The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (27)

pdfjoiner (27)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №6 1258) 15/02/2019

ҚР КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ МОЛОДЕЖЬ
ТӨРАҒАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА И ПРОФСОЮЗЫ:
ЖҰМЫС САПАРЫМЕН БОЛДЫ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ,
13 ақпанда Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы Б.Ж.Әбдірайым Қызылорда ТВОРЧЕСТВО
облысына жұмыс сапарымен барды. Алдымен «Қызылорда автобус паркі» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігіне барып, еңбек ұжымымен кездесті. В свете объявления
Главой государства
«Қызылорда автобус паркі» 2017 жылы ларға əлеуметтік жеңілдіктер, соның ішінде ҚРКФ Төрағасы Б.Əбдірайым: «Кəсіподақ 2019 года в Казахста-
наурыз айында іске қосылған. Өндірістік жалақылары өсіп, денсаулықтарын жақсар- ең алдымен жұмысшылардың заңды еңбек не Годом молодежи,
нысанда 200 үлкен автобустар қала тұрғын- туға шипажайларға жолдамалар, материал- құқығын қорғайды. Егер кəсіпорында əлеу- Федерацией профсо-
дарына қызмет жасайды. Мекемеде барлығы дық көмектер беріле бастаған. Кəсіподақтың меттік жеңілдіктер мен кепілдіктер көзделген юзов РК взят курс на
600 адам еңбек етеді. «Қызылорда автобус көмегін сезінген жұмысшылардың саны артып келісімдер, ұжымдық шарттары жəне кəсіпо- реализацию политики
паркі» ЖШС қызметкерлерінің жергілікті келеді. Бүгінде кəсіподақ құрамындағы жұ- дағы болса, əр жұмысшының құқығы қорға- комплексной поддерж-
кəсіподағы қазірде «YNTYMAQ» орта жəне мысшылар саны 304 адамға жеткен. Автопарк лып, оның еңбек жағдайы жақсарып, отбасы- ки трудовой молодежи,
кіші бизнес жұмыскерлерінің Қазақстандық директоры Нұржан Ахатов аз ғана уақытта ның əлеуметтік жағдайы артады. Сонда ғана призванной повысить
салалық кəсіподағының облыстық филиалы құрылған серіктестіктің қазіргі тыныс-тір- жұмысшының кəсіподаққа сенімі артады», ее возможности на
құрамына кірген. 2018 жылдың желтоқсан шілігін айта келе, жұмысшылардың еңбек - деп атап өтті. рынке труда.
айында ұжымдық шарттарына толықтырулар жағдайын жақсарту бағытында жұмыстардың Таким был лейтмотив
мен өзгерістер енгізіп, нəтижесінде жұмысшы- жалғасатынын жеткізді. ҚРКФ Баспасөз қызметі встречи заместителя
Председателя ФПРК
Сатыбалды Дауле-
талина и активистов
молодежного движения
«Келешек», главной
задачей которой яви-
лось усиление участия
и роли молодежи в
профсоюзном движе-
нии страны.

(Продолжение на 2-стр)

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ МЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПОДАҚТАР
ФЕДЕРАЦИЯСЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

Қызылорда облысының əкімдігі мен Қа- Көшербаев: «Облыста жұмысшылардың əлеу- Сонымен қатар Федерация Төрағасы Қы- 93 723 кəсіподақ мүшелерін біріктіреді. Кезде-
зақстан Республикасы Кəсіподақтар федера- меттік-еңбек жағдайының жақсаруына, еңбек зылорда облыстық кəсіподақтар орталығында суде кəсіподақ жетекшілері еңбек жағдайын
циясы Қазақстан Республикасы Президенті қатынасын реттеуде өткен жылы аймақта əлеу- облыстық салалық жəне жергілікті кəсіподақ жақсарту, жалақыны көтеру, Еңбек кодексіндегі
Н.Ə.Назарбаевтың Бес əлеуметтік бастамасын, меттік əріптестік аясында кешенді жұмыстар ұйымдарының төрағаларымен кездесті. Қазіргі ұжымдық шарттың кейбір ережелеріне өзгеріс-
«Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: та- жүргізілді. Еңбек мекемелеріндегі жұмысшы- таңда облыстың аумақтық кəсіподақтар бір- тер енгізу мəселесіне қатысты ұсыныстарын
быс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан лардың əл-ауқатын арттыруда кəсіподақтардың лестігі 11 салалық, 1017 кəсіподақ ұйымдарын, қойды.
халқына Жолдауын жүзеге асыруда Қызылорда орны ерекше» деп атап өтті.
облысы əкімдігі мен «Қазақстан Республикасы
Кəсіподақтар Федерациясы» республикалық ҚРКФ Төрағасы Б.Əбдірайым өз сөзінде:
кəсіподақтар бірлестігі арасындағы ынтымақта- «Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
стық туралы меморандумға қол қойды. халықтың əл-ауқаты мен тұрмыс-тіршілігін
жақсарту үшін мемлекеттік органдар мен
Меморандумның талаптарына сəйкес екі қоғамдық ұйымдардың алдына нақты міндет-
тарап əлеуметтік бастамаларды, оның ішінде тер қойды. Оның ішіндегі ең басты міндеттің
еңбек жағдайларын жақсарту, жұмыскерлердің бірі – жұмыс орындарын сақтау жəне халықты
өмірі мен денсаулығын сақтау, еңбек дауларын жұмыспен қамту. Бұл міндетті орындауға Қы-
болдырмауға жəне шешуге, Еңбек заңнамасы- зылорда облысының мүмкіндігі мен əлеуеті
ның сақталуын, жұмыскерлерге лайықты еңбек жетеді деп ойлаймын. Өйткені Сыр өңірінің
ақысын төлеуді, жұмысқа орналасуды жəне ең- өндірісі өркендеп, мұнай-газ саласы дамып,
бек қатынастарын ресімдеуді қамтамасыз ету ауыл шаруашылығы алға басып келеді. Осы
мəселелерін қадағалауды жүзеге асырады. мақсатта енді Қызылорда облысы əкімдігімен
де Меморандумға қол қойғалы отырмыз», - деді.
Қызылорда облысының əкімі Қырымбек

4 СҰХБАТ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 6 1258) 15/02/2019

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
КӘСІПОДАҚТЫҢ
БАСТЫ БАҒЫТЫ

Жалақы дер кезінде төленбеген жағдайда, еңбек шарттары бұзылып,
жұмысшының мүддесі мен құқығы тапталған кезде оларды заң жүзінде
қорғайтын жалғыз ұйым - кəсіподақ. Еңбек туралы заңнамалардың орын-
далуына да қоғамдық бақылау жасайтын - кəсіподақ. Əлеуметтік жеңілдік-
тер мен кепілдіктер көзделген келісімдер, ұжымдық шарттар жасап, оның
орындалуын қадағалайтын да əзірге осы ұйым. Кəсіподақ бұдан басқа
қандай жұмыстармен айналысып отыр? Болашақ жоспарлары қандай?
Кəсіподақ жүйесінде жаңғыру мен жаңару бар ма? Билік тармақтары жəне
басқа да қоғамдық ұйымдармен қарым-қатынасы қандай? Осындай сауал-
дарға жауап алу үшін Қазақстан Кəсіподақтар федерациясының төрағасы
Бақытжан ƏБДІРАЙЫММЕН сұхбаттасқан едік.

