The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (25)

pdfjoiner (25)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №4 1256) 01/02/2019

2018 ЖЫЛ КӘСІПОДАҚТАРДЫҢ ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ЕҢБЕККЕРЛЕРДІ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ
БЕЛСЕНДІЛІГІМЕН АТАП ӨТІЛДІ РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясының Атқару комитетінің отырысында ПРОФСОЮЗА
2018 жылы атқарылған жұмыстар қорытындыланды. КАЗПРОФТРАНС

ҚР Кəсіподақтар федерациясының Атқа- дауының алдын алып, шешімін тапты. Со- сындағы еңбеккерлерге қажетті құқықтық 25 января текущего года отрас-
ру комитетінің мəжілісінде Федерация нымен қатар теміржол жұмысшыларына кеңестер беріп, барлығы 4249 адаммен еңбек левой профсоюз Казпрофтранс
Төрағасының бірінші орынбасары Біржан жеңілдетілген бағамен көмірмен қамтамасыз шарттары жасалды. отчитался на Исполкоме ФПРК о
Нұрымбетов өткен жылы Қазақстандағы ету мəселесі шешілген. проделанной работе по вопросу
кəсіподақтар ұйымдарының əлеуметтік əріп- ҚРКФ атқарушы органының мүшелері трудовых отношений и приня-
тестерімен тиімді жұмысының арқасында Қостанай облысының кəсіподақтар ор- кəсіподақтар ұйымдарының əлеуметтік-еңбек тых мерах по предупреждению
əлеуметтік-еңбек саласында маңызды нəти- талығының мəліметінше, «Қауіпсіз еңбек» мəселелерін талқылауда олардың жұмыста- трудовых споров в 2018 году
желерге қол жеткізгенін атап өтті. аймақтық бағдарламасын жүзеге асыруда рына оң баға берді. профсоюзом отрасли.
өндірісте зардап шеккендердің саны 2017
Қазақстанда өткен жылы ешқандай ірі ең- жылы 142 адам болса, 2018 жылы 112-ге Бірақ ҚРКФ Атқару комитетінің мүше- Благоприятный климат в трудовых
бек жанжалдары, ереуілдер мен наразылық дейін төмендеген, яғни 21 пайызды құрайды. лері нақты сектордағы кəсіпорындардың отношениях в коллективах находится
акциялары тіркелмеді. қамтылуының аздығына алаңдаушылық біл- в прямой зависимости от социальной
Осы бағытта дайындалған тəуекел Картасы дірді (7 пайыз). Алаңдатарлық тағы бір мəселе защищённости работников. Сегодня со-
Өндірістік жарақаттану деңгейі 7% төмен- кəсіпорындардағы еңбек жанжалдарының қазіргі күні еліміздегі кəсіпорындардың еңбе- циальная защищённость человека труда
деді. Əрекеттегі ұжымдық шарттар 16% кө- туындамауына септігін тизігіп отыр. кақы қарызы 2 млрд. теңгені құрайды. Осын- всё в большей степени зависит от силы
бейді. шама қарыздың 1,5 млрд банкрот-кəсіпорын- организации, представляющей их инте-
Астана жəне Жамбыл облысының кəсіподақ дарға тиесілі. ресы на рынке труда – Профсоюза.
«Еңбек шартын жасаңыздар!» акциясының орталықтары «Еңбек шартын жасаңыз!» ре-
аясында еліміз бойынша 10 мыңнан астам спубликалық акциясының жүзеге асырылуы Соған орай салалық жəне аумақтық бір- В этой связи, необходимо отметить,
жұмыс беруші 37 мың жұмысшымен еңбек туралы баяндады. лестіктерге 2019 жылы нақты сектордағы что Казпрофтрансу в течение 2017-18
келісім-шартын жасады. кəсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі жəне ең- г.г. удалось разрешить ряд проблемных
Астана қаласы кəсіподақтар орталығы 2018 бекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңестерді вопросов в регионах, в частности:
Барлық аймақтық кəсіподақ бірлестік- жылы əлеуметтік серіктестіктерімен бірлесіп құру тапсырылды.
терінің базасында 17 «Татуласу орталығы» қаланың 100-ге жуық ұйымын тексеріп, ең- – был разрешен спорный вопрос по
құрылып, барлығы 2140 процедур өткізілді, бек заңнамасы нормаларының 328 бұзылу Кəсіподақ ұйымдарына банкрот-кəсіпорын- аттестации рабочих мест по условиям
оның ішінде 980 еңбек дауының 872-сі медиа- фактісін анықтады, яғни 328 жұмысшы бей- дарды талдауын, еңбекақы қарызының өтелуі- труда по ПЧ Бейнеу, где ранее прове-
циялық келісім бойынша шешілді. ресми жұмыс атқарған. Сонымен қатар, ак- не өңірлік деңгейде ең алдымен бастамашыл денная аттестация была поставлена под
ция аясында əлеуметтік серіктестіктері E-hr болуы керектігі айтылды. сомнение, за счет средств ЦС Профсоюза
Кеңес барысында еңбек дауларын шешу электронды еңбек шартын енгізу жұмыстарын была проведена повторная аттестация
жəне алдын-алу жөнінде салалық жəне өткізді. Оның мақсаты еңбек шартын элек- Сонымен бірге «Еңбек шартын жасаңыз!» рабочих мест, удалось добиться отмены
аумақтық кəсіподақтар бірлестіктерінің тронды түрде бекіту үрдісін заңнамалық акциясы аясында жұмысшылардың лай- удержаний из заработных плат с 54 ра-
атқарған шаралары тыңдалды. реттеу жəне жеңілдету, нəтижесінде еңбек ықты еңбек мəртебесін анықтау жəне ең- ботников дистанции, тем самым удалось
қатынастарын ашықтығын қамтамасыз ету бек қатынастарын заңдастыру жұмыстарын предотвратить социальное напряжение
«Қазақстандық теміржол, автокөлік, əуе болып табылады. Бүгінгі таңда елордада E-hr жалғастыру ұсынылды. (протестные настроения) в регионе;
жəне су көлігі қызметкерлерінің салалық жүйесіне 237 ұйым бағытталды, 19 853 шарт
кəсіподағына» солтүстік өңірдегі «ҚТЖ-Жүк енгізілген. Мəжіліс соңында Атқару комитетінің мүше- – в связи с изменениями, введёнными
тасымалы» АҚ филиалының Еңбекті қорғау лері кəсіподақ ұйымдарын кəсіподақ тапсыр- в нормативно – правовой акт, нависла
жəне еңбек қауіпсіздігі қызметі толығымен Акция барысында Жамбыл облыстық маларын жүзеге асыруда өзара əрекеттестікте угроза отмены предусмотренной ранее
жасақталмағаны туралы жұмысшылардан кəсіподақтар орталығы əлеуметтік əріпте- жұмыс істеуге шақырды. сокращенной продолжительности ра-
шағым түсірген. Аталған кəсіподақ жұмыс стерімен бірлесе бюджеттік емес жеке сектор, бочего времени, т.е. 36 часовой рабочей
берушілермен штаттық кестені қайта қарау- яғни құрылыс, сауда, қоғамдық тамақтану Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар недели по 6 профессиям ж.д. транспорта,
ды жəне қосымша 54 монтерді жұмысқа алу орындары мен ауыл шаруашылығы сала- федерациясының баспасөз қызметі в том числе 400 поездных диспетчеров.
жөнінде келіссөздер жүргізу арқылы еңбек После вмешательства ЦС Профсоюза в
приказе №1053 от 28.12.2015 года уда-
лось сохранить прежнюю редакцию в
части 36 часовой рабочей недели для
поездных диспетчеров;

