The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (20)

pdfjoiner (20)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №46 1250) 14/12/2018

Құрметті достар!

Мерейлі де мəртебелі мейрам - Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік күнімен Еліміздің дамуы үшін маңызды шешімдердің жүзеге асырылуы - қарапайым
шын жүректен құттықтаймын! жұмысшының ерен еңбегінің нəтижесі. Еңбек адамының денсаулығы мен сапалы
білімі, біліктілігі мен тəжірибесі - елiмiздiң баға жетпес негізгі байлығы.
16 желтоқсан - ата-бабамыздың сан ғасыр бойы аңсаған асқақ арманы мен
ақжарма тілегі орындалып, жарқын жасампаздық пен үкілі үміті үстем болып, Елбасымыздың биылғы Жолдауында айтылған міндеттер мен мақсаттар
егемен еліміздің еркін дамуына айқара жол ашқан күн. Сондықтан бұл мереке халықтың əл-ауқатын арттыруға, еңбек адамының құқығын қорғауға тікелей
қасиетті де қастерлі. арналған. Адамның əлеуметтік қорғау деңгейі жоғары болса, оның көңілі, əл-а-
уқаты жəне еңбек сапасы соғырлым жоғары болады.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың көреген са-
ясатының нəтижесінде аз уақыттың ішінде Қазақстанның əлеуметтік- Біздер егемен еліміздің ертеңі үшін аянбай еңбек етіп, жаңару мен жаңғыру
экономикалық əлеуеті қарышты қарқынмен дамып, халықтың тұрмыс-тір- жолында өз үлесімізді қосатынымызға сенімдімін.
шілігі айтарлықтай жақсарып, əлемнің маңдайалды мемлекеттері тəуелсіз
Қазақстанмен тығыз əрі ынтымақты қарым-қатынас пен баянды байланыс Мерейлі мереке құтты, тəуелсіздігіміз тұғырлы болсын!
қалыптастырып үлгерді. Егемен еліміздің дүние жүзі қауымдастығы алдында Бақытжан ƏБДІРАЙЫМ,
абыройы асқақ, беделі биік.
ҚР Кəсіподақтар федерациясының Төрағасы

В 2018 ГОДУ ПРОФСОЮЗЫ ФПРК ЗАЩИТИЛИ ПРАВА БОЛЕЕ 10 ТЫС. КАЗАХСТАНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

11 декабря текущего года в ходе работы Фо- щественного контроля по защите трудовых и создания новых рабочих мест. Остановлюсь Республиканской трехсторонней комиссии
рума трудящихся «Достойный труд – основа социально-экономических прав и интересов на тех моментах, которые касаются каждого работу отраслевых и региональных комиссий
стабильности государства» ФПРК, предста- казахстанцев, обеспечению занятости населе- из нас. Это, в первую очередь, повышение по повышению оплаты труда, обеспечению
вителями госорганов, партии «Нур Отан» и ния,защите внутреннего рынка труда, который минимальной зарплаты в 1,5 раза (с 28 до достойных условий труда», - подчеркнул глава
работниками предприятий был рассмотрен был подписан в начале года между ФПРК и 42 тысяч тенге), которая напрямую коснется ФПРК.
ряд актуальных вопросов, касающихся защи- партией «Нур Отан». 1 миллиона 300 тысяч работников предпри-
ты прав трудящихся и безопасности труда. ятий различных форм собственности, в том Он сообщил, что в настоящее время пред-
Мероприятие состоялось в рамках Мемо- «В своем Послании народу Казахстана числе и 275 тысяч работников бюджетных ставители Федерации профсоюзов вошли в
рандума о взаимном сотрудничестве в целях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев организаций, зарплаты которых вырастут составы республиканского и региональных
организации совместного партийного и об- озвучил все те вопросы, которые волнуют в среднем на 35%», - отметил глава ФПРК штабов по мониторингу повышения заработ-
профсоюзы – начиная от оплаты труда до Б.Абдырайим. ной платы низкооплачиваемым категориям
работников.
По его словам новый размер минимальной
заработной платы станет катализатором роста «С начала текущего года в целом по стране
оплаты труда в масштабах всей экономики и уполномоченным органом была выявлена за-
значительно усилит социальную защищен- долженность по зарплате на 577 предприятиях
ность всех работников. в сумме 1,5 млрд тенге. За указанные наруше-
ния работодателям выдано 456 предписаний
«В этих условиях приоритетной задачей и наложено 344 штрафов на сумму 74 млн
для профсоюзных комитетов всех уровней тенге. В результате принятых мер с участием
является продвижение конкретных индика- профсоюзов, из них выплачено свыше 1 млрд.
торов, способствующих усилению работы по тенге заработной платы, тем самым защище-
повышению размера заработной платы. Это ны права более 10 тыс. работников», - сказал
своевременное внесение соответствующих глава ФПРК.
изменений и дополнений в коллективные
договоры, в региональные и отраслевые со- Он отметил, что данный вопрос должен
глашения, предусматривающие повышение находиться на постоянном контроле профсо-
заработной платы низкооплачиваемым катего- юзов.
риям работников; рассмотрение на заседаниях
Более подробные информации на 3-стр

