The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

«Milliy tiklanish» demokratik partiyasining ijtimoiy-siyosiy gazetasi

№ 21 (1170) 2022 йил 8 июнь

1993 ЙИЛДА ЄАБУЛ ЄИЛИНГАН УШБУ ЄОНУНГА ШУ КУНГАЧА 10 МАРОТАБА ЎЗГАРТИШЛАР
КИРИТИЛГАН БЎЛСА-ДА, ІАЛИГАЧА БУГУНГИ КУН ТАЛАБИ ВА БУ БОРАДАГИ ХАЛЄАРО
ІУЖЖАТЛАРГА ТЎЈРИ КЕЛМАЯПТИ.

MILLIY QADRIYATLARGA TAYANGAN TARAQQIYOT! № 21 (1170) 2022 йил 8 июнь, чоршанба

«MILLIY TIKLANISH»
DEMOKRATIK PARTIYASINING

MilliyIJTIMOIY-SIYOSIYGAZETASI
1995 йил 10 июндан чиқа бошлаган tiklanishwww.mt.uz / [email protected]

23 ЄЗБЕКИСТОН ІУДУДИ ЯХЛИТ ²УЇУЇИЙ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОІОТЛАР 45
МАЙДОНГА АЙЛАНИШИ КЕРАК!с САЙЛОВЧИЛАРНИНГ ХОІИШ-
ИРОДАСИ ВА ЗАМОН ТАЛАБИДИР

6 НАТИЖАЛАР
ТА²ЛИЛ ЄИЛИНДИ
СИЁСИЙ 2
МАЙДОНДА Тошкент шаіри, Самарїанд,
ЎРНИМИЗ ҚАНДАЙ? Фарўона ва Андижон

мэбоЎпктҳсапМоеўсигайтршуиаераазааайнбаёмрннлтлкмижкселгитбадаилдлбикалчотўинқаааабшйиливиабяндк«дмослсгослиимлМкаериатарааҚш.атпуа.нодҳриярри2ойчуна»адплнпд0нмлтднлатл3иаа1аауоиилиир6О9нтрнн1зин.тйлглд1ничдйАйгиии0ариааидлҳякн0фйоглалбаилбўиабдгмауиририкатгўннртузиаин,ггаа вилоятларида минглаб иш
єринлари очилган.
7
Январь-май ойларида
ДУНЁНИНГ ЭНГ хизматлар соіасида 232
МАШҲУР САЙЁҲИ минг иш єрни яратилган.
Лекин Жиззах, Навоий,
МқбУноонаатслирииднкбжигорўасПатсаоидгйланиёонҳи. нмсоииарнфстгодафтаиасдиа
Хоразм ва Їашїадарё
7 вилоятларида бу борадаги

ОЛТИН СУВИ натижалар паст
БИЛАН ЁЗИЛГУДЕК
ОДОБ!

Мқиулсўеатйнрамдҳдаааиймнмд.суиўлграаранбннитауқррисиайшннинаби

ТАЖОВУЗТИЛГА ІАМ, ДАРАХТЛАРГА ІАМ ШІТнинг сојлиєни
ТИНМАЯПТИ! 2 саєлаш соіасига
бајишланган форуми
ФУЇАРО 5ЙИЛЛИК САФАР
Тошкент шаҳридаги Халқаро
СЄЗИНИ ЇЄЛЛАШ «ОЇСОЇ»ЛАРИДЕПУТАТЛАРИМИЗ ОРАСИДА 3 анжуманлар саройида 7 июнь
ҳам бор! куни “ШҲТ мамлакатлари
6НОТЄЎРИМИ ЁКИ... анъанавий (халқ) табобатини
замонавий соғлиқни сақлаш
тизимларига интеграцияси”
халқаро форуми иш бошлади.
Ўзбекистоннинг Шанхай
ҳамкорлик ташкилотига
раислиги доирасида ташкил
этилган анжуманда аъзо
давлатлар соғлиқни сақлаш
вазирлари, илмий доира
вакиллари, замонавий
ва анъанавий тиббиёт,
реабилитология, фармацевтика
ва экспериментал тиббиёт
соҳасидаги етакчи
мутахассислар иштирок этди.
Тадбирда халқ табобати
имкониятларидан самарали
фойдаланиш йўллари,
соҳадаги ютуқлар ҳақида
маълумот алмашилди, халқ
табобати усулларининг миллий
соғлиқни сақлаш тизимига,
хусусан, юқумли ва юқумли
бўлмаган касалликларнинг
олдини олиш, шундай
хасталикларни даволаш
соҳасига интеграциялашувини
таъминлаш масалалари
муҳокама қилинди.
Соҳага мутахассислар
тайёрлаш, шифокорлар
малакасини ошириш тизимини
йўлга қўйиш, изчил илмий-
тадқиқот олиб бориш,
экспертларни аккредитациядан
ўтказиш ва хизматлар
хавфсизлигини таъминлаш
билан боғлиқ умумий
тамойиллар ишлаб чиқиш
хусусида сўз юритилди.

Давоми 3-бетда

2022 йилнинг 1 АҚШ доллари 11046.94. 1 EВРО 11795.92. 1 Россия рубли 180.26. 1 Англия фунт стерлинги 13814.20. 1 Япония иенаси 83.26.
8 июнь санасидан

2 Сєнгги икки ойда хизмат жойлари ташкил этиш учун 12 мингта ер майдони аукционга ¿ºйилган
ЖАРАЁН fb.com/milliytiklanish.gazetasi www.mt.uz «Milliy tiklanish»
t.me/milliy_tiklanish_gazetasi [email protected]
ижтимоий-сиёсий газетаси
www.mt.uz
№21 (1170)

8 июнь 2022 йил, чоршанба

ХИЗМАТЛАР СО²АСИДАГИ НАТИЖАЛАР ТА²ЛИЛ ЄИЛИНДИ

Ўзбекистон Президенти
Шавкат Мирзиёев
раислигида 7 июнь куни
хизматлар кўрсатишни
ривожлантириш
масалалари муҳокамаси
бўйича видеоселектор
йиғилиши ўтказилди.

Хизматлар – кам харажат дижон вилоятларида минглаб ўрни очиш учун ўртача 8-9 Шу билан бирга, 2023 йил сундаги машҳур Омонхо- аҳолининг бандлиги таъмин-
билан кўп аҳолининг бандли- иш ўринлари очилган. миллион сўм кетган, холос. 1 январдан бошлаб, ерларни на сиҳатгоҳи атрофида 3 ланади.
гини таъминласа бўладиган аукционга чиқаришда кадастр та меҳмонхона бор. Лекин
соҳа. Шу боис ҳудудларда Январь-май ойларида хиз- Мутасаддиларга ушбу таж- идораларида бор маълу- жой етишмаслиги сабабли Йиғилишда транспорт
маиший хизмат уйлари таш- матлар соҳасида 232 минг рибани бошқа шаҳар ва туман мотларни бошқа идоралар меҳмонларни қишлоқдаги хо- соҳасига хусусий инвестор-
кил этилмоқда, ишсизлар иш ўрни яратилган. Лекин марказларида ҳам жорий билан келишиш тартиби бе- надонлар қабул қилади. Агар ларни жалб қилиш, хизматлар
касб-ҳунарга ўргатилмоқда, Жиззах, Навоий, Хоразм ва қилиш, бунинг учун хавфсиз- кор қилинади. Барча вазир- бу сиҳатгоҳга олиб борувчи турини кўпайтириш, Авто-
маблағ ва шароит билан Қашқадарё вилоятларида бу лик талаблари ҳамда ижарага ликларнинг кадастр маълу- йўл яхшиланса, меҳмонлар мобиль йўллари қўмитаси
таъминланмоқда. борадаги натижалар паст. бериш шартларини ишлаб мотлари Миллий геоахборот сони янада кўпайиши, йўл фаолиятини трансформация
чиқиш вазифаси қўйилди. тизимига киритилади. бўйида 200 дан зиёд савдо қилиш масалаларига ҳам эъ-
Жорий йил 27 январда дав- Сўнгги икки ойда хизмат ва хизмат объектлари ташкил тибор қаратилди.
лат раҳбарининг «Хизматлар жойлари ташкил этиш учун Умуман, юртимизда Жорий йил 1 сентябргача этилиши мумкин. Шу боис,
соҳасини ривожлантиришга 12 мингта ер майдони аукци- аҳолига қулай ва серқатнов 205 та туман ва шаҳарда 253 мутасаддиларга Омонхона Давлатимиз раҳбари
оид қўшимча чора-тадбирлар онга қўйилган. Лекин 27 та йўл бўйларида давлат идо- та махсус савдо ва хизмат қишлоғини ривожлантириш яқинда маҳаллаларда бўлиб
тўғрисида»ги қарори қабул туманда савдога чиқарилган раларининг балансидаги 4 кўрсатиш кўчаларини ташкил бўйича кўрсатмалар берилди. ўтган сайловларга ҳам
қилинди. Унга мувофиқ, бу майдонлар сони 10 тага ҳам мингга яқин маъмурий бино этиш режалаштирилган. Бу тўхталиб, раисларни сайлан-
соҳага кўплаб енгилликлар етмаган. жойлашган. Ушбу бино ва мақсадлар учун ўтган йили Шундай ёндашув асосида, гани билан табриклади.
берилди ва имтиёзли ресурс- иншоотлардан ҳам сервис республика бюджетидан 1 хорижий консалтинг компа­
лар ажратилди. Шу сабабли бундай соҳасида самарали фойдала- триллион 400 миллиард сўм, ниялари ва экспертларни жалб – Элга бош бўлиш бу –
сусткашликка йўл қўйган ниш мумкинлиги таъкидланди. жорий йилда эса 900 милли- қилиб, 28 та шаҳар ва хизмат катта масъулият. Маҳалла
Булар орқали жорий йил- шаҳар ва туман ҳокимлари, ард сўм ажратилган. салоҳияти юқори 10 та туман- раислари мамлакатимиз-
да 120 мингдан ортиқ янги уларнинг қурилиш бўйича Хизмат шохобчалари нинг «мастер режаси»ни иш- даги ислоҳотларни ҳар бир
лойиҳаларни амалга оши- ўринбосарларига интизомий ташкил этиш учун, аввало, Масалан, Жиззах шаҳрининг лаб чиқиш вазифаси қўйилди. хонадонга етказишда, одам-
риб, хизматлар ҳажмини 435 жазо чоралари белгиланди. қулай жой керак. Шу боис «Жиззахлик» маҳалласидаги ларнинг талабини ҳокимлар
триллион сўмга етказиш режа йиғилишда яна 25 мингта ер ёпиқ кўча Шароф Рашидов Президент кўчма ва ен- олдига қўйиб, халқимизни
қилинган. Хизматлар соҳасини ри- майдонлари сервис ва савдо марказий кўчасига боғланиб, гил конструкцияли савдо рози қилишда етакчи бўлиши
вожлантириш бўйича 9 ой ва объектлари учун аукционга савдо ва сервис шохобчала- фаолияти учун талабларни зарур. Бугун хизматлар
Танқ и дий ру ҳ да ў тг ан йил якунигача бўлган режа- чиқарилиши белгиланди. рига туну кун ишлашга рухсат соддалаштириш зарурлигини соҳасини ривожлантириш
йиғилишда бу борада лар муҳокама қилинар экан, берилган. Натижада бизнес таъкидлади. бўйича қўйилган аниқ ма-
ҳудудларда бажарилган иш- Бухоро тажрибаси бу борада Бу борада аҳолига янада ривожланиб, 200 та иш ўрни салалар ҳам энг аввало
лар таҳлил қилинди. намуна қилиб кўрсатилди. қулайлик яратиш учун энди пайдо бўлган. Жумладан, уй-жой мулк- маҳалладан бошланиши ке-
ерларни аукционга қўйиш жа- дорлари ширкатлари, рак, – деди Шавкат Мирзиёев.
Ҳокимлар халқни ўйлаб, Мисол учун, Бухоро раёни ижара бўйича 48 кундан Вилоят ҳокимларига шаҳар маҳалла, ободонлаштириш
ҳалол ишлаб, тадбиркорлар- шаҳридаги тадбиркорлар 15 кунга, мулк ҳуқуқида 74 кун- ва туманларда шундай ва йўл ташкилотларига ўз Йиғилишда Бош вазир
га ер, бино ва инфратузилма меҳмонхона, ошхона, савдо дан 20 кунга қисқартирилади. кўчалар ташкил этиб, сер- ҳудудида мавсумий кафе ва ўринбосарлари, вазирлар,
масаласида ёрдам берган дўконларининг том қисмида Ер майдонларини баҳолаш висни ривожлантириш бўйича савдо нуқталарини ташкил ҳоким ва ҳоким ёрдамчилари
жойларда натижа бўлган. ресторан ва кафетерийлар экспертизадан ўтказилмайди, кўрсатмалар берилди. этишга рухсат берилади. Бу сўзга чиқиб, режа ва таклиф-
Масалан, Тошкент шаҳри, ташкил этган. Имтиёзли ҳақиқий баҳоси аукционда орқали қарийб 50 минг нафар ларини баён этди.
Самарқанд, Фарғона ва Ан- кредитлар самарадорлиги аниқланади. Ёки яна бир мисол: Бой-
таҳлил қилинганда, бир иш ЎзА

