The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

PA1 2565

PA1/ส

แบบข$อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข$าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตำแหนBง ครู (ยังไมBมวี ทิ ยฐานะ)

โรงเรยี นบา$ นเขาคBาย สำนกั งานพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาชุมพรเขต 2
ประจำปงS บประมาณ พ.ศ. 2565

ระหวาB งวันท่ี 1 เดอื น ตุลาคม พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ผู$จัดทำข$อตกลง

ช่ือ นางสาวป,ทมาภรณ2 สขุ เกษม ตำแหน<งครู (ยังไมม< วี ทิ ยฐานะ)

สถานศึกษา โรงเรียนบาM นเขาคา< ย สังกดั สำนักงานพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2
รบั เงนิ เดือนในอันดบั คศ. 1 อตั ราเงนิ เดอื น 18,000 บาท

ประเภทห$องเรียนที่จัดการเรียนร$ู (สามารถระบุไดMมากกว<า 1 ประเภทหMองเรียน ตามสภาพการจัดการ
เรียนรMูจรงิ )
¨ หMองเรยี นวิชาสามญั หรอื วชิ าพน้ื ฐาน
¨ หอM งเรยี นปฐมวยั
¨ หอM งเรยี นการศึกษาพเิ ศษ
¨ หMองเรียนสายวชิ าชีพ
¨ หอM งเรยี นการศึกษานอกระบบ / ตามอธั ยาศัย

ขMาพเจMาขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำขMอตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน<งครู (ยังไม<มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป_น
ตำแหน<งท่ีดำรงอยู<ในปจ, จบุ ันกับผอMู ำนวยการสถานศกึ ษา ไวMดงั ตอ< ไปน้ี

สBวนท่ี 1 ขอ$ ตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตำแหนงB

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป_นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ภาคเรียนที่ 2 ปกS ารศึกษา 2564
1.1 ชว่ั โมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 25 ช่ัวโมง/สปั ดาหด2 งั น้ี
รายวชิ าวทิ ยาศาสตร2 จำนวน 20 ชวั่ โมง/สัปดาห2

รายวิชาการปbองกนั การทจุ รติ จำนวน 2 ชั่วโมง/สปั ดาห2
กจิ กรรมพฒั นาผMเู รยี น จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห2
ภาคเรียนท่ี 1 ปกS ารศกึ ษา 2565

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 25 ช่ัวโมง/สัปดาห2ดังน้ี
รายวชิ าวิทยาศาสตร2 จำนวน 20 ชั่วโมง/สปั ดาห2
รายวิชาการปอb งกันการทุจริต จำนวน 2 ชว่ั โมง/สปั ดาห2

กิจกรรมพฒั นาผMเู รียน จำนวน 3 ชว่ั โมง/สัปดาห2

1.2 งานสง< เสรมิ และสนับสนุนการจดั การเรียนรูM จำนวน 8 ชั่วโมง/สัปดาห2

การจดั ทำแผนการเรยี นรMู จำนวน 1 ชัว่ โมง/สปั ดาห2
การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรูM จำนวน 1 ช่ัวโมง/สปั ดาห2
การสราM งและพัฒนาสือ่ การเรยี นรูM จำนวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห2

การมีส<วนร<วมในชุมชนการเรยี นรวูM ชิ าชีพ PLC
จำนวน 1 ชว่ั โมง/สปั ดาห2
การจดั ทำวจิ ัยเพื่อพัฒนาผเูM รียน จำนวน 1 ชว่ั โมง/สัปดาห2

งานทปี่ รึกษา งานดูแลนักเรยี น งานโฮมรมู จำนวน 3 ช่วั โมง/สัปดาห2
1.3 งานพฒั นาคุณภาพการจัดการศกึ ษาของสถานศกึ ษา จำนวน 4 ช่วั โมง/สัปดาห2
ปฏบิ ัตหิ นาM ทีด่ ูแลระบบการศกึ ษาแบบเรียนรวม จำนวน 1 ชว่ั โมง/สัปดาห2

ปฏิบัติหนาM ทเี่ ป_นเจMาหนาM ท่หี อM งสมุด จำนวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห2
ปฏบิ ตั ิหนMาที่เปน_ เจาM หนาM ทก่ี ารเงนิ จำนวน 2 ชว่ั โมง/สปั ดาห2
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนMน จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห2