КӘСІПОДАҚ БЕДЕЛІ ройын көтеру арқылы жергілікті – Елбасы биылғы жылды қандай мақсатқа жұмсалғаны - бəрі зақстандағы ірі жəне орта кəсіп-
БИІКТЕЙ БЕРЕДІ кəсіпорындардағы жұмысшыларды «Жастар жылы» деп жариялағаны айқын. Оны кəсіподақ ұйымдары орындардың барлығы бірдей өн-
осы ұйымның аясына шоғырлан- белгілі. Біз кəсіподақ институтын өз басылымдарында тұрақты түрде дірістік кеңес құруға асығар емес.
– Бақытжан Жарылқасынұлы, дыру. Кəсіподақ олардың құқығы ары қарай табысты жалғастыра- жариялап тұрады. Онда өндірістік кеңес бар жоғы -
Елбасы «Кəсіподақ қоғамдағы мен мүддесін мүлтіксіз қорғайтын тын жастарға жол беруіміз керек. 1 233. Бұл барлық өндірістік кеңес-
жаңғыртудың қозғаушы күші айбарлы, керек десеңіз, азулы ұйым Өйткені Қазақстанда кəсіподақтың АДАМНАН АРТЫҚ тердің 13 пайызы ғана. Халықара-
болуы тиіс» деген болатын. болуы қажет. Бастауыш кəсіподақ келешегі кемел. Жастардың кəсіпо- БАЙЛЫҚ ЖОҚ лық тəжірибе көрсетіп отырға-
Осы міндетті орындауға кəсіп- ұйымдарының жетекшілері жұмыс дақты қазіргіден де жоғары деңгей- нындай, еңбекті қорғау бойынша
одақтың мүмкіндігі жете ме? берушілермен терезесі тең дəреже- ге жеткізетініне кəміл сенімдімін. – Кəсіподақ жұмысының не- бірлескен жұмыс жүргізілсе, онда
де сөйлесіп, туындаған еңбек жəне Бүгінгі күні республика бойынша гізгі өзегінің бірі - еңбек адамын өндірістік жарақаттар мүлдем аз
– Кəсіподақты жаңғыртудың əлеуметтік мəселелерді ушықты- кəсіподақ мүшелерінің 32 пайыздан қорғау жəне оның қауіпсіздігі. болады. Кəсіподақтың белсенді жұ-
жол картасы жасалды. Соған рмай жергілікті жерде шеше ала- астамы - жастар. Барлық аймақта Бұл бағытта қандай жұмыстар мысының арқасында өткен жылы
сəйкес жұмыстар кешенді түрде тындай білікті болуы тиіс. Бір Жастар кеңесі бар. Олар кəсіподақ атқарылды? өндірістік жарақаттардың азайға-
жүргізіліп келеді. Ауыз толтырып сөзбен айтқанда, олар жан-жақты қозғалысын одан ары дамыту жай- нын байқау қиын емес. Өндірісте
айтарлықтай жетістіктер бар. Оған білімді, іскер болғанда ғана еңбек ын жан-жақты талқылап, жастарға – 2018 жыл «Еңбек қауіпсіздігі зардап шеккендер 2017 жылы 1678
кəсіподақ қана емес, əлеуметтік адамдары оның жанына топта- қатысты идеялар мен жобаларды жəне қорғау жылы» деп жарияла- болса, 2018 жылы 1568-ге азайды.
əріптестер де лайықты үлес қосып сып, жұмыс берушілер де онымен ұсынып, кəсіподақ жұмысына бел- нып, соған сай жоспарлы жүмыс- Бұл - 6,6 пайыз. Ал мерт болғандар
отыр. Кəсіподақ - жұмысшылардың санасатын болады. Жасыратыны сенді қатысады. 2018 жылы жігерлі тар жүргізілді. «Қауіпсіз еңбек» 244-тен 216-ға қысқарды. Əрине,
мүддесі мен құқығын қорғайтын жоқ, жергілікті жердегі жұмыс бе- жастардың ұйытқы болуымен бір- аймақтық бағдарламасы қарасты- бұл көрсеткіш те көңіл көншіт-
ұйым. Сондықтан негізгі мақса- рушілер арасында кəсіподақ ұйымы неше іс-шара өткізілді. Соның ішін- рылып, жүзеге аса бастады. Оған пейді. Өйткені қайтыс болған
тымыз - жергілікті жердегі еңбек болмағанын қалайтындар да бар. де қыркүйек айында Меркіде өткен «Атамекен» аймақтық кəсіпкер- адам біреудің əкесі немесе анасы,
ұжымдарымен тікелей байланы- Өйткені кəсіподақ еңбек заңдарын Еңбек жастары форумының орны лер палаталары да, əкімдіктер де ағасы болуы мүмкін. Адамның
ста жұмыс істеу. Өйткені еңбек бұзуға жол бермейтінін олар біледі. ерекше. Форумның негізгі мақсаты белсене қатысып отыр. «Атаме- өмірі мен денсаулығынан артық
адамдарының жəне кəсіподақ Бұл мəселеде біздің ұстанымымыз - еңбек мамандықтарын асқақтату, кен» ұлттық кəсіпкерлер палатасы ештеңе жоқ. Кəсіподақ қазір бұл
қозғалысының тыныс-тіршілігін айқын: жұмыс беруші мен еңбек қарапайым еңбек адамдарының жəне Қазақстан жұмыс берушілер мəселені қатаң қадағалауға алды.
олардан артық ешкім білмейді. ұжымы, еңбек қатынастары бар мəртебесін көтеру, еңбек жаста- конфедерациясымен бірге бизнес- Өндірісте келеңсіз, ауыр жағдайлар
Кəсіподақтар федерациясы мү- жерде кəсіподақ ұйымы міндет- рының əлеуметтік мəселелерін тің əлеуметтік жауапкершілігін мүлдем орын алмауы тиіс. Жаза-
шелерінің қатары 2 миллионға ті түрде болуы керек. Жергілікті жақсарту. Оған 200-ден астам жас көтеру, еңбек қауіпсіздігін сақтау тайым оқиғаларды болдырмау үшін
жетіп, еліміздегі ең ірі қоғамдық жердегі жұмысты жандандырып, қатысты. Республиканың барлық мен жақсартуға жұмысшылар оның алдын алу қажет. Кəсіподақ
ұйымға айналды. Федерация құра- бастауыш ұйымдарды нығайту аймақтары мен экономиканың мен жұртшылықты көбірек тарту осы үшін күресуі керек. Біздің
мында 22 салалық кəсіподақ, 16 үшін биылғы жылды «Аумақтар түрлі салаларындағы белсенді жас мақсатында «Еңбек қорғау сала- бағыт - «нөлдік жарақат». Ол үшін
аумақтық кəсіподақтар бірлестігі, жылы» деп жарияладық. Еңбек кəсіподақ жетекшілері осылайша сында профилактика мəдениетін осындай мақсатты көздейтін Vizion
18 мыңнан астам бастауыш ұй- қатынастарына байланысты дау- бірінші рет бас қосты. бірге көтереміз!» республикалық Zero халықаралық бағдарламасына
ымдар бар. Өткен жылдың өзінде дамай мен кикілжің адамдардың акциясы өткізілді. Осы акция ая- қосылуға қадам жасап отырмыз.
470 жаңа бастауыш кəсіподақ ұй- құқықтық білімінің таяздығынан – Əңгіме барысында кəсіпо- сында жұмыс берушілердің қауіпсіз Жарақат оқиғаларын тіркемей,
ымы құрылып, 35 мыңнан астам болып жатады. Сондықтан біз дақтың беделі жайлы қайта-қай- жəне жақсы еңбек жағдайын жасау- ашық түрде мəліметтер берілмей
адам кəсіподақ қатарына қосыл- құқықтық жаппай оқудың бірыңғай та айтып қалдыңыз, кəсіпо- ға ынтасын арттыру жəне қоғам- қалуы да орын алатын еді. Енді
ды. Үкімет жанында заң жобала- жүйесін жасадық. Соған байланыс- дақтың Жарғысына өзгерістер дық бақылау институтын дамыту əрбір жазатайым оқиға міндетті
ры жөніндегі ведомствоаралық ты жұмыстар кең ауқымда жүр- енгізілуі ұйымның ашықтығы үшін нақты іс-шаралар жасалды. түрде тіркеледі. Оған жол берген
комиссия бар. Соның құрамына гізіліп отыр. 2018 жылдың мамыр мен беделін арттыру, жұмысын Еңбекті қорғау жөніндегі техни- кінəлі адамдар мен себеп-салдары
Қазақстан Кəсіподақтар федераци- айында «Самұрық-Қазына» АҚ- ширату мақсатында жасалған калық инспекторлардың рөлін анықталып, зардап шеккен отбасы-
ясының төрағасы былтыр бірінші мен бірге жаңа жоба - «Кəсіподақ қадам ба сонда? нығайту мақсатында «Нұр Отан» ларға көмек берілуі қадағаланады.
рет енді. Парламенттегі жəне басқа көшбасшылары мектебін» аштық. партиясымен бірге «Қазақстан Əрбір жағдай үшжақты комиссия
да құзырлы органдардағы еңбек қа- Бұл - кəсіподақ мүшелеріне құқық, – Əрине. Былтыр кəсіподақтың Кəсіподақтар федерациясындағы отырысында қаралып, бұқаралық
тынастары мен əлеуметтік мəселе- қаржы, медиация, ішкі жəне сы- кезектен тыс ХХV съезі өтіп, жаңа еңбек қорғау жөніндегі үздік техни- ақпарат құралдары мен əлеумет-
лерге байланысты комиссиялардың ртқы коммуникация бойынша жан- Жарғы мен Тексеру комиссиясы калық инспектор» республикалық тік желілер арқылы ашық мəлімет
жұмысына да кəсіподақ өкілдері жақты білім беретін Қазақстандағы туралы ереже қабылданды.Төраға конкурсы өткізілді. Оның қорытын- беріле бастады.
белсенді араласа бастады. Кəсіпо- кешенді жоба. Мектептің алғашқы енді бес жылға бір мəрте ғана дысына орай, еліміз бойынша 39
дақ еңбек адамдарының мүддесін 67 түлегі қазір бастауыш кəсіподақ сайланады. Оған белсенді жұмыс үздік техникалық инспектордың – Жұмыс берушілер мен жұ-
қорғауға белсене араласатынына ұйымдары жетекшілеріне айналды. істеуге бес жыл толық жетеді. Бұл еңбегі бағаланды. Қазір республика мысшылар арасында еңбек даула-
қазір көптің көзі жетті. Олардың мерзім біткеннен кейін оның орны- кəсіпорындарында еңбекті қорғау ры мен кикілжіңдер болатынын
кəсіподаққа сенімі артты. Қата- – Олардың ішінде жастар бар на жаңа толқын, жаңа басшы келуі мен қауіпсіздігі жөнінде 13 мың өн- күнделікті өмірде көріп жүрміз.
рымыздың көбейіп жатқанының ма? Жалпы жастардың кəсіпо- керек. Бұл - ұрпақ сабақтастығы. дірістік кеңес бар. Оның 94 пайызы Оны болдырмау үшін еңбек ада-
себебі де осы. Біздің мақсат - баста- дақ қозғалысына ықылас-пейілі Мүшелік жарнаның жұмсалуы да тікелей кəсіподақ ұйымдарының мы нені ескеруі керек? Кəсіподақ
уыш ұйымдардың беделі мен абы- қандай? дау-дамай туғызатын мəселенің бірі бастамасымен құрылды. Рас, Қа- осындай келеңсіздіктердің алдын
еді. Енді қанша жарна жиналғаны,

