The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบบันทึกกิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง ทักษะการคิด ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jsirivimon, 2022-09-06 21:51:38

แบบบันทึกกิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง ทักษะการคิด ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

แบบบันทึกกิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง ทักษะการคิด ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

แบบบันทึกกจิ กรรม
ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านส่ีแยก สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาสระแกว้ เขต 1

ช่อื กลุ่มกิจกรรม คร้งั ท่ี .........1..........................................................
ภาคเรยี นท.่ี ....1....ปีการศึกษา............2565...........
 วิชาการ  บุคลากร วนั เดอื นปีที่จัดกิจกรรม 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานท่.ี ..หอ้ งประชุมโรงเรยี นบา้ นสแ่ี ยก.........
 งบประมาณ  บริหารทว่ั ไป เวลา.......14.30-16.30...........................................

 กจิ การนกั เรียน  พัฒนาผู้เรียน จานวน.............2.....................................ชวั่ โมง

 ………………………………………………………………

ชอ่ื กจิ กรรม
การจดั การเรียนรู้แบบ Active Learning เร่ือง ทกั ษะการคิด ระดบั ชัน้ อนุบาลปีที่ 3

1.Community ผูร้ ว่ มอภิปราย

Model Teacher ผูพ้ บปญั หา นางสาวสริ ิวมิ ล อัมพวนั

Buddy Teacher ผูร้ ่วมอภปิ ราย 1.นางภัควดี พรมสอน

2.นางธิดารตั น์ เรอื งขจติ ร

3.นางสมหวงั สุขกุล

4.นางปสตุ า อาจวิชยั

5.นางรัตตยิ า บุญจันทร์

6.นายจีระ จติ ติเมธากุล

7.นางสาวสพุ ัตรา เทียมวงษ์

8.นางธัญญามาศ จนั ทร์คาพ้ี

Mentor Coaching ผูน้ าอภปิ ราย นางสมุ าลี ถามั่งมี

Recording ผู้บนั ทกึ ข้อมลู นางสาวสิริวิมล อัมพวัน

แบบบันทึกกจิ กรรม
ชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรยี นบ้านสี่แยก สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1

จานวนสมาชิก/บทบาทสมาชกิ ลงนาม บทบาทสมาชกิ
จานวนสมาชกิ ท่ีร่วมกิจกรรม
 Model Teacher  Buddy Teacher
ชือ่ -นามสกุล  Mentor Coaching  Recording
1. นางสุมาลี ถามั่งมี
 Model Teacher  Buddy Teacher
2.นางสาวสริ วิ ิมล อัมพวนั  Mentor Coaching  Recording

3. นางภคั วดี พรมสอน  Model Teacher  Buddy Teacher
 Mentor Coaching  Recording
4. นางธิดารัตน์ เรอื งขจิตร
 Model Teacher  Buddy Teacher
5. นางสมหวัง สขุ กุล  Mentor Coaching  Recording

6. นางปสตุ า อาจวชิ ัย  Model Teacher  Buddy Teacher
 Mentor Coaching  Recording
7. นางรัตตยิ า บุญจนั ทร์
 Model Teacher  Buddy Teacher
8. นายจีระ จิตติเมธากุล  Mentor Coaching  Recording

9. นางสาวสุพัตรา เทียมวงษ์  Model Teacher  Buddy Teacher
 Mentor Coaching  Recording
10. นางธญั ญามาศ จันทรค์ าพ้ี
 Model Teacher  Buddy Teacher
 Mentor Coaching  Recording

 Model Teacher  Buddy Teacher
 Mentor Coaching  Recording

 Model Teacher  Buddy Teacher
 Mentor Coaching  Recording

แบบบันทึกกจิ กรรม
ชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านสี่แยก สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประเดน็ ปญั หาท่ีพบ
การจดั การเรยี นรู้แบบ Active Learning เรื่อง ทกั ษะการคิด ระดับชั้นอนบุ าลปีท่ี 3 เพ่ือใหผ้ ู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ

