The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tba3001, 2022-03-26 23:53:01

BUKU PENGURUSAN TeAMS 2022

5_6192454096134342144

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 1

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

MAKLUMAT PERIBADI
2022/2023

Nama : ___________________________________________________________________

No. Kad Pengenalan : ___________________________________________________________________

Alamat Rumah : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

No. Telefon Rumah : ___________________________________________________________________

No. Telefon Bimbit : ___________________________________________________________________

E-mel Peribadi : ___________________________________________________________________

Alamat Pejabat : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

No. Telefon Pejabat : ___________________________________________________________________

No. Faks Pejabat : ___________________________________________________________________

E-mel Rasmi Pejabat : ___________________________________________________________________

No. Fail Peribadi : ___________________________________________________________________

No. Gaji : ___________________________________________________________________

No. Cukai Pendapatan : ___________________________________________________________________

No. KWSP : ___________________________________________________________________

No. Pasport : ___________________________________________________________________

Lain-lain : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 2
#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

SURAT LANTIKAN/AKUAN MENERIMA DAN MENJALANKAN TUGAS RASMI SEKOLAH

Saya …………………………………………………………..…… No. K/P :…………………………………………
dengan rasminya dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sekolah.

BIL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BIL KURIKULUM

11

22

33

44

BIL HAL EHWAL MURID BIL KOKURIKULUM
1 1
2 2
3 3
4 4

Saya dengan ini berikrar dan berjanji akan mematuhi peraturan-peraturan Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-perintah Am, Pekeliling dan Surat
Pekeliling serta peraturan dan arahan semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan
saya dengan kerajaan. Saya akan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan oleh Guru Besar dengan amanah, dedikasi, proaktif dan ikhlas. Saya juga
berjanji akan bekerja sederap, sepasukan dan sehasrat dengan misi dan visi sekolah
demi melahirkan modal insan yang cemerlang dunia dan akhirat.

……………………….……………..

(Tandatangan)

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 3

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

SENARAI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
1 Dari Meja Guru Besar TeAMS 5
2 Jawatankuasa Buku Pengurusan Sekolah Tahun 2022/2023 6
3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 6
4 Misi dan Visi 6
5 Kerangka PPPM 2013 – 2025 7
6 Mendepani Pendidikan Global (MPG) 8
7 Naratif Baharu Amalan Pendidikan 9
8 SKPMg2 10
9 Peneraju Kecemerlangan Pendidikan PPDKT 11
10 Pendemik COVID-19: Bersama Hentikan Wabak 12
11 Piagam Pelanggan dan Hala Tuju Sekolah 13
12 Profil, Sejarah, Logo, Bendera, Mercu Tanda dan Cogan Kata Sekolah
13 Senarai Nama Guru Besar 14 – 18
14 Pelan Tapak Sekolah dan Lagu Sekolah 19
15 Etika Kerja 20
16 Penggal dan Perincian Persekolahan 2022/2023
17 Cuti Perayaan dan Hari Kelepasan Am 2022/2023 21 – 22
18 Tarikh Pembayaran Gaji 2022/2023 23
19 Sasaran Kerja Utama 2022/2023
20 Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2022/2023 24 – 25
21 Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 2022/2023 26
22 Pengurusan Kurikulum 2022/2023
23 Pengurusan Hal Ehwal Murid 2022/2023 27 – 31
24 Pengurusan Kokurikulum 2022/2023 32 – 33
25 Takwim 2022/2023 34 – 47
48 – 62
Catatan 63 – 77
78 – 94
95 – 102

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 4

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

1. DARI MEJA GURU BESAR TeAMS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia serta izin-Nya,

Buku Pengurusan Sekolah 2022/2023 yang dihasilkan ini akan menjadi panduan
kepada semua warga TeAMS untuk melaksanakan tugasan dan tanggungjawab
dengan baik dan berkesan. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan
ucapan penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat. Buku
Pengurusan Sekolah 2022/2023 ini merupakan dokumen rasmi bagi melicinkan
perjalanan untuk mencapai hala tuju sekolah ke arah Sekolah Cemerlang. Semoga
impian untuk melahirkan modal insan minda kelas pertama dapat direalisasikan
selaras kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Semoga program yang dirancang dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan sebaik mungkin
selari dengan Gelombang Ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013–2025 sebagai manifestasi
kepada transformasi pendidikan negara ke arah Mendepani Pendidikan Global (MPG). Usaha gigih warga sekolah berjaya
meletakkan sekolah ini sebagai salah sebuah sekolah cemerlang. Tahniah dan syabas kepada semua penolong kanan,
guru-guru, staf, murid-murid, PIBG, KSIB dan Alumni TeAMS yang menyumbang ke arah kecemerlangan sekolah.

Dalam menggalas harapan pemegang taruh (stake holder), sekali lagi saya mengharapkan sokongan kuat dan padu
daripada semua warga TeAMS untuk menzahirkan keterampilan, kecekapan, kepelbagaian pendekatan dan kaedah yang
dimiliki oleh warga TeAMS agar kejayaan cemerlang dalam semua bidang. Dalam situasi pendemik COVID-19, marilah kita
berganding bahu memberi pendidikan terbaik kepada anak didik kita dengan pelbagai ilmu baharu seperti belajar dari rumah
(BDR) menggunakan pendekatan secara dalam talian. Dengan kesungguhan dan kesepaduan, Insya-Allah kita mampu
meningkatkan kualiti kemenjadian murid. Sehubungan dengan itu, seluruh warga sekolah diseru bekerja sebagai satu
pasukan dan memberikan komitmen terbaik untuk memenuhi matlamat yang ditetapkan agar segala usaha yang
membuahkan kejayaan dan kecemerlangan memberi satu kepuasan kerja dalam profesion yang kita ceburi ini.

Marilah kita memohon petunjuk daripada Allah SWT, mudah-mudahan segala usaha murni yang kita lakukan ini diberkati
serta mendapat kejayaan dan keredaan-Nya jua. Akhir kata, selamat bertugas dan teruskan usaha gigih kita agar sekolah
kita terus cemerlang dalam pelbagai bidang serta menjadi kebanggaan kita bersama menjayakan matlamat PPD Kuala
Terengganu “Peneraju Kecemerlangan Pendidikan”. “KERJASAMA DAN BEKERJA BERSAMA-SAMA”
Sekian, Wassalam.

#DON’TGIVEUP
#WEAREFAMILY

Mohd Jalani bin Mat Desa
Guru Besar
SK Tengku Ampuan Mariam,
Kuala Terengganu.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 5

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

2. JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2022/2023

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Cg. Azizam bin Ibrahim (Editor)
AJK : Cg. Farhana binti Zawawi (Setiausaha Kurikulum)
: Cg. Norsuwaibah binti Kamaruddin (Setiausaha Hal Ehwal Murid)
: Cg. Syeeri Syahida bin Mohammad (Setiausaha Kokurikulum)

3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

4. MISI DAN VISI SEKOLAH

MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

VISI

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 6

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

5. KERANGKA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 7

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

6. MENDEPANI PENDIDIKAN GLOBAL (MPG) - JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
TERENGGANU

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 8

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

7. NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 9

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

8. STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 10

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

9. PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN (PKP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 11

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

10. PANDEMIK COVID-19: BERSAMA HENTIKAN WABAK

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 12

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

11. PIAGAM PELANGGAN

Kami bersedia memberikan perkhidmatan dengan penuh kejujuran,
keikhlasan, bertanggungjawab dan berdedikasi serta prihatin terhadap
semua pelanggan kami sebagaimana berikut:

T akwa dan taat dalam menjalankan yugas seharian untuk

meningkatkan tahap disiplin, kebersihan dan keselamatan di sekolah.

E tika perkhidmatan keguruan dimartabatkan dalam pengajaran dan

pembelajaran serta bimbingan yang sewajarnya kepada murid.

A kur dengan sebarang perintah atau peraturan demi kecemerlangan

pentadbiran, ketetapan dan kecepatan maklumat tertentu yang
diperlukan.

M elahirkan murid yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia serta

berketerampilan.

S entiasa berusaha menjaga kebajikan, meningkatkan taraf kesihatan

dan menyelesaikan permasalahan murid dengan adil dan saksama
dalaman atau luaran.

