The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№ 21

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №21 1225) 08/06/2018

#ƏЛЕУМЕТТІК ƏРІПТЕСТІК #СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО #ƏЛЕУМЕТТІК
#КƏСІПОДАҚ #ПРОФСОЮЗКОЛЛЕКТИВ #ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ #ЗАЩИТА #БІРГЕ #КЕЛЕШЕК #БАС КЕЛІСІМ

#ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ #БАС КЕЛІСІМ #ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ #КҮШ БІРЛІКТЕ
#ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ #ЗАЩИТА
#СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Құрметті достар, қадірлі әріптестер!

Сіздерді кәсіби мерекеміз 10 маусым - Кәсіподақтар күнімен берушілермен тығыз қарым-қатынас орнатудамыз.
шын жүректен құттықтаймын! Елімізде әлеуметтік әділдік пен тұрақтылықтың сақталуы

Еліміздегі кәсіподақтар тарихы сонау ХХ ғасырдың басынан, жолында «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» жұмыс
яғни 1905 жылдан бастау алады. 113 жыл ішінде Қазақстан істеудеміз.
кәсіподақтары еңбек адамының құқығын қорғау жолында аян-
бай еңбек етіп келеді. Бүгінгі таңда кәсіподақ құрамында екі «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, кәсіподақтың елеулі
миллионға жуық мүше бар. Яғни, кәсіподақ барлық сала еңбек- жетістіктерінің артында оның мүшелерінің кәсіби біліктілігі
керлерін бір шаңырақтың астында біріктірген алып күш болып мен қажымас қайраты жатыр. Сіздердің осы жолда атқарған
табылады. ерен еңбектеріңізді ерекше атап өткім келеді. Соның арқасын-
да Қазақстан еңбек адамының мүддесі жан-жақты қорғалған
Осы орайда біздің басты мақсатымыз - кәсіподақ қызметін мемлекетке айналуда.
уақыт талабына сай жаңғырту, жетілдіру. Сондай-ақ, әлеумет-
тік-еңбек құқықтарының сақталуын, қауіпсіз еңбекті қамта- Сіздерге осынау мерекелі күні зор денсаулық, отбасылық бақ-
масыз ету қажет. береке, кәсіподақ қызметінде толағай табыстар тілеймін!
Кәсіподақтың ынтымақтастық және ортақтастық қағида-
«Келісіп пішкен тон келте болмас» дегендей, бүгінде баста- ларына адал болайық!
уыш кәсіподақ ұйымдарымен тікелей байланыс орнату арқылы
жемісті жұмыстар атқарылуда. Билік органдарымен, жұмыс ҚР Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы
Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ

2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ƏРІПТЕСТІК№ 21 1225) 08/06/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ҚР Кəсіподақтар федерациясы ХЕҰ-ның 107-ші
Халықаралық еңбек конференциясына қатысуда

Женева қаласында Халықаралық еңбек Бақытжан Əбдірайым, халықаралық торы Хайнц Коллер жəне ХЕҰ Бас директо- да Ирактың Премьер-министрі Хайдер
ұйымының ұйымдастыруымен 107-ші Ха- əріптестік бөлімінің басшысы Тахмина ры Гай Райдермен кездесу болды. Аль-Абади, Орталық Африка Республика-
лықаралық еңбек конференциясы өз жұмы- Кубашева, «Мемлекеттік, банк мекемелері сының Президенті Фостен-Арканж Туадера
сын жалғастыруда. жəне қоғамдық қызмет көрсету қызметкер- ҚРКФ делегациясы Еңбеккерлер бюросы жəне Ирландия Президенті Майкл Хиггинс
лерінің салалық кəсіподағы» ҚБ төрағасы мен жұмыс орындарындағы зорлық-зом- сөз сөйледі.
Халықаралық еңбек конференциясының Мирболат Жақыпов қатысуда. былық іс-əрекеттерге қарсы комитет, сон-
күн тəртібінде жұмыс орындарындағы зор- дай-ақ, Стандарттау жөніндегі комитет Жыл сайын Женева қаласында өтетін
лық-зомбылық, əйелдердің еңбек саласын- ҚРКФ делегациясы еңбеккерлер қызметі жұмысына белсенді қатысты. Халықаралық еңбек конференциясы Ха-
дағы рөлі, əлеуметтік диалог, нормаларды жөніндегі бюро (ACTRAV) директоры лықаралық еңбек ұйымының жүргізетін
қолдану жəне даму мақсатында əріптестік Мария Хелена Андремен кездесті, сондай- Форумда жоғары деңгейдегі делегаттар саясатының жалпы бағдарын анықтайды.
секілді бірқатар мəселелер қарастырылады. ақ, Бала еңбегін қанауға қарсы халықаралық - мемлекет басшылары мен үкімет басшыла- «Дүниежүзілік еңбек парламенті» сессия-
күнге арналған мəжіліске қатысты. Мəжіліс рының сөз сөйлеуі дəстүрге айналған. 7 мау- сына жыл сайын ХЕҰ-ның 187 мүше-мем-
ХЕҰ 107-ші конференциясы 8 маусымға жұмысына ХЕҰ Бас директоры Гай Райдер сымда «Еңбек əлемі» саммиті барысында лекеттерден үкімет, жұмысшылар жəне жұ-
дейін болады. Осы конференцияның төраға- жəне Нобель сыйлығының лауреаты Кайлаш дағдарысқа, дау-жанжалдарға жəне табиғи мыс берушілер өкілдерінен 5000-нан астам
сы ретінде Иорданияның еңбек министрі Сатуарти қатысты. апатқа ұшыраған елдерде бейбітшілік пен делегат жиналады.
Самир Мурад тағайындалды. тұрақтылықты қамтамасыз ету кезіндегі
Осы күні Шығыс Еуропа мен Орталық жұмысбастылық мен лайықты еңбектің Баспасөз қызметі
ҚР Кəсіподақтар федерациясы атынан Азия елдеріндегі Өңірлік бюросының дирек- рөлі талқыланды. Осы күні конференция-
Форум жұмысына ҚРКФ Төрағасы

БЕАК мүше ұйымдардағы
кəсіподақтың ақпарат

қызметкерлерінің кездесуі

Белград қаласында Жаңа тəуелсіз мем- маңызды баяндамаларды тыңдауға мүмкін- 65 349ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!
лекеттер жəне Оңтүстік-шығыс Еуропа ел- дік алды.
дерінен Халықаралық Кəсіподақтар Конфе- «ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ» ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ
дерациясының Бүкілеуропалық аймақтық Ұлттық кəсіподақ орталықтарының «ҚАЗАҚСТАН КƏСІПОДАҒЫ»
кеңесіне (ХКК-БЕАК) мүше ұйымдардағы өкілдері сөз сөйледі, ақпараттық жұмыс-
кəсіподақтың ақпарат қызметкерлерінің тың негізгі құралдары, кəсіподақтың ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ
кездесуі болды. нақты мысалдарға негізделген стратегия- 2018 ЖЫЛДЫҢ 1 ШІЛДЕСІНЕН БАСТАЛАДЫ.
лық мақсаттары мен кампаниялары тура-
ҚР Кəсіподақтар федерациясының атынан лы баяндамалар оқылды. «Кəсіподақтар Тел/факс: 8 (717-2) 20-21-15 менеджер
кездесуге ақпараттық-талдау орталығының əлеуметтік желілерде: болуы, мақсаты,
директоры Серікқали Мұқашев қатысты. құралдары» тақырыбы қызу пікір алмасу
тудырды.
Дүние жүзі бойынша көптеген кəсіподақ
ұйымдары азаматтарға ақпаратты қалай Сондай-ақ, кездесу барысында қатысушы-
тиімді жеткізу қажет, кəсіподақ мүше- лар топ болып жұмыс істеді жəне ішкі жəне
лерімен қалай ақпарат алмасу керек жəне сыртқы байланысты жетілдіру жолдарын
БАҚ-пен əріптестікті қалай қолдану қажет іздеді. Олар өз кəсіподақ орталықтары ара-
сынды сауалдардың шешімін іздеуде. сында ақпарат алмасуды жетілдіруге жəне
қажет жағдайда тілектестік қолдау көрсетуге
Қатысушылар өз тəжірибесімен бөлісу келісті.
жəне өзекті мəселелерді талқылау ғана емес,