ตา่ งๆ ให้ผู้เรียนมบี ทบาทในการแสวงหาความรแู้ ละเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ทาให้ผล
การเรียนรเู้ พิ่มขึน้ 70% การเรยี นรู้ในสถานการณ์จาลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึง
จะทาใหผ้ ลการเรียนร้เู กดิ ข้นึ ถงึ 90%

สาเหตุของปญั หา
1.ครยู งั ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการเขยี นแผนการจดั การเรียนรูท้ ใี่ ชก้ ระบวนการ Active Learning
2.นกั เรียนยังไม่คุน้ ชินกับแนวทางของการเรยี นรู้แบบ Active Learning ทาให้การนาแผนการจัดการเรยี นรู้มาใชใ้ นการ

จดั กิจกรรมแบบ Active Learning เกิดอุปสรรคปัญหา

แบบบันทกึ กจิ กรรม
ชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านสี่แยก สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาสระแกว้ เขต 1

ความรู้และหลักการท่นี ามาใช้
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning

- เปน็ การเรยี นการสอนท่ีพฒั นาศกั ยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนาความรไู้ ปประยกุ ต์ใช้
- เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมสี ว่ นรว่ มในการเรียนรู้
- ผเู้ รียนสร้างองคค์ วามรู้และจัดระบบการเรยี นรู้ด้วยตนเอง
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสรา้ งองคค์ วามรู้ การสรา้ งปฎสิ มั พันธ์ร่วมกนั และร่วมมือกนั มากกวา่ การ
แขง่ ขนั
- ผู้เรยี นไดเ้ รียนรู้ความรบั ผดิ ชอบร่วมกัน การมีวินยั ในการทางาน และการแบ่งหน้าทคี่ วามรบั ผิดชอบ
- เปน็ กระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผ้ ูเ้ รียนอ่าน พดู ฟงั คดิ เป็นกิจกรรมท่เี ปดิ โอกาสใหผ้ ้เู รียนบูรณาการข้อมลู

กิจกรรมที่ทา/ปฏบิ ตั ิ
1.การเขยี นแผนการจดั การเรียนรูโ้ ดยใชก้ ระบวนการ Active Learning
2.การวพิ ากษแ์ ผนการจัดการเรียนรู้
3.การอภิปรายรว่ มกันเก่ยี วกับกจิ กรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
4.รว่ มสรุปข้อเสนอแนะการเขียนแผนการจดั การเรยี นรู้ โดยใชก้ ระบวนการ Active Learning

แบบบันทึกกจิ กรรม
ชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ทางวชิ าชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านสี่แยก สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ผลที่ไดร้ บั จากกิจกรรม
1.การเรียนรู้แบบ Active Learning คอื การจดั การเรยี นรู้ทีเ่ ปดิ โอกาสให้ผูเ้ รยี นได้

(1) อภปิ รายกลมุ่ (ทางานกลุ่มและมีการอภิปรายลงขอ้ สรุป)
(2) ลงมอื ปฏิบัติ (ทาชิ้นงานบางอย่าง)
(3) นาเสนอผลงาน (สื่อสารให้ผู้อน่ื เขา้ ใจได)้
(4) วิจัยค้นควา้ พัฒนาไดเ้ อง (ต่อยอดเป็นโครงงานหรือสร้างนวตั กรรม)
2.ครมู คี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกบั การเขยี นแผนการจดั การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Active Learning
3.จากการทากิจกรรมชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้ทางวิชาชีพ คุณครสู ามารถขยายผลการเรยี นรู้ เรอ่ื ง Active Learning ส่คู ณุ ครู
ทุกคนในโรงเรียนเพื่อตอ่ ยอดและพัฒนาแผนการจดั การเรียนรู้ ในระดบั ชน้ั อนื่ ๆ ต่อไป
4.การส่งเสรมิ ให้ครจู ัดการเรยี นรูใ้ นลักษณะ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนร้ขู องผ้เู รยี น กระตุ้นใหผ้ เู้ รยี นได้
คิด วางแผน แก้ปญั หา และนาความร้ไู ปประยกุ ต์ใชโ้ ดยผ่านการลงมอื ปฏบิ ตั ิ หรือเรียนรู้ผา่ นการทากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ส่งิ แวดล้อมใกล้ตวั ปัญหาของชุมชน สงั คมและประเทศชาติ
5.เพ่ือเป็นการกระตนุ้ ใหค้ รูปรับการเรยี นการสอนอย่างเป็นรปู ธรรมและมคี วามชดั เจนในแนวทางการปฏบิ ตั ติ ามนโยบาย
ของกระทรวงศกึ ษาธิการให้มีการคัดเลือกผลงานของครูท่ีจัดแผนการจัดการเรียนรู้ในลกั ษณะ Active Learning ให้ได้รบั
รางวลั และเผยแพร่ผลงานท่ีไดร้ ับรางวัลเพอื่ เปน็ ตัวอย่างให้กบั ครใู นการออกแบบหนว่ ยการเรยี นรู้