Фракцияда

Тилга ³ам, дарахтларга ³ам

ТАЖОВУЗ ТИНМАЯПТИ!
«Миллий Фракция аъзолари дастлаб Республикаси Президентининг ция раҳбари Aлишер Қодиров.
тикланиш» «Стандартлаштириш тўғри­ «Ўзбекистон Республикаси жа- Депутатлар, шунингдек,
демократик сида»ги Ўзбекистон Республи­ моат хавфсизлиги концепция-
партиясининг каси қонуни лойиҳасини муҳо­ сини тасдиқлаш ва уни амал- «Ўзбекистон Республикаси-
Олий Мажлис кама қилдилар. га ошириш чора-тадбирлари нинг Маъмурий жавобгарлик
Қонунчилик тўғрисида»ги Фармонининг иж- тўғрисидаги кодексига ўзгартиш
палатасидаги Таък и д ланг ани дек, 19 93 росини таъминлаш мақсадида ва қўшимчалар киритиш ҳақи­
фракциясининг йилда қабул қилинган ушбу ишлаб чиқилган. да»ги қонун лойиҳасини ҳам
навбатдаги қонунга шу кунгача 10 маро- муҳокама қилдилар.
йиғилишида таба ўзгартишлар киритилган Қайд этилишича, бугун про-
асосий бўлса-да, ҳалигача бугунги кун бация назоратидаги шахсларга Маълумки, мамлакатимиз-
эътибор талаби ва бу борадаги халқаро суд томонидан юклатилган чек­ да атроф муҳитни муҳофаза
қонунчиликда ҳужжатларга тўғри келмаяпти. Шу лов ва мажбуриятларнинг ижро- қилиш, табиий ресурслардан
хорижий боис, қарийб 30 йиллик ҳуқуқий сини таъминлаш ҳамда проба- оқилона фойдаланиш, сани-
атамаларнинг амалиётдаги бўшлиқларни тўл­ ция назоратини амалга ошириш, тария ва экологик ҳолатни
ўзбекча дириш мақсадида ушбу қонун пробация назоратидаги шахс­ яхшилаш борасида тизимли
муқобилини лойиҳаси тайёрланди. ларни ижтимоий мослаштириш ишлар олиб борилмоқда. Ху-
қўллаш бўйича тадбирларни белгилаш сусан, мутахассислар томони-
масаласига Лойиҳада давлат ташкилоти ва амалга оширишни ўз ичи- дан ҳудудимизни ўрмон билан
қаратилди. ва идораларнинг стандартлаш- га оладиган ягона норматив- қопланиш даражасини 8 фоиз-
тириш соҳасидаги ваколатлари ҳуқуқий ҳужжатга катта эҳтиёж дан оширишга катта эътибор
ҳам белгиланмоқда. Шу би- сезилмоқда. қаратиляпти. Шу мақсадда, 2019 Депутатлар мазкур масала- Фракция йиғилишида, шу-
лан бирга, иқтисодий секторда йилнинг октябрь ойида дарахт- га алоҳида эътибор қаратиб, нингдек, ҳукумат соати учун так­
давлат аралашувини кеск­ ин Йиғилишда ушбу қонуннинг ларни кесишга мораторий эълон нафақат қонун лойиҳасида лифлар шакллантириш, аҳоли
қисқартиришга қаратилган «дав- қабул қилиниши билан инсон қилинди. 2021 йилда эса мора- алоҳида рўйхатда назарда тути- мурожаатларига ўз вақтида
лат стандарти» тушунчасидан воз ҳуқуқлари, эркинликлари ва торий амал қилиш муддатсиз лаётган дарахтлар, балки юрти- жавоб бериш, партиянинг Сай-
кечилиб, «миллий стандарт»га қонуний манфаатларини ҳимоя даврга узайтирилди. мизда ҳар бир кўчатга нисбатан ловолди дастури ижросини ўз
ўтиш таклиф этил­япти. Халқаро қилиш, шахс, жамият ва давлат берилаётган зарарни қоплаш вақтида таъминлаш ва фракция
талаблардан келиб чиқиб, мил- хавфсизлигини таъминлаш, про- Аммо шунга қарамай, ўсимлик бўйича аёвсиз кураш олиб бо- фаолиятига доир бошқа маса-
лий стандартларни ихтиёрий бация назоратидаги шахсларда дунёсига бўлган тажовузкор риш ва буни қонунда қадрият лалар муҳокама қилинди.
асосда қўллаш амалиёти ҳам қонунга амал қилиш ва жами- ҳаракатлар давом этмоқда ва сифатида белгилаб қўйишни
таклиф этилаётир. ятда юриш-туриш қоидаларига бу жамоатчиликнинг ҳам ҳақли таклиф қилдилар. Ҳамдам НИЁЗОВ
ҳурмат муносабатини шакл­ эътирозига сабаб бўлмоқ да.
Мутахассисларнинг фикрича, лантириш, уларни ижтимоий Мисол учун, 2019 йилда 3 733
бугун 30 мингга яқин стандарт- мослаштириш ва янги жиноят туп, 2020 йилда 7 812 туп, 2021
лар мавжуд бўлиб, уларга риоя содир этилишининг олдини йилда эса 8 243 туп дарахт
қилиш мажбурий саналади. олиш бўйича таъсирчан тизим ноқонуний кесилган.
Янги таҳрирдаги қонун лойиҳаси яратилишига эришилиши таъ-
асосида мазкур стандартлар- кидланди. Бундай ҳолатларнинг олдини
нинг 18 мингдан ортиғи маж- олиш, дарахт ва буталар, бошқа
бурий тусдан ихтиёрий тусга Фракция аъзолари муҳока­ ўсимликлар ва ниҳолларни
ўтказилади. малар жараёнида қонун лойи­ қонунга хилоф равишда кес-
ҳасининг номига алоҳида ўз эъ- ганлик, кундаков қилганлик,
Бир сўз билан айтганда, қонун тирозларини ҳам билдирдилар. шикастлантирганлик ёки бошқа
лойиҳаси ишлаб чиқарилаётган жойга кўчириб ўтказганлик учун
маҳсулотларнинг сифатли, – «Пробация» сўзининг ўзбек­ жарима миқдори оширилмоқда.
хавфсиз ва рақобатбардош бў­ ча муқобилини топиш керак, Хусусан, фуқароларга база-
лишига хизмат қилиб, миллий чунки бу ном халқимиз учун ту- вий ҳисоблаш миқдорининг
стандартлаштириш тизимини шунарли эмас. Умуман, кейин­ги 10 бараваридан 15 баравари-
мазмун жиҳатидан халқаро ама- пайтларда қонунчиликда бундай гача (амалда 5-10 баравар),
лиёт билан уйғунлаштиради. хорижий атамаларнинг ўзбекча мансабдорлар учун йигирма
муқобилини изламай, осон йўл бараваригача (амалда 10-15 ба-
Йиғилишда «Пробация тўғри­ танлаяпмиз. Нима, халқаро равар) миқдорда жарима солиш
сида»ги Ўзбекистон Республи­ термин деб, ҳамма нарсани белгиланмоқда. Агар бир йил
каси қонуни лойиҳаси ҳам муҳо­ ўтказиб юбораверамизми? Бу давомида ушбу ҳолат такроран
кама қилинди. тилимизга, халқимизга ҳур­ содир этилса, жарима миқдори
матсизлик эмасми? – деди фрак- янада ошади.
Таъкидланганидек, мазкур
Қонун лойиҳаси Ўзбекистон

Депутатларимиз томонидан 140 нафар мансабдорнинг іисоботлари эшитилган. 3

КОНСТИТУЦИЯВИЙ

ИСЛОІОТ
8 июнь 2022 йил, чоршанба | №21 (1170) | www.mt.uz | e-mail: [email protected]

4 | КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАР 5 | ФУҚАРО СЎЗИНИ
сайловчиларнинг хоҳиш-иродаси ва замон талабидир қўллаш нотўғрими ёки...

ЎЗБЕКИСТОН ІУДУДИ ЯХЛИТ

²УªУªИЙ МАЙДОНГА АЙЛАНИШИ КЕРАК!

Омонбой ОКЮЛОВ, Ўзбекистон ҳудуди давлат риладиган ҳар қандай реал ва га солишга асосланади. Айни соҳасидаги фаолияти бўйича катимиз иқтисодиётининг асоси
Ўзбекистон Фанлар юрисдикцияси таъсирида виртуал ҳуқуқий муносабат- пайтда ушбу ташкилотлар давлат ҳокимияти ва бошқарув бўлган тадбиркорлик субъект-
академиясининг бўлган яхлит ҳуқуқий май- ларга нисбатан Ўзбекистон ўз фаолияти юзасидан локал идоралари томонидан норма- лари – тижорат юридик шахс­
Давлат ва ҳуқуқ дон ҳисобланади. Илгарилари Респу бл­ икас ининг Конс ти - норматив ҳужжатларни қабул тив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул лари тўғрисидаги нормалар
институти ҳуқуқий майдон ибораси асо- туцияси ва қонунлари амал қилмоқдалар. қилишга йўл қўйилмайди». мавжуд эмас.
фуқаролик фанлар сан кишилар ўртасида ўзаро қилади».
бўлими бош илмий мулоқот, юзма-юз суҳбатлар Ўзини ўзи тартибга со- Шуни унутмаслигимиз ло- Албатта, юридик шахслар
ходими, амалга ошадиган реал ҳуқуқий Қайд этиш жоизки, Ўзбе­ лиш ва бошқариш тизими бу- зимки, фуқаролар, давлат ва фуқаролар ва давлат томо-
Ўзбекистонда майдонга нисбатан қўлланилар кистон Республикаси ҳуду­ тун дунёда, шу жумладан, юридик шахслар мамлакати- нидан ташкил этилади, улар-
хизмат кўрсатган эди. дидаги ҳуқуқий майдонни тар- Ўзбекистонда ҳам ҳатто спорт­ мизда ҳуқуқий майдоннинг иш- нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари
юрист, тибга солиш давлат томонидан нинг алоҳида турлари бўйича тирокчилари ҳисобланади. Бош фуқаролар ва давлатнинг ҳуқуқ
юридик фанлари Бугунга келиб, интернет ола- амалга оширилади. Бироқ кўнгилли жамоат бирлашмаси Қомусимизда эса асосий субъ- ҳамда мажбуриятлари ҳосиласи
доктори, мида ҳам виртуал ҳуқуқий май- фуқаролик жамияти ва корпо- ҳисобланади, деган эътироз ҳам
профессор. дон вужудга келди ва бу ерда ратив муносабатлар ривожлан- билдирилиши мумкин.
ҳуқуқий муносабатлар содир гани сайин давлат ҳуқуқий май-
этилмоқда, битимлар, шарт­ донининг муайян соҳаларини Ўзбекистон іудудидаги Бироқ юридик шахслар-
номалар тузиляпти, тўловлар ўзини ўзи бошқариш ва ўзини ресурслар орєали ахборотларни нинг ҳуқуқ ва манфаатлари
амалга оширилиб, ахборотлар ўзи тартибга солиш соҳаси узатиш, саєлаш, єабул єилиш фуқароларнинг ҳуқуқ ва ман-
алмашилмоқда. Ҳатто ушбу учун белгилаб қўймоқда. Бу орєали мамлакатимиз іудудида фаатлари билан боғланган,
майдонда ҳуқуқбузарликлар муносабатлар соҳасида дав- амалга оширилаётган іар тўқнашган вақтда ўзига хос кол-
ҳам содир этилмоқда. Кўпчилик лат ҳокимияти органлари то- єандай іуєуєий муносабатлар лизиялар, англашилмовчили-
виртуал ҳуқуқий майдон ма- монидан меъёрий ҳуқуқий давлат юрисдикциясига клар юзага келиши мумкинлиги-
кондан ташқарида, деб ҳисоб­ ҳужжатлар қабул қилишга чек­ бўйсунмоји шарт. ни ҳам ёддан чиқармаслигимиз
лайди. Бу назаримда унчалик лов ўрнатиляпти. Йирик акция­ керак. Дунё мамлакатлари
тўғри хулоса эмас. Чунки вир- дорлик жамиятлари, консор- бўлган спорт федерациялари- ектлар сифатида фуқаролар конст­ итуциявий тажрибаси-
туал майдондаги муносабат- циумлар, кластер тизимлари да ҳам кенг қўлланилмоқда. ва давлатнинг ҳуқуқий мақоми да бундай ҳолатларнинг ечи-
лар Ўзбекистон Республикаси ички тузилмалари ўртасидаги Ушбу янги объек­тив реаллик ўз мужассамини топади. Бироқ ми бор. Масалан, Эстония
ҳудудидаги ахборот манбала- муносабатларни ўзини ўзи Ўзбекистонда ҳуқуқий майдон- жамиятдаги жуда катта субъ- Конст­ итуциясининг 9-моддаси
ри, ахборот базалари, компью- бошқариш ва тартибга солиш ни тартибга солишда олий юри- ектлар гуруҳини юридик шахс­ 2-қисмида юридик шахсларнинг
терлар ва бошқа қурилмалар асосида амалга оширади. дик манба бўлган Конституция- лар ташкил этади. Улар тижо- фуқаролар учун белгиланган
орқали амалга ошмоқда. да ҳам ўз ифодасини топмоғи рат ва нотижорат ташкилотла- ҳуқуқ ва эркинликлардан фой-
Айни пайтда шуни ҳам таъ- лозимлигини кўрсатмоқда. ри кўринишида фаолият олиб даланиши белгилаб қўйилган.
Бас шундай экан, Ўзбекистон кидлаш жоизки, мамлакати- Шу муносабат билан Конс­ бормоқдалар. Тўғри, Консти-
ҳудудидаги ресурслар орқали мизда минглаб нодавлат ноти- титуциянинг 58-моддасига туцияда жамоат бирлашмала- Юқоридагилардан келиб
ахборотларни узатиш, сақлаш, жорат ташкилотлари фаолият 3-қисм сифатида қуйидаги рининг ҳуқуқий мақоми белги- чиқиб, Ўзбекистон Респуб­
қабул қилиш орқали мамлака- юритаётир. Сиёсий партиялар, қўшимча киритиш таклиф эти- ланиши билан уларнинг ҳуқуқ ликаси Конституциясининг
тимиз ҳудудида амалга оши- Ўзбекистон касаба уюшмалари лади: «Жамоат бирлашмала- ва мажбуриятлари ҳам муайян 18-моддасига қуйидагича
рилаётган ҳар қандай ҳуқуқий федерацияси тузилмалари, рининг ўзини ўзи бошқариш даражада белгилаб қўйилган. қўшимча киритилса мақсадга
муносабатлар давлат юрисдик- ёзувчилар уюшмаси, театр ва ўзини ўзи тартибга солиш Лекин Конституцияда мамла- мувофиқ бўларди: «Ушбу Конс­
циясига бўйсунмоғи шарт. Шу арбоблари уюшмаси, фанлар титуцияда фуқаролар учун бел-
сабабли ҳам Конституциянинг академияси каби ижодий уюш- гиланган ҳуқуқлар, эркинли-
3-моддасига 3-қисм сифати- малар, Савдо саноат палатаси, клар ва мажбуриятлар агарда
да қуйидаги қўшимчаларни фермер, деҳқон ва томорқа ҳуқуқий муносабат мазмунидан
киритиш таклиф этиляпти: хўжаликлари кенгаши каби бошқача англашилмаса ёхуд
«Ўзбекистон Республикаси тадбиркорлар бирлашмалари қонунларда бошқача белгилан-
ҳудуди доирасида амалга оши- ўзини ўзи бошқариш ва тартиб- ган бўлмаса, юридик шахслар-
га ҳам тааллуқлидир».