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 3

№ 21 1225) 08/06/2018

В СКО продолжаются соци- Встреча с ветеранами профдвижения лась обменом опыта профсоюзной
ально-культурные мероприятия в и общественно-политической ра-
честь Дня профсоюзов, который боты за праздничным чаепитием
ежегодно отмечается в стране 10 и выступлением лучших лидеров
июня. При поддержке руководства Общественного мнения области.
ФПРК, председателя Профцентра Представители старшего поколения
СКО и руководителей отраслевых выразили сердечную благодарность
объединений региона, делегация и признательность за проведенную
ветеранов профдвижения посетила экскурсию по областному центру,
областной историко-краеведческой знакомство воочию с объектами
музей. Она ознакомилась с тема- новостроек. Представители Проф-
тическими экспозициями, связан- центра СКО, ТОО «СевКазпро-
ными с историей Независимости фсервис» поздравили ветеранов с
и 20-летием г.Астаны. наступающим Днем профсоюзов и
пригласили поучаствовать в меро-
В этот же день для ветеранской приятиях в честь этого праздника.
общественности области была про-
ведена ознакомительная экскурсия В планах профсоюзной Недели
по новостройкам областного цен- также намечены совместные ме-
тра, знакомство с архитектурными роприятия с работодателями, ши-
и строительными достижениями, роким выборным профсоюзным
программными задачами по стро- активом, проведение благотвори-
ительству социально-культурных тельной акции в помощь детям,
объектов в рамках подготовки к спортивно-массовые мероприятия.
Форуму приграничных государств.
Профсоюзный Центр
Встреча с ветеранами заверши- Северо-Казахстанской области

Отчетная конференция Центр примирения в Актюбинской области

6 июня 2018 года на строительной площадке «Абу Даби В Профсоюзном Центре Актюбин- судьи города Актобе, профессиональ- ния споров.
Плаза» состоялась отчетная конференция первичной проф- ской области состоялся круглый стол ные медиаторы, нотариусы, предпри- Председатель судебной кол-
союзной организации филиала компании «Арабтек ССС». на тему: «Медиатор и профсоюз – вер- ниматели и профсоюзы области.
В конференции приняли участие руководство компании, ное решение трудовых конфликтов». легии по гражданским делам
представители Городского филиала «Астана» отраслевого Также в рамках подписанного Мемо- Цель открытия примирительно- Е.К. Канапиев отметил особое место
профсоюза работников строительного комплекса и ЖКХ. рандума между Актюбинским област- го центра – всестороннее развитие центра примирения в развитии ин-
ным судом и Профсоюзным центром досудебного урегулирования спора, ститутов внесудебного разрешения
С докладом о работе профкома за отчетный период высту- Актюбинской области в здании Про- оказание населению комплекса услуг споров, снижении конфликтности в
пил председатель профсоюзного комитета А. Байшукенов фцентра открылся Центр примирения. по урегулированию конфликта, в том обществе.
и ревизионная комиссия. числе трудовых споров.
В церемонии открытия принял уча- В завершении встречи участники
С информацией о текущей ситуации на предприятии и стие председатель судебной коллегии Центр также будет осуществлять круглого стола ответили на ряд инте-
в отрасли выступили руководитель проекта Рамзи Баргут по гражданским делам Ермек Канапи- проведение разъяснительных работ ресующих вопросов присутствующих,
и председатель Городского филиала «Астана» отраслевого ев, председатель Профсоюзного Цен- в целях снижения конфликтности в медиаторы выразили свою готовность
профсоюза работников строительного комплекса и ЖКХ тра Алтынбек Амиргалиев, а также обществе, способствует развитию принять активное участие в этой ра-
Т. Мадьярова. институтов внесудебного разреше- боте.

Конференция признала работу профкома удовлетвори- Праздничные мероприятия в ЗКО
тельной и приняла постановление об утверждении отчетов
о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии Западно-Казахстанский областной седателя областного отраслевого пожелала членам профсоюзов, госу-
профкома за отчетный период. филиал общественного объединения профессионального союза работни- дарственным служащим здоровья,
отраслевого профсоюза работников ков государственных учреждений благополучия, новых достижений в
Председателем Городского филиала «Астана» отраслевого государственных, банковских учреж- А. Есекеновой стали вопросы форми- решении задач, поставленных Главой
профсоюза положительно оценены проводимые в организа- дений и общественного обслужи- рования социального государства в государства.
ции при участии профсоюза мероприятия, направленные на вания накануне 20-летнего юбилея свете Послания Главы Государства.
обеспечение высокого уровня охраны труда, санитарного столицы Астаны провел торжествен- Также в ходе собрания выступи-
состояния участков, социально-бытовых условий, созданных ные мероприятия, посвященные Дню Также в выступлениях пригла- ли председатель территориального
для работников организации. профсоюзов и Дню государственных шенных было подчеркнуто, что объединения профсоюзов Е.Салыков,
служащих. вопросы правовой защиты членов члены президиума.
Кроме того, обсуждались наиболее актуальные для кол- профсоюзов, обеспечения им соот-
лектива вопросы, рабочие высказывали свои проблемы и В мероприятиях, прошедших в ветствующих социальных условий, За большой вклад в развитие про-
получили ответы на интересующие их вопросы. формате круглого стола, приняли сохранения здоровья, предотвраще- фсоюзного движения были награж-
участие председатель территориаль- ние трудовых конфликтов и пути их дены благодарственными письма-
На конференции от имени Отраслевого профсоюза ко Дню ного объединения профсоюзов Ербол решения являются главной задачей ми территориального объединения
профсоюзов Казахстана были вручены почетные грамоты Салыков, председатели профсоюзных профсоюзов, которые в новых ус- профсоюзов «Профсоюзный Центр
сотрудникам Компании за активную и плодотворную работу. организаций и активисты, ветераны ловиях должны уделять внимание Западно-Казахстанской области» и
и представители областных средств постоянному обеспечению консти- Почетными грамотами областного
За плодотворный труд, 25-летний вклад и заслуги в раз- массовой информации. туционных прав работников и улуч- отраслевого профсоюза работников
витии социального партнерства, работу в деле защиты шению их социально-экономического государственных, банковских учреж-
социально-экономических прав трудящихся председатель Главной темой встречи было об- положения. дений и общественного обслужива-
профсоюзного комитета Айтжан Байшукенов был награжден суждение 5-ти новых социальных ния ветераны и активисты профсою-
отраслевым нагрудным знаком «Елеулі еңбегі үшін». инициатив Главы государства по От имени президиума областно- зов в сфере государственной службы.
улучшению благосостояния народа, го отраслевого профсоюза А. Есе-
Т. МАДЬЯРОВА, Лейтмотивом выступления пред- кенова поздравила с праздником и Мероприятие завершилось празд-
председатель Городского филиала «Астана» ничным концертом.

отраслевого профсоюза работников
строительного комплекса и ЖКХ

ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!

«КУРОРТ.KZ» 2018 ЖЫЛДЫҢ
ЕКІНШІ ЖАРТЫ-
ЖУРНАЛЫНА
ЖЫЛДЫҒЫНА
ЖАЗЫЛУ

ЖҮРІП ЖАТЫР.

«КУРОРТ.KZ»
ЖУРНАЛЫНЫҢ
ИНДЕКСІ

76 036

Тел/факс: 8 (717-2) 20-21-15 менеджер

4 ИНТЕРВЬЮ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 21 (1225) 08/06/2018

В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Главной задачей дня председатель филиала Отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства вернули лицензию, производство
Павлодарской области Павел Сурма видит конкректные трудовые отношения и социальную защиту членов запустили, цеха и склады откры-
профсоюза в аграрном секторе. Известный профсоюзный лидер и, пожалуй, самый опытный, рассказал ли, и сегодня заводчане работают
«ЗП» о том, как добиться защиты трудовых интересов тружеников села. в нормальной обстановке.

