The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by m-6240683, 2022-07-09 09:52:38

Prinsip Perakaunan - Modul 2

Prinsip Perakaunan - Modul 2

PRINSIP PERAKAUNAN

Modul 2 :

Rekod Tak Lengkap

Kaedah Perbandingan

- Kaedah yang membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan
untung atau rugi perniagaan

- Modal boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan perakaunan :
- Modal = Aset - Liabiliti
- Perniagaan boleh menggunakan maklumat modal awal tahun dan akhir tahun untuk

menentukan untung atau rugi

Modal akhir = Modal awal + Untung / (Rugi) bersih

- Nilai untung atau rugi bersih dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

Untung / (Rugi) Bersih = Modal akhir - Modal awal

- Sekiranya pemilik perniagaan membuat ambilan dalam tempoh perakaunan, item
ambilan perlu ditambah pada modal akhir

- Jika pemilik membawa masuk modal tambahan, item modal tambahan perlu
ditolak daripada modal akhir

Untung bersih = Modal akhir + Ambilan - Modal tambahan - Modal awal

Kaedah Analisis

- Melibatkan proses menganalisis semua urus niaga yang berlaku
- Tujuan : memperoleh item yang diperlukan seperti item jualan,belian,belanja dan

hasil untuk menyediakan Penyata Kewangan

Kaedah Analisis :
❏ Analisis buku tunai
❏ Mentaksir Jualan dan Belian
❏ Mentaksir Belanja dan Hasil

Analisis Buku Tunai

- Catatan Kontra
- Penerimaan daripada akaun belum terima
- Pembayaran daripada akaun belum bayar
- Baki awal dan baki akhir tunai
- Ambilan tunai
- Hasil
- Belanja
- Belian dan jualan tunai barang niaga
- Belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai

Analisis Jualan

- Jumlah jualan tunai perlu diselaraskan dengan jumlah jualan secara kredit
- Jumlah jualan = Jualan tunai + Jualan kredit

Analisis Belian

- Jumlah belian tunai perlu diselaraskan dengan jumlah belian secara kredit
- Jumlah belian = Belian tunai + Belian kredit

Analisis Belanja

- Untuk mengira belanja sebenar bagi tahun semasa, kita perlu mengambil kira
belanja dibayar, belanja belum bayar dan belanja prabayar

- Belanja sebenar = Belanja dibayar + Belanja belum bayar akhir - Belanja belum
bayar awal

- ATAU
- Belanja sebenar = Belanja dibayar + Belanja prabayar awal - Belanja prabayar akhir

Analisis Hasil

- Untuk mengira belanja hasil bagi tahun semasa, kita perlu mengambil kira hasil
yang diterima, hasil belum terperoleh dan hasil belum terima

- Hasil sebenar = Hasil diterima + Hasil belum terima akhir - Hasil belum terima
awal

- ATAU
- Hasil sebenar = Hasil diterima + Hasil belum terperoleh awal - Hasil belum

terperoleh akhir


Click to View FlipBook Version