The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (10)

pdfjoiner (10)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №33 1237) 07/09/2018

ҚÐ ÊƏѲÏÎÄÀҚÒÀÐ ÔÅÄÅÐÀÖÈßÑÛ «ÅҢÁÅÊ ÀÄÀÌÛ:
ҚÀÇÀҚÑÒÀÍÍÛҢ ÆÀҢÀ ÊÅËÁÅÒ²» ÁÀÉҚÀÓÛÍ ÆÀÐÈßËÀÄÛ

ҚР Кəсіподақтар федерациясы «Қазақ- ҚРКФ ұстаздар, дəрігерлер, жүргізушілер, екендігін айтып өтті. «Қоғамдағы оптимизм, оқиғаларға өзіндік көзқарастары мен сенім-
станның 100 жаңа есімі» жобасы аясында темір шеберлері, дəнекерлеушілер, құрылыс- дамуға деген ынта, рухани баю осы жоба- дері бар жастар жұмыс атқарады».
өмір жолдары қазақстандықтар үшін сабақ шылар, мал өсірушілер, механизаторлар сын- ның басты бағдары болып табылады. Бұл
аларлық үлгі болып табылатын кəсіподақ ды Еңбек адамдарының аты мен мүддесі жо- бізге, соның ішінде, біздің белсенділігімізге www.100esim.el.kz бағдарламасының ресми
саласының қызметкерлеріне арналған «Еңбек лында бұл жобаны дамытады жəне жүзеге байланысты. Өткен жылы Қостанай облысы- сайтындағы ақпараттар бойынша үміткерлерді
адамы: Қазақстанның жаңа келбеті» байқа- асырады. ның кəсіподақ орталығы мұқтаж балаларға таңдауға қойылатын талаптар:
уын жариялады. ақысыз түрде көмек көрсететін дəрігерлерге
Көп жағдайда Еңбек адамдарының жұмы- жүйелі түрде көмектесіп отырды. Жəне осын- - үміткердің кəмелет жасқа толған болуы
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасы- стары БАҚ беттерінде кеңінен жарияланбай- дай оқиғалар елордамызда ғана емес, облыс (18);
ның негізгі мақсаты Тəуелсіздік жылдары ды, ол кісілердің маңызды жəне ықтиятты орталықтарында, қалаларда жəне ауылдарда
Қазақстанның дамуына елеулі үлес қосқан еңбектері елеусіз қала береді. Дегенмен, олар- өте көп. Біз соларды жарыққа шығаруымыз - қызмет саласында елдің жағымды
адамдардың тарихы арқылы еңбексүйгіштік дың осындай елеулі еңбек жолдары айнала- тиіс». имиджін қалыптастыруға үлес қосқан ай-
идеясын ең басты фактор ретінде насихаттау сыңдағыларды, əріптестерін жəне жас буынды рықша жетістіктерінің, қатысушы имиджін
болып табылады. əрқашан жігерлендіріп отырды. Осыған байла- ҚРКФ «Келешек» жастар кеңесінің төраға- дамытуға ықпал ететін тұлғалық қасиеттерінің
нысты Федерация осындай халық сыйлығына сы Төлеген Құнəділов атап өткендей, жастар болуы;
ҚРКФ Төрағасы Бақытжан Əбдірайым өз лайықты деп санайтын өз үміткерлерін наси- кеңесі лайықты үміткерлерді ұсына алады.
сөзінде: «Федерация «Қазақстанның 100 жаңа хаттамақ. Біздің Федерацияда 2 миллионнан «Өздеріңіз білетіндей, «Келешек» жастар - үлгі алуға лайық, жастарды патриоттық
есімі» жобасын толығымен қолдайды. Не- астам кəсіподақ мүшелері бар жəне олардың кеңесінің мақсаты жастардың құқықтары мен жəне туған жерге адалдық рухында тəрбиелеу-
гізінде, Қазақстан кəсіподақтарында Тəуелсіз көбісі ел дамуына елеулі үлес қосып жүрген заңды мүдделерін қорғау, жастарды əлеумет- ге, еңбек культін қалыптастыруға ықпал ететін
Қазақстанның тарихына елеулі еңбек сіңірген тұлғалар болып табылады», - деп атап өтті. тік-еңбек қатынастары, білім жəне кəсіптік қоғамдық-саяси жəне еңбек қызметінің болуы;
көптеген тұлғалар қызмет атқарады. дайындық саласындағы құқықтары туралы
Қостанай облысының кəсіподақ орта- ақпараттандыру, жастарды кəсіподақтар қата- - қазіргі Қазақстанның, оның табыстары
лығының төрайымы Екатерина Смышляева рына тарту болып табылады. Сондықтан да, мен түрлі саладағы жетістіктерінің жарқын
«100 жаңа есім» жобасы тұрақты түрде, яғни бізде белсенді өмірлік ұстанымдары, болған үлгісі бола алатын тұлға.
үздіксіз дамып, насихатталып отыруы тиіс
ҚРКФ өзінің аумақтық кəсіподақтар бір-
лестіктері арқылы жергілікті байқаулар өт-
кізеді. АКБ өз үміткерлерін Федерацияға
ұсынады.

ÕÀËÛҚÀÐÀËÛҚ ÅҢÁÅÊ ҰÉÛÌÛ ÌÅÍ ҚÐ ÊƏѲÏÎÄÀҚÒÀÐ ÔÅÄÅÐÀÖÈßÑÛ
ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÊƏѲÏÎÄÀҚÒÀÐÛÍÀ ÀÐÍÀËҒÀÍ ÑÅÌÈÍÀÐ ӨÒʲÇIJ

4 қыркүйекте Астанада «Кəсіптік одақтар Орталық Азия жəне Шығыс Еуропа елдеріне Конвенциясына қатысты сəйкес келмейтін мəселелер талқыланды.
туралы» ҚР Заңын Халықаралық еңбек ұйы- арналған ХЕҰ Кеңсесі мен лайықты еңбек қырларын ұсынды. Жалпы, Қазақстан тарапынан семинарға
мының №87 «Қауымдастықтардың бостан- мəселелері бойынша техникалық қолдау то-
дығы жəне ұйымдастыру құқығын қорғау бының еңбеккерлер қызметі жөніндегі ма- ҚР Кəсіподақтар федерациясы Төрағасы- қатысушылар ұлттық заңнамаға өзгерістер
туралы» Конвенциясына сəйкес келтіру маны Гоча Александрия жəне халықаралық ның бірінші орынбасары Біржан Нұрымбетов мен қосымшалар енгізу қажеттілігіне қатысты
мақсатында ұлттық заңнамаға қосымшалар сарапшы Харри Талига. қатысушыларды «Кəсіподақтар туралы» Заңға бірыңғай көзқарас танытты. Қазақстан кəсіпо-
мен өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар- енгізуге ұсынылған түзетулермен танысты- дақтары ҚРКФ эгидасымен «Кəсіптік одақтар
ды талқылауға арналған Қазақстан кəсіпо- Қазақстан кəсіподақтары атынан ҚРКФ са- рды. Осы түзетулер ХЕҰ сарапшыларының туралы» Заңға өзгерістер енгізу бойынша
дақтарының біріккен семинары өз жұмысын лалық жəне аумақтық кəсіподақтар төраға- ескертпелерін болдырмауға, сондай-ақ кəсіпо- біріккен жұмыстарын жалғастыра береді.
бастады. лары, Қазақстан Еңбек конфедерациясының дақтардың қызмет шарттарын жақсартуға
өкілдері, «Аманат» Қазақстанның кəсіпо- жəне құқықтарын арттыруға бағытталған. Осы орайда 2018 жылғы 23 шілдеде атал-
Семинарды ұйымдастырушылар - Халықа- дақтар достастығы жəне басқа да кəсіподақ мыш мəселе бойынша республикалық кəсіпо-
ралық еңбек ұйымы мен ҚР Кəсіподақтар фе- бірлестіктері қатысты. Гоча Александрияның модераторлығымен дақтар бірлестіктерінің жиыны өткен болатын.
дерациясы. кəсіподақтар туралы заңнамаға жəне ҚР Еңбек Атап айтқанда, ҚР Кəсіподақтар федерациясы,
Семинарда Талига мырза еліміздегі кəсіпо- кодексіне өзгерістер енгізу, кəсіподақтардың Қазақстан Еңбек конфедерациясы, «Аманат»
Семинарда Халықаралық еңбек ұйымы- дақтар туралы заңнаманың талдауын көрсетті қызметін ұйымдастыру, еңбек дауларын шешу Қазақстанның кəсіподақтар достастығы жəне
ның атынан белгілі сарапшылар сөз сөйледі: жəне Халықаралық еңбек ұйымының №87 жəне əлеуметтік əріптестік сынды маңызды де басқа кəсіподақ басшылары қатысты.