- Павел Егорович, конкретно ся человека. Регулярно подводим тиям аграрного сектора, как ТОО думывает – идти к вам или не - На что опирается профсоюз
чего в пользу работников сель- итоги трудового соперничества, «Победа», ТОО «Галицкое», ПК идти - ваши двери открыты, не в своей работе?
ского хозяйства добился ваш поощряя самых достойных пред- «Луганск», ТОО «Кирова» («Фуд­ так ли?
отраслевой профсоюз? ставителей отрасли Почетными мастер»). - У нас собрана вся информа-
грамотами, Благодарственными - Широко открыты. Мы надеем- ция об отраслевом профсоюзе,
- Именно с целью защиты ин- письмами. Очень важно, что эта В этих коллективах, да и в мел- ся на тесное взаимное понимание выпущено девять сборников, то
тересов тружеников АПК под- работа построена на фоне достой- ких, средних, где созданы про- и сотрудничество в интересах есть профсоюзные лидеры ин-
писано совместное Соглашение ного и конструктивного социаль- фсоюзные организации, судя по человека труда,с удовольствием формационно подкованы и могут
отраслевого профсоюза с Мини- ного партнерства, взаимодействия итогам последних двух-трех лет, зовем, ждем такие крупные пред- деятельно вести работу, решать на
стерством сельского хозяйства, с органами власти и управления. просто нет места серьёзным кон- приятия Павлодарской области, местах трудовые споры. В проф­
которое предусматривает блок А у хорошего, заботливого руково- фликтам. Я видел немалые трудно- как ТОО «Абая» Иртышского рай- союзных коллективах сформиро-
социальной защиты для тружени- дителя и люди хорошо работают. сти в профсоюзе, но сегодня мно- она, ТОО «Кэмми», ТОО «Смак» и ван грамотный актив, опытные
ков села. Во-первых, мы добились гое изменилось в положительную ТОО «Рубиком» и не только - мы специалисты, подобраны члены
повышения оплаты труда. Так, Отдельно хочу отметить, что сторону. Там, где есть профсоюз, рады пригласить в свои ряды и согласительной комиссии. Я сам
впервые для работников сельского наши организации ежегодно при- на местах лидеры профоргани- средние, мелкие сельхозформи- более 40 лет проработал в профсо-
хозяйства с вредными условиями нимают участие в конкурсе соци- заций, оперативно решают все рования. юзе - техническим инспектором
труда два года назад был уста- альной ответственности «ПАРЫЗ» проблемы в сотрудничестве с труда, главным правовым инспек-
новлен повышающий отраслевой и, профсоюзы играют не послед- работодателями. Они подскажут, Здесь хотел бы отметить, что тором, в течение последних 15 лет
коэффициент, что обеспечило нюю роль как в участии в нем, посоветуют сторонам, делают все все эти предприятия не обижены занимаю должность председателя
увеличение заработной платы на так и в подготовке документации. для того, чтобы мирно уладить вниманием государства, получа- профсоюза работников сельского
30%. работникам с вредным и ус- За годы учреждения конкурса бо- возникающие спорные моменты. ют поддержку, субсидии, соответ­ хозяйства, будучи кавалером трех
ловиями труда К примеру, такая лее 100 предприятий сельского ственно, могли бы выступить знаков «Еңбек Даңқы», награжден
весомая надбавка полагается ве- хозяйства области награждены В этом году стартовала акция социальными партнерами, проя- знаком «Кәсіподақтарға сiңiрген
теринарам, которым, как известно, дипломами Министерства труда, «Заключи трудовой договор!». вить социальную ответственность еңбегi үшiн», знаками «За заслуги
приходится вести борьбу против пять субъектов признаны побе- Настаивая на этом, профсоюз бизнеса. Ведь пришло время обра- перед областью», и другими на-
инфекционных заболеваний жи- дителями и удостоены наград от стремится защитить интересы тить внимание на нужды человека градами.
вотных. Во-вторых, изменился Президента страны. Это – ТОО работника. Нашими предприяти- труда.
порядок оплаты больничного ли- «Крендель-Company» (по двум но- ями, где созданы профсоюзные К слову, важная составляющая
ста – если раньше по бюллетеням минациям), ТОО «Победа», ТОО организации, коллективные дого- Напомню, профсоюз не претен- деятельности профсоюза - меж-
временной нетрудоспособности «Галицкое», ТОО «АТО Щербак- вора выполняются полностью, со- дует на что-либо, кроме защиты дународное сотрудничество. В
работнику приходилось доволь- тинский элеватор», ТОО «Иртыш- блюдаются все предусмотренные интересов человека труда, внима- качестве члена Международного
ствоваться 15% от заработной пла- ская опытная станция». для защиты интересов работни- ния его достижениям, моральной консультативного Совета стран
ты, то сегодня зарплата за период ков условия. Наши лидеры – ТОО и материальной его поддержки, СНГ, я был включен в состав де-
болезни начисляется в полном объ- - Сколько членов профсоюза «Крендель», которое выступает содействия повышению произво- легации, которая по приглашению
еме (100%), но, подчеркиваю, при в вашей отрасли? Влились ли в в качестве субъекта, демонстри- дительности. Профсоюз никогда Белорусского профсоюза АПК по-
наличии соответствующего пункта ваши ряды крупные субъекты? рующего эталон кондитерского не был соперником работодателя сетила эту страну. Нами подписан
записи в коллективном договоре, Имели ли место случаи трудо- производства, культуры произ- – многие предприятия могли бы договор о сотрудничестве Отрас-
который распространяется на чле- вых споров, конфликтов на пред- водства в целом и обслуживания пользоваться льготами от МСХ, левого профсоюза работников
нов профсоюза сельского хозяй- приятиях? клиентов. ТОО «Галицкое» и «ПК с которым у нас подписано Со- сельского хозяйства Казахстана с
ства. Хочу здесь напомнить, что «Луганск», тоже лидеры отрасли, глашение. Работодатель зачастую Белорусским профсоюзом АПК,
коллективный договор – основа - На сегодня в рядах профсоюза на этих предприятиях уже до 5000 один на один решает проблемные в том числе профсоюз сельского
трудовых отношений, который 6000 тружеников из более 60 пред- тысяч литров в год надаивают мо- вопросы работников, а профсоюз хозяйства Павлодарской области
составляется по требованию од- приятий. В числе крупных ТОО лока от каждой коровы. И, конеч- мог бы ему в этом помочь. Но, к заключил соглашение с Брестской
ной из сторон. «Крендель-Company», где коллек- но, трудовые достижения наших сожалению, не все работодатели профсоюзной организацией АПК.
тив из 600 сотрудников в полном социальных партнеров восприни- идут на создание профсоюзных Мы полагаем, этот договор даст
В-третьих, моральное и мате- составе вступил в профсоюз. Ве- маются нами как повод для гордо- организаций в коллективе. нам достоверную информацию (в
риальное поощрение поставлено сомая роль по численности отве- сти, потому как они достигнуты масштабе стран СНГ), для обмена
профсоюзами на должный уро- дена профсоюзу таким известным, усилиями членов профсоюзов в Впрочем, не секрет, что имели опытом работы в создании досуга,
вень: труд передовиков отрасли из солидным, я бы сказал предприя- том числе. место факты незаконного увольне- отдыха, в развитии туризма, куль-
числа наших членов отмечается ния работников на ряде предприя- туры обслуживания и оздоровле-
знаком «Еңбек- Даңқы» и други- - А для других, кто еще раз- тий, где так и не был дан зеленый ния членов профсоюза. Примеча-
ми наградами. При этом, если в свет профсоюзу… телен опыт Беларуссии –в стране
портфеле работника сельского хо- 99% тружеников отрасли состоят в
зяйства три знака «Еңбек Даңқы», - Можете назвать пример профсоюзе, а Президентом страны
то ему полагается доплата к за- того, что вы вмешались в слож- Александром Лукашенко постав-
работной плате в размере пяти ную ситуацию, оказали реальную лена задача –довести этот показа-
МРП - ежемесячно при условии поддержку? тель до 100%. Нет предприятий,
внесении эту норму в коллектив- где не заключён коллективный
ный договор. - Защита интересов членов про- договор, социальная защита на
фсоюза – это не формальность, это высоком уровне, сохранена вся
В-четвертых, профсоюз еже- не голословные заявления. Напри- профсоюзная инфраструктура,
годно компенсирует 30% сто- мер, два года назад, когда налого- например, по санаториям и, на
имости санаторно-курортного вые службы остановили работу 25 %-ю компенсацию стоимости
лечения для тружеников сель- ТОО «Жана Роса» из-за неуплаты путевки могут претендовать аб-
ского хозяйства. Согласен, этого налогов, мы, по обращению чле- солютно все члены профсоюза. То
недостаточно, с увеличением в нов профсоюза, экстренно вмеша- есть нам есть к чему стремиться,
будущем числа членов профсо- лись в ситуацию. Нами, совместно такие Международные опыты
юза, несомненно, расширится и с акиматом области и Централь- весьма полезны.
этот список льготных путевок. ным советом профсоюзов сельско-
Например, с нашим социальным го хозяйства, были приняты меры От имени профсоюза работни-
партнером – пансионатом «Жем- на уровне Министерства госдохо- ков сельского хозяйства поздрав-
чужина долголетия» в Чернояр- дов. Сюда приезжал председатель ляю всех работников с Днем про-
ке - мы договорились о льготной ЦК работников сельского хозяй- фсоюзов Казахстана!
скидке на стоимость путевки для ства Абубакир Сулейменов, кото-
членов профсоюза. рый встречался с коллективом. И, Желаем крепкого здоровья,
в течение трех дней проблема была счастья, успехов в наших добрых
Кроме того, мы не забываем о решена путем мирного соглаше- делах!
моральной поддержке трудящего- ния между сторонами, коллективу
Алтынгуль САГИТОВА

