The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (28)

pdfjoiner (28)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №7 1259) 22/02/2019

ЕҢБЕК АДАМЫНЫҢ
ИГІЛІГІ МЕН МҮДДЕСІ

Түркістан облысы қарқынды дамып келеді. Бұл өңірде
өткен жылы қыруар жұмыстар жүзеге асты. Халықтың
тұрмыс-тіршілігін жақсарту жолында жергілікті билік
пен кəсіподақ арасында тығыз байланыс бар. Еңбек
адамның игілігі мен мүддесі жолындағы бірлескен
іс-қимыл жемісін беріп келеді.

ӘЛЕМДІ ТЕРБЕТКЕН АНАЛАР
МӘСЕЛЕСІ ҚОЛДАУ ТАБУДА

Кəсіподақтар федерациясының Атап айтқанда, көп балалы аналарға жəне жалғыз басты Алдағы уақытта нəтиже жақса- Түркістан облысында кəсіподақ
Төрағасы Б.Əбдірайым «Жаңа- аналарға жыл сайын Қазақстан Республикасының Кəсіп- ра түседі деген үміт бар. Қазақ- ұйымдары бар кəсіпорындар мен
қорған» шипажайында болған одақтар күніне орай жалақының ең төменгі мөлшерінің стан Республикасы Кəсіподақ- ұйымдар саны артып келеді. Осы
кезде ұжымдық шарт, еңбек жəне екі еселенген, яғни 85 000 теңге көлемінде көмек берілетін тар федерациясының Төрағасы мақсатта жергілікті атқарушы
əлеуметтік қатынастарды реттеу, болады. Сонымен қатар шипажай қызметкерлері əр туған Б.Əбдірайым пен Түркістан облы- билікпен жұмыскерлердің еңбек
көп балалы аналарға қолдау көр- балаға жалақының ең төменгі мөлшерінде – 42 500 теңге сының əкімі Ж.Түймебаев өзара құқықтары мен мүдделерін қорғау
сету жайлы əңгіме қозғалды. көмек алады. Шипажай ұжымы бұл хабарды қуанышпен ынтымақтастық туралы Меморан- жүйесінің дамуына ықпал етуге
қабылдады. думға қол қойды. бағытталған іс-шараларды бірлесе
жүргізуге келісім жасап отырмыз»
«Жұмысшылардың еңбек құқығы мен мүддесін қорғау Бұл іс-шараға кəсіподақ тара- – деді Б. Əбдірайым.
мақсатында кəсіподақ əрдайым қол ұшын беруге дайын. пынан Мемлекеттік, банк меке-
Күні кеше Қызылорда жəне Түркістан облыстары əкімді- мелері жəне қоғамдық қызмет Облыс басшысы Ж. Түймебаев:
гімен Кəсіподақтар федерациясы арасында еңбекшілердің көрсету қызметкерлерінің са- «Еңбек саласындағы əлеуметтік
жағдайын жақсартуға бағытталған меморандумға қол қой- лалық кəсіподағының төрағасы əріптестікті одан əрі дамытып, ха-
ылды. Бүгін осы ұжымда көп балалы аналарға əлеуметтік М.Жақыпов, «Шымкент қаласы лық мүддесі мен игілігі жолында
қолдау көрсетуге келісім жасалып отыр. Алдағы уақытта кəсіподақтар орталығы» аумақтық кəсіподақтармен жұмыла жұмыс
мұндай шаралар басқа да кəсіпорындарда жалғасын та- кəсіподақтар бірлестігінің төраға- істеуді қолдаймыз», – деп лебізін
бады», - деді Қазақстан Кəсіподақтары федерациясының сы Б.Бекжанов та қатысты. білдірді.
Төрағасы Бақытжан Əбдірайым.
«Елбасы халықтың тұрмыс (ҚРКФ Төрағасының жұмыс
Қазіргі таңда Жаңақорған шипажайында 218 қызметкер жағдайын жақсарту туралы міндет сапары туралы толығырақ
еңбек етеді. Ұжымда көп балалы 50 ана бар болса, оның қойып отырғандықтан, кəсіподақ 2-бетте)
ішінде 9-ы жалғыз басты ана. Солардың бірі шипажай бұл мəселені қатаң қадағалайды.
мейірбикесі, көп балалы ана Ұлбике Өмірзақова: «Мен
осында жұмыс жасағаныма 37 жыл болды. Қиыншылық
кездерінен бастап, қазіргі өркендеу кезеңіне дейін жақ-
сы білеміз. Бүгінде ұжымда жастар қатары артып келеді.
Олар елімізге танымал, ахуалы тұрақты шипажайда еңбек
ететінін мақтан тұтады. Шипажай басшылығына, кəсіп-
одаққа көп балалы аналарға қолдау жасағаны үшін алғы-
сымызды білдіреміз» - деді.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ПРЕДЛОЖИЛО
УЧРЕДИТЬ НОВЫЙ ПРАЗДНИК В КАЗАХСТАНЕ

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ

В Казахстане собираются уч- рится в проекте постановления. социальном партнёрстве и защи- Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно, начиная с 2009
редить новый профессиональный Изменения Минтруда вносит те трудовых прав работников, а года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в
праздник – День профсоюзов. также для повышения значимо- специальной резолюции. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля
по поручению премьер-министра сти деятельности профсоюзов и — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в
«Дополнить перечень празд- Казахстана Бакытжана Сагинта- формирования уважительного марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития
ничных дат в Республике Ка- ева для признания важной роли отношения к трудовым тради- современного общества.
захстан, утверждённый поста- профсоюзов и придания нового циям предлагаем учредить День
новлением Правительства от 31 импульса развитию профсоюзно- профессиональных союзов Ка-
октября 2017 года, пунктом 34-1 го движения Казахстана. захстана», – говорится в обосно-
следующего содержания: День вании проекта.
профессиональных союзов Ка- «Учитывая вклад профсоюзов
захстана – 10 октября», – гово- в развитие социально-трудовых
отношений, признавая заслуги в