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ№ 33 1237) 07/09/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Соглашение о сотрудничестве в Каждый член профсоюза должен
сфере социального партнерства чувствовать свою защиту

В целях реализации Обраще- ется обеспечение сотрудничества Председатель ОО «Казахстан-
ния Главы Государства народу местных исполнительных органов ский отраслевой профсоюз работ-
Казахстана «Пять социальных с профсоюзами в реализации го- ников культуры, спорта, туризма и
инициатив Президента», для ор- родских социально – экономиче- информации» Светлана Иманку-
ганизации совместных действий в ских программ, повышение каче- лова посетила с рабочим визитом
подготовке проектов и реализации ства жизни людей, своевременное Костанайскую область, где про-
программ социально – экономи- и реальное решение насущных вела ряд встреч с работниками
ческого развития города Астаны, вопросов жителей. учреждений культуры региона.
Городским филиалом «Астана» от-
раслевого профсоюза работников За активное участие в обще- В ходе посещения Октябрь-
строительного комплекса и ЖКХ и ственной жизни столицы, за вклад ского, Алтынсаринского и Ко-
Управлением контроля и качества в развитие социального партнер- станайского районов состоялись
городской среды города Астаны 4 ства представителю государствен- беседы с членами профсоюзов
сентября 2018 года было подписа- ной инспекции труда города Аста- казахского театра драмы имени
но Соглашение о сотрудничестве ны от имени Городского филиала Ильяса Омарова, центральной би-
в сфере социального партнерства. было вручено благодарственное блиотечной системы, областного
письмо. краеведческого музея, районных
Предметом Соглашения явля- домов культуры.
Тлеулес МАДЬЯРОВА
- Время официальных меропри-
Благотворительная акция ятий «для галочки» давно прошло, ту, что и является главной задачей информации по всем актуальным
продолжается и наша с вами встреча носит фор- профсоюза - отметила С. Иман- вопросам, включая оптимизацию
мат свободного разговора, где мы кулова. подведомственных организаций
В целях оказания помощи детям семей. можем обсудить волнующие нас культуры и спорта, - поделилась
из социально-незащищённых сло- Помогли подготовиться к но- вопросы, - подчеркнула в своих Объективность подхода про- С. Иманкулова.
ёв населения Профсоюзный Центр выступлениях С. Иманкулова. демонстрировал пример, когда
Актюбинской области совместно с вому учебному году 15 детям, в профсоюз выступил медиатором - Для этого и проводятся встре-
Актюбинским областным филиа- виде школьной формы, спортив- Проблемных вопросов для об- в конфликте между руководством чи, подобные нашим, чтобы за од-
лом РОО «Отраслевой профсоюз ных костюмов, курток, обуви и суждения предостаточно. Это и ЦБС области и работником. В ним столом работники и работода-
работников системы здравоохране- канцтоваров. оплата труда в выходные и празд- результате медиации с участием тели совместно с профсоюзными
ния «Senim» оказали социальную ничные дни не в двухкратном раз- председателя Костанайского об- лидерами могли открыто говорить
помощь родителям и ученикам из Республиканская благотвори- мере, как ранее, а в полуторном, ластного филиала Отраслевого обо всех актуальных проблемах
малоимущих, малообеспеченных тельная акция продолжается. согласно ст. 109 Трудового кодек- профсоюза Л. Шестаковой сторо- и совместно искать их пути ре-
са РК, которую не всегда верно ны пошли на мировую и конфликт шения.
Актюбинская область истолковывают руководители был исчерпан.
некоторых организаций в сфере Была отмечена и особенность
культуры, сознательно занижая - Размер наших заработных Костанайского региона, где все
значение коллективного договора, плат не позволяет нам брать кре- спортивные учреждения находят-
где прописываются все льготы и дит или ипотеку и даже участво- ся в составе филиала отраслевого
гарантии работников, допуска- вать в ипотечной госпрограмме. профсоюза работников государ-
ющие и более высокую оплату Ведомственное жилье для наших ственных, банковских учрежде-
труда. работников не предусмотрено. ний и общественного обслужи-
Отсюда и нежелание молодых вания, что является нарушением
- Пришло время активных дей- специалистов оставаться надол- отраслевого принципа Закона РК
ствий, где не только на бумаге, но го в этой сфере, ехать на работу «О профсоюзах».
и на деле должны работать все в сельские районы.
положения, прописанные в Ге- В ходе рабочего визита также
неральном соглашении, в нашем - Все эти проблемы мы знаем была проведена работа Ревизион-
новом улучшенном Отраслевом и регулярно поднимаем на всех ной комиссии, выявившей некото-
соглашении на 2018-2020 гг.. И, уровнях республиканского и об- рые пробелы в работе филиала.
в особенности, в коллективных ластного масштаба. В ближайшее По результатам проверки указаны
договорах ваших организаций, время нашим профсоюзом плани- сроки с требованиями устранить
выступая главным норматив- руется организовать круглый стол все недочеты в работе.
но-правовым актом, регулирую- с участием всех социальных пар-
щим трудовые отношения меж- тнеров, а также представителей В завершение всех встреч были
ду работником и работодателем, депутатского корпуса, видных об- вручены почетные грамоты акти-
благодаря чему каждый работник щественных деятелей, культуры и вистам отрасли профсоюзных ор-
должен чувствовать свою защи- спорта, а также средств массовой ганизаций региона.

Костанайская область

В строительной отрасли - новая первичка!

День труда – праздник человека труда Состоялась встреча Болата
Жумабекова – председателя Про-
Состоялось заседание Координа- где будут представлены передовые фсоюзного Центра Карагандин- железобетонных изделий на базе ками коллектива было принято
ционного Совета территориальных работники всех отраслей. ской области и Айкына Ахметова бывшего завода ЖБИ, имеет по- решение о создании в ТОО «Нұр-
структур отраслевых профсоюзов – председателя Карагандинского ложительную репутацию в строи- хан» первичной профсоюзной
города Астаны, где обсуждены и На заседании также обсуждены областного филиала «Отраслевой тельной отрасли Казахстана. организации.
определены задачи профсоюзных вопросы по вовлечению работников профессиональный союз работ-
организаций столицы на ближай- в профсоюз, ход подписки на газету ников строительного комплекса и Болат Жумабеков и Айкын Ах- В этот же день медалью «Ең-
шее время и перспективу. «Қазақстан кəсіподағы» на 2019 год жилищно-коммунального хозяй- метов поздравили строителей с бек ардагері» был удостоен То-
и другие текущие вопросы. ства» с линейными работниками Днём Конституции Республики леген Ашимов – председатель
Одним из главных вопросов ТОО «Нұрхан». Казахстан, а также Нурлану Жа- производственного кооператива
на заседании была подготовка к Также членам Координацион- нибекову вручили медаль «Еңбек «АСПАП».
празднованию Дня труда. Члены ного Совета были даны Рекомен- Работников проинформировали ардагері».
Координационного Совета одобри- дации Профцентра города Астаны о деятельности Федерации про- Карагандинская область
ли совместный план мероприятий по организационному укрепле- фсоюзов Республики Казахстан в По итогам встречи работни-
городских социальных партнеров нию профсоюзных организаций, области защиты их прав и инте-
по организации праздника. Наме- решению текущих и актуальных ресов, обязательном заключении
чается проведение городского кон- вопросов. индивидуальных трудовых дого-
курса «Еңбек жолы», праздничных воров.
концертов, спортивных и других По всем обсужденным вопросам
массовых мероприятий. повестки дня Координационного Нурлан Жанибеков – директор
Совета территориальных структур ТОО «Нұрхан» рассказал о пер-
Члены Координационного Сове- отраслевых профсоюзов города спективах развития предприятия,
та решили организовать на город- Астаны приняты соответствую- о проблемах подготовки молодых
ском уровне мероприятие по че- щие решения. кадров строительной специаль-
ствованию лучших по профессии, ности.
Город Астана
Коллектив ТОО «Нұрхан», в
котором работают более 170 че-
ловек, занимается производством

