The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nirachasaelim.tan, 2021-11-02 22:43:10

หน่วยที่ 1 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

หน่วยที่1.1

หน่วยท่ี 1
คณุ ลักษณะของคอมพวิ เตอร์

ความหมายคอมพวิ เตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนกิ ส์
ทส่ี ามารถอา่ นและบันทกึ ขอ้ มลู ตลอดจนรับคาสัง่ เพือ่ แกไ้ ขปญั หา
หรือคานวณท่สี ลับซับซ้อนแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา

มไี วส้ าหรับผอ่ นแรงกายของมนษุ ย์

องคป์ ระกอบคอมพิวเตอร์

ฮารด์ แวร์ (Hardware) ซอฟตแ์ วร์ (Software)
ข้อมูล (Data)
บุคลากรทางคอมพวิ เตอร์
(Software)

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

ฮารด์ แวร์ (Hardware)
ช้นิ ส่วนหรอื อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ที่ประกอบกันขนึ้ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอปุ กรณต์ ่อพว่ ง

องค์ประกอบคอมพวิ เตอร์

ซอฟตแ์ วร์ (Software)
เป็นส่วนของระบบคอมพวิ เตอรท์ ใ่ี ช้ในการจัดเกบ็ และประมวลผลขอ้ มลู

องคป์ ระกอบคอมพวิ เตอร์

บุคลากรทางคอมพวิ เตอร์
(People Ware)

คนที่มคี วามร้คู วามสามารถในการใชห้ รือควบคมุ ให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบร่ืน

องค์ประกอบคอมพวิ เตอร์

ขอ้ มลู (Data)
ขอ้ เท็จจริงหรือเร่อื งราวทเ่ี กีย่ วข้องกบั ส่ิงต่าง ๆ

คุณสมบัตขิ องคอมพิวเตอร์

ทางานดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (Electronic Machine)
ทางานดว้ ยความเรว็ สงู (Speed)

ความถูกตอ้ งแม่นยาและเชือ่ ถอื ได้ (Accuracy and Reliability)

จัดเก็บข้อมลู ในปรมิ าณมาก (Storage)
การส่อื สารและเครือข่าย (Communications and Networking)

ชนิดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สามารถจาแนกได้ 6 ประเภท

ซูเปอรค์ อมพวิ เตอร์ (Super computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

มนิ ิคอมพวิ เตอร์ (Mainframe Computer) เซิรฟ์ เวอร์คอมพวิ เตอร์ (Server Computer)

ไมโครคอมพวิ เตอร์ (Micro Computer) คอมพวิ เตอรแ์ บบฝัง (Embedded Computer)

ชนดิ ของเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

ซเู ปอรค์ อมพิวเตอร์ (Super computer)

เป็นคอมพิวเตอรท์ ี่มทปี ระสทิ ธิภาพการทางานสงู สดุ มีความสามารถประมวลผลทีท่ าไดม้ ากกว่า
พนั ล้านคาสง่ั ตอ่ วินาที

การพยากรณอ์ ากาศ ทดสอบทางอวกาศ งานอ่นื ๆ ท่มี ีการคานวณท่ซี ับซอ้ น

ชนดิ ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์

เมนเฟรมคอมพวิ เตอร์ (Mainframe Computer)

รองรับการทางานของผู้ใชไ้ ด้หลายรอ้ ยคนใสนเวลาเดียวกัน ประมวลผลดว้ ยความเร็วสงู
มีหน่วยความหลกั ขนาดใหญ่ ตลอดจนจัดเก็บขอ้ มลู ไดจ้ านวนมาก ใช้กบั องค์กรขนาดใหญ่

งานธนาคาร การลงทะเบยี น

การจองตัว๋ เครื่องบิน งานธนาคาร

ชนิดของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์
มนิ คิ อมพวิ เตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
(Mainframe Computer)

สามารถรองรับการทางานจากผใู้ ช้หลายคน การทางานทแ่ี ตกต่างกนั จากจดุ เริ่มตน้ การ
พัฒนาที่ต้องการหา้ คอมพิวเตอรป์ ระเภทนีท้ างานเฉพาะอยา่ ง

การคานวณทางด้านวศิ วกรรม การทางานด้านบญั ชี

ชนดิ ของเคร่อื งคอมพวิ เตอร์
เซริ ฟ์ เวอร์คอมพวิ เตอร์ (Server Computer)

เปน็ คอมพวิ เตอรท์ ส่ี นับสนนุ การทางานของคอมพิวเตอร์เครือขา่ ย ซึ่งใชจ้ ัดสรรและ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

แฟ้มข้อมลู โปรแกรมประยุกต์ อปุ กรณ์คอมพวิ เตอร์

ชนดิ ของเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

ไมโครคอมพวิ เตอร์ (Micro Computer)

ไมโครคอมพิวเตอร์ หรอื คอมพวิ เตอร์บคุ คล เรยี กสน้ั ๆ วา่ เครอื่ งพซี ี เป็นช่อื ยอ่ ของ
บริษทั IBM ใช้เรียกเคร่อื งไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด 16 บติ ท่ไี ดป้ ระดิษฐ์ข้ึนมาเปน็ เคร่ือง
แรกในราว ปี ค.ศ.1981 และหลงั จากนั้นเปน็ ต้นมา IBM - PC กเ็ ปน็ ท่ีนิยมกันทั่วโลก
จงึ ได้มีบรษิ ัทตา่ ง ๆ ทั่วไปได้สรา้ งคอมพิวเตอร์เลยี นแบบพีซีของ IBM และเรียกกันว่า
“พีซีคอมแพททเิ บลิ ” (PC – Compatible)