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 46 (1250) 14/12/2018

ҚРКФ-тың КӘСІПОДАҚТАРДЫҢ ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КОНГРЕСІНДЕ МҮШЕЛІГІН МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ТОҚТАТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМНІҢ НЕГІЗІ ЖОҚ
5 декабря 2018 года в городе Алма- В своем докладе М.Тиникеев под-
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы Копенгагендегі конгрес­тің ты состоялась конференция на тему: черкнул актуальность рассматриваемой
жұмыс барысында Кәсіподақтардың дүниежүзілік конгресінің мүшелікті тоқта- «Формирование эффективной мигра- темы и отметил, что отдельные компа-
ту туралы шешімімен келіспейді, деп хабарлайды ҚРКФ баспасөз қызметі. ционной политики в рамках улучшения нии привлекают иностранную рабочую
инвестиционного климата». Организа- силу, нарушая действующее на террито-
ҚРКФ ынтымақтастық қағидасына сүйене тоқтату туралы шараларды қолданғанын атап торами конференции выступили акимат рии Казахстана законодательство, при
отырып, ХКК-тың кәсіподақ ұйымдарының көрсетеді. города Алматы, Министерство труда и этом в самом Казахстане достаточно
құқықтарын қорғау туралы мәлімдемесін дәйекті социальной защиты населения РК, Ми- квалифицированных специалистов не-
түрде қолдайды. ҚРКФ делегациясы осы ұста- ҚР Кәсіподақтар федерациясы осындай іс-­ нистерство внутренних дел РК и консал- обходимого профиля и квалификации.
нымды 2018 жылғы 2-7 желтоқсан аралығын- әрекеттерді дұрыс емес деп есептейді, себебі тинговая компания WPK Group. Также было указано на неэффективное
да Копенгаген қаласында өткен халықаралық ХКК-те мүшелікті тоқтату үрдісі ХКК Жарғы- распределение государством квот на
конгрес барысында да дәлелдеді. сының өрескел түрде бұзылуымен өткізілді. В ее работе приняли участие Аукенов привлечение иностранной рабочей силы
Е.М.- заместитель акима города Алматы, по регионам Казахстана.
ҚРКФ кәсіподақтар қызметінде ынтымақта- Осылайша, ХКК Жарғысының IV (а, b) бабына Тиникеев М.Б.- заместитель председате-
стық қағидасын әрқашан ұстанған және ұстануда, сәйкес мүшелікті тоқтату туралы шешім тек қана ля Федерации профсоюзов РК, предсе- Еще одним проблемным вопросом,
сондай-ақ, ХКК-тың ынтымақтас­тық кампания- ХКК Бас кеңесінің құзыретіне кіреді, ал шығару датель Территориального объединения озвученным М.Тиникеевым, явился
сын қолдайды. туралы шешімді ХКК Конгресі қабылдайды. Бас профсоюзов г.Алматы З.Умирбаева, Сар- вопрос о недостаточности проведения
кеңес немесе Конгресс қазіргі Жарғыға немесе басов А.А.-председатель комитета труда, работодателями мероприятий, направ-
Осылайша, 2018 жылғы сәуірде ҚРКФ Қа- ХКК мүддесіне қарама-қайшы деп санайтын социальной защиты и миграции Мини- ленных на создание условий для сни-
зақстанның құқық қорғау және сот органда- іс-әрекеттер мүшелікті тоқтату немесе шығаруға стерства труда и социальной защиты на- жения риска получения травм на пред-
рына тұтқынға алынған кәсіподақ мүшелері негіз болып табылады. Шешім қабылдаудың ал- селения РК, Саданов А.А.- заместитель приятии, необходимость соблюдения
Ә.Елеусінов пен Н.Құшақбаевқа қатысты дында айыптаулар тыңдалады. Бас кеңес осын- председателя комитета миграционной требований охраны труда и техники
шешімді қайта қарау туралы ресми үндеу жі- дай тыңдалымдар үрдісін анықтайды. Шешім службы МВД РК, а также руководители безопасности. В этой связи прозвучал
берді және біріккен күштің арқасында олар ма- Бас кеңес мүшелерінің немесе Конгресс деле-
мыр айында сот шешімімен абақтыдан мерзімі- гаттарының дауыстарының төрттен үш бөлікті 150 крупных предприятий с иностран- призыв к работодателям о необходи-
нен бұрын шартты босатылды. 2018 жылғы көпшілігімен қабылданады. ным участием. мости «повернуться лицом к Человеку
мамырда ҚРКФ ХКК-тың ХЕҰ-на Қазақстан труда и понять его проблемы».
жөніндегі шағымын ресми қолдады. 2018 жылғы Дегенмен, ХКК Жарғысының осы талапта- К участникам конференции с привет-
қазанда ҚРКФ ҚКХП кәсіподақ қайраткерлері ры өрескел бұзылды, осы мәселеге қатысты ственным словом обратился замести- В ходе конференции было озвучено,
О.Рубахова және Ж.Әбішевтің Қазақстанның Бас кеңестің отырысы өткізілмеді, Бас кеңес тель акима города Алматы Е.Аукенов. что Казахстан на сегодняшний день
құқық қорғау және сот органдарына шығарылған анықтаған үрдіс бойынша тыңдалымдар тағайын- В своем приветствии Е.Аукенов отме- столкнулся с такой проблемой, как неэ-
үкімді жою және кәсіпо­ дақты тіркеу мәселелері далмады және шешімді Бас кеңес емес, Жарғыға тил, что «Казахстан сегодня является ффективное привлечение иностранной
туралы арызын қолдау үшін ресми үндеу жа- қарсы Мандаттық комиссия мүшелері қабылда- активным участником экономических рабочей силы, поскольку, во-первых,
риялады. ҚРКФ жаңа кәсіподақтарды құруға ды. Осы мәселе бойынша Конгресс делегаттары интеграционных процессов. Вопросы на рынке труда в Казахстане уже име-
қатысты кез-келген бастамаға қолдау көрсетеді, дауыс бермеді. формирования благоприятного инвести- ются специалисты соответствующего
осыған орай Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар ционного климата приобретают для нас профиля, а во-вторых, привлекаемая
конфедерациясын тіркеу кезіндегі жағдайға Аталмыш үрдістің Жарғыға қарама-қайшы особую актуальность. Мы надеемся, что иностранная рабочая сила может иметь
қатысты қатты алаңдаушылық білдірді. 2018 өткенін ескере отырып, ҚРКФ делегациясы Ко- проводимая конференция придаст им- недостаточную квалификацию.
жылғы қарашада ҚРКФ жылу-энергетикалық пенгагендегі жұмысын жасанды түрде шектелген пульс по улучшению инвестиционного
кешен қызметкерлерінің салалық кәсіподағы- шамада жалғастырды. Осы уақытта ҚРКФ БАҚ климата предприятиям, привлекающим Результаты работы конференции пока-
ның филиал төрағасы Д.Синявскийге жасалған және әлеуметтік желілерде үйлестірілген және иностранную рабочую силу. У всех нас ли, что Казахстан работает в направле-
шабуылға қатысты ресми мәлімдеме жариялап, жоспарланған негізсіз ақпараттық шабуылдарға одна цель, оптимизация рабочих процес- нии совершенствования миграционной
осындай өрескел іс-әрекетті айыптады. тап болды. Бұл іс-әрекеттерге ХКК жеке функ- сов и создание благоприятных условий политики и инвестиционного климата
ционерлері тікелей қатысты. для работы». страны. Данная работа заключается в
Ағымдағы жылғы қыркүйекте ҚРКФ халықа- принятии нормативных правовых актов,
ралық сарапшылармен бірлесіп ХЕҰ және ХКК ҚРКФ атқарылған жұмыстарды, сондай-ақ, Е.Аукеновым было отмечено, что в предусматривающих для юридических
ұсыныстарына сәйкес кәсіпо­ дақтар туралы заңға Конгресс барысында жіберілген өрескел үрдістік рамках реализации плана нации «100 лиц, осуществляющих инвестицион-
бірқатар өзгерістер дайындады және белгілен- қателіктерді ескере отырып, ХКК-тың ҚРКФ мү- конкретных шагов», с 1 января 2017 года ные проекты в Республике Казахстан,
ген тәртіпте ҚР Үкіметіне енгізу үшін ҚР Еңбек шелігін тоқтату туралы шешімі әділетсіз екенді- в Казахстане внедрены новые подходы определенные преимущества, работа
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне гіне сенімді. по формированию открытого рынка вы- по предоставлению инвестиционных
ресми енгізді. сококвалифицированных специалистов. преференций, субсидий, упрощению
Туындаған жағдайлардың бірмәнді еместігі- процедур привлечения иностранной
Сондай-ақ, ҚРКФ ХКК құрылымдары ХКК не қарамастан, ҚР Кәсіподақтар фе­дера­циясы Как видно из приветственного сло- рабочей силы вне квот правительства
Жарғысындағы үрдістерді сақтамай, Федерация­ Қазақстанда демократиялық кәсіпо­­ дақтар ва Казахстан работает в направлении РК и другая работа.
ның кәсіподақ ұйымдарының құқықтары мен қозғалысын жаңғырту және дамытуға қатысты совершенствования миграционной
мүдделерін қорғау мақсатында өткізген жұмыста- белсенді жұмыстарын жалғастыруда және әрі политики и инвестиционного клима- Говоря о роли и вкладе профсоюзов
рын ескерусіз қалдырып, ҚРКФ-тың мүшелігін қарай құрылымды диалогтың құрылуына және та страны. Так, было отмечено, что за в решении обсуждаемых на конферен-
ақылға салынған шешімнің шығарылуына үміт последние годы с целью развития ту- ции проблемных вопросов, необходимо
білдіреді. ризма в Казахстане упрощен порядок исходить из фундаментальности постав-
пребывания в Республике Казахстан для ленных перед профсоюзами Казахстана
НАГРАЖДЕНИЯ 11 декабря текущего года состоя- иностранцев ряда государств. С 2013 задач по защите конституционного права
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ лась торжественная церемония на- года внедрена возможность онлайн ре- граждан на труд, улучшение экономиче-
граждения лауреатов Премии Прези- гистрации временно прибывающих ино- ского и социального положения трудя-
«АЛТЫН САПА» дента Республики Казахстан “Алтын странцев через Визово-миграционный щихся, в числе которых решение таких
сапа” республиканского конкурса портал (подсистема ЕИС «Беркут»). Для вопросов, совместно с социальными
выставки “Лучший товар’ Казах- открытия двух Центров миграционных партнерами, как сохранение рабочих
стана и конкурса по социальной услуг выделены здания в Алатауском мест на предприятиях и в организаци-
ответственности бизнеса “Парыз”. и Наурызбайском районах города, а в ях страны.
подразделениях органов внутренних
Традиционная церемония в этом дел открыты фронт-офисы, для работы В заключении заместитель акима го-
году уже 13 лет как присуждается в которых привлечены специалисты в рода Алматы Е.Аукенов отметил важ-
предпринимателям, которые по- банковской и медицинской областях, а ную роль профсоюзных организаций,
казали значительные результаты в также в области страхования. особо подчеркнув, что профессиональ-
области качества продукции и услуг, ные союзы являются площадкой для
обеспечения их безопасности. В своем докладе заместитель акима диалога между работодателем, работ-
города отметил большую роль про- ником и государством для урегулиро-
Премию вручали в четырех но- фсоюзов в защите прав работников и вания коллективных трудовых споров
минациях, по категориям малого, заключении коллективных договоров. и конфликтов.
среднего и крупного бизнеса.

Председатель Федераций профсо-
юзов Бақытжан Әбдірайым вручил
премию в номинации “Субьекты ма-
лого и среднего предприниматель-
ства” директору ТОО «Әдемі-Ай
plus» Бахаргуль Толеген (г.Алматы),
заместителю генерального директо-
ра ТОО «NFC Kazakhstan» Болату
Ернуру (Павлодар), директору ТОО
«Белое-Агро» Талгату Альжанову
Северо-казахстанская обл) и дирек-
тору ТОО «Союз Гранд» Алексею
Градобоеву (Актюбинская обл).

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 3

№ 46 (1250) 14/12/2018

2018 ГОД – ГОД БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА

Федерация профсоюзов Республики Казахстан объявила 2018 год – Годом
безопасности и охраны труда. Эта инициатива направлена на усиление
общественного контроля за соблюдением трудового законодательства в
области безопасности и охраны труда и создание достойного условия
труда в соответствии с Посланием Главы государства к народу Казахстана:
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества
жизни» от 5 октября 2018 года.