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] МНЕНИЕ 3

№ 33 1237) 07/09/2018

ПРЕСТИЖ сти нелегкого учительского труда и ся в последнее время. Хотелось бы,
ПЕДАГОГА - уважения к Учителю. что бы проводимые реформы приоб-
рели какую-то законченную форму,
ОСНОВА Профсоюз, объединяющий в чтобы их последовательность была
КАЧЕСТВА своих рядах свыше шестиста ты- бы понятной каждому, эти реформы
ОБРАЗОВАНИЯ сяч работников, готов активно под- должны быть системными.
держивать стремление Министер-
Перед образованием постав- ства к новациям, направленным на Я ни в коей мере не хочу ума-
лены грандиозные задачи. улучшение качества образования. лить те реальные успехи, которые
Развитие системы социального достигнуты в последние годы в сфе-
Президент неоднократно от- партнерства в сфере образования ре образования. Но настораживает
мечал в своем послании особо, является одним из эффективных то, что в педвузы идут выпускники
инструментов совместной работы школ с низким уровнем подготов-
что государству необходима по достижению целей в этом на- ки. Значит, рассчитывать на их по-
современная система обра- правлении. Подписано и действует тенциал для развития образования
отраслевое соглашение, на регуляр- довольно сложно. Какие бы планы
зования, отвечающая самым ной основе проводятся заседания мы ни строили в дальнейшем, если
высоким стандартам, соответ- соответствующей комиссии. Резуль- не изменить отношение к педаго-
татом совместного труда работников гическим кадрам и не уделять им
ствующая потребностям эко- Министерства и Профсоюза стали больше внимания, ситуация будет
номической и общественной отраслевая рамка квалификации, усугубляться.
проект профессионального стан-
модернизации. дарта педагога, отраслевая система Мы, профсоюзы весьма заин-
управления охраной труда и многое тересованы,в том чтобы, при кон-
Задачи, поставленные перед об- в последние годы педагогическая на их политическую активность и другое. Мы активновзаимодейству- курсном замещении руководителей
разованием, могут быть решены в профессия потеряла свою привле- гражданскую позицию, во многом ем в вопросах разработки норматив- государственных учреждений обра-
том случае, если их будут вопло- кательность. Основная причина формируют современное сознание. ных правовых актов по вопросам зования местные исполнительные
щать в жизнь высококвалифициро- этого - слабая социальная защи- Государство должно учитывать и труда и социально-экономических органы уделяли особое внимание
ванные специалисты, обладающие щенность, несправедливо низкий данный фактор. отношений. не только на компетентность, но на
знаниями наукоемких технологий, уровень оплаты труда, привлечение правовую грамотность.
управленческими навыками, умею- педагогических работников к видам Мы очень надеемся, что финан- Примером сотрудничества явля-
щие ориентироваться в рыночной работ, не связанных с выполнением совое положение страны позволит ется совместная работа по обсужде- Для профсоюза этот вопрос явля-
экономике. В новом информацион- ими своих профессиональных обя- уже в ближайшее время реально по- нию в педагогическом сообществе ется весьма актуальным, ведь боль-
ном обществе решающее значение занностей. высить уровень жизни работников профессионального стандарта. Мы шинство нарушений трудовых прав
будут иметь знания и творческий сферыобразования. привлекли педагогов к дискуссии, работников допускается по причине
потенциал мышления. Мы хорошо понимаем трудности показали им, что такой стандарт недостаточного знания норм трудо-
экономического порядка, всегда Сегодня следует присмотреться нужен. Обсуждение его достоинств вого законодательства руководите-
Через качественное образование относились к этому с пониманием, не только к заработной плате и на- и недостатков продолжается и се- лей организаций образования.
мы не только сформируем поколе- но принимаемые меры увеличения грузке учителя, но и к другим важ- годня.
ние интеллектуальных нрофесси- заработной платы учителей явно ным условиям его труда. Решить проблему повышения
оналов и мастеров своего дела, но недостаточны. Социальное партнерство долж- качества образования только уси-
и воспитаем высоконравственное, На статус учителей огромное но быть поднято на новый уровень лением ответственности и контро-
целеустремленное в будущее, вер- В последние годы сформирова- влияние должно оказать повышение своего развития. ля нельзя. Необходимо разработать
ное своему Отечеству поколение. лась тенденция отставания заработ- общественного имиджа педагога. К меры стимулирования работы учи-
ной платы в образовании от уровня сожалению, мы наблюдаем тенден- Хотелось бы заметить, что какие теля. У нас много талантливых и ув-
Ни у кого не вызывает сомнений заработной платы в промышленно- цию падения престижа педагогиче- бы глобальные решения мы ни при- леченных педагогов, труд которых
тезис о том, что от того, в каких со- сти и других сферах, от среднеста- ского труда. В- первую очередь, это нимали, успех модернизации или по достоинству не оценивается.
циально-экономических условиях тистической по республике. И это «заслуга» средств массовой инфор- других новаций зависит от того,
работает наш педагог, во многом при том, что уровень квалификации мации, которые замалчивают все по- каким кадровым потенциалом обла- В преддверии нового учебного
зависит эффективность его труда, педагогических работников явля- ложительное в сфере образования, даег отрасль . Все, что предлагается года от имени Казахстанского от-
результаты воспитания и обучения. ется одним из самых высоких. Не зато широко оповещают население в качестве нововведений, ложится раслевого профсоюза работников
принимается в расчет и огромная о недостатках в работе педагогиче- на плечи учителя. Он должен хоро- образования и науки поздравляю
Добиться поставленных задач моральная ответственность учите- ских коллективов. шо представлять себе, чего от него всех педагогов с замечательным
можно будет тогда, когда мы смо- лей за результаты их труда. Объек- хотят, понимать необходимость и праздником Днем знанийПусть этот
жем поднять престиж профессии тивно сложилось так, что учителя Для этого мы должны по всем целесообразность этих изменений. год будет для Вас и Ваших учени-
учителя, чью значимость в развитии ежедневно общаясь с людьми в возможным направлениям - через Учитель должен знать, что система ков годом открытий! Годом успеха!
социальных процессов переоценить силу своей профессии, являются СМИ, целевые мероприятия, пропа- помогает ему выполнять те функ- Пусть самая главная цель, которую
нельзя. Эта профессия всегда была проводниками политики государ- ганду достижений лучших учителей ции, которые на него возлагают. Вы себе поставили, была достиг-
и будет высоко ценимой обществом. ства на местах, оказывают влияние и, конечно, свою повседневную ра- Только тогда, можно рассчитывать нута как можно раньше! Удачи в
К сожалению, следует отметить, что боту - изменять общественное мне- на реальные результаты. наших начинаниях!
ние, повышать восприятие значимо-
Мы хорошо понимаем, что со- М.АМАНТАЕВА
временный мир - это мир быстро Председатель
меняющийся. Но, наверное, только
педагоги могут терпеть все экспери- Казахстанского отраслевого
менты, которые над ними проводят- профсоюза работников
образования и науки

УКРЕПЛЯЯ ПРОФСОЮЗНОЕ ЕДИНСТВО

25 августа 2018 года представи- активное участие в общественной фсоюзных здравницах. Кроме того, Алматы» и выразил уверенность в предусмотренные в коллективном
тель территориального объедине- жизни коллектива Горбовской Га- проинформировала о ходе реализа- дальнейшем тесном плодотворном договоре. Кроме этого, говорили о
ния профсоюзов «Профсоюзный лине начальнику отдела кадров ции Пяти социальных инициатив сотрудничестве. введенном недавно «профсоюзном
центр г.Алматы» Акимова А.Ж. департамента АО «АлЭс» ТЭЦ-3, главы государства. стаже», о других преимуществах,
посетила первичную профсоюзную имеющей 25 лет трудового стажа присутствовали на собрании. призывали работников вступать
организацию ТЭЦ-3 АО «Алматин- в одной организации, активной об- В завершении встречи Ситди- Профсоюзные активисты обсуди- в профсоюз. Спикеры затронули
ские Электрические Станции». На щественнице- заместителю пред- ков В.М. поблагодарил террито- ли вопросы ежегодной индексации вопросы охраны и безопасности
предприятии трудятся 367 работни- седателя профсоюзного комитета риальное объединение профсою- заработных плат, дополнительный условий труда, обсудили деятель-
ков, 87% являются членами про- ТЭЦ-3 и Уакасову Тылеуберды, зов «Профсоюзный центр города отпуск отдельным категориям, ность технических инспекторов,
фсоюза, 61 человек присутствовали 30 лет проработавшему в данной которые получают 10% доплаты к
на собрании. Во встрече принимал отрасли на различных должностях, окладу. Айтжанова Д.Н. рассказала
участие заместитель председателя начиная с должности дежурного о деятельности профсоюзов регио-
ОО «Локальный профсоюз «Энер- электромонтера и в настоящее вре- на, о работе Центра примирения, о
гия» Ситдиков В.М. мя начальник электротехнического профилактике трудовых конфлик-
цеха, члену профсоюзного коми- тов, о льготном санаторно- курорт-
Акимова А.Ж., поздравив кол- тета цеха. ном лечении членов профсоюза в
лектив с наступающим праздником профсоюзных здравницах. Кроме
Дня Конституции РК, вручила По- В ходе встречи Акимова А.Ж. этого, благодарственным письмом
четные грамоты территориального рассказала о деятельности про- Профцентра Павлодарской области
объединения профсоюзов «Про- фсоюзного центра города, о ра- был награжден Абрамов Виктор, 40
фсоюзный центр города Алматы» боте «Татуласу орталыгы», о про- лет проработавший электромонте-
в честь празднования Дня Кон- филактике трудовых конфликтов, ром, член профсоюза.
ституции РК, за вклад в развитие о безопасности и охране труда, о
и укрепление профсоюзного дви- льготном санаторно- курортном Алматинская область
жения, высокий профессионализм, лечении членов профсоюза в про-

4 ОТРАСЛЬ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 33 1237) 07/09/2018

ПРОФСОЮЗЫ КАЗАХСТАНА ГОВОРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ВЫБРАЛИ ПУТЬ РАЗУМНЫХ ИНСПЕКТОР
КОМПРОМИССОВ
Технические инспекторы по охране труда – это представители
Я работаю в профсоюзе более шести лет, из них работников, осуществляющие общественный контроль в области
три года – освобожденным председателем отрас- безопасности и охраны труда, которые помогают поддерживать
левого профессионального союза. Все эти годы порядок непосредственно на рабочем месте. Участие техниче-
постоянно слышу от некоторых собеседников: ских инспекторов является наиважнейшим элементом системы
«И что за профсоюз у нас? Он же беспомощен!». управления охраной труда на производстве.