จากการนิยมใช้แพร่หลายมากทีส่ ดุ ส่งผลให้มีการพฒั นาเครื่องไมโครคอมพวิ เตอร์มี
ลกั ษณะและรปู แบบทแี่ ตกตา่ งกนั เช่น คอมพิวเตอร์ตง้ั โต๊ะ (Desktop Computer)
คอมพิวเตอรพ์ กพา (Portable Computer)

ชนดิ ของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

คอมพิวเตอร์แบบฝงั (Embedded Computer)

เป็นคอมพวิ เตอรข์ นาดเล็กมากท่ใี ชไ้ มโครเซสเซอร์ชนิดพเิ ศษเพื่อฝัง (Embed) ไว้ใน
อุปกรณ์ประเภทตา่ ง ๆ เชน่ บัตรสมาร์ตการ์ด (Smart Card) โทรศพั ทม์ อื ถือ ต้เู ย็น

ทง้ั นเี้ พอ่ื เพ่ิมคณุ ลกั ษณะและความสามารถพิเศษบางประการ เชน่ การเกบ็ ข้อมูลสว่ น
บุคคล การให้บรกิ ารดา้ นบนั เทงิ การคน้ หาข้อมูลบนเครือขา่ ยอนิ เทอรเ์ นต็ การควบคมุ เรอ่ื ง
เวลาและอุณหภมู ิ และการใหข้ อ้ มลู เพ่ือช่วยในการเดนิ ทาง

โครงสรา้ งของคอมพวิ เตอร์

หนว่ ยประมวลผลกลาง (Central Pprocessing Unit : CPU)
หน่วยความจาหลกั (Main Memory)
อนิ พุต/เอาตพ์ ตุ (Input/Output : I/O)

โครงสร้างของคอมพวิ เตอร์

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Pprocessing Unit : CPU)

ซพี ียู (CPU) เปน็ ซปิ ซิลิกอน (Silicon Chip) หรอื วงจรรวม (Integrated Circuti หรือ IC)
โดยภายในซีพียปู ระกอบดว้ ยสว่ นสาคญั 3 ส่วน คือ หนว่ ยควบคุม หนว่ ยคานวณและตรรกะ และ
หน่วยความจารซี สิ เตอร์

โครงสรา้ งของคอมพวิ เตอร์

หน่วยความจาหลัก (Main Memory)

เป็นพนื้ ที่ทใี่ ช้สาหรบั จดั เกบ็ ขอ้ มลู และคาส่ัง (Data and Instruction) ต่าง ๆ เพ่ือส่งใหก้ บั
หน่วยประมวลผลกลางประมวลผล

หนา้ ท่ขี องหนว่ ยความจาหลัก คือ จดั เก็บชดุ คาสง่ั จัดเก็บขอ้ มูลเพ่ือรอการประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมลู หรอื สารสนเทศทีไ่ ด้จากการประมวลผล จากนั้นกน็ าสารสนเทศเหลา่ นน้ั ส่งไปยงั หนว่ ย
แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ หรอื จัดเก็บลงในหน่วยความจาสารองต่อไป

โครงสร้างของคอมพวิ เตอร์

อนิ พุต/เอาต์พตุ (Input/Output : I/O)

อุปกรณร์ ับขอ้ มูลและแสดงผลลพั ธ์ ทาหน้าท่เี ปน็ ตวั รับข้อมลู หรือแสดงผลลัพธ์ทีไ่ ดจ้ ากการ
ทางานของวคอมพวิ เตอร์อปุ กรณท์ เ่ี ป็นตวั รบั ขอ้ มูลจะรับข้อมลู และรับคาส่งั จากผ้ใู ชห้ รือจากแหลง่ ขยอ้
มลู อืน่ ๆ ในขณะทอี่ ปุ กรณท์ เ่ี ปน็ ตวั แสดงผลลัพธ์จะนาผลจากการประมวลผลกลับไปยงั ผใู้ ช้หรไอเพื่อ
ประเมนิ ผลต่อไป

การบารุงรักษาเครอ่ื งไมโครคอมพิวเตอร์

ทาความสะอาดเครือ่ งภายนอก

ทาความสะอาดเมาส์ (Mouse) ทาความสะอาดแปน้ พมิ พ์ (Keyboard)

ทาความสะอาดดิสก์ไดร์ฟ ทาความสะอาดซดี รี อมไดรฟ์
(Disk Drive) (CD-ROM Drive)

กิจกรรมท้ายบทเรยี น

1. องค์ประกอบของเคร่อื งคอมพิวเตอร์มีอะไรบา้ ง
2. คอมพวิ เตอร์มีกี่ประเภทมอี ะไรบา้ ง
3. โครงสรา้ งหลักของคอมพิวเตอรม์ กี ่หี นว่ ย อะไรบา้ ง


Click to View FlipBook Version