БАСТАУЫШ КӘСІПОДАҚТАР МІНБЕРІ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 21 (1225) 08/06/2018

Жаны жайсаң Жанат апай!

Бар мейірім балаларға Ақынова Жанат Аймашқызы және Шығыс Европа студенттері
1965 жылы 2 сәуірде Қызылорда арасында болған фестивальге қа-
Ақтөбе облысында облыс əкімі Сонымен қатар, Қ.Жұбанов фальтта сурет салу байқауы және облысы, Жаңақорған ауданы, Та- тысып, «Хореография» бойынша
Б.М.Сапарбаевтың «Бақытты атын­дағы Ақтөбе өңірлік мемле- де басқа түрлі шаралар өткізілді. лап ауылында туылған. 1984 жылы жүлделі І-орын алып, Қазақстан-
бала» жобасы аясында 1 - маусым кеттік университетінің бастауыш Қазанғап атындағы музыкалық ның мерейін үстем етті.
балаларды қорғау күніне арналған кәсіподақ ұйымы университет Ақтөбе облысы Мұғалжар ауда- училищеге түсіп, хор дирижері
көптеген шаралар өтті. Облыстық оқытушылары мен қызметкер- ны «Мөлдір» бөбекжай-бақшасы- мамандығы бойынша 1988 жылы Ж. Ақынова үнемі ізденіс үстін-
және аудандық, бастауыш кәсіп­ лерінің балаларына арнап «Бақыт- ның ұйымдастыруымен «Бақытты тәмамдаған. Еңбек жолын 1988 де жүреді. Оқушылары аудандық,
одақ ұйымдары да осы мерекелік тымыз бәріміз!» атты мерекелік бала» жобасы аясында «Қазақстан жылы Әлшекей атындағы музы- облыстық, республикалық өнер
шараларға өз үлестерін қосып, ойын-сауық шарасын ұйымдас­ кəсіподақтары күні» мерекесіне калық өнер мектебінен бастайды. байқауларында жүлделі орындарды
білім мекемелеріне сыйлықтарын тырды. жəне «1-маусым балаларды қорғау 1999 жылдан қазіргі уақытқа дейін иеленіп келеді. Облыстық, аудан-
ұсынды. «Біз бақытты баламыз» күніне» арнап «Балаларға күлкі №223 орта мектебінің музыка пәні дық көптеген марапаттаулармен
атты мерекелік шарада Шалқар Аталмыш мерекеге орай Бай- сыйлайық» атты Мұғалжар ауданы мұғалімі болып жұмыс атқарып ке- қатар, облыстық кәсіподақ коми-
аудандық кәсіподақ ұйымының ғанин аудандық білім бөлімі мен Батпақкөл округіне қарасты білім леді. тетінің ұйымдастыруымен ұстаз-
төрайымы белсенді кәсіподақ білім қызметкерлерінің кәсіпо- мекемелеріндегі кəсіподақ мүше- дар арасында «Наурыз шапағаты»
мүшелерін марапаттап, мектепке дақ ұйымы бірлесе отырып «Бар лері арасында театрландырылған 2002 жылы мектептің өнерлі фестивалінің 20 жылдық мерекесі-
дейінгі мекемелерге сыйлықтар жақсылық балаларға!» атты мере- қойылымдар байқауы өтті. Байқау­ оқушыларынан «Шара» би тобын не орай, Жанат апай «Наурыз ша-
табыстады. келік шара ұйымдастырды. Оған ға 5 білім мекемесі қатысты. Бай- құрады. Құрылған уақыттан осы пағаты - 20 жыл» медалінің иегері
барлық мектепке дейінгі ұйымдар қау қортындысы бойынша жеңім- кезеңге дейін бірнеше би топта- атанды.
Сондай-ақ, аудандардың орта- мен мектеп оқушылары атсалы- паз болған мекемелер аудандық ры мектеп табалдырығын аяқтап,
лық көшелерінде барабаншылар сты. 900 оқушы мен бүлдіршін- білім қызметкерлері кəсіподағы өнер жолын жалғастырған оқушы- Жүндібай ҒАЛЫМЖАН,
отряды, домбыра пати, мажорет- дер балалар мен жастардың музы- ұйымының Алғыс хатымен және лары да бар. Мәселен, қазіргі Жаңақорған ауданы
калар, черлидерлер, хор, би ұжым­ калық ансамбльдерінің шеруіне бағалы сыйлықтарымен марапат- таңда Қаб­л­ анова Ажар М.Мәме-
дары және қазақ, өзбек, неміс, қатысты. талды. Бас жүлдені «Балауса» това атынд­ ағы педколледждің
украин ұлттық киімдерімен білім бөбекжай-бақшасының ұжымы және «Бола­шақ» университетінің
беру мекемелерінің оқушылары «Желдей жүйрік шабандоз» иеленді. «Хореог­ рафия» бөлімін бітіріп, ау-
мен тәрбиеленушілері жүріп өтті. атты велосипедшілер жарысы, дан орталығындағы Әлшекей атын-
«Бақытты балалық шақ» атты ас- Ақтөбе облысы дағы өнер мектебінде би сыныбын-
да сабақ береді. Жақында Алматы
қаласында өткен «Ғұмырд­ ария»
өнер фестивалінен Ажардың оқу­
шылары ІІ-дәрежелі дипломмен
марапатталып қайтты. Сол сияқты
Қалдыбекова Назерке 2017 жыл-
дың мамыр айында Хорватия елінің
Загреб қаласында өткен Орталық

Все начинается с семьи...