В связи с этим, 10 декабря “Модернизационный проект РК совместно с социальными УСЛОВИЯ ТРУДА
текущего года в рамках со- Главы государства позволит вы- партнерами – Национальной
вместного плана мероприятий вести нашу страну в мировые палатой предпринимателей РК В ходе рабочего визита в г.Аксу Павлодарской области пред-
на 2018 год Федерация профсо- лидеры и встать в один ряд с Атамекен и конфедерацией ра- седатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан
юзов РК совместно с партией самыми развитыми государ- ботадетелей РК, идет реализа- Б.Әбдірайым ознакомился с условиями труда на производстве
«Нұр Отан» собрали лучших ствами планеты. Амбициозная ция 2-х годичной республикан- работников Аксусского Завода Ферросплавов.
технических инспекторов Пав- задача - войти в число 30 пере- ской акции «Вместе повысим
лодарской области на базе Аксу- довых стран не абстрактна. Она культуру профилактики в сфере В ходе рабочего визита в г.Аксу улучшить экологическую ситуацию, сэ-
ского завода ферросплавов (фи- имеет конкретную цель - каче- охраны труда». Во всех регио- Павлодарской области председатель кономить электроэнергию и увеличить
лиал АО «Транснациональная ственно повысить уровень жиз- нах реализуется региональные Федерации профсоюзов Рес­публики объем продукции – отметил директор
компания «Казхром») на Форум ни казахстанцев и увеличить программы «Безопасный труд» Казахстан Б.Әбдірайым ознакомился с АЗФ Сергей Прокопьев.
трудящихся «Достойный труд благосостояние населения. В по снижению уровня профес- условиями труда на производстве работ-
– основа стабильности государ- этом процессе серьезную роль сиональных рисков и создания ников Аксусского Завода Ферросплавов. Как нам известно, Федерация профсо-
ства». играют наши промышленные безопасной среды на рабочих юзов Республики Казахстан объявила
гиганты. От их социальной от- местах. АЗФ является гигантом отечествен- 2018 год – Годом безопасности и охраны
В работе Форума приняли ветственности и дальнейшего ной металлургической промышлен- труда. Эта инициатива направлена на
участие первый заместитель развития предприятий зависит Сегодня в рамках обществен- ности, ежегодно производит свыше усиление общественного контроля за со-
Председателя партии «Нұр благополучие тысяч казахстан- ного контроля за соблюдением миллиона тонн готовой продукции. В блюдением трудового законодательства
Отан» М.Ашимбаев, Предсе- ских семей”. безопасности и охраны труда металлургической отрасли плавильный в области безопасности и охраны труда
датель ФПРК Б. Абдирайым, работают 17 751 технических цех занимает особое место, характери- и создание достойного условия труда в
аким Павлодарской области, На форуме председатель инспекторов в составе 12 855 зуется непрерывностью производства, соответствии с Посланием Главы госу-
председатель Павлодарского ФПРК Б. Әбдірайым обратил производственных советов, выплавка не останавливается, печи не дарства к народу Казахстана: «Рост бла-
областного филиала партии внимание участников на то: созданых по инициативе про- остывают, люди работают посменно, в госостояния казахстанцев: повышение
Б.Бакауов, директор Аксуского «Что несмотря на проводимую фсоюзов. любую погоду, невзирая на праздники доходов и качества жизни» от 5 октября
завода ферросплавов–филиала государственными органами и выходные. 2018 года.
АО «Транснациональная ком- надзора и контроля, работо- «Наша цель – довести сни-
пания «Казхром» С.Прокопьев, дателями, профсоюзными ко- жение травматизма на пред- Именно плавильный цех №6 стал Наша цель - довести травматизм на
директор Инспектората труда митетами работу, несчастных приятиях до нулевого уровня объектом посещения гостей Форума предприятиях до нулевого уровня и
Национальной Конфедерации случаев на производстве, в том и обеспечить формирование председателя Федерации профсоюзов обеспечить формирование культуры
Профсоюзов Молдовы Е.Кар- числе со смертельным и тяже- культуры безопасности тру- Республики Казахстан Б.Әбдірайым, безопасности труда, - подчеркнул лидер
килан, активисты партии «Нұр лым исходом, пока избежать да»,- отметил в своем высту- Первого заместителя Председателя пар- Федерации профсоюзов Б.Әбдірайым.
Отан» и МК «Жас Отан» Павло- не удается. Поэтому так важна плении председатель ФПРК тии «Нұр Отан» Маулена Ашимбаева
дарской области, председатели объективность их расследова- Б.Әбдірайым. и акима Павлодарской области Булата В рамках общественного контроля за
отраслевых и территориальных ния и профилактическая работа Бакауова. соблюдением безопасности и охраны
объединений профсоюзов РК, в целом. Согласно оперативных На Форуме были награж- труда всего по республике работают
руководители предприятий, данных уполномоченного орга- дены лауреаты и дипломанты В плавильном цехе №6 провели ра- 17 751 технических инспекторов в со-
эксперты, научные работники, на по труду по состоянию на 1 республиканского конкурса на боты по реновации, 64 печь была мо- ставе 12 855 производственных советов,
представители общественных ноября текущего года, количе- звание «Лучший технический дернизирована по современным пере- созданных по инициативе профсоюзов.
организаций. ство пострадавших составляет инспектор Федерации профсо- довым стандартам. Эти меры позволят
1231 человек, из них 167 смер- юзов Республики Казахстан в Pavon.kz
Первый заместитель Пред- тельных случаев”. По иници- 2018 году». В рамках Форума
седателя партии «Нұр Отан» ативе Федерации профсоюзов были проведены семинар –
М.Ашимбаев подчеркнул: практикум для технических
инспекторов по охране труда.

10 декабря текущего года в ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР 2018 ГОДА
рамках совместного плана меро-
приятий на 2018 год Федерация Казахстан в 2018 году» в производ- Присвоить звание лауреатов рес­ премии в размере 100 000 (сто но-металлургический профсоюз
профсоюзов РК совместно с пар- ственной сфере: публиканского конкурса «Лучший тысяч) тенге; «Казпрофметалл») с вручением ди-
тией «Нұр Отан» собрали луч- технический инспектор по охране плома и денежной премии в размере
ших технических инспекторов 1. Удостоить звания «Лучший тех- труда Федерации профсоюзов Ре- - ЕВСЮКОВУ Игорю Юрьевичу, 100 000 (сто тысяч) тенге;
Павлодарской области на базе нический инспектор по охране труда спублики Казахстан в 2018 году»: техническому инспектору по охране
Аксуского завода ферросплавов Федерации профсоюзов Республики труда АО «АрселорМиттал Темир- - ПРОКОФЬЕВУ Александру
(филиал АО «Транснациональ- Казахстан в 2018 году» АЙТУОВУ - ДЖАНАБАЕВУ Мурату Гап- тау» (ОО «Отраслевой горно-метал- Владимировичу, техническому
ная компания «Казхром») на Юлию Александровну, техническо- пасовичу, техническому инспек- лургический профсоюз «Казпроф- инспектору по охране труда ТОО
Форум трудящихся «Достойный го инспектора по охране труда Дон- тору по охране труда Тобольской металл») с вручением диплома и «Петро Казахстан Ойл Продак-
труд – основа стабильности ского горно-обогатительного ком- дистанции пути Костанайского денежной премии в размере 100 тс» (ОО «Отраслевой профсоюз
государства». бината АО «ТНК «Казхром» (ОО отделения магистральной сети 000 (сто тысяч) тенге; химической, нефтехимической и
«Отраслевой горно-металлургиче- (ОО «Казахстанский отраслевой родственных отраслей промыш-
На сегодняшний день в рамках ский профсоюз Казпрофметалл») профсоюз работников железно- - БУЙНОВОЙ Людмиле Васи- ленности») с вручением диплома
общественного контроля за соблю- с вручением диплома и денежной дорожного, автомобильного, воз- льевне, техническому инспектору по и денежной премии в размере 100
дением безопасности и охраны премии в размере 300 000 (триста душного и водного транспорта» с охране труда Актюбинского завода 000 (сто тысяч) тенге.
труда работают 17751 технических тысяч) тенге. вручением диплома и денежной ферросплавов – филиал АО «ТНК
инспекторов в составе 12 855 про- «Казхром» (ОО «Отраслевой гор-
изводственных советов, созданных
по инициативе профсоюзов.

Цель форума – довести сниже-
ние травматизма на предприятиях
до нулевого уровня и обеспечить
формирование культуры безопас-
ности труда.

На Форуме были награждены ла-
уреаты и дипломанты республикан-
ского конкурса на звание «Лучший
технический инспектор Федерации
профсоюзов Республики Казахстан
в 2018 году».

По номинации «Лучший техни-
ческий инспектор по охране труда
Федерации профсоюзов Республики

4 СОБЫТИЯ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 46 (1250) 14/12/2018

БОРЬБА ПРОТИВ НАСИЛИЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В ЧЕСТЬ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

Ежегодно, во всем мире с 25 ноя- по единственной статье уголовного 11 декабря т.г. в профсоюзном Цен- жив в рядах вооруженных сил, он Омаров К.К., Нугуманов Ж.К.,
бря по 10 декабря, отмечается День кодекса РК – «Қорғау - 123», которая тре Северо-Казахстанской области сразу поступил на работу скотником Ахметов Д.К., Елемесов С.
прав человека. В рамках данного может предотвратить сексуальное на- состоялось торжественное собрание, и сегодня на откорме, под его попе-
мероприятия проводится междуна- силие. В данный момент статья 123 посвященное Дню независимости чительством, находится более 350 Председатель ОО «Отраслевой
родная кампания по борьбе с наси- УК РК о понуждении к половому Казахстана. В нем приняли участие голов молодняка крупного рогатого профсоюз работников сельского хо-
лием на гендерной почве «16 дней акту лиц, зависимых от виновного, заместитель председателя Федерации скота. ФХ «Жолдасбай Агро», кото- зяйства» Капель Е.Я. за значитель-
борьбы против насилия в отношении практически не работает: с 1998 года профсоюзов РК Мухтар Тиникеев, рое находится за 300 километров от ный вклад в становление и развитие
женщин». Кампания, стартовавшая в по ней вынесено всего 25 приговоров. председатель ОО «Отраслевой про- областного центра, круглогодично Республики Казахстан и ее столицы
2009 году, ставит своей целью акти- При этом лишение свободы ни разу фессиональный союз работников занимается животноводством, в хо- Юбилейными Медалями «Астана
визацию усилий гражданского об- не применялось. В течение 2014-17 сельского хозяйства» Егор Каппель зяйстве более 1000 голов КРС и ло- 20 жыл» наградил директора ТОО
щества, правительств и учреждений г.г. в Казахстане не зарегистрировано Яковлевич, заместитель ОО «От- шадей. Существенный социальный «Ульгули» района М.Жумабаева Да-
системы ООН. ни одного уголовного правонаруше- раслевой профессиональный союз пакет дополнительных гарантий пре- нияра и председателя профсоюзного
ния по данной статье. работников сельского хозяйства доставляется работникам хозяйства комитета ТОО «Молсервис» Кызыл-
5 декабря 2018 года представители Нурумбаев Магауия, руководители согласно содержательному социаль- жарского района Ольгу Краснощек.
Территориального объединения про- Представитель ТОП «Профсоюз- областных департаментов и управ- но-направленному коллективному
фсоюзов г.Алматы приняли участие ный центр города Алматы» Берким- лений социально-­экономического договору, который заключен между Председатель профсоюзного Цен-
в Международной акции «16 дней баева К.О. в своем выступлении от- блока, представители областной работодателем и профсоюзным коми- тра СКО Нуракаев Е.Е. вручил По-
активности против гендерного наси- метила, что «Насилие над женщиной Палаты предпринимателей «Атаме- тетом. Знаменательно, что Орденом четные грамоты профсоюзного Цен-
лия», организованной ОЮЛ «Союз продолжает оставаться одной из ак- кен», общественных организаций, «Еңбек Даңқы» III степени впервые тра СКО Гафурову К.К. и Тасымовой
кризисных центров». туальных проблем современного об- широкий выборный профсоюзный удостоен труженик североказахстан- А.А. – представителям отраслевых
актив, представители СМИ. кой области - Бралин Рауан. профсоюзов работников культуры и
В работе круглого стола также при- щества. Сексуальные домогательства образования.
няли участие неправительственные часто связаны со злоупотреблением Выступивший на собрании заме- Почетными грамотами Федерации
организации, эксперты по правам служебным положением и могут ис- ститель председателя Федерации профсоюзов РК за активное участие в Председатель ОО «Локальный
женщин, психологи, представители ходить от лиц, от которых женщина профсоюзов РК Тиникеев М. про- укреплении профсоюзного движения профсоюз работников сельского хо-
СМИ. С приветственным словом вы- находится в зависимом положении. информировал профсоюзный актив и в связи с празднованием Дня не- зяйства СКО» Нугуманов Б.К. вручил
ступила З.Байсакова, директор ОЮЛ Говоря о роли профсоюзов в вопро- области, что Дорожная карта модер- зависимости награждены: Гончарук Почетные грамоты отраслевого про-
«Союз кризисных центров», которая сах недопущения подобных ситуаций низации Федерации профсоюзов на- Е.В, Залогина Н.А., Резинкина В.В. фсоюза Сулейменову Т.С., Сарсен-
отметила, что «Насилие препятствует на предприятиях и организациях, не- правлена на продвижение принципов баевой А.Т., Мукашеву А.С.
полноценному участию женщин в обходимо отметить, что в марте 2018 социальной справедливости, улучше- Знаком «Құрметті Ардагер» («По-
жизни общества, имеет долгосроч- года было подписано Региональное ние социально-трудовых отношений, четный Ветеран») общественного С гордостью отметил значитель-
ные последствия и издержки для соглашение между Акиматом города укрепление и консолидацию профсо- объединения «Совет ветеранов сель- ную работу Федерации профсоюзов
женщин и страны. Являясь грубым Алматы, Территориальными объе- юзов и действует в унисон с основны- ского хозяйства РК» были награж- РК, проводимые масштабные ак-
нарушением прав человека, наси- динениями профсоюзов «Профсо- ми направлениями Послания Главы дены ветераны труда предприятий ции, форумы и другие мероприятия,
лие в отношении женщин и девочек юзный центр г.Алматы», «Алматин- государства. сельского хозяйства Залогин А.Н., направленные на защиту Человека
остается актуальной проблемой для ским союзом профсоюзов» и Палатой труда.
Казахстана. В Казахстане каждая предпринимателей города Алматы на По поручению председателя Феде-
восьмая женщина подвергается од- 2018-2020 годы. Профсоюзы г.Алма- рации профсоюзов РК Әбдірайым Б.
ному из видов насилия. 80% жертв ты в рамках социального партнер- он вручил государственную награду
сексуальных насилия - женщины и ства поддерживают инициативу по Орден «Еңбек Даңқы» III степени
девочки. включению в трудовой и коллектив- Бралину Рауну, скотнику ФХ «Жол-
ный договоры пункты о недопуще- дастай-Агро» Уалихановского района
С марта 2018 года несколько круп- нии сексуальных домогательств на за личный вклад в развитие сельского
ных общественных организаций, рабочем месте, а также процедуры хозяйства и высокие производствен-
медиа, бизнес-компании и волонте- рассмотрения и решения конфликт- ные показатели.
ры объединились в общественную ных ситуаций внутри коллективов.
платформу, получившую название Простая и замечательная судьба у
нашего орденоносца, ему 40 лет, из
которых 23 года он работает в одном
из крупнейших фермерских хозяйств
области «Жолдасбай Агро». Отслу-