– по итогам проверки Кызылординско-
го отделения дороги направлено письмо
директору Дирекции магистральной сети
по самым насущным проблемным вопро-
сам региона, часть которых разрешена
положительно, в частности обеспечены
питьевой водой работники ст. Саксауль-
ская, аналогичная проблема решена по ст.
Дорожный участка Аркалык – Шубар-
коль Костанайского отделения дороги;

– по итогам проверок Северного реги-
она было выявлено ряд проблем, одна из
которых не полная укомплектованность
Служб безопасности и охраны труда фи-
лиалов АО «КТЖ – Грузовые перевозки»,
которые также разрешены положительно,
выделены дополнительные штатные еди-
ницы для устранения данной проблемы и
обеспечения полноценной работы.

(Продолжение на 4-стр)

4 ОТРАСЛЬ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 4 (1256) 01/02/2019

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗА «YNTYMAQ»
КАЗПРОФ­ТРАНС ПОПОЛНИЛ
СВОИ РЯДЫ
(Окончание. Начало на 1-стр) возник вопрос у работников Караган- скрыть недостачу материалов верх-
В начале истекшего года по иници- динской дистанции пути о размерах него строения пути на предприятии, 31 января 2018 года заве- В ходе собрания, работни-
ативе председателя профкома от име- предполагаемого уровня повышения решил организовать данное обраще- дующая сектором Комитета ки предприятия приняли ре-
ни коллектива Тобольской дистанции з/п. Хотя уже было принято решение ние с помощью своих сотрудников и социально-экономических шение о создании первичной
пути было организовано письмо на Правлением АО «НК «КТЖ» о повы- таким путем избавиться от проверки отношений и социально- профсоюзной организации и
имя руководства АО «НК «КТЖ» о шении з/п на 10% с 1 января 2018 года предприятия. Материалы проверки го партнерства Федерации вхождения в состав отрасле-
допущенных нарушениях при произ- специалисты не смогли дать исчерпы- переданы в следственные органы. профсоюзов РК А.Ибраева вого профсоюза работников
водстве расчетов штатной численности вающую информацию о его размерах, и заместитель Председателя среднего и малого бизнеса
работников вышеназванной дистанции и работники решили обратиться в вы- Работы в этом направлении предсто- Профсоюзного Центра Ак- «YNTYMAQ».
пути. шестоящие инстанции. Была создана ит еще много. тюбинской области Ж.Ак-
Для проверки изложенных фактов компетентная комиссия с участием бергенов приняли участие в ТОО «AEC Global Ltd»
26.01.2018 г. на место выехали Дирек- заместителя председателя профсоюза За истекший 2018 год в адрес Цен- учредительном собрании ра- уже хорошо зарекомендовало
тор филиала АО «НК «КТЖ» — «Ди- отрасли, которая с выездом на место трального Совета профсоюза по- ботников ТОО «AEC Global себя на рынке строительства,
рекция магистральной сети», Директор провела разъяснительную работу в ступило 88 заявлений об оказаний Ltd». где трудятся более 100 чело-
департамента по человеческим ресур- коллективах предприятий железнодо- материальной помощи, 47 жалоб и век, с каждым из которых
сам, Председатель профсоюза отрасли рожного узла Караганда-Сортировоч- обращений. В ходе встречи А.Ибраева заключен индивидуальный
и специалисты. ная. Дано разъяснение об условиях и ознакомила участников со- трудовой договор. Компания
В ходе разбирательств выяснилось, механизме повышения з/п объектами Все поступившие заявления рассмо- брания с ходом реализации является лауреатом премии
что при проведении расчетов не были естественных монополий. трены, оказана материальная помощь Дорожной карты модерни- «Сапа» и множества наград
учтены истинные объемы работ, что на общую сумму более 16 млн тенге зации ФПРК, проводимой и благодарственных писем.
привело к уменьшению численности В сентябре месяце 2018 года ро- из них 70 заявлений рассмотрено через работой по развитию соци-
штата. По итогам совещания было дилось коллективное обращение от комиссию по оказанию материальной ального партнерства и со- Представители Федерации
принято решение о даче разрешения имени «работников» Кызылордин- помощи, 8 заявлений это члены про- циального диалога в сфере профсоюзов РК поздравили
на прием дополнительно 54 монте- ской дистанции пути о притеснениях фсоюза и пенсионеры пришедшие на трудовых отношений. В свою коллектив ТОО «AEC Global
ров пути. На том же совещании ра- со стороны руководства отделения ма- прием председателю с просьбой об очередь, Ж.Акбергенов про- Ltd» с созданием первичной
ботниками дистанции было озвучено гистральной сети в отношении руко- оказании материальной помощи, 22 за- информировал о деятельно- профсоюзной организации.
пожелание о рассмотрении вопроса водства дистанции пути. Для выясне- явление это работники пострадавшие сти Профсоюзного Центра
приобретения бытового угля путем ния фактов указанных в жалобе была от паводка в ВКО (оказана помощь на и действующих отраслевых Работа по созданию пер-
закупа отделениями дорог с после- создана комиссия из руководителей 4 720 000 тенге). профсоюзах в регионе. вичных профсоюзных орга-
дующей реализацией его работникам департаментов и специалистов Дирек- низации в регионе продол-
железной дороги по отпускной цене ции магистральной сети с участием Все жалобы и обращения также рас- жается.
угольных разрезов с учетом доставки, заместителя председателя профсоюза смотрены и даны ответы, разъяснения.
без посредников. Данное предложе- отрасли. Комиссия с 4 по 7 сентября
ние было рассмотрено комиссией по проехала всю дистанцию пути в 380 Из них: По 5 жалобам – обращениям
внесению изменений и дополнений в км, посетила 6 производственных работников (коллективные, единолич-
коллективный договор и такая норма участков, встретились с работниками ные) Профсоюз признал действия ра-
было принята для всех станций неза- и попутно по всем производственным ботодателя правомерными, законными;
висимо от их классности. Ранее такая участкам комиссией, по указанным
норма была применима только в отно- некоторым фактам, проведена инвен- По 3 заявлениям (обращениям) были
шении работников малых станций и таризация. На встречах работники даны разъяснения по законодательству,
разъездов. Закуп угля для нынешней дистанции пути заявили о своей не- по нормам Коллективного договора;
зимы осуществлен с учетом изменений причастности к жалобе и указанные
внесенных в коллективный договор. в ней факты притеснений со стороны По 37 заявлениям проведены про-
В начале 2018 года, из-за некомпе- руководства отделения магистральной верки и вопросы решены положитель-
тентности специалистов Карагандин- сети им неведомы. Жалоба не под- но в пользу работника.
ского отделения магистральной сети твердилась. Но выяснилось другое,
начальник дистанции пути, пытаясь Жалобы и обращения касались та-
ких вопросов, как прохождение пред
сменного медосвидетельствования, ат-
тестации производственных объектов
по условиям труда, оказание помощи
инвалидам, оплата труда за работу в
выходные и праздничные дни, стажу
работы и многие другие вопросы.