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 7 (1259) 22/02/2019

ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІКТІҢ ӘЛЕУЕТІ АРТАДЫ

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы Б.Ж.Әбдірайым
Қызылорда және Түркістан облыстарында жұмыс сапарымен болып, Ынтымақтастық
туралы Меморандумдарға қол қойды. Салалық кәсіподақ жетекшілері және еңбек
ұжымдарымен кездесіп, халықтың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсарту, еңбек
заңдылықтары мен қауіпсіздігін сақтау мәселелері бойынша кең әңгіме қозғады.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ, ҰСЫНЫСТАР ЕСКЕРУСІЗ КӘСІПОДАҚ Кездесу барысында жұмыс берушілер
СОЗДАЕМ НАСТОЯЩЕЕ ҚАЛМАЙДЫ мен жұмыскерлер арасындағы еңбек-
ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ әлеум­ еттік қатынастары мәселелері
Хочу поделиться некоторыми мыслями после не- Федерация Төрағасы Қызылорда талқыланды.
давней встречи с молодежными лидерами. облыс­тық кәсіподақтар орталығын- ЕҢБЕК ҚҰҚЫН ҚОРҒАЙДЫ
да облыст­ ық салалық және жергілікті Алдымен «ҚуатАмлонМұнай» БК
Молодежь – это будущее любой организации, это кәсіп­одақ ұйымдарының төрағаларымен ҚРКФ Төрағасы Б.Ж.Әбдірайым «Қы- ЖШС-нің Бас директорының орынбаса-
новые идеи и свежие силы. Молодёжная политика де кездесті. Қазіргі таңда облыстың ау- зылорда автобус паркі» жауапкершілігі ры Жанг Лимин мұнай компаниясының
профсоюзов основана на возможности самих моло- мақтық кәсіпо­ дақтар бірлестігі 11 сала- шектеулі серіктестігіне барып, еңбек еңбек жағдайы туралы баяндап берді.
дых людей, объединившись в профсоюзы, заняться лық, 1017 кәсіп­одақ ұйымдарын, 93 723 ұжымымен кездесті. Оның айтуынша, бүгінгі күні компания-
решением молодёжных проблем. кәсіподақ мүшелерін біріктіреді. Кездесу- да барлығы 570 адам еңбек етеді. Соңғы
де кәсіпо­ дақ жетекшілері еңбек жағдай- «Қызылорда автобус паркі» 2017 жылдары мұнай өндіру көлемінің азаюы-
Надо откровенно сказать, что мы сейчас сталки- ын жақсарту, жалақыны көтеру, Еңбек жылы наурыз айында іске қосылған. на байланысты қаржы дағдарысы орын
ваемся с некоторыми трудностями. Меняется мир, кодексіндегі ұжымдық шарттың кейбір Өндірістік нысанда 200 үлкен автобус алған. Қазіргі таңдағы ахуалды орта-
трудовые отношения изменились, меняются отно- ережелеріне өзгерістер енгізу мәселесіне қала тұрғындарына қызмет жасайды. ша деңгейде екенін айта келе, барлық
шения между людьми. қатысты ұсыныстарын айтты. Мекемеде барлығы 600 адам еңбек етеді. қиыншылықтарға қарамастан 2018 жылы
жұмысшылардың жалақысын өсірген.
Традиционный профсоюзный подход к молодеж- Бұл кездесуде кәсіподақ ұйымдарының «Қызылорда автобус паркі» ЖШС Атап айтқанда «Қоныс» және «Бектас»
ной проблематике не всегда учитывает особенности көп балалы аналарға да ерекше назар ау- қыз­меткерлерінің жергілікті кәсіподағы кенішіндегі мұнайшылардың жалақысын
жизни и труда современной молодежи. дару керектігі айтылды. «Үкіметтің жасап «YNTYMAQ» орта және кіші бизнес 15 пайызға және Қызылорда, Алматы
жатқан шараларынан қалыспай әлеумет- жұмыскерлерінің Қазақстандық сала- және Астана қаласындағы кеңселеріндегі
Сегодня у молодежи превалируют личностные тік қолдау жасауымыз керек. Көп балалы лық кәсіподағының облыстық филиалы қызметкерлердің жалақысын 7 пайызға
ценности, значительная часть юношей и девушек не аналар мен олардың балаларына кәсіп­ құрамына кірген. 2018 жылдың жел- көтерген. Одан басқа отбасында қиын
состоит в профсоюзе, проявляет отсутствие интереса одаққа қарасты шипажайлар мен балалар тоқсан айында ұжымдық шарттарына жағдайларға душар болған жұмысшы-
к профсоюзной работе. Большинство молодежи мало демалыс орындарына жеңілдетілген, тіпті толықтырулар мен өзгерістер енгізіп, ларға, жаңа туған балаға, т.б жағдай-
информирована о роли профсоюзов в социальной тегін жолдамалар берілуі керек. Республи- нәтижесінде жұмысшыларға әлеуметтік ларда әлеуметтік көмектер беріп келеді.
защите работников, безразлично относится к про- калық үш жақты келісімге осындай жұ- жеңілдіктер, соның ішінде жалақылары «Кәсіпо­ дақ ұжым мен басшылықты
фсоюзной деятельности. Многие из них уверены в мыс бағытын енгізген жөн» деген ұсыныс өсіп, денсаулықтарын жақсартуға ши- байланыст­ ыратын көпір сияқты. Біз
том, что профсоюзы архаичны, а их существование айтты Қазақстандық салалық білім және пажайларға жолдамалар, материалдық
стало достоянием истории. көмектер беріле бастаған. Кәсіподақтың
көмегін сезінген жұмысшылардың
В этих условиях возникает необходимость изме-
нения подходов в работе профсоюзов с молодежью. ғылым қызметкерлері кәсіподағының Қы- саны артып келеді. Бүгінде кәсіподақ кәсіподақты осы уақытқа дейін де қолдап
зылорда облыстық ұйымының төрайымы құрамындағы жұмысшылар 304 адамға келеміз, алдағы уақытта да қолдаймыз»,-
Сегодня нужно определиться и конкретно дать Райкүл Байназарова. жеткен. деп Жанг Лимин атап өтті.
сигнал нашему обществу, молодежи, чем они будут
заниматься. Нам надо, в том числе органам власти, «Тағы бір әңгіме өзегі болған тақырып Автопарк директоры Нұржан Ахатов Бірақ бір жыл бұрын құрылған
не боясь, честно и откровенно сказать, какой властью – студенттердің кәсіподағы. Мәселен, серіктестіктің қазіргі тыныс-тіршілі- «ҚуатАмлонМұнай» БК ЖШС қызмет-
мы сможем наделить сегодня молодежь, в чем они Қорқыт ата университетіндегі студент- гін айта келе, жұмысшылардың еңбек керлерінің жергілікті кәсіподағы» мен
могут быть полезными обществу, государству, в чем тер кәсіподағының 5421 мүшесі болған. жағдайын жақсарту бағытында жұмыс­ компания басшылығы арасында әзір-
мы их будем поддерживать. Соның ішінде шәкіртақы алатын 800 тардың жалғасатынын жеткізді. ге әлеуметтік серіктестік жағдайында
студенттен ғана жарнапұл алынды. Об­ жұмыс жасау өз деңгейіне жете қойған
Это – вопрос социальной справедливости и по- лыст­ ық прокуратура шәкіртақыдан кәсіп­ Б.Әбдірайым: «Кәсіподақ ең алдымен жоқ. Аталған кәсіподақтың төрағасы
строения будущего для самого профсоюзного движе- одаққа аударылатын бір пайыз жарнапұл жұмысшылардың заңды еңбек құқығын А. Сарбалақов мәлімдегендей: «Алға­
ния. От того, какую позицию занимает профсоюз по заңсыз деп ұйымның жұмысын тоқтатқан. қорғайды. Егер кәсіпорында әлеуметтік шын­да кәсіподаққа 380 адам кірген.
отношению к молодым, зависит успех в процессе их Шын мәнісінде жиналған жарнапұл 100 жеңілдіктер мен кепілдіктер көзделген Кейін бір айдан соң олардың тең жар-
адаптации, вхождения в коллектив, в умении вести пайыз студенттердің мәдени-көпшілік келісімдер, ұжымдық шарттары және тысы шығып кеткен. Кездесуде сөз алған
диалог с работодателем. шараларына кәсіподақ комитетінің кәсіподағы болса, әр жұмысшының мұнайшы жұмысшылар бұл жағдайды
шешімімен жұмсалып келген. Бұл бірін- құқығы қорғалып, оның еңбек жағдайы «сырт» жақтан қысым көрсеткен фак-
Профсоюз должен стать инструментом, с помощью ші кезекте студенттердің басын қосатын, жақ­сарып, отбасының әлеуметтік жағ­ торлардың ықпалынан» дейді. Кәсіподақ
которого они могут достигать каких-то целей, решать көпшілік жұмыстарға жұмылдыратын дайы артады. Сонда ғана жұмысшының пен компания басшылығының етене ара-
свои проблемы. Каждый молодой человек должен бірден-бір қоғамдық ұйым еді. Сондықтан кәсіпо­ даққа сенім артады», - деп атап өтті. ласуына кедергілер жасалған.
получать достаточный объем социальной поддержки, студенттердің кәсіподағын қайтадан қал-
который включает в себя достойную заработную пына келтіруді сұраймыз» - деді Райкүл БАЙЛАНЫС БЕРІК БОЛСА... Мән-жайды тыңдаған ҚРКФ Төраға-
плату, образование, жилье, социальное страхование. Байназарова. сы Бақытжан Әбдірайым қорыта келе:
Кәсіподақтар федерациясының «Компания басшылығы мен кәсіподағы
Необходимо существенно повысить значимость Бұл туралы Кәсіподақтар федерациясы- Төрағасы Бақытжан Әбдірайымның арасындағы жұмысты жүйелендіру-
профсоюзов для молодого поколения, усилить их ның Төрағасы өз ойын білдірді. «Студент Қызылорда облысындағы жұмыс сапары ге, еңбек кодексінің заңдылықтарын
роль в защите социально-трудовых прав и интересов жастардың кәсіподағын қалпына келтіру «ҚуатАмлонМұнай» біріккен кәсіпоры- сақтауға ұсыныстар жасауға, жаңа
юношей и девушек, обеспечить необходимые условия жайлы әңгіме айтылып жүр. Бұл мәсе- ны жауапкершілігі шектеулі серіктесті- кәсіподақтың қызметін жандандыруға
для самореализации молодых людей. лені біз жақсы білеміз. Үкіметке ұсыны- гінде жалғасты. Мұнай компаниясының жергілікті, салалық кәсіподақ маманда-
сымызды жеткіздік. Мұны шешу үшін басшылары мен кәсіподақ белсенділері рының кеңесін алуға, жұмысшылардың
Очень важно создание нового качества восприятия, заңға өзгерістер енгізу қажет. Кәсіподаққа жиналған кездесуде Федерация Төраға- мүддесін қорғайтын өзекті мәселелерді
создания нового имиджа молодого работника, их уча- кез келген адам – зейнеткер де, жастар сы кәсіподақ ұйымы жұмыстарының екі жақты шешу үшін тығыз байланыста
стия в социальной жизни. Профсоюзная молодежь да, жұмыссыздар да мүше бола алады. қағидаттары мен ерекшеліктері жайлы болып ортақ мәмілеге келуге шақырды».
и их лидеры, должны стать центром притяжения Сондықтан бұл мәселенің шешілуін қатаң сөз қозғады.
для остальных сверстников, примером активного, қадағалаймыз», - деді Б.Әбдірайым. Қайрат СҰЛТАНАЛИН
серьезного участия в жизни страны, чтобы за ними
пошли остальные молодые люди.

Всем этим и решением других вопросов будут
заниматься молодежные советы профсоюзов в об-
новленном формате.

Сегодня, как и во все времена, трудовая молодежь
– это движущая сила, энергия, люди с новыми идея-
ми, новым взглядом. Трудовая молодежь – будущее
страны, и это будущее надо строить уже сегодня.

Сатыбалды ДАУЛЕТАЛИН,
Заместитель Председателя ФПРК

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 3

№ 7 (1259) 22/02/2019

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ФПРК ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
С ШАХТЕРАМИ РЕГРЕССНИКАМИ – ЗАЛОГ УСПЕХА

15 февраля 2019 года в Федерации про- увеличенному среднему заработку, а также апреля 2015 года «О внесении изменений и Юбилей Компании совпал с историческим знако-
фсоюзов РК состоялась рабочая встреча применения конституционного принципа дополнений в некоторые законодательные вым событием 55- летием г. Актау. Становление и
руководства ФПРК с шахтерами регресс- «закон обратной силы не имеет». акты Республики Казахстан по вопросам развитие АО «Каскор - Транссервис» происходило
никами по вопросам ущемления их прав при страхования и исламского финансирования» на фоне зарождения города. От одного локомотива к
возмещении причиненного вреда здоровью Справочно: На протяжении трех лет в (далее – Закон). крупному предприятию – такой закономерный путь
на производстве. Федерацию профсоюзов Республики Ка- Компании.
захстан поступают обращения от членов В отличие от ранее действующей системы
На встрече были обсуждены вопросы рабочей группы инвалидов-регрессников новая система возмещения вреда, введенная Это стало возможным благодаря самоотвержен-
по дальнейшему решению вышеуказан- Карагандинской области по ущемления их Законом предусматривает: ному труду нескольких поколений работников АО
ных вопросов. Стороны договорились, что прав в вопросах возмещения причинённого «Каскор - Транссервис». Каждое достижение – это
необходимо подготовить письмо в Мини- вреда здоровью на производстве. — осуществление возмещения вреда ра- результат профессионализма и целеустремленности
стерство труда и социальной защиты на- ботнику в связи с установлением ему степени каждого работника.
селения с конкретными предложениями в Федерация направила письмо в Прави- утраты профессиональной трудоспособности
части снятия ограничения по возрасту при тельство РК для рассмотрения данного от 5 до 29% работодателем; Руководством Компании уделяется значительное
осуществлении выплат работникам, постра- вопроса и принятия мер по внесению из- внимание развитию социального партнерства, уча-
давшим на производстве, возврата нормы в менений и дополнений в законодательные — осуществление возмещения вреда в ча- стию и заботе молодежи, во благо Человека труда.
Гражданский кодекс РК в части перерасчета акты по вопросам выплаты возмещения сти утраченного заработка лишь до дости- Силами и средствами предприятия построен спорт-
работодателем сумм возмещения утраченно- ущерба, пострадавшим на производстве. жения пострадавшим пенсионного возраста; комплекс «Melovoy», оснащенный современным
го заработка, определяемых в процентах к спортивным оборудованием и инвентарем, ставший
Данный вопрос связан с принятием За- — осуществление страховых выплат за излюбленным местом отдыха и занятий горожан.
кона Республики Казахстан №311-V от 27 вычетом социальной выплаты из государ-
ственного фонда социального страхования;

— учет размера среднемесячного зара-
ботка, при расчете подлежащего возмеще-
нию страховой организацией утраченного
заработка, не более десятикратного размера
минимальной заработной платы.

В связи с переходом на новую систему
возм­ ещения вреда, причиненного жизни и
здоровью работника, определенным группам
пострадавших на производстве работников
выплаты от страховых организаций были
уменьшены либо прекращены, также в на-
рушение законодательства возмещения вреда
не были произведены работодателями.

БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан- ҚР Білім және ғылым министрлігінің лерді қабылдау бойынша енгізілген өзгеріс­ Тесное сотрудничество с профильными Вузами
дықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен мектепке дейінгі және орта білім департа- терге тоқсталса, аталмыш министрліктің и учебными заведениями страны по привлечению
тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауын ментінің бас сарапшысы Бибі Қажымол- техникалық және кәсіптік білім беру депар- их выпускников обеспечивает надежный кадровый
жүзеге асыру мақсатында және Қазақстан- дақызы «Педагог мәртебесі туралы» Заң таменті басқармасының басшысы Қаламқас потенциал. 161 работник или чуть более 36 процен-
дық білім және ғылым қызметкерлері са- жобасының негізгі баптарына тоқталды. Ал Алғазинова кәсіптік және техникалық білім тов коллектива составляют молодежь. Предприятие
лалық кәсіптік одағы, Қазақстан Республи- Қазақстандық білім және ғылым қызмет- беру жүйесіндегі жаңашылдықтар төңіре- полностью укомплектовано молодыми, знающими
касы Білім және ғылым министрлігі және керлері салалық кәсіподағы төрағасының гінде өз ойларымен бөлісті. свое дело специалистами.
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы орынбасары А.Мұқашева Заң жобасына ұс-
арасында жасалған үшжақты әлеуметтік таздардың әлеуметтік кепілдіктері бойынша Семинар бағдарламасына сәйкес өткен Намечены большие цели перед коллективом по
әріптестік туралы салалық келісім аясында енгізілген өзгерістерге қатысты түсіндірме секциялық отырыстар барысында техника- достижению современного уровня культуры произ-
жұмыс тобы құрылып, мұғалімнің беделін жұмыстарын жүргізді. лық және кәсіптік білім беру ұйымдарының водства, что предполагает внедрение прогрессивной
арттыруға бағытталған «Педагог мәртебесі қаржы-шаруашылық қызметі, еңбек қатына- техники и технологий, научной организации труда,
туралы» заң жобасын түсіндіру жұмыстары «Бүгінгі білім саласындағы қызметкер- старын реттеудегі әлеуметтік әріптестіктің обеспечение работников надлежащими бытовыми
респуб­ликаның әр аймақтарында жүргізілу- лердің еңбекақыларына қосылатын үсте- рөлі туралы сөз қозғалды. условиями труда, повышение профессионального
де. Осындай шараның бірі Алматы облысы мақы базалық лауазымдық жалақыға бай- мастерства работающих, обеспечение безопасности
Қапшағай қаласында да ұйымдастырылды. ланысты төленеді, ал оның мөлшері небәрі Пікір алмасу форматында өткен шара и охраны труда.
19 ақпан күні «Білім саласындағы жаңашыл- 17697 теңгені құрайды. Салалық кәсіподақ барысында білім саласына қатысты өзекті
дықтар» тақырыбында өткен республикалық базалық лауазымдық жалақыны минималды мәселелер қозғалып, қатысушылар сұрақта- Профсоюзная организация вносит свою лепту,
семинар-кеңестің жұмысына Қазақстандық жалақыға теңестіруді ұсынып отыр. Егер рына толыққанды жауап алды. обеспечивая надежный морально-психологический
білім және ғылым қызметкерлері салалық бұл ұсыныс жүзеге асса, педагог қызмет- климат и добиваясь организованности, дисциплины,
кәсіподағы төрағасының орынбасары керлердің еңбекақыларына қосылатын Алматы облысы білім басқармасы басшы- трудовой и творческой активности работников.
А.Мұқашева, бас маманы Р.Қыдырбаева, үстемақылардың көлемі едіәуір көтерілер сының орынбасары Гүлсара Исағұлованың
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым еді», - деді өз сөзінде Айгүл Мақсатқызы. төрағалығымен өткен семинарға аудандық, Отрадно отметить, что в знак особого внимания
министрлігінің өкілдері Б.Әбілкәрімова, қалалық кәсіподақ комитеттерінің төрағала- председатель профсоюза ОО «Каскор-Транссервис»
Н.Дидарбекова, Қ.Алғазинова қатысып, Сонымен қатар, ҚР Білім және ғылым ры, аудандық, қалалық білім бөлімдерінің, Ниязбеков Момынжан Назарбаевич награжден за
білім саласындағы жаңашылдықтарға тоқта- министрлігінің жоғары және жоғары оқу мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің непрерывную, многолетнюю трудовую деятельность
лып, өзекті мәселелерді талқылады. орнынан кейінгі білім департаментінің басшылары, арнаулы оқу орындары мен и вклад, внесенный в развитие профсоюзного движе-
бас сарапшысы Наужан Дидарбекова 2019 орта мектеп директорлары барлығы 260 ния в стране нагрудным знаком Федерации профсо-
жылы жоғарғы оқу орындарына білімгер- ұстаз қатысты. юзов РК «Кәсіподаққа еңбегі сіңірген үшін».

Алматы облысы

ВСТРЕЧА С НЕФТЯНИКАМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ЦЕХКОМОВ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС

15 февраля текущего года на месторожде- модернизации и решений IV съезда КАЗМУ- коллективный договор» премии «Парыз» по новых работников. В настоящее время все эти
нии Каражанбас Мангистауской области НАЙГАЗПРОФ в свете Послания Президента итогам 2018 года. проблемные вопросы создают определенную
состоялась встреча председателя Обще- страны народу Казахстана от 05 октября 2018 социальную напряженность в трудовых кол-
ственного объединения «Казахстанский года и «5 социальных инициатив». Участники встречи обменялись мнениями лективах, так как ежегодно десятки ветеранов
отраслевой профессиоанльный союз не- и позициями по дальнейшей модернизации труда уходят на заслуженный отдых, а вместо
фтегазового комплекса» (далее - КАЗМУ- Сегодня в рядах локального профсоюза АО профсоюзной деятельности, повышению них никого не принимают.
НАЙГАЗПРОФ), члена Исполкома Феде- «Каражанбасмунай» насчитывается более роли первичных и цеховых организаций в
рации профсоюзов РК Султана Калиева с двух тысяч работников, только за последние укреплении социального партнерства и кол- На встрече приняли участие Айтбай Ку-
председателями и профактивом первичных полгода в профсоюзные ряды вступили более лективно-договорных отношений, улучше- жухов, председатель локального профсо-
и цеховых организаций локального профсо- 400 новых членов профсоюза, рост числен- нии условий безопасности и охраны труда, юза работников АО «Каражанбасмунай»,
юза АО «Каражанбасмунай». ности профсоюза составил 25%. Подписан- сохранении стабильности в трудовом кол- заместитель председателя профсоюзного
ный в конце прошлого года Коллективный лективе, устойчивом развитии производства. комитета Сембек Айдаров, старший инже-
В ходе встречи Председатель КАЗМУ- договор в АО «Каражанбасмунай» на 2019- нер-технолог лаборатории дефектоскопии,
НАЙГАЗПРОФ Султан Калиев проинфор- 2021 годы был признан одним из лучших в Члены профсоюза, нефтяники АО «Кара- начальники производственных подразделе-
мировал членов профсоюза о деятельности республике, а компания «Каражанбасмунай» жанбасмунай» отметили актуальность реше- ний и цехов, представители служб безопас-
центральных выборных органов отраслевого стал победителем среди крупных субъектов ния вопросов относительно запрета заемного ности и охраны труда.
объединения по реализации Дорожной карты предпринимательства в номинации «Лучший труда, «аутсорсинга», отмены «моратория»
в системе АО НК «КазМунайГаз» на прием

4 САЛА ТЫНЫСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 7 (1259) 22/02/2019

СЕРПІН БЕРЕТІН – «SENIM»