12. HALA TUJU SEKOLAH

 Mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.
 Melahirkan golongan pelajar yang berilmu, bermoral dan

bertanggungjawab terhadap diri sendiri, agama, bangsa dan negara.
 Mewujudkan kesefahaman dan kerjasama, komuniti ke arah

pembentukan konsep sekolah sebagai sebuah institusi masyarakat.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 13

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

13. PROFIL, SEJARAH, LOGO, BENDERA, MERCU TANDA DAN COGAN KATA
SEKOLAH

13.1 PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU AMPUAN MARIAM
Alamat : Jalan Tengku Ampuan Mariam,
20200 Kuala Terengganu, Terengganu
Kod Sekolah : TBA 3001
Sesi : Pagi (Satu Sesi Sahaja)
Keluasan : 3.55 ekar
Telefon : 09 – 6221114
Faksimili
E-mel : 09 – 6230800
Facebook : [email protected]
: https://www.facebook.com/sktamterengganu/

13.2 SEJARAH SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam (SKTAM) telah ditubuhkan atau didirikan pada tahun

1937 di atas sebidang tanah seluas 3.55 ekar. Sebuah bangunan kayu yang mengandungi dua bilik darjah
adalah kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Besar Terengganu. Bangunan ini berukuran 60 x 24
kaki. Jumlah pelajar pada masa itu adalah seramai 30 orang. Kesemuanya murid perempuan dan belajar dalam
darjah dua sahaja. Tenaga pengajarnya pun seorang guru perempuan.

Kedudukan sekolah ini terletak di tengah-tengah pusat bandar Kuala Terengganu iaitu di Jalan Tengku
Ampuan Mariam. Sekolah ini terletak bersebelahan dengan Bangunan Wisma Darul Iman yang menempatkan
jabatan-jabatan kerajaan di bawah kelolaan Kerajaan Negeri Terengganu dengan diketuai oleh Pejabat Menteri
Besar. Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam telah dibuka secara rasmi pada tahun 1937 oleh DYMM
Sultan Sulaiman Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin iaitu Sultan Terengganu yang keempat.

Gambar kenangan pembukaan rasmi SKTAM oleh Al-Marhum DYMM Sultan Sulaiman Ibni Al-Marhum
Sultan Zainal Abidin pada tahun 1937

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 14

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Tahun 1950, sebuah bangunan kayu dua tingkat berukuran 140 x 22.5 kaki telah dibina oleh Kementerian
Pendidikan bagi menampung keramaian murid yang bertambah kepada 639 orang. Tahun 1964, bilangan murid
menjadi 802 orang. Dengan keramaian ini, pada 20 Jun 1964, murid-murid dibahagi kepada dua iaitu 515 orang di
bawah kelolaan Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam Satu manakala 287 orang di bawah pengawasan
Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam Dua.

Pada 1 Januari 1972, Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam Satu dan Dua dicantum semula dengan
nama Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam sahaja. Murid-murid lelaki juga diterima masuk untuk belajar
bersama dengan murid perempuan. Pada tahun 1975, satu bangunan batu dua tingkat telah dibina bagi menggantikan
bangunan kurniaan 1937 yang tidak sesuai lagi digunakan. Bangunan baru ini mengandungi 6 bilik darjah, sebuah
bilik guru, pejabat, bilik Guru Besar, stor serta tandas lelaki dan perempuan. Manakala bangunan kurniaan telah
diubah suai oleh pihak JPNT untuk dijadikan bilik kurikulum dan kokurikulum. Pada tahun 1992 di bawah Rancangan
Malaysia ke-6, sebuah bangunan baru tiga tingkat telah dibina yang menempatkan 8 bilik kelas, sebuah bengkel
kemahiran hidup, sebuah perpustakaan, bilik tayangan, stor dan tandas.

Pada tahun 2018, tenaga pengajar SKTAM adalah seramai 43 orang guru terlatih sepenuhnya. Daripada
jumlah itu. 16 orang terdiri daripada guru lelaki dan selebihnya seramai 27 orang terdiri daripada guru-guru
perempuan. SKTAM mempunyai 2 orang pembantu tadbir, seorang pembantu am rendah dan seorang juruteknik
komputer. Di samping itu, Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam juga mempunyai lima orang pekerja swasta
untuk membantu membersihkan kawasan sekolah. Bilangan murid Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam
pada tahun 2018 ialah seramai 521 orang semuanya . Ianya terdiri daripada 247 orang murid lelaki dan 274 orang
murid perempuan.

Pada tahun 2021, bilangan tenaga pengajar SKTAM adalah 40 orang guru iaitu 18 orang guru lelaki dan 22
orang guru perempuan. SKTAM mempunyai 2 orang pembantu tadbir, seorang pembantu operasi dan seorang
juruteknik komputer. Di samping itu, SKTAM juga mempunyai tiga orang pekerja swasta untuk membantu
membersihkan kawasan sekolah dan 4 orang pengawal keselamatan. Bilangan murid Sekolah Kebangsaan Tengku
Ampuan Mariam pada tahun 2021 ialah seramai 540 orang semuanya . Ia terdiri daripada 253 orang murid lelaki dan
287orang murid perempuan.

Kebanyakan murid-murid di sini tinggal di persekitaran sekolah dan ada juga yang tinggal jauh dari sekolah.
Murid-murid yang tinggal berjauhan ini ialah anak-anak pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja berhampiran dengan
sekolah. Ramai di antara murid-murid yang tinggal berhampiran atau sekitar kawasan sekolah datang dari keluarga
yang berpendapatan rendah. Kebanyakan mereka bekerja sendiri (peniaga kecil), buruh, nelayan, pengayuh beca
dan lain-lain. Sebahagian murid-murid yang belajar di sini terdiri daripada anak-anak pegawai kerajaan yang bekerja
di pejabat-pejabat yang terdapat di sekitar kawasan sekolah terutamanya yang bertugas di Bangunan Wisma Darul
Iman. Terdapat juga anak-anak polis kerana SKTAM terletak berhampiran dengan berek Polis FRU yang terletak di
tengah-tengah pusat bandar.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 15

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

13.3 LOGO SEKOLAH

13.4 BENDERA SEKOLAH

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 16

13.5 MERCU TANDA SEKOLAH 2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
WE LOVE TeAMS
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

M

Makna bagi perkataan WE LOVE TeAMS atau KAMI SAYANG TeAMS adalah seperti berikut;

= KAMI LOVE = SAYANG

= TENGKU = AMPUAN M = MARIAM = SCHOOL (SEKOLAH)

TEAM melambangkan sepasukan/sekelompok individu yang bekerjasama atau
berkolaborasi untuk mencapai sesuatu tujuan/matlamat atau dengan erti kata
lainnya, bekerja secara berpasukan.
Ciri-cirinya;
1. Sepasukan/sekelompok orang
2. Memiliki tujuan/matlamat yang sama
3. Ada kerjasama/kolaborasi

T E A M SOGETHER VERYONE CHIEVES ORE UCCESS =

SEMUA ORANG BERSAMA-SAMA MENCAPAI KEJAYAAN

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 17

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

13.6 COGAN KATA SEKOLAH

13.6.1 DON’T GIVE UP

Orang yang hebat dan optimis sentiasa berusaha, tidak pernah berhenti mencuba
dan tidak mudah menyerah kalah atau pantang menyerah kalah.