Поначалу обижался, вступал в по- слоям населения, тогда как рядовые фсоюза трехстороннюю комиссию По инициативе профсоюзного комитета на Донском ГОКе
лемику, доказывал, что профсоюз не работники не ощущают улучшения не создашь, трудовые споры не ре- создан производственный Совет по безопасности и охране труда,
печальный огрызок советской дей- своего благосостояния. Энергети- шишь, получишь хаос и локаут. К на котором утверждены кандидатуры технических инспекторов.
ствительности, приводил примеры ки, к большому сожалению, были тому же в Трудовом кодексе целых
активной позиции профкомов на и остаются самыми неоцененными восемь статей посвящены правам и Больше всего технических инспекторов на фабрике обога-
местах. Потом осенило: мои визави в разрезе реального сектора эконо- гарантиям работников при прове- щения и окомкования руды – 22 человека, это большой цех
просто привыкли к западной моде- мики из-за чрезмерного тарифного дении забастовки. Поэтому лучше со множеством участков. А всего на Донском комбинате 236
ли профсоюзной работы – это когда регулирования. Например, средняя все же сотрудничать с объединением инспекторов.
замирает огромный завод, останав- заработная плата энергетиков Казах- работников для сохранения мира и
ливается транспорт, продукты выва- стана остается самой низкой среди спокойствия. Свою трудовую деятельность в области охраны труда в каче-
ливаются прямо на дорогу, проис- стран СНГ в течение ряда лет. При стве технического инспектора я начала в январе 2016 года. Сна-
ходят драки с полицией. В общем, этом, по данным Комитета статисти- Очень важно, что именно профсо- чала просто замечала, что на участке есть кое-какие недостатки,
шумно и ярко. А у нас? Ни тебе ки Министерства национальной эко- юзы разрабатывают коллективные упущения, после чего решила работать инспектором. Поначалу
горящих машин, ни перевернутых номики, среднемесячная заработная договоры, отраслевые соглашения были сложности в том, что выполняя основную работу, маши-
вагонов, ни вывернутых челюстей плата работников отрасли энергети- и генеральное соглашение между ниста мельницы, необходимо было проводить технические
– из кранов вода льется, свет горит, ки в нынешнем году составила 149 Федерацией профсоюзов, объеди- инспекции и выявлять нарушения по охране труда и оформлять
поезда идут, люди торгуют, живут и 359 тенге, оставаясь самой низкой нением работодателей и правитель- в форме сигнального листа или же отрывного талона. Пройдя
веселятся. Скука и обыденность. И в разрезе отраслей экономики, тогда ством. Это дает им преимущество обучение и набираясь опыта в работе технического инспекто-
профсоюза не видно. как в целом по стране она составила при отстаивании важных положе- ра, я не могла не заметить даже мелкие нарушения, к чему и
162 751 тенге. Давайте сравним с ний документа в пользу работников. привлекала своих коллег. Для меня главное ‒ соблюдение всех
Это на взгляд хандрящего сноба. горнодобывающей промышленно- На это главное направление рабо- правил техники безопасности и упорный труд.
На взгляд человека с государствен- стью и разработкой карьеров (358 ты профсоюзов обратил внимание
ным мышлением, каким должен 554 тенге), информацией и связью президент Нурсултан Назарбаев, по На Донском ГОКе и в профкоме Донского ГОКа существует
быть каждый гражданин своей (238 425), транспортом и складиро- чьей инициативе был принят закон о положение по мотивации в области положение и положение по
страны, нет ничего более ценно- ванием (205 333) и строительством профессиональных союзах и усиле- техническим инспекторам. У нас есть стимул по мотивации и
го и ничего более желанного, чем (212 817), и мы увидим, что энерге- ны их роль и значение в укреплении это от 1 МРП до 10 МРП в месяц, в зависимости от количества
мир, спокойствие и развитие в об- тикам есть куда стремиться. государства. Как известно, сейчас выявленных замечаний путем оформления сигнальных листов и
ществе, где трудовые, социальные и Федерация профсоюзов Казахстана премирование по итогам квартала, согласно положению проф-
политические права гарантированы Надо сказать, что проблема низ- готовит целый пакет изменений и кома.
Конституцией, защищены законами. кого уровня заработной платы нас дополнений в этот закон, что сде-
В том числе и Законом Республики чрезвычайно волнует, и мы ее пы- лает профсоюзы еще сильнее, а их Ежемесячно я планирую и анализирую работу по устранению
Казахстан «О профессиональных таемся донести до тех, кто мог бы деятельность – эффективнее. выявленных мной нарушений. Активно участвую во всех меро-
союзах», которым мы реализуем повлиять на принятие положитель- приятиях в области охраны труда, являюсь членом производ-
свое конституционное право на ного решения в этом вопросе. Как Подводя итоги, хочу высказать ственного совета и участвую в заседаниях. Подхожу к каждому
свободу объединений, создание, де- председатель Казэнергопрофсоюза, свою точку зрения. Профсоюзы работнику индивидуально, разъясняю, что наше предприятие
ятельность, реорганизацию и ликви- я в течение двух лет настойчиво пы- Казахстана, в том числе и Казэ- социально ответственно за каждого работника, даже в эконо-
дацию профессиональных союзов. таюсь добиться улучшения соци- нергопрофсоюз, выбирают путь мический кризис по всему миру. Что мы должны относиться к
альной поддержки работников. Мы созидания, трудовой медиации и работе ответственно, дабы не уронить честь нашей компании,
Наше общественное объединение добились, чтобы при расчете тарифа соблюдения договоренностей все- чтобы каждый работник чувствовал свою важность и ценность
«Казахстанский отраслевой профсо- на услуги энергетических компаний ми сторонами. Если кто-то выберет на производственных объектах, и что каждого дома ждет семья.
юз энергетиков» является зримым в расчет бралась не фактическая, а путь митингов и забастовок – это
воплощением такого права для 51 нормативная численность работ- его право. Но нам кажется, это Призываю к ведению безопасной работы, максимально улуч-
тысячи своих членов. Казалось бы, ников, что дало экономический эф- тупиковый путь. Наша экономика шать и облагораживать территорию вокруг нашего цеха. Уве-
зачем людям в наше непростое вре- фект в 2–3%, но в целом зарплата в просто не выдержит такой нагрузки, ренно могу сказать, что с появлением технических инспекторов
мя ежемесячно выделять из своего отрасли остается катастрофически а значит, резко ухудшится положе- уменьшились выявленные нарушения по техническим инспек-
бюджета один процент для профсо- низкой. ние работников и их семей. Поэтому циям. Наше руководство поддерживает нас и дает правильное
юза, этих послушных воле работо- профсоюзы, как ни крути, нужны направление в раскрытие нашего потенциала.
дателей безропотных роботов, как Профсоюзы появились на свет как и государственному уполномочен-
считают циники? Может, потому результат разумного баланса меж- ному органу, и работодателю, и Технический инспектор должен обладать такими качествами
и выделяют, что более чем в 100 ду хищническими устремлениями работникам. И хотелось бы, чтобы как внимание к различным нюансам и деталям, коммуника-
компаниях по выработке тепловой предпринимателей и защитой прав отраслевая комиссия в сфере элек- бельность, умение проявлять гибкость, организовывать работу,
и электрической энергии защищать и свобод трудящихся. Затем при- троэнергетики собиралась хотя бы применять мотивационные программы, располагать людей
работников кроме профсоюза не- шло понимание того, что здоровый, раз в квартал, а не как сейчас – три к себе, следить за надлежащим выполнением поставленных
кому? В целом основная масса по- сильный и умный работник выгодно раза за два года. И чтобы проходили задач, правильно расставлять приоритеты.
зитивных сдвигов в обществе дер- отличается от больного, немощно- такие заседания не для галочки, а
жится на профсоюзах. Потому что го и безвольного. Высокая зарплата для решения насущных вопросов Хочу отметить, что если сравнить участок цеха десять лет на-
стабильность в обществе, защищен- стимулирует спрос, растет предло- отрасли. зад, то многое изменилось в лучшую сторону в области охраны
ность на законодательном уровне жение, общество прогрессирует. Так труда и техники безопасности. Моя цель ‒ обеспечить безопас-
и гарантии со стороны государства происходит в странах с развитой Конечно, профсоюзам Казахстана ную организацию и ведение работ, снизить их трудоемкость,
стали реальностью благодаря дея- экономикой. А свойство начального, труднее, чем их коллегам из Израи- улучшить условия труда, быть примером для своих коллег.
тельности профсоюзов. «дикого» капитализма – стремление ля, где государство на законодатель-
к накоплению, экономия на всем – ном уровне оказывает финансовую Юлия АЙТУОВА,
Хотя среди депутатов обеих палат на зарплате, социальных расходах, помощь профсоюзам, и тяжелее, чем технический инспектор Донского ГОКа
парламента профсоюз представлен охране и безопасности труда, здо- профсоюзам Германии, чьи предста-
крайне слабо, но все же удается ровье и продолжительности жизни вители имеют право быть в составе
иногда увязывать свои социальные работников. И тогда деятельность советов директоров предприятий.
интересы с деятельностью пра- профсоюзов по воспрепятствованию Но мы даже в таких нелегких усло-
вительства. Однако на практике такому отношению приобретает не- виях ищем путь разумных компро-
нередки примеры, когда органы измеримую важность. миссов, разрабатываем документы,
игнорируют мнение профсоюза обязательные к исполнению всеми
как глас народа при рассмотрении Удивительно, но факт: олигарх сторонами соглашения, встаем на
размеров тарифов на услуги или вы- не любит профсоюз в силу своего защиту ущемленных прав работни-
плат топ-менеджменту. Что интерес- стремления к наживе, а чиновник ка. Поэтому, видимо, профсоюзам
но, повышение тарифов на услуги не любит, потому что тот мешает энергетиков доверяют более 50 ты-
монополистов (а это в основном ему создавать благую картину пе- сяч граждан Казахстана.
энергетические предприятия) неиз- ред вышестоящими. Одним словом,
бежно сопровождается компенсаци- профсоюз мешает и тому и другому. Оразбек БЕКБАС,
онными выплатами определенным Однако они понимают, что без про-
председатель Казэнергопрофсоюза
Еxpress-k.kz