Мама Уакбаева Зинаида Туяк­ Университет қабырғасында
баевна, воспитатель КГУ «Руд- мерекелік іс-шара өтті
ненский детский дом», препо-
В Костанайской области прошел даются семейные и национальные даватель самопознания КГУ 1-маусым - Балаларды қорғау Шара барысында бүлдіршіндерге
конкурс «Мерейлі отбасы». В нем традиции. В семье благополучие «Веч­ ерняя средняя школа». С күніне орай І.Жансүгіров атын- арналып мерекелік концерт қойыл-
приняла участие семья нашей – и дети от этого счастливы. места работ характеризуется, дағы Жетісу мемлекеттік универ- ды, ақ серек пен көк серек, футбол,
сотрудницы Зинаиды Туякбаев- как трудолюбивый, компетент- ситетінде кәсіподақ комитетінің асфальтта сурет салу және т.б. ой-
ны, семья Уакбаевых. Это очень Семья Уакбаевых - это папа, ный, высококвалифицированный ұйымдастыруымен оқытушы- ындары ұйымдастырылды. Балалар
дружная семья, в которой царит мама и два сына: Жанат и Ахмед. спец­ иалист. Зинаида Туякбаевна профессорлар құрамының және топтарға бөлініп өзара жарысып,
любовь и взаимное уважение, добрый, эмоциональный, внима- қызметкерлердің балаларына ар- күш сынасты.
поддержка, где примером служит Папа Уакбаев Жанайдар Бола- тельный человек, к судьбе каждо- налған мерекелік іс-шара өтті.
старшее поколение бабушки и де- тович, работает водителем-спаса- го воспитанника относится не- Шара соңында жеңімпаздарға та-
душки, которые всегда помогут и телем в Рудненском оперативном равнодушно. Зинаида Туякбаевна Білім ордасының стадионын- нымдық ойындар, кітаптар тапсы-
подскажут. В этой семье дети вов- взводе Северо-Казахстанского очень позитивный человек, всегда да ұйымдастырылған мерекеде рылды, тәтті балмұздақ үлестірілді.
лечены в совместную родитель- филиала РГППХ «Профессио- приветлива, с улыбкой на лице. ұжым мүшелерін, балаларды кәсіп­ Ал ата-аналар ұйымдастырушы-
скую деятельность – трудовую, нальная военизированная ава- одақ комитетінің төрағасы Ерлан ларға алғыстарын білдірді.
игровую, творческую. Любят вме- рийно-спасательная служба» ко- Старший сын Жанат Жанай- Сейл­ханұлы және гуманитарлық
сте бывать на природе, принимать митета индустриального развития дарович, специалист центра ин- факультетіндегі бастауыш кәсіп­ І.Жансүгіров атындағы
гостей, участвовать в различных и промышленной безопасности формационных технологий ГУ одақ ұйымының төрайымы Ғалия Жетісу мемлекеттік
мероприятиях, конкурсах само- Министерства по инвестициям «Рудненский городской отдел Мұқанқызы құттықтап, көтеріңкі университетінің
го различного уровня, к которым и развитию РК. Жанайдар Бола- образования». На протяжении не- көңіл-күй тіледі. кәсіподақ комитеті
тщательно готовятся и занимают тович порядочный, дисциплини- скольких лет работает педагогом
призовые места. рованный, аккуратный работник, дополнительного образования в Балалық шақ - бал дәурен
способный принять решение по КГКП «ДВОК», руководителем
В семье Уакбаевых культивиру- сложным вопросам, находящим- кружка IT технологий. Жанат 1-маусым балаларды қорғау лымдарын көрсетіп, ұмытылмас
ются духовные ценности, уваже- ся в его компетенции, наставник Жанай­дарович характеризуется, күніне орай Н.Назарбаев халық­ әсер сыйлады. Әуежайдағы өн-
ние к старшему поколению, тру- молодых специалистов, так ха- как ответственный, творческий, аралық әуежайы қызметкерлерінің дірістік, тексеру және қауіпсіздік
долюбие, постоянное внимание к рактеризуют его с места работы. креативно мыслящий сотрудник. балалары астаналық цирктегі ме- қызметі мамандарының балалары-
учебной, трудовой и обществен- А дома, в кругу близких людей Друзья отмечают его личностные рекелік шоуға куә болды. Ресей- на ресейлік цирктің 120 билетін
ной жизни, помощь и поддержка – глава семьи, всегда поможет и и человеческие качества, отзываю­ лік «Antares» циркі екі сағат бойы сыйға тартқан - халықаралық
в больших и малых делах, соблю- поддержит в любых начинаниях, тся о нем, как о надежном, вер- көрермендерге қолтырауын мен әуе­жайдағы «Нұр Отан» баста-
прекрасно играет на гитаре. ном, сопереживающем товарище, хаскидің, попугай мен қызғылт уыш партия ұйымы мен бастауыш
порядочном, с чувством юмора и пеликанның, джигитовка мен кәсіп­одақ ұйымы.
особенно выделяют его трепетное клоундар дуэтінің қызықты қойы­
отношение к семье. Жанат Жанай- Астана қаласы
дарович уважительно относится
к старшим, всегда поможет, под-
скажет.