13.6.2 WE ARE FAMILY

Membawa maksud Kita Satu Keluarga atau Kita Semua Bersaudara.
Melambangkan kita bekerja seperti sebuah keluarga yang harmoni dalam membina
kejayaan dan kecemerlangan serta kemenjadian murid. Cubit paha kanan, paha kiri
akan terasa. Kita akan berusaha menjaga sesama kita demi kebaikan bersama.
Kebahagaian, kegembiraan dan susah senang dalam mengharungi sesuatu perkara
dikongsi dan ditangani secara bersama.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 18

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

14. SENARAI NAMA GURU BESAR SK TENGKU AMPUAN MARIAM

NAMA GURU BESAR DARI TARIKH
1. PN. BUSU BT MD. AMIN 1938 HINGGA
2. PN. ZAHARAH BT ALI
3. PN. HAJAH SALMAH BT AHMAD 31.12.1960
4. PN. HAJAH KHATIMAH BT MUHD
5. CIK HASNAH BT HAJI ABDULLAH 01.01.1961 31.12.1972
6. PN. HAJAH WAN HASMAH BT YUSOF
7. PN. HAJAH SALBIAH BT EMBONG 01.01.1973 30.09.1976
8. PN. MAHANI BT ISMAIL
9. EN. OMAR BIN ABD. RAHIM 01.10.1976 31.03.1979
10. PN. AZIZAN BT ABDULLAH
11. EN. NGAH@MAZUKI BIN ABD. RAHMAH 01.04.1979 30.06.1982
12. PUAN HAJAH SHARIFAH ANISAH
13. PN. HAJAH ROSHAYATI BT ISMAIL SEPT 1982 DIS. 1987
14. TUAN HAJI MOHD SAFEE BIN ISMAIL
15. TUAN HAJI AMIRUDDIN BIN IBRAHIM DIS. 1987 DIS. 1994
16. TUAN HAJI MASLAN BIN MOHAMAD
17. EN. MD NAWAWI BIN MUDA MAC 1995 30.11.1995
18. EN. WAN ZAINULDDIN BIN WAN ISMAIL
19. EN. MOHD JALANI BIN MAT DESA 01.12.1995 30.08.1998

01.09.1998 17.05.1999

16.07.1999 08.07.2001

2001 2004

2004 2006

2006 31.12.2010

01.01.2011 08.06.2014

16.06.2014 30.11.2016

01.12.2016 15.12.2017

16.12.2017 02.01.2021

03.01.2021 SEKARANG

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 19

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

15. PELAN TAPAK SEKOLAH

16. LAGU SEKOLAH

Letak di Tengah Kota
Bandaraya Warisan Kita
Megah Berdiri Indah Sekali

SKTAM Sekolah Kami

Di sini kami belajar
Mengejar cita yang murni
Menjadi insan berilmu dan beriman

Sekolah yang tercinta
Guru yang budiman
Kami beriltizam mencapai kecemerlangan

Kami sungguhlah bangga
Belajar di sekolah ini

Secebis jasamu tetap dikenangi
Hinggalah akhir hayat nanti

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 20

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

17. ETIKA KERJA

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kualiti Sepanjang Masa Kecemerlangan Sepanjang Usia

PENDAHULUAN
Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat
kecemerlangan pendidikan di rantau ini adalah tanggungjawab semua warga Kementerian
Pelajaran Malaysia.

Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian
Pelajaran mempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalsme yang tinggi
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

TAKRIF ETIKA KERJA
Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran
Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-
tugas yang diamanahkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja;

2. Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada
pelanggan dan organisasi dan memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada
negara.

PRINSIP ETIKA KERJA
Etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-
prinsip berikut :

 niat yang betul
 perlakuan yang baik
 penggerak ke arah kebaikan
 memperkotakan apa yang dikatakan
 berdisiplin dan beradab

NIAT YANG BETUL
Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betul adalah penting dan dituntut oleh agama, selari
dengan landasan berikut:

 Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), misi, matlamat dan
objektif Kementerian Pendidikan Malaysia;

 Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan bangsa;
 Memberikan sumbangan bermutu; dan
 Sentiasa memperbaharui niat untuk kebaikan.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 21

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

PERLAKUAN YANG BAIK
Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah
mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga
Kementerian Pendidikan Malaysia perlu:

 Menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang
masa;

 Menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan, di samping memberikan
kepuasan kepada pelanggan; dan

 Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.

PERGERAKAN KE ARAH KEBAIKAN
Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah menjadi penggerak ke arah
kebaikan. Justeru, seluruh warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah:

 Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat
mendorong seseorang melakukan kebaikan;

 Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan
ketinggian kualiti yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat; dan

 Sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

MEMPERKOTAKAN APA YANG DIKATA
Kita hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Justeru, setiap warga
Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah:

 Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, sama ada
terhadap diri sendiri atau orang lain;

 Apa yang dibuat mesti sesuai dengan apa yang diucapkan; dan
 Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan.

BERDISIPLIN DAN BERADAB
Aktiviti yang berperaturan, mulia, berdisiplin dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga
Kementerian Pelajaran Malaysia yang cemerlang. Justeru, setiap warga Kementerian Pelajaran
Malaysia hendaklah:

 Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama;
 Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan; dan
 Sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 22

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

18. PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2022/2023

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 23

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

19. CUTI PERAYAAN 2022/2023

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 24

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

20. HARI KELEPASAN AM 2022 NEGERI TERENGGANU

BIL. KELEPASAN HARI TARIKH

1. Tahun Baru Cina (Persekutuan dan Negeri) Selasa MASIHI HIJRAH
Rabu 1 Februari 2022 29 J’akhir1443
2 Februari 2022 30 J’akhir1443
2. Israk dan Mikraj (Negeri) Selasa 27 Rejab 1443
1 Mac 2022

3. Hari Ulang Tahun Pertabalan Kebawah Jumaat 4 Mac 2022 1 Syaaban 1443
D.Y.M.M Sultan Terengganu (Negeri) 19 April 2022 17 Ramadan 1443

4. Hari Nuzul Quran (Negeri) Selasa

5. Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M Sultan Ahad 26 April 2022 24 Ramadan 1443
Terengganu (Negeri)
1 Mei 2022 29 Ramadan 1443
6. Hari Pekerja (Persekutuan) Ahad
3 Mei 2022 1 Syawal 1443
7. Hari Raya Puasa (Persekutuan)* Selasa 4 Mei 2022 2 Syawal 1443
8. Hari Wesak (Persekutuan) Rabu 15 Mei 2022 13 Syawal 1443
Ahad

9. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Isnin 6 Jun 2022 14 Syawal 1443
Yang di-Pertuan Agong (Persekutuan) Sabtu 9 Julai 2022 9 Zulhijjah 1443

10. Hari Arafah (Negeri) Ahad 10 Julai 2022 10 Zulhijjah 1443
Isnin 11 Julai 2022 11 Zulhijjah 1443
11. Hari Raya Haji (Persekutuan)* Selasa 12 Julai 2022 12 Zulhijjah 1443
Sabtu 30 Julai 2022 1 Muharam 1444
12. Hari Kelepasan Am Negeri Ahad 31 Julai 2022 2 Muharam 1444
13. Awal Muharam (Persekutuan) Isnin 31 Ogos 2022
14. Hari Kelepasan Am Negeri Rabu 16 September 2022 3 Safar 1444
15. Hari Kebangsaan (Persekutuan) Khamis 9 Oktober 2022 19 Safar 1444
16. Hari Malaysia (Persekutuan) Isnin 24 Oktober 2022 12 R’awal 1444
17. Hari Maulidur Rasul (Persekutuan) 27 R’awal 1444
18. Hari Deepavali (Persekutuan)* Ahad 25 Disember 2022
19. Hari Krismas (Persekutuan) 10 J’akhir 1444

*Tertakluk kepada perubahan

PERINGATAN

Jika apa-apa Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Jumaat, maka hari itu tidak diganti pada
hari yang berikutnya.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 25

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

21. TARIKH PEMBAYARAN GAJI 2022

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 26

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

22. HALA TUJU DAN SASARAN KERJA UTAMA / KPI 2022/2023
22.1 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH
BIL. BIDANG PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

1. Program bertujuan mewujudkan staf yang proaktif, bersikap positif lagi optimis
dengan perancangan yang rapi.

2. Mengembalikan status kegemilangan sekolah.

3. Memaksimakan automasi komputer, menambahkan kecekapan dan keselarasan
hasil.
1. Tujuan / 4. Setiap guru, kakitangan sokongan mendapat pendedahan mengenai semua
Objektif
maklumat berkaitan dengan program, aktiviti dan peristiwa yang berlaku di sekolah.

5. Budaya Sekolah Bersih dan Sekolah Ceria.
6. Budaya Sekolah Selamat. Semua warga sekolah prihatin dan komited dengan

polisi sekolah selamat.

1. Program ini diurus setia oleh beberapa jawatankuasa seperti :
 Jawatankuasa Mesyuarat Staf
 Jawatankuasa Sekolah Selamat
 Jawatankuasa Sekolah 3K
 Jawatankuasa Perkhidmatan Tadbiran Sekolah

2. Deskripsi 2. Aktiviti yang dijalankan di bawah program ini :
 Mesyuarat Staf

 Sesi Pendedahan dan Interaksi Peraturan Pegawai Awam

 Kursus Dalaman

 Badan Kebajikan Staf

 Kempen Bersepadu Sekolah 3K

 Kempen Kembalikan Status Sekolah Harapan Negara

 Kursus Komputer dalam Pengurusan, HEM dan Akademik

1. Membolehkan staf mengembangkan potensi diri dan menikmati kepuasan bekerja.
2. Wujudnya warga pendidik/staf berdisiplin tinggi, produktif dalam kerjaya.