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 33 (1237) 07/09/2018

Один из крупных британских
профсоюзов призвал к референдуму

по итогам переговоров о Brexit

Модернизация и укрепление социального партнерства Один из влиятельных профсо- к общественному голосованию
юзов Великобритании GMB, в по итоговому решению, - отметил
24 августа в конференц-зале Фе- устойчивое развитие производства молодежи и XXV съезде Федера- котором состоят более 600 тыс. Роач. - Когда мы договариваемся о
дерации профсоюзов Республики и сохранения стабильности в веду- ции профсоюзов Республики Ка- рабочих страны, обратился к сделке для членов профсоюза, мы
Казахстан под председательством щей нефтетранспортной компании захстан, утвержден состав рабочей правительству с предложением возвращаемся к ним и выясняем,
Султана Калиева состоялось оче- страны». группы по подготовке изменений о проведении референдума по довольны ли они ею и готовы ли
редное заседание Исполнитель- и дополнений в Устав отраслево- договоренностям с Евросоюзом они принять ее или отвергнуть.
ного Комитета Общественного Принято решение распростра- го профсоюза. Приняты решения (ЕС) о выходе королевства из Это то, чего сейчас заслуживают
объединения «Казахстанский от- нить положительный опыт работы о созыве Пленума Центрального сообщества. Об этом сообщил люди, поскольку обещания, дан-
раслевой профессиональный союз локального профсоюза по развитию Совета, о награждении наградами глава профсоюза Тим Роач в ви- ные им во время кампании перед
нефтегазового комплекса» (далее – системы социального партнерства и КАЗМУНАЙГАЗПРОФ ветеранов деообращении, опубликованном референдумом, в реальности не
КАЗМУНАЙНАЗПРОФ). коллективно-договорного процесса, нефтегазовой отрасли, профсо- в Twitter. оправдались».
сохранению стабильности в коллек- юзного актива, представителей
На Исполкоме была изучена и тиве, укреплению единства профсо- социальных партнеров в связи с «GMB уважает результат ре- Представитель GMB отметил,
рассмотрена практика работы обще- юзных рядов и направить подготов- профессиональным праздником ферендума (проведенного в 2016 что руководство страны в данный
ственного объединения «Локальный ленные на заседание Исполкома – Днем работника нефтегазового году - прим. ТАСС), но то, как момент больше уделяет внимание
профсоюз работников юго-восточ- материалы членским организациям комплекса. мы выйдем из ЕС, так же важно, скорее внутренним разногласиям,
ных структурных подразделений КАЗМУНАЙГАЗПРОФ. С целью как и само решение о выходе. нежели интересам экономики ко-
АО «КазТрансOйл» по развитию реализации поручений Главы госу- По сложившейся традиции на Именно поэтому мы призываем ролевства.
социального партнерства, коллек- дарства, изложенных в программ- заседании Исполкома Султан Ка-
тивно-договорных отношений в ус- ных статьях «Социальная модерни- лиев, председатель отраслевого Профсоюзы в Литве хотят повысить
ловиях трансформации компании». зация Казахстана: Двадцать шагов профсоюза вручил награды Мини- минимальную зарплату до 450 евро
к Обществу Всеобщего Труда», стерства энергетики и Федерации
Исполкомом отмечена положи- «Взгляд в будущее: модернизация профсоюзов Республики Казахстан Литовское правитель-
тельная тенденция повышения общественного сознания» Испол- и поздравил коллег с наступающим ство, представители ра-
действенности и роли профсоюзной комом решено продолжить прове- профессиональным праздником – ботодателей и некоторых
организации в сохранении стабиль- дение отраслевого смотра-конкурса Днем работников нефтегазового профсоюзов обсудят на
ности в коллективе, расширений на звание «Мұнай-газ өндірісінің комплекса. Знаком Федерации Трехстороннем совете
конструктивного диалога и коллек- озаты», приуроченного ко Дню Не- профсоюзов РК «Кәсіподақтарға повышение минималь-
тивных переговоров с работодате- зависимости и создать собственную сіңірген еңбегі үшін» была награж- ной месячной зарплаты
лем по улучшению условий труда, профсоюзную Летопись трудовой дена Асель Кадырова, руководитель (ММЗ) с начала следу-
эффективной реализации социаль- славы: «Достойный труд – главная службы реализации нефти и газа ющего года. Ekonomikos
ной политики компании в условиях цель профсоюза!», способствующие ТОО «Казахойл Актобе», предсе- augimas© Shutterstock
трансформации производства. пропаганде производительного и датель Актюбинского областного Председатель совета,
честного труда, распространению филиала КАЗМУНАЙГАЗПРОФ, глава Конфедерации про-
Как отметила председатель ло- передовых инновационных дости- Почетной грамотой Министерства фсоюзов Литвы Инга
кального профсоюза Нелли Пфей- жений, повышению авторитета и энергетики РК – награжден Серик Ругинене на минувшей
фер – «В многотысячном коллек- престижа рабочих профессий, фор- Мирзахаликов, председатель ОО неделе сообщила BNS,
тиве где все (100%) работники мирование у молодежи активной «Локальный профсоюз работников что профсоюзы по-преж-
являются членами профсоюза, от- гражданской позиции на славных ТОО «ҚазМұнайГаз-Өнімдері» и нему хотят поднять ММЗ
мечается высокая активность моло- традициях старших поколений и Почетной грамотой Федерации про- до 450 евро до уплаты налогов. Однако вице-министр социальной защи-
дежи, динамика роста доверия кол- трудовых династий, воспитания фсоюзов РК награжден – Шалкар ты и труда Эгле Радишаускене сообщила BNS. что Кабин продолжает
лектива своим молодым коллегам, стремления к дальнейшему само- Маженаков, заместитель директора рассматривать предложение повышения ММЗ со следующего года до
а средний возраст председателей развитию. департамента управления персона- 420 евро. Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс
первичных организаций локально- лом и оплаты труда, председатель Романовскис отметил в интервью BNS, что его организация видит
го профсоюза составляет 36 лет!». На заседании Исполкома были ОО «Локальный профсоюз работ- повышение ММЗ до 420 евро в качестве компромисса.
Действующий коллективный дого- обсуждены вопросы подготовки ников АО «Интергаз Центральная
вор и принятые недавно дополнения и участия делегации КАЗМУ- Азия».
к нему направлены, прежде всего, НАЙГАЗПРОФ на предстоящем
на улучшения условий труда, укре- Республиканском форуме трудовой Профсоюзы Могилевской области на
пления социального партнерства, подготовку детей к школе направили

«Дорога в школу» будет комфортной на 60% больше средств

В рамках акции «Дорога в шко- порядка девяти миллионов. Акция заки и канцелярские товары. Но, Профсоюзы Могилевской об- образования и праздники с вру-
лу» членская организация От- еще продолжается. конечно, их не просто вручили, ласти во время акции «Профсою- чением подарков детям. Напри-
раслевого горно-металлургиче- а устроили праздник с веселой и зы - детям!» на подготовку детей мер, профсоюзный комитет ОАО
ского профессионального союза Сорока детям купили школьную занимательной программой. к школе направили почти Вr570 «Белшина» (Бобруйск) оказал
«Казпрофм­ еталл» профсоюзный и спортивную форму, обувь, рюк- тыс., что на 60% больше, чем в единовременную материальную
комитет Донского ГОКа помог под- прошлом году, сообщили корре- помощь в размере Вr30 каждому
готовиться к новому учебному году спонденту БЕЛТА в областном ребенку в возрасте до 18 лет, вос-
40 детям сиротам с малообеспечен- объединении профсоюзов. Осо- питывающемуся в многодетной
ных семей, а также тем деткам, кто, бое внимание уделялось много- семье. Материальную поддержку
остался без попечения родителей детным, неполным и приемным получили опекунские семьи и се-
и находится под опекой ветеранов семьям, а также семьям, воспи- мьи, воспитывающие детей-инва-
предприятия. тывающим детей-инвалидов. лидов. Размер всех выплат соста-
Помощь оказывалась в разных вил более Вr22 тыс. Профком РУП
В рамках акции на сегодня мно- формах: перечислялись денеж- «Белтелеком» зачислил деньги на
годетным семьям администраци- ные средства, организовывались пользование интернетом работ-
ей Донского ГОКа оказана мате- посещения семей на дому, ви- никам, воспитывающим трех и
риальная помощь на сумму более зиты в подшефные учреждения более детей.
12 миллионов тенге, материальная
помощь от профсоюза ‒ семьям с
тремя и более детьми ‒ составила

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 33 (1237) 07/09/2018

Деннің саулығы - өнімді еңбек етудің басты шарты «Айбарлы асқар елді асқақтатар
Ата Заң»
Денсаулық - адамзат үшін бірін- пажайларына 2018 жылдың 8 Кәсіподақ еншісінде ауырып-­
ші байлық десек, демек адам ка- айында барлығы аудандық кәсіп­ сырқаған, ота жасалған қызмет- «Атырау облысы кәсіподақтар кәсіподақ жұмысына елеулі үлес
питалының басты құндылығы одақ көмегімен 21 мұғалім дема- керлерге, аз қамтылған отбасы- орталығы» аумақтық кәсіподақтар қосқаны үшін арнайы медаль та-
екені даусыз. Деннің саулығы - лып келсе, облыстық кәсіподақ ларға қаржылай көмек көрсету де бірлестігінің ұйымдастыруымен быстады.
өнімді еңбек етудің басты шарты. тарапынан 4 мұғалім 100 пайыз­ бар. Бұл ісіміз – аз да болса көңіл- «Айбарлы асқар елді асқақтатар
дық жеңілдік жолдамасымен дері күпті қызметкерлеріміздің Ата Заң» атты мерекелік шара өт- Х.Досмұхамедов атындағы
Осыған орай жыл ішінде және қамтылды. мұң-мұқтажын ескеріп, қайғы- кізілді. АтМУ құқықтану кафедрасының
еңбек демалысы кезінде мұғалім- сымен ортақтасқанымыз деп меңгерушісі, заң ғылымдарының
дерімізге денсаулықтарын түзеп, Жылдағы дәстүрімізден жаңыл- ойлаймыз. Ағымдағы жылдың Шара шымылдығы Конститу­ кандидаты, профессор Жанна
тынығу үшін кәсіподақ тарапынан май қызметкерлердің қызмет ба- ішінде сондай 32 адамға қаржы- ция­ға арналған бейнекөріністі Шаяхметова Конституция туралы
жеңілдетілген жолдамалар беріл- рысында құлшынысын арттыру, лай көмек көрсетілді. фильммен ашылды. Атырау об- баяндама жасады. Атырау мемле-
ді. Мұғалімдерге 30 пайыздық, моралдық және материалдық лыстық кәсіподақтар орталығы- кеттік университетінің студенттері
кіші қызметкерлерге 50 пайыз- қолдау мақсатында мерейлі 50, Ел ертеңі – бүгінгі салауатты ның төрағасы Ізтұрған Баймұқа- өз өнерлерін ортаға салды. Мере-
дық жеңілдетілген жолдамалар 55, 60 жасқа толғандарды түрлі буын. Салауатты мемлекет құру- нов сөйлеп, Ата Заңның күнімен келік кеш соңында «Атамекен»
қарастырылған. Оқу жылының деңгейде марапаттап, қаржылай ды көздеген Елбасы саясаты не- жиналған халықты құттықта- әні шырқалып, шара өз мәресіне
соңында жазғы еңбек демалысы сыйлықтар берілді. Бұл ретте пе- гізінде алдағы уақытта да қызмет- ды. Облыс кәсіподағы төрағасы жетті.
қарсаңында барлық білім мекеме- дагог қызметкерлер арасындағы керлерге кәсіподақ тарапынан сан Махамбет атындағы облыстық
леріне баруға болатын шипажай- кәсіби олимпиадаларға деме- түрлі қолдаулар жалғасын таба академиялық қазақ театрының М.ТӨЛЕГЕНОВА,
лардың тізімі жіберілді. Түскен ушілік жасалғанын ерекше атап бермек. Бұл өз кезегінде табысты директоры Берік Жәменовке Атырау облысы
өтініштер бойынша демаламын өткен жөн. Жыл басынан бері түр- еңбек, сапалы қызмет көрсетудің
деушілерге ешқандай бөгетсіз лі байқаулар өткізіліп, барлығы кілті.
жолдамалар берілді. дерлік қаржылай және бағалы
сыйлықтармен кәсіподақ атынан Қуанышкерей ИБРАЕВ,
«Сарыағаш», «Алғабас», марапатталды. Ақтөбе облысы
«Ақжайық» «Жаңақорған» ши-