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] БАСТАУЫШ КƏСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫ 5

№ 6 1258) 15/02/2019

алу үшін қандай қам-қарекет жасап отыр? кен жылы еліміздегі 577 кəсіпорында еңбек- YNTYMAQ АРТУДА
– Жұмыс беруші жұмысқа тұрған адаммен ақы қарызы 1,5 миллиард теңгені құрады.
Осы үшін мемлекеттік еңбек инспекциясы Таяуда «Профмедиа Астана» жа- мының ішкі тапсырыстарымен қатар,
еңбек келісімшартын міндетті түрде жасауы тарапынан жұмыс берушілерге 456 ескерту уапкершілігі шектеулі серіктестігі сырттан келетін тапсырыстар бойынша
керек. Кəсіподақ ұйымдарының əлеуметтік қағазы беріліп, 74 миллион теңгені құрайтын «Yntymaq» қазақстандық орта жəне түрлі баспа өнімдерін шығаратын бас-
əріптестермен бірге «Еңбек келісімшартын 344 айып салынды жəне жыл бойы 1 миллиард шағын бизнес қызметкерлерінің салалық пахана бүгінгі таңда кітап ісін де қолға
жаса!» республикалық акциясын бастағандағы теңгеден астам еңбекақы қарызын жұмыс бе- кəсіподағы» РҚБ мүшесі болып тіркелді. алды. Соңғы жемісті жұмыстарының
мақсаты да осы болатын. Акция кезінде еліміз рушілер өтеді. Осы арқылы 10 мыңнан астам бірі - Қазақстан кəсіподақтар қозғалы-
бойынша 10 мыңнан астам жұмыс беруші 37 адамның заңды құқы қорғалды. Еңбекақы «Профмедиа Астана» кəсіпорнының сы туралы жарық көрген «Профсоюзы:
мың жұмысшымен еңбек келісімшартын жа- қарыздарының 70 пайыздан астамы банкрот құрамында Қазақстан кəсіподақтарының теория и практика» монографиясы.
сады. Бұл жұмысшылардың құқығы мен əле- кəсіпорындар мен ұйымдарға тиесілі. Сон- ақпараттық жаршысы болып табылатын
уметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Еңбек дықтан «Банкроттық жəне реабилитация тура- «Қазақстан кəсіподағы» газетінің редак- «Yntymaq» қазақстандық орта жəне
саласындағы əлеуметтік əріптестік - еліміздің лы» заңға өзгерістер енгізіп, барлық міндетті циясы жəне баспахана бар. Осы ұжымда шағын бизнес қызметкерлерінің сала-
ішкі тұрақтылығын қамтамасыз ететін меха- төлемдерден бұрын бірінші кезекте жұмыс- еңбек ететін мамандар Қазақстан кəсіп- лық кəсіподағы» РҚБ - жаңа форматтағы
низм. Осы арқылы еңбек қатынастары жүйесін шылардың еңбекақы қарызы төленуі керек одақтар қозғалысын кеңінен насихаттау салалық кəсіподақ жəне электронды
жақсартуға жол ашылады. 2018-2020 жыл- деген байлам жасап отырмыз. ісімен айналысып келеді. түрде ғана қызмет атқаратын қоғамдық
дарға арналған бас келісім, 20 салалық жəне 18 ұйым болып табылады. «Күш - бірлік-
аумақтық келісімдер осы мақсатты көздейді. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЫМ- Биыл «Қазақстан кəсіподағы» га- те» демекші, аталмыш салалық кəсіп-
Əлеуметтік əріптестік шеңберінде жұмысшы- ҚАТЫНАС ҚАЛЫПТЫ зетінің құрылғанына 30 жыл толады. одақ республикамыздың бар өңірінде
лардың еңбек құқы мен мүддесін тиімді қорға- Іргетасы 1989 жылы қаланып, бүгінде Еңбек адамының рөлі мен орнын на-
удың басты құралы - ұжымдық келісімшарт. – Қазақстан кəсіподақ ұйымдарының Қазақстан кəсіподақтарының жай-күйі сихаттауға, олардың құқығы мен мүд-
Еңбек адамының жағдайы, əлеуметтік қорға- шетелдік əріптестермен байланысы мен туралы толыққанды ақпарат ұсынып десін қорғау жолында кəсіподақтардың
луы мен еңбек қауіпсіздігі - бəрі ұжымдық қарым-қатынасы қандай? Тəжірибе мен отырған бірден-бір дереккөзі болып маңыздылығына қатысты көптеген игі
келісімшартта тайға таңба басқандай айқын үйрену бағытында барыс-келіс бар шығар? табылатын басылым Қазақстанның бар шараларды атқарып келеді.
жазылуы тиіс. Оны көрген еңбек адамы ер- өңіріне таралады. Газеттің таралымы -
теңгі күніне алаңдамайды. Уақтылы еңбекақы – Халықаралық ынтымақтастық - кəсіп- 11 332 дана. Сондай-ақ, кəсіподақ ұйы- Ақнұр СЕРІКБАЕВА
алатынына, отбасын асырайтынына, əлеумет- одақтың басым бағыттарының бірі. Кəсіподақ
тік қорғауға кепілдік болатынына көзі жетеді. өкілдері 2018 жылы 32 халықаралық іс-ша- САРЫАҒАШТА ӨТКЕН
2017 жылы 77 750 ұжымдық келісімшарт жа- раға қатысты. Кəсіподақтар федерациясы бір ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
салған еді. 2018 жылы 92 645-ге немесе 16,1 жыл ішінде халықаралық кəсіподақтар ұй-
пайызға артты. Бұл ретте «Алматы қаласының ымдарымен 10 кездесу өткізіп, Түркия мен Ағымдағы жылы Қазақстандық са- құқықтары» көрсетілген. Төртінші тара-
кəсіподақ орталығы» қоғамдық бірлестігі ке- Арменияның кəсіподақ бірлестіктерімен өза- лалық білім жəне ғылым қызметкер- уда педагогтың міндеттері мен жауап-
шенді жұмыс жүргізіп отырғанын айта ке- ра ынтымақтастық түралы келісімдерге қол лері кəсіподағының Түркістан облысы кершілігі, ал бесінші тарауда педагогты
тейін. Олар 2018 жылдың қараша-желтоқсан қойылды. Биыл да халықаралық байланыс Сарыағаш аудандық комитеті «Педагог даярлау, қайта даярлау жəне біліктілік-
айларының өзінде ғана қаладағы 7 000-нан бойынша негізгі бағыттарымызды айқын- мəртебесі туралы» Заң жобасы бойынша ті арттыру мəселелері қарастырылған.
астам кəсіпорынмен ұжымдық келісімшарт дадық. Маңызды іс-шаралардың бірі - «Ең- «Дөңгелек үстел» өткізді. Жоспар бойынша аталған Заң жобасы
жасаған. Көрсеткіш 4,1 пайыздан 18,9 пайызға бек-əлеуметтік қарым-қатынасты реттеуде қазір Үкіметте қаралуда, ал ақпан айында
жетті. Ұжымдық жəне жеке дау-дамайлардың кəсіподақтардың рөлі: даму тəжірибесі мен Дөңгелек үстелге аудандық кəсіподақ Парламентке беріледі деген жоспар бар.