В АЛМАТЫ В 2018 ГОДУ ПОЧТИ 100 ТЫСЯЧАМ обратилось 75 граждан. В про-
РАБОТНИКОВ ПОВЫШЕНА ЗАРПЛАТА НА 25% центном отношении обращения по
спорным вопросам в сфере труда
24 января в Алматы прошло ре- партнёрство. В Алматы порядка профсоюзов Алматы составила области составляет 754 тыс. чело- составляет 90%, по иным право-
гиональное совещание территори- 97 тыс. работникам уже повыси- порядка 200 тыс. человек. Также век, занятых 394,6 тыс. человек). вым вопросам 10%.
альных объединений профсоюзов ли заработную плату. В среднем было обследовано свыше 200 пред- В 2018 году основные усилия ТОП
города Алматы и Павлодарской об- оплата труда низкооплачиваемых приятий на которых заключены были направлены на объединение и Спикер так же остановилась на
ласти по итогам деятельности за работников увеличивается до 24%. трудовые договоры с более чем 960 укрепление профсоюзов, развитие вопросах охраны и безопасности
2018 год, сообщает пресс-служба Также в городе порядка 400 тыс. работниками. Как отметила Зауреш социального партнерства, обучение труда на производстве. По ее сло-
Федерации профсоюзов РК. сотрудников из более чем 12 тыс. Умирбаева, в 2019 году защита со- профсоюзных кадров, подготовки вам на 1 декабря 2018 года в обла-
предприятий получают льготы и циально-экономических интересов их резерва, работу с трудящимися сти действует 6344 предприятий, из
Председатель территориального гарантии благодаря подписанию работников, а так же защита прав женщинами и молодежью, актив- них на 5737 предприятиях заклю-
объединения профсоюзов города коллективных договоров. Только работников в трудовых отношениях ное участие в общественно-полити- чены коллективные договоры, что
Алматы Зауреш Умирбаева под- за последние 3,5 месяца в городе будут продолжены. ческой жизни. За отчетный период составляет 90,4 %. Всего в Павло-
робно рассказала о работе Центра заключено более 7,4 тыс. коллек- было организовано более 35 встреч дарской области создано 840 про-
примирения «Татуласу орталығы», тивных договоров. Кроме того, в Председатель территориаль- с первичными профсоюзными ор- изводственных советов, действуют
открытого при ТОП «Профсоюз- 2018 году было создано 2 филиала ного объединения профсоюзов ганизациями трудовых коллекти- 1223 Технических инспектора. Так
ный центр города Алматы» в ав- отраслевых профсоюзов «Сенім» и «Профсоюзный центр Павлодар- вов с охватом более 15 000 человек. же в Павлодарской области наблю-
густе 2018 года. «Ынтымақ» и 60 первичных про- ской области» Динара Айтжанова В рамках подписанного меморан- дается снижение уровня производ-
фсоюзных организаций, охвачено отметила, что на данный момент дума с Павлодарским областным ственного травматизма. За период
По ее словам, с момента функци- порядка 11 тыс. работников. При каждый третий житель региона из судом организована работа Центра с 01 января 2018 года по настоя-
онирования «Татуласу орталығы» этом общая численность членов числа работающих является членом примирения. В центр примирения щее время количество несчастных
в Центр обратились свыше 300 профсоюза (количество населения случаев составило -118, из них 8
горожан по различным вопросам. со смертельным исходом. По срав-
Подписано 42 медиативных согла- нению с 2017 годом количество
шения. несчастных случаев уменьшилось
на 36% (182 в 2017 году, из них
Далее Умирбаева отметила, что 8 со смертельным исходом). По
Профцентр совместно с социаль- информации ГУ «Управление тру-
ными партнерами в лице акимата да Павлодарской области» в 2019
города Алматы и НПП «Атамекен» году подтвердили свое намерение
в своей деятельности акцентиро- о повышении заработной платы с 1
вал внимание на таких вопросах, января 2019 года 159 предприятий,
как повышение заработной платы, в том числе 20 крупных, 17 средних
заключение коллективных дого- и 122 малых.
воров, создание первичных про-
фсоюзных организаций, безопас- В 2019 году ТОП Павлодарской
ность и охрана труда, социальное области планирует продолжить ра-
боту по консолидации и укрепле-
нию профсоюзов.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] К 100-ЛЕТИЮ МОТ 5

№ 4 1256) 01/02/2019

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЧЛЕН
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