Іудудий кенгашларда Форум

(Бошланиши 1-бетда)

«ОЇСОЇ»ЛАРИДЕПУТАТЛАРИМИЗ ОРАСИДА
ҳам бор! ШІТнинг сојлиєни саєлаш
Андижонда «Миллий тикла- Шаҳрихон тумани Кенгаши депутати соіасига бајишланган форуми
ниш» демократик партиясидан Отабек Саматов, Қўрғонтепа тумани
маҳаллий вакиллик органларига Кенгаши депутати Ойбек Отабоев Ўзбекистон Республикаси бўлаги, интеграция эса ҳар
сайланган 103 нафар депутат сингари номигагина депутат бўлиб соғлиқни сақлаш вазири Беҳзод қандай соҳа тараққиётининг за-
бўлиб, улар асосан жойларда юрганлар ҳам бор. Жойлардаги Мусаев иштирокчилар учун рурий шарти, – деди Қозоғистон
ижтимоий муаммоларни ҳал партиядошларимизнинг фикрича, форумда илғор мамлакатлар Республикаси соғлиқни сақлаш
қилиш, ижро ҳокимияти органла- бундай депутатлар мавжуд имкони- тажрибаси, амалиёти билан вазирининг биринчи ўринбосари
ри фаолияти устидан депутатлик ятларни ҳам йўққа чиқариб, сайлов- танишиш имкони мавжудлиги, Марат Шоранов. – Биз бир-
назоратини ўрнатиш ва албатта, чилардан қарзга олинган ишончни анжуман ШҲТ давлатларининг галик да илм- фан, амалиёт,
ҳукумат қарорлари ижросини суиистеъмол қилмоқдалар. анъанавий тиббиёт соҳасидаги анъана ва инновацияларни уй­
таъминлаш жараёнида фаол иш- ҳамкорлигини кенгайтириш май- ғунлаштириб, асосий қадрият
тирок этмоқдалар. Аммо аёллигига қарамай, сайлов- дони бўлиб хизмат қилишини – саломатликни асраш йўлидан
чини ҳам, номзодини илгари сурган таъкидлади. боришимиз керак.
2021 йилда депутатларимиз томо- партиясини ҳам амалий ишлари
нидан халқ депутатлари маҳаллий билан қўллаётган шундай опа-син- – Анъанавий халқ табобати Мутахассислар анжуман-
Кенгашлари сессиялари кун тар- гилларимиз билан ҳақли равишда – ноёб мерос, – деди Б.Мусаев. нинг амалий натижаси сифа-
тибига 91 та масала киритилган, фахрлансак арзийди. Хусусан, – Унинг бой тарихини инкор тида анъанавий тиббиёт усул-
мутасадди ташкилот раҳбарларига Халқ депутатлари Андижон вилоя- этиб бўлмайди. Ибтидоий ма- ларидан фойдаланган ҳолда
эса 512 та депутатлик сўровлари ти Кенгаши депутати Муҳаррамхон даният тадқиқотчилари халқ диагност­ ика, профилактика,
юборилган. Ушбу кўрсаткичларни Раҳмонова 2022 йилнинг 1-чораги табобатининг шаклланиши ер даволаш ва реабилитация
2020 йил билан таққослаганда 8 давомида 10 дан зиёд учрашув ва юзида инсоният пайдо бўлиши қилишнинг янги воситалари,
тага кўпдир. давра суҳбатлари ташкил этиб, унда билан чамбарчас боғлиқлигини усулларини замонавий тиббиёт
90 нафар хотин-қизнинг мурожаат исботлашган. билан боғлаш зарурлигини бир
Шунингдек, депутатларимиз то- ва муаммоли масалаларини ижо- овоздан эътироф этдилар.
монидан 140 нафар мансабдор- бий ҳал этди. Хусусан, «Ўзгариш» Учрашув давомида халқ та-
нинг ҳисоботлари эшитилган. Бу маҳалласилик Х.Бобохонова ва бобати соҳасидаги усуллар, Шундан сўнг делегациялар
кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 11 О.Фахриддиноваларга вилоят Мар- инновацион ишланмалар, ка- раҳбарлари Болалар миллий
тага кўпайганлигини айтиш мумкин. казий шифохонасида юрак хаста- салликнинг олдини олиш, бе- тиббиёт марказига ташриф
лигидан бепул даволаниш учун морни даволаш ва реабили- буюрди, мажмуада яратилган
Шу ўринда Халқ депутатлари «ордер» олиб берди. Сайлов округи тация қилишда фаол иштирок шароитлар билан яқиндан та-
Андижон вилояти Кенгаши депу- ҳудудидаги 6 та кам таъминланган этиш, замонавий ва анъанавий нишди.
тати Муҳаррамхон Раҳмонова, оиланинг ижтимоий муаммолари- тиббиёт тизимини интеграция-
Зардунахон Исмоилова, Мансур- ни ҳал қилди. Шунингдек, ёлғиз лаш тамойили, саломатликни Эслатиб ўтамиз, форум дои-
бек Бобохонов, Халқ депутатлари ва ногиронлиги бўлган оилаларга сақлаш ва мустаҳкамлаш учун расида 8 июнь куни ШҲТга аъзо
туман, шаҳар Кенгаши депутат- бепул тиббий кўрик ташкил этиб, ўсимликлардан фойдаланиш мамлакатлар соғлиқни сақлаш
лари Мухтор Халилов, Гулизухро тиббиёт бошқармаси орқали 1 та мавзуларида маърузалар тинг­ вазирларининг 5-йиғилиши
Исмоилова, Дилфуза Иминжонова, тиббий аравача, 5 та кўлтиқтаёқ, 2 ланди. бўлиб ўтади.
Обидахон Солиева сингари фаол- та эшитиш аппарати ҳамда тиббиёт
ларнинг амалий ишлари туфайли муассасасида даволаниш учун 3 та – Анъанавий тиббиёт соғлиқ­ Беҳруз ХУДОЙБЕРДИЕВ,
сайловчиларнинг партияга бўлган «ордер» олиб берди. ни сақлаш тизимининг муҳим ЎзА мухбири
ишончи мустаҳкамланмоқда, де­
йиш мумкин. Аммо депутатларимиз Камола АБДУВАЛИЕВА,
орасида халқ депутатлари Андижон партия вилоят Кенгаши
шаҳар Кенгаши депутати Умрбек
Тожибаев, Булоқбоши тумани Кен- раиси ўринбосари
гаши депутати Абдураҳмон Исақов,

4 НУЄТАИ fb.com/milliytiklanish.gazetasi www.mt.uz «Milliy tiklanish»
НАЗАР t.me/milliy_tiklanish_gazetasi [email protected]
ижтимоий-сиёсий газетаси
www.mt.uz
№21 (1170)

8 июнь 2022 йил, чоршанба

КОНСТИТУЦИЯВИЙ

ИСЛО²ОТЛАР
САЙЛОВЧИЛАРНИНГ ХО²ИШ-ИРОДАСИ ВА ЗАМОН ТАЛАБИДИР

Акмал САИДОВ, Мамлакатимиз парламентининг ҳаётида ўтган ҳафта,
Конституцияга конституциявий-ҳуқуқий асосларнинг барқарор ривожланиши
ўзгартиришлар киритиш ва мустаҳкамланиши, Янги Ўзбекистонни бунёд этиш ва Учинчи
бўйича таклифларни Ренессанс асосларини шакллантиришга қаратилган кенг кўламли ва
шакллантириш ва шиддатли демократик ислоҳотлар учун муҳим бўлган ҳодисаларга
ташкилий чора- бой бўлди.
тадбирларни амалга Хусусан, 16 май куни Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг энг
ошириш юзасидан йирик фракциялари – ЎзЛиДеП ва «Миллий тикланиш» ДПнинг
Конституциявий комиссия алоҳида йиғилишлари, 17 май куни – уларнинг, мамлакатимизда
раиси конституциявий ислоҳотларни амалга ошириш ва ушбу масалани
Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг муҳокамасига киритишга
бағишланган, қўшма йиғилиши бўлиб ўтди.