Мемлекеттік архивтің кәсіподақ
белсенділерімен өткен кездесу

кездесетін жанжалдық жайттар- Татуластыру орталығы ашылды
ды сотқа дейінгі екі жақты шешу
Ағымдағы жылы жұмыс Орталық мемлекеттік архивінің екендігін жеткізді. Шымкент қаласындағы кәсіп­ сында жасалған өзара ынтымақта-
жоспарына сәйкес «Алматы қа- басшысы Марзия Жылыбаева одақтар орталығында Консти- стық туралы Меморандумына
ласы Кәсіподақтар орталығы» қатысты. Аталмыш мекеменің қызмет- туция күні мерекесіне арналған сәйкес «Татуластыру орталығы»
аумақтық кәсіподақ бірлесті- керлері көкейде жүрген сұрақта- сал­танатты жиын өтіп, «Оңтүстік ашылды.
гінің ұйымдастыруымен Ал- Ержан Баянбаев өз кезегінде, рын қойып, жүйелі әрі өнімді Қазақс­ тан облысының кәсіпо-
маты қаласындағы Қазақстан әлеуметтік-еңбек қатынастардың еңбек ету үшін кәсіподақтың бо- дақтар Орталығы» аумақтық Орталық атқаратын жұмыстар-
Респ­ убликасының Орталық мем- тұрақтылығын қамтамасыз ету- лашақтағы жұмыс барысына өз кәсіподақтар бірлестігінің төраға- дың нәтижесінде: қоғамдағы дау-
лекеттік архивінің кәсіподақ бел- де, еңбек қауіпсіздігін сақтауда, ұсыныстарын айтты. сы Бекжанов Берік Айдарбекұлы кестік деңгейі төмендейді, дауды
сенділерімен кездесу өтті. жұмысшылар мен олардың от- және Шымкент қалалық соты шешу мәдениеті қалыптасады,
басы мүшелерінің денсаулығын Сонымен қатар «Қоғамдық төрағасының міндетін атқарушы даулар келісім арқылы жылдам
Кездесуде «Алматы қаласы жақсартуға бағытталған кәсіп­ жоба» қоғамдық бірлестігінің Керімшеев Әділ Құлманұлы шешіледі, моральдық, материал­
Кәсіподақтар орталығы» ау- одақтың жоспарымен бөлісті өкілі Александр Братенков Ел- жиынға қатысушыларды Ата дық шығындар азаяды, құқық
мақтық кәсіподақ бірлестігінің және жақында кәсіподақтар ғи- басымыздың биылғы жолдауы заңымыз - Конституция күні ме- бұзушыл­ ықтардың алды алынады.
өкілі Ержан Баянбаев, «Қоғам- маратында ашылған «Татуласу бойынша және бес бастамасы рекесімен құттықтады.
дық жоба» қоғамдық бірлестігінің орталығының» жұмысы жай- жайында аталмыш мекеменің Орталықтың алғашқы күнгі
өкілі Александр Братенков және ында айтты. Еңбек дауларының қызм­ еткерлеріне түсіндіру жұ- Жиынға сот өкілдері, медиатор- жұмысын «Медиация және келіс-
Қазақстан Республикасының алдын алу және жұмыс сәтінде мысын жүргізді. лар, облыстық салалық кәсіподақ сөздер процесі» дауларды реттеу
басшылары мен БАҚ өкілдері қа- орталығы жеке мекемесінің ди-
Сәйкесінше, Алматы қала- тысты. ректоры, заңгер, кәсіби отбасылық
сындағы Қазақстан Республи- медиатор, медиаторлар тренері
касының Орталық мемлекет- Іс-шара аясында Қазақстан Оразқұлова Нұрбала Алтынқанқы-
тік архивінің басшылығы мен Рес­публикасының Жоғарғы Соты зы бастады.
кәсіподақ белсенділері «Алматы мен Қазақстан Республикасының
қаласы Кәсіподақтар орталығы» Кәсіподақтар Федерациясы ара- Түркістан облысы
аумақтық кәсіподақ бірлестігінің
ұйымдастыруымен өткен кездесу-
ге ризалығын көрсетіп, ұжымның
болашақтағы жұмысына сәттілік
тілеп, кәсіподақтың жұмысы одан
әрі өркендейтініне сенім білдірді.

Алматы қаласы

Шипалы «Меркі» ті шығады. Таза ауа мен қимыл-­
қозғалыс жаттығулары адамның
«Ел болам десең, бесігіңді түзе» кәсіподақ ұйымына алғысымыз ке жүйесіне, жүрек қантамырлары буын сырқаттарын емдей алады. психолигиялық сезімталдығын
дейді халық даналығы, сондықтан шексіз. ауруларына, гинекологиялық және Сонымен қатар емделушілерді тұрақтандырып, жүйке жүйесінің
өркениетті мемлекеттер қатарына экзема, псориаз, нейродермит, ал- дене шынықтыру жаттығуларымен тыныштануына әсер етеді.
қосылу бізден білімді ұрпақ тәр- Бұл ретте біздің облыстық кә­ лергиялық дерматит секілді тері ау- шынықтырып, сүйектер мен буын-
биелеуді талап етеді. Шын мәнін- сіп­одақ ұйымының үлесін атап руларын, артрит, полиартрит, осте- дардың қатаюына септігін тигізеді. Санаторий көл үстінен 750 метр
де, әрбір адамзат баласының өмір өтпеске болмайды. Кәсіподақ охондроз, радикулит сынды сүйек, Нәтижесінде емнің 90 пайызы сәт- қашықтықта орналасқан. Кешенге
бойы жиған ілім-білімі мектеп мүшелері санаторлық-курорттық дейін әдейілеп салынған тасжол-
қабырғасынан бастау алатыны мекемелерде дем алуға мүмкіндік дан жүріп өткен демалушылар
анық. Ұстаздық – ұлы мамандық, алып, жазғы каникулда облыс бой- мұндай биіктікке көтерілгенін
олай болса, бойындағы бар білім ынша елуден астам ұстаз «Меркі» байқамай да қалады. Мерке сана-
мен өнегесін ел келешегі – жас шипажайында демалып, керемет ториі Қырғыз-Алатау шатқалында
ұрпақ тәрбиесіне арнаған, осы әсермен оралдық. Алатаудың ете- аудан орталығынан 12 шақырым
жолда қандай қиындықтар кез- гіне қоныс тепкен Меркі – елімізге жерде тұр. Шатқалдың астынан
дессе де мойымай жеңе білген көрікті, ғажап табиғаты, саф ауасы, асау өзен ағып жатыр. Мұндай
ұстаз қауымының еңбегі елеусіз мәуелі бақшасымен танылған өлке. тамаша шипасы мол жерлер
қалмақ емес. Ұстаздардың еңбегін Аталған шипажайдың іргетасы еліміздің біраз аймағында бар.
бағалауда, олардың еңбекке деген 1981 жылы ресми түрде ашылып, Қазақстандық салалық білім және
құлшынысын арттыруда кәсіп­одақ көп ұзамай байтақ Қазақстанға ғылым қызметкерлері кәсіптік
мүшелерінің еңбек демалысын кеңінен танылды. одағының Ақтөбе облыстық ұйы-
ұйымдастыру бір жолға қойылған. мына бізге осындай жақсы мүм-
Біздің еңбегімізді бағалаған білім Бұл демалыс орнының нағыз кіндік бергеніне алғыс айтамыз.
және ғылым қызметкерлерінің шипасы минералды Радон суының
емдік қасиетінде жатыр. Радон суы А.АМИРОВА,
переферикалық және орталық жүй- Ақтөбе облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 33 (1237) 07/09/2018