алдын алу мақсатында 2018 жылы «Атаме- келешегі. Шығыс пен Батыстың диалогы» ұйымы атқару комитетінің мүшелері,
кен» Ұлттық кəсіпкерлер палатасы жəне Ең- деген тақырыпта өтетін халықаралық конфе- бастауыш кəсіподақ комитеттерінің Дөңгелек үстелде Өстеміров атын-
бек жəне əлеуметтік қорғау министрлігімен ренция. Халықаралық Еңбек ұйымының 100 төрағалары, педагогтар жəне білім меке- дағы жалпы орта мектебінің директоры
бірлескен іс-қимыл жоспарына қол қойылды. жылдығына арналып осы жылдың наурыз мелерінің басшылары, бұқаралық ақпарат А.Ақбергенов, Қ.Сəтпаев атындағы №10
Осы құжат арқылы аймақтардағы əлеуметтік айында Халықаралық Еңбек қорымен бірге құралдарының өкілдері қатысты. Аудан- мектеп-гимназия интернатының баста-
жағдайларға мониторинг жүргізуге, өзара же- «Өндірістік қарым-қатынас, еңбек жəне əлеу- дық кəсіподақ комитетінің төрағасы Ə.Та- уыш кəсіподақ ұйымының төрағасы Б.
дел ақпарат алмасуға, еңбек дауы туындайтын меттік қамтамасыз ету» тақырыбында халықа- станбеков 6 тараудан, 21 бабтан тұратын Досанов, М.Əуезов атындағы №1 мектеп
кəсіпорындарға барып, дау-дамайдың алдын ралық семинар өтеді. Оған Орталық Азия ел- Заң жобасымен таныстырды. гимназиясының қазақ тілі жəне əдебиеті
алуға мүмкіндік бар. Мəселен, Қостанай облы- дерінен Қырғызстан, Өзбекстан, Тəжікстан, пəні мұғалімі А.Бимұратова, Алтынсарин
сындағы Тобыл жол стансасында, Маңғыстау сондай-ақ Беларусь, Молдова, Моңғолия Заң жобасындағы 2,3,4,5 - тараулар - атындағы №17 жалпы орта мектебінің
облысындағы Oil Services Company компа- мен Түркия мемлекеттері кəсіподақтарының педагог мəртебесін анықтайтынын алға директоры Х.Қабылова, Амангелді
ниясында жəне басқа да мекемелерде еңбек өкілдері қатысады. Біз Халықаралық еңбек тартты. Екінші тарауда педагогтың мəрте- атындағы №20 жалпы орта мектебінің
даулары алғашқы сəтте-ақ бірлескен іс-қимыл ұйымы жəне халықаралық кəсіподақ ұйымда- бесін, этикасын, ары мен намысын, кəсі- бастауыш кəсіподақ ұйымының төраға-
жоспарының арқасында ойдағыдай шешімін рымен тығыз қарым-қатынасты жалғастыра би қызметін қамтамасыз ету шарттары. сы Е.Орумбаев, аудандық білім бөлімі
тапты. Мұндай мысал көп. Еңбек заңдылықта- береміз. Орталық Азиядағы ұлттық кəсіподақ Өзінің кəсіби қызметіне байланысты емес əдістемелік кабинетінің əдіскері Н.Бара-
рын сақтау, əлеуметтік-еңбек дауларын шешу, орталықтарымен екіжақты халықаралық ын- жұмыс түрлеріне тартуға тиым салу, көз- тов, Ломоносов атындағы №3 жалпы орта
еңбек кикілжіңдерінің алдын алу бағытын- тымақтастықты қалыптастыру мен дамытуға делмеген тексеруді жүргізуге жол бер- мектебінің тарих пəні мұғалімі А.Нази-
да 2018 жылы Кəсіподақтар федерациясы ерекше мəн беріледі. Қазіргі таңда халықа- меу көрсетілген. Егерде аталған талаптар мов өз пікірлерімен бөлісті.
«Нұр Отан» партиясымен меморандумға қол ралық жұмыстардың жаңа, сапалық деңгей- бұзылған болса лауазымды тұлғалар ҚР
қойған болатын. Соған байланысты жүзеге іне көтерілу керек. Халықаралық аренада Кодексіне сəйкес жауапкершілікке тарты- С.ƏУЕСХАНОВ,
асқан ауқымды жұмыстың бірі - «Лайықты бір-бірімізге қолдау көрсететінімізге сенімді латын болады. Үшінші тарауда: «Педагог Шымкент қаласы
еңбек - мемлекет тұрақтылығының негізі» болғанымыз жөн. Сонда ғана халықаралық
деген тақырыпта 2018 жылы желтоқсанда байланыс алға басады.
Павлодар облысындағы Ақсу ферроқорыту
зауытында өткен форум. Осындай жүйелі жұ- – «Кəсіподақтар: теория мен тəжірибе»
мыстар нəтижесінде ұжымдық еңбек даулары деген тақырыпта отандық жəне шетелдік
2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы 2,5 белгілі ғалымдар мен құқықтанушылардың
есе азайды. Жалпы соңғы бес жылда еңбек қатысуымен бірінші рет ғылыми моногра-
кикілжіңдері 14 есе төмендеді. фия шығарған екенсіздер. Бұл да кəсіподақ
қозғалысының халықаралық тəжірибесін
– Елбасы алқалы жиындарда ең төменгі кеңірек білуге мүмкіндік беретін шығар?
еңбекақы мөлшерін бір жарым есе көбейту,
жұмысшылардың еңбекақысын уақтылы – Бұл - тəуелсіз Қазақстан тарихында
төлеу жөнінде тапсырма бергенін білесіз. Кəсіподақтар федерациясы бастамасымен
Осы мəселені шешуге кəсіподақ қанша- жарық көрген тұңғыш үлкен ғылыми моногра-
лықты атсалысып отыр? фия. Онда əлемдегі 30 мемлекеттің кəсіподақ
ұйымдары тəжірибесінің қамтылуы еңбектің
– Кəсіподақ ұйымдары табысы төмен жұ- маңыздылығын арттыра түсті. Кітапта Қа-
мысшылардың еңбекақысын көтеру жөнінде зақстандағы кəсіподақтардың қызметі мен
мониторинг жүргізетін республикалық жəне мəртебесіне зерттеу жүргізіліп, елдегі жəне
аумақтық штабтардың жұмысына белсене қа- əлемдегі кəсіподақ қозғалысының құқықтық
тысады. Ұжымдық келісімшартта қарасты- негізі мен жағдайына талдау жасалды. Ба-
рылған разрядаралық коэффициенттер мен сылым авторларының Қазақстандағы əлеумет-
тарифтік мөлшерлемеге өзгерістер енгізу тік əріптестік пен кəсіподақ институтын дамы-
жөніндегі жұмыс жалғасуда. Еңбек жəне ха- ту жөнінде де ұтымды ұсыныстары бар. Кітап
лықты əлеуметтік қорғау министрлігінің ал- Қазақстандағы кəсіподақ ұйымдары мен оқу
дына төменгі еңбекақы мөлшеріне байланыс- орындары үшін үлкен көмекші құрал болды.
ты критерийлерді айқындау қажеттігі туралы
мəселе қойылды. Ауыр, зиянды жəне қауіпті – Əңгімеңізге рақмет!
еңбекпен айналысатын жұмысшылардың Сұхбаттасқан
еңбекақысына байланысты бірыңғай жүйе Асқар АХМЕТ
қарастыру туралы да мəселе көтерілді. Өт- aikyn.kz