Шу билан боғлиқ ҳолда, 20 ҳудудлардаги сайловчи- ган фикр-мулоҳаза, таклиф тегишли. шув шароитида бутун қомусини замона талабла-
май куни Сенат ва Қонунчилик лар билан яна 7 та вило- ва хоҳиш-истакдир. Шу билан бирга, Шу- дунё мамлакатлари жадал рига мослаштириш, унинг ву-
палатаси Кенгашларининг ятда бўлиб ўтган учрашув- тарзда конституциявий жудга келаётган даъватларга
қўшма мажлиси бўлиб ўтди. лари жараёнида хусусий Иккинчидан, сайловчилар- мер шоҳи Ур-Наммунинг ривожланишнинг ўз моде- жавоб бериш қобилиятини
Конституцияга ўзгартириш мулк муҳофазасига доир нинг хоҳиш-истакларини чуқур Қонунлар тўплами дунёнинг лини изламоқда. Шу билан ошириш заруратини намоён
ва қўшимчалар киритиш конституциявий-ҳуқуқий асос- ўрганган ҳолда, Ўзбекистон энг қадимги ёзма консти- бирга, Конституция давлат- қилмоқда.
бўйича таклифларни шакл­ ларни янада мустаҳкамлаш Президенти Ш.М.Мирзиёев туцияси деб ҳисобланади нинг сиёсий ва ижтимоий
лантириш ва ташкилий чо- ташаббуслари, шу жумладан, конституциявий ислоҳотлар – сопол пешлавҳачаларнинг барқарорлигини таъминлаш- Дунёда замонавий
ра-тадбирларни амалга Ер ва ерости бойликларига заруриятига алоҳида урғу ёши 4 минг йилдан ошган. нинг асосий омилларидан конституциявий ривож-
ошириш юзасидан Консти- бўлган ҳуқуқ, инсон қадр- берди: бири бўлиб қолмоқда. Бунда, ланишнинг устувор тен-
туциявий комиссия таш- қиммати, ҳуқуқлари, эркин- Бунда Конституция конституциявий тамойиллар денциялари қуйидагиларга
кил этилиб, унинг таркиби ликлари ва қонуний манфаат- • ўтган йилнинг 6 ноябрь – ақида эмас, балки – қуйидагиларни кўзда тутади: жамланмоқда:
ва вазифалари белгилан- лари, мамлакатда миллатлар куни ўзининг Инаугурация ҳаракатларнинг, барқарор
ди. Мазкур Конституциявий ва элатлараро тотувликни ку- нутқи вақтида, Президент тараққиётнинг дастуридир. биринчидан, инсоннинг • конституциявий
комиссия таркибига барча чайтириш, миллий демокра- академик таълим ва экс- Тузатиш, ўзгартириш киритиш асосий ҳуқуқ ва эркинлик­ ислоҳотларнинг тизимлилиги.
ҳудудлардан депутатлар, се- тик институт – маҳалланинг пертлар ҳамжамияти олдида имконияти барча конститу- ларини кенгайтириш (Шахс Улар сиёсий, иқтисодий, ижти-
наторлар, жамиятнинг турли ўрни ва мақомини ошириш, конституциявий ривожла- цияларнинг фундаментал моий, маданий ва гуманитар
қатламлари, фуқаролик жа- келажак авлодларгача анъа- нишда миллий ва хорижий соҳалар, шунингдек, консти-
мияти институтларининг ва- навий инсоний қадриятларни тажрибани ўрганиш вази- 30 ЙИЛ ИЧИДА туциявий ислоҳотлар билан
киллари, етук ҳуқуқшунослар, асраб-авайлаган ҳолда ет- фасини қўйди, депутат ва се- ДУНЁНИНГ 100 ДАН модернизация жараёнлари-
сиёсатшунослар ва бошқа казиш, оила институтининг наторлардан ушбу масалага ОРТИЄ МАМЛАКАТИДА нинг ўзаро боғлиқлиги ва
экспертлар (жами – 46 нафар) аҳамияти, давлат ёшлар ва эътибор билан ёндашиб, уни КОНСТИТУЦИЯВИЙ ўзаро шартланганлиги;
киритилди. гендер сиёсатини, инноваци- ўрганиш ва аниқ таклифларни ИСЛОІОТЛАР АМАЛГА
он иқтисодиёт ва «билимлар ишлаб чиқишни сўради; ОШИРИЛДИ, 57 • конституциявий тартибга
Хўш, парламентимизнинг иқтисодиёти»ни ривожлан- ДАВЛАТДА ЯНГИ солишни кенгайиши, дав-
бундай қарорига сабаб нима тириш, иқтисодиёт ва ижти- • Ўзбекистон Республика- КОНСТИТУЦИЯ ЄАБУЛ лат ҳокимияти механизмини
ва у нима билан боғлиқ? Конс­ моий соҳага инвестициялар си Конституциясининг қабул ЄИЛИНДИ. ислоҳ қилиш ва бошқарув
титуциявий ислоҳот нимага ҳажмини кенгайтириш каби қилинганининг 29-йил- шаклини ўзгартириш;
керак, унинг асл, туб ғояси ташаббуслар илгари сурилди. лиги муносабати билан хусусиятидир. Жамият тари- конституцияси);
нимадан иборат? Комиссия йўлланган табрикда у сай- хий ривожланишининг турли иккинчидан, «жамоат • конституциявий кўлам
фаолияти қандай йўл билан Энг муҳими – барча келти- ловчиларнинг амри ва хоҳиш- босқичларида бирдек хизмат соҳасини ривожлантириш,
ва қайси тамойиллар асо- рилган масалалар сайловчи- истакларига, тез суръатга эга қиладиган конституциявий ҳуқуқлари», «умумжамият ҳуқуқий суверенитетни
сида ташкил этилади? – бу- лар, жумладан, ўқитувчилар, демократик ўзгаришларнинг матнни биттада ва абадий ҳуқуқлар»нинг ҳимоясини мустаҳкамлаш ва давлат
лар, мазкур мавзу юзасидан тадбиркорлар, фермерлар, эҳтиёжларига асосланган яратиб қўйишнинг иложи йўқ. мустаҳкамлаш, яъни конст­ итуциявий ўзига хосли-
глобал тармоқ ва ижтимоий фуқаролик жамияти инсти- конституциявий ислоҳотнинг фуқаролик жамияти институт- гини белгилаш;
саҳифаларда берилаётган тутларининг ва миллий- устувор йўналишларини бел- Шундай қилиб, ХХ аср- ларини мувофиқлаштириш,
саволлар рўйхатининг кичик маданий марказларининг гилади. нинг охирги ўн йиллиги ва ижтимоий шериклик ва жамо- • инсон ҳуқуқ ва эркинлик­
бир қисми, холос. вакиллари – мамлакатнинг XXI асрнинг боши дунё атчилик назоратини амалга ларининг суд ҳимоясини оши-
КОНСТИТУЦИЯВИЙ оддий аҳолиси томонидан Бундан ташқари, Презид­ ент юриспруденцияси тарихига ошириш (Жамият конститу- риш, конституциявий одил
ИСЛОҲОТ – АҲОЛИНИНГ кўтарилди. Ўз навбатида, бу, Ш.М.Мирзиёев ўзининг бирин- жаҳон ҳамжамияти вакил- цияси); судлов ваколатини кенгайти-
КЕНГ ҚАТЛАМЛАРИ ВА бир томондан – Юртбошимиз- чи «Янги Ўзбекистоннинг ларининг конституциявий риш, фуқароларга Конститу-
САЙЛОВЧИЛАРНИНГ нинг Янги Ўзбекистон Стра- тараққиёт стратегияси» тузумида конституциявий учинчидан, давлат циявий судга бевосита муро-
АМРИ тегияси доирасида амалга фундаментал муаллифлик ислоҳотларнинг янги сифат ҳокимияти ва бошқаруви жаат қилиш ҳуқуқини бериш;
оширилаётган демократик монографиясининг иккин- босқичига чиқиши, конс­ органлари тизимини таш-
Аввало, Ўзбекистонда ислоҳотлар сиёсати кенг чи қайта кўриб чиқилган ва титуциявий дунёқарашда киллаштириш; бевосита де- • конституциявий ҳуқуқ
конституциявий ислоҳот­ қўллаб-қувватланаётганидан тўлдирилган нашрига, конс­ сифат жиҳатидан чуқур мократия шакллари билан ижодкорлигининг глобалла-
нинг бош ғоявий илҳомлан­ далолат берса, иккинчи то- титуциявий ислоҳотнинг за- ўзгаришлар даври сифатида уйғунлашган вакиллик де- шуви, дунё давлатларининг
тирувчиси, шубҳасиз, Прези­ мондан – сайловчилар улар- руратига бағишланган ва сай- киради. Хусусан, сўнгги 30 мократиясини (сайловлар, конституцияларида халқаро
дентимиз Ш.М.Мирзиёев, нинг натижадорлигидан, ловолди кампания жараёнида йил ичида дунёнинг 100 дан референдумлар, умумхалқ ҳуқуқнинг умумэътироф этил-
асосий ташаббускори эса – уларни янада чуқурлаштириш берилган барча таклифларни ортиқ мамлакатида консти- муҳокамалар) такомиллаш- ган тамойил ва нормаларини
мамлакатимиз аҳолисининг ва Сайловолди дастурда бел- умумлаштиришга асослан- туциявий ислоҳотлар амалга тириш; ҳокимият ваколат- акс эттириш;
кенг қатламлари эканлигини гиланган мақсадларга эри- ган бутун бўлимни кирит- оширилди, 57 давлатда янги ларини бўлиш, шу жумла-
таъкидлаб ўтамиз. шишдан манфаатдорлигини ди. Китобда Ўзбекистондаги конституция қабул қилинди. дан, қонунчилик ва ижроия • давлат ва жамиятнинг
кўрсатади. конс­титуциявий ислоҳотнинг Эътиборлиси, конституция­ ҳокимияти ўртасидаги ўзаро конституциявий ривожла-
Биринчидан, 2021 йилнинг асосий устувор йўналишлари га энг кўп ўзгартириш ва назорат ва мувозанатни нишини экологиялаштириш,
октябрь ойида Ўзбекистон Қуйидаги партия номзодла- белгиланган. қўшимчалар киритган дав- сақлаш ҳамда суд органла- сифатли тиббий хизматдан
Президентининг сайловлари рининг учрашувлари чоғида латлар ўнталигида Мекси- ри мустақиллиги тамойи­ фойдаланиш принципини
жараёнида, барча номзод- ҳам: Учинчидан, сиёсий пар- ка, Янги Зеландия, Брази- лини қўллаш; мансабдор амалга ошириш;
ларнинг электорат вакиллари тиялар, аввало, ЎзЛиДеП лия, Швейцария, Австрия, шахсларнинг масъулияти
билан учрашувлари чоғида • «Миллий тикланиш» ва «Миллий тикланиш» ДП Исроил, Чили, Колумбия, ва ҳисобдорлигини янада • рақамли ҳуқуқларни
ҳаётий талабдан келиб ДП – мамлакатимизнинг кутилаётган конституциявий Грузия ва Ҳиндистон мав- ошириш (Давлат конститу- мустаҳкамлаш ва ривож-
чиққан ва мамлакатимиздаги конституциявий тенгли- ислоҳотларга нисбатан ўз жуд. Бунда, конституция- цияси). лантириш, ахборот жами-
демократик ислоҳотларнинг гини белгилаш, миллий электоратининг кайфия- вий ислоҳотларнинг акса- ятини институтлаштириш,
мантиқий давоми бўлган анъана ва қадриятларни ти ва истакларини чуқур рияти давлат ва жамиятни Конституциявий ислоҳот киберхавфсизликни ҳуқуқий
муҳим таклиф илгари сурил- мустаҳкамлаш ва муҳофаза ўрганишни ташкиллаштир- модернизация қилиш ёхуд ҳозирги ва келажак барқарор жиҳатдан тартибга солиш.
ди. Бу – конституциявий қилиш юзасидан; дилар. сиёсий, иқтисодий ёки иж- ривожланишнинг зарур ЎЗБЕКИСТОН:
ислоҳотни амалга ошириш. тимоий инқирозларга йўл юридик заминидир. Хусу- КОНСТИТУЦИЯВИЙ
• «Адолат» СДП – Ушбу икки партиянинг қўймаслик, оқибатларини сан, у ҳокимият тармоқлари ИСЛОҲОТ ЙЎЛИДА
Хусусан, Конституцияга суд ҳокимиятининг 1,5 млн. нафардан ортиқ бартараф этиш доирасида ўртасида ўзаро назорат ва
ўзгартириш ва қўшимчалар мустақиллиги, қонунлар а ъ з о ­л а р и , К о н с т и т у ц и - амалга оширилмоқда. мувозанатни сақлаш ти- Ўзбекистон конституция­
киритишни кўриб чиқиш юза- ва суд қарорларининг янинг модернизацияси- зимини мустаҳкамлашга, вий ислоҳотларни амалга
сидан биринчи таклиф одиллиги, Конституция ва ни қўллаб-қувватлабгина Бугунги кунда дунёда ҳисобдорлик, шаффоф- оширишда катта тажрибага
Президентликка ЎзЛиДеП қонунлар, инсон ҳуқуқлари қолмай, унинг халқ томонидан дастлабки таҳрирдаги лик, иштирок ва келажак- эга. Хусусан, Ҳаракатлар
номзоди Ш.М.Мирзиёевнинг устуворлигининг, корруп- қўллаб-қувватланган Янги конституциялар деярли ни кўра билишни ошириш- стратегиясида кўзда ту-
сайловчилар билан цияга қарши курашишнинг Ўзбекистоннинг тараққиёт қолмаган. Ҳозирги кунда га кўмаклашувчи консти- тилган вазифаларни амалга
Қорақалпоғистоннинг конституциявий асосларини стратегияси мақсадларига энг қадимий ҳисобланган туциявий «қоидалар»ни ошириш доирасида Консти-
Бўзатов туманида бўлиб мустаҳкамлашга қаратилган; эришишнинг, мамлакат ва конституцияларга ҳам – АҚШ ўзгартириш йўли билан, туциянинг 21 моддасига 32
ўтган учрашуви чоғида ил- жамиятнинг ижтимоий- да 27 та туб ўзгартиришлар, «самарали бошқарувнинг» та ўзгартириш ва қўшимча 7
гари сурилган эди. Нафақат • ЎзХДП – аҳолининг иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий Норвегияда – 200 марта- ҳаётий аҳамиятга эга инс­ марта киритилган. Хусусан,
минтақавий, балки жаҳон ҳимояга муҳтож қатлам­ ва маданий-гуманитар дан ортиқ (бунда Бош комус трументи бўлиши мумкин. улар Парламент, Президент
кўламига эга экологик фожиа ларининг, айниқса, ногирон- ҳаётидаги барча соҳаларни моддаларидан тахминан 1/3 Бошқарувнинг сифати ва ва ҳукумат фаолиятига, суд
– Орол денгизининг қуриши лиги бор шахсларнинг кон- янада тез ва жадал ислоҳ қисмигина ўзининг дастлабки самарадорлигини оширишга ҳокимиятининг мустақиллиги
билан боғлиқ вазиятда, амал- ституциявий ва ижтимоий қилиш учун зарур ҳуқуқий кл1ў9арн8ид3нийияишдлаидд–аа24уқномиланграгтнам),(баГиторнолиқ- қаратилган ўзгаришлар сиё­ ва ривожланишига, ҳокимият
даги Конституцияда ўз аксини ҳимоясини кенгайтириш, иж- асосларни яратишнинг муҳим пухталик билан модерниза- сий тизим барқарорлигига тармоқлари ўртасида ўзаро
топмаган, инсоннинг эко- тимоий йўналишга эга дав- шарти сифатида зарурлигини ция қилиниши натижасида, имкон беради, бу, ўз навба- назорат ва мувозанатни
логик ҳуқуқлари, юртимиз лат қуриш борасида; кўрсатдилар. ундаги деярли барча мод- тида, иқтисодиёт учун фой- сақлаш тизимига, сайлов
аҳолисининг яшаб турган КОНСТИТУЦИЯВИЙ далар ўзгарган) ўзгартириш дали бўлиб, инвестиция ва тизимини демократлаштириш
ва бўлажак авлодларининг • Экологик партия – мам- ИСЛОҲОТЛАР: киритилган. тараққиёт учун барқарор за- ва маҳаллага тегишли бўлган.
қулай ва тоза атроф-муҳитга лакатда яшил иқтисодиётга ДУНЁДАГИ ЗАМОНАВИЙ мин яратади.
бўлган ҳуқуқларини мамла- ўтиш, экологик ноқулай ТЕНДЕНЦИЯЛАР Замонавий глобалла- Конституциявий тузум,
катнинг Бош қомусида акс ҳудудларда вазиятни ях- Дунёдаги конституциявий сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-
эттиришнинг долзарблиги шилаш бўйича таклифлар Бугунги кунда, «дунёнинг ўзгаришларни ўрганиш ўзига иқтисодий, маданий-маъ-
ва ҳаётий аҳамияти таъкид- билдирилди. конституциявий харитаси- ҳос жиҳатни – давлат Бош навий соҳаларни тубдан
ланди. да» 500 дан ортиқ амалдаги ривожлантириш, Янги
Алоҳида таъкидлаш жоиз- конституция бўлиб, улардан Ўзбекистонни бунёд этиш,
Келгусида, унинг ки, буларнинг барчаси сай- 200 га яқини – мустақил дав- эркин ва одил фуқаролик
ловлар ва президентликка латлар, 300 дан ортиғи – фе- жамиятини шакллантириш-
номзодлар билан учрашув- дерациялар субъектларига га қаратилган ўзаро боғлиқ
лар жараёнида сайловчи- ва ўзаро шартланган демок­
лар томонидан билдирил- ратик сиёсий, иқтисодий,
ижтимоий ва ҳуқуқий чуқур