Ақ халатты, абзал жандар басы органдарды өгейсітпей, «бір жаға- рымен кездесіп, еңбек заңнама- «Денсаулық сақтау жүйесі қызмет- лалық Кәсіподақтар Орталығының
ауырып, балтыры сыздағандардың дан бас, бір жеңнен қол шығаруға» сы талаптарын сақтау бағытында керлерінің салалық кәсіптік одағы» төраға орынбасары, ҚРКФ «Келе-
бабын тауып, күні-түні еңбек етіп, пейілді. Тілге тиек ете кетсек, Ба- түсіндіру жұмыстарын жүргізуге РҚБ БҚО филиалының бастауыш шек» Жастар Кеңесінің төрағасы
науқастарды ажалдан арашалап тыс Қазақстан облыстық денсаулық атсалыстық. ұйымдарының техникалық инспек- Күнәділов Төлеген және ҚРКФ
қалатындары ақиқат. Дегенмен сақтау басқармасы мен «SENIM» торлары, «Ұлттық сараптау және әлеу­меттік-экономикалық қатынас­
дәрігерлердің мұң-мұқтажы да денсаулық сақтау жұмыскерлерінің 2018 жылдың қыркүйек айында сертификаттау орталығы» БҚОФ, тар және әлеуметтік әріптестік жө­
шаш-етектен, тіпті өзінің денсау- салалық кәсіптік одағы және ҚР- Қазақстан Республикасы Кәсіп­ «Жайықжылуқуат» АҚ, «Су Арна- ніндегі комитетінің сектор меңге-
лығына, еңбек жағдайын реттеуге ның Ұлттық денсаулық сақтау пала- одақт­ ар Федерациясының ұйымдас­ сы» ЖШС, «Орал политехникалық рушісі Жұмаш Нұрлыбек жүргізді.
қарайлайтын мүмкіндік таппай жа- тасы әлеуметтік серіктестікті нығай- тыруымен және Жамбыл облысы колледжі» МКҚК, «Қарашығанақ
тады. Осыған байланысты былтыр­ ту мақсатында 2018-2019 жылдарға әкімдігінің қолдауымен Меркі ау- Петролеум Оперейтинг Б. В.», «Ба- Семинар барысында қатысушы-
ғы сәуір айынан бермен «SENIM» арналған өңірлік келісім жасады. даны, Меркі ауылындағы «Меркі» тыс Қазақстан облысы еңбек инс­ лар жастардың белсенділігін арт-
денсаулық сақтау жұмыскерлерінің Үшжақты келісім аясында еңбек шипажайында еңбек жастарының пекциясы бойынша басқармасы», тыру, көшбасшылық қасиеттерін
салалық кәсіптік одағы» респуб­ қатынасына қатысты шиеленісті республикалық форумы өтті. Фо- өкілдері қатысты. ұштау бағыттары, сондай ақ эво-
ликалық қоғамдық бірлестігі игі жағдайларды реттеу, жұмыспен румға еліміздің әрбір өңірінен 56 люциялық даму жолында ұлттық
істерге ұйытқы болуға білек сыбана қамту мәселелерін шешу көздел- жас мамандар келді. Форумда кәсіп- Форум барысында еңбек қауіпсіз­ кодты сақтау және рухани жаңғыру
кіріскенін айтқым келеді. Аталған ген. Әсіресе, жас мамандарға бос керлер арасында кәсіподақ ұйы­ дігі және еңбекті қорғау жөніндегі жолдары туралы ақпараттар алды.
бірлестік 2018 жылдың 24 сәуірінде жұмыс орындарын ұсыну, олардың мын құру, жұмыс беруші мен жұ- өндірістік кеңестер мен техникалық Сонымен қатар, кәсіподақ рөлі, со-
Қазақстан Республикасының Әділет әлеуметтік жағдайын назар аудару мысшының арасындағы құқықтық инспекторлардың жұмысы, қыз- ның ішінде кәсіподақтарды жаңғыр­
органында заңды түрде тіркелген. – бүгінгі таңда көпті алаңдататын қатынасты нығайту тәжірибесін меткерлердің қауіпсіздігін қамта- ту жолындағы жастардың үлесі
Бүгінде «SENIM» денсаулық сақтау мәселе екені анық. Сонымен қатар, жас мамандарға үйрету, олардың масыз туралы мәселелер қозғалды. тақырыптары қозғалды. Семинар
жұмыскерлерінің салалық кәсіптік «Батыс Қазақстан кәсіптік одақтар біліктілігін арттыру мәселелері қа- «SENIM» денсаулық сақтау жұмыс­ кәсіподақтың дамуына үлкен серпін
одағы» РҚБ-ның елімізде 17 фили- орталығы» аумақтық кәсіптік ралды. Аталған форумға «SENIM» керлерінің салалық кәсіптік одағы берді және де кәсіподақтың жастары
алы бар. Оның ішінде Батыс Қа- одақтар бірлестігімен тығыз байла- денсаулық сақтау жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті үшін ынталандырушы болды.
зақстан бойынша бірлестіктің фи- ныста қызмет ете отырып, қос тарап салалық кәсіптік одағы» Республи- қорғау, өндірістік жарақаттанудың
лиалы өткен жылдың 28 мамырында облыс бойынша еңбек заңнамасы калық қоғамдық бірлестігінің ма- алдын алу жөнінде іс-шараларды «SENIM» денсаулық сақтау жұ-
әділет құрылымына тіркелген. талаптарын сақтауға қатысты кон- мандарыда қатысты. Форумның не- одан әрі жүргізіп отырады. мыскерлерінің салалық кәсіптік
сультациялық кеңес беруді жүйелі гізгі мақсаты - жұмысшы кәсіптерін одағы медицина саласындағы жас
«SENIM» денсаулық сақтау жұ- ұйымдастыру, кәсіптік одақ маман- өзектендіру, қоғамның материалдық 2018 жылдың қараша айында мамандарды кәсіподаққа мейлінше
мыскерлерінің салалық кәсіптік дарын іріктеу және оқыту, баста- игіліктерін қамтамасыз ететін Еңбек ҚР Кәсіподақтар федерациясының көбірек тартып, оларды қамқорлап,
одағы заман талабына сай ашық­ уыш ұйымдарға ұжымдық келіссөз адамының беделін арттыру. Оқыту, зерттеу және дауларды рет- кәсіби біліктілігін көтеруге баса на-
тыққа, басқару жүйесінде демо- жүргізу және келісімшарт жасау, теу орталығымен бірлесіп кәсіп­ зар аударады. Жастар – біздің бола-
кратиялық қағидаттарды ескеруге, жұмыс орнындарында туындаған 2018 жылдың қараша айында одақ қозғалысында көшбасшылық шағымыз. Қазіргі уақытта «SENIM»
кәсіподақ мүшелерінің мүддесін дау-жанжалдарды реттеу бағытын- еңбек қауіпсіздігінің негізгі бағыт- қасиетті дамыту үшін «Кәсіподақ денсаулық сақтау жұмыскерлерінің
қорғауға мейлінше көңіл бөліп да келісімге келді. Оған қоса, сала тарын түсіндіру, өндірістегі қызмет- көшбасшысының имиджі және салалық кәсіптік одағы» Республи-
отыр. Біріншіден, кәсіподақ органы- мамандарына құқықтық және әлеу- керлердің қауіпсіздігін қамтамасыз кәсіподақ ұйымын құрудың қағи- калық қоғамдық бірлестігінің БҚО-
на төрағалық ету бес жыл мерзімге меттік қолдау көрсету мақсатында ету және техникалық инспекторлар- даттары. Инновациялық техноло- дағы филиалына 9357 адам мүше.
шектелді және қайта сайлануға бол- «Қазақстан Республикасы денсау- дың жұмысын жетілдіру мақсатын- гиялар және кәсіподақ қозғалысы- Медицина саласындағы 29 мекеме
майды. Екіншіден, кәсіподақтың лық сақтау министрлігі Қоғамдық да БҚО-да еңбекті қорғау жөніндегі на жастардың белсенді қатысуы» ұжымымен келісімшарт жасастық.
бастауыш ұйымдарының өзіне тү­ денсаулық сақтау комитетінің Батыс техникалық инспекторлардың фо- тақырыбында семинар ұйымдастыр­ Кәсіподақ заңнамалық тұрғыда ке-
сетін мүшелік жарнасының пайызы Қазақстан облысы қоғамдық Ден- румы өтті. Форумға БҚО Кәсіподақ ды. Оған «SENIM» кәсіподақтың шенді іс-шаралар жүргізіп отырады.
ұлғайтылды. Үшіншіден, бақылау-­ саулық сақтау департаменті» және орталығының өкілдері, облыстық бастауыш ұйымдарының жас өкіл- Бұл бағытта жұмыстар жалғасады.
ревизиялық комиссияның ықпалы Батыс Қазақстан облысы «Орта кәсіподақтар өкілдері, «SENIM дері қатысты. Оқытуды Астана қа- Бізге «SENIM» артыңыздар.
күшейтілді, қаржылық есеп айыры- медицина қызметкерлері одағы»
су қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қоғамдық бірлестігімен бірлесіп
бойынша ашық түрде жүреді. жұмыс жасаудамыз.

«SENIM» кәсіптік одақ мүше- Әрине, екіжақты немесе үшжақты
лерінің сенімін ақтайтынына толық келісім аясында құжаттарға қол қой-
кепілдік бар. Ең бастысы, медицина ып қана қоймай, «SENIM» кәсіптік
саласы қызметкерлерінің әлеумет- одақ ұйымы жарғылық міндеттер-
тік жағдайын жақсарту, ұжымдық ге сай республикалық және өңірлік
және жекелей құқықтарын қорғауда деңгейде ұйымдастырылған шара-
олардың атынан тікелей өкілеттік ларға белсене қатысуда. Мәселен,
ету басты назарда ұсталынады. былтыр «Еңбек шартын жасаңыз»
Сондай-ақ өндірістік орындарда республикалық акциясы аясында
еңбек қауіпсіздігінің сақталуына жұмыс берушілер мен шағын және
басымдық беріледі. «SENIM» бұл орта бизнес өкілдері, мемлекеттік
бағытта кешенді шаралар қабыл- құрылымдар мен кәсіподақ қызмет-
дауға даяр. Яғни, біздің қоғамдық керлерінің қатысуымен облысымыз­
бірлестік – әлеуметтік серіктестікті да форум ұйымдастырылды. Акция
нығайту, іскерлік бағытта кездесу барысында түрлі мекеме ұжымда-
ұйымдастыру, диалог орнатуда өзге

КӘСІПОДАҚ ЖАСТАРЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ

2019 жыл Елбасымыздың бастамасымен Б.Атауов пен «Келешек» жастар ісі бойынша жұмыс жоспарын бекіту бойынша мәселелер іс-шаралардан нақты істерге көшу туралы
«Жастар жылы» деп жарияланды. Еліміздің кеңесінің төрайымы А.Жақсығалиева және талқыланды. пікірлерін ашық ортаға салды.
қозғаушы күші жастар болса, бұл елдегі облысымыздың кәсіподақ салаларының
жастар үшін бір серпіліс, жаңа мүмкіндік жастары қатысты. Кеңес мүшелері ұсынылған жоспарды Жоспарға енгізілген істердің арасында
болып отыр. талқылау барысында белсенділік танытып, ерекше қолдауға ие болған ұсыныстар келе-
Кеңестің күн тәртібінде облыстағы кәсіп­ жоспар бойынша өз ойларымен бөлісті. сідей: кәсіподақ мүшелерінің, соның ішінде
Бүгінгі таңда жастарымызды «Жастар одақ жастарының қозғалысын жандандыру, Жастар жарияланған жыл аясында конфе- жастардың әлеуметтік жағдайын қамтама-
жылын» қалай түсінеміз? Жастар жылы Кеңес құрамын және Кеңестің 2019 жылға ренция, форум, флешмоб форматындағы сыз ету мақсатында РФ Мәскеу қаласындағы
мақсатымыз бен жоспарымыз қандай? Жыл тәжірибеге сүйеніп, кәсіподақ мүшелері үшін
аясында қандай өзекті мәселелер мен түйт- «Әлеуметтік карта» дайындап, іске қосу,
кілдерге аса көңіл бөлуіміз қажет? Біз осы кеңес мүшелері арасында кітап оқуды наси-
жыл шеңберінде қандай нақты істер атқара хаттау мақсатында облыс көлемінде дамыған
аламыз? Біз осы мүмкіндікті пайдаланып өз @bookdating_aqjaiyk жобасына кеңес мүше-
елімізге не бере аламыз?» деген сұрақтар лерін қосу; «Қауіпсіз еңбек» бағдарламасы-
мазалап отырғаны жасырын емес. ның аясында «Еңбек сақшысы» жобасын
жүзеге асыру, «Plogging» экологиялық акци-
Аталған сұрақтарға жауап беріп, мақ- ясына белсенді қатысу, кәсіподақ жастарын
сат, жоспарларымызды айқындау үшін 14 «Жастар Отанға» жастар лагеріне қатысты-
ақпанда БҚО Кәсіподақтар орталығы жа- ру, кәсіподақ жастары арасында «Еңбек ада-
нындағы «Келешек» жастар ісі бойынша мы» атты бал өткізу, жыл қорытындысында
кеңесінің жаңа 2019 жылдағы алғашқы кәсіподақ жастары арасында «Үздік еңбек
отырысы өтті. адамы» сыйлығын табыстау.