С.С. МАЩЕНКО,
председатель профсоюзной

организации Рудненского
детского дома

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 21 (1225) 08/06/2018

Кәсіподақ таңдауы - тұрақтылық

Қазақстан Кәсіподақтары күні қарса- сайланды. Кәсіподақтың қатарын- білім беру жүйесінің дамуына ерекше «Дарынды бала - дара тұлға»
ныңда Алматы «Парасат» кәсіпо­ дағы да Алматы қаласының ең іргелі оқу үлес қосып келеді.
және «Нұр Отан» партиясының фили- орындарының қызметкерлері мен Ақтөбе облысы Ойыл ауданында «Дарынды бала - дара
алы Астана қаласының 20 жылдық ме- студенттерінен тұратын тоқсат жеті «Парасат» кәсіподақ ұйымы оқу тұлға» атты фестиваль өтті. Ауданның мақтаныштары
рейтойына арналған «Кәсіподақ таңда- мыңнан астам мүшелері бар. «Пара- орны қызметкерлері мен студенттері облыстық, республикалық, халықаралық сайыстардың
уы - тұрақтылық» атты форум өткізді. сат» кәсіподағының ықпалымен ҚР арасында спартакиадалар өткізуді жеңімпаздары, дарынды оқушылардың жыл бойы алған
Форумды өткізген Алматы «Парасат» Білім және ғылым министрлігі жа- дәстүрге айналдырған. Кәсіподақ жетістіктері қорытындыланып, марапатталды. Үздіксіз білім
кәсіподағының төрағасы, профессор нынан студенттер мен оқушылар ісі қызметкерлер мен студенттердің беру жүйесін іске асырудағы, дарынды оқушыларды қалып-
Данат Жаңатаев өткен жылды қоры- жөнінде Республикалық кеңес құрыл- денсаулығы мен еңбек қауіпсізді- тастырудағы жоғарғы жетістіктері үшін биология пəнінің
гіне ерекше көңіл бөліп отыр. Осы мұғалімдері М.Сералиева, М.Иманова жəне робототехника
тындылап, жасалып жатқан жұмыстар ды. Қалалық кәсіподақтың белсенді жылы да жоғарғы оқу орындарының үйірмесінің жетекшісі Е.Сырлыбаев Ойыл аудандық білім
мен алдағы атқарылатын іс-шараларды, араласуымен «Студенттер арасындағы студенттері мен қызметкерлері ара- қызметкерлері кəсіподағы ұйымының атынан Алғыс хат-
міндеттерді атап өтті. Форумға Алма- жағдайды тұрақтау» туралы Үкіметтің сында өткен XIII-спартакиаданың тармен, бағалы сыйлықтармен марапатталды.
ты ректорлар кеңесі қолдау танытты. қаулысы қабылданды, кәсіподақ мем- жеңімпаздарын форумда марапатта-
Білікті мамандардың қатысуымен мем- лекеттік гранттарды бөлу жөніндегі ды. Марапатты спортқа еңбек сіңірген Г.ИЗБАГАМБЕТОВА,
лекеттік еңбек инс­пекциясының, жұ- конкурстық комиссияның қатарына қайраткер, Сидней олимпиядасының Ойыл ауданы
мыс берушілердің, жоғарғы оқу орын- енді. Сондай-ақ, «Парасат» кәсіподағы төрешісі, профессор Владислав Ва-
дарының өкілдері мен студенттеріне Алматы қаласының әкімімен аймақтық сицкий табыстады. Спартакиаданың жабылу
арналған ұжымдық келісімшарттың келісімдерді және ҚР Үкіметімен Бас салтанаты өтті
макеті жасалды. Сондай-ақ студенттер келісімді өңдеу мен қабылдау істеріне Осы жылдың тағы бір ерекшелігі -
арасында жемқорлыққа қарсы іс-шара, белсенді түрде қатысуда. «Парасат» кәсіподағы қолдап жатқан Осы жылы Талдықорған қалалық кәсіподақ комитетінің
студенттердің жол ақысының жеңілдігі гендерлік саясатты жүзеге асыру ба- ауыспалы кубогі үшін білім беру мекемелері арасында
жайлы айтылды. Алматы қалалық «Парасат» кәсіп­ рысында Спартакиадада қыздар ара- өткізілген спартакиаданың жабылу салтанаты өтті. Жыл
одағында Ардагерлер кеңесі, жұмыс­ сында волейбол, мини футбол жарыс­ сайын өткізілетін, дәстүрге айналған жарысқа спорттың 6
Қазақстан Республикасының Мәде- пен қамту, әлеуметтік мәселелер мен тары ұйымдастырылды. түрі бойынша 24 команда, 250-ден астам кәсіподақ мүше-
ниет және спорт министрі Арыстанбек қызметтік қатынастарды шешу орта- лері қатысып, бақтарын сынады. Спартакиаданың өтуіне
Мұхамедиұлы құттықтау хат жіберді. лықтары жұмыс істейді. Алматы қаласының студент жас­ қалалық кәсіподақ комитеті демеушілік жасады. Сайыс
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар та­рының арасында ән мен поэзия қорытындысы бойынша қалалық кәсіподақ комитетінің
федерациясы атынан Алматы қалалық Осы уақытқа дейін «Парасат» кәсіп­ өнері бойынша Ғ.Ж.Дәукеев атын- төрайымы Құралай Қсталасова қатысушыларға 2017-2018
аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің одағы өз қызметі барысында білім беру дағы «Muzenergy» V-қалалық ашық оқу жылының спартакиада қорытындысын айта келе, мұн-
төрайым орынбасары Жанат Естаев саласы қызметкерлерінің құқықт­ арын фестивалі Алматы энергетика және дай шаралардың маңызы өте үлкен екеніне тоқталып, жа-
құттықтау сөз сөйледі. қорғайтын өзін жоғары ұйым­дасқан байланыс университетінің ұйымдас­ рыстың әр кезеңінде ұстаздардың белсенділікпен қатысып,
қауымдастық ретінде таныта білді. тыруымен өткізілді. Аталған фест­ и­ өздерінің ептіліктерін, шеберліктерін, шапшаңдықтарын
Жалпы Алматы қалалық «Парасат» Сондай-ақ оқытушылардың еңбек және вальге Алматы қаласының 40 жоғ­ арғы және ұйымшылдықтарын көрсете білгендері үшін алғысын
кәсіподағы 1999 жылдың 19 мамы- ғылыми қызмет үрдісін ұйымдастыру оқу орындары мен колледжд­ ерінен 240 айтты. Жиын барысында жарыстың барлық түрлерінен
рында құрылған. Кәсіподақ төрағасы секілді күнделікті мәселелерді шешу қатысушы өтініш білдірген. жинақталған үзінді слайдтар көрсетілді. Жүлделі орын
болып Жаңатаев Данат Жаңатайұлы арқылы «Парасат» одағы отандық алған командалар, үздік ойыншылар қалалық білім бөлімі
Финалдық кезеңге 16 ЖОО студент­ мен қалалық кәсіподақ комитетінің дипломдарымен және
тері қатысты. Фестивальді Алматы қа- қаржылай сыйлықтарымен марапатталды.
ласының әкімдігі, Алматы қаласының
жастар саясаты мәселелері жөнінде- Қалалық кәсіподақ комитетінің ауыспалы кубогіне және
гі басқармасы, Алматы «Парасат» жүлделі 1-орынды Е.Берліқожаұлы атындағы №11 орта мек-
кәсіподағы қолдап, MuzZone музы- тептің командасы, 2-орынды №25 орта мектептің, 3-орынды
калық телеарнасы фестиваль барысын №15 орта мектептің командалары иеленді.
телеарна эфирінде көрсетті.
Жиын барысында №25 орта мектептің директоры Орлан
2017-2018 оқу жылындағы кәсіп­ Топаев, Е.Берліқожаұлы атындағы №11 орта мектеп дирек-
одақ ұйымдарының жұмыс нәтижесі торының орынбасары Ерлан Еркінбеков қалалық кәсіподақ
қорытындыланды. Оқу жылы қоры- комитетіне алғыстарын айтты. Орлан Сабитұлы бұл жарысқа
тындысы бойынша, «Парасат» қала- негізінен денешынықтыру пәні мұғалімдері қатысатынын,
лық кәсіподағының үздіктері анықта- болашақ ұрпақтың денінің саулығы мектеп қабырғасынан
лып, арнайы дайындалған алғыс басталатыны мәлім екеніне тоқталды.
хаттар мен сыйлықтар тапсырылды.
Айгүл ЖӨНКЕБАЕВА,
Алуа ИСАЕВА, Алматы облысы
Алматы облысы

Сапалы білім, саналы тәлім

Ағымдағы жылы Павлодар облы- жастар қозғалысының қалай және қа- жасалатын келісімшарт туралы әң-
сы білім беру басқармасының бас- шан бой алғаны туралы, атқарылып гіменің басын көтерді.
шысы Дінислам Болатханұлының жатқан шаралар мен жұмыстар ту-
қатысуымен облыстық білім және ралы және дәстүрге айналған жас Сонымен қатар Жастар кеңесінің
ғылым қызметкерлерінің кәсіпо- педагогтардың жазғы лагерьлеріне мүшелері Виталий Кожокар, Сан-
дағы жанындағы Жастар кеңесінің жеке тоқталды. Жас педагогтар үшін жар Рыспеков, Фархат Еңсебаев
мүшелерімен, жас педагогтарымен тек демалыс-сауықтыру ғана емес, ең пікір алмасуда белсенділік таныт-
кездесу өтті. алдымен, семинар-тренингтер, коу- ты және жастардың арасынан Ер-
чингтер, дәрістер, спорт шаралары кебұлан Күнтуған педагогикалық
Қазақстандық салалық білім және және киелі жерлер мен табиғат ая- жоғары оқу орнының өкілі, ұлттық
ғылым қызметкерлері кәсіподағы- сына экскурсияларға шығу ұйымда- тренерлер пулының мүшесі ретінде
ның Павлодар облыстық ұйымының стырылады. Дінислам Болатханұлына алғысын
төрайымы Гүлбарам Наурызбаева айтып, бұл тәрізді кездесулердің әлі
алғысөзінде басқарма басшысын та- Шара барысында жас педагогтар де болатынын сенім артып, өзінің оң
ныстырып, жаңа форматтағы жас пе- да өз пікірлерімен бөлісіп, ұстаздық пікірін білдірді.
дагог-ғалым екенін ерекше атап өтті. мәртебе туралы, Павлодар қаласының
№43 ЖОББМ мұғалімі Айнұр Әбел- Ернар ИМАНБАЕВ,
Облыстық жастар кеңесінің динова мектеп пен ата-ана арасында Павлодар облысы
төрағасы Ернар Иманбаев саладағы

Мәдениет пен өнер асқақтаған күн

Батыс Қазақстан облысы Жаңақала архивтер және құжаттама басқар-
аудан әкімі Наурызбай Қарағойшин масы басшысының, Ж.Молдағалиев
мәдениет және өнер қызметкер- атындағы ОӘҒК және Х.Есенжанов
лерінің кәсіби мерекесіне орай ау- атындағы облыстық балалар және
данның өнері мен мәдениетіне сүбелі жасөспірімдер кітапханасының ал­
үлес қосып, осы саланың шоқтығын ғыс хаттары беріліп, аудандық орта-
көтеріп келе жатқан барлық мәдени- лықтандырылған кітапхана жүйесі
ет саласы қызметкерлерін қабылдап, жанындағы кәсіподақ ұйымы да өз
көп жыл қызмет атқарған зейнеткер- марапатын табыстады.
лерді, мамандарды Алғыс хатпен
марапаттады. Айгүл ГАЛИЕВА,
БҚО
Атаулы мерекеге орай облыс
әкімінің, облыс әкімдігі мәдениет,