6 № 6 1258) 15/02/2019 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

КЕЛЕШЕК НАЗАРЫНДА
ЕҢБЕКШІ ЖАСТАР

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ағымдағы жылды «Жастар жылы» да біз үшін бағыт-бағдар беріп отыратын бір
деп жариялады. «Жас болса, іске» демекші, бүгінгі таңда мемлекет- тармақ болады. Үшіншіден, 2007 жылғы Ең-
тің өркендеп-өсуі - білімі мен біліктілігі əлем нарығында бəсекеге бек кодексінде жастарға қатысты екі мəселе
қабілетті жастардың қолында екені хақ. Қазақстан Республикасының болған. 29-бапта еңбек шарты жаңадан оқу
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде жүзеге асырылып жатқан бітіріп, өз мамандығы бойынша жұмыс жа-
шаралардың бəрі егемен еліміздің болашағы, яғни жастар үшін жаса- сайтын жас маманмен кем дегенде екі жылға
лып отырғанын айтып өтті. «Мемлекет қоғамда жасампаздық, баста- жасалады деген норма жəне де 36-бапта оқу
машылық, шығармашылық, еңбекқорлық рухын қалыптастыруға баса бітіріп келген жас маманмен сынақ мерзімі
мəн берді», - деді Мемлекет басшысы жастарға арнаған сөзінде. орнатылмайды деген норма болған. Олар
Осы орайда ҚР Кəсіподақтар федерациясының басты саясатының бірі қазір жоқ. Біз осы тараптан мəселені қара-
жастар мəселесі болып табылатынын айта кеткен жөн. Жас буын ара- стырудамыз. Жас ғалым, кəсіподақтар қы-
сында кəсіподақтардың қоғамдағы рөлі мен орнын насихаттау, Еңбек зметі туралы монография авторларының
адамдарының əл-ақуалымен таныстыру мақсатында көптеген іс-шара- бірі Муслим Хасенов төрағалығымен қазір
лар қолға алынып отыр. Осындай елеулі бастамалардың басы-қасын- жұмыс тобы құрылып, жастар мүдделерін
да жүретін бірегей ұйым - Федерация жанындағы «Келешек» Жастар қалай жақсартуға болатындығы қарасты-
кеңесі. Бүгінгі таңда «Келешек» қандай бағыттарда жұмыс жасауда? рылуда. Заңнамалық тұрғыда ұсыныстар
Жастар кəсіподақтардың маңыздылығын түсіне алуда ма? Бұл орай- беріліп жатыр. Төртіншіден, біз жастардың
да «Келешек» Жастар кеңесінің төрағасы Құнəділов Төлеген Нығмет- көп шоғырланатын жерлерінде кездесулер
жанұлымен сұхбаттасқан едік. ұйымдастырамыз. Сол жерлерге шығып,
түсіндірме жұмыстарын өткіземіз. Еңбек
– Төлеген Нығметжанұлы, «Келешек» облысы Меркі ауданында Республикалық коворкинг-орталықтарда Жастар кеңесінің шарты мəселелері, еңбек құқықтарына қатыс-
Жастар кеңесінің қазіргі əл-ахуалына еңбекші жастар форумы өтті. Бұл шаралар- белсенділігін көрсетуді қолға алу, жұмыс- ты Жұмыспен қамту орталығының, «Атаме-
тоқталып өтсеңіз. Жуырда ғана Сіздер дың барлығы Федерацияның немесе салалық шы жастармен жұмыс жасау мəселелері де кен» палатасының мамандарымен кездесулер
Жастар кеңесінің мəжілісін өткіздіңіз- кəсіподақтардың қолдауымен жүзеге асы- бар. Көптеген ұйымдармен ынтымақтастық өткіземіз. Жас кəсіпкерлер кеңесімен бірлесе
дер. Осы жиында қандай өзекті мəселелер рылды. Яғни, Жастар кеңесінің жеке баста- орнату да маңызды екендігі түсінікті. Со- отырып, өзін-өзі толық қалыптастырған белді
қозғалды? масымен өткізген іс-шаралары жоқтың қасы нымен қатар, қандай да бір істі қолға алу тұлғалармен кездесулер ұйымдастырылады.
деуге де болады. Сонымен қатар, үш жылдың үшін қаржылық қолдау керек болады. Осы Жұмысшы жастар қолы бос уақытта немен
– «Келешек» Жастар қанаты - Қазақстан ішінде кеңес құрамының өзі 3-5 рет ауысты. қаржы мəселесін Жастар кеңесі Федерацияға шұғылдануға болатынын, қай жерде қандай
кəсіподақтар қозғалысында жастар мəсе- Əр аумақтық кəсіподақтар бірлестіктерінде немесе салалық кəсіподақтарға артып қоюы білім алуға болатынын білу үшін жағдай-
лесін жіті қадағалау мақсатында құрылған Жастар кеңесі болғанымен, кеңес төрағала- міндет емес. Біз өз тарапымыздан Федерация лар жасалады. Сондай-ақ, Ұлттық еріктілер
бірден-бір ұйым. 2016 жылы екі күндік ры жастарға қатысты ғана емес, жалпылама жанынан жеке заңды тұлғаны құрып, Жастар лигасымен бірлесе отырып, үлкен бірыңғай
семинар-тренинг барысында кеңестің қызметтер атқарады. «Келешектің» мақсаты кеңесіне беру туралы ұсыныс тастадық. Бұл, базаны құру мақсаты бар. Яғни, мемлекет-
жаңа құрамы сайланды. Сол кезде барлық - еңбекші жастарды насихаттау, оларға өмір өз кезегінде, қосымша мемлекеттік тапсы- тік, республикалық деңгейдегі іс шараларға
аумақтық кəсіподақтар бірлестіктері «Ке- жолында, не болмаса еңбекте қолдау көрсету, рыстарға қатысуға, мемлекет тарапынан еңбекші жастарды қатыстыруға өзіміздің
лешек» Жастар қанатының жəне салалық белгілі бір бағыт-бағдар ұсыну. Дегенмен, қаржылық қолдауға ие болуға мүмкіндік үлесімізді қосамыз.
кəсіподақтар жанындағы Жастар кеңесінің бұл əлі де толыққанды іске асырыла алмай береді. Неге десеңіз? Биыл жастар жылына
төрағалары мен төрайымдары келіп, Кəсіпо- отырған мəселе деуге болады. Осы орайда 6 мемлекеттен 675 миллион теңге бөлініп отыр. – Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 2019
дақтар федерациясының Жастар кеңесін ақпанда өткен Жастар кеңесінің мəжілісінде Маусым-шілде айында «Зерен - 2019» деген жылды «Жастар жылы» деп жариялады.
қалыптастырды. Алғашқы уақытта кеңестің жалпы білімдік республикалық жастар лагері Осы тұрғыда Мемлекет басшысы көрсет-
өтеді. Оған 200 миллион теңге бөлініп отыр. кен бағдарламалардың өзекті тұстарына
ҚТАЕКЗУІРЩГАІЯЖСИАТҒУДААЦЙИЯ Қыркүйек айында Шымкент қаласында Рес- тоқталып өтсеңіз.
публикалық Еңбекші жастар форумы өтеді.
Чив2свл9оежнзрнажаоссасқтстаеьтдданореай2сі9енллгееінтия За2н9яжтоаесқнаадсеейліеннгіие 29 жНаасеқмандыейеінгі С2а9мжоасстқоаятдеелйьіннгоі зөазніня-төызіе Оған мемлекет тарапынан 50 миллион теңге – Мына бір қызық жайтқа назар аудар-
