The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weephekhun, 2022-03-11 22:50:14

BM DSKP Tahun 1

BM DSKP Tahun 1

BaBhaahsaasMaeClainyau
Sekolah Jenis Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum dan PentaksiranKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1

Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015

Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................………………………. v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan...................................................................................................................………………………. vi

Kata Pengantar................................................................................................................................................………………………. vii

Pendahuluan....................................................................................................................................................……………………… 1

Matlamat .........................................................................................................................................................………………………. 2
2
Objektif ..............................................................................................................................................................…………………… 4

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................................…………………… 5

Fokus ................................................................................................................................................................…………………… 6

Kemahiran Abad Ke-21......................................................................................................................................…………………… 7
8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi..........................................................................................................................……………………
14
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................……………………
16
Elemen Merentas Kurikulum .............................................................................................................................……………………
21
Pentaksiran .......................................................................................................................................................…………………… 27
29
Organisasi Kandungan ......................................................................................................................................…………………… 31
Kemahiran Mendengar dan Bertutur...........................................................................................................…………………… 34
Kemahiran Membaca..................................................................................................................................…………………… 35
Kemahiran Menulis.....................................................................................................................................…………………… 37
Aspek Seni Bahasa....................................................................................................................................……………………
Aspek Tatabahasa......................................................................................................................................……………………

Glosari ..............................................................................................................................................................……………………RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
emahiran Abad ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya Kebangsaan.
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran dalam abad ke-21.
yang mengandungi Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Pentaksiran. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum pelaksanaan KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara
berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Pengarah
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan,

viiPENDAHULUAN KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Dunia pendidikan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi Mata pelajaran Bahasa Melayu ini dijadikan pemangkin untuk
menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, memahami akal budi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke
Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif menyemak arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang
dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum termasuklah dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan
Kurikulum Standard Bahasa Melayu turut melalui proses semakan bahasa Melayu.
dan penambahbaikan dalam penggubalannya. Standard Kurikulum
Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang mengandungi Standard Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan
didokumenkan sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan
Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu. Standard Kandungan, pembelajaran secara didik hibur serta pentaksiran secara holistik
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi ini merupakan bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang
pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai ilmu pengetahuan dan seterusnya, membolehkan murid
yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah rendah. memperkembangkan dan menilai keupayaan serta penguasaan
kemahiran bahasa mereka, serta mampu berkomunikasi
DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengambil kira menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila
pendekatan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa dalam semua urusan.
kebangsaan di Sekolah Kebangsaan dan di Sekolah Jenis
Kebangsaan bagi menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negera,
bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah.

1

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

MATLAMAT 5. Mencatat maklumat, menulis sesuatu yang diimlakkan, dan
mengaplikasikan maklumat dengan menggunakan bahasa
Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal untuk yang santun.
membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh
berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu 6. Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit, dan menulis
pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan ulasan.
sosial dalam kehidupan harian.
7. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan
OBJEKTIF bahasa dalam bahan sastera.

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard 8. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan,
Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: pembacaan, dan penulisan; dan
1. Memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan, dan
9. Menghargai dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif,
pertanyaan dengan betul; semangat patriotik, dan kewarganegaraan melalui aktiviti
2. Bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat tentang berbahasa.

sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara Objektif Standard Kurikulum Bahasa Melayu Tahun 1
bertatasusila; Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard
3. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, Kurikulum Bahasa Melayu Tahun 1 mengetahui dan berkeupayaan
memahami, dan menaakul maklumat tersurat dan tersirat untuk:
daripada pelbagai sumber untuk memberikan respons dengan 1. Mengajuk dan menyebut nama abjad, bunyi abjad, perkataan,
betul;
4. Membaca pelbagai bahan bagi memperkaya kosa kata dan frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi vokal,
maklumat untuk memupuk minat membaca; konsonan, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul;
2. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap
soalan dengan kata tanya, suruhan dengan betul;

2

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

3. Bertutur untuk menyampaikan pesanan dan maklumat 13. Mencipta dan melafazkan pantun dua dan empat kerat
tersurat daripada bahan dengan sebutan dan intonasi yang dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
betul secara bertatasusila.
14. Menyanyikan lagu berdasarkan melodi lagu kanak-kanak
4. Membaca dan memahami suku kata, frasa, perkataan dan dengan betul.
ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
15. Mengenal pasti dan menggunakan kata nama am, kata nama
5. Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk khas, kata ganti nama diri pertama dan kedua serta penjodoh
mendapatkan kosa kata umum dan isi tersurat. bilangan mengikut konteks.