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน<งครู(ใหMระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต<ละดMาน
ว<าจะดำเนนิ การอย<างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชMในการดำเนินการดMวยก็ได)M

ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลพั ธd (Outcomes) ตัวช้ีวัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหน<ง ท่จี ะดำเนนิ การพฒั นาตามขอM ตกลง ของงานตามขMอตกลง ท่จี ะเกิดขนึ้ กบั ผเูM รยี น
ที่คาดหวังใหเM กดิ ข้ึน ทแี่ สดงใหเM ห็นถึงการ
ใน 1 รอบการประเมนิ เปลย่ี นแปลงไปในทาง
กบั ผเMู รยี น ทด่ี ขี น้ึ หรือมกี ารพัฒนา
1. ดาM นการจดั การ การพฒั นาทกั ษะทางการเรียนรูM รายวชิ า มากขน้ึ หรอื ผลสัมฤทธิ์
เรยี นรMู วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี หนว< ยการเรียนรูM นกั เรียนไดMเรยี นรูMเนอ้ื หา
ลักษณะงานทเ่ี สนอใหM หน<วยของสง่ิ มชี ีวิต โดยการใชกM ระบวนการ สาระการเรียนรูM รายวิชา สูงขึน้
วิทยาศาสตร2ที่สอดคลMอง
ครอบคลมุ ถงึ การสรMาง ทดลอง สำหรับนกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาปnท่ี 1 มาตราฐานการเรียนรMู นกั เรียนรอM ยละ 90 ไดM
และหรือพัฒนา ภาคเรยี นท่ี 2 ปnการศกึ ษา 2565 มี ตวั ชีว้ ดั ตามหลกั สูตรและ เรยี นรเูM นือ้ หา สาระการ
หลักสตู ร การ กระบวนการในการดำเนนิ การดงั น้ี บริบทของสถานศกึ ษา เรยี นรรMู ายวชิ า
วิทยาศาสตรท2 ส่ี อดคลอM ง
ออกแบบการจดั การ 1.1 การสรMางและพฒั นาหลกั สตู ร -นักเรียนมีความรูM ทักษะ กับมาตรฐานการเรยี นรูM
เรยี นรูM การจัดกิจกรรม -วเิ คราะหห2 ลักสตู รสถานศึกษากลมุ< สาระการ ตามวัตถุประสงค2ของ ตัวชี้วัดตามหลักสตู รและ
การเรยี นรMู การสราM ง เรยี นรMูวทิ ยาศาสตร2 จัดทำโครงสราM งรายวชิ า รายวิชา บริบทของสถานศกึ ษา

และหรอื พฒั นาสอื่ หน<วยการเรยี นรูM ใหสM อดคลอM งกับมาตราฐาน -นกั เรียนรMอยละ 70
นวัตกรรม เทคโนโลยี การเรียนรูM ตัวชวี้ ดั หลกั สูตร และบริบท ผา< นเกณฑป2 ระเมนิ
และแหล<งเรียนรูM การ สถานศึกษา โดยจดั ทำเอกสารดงั น้ี จดุ ประสงค2การเรียนรMู
รายวิชาวิทยาศาสตร2
วัดและประเมนิ ผลการ 1.หลกั สูตรกลม<ุ สาระการเรียนรวMู ิทยาศาสตร2
จดั การเรยี นรMู 2.โครงสราM งรายวชิ าวิทยาศาสตร2ระดับชนั้
การศึกษา วเิ คราะห2 มัธยมศึกษาปทn ่ี 1

สงั เคราะห2 เพอ่ื 3.หน<วยการเรยี นรูรM ายวชิ าวิทยาศาสตร2
แกMป,ญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรMู การ 1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรMู

จัดบรรยากาศที่ -ออกแบบการจัดการเรียนรMทู ี่เนMนผMูเรียนเปน_
ส<งเสริมและพฒั นา สำคญั ใหผM ูMเรียนมคี วามรูM ทกั ษะ ตรงตาม
ผMเู รียน และการอบรม วัตถปุ ระสงคร2 ายวิชา มคี ุณลกั ษณะอนั พึง