แบบบันทกึ กิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรยี นบ้านสี่แยก สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสระแก้ว เขต 1

การนาผลท่ีได้ไปใช้
1.สามารถนาผลการเรยี นรู้ การอภปิ รายพดู คยุ ผา่ นกจิ กรรมชุมชนแหง่ การเรียนรู้ทางวชิ าชพี (PLC) เพ่ือขยายผล ตอ่

ยอดความรู้ เร่ืองการเขยี นแผนการจดั การเรยี นรู้ โดยช้กระบวนการ Active Learning ในทกุ ระดับชัน้ ต่อไป
2.การจดั กิจกรรม Active Learning ในระดบั ชั้นเรียนตา่ งๆ เพอ่ื สนองต่อนโยบายทส่ี าคัญของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
3.การจดั กิจกรรม Active Learning การสง่ เสรมิ ใหค้ รจู ดั การเรียนรูใ้ นลักษณะ Active Learning เพื่อพฒั นาทักษะการ

เรียนรขู้ องผูเ้ รียน กระต้นุ ใหผ้ ู้เรียนไดค้ ิด วางแผน แก้ปัญหา และนาความรู้ไปประยุกตใ์ ชโ้ ดยผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ หรอื เรียนร้ผู ่าน
การทากิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกบั ส่ิงแวดล้อมใกล้ตวั ปัญหาของชมุ ชน สงั คมและประเทศชาติ

ปญั หา/อุปสรรคท่ีพบ กิจกรรม/ขัน้ ตอน/งานที่ปฎิบตั ิไดด้ ี
คุณครบู างสว่ นยงั ไมม่ ีความเข้าใจ 1.การระดมความคิด Brain Stroming ในการชว่ ยเหลือ

แนวความคดิ เรื่อง Active Learning ในการเขียน กันภายในโรงเรยี นเพ่ือชว่ ยกันแนะนา การเขยี นแผนการจัดการ
แผนการจดั การเรยี นรู้ เพ่อื ใช้สอนนกั เรียน ต้อง เรยี นรู้ รว่ มกัน
ร่วมมือรว่ มใจในการทากจิ กรรมการการเรยี นรู้

สิง่ ท่ตี ้องพัฒนาตอ่ ไป
1.ขยายแนวคดิ เร่ือง Active Learning ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระอ่นื ๆ
2.สร้างเครือข่ายระหว่างบคุ คลรวมถงึ สอื่ อปุ กรณ์ในการเรียนรู้ต่างๆซ่งึ ทาใหผ้ เู้ รยี นเกิดความสนใจในการเรยี นรู้
3.มุง่ ฝึกฝนทกั ษะสาคญั ให้กบั ผูเ้ รยี น เชน่ การรว่ มมอื ร่วมใจในการทางาน การทางานร่วมกบั ผูอ้ น่ื
4.สรา้ งความม่นั ใจในตนเองในการนาเสนอผลงานของตนเองกบั ผู้อ่นื
5.สร้างชมุ ชนแห่งการเรียนร้ใู นห้องเรยี นโดยการสรา้ งการมีปฏสิ มั พันธร์ ะหว่างครูกับนักเรียนและนักเรยี นกับนักเรียนใน

การแลกเปล่ียนเรยี นรู้

แบบบันทึกกิจกรรม
ชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านสี่แยก สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสระแก้ว เขต 1