6. Membaca cerita dan pantun dengan sebutan yang betul dan 16. Mengenal pasti dan menggunakan kata kerja transitif, dan
intonasi yang sesuai dengan penuh penghayatan. kata adjektif sifatan/ keadaaan, kata adjektif warna, kata
adjektif bentuk mengikut konteks.
7. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan kemas. 17. Mengenal pasti dan menggunakan kata hubung gabungan,
kata sendi nama, dan kata arah mengikut konteks.
8. Membina, dan menulis perkataan, frasa, ayat, dan mencatat
maklumat, serta jawapan pemahaman dengan berdasarkan 18. Mengenal pasti dan menggunakan kata berimbuhan awalan
soalan bertumpu dan bercapah. mengikut konteks.

9. Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang diimlakkan. 19. Mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk rangkai kata
10. Menghasilkan penulisan naratif secara terkawal. bebas dan kata ganda penuh mengikut konteks.
11. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek
20. Menggunakan ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya,
ejaan dan tanda baca. ayat tunggal, dan ayat majmuk mengikut konteks.
12. Bercerita secara spontan dengan sebutan yang betul dan

intonasi yang sesuai menggunakan gaya bahasa yang indah.

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah
4

FOKUS KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada meningkatkan kosa kata, memperoleh dan memproses maklumat
kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi serta dapat memupuk minat membaca. Penguasaan kemahiran
bahasa. Kemahiran asas literasi memberi penekanan kepada menulis pula, murid dapat mengaplikasikan maklumat dalam
murid-murid Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) untuk pelbagai bentuk penulisan bagi menyampaikan idea mereka.
menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis serta dilaksana sepenuhnya dalam Fokus juga diberikan dalam penguasaan tatabahasa yang baik
pengajaran dan pembelajaran secara terancang. bagi membantu murid berkomunikasi dengan menggunakan
sistem bahasa yang betul dan menghasilkan penulisan yang
Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6) pula, berkualiti dan kreatif. Manakala dalam aspek Seni Bahasa pula,
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberi murid dapat mengapreasiasikan keindahan Bahasa Melayu
penekanan kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran melalui pelbagai teknik kemahiran bahasa yang santai dan
bahasa supaya mereka lebih berketrampilan berbahasa dalam menyeronokkan.
bentuk lisan dan bertulis.
Penekanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan
Melalui penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, murid penggunaan pelbagai bahan yang menarik secara didik hibur
dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih bagi semua kemahiran dan aspek ini dapat membantu murid
berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat menguasai dan menghayati pembelajaran bahasa dengan lebih
berkesan.

5

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN
Pemikir
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang teknologi.
mempunyai Kemahiran Abad ke-21 dengan memberi fokus Kerja
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya Sepasukan Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad ke-21 inovatif; mampu untuk menangani
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri Bersifat Ingin masalah yang kompleks dan membuat
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 Tahu keputusan yang beretika. Mereka berfikir
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan tentang pembelajaran dan diri mereka
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam sebagai pelajar. Mereka menjana soalan
kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah menyumbang kepada dan bersifat terbuka kepada perspektif,
pemerolehan Kemahiran Abad ke-21 dalam kalangan murid. nilai dan tradisi individu dan masyarakat
lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
Profil Murid Berasaskan Standard Kandungan dan Standard dalam menangani bidang pembelajaran
Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang baru

Jadual 1: Profil Murid PENERANGAN Mereka boleh bekerjasama secara
PROFIL MURID berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka mengalas tanggungjawab
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan bersama serta menghormati dan
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran menghargai sumbangan yang diberikan
dengan kebijaksanaan, keyakinan, oleh setiap ahli pasukan. Mereka
toleransi, dan empati. memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin pasukan yang lebih baik.
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan Mereka membangunkan rasa ingin tahu
semula jadi untuk meneroka strategi dan
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