«Milliy tiklanish» www.mt.uz fb.com/milliytiklanish.gazetasi 5ПАРТИЯ
milliy[email protected] t.me/milliy_tiklanish_gazetasi
ижтимоий-сиёсий газетаси ІАЁТИ
www.mt.uz
№21 (1170)

8 июнь 2022 йил, чоршанба

ислоҳотларни конституциявий мувофиқ ҳатти-ҳаракатлар ва 1995 йил 3 июнь...
таъминлашга алоҳида эъти- ўзгаришларни талаб қилади. Бу «Миллий тикланиш»
бор берилган. КОНСТИТУЦИЯВИЙ демократик партияси ташкил
КОМИССИЯ: АСОСИЙ топган кун. Шу куни Тошкентда
Шу билан бирга, глобал- ВАЗИФАЛАРИ ВА партиянинг биринчи Қурултойи
лаштириш, рақамлаштириш, ТАМОЙИЛЛАРИ бўлиб, унда «Миллий тикланиш»
иқлим ўзгариши даври ва демократик партияси таъсис
жадаллик билан ўзгариб бо- Олий Мажлис палаталари этилган. 2008 йилнинг 20
раётган ҳаётий воқелик мам- Кенгашлари томонидан Конс­ июнида эса «Миллий тикланиш»
лакатни янада модернизация титуциявий комиссиянинг ва «Фидокорлар» миллий
қилиш, тинчлик, барқарорлик асосий вазифалари этиб демократик партиялари
ва миллий мустақилликни қуйидагилар белгиланди: бирлашиб, икки партия негизида
мустаҳкамлаш бўйича ўта янги – Ўзбекистон «Миллий
муҳим ва долзарб бўлган янги, • таклифларни тўплаш, тикланиш» демократик партияси
кечиктириб бўлмайдиган вази- умумлаштириш, шаклланти- тузилган.
фаларни қўймоқда. риш асосида «Ўзбекистон
Республикасининг Конс­ ЙИГИРМА ЕТТИ ЙИЛЛИК САФАР
Шу тариқа, Ўзбекистоннинг титуциясига ўзгартириш
конституциявий тараққиёти ва қўшимчалар кири- Шу муносабат билан 4 июнь
умумжаҳон конституция- тиш тўғрисида»ги Қонун куни Тошкентда партия ташкил
вий ислоҳотлар йўлидан лойиҳасини ишлаб чиқиш; топганлигининг 27 йиллиги
кетмоқда. нишонланди.
КОНСТИТУЦИЯВИЙ • давлат органлари, нодав- Ўтган йиллар давомида партия
ИСЛОҲОТЛАРНИНГ лат ташкилотлар ва мансаб- ғояси, шиори ҳамда партиявий
УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ дор шахслардан ҳужжатлар, фаолиятдаги креативлик,
экспертлик ва турли хулоса- халқчиллик, электорат билан
Таък и д лаш жоиз к и, лар, статистик маълумотлар ишлашдаги услублар янгиланиб,
Ш.М.Мирзиёевнинг «Янги ва бошқа ахборотларни сўраб партия аъзолари сафи кенгайди.
Ўзбекистоннинг тараққиёт олиш; Айни пайтда қарийб 400 минг
стратегияси» фундамен- аъзоси бўлган партиямизнинг
тал китобида демократик • илмий-тадқиқот муасса- вилоятларда 14 та ҳудудий
ислоҳотларни янги сифат салари, олимлар, эксперт- ташкилоти, туман-шаҳарларда
босқичига олиб чиқувчи лар ва мутахассисларнинг 207 та маҳаллий ҳамда жойларда
янада жиддий вазифалар Конст­ итуцияга ўзгартириш ва
қўйилган. Улар қонунчилик қўшимчалар киритиш бўйича 7032 та бошланғич ташкилотлари жадал ривожлантиряпмиз. Яъни, палатаси депутати,
ҳамда ҳуқуқни англаш ва таклифлари юзасидан тавсия­ фаолият олиб боряпти. Ўтган бошланган эзгу ишлар бугун ҳам ёзувчи-публицист Хуршид
қўллаш тизимини, жамият- ларини, шунингдек, эксперт- йилларда партиянинг «Ижтимоий “Инсонни ўзгартириш орқали Дўстмуҳаммаднинг айтишича,
нинг сиёсий-ҳуқуқий онгини лар хулосаларини олиш; лифт» лойиҳаси асосида 200 жамиятни ўзгартириш” ғояси ўша даврда ҳақиқатан ҳам
умуминсоний қадриятлар ва нафар партия ходими турли асосида давом эттирилаётир. шароит анчайин қийин бўлган.
барқарор ривожланиш та- • Конституциявий комиссия- лавозимларга тайинланди. Тадбир доирасида партия Ташкилий ишларни амалга
мойилларига йўналтиради. нинг ишига давлат органлари Бир сўз билан айтганда, партия тарихига оид музейнинг очилиш ошириш учун Қўлёзмалар
Янги Ўзбекистонга мувофиқ ва нодавлат ташкилотлар 27 йил ичида ўз овози, ўз қудрати маросими ҳам ўтказилди. институтидан кичик бир хона
келадиган, янги конституция- вакилларини экспертлар си- ва сўзига эга сиёсий куч бўлиб Партиянинг 27 йиллик тарихини ажратилган бўлиб, унга атиги
вий принцип ва нормаларни фатида жалб қилиш; шаклланди. ўзида акс эттирган кўргазмада 5 киши сиғар, иш жараёнида
белгилаш кўзда тутилган. – “Миллий тикланиш” ўз “Миллий тикланиш”нинг илк ногаҳон 6-одам кириб
• зарурат туғилганда, ман- фаолиятининг дастлабки ташкил топган кунларидан қолмасинда, деган хавотирда
Аввало, бу «Инсон қадри фаатдор давлат органлари кунларидан бошлаб миллий тортиб, бугунги кунигача бўлган бўлардик. Чунки хонага олтинчи
учун» устувор тамойилини ва нодавлат ташкилотларга анъаналар ва қадриятларни фаолияти фото ва видео одам сиғмасди.
ҳаётга татбиқ этишга тегишли- ўрнатилган тартибда кўриб сақлаш, келажагимиз ворислари тасвирларда акс эттирилди. Байрам тадбирида “Навоийга
дир. Бунда инсон қадри – мам- чиқиш учун тақдим қилинган бўлмиш ёшларда миллий – Мўъжазгина партия тарихи ҳамнафаслик саодати” номли
лакатнинг ҳар бир фуқароси таклифларга асосан, бошқа ғурур туйғуларини тарбиялаш, музейини кўздан кечириб, китоб тақдимоти ҳам ўтказилди.
учун тинч ва хавфсиз ҳаётни, қонунчилик ҳужжатларига таълим-тарбия тизимини дастлабки кунларимизни Тўплам “Миллий тикланиш”
фундаментал ҳуқуқ ва эркин- ўзгартириш ва қўшимчалар ки- такомиллаштириш ғояларини эсладим, – дейди Ўзбекистон демократик партиясининг
ликлари таъминланишини, ритиш юзасидан таклифларни илгари суриб келмоқда, – деди Қаҳрамони, партия фахрийси биринчи раиси академик Азиз
муносиб турмуш шароити ва ишлаб чиқиш; тадбирда партия етакчиси Иброҳим Ғофуров. – Ўша Қаюмов ижодига бағишланган
замонавий инфратузилманинг Алишер Қодиров. – Ушбу кезларда партия раиси бўлиб, унда олимнинг дўстлари,
босқичма-босқич яратилиши- • конституциявий ҳуқуқ ва мақсадларни амалга ошириш жамоатчилик асосида ишлаган, издошларининг самимий
ни, малакали тиббий хизмат, эркинликлар бузилиши ҳақида учун эса бугун жамият ҳаётининг партиянинг маблағи, шарт- фикрлари ўз ифодасини топган.
сифатли таълим, кучли ва жисмоний ва юридик шахслар- турли жабҳаларига тегишли шароити, ҳатто биноси ҳам Тадбирда китобнинг аҳамияти
манзилли ижтимоий ҳимоя дан келиб тушган мурожаат- бўлган ўнлаб лойиҳаларни бўлмаган. Партия тадбирлари ҳақида тарих фанлари
ҳамда соғлом экологик муҳит ларни тегишли идораларга амалга оширяпмиз. Азиз Қаюмов раҳбарлик доктори Сурайё Каримова ўз
таъминланишини англатади. кўриб чиқиш учун юбориш. Агар мустақилликнинг илк қилаётган Қўлёзмалар фикрларини билдириб, ушбу
даврларида Азиз Қаюмов институти мажлислар залида китоб минг-минглаб ёш олимларга
Конституциявий Конституциявий комиссия бошчилигидаги партия ҳуқуқий ўтказилар, ҳайъат аъзолари асқотишини таъкидлади. Шундан
ислоҳотларнинг қуйидаги ишининг энг муҳим тамойил- демократик жамиятни барпо партия мақсадини маҳаллама- кейин китобни нашрга тайёрлаган
устувор йўналишлари бел- лари қуйидагилардан иборат: этиш, Ўзбекистоннинг жаҳонда маҳалла, туманма-туман юриб олима, филология фанлари
гиланган: муносиб ўрин эгаллашини тушунтириб, аҳолини аъзоликка номзоди Салимахон Эшонова
биринчидан, фаоли- таъминлаш, миллий анъана даъват қиларди. Мазкур тарғибот сўзга чиқиб, ушбу тўплам орқали
биринчидан, аввал амал ят очиқлиги ва шаффофли- ва қадриятларни тиклаш ва ишларига таниқли олим, шоир, Азиз Қаюмовнинг ҳаёти ва ижоди
қилган «давлат – жамият – ги. Бунда, конституциявий юксалтириш масалаларига ёзувчи ва санъаткорлар жалб яна бир бор таҳлил этилганини
инсон» парадигмасини янги ислоҳотларнинг энг муҳим ва- устуворлик берган бўлса, бугун этилиб, партия аъзолари сафи таъкидлади.
«инсон – жамият – давлат» зифаларини жамиятда очиқ, шу тилимиз, тарихимиз софлигини кенгайтирилган. “Миллий
парадигмасига ўзгартириб, жумладан, халқаро экспертлар сақлаш, миллий манфаатлар тикланиш”нинг илк шаклланиш Дониёр ТОШБОЕВ,
конституциявий қонунчилик ва фуқаролик жамияти инсти- устунлиги, қадриятларимизни жараёни ана шундай кечган. партия Марказий кенгаши
ва конституциявий амалиётда тутлари вакиллари иштирокида қадрлаш борасидаги ишларни Олий Мажлис Қонунчилик
мустаҳкамлаш; муҳокама қилиш учун барча бўлим бошлиғи
шароитлар таъминланади.
иккинчидан, иқтисодий Кутинг!
ислоҳотлар жараёнида инсон Бунда Конституциявий
манфаатларини таъминлаш. комиссия Матбуот хизма- СУКУТ САЇЛАМОЇДА?МИЛЛИЙПАРЛАМЕНТИМИЗНЕГА
Бу халқчил давлатни бунёд тининг фаолияти алоҳида Парламент нашри – «Халї сєзи» газетаси бош муіаррири
этишнинг энг муҳим шартидир; ўрин тутади, хусусан, у од- Єткир Раімат бонг урди, аммо депутатлар сукут
дий фуқаро учун содда ва саїламоїдалар. «XXI аср» газетаси орїали Норїобил Жалил
учинчидан, фуқаролик жа- тушунарли тилда конститу- муаммога кескин муносабат билдирди. Лекин жамиятнинг
мияти институтларининг ўрни циявий ислоҳотларнинг, кон- «бош» партияси O'zLiDeP жим. «Ишонч» бош муіаррири Іусан
ва мақомини, «Жамият – ституциявий новеллаларнинг Эрматов масала моіиятини іижжалаб тушунтириб берди,
ислоҳотлар ташаббускори» (янгиликларнинг) зарурияти, бирої парламентимиз бу чиїишга іам ишончсизлик
тамойилини конституциявий устуворликлари ва асосий билан їаради... Наіотки миллий парламентимиз
мустаҳкамлаш; йўналишларини етказишни учун миллий матбуот – жамиятда ижтимоий
таъминлайди. фикрни шакллантирадиган, онг, тафаккуримизни,
тўртинчидан, оила инс­ їарашларимизни єзгартирадиган асосий «їурол»нинг
титутини ривожлантириш, Бундан ташқари, аввал жангга шай, шай эмаслиги їизиї бєлмаса. Эртага кеч
бўлажак авлодларга анъана- икки маротаба ўтказилган, бєлади. Чунки...
вий инсоний қадриятларни ас- кутилаётган конституция-
раб-авайлаган ҳолда етказиш, вий ислоҳотларнинг турли Келгуси сонларда
мамлакатда миллатлараро то- жиҳатларига бағишланган
тувликни мустаҳкамлашнинг халқаро конференциялар-
конституциявий асосларини нинг ижобий тажрибасини
белгилаш; ҳисобга олган ҳолда, илмий
конституциявий форумларни
бешинчидан, Конституци- ташкиллаштириш давом эта-
яда давлат ёшлар сиёсатини, ди. Буларнинг барчаси Янги
Янги Ўзбекистон бунёдкорла- Ўзбекистоннинг ўз фуқаролари
ри – ёшларнинг, ҳар томонла- учун ҳам, халқаро ҳамжамият
ма қўллаб-қувватланишини, учун ҳам очиқлигидан далолат
уларнинг ҳуқуқи, манфаатла- беради;
ри ва мажбуриятларини акс
эттириш; иккинчидан, коллегиаллик.
Конституциявий комиссиянинг
олтинчидан, ҳозирги кунда барча аъзолари қарор қабул
Ўзбекистон ижтимоий давлат қилишда бир овозга ва тенг
ва одил фуқаролик жамиятини ҳуқуқларга эгалиги бунга ка-
қуриш сари илдам бораёт- фил бўлади;
ганини ҳисобга олган ҳолда,
«Янги Ўзбекистон – ижтимо- учинчидан, Президент-
ий давлат» тамойилини кон- нинг «Халқ – Қонун ижодко-
ституциявий норма сифатида ри» ғоясини амалга ошириш,
мустаҳкамлаш; Конституциявий комиссия
фаолиятида фуқаролик жами-
еттинчидан, инсон яти институтлари, академик,
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тадқиқот ва таҳлил марказ-
тизими самарадорлигини оши- ларининг кенг иштирокини
риш, болалар меҳнатига йўл таъминлаш.
қўймаслик, ногиронлиги бор
шахслар ва кекса авлод вакил- Хусусан, Ўзбекистон Ре-
лари ҳуқуқларининг ишончли спубликасининг Инсон
муҳофазасини таъминлаш; ҳуқуқлари бўйича миллий
маркази, «Барқарор ривож-
саккизинчидан, Кон- ланиш маркази» ННТ ва
ституцияга махсус эколо- Ўзбекистон Фанлар ака-
гик қоидалар, глобал иқлим демияси ҳузуридаги Дав-
ўзгаришларига тегишли лат ва ҳуқуқ институти
ҳуқуқий меъёрларни киритиш; томонидан «Конституция-
вий ислоҳотлар: дунё мам-
тўққизинчидан, бола- лакатларининг тажриба-
лар боғчалари, мактаблар, си» мавзусида илмий изла-
Учинчи Ренессанс асослари- нишлар олиб борилмоқда.
нинг ўзаро боғлиқ жиҳатлари Ушбу тадқиқотлар, хорижий
бўлган олий таълим ва фан ва халқаро конституциявий
соҳаларини ривожлантириш ривож ланишини эътибор-
масалаларини конституция- га олган ҳолда Ўзбекистон
вий даражада мустаҳкамлаш. Республикаси Президенти
Ш.М.Мирзиёев томонидан
Президентимиз «атоқли белгиланган вазифаларнинг
давлат ва сиёсат арбоби Уин- ижросини таъминлаш учун
стон Черчиллнинг «Яхши амалга оширилмоқда.
бўлиш учун – ўзгариш ке-
рак, яхшиларнинг яхши- Умуман олганда, конс­
си бўлиш учун эса янада титуциявий ислоҳотлар
кўпроқ ўзгариш керак», де- аҳоли фаровонлиги ва мам­
ган сўзларида, ўйлайманки, лакат равнақини янада юк-
теран ҳаётий маъно мужас- салтиришга, унинг иқти­
сам», – дея урғу бердилар. содий қудратини ва дунё­
даги рақобатбардошлигини
Дарҳақиқат, жадал ўзгариб мустаҳкамлашга қаратилган
бораётган замона, замонавий вазифаларни амалга ошириш-
талабларга жавоб берадиган га хизмат қилиши, шубҳасиз.
Конституцияга эга бўлиш учун