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 21 (1225) 08/06/2018

Взвешенная Бал Триумф Туристический
позиция слет объединяет
В Астане состоялся традиционный Бал Три- - председатель Казахстанского отраслевого
Как сообщала наша газета ранее, 11 мая умф для одаренных учеников столицы, на ко- профсоюза работников образования и науки В Астане прошел туристический
по инициативе Республиканского Совета тором в торжественной обстановке чествовали и Н.Наурузбаева - председатель профсоюза слет педагогов среди образовательных
по делам молодежи Профсоюза отрасли в победителей и призеров республиканских и работников образования «Адилет» г.Астаны, организаций, посвященный 20-летию
городе Алматы состоялось расширенное международных олимпиад. которые вручили бесплатные путевки в санато- столицы.
заседание Совета. В котором приняли уча- рий «Коктем» лучшим учителям и директорам
стие студенты - профсоюзные активисты В этом году в научных состязаниях приняли школ города: Брусевич Татьяна Аполинаровна - По традиции ежегодно с 26 по 28 мая
ведущих вузов южной столицы: Казахско- участие около 60 одаренных учащихся столич- директор школы № 28 г. Астана; Болатаева Роза городской профсоюз работников обра-
го национального университета им. Аль- ных школ. В приветственном слове руково- Аблакимовна - директор школы-лицея «Қазға- зования «Адилет», при поддержке ДЮЦ
Фараби, Казахского национального педаго- дитель Управления образования г.Астаны А. рыш» №50 им. Райымбек батыра, г. Астана; «Шыгыс» проводит туристический слет
гического университета им. Абая, Казахско- Жангозин отметил, что с каждым годом число Есимхан Роза - старший методист «Центра педагогов школ и колледжей г.Астаны. В
го национального женского педагогического участников и победителей республиканских и развития одаренности и психологического этом году 22 коллектива приняли участие
университета, Казахского научно-исследо- международных предметных олимпиад рас- сопровождения «Астана дарыны» Акимата в соревнованиях.
вательского технического университета им. тет, это говорит о качестве и признании на- г. Астаны; Муаммер Гуль - учитель математи-
К.Сатпаева, Алматинского технологического шего образования в мировом образовательном ки «Образовательно-инновационного лицея» Первое место в конкурсе «кросс-по-
университета. пространстве. А.Жангозин подчеркнул, что для одаренных юношей; Жанибекова Алия ход» занял колледж общественного
будущее страны в руках молодежи и пожелал Жанибеккызы - директор школы №9 школы питания и сервиса, второе место заня-
Одним из важнейших вопросов стал во- им успехов и удачи в дальнейшем. «Зерде» для одаренных детей; Бастрон Юлия ла школа-лицей №56, третье место за-
прос о создании по инициативе Федерации Александровна - учитель французского языка няла школа-гимназия №83. В конкурсе
профсоюзов республики отраслевого про- Все участники Бала награждены специаль- школы-лицея №60; Оспанова Азина Седыке- «полоса препятствий» первыми стали
фсоюза студентов. Члены Совета выразили ными призами и путевками в лагерь. Наряду новна - учитель немецкого языка школы №46; школа-гимназия №58, вторыми - кол-
озабоченность, в связи с участившимися во с учениками были награждены учителя и на- Мынбаева Камажай Куанышкалиевна - учитель ледж общественного питания и сервиса,
время встреч с профсоюзным активом реги- учные руководители. Также были отмечены и истории и права гимназии №6. третьими - школа-гимназия №83.
онов республики намерениями о создании награждены директора лучших школ столицы.
отраслевого профсоюза студентов. Члены
Совета выразили единодушное мнение о Гостями Бала Триумф стали М.Амантаева
том, что создание такой организации неце-
лесообразно. Знания для дальнейшей работы

Студенческие профсоюзные организации В г. Актау прошел выездной семинар-сове- трехстороннем Отраслевом соглашении на В конкурсную программу входили
всегда были в составе членских организаций щание на тему «Роль отраслевого соглашения 2018 – 2020 гг. и роли социального партнер- следующие виды: бивак, конкурс худо-
профсоюза отрасли - областных профсоюз- о социальном партнерстве в регулировании ства в регулировании трудовых отношений в жественной самодеятельности, пресса
ных организациях, получали и получают трудовых отношений в организациях техниче- организациях образования. (газета, отражающая тему слета), пере-
всемерную финансовую и организацион- ского и профессионального образования» для тягивание каната, туристическое блюдо.
ную поддержку со стороны областных ко- работников и профсоюзного актива организа- Р.Кидирбаева акцентировала внимание В этом виде программы отличились
митетов, причем взносы, поступающие от ций ТиПО Мангистауской области. Семинар участников семинара на роли и основных школа-лицей №37, школа-лицей №56
студентов и магистрантов, обучающихся по провели заместитель председателя Профсоюза принципах социального партнерства. Про- и профессионально-технический кол-
республиканскому образовательному гранту, отрасли А.Мукашева и главный специалист по информировала о республиканской акции «За- ледж.
в полном объеме остаются в студенческой правовым вопросам отраслевого Профсоюза ключите коллективный договор!», основной
профсоюзной организации и расходуются Р.Кидирбаева. целью которой является недопущение и вы- Все участники получили сертификаты.
на её нужды. Учащаяся молодежь охвачена явление неформальных трудовых отношений, Лучшие получили ценные подарки, куб-
Трехсторонним Отраслевым соглашением В ходе семинара был рассмотрен вопрос сокращение скрытых форм трудовых отноше- ки, грамоты, медали. Призы и награды
между Министерством образования, Отрас- о роли и значении отраслевого соглашения ний, повышение уровня информированности предоставлены городской профсоюзной
левым профсоюзом и НПП «Атамекен», ре- в регулировании трудовых отношений в ор- граждан об их правах в сфере труда. В ходе организацией работников образования
гиональными соглашениями и коллективны- ганизациях ТиПО. В приветственном слове семинара решались ситуационные задачи, «Адилет».
ми договорами. Профсоюзные организации А.Мукашева проинформировала участников рассматривались пути решения трудовых
студентов совместно с обкомами профсоюза семинара об основных направлениях деятель- конфликтов, возникающих в организациях
отрасли оказывают благотворительную по- ности отраслевого профсоюза, о заключенном образования.
мощь нуждающимся студентам, занимаются
организацией досуга отдыха и оздоровления Детский праздник в Хромтау Фото Мадияра Орынбасара
студентов. Для учащейся молодежи прово-
дятся форумы, спартакиады, конкурсы, раз- Традиционный подарок детям сделали администрация и про- ‒ говорит хромтаучанка Наталья Ткачук. ‒ Ульяна рисует День защиты
личные акции и другие культурно-массовые фсоюзный комитет Донского ГОКа («Казхром», Евразийская детей, как она его видит, а Кирилл еще маленький, но все равно помогает
мероприятия. Группа») ‒ в День защиты детей ребят всех возрастов пригласили сестре. Благодарю всех организаторов праздника за радость для наших
на праздник. В детском развлекательном центре «Балдаурен» в детей, всем детям мира желаю здоровья и пусть у каждого из них будет
На особом внимании находятся дети-си- этот день было очень шумно и весело ‒ больше двухсот детей дом и мама с папой. Этот год объявлен годом ребенка, так что забота о
роты - студенты организаций ТиПО и вузов посетили мероприятие, пасмурная погода не стала помехой. настроении деток приятна вдвойне.
республики. Они, благодаря социальному
партнерству между профсоюзной организа- В этот день погода вообще решила не капризничать ‒ дождя Праздник продолжался ‒ в цехах Донского ГОКа тоже прошли конкурсы
цией и администрацией учебного заведения, не было, как и палящего солнца. В десять часов открыли ворота и игры, посвященные Дню защиты детей, а администрация района орга-
освобождены от оплаты за проживание в об- центра и дети гурьбой ринулись на территорию. К их визиту все низовала большое мероприятие в городском парке.
щежитиях, обеспечены горячим питанием. уже было готово, всем раздали цветные мелки и предоставили
масштабный холст ‒ асфальтовое покрытие центра. Сто сорок Наталья КАРПОВА
Обкомы профсоюза отрасли стимулируют рисунков создали дети ‒ нарисовали природу, солнце, ярких
профсоюзных активистов - студентов, для клоунов и других героев детских фильмов и, конечно же, своих
них учреждены профсоюзные стипендии, мам и пап. Подарки получили все участники ‒ настольные игры,
организуется профсоюзное обучение на игрушки для плавания, воздушные змеи и многое другое. А авто-
областном, республиканском и междуна- рам самых красивых рисунков в каждой из четырех возрастных
родном уровнях. Результатом этой работы категорий вручили конструкторы «Лего» от профкома.
является то, что многие студенты - профак-
тивисты остаются работать в профсоюзе. Кроме обязательного и ставшего уже многолетней традицией
После обсуждения вопроса было принято этого дня бесплатного мороженого, чупа-чупсов и воздушных
обращение на имя председателя Федера- шаров, для гостей праздника выступили аниматоры, приглашен-
ции профсоюзов Республики Казахстан Б.Ж. ные из Актобе. Веселые танцы, загадки и игры c мультяшными
Әбдірайым, которое поддержали и пригла- трансформерами и другими ростовыми куклами на свежем воз-
шенный студенческий профсоюзный актив духе ‒ что еще нужно ребенку для хорошего настроения.
вузов г.Алматы.
‒ Мы с детьми, Ульяной и Кириллом, пришли на праздник,
В настоящий момент вопрос о создании
студенческого профсоюза снят с повестки
дня.