Кеңес отырысының жұмысына БҚО Батыс Қазақстан облысы
Кәсіпо­ дақтар орталығы төрағасының м.а.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ЛИЧНОСТЬ 5

№ 7 (1259) 22/02/2019

СТРАНИЦА ПАМЯТИ И СКОРБИ
О МОЛДАЖАНОВЕ РИЗАХМЕТЕ КУРМАНГАЗИЕВИЧЕ

24 июня 2019 года ему бы исполни- ПАМЯТИ Под руководством Молдажанова работодателя за причинение жизни и
лось 70 - лет со дня рождения. Молда- МОЛДАЖАНОВА Р.К. на заседаниях президиума и пле- здоровью работника», «О некоммер-
жанов Р.К. родился на ст. Жарма, Жар- РИЗАХМЕТА нумах ЦК профсоюза принимались и ческих организациях» и ряде других
минского района, Семипалатинской КУРМАНГАЗИЕВИЧА успешно решались важнейшие вопро- законопроектов.
области. Выпускник Московской выс- сы улучшения жилищно-бытовых ус-
шей школы профсоюзного движения Знаете, каким он парнем был... ловий работников, соблюдения правил Работая заместителем председателя
ВЦСПС по специальности: экономист Братом был, был другом, всех любил. техники безопасности, строительства ФПРК, переживал, что в Федерации
по труду. Улыбкою своей одаривал безмерно, подведомственных детских дошколь- профсоюзов не наблюдается пози-
И жестким был, ных учреждений, санаториев-профи- тивных перемен. В 2005 году решил
Он начал свою трудовую деятель- И мог спросить с пристрастием, лакториев, обеспечения рабочих спецо- принять участие в качестве альтер-
ность с 1966 года электромонтером Но тут же «извини-обидел» и все. деждой. Эти и многие другие вопросы, нативной кандидатуры на должность
13-й дистанции сигнализации и связи И слезы радости в глазах «простил» рассмотренные на заседаниях ЦК про- председателя ФПРК.
Казахской железной дороги, г. Аягуз, фсоюза, положительно сказывались на
Семипалатинской области. Величием душа его была полна, повышении трудовой дисциплины и ... Прошел съезд, но он не набрал
Но простота, любовь безмерная производительности труда, качестве необходимого количества голосов. Но
1976-1979 годы инструктор, зав. отде- В глазах светились. строительно-монтажных работ. уже само альтернативное выдвижение
лом Казахского республиканского коми- Любил он песни, сам как пел! стало нечто новым, прогрессивным яв-
тета профсоюза рабочих строительства Абай в его устах на Украине слышен был В рассмотрении и решении актуаль- лением в профсоюзном движении Ка-
и промстройматериалов. Женева, Аргентина голосу его внимали. ных социально-экономических про- захстана. Несмотря на все это, Ризеке
блем людей труда Молдажанов Р.К. ак- не унывал, держался молодцом, оста-
1979-1987 годы секретарь Казахского Он знамя профсоюза с шаныраком тивно и целенаправленно сотрудничал ваясь таким же оптимистом и простым.
республиканского комитета профсоюза С гордостью Великой несв руках- с Парламентом Республики Казахстан,
рабочих строительства и промстройма- Смотри, планета, то Родина моя, министерствами и ведомствами, объе- Он спешил, торопился жить. Не-
териалов, инструктор отдела производ- Мой Казахстан. А это Я - сын той Земли Великой! динениями работодателей Республики мало было у него интересных идей
ственной работы и заработной платы Казахстан. и замыслов.Однако не суждено было
Казсовпрофа. С какою нежностью к жене и сыну относился сбыться помыслам Ризахмет Курман-
Поделится с тобой заботами семьи Депутатской группой «Енбек» Ма- газиевича. На полном скаку, в один миг
В 1987 году, председатель Сове- Тебя спросить не позабудет жилиса Парламента РК, по созданию оборвалась его жизнь. Он ушел от нас
та Министров Казахской СССР Н.А. «Как ты? А дома как? Как сыновья и внуки?» которой он принимал активное уча- в расцвете сил. Профсоюзы республи-
Назарбаев постановлением Совета стие, в те годы была проделана значи- ки, общественность страны потеряла
Министров, утверждает его начальни- Нелепа смерть, нелепая кончина тельная работа по совершенствованию прекрасного человека, талантливого
ком управления кадров Министерства Он точно, Богом послан был. законотворческой деятельности про- организатора.Вот ужу 13 лет, как нет
монтажных и специальных работ Ка- Закончен пусть его земные фсоюзов. В частности, Молдажанов с нами Ризахмет Курмангазиевича.А
захской СССР, членом коллегии этого Закончены дела земные Р.К. участвовал в составе рабочих светлый образ Ризеке мы всегда будем
министерства. И Бог его к себе призвал. групп Мажилиса Парламента по под- хранить в своих сердцах.
Работа там важней, чем наша. готовке законопроектов РК: «О труде»,
В 1991 году на очередном съезде Там вечность. И подлой зависти, надеюсь нет. «О социальном партнерстве», «О безо- К. ЕСЕНГАЗИН
Молдажанова Р.К. избирают предсе- пасности и охране труда», «Об обяза- Председатель Профсоюза
дателем Центрального Комитета Про- Служи, родной, Вселенной тельном страховании ответственности работников строительного
фсоюза работников строительства и Ведь дар твой – служенье людям,
промышленности строительных мате- Жизнелюбвие твое. Началом было жизни вечной комплекса и ЖКХ
риалов Республики Казахстан, С 1994- Ты там востребованным будешь более, чем здесь,
2005 годы проработал заместителем Но жизни нашей там Ты не забудешь СЕГОДНЯШНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
председателя Федерации профсоюзов И наша память, наше сердца всегда с тобой. КОЛЛЕГ О Р.К. МОЛДАЖАНОВЕ
Республики Казахстан.
Со светлой памятью о тебе, САБЕРЛИНОВА Г.Е.- юрисконсульт Отраслевого профсоюза:
Он был подлинным патриотом своей ТИМОФЕЕВА Альбина, Более 5 лет моей работы в должности юриста ФПРК моим наставником
страны, все свои силы, знания и опыт был Ризахмет Курмангазиевич. Я пришла сразу после окончания Высшей школы
всецело направлял на благо работников Председатель Жамбылской областной права «Адилет». Он сыграл огромную роль в моем становлении как специалиста
отрасли. Его отличали большой прак- Организации профсоюза строителей в области социального партнерства и трудовых отношений.
тический опыт, профессионализм, це- Он был очень требователен, но в любую минуту был готов прийти на помощь.
леустремленность, скромность и спра-
ведливость. ПАЛЮК Н.Г. председатель профкома АлматыИнжСтрой:
- «Я запомнила его как умного, доброго, интеллигентного человека, профес-
Ризахмет Курмангазиевич принимал сионала своего дела».
активное участие в работе Научно-экс-
пертного совета Межпарламентской УТЕУЛИЕВ Е.К. председатель Атырауского филиала:
Ассамблеи Евразийского экономиче- - «Это был высококвалифицированный, грамотный, отзывчивый, интелли-
ского сообщества по вопросам гармо- гентный профессионал, замечательный товарищ, высококлассный наставник».
низации национальных законодательств
в области социальной политики. ЛЮБЕЦКАЯ И.И.экс председатель Павлодарского филиала:
- «Приятнейший, культурный и очень умный человек. Мне искренне жаль.
Горько и печально писать в прошед- Всегда приятно было смотреть на него — спокойного, уверенного, при этом
шем времени о человеке, которого немного застенчивого большого доброго человека. Есть люди, которые оста-
много лет знал, встречался и общался, нутся в памяти навсегда».
постигая его житейскую мудрость, че-
ловечность и доброту. В этом году ему ЧЕРНОВ В.В. председатель Костанайского филиала:
исполнилось бы 70 лет - «От общения с ним яснее и четче вырисовывались задачи и пути их решения.
Запомнится как человек приятный, отзывчивый, готовый оказать помощь».
В жизни каждого человека есть неза-
бываемые годы становления, когда по- ЕГОРОВ В.Н. экс-депутат Мажилиса Парламента РК, руководи-
знаешь себя, свою профессию, видишь тель депутатской группы «Енбек»:
конкретные результаты своего труда.
Именно такое ощущение сопричаст- - «С ним было приятно общаться по работе. Это умный, добрый, отзыв-
ности ко всему, что составляет осно- чивый человек». «Несколько лет мы (депутаты) работали совместно с ним и
ву профсоюзного работника для меня благодарны ему за помощь в работе и за такт, внимание, юмор в общении».
стали годы работы с Молдажановым
Ризахмет Курмангазиевичем. АХМЕТОВ А.Д.
«Это был добрейший души человек… Воспоминания о нём всегда будут самые
Горжусь тем, что судьба свела меня с светлые».
этим замечательным человеком, и что
имею возможность до настоящего вре- САДВАКАСОВ Ж.Б. исполнительный директор Ассоциации стро-
мени сохранить и воплощать в жизнь ителей Казахстана
его многочисленные идеи.
- «Хорошо, когда человек оставляет о себе светлые воспоминания — значит,
Люди бывают разные. Иные не живут, не зря жизнь прожил».
а существуют. Но есть и такие люди, у
которых в душе живет огонь, от них Мирзаханов С.М. председатель Кызылординского филиала.
исходит энергия и радость, они притя- - «Хороший добрый человек, жаль многое и возможно самое важное не успел».
гивают других людей. Именно таким
человеком был незабвенный Ризеке!