นวตั กรรม / เครอื่ งมอื ท่ใี ช้ในการพฒั นา /แกไ้ ข
ชื่อนวตั กรรม

การจดั การเรียนรแู้ บบ Active Learning เรือ่ ง ทกั ษะการคดิ ระดับชนั้ อนบุ าลปีที่ 3
ใช้ในการแกป้ ญั หาเรือ่ ง

ทกั ษะการคดิ

ระดบั ชนั้
ชัน้ อนุบาลปีที่ 3

ผลการประเมินการแก้ปญั หา

 กระบวนการแก้ไขปญั หา ประสบความสาเรจ็
 กระบวนการแกไ้ ขปญั หา ไมป่ ระสบความสาเรจ็

เนอื่ งจาก คณะครูร่วมกันใชก้ ระบวนการชุมชนแหง่ การเรยี นรูท้ างวิชาชีพ (PLC) ในการระดมความคดิ
การวางแผนร่วมกนั ช่วยกันคิด ช่วยกนั เสนอความคิด เพ่ือแลกเปล่ียนการเรยี นรู้ระหว่างชัน้ เรยี นต่าง ๆ เพ่อื เปน็
แนวทางในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ Active Learning

แบบบันทึกกจิ กรรม
ชุมชนแหง่ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านสี่แยก สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาสระแกว้ เขต 1

รปู แบบการเผยแพรน่ วัตกรรม/ เครื่องมือการพัฒนา
- แผนการจดั การเรียนรโู้ ดยใช้กระบวนการ Active Learning ระดับชน้ั อนบุ าลปที ี่ 3 เรอ่ื ง ทักษะการคิด
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการ Active Learning
- แบบนเิ ทศแผนการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ ระบวนการ Active Learning

การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้
- บันทกึ การแลกเปล่ยี นการเรียนรู้

แบบบันทึกกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านส่ีแยก สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1

ภาพกจิ กรรมการประชุม

แบบบันทึกกจิ กรรม
ชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรยี นบ้านสี่แยก สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาสระแก้ว เขต 1

ภาพผลสาเรจ็ ของกิจกรรม

แบบบันทกึ กจิ กรรม
ชุมชนแหง่ การเรียนรู้ทางวชิ าชีพ (Professional Learning Community )
โรงเรียนบ้านส่ีแยก สานักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาสระแก้ว เขต 1

สรปุ ขอ้ อภิปรายผล / การรบั รองรายงาน
ขอ้ เสนอแนะผู้รายงานการบนั ทึกกิจกรรม

การทากิจกรรมชุมชนแหง่ การเรียนรทู้ างวิชาชพี (PLC) ประสบผลสาเรจ็ คณะครูทุกคนให้ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมอยา่ งมาก ทาใหป้ ระสบความสาเร็จในการเขียนแผนการจดั การเรียนรโู้ ดยใช้กระบวนการ Active
Learning

ลงชอื่ ...............................................................Model Teacher
(นางสาวสิรวิ ิมล อัมพวัน)

ข้อเสนอแนะผู้นาการอภิปราย
การดาเนินการประชุมประสบความสาเร็จ คณะครทู ุกท่านให้ความร่วมมือในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

ทางวิชาชพี จนได้ผลสาเร็จ ทาใหง้ านวชิ าการสามารถขับเคลื่อนไปตามนโยบายของกระทรวงศกึ ษาธกิ ารได้

ลงช่อื ...............................................................Mentor Coaching
(นางสุมาลี ถามง่ั มี)

ความคดิ เห็น / ข้อเสนอแนะ ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา
ขอชื่นชมคณะครูทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จนประสบผลสาเร็จ สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนได้ ขอให้คณะครูทุกท่านใช้กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพนี้ ในการระดมความคิดเห็น เพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาผู้เรียนและสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีหลากหลายมา
พัฒนาผเู้ รียนตอ่ ไป

ลงชอ่ื ผู้รับรองกจิ กรรมชุมชนแหง่ การเรียนรู้ (Professional Learning Community)

ลงชื่อ....................... .......................................................
(นางสุมาลี ถามงั่ มี)

ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านส่ีแยก


Click to View FlipBook Version