облыстық мəслихат акциясында 400-ге жуық кəсіподақ мүшелерінің жалпы атқарып жатқан жұмысы
хатшысы Байқадамов Наурызбай Алғыс хат- балаларына əр жаңа оқу жылына дайындық ке- туралы баяндама жасады. Облыс-
пен ардақты аналарға Түркістан облысында зеңiнде мектепке қажеттi заттары, оқу құралда- тың білім беру саласында еңбек
орналасқан «Таң Нұры» шипажайына жолда- ры алып беріледі. еткен, «Күміс алқа», «Алтын
ма тапсырды. алқа» иелері, көп балалы аналар
Қызылорда облысы 13 кəсіподақ мүшесі Қазақстан-
дық салалық білім жəне ғылым
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ қызметкерлері кəсіптік одағының
Құрмет грамотасымен жəне əрқай-
В Жамбылской области в рамках празднования меж- Была оказана материальная помощь матерям воспитывающие вдвоем с мужем 7 детей сысы облыстық кəсіподақтың
дународного женского дня - 8 марта обкомом профсо- из многодетных семей, вдовам, матерям оди- Департамента по статистике Жамбылской 100000 теңгелік Сертификатымен
юза, райкомами профсоюза и первичными профсоюз- ночкам. Заслуженное внимание было уделено области - А.Тасхамбаевой. марапатталды.
ными организациями проводились торжественные техническому работнику, матери-героине,
собрания, с вручением Почетных грамот всех ведомств, Жамбылская область Шараға Қ.Жұбанов атындағы
в том числе 2 женщин были награждены Почетными Ақтөбе өңірлік мемлекеттік уни-
грамотами обкома профсоюза. На профсоюзном уче- верситетінің кəсіподақ мүше-
те в филиале из 7303 членов профсоюза, женщины лері де қатысты. Оның ішінде
составляют более 47 %. бастауыш кəсіподақ ұйымының
төрайымы мен бастауыш кəсіп-
Во всех Центрах оказания специальной социальной одақ комитетінің мүшесі Салалық
помощи проводилась концертная программа силами кəсіподақтың Құрмет грамота-
работников и госопекаемых. Обкомом профсоюза была сымен жəне ақшалай сыйақымен,
отмечена работа председателей крупных профсоюзных 16 қызметкері облыстық кəсіподақ
комитетов области, они получили цветы и денежную ұйымының Құрмет грамотасымен
премию. Без внимания не остались ветераны профсо- жəне ақшалай сыйақымен мара-
юзного движения Нагай Галина, Компанцева Мая, Зи- патталды. Салтанатты шара «Білім
бирова Фаина, их возраст исчисляется восьмью десят- мекемелеріндегі еңбекті қорғау
ками, но обком профсоюза регулярно поздравляет их жөніндегі техникалық инспек-
со всеми праздниками. Так и на этот весенний празд- тор қызметінің заңдық негіздері»
ник им вручили цветы и благотворительную помощь. тақырыбындағы республикалық
семинарымен жалғасты. Семинар-
ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА! да білім мекемелеріндегі еңбек-
ті қорғау жөніндегі техникалық
В Карагандинской области в актовом зале детской «Профессионалы своего дела», «Активисты» го приятных и положительных эмоций. А инспектор қызметі, оның негізгі
школы искусств г.Абай прошло торжественное меро- и «Безупречный труд». Вокальные номера и музыкальные поздравления коллег мужчин міндеттері мен құқықтары туралы
приятие, посвящённое 8 марта для женщин-работниц танцевальные композиции, подготовленные срывали овации. Қазақстандық салалық білім жəне
образования. Организаторами мероприятия стал район- педагогами, учащимися и воспитанниками, ғылым қызметкерлері кəсіподағы-
ный профсоюзный комитет работников образования. С подарили всем присутствующим гостям мно- Л.ПФАЙФЕР, ның бас маманы Б.Алиев баяндама
поздравлениями ко всей присутствующей прекрасной Карагандинская область жасады. «Педагог мəртебесі тура-
половине обратились руководитель районного отдела лы» Заң жобасына байланысты,
образования Б.Курпешова и председатель районного техникалық инспекторды штатқа
профсоюзного комитета Л.Пфайфер. В фойе были кіргізу туралы жəне тағы басқа да
оформлены выставки районного конкурса «Золотые сұрақтар қойылып, А.Мукашева
руки - 2019» среди учителей технологии и районного мен Б.Алиев тиянақты жауаптар
конкурса сочинений среди детей работников образо- берді.
вания «Слово о маме».
Семинардан соң Ақтөбе облыс-
Всего в различных номинациях были награждены тық білім жəне ғылым қызметкер-
более 70 членов профсоюза района. Это такие номи- лері кəсіподағының төрайымы мен
нации как «Мои года – моё богатство», «Педагоги- мамандары, Қазақстандық салалық
ческий дуэт: мудрый наставник – молодой педагог», білім жəне ғылым қызметкерлері
кəсіподағы төрайымының орын-
басары М.Мукашева мен Салалық
кəсіподақтың бас маманы Б.Алиев
Ақтөбе құрылыс жəне бизнес кол-
леджінде қоғамдық бақылау жа-
сап, колледждің еңбек қауіпсіздік
шараларымен танысты, жəне де
ұжым мүшелерімен сұхбаттасып,
сұрақтарына жауап берді.