และพัฒนาคณุ ลักษณะ ประสงค2และสมรรถนะทีส่ ำคญั ตามหลกั สตู ร
ท่ีดขี องผเMู รยี น

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธd (Outcomes) ตวั ชวี้ ัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง< ทจี่ ะดำเนินการพฒั นาตามขMอตกลง ของงานตามขอM ตกลง ท่จี ะเกดิ ขึน้ กบั ผูเM รียน
ทีค่ าดหวังใหเM กดิ ขนึ้ ทีแ่ สดงใหเM หน็ ถงึ การ
ใน 1 รอบการประเมิน เปลย่ี นแปลงไปในทาง
กับผูเM รียน ทด่ี ีขึน้ หรือมกี ารพัฒนา
โดยจัดทำเอกสารคือ แผนการจดั การเรยี นรMู มากขึ้นหรอื ผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชาวทิ ยาศาสตร2 -นกั เรยี นมีคณุ ลกั ษณะ
อนั พึงประสงคต2 าม สงู ข้ึน
หลักสูตร
-นักเรยี นรMอยละ 70
ผา< นเกณฑก2 ารประเมนิ
คุณลกั ษณะอันพงึ
ประสงค2ตามหลกั สูตร

-นักเรยี นมสี มรรถนะท่ี -นกั เรยี นรอM ยละ 70
สำคัญตามหลักสตู ร ผา< นเกณฑป2 ระเมนิ
นกั เรียนไดรM ับการพัฒนา สมรรถนะที่สำคัญ

1.3 การจดั กิจกรรมการเรียนรMู -นักเรียนมีความพงึ พอใจ -นกั เรยี นรMอยละ 70 มี
-จัดกิจกรรมการเรยี นรรูM ายวชิ าวทิ ยาศาสตร2 ต<อการจดั กิจกรรมการ ความพงึ พอใจในการจดั
หนว< ยการเรียนรูM หนว< ยของสิ่งมีชีวติ โดยการ เรยี นรูรM ายวชิ า กิจกรรมการเรยี นรูM
ใชกM ระบวนการทดลอง ตามแผนการจดั การ
เรยี นรูMท่เี นนM ผูMเรียนเปน_ สำคญั เพื่อใหMนักเรยี น วิทยาศาสตร2
เรียนรแMู ละทำงานร<วมกันตามความแตกต<าง
ของนักเรยี นรายบุคคล -นักเรียนไดMทำงาน -นกั เรยี นรMอยละ 90 ไดM
รว< มกัน เรียนรMกู ารทำงานร<วมกนั

1.4 สราM งและ หรอื พัฒนาสือ่ นวัตกรรม -นักเรยี นสามารถใชMสือ่ -นกั เรียนรMอยละ 70
สามารถเรียนรจูM ากแหล<ง
เทคโนโลยี และแหล<งเรยี นรูM และแหล<งการเรียนรใMู หM การเรยี นรใMู หสM อดคลอM ง
- สรMางส่อื การเรียนรMู แหล<งการเรียนรMู โดยเนMน สอดคลMองกับกจิ กรรม กับกิจกรรมการเรยี นรMู
ใหนM ักเรียนไดMปฏบิ ัตเิ พอ่ื แกMปญ, หาใหMนักเรียน การเรียนรูM

1.5 วดั และประเมินผลการเรียนรMู -นกั เรยี นมคี วามสนใจที่ -นกั เรียนรอM ยละ 90 ไดM
-สรMางรูปแบบการวัดและประเมินผลการ จะพัฒนาตนเองอยา< ง ทำแบบทดสอบก<อน
เรียนรดูM วM ยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสม และ
ตอ< เนื่อง เรบี นและหลงั เรียน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธd (Outcomes) ตัวชี้วัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง< ทจ่ี ะดำเนนิ การพัฒนาตามขMอตกลง ของงานตามขอM ตกลง ทจ่ี ะเกิดข้นึ กับผูMเรียน
ทีค่ าดหวงั ใหเM กิดขึน้ ทีแ่ สดงใหเM ห็นถงึ การ
ใน 1 รอบการประเมนิ เปลี่ยนแปลงไปในทาง
กับผMูเรยี น ทดี่ ขี น้ึ หรอื มกี ารพฒั นา
มากข้นึ หรือผลสัมฤทธ์ิ