вқваомзтжрыаұлсмтғыаенсдпжоеа2нс9тларет ржааблодтанмиаклиыв жұвмвыосзпреанстқеадмоты29ғалнедтар бөлініп отыр. Сондай-ақ, Қазақстан Жастар саңыз. Биыл Тəуелсіздік алғанымызға 28 жыл
Конгресімен арнайы келісім аясында мем- болады. ҚР Заңына сəйкес жас адам ретінде
вожзрұамсытескдеор2л9ерлет 513 000 лекеттік тапсырысты іске асыру бағытында 29-ға толмаған жастар саналады. Яғни, осы
біріккен жоспар құрып, оны жүргізу мəселе- жылы - мемлекетіміздің жас болуының соңғы
3 994 393 2 182 700 1 669 700 сін қарастырып жатырмыз. жылы. Бұл да біздің алдымызда көптеген
мəселелердің туындауына себепші болмақ.
ҚазФақесдтеарнаРцеисяпупбрлоифксаосюызКоәвсРіпеосдпауқбтларикфиедКеарзаацхисятсаын2об0ъ0е0д0и0н0яжетуыокқоалдоам2д0ы0б0ір0і0к0тічреелдоі,военкы, ңизішніинхд:е: – Жастарға қатысты мəселелерді шешу Бүгінде жас таланттар көп. Сонымен қатар,
23мм95оожжллаооасддсққееаажжддььеейддйіооіннг23гі9і5жжллааеессттттаа––рр35––303584300684040606040чч6ееааллддооааввммее;кк;. үшін қандай шаралар қолданылуы тиіс деп жас мамандардың сырт елге кетуі жиілеп кет-
• ойлайсыз? ті. Жас кадрлар шетелге шығуды қалайды.
• Осы мəселені ескере отырып, Елбасының
– Жұмысшы жастардың мəселесі, əрине, 2019 жылды «Жастар жылы» деп жариялауы
Бүгінгі таңда барлық кәсіподақтардың жастар кеңестерінің төрағалары қоғамдық бастамадағы көп. Бұл тұрғыда біз бірінші кезекте студент жай емес. Жастардың патриоттық сезімін
 сНваджоеюсұңемоггочыедейснріятеншадіьрнңидпйжоыкдеааетзтныкқьівалаврісекеатсдопіызрндее,дідбгсоіұенслдта,акттөөеозрлчинксоеемсзтотееилгдооііднх.евджаентаыжхмаоссложовдеұтымохвырпасрбшоофтынслиоакюорзвдопвырвңоыфкпсәоолсюніпзянеоытдмраақчблмоетүнусшнтваеоломібг.щімесетнвеқнанмытхыналчуалах, что в жастармен жұмыс жасауды бастаймыз. Апта ояту, оларға қолдау көрсету мақсатында көп-
сайын білім ордаларына барып, студент- теген арнайы бағдарламалар ұсынылып отыр.
 За20п1ер5и-о2д01с 720ж1ы5 лгоадраалпоығ2ы01н7дагожд,ансетабрылкоеңперсотвеедреінноіңнөикоідлндоегро інмеіңроқпартиыятсиуяырмесепнубөлтиккаеннскбоігродем-абсшіртаірбаі с участием термен кездесу өткізу жоспарда бар. Яғни, Қазақстанда білімді жастар баршылық. Тек
прреедсстпаувбитлеилкеайлмыоқлошдеажрнаылхасровұейтыовм. дастырылмаған. жастарға насихаттау жұмыстарын жүргізу олардың еңбектері елеусіз қалуда. Міне, гəп
арқылы кəсіподақтардың бүгінгі таңдағы қайда жатыр? Осы тұрғыда Елбасы ұсынған
 ЗаОэстоыт жуаеқпыертитоадҚсоРсКтаФв сжамаосгтоаСроівсеттеарпіождеөлнаімнмдеолгіодкеежңиеФстПіРңКқмұернаямлсыя б5о-лтееен5арсаазр. ет ауыстырылды. қызметімен таныстырамыз. Олардың бола- бағдарламалар аясында үш қалада жыл сайын
шақта қандай заңды, қандай құқықтарды білу жастарға мың пəтер салыну мəселесі қарас-
құрамында 36 мүше болды. Ал былтырғы бұл мəселелерді шешу үшін нақтылы қандай қажеттігін жеткіземіз. Заң бұзылушылықтар тырылуда. «7-20-25» бағдарламасы бойынша
жылдың жазында Кеңес төрағасы Максим жүйелі жұмыстар қажет екенін анықтауға болса, қайда жəне қандай тəртіппен бару өңірлерде түрлі бағдарламалар қолға алынып
Споткайдың жұмыс орнын ауыстыруына талпындық. 17 аумақтық кəсіподақтар бір- керектігін түсіндіреміз. Менің тəжірибем жатыр. Білім, түрғын үй, жалақы мəселесіне
байланысты жаңадан төраға сайлау қажет- лестіктері мен салалық кəсіподақтардан бойынша студенттерге кəсіподақтарға қа- қатысты жеңілдіктер ойластырылуда. Біз де
тілігі туындады. «Келешектің» мүшелері келген жастар өз ойларын ортаға салып, тысты сұрақ қойғанда, көбісі біле бермейді. ең ірі қоғамдық ұйым ретінде осы мəселеге
Қазақстанның əр өңірінен болғандықтан, қызу пікір талас болды. Яғни, бұл жайттар- Ал бір-екі оқу жүргізгеннен кейін олардың өз ықпалымызды тигізуіміз тиіс. Жастарды
төрағаны онлайн сайлау туралы келісімге кел- дың барлығын жан-жақты талқылай оты- кəсіподаққа деген ынтасы арта түседі. Бұл жұмысқа тарту мəселесінде біз жəрдемші
дік. Осы мəселе видеоконференция арқылы рып, келесідей ұсыныстар түсті. Бірінші - бірінші мəселе. Екіншіден, жастар ресур- болуға тырысамыз. Сондай-ақ, еңбекші
талқыланып, мен төраға болып сайландым. ұсыныс - Жастар кеңесінің төрағасын жəне стық орталықтарында коворкинг-орталықтар жастарға арналған кəсіподақтардың тұрғын
Яғни, Жастар кеңесінің мүшесі ретінде түрлі аумақтардағы «Келешек» Жастар кеңесінің ашылуда. Біз бұл орталықтармен келісімге үйін салу бағдарламасын неге ұсынбасқа де-
деңгейдегі іс-шараларға қатыса бастадым. төрағаларын қосымша жұмыстан босату, келдік. Олар кəсіподақтардың Жастар кеңесі- ген ой келеді. Міне, осы кезде ғана Жастар
Өз басым кəсіподақтардың ішкі тыныс-тір- яғни əр орталықта нақты жастармен жұмыс не тегін түрде орын береді. Сол алаңдарда кеңесі жастар істерімен шұғылданатын біре-
шілігімен жіті таныс болғандықтан, жастарға жасайтын штат құру. Осы тұрғыда Жастар барлық жастар кездесулер өткізіп, ой-пікір гей ұйым болады.
қатысты бірқатар мəселелерге баса назар ау- жылы аясында жастармен жұмысты жандан- алмаса алады, пікір таластар ұйымдастыра-
дардым. Мəселен, кəсіподақтардың жастарға дыру қажеттілігі туындайтынын ұмытпаған ды. Кеңес мүшелері түсіндірме, құқықтық – Сұхбатыңызға рахмет!
деген ықпалы неге байқалмайды? Неге ең- жөн. Төрағалар өз тарапынан тек жастарға көмек беру жұмыстарын жүргізе алады. Бұл
бекші жастар Кеңеске мүшелік етуге тал- ғана көңіл бөліп, олардың мұң-мұқтажда- Ақнұр СЕРІКБАЕВА
пынбайды? Өткен жылдың ішінде Алматы, рын қамтитын болса, көптеген өзекті мəсе-
Павлодар облыстарында жастарға қатысты лелердің оң шешімі табылар еді. Екінші-
елеулі іс-шаралар, түрлі слеттер, Жамбыл ден, студенттермен жұмыс істеуді, əртүрлі