БУДУЩЕЕ В РУКАХ ОБРАЗОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ МИР ШАХМАТ По инициативе Республиканско-
го Отраслевого профессионального
Шахматы – одна из самых кра- школы-лицей №14 мастер спорта союза образования и науки прошел Работников образования и науки, знаний, новых знакомств и просто
сивых, впечатляющих, интересных по шахматам Могила В.С. форум молодых учителей - «Бола- Шиповских Геннадий - депутат дружеских разговоров.
и популярных игр. В целях повы- шақ-білімді жастар қолында», в ко- Мажилиса Парламента РК и ряд
шения статуса педагога, мотивации В командном зачете 1 место заня- тором приняли участие педагоги со других деятелей образования и по- Хочу дать личную оценку данному
профсоюзного членства, укрепле- ла совместная команда школы-лицей всех областей и городов. литики. Хотелось отметить речь мероприятию как участник, учитель
ния организационного единства №14 г.Абай и ОШ(РЦ) №12, 2 место Майры Тургановны после которой, физической культуры. Благодаря фо-
Профсоюза,пропаганды здорового у КШДС №9 п.Южный и совмест- Активные, интересные, жизнера- все почувствовали сердцем вели- руму «Болашақ - білімді жастар қо-
образа жизни, популяризации и ной команде Караганской ОСШ достные, полные сил и уверенности, кую ответственность каждого, кто лында» я познакомился с молодыми
развития шахматного спорта среди п.Н.Караган и ОСШ №8 п.Кзыл, 3 неравнодушные, постоянно движу- работает с детьми, за воспитание педагогами с разных уголков моей
работников образования с 2012 года место завоевали работники ШЦДО щиеся вперед - к цели, это – молодые высоких человеческих качеств в Родины. Встретился с друзьями, с
Абайский районный профсоюзный им.П.Корниенкоп.Топар, КШДС педагоги Республики Казахстан. Как своих учениках. которыми давно не виделся. Можно
комитет работников образования «Жұлдыз», школы-гимназии №10 и у любого начинающего специали- смело сделать вывод, что подобные
совместно с районным филиалам и Мичуринской ОСШ с.Агрогоро- ста, у них есть страхи, определенные Вторая часть прошла в трех ауди- мероприятия не просто полезны, а
партии «Нур Отан» проводит шах- док. Победители были награждены проблемы, с которыми им приходится ториях где разговор шел так сказать даже необходимы молодому поколе-
матный турнир среди работников дипломами и кубками. В личных сталкиваться, начиная свой педагоги- «О насущном!»- это и внедрение нию работников сферы образования!
образования, посвящённый празд- зачётах были 15 членов профсоюза. ческий путь. И в то же время каждый системы и методики обучения На- А значит - работа продолжается!
нованию Дня Первого Президента. осознает необходимость двигаться зарбаев Интеллектуальных школ в
С каждым годом увеличивается Надеемся, что благодаря проведе- вперед, решать широкий спектр задач государственных школах, и соци- Дмитрий КАРПЕЧЕНКО,
количество участников турнира, в нию подобных турниров, среди чле- стоящих на пути глобальных преоб- альный медиа- маркетинг, и конеч- председатель Молодежного
этом году их количество составило нов профсоюза учительства района разований, происходящих в совре- но же тимбилдинг. Форум «Бола-
58 членов профсоюза из 33-х орга- увеличится количество поклонников менном Казахстане. шақ-білімді жастар қолында» стал совета при Павлодарском
низаций образования района. этой замечательной игры! площадкой активной деятельности, районном профсоюзе
В этом году форум в канун Дня обмена опытом, получения новых
Главным судьёй соревнований Л.ПФАЙФЕР, Первого Президента прошел в Ев- работников образования
третий год подряд является член Председатель Абайского разийском национальном универ-
профсоюза, преподаватель НВП ситете имени Л.Н. Гумилева. Пер-
районного комитета вая часть прошла в виде панельной
Карагандинской областной сессии, в ходе которой своим ви-
дением дальнейших задач стоящих
организации перед молодежью образования и
перспективами личностного роста
с аудиторией поделились люди, ко-
торые уже добились определенных
высот в своей карьере: Амантаева
Майра - председатель Казахстан-
ского отраслевого профсоюза

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ЕЛ ТЫНЫСЫ 5

№ 46 (1250) 14/12/2018

ЦИФРОВАЯ ЕСЕП БЕРУ-САЙЛАУ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Білім және ғылым қызметкер- дауға, кәсіподақтар қызметін тү- белс­ енділері Марат Айнабеков, тарапынан жасалған ұсыныс­
НПО лері кәсіподағы Талдықорған бегейлі реформалау мақсатында Мақытбек Тұрлыбеков, Рүстем тармен таныстырды. Сонымен
аумақтық ұйымының XVI есеп қабылдаған Жол картасы аясын- Ыдрысов, Оксана Сибирякова- қатар, Конференция делагатта-
11 декабря Гражданским Центром города Ал- беру-сайлау Конференциясы да жаңа жұмыс әдістеріне көшу- лар аумақтық ұйымның жұмы- рының сұрақтарына жауап беріп,
маты в рамках проекта «Civil Center Almaty» был өтті. Конференция жұмысына ге, мүшелікке жастарды кеңінен сына оң баға берді. Конферен- пікір алмасты.
организован учебно-методический семинар для аудандық, қалалық комитет- тартуға, ақпараттық жұмысты ция барысында Қазақстандық
руководителей и представителей НПО г.Алматы терінен сайланған 71 делегат, күшейтуге, аумақтық деңгейде білім және ғылым қызметкер- Салалық кәсіподағының бас
на тему «Цифровая трансформация НПО». В ра- Қазақстандық білім және ғылым кәсіподақ құрылымдарын қайта лері салалық кәсіподағының маманы Хамидолла Сағындықов
боте семинара приняли участие представители қызметкерлері салалық кәсіп­ құруға бағытталған», - деді өз бас маманы, «Педагог мәртебесі ұйым жұмысына баға беріп,
Профсоюзного центра города Алматы. одағының бас мамандары Ха- есебінде ұйым төрағасы. туралы» Заң жобасын дайындау кәсіподақ құрылымдарында
мидолла Сағындықов, Райхан бойынша жұмыс тобының мү- есеп берулер мен сайлауларды
Основной целью семинара было показать, что Қыдырбаева, Алматы облыстық Конференцияның күн тәрті­ шесі Райхан Мамашиқызы сөз өткізу жөніндегі нұсқаулыққа
на сегодняшний день практически каждый чело- кәсіподақтар орталығының біне сәйкес тексеру комиссия­ алып, Елбасы Жолдауы аясын- сәйкес Талдықорған аумақтық
век, в той или иной степени, пользуется гадже- төрағасы Әсет Қыдырманов, сының мүшесі Татьяна Ног- да топтың атқарған жұмысына ұйымының төрағалығына
тами и современными цифровыми сервисами, маслихат депутаттары, облыс­ теваның есебі тыңдалды. тоқталып, кәсіподақ ұйымы Садық Әбдіқадыровтың кан-
начиная от соцсетей, телевидения и развлечений, тық басқарма, департамент бас- Жа­рыссөзге қатысқан кәсіподақ дидатурасын ұсынды. Конфе-
заканчивая госуслугами. НПО, также как и биз- шылары, өзге салалық кәсіподақ ренция делегаттарының қол-
нес-компаниям, необходимо применять и внедрять филиалдарының төрағалары, дауымен Садық Әбдіқадыров
в свою работу современные технологии. Циф- БАҚ өкілдері қатысты. төраға болып сайланды. Сон-
ровая трансформация необходима как крупным, дай-ақ, Комитет, бақылау-тек-
так и мелким предприятиям. Это необходимо для Талдықорған аумақтық ұйы- серу комиссияларының құрамы
сохранения их конкурентоспособности. мының төрағасы Садық Әбдіқа- жаңартылды. Алқалы жиын
дыров «Комитеттің 2014-2018 соңында бірқатар кәсіподақ
Что собой представляет цифровая трансформа- жылдарда атқарған жұмысы белсенділері «Білім және ғылым
ция? В общих чертах цифровая трансформация және Елбасының «Қазақстан- қызметкерлері кәсіподағына
– это использование современных технологий для дықтардың әл-ауқатының өсуі: сіңірген еңбегі үшін» төсбел-
кардинального повышения производительности табыс пен тұрмыс сапасын арт- гісімен, Алматы облыстық кә­
и ценности организации, которая отражается на тыру» атты Жолдауынан туын- сіподақтар орталығының және
ее взаимодействии с клиентами. дайтын аумақтық ұйымның аумақтық ұйымның Құрмет
міндеттері туралы» баяндама грамоталарымен марапатталды.
Результаты семинара показали, что инстру- жасады. «Есептік кезеңде ұйым
менты цифровой трансформации могут успеш- жұмысы «Кәсіподақтар туралы»
но применяться и в профсоюзной деятельности. Заңын, кәсіподақтың алқалы ор-
Сегодня адаптироваться к изменениям в мировой гандарының шешімдерін орын-
экономике и использовать инновационные подхо-
ды должны организации любого уровня, будь то Алматы облысы
небольшое предприятие или крупная компания
с сетью филиалов. ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТІҢ КЕЗЕКТІ ОТЫРЫСЫ