3. Hasil Yang 3. Perkasakan Penyeliaan PdPC dan pencerapan yang konstruktif.
Hendak 4. Meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria dan selamat.
Dicapai 5. Membolehkan pengurusan sekolah dijalankan dengan cekap, tepat dan berkesan.
6. Semua kakitangan mestilah mendapat penjelasan terus daripada pengurusan apa-
apa sahaja perkara yang kurang jelas mengenai apa sahaja urusan berkaitan

dengan perjawatan, kebajikan dan peraturan dan juga hal-hal lain.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 27

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

22.2 MEMPERKASA KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN
BIL. BIDANG MEMPERKASA KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN

1. Melaksana, mengawal, menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan

pembelajaran (PdPC).

1. Tujuan / 2. Mewujudkan pemantauan dan penilaian yang sah dan akur dengan kehendak
Objektif pelanggan dan pemegang taruh (stake holder).

3. Mewujudkan suatu iklim penyungguhan kerja dan tindakan proaktif dalam

memperkasakan kurikulum.

1. Program diurus setia oleh Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS)

2. Aktiviti yang dijalankan di bawah program kurikulum sekolah ialah :

 Mesyuarat JKS

 Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)

 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran

 Projek Kecemerlangan Tahap 1 dan 2

2. Deskripsi  Peningkatan PBD untuk semua tahap mencapai tahap penguasaan melebihi

80% TP 5

 Sifar (0%) TP 1 dalam PBD akhir tahun

 Cuti Terancang

 Penilaian PBS dan PBD

 Program Kelas Kondusif

 Penilaian Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun

Hasil Yang  Pelaksanaan aktiviti yang berkesan dan hasilan yang berjaya dan cemerlang
3. Hendak  Mesyuarat JKS (4 kali setahun)
 Peningkatan Kualiti Penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
Dicapai  Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran (4 kali setahun)
 Projek Kecemerlangan Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6) – 85%
 Projek Peningkatan Pencapaian PBD – 90%
 Cuti Terancang (Penyediaan Bahan Latihan yang Bermutu)
 Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun (Tahun 5 dan 6)
 Program Kelas Kondusif (Sepanjang Tahun)
 Pemantapan Program Pemulihan
 Pelaksanaan Program MBMMBI

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 28

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

22.3 PROGRAM HAL EHWAL MURID

BIL. BIDANG PROGRAM HAL EHWAL MURID

1. Membantu perkembangan kemenjadian murid supaya berfungsi sebagai individu
yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran.

2. Berkeupayaan berfikir secara kreatif dan kritis, memupuk potensi dan menyuburkan
kepimpinan diri.

Objektif
1. Tujuan/Objektif

1. Memahami konsep dan peranan bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.
2. Menghasilkan program-program yang dapat membantu kecemerlangan murid di

peringkat tertinggi.
3. Memupuk dan menggilap kecemerlangan murid supaya lebih bersahsiah dan

berketrampilan.

Program dan aktiviti yang diurus setia oleh Jawatankuasa Hal Ehwal Murid adalah seperti
berikut:
1. Memastikan keselamatan dan kebersihan sekolah dijaga dengan baik.
2. Menguruskan data peribadi murid dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).
3. Menguatkuasakan peraturan sekolah mengikut Prosedur Operasi Standard

(Standard Operating Procedures (SOP)) yang ditetapkan.
2. Deskripsi 4. Mencapai kehadiran 95% setiap bulan.

5. Menjaga kebajikan dan bantuan murid.
6. Menguruskan kemudahan kesihatan dan rawatan murid.
7. Menguruskan kemasukan murid ke sekolah menengah.
8. Mengadakan Program Pencegahan Dadah (PPDa).
9. Menyelia penyediaan makanan sihat dan berkhasiat di kantin.

1. Semua murid sentiasa hadir ke sekolah agar peratusan kehadiran melebihi 95%

setiap hari.
2. Semua murid sentiasa menjaga keselamatan diri, harta benda sekolah dan

kebersihan agar suasana pembelajaran lebih kondusif.

3. Semua murid mempunyai data peribadi yang lengkap dan sentiasa dikemas kini
untuk kemudahan pengurusan murid.

4. Semua murid sentiasa mematuhi peraturan-peraturan sekolah dan menjaga nama
baik sekolah.

3. Hasil Yang 5. Semua murid mendapat layanan yang adil, menerima bantuan yang sewajarnya
Hendak mengikut kelayakan bagi mengelakkan masalah pembelajaran terganggu semasa
Dicapai berada di sekolah.

6. Semua murid dapat menerima rawatan pemeriksaan dengan baik daripada agensi
awam atau swasta.

7. Semua murid dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah dan tidak berlaku
keciciran murid semasa berada di Tingkatan Satu.

8. Semua murid mengamalkan “Budaya Hidup Sihat” dan tidak terlibat dengan

kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral.
9. Semua murid berasa selesa dengan kemudahan kantin yang disediakan dan dapat

menikmati makanan atau minuman secukupnya.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 29

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

22.4 PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH
BIL. BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1. Memastikan setiap murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan menerima
pengalaman yang berkesan.

1. Tujuan/Objektif 2. Melaksana, menyelia dan mengelola aktiviti kokurikulum sekolah bagi membentuk
sahsiah dan jati diri murid.

3. Membina potensi pelajar yang berbakat dan membentuk kemenjadian murid yang
hebat.

4. Memahami dan menghayati semua sambutan hari kebesaran Islam dan perayaan.

1. Menyediakan dokumen ketetapan kokurikulum.
2. Semua program diselaraskan oleh jawatankuasa induk kokurikulum sekolah.
3. Aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan merangkumi 3 bidang utama iaitu Unit

Berunifom, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan dan kegiatan 1 Murid 1 Sukan (1M
1S).
4. Mesyuarat maklum balas (post-mortem) dan penilaian aktiviti dilaksanakan
mengikut jadual yang disediakan.
5. Membuat persediaan dan latihan awal bagi pertandingan koakademik.
2. Deskripsi 6. Menyediakan pasukan dan latihan pasukan 1M 1S sekolah diselaraskan.
7. Pasukan elit sekolah diberi latihan yang terancang dan keperluan yang lengkap.
8. Penyelarasan kejohanan merentas desa.
9. Penyelarasan kejohanan sukaneka/sukantara.
10. Penyelarasan perkhemahan tahunan unit beruniform
11. Pendokumentasian yang lengkap merangkumi laporan aktiviti kokurikulum dan
sukan.
12. Membuat analisis menyeluruh bagi pencapaian murid dalam kokurikulum dan
sukan.

1. Melahirkan murid yang cemerlang dalam bidang koakademik dan sukan di

peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
Hasil Yang 2. Semua murid tahap 2 menyertai sekurang - kurangnya satu permainan dalam
kegiatan 1M 1S.
3. Hendak 3. Semua murid tahap 2 menyertai kelab/persatuan dan unit beruniform.
Dicapai 4. Pencapaian murid di peringkat tertinggi dan terbaik.

5. Kemenjadian murid yang menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan
intelek.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 30

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

22.5 PROGRAM PERMUAFAKATAN KOMUNITI
BIL. BIDANG PROGRAM PERMUAFAKATAN KOMUNITI

Tujuan / 1. Merapatkan hubungan sekolah dengan komuniti setempat.
Objektif 2. Meyakinkan ibu bapa dan penjaga murid khususnya ahli Persatuan Ibu Bapa dan
1. Guru (PIBG). mengenai perkembangan pelajaran anak-anak. Mendapat maklum

balas dari rumah ke sekolah.

Program ini diurus setia oleh Jawatankuasa PIBG sekolah dengan aktiviti
pemuafakatan.

 Mesyuarat Agung PIBG

 Mesyuarat AJK PIBG

 Taklimat ibu bapa murid Tahun 1 –‘Transisi’

 Taklimat Penilaian mengenai Pentaksiran Peringkat Sekolah (School Base

2. Deskripsi Assesment)

 Perjumpaan ibu bapa murid Tahun 6 (berterusan)

 Perjumpaan ibu bapa dengan guru kelas (2 kali setahun)

 Bengkel / Seminar Pemuafakatan Keibubapaan

 Bengkel Ibu Bapa Cakna Cemerlang

 Sembahyang Hajat Kecemerlangan

 Kelas tambahan Tahun 6 dan Kelas KAFA

 Kem Motivasi Waja Diri dan Kem Kecemerlangan Akademik

1. Membolehkan ibu bapa mengetahui dan memahami pelbagai program sekolah.
2. PIBG dapat memberi kerjasama yang padu dalam pelaksanaan program sekolah.