Состоялось Собрание в первичной профсоюзной Поможем детям
заседание Совета организации
С 1 августа по всей республике
председателей 28 августа, в преддверии Дня Конституции в реализации «Пяти социальных инициатив стартовала традиционная республи-
профсоюза первичной профсоюзной организации Архива Главы государства», которые в очередной раз канская благотворительная акция
Президента Республики Казахстан состоялось подтверждают неизменность стратегического «Дорога в школу». В рамках социаль-
27 августа 2018 года в с.Железинка со- торжественное собрание трудового коллектива курса Елбасы на социальную модернизацию но направленной инициативе особое
стоялось заседание расширенного Совета с участием директора Архива Президента Ре- казахстанского общества. Поздравила вновь внимание в период акции уделяется
председателей профсоюза Железинской спублики Казахстан Абдукадыровой Джамили назначенного директора Архива Президента детям из социально-незащищённых
районной профсоюзной организации ра- и Председателя Алматинского городского фи- Джамилю Абдукадырову, пожелала успехов слоёв населения и оказанию помощи
ботников образования. лиала ОО «Отраслевой Профсоюз работников в работе. им по сбору в школу для недопущения
государственных, банковских учреждений и фактов неявки детей в школу по при-
В работе заседания приняли участие общественного обслуживания» Айнакуловой В ходе мероприятия профсоюзный комитет чине отсутствия одежды и школьных
Г.А.Науразбаева председатель ОО «Павло- Данагуль. Архива Президента в рамках Республиканской принадлежностей.
дарская областная организация Казахстан- акции «Дорога в школу» поздравил с насту-
ского отраслевого профсоюза работников В своей поздравительной речи председатель пающим учебным годом родителей, чьи дети Председатель территориального
образования и науки, Д.Н. Айтжанова Алматинского городского филиала Айнакулова идут впервые в школу и от имени Алматинско- объединения профсоюзов “Профсоюз-
председатель ТОП «Профсоюзный центр Данагуль отметила роль Конституции в дости- го городского филиала и от профкома вручил ный центр города Алматы” Умирбаева
Павлодарской области», А. Б. Батенова жении успехов страны, что успехи достигну- портфели, канцелярские товары, школьные Зауреш Абилгожановна, обращаясь к
руководитель Железинского районного ты благодаря единству, согласию в обществе, принадлежности детям членов первичной председателям филиалов отраслевых и
отдела образования, Е.Н.Добровольских твёрдой приверженности главным ценностям профсоюзной организации. локальных профсоюзов города отмети-
государственный инспектор труда по Пав- Конституции. Также проинформировала о ходе ла, что «в преддверии нового учебного
лодарской области, руководители органи- Алматинская область года эта материальная поддержка для
заций образования, представители СМИ. многих нуждающихся необходима и
1 сентября – праздник начала своевременна. Поэтому всех, кто мо-
Члены Совета заслушали отчет предсе- нового учебного года жет оказать финансовое содействие,
дателя филиала ОО Железинской район- просим внести посильный вклад в
ной профсоюзной организации К.Х.Сар- День знаний — это первые звонки и волне- берем детей в школу». В этом учебном году в благое дело. Итоги акции за август
жанова за период с 25 ноября 2015 года по ния, море цветов и белых бантов. 1 сентября первый класс пошли 72 ребенка сотрудников месяц следующие:
27 августа 2018 года. В докладе дан анализ — праздник начала нового учебного года, пре- организации. Всем первоклассникам были
деятельности районного филиала за от- жде всего для учеников, учащихся, студентов, подарены портфели с канцелярскими при- - Профсоюзный комитет ОО «Ло-
четный период, отмечены достижения, а учителей и преподавателей. Традиционно в надлежностями. кальный профсоюз Алматы Су» оказал
также определены задачи, которые необ- этот день в школах проходят торжественные материальную помощь детям малоо-
ходимо решить в предстоящий период. линейки, посвященные началу учебного года. Столичный филиал поздравляет Вас с этим беспеченных и многодетных семей на
С особой торжественностью встречают в шко- замечательным днем и желаем вам вспомнить сумму 1 243 000 тенге.
Первостепенное внимание филиал уде- лах первоклассников. о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в
ляет реализации задач, направленных на жизни Вас и Ваших детей всегда будет место - В рамках акции «Дорога в школу»
соблюдение правовых норм в развитие Администрация ТОО «Астана Тазалык» со- знанию, мудрости, которые помогают справ- профсоюзный комитет Филиала ОО
социально-трудовых отношений. Решен вместно с профсоюзной организацией в честь ляться с житейскими неурядицами. «Профсоюз АО «Алматинские элек-
вопрос по выплате командировочных, в Дня знаний провели мероприятие на тему «Со- трические станции» локального про-
период прохождения педагогами повыше- фсоюза «Энергия» оказали благотво-
ния квалификации на областных курсах рительную помощь на 360 тысяч тенге.
ИПК, всего за отчетный период выплачено
27 806,0 тысяч тенге. - В рамках акция локальный про-
фсоюз «Серіктес» оказал помощь 13
В рамках социального партнерства, семьям, перечислив на их счета 130
между отделом образования района и тысяч тенге.
филиалом на 2018-2020 годы заключено
отраслевое соглашение, также на данный - Первичная профсоюзная организа-
период, между коллективами и админи- ция Архива Президента РК Алматин-
страцией учреждений образования, за- ского городского филиала «Отраслевой
ключены коллективные договора. профсоюз работников государствен-
ных, банковских учреждений и обще-
Прибывшим в район молодым педаго- ственного обслуживания» для детей 10
гам оказывается определенная социаль- членов профсоюза, у кого дети идут в
ная помощь. Предоставляется кредит на первый класс и семьям с низким до-
приобретение жилья и выплачиваются ходом, окажет помощь в размере 100
подъемные. тысяч тенге.

Эти и другие решенные вопросы, по- Город Алматы
ложительно отразились на стабильности
членства в рядах профсоюза. Дети наше будущее!

Председатель ТОПа «Профсоюзный 5 сентября 2018 года Жамбылский обком сын Дамир, ему в этот день исполнилось 8 жунусова Улжан с дочерью Бигжан и была
центр Павлодарской области» Д.Н.Айт- отраслевого профсоюза работников государ- лет, он пошел во 2 класс гимназии, кроме рада материальной помощи в пятнадцать
жанова, в своем выступлении отметила ственных, банковских учреждений и обще- конфет и материальной помощи, Дамир в тысяч тенге.
приоритетные направления деятельно- ственного обслуживания завершил акцию подарок получил еще и игрушку.
сти профсоюза, внедрение новых методов «Дорога в школу» . Джазыкбаева Асел, вдова работает ли-
работы и предложила провести семинар Алижан Самбет в этом году пошел в пер- фтером в областном центре реабилитации
для профсоюзного актива работников об- До начала сентября профсоюзные коми- вый класс и на празднике обещал учиться и адаптации инвалидов, на ее иждивении 7
разования Железинского района, по теме теты на местах оказывали помощь малои- только на хорошо и отлично. Его папа Сам- детей. В празднике участвовал сын Арсен,
«Управление проектами по модернизации мущим и многодетным семьям, приобретая бетов Мадияр на общественных началах воз- который в этом году впервые пошел в школу.
общественного сознания», в рамках реа- одежду, школьные принадлежности. Всего главляет Жамбылский райком профсоюза, в Этой семье была оказана помощь в сумме
лизации программы «Рухани жаңғыру». благотворительная помощь было оказано этом году Мадияра избрали членом Пре- двадцать две тысячи тенге.
более 180 семьям. зидиума обкома профсоюза, и он успешно
Выступая перед собравшимися Г.А. На- совмещает общественную работу с основной, Праздник прошел в одном из современных
уразбаева одобрила работу филиала, гово- Завершающим аккордом акции «Дорога он руководитель аппарата Жамбылского рай- красивейших мест города Тараз в парке Ас-
рила о модернизации профсоюзного дви- в школу-2018», стал небольшой праздник, онного маслихата. самблеи народов Казахстана.
жения, и о задачах которые необходимо в организованный обкомом профсоюза, на ко-
дальнейшем решать профсоюзному акти- тором участвовали и первоклассники и уче- Большая семья это радость, дружба, но и Всего в этот день была оказана благотво-
ву. Гульбарам Ауезхановна сообщила, что ники, которые уже не первый год «грызут» средств на ее содержание требуется больше. рительная помощь 22 детям на сумму 250
от К.Х.Саржанова поступило заявление гранит науки. На мероприятии участвовали Асилбекова Дархан, работник управления тысяч тенге.
об освобождении с должности председа- дети из многодетных и малообеспеченных статистики, воспитывает 7 детей, живут в
теля филиала профсоюзной организации, семей, отличники учебы, а также дети, ро- районе и он не смог освободиться с работы , К.САПОЖНИКОВА,
в связи с достижением им пенсионного дители которых в авангарде профсоюзного поэтому на праздник приехала его жена Бай- Заместитель председателя
возраста. Поблагодарив К.Х.Саржанова движения, не один год возглавляют профсо- Жамбылского обкома профсоюза
за плодотворную работу, Г.А. Науразбаева юзные организации.
отметила заслуженный авторитет, ком-
петентность, деловой подход в решении Дети получили поздравительные письма,
поставленных задач. Слова благодарности сладости, а родители благотворительную по-
выразили директор музыкальной школы мощь и на память по номеру профсоюзной
В.П.Горобец, председатель первичной газеты «Қазақстан Қәсіподағы»,
профсоюзной организации Г.А.Машкова.
Таскынова Айнур, является председателем
Возглавлять профсоюз работников об- профкома Управления финансов Жамбылской
разования члены совета единогласно до- области, одна воспитывает трех джигитов. На
верили Рашиле Жаманбалиновой. днях ее представили на Почетную грамоту
Республики Казахстан, в честь Дня независи-
Павлодарская область мости РК. На этом празднике был младший