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 6 (1258) 15/02/2019

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОФЦЕНТР ВКО»
ЗА 2018 ГОД

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ О ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ 6 февраля 2019 года на базе Федерация уделяет большое
Территориального объединения внимание работе с регионами,
14 февраля 2019 года в г.Аста- дного транспорта, строительного трудового договора, механизм рабо- профсоюзов ВКО состоялось что основная и главная работа
на Учебным центром Федерации комплекса ЖКХ города Астаны. ты согласительной комиссии. заседание Координационного в профсоюзном движении про-
профсоюзов РК организован се- Совета с участием представи- ходит в регионах, и неслучайно
минар-тренинг «Защита трудовых Лектор: Нурашева Бибигуль – По итогам будут вручены серти- телей Федерации профсоюзов присутствие представителей
прав профессиональными союзами генеральный директор «Academy фикаты. Республики Казахстан – заме- Федерации на таких отчетных
на основе Трудового кодекса РК». of labour relations», доктор стителя председателя ФПРК встречах. Поблагодарил пред-
PhD, доцент КАЗГЮУ имени По всем вопросам организации и Каппеля Е.Я., председателя седателя ТОП, высоко оценил
Участники семинара: представи- М.С. Нарикбаева. проведения обучающихся семина- РОО «Отраслевой профсоюз проведенную работу Профсоюз-
тели отраслевых профсоюзов обра- ров-тренингов можете обращаться работников системы здравоох- ного центра ВКО и профобъе-
зования, связи, культуры, спорта и На семинаре рассмотрены ос- по адресу: ранения «SENIM» Дюсенова динений области, рекомендовал
информации, железнодорожного, новы трудового законодательства, С.С., заместителя председате- членским организациям в 2019
автомобильного, воздушного и во- вопросы коллективных договоров, г.Астана, ул.Абая, 38, каб.100-1, ля РОО «Отраслевой профсоюз году усилить информационное
порядок изменения и прекращения контактный телефон: 87172-216163. работников малого и среднего освещение через профсоюзные
бизнеса «YNTYMAQ» Жана- издания и социальные сети.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И бекова К.К.
ПАРТНЕРСТВА ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА! Выступила член Координа-
Координационный Совет ционного Совета Краева Л. А.,
В городе Аксае Западно-Казахстанской области коллек- не компания удостоилась бронзовой премии «Парыз» за рассматривал 4 вопроса: утвер­ которая рассказала о работе об-
тив компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» лучший коллективный договор. Последние десять лет ждение плана работы ТОП ластного филиала профсоюза
в торжественной обстановке отпраздновал свой 20-лет- КПО Б.В. ежегодно публикует свой Отчет об устойчивом «Профцентр ВКО» на 2019 работников лесного хозяйства
ний юбилей с участием ветеранов труда и передовиков развитии, а за Отчеты 2015 и 2016 годов получила награды год, информация об итогах де- и животного мира, о взаимо-
производства, стоявшие у истоков создания и развития национального рейтингового агентства RAEX, как лучшие ятельности ТОП «Профцентр действии с ТОП по созданию
качественно нового нефтегазового предприятия страны. в категории отчетов об устойчивом развитии в Казахстане. ВКО» за 2018 год, о согласо- новых первичных организаций,
вании предложений в план о подписке на профсоюзные из-
На кануне юбилейного торжества состоялась встреча Сегодня локальная профсоюзная организация работ- работы областной трехсторон- дания и о необходимости кор-
Султана Калиева, Председателя Общественного объеди- ников КПО Б.В. работает под девизом «Человеку труда ней комиссии по социальному ректировки и «наполнения»
нения «Казахстанский отраслевой профессиональный – достойную жизнь!». В конце года в новом Коллективном партнерству и о работе по ин- содержания газеты, о неудов-
союз нефтегазового комплекса» (далее - КАЗМУНАЙ- договоре профсоюз многотысячного трудового коллекти- формационному освещению летворительной работе по до-
ГАЗПРОФ) с Управляющим трудовыми ресурсами ком- ва добился улучшения условий работникам, в документ деятельности ТОП «Профцентр ставке журнала «Курорт.KZ».
пании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (далее внесены около 20 новых изменений и дополнений, в том ВКО» и членских организаций
– КПО Б.В.) Суриянараяна Раджгопал на которой сторо- числе существенно увеличены расходы на оздоровление за 2018 год. Крупко Е. А. проинформиро-
ны обсудили вопросы дальнейшего развития системы работников компании и членов их семей. вала о работе областной органи-
социального партнерства, коллективно-договорного ре- Председатель ТОП «Проф- зации профсоюза работников
гулирования трудовых отношений, улучшения условий На юбилейном вечере посвященной 20-летию образо- центр ВКО» Тулеубаев М.А., образования и науки, о прово-
труда, усиления требований по безопасности и охраны вания компании приняли участие труженики нефтяной информируя членов Коорди- димой молодежной политике,
труда работников, принятия мер по мотивации произво- отрасли, ветераны труда и передовики производства, сто- национного Совета об итогах посоветовала о невыполнении в
дительности труда, повышению уровня заработной платы явшие у истоков создания и становления предприятия, 2018 года, отметил, что основ- отдельных районах области по-
и качества жизни членов коллектива. Господин Раджгопал а также первые генеральные директора «Карачаганак- ным ориентиром деятельности ложений областного Соглаше-
С. выразил приверженность руководства предприятия к газпром» Кайнулла Касенов, Анатолы Тегисбаев, внесшие ТОП было совершенствование ния по бесплатному медосмотру
укреплению социального партнерства, взаимодействию и значительный вклад в создании прочной базы, крепкого защитных функций в отноше- педагогических работников и по
сотрудничеству с отраслевым и локальным профсоюзами и дружного коллектива единомышленников и патриотов нии человека труда – задачи, оказанию социальной помощи
по всем аспектам социально-трудовых отношений. своей Родины и выбранной профессии. которые были поставлены пе- по возмещению расходов на
ред профсоюзами внеочеред- коммунальные услуги.
На встрече приняли участие Марс Хайруллин, председа- Традиционно, на праздничном мероприятии ным XXV съездом ФПРК. В
тель локальной профсоюзной организации КПО Б.В., Алия Султан Калиев вручил Раджгопалу С. поздравитель- информации были озвучены Ибраев С. М. – председатель
Кайргузина, менеджер по работе с персоналом, Айткуль ный адрес и специальный сувенир трудовому кол- данные по вовлеченным новым территориального отраслевого
Маканова, менеджер УТР КПО Б.В. лективу КПО Б.В., а членам профсоюза ведомствен- членам в профсоюзное движе- профсоюза работников образо-
ные награды Министерства энергетики РК, награды ние и количеству созданных вания и науки, в своем высту-
Следует отметить, что в настоящее время в компании КАЗМУНАЙГАЗПРОФ, локальной профсоюзной орга- первичных профсоюзных ор- плении предложил 1% от взно-
КПО Б.В. работают более трех тысяч высококвалифици- низации КПО Б.В. – специальный приз. ганизаций, о правозащитной сов, который предназначается
рованных работников, за годы деятельности в Казахста- деятельности членских органи- на финансирование Профцентра
заций и о достигнутых резуль- перечислять непосредственно
татах профсоюзом в областном Территориальному объедине-
трехстороннем Соглашении нию профсоюзов.
по социальному партнерству,
о предпринимаемых мерах В этот же день, представите-
профобъединениями области лями ФПРК, во главе с замести-
в целях обеспечения безопас- телем председателя Каппелем
ных условий труда, совместно Е.Я. был дан брифинг для жур-
с социальными партнерами, а налистов региона, на котором
также информация по обучению были озвучены итоги деятельно-
профактива, проведенных со- сти Федерации профсоюзов Ре-
вместных мероприятиях, об ор- спублики Казахстан за 2018 год.
ганизации оздоровительного от- Он напомнил, что 2018 год стал
дыха и подписной кампании на годом безопасности и охраны
профсоюзные издания. Кроме труда, в рамках которого во всех
того, Тулеубаев М.А. сообщил, регионах, совместно с социаль-
что профобъединения области ными партнерами, реализовы-
на постоянной основе осущест- валась программа «Безопасный
вляют мониторинг ситуации по труд», проведена Председатель
предупреждению и предотвра- Республиканского отраслевого
щению социально-трудовых профсоюза работников систе-
конфликтов и забастовок, при мы здравоохранения «SENIM»
непосредственном участии Дюсенов С.С. и заместитель
представителей ТОП и пред- председателя Республиканского
ставителей исполнительных отраслевого профсоюза работ-
органов были урегулированы ников малого и среднего бизнеса
2 коллективных трудовых кон- «YNTYMAQ» Жанабеков К.К.
фликта на ранней стадии. также проинформировали пред-
ставителей СМИ о проводимой
С приветственным словом работе по укреплению единства
к участникам Координацион- и консолидации действий работ-
ного Совета выступил Капель ников своих отраслей по защите
Е.Я., который отметил, что прав и поднятию престижа че-
ловека труда.

8 ПАНОРАМА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 6 1258) 15/02/2019