История щих в обществе противоречий взрывным, Основополагающие документы МОТ ритетные конвенции МОТ (4 из 4). При этом
Республика Казахстан является участни- насильственным, революционным путём, Основными документами МОТ являются всего ратифицировано 24 конвенции из 189
ком многих важных международных органи- организаторы МОТ решили создать между- Конвенции и Рекомендации, посвященные существующих. К важнейшим ратифициро-
заций. Одной из таких организаций является народную организацию, призванную всемир- вопросам труда. ванным конвенциям относятся Конвенции:
Международная Организация Труда (МОТ). но содействовать социальному прогрессу, Конвенции подлежат ратификации стра- №29 «О принудительном или обязательном
Членом МОТ наша страна стала с 1993 года. установлению и поддержанию социального нами-участницами и являются междуна- труде», № 81 «Об инспекции труда в про-
МОТ - специализированное учреждение мира между различными слоями общества, родными договорами, обязательными для мышленности и торговле», №87 «О свободе
ООН, международная организация, зани- способствовать разрешению возникающих исполнения в случае ратификации. Реко- объединения и защите права на организацию
мающаяся вопросами регулирования тру- социальных проблем эволюционным мир- мендации не являются юридически обяза- трудящихся и предпринимателей», №98 «О
довых отношений. На 2012 год участниками ным путём. тельными актами. Даже в том случае, если праве на организацию и коллективные пере-
МОТ являются 185 государств. С 1920 года государство не ратифицировало ту или иную говоры», №100 «О равном вознаграждении
штаб-квартира Организации — Междуна- Социальная причина конвенцию, оно несет обязательства в силу мужчин и женщин за труд равной ценности»,
родного бюро труда, находится в Женеве. В Тяжелыми и неприемлемыми были усло- факта членства в МОТ и присоединения к №105 «Об упразднении принудительного
Москве находится офис Субрегионального вия труда и жизни трудящихся в начале XX его уставу по четырём основополагающим труда», №111 «О дискриминации в области
бюро для стран Восточной Европы и Цен- века. Они подвергались жестокой эксплуа- принципам в сфере труда, закрепленным в труда и занятости», 122 «О политике в обла-
тральной Азии. тации, их социальная защита практически Декларации МОТ 1998 года. Это принципы сти занятости», «129 «Об инспекции труда
Международная организация труда была отсутствовала. Социальное развитие зна- свободы объединения и права на ведение кол- в сельском хозяйстве», №135 «О представи-
создана после окончания первой мировой во- чительно отставало от экономического, что лективных переговоров; запрета дискрими- телях трудящихся», №138 «О минимальном
йны, в 1919 году на основании Версальского тормозило развитие общества. нации в трудовых отношениях; искоренения возрасте при поступлении на работу», №144
мирного договора в качестве структурного принудительного труда; и запрета детского «О трехсторонних консультациях», №189 «О
подразделения Лиги Наций, по инициативе и Экономическая причина труда. Указанным четырём принципам по- запрещении и немедленных мерах по иско-
активном участии западной социал-демокра- Стремление отдельных стран к улучшению священы также восемь Конвенций МОТ (со- ренению наихудших форм детского труда».
тии. Устав МОТ был разработан Комиссией положения трудящихся вызывало увеличение ответственно — Конвенции № 87 и 98; 100
по труду мирной конференции и стал частью затрат, рост себестоимости продукции, что и 111; 29 и 105; 138 и 182), называющиеся В настоящее время Федерацией Профсо-
XIII Версальского договора. потребовало решения противоречий в тру- фундаментальными. Указанные Конвенции юзов РК ведется работа по инициированию
Можно выделить 3 основных причины довых отношениях между государством, ра- ратифицированы подавляющим большин- ратификации и других конвенций в области
возникновения МОТ: ботодателями и работниками в большинстве ством государств мира и за их исполнением труда, с целью улучшения трудового зако-
стран. В Преамбуле отмечается, что «непред- МОТ наблюдает особенно внимательно. нодательства и большей защиты интересов
Политическая причина ставление какой-либо страной трудящимся работников в различных сферах трудовых
Первым поводом для создания МОТ по- человеческих условий труда является пре- Конвенции ратифицированные Респу- отношений.
служили революции в России и ряде других пятствием для других народов, желающих бликой Казахстан
Европейских стран. В целях противодей- улучшить положение трудящихся в своих Алмат ИСЕНОВ,
ствия стихийному разрешению возникаю- странах». Казахстаном ратифицированы все осново- зав.сектором правового обеспечения
полагающие конвенции (8 из 8) и все прио-
департамента Аппарата ФПРК

ҚР КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫ ӘЛЕМДІК
КӘСІПОДАҚ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ АЖЫРАМАС БӨЛІГІ