Ақтөбе облысы

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №10 (1262) 15/03/2019 7ПАНАРАМА

ЧУ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Федерации профсоюзов Республики Казахстан
сообщает, что в текущем году планируется

организация курсов изучения государственного
и английского языков

1. ОБУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ (В ТОМ
ЧИСЛЕ НА ЛАТИНИЦЕ) ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ:

- основной курс для начинающих, продолжающего и продвинутого
уровня (А1, А2, В1, В2, С1);

- разговорный казахский;
- делопроизводство на государственном языке;
- подготовка к сдаче экзамена КАЗТЕСТ.

2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:

- основной курс;

- курсы подготовки к международным языковым экзаменам ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

(IELTS, TOEFL и др.)

- деловой английский язык; Международный женский день цы, в первую очередь у молодого Жастар» Светлана Ракишева, кото-
по праву считается олицетворени- поколения, с большим интересом рая порадовала всех присутству-
- специализированные бизнес курсы - авиационный, медицинский, ем Весны и Гармонии, торжеством открывающего для себя удивитель- ющих прекрасным исполнением
которого является Женщина, как ный мир книги. Также С. Иманку- золотых хитов 80-х годов.
гостиничный бизнес английский и другие в зависимости от вида начало природной силы Жизни! лова поблагодарила всех присут-
ствующих женщин за активное Великолепный концерт, напол-
деятельности; В эти праздничные дни немало участие в профсоюзной жизни и за ненный разнообразными по стилю
было сказано величественных слов поддержку во всех начинаниях фи- номерами провели в честь прекрас-
- разговорные клубы. в адрес нашей прекрасной полови- лиала, вручив самым достойным ных женщин работники республи-
ны человечества, спето песен и по- награды и грамоты Отраслевого канской специализированной шко-
Лектора - кандидаты филологических наук, авторы учебных посо- священо стихов. Именно в такой, профсоюза. лы-интернат олимпийского резерва
наполненной романтикой и тепло- им. К. Мунайтпасова. Коллектив
бий, практикующие преподаватели, переводчики, носители языка. той атмосфере прошли празднова- В рамках празднования, органи- пришли поздравить такие звезды
ния 8 Марта в коллективах фили- зованного территориальным объе- казахстанской эстрады как Лукпан
Для регионов, возможно, организовать обучение с онлайн транс- ала г. Астаны ОО «Казахстанский динением профсоюзов г. Астаны, Жолдасов, Айгуль Косанова, Ин-
отраслевой профессиональный состоялось чествование одних из дира Расылхан. Профессиональ-
ляцией в соответствии с графиком. 7Г-1Р0УЧПЕПЛАО-ВЕК союз работников культуры, спорта, самых лучших активистов профсо- ные выступления от признанных
туризма и информации». юзного движения столицы, среди мэтров сменялись специально
По всем интересующим вопросам которых и работники сферы куль- подготовленными номерами вос-
обращаться к Директору Центра по телефонам: Председатель Отраслевого про- туры и спорта. Наградой Федера- питанников школы. Кульминацией
фсоюза Светлана Иманкулова ции профсоюзов Республики Ка- праздника стало награждение по-
21-61-63, +7777 343 74 33 поздравила руководителей Цен- захстан «Кəсіподақтарға сіңірген четными грамотами Отраслевого
тральной библиотечной системы г. еңбегі үшін» была удостоена пред- профсоюза заслуженных работниц
Астаны, отметив их значительный седатель профкома ГККП «Дворец организации.
вклад в развитие культуры столи-