6 Milliy Бош Єомусимизнинг Чоршанба
tiklanish 61-моддасига мувофиє, диний 8 июнь, 2022 йил
ижтимоий-си±сий газетаси ташкилотлар ва бирлашмалар
давлатдан айро. Айнан бир №21 (1170)
с¢з диний šарашларда муайян
бир маънони англатса, МУНОСАБАТ
єонунларимизда айнан ¢ша с¢з
бошšа маъно касб этиши іам
мумкин.

К ФУЇАРО
ейинги СЄЗИНИ ЇЄЛЛАШ НОТЄЎРИМИ ЁКИ...
пайтларда
қонунчилигимизда Бу сўзнинг қонунчиликда ишлатилган. Яъни, у инсон, лардан бири; арабчада водий бизнинг онги- Шу сабабдан ушбу сўзни
кенг қўлланилишига қарши бўлаёт­ одам, киши, жисмоний шахс ва – маъруза – арабчадаги миздаги ҳолатнинг акс маъно- бошқа дин вакиллари бўлган
қўлланиладиган ганларнинг асосий важлари ҳоказо маъноларини беради. сида келади. Ўзбекистон фуқароларига
«фуқаро» сўзини қуйидагилардан иборат: Халқимиз ҳам ушбу сўзни ай- асл маъноси ёзма арз, ариза қўллаб бўлмайди, деган важлар
бошқа сўз билан нан маъноларда қабул қилади. сўзларига мос келади. Биз эса Шу ўринда миллий қонун­ ҳам асоссиздек.
алмаштириш – фуқаро сўзи арабча фақир Кўриниб турибдики, фуқаро маъруза деганда бирор мавзуда чилигимизда фуқаро сўзи бир-
юзасидан сўзининг кўплиги эканлиги; сўзи айни пайтда янги маъно кўпчилик олдидаги (сўзланган) ликда ишлатилганини кўрамиз, Эътибор қилинг, Қуръони ка-
мурожаатлар касб этган. нутқни тушунамиз. Жумладан, кўпликда эса фуқаролар сўзи римдан ўқиймиз: «... Агар (сиз-
келиб тушмоқда. – фақир – камбағал, қашшоқ, таълимда дарс ўтишнинг маъ- қўлланилган. Бу ҳам фуқаро лар) фақирликдан қўрқсангиз,
Шу муносабат ночор, бечораҳол, гадой, ти- Зеро, сўзлар ўзининг асл руза шакли мавжуд; сўзининг янги маънода қўл­ Аллоҳ хоҳласа, Ўз фазли билан
билан эса ланчи маъноларини бериши; маъносини ўзгартириб, кўчма ланилаётганлигининг дало- сизни бой этажак». «Эй, сизлар!
матбуотда турлича маъно касб этиши одатий ҳол. – машшоқ – арабчада ўқи­ латидир. Демоқчимизки, қабул Аллоҳ йўлида эҳсон қилиш учун
таклифлар ҳам – шу сабабдан Конституция­ Бу барча даврларда, яъни турли тувчи, устоз бўлса, бизга чол­ қилинган ҳар қандай сўз тарихий даъват қилинасизлар. Бас,
билдирилмоқда. миз ва қонунларда фуқаро миллат ва элатлар тилларида ғучи бўлиб ўзлашган. Шу билан тараққиёт жараёнида ўзгариб, (аниққи) сизларнинг орангизда
сўзидан воз кечиш, ўзбекис­ кузатилади. Мисол тариқасида бирга, ушбу сўзнинг тилимизда инсонлар онгида бошқача тасав- бахиллик қиладиган кимса-
тонликлар фақир, яъни фуқаро ўзимизда кенг қўлланилаётган секин унут бўлиб бораётганли- вур уйғота бошлайди. лар бордир. Ким бахиллик
эмаслиги, бу одамларнинг қуйидаги сўзларга эътибор гини ҳам айтиб ўтиш мумкин; қилса, бас, фақат ўз зарарига
ҳамиятига тегиши; қаратайлик: Энди қонунчилигимизга эъ- бахиллик қилур. Аллоҳ бой,
– маърака – арабчада жанг, тибор қаратсак. сизлар эса фақирдирсизлар.
– фуқаро сўзи Муборак – маъмурият – арабчадан уруш маъноларини беради. Агар, сизлар (Аллоҳга итоат
Қуръони каримдан олинган- олинган бўлиб, амал, мансаб, Бизда эса мотам маросимлари, Ўзбекистон Республикаси этишдан) бош тортсангизлар, У
лиги, Ўзбекистон фуқароси вазифа маъноларини билдира- бошқаларида тўй, томоша ва Конституциясининг 31-мод- (ўрнингизга) сизлардан бошқа
бўлган бошқа дин вакиллари ди. Биз эса маъмурият деганда, шу кабилар йиғиндиси тушу- дасида диний қарашларни қавмни алмаштириб қўюр,
учун қўлланиб бўлмаслиги ва биринчидан, бошқарув фаоли- нилади. Айтиш лозимки, бу сўз мажбуран сингдиришга йўл сўнгра, улар сизларга ўхшаган
ҳоказо. ятини амалга оширувчи давлат ҳам ўз бошидан ўзгаришлар қўйилмайди, деган норма бор. бўлмаслар, (балки Аллоҳга
органлари мажмуини, иккинчи- жараёнини кечирмоқда; Демак, Конституция ва қонун­ итоат қилурлар)».
Бош Єомусимизнинг 61-моддасига мувофиє, диний дан, муассаса, ташкилот, кор- ларимизда диний қарашл­ ар
ташкилотлар ва бирлашмалар давлатдан айро. Айнан бир хона кабилар бошқармасини – маҳлуқ – арабчада яратил- эътиборга олинмаган. Ушбу калимаи оятлар ин-
сўз диний єарашларда муайян бир маънони англатса, тушунамиз. Айтайлик, театр ган нарса маъносини беради. соннинг маънавий қашшоқлиги
єонунларимизда айнан ўша сўз бошєа маъно касб этиши маъмурияти. Бу сўз инсон ва бутун жонивор- Негаки, Бош Қомусимизнинг ҳақида бораётганлигига ҳеч
іам мумкин. Шу сабабдан ало³ида-алоіида бўлган ларнинг, тирик мавжудотнинг 61-моддасига мувофиқ, диний шубҳа йўқ.
єарашларни аралаштириб юбориш, давлат ва динни – маънавият – арабчада умумий номи. Ушбу сўз маъно- ташкилотлар ва бирлашма-
бир текисликда кўриш, бир нуєтаи назар билан єараш ахлоқий ҳолат, барча ахлоқий си эса бизда беўхшов, хунук, лар давлатдан айро. Айнан Маълумки, инсоният яратил-
тушунмовчиликларни келтириб чиєаради. нарсалар маъносини беради. жирканч жонивор маъносини бир сўз диний қарашларда ган кундан бери комилликка
Биз эса ҳозир маънавият деган- англатади; муайян бир маънони англатса, интилади. Инсоннинг билиш
Аввалбошдан таъкидлаш ло- да, инсониятнинг фалсафий, қонунларимизда айнан ўша сўз даражаси эса ҳеч қачон бой
зимки, Муборак Қуръони карим- ҳуқуқий, илмий, бадиий, диний – маймун – арабчадан айнан бошқа маъно касб этиши ҳам бўлмаган. Биз ҳали билишимиз
да «Аллоҳ – Роббимиз, инсон ва шу каби тасаввурлари ва ўгирилса, бахтли ёки омадли мумкин. Шу сабабдан алоҳида- ва ўрганишимиз зарур бўлган
– банда», дея эътироф этилган. тушунчалари мажмуини тушу- дегани экан. Биз маймунни алоҳида бўлган қарашларни нарсаларнинг бир чимдимини
Яъни, инсон Аллоҳнинг банда- намиз; бахтли, омадли демаймиз, бал- аралаштириб юбориш, дав- ҳам эгаллай олганимиз йўқ,
си, деган маънода қўлланилган. ки маймун деймиз ва бизнинг лат ва динни бир текисликда десам ҳурматли ўқувчи Сиз
Шу сабабдан халқ орасида – маърифат – арабчадан онгимизда бошқача таассурот кўриш, бир нуқтаи назар билан мени тўғри тушунасиз, деган
«бандаи мусулмон – мусул- олинган бўлиб, билим, фан, уйғотади; қараш тушунмовчиликларни умиддаман. Биз Яратганга тенг­
мон бандаси» тушунчаси кенг маълумот, танишиш маънола- келтириб чиқаради. лаша олмаймиз. Шунинг учун
тарқалган. Кўриниб турибдики, рига тўғри келади. Наздимизда – афанди – кимлардир жаноб доимо фақир, яъни маънавий
фуқаро сўзи ишлатилмаган. маърифат – таълим-тарбия, деб қабул қилади, кимлардир Яна бир муҳим жиҳатга эъ- камбағал, билимга муҳтож
иқтисодий, сиёсий, диний, фал- ҳурмат маъносида ишлата- тибор қаратсак: у ҳам бўлса, бўлиб қолаверамиз. Биз Ярат-
Иккинчидан, фуқаро сўзи сафий ғоялар асосида киши- ди, ўқитувчи, муаллимни ҳам на Конституцимизда, на бирон ганнинг қулимизми ёки Ярат-
юридик атама бўлиб, қонун­ ларнинг онг-билимини, мада- афанди деб атайдиганлар бор, қонунимизда фуқаро сўзининг ганнинг фарзанди (ўғли)мизми,
чилигимизда кўчма маънода ниятини оширишга қаратилган айримлар томонидан ишидан Қуръони каримдан олинга- фарқи йўқ, дунёни англашда
фаолият. Иккинчи бир маъноси янглишиб, кулгили ишлар қилиб нига изоҳ йўқлигидир. Худди, Аллоҳ олдида фақирмиз.
– тасаввуфда бир суфий руҳий юрадиган одамларга нисбатан шунингдек, уларга берилган
камолотга эришиш йўлида бо- ҳам қўлланилади; шарҳлар, олимлар ва мута- Урол ҲАИТОВ
сиб ўтадиган босқич (мақом) хассисларнинг мақолаларида
– водий деганда, онгимизда ҳам бунга изоҳ берилмаган.
гуллаб-яшнаган жой, ҳудуд кўз
олдимизга келади. Аслида,