НОВЫЕ ГРАНИ «Шымкент қаласының М.Акишевтің есептері тыңдал- сімен бұзушылықтарға жол бер- тыны түсіндірілді. Оған қоса,
В НАРОДНОМ кәсіподақтар орталығы» АКБ ды. Осы ретте, Әдеп жөніндегі ген мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік орган қызметінің
ДЕКОРАТИВНОМ төрағасының орынбасары Серік кеңес отырысында жеке тұлға- тиісті тәртіптік жауапкершілікке мәселелері бойынша көпшілік
ИСКУССТВЕ Әуесханов Шымкент қаласын- лардың өтініштеріне толық жа- тарту туралы шешімдер қабыл- алдында сөйлеуді оның басшы-
КАЗАХСТАНА дағы Әдеп жөніндегі кеңестің уап берілмеу, қоғам тарапынан данады. сы немесе мемлекеттік органның
мүшесі ретінде Қазақстан Рес­ айтылатын сынға себепші бұған уәкілеттік берілген лауа-
Во Дворце школьников им.М.Утемисова по публикасы Мемлекеттік қызмет болған Шымкент қаласы, Абай Әдеп жөніндегі кеңес мүше- зымды адамдары жүзеге асыра-
инициативе Центра модернизации образования істері және сыбайлас жемқор- ауданы әкімінің орынбасары лері отырысқа қатысушыларға тыны, мемлекеттік қызм­ етшілер
г.Астаны совместно ОО «Городской профсоюз лыққа қарсы іс-қимыл агентті- Н.Тілештің, мемлекеттік сатып мемлекеттік қызметші атқару мемлекеттік қызметтің беделіне
работников образования «Адилет» состоялся го- гі Шымкент қаласы бойынша алу талаптарын сақтамаған үшін алынған өкімнің құқыққа нұқсан келтірмей, пікірсайысты
родской конкурс работ педагогов художественного департаментінің Шымкент Білім басқармасы басшысының сыйымды екеніне күмәнданған сыпайы нысанда жүргізуге тиіс
труда, ИЗО, технологии и декоративно-приклад- қаласындағы Әдеп жөніндегі орынбасары Ғ.Нысановтың, кезде ол жөнінде мемлекеттік екендігі Әдеп кодексінің талап-
ного творчества «Новые грани в народном деко- кеңестің кезекті отырысына әкімшілік жауапкершілікке тар- қызметші өзінің тікелей басшы- тарында белгіленгені атап өтіліп,
ративном искусстве Казахстана», целью которого қатысты. ту кезінде заңнама талаптары- сына және өкімді берген бас- бұзушылықтарға жол берген
является повышение квалификации, профессио- ның басшылыққа алмаған Шым- шыға жазбаша нысанда дереу қызметшілер қатаң тәртіптік
нального и творческого саморазвития педагогов Әдеп жөніндегі кеңес оты- кент қаласы бойынша көліктік хабарлауға тиіс екендігі, мем- жауапкершілікке тартылатыны
прикладного творчества, руководителей кружков, рысы Шымкент қаласында ор- бақылау инспекциясы басшысы- лекеттік қызметшінің құқыққа ескертілді.
выявление талантливых педагогов города, попу- наласқан бірқатар мемлекеттік ның орынбасары Ю.Петуховтың сыйымсыз өкімді орындауының
ляризация творческих проектов по декоратив- орган басшыларының және деректері талқыға түсіп, нәтиже- салдарлары үшін осы өкімді Түркістан облысы
но-прикладному искусству. бұқаралық ақпарат құралдары растаған басшы жауапты бола-
өкілдерінің қатысуымен өтіп,
Этот проект способствует возрождению тради- онда бірқатар мемлекеттік қыз­
ций народного искусства, развитию и поддержке метшілердің тәртіптік жауапкер-
талантливых педагогов, привлекает внимание шіліктері қаралды.
общественности к проблемам сохранения и разви-
тия всего многообразия традиционной народной Оған қоса, отырыста мем-
культуры, промыслов и ремесел. лекеттік қызмет және сыбай­
лас жемқорлыққа қарсы іс-­
На традионной выставке-конкурсе были пред- қимыл туралы заңнаманы
ставлены лучшие работы в различных техниках: бұзуш­ ылықтардың профилак-
живопись, текстиль /батик, вышивка, валяние, тикасы бойынша Шымкент
войлок, лоскутное шитье/, скульптура малых қаласының кәсіпкерлік және
форм /керамика, металл, кожа/, художественная индустриалды-инновациялық
обработка дерева, роспись по дереву и металлу. даму басқармасының басшы-
сы А.Абдрахановтың және
Экспозиция лучших работ размещена в колон- Шымкент қаласы әкімі аппа-
ном зале Дворца школьников им.М.Утемисова. В ратының Әдеп жөніндегі уәкілі
день закрытия выставки-конкурса состоялись от-
крытые мастер-классы обладателей Гран-при для
педагогов, торжественное награждение лауреатов
выставки-конкурса «Новые грани в народном
декоративном искусстве Казахстана».

Конкурсные работы оценивало компетентное
жюри из числа ведущих преподавателей-мастеров
декоративно-прикладного искусства Казахского
национального университета искусств, худож-
ников-прикладников, дизайнеров, членов союза
художников столицы.

Обладатели Гран-при и призеры получили цен-
ные подарки от Городского профсоюза работников
образования «Әділет» и грамоты Центра модер-
низации образования.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 46 (1250) 14/12/2018