สูงข้ึน

สอดคลMองกบั มาตรฐานการเรยี นรMูใหMนักเรียน
พัฒนาตนเองอยา< งตอ< เนือ่ ง โดยจัดทำเอกสาร
ดงั นี้คอื
1.แบบทดสอบก<อนเรียนและหลังเรียน
2.แบบบันทึกผลการทดลอง
3.ใบงาน

1.6 ศกึ ษาคMนควาM วิเคราะห2 สงั เคราะห2เพ่อื -ไดแM กปM ,ญหานักเรียนที่ -นกั เรียนรMอยละ 70 ไดM
แกปM ญ, หาหรือพฒั นาการเรยี นรูM ตรงตามสภาพจรงิ แกMปญ, หาตามสภาพจริง

-ศึกษา วเิ คราะห2 สังเคราะห2 ปญ, หาทเี่ กิดจาก
การจัดการเรียนการสอน หรือการเรยี นรMขู อง
ผเูM รียน โดยใชMระบบวธิ ีการวิจยั เพอื่ แกปM ญ, หา

หรือพฒั นาการเรียนรขMู องผMเู รียน เพ่อื แกไM ข
ป,ญหาหรอื พัฒนาการเรียนรูทM ่สี <งผลต<อ
คณุ ภาพผเMู รียน และนำผลการศกึ ษา วเิ คราะห2

และสงั เคราะห2มาใชMแกMป,ญหาหรอื พฒั นาการ
จัดการเรียนรMู

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส<งเสรมิ และพัฒนา -นกั เรยี นมีสงิ่ แวดลอM มท่ี -หMองเรียนมสี ื่อการ
ผูMเรียน เหมาะสมต<อการสง< เสริม เรียนรMู ส<งเสริม
จดั บรรยากาศในช้นั เรียน ส<งเสรมิ กระบวนการคิด ทกั ษะ กระบวนการคิด ทกั ษะ
กระบวนการเรียนรูM ดงั น้ี ชวี ิต ทกั ษะการทำงาน ชวี ิต ทกั ษะการทำงาน
1.จัดหMองเรียนใหMมมี ุมสง< เสรมิ กระบวนการคดิ ครบถวM น
2.จดั หอM งเรียนใหMมีมุมทกั ษะชีวิต ทกั ษะการ
ทำงาน

ลักษณะงานทปี่ ฏบิ ัติ งาน (Tasks) ผลลัพธd (Outcomes) ตัวชว้ี ดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหน<ง ทจ่ี ะดำเนินการพฒั นาตามขMอตกลง ของงานตามขMอตกลง ทจ่ี ะเกดิ ขน้ึ กับผเูM รียน
ทค่ี าดหวงั ใหเM กดิ ขน้ึ ท่แี สดงใหเM หน็ ถงึ การ
ใน 1 รอบการประเมนิ เปลี่ยนแปลงไปในทาง
กับผเMู รยี น ท่ีดขี ้นึ หรือมีการพฒั นา
มากขึน้ หรอื ผลสมั ฤทธ์ิ

สูงขึ้น

3.จัดหอM งเรยี นใหMมีมุมสง< เสริมการเรียนรMู
สารสนเทศ ส่อื และเทคโนโลยี

1.8 อบรมและพัฒนาคณุ ลักษณะทีด่ ีของ -นักเรียนมคี ุณธรรม - นกั เรยี นรอM ยละ 80
ผูเM รียน จริยธรรม คุณลักษณะ ผ<านเกณฑก2 ารประเมนิ
- สง< เสริมคณุ ลักษณะท่ดี ีของผูเM รียน คอื ความ อนั พึงประสงค2และ คะแนนคุณลกั ษณะอัน

รบั ผิดชอบในการสง< ภาระงาน ใฝuเรยี นรMู และมี ค<านิยมความเปน_ ไทยท่ดี ี พึงประสงค2
ความซื่อสตั ย2ตอ< ตนเอง ในการทำงานใน งาม
รายวิชาวิทยาศาสตร2 โดยระบุการวัดและ

ประเมินผลลงในแผนการจัดการเรยี นรูM เพ่อื
แกปM ญ, หาของนกั เรียนท่ไี ม<ผ<านเกณฑ2ทก่ี ำหนด
ตอ< ไป