6

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip
Mereka berintegriti dan jujur, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
Bermaklumat kesamarataan, adil dan menghormati kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
maruah individu, kumpulan dan komuniti. dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran
Penyayang/ Mereka bertanggungjawab atas tindakan, berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
Prihatin akibat tindakan serta keputusan mereka. KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
Jadual 2.
Patriotik Mereka mendapatkan pengetahuan dan

membentuk pemahaman yang luas dan

seimbang merentasi pelbagai disiplin

pengetahuan. Mereka meneroka Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT

pengetahuan dengan cekap dan berkesan

dalam konteks isu tempatan dan global. Tahap Pemikiran Penerangan

Mereka memahami isu-isu etika / undang-

undang berkaitan maklumat yang Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
Menganalisis dan nilai dalam situasi berlainan untuk
diperoleh. Menilai melaksanakan sesuatu perkara
Mencipta
Mereka menunjukkan empati, belas  Mencerakinkan maklumat kepada
kasihan dan rasa hormat terhadap bahagian kecil untuk memahami dengan
keperluan dan perasaan orang lain. lebih mendalam serta hubung kait antara
Mereka komited untuk berkhidmat kepada bahagian berkenaan
masyarakat dan memastikan kelestarian
alam sekitar.  Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
Mereka mempamerkan kasih sayang, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
sokongan dan rasa hormat terhadap memberi justifikasi
negara.
 Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif

7

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
dan berupaya mencipta sesuatu.
KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi pengajaran
dan strategi berfikir. dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan pelbagai
prinsip, teknik dan pendekatan untuk memenuhi konsep
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti 5P
yang munasabah. Antaranya strategi pengajaran dan pembelajaran 5P yang
ditekankan adalah penggabungjalinan yang memainkan peranan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.
tidak mengikut kelaziman. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran
mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang terdapat dalam
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat standard kandungan.
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Selain itu, dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
berfokus untuk menyelesaikan masalah. juga, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah disiplin daripada mata-mata pelajaran lain, nilai murni
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir, kemahiran

8

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan
menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman guru. Bahan dan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah
pembelajaran bahasa. menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau
lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.
Penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran merupakan maklumat yang Penyelesaian Masalah
berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran
pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penilaian ini yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan
segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik
dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran,
pemulihan atau pengayaan. prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan
masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir
Bagi memastikan semua murid menguasai kemahiran bahasa, secara kritis dan kreatif.
aktiviti pemulihan dalam pengajaran dan pembelajaran harus
disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran bahasa Pembelajaran Berasaskan Projek
yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk
Bahan yang disediakan digunakan secara berperingkat-peringkat menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-
daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan
adalah mengikut kemampuan murid untuk menguasai sesuatu dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai
kemahiran. perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih
bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.
Aktiviti pengayaan dalam pengajaran dan pembelajaran pula,
disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat
dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza

9

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Pembelajaran Koperatif kehidupan mereka.
Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang
membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan Pembelajaran Konstruktivisme
membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat
tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina
peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri
Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini
kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar
kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. sepanjang hayat mereka.

Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar
Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid
kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang
individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid
Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi
logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan
intrapersonal dan naturalis. pembelajaran seumur hidup.

Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk
mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau
masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila isu yang berlaku pada masa lampau, masa ini dan masa depan.
murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka
bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat

10

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

manfaat yang maksimum. pembelajaran yang baharu.