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР ҚАРАЛДЫ ЕСЕП БЕРІЛДІ,
МІНДЕТ ҚОЙЫЛДЫ
7 желтоқсанда Қызылорда аумақтық Сонымен қатар, кездесуде мекеменің облысының Статистика департамен­
кәсіподақтар бірлестігі төрағасы Серік Сер- бастауыш кәсіподақ ұйымы жұмысы тінде 115 мемлекеттік қызметшілер Шу ауданы Амангелді атындағы орта мектебі
мағамбетов Қызылорда облысының Статис­ туралы кәсіподақ төрайымы С.Рысма- және келісім-шарт негізінде жұмыс кәсіподақ ұйымының 2018-2019 оқу жылына ар-
тика департаменті ұжымымен кездест­ і. ханова ақпараты тыңдалып, мерекелік жасайтын 45 қосымша қызметкер, бар- налған жұмыс мақсаты ашық та айқын, ол - кәсіпо-
Кездесу барысында Мемлекет басшысы- марапаттар табысталды. лығы кәсіподақ мүшелері. дақ ұйымының мүшелерінің өмір сүру деңгейлерін
ның 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан көтеру, еңбек және әлеуметтік кепілдіктерін сақта-
xалқына Жолдауынан туындайтын міндет- ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Қызылорда облысы уды қамтамасыз ету. Кәсіподақ жиындарын өткізу
темелерді жүзеге асыру туралы сөз қозға- Статистика комитетінің Қызылорда барысында ұжымдық және жеке еңбек шартта-
лып, жалақысы төмен қызметкерлердің жа- рымен таныстырып, талдау жұмыст­ ары жүргізіледі.
лақысын көтеру мәселесі бойынша шаралар
туралы айтылды. Серік Сағитжанұлы Қа- Жалпы мұғалімдер саны - 44, жоғары санатты
зақстан Республикасы кәсіподақтар Феде- - 6 мұғалім, бірінші санатты - 17 мұғалім, екін-
рациясының жұмыс бағыттары, Қызылор- ші санатты - 10 мұғалім, санатсыз - 7 мұғалім, бір
да аумақтық кәсіподақтармен атқарылған мөлшерлемемен жүрген мұғалім саны - 20, жарты
жұмыстар барысы, Татуластыру орталығы мөлшерлемемен - 5 мұғалім. Мектептің кәсіподақ
жұмысы туралы мағлұматтармен бөлісті. ұйымы мүшелерінің ұйымдастыруымен «Мектепке
жол» акциясы өткізіліп, аз қамтылған көп балалы
Қазірде әлемнің әміршісіне айналған отбасына 56 мың теңге көлемінде мектеп формасы
ақпарат қоғамда өзіндік құндылығын қа- мен оқу құжаттары табыс етілді.
лыптастырған, сондықтан ақпараттың жыл-
дам қолжетімділігі маңызды. Кездесу бары- Қазақстан Республикасы Президентінің 2013
сында статистикалық мәліметтермен жедел жылғы 22 қазандағы №698 Жарлығымен Жалпыға
алмасуды орнату мақсатында Аумақтық ортақ Еңбек қоғамын құру идеясын нығайту ая-
кәсіподақтар бірлестігі мен облыстық сында 28 қыркүйек «Еңбек күні» болып белгілен-
Статистика Департаменті арасында өзара ді. Осы орайда мектепте кәсіподақ мүшелерінің
ықпалдастық пен ынтымақтастық туралы қатысуымен «флешмоб» өткізілді. 1 қазан қарттар
екі жақты Меморандумға қол қойылды. күні мерекесіне орай «Қарттарым аман, сау жүрші»
тақырыбында әдеби-музыкалық кеш ұйымдасты-
АЙТМАТОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҰРАСЫН рылып, көңілді кеш соңында кәсіподақ мүшелерінің
НАСИХАТТАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСУ ұйымдастырылуымен бағалы сыйлықтар берілді.
Қазан айының бірінші сенбісімен аталып өтілетін
Әлем әдебиетінің алып тұлғасы, Қырғыз­ заңғар тұлғасы, қоғам және мемле- Рахима Авдувалиева шет мемлекеттер- мұғалімдер күніне орай ұйымдастырылған му-
станның халық жазушысы, Қырғызстан кет қайтарткері, колледжіміздің 1948 де жазушы шығармаларын насихат- зыкалық-сазды қойылымға зейнеткер ұстаздар
Ғылым Академиясының, Еуропа Ғылым жылғы түлегі Шыңғыс Айтматовқа ар- тау бағытындағы атқарылып жатқан шақырылып, құрмет көрсетілді. Жас мамандардың
Академиясының академигі, Социалистік налған мемориалды тақтасы ашылды. жұмыст­ ар туралы әңгіме өрбітті. сабақтарына қатысып, іс-тәжірибелеріне көмек беру
Еңбек Ері Шыңғыс Айтматов биылғы 2018 Ескерткіш тақтаны Т.Рысқұлов аудан жұмысы да жолға қойылған.
жылы 90 жасқа толды. әкімінің орынбасары М.Тлепов және Іс-шара соңында колледж оқытушы-
Айтматов академиясының директоры лары келген қонақтарға өздерінің кө- Мектептің сынып бөлмелерінің жөндеу жұмыс­
Құлан ауылшаруашылығы колледжін- Р.Абдувалиева ашты. Кездесу бары- кейінде жүрген сұрақтар қойып, оларға тарын қабылдау, жаңа оқу жылына даярлығын қа-
де Шыңғыс Айматовтың 90 жылдығына сында колледж студенттері Айтматов мардымды жауаптар алды. Колледж дағалау мақсатында да қомақты істер атқарылды.
орай «Әлем әдебиетінің алып тұлғасы шығармаларынан үш тілде үзінділер директоры Ж.О.Букирова Лондонда Мектеп асханасы мен басты оқу корпусының фой-
- Айтматов» тақырыбында облыстық оқып, сахналық көріністер көрсетіп құрылатын Айтматов мұражайына есін жөндеу жұмыстары кезеңінде кәсіподақ коми-
колледжаралық Айтматов оқулары өткен келген қонақтарды өз өнерлерімен колледж студенттері жасаған қолөнер теті мүшелерінің көмегі айтып кетуге тұрарлық.
болатын. 2018 жылдың 3 желтоқсанында тәнті етті. Өзіне берілген сөз кезегінде бұйымдарын тарту етті. Мектеп ұжым мүшелерінің жоспарлы медициналық
аты аңызға айналған жазушы мұрасын Айтматов мұрасының шырақшысы, байқаудан өтуін ұйымдастыру жұмысы да өз кезе-
насихаттау бағытында колледжде тағы Айтматов Академиясының директоры Г.ИСАБАЕВА, гінде уақтысында орындалуы алға қойылған. Аудан
бір игілі іс-шара, Лондондағы Айтматов Жамбыл облысы мектептері арасында ұйымдастырылған «Тәуелсіз
академиясының өкілдерімен кездесу өтті. елдің - ұлағатты ұстаздары» байқауында, мектеп
Кездесуге Ұлыбританиядағы Айтматов ұжымы кіші қызметкерлерден бастап сценарий
академиясының директоры, профессор бойынша барлық қойылымдарға қатысып әртістік
Рахима Авдувалиева, Лондон шығыстану шеберліктерін көрсетіп, жүлделі II-орын және баға-
және африкатану мектебінің оқытушысы, лы сыйлықпен марапатталды. Мектеп ұжымы об-
жазушы, тележүргізуші Джонатан Фрейер, лыс көлемінде ұйымдастырылған көгалдандыру,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни- көгеріштендіру іс-шарасына бір кісідей қатысып
верситетінің «Жалпы тіл білімі және Еу- жұмыстар атқаруда. Мемлекет басшысының «Бо-
ропа тілдері» кафедрасының меңгерушісі лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы
Гулмира Мәдиевамен осы кафедра доценті негізінде мектепте кәсіподақ ұйымының демеу­
Сауле Бектемирова келді. Айтматов мұра- шілігімен «Мектепке тағзым» кіші жобасының
сын насихаттайтын іс-шараға Қазақстан іске асырылу мақсатында мектеп түлектерімен
Республикасы Қарулы Күштері Оңтүстік кездесу ұйымдастырылып, жоғары деңгейде өт-
өңірлік Қолбасшылығы Луговой горни- кізілді. Іс-шараға Амангелді мектебінің түлектері
зонының бөлімдері мен бөлімшелерінің шақырылды.
әскери қызметкерлері де қатысты.
Мектеп мұғалімдері мен қызметкерлерінің са-
Колледж мұражайында заманымыздың уықтыруы мен жазғы демалысын ұйымдастыру
барысында демалыс орындары кестесі мен оған
МОНТЕССОРИ ӘДІСІНІҢ МАҚСАТЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ төленетін ақша қаражат мөлшері ұжымға танысты-
рылып түсіндіру жұмыстары жүргізілді, денсау-
2018 жылы МКҚК №55 «Қарақат» тәжірибе алмасты. Кластер жетекшісі рымен, тәжірибелерімен және де аз лығына байланысты өз сұранысы ұжым арасында
балабақшасында «Мария Монтесор- №32 «Балдәурен» балабақшасының уақыттың ішінде қол жеткізген жетістік- қаралып, жартылай төлеммен шілде айында мек-
рии» тақырыбында кластер құра- әдіскері Салтанат Досмаганбетқызы терімен бөлісті. Ал, №85 балабақша- тептің технология пәні мұғалімі Ерболат Терлік-
мындағы балабақша педогогтарының дөңгелек үстелдің ашылуын шаттық ның иннавациялық әдіскері Гүлдархан баев «Ақниет» шипажайына барып, емделіп қайт-
арасында дөңгелек үстел өткізілді. шеңберге тұрып, тоқыма жіппен өрмек- Назымханқызы бес салаға бөлінетін ты. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына
Атап айтсақ, №32 «Балдәурен», №92 шінің ұясын тілек айта отырып құрумен М.Монтесоррии педогогикасының кәсіподақ ұйымы мүшелерінің атынан «Шуақты
«Жауқазын», №85, №55 «Қарақат» бастады. Және, алғашқы сөз кезегі №55 бірінші саласы «Күнделікті өмір жат- шуым» қорына 40 000 теңге қаражат аударылды.
балабақшаларының әдіскерлері мен «Қарақат» балабақшасының меңгерушісі тығулары» бойынша «Баланың физика- Ұжым арасында техника қауіпсіздігі ережелері
тәрбиешілері қатысты. М.Ж.Құдайбергеноваға берілді. лық, психикалық және интеллектуалды мен еңбек тәртібі ережелері сақталынған. Мекте-
дамуы» тақырыбында баяндама оқыды. пішілік, аудандық, облыстық спорттық іс-шараларға
Жиналымның басты мақсаты - тәр- Әрі қарай, №32 «Балдәурен» бала- Аталған балабақшаның Монтесоррии- қатысушыларға да кәсіподақ ұйымы атынан көмек
биешілерге Мария Монтесоррии пе- бақшасының Монтесоррии-педогогы педогогы Анар Оразбайқызы «Матема- көрсетіліп демеушілік ұйымдастырылып тұрады.
догогикасының барлық қыр-сырын, Бақыт Қабулдинқызы сөз алып, отырған тика аймағы» бойынша шебер сынып Мамыр айында «Болашаққа бағдар: рухани жаңғы-
әдіс-тәсілдерін, идеясын, балаларға педогогтарға жалпы Мария Монтесор- көрсетті. Көрсетілген шебер сынып жи- ру» бағдарламасы негізінде ұйымдастырылған ау-
қаншалықты тиімді екендігін, сондай-ақ рии өмірін баян етіп, бұл педогогика- налған барлық педогогтардың көңілінен дандық білім бөлімінің басшысы Базарова Майра-
бұл педогогика бойынша балалармен қа- ның қалай, қашан,не мақсатпен келгенін шықты. №55 «Қарақат» балабақшасын- ның бұйрық рұқсатымен, мектеп кәсіподақ комитеті
лай жұмыс жасау керектігін ұғындыру. түсіндірді. №92 «Жауқазын» балабақ- да 2012-2015 жылдар арасында дәл осы мүшелерінің демеушілігімен 7 сынып оқушылары
Жиын барысында №55 «Қарақат» ба- шасының инновациялық әдіскері Ульяна «Мария Монтесоррии» тақырыбында Жамбыл облысының тарихи киелі орындары Айша
лабақшасының тәрбиешілері оқылған Әскербекқызы өз балабақшаларындағы эксперименттік алаң алынып, ауқымды Бибі, Қарахан, Тектұрмас кесенелері мен Ақыртас
әрбір баяндаманы қызыға тыңдап, өз- биыл алынған «Мария Монтесоррии» жұмыстар жүргізіліп, біраз жетістіктер- құрылыс кешеніне барып, зиярат етіп қайтты.
деріне қажетті ақпараттарды сұрақ қоя тақырыбындағы эксперименттік алаң ге қол жеткізілген болатын.
отырып анықтап, көптеген мәлімет алып, бойынша атқарып жатқан жұмыста- Жамбыл облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 46 (1250) 14/12/2018