2. ดาM นการส<งเสรมิ 2.1 การจดั ทำขMอมลู สารสนเทศของนกั เรียน -นักเรียนไดรM ับการ -นักเรยี นรอM ยละ 85
และสนับสนุน และรายวชิ า เสริมสรMางและสนบั สนนุ ไดรM ับการเสริมสรMางและ

การจัดการเรียนรูM - จดั ทำขอM มูลสารสนเทศเพือ่ ใหMไดMขMอมลู ทีเ่ ป_น สนับสนนุ
ลกั ษณะงานท่ีเสนอใหM ปจ, จบุ ัน เพ่อื ใชMในการส<งเสริม สนับสนนุ การ
ครอบคลมุ ถงึ การ เรียนรูM แกไM ขปญ, หาและพฒั นาคุณภาพของ

จัดทำขMอมูล นักเรยี น
สารสนเทศของผเูM รยี น
และรายวิชาการ 2.2 ดำเนนิ การตามระบบชว< ยเหลอื นกั เรียน -นักเรียนไดMรบั การดูแล -นักเรียนรMอยละ100

ดำเนินการตามระบบ - ใชขM Mอมูลสาระสนเทศเก่ยี วกบั นกั เรียน ช<วยเหลือและแกปM ,ญหา ไดMรบั การวิเคราะห2
ดแู ลช<วยเหลอื ผเูM รยี น รายบคุ คล เพื่อแกMป,ญหานักเรยี น โดยจดั ทำ อยา< งเปน_ ระบบ ผูเM รียนเป_นรายบุคคล
การปฏบิ ัติงานวชิ าการ เอกสารดงั นี้คอื SDQ

และงานอ่นื ๆ ของ 1.แบบประเมนิ วเิ คราะห2ผMูเรียนเป_นรายบคุ คล -นกั เรยี นรMอยละ 75
สถานศกึ ษา และการx ประกอบดMวย SDQ ไดMรับการเยยี่ มบMาน

ลักษณะงานทปี่ ฏบิ ตั ิ งาน (Tasks) ผลลพั ธd (Outcomes) ตวั ชีว้ ดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหน<ง ทีจ่ ะดำเนนิ การพฒั นาตามขอM ตกลง ของงานตามขMอตกลง ที่จะเกดิ ขึ้นกบั ผูMเรยี น
ท่คี าดหวังใหเM กิดขน้ึ ท่ีแสดงใหMเห็นถึงการ
ใน 1 รอบการประเมิน เปลี่ยนแปลงไปในทาง
กับผMเู รยี น ท่ดี ขี น้ึ หรอื มกี ารพฒั นา
ประสานความร<วมมือ 2.แบบคดั กรองนักเรยี นและแนวทางการ มากขน้ึ หรือผลสมั ฤทธ์ิ
กบั ผูปM กครองภาคี ชว< ยเหลือ -นักเรียนไดMเรียนรแูM ละ
เครอื ขา< ย และหรอื 3.เอกสารการเยยี่ มบาM นนักเรยี น พฒั นาตนเองทั้งดMาน สงู ขน้ึ
สถานประกอบการ วิชาการ กิจกรรมท่ี
2.3 การปฏบิ ัติงานวิชาการ และงานอน่ื ๆ สง< เสรมิ ทักษะ -นักเรียนรอM ยละ 100
ของสถานศกึ ษา กระบวนการที่จำเป_นตอ< ไดMรบั การศึกษาครบถMวน
รว< มปฏิบตั งิ านวิชาการ และงานอนื่ ๆของ การอยรู< ว< มกันในสังคม ตามหลกั สูตร
สถานศกึ ษาเพือ่ ยกระดบั คุณภาพการจัด สถานศึกษา
การศึกษา ดงั นี้ -นกั เรียนรMอยละ 100 ไดM
1.ปฏบิ ตั ิหนMาทีเ่ ป_นครูประจำชน้ั มัธยมศึกษาปn รว< มกจิ กรรมทีส่ ง< เสรมิ
ที่ 3/2 ทกั ษะกระบวนการท่ี
2.ปฏิบตั หิ นาM ท่ีดูแลระบบการศึกษาแบบเรยี น จำเป_นต<อการอยร<ู ว< มกนั
รวม ในสงั คม เชน< กิจกรรม
3.ปฏิบัติหนาM ทเ่ี จMาหนาM ท่ีหอM งสมดุ ลกู เสอื จิตอาสา
4.ปฏบิ ัติหนMาทีเ่ จาM หนาM ทก่ี ารเงนิ กจิ กรรมวนั สำคญั ต<างๆ
และงานอนื่ ๆท่ไี ดรM บั มอบหมาย