3. Ibu bapa Tahun 1 dapat memahami konsep ‘transisi’ dan kemahiran membaca
dan menulis.
Hasil Yang 4. Hubungan dua hala antara ibu bapa dengan pihak sekolah, menjalin kerjasama,

3. Hendak memupuk pemuafakatan antara guru dengan ibu bapa.

Dicapai 5. Ibu bapa memahami tahap keupayaan sekolah dan memahami polisi Kementerian

Pendidikan Malaysia.
6. Semua pihak sama ada JPNT, PPD dan agensi kerajaan yang lain serta NGO

dapat memberi sokongan, membantu dan bekerjasama dengan sekolah.

7. Taklimat PBD dan PPSR kepada semua ibu bapa.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 31

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

23. SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2022/2023
23.1 SURAT PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
SEKOLAH 2022/2023

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 32

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

23.2 SURAT PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA KURIKULUM, HAL EHWAL MURID DAN
KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2022/2023

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 33

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

“KEPIMPINAN TERARAH,
MEREALISASIKAN AMANAH”

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 34

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TAHUN 2022/2023
24.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SK TENGKU AMPUAN MARIAM

GURU BESAR

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 35

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.2 SENARAI NAMA GURU DAN AKP TAHUN 2022/2023

BIL NAMA GRED OPSYEN / JAWATAN NO.
TELEFON
KUMPULAN PENGURUSAN
012-2704808
1 MOHD JALANI BIN MAT DESA DG44 (KUP) PENGAJIAN MELAYU 019-9802097
012-9593446
2 SHUKRI BIN MOHAMAD DG48 (KUP) PENGAJIAN MELAYU 012-5825352

3 NORZIE ROHAYU BINTI JUSOH DG44 (KUP) MATEMATIK/PENG. MELAYU 013-7305578
013-9224991
4 AZIZAM BIN IBRAHIM DG48 (KUP) SAINS & KAJIAN TEMPATAN 010-3356367
012-9630881
GURU PENOLONG (LELAKI) 013-9504665
019-9234570
5 ABDULLAH BIN ALI DG42 SAINS/PENGAJIAN MELAYU 013-9059941
013-9220348
6 AMER BIN ARIFFIN DG42 PENGAJIAN MELAYU 019-9344141
7 CHE MOHD FAWZI BIN ABDULLAH DG42 MUZIK 017-3920859
013-9819660
8 FADLI BIN SEMAN DG44 (KUP) KEMAHIRAN HIDUP 011-10564798

9 HAMZAH BIN MAN DG44 (KUP) PENGAJIAN MELAYU 013-9440316
019-9504717
10 KAHARUDDIN BIN ALI DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM 017-9362253
018-9784105
11 MAZRI BIN ROMLY DG44 (KUP) PEND. ISLAM /USULUDDIN 019-9288360
12 MOHD AZMITARMIZY BIN KASSIM DG41 KEMAHIRAN HIDUP 012-9082903
011-28935511
13 ROSDI BIN SENIK DG34 (KUP) PENGAJIAN MELAYU 013-9212212
019-9177335
14 ROSLI @ MOHD NOR AZMAN BIN DAUD DG42 MATEMATIK 013-9834243
15 W ROSLI HISHAM BIN WAN ABDUL KADIR DG38 (KUP) PENGAJIAN MELAYU 016-9223394
019-33716389
16 YAMANI BIN SALEH DG48 (KUP) PENGAJIAN MELAYU 011-11446424
013-9381905
GURU PENOLONG (PEREMPUAN) 018-2465525
014-5161525
17 AHA’DA BINTI YUSOFF DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM 019-9172845
013-9144084
18 AISHA AFIDA BINTI AHMAD DG44 (KUP) MATEMATIK 017-9847562
011-16692254
19 AMINAH BINTI ABU BAKAR DG42 PENGAJIAN MELAYU 013-9032771
013-9288535
20 FARHANA BINTI ZAWAWI DG41 BAHASA INGGERIS 019-9150920
011-25533419
21 FAUZIAH BINTI MOHD NOR DG42 BAHASA INGGERIS
22 MAZIHA BINTI YUSUF DG44 (KUP) MATEMATIK/BIMB. KAUNSELING 013-9233316
011-55357951
23 MAZLINA BINTI AHMAD MANSOR DG44 (KUP) MATEMATIK/PENG. MATEMATIK 011-57898010
013-7992928
24 MUNIRA BINTI MANSOR DG38 (KUP) SAINS
013-9999624
25 NABILA HANUM BINTI YOON DG44 (KUP) MATEMATIK/PENG. MATEMATIK 011-13218990
26 NORHAIZAN BINTI YAACOB DG44 (KUP) PENGAJIAN MELAYU 016-9124118

27 NORSUWAIBAH BINTI KAMARUDDIN DG44 (KUP) SAINS 011-33627157
011-25692054
28 NOR ASMAH BINTI MOHAMAD DG34 (KUP) PENGAJIAN ISLAM 019-9679951
014-6605071
29 NOR AZLEENA BINTI MOHD KHALID DG48 (KUP) PENGAJIAN BAHASA INGGERIS