ВЛАДЫКОЙ МИРА БУДЕТ ТРУД КОЛЛЕКТИВ ДМШ №3 ОБРАТИЛИСЬ
В ПРОФЦЕНТР ГОРОДА АСТАНЫ
Представители территориального объединения
профсоюзов «Профсоюзный центр города Алма- консолидирует работу 694 членских профсоюзных С целью недопущения социаль- лице действуют 3 музыкальных школ, где
ты» находятся в гостях у Розы Имашевны Куниро- организаций численностью 188 тысяч человек. ной напряженности прошла встреча трудятся около 500 учителей. Больше по-
вой- ветерана профсоюзного движения Казахстана, Мы, пенсионеры от профсоюзов, частые гости председателя Профцентра столицы ловины учителей из-за низкого уровня
председателя первичной организации ветеранов конференций, акций, совещаний, круглых сто- Тастанбека Есентаева с коллективом заработной платы вынуждены по совме-
«Казсовпроф», участницы трудового фронта. лов, на которых обсуждаются такие злободнев- Детской музыкальной школы №3 акимата стительству работать в других школах. В
ные вопросы, как программа «Безопасный труд», города Астаны. случае объединения трех музыкальных
Дорогая Роза Имашевна, в преддверии Дня Пер- «Профсоюзы и молодежь», «Заключите трудовой школ в одну, то многие учителя не смогут
вого Президента РК разрешите поздравить Вас с договор». Нас, ветеранов профсоюзного движения, В ходе встречи учителя данной школы работать по совместительству, и возникает
праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья не могут не радовать результаты реализации «До- обратились письмом в ТОП города Аста- риск снижения уровня заработка, что в
и процветания Вам и Вашим близким. В своей рожной карты модернизации профсоюзов города ны для решения ряда вопросов, касаю- свою очередь может привести к социаль-
работе мы опираемся на Ваш бесценный опыт Алматы на 2018-2019», разработанной в целях щихся их трудовую деятельность. ной напряженности.
и с удовольствием выслушиваем Ваши советы и коренной реформации деятельности профсоюзов,
пожелания. 70 процентов которой практически уже выполнены Учителей волнует вопрос о статусе пе- Профсоюзный Центр принял обраще-
дагогов дополнительного образования. ние работников школы и уже на следую-
Кунирова Роза Имашевна: В будущем профсоюзного движения я уверена. С 2016 года категория учителей дополни- щей недели рассмотрит вопрос на заседа-
«Спасибо, дорогие друзья! В свою очередь, Потому, что сегодня лидерами профсоюзов избира- тельного образования изменилась с В2 на нии городской комиссии по социальному
я поздравляю весь народ Казахстана с праздником, ются грамотные, креативные специалисты своего В3, что в свою очередь отрицательно ска- партнерству для решения в положитель-
и прежде всего членов профсоюза, хочу пожелать дела, уверенные в своих жизненных позициях. залась на их заработной плате. Простыми ную сторону.
успешной работы над укреплением социально- Посещая собрания первичных профсоюзных ор- словами их прировняли к вожатым несмо-
трудовых отношений в стране и по защите прав ганизаций на местах, присутствуя на различных тря на то, что у каждого из них имеется Работники Профцентра продолжат
Человека Труда! мероприятиях, я вижу, как грамотно и уверенно высшее образование. встречаться со всеми музыкальными
Профсоюзы во все времена были и остаются ставятся задачи перед работодателями по защите школами столицы для более подробной
ярыми защитниками социально-правовых инте- прав и интересов работников об условиях, безопас- Также в обращении учителей указан информации и всестороннего рассматри-
ресов работающих, тех, кто добывает руду, качает ности и оплате труда. Если мы говорим «владыкой вопрос об объединении музыкальных вания вопроса.
нефть, собирает урожай, кормит страну хлебом, мира будет Труд», значит во все времена будет школ. По словам директора школы в сто-
мясом, молоком, обувает, одевает... И меня радует стоять вопрос о защите Человека Труда!»
то, что профсоюзы, отвечая на вызовы времени, «SENIM» ПРОВЕЛ СПАРТАКИАДУ
проводят большую работу по объединению и
укрупнению профсоюзных организаций, повы- Астанинским филиалом РОО «Отрас- I место по 2 видам спорта заняла коман-
шению их боеспособности и ответственности в левой профессиональный союз работни- да ГКП на ПХВ «Онкологический центр».
регулировании трудовых отношений с работодате- ков системы здравоохранения «SENIM» в
лями, развитию социального партнерства, улучше- рамках празднования Дня Независимости 2 и 3 место по волейболу заняли коман-
нию условий и безопасности труда. Эти и другие Республики Казахстан 8 декабря 2018 года ды РГП на ПХВ «Научно-производствен-
задачи, стоящие перед профсоюзами сегодня, обо- была проведена Спартакиада по волейбо- ный центр трансфузиологии» и ГКП на
значил президент страны Н.А.Назарбаев на ХХV- лу и мини-футболу среди медицинских ПХВ «Городская поликлиника №11».
съезде Федерации профсоюзов РК: «Федерация организации г. Астаны, вступивших в
профсоюзов, принимая на себя ответственность профсоюз «SENIM». Команды городских поликлиник
по модернизации трудовой сферы, совместно с № 8 и №11 по мини-футболу разделили
работодателями должна стать движущей силой 9 команд по волейболу и мини-футболу 2 и 3 место соответственно.
социальной адаптации казахстанцев к новым ус- собрали более 80 спортсменов из числа
ловиям четвертой промышленной революции». врачей, среднего и младшего персонала Чемпионам и призерам Спартакиады
Я давно на пенсии. Но с профсоюзом не расста- медицинских организации. В ходе жар- были вручены грамоты и денежные при-
юсь до сих пор. Наш председатель территориаль- ких баталии на полях, обслуживаемые зы. Также благодарственными письмами
ного объединения профсоюзов города Алматы- профессиональными спортивными су- и денежными поощрениями отмечены
уважаемая Зауреш Умирбаева попросила меня дьями г. Астаны, определены победители активные команды-участники.
возглавить первичную организацию ветеранов спартакиады.
«Казсовпроф». Вижу и радуюсь успехам, которых После Спартакиады поступили предло-
добивается Профцентр, который координирует и По итогам турнира: жения от медицинских организации орга-
низовать и проводить турниры по другим
видам спорта на постоянной основе.

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «О СТАТУСЕ ПЕДАГОГА»

Из Послании Главы государства должен быть статус педагога, каким 1) разработать и внедрить систему по выслуге лет; 7) предусмотреть до- полнения других несвойственнных
народу Казахстана от 5 октября должен быть преподаватель в об- доплат за организацию и проведение плату педагогическим работникам, профессии функций без оплаты тру-
2018 года: «Считаю необходимым щеобразовательных школах или в внеклассной и внеурочной работы отмеченным отраслевыми наградами да; 12) включить педагогических
разработать и принять в следующем учебных заведениях технического по предмету; 2) предусмотреть по- «Почетный работник образования работников в перечень категорий
году Закон «О статусе педагога». Он и профессионального образования. вышение заработной платы педаго- Республики Казахстан», «Отлич- граждан, имеющих первоочередное
должен предусмотреть все стимулы Если говорить об учительских труд- гическим работникам: психологам, ник образования РК», медаль име- право получения места в дошколь-
для учителей и работников дошколь- ностях, с которыми им приходится социальным педагогам, педагогам ни Ы.Алтынсарина; 8) освободить ном учреждении; 13) предусмотреть
ных организаций, сократить нагрузку, сталкиваться в своей работе, то это дополнительного образования, би- педагогических работников, имею- льготный проезд для педагогических
оградить от непредвиденных прове- не только заработная плата и усло- блиотекарям интернатных организа- щих 30-летний педагогический стаж работников в городском обществен-
рок и несвойственных функций» вия труда. В большей степени на ций для детей сирот и детей, остав- работы, от сдачи национального ном транспорте и на междугород-
Н. Назарбаев. качество их деятельности влияет шихся без попечения родителей; квалификационного тестирования; них пассажирских перевозках вну-
выполнение функций, не входящие 3) предусмотреть доплату педаго- 9) предусмотреть для всех выпуск- три страны; 14) запустить проект «
Учительство Павлодарской обла- в его обязанности, зачастую далекие гам, имеющим академическую сте- ников педагогических учебных заве- 100 лучших педагогов республики»;
сти принимает активное участие в от его профессиональных обязан- пень «магистр по специальностям»; дений, распределенных в сельские 15) внести в законодательные акты
обсуждении очень важного законо- ностей. 4) предусмотреть международные организации образования, льготы, Республики Казахстан (Кодекс «Об
проекта, с которым связано повыше- командировки практически рабо- предусмотренные в государственной административных правонаруше-
ние престижа педагога в обществе, Руководитель отдела организа- тающих педагогов для изучения программе «С дипломом в село»; ниях РК», Гражданский кодекс РК,
через которое можно вернуть былое ционно - кадровой и документа- лучшего педагогического опыта в 10) предусмотреть выпускникам по Кодекс РК «О семье (супружестве) и
уважение к профессии педагога. ционного обеспечения управления странах дальнего и ближнего зару- педагогическим специальностям, на- браке» меры к родителям учащихся,
образования области М. Сагынды- бежья; 5) приравнять статус педагога правленным на работу в сельскую допустивших противоправные дей-
23 ноября 2018 года проведено кова представила информацию о к статусу государственных служа- местность, на весь период трудовой ствия по отношению к учителям и
заседание актива областной про- предложениях, внесенных управле- щих, так как учитель выполняет деятельности в организациях об- педагогам, унижающие их честь и
фсоюзной организации работников нием образования в рабочую группу важную государственную функцию; разования отсрочку от призыва на достоинство.
образования и науки и управления Министерства образования и науки 6) предусмотреть для педагогиче- воинскую службу в Вооруженных
образования по обсуждению зако- Республики Казахстан. ских работников, имеющих 25-лет- Силах Республики Казахстан; 11) не Эти предложения должны спо-
нопроекта «О статусе педагога». ний педагогический стаж, возмож- допускать привлечения работников собствовать повышению престижа
В нем участвовали представители В законопроект участниками акти- ность досрочного выхода на пенсию организаций образования для вы- учительской профессии.
управления образования, предсе- ва внесены следующие предложения
датели филиалов Общественного «О статусе педагога»: Педагог, учитель – ключевое зве-
объединения, первичных профсо- но и главная фигура всей системы
юзных организаций, руководи- образования. И все мы вместе – ор-
тели организаций образования: ганы государственного управления,
общеобразовательных школ, до- педагогический корпус, родительская
школьных организаций, коллед- общественность, профсоюзы должны
жей, интернатных организаций для быть едины в повышении статуса пе-
детей-сирот и детей, оставшихся дагога, ведь за ним будущее нашей
без попечения родителей, члены страны, будущее новых поколений
Молодежного совета при област- Казахстана.
ном профсоюзе.
Г.ДЖАРКЕНОВА,
Обсуждение законопроекта про- главный специалист
шло с учетом особенностей учеб- областной профсоюзной
ных заведений региона. Лучше са- организацииработников
мих учителей никто не знает какой образования и науки