2.4 ประสานความร<วมมอื กับผMปู กครองภาคี -นักเรยี นไดรM บั การ -นักเรยี นรMอยละ 80
เครือขา< ย และหรอื สถานประกอบการ พัฒนาโดยความรว< มมือ ไดรM ับการพัฒนาโดย
- ประสานงานความร<วมมือกับผปMู กครองโดย ระหว<างครกู บั ผปMู กครอง ความรว< มมือระกว<างครู
ดำเนนิ การผ<านการเยย่ี มบาM น จัดตง้ั กลมุ< ไลน2 และชุมชน กับผMปู กครอง
ของนกั เรยี นและผMปู กครอง พรอM มทงั้ การมี
สว< นร<วมกับชุมชน เพอื่ ร<วมกนั แกไM ขปญ, หา
และพัฒนาผเMู รยี น

ตวั ชว้ี ดั (Indicators)

ลักษณะงานทปี่ ฏบิ ตั ิ งาน (Tasks) ผลลพั ธd (Outcomes) ทจ่ี ะเกิดขนึ้ กบั ผMูเรียน
ตามมาตรฐานตำแหน<ง ทจี่ ะดำเนนิ การพัฒนาตามขอM ตกลง ของงานตามขMอตกลง ที่แสดงใหMเหน็ ถงึ การ
ท่ีคาดหวงั ใหMเกดิ ขึน้ เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ใน 1 รอบการประเมนิ ท่ดี ีข้นึ หรือมกี ารพฒั นา
กับผเMู รยี น มากขึ้นหรือผลสมั ฤทธิ์

สงู ข้ึน

3. ดMานการพัฒนา 3.1 การพฒั นาตนเองอยา< งเป_นระบบและ -นักเรยี นไดรM บั การ -นักเรียนรMอยละ 70
ตนเองและวิชาชีพ ต<อเนอ่ื ง พฒั นาการเรยี นรูM ทกั ษะ ไดรM ับการพฒั นาการ
ลกั ษณะงานทเ่ี สนอใหM -ศกึ ษาเรยี นรผูM <านระบบออนไลน2 เขMาร<วม ท่จี ำเปน_ ดวM ยวธิ กี าร เรยี นรMู ทักษะท่จี ำเป_น

ครอบคลมุ ถึง การ อบรมสมั มนา ศกึ ษาคนM ควMาดMวยตนเองเพอื่ ใหM ใหม<ๆอยา< งต<อเนอื่ ง ดMวยวิธกี ารใหม<ๆอย<าง
พฒั นาตนเองอย<างเปน_ มีความรคMู วามเขMาใจเกยี่ วกับการพฒั นาทักษะ ต<อเนือ่ ง
ระบบและต<อเนื่อง การสอน เพ่อื นำมาใชใM นการพัฒนาผเMู รยี นใหM

การมสี <วนร<วมในการ เป_นไปตามทผี่ ลการเรียนรทMู คี่ าดหวงั
แลกเปลยี่ นเรยี นรูMทาง
วชิ าชีพเพื่อพัฒนาการ 3.2 มสี <วนร<วมในการแลกเปลีย่ นเรียนรทMู าง -นกั เรยี นไดMดำเนนิ การ -นกั เรยี นรMอยละ 85

จัดการเรียนรMู และการ วชิ าชีพเพอ่ื พฒั นาการเรียนรMู แกไM ขปญ, หา และไดM ไดรM ับการดำเนนิ การ
นำความรูM -เขาM รว< มแลกเปลี่ยนการเรียนรMทู างวิชาชีพ พฒั นาการเรียนรMู แกMไข และไดรM ับการ
ความสามารถ ทักษะท่ี และเปน_ ผMูนำในการแลกเปลยี่ นเรยี นรกูM บั ส<งเสริมพฒั นาการเรียนรMู

ไดจM ากการพฒั นา เพื่อนร<วมวิชาชีพ ซง่ึ มีการจดั ทำเอกสารคอื
ตนเองและวชิ าชีพมา แบบรายงานผลการพฒั นาชุมชนการเรยี นรMู
ใชใM นการพัฒนาการ ทางวิชาชีพ (PLC)