Pembelajaran Akses Kendiri Pendekatan Modular
Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran
membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Kemahiran
bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, bahasa distrukturkan dengan menggunakan pendekatan
menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa
mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran yang baik. Tiga modul yang pertama berasaskan empat
mereka. kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur,
kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul
Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid.
terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini
dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang Pendekatan Berpusatkan Murid
dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran
pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan
kemahiran sosial dan kerja berpasukan. mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui
pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan
Pembelajaran Masteri berbahasa.
Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit Pendekatan Tematik
pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu
unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti diajar berdasarkan tema. Ilmu daripada mata pelajaran dan
menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit disiplin lain lebih mudah diserapkan dan kosa kata bertambah

11

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

serta dapat dikembangkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan 4. sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar
penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal 5. mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan
persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat.
mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-
isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang Keselamatan
berikut: Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi
1. Kekeluargaan diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai
persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid
Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan
keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga keselamatan.
kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah
rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli Perpaduan
keluarga. Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang
terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan
2. Kemasyarakatan 6. penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada
Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan.
dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan
keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi
melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat- elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat
menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya.
Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan
3. Kesihatan dan Kebersihan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas
Tema kesihatan dan kebersihan, merujuk kesempurnaan pembentukan jati diri warga Malaysia.
dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini

12

7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1
Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk
kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan
yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani teknologi hijau.
serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban
demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk 10. Pertanian dan Penternakan
melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai Tema pertanian dan penternakan memberi murid
semangat kekitaan dan setia kepada negara. pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan
secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan
8. Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang
Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan.
pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji,
dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu 11. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang
dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk perniagaan dan keusahawanan dalam menjana
menghasilkan sesuatu yang berinovasi. pendapatan dan pengurusan perdagangan, manakala
pengurusan kewangan pula menekankan tentang
9. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau tanggunjawab dalam menguruskan kewangan dengan
Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan bijak. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran
murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk tentang kepentingan bidang ekonomi, membudayakan
kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan sikap keusahawanan dan celik kewangan dalam kehidupan.
bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema
ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta

13

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
diterapkan dalam proses p&p selain yang ditetapkan dalam mengamalkannya.
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa kehidupan harian.
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

1. Bahasa 4. Sains Dan Teknologi
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. kalangan murid.
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
 Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu yang lebih cekap dan berkesan.
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p
dan berkomunikasi secara berkesan.

2. Kelestarian Alam Sekitar merangkumi empat perkara iaitu:
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua mata
pelajaran. konsep yang berkaitan dengan sains dan
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam teknologi);
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
alam. kemahiran manipulatif tertentu);
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan

14

o Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p. KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1
5. Patriotisme
7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
masyarakat sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
mempunyai semangat cintakan negara dan rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
berbangga sebagai rakyat Malaysia membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
memacu idea ke pasaran.
6. Kreativiti Dan Inovasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau  Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
atau gabungan idea yang ada. pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui dipelajari.
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik
untuk memastikan pembangunan modal insan yang dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
mampu menghadapi cabaran Abad ke-21. pembelajaran.
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
dalam p&p. hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi

15

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap 2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
kandungan mata pelajaran. 3. p&p.
4. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut
PENTAKSIRAN 5. kesesuaian dan kesediaan murid.
Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard
Pentaksiran Sekolah 16 kurikulum.
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses PS boleh dilaksanakan secara:
pengajaran dan pembelajaran (p&p). Pentaksiran sekolah
berperanan mengukuhkan pembelajaran murid dan meningkatkan  Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan
pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah proses p&p.
tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu
proses p&p. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan, pembinaan pembelajaran, semester atau tahun.
item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau
penskoran, perekodan dan pelaporan. PS amat penting untuk Pentaksiran Rujukan Standard
menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha Standard diperkenalkan iaitu menggunakan Standard
menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth)
aktiviti yang berterusan yang memerlukan komitmen yang tinggi pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid.
serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk Pentaksiran rujukan standard merupakan proses
memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu,
PS mempunyai ciri-ciri berikut: faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang
1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang
ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang
tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Pentaksiran Rujukan
pengamalan nilai murni. Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid
dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi murid dalam
pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan
pertumbuhan murid dalam pembelajaran merujuk kepada
pernyataan standard. Murid-murid dinilai secara adil dan
saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan
keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri
tanpa dibandingkan dengan individu lain. Pihak sekolah
mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada
aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran
pihak yang bertanggungjawab mengenali, memahami, holistik tentang individu.
menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai
insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk Jadual 3: Kerangka Standard Prestasi
menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa
mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing.