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 7 (1259) 22/02/2019

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ҚАЛАМДАРЫН ҚАРУҒА АЛМАСТЫРҒАН...
ТАЛДАНДЫ
Түркістандағы білім және ғылым қыз- ілтипатпен қарсы алып, ортаға жайғасты- жас ұрпақтар үшін патриоттық тәрбиенің
«Шымкент қаласы кәсіподақтар орталығы» меткерлері кәсіподақ комитеті Ауған ар- рды. Белгісіз соғыстың құрбаны болған бо- бастауы екендігін, қаруларын қаламға айыр-
аумақтық кәсіподақтар бірлестігі, «Тәжірибелі дагерлерін ұлықтауды бүгінде дәстүрге здақтарды бір минут еске түсіріп, тарихтың бастаған, кеудесін оққа тосқан арагерлердің
заңгерлердің ұлттық орталығы» және «Ме­ айналдырған. 10 жыл көлемінде айтулы таңбалы бетінен орын алған соғыс жайында еңбегі ерең екендігін айтты. Ардагерлерді
диацияны дамыту орталығы» респ­ убликалық датаны ұмыт қалдырмай, білім саласында бейнеролик көрсетілді. Ауған соғысы ар- кәсіподақ комитетінің «Алғыс хаттарымен»
қоғамдық бірлестігі мен Шымкент қаласы- еңбек етіп жүрген ардагер ағаларымызға дагерлерін құттықтау сөз және марапаттау марапаттады.
ның білім басқармасы бірлесе мектепке құрмет көрсету мақсатында түрлі ісшаралар «Қазақстандық салалық білім және ғылым
дейінгі ұйымдардың басшыларымен және ұйымдастырады. Одан бөлек жыл сайын 2 қызметкерлері кәсіптік одағының Түркістан Жат жерде жолдасынан айрылған, бейбіт
құрылтайшыларымен ұйымдарда бастауыш ардагерді 100% жеңілдікпен, 2 ардагерді облыстық ұйымы» қоғамдық бірлестігінің күнде соғыс өртіне оранған майдангерлерді
кәсіподақ ұйымдарын ашу, еңбек қатынас­ 30% жеңілдікпен демалу-сауықтыру ши- бас маманы Қилыбай Бақытжанға берілді. атқару комитетінде қызмет атқарып жүр-
тарын реттеу, дауларды шешу, медиация пажайларына жолдама беріп отырады. Құттықтау сөзден кейін «Ұстаз мерейі – ел ген уақытында Гүлжан Әсілбайқызы жат
жұмыстарын жүргізу, ұжымдық және еңбек Биылғы 30 жылдық басқосуды да ерекше мерейі» атты Республикалық журналистер жерден келген қаралы хабарды азаматта-
шарттарын жасасу, еңбек қорғау және техни- леппен өткізді. Кәсіподақ комитетінің оқу арасындағы байқауға белсене қатысқан Ақ- рымыздың жанұясына жеткізудегі қайғы
ка қауіпсіздігін сақтау, өндірістік жазатайым әдістемелік орталығында өткен іс шараға марал Ғаниқызын Қазақстандық салалық қасіреттің куәгері болған, жылаған ананың
оқиғалардың алдын алу, жалақы қарыздарын білім саласында еңбек етіп жүрген 11 ауған білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік көз жасын көрген, «Ұлым қайда деп аңы-
болдырмау, сондай-ақ Мемлекет басшысы соғысының ардагерлері қатысты. Түркістан одағының «Алғыс хатымен», «Шапағат» раған» ананың қайғысына ортақтаса біл-
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қа- облысы Ауған соғысы ардагерлер кеңесінің мүгедекер қайырымдылық қорының төраға- ген бүгінгі таңда сол қайғымен қасіреттің
зақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: Табыс төрағасы Әзімбай Қожабаев бастаған, өнер сы Еркінбай Шалтанға, өнер саласында көп табы жүрегінен кетпеген ана ауған соғысы
пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауын саласында қызмет етіп жүрген Арыстан жылдар қызмет атқарып жүрген Арыстан ардагерлерінің ерекше еңбегін дәріптей
жүзеге асыру мақсатында ең төменгі жалақы- Ахметов, №3 Әмір-Темір атындағы жалпы Ахметовке, ауғандық ардагерлер Ғайрат отырып қаржылай, заттай сыйлықтармен
ны көтеру жөнінде түсіндіру жұмыстарын орта мектебінен Закир Абдураимов, №15 Абдурашитов пен Нұрмахан Адырбековке марапаттады. Түркістан облысы Ауған
жүргізді. М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия- «Қазақстандық салалық білім және ғылым соғысы ардагерлер кеңесінің төрағасы
сынан Тайржан Умаров, №18 Ж.Еділбаев қызметкерлері кәсіптік одағының Түркістан Әзімбай Қожабаев, «Шапағат» мүгедекер
«Шымкент қаласы кәсіподақтар орталығы» атындағы мектеп-гимназиясынан Жақ- облыстық ұйымы Қоғамдық бірлестігінің қайырымдылық қорының төрағасы Ер-
аумақтық кәсіподақтар бірлестігі төрағасы- сылық Жантілес, №20 жалпы орта мек- «Кәсіподаққа еңбегі сіңген» қызметкер кінбай Шалтан, ардагер ұстаз, зейнеткер
ның орынбасары С.Әуесханов «Кәсіподақтың тебінен Ғайрат Абдурашитов, №31 мектеп төсбелгілері табысталды. Ардагер Закир «Керемет» мектеп балабақша кешенінің
қажеттілігі мен бастауыш кәсіподақ ұйымын бала-бақшасынан Нұрмахан Адырбеков, Абдураимовты, Жақсылық Жантілесті «Қа- бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы
ашу, ұжымдық және еңбек шарттарын жаса- «Амангелді» жалпы орта мектебінен Тілес зақстандық салалық білім және ғылым қыз­ Маханов Ыбрайхан сөз алып кәсіподақ
су, еңбек қорғау және техника қауіпсіздігін Ақай, «Ұлықбек» жалпы орта мектебінен меткерлері кәсіптік одағының Түркістан комитетіне арнайы ­ұйымдастырылған іс
сақтау, өндірістік жазатайым оқиғалардың Гафуржан Бабаханов, «Саз мектебінен» облыстық ұйымы Қоғамдық бірлестігінің шара үшін алғыс сезімдерін жеткізді. Білім
алдын алу, жұмысберушілердің жұмыскер- Асан Исмаилов, Абдиразақ Керімбеков №17 «Құрмет грамотасымен» марапаттады. саласы қызметкерлері ардагерлер кеңесінің
лер алдында жалақы қарыздарын болдыр- Ата-Түрік атындағы жалпы орта мектебінен Түркістан қаласы білім және ғылым қыз- төрағасы Аманкелді Міндетбаев бата ті-
мау мәселелері және ең төменгі жалақыны келген ардагерлерді мерекелік салтанатқа меткерлері кәсіподақ комитетінің төраға- легін білдірді. Кездесу соңы патриоттық
көтеру туралы», ал дау­ларды шешу және жиналған кәсіподақ белсенділері ерекше сы Диана Абайқызы бүгінгі кездесудің әндерге, концерттік бағдарлама ұласты.
медиация жұмыстары туралы «Тәжірибелі
заңгерлердің ұлттық орталығы» және «Ме- Ақмарал ҒАНИҚЫЗЫ
диацияны дамыту орталығы» республикалық
қоғамдық бірлестігінің Шымкент қаласы және
Түркістан облысы бойынша өкілдігінің ди-
ректоры Л.Ақшегірова, халықаралық кәсіби
медиатор Г.Сейдазова хабарламалар жасап,
қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.

Аталған жиынға қатысқан Шымкент қа-
лалық білім басқармасының бөлім басшысы
П.Бектаева сұрақтар туындаған жағдайда
кәсіподақтар орталығы мен медиция орталы­
ғына тікелей баруына және байланысуына бо-
латындығын хабарлап, кәсіподақтар орталығы
мен медиция орталығы өкілдеріне жиынға
қатысушылар атынан алғысын білдірді.

А.ДАТҚАЕВ,
Шымкент қаласы

ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ
КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ ҚАРАСТЫРЫЛДЫ

Кербұлақ аудандық ретінде бекітілген. Олар сы Жақан Ноғайбайұлы 2019 жылғы 20 ақпан күні Түркістан об- шешудегі келісу комиссиясының рөлі туралы»
білім бөлімінің басшысы белгіленген мерзімде ау- сөз алып, бастама білім лысының Ордабасы ауданы орталығында тақырыптарында баяндамалар жасады.
Бексұлтан Ақылбек пен данға қарасты білім ор- саласындағы түйткілді орналасқан Темірлан ауылындағы «Жастар»
білім және ғылым қызмет- даларындағы жағдайды мәселелердің алдын алуға сарайында «Шымкент қаласы кәсіподақтар Медиацияны дамыту орталығының Түркістан
керлері аудандық кәсіпо- бақылап, екіжақты комис- және дер кезінде қалпына орталығы» аумақтық кәсіподақ бірлестігі мен облысы және Шымкент қаласы бойынша өкіл-
дақ комитетінің төрағасы сия отырысында баянда- келтіруге бағытталғанын Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы- дігінің директоры Л.Ақшегирова «Медиация
Жақан Дуанаев 2019-2021 уға, басшылықпен кеңесе айтып, бұл жұмыстың оң ның Ордабасы аудандық комитетінің бірлесе заңының қолдану аясы туралы» түсіндіру
жылдарға арналған әлеу- отырып шешім қабылдауға нәтиже беретініне сенім ұйымдастыруымен «Келісу комиссияларының жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ, семинар-
меттік әріптестік жөнін- мүмкіндік алған. білдірді. жұмысын ұйымдастыру» атты тақырыбында да Ордабасы ауданы С.Сейфуллин атындағы
дегі келісімге қол қойды. семинар-кеңес өткізілді. жалпы орта мектебінің ұжымы «Келісу комис-
Жиын барысында қоғам- Алматы облысы сиясы отырысының практика жүзіндегі сахна-
Жасалынған құжаттың дық бірлестіктің басшы- Семинарға «Шымкент қаласы кәсіподақтар лық көрінісі қойылып, нақты көрнекі мысал
мазмұнында білім мекеме- орталығы» аумақтық кәсіподақ бірлестігі, көрінісімен қатысушылардың біліктіліктерін
леріндегі қыз­меткерлердің Медиацияны дамыту орталығы, Шымкент арттыруға септігін тигізді.
құқығының қор­ғалуына қаласының Абай аудандық заң консультация-
және ұстаздардың әле- сының меңгерушісі, Ордабасы аудандық білім Семинар соңында «Шымкент қаласы кәсіпо-
уметтік-экономикалық бөлімінің басшысы, кадр бөлімінің маманы, дақтар орталығы» аумақтық кәсіподақтар бір-
жағдайын жақсартуға заңгер, жұмыс берушілер, бастауыш кәсіподақ лестігінің бас маманы А.Датқаев қорытынды
баса назар аударылған. ұйымдарының төрағалары, сондай-ақ БАҚ өкіл- сөз сөйлеп, ұйымдастыру жұмыстарына бел-
Үш жылға жасалынған дері болып жалпы 200-ден астам адам қатысты. сенді қатысқан барша ұйымдастыру комитетінің
келісімнің жұмыс жоспа- құрамына және Ордабасы ауданының С.Сей-
рында қажетті тақырыптар Семинарда Білім және ғылым қызметкер- фуллин атындағы жалпы орта мектебінің ұжы-
қамтылып, жылына үш лері кәсіподағының Ордабасы аудандық ко- мына Кәсіподақтар орталығы басшылығының
рет әртүрлі мәселелердің митеті төрағасының кеңесшісі З.Маханова атынан ерекше ризашылығын білдіріп, аталған
есебі тыңдалатыны айқын «Келісу комиссиясының жұмысын құқықтық ұжымды «Шымкент қаласы кәсіподақтар ор-
көрініс тапқан. реттеу, келісу комиссиясы туралы ереже тура- талығы» аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің
лы», Шымкент қаласының Абай аудандық заң «Құрмет грамотасымен» марапаттады.
Сонымен қатар, қос консультациясының меңгерушісі, адвокаттар
тараптың алты қызмет- алқасының адвокаты Г.Сапарбаева «Еңбек дауы С.ӘУЕСХАНОВ,
кері комиссия мүшелері және оның туындау себептері, жеке еңбек дауын Шымкент қаласы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 7 (1259) 22/02/2019