Халықаралық кəсіподақ қозға- ның Жалпыеуропалық аймақтық гізу» тақырыбындағы ХЕҰ семи- жүзілік конгресі, Копенгаген (2-7 2013 жылы қабылданған ХЕҰ
лысы қарқынды дамуда жəне ең- кеңесінің жұмысына қатысады. нары (11-12 шілде, Чолпон-Ата, желтоқсан); «Еңбек саласының келешегі» бас-
беккерлердің əлеуметтік-эконо- Қырғызстан); тамасы ХЕҰ жүз жылдығының
микалық əл-ауқатын жақсартуда 2018 жылы ҚРКФ делегация- ҚРКФ өз алаңында еңбек сала- негізі болып табылады. Бастама
маңызды рөлге ие. Қазақстан Рес- сы 32 халықаралық іс-шараларға - JILAF таныстыру бағдарламасы сындағы халықаралық ұйымдар- əлеуметтік-экономикалық өзгері-
публикасы Кəсіподақтар федера- (халықаралық конференциялар, (еуразиялық топ 2018) (19 тамыз - 1 дың қатысуымен біріккен іс-ша- стердің жұмысшыларға, жұмыс
циясы (əрі қарай - ҚРКФ) əлемдік съездер, конгрестер, семинарлар, қыркүйек, Жапония); ралар өткізеді. берушілерге жəне өкіметке ықпал
кəсіподақ қозғалысының ажырамас кəсіподақ мектептері, таныстыру етуіне жəрдемдеседі. 2019 жылғы
бөлігі болып табылады. бағдарламалары жəне т.б.) қатысты, - «Еңбек саласындағы норма- 2018 жылғы мамырда ҚРКФ қаңтарда ХЕҰ жүз жылдығының
соның ішінде: лардың құқықтық реттелуі мен Астана қаласында Ян Фарзан ашылуымен бірге Еңбек саласы-
ҚРКФ халықаралық қызметі сақталуын қамтамасыз ету бəсекеге бастаған ХЕҰ делегациясымен ның келешегі жөніндегі Жаһандық
ҚРКФ халықаралық имиджін арт- - «ТМД елдерінде жастарды қабілеттілік пен еңбек өнімділігін құрылымды диалог өткізді, мұн- комиссия баяндамасы жариялана-
тыруға, озық халықаралық тəжіри- жұмыспен қамту саласындағы арттыру құралы ретінде» ХЕҰ да Қазақстанда ХЕҰ халықара- ды. Баяндама мазмұны ҚРКФ жəне
бені енгізуге, кəсіподақ қозғалысын серіктестік» жобасын іске қосуға жоғары дəрежедегі үшжақты су- лық-құқықтық стандарттарын əлеуметтік əріптестердің 2019
нығайтуға жəне дамытуға бағыт- бағытталған ХЕҰ субаймақтық баймақтық конференциясы (21-23 жүзеге асыру мəселелері талқы- жылғы талқылаулар мəні болып
талған халықаралық имидждік сая- конференциясы (13-16 ақпан 2018 тамыз, Мəскеу, Ресей); ланды. табылады.
сат жөніндегі ҚРКФ Тұжырымда- жыл, Турин, Италия);
масы аясында жүзеге асырылады. - «Тұрақсыз экономикада еңбек 2018 жылғы 6 қарашада ҚРКФ БҰҰ тұрақты даму мақсаттары
- Əзірбайжан кəсіподақтар кон- инспециясының рөлі: кəсіподақтар жəне Фридрих Эберт атындағы – 2030 жылға дейінгі аралықтағы
ҚРКФ халықаралық ұйымдар- федерациясының VIII съезі (5-6 үшін сын-тегеуріндер мен басым- қор бірлесіп ұйымдастырған күн тəртібі, даму мəселелеріне қа-
мен жəне шетелдік кəсіподақ ор- ақпан, Баку, Əзірбайжан); дықтар» тақырыбындағы ACTRAV/ «Еңбек қатынастарындағы ме- тысты БҰҰ Бас Ассамблеясы 2015
талықтарымен тығыз байланыс МКП-ЖЕАК субаймақтық конфе- диация» тақырыбында аумақтық жылы қабылдаған, оның негізінде
орнатқан. - ХКК ЖЕАК əйелдер коми- ренциясы (26-27 қыркүйек, Тбили- кəсіподақ ұйымдарының қаты- - лайықты еңбек жатыр. ХЕҰ əлеу-
тетінің отырысы (21-22 ақпан, си, Грузия); суымен семинар өтті. меттік əріптестердің өзара ынты-
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай Брюссель, Бельгия); мақтастығын осы жоғары Мақсат-
бойынша Армения, Əзірбайжан, - Еңбек мəселелері бойынша Қазіргі таңда ХЕҰ жəне БҰҰ ая- тарға қол жеткізудің тиімді əдісі
Грузия, Қырғызстан, Моңғолия, - РФ бірлестіктердің тəуелсіздігі АСЕМ 11-ші форумы (16-17 қараша сында қабылданған халықаралық ретінде қарастырады. 2019 жылға
Тəжікстан, Түркия, Өзбекстан жəне кəсіподақтардың құқықтары Брюссель. Бельгия) жəне т.б. бағдарламалар мен бастамаларды ҚРКФ мүше ұйымдармен бірлесе
сынды бауырлас елдердің кəсіп- туралы ХКК, ХЕҰ, РТКФ конфе- талқылау жəне түсіндіру жөніндегі отырып, халықаралық ұйымдар-
одақ ұйымдарымен өзара серіктес- ренциясы (26-27 наурыз, Мəскеу, Осындай іс-шараларды өткізу мақсатты жұмыстар жүргізілуде. дың сарапшылары, əлеуметтік
тік жəне ынтымақтастық туралы Ресей); кəсіподақтардың халықаралық əріптестердің қатысуымен ТДМ
меморандумдарға қол қойылды, серіктестігін нығайтуға, кəсіп- 2019 жыл – Халықаралық Ең- қол жеткізу мақсатында бірқатар
Италияндық еңбек одағымен Мақ- - «Адам, еңбек, жаһандық бəсеке- одақтар ынтымақтастығына, диа- бек ұйымының жүз жылдығы. іс-шаралар (дөңгелек үстелдер,
саттар хаттамасына қол қойылды. лестік» МЕМУР-СЕН конференция- логқа, тиімді байланыс əдістерін Осыған байланысты, ҚРКФ мүше мəжілістер, еңбек ұйымдарында
Фридрих Эберт қорымен қарым-қа- сы (4-5 мамыр, Стамбұл, Түркия); жақсартуға, шетелдік кəсіподақ ұйымдармен бірлесе отырып, əле- кездесулер) жоспарлаған.
тынас орнатылған жəне Жапон- ұйымдарының тəжірибелерімен уметтік əріптестер мен халықа-
дық Халықаралық еңбек қорымен - «Тұрақты даму мақсаттарына танысуға жəрдемдеседі. ралық ұйымдардың қатысуымен Шетелдік кəсіподақтар өкіл-
(JILAF) жəне Жалпыға ортақ Изра- бағытталған жол, лайықты еңбектің ХЕҰ жүз жылдығына арналған дерінің қатысуымен Жапондық
иль Кəсіподақтар федерациясымен тұрақты дамуын нығайту» Əзірбай- 2018 жылы ҚРКФ ресми де- бірқатар іс-шаралар өткізуде. халықаралық еңбек қорымен бір-
делегаттар жіберіп отыру тұрақты жан Еңбек жəне əлеуметтік қорғау легациясы еңбек саласындағы 2 лесіп өндірістік қарым-қатына-
негізде жүргізіледі. министрлігінің халықаралық кон- маңызды халықаралық іс-шараға Осы бағыттағы барлық іс-ша- стар, еңбек жəне əлеуметтік қамта-
ференциясы (20-21 мамыр, Баку, қатысты: ралардың негізі жаһандық күн масыз ету мəселелері жөніндегі
ҚРКФ өкілдері жыл сайын ХЕҰ Əзірбайжан); тəртібінде тұрған екі өзекті мəселе субаймақтық семинарлар ұйым-
Халықаралық еңбек конференция- - ХЕҚ Халықаралық Еңбек кон- болып табылады: дастыру жоспарлануда.
сының сессияларында, Халықара- - «Жастардың жұмыс орында- ференциясының 107 сессиясы,
лық кəсіподақтар конфедерациясы- рындағы өкілеттегін арттыруға Женева (31 мамыр - 8 маусым ара- 1. «Еңбек саласының келешегі»
жəрдемдесу жəне ОА кəсіподақ лығында); ХЕҰ жаһандық бастамасы.
қозғалысына белсенді қатыстыру
мақсатында байланыс əдістерін - Халықаралық кəсіподақтар 2. БҰҰ тұрақты даму мақсат-
жақсарту жəне компаниялар жүр- конфедерациясының 4 дүние- тары.8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 4 (1256) 01/02/2019