จดั การเรยี นรูM การ
พัฒนาคณุ ภาพผMเู รียน 3.3 นำความรูMความสามารถทกั ษะที่ไดจM าก -นกั เรยี นไดรM บั การ -นักเรียนรMอยละ 85
และการพฒั นา การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชMใน พฒั นาทักษะการเรียนรMู ไดMรับการพฒั นาทักษะ

นวัตกรรมการจดั การ การจัดการเรียนรMู และแกปM ,ญหา การเรยี นรูM และ
เรยี นรูM -นำผลจากการพฒั นาตนเองและการเขMารว< ม แกMป,ญหา
ชมุ ชนการเรียนรูMทางวชิ าชพี (PLC)ไปใชMในการ

พัฒนาคุณภาพผเMู รยี นโดยใหMเกดิ ประโยชน2
สงู สดุ แก<นักเรยี น

หมายเหตุ

1. รูปแบบการจัดทำขMอตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ใหMเป_นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ
เรียนรูMของแต<ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร<วมกันระหว<างผูMอำนวยการสถานศึกษาและขMาราชการครูผูMจัดทำ
ขอM ตกลง

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป_นขMอตกลงในการพัฒนางาน ตMองเป_นงานในหนMาที่ความรับผิดชอบหลักที่ส<งผล
โดยตรงต<อผลลัพธ2การเรียนรูMของผูMเรียน และใหMนำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวมของ
รายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งไดM โดยจะตMอง
แสดงใหMเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน<ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขMอตกลง
สามารถประเมินไดMตามแบบการประเมนิ PA 2

3. การพัฒนางานตามขMอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหMความสำคัญกับผลลัพธ2การเรียนรูMของผูMเรียน
(Outcomes)และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป_นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามขMอตกลง ใหMคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการ
เรียนรูMในบริบทของแต<ละสถานศึกษา และผลลัพธ2การเรียนรูMของผูMเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขMอตกลงเป_น
สำคญั โดยไม<เนMนการประเมินจากเอกสาร

สวB นท่ี 2 ข$อตกลงในการพัฒนางานทเี่ ปนq ประเด็นท$าทายในการพฒั นาผลลพั ธกd ารเรียนรูข$ องผเ$ู รียน
ประเด็นที่ทMาทายในการพัฒนาผลลัพธ2การเรียนรูMของผูMเรียน ของผูMจัดทำขMอตกลง ซึ่งป,จจุบัน

ดำรงตำแหน<งครู (ยังไม<มีวิทยฐานะ) ตMองแสดงใหMเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต+
การจัดการเรียนรูMและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูMของผูMเรียน ใหMเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการ
พฒั นามากขน้ึ (ทงั้ น้ี ประเด็นทMาทายอาจจะแสดงใหเM ห็นถงึ ระดับการปฏิบัติทค่ี าดหวงั ทีส่ ูงกว<าไดM)

ประเดน็ ท$าทาย
การพฒั นาทักษะการเรยี นรหูM น<วยการเรยี นรูM หนว< ยของสง่ิ มชี ีวิต โดยการใชกM ระบวนการทดลอง
สำหรบั นักเรยี นช้ันมัธยมศึกษาปnที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปกn ารศกึ ษา 2565
1. สภาพป,ญหาของผMูเรียนและการจัดการเรียนรูM
ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปnที่ 1 โรงเรียนบMานเขาค<าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว<า ประสบป,ญหาในดMานทักษะการเรียนรูM โดยเฉพาะ
อย<างยิ่งหน<วยการเรียนรูM หน<วยของสิงมีชีวิต ในรายวิชาวิทยาศาสตร2 ทั้งๆท่ีเป_นเรื่องพื้นฐานของการเรียนและการ
นำไปใชMต<อยอดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหMนักเรียนมีความเขMาใจในเนื้อหามากขึ้น ดังนั้นครูผูMสอนจึงจัดทำขMอตกลงใน
การพัฒนางานประเดน็ ทMาทายโดยใชวM ธิ ีการสอนแบบทดลอง
2. วิธกี ารดำเนนิ การใหMบรรลผุ ล