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА
“ZHAS PROJECT”
В первичных профсоюзных организациях образова- левого профсоюза работников образования и науки
ния столицы продолжают проводиться отчётно-выбор- Мукашева А.М. и главный специалист по правовым 14-15 февраля в городе Астана образования М.Омарбеков.
ные собрания. На сегодняшний день отчетно-выборные вопросам Кыдырбаева Р.М. в здании отеля “Казжол” прошел Проект развития молодежного
собрания прошли в 80% организациях образования го- ориентационный семинар для пар-
рода. По итогам прошлого года в городском профсоюзе В ходе встречи с членами профсоюза, работниками тнеров Проекта “Zhas Project”. корпуса “Zhas Project” направлен
работников образования «Адилет» насчитывается 211 образования Айгуль Мукашева, проинформировала на вовлечение молодежи, в осо-
первичных организаций с общей численностью 17 636 присутствующих об основных нормах указанного в Семинар провели Координа- бенности уязвимой, в общественно
членов профсоюза. Проводимые отчеты и выборы по- законопроекте «О статусе педагога» и отметила, что ционное агентство, реализующее полезную деятельность через раз-
казали, что в целом первичные профсоюзы правильно в нём были прописаны нормы улучшения социаль- Проект по развитию молодежного витие жизненно важных навыков,
понимают стоящие перед ними задачи и строят свою ного статуса, защита чести и достоинства педагога, корпуса, на которых возложен кон- необходимых для успешной инте-
работу в соответствии с Уставом профсоюза отрасли. условия обеспечения профессиональной деятельности троль над ежедневной реализации грации в общество и продуктив-
В своих отчётных докладах профкомы отметили, что педагога, академические свободы и права педагога в Компонента 1 Проекта. Проект раз- ной занятости. На данный момент
профсоюзные комитеты стали больше уделять вни- профессиональной деятельности, права на материаль- вития молодежного корпуса реали- координаторами Проекта ведется
мание вопросам защиты трудовых прав работников, ное обеспечение и социальные гарантии. зуется в рамках соглашения между информационно-консультативная
реализуются принципы социального партнерства, за-
слушиваются на собраниях выполнения обязательств Также она отметила актуальность усиления роли Республикой Казахстан и Между- работа. С 15 марта по 15 апреля
по коллективным договорам, безопасности и охране первичных организаций в укреплении социального народным банком реконструкции и начнется прием заявок от участ-
труда, мотивации профсоюзного членства, организации партнерства и коллективно-договорных отношений, развития (Всемирный банк). ников Проекта.
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных об актуальности активного участия членов профсоюза
мероприятий. В связи с Годом молодёжи намечены в общенациональной дискуссии закона. Дана была Цель семинара — развитие ме- Следует отметить, что в 2017
мероприятия по работе с молодыми педагогами. информация о совместной работе республиканского жрегионального сотрудничества, году проект стартовал в Алма-
профсоюза с министерством образования. понимание концепции жизненно тинской, Карагандинской, Пав-
С декабря 2018 года по февраль текущего года важных навыков, основ работы с лодарской, Южно-Казахстанской
председатель городского профсоюза работников об- На всех встречах с трудовыми коллективами пред- уязвимой молодежью и молодеж- областях с охватом более чем
разования «Адилет» Б.Наурузбаева участвовала на седатель профсоюза «Адилет» проинформировала ными инициативными группами, 2 000 молодых предпринимателей,
отчётных собраниях в коллективах школ №2, 15,53, участников встречи о работе городского профсоюза укрепление навыков работы со которыми были успешно реализо-
51. За этот период прошли также встречи с трудовыми по развитию системы социального партнерства, об СМИ и общественностью в части ваны 589 социальных проектов.
коллективами школ №3,9,10,26,49,69,80 по разъясне- основных направлениях своей деятельности основной разъяснения деятельности в рамках В 2018 году проект был реализо-
нию основных положений законопроекта «О статусе функцией которого является защита трудовых прав Проекта, а также разъяснения ус- ван в Актюбинской, Восточно-
педагога», обсуждались актуальные вопросы модер- и профессиональных интересов членов профсоюза, ловий участия в Проекте и подачи Казахстанской, Жамбылской,
низации профсоюзного движения, по оплате труда по обучения и подготовка молодых кадров председателей заявки на грантовой конкурс. Северо-Казахстанской, Кызылор-
новой системе аттестации, осуществление контроля профсоюзных комитетов. Она также акцентировала динской и Костанайской областях,
выполнения коллективных договоров, соглашений. внимание на необходимости полной открытости в От регионов приглашены пред- где были успешно реализовано
работе профсоюзного комитета, прозрачности в ис- ставители управлений по вопросам 1027 проектов при участии в них
На встречах в школах № 80, 40, 26, 69 приняли уча- пользовании членских взносов, проинформировала о молодежной политики, образова- 3508 молодых людей. За время
стие заместитель председателя Казахстанского отрас- финансово-хозяйственной деятельности профсоюза ния, занятости и социальной за- осуществления проекта открыто
«Адилет» и задачах на предстоящий год. щиты и региональные офисы. На 250 образовательных курсов, более
данном семинаре город Алматы 200 проектов реализуются в сфе-
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ЗАИМКА - 2019 представила делегация в лице ко- ре развития села, 170 спортивных
ординатора проекта — Е.Умирбаев, секции, 125 проектов направлены
15-17 февраля 2019 года в городе Бердске прошла предметным областям, возможность использования менеджер по грантам — Р.Алимбе- на открытие творческих кружков,
традиционная Международная «Профсоюзная ЗА- социальных сетей, а также рационального управления ков, менеджер по учебной работе открыты 61 хлебопекарни и кон-
ИМка». В соответствии с заключенным в 2015 году и в учёбе. — А.Абдрасилов и представители дитерские, а также 86 швейных
Меморандумом о взаимодействии и сотрудничестве государственных управлении в мастерских.
между Павлодарской и Новосибирской областными Ощутимый вклад в общую копилку знаний внесли лице руководителя отдела анализа
организациями работников образования и науки вто- учитель СОШ №43 г. Павлодара Абильдинова Айнур, и информации Управления моло- 2019 году Проект по развитию
рой год участвует и Павлодарская делегация молодых учитель Шакатской СОШ, Павлодарского района Кар- дежной политики — Б.Дарманбе- молодежного корпуса будет запу-
педагогов. Делегацией руководила главный специалист печенко Дмитрий и учитель Жамбылской СОШ, района ков, главный специалист отдела со- щен в шести новых областях Ка-
Павлодарской областной организации Казахстанского Аккулы Вахитов Ильдар. Они достойно представили циального партнерства управления захстана таких как: Акмолинская,
отраслевого профсоюза работников образования и на- нашу делегацию, презентовав мастер-класс по теме труда и социальной защиты А.Ра- Атырауская, Западно Казахстан-
уки А.Ф.Арынова. «Молодые педагоги Великой степи». Российские учи- шид и главный специалист отдела ская, Мангыстауская области и в
теля имели возможность под руководством Айнуры технического и профессионального городах Алматы и Астана.
Цель мероприятия – развитие творческих способ- изготовить казахский ою (узоры). Ильдар продемон-
ностей участников и формирование корпоративной стрировал, насколько ловким нужно быть в игре «Бес
культуры членов профессионального союза. асық». Дмитрий рассказал как танец «Қара жорға»
способствует развитию мышц, спортивной ловкости и
Впечатляющими технологиями по раскрытию воз- физическому развитию, в результате чего все участники
можностей учительской молодёжи новосибирцы по- провели флэш-моб. Можно с уверенностью говорить
делились с казахстанскими, омскими и белгородскими о том, что с каждым годом дружба учителей Павло-
коллегами. В течение двух насыщенных по форме и дарской и Новосибирской области становится крепче,
содержанию дней команда Ассоциации участников создан своеобразный информационный коридор по
педагогических конкурсов, профсоюзные деятели Но- обмену опытом работы. Как говорилось выше, подоб-
восибирской области делились опытом с молодёжью. ное плодотворное взаимодействие стало возможным
Крайне важным для всех стало расширение знаний благодаря заключённому в 2015 году меморандуму
по актуальнейшим темам «Инклюзия как форма су- о сотрудничестве. Развитие партнерских отношений
ществования современной школы», «Цифровая школа: между нашими областями особенно важно, так как это
вызовы, стратегии, технологии перехода», «Приемы еще и прикосновение к истории наших стран.
мнемотехники – инструмент преодоления когнитивных
проблем». Мастер-классы включали в себя работы по Павлодарская область

ЛЫЖИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

15 февраля 2019 года на городской Пассажирские перевозки, Локомотивное «КТЖ» в командном Первенстве по
лыжной базе поселка Узенка прове- ремонтное депо, станция Караганда-Со- лыжным гонкам помощник машиниста
дено Первенство по лыжным гонкам ртировочная и команда будущих желез- Карагандинского эксплуатационного
среди работников железнодорожных нодорожников, состоящая из учащихся депо Абикен Мадет среди мужчин и
предприятий Карагандинского узла на Железнодорожного колледжа. среди женщин член сборной команды
призы Профсоюза, посвященное «Году Карагандинского отделения магист­ раль­
молодежи». Победителями Первенства в команд- ной сети, чемпион АО «НК «КТЖ» по
ном зачете стали работники локомотив- лыжным гонкам Золотухина Галина.
Перед организаторами соревнований ного эксплуатационного депо Караганда
стояла задача, по отбору сильнейших (первичной организации Профсоюза Председатель Карагандинского фи-
работников-спортсменов, для участия в НОДГП-4). Второе место завоевала лиала Профсоюза Яхия Альмусин, при
республиканских соревнованиях среди команда Карагандинского отделения вручении Победителям и призерам
железнодорожников, а так же пропаган- магистральной сети (ПОП НЖС-4), на соревнований кубков и памятных по-
да здорового образа жизни, привлече- третьем месте команда учащихся Же- дарков, обратил внимание участников
ние железнодорожников к активизации лезнодорожного колледжа. и болельщиков на тот факт, что на про-
лыжного спорта. тяжении долгих лет сохраняется добрая
В личном первенстве подтвердили традиция по преемственности поколе-
В соревнованиях приняли участие свои лучшие результаты член сборной ний не только в выборе профессии, но
команды аппарата НЖС - 4, ТЧЭ Ка- команды Карагандинского отделения и в любови к спорту.
раганда, ШЧ Караганда, узел Акадыр, магистральной сети, чемпион АО «НК

8 ШАРАЙНА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 7 1259) 22/02/2019

СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, БІР СЫРЛЫ АЗАМАТ БОЯУ ТІЛІН
ТАБА БІЛГЕН
Біздің ортамызда өмірі өрнекті,еліне сіңір- жасқа дейінгі қызмет атқарғанымен өлшеніп, де «сегіз қырлы, бір сырлы » жан екенін мой- ТАЛАНТТАР...
ген еңбегі көрнекті, туған жердің рухани өсіп бағасын алады емес пе?! Хамидолланың өмір ындайсың.
өркендеуіне өздерінің азаматтық үлестерін тарихына қарап отырып, « Осы біздің Хами- Сурет өнері əлемдегі орасан зор, өзіне еліктіріп
қосып, өрісті істерімен өнеге болар азаматта- долла бір сəт дем алған ба, өзі» деп таң қала- Ол - адамның қадірін бағалай біледі. Алыс- əкететін сиқырлы аймақ. Сурет – туа біткен, жүре
рымыз бар. Олар əрбір еңбек саласындағы өз сың. Оның 70 жасқа жеткенше өмірінің бір ты болжай білетін білгір маман өзіне де, өз- дамыта білген адамдардың бойынан шыққан бейне.
ісінің шеберлері. Олардың іс – əрекеттерінен сəтін де бос өткізбегенін, əлі де ақырындап геге де қатаң талап қояды. Мен 70 жасты Сурет – тарихқа, болашаққа көз жүгірту. Сурет –
тектілік тауып, елі үшін жасап жатқан еңбек- жүріп талай игілікті шараның ұйымдасты- алқымдаған жан жолдасымның өмір жолын көзбен қолдың шеберлігінен шыққан жазықтықтағы
терін бағалап, кейінгі ұрпақтарға үлгі етуіміз рушысы əрі ұйытқысы бола беретіндігіне мақтанышпен айтып, кейінгі ұрпаққа үлгі бо- бейне.
керек. Себебі ондай азаматтар жарға- адал өз басым сенемін. Өйткені ол – өзіне тиісті лар жан деп білемін. Əңгімелесе қалсаң, оның
жолдас, отбасына тірек –əке, досқа сенімді шаруаны асқан жауапкершілікпен атқаратын жүрегінен шыққан əрбір сөзінен ғибрат, сол Сурет сала білу – əркімге беріле бермейтін сый.
-серік, бауырларына- арқалы аға бола алады. ерекше жан. бір ауыз сөзінен, ширақ əрекеттерінен үлгі – Əркімнің өз таланты, өз таңдауы болады. Сондай
Сондай сыйлы азаматтардың бірі ғана емес, өнеге, тіпті күш – қуат алғандай боласың. талантты тұлғалар, суретші, Қазақстан Суретшілер
бірегейі, ел ағасы – Сағындықов Хамидолла Отбасына келер болсақ, тағдырдың өзі Хамидолла Күшембайұлының жүрген ортасы, одағының мүшесі Ирина жəне сурет саласының
Күшембайұлы дер едім. Омбы облысының сыйға тартқан жан жары Клара Жұматқызы адамдармен қарым – қатынасы, ұйымдасты- дамуына өз үлесін қосқан қызы Айгүл Құрманали-
тумасы 1949 жылы ақпанның 20 жұлдызында екі балапанының анасы, өмірлік серігі, асқан рушылық қасиеті еңбекқор адамдардың ме- налардың қатысуымен С.Бəйішев атындағы облы-
дүниеге келген. ақыл-ойдың иесі. Зейнет жасына жетіп,неме- рейін тасыта білетіндігі нағыз азаматтығының стық əмбебап ғылыми кітапханасы өнер əдебиеттері
ре қызығына бөленіп отырған ақылшы əже, айғағы деп білемін. Кішілік танытып жүріп, бөлімінің ұйымдастыруымен «Қылқалам əлемі»
70 жасқа жетіп отырған ел ағасы 1956– өмір жолында ұстаздықты өзіне өмірлік серік кісілігін көрсете алатын жолдасым Хамидолла көрме залында «Бояу тілін таба білген таланттар...»
1966 жылдары атақты ғалым, жазушы, ұлағат- етіп,талай шəкіртті білім нəрімен сусындатқан көптеген жауапты қызметтердің басын қайыр- атты шығармашылық кездесу кеші өткізілді.
ты ұстаздар білім алып, қанат қаққан Томар ұлағатты ұстаз. ды. Бүгінгі таңда Қазақстандық салалық білім
орта мектебінде білім алды. Жасынан алғыр, жəне ғылым қызметкерлері кəсіподағының бас Кездесу кешінің мақсаты - жастарға, жалпы өнер
отбасындағы 5 баланың бірі Хамидолла оқу «Ағама жеңгем сай» дегендей бұл отбасы- маманы болып қызмет атқаруда. сүйер қауымға Қазақстан Суретшілер одағының
– білімге құштар болып өсті. Жоғары сынып- ның қандай екендігін білімді ұрпақ өсірген мүшесі Ирина жəне қызы Айгүл Құрманалина-
тарда қазақтың қара сөзі мен əн – жырына, қасиеттерімен ғана өлшеуге болады. Үлгілі Адам баласы үшін бұл дүниеде маңызды, лардың өмірлерімен таныстырып, шығармаларын
тарихи шежірелер мен əдеби шығармаларға отбасында тəрбиеленіп, бүгінгі таңда өздері ерекше қуанышқа кенелер мүмкіндіктер мол, насихаттауда жастарды өнерге баулып, шығар-
ерекше мəн беріп, реті келген шақтарда көр- де еліне адал қызмет атқарып жүрген қызда- біз əрқайсымыз соның барлығына да лай- машылыққа тəрбиелеу.
ген білгенін ұзақ əңгімелеп айтып беруден ры Роза мен Əлия да ата – ана мақтанышы. ықтымыз. Мен өмірімде осы адаммен жол-
алдына жан салмайтын. Бұл мінезі мен қасиеті Адамның іскерлігіне, білімі мен адами қасиет- дас болғаныма тағдырыма ризамын. Жалпы Кешке мəдениет қызметкерлері, кітапхана оқы-
əкесі Күшембайдан да болса керек.Өйткені теріне əбден көз жеткізгенде оның шынымен өмірде ешнəрсе де жайдан – жай болмайды. рмандары, жоғарғы жəне арнаулы орта оқу орын-
əкесі – тіршілікте жүзінен мейірім шуағы тө- Адамның қайғы мен қуаныштан тұратын бүкіл дарының оқытушылары мен студенттері қатысты.
гіліп, төңірегіне шапағат шұғыласын шашып өмір жолында жақсымен жолдас болсаң одан
жүретін жаны жайсаң, жүрегі жомарт жан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Осы жерде Облыстық көркемсурет жəне сəндік-қолданба-
болғанын елінің азаматтары сөзсіз қолдайды. «Жақсымен жолдас болып, жақсы ой ойласаң, лы өнер музейінің директоры М.Габдрахманов
Сол жомарт жан Сағындықов Күшембай Ұлы жақсы өмірге талпынсаң, ниетіңе сай жақсы Ирина мен Айгүл Құрманалиналардың бірнеше
Отан соғысының ардагері екенін де айтпай өмір кешесің » деген ата-анамыздың сөздері портреттері Ақтөбе мен Атырау қалаларының жеке
кетуге болмайды. Өйткені біздің бақытты еріксіз еске түседі. Сондықтан да жаныңда коллекцияларында сақталғанын жəне олардың
өміріміз үшін олар жаумен шайқасты,жеңіске жүрген жақсы адамдардың орны мен жөні шығармашылықтағы көптеген жетістіктері туралы
жетіп елін жаудан азат етті. бөлек. Тіпті əркімнің отбасындағы баянды айтып өтті. Сондай ақ, Иринаның жолдасы белгілі
бақыт, береке-бірлік те сол талабың мен ті- суретші, Суретшілер одағының мүшесі А.Құрмана-
Кез –келген адамның қолынан келе бермей- легіңе сай құралады екен. Ал сол жаныңда лин жəне өнер саласында бірге жүрген жолдастары
тін тағы бір ерекше айналысатын өнері Хами- жүргендердің жақсылығын, адамгершілігі суретші, дизайнер Е.Сухотина мен Н.Назарбаев
долла сурет салуды өте жақсы меңгерді. Оның мен еңбегін бағалай білу нағыз азаматтықтың зияткерлік мектебінің бейнелеу өнері студиясының
салған суреттері талай көрмелерде көзге түсіп, белгісі. Мен жолдасымның 70 жас мерейтойы үйірме жетекшісі И.Казакова Ирина мен Айгүлдің
адамның жансыз бейнесіне жан бітіретін ға- құрметіне , жалпы Хамидолла Күшембайұлы- туындыларының өзіндік ерекшеліктерін сөз етіп,
жайып еңбектері жетерлік. на деген жолдастық сезімімді білдіре отырып, ойларымен бөлісті.
осы мақала арқылы оны басқаға үлгі еткім
Балалық бал дəурен, жастық шағымыз келді. Ол қашанда жоғары марапатқа лайық Шара барысында Ақтөбе гуманитарлық кол-
өткен сол Омбы облысына қарасты Айбас, азамат деп білемін. леджінің 2 курс студенттері Д.Дүйсенұлы мен
Ортақшы, Бірлік, Қопа, Шарбақкөл елді – ме- Н.Еркінбекұлы əннен шашу шашып, кешті жан-
кендері Хамидолла жолдасым екеуімізге өте Темірхан ЫБРАЕВ, дандыра түсті. Кеш соңында кітапхана директоры
ыстық. Шіркін туған жерге не жетсін! СҚО Б.Қошабаева көрмеге қойылған суреттердің оқы-
рман қауымға берер рухани маңыздылығының зор
Адамның өмірі жасымен ғана емес, сол екенін жəне көрме бір ай көлемінде тұратынын
жеткізіп, қала қонақтары мен тұрғындарды көрмені
КІТАПХАНА БІЛІМ КӨЗІ, КІТАПХАНАШЫ ОНЫҢ ТІРЕГІ тамашалауға шақырды.

блиографиялық шолу жүргізіп, толық түсіндіріп берді. Оған «Өрлеу» Гаухар ДАНИБЕКҚЫЗЫ,
біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚФ Ақтөбе облысы бойынша Ақтөбе қаласы
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтына
Биылғы жыл «Жастар жылы» деп жарияланған болатын, сонымен білімдерін жетілдіруге келген кітапхана қызметкелері қатысты.
қатар тарихы кемел, тамыры терең, көрікті қалалардың бірі Ақтөбе
қаласының құрылғанына 150 жыл толып отыр. Біліктіліктерін арттыруға келген кітапхана қызметкерлеріне «Өр-
леу» біліктілікті арттыру орталығының маманы Гүлнар Шынтасова
Осыған орай С.Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітап- жетекшілік етті. Жан-жактан келген кітапханашы мамандар тəжірибе
ханасының қызметкерлері «Ел болашағы –жастардың қолында!» жəне алмасу мақсатында бірнеше сауалдар қойып, С.Жиенбаев атындағы
«Ақтөбе – тарихы мол, айбынды өлке» кітап көрмесін топтастырды. жасөспірімдер кітапханасының кітапхана қызметкерлерімен ортақ
Аталмыш көрмелерге кітапхана қызметкері Шамеденова Бибігүл би- тақырыпта ой бөлісті. С.Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер
кітапханасының əр бөлімдерімен бөлім меңгерушілері Алия Кенжеға-
зықызы, Лаззат Сағындыққызы, Шынар Манарбекқызы таныстырып
шықты. Кітапхана директорының орынбасары Үржан Кудасова кітап-
хана тарихымен, кітап қорымен, жұмыс бағдарламаларымен, бірнеше
клубтармен таныстырды.

Осы саяхат аясында білімдерін жетілдіруге келген кітапханашылар
Нұғыманова ГауҺар, Тошаманова Зəмзəгүл, Досболова Күнім, Жұмаға-
ли Айнұр т.б. кітапханаға өз ой-лебіздерін айтып, ризашылықтарын
жеткізді. Кездесу соңында кітапхана директоры Гүлжайнар Калдина
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚФ Ақтөбе облы-
сы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру
институтынан келген қонақтарға алғысын білдірді.

Лаззат БУЛТЕКОВА,
Ақтөбе қаласы

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 007 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 11 332 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version