8 № 21 1225) 08/06/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

МЕМЛЕКЕТТІК Телефоны: Санаторий «МОЙЫЛДЫ»
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ 8(7182) 35-65-33,
ОТБАСЫЛЫҚ САЙЫСЫ Мы рады предложить Вам свои профилактические
35-66-56 и лечебные услуги и при этом провести
приятные дни отдыха
www.moiyldy.kz

Мемлекеттік, банк мекемелері сты. Сайыс өте қызықты əрі көңілді В последнее время казахстанцы стали уделять больше вни-
жəне қоғамдық қызмет көрсету өтті. Отбасы мүшелерін қолдауға мания своему здоровью. Роль санаторно-курортной сферы
қызметкерлерінің салалық кəсіпо- əріптестері де келіп, шын мəнінде возрастает в связи с потребностью населения в качественных
дағы Ақтөбе облыстық филиалы нағыз бірлік пен ұйымшылдықтың санаторно-курортных услугах. «Санаторий Мойылды» на протя-
жəне ҚР Мемлекеттік қызмет істері жылылығы сезілді. жении 90 лет является флагманом в сфере санаторно-курортных
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы услуг в северо-восточном регионе Республики, находится в
іс-қимыл агенттігінің Ақтөбе облы- Отбасылық спорттық сайыс- Павлодарской области. Лечение, предлагаемое в здравнице, не
сы бойынша департаменті 1 мау- тың қорытындысы бойынша Бас имеет альтернативы в нашей республике. Многолетняя слава
сым - балаларды қорғау күніне орай жүлдені Ақтөбе облысының жұ- курорта «Мойылды» известна не только в Казахстане, но и
облыс əкімі Бердібек Сапарбаевтың мыспен қамтуды үйлестіру жəне далеко за его пределами.
бастамасымен жарияланған Бала- əлеуметтік бағдарламалар басқар-
лар жылы, оның ішінде «Бақытты масы жеңіп алса, өзгелері, яғни 1 Исключительная эффективность лечения заклю-
бала» жобасы аясында, сондай-ақ орынды сыбайлас жемқорлыққа чается в том, что здравница расположена на берегу
республикалық «Challenge Другой қарсы іс-қимыл Ұлттық бюросы, природного озеро «Мойылды», содержащее высокоми-
ты!» спорттық бастамасын қолдау 2 орын ҚР МҚІжСЖҚІҚА «Ақтө- нерализованные иловые грязи и соленую рапу, дающие
мақсатында облыстың мемлекет- бе облысы бойынша мемлекет- мощный оздоровительный эффект при заболеваниях:
тік қызметшілері арасында «Əкем, тік қызметшілерді қайта даярлау
анам жəне мен – спорттық жанұя» жəне олардың біліктілігін арттыру опорно-двигательной системы (артриты,
сайысын ұйымдастырды. өңірлік орталығы», 3 орын Əділет полиартриты, остеохондроз и другие заболевания
департаменті жəне 4 орынды ҚР костей, мышц и сухожилий)
Салауатты өмір салтын наси- Мемлекеттік қызмет істері жəне болезни периферической нервной системы
хаттау жəне мемлекеттік қызмет- сыбайлас жемқорлыққа қарсы (невриты, радикулиты и др.)
шілерді бұқаралық спортқа тарту іс-қимыл агенттігінің Ақтөбе об- заболеваниях женской половой сферы
мақсатын көздеген спорттық сай- лысы бойынша департаментінің от- (хронические воспалительные процессы,
ысқа ҚР Мемлекеттік қызмет істері басылық командалары өз қанжыға- спаечные процессы в малом тазу, бесплодие и др.)
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы ларына байлады. Көрермендеріне уроандрологических заболеваний (простатиты,
іс-қимыл агенттігінің аумақтық де- көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған бар- импотенция, уретриты, бесплодие и др.)
партаменті, сыбайлас жемқорлыққа лық қатысушылар дипломдармен желудочно-кишечные заболевания, заболевания
қарсы іс-қимыл Ұлттық бюросы, жəне естелік сыйлықтармен мара- органов дыхания (без признаков декомпенсации,
Əділет департаменті, сондай-ақ патталды. Аталмыш шара алдағы сахарный диабет легкой, средней степени тяжести
жұмыспен қамтуды үйлестіру уақытта жыл сайын өткізілетін кожные заболевания (псориаз, нейродермит, очаговая
жəне əлеуметтік бағдарламалар болады. склеродермия) и мн.др.
басқармасының мамандары қаты-
Ақтөбе облысы Применение лечебной грязи осуществляется в виде
различных процедур: общих процедур грязевых
обёртываний, местных грязевых аппликаций.

Не менее ценным в системе оздоровительных процедур яв-
ляются, находящиеся на территории санатория минеральные

подземные воды, используемые для лечения многих забо-
леваний. Минеральная вода используется в лечении как для
внутреннего употребления в виде питья, так и для наружного

бальнеолечения в виде ванн, душей и орошений.

Кроме основного лечения санаторий предлагает
множество дополнительных платных медицинских услуг,
таких как лечебный массаж, китайский массаж стопы, парафино-
терапия, гидроколонотерапия (орошение кишечника на новом аппарате
HC- 2000 пр-во Испания, АМОК-2 и простое орошение кишечника),
дуоденальное зондирование желчевыводящих путей, водные процедуры –
подводный душ-массаж, подводное вытяжение позвоночника, душ «Шарко»,
циркулярный душ, душ восходящий, пантовые и селеновые ванны,
лазеротерапия, гирудотерапия, кедровая бочка, галокамера.

VIII МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
СПАРТАКИАДА

В рамках проведения празднова- в спартакиаде приняли участие
ния Дня профсоюзов Территори- две команды: по мини-футболу и
альное объединение профсоюзов настольному теннису.
«Профсоюзный центр Южно-Ка-
захстанской области» 2 июня Команда по мини-футболу заня-
2018 г. организовал и провел VIII ла седьмое место. Участник спар-
Межотраслевую спартакиаду. От такиады по настольному теннису
профсоюзной организации ТОО Никита Гафаров занял первое ме-
«Петро Казахстан Ойл Продактс» сто и был награжден кубком, гра-
мотой и денежной премией.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0021 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version