8 КАЛЕЙДОСКОП 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 46 1250) 14/12/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РК В ДЕЙСТВИИ АКТИВИСТОВ

В Профсоюзном Центре Актюбинской где было принято решение два раза в неделю 10 декабря 2018 года Профсоюзный центр тетом культуры, спорта, за успехи и дости-
области состоялась встреча профсоюзного вместе собираться и заниматься спортом Западно-Казахстанской области в преддве- жения в жизни нагрудным знаком «Еңбек
актива области и председателей филиалов и проведении региональной спартакиады рии Дня Независимости Республики Ка- даңқы» награжден Ишекенов Талгат – дирек-
отраслевых и локальных профсоюзных среди членов профсоюза области. захстан провел праздничное мероприятие тор третьей областной детско - юношеской
объединений. Приветствуя собравшихся, и церемонию награждения профсоюзных ак- спортивной школы по боксу, Мамыков Му-
А.Амиргалиев рассказал о поручениях Обсуждались вопросы по привлечению тивистов. В праздничном мероприятии при- хамбет - традиционный певец ГККП «Центр
Исполкома, подытожил работу профсою- новых членов профсоюза в отраслевой про- няли участие заместитель акима Западно-Ка- досуга» Сырымского района. «Почетной гра-
за области за 10 месяцев 2018 года, озву- фсоюз «Ынтымак», о необходимости от- захстанской области Оспанкулов Габидулла, мотой» были награждены: Буланаева Зоя
чил информацию о состоянии трудовых крытого диалога и посещения предприятии представитель Федерации профсоюзов Ре- - методист детско-юношеской спортивной
отношений в регионе, принятых мерах по среднего и малого бизнеса региона согласно спублики Казахстан, генеральный дирек- школы ЗКО, Саранова Римма-руководитель
предупреждению и повышению заработной разработанному Графику. тор дирекции по управлению имуществом отдела районной библиотеки – централизо-
платы, разрешению трудовых споров, а так- Мухтар Жанайхан, секретарь областного ванная библиотека с. Чапаево Акжаикского
же остановился на вопросах безопасности Председатель Профсоюзного Центра по- маслихата Кулшар Малик, представители района ЗКО. Благодарственными письмами
и охране труда. желал всем удачи в работе, при этом, пред- общественного отраслевых объединении, от председателя Западно-Казахстанского об-
дверии дня Первого Президента от имени руководители и активисты профсоюзных ластного общественного объединения «Ка-
В рамках встречи были рассмотрены и Председателя Федерации профсоюзов РК организаций области и районов. захстанский отраслевой профессиональный
обсуждены проекты Дополнительных со- поздравил всех с праздником и наградил союз работников культуры, спорта, туриз-
глашений к коллективному и областному юбилейными медалями председателя про- На мероприятии был показан видеоролик, ма и информации» Батырханова Айдара
отраслевому соглашению по повышению фсоюзной организации АО «СНПС-Акто- в котором рассказывается о становлении су- награждены работники центра культуры
заработной платы, где все высказали свои бемунайгаз» и АО Акбулак. Также ответил веренной страны, о достижениях и дости- и искусств Кадыра Мырза Али Шакиров
мнения и поддержали инициативу ТОПа. на поставленные вопросы профактива, рас- жениях нашего государства. Ержан, Кайыргалиева Сандугаш.
сказал о ближайших перспективах работы
Поднимался вопрос о проведении оздоро- профсоюза, ознакомил с проектом Плана В ходе торжественного собрания замести- На праздничном мероприятии за плодот-
вительно-спортивных мероприятии работы работы ТОПа на 2019 год. тель акима Западно-Казахстанской области, ворную работу в профсоюзной системе,
непосредственно для профсоюзного актива, Федерация профсоюзов Республики Казах- значительный вклад в повышение автори-
стан, генеральный директор дирекции по тета профсоюза и социально-экономическое
управлению имуществом и председатель развитие страны награждены благодарствен-
областного центра профсоюзов, поздравив ными письмами акима области Ахметова
всех присутствующих с праздником Неза- Эльвира, экскурсовод историко-музейного
висимости и наградил ряд активистов про- комплекса Хан ордасы Бокейординского
фсоюзного движения За большой вклад в района.
становление и развитие профсоюзного
движения. Мероприятие продолжилось концертной
программой деятелей искусства и культуры
В преддверии празднования Дня Незави- области.
симости отраслевым профсоюзным коми-

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

В Восточно-Казахстанской области были сегодня является увеличение льгот и заработ- ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
проведены встречи с профактивом филиала ной платы работников отрасли, недопущение СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВКО
ОО «Казахстанский отраслевой профессио- незаконных сокращений и увольнений, созда-
нальный союз работников культуры, спорта, ние комфортных и безопасных условий труда, В г.Семей состоялся Областной турнир Команде Тарабагатайского района за выход
туризма и информации» по разъяснению еже- соответствующих современным тенденциям. по футболу среди медицинских работников в полуфинал присужден специальный де-
годного Послания Главы государства Н.А.На- ВКО, посвященный празднику День Первого нежный приз.
зарбаева народу Казахстана «Рост благосо- - Главной задачей на сегодня для нашего Президента РК.
стояния казахстанцев: повышение доходов и профсоюза являются вопросы увеличения Определены номинации: «Лучший напада-
качества жизни», а также семинары-практи- базового должностного оклада в 1,7-2 раза и Организатор и спонсор турнира ВКО фи- ющий» - Токанов М. – игрок Тарабагатайско-
кумы «О роли профсоюзов в условиях модер- оптимизация подведомственных учреждений лиал РОО «Отраслевой профессиональный го района, «Лучший защитник» - Негманов
низации экономики, конкурентоспособности культуры и спорта, о чем мы говорим на всех союз работников системы здравоохранения Е. – игрок Аксуского района Павлодарской
и консолидации». уровнях. Необходим пересмотр Постановле- «Senim». области, «Лучший игрок» - Толыкбаев Т.
ния Правительства №1193 «О системе оплаты – игрок команды Семей – 1, «Лучший бом-
Члены профсоюзов КГКП «ВКО музей труда гражданских служащих» в части БДО, В соревновании участвовало 8 команд. бардир» - Еркасимов А. – игрок команды
искусств», КГУ «ВКО школа высшего спор- что позволит реально увеличить рост бла- В матче за 3 место встретились команды Семей – 1, «Лучший вратарь» - Шортанбаев
тивного мастерства по летним видам спорта», госостояния работников бюджетной сферы. Аксуского района Павлодарской области и А. - игрок команды Семей – 2.
«ВКО учреждение по охране историко-куль- Главный показатель – это рост численности команда Тарбагатайского района. Счет игры
турного наследия», «Центр подготовки олим- наших рядов, что доказывает большой элемент 4:3 в пользу команды Аксуского района Пав- Помимо турнирных наград, медалями
пийского резерва» с большим энтузиазмом доверия и поддержки со стороны рядовых лодарской области. «100-летие Казахстанского футбола» были
отнеслись к данным встречам, задавая ак- членов нашего Профсоюза, который стоит награждены: Ибраимов Е.К. – председа-
туальные вопросы, волнующие работников на страже их интересов - подчеркнул в своем В матче за 1 место встретились команды тель оргкомитета, Ли В.В. - игрок команды
отрасли. выступлении Алибек Саттаров. Семей – 1 и Семей – 2. Счет игры 5:2 в поль- г.Семей - 1, Гайсин И.К. - игрок команды
зу команды Семей – 1. г.Семей - 2, Аскаров С. - игрок команды
Председатель филиала Восточно-Казахстан- Вторая часть встреч была посвящена вопро- Аксуского района Павлодарской области,
ской области Тусипхан Тусипбеков детально сам дальнейшей модернизации экономики и По итогам турнира определились призё- Мукишев Д. - игрок команды Тарабагатай-
ознакомил с основными направлениями По- модели поведения в условиях конкурентоспо- ры: I место - команда г.Семей – 1, II место ского района.
слания Президента Нурсултана Назарбаева, в собности, где задача профсоюзов в ближай- – команда г.Семей – 2, III место – команда
частности отметив решение областной трех- шем будущем будет заключаться в адаптации Аксуского района Павлодарской области.
сторонней комиссии по социальному партнер- к современным реалиям, посредством участия
ству и регулированию социальных и трудовых и инициирования программ по подготовке и
отношений о выделении дополнительных переподготовке кадров, наиболее востребован-
десяти процентов к размеру минимальной ным специальностям на рынке труда.
заработной платы из местного бюджета для
работников бюджетных организаций, а также Оптимизация, в первую очередь, затрагивает
по инициативе работодателей для частных административный состав, но здесь действу-
предприятий. Советник председателя ОО «Ка- ет условие обязательного трудоустройства в
захстанский отраслевой профсоюз работников другие профильные организации.оведенные
культуры, спорта, туризма и информации» встречи были насыщенными, плодотворными.
Алибек Саттаров подробно рассказал о дея-
тельности Отраслевого профсоюза за послед- Также проведена работа Ревизионной ко-
ний период, отметив, что основной задачей на миссии, по результатам которой деятельность
филиала по всем вопросам признана одной из
лучших и образцовых.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0046 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version