30 NOR MARSITA BINTI ABDULLAH DG44 (KUP) BIMBINGAN & KAUNSELING

31 NOR SYAKIRAH BINTI HASSAN DG44 (KUP) PEMULIHAN

32 NUR HANANI BINTI YUSUFF DG44 (KUP PENG. INGGERIS/KAJIAN TEMPATAN

33 RAZINAH BINTI CHE WAHID DG32 (KUP) SAINS

34 RUBANI BINTI ABDUL AZIZ DG44 (KUP) PENGAJIAN MELAYU/SEJARAH

35 RUSHIDAH BINTI ABD RAZAK DG44 (KUP) SAINS

36 SYEERI SYAHIDA BINTI MOHAMMAD DG42 PENDIDIKAN ISLAM/BAHASA MELAYU

37 TUAN RASIDAH BINTI TUAN HARUN DG42 SAINS/MATEMATIK

38 TUAN SARIPAH RABIAH BINTI TUAN MARJAM DG42 PENDIDIKAN ISLAM

39 WAN ZURAIDAH BINTI WAN ABDUL JALIL DG42 PENDIDIKAN ISLAM

40 ZAWATI BINTI AHMAD DG44 (KUP) PENG. ISLAM/AL-QURAN/ USULUDDIN

STAF SOKONGAN N19 PEMBANTU TADBIR
1 KHAFIDZAH BINTI EMBONG

2 NOR AZIRA BINTI ZAKARIA N19 PEMBANTU TADBIR

3 NOR ASMADI BIN MOHAMAD@SHAMSUDDIN N11 PEMBANTU OPERASI

4 MUHAMMAD SAUFI BIN ROZLAN FT29 JURUTEKNIK KOMPUTER

PEKERJA KEBERSIHAN SWASTA KETUA
1 ZUKIFLI BIN GHANI@JUSOH

2 TUN MOHD FAUZI BIN TUN WAHAB

3 TUAN SHARIFAH NORONI BINTI TUAN SIFAT
PENGAWAL KESELAMATAN

1 ZULKIFLI BIN JUSOH KETUA

2 KAMARUL AZHAN BIN HASSAN

3 MOHD FAZURI BIN MOHD ROZI

4 MOHD ZAKI BIN ABU BAKAR

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 36

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.3 NAMA PENYELARAS TAHUN DAN GURU KELAS TAHUN 2022/2023

TAHUN KELAS NAMA GURU
TAHUN 1 PENYELARAS TAHUN 1 CG. NORHAIZAN BINTI YAACOB
TAHUN 2 MELATI CG. NORHAIZAN BINTI YAACOB
TAHUN 3 MAWAR CG. TUAN RASIDAH BINTI TUAN HARUN
TAHUN 4 MELOR (DLP) CG. NOR AZLEENA BINTI MOHD KHALID
TAHUN 5 PENYELARAS TAHUN 2 USTZ. WAN ZURAIDAH BINTI WAN ABD. JALIL
TAHUN 6 MELATI UTZH. WAN ZURAIDAH BINTI WAN ABD. JALIL
MAWAR CG. NUR HANANI BINTI YUSUFF
MELOR CG. RAZINAH BINTI CHE WAHID
PENYELARAS TAHUN 3 UTZH. ZAWATI BINTI AHMAD
MELATI UTZH. ZAWATI BINTI AHMAD
MAWAR CG. ROSDI BIN SENIK
MELOR CG. MUNIRA BINTI MANSOR
PENYELARAS TAHUN 4 UTZH. YM TUAN SARIPAH RABIAH BINTI TUAN MARJAM
MELATI UTZH. YM TUAN SARIPAH RABIAH BINTI TUAN MARJAM
MAWAR UTZH.. AH’ADA BINTI YUSOFF
MELOR UTZH. NOR ASMAH BINTI MOHAMAD
PENYELARAS TAHUN 5 CG. MAZLINA BINTI AHMAD MANSOR
MELATI CG. MAZLINA BINTI AHMAD MANSOR
MAWAR CG. RUSHIDAH BINTI RAZAK
DLP CG. MAZIHA BINTI YUSUF
PENYELARAS TAHUN 6 CG. AMIINAH BINTI ABU BAKAR
MELATI CG. AMINAH BINTI ABU BAKAR
MAWAR CG. RUBANI BINTI ABD AZIZ
MELOR CG. FAUZIAH BINTI MOHD NOR

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 37

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.4 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2022/2023

KUMP. NAMA GURU MINGGU TARIKH BERTUGAS
1 CG. ABDULLAH BIN ALI 1 21-24/03/2022
UST. SYEERI SYAHIDA BINTI MOHAMMAD 6 24-28/04/2022
CG. YM TUAN RASIDAH BT TUAN HARUN 11
CG. NABILA HANUM BT YOON 16 29/05-02/06/2022
UST. ZAWATI BT AHMAD 21 10-14/07/2022
CG. RAZINAH BT CHE WAHID 26 14-18/08/2022
CG. MAZLINA BT AHMAD MANSOR 31 25-29/09/2022
CG. ABDULLAH BIN ALI 36
UST. SYEERI SYAHIDA BINTI MOHAMMAD 41 29/10-03/11/2022
04-08/12/2022
CG. FADLI BIN SEMAN 2
29/01-02/02/2023
CG. AMINAH BT ABU BAKAR 7
27-31/03/2022
CG. HJ. HAMZAH BIN MAN 12 01-05/05/2022
12-16/06/2022
CG. NORSUWAIBAH BT KAMARUDDIN 17 17-21/07/2022
21-25/08/2022
2 CG. AISHA AFIDA BT AHMAD 22 02-06/10/2022
06-10/11/2022
CG. RUBANI BT ABD AZIZ 27 01-05/01/2023
05-09/02/2023
CG. FAUZIAH BT MOHD NOR 32
03-06/04/2022
CG. FADLI BIN SEMAN 37 08-12/05/2022
19-23/06/2022
CG. AMINAH BT ABU BAKAR 42 24-28/07/2022
28/08-01/09/2022
CG. ROSDI BIN SENIK 3 09-13/10/2022
13-17/11/2022
CG. MAZIHA BT YUSUF 8 08-12/01/2023
12-16/02/2023
CG. AMER BIN ARIFFIN 13
10-14/04/2022
CG.NOR AZLEENA BT M. KHALID 18 15-19/05/2022
26-30/06/2022
3 CG. FARHANA BT ZAWAWI 23 31/07-04/08/2022
UST. AHA’DA BT YUSOFF 11-15/09/2022
28 16-20/10/2022
20-24/11/2022
US. MAZRI BIN ROMLY 33 15-19/01/2023

CG. ROSDI BIN SENIK 38 17-21/04/2022
22-26/05/2022
CG. MAZIHA BT YUSUF 43 03-07/07/2022
07-11/08/2022
CG. CHE MOHD FAWZI BIN ABDULLAH 4 18-22/09/2022
23-27/10/2022
CG. RUSHIDAH BT ABD RAZAK 9 27/11-01/12/2022
22-26/01/2023
CG. W ROSLI HISHAM BIN WAN ABDUL KADIR 14

4 CG. MOHD AZMITARMIZY BIN KASSIM 19
UST. WAN ZURAIDAH BT WAN AB. JALIL 24

CG. NORHAIZAN BT YAACOB 29

UST. NOR ASMAH BT MOHAMAD 34

CG. CHE MOHD FAWZI BIN ABDULLAH 39

US. KAHARUDDIN BIN ALI 5

CG. YAMANI BIN SALLEH 10

CG. ROSLI @ MOHD NOR AZMAN BIN DAUD 15

5 CG. NOR SYAKIRAH BT HASSAN 20
CG. MUNIRA BT MANSOR 25

CG. NUR HANANI BT YUSUFF 30

UST. YM TUAN SARIPAH RABIAH BT TUAN MARJAM 35

US. KAHARUDDIN BIN ALI 40

TUGAS-TUGAS KHAS
1. US. KAHARUDDIN BIN ALI – PENGAWAS SEKOLAH
2. CG. NOR MARSITA BINTI ABDULLAH – BIMBINGAN & KAUNSELING
3. CG. ABDULLAH BIN ALI – SISTEM SIARAYA

*Tertakluk kepada pindaan sekiranya berlaku perubahan yang tidak dapat dielakkan.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 38

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.5 JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK HEM
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim
Penyelaras : Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud Guru Data
Penyelaras LADAP
Setiausaha : Cg. Nor Syakirah binti Hassan Setiausaha PIBG
AJK 1 Cg. Abdullah bin Ali Bimbingan dan Kaunseling
2 Us. Hj. Mazri bin Romly
3 Cg. Fadli bin Seman PT
4 Cg. Nor Marsita binti Abdullah
5 Cg. Maziha binti Yusuf
6 Cg. Syeeri Syahida binti Mohammad
7 Cg. Nur Hanani binti Yusuff
8 Pn. Nor Azira binti Zakaria

24.6 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
PT
Setiausaha : Pn. Nor Azira binti Zakaria KP Bahasa Melayu/Tahun 6
AJK 1 Cg. Aminah binti Abu Bakar KP Bahasa Inggeris
2 Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid KP Matematik
3 Cg. Mazlina binti Ahmad Mansor KP Sains
4 Cg. Rushidah binti Abd Razak KP Pendidikan Islam
5 Us. Kaharuddin bin Ali KP Bahasa Arab
6 Utzh. Zawati binti Ahmad KP Reka Bentuk Teknologi
7 Cg. Mohd Azmitarmizy bin Kassim KP Sejarah
8 Cg. Rubani binti Abd. Aziz KP Pendidikan Muzik
9 Cg. Che Mohd Fawzi bin Abdullah KP Pendidikan Seni Visual
10 Cg. Munira binti Mansor KP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
11 Cg. Amer bin Arifin Bimbingan dan Kaunseling
12 Cg. Nor Marsita binti Abdullah Pemulihan
Penyelaras Bestari/ICT/e-RPH/DELIMa/
13 Cg. Nor Syakirah binti Hassan Bilik Tayangan
14 Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud Guru Media dan Perpustakaan/PPS

15 Cg. Aisha Afida binti Ahmad

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 39

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.7 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Khafidzah binti Embong PT
Pegawai Aset : Us. Hj. Mazri bin Romly
Pembantu Pegawai Aset : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum

AJK Pegawai Pemeriksa
1 Us. Hj. Mazri bin Romly
2 Cg. W Rosli Hisham bin Wan Abdul Kadir
Lembaga Pemeriksa Pelupusan
1 Utzh. Zawati binti Ahmad
2 Cg. Hj. Hamzah bin Man
3 Cg. Azizam bin Ibrahim
Pegawai Pemverifikasi Stor
1 Cg. Abdullah bin Ali
2 Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid

24.8 JAWATANKUASA KEDAI PIBG

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Penyelaras & Setiausaha : Cg. Mazlina binti Ahmad Mansor
Bendahari : Cg. Maziha binti Yusuf
AJK 1 Cg. Aminah binti Abu Bakar
2 Utzh. Nor Asmah binti Mohamad
3 Cg. Munira binti Mansor
4 Cg. Rushidah binti Abd Razak
5 Cg. Nor Syakirah binti Hassan