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ОТМЕТИЛИ ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
ОСНОВНУЮ РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ ПОСВЯЩЕННЫЕ
85 летию г.КАРАГАНДЫ
7 февраля состоялась встреча пред- пагандистскую работу в освещении соци- труда и подготовке к Международному
ставителей ТОП «Профсоюзный центр ально-значимых мероприятий в СМИ, ТВ Форуму профсоюзов, который пройдет Физическое воспитание - это то, что обеспечи-
города Алматы» и Филиала профсоюза каналах, социальных сетях, официальных в марте на базе Профсоюзного центра вает здоровье и доставляет радость.
YNTYMAQ с профессорско-преподава- сайтах ФПРК. Кроме того, предложили города Алматы, и пользуясь случаем,
тельским составом Евразийской юриди- свою помощь и содействие в таких во- пригласили преподавателей и студентов Великая ценность каждого человека - здоровье.
ческой академии им.Д.Кунаева. Евразий- просах как: трудоустройство студентов, Академии принять участие в этом важном Лучшая пропаганда здорового образа жизни - это
ская юридическая академия имени Д.А. работа с молодежью, совместная работа мероприятии. занятия физкультурой и спортом. Отметим, что в
Кунаева — вуз с богатыми традициями, по Центру примирения с привлечением нашей стране и области этому уделяется много
многолетним опытом учебной и научной практикующих юристов Академии, дея- В заключении дружественной беседы, внимания.
работы — осуществляет подготовку вы- тельность по социальному партнерству преподаватели во главе с ректором Ака-
сококвалифицированных юридических (акиматы, НПП Атамекен), консультации демии О. Жалайри выразили желание Пожалуй, ничто так сближает педагогов, как
кадров с 1993 года. За это время успеш- по заключению Коллективного догово- создать первичную профсоюзную орга- совместные праздники и развлечения, именно, по-
ной деятельности Академией подготов- ра между сотрудниками ППС и админи- низацию в своем коллективе и пригласили этому в СОШ №88 19 января 2019 г. состоялось
лены более 40 тыс. специалистов высшей страцией Академии, активное участие в профсоюзных лидеров принять участие многоборье посвященное 85-летию г.Караганды
квалификации. культурно-массовых и спортивных меро- в акциях, посвященных профориентации среди детских садов,в котором вышли команды:
приятиях и др. среди студентов – выпускников бакалав- «Ертегі», «Ертөстік», «Алтынай» и «Думан».
В своих выступлениях профсоюзные риата, студенческой практике и дальней-
лидеры отметили основную роль профсо- Также проинформировали о значимом шему трудоустройству на предприятиях Все наши команды являются членами профсо-
юзов – защиту социально-трудовых прав событии в профсоюзной жизни Казахста- нашего города, которые намечены на юзного комитета. Ведь профсоюз укрепляет ор-
работников, а также информационно-про- на: 100 лет Международной организации февраль-март т.г. ганизованное единство, развивает солидарность,
взаимопомощь и сотрудничество членов про-
МҰҒАЛІМДЕР МӘСЕЛЕЛЕРІ ҚАРАСТЫРЫЛДЫ фсоюза работников образования. Иницаторами
проведения мероприятия выступила директор д/с
«Қазақстандық салалық білім жəне «30 жыл еңбек өтілі бар мұғалімдерге де?», «Кіші қызметкерлерге сауықтыру «Ертегі» Килибаева Нурлы и директор СОШ №88
ғылым қызметкерлері кəсіподағының еңбек демалысына шығу мүмкіндігіне жəрдемақысы неге қарастырылмаған?» Долматов Валерий.
Маңғыстау облыстық ұйымы» ҚБ-нің риза болып отырмыз, қалай ойлайсыз заң сынды сұрақтар қойылды.
Ақтау қалалық филиалының ұйымдасты- қабылдануы мүмкін бе?», «Жеңілдікпен Программа «Веселых стартов» была насыщен-
руымен Ақтау қаласы №6 жалпы білім еңбек демалысына шыққан мұғалімдерге Жиналыс соңында қатысушылар аты- ной и задорной. Командам были предложены за-
беру орта мектебі қызметкерлерімен одан əрі жұмыс жасауға мүмкіндік беріле нан математика пəні мұғалімі А.Қор- нимательные, иногда очень не простые задания,
жиналыс ұйымдастырылды. Кездесу ме, қаншалықты заңды жақтары қарасты- ғанбаева облыстық жəне қалалық кəсіп- прыжками на скакалках, с отжиманиями, прыж-
жиналысының мақсаты жұмыс беруші рылған?», «Білім беру ұйымдары қазіргі одақ ұйымының басшылары Т.Баймбетова ками на расстояния и броски мячом, где они
мен жұмысшылардың еңбек қатынасына таңда 5 күндік оқу жүйесіне енгізілді, мен К. Енсегеноваға өз ризашылықтарын смогли проявить свои спортивные навыки. Все
байланысты заңдылықтардың орындалы- бірақ сонда да мұғалімдеріміз əлі де 6-шы білдіре отырып, кəсіподақ мүшелері үшін этапы увлекательного соревнования проходили в
сы жəне «Педагог мəртебесі туралы» заң күні жұмысқа шығуда, заң жүзінде бірдей жиналыстың мақсатты ұйымдастырылға- напряженной борьбе. В зале царили смех, азарт,
жобасына түсінік жұмыстарын жүргізу талап неге қойылмасқа?», «Қоса атқара- нын атап өтті. шум и веселье. Соревнования стали настоящим
болды.Жиналысқа қатысқан қызметкер- тын қызметкерлерге сауықтыру жəрдем- праздником спорта, здоровья и молодости!
лер саны - 120. ақысы төлене ме жəне қандай көлем- Алтынай ЕРМАҒАНБЕТОВА,
Маңғыстау облысы Участвуя в спортивном мероприятии, мы почув-
Жиналыс барысында облыстық кəсіп- ствовали себя большой единой семьей! Атмосфера
одақ ұйымының төрайымы Тарбия Бай- спортивного праздника была радостная, и в тоже
мбетова сөз алып, «Педагог мəртебесі время напряженная - ведь соревновались 4 коман-
туралы» Заң жобасы аясында баяндама ды, а победитель должен быть сильнейший.
оқыды. «Бүгінгі таңда жаңартылған білім
мазмұнына байланысты білім саласын- Жюри подвело итоги и оказалось, что команда
дағы өзгерістер бəрімізге мəлім, соған детского сада «Ертөстік» заняла 1 место, 2 место
орай мұғалімнен де күтілетін нəтиже де детский сад «Алтынай», 3 место детский сад «Ер-
өте маңызды. Сондықтан да, ұрпақтары- тегі» и 4 место детский сад «Думан».
мызға білім беретін, жеке тұлға ретінде
қалыптастырудағы ұстаздардың еңбек- Все команды были награждены похвальными
тері бағаланып «Педагог мəртебесі тура- грамотами, отличным зарядом бодрости и морем
лы» заң жобасы өз деңгейінде қорғалып положительных эмоций!
бекітіледі», - деді Тарбия Баймбетова.
Все команды мы поздравляем с прекрасным ре-
Жиналысқа қатысушылар тарапынан зультатом и желаем дальнейших успехов в спорте!
И мы надеямся, что эти замечательные команды,
станут нашими добрыми друзьями и встречи на
спортивных площадках станут для нас традицией!

Салтанат СЕЙТБАЕВА,
Председатель профкома д/с «Ертегі»

ЕСЕП БЕРУ САЙЛАУ МҰҚАҒАЛИ МӘҢГІЛІК ҒҰМЫР
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
9 ақпан - қазақтың ақиық
Жыл басталысымен 2019 жыл- «Педагог» мəртебесі Заң жобасына ақыны Мұқағали Мақатаевтың мының төрайымы Г.Жақыбаева Шара соңында аудандық кə-
дың қаңтар айының 9 жұлдызында тоқталды. Алдағы уақытта жобаның туған күні. Қазақ поэзиясының мен қазақ тілі мен əдебиеті пəн сіподақ комитетінің төрағасы
«Ұстаз» Алматы қалалық жергілікті ұстаздар қауымы үшін пайдасының мұзбалағы атанған Мұқағали бірлестігі ұйымдастырған кешке М.Əділұлы, мектеп директоры
кəсіподағы Əуезов филиалының ке- зор екендігін, үлкен бір жаңашылдық Мақатаевтың дүиеге есігін аш- аудандық кəсіподақ комитетінің Н.Базарханқызы сөз алып, оқу-
зектен тыс VIII конференциясы болып пен серпіліс əкелетіндігіне сенім біл- қанына биыл 88 жыл толады. төрағасы М.Тұрлыбеков, мектеп шыларға алғыстарын білдірді.
өтті. Конференцияның басты мақса- дірді. Конференция соңында Əуезов Еліміздің əрбір өңірінде жыл сай- директоры Н.Аязбаева, мұғалім-
ты-өткен жылдардағы кəсіподақтың аудандық кəсіподақ ұйымының төрай- ын ақынның туған күнін атап дер мен оқушылар қатысты. Ж.КЕНЖЕБЕК,
атқарған істері мен қызметтері. Кон- ымы А.Л.Нүспекова сөз алды. Жыл өту дəстүрі қалыптасты. Осыған Алматы облысы
ференция аталған, атқарылған істер бойы атқарылған жұмыстардың қо- орай Білім жəне ғылым қызмет-
тақырыбы жағынан да,мазмұндық рытындысын ескере отырып, алдағы керлері кəсіподағы Талдықорған
тұрғысынан да өте өзекті, əрі ауқым- жылдарда да,ауқымды шаралар өз аумақтық ұйымына қарасты
ды жобалар болды. жалғасын табатындығын, сондай-ақ, Панфилов аудандық комитетінің
əрбір істе нəтиже үшін жұмыс атқару желілік кестесіне сəйкес 7 ақпан
Сонымен қатар, «Ұстаз» Алматы керектігін баса айтты. күні А.Розыбакиев атындағы орта
қалалық жергілікті кəсіптік одағы мектепте «Мұқағали – мəңгілік
бірлестігінің төрағасы Қ.Т.Назарбе- Айжан АЛИМБЕТОВА, ғұмыр» атты əдеби-сазды кеш
тов Əуезов филиалының атқарған Алматы қаласы өтті. Бастауыш кəсіподақ ұйы-
жұмыстарына оң бағасын беріп,

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 006 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 11 332 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version