Партия дастури амалда

СИЁСИЙ МАЙДОНДА
ЎРНИМИЗ ЄАНДАЙ?

Ўзбекистон Таъкидлаш лозим, партия сайланган депутатлар олишда амалий ёрдам
сиёсий майдонида ва депутатлар Сайловолди томонидан 872 та мактаб берилди. 618 нафар ёшнинг
партияларнинг дастурда белгиланган фаолияти таҳлил қилиниб, 437 эса уй-жой билан боғлиқ
роли ошиб вазифалар ижросини та мактабда тўғри овқатланиш муаммолари ҳал этилди.
боряпти. Албатта, таъминлаш орқали аҳоли ва тиббий маданиятга риоя Кейинги йилларда партиявий
бунда «Миллий фаровонлигини ошириш, қилинмаётгани аниқланди. лойиҳалар ижроси ҳам қатъий
тикланиш»нинг камбағалликни қисқартириш, Шундан кейин ушбу назорат қилиняпти. Жумладан,
ҳам ўз ўрни айниқса, таълим ва натижалар ҳукумат ва тегишли «Хизмат – беминнат» лойиҳаси
бор. 2019 йилги соғлиқни сақлаш тизимини вазирликларга тақдим этилди. доирасида 2000 га яқин ўқув
сайловларда ривожлантириш мақсадида Маълумки, ҳар қандай партия курслари ташкил этилиб, 3372
Олий Мажлис парламент ва жамоатчилик ўз депутатлари фаолиятини нафар хотин-қиз бепул касб-
Қонунчилик назоратини ўрнатиб, бу борада жонлантирмас экан, ҳеч қачон ҳунарга йўналтирилди, 5684
палатасида 36 фаоллик кўрсатмоқда. Буни ижобий натижага эриша нафар ёш эса ўқув курсларига
нафар ҳамда 2021 йилдагина партиянинг олмайди. Шунинг учун партия жалб этилди. «Уйма – уй»
маҳаллий 2020-2024 йилларга раҳбарияти кейинги йилларда лойиҳаси доирасида эса 31
кенгашларда мўлжалланган Сайловолди асосий эътиборни маҳаллий 040 та хонадонга ташриф
1100 дан ортиқ дастурининг 116 та банди кенгашлардаги депутатлар буюрилиб, 21 235 та муаммоли
депутатлик ижроси таъминланганида ҳам фаолиятини бугунги кун масалага ечим топилди.
ўрнига эга бўлган кўриш мумкин. Шунингдек, талаблари асосида олиб Хулоса сифатида шуни айтиш
партия бугун фракция аъзолари томонидан боришга ҳаракат қилмоқда. мумкинки, Янги Ўзбекистоннинг
мамлакатимиздаги қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи Шу кунгача натижада тараққиёт стратегиясини
етакчи кучлардан асосида 9 та қонун лойиҳаси маҳаллий кенгашлардаги амалга оширишда «Миллий
бирига айланди. ишлаб чиқилди, аҳоли билан депутатлик гуруҳлари тикланиш» демократик
Ҳамдам НИЁЗОВ, учрашувларда тушган 216 томонидан 3000 дан ортиқ партиясининг кўп минг сонли
партия Марказий кенгаши тадан ортиқ таклифнинг 24 таси маҳаллада 42 мингга яқин жамоаси, айниқса, депутатлари
бўлим бошлиғи қонунларда ўз аксини топди. хонадон «маҳаллабай» ушбу эзгу мақсадлар йўлида
Шу ўринда Олий Мажлис тарзида ўрганилиб, «Темир барча имкониятларни
Қонунчилик палатасида дафтар»га 3504 нафар, ишга солмоқда. Зеро,
фракция масъуллигида таълим «Аёллар дафтари»га 3913 юртдошларимизни ҳар бир
бўйича Парламент комиссияси нафар, «Ёшлар дафтари»га ўтаётган кунидан рози қилиш,
тузилганини, мазкур эса 4508 нафар фуқаро жонажон Ўзбекистонимизни
комиссия томонидан эса 14 киритилди. Қарийб 12 минг ривожланган давлатлар
та ҳудуд назорат тартибида нафар фуқарони иш билан қаторига қўшишдек улуғ
ўрганилганини айтиш жоиз. таъминлашда, 1911 нафар мақсад йўлида барчамизнинг
Шунингдек, партиядан ёшларга имтиёзли кредит иштирокимиз бўлиши лозим.

«Milliy tiklanish» www.mt.uz fb.com/milliytiklanish.gazetasi ДАМ ОЛИНГ! 7
ижтимоий-сиёсий газетаси milliytiklanish[email protected] t.me/milliy_tiklanish_gazetasi
www.mt.uz
№21 (1170) Ўзбегим
8 июнь 2022 йил, чоршанба