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 40

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.9 JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC), PA21 DAN LADAP

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Kokurikulum
Setiausaha
AJK Cg. Azizam bin Ibrahim KP Bahasa Melayu/Tahun 6
: Us. Hj. Mazri bin Romly KP Bahasa Inggeris
1 Cg. Aminah binti Abu Bakar KP Matematik
2 Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid KP Sains
3 Cg. Mazlina binti Ahmad Mansor KP Pendidikan Islam
4 Cg. Rushidah binti Abd Razak KP Bahasa Arab
5 Us. Kaharuddin bin Ali KP Reka Bentuk Teknologi
6 Utzh. Zawati binti Ahmad KP Sejarah
7 Cg. Mohd Azmitarmizy bin Kassim KP Pendidikan Muzik
8 Cg. Rubani binti Abd. Aziz KP Pendidikan Seni Visual
9 Cg. Che Mohd Fawzi bin Abdullah KP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
10 Cg. Munira binti Mansor
11 Cg. Amer bin Arifin

24.10 JAWATANKUASA JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa 1 : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa 2
Penyelaras : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Urusetia
AJK : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum

: Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud Penyelaras Bestari

: Pn. Khafidzah binti Embong PT

1 Cg. Aminah binti Abu Bakar KP Bahasa Melayu / Tahun 6

2 Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid KP Bahasa Inggeris

3 Cg. Mazlina binti Ahmad Mansor KP Matematik

4 Cg. Rushidah binti Abd Razak KP Sains

5 Us. Kaharuddin bin Ali KP Pendidikan Islam

24.11 JAWATANKUASA PENARAFAN SKPMg2

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Penolong Setiausaha
AJK : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum

: Cg. Abdullah bin Ali Guru Data

: Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud Guru Bestari

1 Cg. Farhana binti Zawawi Setiausaha Kurikulum

2 Cg. Norsuwaibah binti Kamaruddin Setiausaha HEM

3 Cg. Fadli bin Seman Setiausaha Kokurikulum

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 41

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.12 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Kokurikulum
Setiausaha Cg. Azizam bin Ibrahim
AJK : Cg. Zawati binti Ahmad
1 Cg. Nor Marsita binti Abdullah
2 Us. Kaharuddin bin Ali
3 Cg. Nabila Hanum binti Yoon
4 Cg. Rushidah binti Abdul Razak
5 Cg. Abdullah bin Ali

24.13 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Kokurikulum
Setiausaha Cg. Azizam bin Ibrahim
AJK : Cg. Abdullah bin Ali
1 Cg. Nor Syakirah binti Hassan
2 Cg. Fadli bin Seman
3 Cg. Aminah binti Abu Bakar

24.14 JAWATANKUASA PENGURUSAN MURID CICIR (JPMC)

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 1 GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Cg. Shukri bin Mohamad GPK Kokurikulum
Setiausaha Cg. Azizam bin Ibrahim
Naib Setiausaha : Cg. Fadli bin Seman Bimbingan dan Kaunseling
AJK Cg. Nor Marsita binti Abdullah YDP PIBG
1 Ybhg. En. Muhd Aimin bin Mohd Tahir Pegawai Polis Perhubungan Sekolah
2 Pn. Siti Zubaidah binti Jaafar Pegawai Polis Perhubungan Sekolah
3 En. Sathianathan a/l Thangas Ajoo
4 Us. Hj. Mazry bin Romly
5 Us. Kaharuddin bin Ali
6 Cg. Nor Syakirah binti Hassan
7 Cg. Abdullah bin Ali
8 Cg. W Rosli Hisham bin Wan Abdul Kadir

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 42

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.15 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS )

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi i : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi ii : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg. Abdullah bin Ali Guru Data
Naib Setiausaha Penyelaras Bestari / ICT/ e-RPH/DELIMa
AJK Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud Setiausaha Kurikulum/ Penyelaras SPBT
1 Cg. Farhana binti Zawawi Setiausaha HEM
2 Cg. Norsuwaibah binti Kamaruddin Setiausaha Kokurikulum
3 Cg. Fadli bin Seman Setiausaha LADAP/PLC
4 Us. Hj. Mazri bin Romly Setiausaha Sukan
5 Cg. Amer bin Ariffin Pentaksiran / PBD
6 Cg. Nabila Hanum binti Yoon Bimbingan dan Kaunseling
7 Cg. Nor Marsita binti Abdullah Pentadbir HRMIS
8 Pn. Khafidzah binti Embong
9 Semua Ketua Panitia

24.16 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN AKP

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg. Aminah binti Abu Bakar
Naib Setiausaha 1 : Cg. YM Tuan Rasidah binti Tuan Harun
Naib Setiausaha 2 : Cg. Nur Hanani binti Yusuff

24.17 JAWATANKUASA KEBERSIHAN SWASTA

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Kokurikulum
Setiausaha Cg. Azizam bin Ibrahim PT
AJK : Pn. Khafidzah binti Embong
1 Semua Pekerja Kebersihan Swasta

24.18 JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Pentadbiran
Setiausaha Cg. Shukri bin Mohamad PT
AJK : Pn. Khafidzah binti Embong
1 Semua Pengawal Keselamatan

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 43

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.19 JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Kokurikulum
Setiausaha Cg. Azizam bin Ibrahim Penyelaras Bestari
Penolong Setiausaha : Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud DATA APDM
AJK : Cg. W Rosli Hisham bin Wan Abdul Kadir Guru RBT
1 Cg. Fadli bin Seman Guru Data
2 Cg. Abdullah bin Ali
3 Cg. Hj. Hamzah bin Man PPTM
4 Cg. Nor Syakirah binti Hassan
5 En. Muhammad Saufi bin Rozlan

24.20 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 1 GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Cg. Shukri bin Mohamad GPK Kokurikulum
Setiausaha Cg. Azizam bin Ibrahim
AJK : Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid Bilik Guru
1 Cg. YM Tuan Rasidah binti Tuan Harun Bilik Mesyuarat
2 Utzh. Wan Zuraidah binti Wan Abd Jalil Surau
3 Us. Kaharuddin bin Ali Bilik Rawatan (Isolasi)
4 Cg. Norsuwaibah bt Kamaruddin Bilik J-QAF
5 Us. Hj. Mazri bin Romly Dewan TeAMS
6 Cg. Rosdi bin Senik Makmal Sains
7 Cg. Rushidah binti Abd Razak Bilik Muzik
8 Cg. Che Mohd Fawzi bin Abdullah Bilik Pendidikan Seni Visual
9 Cg. Munira binti Mansor Perpustakaan
10 Cg. Aisha Afida binti Ahmad Bilik Reka Bentuk Teknologi
11 Cg. Mohd Azmitarmizy bin Kassim Bilik Bimbingan dan Kaunseling
12 Cg. Nor Marsita binti Abdullah Bilik SAL
13 Cg. Fauziah binti Mohd Nor BOSS
14 Cg. Farhana binti Zawawi Bilik BBM
15 Utzh. Aha’da binti Yusof Bilik Pemulihan
16 Cg. Nor Syakirah binti Hassan Stor Sukan/Stor PJK
17 Cg. Amer bin Ariffin Makmal Komputer
18 Cg. Fadli bin Seman Bilik Tayangan
19 Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 44

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.21 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Setiausaha : Cg. Mohd Azmitarmizy bin Kassim
AJK 1 Cg. Che Mohd Fawzi bin Abdullah
2 Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid
3 Utzh. Nor Asmah binti Mohamad

24. 22 JAWATANKUASA HIP (Highly Immersive Program)

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Nabila Hanum binti Yoon
Setiausaha : Cg. Farhana binti Zawawi
AJK 1 Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid
2 Cg. Fauziah binti Mohd Nor
3 Cg. Abdullah bin Ali
4 Cg. W Rosli Hisham bin Wan Abdul Kadir

24.23 JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN PERTUKARAN MURID

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 1 GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Cg. Shukri bin Mohamad GPK Kokurikulum
AJK Cg. Azizam bin Ibrahim PT
1 Pn. Khafidzah binti Embong PT
2 Pn. Nor Azira binti Zakaria