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИНИЦИАТИВУ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Мы очень рады, что этот год Гла- целью совета является защита с социальными партнерами в том В АКТОБЕ ОБУЧИЛИ ЧЛЕНОВ
ва государства объявил Годом мо- трудовых прав и социально-эко- числе, с Управлением молодежи СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
лодежи. Президент страны всегда номических интересов молодежи; Актюбинской области решают ма-
уделял большое внимание разви- обучение и продвижение молодых териальные и бытовые проблемы Профсоюзный Центр Актю- партнерство, а также особенности
тию молодежи как гаранту буду- профсоюзных лидеров на всех молодых специалистов, содейству- бинской области совместно с разработки коллективно-договор-
щего нашей страны. Государство уровнях, подготовка кадрового ет обучению и повышению ква- Учебным Центром Федерации ных отношениях, во второй, по-
очень многое вкладывает в моло- резерва; содействие самооргани- лификации молодых работников, профсоюзов РК провели тре- рядок создания и работы согла-
дежь Казахстана, выражая большие зации молодежи; реализация ин- их профессиональному продви- нинг-обучение на тему: «Разре- сительной комиссии и кадровое
надежды на их будущее. новационных молодежных про- жению, привлечению молодежи шение трудовых споров согласи- делопроизводство профсоюза.
фсоюзных проектов. в профсоюз. тельными комиссиями. Кадровое
В своей деятельности Федера- делопроизводство профсоюза». Обучение было построено в
ция профсоюзов Республики Ка- Посвященный старту Года мо- Молодые люди готовы активно форме вопрос-ответ, что позво-
захстан уделяет особое внимание лодежи форум в Астане дал моло- участвовать в решении многих про- В обучающем тренинг-обуче- лило создать непринуждённую
системной работе по усилению и дым людям множество идей для их блем, стоящих перед ними. Поэто- нии впервые приняли участие обстановку и вызвать интерес
активизации молодежной политики реализации в регионе. В онлайн му мы должны искать новые фор- более 80 председателей профсо- участников диалога. Обсуждение
профсоюзов. - режиме в областном акимате за мы и методы работы с молодежью, юзных организаций и членов со- ситуаций проводилось на конкрет-
масштабным мероприятием наблю- привлекать молодежных активи- гласительной комиссии. Лектором ных примерах и по вопросам, ко-
Численность членов профсоюзов дали и члены Молодежного Сове- стов в профсоюзную деятельность, выступила заведующая сектором торые задавали слушатели.
в Актюбинской области составляет та «Келешек», которые полностью стать той объединяющей силой, Комитета социально-экономиче-
129,2 тыс. человек, из них больше поддерживают инициативу Главы которая позволит использовать ских отношений и социального Участники семинар-тренин-
половины это молодежь. государства. их энергичность, новаторство и партнерства Федерации профсо- га отметили важность и необ-
инициативу для решения общих юзов РК Ибраева Айжан, а также ходимость в таких обучающих
При Профсоюзном Центре В настоящее время Молодеж- проблем. тренер по медиации и перегово- семинарах, так как полученные
Актюбинской области действует ный совет «Келешек» совместно рам, руководитель Западно-Ка- знания в области трудового за-
Молодежный Совет «Келешек», захстанского Центра медиации и конодательства они направят на
переговорного процесса Куртаева решение жизненных вопросов
ФЕСТИВАЛЬ «ДОСТЫҚТЫҢ ДАРХАН ҰЯСЫ» Алия. человека труда.
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ МОЛОДЕЖИ
Семинар состоял из двух ча- По итогам семинара вручены
стей, в первой части изучались Сертификаты об успешном про-
основы деятельности Федера- хождении обучающего семинара,
ции профсоюзов РК, социальное а также раздаточные материалы
по пройденному материалу.

ОПЫТ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ

23 января в столице нашей Рес­ молодежной среде, формирование - азербайджанский этнос (СОШ Методический кабинет отдела тестовых заданий, использовани-
публики – Астане Лидер Нации толерантной культуры общения, со- №2 г.Экибастуза ), «Чароуницы» образования г. Павлодара 25 января ем различных приёмов для полу-
официально открыл Год Молодежи хранения, развития и популяриза- - Белорусский этнос (СОШ №17 2019 года представил опыт работы чения правильного ответа более
в Казахстане. ции национального традиционного г.Экибастуза); «Фантазия и худо- кабинета на тему: «Методическое простым и быстрым способом,
культурного наследия народов. жественный вкус - группа «Хан- сопровождение деятельности педа- формировании психотехнических
На следующий день 24 января гук» - Корейский этнос (СОШ гогов по формированию функци- навыков саморегуляции и само-
в Экибастузе в концертном зале Фестиваль прошел в форме кон- №10 г.Экибастуза); «Зрительские ональной грамотности школьни- контроля.
Дома Дружбы прошел городской курса между этническими группа- симпатии» - группа «Дуслар» - ков. Подготовка к международным
фестиваль этнической культуры ми. Лейтмотивом фестиваля стали татаро-башкирский этнос (ШГ исследованиям и внешней оценке На вебинаре были представлены
«Достықтың дархан ұясы», кото- такие незыблемые для казахстан- №7, и СОШ№ 33 г.Экибастуза); достижений обучающихся» на карта обобщения инновационного
рый дал старт Году Молодежи. цев идеи, как пропаганда единения, «Национальный колорит и выра- областном семинаре. В вебинаре опыта 24 учителей и методико-ди-
В идею заложены надежда и при- сохранения и развития националь- зительность исполнения» - группа приняли участие заведующие ме- дактические пособия по вопросам
зыв к пробуждению любви к своей ных культур, дружбы народов, про- «Бэяхад» - еврейский этнос (СОШ тодических кабинетов и методи- формирования функциональной
земле, связи с корнями, создания живающих в Казахстане. №9 и №23 г.Экибастуза); «Худо- сты отделов образования городов грамотности и подготовки к ВОУД
толерантного сообщества людей. жественный вкус и национальная и районов области. в помощь учителям города. В он-
В фестивале приняли участие По номинациям фестиваля опре- культура» - группа «Світанок» - лайн семинаре приняли участие
более 160 человек - это молодые делены: - «Лучший танцевальный украинский этнос (СОШ № 5); Нурахметова Ш. С., и. о. заведу- учителя начальных классов школ
педагоги Экибастузских школ. номер: Русский этнос «Сударь и «Оригинальность сюжета и испол- ющего методическим кабинетом города. Гетманская Наталья, Дюсе-
Фестиваль стал демонстрацией сударушки» - танцевальный кол- нительское мастерство» - группа остановилась на ежегодном по- нова Рысжан (СОШ № 21) подели-
таланта, мастерства, креативно- лектив Казахской женской гимна- «Пьенкнамлодощьчь» - польский полнении базы разноуровневых лись опытом работы по подготовке
сти. Организаторами фестиваля зия №25 г.Экибастуза; «Лучшее этнос (ШЛ №36 г.Экибастуза); заданий и тестов, технике выпол- к исследованию TIMSS, которое
являются Профсоюз работников вокальное исполнение» - группа нения тестовых заданий, оценке предстоит в этом учебном году,
образования города Экибастуза и «Froinshaft» - немецкий этнос – «Творческий подход и сцениче- их объективной трудности, при- Алпыспаева Жанар (СОШ № 21),
КГУ «Дом Дружбы» отдела куль- школа- гимназия №26 и СОШ ский артистизм» - группа «Сударь ёмах «спирального» движения по Смагулова Сандугаш, Байшукир
туры и развития языков. Экиба- №11 г.Экибастуза; - «Самобыт- и сударушки» - Русский этнос тесту, универсальных приёмах и Карлыгаш (СОШ № 24) – по под-
стузскую молодежь поздравила ность и уникальность культуры (ШГ №24), «Пьенкнамлодощьчь» подходах к решению, краткому готовке к международному иссле-
заместитель акима г.Экибастуза народа» - «Дустликхайот» - Уз- - польский этнос (СОШ №18); и точному оформлению условия дованию PIRLS.
Нефедова Н.В. бекский этнос (СОШ №2 и СОШ заданий, использовании электрон-
№4 г.Экибастуза); «Инициатива «Сохранение традиций и мастер- ных пособий - тренажёров, пред- Тезисы, презентации выступле-
Основная цель фестиваля вос- и артистизм художественного об- ство исполнения» - группа «Біз қа- назначенных для самостоятельной ний направлены в методические
питание у молодежи уважения к раза» - Берик Ешмуратов - кир- зақпыз» - казахский этнос (ШЛ №6 работы («домашний репетитор»), кабинеты рай/гор отделов образо-
национальным культурам и тра- гизский этнос (Шидертинская и СОШ №21 г.Экибастуза). участии в онлайн тестированиях. вания Павлодарской области. Опыт
дициям, создание условий для школа, п. Зеленая роща); «Зре- Особый акцент сделан на проек- работы методического кабинета
культурного обмена, гармониза- лищность и сценическая культу- Председатель профсоюзной ор- тировании коррекционной работы города и учителей города будет ис-
ции межэтнических отношений в ра исполнения» - группы «Яхси» ганизации работников образования с учащимися «группы риска», ин- пользован в общеобразовательных
г.Экибастуза А.С.Рахимжанова. дивидуальной работе в мобиль- школах области.
но-дифференцированных группах,
многократном «прорешивании» НУРАХМЕТОВА Ш.С.,
г.Павлодар