2.1 ศกึ ษาหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551
วิเคราะห2หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูMและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบบั ปรับปรงุ พ.ศ. 2560) และหลกั สูตรสถานศึกษาของโรงเรยี นบาM นเขาคา< ย วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

2.2 จัดทำโครงสรMางของเอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร2 หน<วยการเรียนรูM หน<วย
ของสง่ิ มชี ีวติ ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

2.3 จดั ทำแผนการจัดการเรียนรหMู นว< ยการเรียนรหMู น<วยของสิง่ มชี วี ติ วันท่ี 14-17
พฤษภาคม 2565

2.4 นำแผนการจัดการเรียนรูMและแบบฝŒกทักษะใหMคุณครูในกลุ<มสาระการเรียนรูM
วิทยาศาสตร2 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความถูกตMองของแผนการจัดการเรียนรูM และแบบประเมินวัดผลดMาน
ต<างๆ พรอM มท้ังเสนอแนะเพื่อปรบั ปรุงแกMไข

2.5 ครูผูMสอนนำแผนการจัดการเรียนรูMมาปรับปรุง แกMไขตามคำแนะนำของคณะครูใน
กลุม< สาระการเรียนรูMวทิ ยาศาสตรโ2 รงเรยี นบาM นเขาคา< ย

2.6 นำแผนการจัดการเรียนรูM ไปจัดกิจกรรมการเรียนรูM กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปทn ่ี 1

2.7 บันทึกผลการเรียนรูMของนักเรียน ที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมการเรียนรูM ในรูปแบบ
ขMอมูลสารสนเทศ หากมีนักเรียนที่ไม<ผ<านเกณฑ2การประเมิน ใหMจัดกิจกรรมเรียนซ<อมเสริม และทำการทดสอบใหม<
จนนกั เรียนมีผลการเรียนรMผู <านเกณฑท2 ีก่ ำหนด

3. ผลลัพธก2 ารพฒั นาท่ีคาดหวัง
3.1 เชิงปริมาณ

นักเรยี นระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปทn ่ี 1 รอM ยละ 70 ผา< นเกณฑ2การประเมินทกั ษะการเรยี นรMู หนว< ย
การเรียนรMู หน<วยของสิ่งสง่ิ มชี ีวติ โดยการใชMกระบวนการทดลอง กลุ<มสาระการเรียนรวูM ทิ ยาศาสตร2และเทคโนโลยี

3.2 เชงิ คณุ ภาพ
นกั เรียนระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปทn ่ี 1 รMอยละ 70 มที ักษะการเรียนรูM หน<วยการเรียนรMู หนว< ยของสงิ่
สิง่ มชี ีวิต โดยการใชกM ระบวนการทดลอง กล<มุ สาระการเรยี นรวูM ทิ ยาศาสตร2และเทคโนโลยีดขี นึ้

ลงชือ่ ........................................................................
(นางสาวปท, มาภรณ2 สุขเกษม)
ตำแหน<งครู
ผMจู ดั ทำขMอตกลงในการพฒั นางาน
1 / ตุลาคม /2564

ความเหน็ ของผอ$ู ำนวยการสถานศึกษา
( ) เหน็ ชอบใหMเป_นขอM ตกลงในการพฒั นางาน
( ) ไม<เหน็ ชอบใหเM ปน_ ขMอตกลงในการพฒั นางาน โดยมขี Mอเสนอแนะเพอื่ นำไปแกMไข และเสนอเพอื่ พิจารณา

อกี คร้งั ดังน้ี
.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................................
(นางประไพ ยมขวญั เมอื ง)

ตำแหนง< ผอMู ำนวยการโรงเรยี นบาM นเขาค<าย
................/.............../..................

แบบขอ% ตกลงในการพัฒนางาน (PA)

สำหรับข)าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหน:ง ครู
ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหวา: งวนั ท่ี 1 เดอื น ตลุ าคม พ.ศ. 2564 ถงึ วนั ที่ 30 เดอื น กันยายน พ.ศ.2565

ของ
นางสาวปทR มาภรณT สขุ เกษม

ตำแหน:งครู

โรงเรยี นบ)านเขาคา- ย

อำเภอสวี จงั หวดั ชุมพร
สำนักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาชุมพรเขต 2


Click to View FlipBook Version