МАМЫ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ТАТУЛАСУ ОРТАЛЫҒЫ , В честь празднования Между- республики, в сохранение мира и ны грамотами Республиканско-
народного женского Дня 8 Марта, стабильности в обществе, высту- го общественного объединения
действующий на базе Федерации Профсоюзов при поддержке Павлодарского пил заместитель руководителя «Отраслевой профессиональный
Республики Казахстан сообщает о наборе групп областного филиала РОО «Отрас- управления здравоохранения об- союз работников системы здраво-
левой профессиональный союз ласти Е. Ержанов. Им проведена охранения «SENIM», Почетными
на курсы по подготовке профессиональных работников системы здравоохра- церемония чествования женщин грамотами Территориального объ-
медиаторов. нения «SENIM», проведено торже- - многодетных мам, которые тру- единения профсоюзов Павлодар-
ственное мероприятие с участием дятся в медицинских организациях ской области.
Занятия будут проводиться пользоваться клиентской базой представителей сторон социально- области, награжденные нагруд-
профессиональными специ- Центра; го партнерства - управления здра- ными знаками «Алтын Алқа» и Кроме того, обладательнице 1
алистами – медиаторами по воохранения области и областного «Күміс алқа». места в международном конкурсе
Программе и учебному пла- 5. Возможность продвигать филиала профсоюза «SENIM». «Акушерка 2019» (г.Костанай), М.
ну «Общий курс медиации», свои услуги через сайт Центра; Каждой маме вручены благо- Абросимовой, вручен денежный
утвержденными Постановле- В системе здравоохрания Павло- дарственные письма за добросо- сертификат на сумму 25.000 тенге.
нием Правительства Республи- 6. Наставничество в течение дарской области трудятся 76 про- вестный труд и сертификаты на Не обошлось и без традиционного
ки Казахстан от 3 июля 2011 года одного года после получения центов женщин. С приветственным денежное вознаграждение. Предсе- напоминания о наступившей весне
№770 «Об утверждении Правил сертификата. словом, для прекрасной половины дателем Павлодарского областного - все награжденные члены профсо-
прохождения обучения по про- человечества, в адрес женщин-тру- филиала «SENIM» С. Тулегеновой юза первичных организаций полу-
грамме подготовки медиаторов». Необходимые документы: женниц, которые вносят свой вклад особо отмечены активные члены чили цветы и памятные подарки.
1. Копия удостоверения лич- в процветание нашей независимой профсоюза, которые награжде-
Курс обучения составляет в ности или паспорта гражданина Павлодарская область
среднем 5 дней (50 академиче- Республики Казахстан;
ских часов). 2. Копия диплома о высшем КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАРҒА ЕРЕКШЕ ҚҰРМЕТ КӨРСЕТТІ
образовании (нотариально за-
Возможно обучение внерабо- свидетельствованную копию в «Түркістан облысы жəне Шымкент қаласы бойын- жəне ғылым қызметкерлерінің кəсіподағының Алғыс
чее время и в выходные дни в случае непредставления ориги- ша кəсіподақтар орталығы» аумақтық кəсіподақтар хатымен жəне Гайипова Диларам Кентау қалалық мəс-
зависимости от набора группы. нала диплома для сверки); бірлестігінің бекіткен жоспарына сəйкес Түркістан лихатының Алғыс хатымен, Абдухаликова Шахла
3. Справка об отсутствии су- облысының Кентау қалалық білім жəне ғылым қы- облыстық кəсіподақ комитетінің жəне ардагер ұстаз
Для регионов: в случае набо- димости, выданная по месту зметкерлері кəсіподақ комитеті мен қалалық білім Худайбергенова Тұмаркүл «Кəсіподаққа еңбегі сіңген
ра группы в количестве более 10 жительства лица не ранее, чем бөлімі бірлесе ұйымдастыруымен көпбалалы аналарды қызметкер» төсбелгілерімен марапатталды.
человек, возможна организация за месяц до ее представления құттықтау шарасын өткізді.
курсов с выездом лекторов в ре- в Организацию медиаторов, с Түркістан облысы
гионы. указанием сведений по всей ре- Іс-шарада 276 кəсіподақ мүшелері құрмет грамота-
спублике. ларымен, алғыс хаттармен марапатталып, оларға баға-
По окончании курса: 4. Медицинские справки из лы сыйлықтар тапсырылды. Сонымен қатар 50 жасқа
1. Выдается сертификат, даю- наркологического и психиатриче- толған 26 кəсіподақ мүшелеріне қалалық кəсіподақ
щий право вести практическую ского диспансеров, выданные по комитетінің тарапынан бағалы сыйлықтар берілді.
деятельность в виде професси- месту жительства лица не ранее,
онального медиатора; чем за месяц до их представления «8 наурыз - Халықаралық əйелдер күні мерекесіне»
2. Удостоверение профессио- в Организацию медиаторов. орай қалалық кəсіподақ комитеті қала аумағында тұра-
нального медиатора; В стоимость курса помимо тын 18 «Алтын алқа», 118 «Күміс алқа» иегерлеріне
3. Включается в реестр меди- обучения входят обед и кофе- сыйлықтар тапсырылып, қалалық кəсіподақ коми-
аторов Центра; брейки. тетінің мүшелеріне жоғары марапаттар тапсырылды.
4. Получает возможность Атап айтқанда: Жайықбаева Гульжамал Қазақстан
Республикасы білім жəне ғылым министрлігінің
По всем интересующим вопросам Алғыс хатымен, Ахметова Лаззат Қазақстан Респуб-
обращаться к Директору Центра по телефонам: ликасы білім жəне ғылым министрлігінің «Білім беру
ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісімен, зейнеткер
21-61-63, +77773437433 ұстаз Атабек Салтанат Қазақстандық салалық білім
Email: [email protected]


Click to View FlipBook Version