8 ШАРАЙНА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 4 1256) 01/02/2019

ОБЛАСТНОЙ МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ШАҢҒЫ ЖАРЫСЫ БУХГАЛТЕРЛЕРГЕ
ШАХМАТНЫЙ АРНАЛҒАН
ТУРНИР СРЕДИ Білім саласы қызметкерлерінің аудандық кəсіп- Шаңғышылар шақылдаған аязға қарамай, жеңіске СЕМИНАР
РАБОТНИКОВ одақ ұйымының қолдауымен 26 қаңтар күні жету жолында барын салды. Топ арасында алдына
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Еңбекшіқазақ ауданының орталығы Есік қала- жан салмайтын, бірнеше жыл қатарынан алдыңғы Білім жəне ғылым қызметкерлері
сының орталық стадионында ұстаздар арасын- орындарды иеленіп жүрген шаңғышылар да бар кəсіптік одағы Алматы облыстық кəсіп-
ВКО да шаңғыдан жарыс өткізілді. Ауданымыздың еді. Топшылағандай бұл күні де олар ешкімге дес одақ ұйымының ұйымдастыруымен «1С
чемпионы, спорт ардагері Алпыс Ермагамбетов бермеді. Шараға 50-ден аса ұстаздар қатысты. бухгалтерлік бағдарлама бойынша жетіл-
С 31 января по 2 февраля 2019 жəне И. Шорманов атындағы орта мектептің Жарыстың негізгі ережесі бойынша ерлер 3000 діру сабағы» тақырыбында семинар өтті.
года КГП на ПХВ «Центр мате- дене шынықтыру пəні мұғалімдері Қ.Бирим- м., əйелдер 1000 м. қашықтықта бақ сынасты. Оған аудандық, қалалық кəсіподақ ко-
ри и ребенка», находящийся по баев, Қ.Парманов сияқты ұстаздар жарыстың өз Нəтижесінде І-орынды 20-29 жас аралығында №1 митетінің бухгалтерлері толық қатысты.
ул. Утепова, 37, примет в своих дəрежесінде өтуіне белсене атсалысты. Рахат орта мектебінің мұғалімі Қанатбек Нартай,
стенах областной шахматный 30-39 жас аралығында Абылай хан атындағы орта Шара барысында Алматы облыстық
турнир среди работников си- Алғашқы сөз аудандық кəсіподақтың төрағасы мектебінің мұғалімі Нурмуханбетов Дулат, 40- ұйымының төрағасы Садық Əбдіқады-
стемы здравоохранения ВКО. Надырбаев Серік Дюсебаевичке беріліп, жарысты 49 жас аралығында И.Шорманов атындағы орта ров қоғамдық бірлестіктің 2018 жылы
өткізудегі негізгі мақсат Елбасымыздың саясатын мектебінің мұғалімі Биримбаев Қанат, 50-59 жас атқарған қаржылық-шаруашылық жұ-
Организатором турнира вы- қолдай отырып, ұстаздар арасында салауатты өмір аралығында Т.Рысқұлов атындағы орта мектебінің мысына тоқталды. Бухгалтерлердің 2017
ступил областной филиал От- салтын насихаттау, шаңғы спортын дамыту екенін мұғалімі Бахтиев Рашид, 60-69 жас аралығында жылы 1С бағдарламасына көшкені жəне
раслевого профсоюза работни- айтып өтті жəне барлық қатысушыларға жарыста зейнеткер Бухатов Турсунбек, 69 жастан жоғары 2018 жылы аудандық, қалалық кəсіподақ
ков системы здравоохранения сəттілік тіледі. Алпыс Арыкбайұлы да өз сөзінде жаста зейнеткер Ермағамбетов Алпыс иеленді. комитеттерінде өткен есеп беру-сайлау
«SENIM», при участии ОО шаңғыдан мұғалімдер арасында жарыс 9-шы рет Əйелдер арасында І-орын 29 жасқа дейін Байте- Конференцияларында тексеру комиссия-
«Федерация шахмат ВКО». В өткізіліп отырғанын айтып өтті, қатысушыларға рек орта мектебінің мұғалімі Сағат Айдана, 39 сының есебі тыңдалғаны жəне нəтижелі
турнире примут участие ко- спорттың денсаулыққа пайдасы, шаңғымен сыр- жасқа дейін Ломоносов атындағы орта мектебінің жұмыс жүргізілгенін атап көрсетті.
манды первичных организаций ғанау кезіндегі жүру тəртібінен қысқаша мағлұ- мұғалімі Сляднева Светлана, 49 жасқа дейін
профсоюзов системы здравоох- маттар беріп, жарысқа қолдау көрсетіп отыр- И.Шорманов атындағы орта мектебінің мұғалімі Сонымен қатар, Алматы облыстық
ранения. ған кəсіподақ ұйымына ризашылығын білдірді. Тунликбаева Гульзира, 59 жасқа дейін Жандосов ұйымның бас есепшісі Айгүл Арымбаева
Ұйымдастырушылар шаңғы алаңының сырғанау атындағы орта мектебінің мұғалімі Джилгельдиева кəсіподақ мүшелерінен түскен жарна-
Соревнованиям предшествует жолдарын аралап көріп, жарысқа дейін бір күн Нурсара, 69 жасқа дейін Майлин атындағы орта ның тиімді, мақсатты жамсалуын бақы-
торжественное открытие, кото- бұрын дайындап қойған еді. мектебінің мұғалімі Шамакова Екатеринаға тиесілі лауда ұстайтындығын ескертті. Өткен
рое состоится в здании Центра болды. Сонымен қатар қалған жүлдегерлер де 2-ші жылдың 31 қазан күні бухгалтерлерге
матери и ребенка 01 февраля в Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Əнұра- жəне 3-ші орындарға жайғасты. Бəсеке соңында арналған Қазақстандық салалық білім