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 45

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.24 JAWATANKUASA PEMBUKAAN SEKOLAH/MENANGANI BENCANA

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Shukri bin Mohamad GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK Kokurikulum
Penyelaras Bimbingan dan Kaunseling
AJK : Cg. Azizam bin Ibrahim Penyelaras Tahun 6
: Cg. Nor Marsita binti Abdullah Penyelaras Tahun 5
1 Cg. Aminah binti Abu Bakar Penyelaras Tahun 4
2 Cg. Mazlina binti Ahmad Mansor Penyelaras Tahun 3
3 Utzh. YM Tuan Saripah Rabiah binti Tuan Marjam Penyelaras Tahun 2
4 Utzh Zawati Binti Ahmad Penyelaras Tahun 1
5 Cg. Wan Zuraidah Binti Wan Abd. Jalil
6 Cg. Norhaizan binti Yaacob
7 Us. Hj. Mazri bin Romly
8 Cg. Syeeri Syahida binti Mohammad
9 YDP PIBG
10 Roscom Security
11 Pengusaha Kantin Sekolah
12 Pegawai Polis Perhubungan Sekolah

24.25 JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF DAN KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg. Nor Marsita binti Abdullah Bimbingan dan Kaunseling
AJK 1 Cg. Aminah binti Abu Bakar KP Bahasa Melayu / Tahun 6
2 Cg. Nor Azleena binti Mohd Khalid KP Bahasa Inggeris
3 Cg. Mazlina binti Ahmad Mansor KP Matematik
4 Cg. Rushidah binti Abd Razak KP Sains
5 Ust. Kaharuddin bin Ali KP Pendidikan Islam
6 Utzh. Zawati binti Ahmad KP Bahasa Arab
7 Cg. Mohd Azmitarmizy bin Kassim KP Reka Bentuk Teknologi
8 Cg. Rubani binti Abd. Aziz KP Sejarah
9 Cg. Che Mohd Fawzi bin Abdullah KP Pendidikan Muzik
10 Cg. Munira binti Mansor KP Pendidikan Seni Visual
11 Cg. Amer bin Arifin KP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 46

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

24.26 JAWATANKUASA GENIUS PERMATA

Pengerusi : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Rosli @ Mohd Nor Azman bin Daud Penyelaras Bestari
Setiausaha : Cg. W Rosli Hisham bin Wan Abdul Kadir
AJK 1 Cg. Abdullah bin Ali Guru Data
2 Penyelaras Tahun 1 – 6
3 Guru Kelas Tahun 1 – 6

24.27 JAWATANKUASA KELAB KELUARGA TeAMS

Penasihat : Cg. Mohd Jalani bin Mat Desa Guru Besar
Timbalan Penasihat : Cg. Shukri bin Mohamad GPK Pentadbiran
Timbalan Penasihat : Cg. Norzie Rohayu binti Jusoh GPK HEM
Timbalan Penasihat : Cg. Azizam bin Ibrahim GPK Kokurikulum
Pengerusi : Cg. Che Mohd Fawzi bin Abdullah
Timbalan Pengerusi : Us. Kaharuddin bin Ali Wakil Guru KAFA
Setiausaha : Cg. Nor Syarikah binti Hassan Wakil Guru KAFA
Bendahari : Utzh. Nor Asmah binti Mohamad Wakil AKP
AJK 1 Cg. Farhana binti Zawawi
2 Cg. W Rosli Hisham bin Wan Abd Kadir
3 Cg. Fadli bin Seman
4 Cg. Mohd Azmitarmizy bin Kassim
5 Cg. Rosli @ Nor Azman bin Daud
6 Utzh. Aha’da binti Yusoff
7 Cg. Razinah binti Che Wahid
8 Utzh. Norahidayah binti Abdullah
9 Utzh. Sakinah binti Abdullah
10 Pn. Nor Azira binti Zakaria

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 47

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

“TRANSFORMASI PENDIDIKAN CEMERLANG DAN GEMILANG”

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 48

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

25. PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2022/2023
25.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN BIDANG KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU AMPUAN MARIAM

PENGERUSI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
GPK HAL EHWAL MURID GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM
PEN. SETIAUSAHA KURIKULUM
JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM

PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH PANITIA MATA PELAJARAN

 PBS /PBD/  PERPUSTAKAAN DAN  PANITIA BAHASA MELAYU
PENTAKSIRAN MEDIA  PANITIA BAHASA INGGERIS
 PANITIA MATEMATIK
 JADUAL WAKTU  NILAM  PANITIA SAINS
 PEMULIHAN  BAHAN BANTU MENGAJAR  PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
 MBMMBI  UNIT TEKNOLOGI/ICT  PANITIA BAHASA ARAB
 TRANSISI  BILIK SAL  PANITIA RBT
 E-RPH  BILIK TAYANGAN/STUDIO  PANITIA SEJARAH
 STEM  BILIK MAYA  PANITIA PEND. MUZIK
 DLP  PANITIA PEND. SENI VISUAL
 KECEMERLANGAN  PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

PPSR/TAHUN 6 DAN KESIHATAN

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 49

2022/2023BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

25.2 SPESIFIKASI TUGAS

1. JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

1. Menyediakan dan memastikan Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan (DSKP) lengkap bagi setiap guru.
2. Memastikan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (e-RPH) disediakan.
3. Menyediakan dan melaksanakan jadual waktu sekolah.
4. Memastikan setiap guru melengkapkan e-RPH.
5. Menentukan tarikh peperiksaan dalaman.
6. Membuat pemantauan dan pencerapan guru mata pelajaran.
7. Mengenal pasti dan mencadang buku-buku rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah.
8. Membuat pelan strategik semua unit di bawah kurikulum sekolah.
9. Menetapkan tarikh dan mengadakan mesyuarat dengan ketua panitia mata pelajaran.
10. Merancang dan mengadakan teknik menjawab soalan bagi murid-murid yang akan menghadapi UPSR.
11. Merancang dan mengendalikan kelas bimbingan dan program mentor-mentee.
12. Menyediakan peruntukan dan perbelanjaan program sekolah.
13. Merancang minggu mata pelajaran.
14. Merancang takwim peperiksaan.
15. Menyediakan analisis peperiksaan.
16. Memastikan Alat Bantu Mengajar (ABM) dan Bahan Bantu Mengajar (BBM) mencukupi dan sesuai untuk PdPC.
17. Menyediakan takwim sekolah.
18. Bertanggungjawab merancang dan menyelaras aktiviti kurikulum sekolah.
19. Menganalisis prestasi pencapaian murid bagi semua mata pelajaran.
20. Memastikan semua unit di bawah unit kurikulum berfungsi dan bergerak untuk kemajuan kurikulum sekolah.

2. PANITIA MATA PELAJARAN
Fungsi
1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan PdPC.
2. Berusaha mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif untuk mendorong minat murid terhadap

pembelajaran.
3. Memperbaiki prestasi murid di dalam peperiksaan dan pentaksiran (berasaskan sekolah) dalam mata pelajaran

berkenaan.
4. Mewujudkan semangat kerjasama di antara mata pelajaran dengan persatuan dan kelab akademik.

Tugas dan Tanggungjawab Panitia Mata Pelajaran

1. Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun dan perjumpaan tergempar (ad-hoc) jika perlu.
2. Membantu Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPKP) menyelaraskan kerja-kerja akademik guru-guru mata

pelajaran.
3. Membantu GPKP memperolehi DSKP yang terkini untuk kegunaan guru-guru.
4. Menyedia dan menyelaras Rancangan Pelajaran Tahunan mengikut penggal persekolahan.
5. Mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan murid dan

guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber Sekolah.
6. Menyelaraskan soalan-soalan bagi semua jenis penilaian, peperiksaan, dan penyimpanan soalan ke Bank Soalan.
7. Memastikan semua ahli panitia memasukkan semua pemarkahan ke dalam aplikasi Google Docs.
8. Mengkaji, menganalisis dan membuat post-mortem selepas peperiksaan pertengahan dan akhir tahun. Kenal pasti

kelemahan dan kekuatan murid. Mencadangkan tindakan penambahbaikan prestasi murid.
9. Bekerjasama dengan panitia-panitia lain dalam usaha memajukan murid-murid yang lemah.
10. Menyemak buku latihan murid jika diarahkan oleh pentadbir.
11. Menyelenggarakan fail-fail panitia dengan bahan-bahan yang terkini.
12. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
13. Menyediakan nota minta untuk keperluan perolehan dan perbekalan.
14. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum.
15. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan. Menandatangani SAP dan merekod Stok Perolehan.

#DON’T GIVE UP #WE ARE FAMILY 50


Click to View FlipBook Version