8 ТҰЛҒА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 33 1237) 07/09/2018

ҰСТАЗДАН ҰЛАҒАТ
Ағалары Ғасырбек пен Қайыр- жинақтады. 1993 жылдан бастап
бек ұстаздық жолын таңдады. Нұрлыбек Ғилажұлы қасиетті де киелі мекен Құрманғазы ауданының төл тумасы. педагогикалық ғылыми зерттеу
Қазақтың «алдыңғы арба қалай 1958 жылы Котяевка елді мекенінде дүние есігін ашқан Ғилаж бен Мақсуманың үш жұмыстарымен айналысты. 2000
жүрсе, соңғы арба да соның ізімен ұлының ең кенжесі болатын. жылы Ы.Алтынсарин атындағы
жүреді» деген тəмсілді санасына Қазақ Білім Академиясы жанын-
ұялатқан Нұрлыбек те орта мек- гимназия түлектері мемлекеттік алып, кейін ұстаздық еңбегін сол ұжымдық шарт жасалды. Онда дағы аспирантураға түсіп, оны
тепті тəмамдаған соң Орал қала- сынақ нəтижесінде еліміздің түр- өзі ұшқан ұяда бастап, бүгін де еңбек қауіпсіздігін сақтауға, жұ- ойдағыдай бітірді. Осы жылдан
сындағы А.С. Пушкин атындағы лі жоғары оқу орындарына тіке- тəжірибелі маман атанған Нұрлы- мысшылар мен олардың отбасы «Кəсіптік білімді информатиза-
педагогикалық институттың (қазір- лей қабылданды. Бұл мектептің бек Ғилажұлының мектебінен өткен мүшелерінің денсаулығын жақсар- циялау» зертханасына тіркеліп,
гі М.Өтемісов атындағы БҚМУ) алғашқы қадамы республика- білімді, шебер шəкірттері көптеп туға жете мəн берілген. оқытуды ақпараттандыру про-
жаратылыс тану-жағырапия фа- мызға кеңінен тарады. Олар оқу саналады. Олардың арасында облыс цесінде оқушылардың зерттеу
культетіне құжаттарын тапсырды. бағдарламаларын да өздері жа- білім беру ісінің басшылары, мек- Жастарды кəсіподақ жұмысына қызметін дамыту бағытында
Бағы жанып сол жылы оқуға түсіп сады. Жəне бұл мектептің тағы теп директорлары мен республика- тарту бағытында облыстық кəсіп- жұмыстанды. Оның көп жылғы
кетті. Тумысынан алғыр да көпшіл бір жетістігі – ұлттық бағытта лық конкурстардың жеңімпаздары одақ тарапынан ұйымдастырылып ізденістерінің нəтижесінде 7 моно-
жас оқуда да алда болды. тəлім-тəрбие беруінде еді. Бала- да бар. жатырған облыстық жəне Респуб- графиялық, əдістемелік кітаптары
лардың тəуелсіз еліміздің тұғырлы ликалық форумдарға, оқу-дема- мен лекциялар жинақтары жарық
Оны ойдағыдай бітірген соң азаматтары болып қалыптасуына, «Мақсат айқын болса, болашақ лыс лагерьлеріне мектептің жас көрді. Осы кезеңде ғалымның ре-
еңбек жолын өзі туып өскен Аты- отансүйгіштік, қазақстандық па- жарқын болары сөзсіз», – дейді ұстаздарының қатыстырылуына спубликалық басылымдарда 57
рау өңірінде бастап, өз маман- триотизм рухында тəрбиеленуіне Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев. да үнемі қолдау көрсетіліп келеді. ғылыми-танымдық мақалалары
дығына сай түрлі мектептерде күш салынды. Оның шəкірттері Гимназия табалдырығынан түлеп жарияланды. Нұрлыбек Ғилажұлы
жұмыс жасады. Ол ұстаз болып қазақы болмыста, ұлттық құн- ұшып, бүгін де еліміздің өркенде- Кəсіподақ жұмысының тағы бір педагогика ғылымдарының кан-
қана қоймай, спортпен де жүйелі дылықтарды бойларына сіңірген, уіне үлес қосып жүрген шəкірттер басым бағыты сала қызметкер- дидаты, Қазақстан Педагогика
айналысты. 1981–1989 жылдары ұлтжанды болып тəрбиеленіп қатары жыл сайын молая түсуде. лерінің денсаулығын сауықтыру Ғылымдар Академиясының ака-
Атырау облыстық балалар спорт келеді. Республика көлемінде Олардың ішінен шыққан 2 педаго- жөніндегі жұмыстар болып табы- демигі. Бұл оңайлықпен жетер
мектебінде, 1989–1990 жылдары тұңғыш ашылған ұлттық гимназия гика ғылымдарының докторы, 15 лады. Жыл сайын кəсіподақ мү- дəреже емес. Оған талмай ізден-
Атырау қаласындағы № 16 орта ұжымы – бүгін де 25 түлектерінің ғылым кандидаты атанған түлек- шелеріне 50%-дық жеңілдікпен ген, ұстаздық жолда ерінбей жұ-
мектебінің дене тəрбиесі жəне қанатын қомдап, қиясына ұшырып тердің əр табысы – олар үшін зор санаторийлерде демалып, денсау- мыстанған жандардың ғана қолы
бастапқы əскери білім беру пəн- отырған ұлағатты орда, дарынды, қуаныш. лықтарын нығайтуға 2-3 жолдама- жететіні ақиқат. Ол парасат пай-
дерінің мұғалімі болып еңбек етті. қабілетті шəкірттердің білімі мен дан беріліп келеді. ымы, жігерлі еңбегі арқасында
Алдына таудай мақсат қойып, оған білігін саралап, бəсекеге қабілетті КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМЫНА осы биіктікті бағындырды. Алда
жетуде бар қажыр-қайраты мен тұлғаны даярлап, жас ұрпақтың ҚАМҚОРЛЫҒЫ Осы тұста Нұрлыбек Ғилажұлы да алар асулары мен шығар биігі
білігін, тəжірибесін арнай білетін көш керуенін сара жолға бастап білім беру ұйымының басшысы аласармағай деп тілейміз.
Нұрлыбек Ғилажұлы өз ісіне жау- жүрген киелі шаңырақ, адами Нұрлыбек Ғилажұлы мектеп ретінде мұқтаждығына қарай
апты да талапшыл басшы. ізгі асыл қасиет пен ізгілікті бой- басшысы қызметін атқарған осы кəсіподақ мүшелеріне матери- МЕМОРАНДУМ
ына жиған, ұлағатымен танылған жылдар ішінде гимназия бастауыш алдық жағынан көмек көрсетуге Өткен жылы Ата Заңымыздың
Еліміз тəуелсіздігінің жарияла- білім ордасы. кəсіподақ ұйымының жұмысына ықпал етіп отырады. Жалақысы күніне орай Құрманғазы ауданын-
нуы, кеңестік жүйенің ыдырауы айрықша қамқорлық көрсетіп, өз төмен, аз қамтылған, көп балалы дағы мəдениет сарайында үлкен
бұрынғы білім саласына реформа Мұғалім мерейі – шəкірт жетіс- үлесін қосып келеді. Қазіргі уақыт- техникалық қызметкерлерге ма- шара өтті. Осында ауданның бір
жасау қажеттігін алға тартты. Осы тігі. Ұлттық гимназия шəкірт- та ұйымда 75 кəсіподақ мүшесі териалдық көмек ретінде жəне топ азаматтарына «Құрманғазы ау-
тұста Атырау облысының əкімшілі- тері де өткен оқу жылын зор бар. Бастауыш кəсіподақ ұйымы мерекелерге байланысты сыйақы данының Құрметті азаматы» атағы
гінде жаңа ашылғалы тұрған экс- табыспен аяқтады. 46 оқушы «Қазақстан саларалық білім жəне ретінде көмек беріп отырғандығын тапсырылды. Олардың қатарын-
периментальды мектеп-интерна- облыстық олимпиада, 18 оқушы ғылым қызметкерлері кəсіптік айтпасқа болмайды. Сондай-ақ, дағы ең жасы Нұрлыбек Ғилажұлы
тының директорлығына Нұрлыбек облыстық ғылыми жобалар сай- одағы Атырау облыстық ұйымы» ұжымдағы шығармашылық із- Даумов болды. Бұл да оның ұс-
Ғилажұлы Даумовтың кандидату- ысының жеңімпазы танылса, 3 қоғамдық бірлестігімен үнемі деніспен еңбек етіп жүрген озық таздық еңбегіне берілген жерле-
расын ұсыну мəселесі шешілді. оқушы республикалық ғылыми тығыз байланыста жұмыс атқарады. тəжірибелі ұстаздарды ынталан- стерінің зор құрметі деп білеміз.
Бұл ұсынысты сол кезде жасаған жобалар сайысынан орын алып, дыру мақсатында тегін баспасөзге Дəл осы тұста облысымызда алғаш
оның ұстазы атанған, қазіргі об- білім гранты сертификатына ие Қазақстан ұстаздарының лай- жаздырып жəне Ұстаздар, халық- рет мектеп директоралары арасын-
лыс кəсіподақ ұйымының жетек- болды. 1 оқушы Назарбаев Уни- ықты еңбек пен лайықты жалақы аралық əйелдер күндері мереке- да осындай зор құрметке ие болған
шісі Қайненов Қилымғали еді. Жас верситетінің грантына, 1 оқушы үшін заңды құқықтарын қорғау – леріне байланысты марапаттауға ұстаз екенін айтпасқа да болмайды.
жігіттің жұмыс десе жанып тұра- Халықаралық Қожа Ахмет Ясауи салалық кəсіподақтың басты жұмыс да ұдайы қаржы бөлгізеді. Осыдан кейін аудан мектептерін-
тын, темірдей тəртіпке бағынған, атындағы қазақ- түрік универ- бағыттарының бірі. Осы орайда, өт- дегі білім беру сапасын көтеру мен
сөзіне берік албырттығын байқаған ситеті білім грантына, 2 оқушы кен жылы гимназияның кəсіподақ ҒАЛЫМ ҰСТАЗ ынтымақтастықта жұмыс істеу
тəжірибелі ұстаз облыс білім беру Ресейдің Уфа қаласындағы ұйымы мен жұмыс беруші арасын- Ол ұстаздық пен ғылым жолын бағытындағы іскерлік меморан-
басшыларына ойланбастан оның оқу орындарының грантына, 2 да 2016 – 2020 жылдарға арналған ұштастыра жүріп, мол тəжірибе думға аудан əкімі Б.Шаяхметов
кандидатурасын ұсынған болатын. оқушы Атырау мұнай-газ уни- пен ұлттық гимназия директоры
Əрине, бастапқы қадам қай кезде верситетінің, 1 оқушы əл-Фараби Н.Ғ. Даумов қол қойды.
де оңай болмайды. Осы жолда тын- атындағы Қазақ Ұлттық мемлекет- Бұл жерлестерімен бірінші бай-
бай ізденген ол облыстағы мектеп- тік университеті ұйымдастырған ланысы емес. Ол бұған дейін Құр-
терден дарынды балаларды іздеуге, олимиадада жеңімпаз, 1 оқушы манғазы ауданының облыстық мəс-
оны конкурс арқылы қабылдауға республикалық Қ. Бітібаева атын- лихат депутаты болып сайланып,
күш салды. Ұстаздар құрамы да дағы қазақ тілі мен əдебиеті пəні ел игілігі үшін біраз шаралардың
іріктеліп, жаңашыл, бастамашыл олимиадасында «Үздік тілші» орындалуына мұрындық болған
мұғалімдерді шаммен іздеп тапты. атанса, 3 оқушы республикалық еді. Оның марапаттарын санап
Бұрынғы өндірісте жасаған біраз шығармалар байқауының жеңім- шығу да қиын. Оған тоқталып
жылғы іс тəжірибесі бар, тұралап пазы танылды. жатпаймыз. Көп жылғы ұстаздық,
қалған бұрынғы мектеп үйін өз ғалымдық еңбегінің жемісі Ел-
қолымен қайта тұрғызды десе де 2016 – 2017 оқу жылында 7 басының Жарлығымен тəуелсіз
болады. Мектептің жөндеу жұмыс- оқушы Халықаралық ғылыми еліміздің «Құрмет» орденімен ма-
тарына өзі басшылық жасағаны жобалар жарысынан жүлдемен рапатталуы екені даусыз.
баршаға аян. оралып, ҰБТ-ден босатылды. 7
оқушы «Алтын белгі», 1 оқушы Қылышбай СҮНДЕТҰЛЫ,
Уақытпен жарыса қалыптас- «Үздік аттестат» иегері атанды. Атырау қаласы
қан ұжым мектептегі оқушылар-
ды оқыту мен тəрбиелеуде биік «Ұстаздан шəкірт озады» дей-
жетістіктерге жетті. Ол кезде ді дана халық. Гимназияда білім

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0033 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version