10-00 ч. С приветственной ре- ны шырқалғаннан кейін бас төреші И. Шорманов жүлделі орын иелеріне кəсіподақ ұйымының атынан жəне ғылым қызметкерлері кəсіптік
чью к участникам турнира, су- атындағы орта мектептің дене шынықтыру пəні грамоталар мен қаржылай сыйлықтар табыс етілді. одағының ұйымдастырған семинарын-
дьям и болельщикам обратятся мұғалімі Биримбаев Қанат шаңғышыларды жас да айтылған нұсқаулықтарды көпшілік
почетные гости, среди кото- ерекшелігіне қарай сапқа тұрғызып, жарыс ере- Нұрғиса ƏЛІШЕВ назарына ұсынды.
рых руководитель Управления жесіндегі негізгі талаптар жəне қауіпсіздік шара-
здравоохранения ВКО Шоранов лардың қатаң сақталуын ескетіп жарысты бастады. Талдықорған қаласында орналасқан
М.Е., руководитель Департамен- «Zhetysu business group» ЖШС-нің ғи-
та охраны общественного здо- ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ СТУДЕНЧЕСКОГО маратында өткен семинарда орталықтың
ровья ВКО Сулейменов Г.К., ПРОФКОМИТЕТА КГУ ИМЕНИ Ш.УАЛИХАНОВА басшысы Жазира Жазылбаева 1С бағдар-
директор филиала ВКО НАО ламасымен жұмыс істеудің тиімділігін
«ФСМС» Алиев Б.Х., президент Состоялось встреча К.Рахметова, в вопросах оказания помощи в тересованная в развитии про- көрсетіп, бағдарлама шеңберінде түсін-
ОО «Федерация шахмат ВКО» председателя Профсоюзного Центра организации и проведении всех фсоюзного движения. діру жұмыстарын жүргізді.
Макажанов А.А., председатель Акмолинской области, и Б.Абдрахма- запланированных молодежью
Территориального объединения нова, председателя областного про- мероприятий. Встреча ещё раз Председатель Акмолинского Жиында бухгалтерлер тарапынан
профсоюзов ВКО Тулеубаев фсоюза работников образования, с продемонстрировала какая за- ТОПа рассказал о планах про- сұрақтар қойылып, толық жауаптар
М.А., председатель филиала членами студенческого профсоюзного мечательная у нас молодежь – фсоюзов области на текущий берілді. Бұндай шаралар алдағы уақытта
Отраслевого профсоюза работ- комитета КГУ имени Ш. Уалиханова, креативная, интеллектуально год, о необходимости омоложе- жалғасын таппақ.
ников системы здравоохранения посвящённая обсуждению выступле- развитая и самое главное заин- ниях профсоюзных рядов и по-
«SENIM» Енсебаев Р.З. ния Президента страны Н.Назарбаева иске новых мобильных лидеров. Алматы облысы
на торжественной церемонии откры-
Возрождение замечатель- тия Года Молодежи. ТУРНИР
ных спортивных традиций, как ПО ВОЛЕЙБОЛУ
проведение профсоюзных со- Председатель профкома Мади Ба-
ревнований – знаковое явление, башов, студент 4 курса факультета 26 января 2019 года Западный филиал
имеющее исключительно важ- «Техника и технологии», в своём вы- Профсоюза совместно с профорганизаци-
ное значение для объединения ступлении рассказал о молодых сорат- ями: Филиала АО «КТЖ – Грузовые пе-
трудовых коллективов, пропа- никах- членов профкома, рассказал о ревозки» «Актюбинское отделение – ГП»
ганды здорового образа жизни, планах на 2019 год, тесно связанных (председатель профкома Улмагамбетов
сохранения и укрепления здо- с выполнением поставленных Елба- С.А.), Филиала АО «КТЖ- «Актобинское
ровья трудящихся. сы задач в год молодежи, заручился отделение магистральной сети» (председа-
поддержкой областного профсоюза тель профкома Сагатов Б.Д.), Военизиро-
Шахматы – это уникальная ванной железнодорожной охраны (пред-
игра, которая полноправно седатель профкома Аймагамбетов А.М.)
считается самым лучшим тре- проведен турнир по волейболу, посвящен-
нажером для мозга, гармонично ный 70-летию Сафина Кабыл Ибрашеви-
и всецело развивает долговре- ча – Почетного железнодорожника, члена
менную и оперативную память, Совета ветеранов Актюбинского региона
а также тренирует в человеке и ветерана спорта.
высокую стрессоустойчивость.
Игра прошла среди ветеранов железно-
Турнир обещает стать одним дорожного транспорта, участвовали три
из интереснейших интеллекту- команды.
альных мероприятий и настоя-
щим праздником спорта. Участников турнира поздравили и на-
градили Почетными грамотами и ценными
призами Шаимов Е.А. – заместитель ди-
ректор Филиала АО «КТЖ – Грузовые пе-
ревозки» « Актюбинское отделение – ГП»
и Куштаев Т.Т. – заместитель директора
Филиала АО «НК «КТЖ- «Актобинское
отделение магистральной сети».

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 004 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 11 332 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version