Тадєиєот

Антарктида музлари Тарихингдир минг асрлар Олтин суви билан ёзилгудек одоб!
остида тирик Ичра пинҳон, ўзбегим,
организмлар борми? Сенга тенгдош Помиру Бир йигит онасининг қўшнидан ришади. Мен ҳам уларни қийнаб
Оқсоч Тиёншон, ўзбегим. туз сўраётганини кўриб қолди. Йи- қўймайдиган нарсани улардан
Веллингтон, Окленд ҳамда Сўйласин Афросиёбу гит онасидан сўради: сўраб туришни истадим. Асли-
Отаго университетлари, шу- Сўйласин Ўрхун хати, да тузга менинг эҳтиёжим йўқ.
нингдек, Сув ва атмосфера Кўҳна тарих шодасида – Онажон! Нега қўшнидан туз Аммо мен уларга биз ҳам уларга
тадқиқотлари институти олим- Битта маржон, ўзбегим. сўрайсиз? Мен тузни халта-халта муҳтожлигимизни кўрсатишни
лари жамоаси Антарктиданинг Ал-Беруний, Ал-Хоразмий, келтириб қўйибман-ку ахир! хоҳладим. Ана шунда улар биз-
500 метр чуқурликдаги муз ости- Ал-Фороб авлодидан, дан истаган нарсаларини ҳижолат
да тирик экотизим борлигини Асли насли балки Ўзлуқ, Онаси деди: бўлмасдан сўрайверишади!
аниқлади. Бу ҳақда The Guardian Балки Тархон, ўзбегим. – Ўғлим! Улар фақир. Улар до-
кундалик газетаси хабар берди. Ўтдилар шўрлик бошингдан имо биздан у-бу нарса сўраб ту-
Ўйнатиб шамширларин
Тадқиқот ишлари доирасида Неча ҳоқон, неча султон, Дунёнинг энг машіур сайёіи
олимлар томонидан 500 метрлик Неча минг хон, ўзбегим.
муз қоплами бурғуланди. Маъ- Тоғларинг тегрангда гўё Буюк жаҳонгашта Ибн Жануби-шарқий Осиё, Жа- ни диққат билан ўрганган.
лум вақтдан сўнг, улар узунлиги Бўғма аждар бўлди-ю, Баттута дунёнинг катта нубий Осиё, Жанубий Евро- Унинг юришлари XIV аср
беш миллиметр бўлган унчалик Икки дарё – икки чашминг, қисмига ташриф буюришга па, Шарқий Европа, Россия ҳақида таассурот уйғота
катта бўлмаган бўғимоёқли Чашми гирён, ўзбегим. улгурган. XIV асрда яшаб ва Хитой каби жами 44 та олади. Тарихчилар унинг
жонзотлар тўдасига дуч келади. Қайсари Рум найзасидан саёҳатларга иштиёқи кучли давлатга саёҳат қилган. йўл кундалигидан Ислом
Янада чуқурроқ ўрганилганда, Бағрида доғ узра доғ, бўлган бу шахс ўз даврининг Шунингдек, у қуруқлик ва дини Африка ва Осиёда
улар кичик ҳайвонлар, яъни ам- Чингизу Боту тиғига энг машҳур кашшофлари- денгиз орқали 75 000 мил қандай ёйилганини аниқлаш
фиподалар эканлиги аниқланди. Кўкси қалқон, ўзбегим. дан (бирор жойни биринчи (120 минг км) масофани учун фойдаланишган. Китоб
Омарлар, денгиз қисқичбақаси Ёғди тўрт ёндин асрлар бўлиб кашф этган) бири босиб ўтган ва турли уруш- Европа ва Осиё мамлакат-
ва клешлар ҳам шулар жумла- Бошингга тийри камон, бўлган. Унинг қадами ўша лар, исён ҳамда босқинлар ларининг 80 дан ортиқ тил-
сидан. Умри қурбон, мулки торож, вақтларда дунёнинг довруғи гувоҳи бўлган. Унинг сайёҳ ларига таржима қилинган.
Юрти вайрон, ўзбегим. кетган деярли барча жой- сифатида босиб ўтган ма-
ЎзА Давр зулмига ва лекин ларига етган, ҳаттоки, за- софаси Марко Полонинг на- Интернет манбалари
Бир умр бош эгмадинг, монавий Сибиргача бориб, тижасини ортда қолдиради. асосида М.КтАаРйИёМрлОаВдиА.
Олимлар єўрєинчли Сен – Муқанна, сарбадор – сен, қор кечган. Ибн Баттута Ғарб саёҳатидан Марокашга
воєеаларнинг Эрксевар қон, ўзбегим. 130 4 йилда Тан жердаги қайтган Ибн Баттута отаси
хотирага таъсирини Сен на зардушт, сен на буддий, (Марокаш) қози оиласида 15 йил аввал, онаси бир
ўрганмоєда Сенга на оташ, на санам, туғилган. Унинг энг кат- неча ой илгари оламдан
Одамийлик дини бирла та орзуси — дунё бўйлаб ўтганидан хабар топади.
Тулейн университетининг Тоза имон, ўзбегим. саёҳат қилиш бўлгани учун Саёҳатчи уларни сўнгги
Фан ва муҳандислик мактаби Маърифатнинг шуъласига ота уйини 21 ёшида Ҳаж марта 21 ёшида, илк сафа-
ҳамда Тафтс университети- Талпиниб зулмат аро, карвонига қўшилиб тарк ри олдидан кўрган бўлган.
нинг Тиббиёт мактаби нейро- Кўзларингдан оқди тунлар этади. Орадан 24 йил ўтиб Ибн Баттута зиёлилар ои-
биологлари жамоаси миянинг Кавкабистон, ўзбегим. ватанига қайтади. Барча ласида туғилган ва ўзи
ҳис-туйғуларга жавоб бера- Тузди-ю Мирзо Улуғбек даврларнинг энг таниқли ҳам олим бўлган. Унинг
диган бодомсимон соҳасида Кўрагоний жадвалин, саёҳатчиси бўлган Ибн Бат- саёҳатлар ҳақида ёзилган
қўрқинчли воқеаларнинг узоқ Сирли осмон тоқига илк – тута 30 йиллик сафари да- китоби Ҳиндистон, Покистон
вақт хотирада шаклланиш ме- Қўйди нарвон ўзбегим. вомида Ислом оламининг ва бошқа мамлакатларда
ханизмини тушунтириб берди. Мир Алишер наърасига катта қисмига – дастлаб тарихий манба сифатида
Тадқиқот натижалари Nature Акс-садо берди жаҳон, Миср, Шом (Сурия), Ливан, кенг қўлланилади.
Communications журналида чоп Шеърият мулкида бўлди Фаластин, Месопотамия,
этилди. Шоҳу султон ўзбегим. шунингдек, Марказий Осиё, У йўлида учраган ҳар бир
Илму шеърда шоҳу султон, маданият ва цивилизация-
Тадқиқот жараёнида мута- Лек тақдирига қул,
хассислар қаттиқ ҳаяжон пай- Ўз элида чекди ғурбат, Изо³ сиздан
тида ишлаб чиқариладиган Зору нолон ўзбегим.
нейромедиатор норадреналин Мирза Бобур – сен, фиғонинг СУДОКУ
мияда қўрқинчли хотираларнинг Солди олам узра ўт,
тўпланишини осонлаштира- Шоҳ Машраб қони сенда
ди. Бу бодомсимон танадаги Урди туғён, ўзбегим.
нейронларни бўғувчи муайян Шеъриятнинг гулшанида
гуруҳни қўзғатиш натижасида Сўлди маҳзун Нодира,
рўй беради. Сийм танни ювди кўз ёш,
Кўмди армон, ўзбегим.
Роман БОНДАРЧУК Йиғлади фурқатда Фурқат
Мушоіада Ҳам муқимликда Муқийм,
Нолишингдан Ҳинду Афғон
Эмишки, бир ўрмонда болта Қилди афғон, ўзбегим.
пайдо бўлиб, дарахтларга қирғин Тарихинг битмакка, халқим,
келтирибди. Мингта Фирдавсий керак,
Чунки бир бор чеккан оҳинг
Дарахтлар унга қарши чора то- Мингта достон, ўзбегим.
полмай, қари Эмандан маслаҳат Ортда колди кўҳна тарих,
сўрашибди... Ортда қолди дард, ситам,
Кетди ваҳминг, битди заҳминг,
«Болта деганларинг нима Топди дармон, ўзбегим.
ўзи? У нимадан ишланган?» деб Бўлди осмонинг чароғон
сўрабди Эман. Толе хуршиди билан,
Бўлди асрий тийра шоминг
«Болта – темирдан ясалган Шуълаафшон, ўзбегим.
бир матоҳдир», деб жавоб бе- Мен Ватанни боғ деб айтсам,
рибдилар. «Ўзи-ку, темир экан, Сенсан унда битта гул.
дастасичи? Дастаси ҳам темир- Мен Ватанни кўз деб айтсам,
данми?» деб сўрабди Эман. «Йўқ, Битта мужгон ўзбегим.
– дебдилар, – дастаси ёғочдан, Фахр этарман, она халқим,
ўзимиздан». Кўкрагимни тоғ қилиб,
Кўкрагида тоғ кўтарган
«Дастаси ўзимиздан бўлса, Танти деҳқон ўзбегим.
унга чора йўқ», деган экан Эман. Ўзбегим деб кенг жаҳонга
Не учун мадҳ этмайин!
Тоҳир МАЛИК, Ўзлигим билмоққа даврим
«Мурдалар гапирмайдилар» Берди имкон, ўзбегим.
Мен буюк юрт ўғлидурман,
асаридан Мен башар фарзандиман,
Лекин аввал сенга бўлсам
Содиқ ўғлон, ўзбегим.
Менга Пушкин бир жаҳону
Менга Байрон бир жаҳон,
Лек Навоийдек бобом бор,
Кўксим осмон, ўзбегим.
Қайга бормай, бошда дўппим,
Ғоз юрарман гердайиб,
Олам узра номи кетган
Ўзбекистон, ўзбегим.
Бу қасидам сенга, халқим,
Оқ суту туз ҳурмати,
Эркин ўғлингман, қабул эт,
Ўзбегим, жон ўзбегим!

«МИЛЛИЙ ЖАМОАТЧИЛИК КЕНГАШИ: ТАҲРИРИЯТ Таҳририятга келган хатлар доимий Газета «SHARQ» нашриёти-матбаа акциядорлик компаниясида
ТИКЛАНИШ» Алишер ҚОДИРОВ – кенгаш раиси, МАНЗИЛИ: эътиборимизда бўлиб, улар чоп этилди.
ДЕМОКРАТИК Тошкент шаҳри, муаллифларига қайтарилмайди. Корхона манзили: «Буюк Турон» кўчаси, 41-уй
ПАРТИЯСИНИНГ Акмал САИДОВ, Абдулазиз АККУЛОВ, Аброр ПЎЛАТОВ, Учтепа тумани,
ИЖТИМОИЙ- Амриддин БЕРДИМУРОДОВ, Акмал ЖУМАБОЕВ, Баҳодир Мақсуд Шайхзода Навбатчи муҳаррирлар: 2008 йил 29 октябрда Ўзбекистон Матбуот ва ахборот
СИЁСИЙ МАМАТХОНОВ, Бахтиёр САЙФУЛЛАЕВ, Илҳом АБДУЛЛАЕВ, кўчаси, 1 А-уй. Дониёр ТОШБОЕВ, агентлиги томонидан № 0223 рақами билан рўйхатдан ўтган.
ГАЗЕТАСИ Иброҳим ҒОФУРОВ, Ирода ДАДАЖОНОВА, Минҳожиддин МИРЗО, Газета таҳририят Равшан МАҲМУДОВ Газета ҳафтанинг чоршанба куни чиқади.
Олим ЎСАРОВ, Нодир МУХТОРОВ, Одилжон ТОЖИЕВ, Отабек компьютер Нашр учун масъул:
ЖИЯНБОЕВ, Озодбек НАЗАРБЕКОВ, Ортиқали ҚОЗОҚОВ, Феруза марказида терилди Маъмуржон ЮЛДОШЕВ Адади – 10 057.
МУҲАММАДЖАНОВА, Хуршид ДЎСТМУҲАММАД, Шерзодхон ва саҳифаланди. Навбатчи:
ҚУДРАТХЎЖА, Шавкат ШАРИПОВ, Шухратжон АХУНДЖАНОВ. Вилоятхон ШОДИЕВА Газетанинг баҳоси келишилган нархда.
Муаллифлар фикри Дизайн гуруҳи: Қоғоз бичими: 350x587. Ҳажми: 4 босма табоқ
Бош муҳаррир: таҳририят нуқтаи Асилбек ҚУДРАТОВ, Буюртма – 616
Миродил АБДУРАҲМОНОВ назаридан фарқ Лазиз МЕЙЛИКОВ, Босишга топшириш вақти 21.00.
қилиши мумкин. Фирдавс ҲАМИДУЛЛАЕВ Топширилди 04:00

Электрон почта: ТЕЛЕФОНЛАР: ISSN 2010-7714
[email protected] / [email protected]
Қабулхона (факс): (71) 232-12-03, +99897 755-10-11 123456

ИБРОІИМ ЎОФУРОВ «MILLIY АЛИШЕР ЇОДИРОВ
ХУРШИД ДЄСТМУІАММАД TIKLANISH»
АЗИЗ ЇАЮМОВ
DEMOKRATIK PARTIYASI

2YOSHDA АХТАМТУРСУНОВ
САРВАР ОТАМУРОДОВ

ЗАРИНА АБДУЛЛАЕВА ТОШПЄЛАТ ДИЛМУРОД САРДОР ЇОРИЕВ
ОРТИЇАЛИ ЇОЗОЇОВ МАТКАРИМОВ ¯ИРЎИЗБОЕВ ШЕРЗОД РА²ИМОВ

БАХТИЁР ЄТКИР ІОШИМОВ ШУІРАТИЛЛА РИЗАЕВ
ХАСАНОВ

ЭЛДОР ТУЛЯКОВ

ШУІРАТ ДЕІЇОНОВ БЕКЗОД ЗЕБИНИСО ШОДИЕВА ШАІНОЗА НУРИЙМАН БЕКМИРЗА
ШОНАЗАРОВ МАМАТАЛИЕВА АБУЛІАСАН ЭШМУРЗАЕВ

ИСФАНДИЁР ЛАТИПОВ МАНСУРЖОН
БОБОХОНОВ
ШАІОДАТ
АХУНОВА

НОДИРА УМАРОВА FАЙРАТ САФАРОВ ГУЛЛОЛА МИРЗАЕВА АБДУРАШИД ТЄХТАБОЕВ ¯УНДУЗХОН МУХЛИСА
ИСЧАНОВА ЭРГАШЕВА

ЗУЛАЙІО ЄЎИЛОЙ БОТИРЖОН ЗУЛАЙХО САЙЁРА АТАЕВА
АТАХАНОВА БОЛТАБОЕВА ЇУРБОНОВ КАМАЛХОДЖАЕВА

ДМИТРИЙ АН ВЕНЕРА ШОХРУХ АЛИБЕКОВ САИДАНВАР АЛИШЕР КАСИМОВ ШАІНОЗА
КАЛЕНОВА АГЗАМХОДЖАЕВ СУЛТОНОВА

САНЖАРАЛИ ЗАЙНОБИДИН ФАТХУЛЛА НАРГИЗА
ИМАМОВ СОТВОЛДИЕВ АІМЕДОВ ХАМИДОВА

МИЙРИГУЛ САЛИМАХОН АДИНАХОН ШАРОФИДДИН ФОЗИЛЖОН БЄРИЕВ
БАЙДУЛЛАЕВА ЭШОНОВА НУРИДДИН ДАВЛЕТОВ

АБДУХАЛИКОВА МАМАСОБИРОВ САМАНДАР
ИСМОИЛОВ

ЁРЇИН МАЛИКОВ

БАХТИЁР КАМОЛОВ

РУСТАМ ГУЛСАРА МУ²АРРАМ РАІМОНОВА
ЇОДИРОВ КУРБАНБАЕВА ДИЛБАР НОРМУРОДОВА МА²АМАТЖОН
РАЗИЇОВ
АЛИШЕР МАЇСУДОВ АКБАР КАРИМОВ ²ОСИЛ КАРИМОВ

САНЖАР ЇОРИЕВ

МАВЛУДА КАРОМАТ
МАМАДАЛИЕВА МАМАНОВА

АІМАД НУРМУІАМЕДОВ

ШУІРАТ УЛУЎБЕК МУРОДБЕК ЄТАГУЛ РАЪНО САЛОМОВА
ІАЙДАРОВ НОРМАТОВ РА²МОНБЕРДИЕВ ХАЙРУЛЛО МУІИДДИНОВ БАЙЖАНОВА

БАХТИЁР ОЛЛАМОВ РАСУЛЖОН
ДИЛБАР ОРЗИЕВА КАРИМОВ

ДИЛОВАР ТЕМИРОВА БАХТИЁР ОТЕЛЬБАЕВ ДИЛФУЗА АБРОР ІУСАИНОВ
ФЕРУЗА КАРИМОВА РАВШАНОВА

АНДЖЕЛА ОМИРОВА

ЎОФУРЖОН ЮСУПОВ РАІИМЖОН АБДИКАРИМ
ТУРЎУНОВ САКСАНОВ
АНВАР ХЄЖАЇУЛОВ
ЖАННАТХОН АЙСУЛУВ
ИСМОНОВА ЄЛЖАЕВА

УЛУЎБЕК ЛОЛА АБДУРАІМОН
ЭРГАШЕВ ЭРГАШЕВА ЭМИНОВ СУННАТ ЯГМУРОВ
ТªЙМУРАТ МУНИСХОН
ЯКИБОВ ЭРГАШЕВА


Click to View FlipBook Version