Standard Prestasi Tahap Tafsiran
Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan Penguasaan Sangat Terhad
pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan
menunjukkan tahap penguasaan murid dalam perkembangan 1 Terhad

2

atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam 3 Memuaskan

standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara 4 Baik
mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (Tahap 5 Sangat Baik
Penguasaan). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau

lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang 6 Cemerlang

betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil

pembelajaran. Standard Prestasi dibina sebagai panduan untuk Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan Kemahiran

guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan Tahap penguasaan ini menandakan pencapaian murid

pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. berdasarkan dalam kemahiran-kemahiran bahasa secara

keseluruhan merujuk Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi

Tahap Penguasaan Bahasa Melayu KSSR.

Tahap Penguasaan adalah untuk menunjukkan tanda aras

tertentu yang disusun secara hieraki digunakan bagi tujuan

pelaporan individu berdasarkan kelompok standard. Standard

17

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Jadual 4: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Kemahiran Tahap Tafsiran
Mendengar Dan Bertutur Penguasaan
Murid berupaya mempamerkan kebolehan
Tahap 6 mendengar, memahami dan memberikan
Penguasaan respons; dan menyampaikan maklumat
Tafsiran secara bertatasusila dalam pelbagai situasi
pada tahap sangat terperinci, konsisten dan
Murid mempamerkan kebolehan menjadi model teladan.
mendengar, memahami dan memberikan
1 respons;dan menyampaikan maklumat Jadual 5: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Kemahiran
secara bertatasusila dalam pelbagai situasi Membaca
pada tahap sangat terhad.
Murid mempamerkan kebolehan Tahap Tafsiran
mendengar, memahami dan memberikan Penguasaan
2 respons;dan menyampaikan maklumat
secara bertatasusila dalam pelbagai situasi Murid mempamerkan kebolehan membaca,
pada tahap terhad.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan memahami pelbagai bahan bacaan dengan
mendengar, memahami dan memberikan
3 respons; dan menyampaikan maklumat 1 lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
secara bertatasusila dalam pelbagai situasi
pada tahap sesuai. betul; serta menaakul dan memindahkan
Murid berupaya mempamerkan kebolehan
mendengar, memahami dan memberikan maklumat pada tahap sangat terhad.
4 respons; dan menyampaikan maklumat
secara bertatasusila dalam pelbagai situasi Murid mempamerkan kebolehan membaca,
pada tahap kukuh.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan memahami pelbagai bahan bacaan dengan
mendengar, memahami dan memberikan
5 respons; dan menyampaikan maklumat 2 lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
secara bertatasusila dalam pelbagai situasi
pada tahap terperinci. betul; serta menaakul dan memindahkan

maklumat pada tahap terhad.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan

membaca, memahami pelbagai bahan

3 bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul; serta menaakul dan

memindahkan maklumat pada tahap

sesuai.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan

membaca, memahami pelbagai bahan

4 bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas

dan intonasi yang betul; serta menaakul dan

memindahkan maklumat pada tahap kukuh.

18

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Tahap Tafsiran Tahap Tafsiran
Penguasaan Penguasaan
Murid berupaya mempamerkan kebolehan Murid berupaya mempamerkan kebolehan
5 membaca, memahami pelbagai bahan 3
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas menulis dan mengedit untuk
6 dan intonasi yang betul; serta menaakul dan 4
memindahkan maklumat pada tahap menyampaikan maklumat; serta
terperinci. 5
Murid berupaya mempamerkan kebolehan menghasilkan penulisan kreatif dalam
membaca, memahami pelbagai bahan 6
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas pelbagai genre dengan menggunakan
dan intonasi yang betul; serta menaakul dan
memindahkan maklumat pada tahap sangat sistem bahasa yang betul pada tahap
terperinci, konsisten dan menjadi model
teladan. sesuai.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan

menulis dan mengedit untuk

menyampaikan maklumat; serta

menghasilkan penulisan kreatif dalam

pelbagai genre dengan menggunakan

sistem bahasa yang betul pada tahap

kukuh.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan

menulis dan mengedit untuk

Jadual 6: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Kemahiran menyampaikan maklumat; serta
Menulis
menghasilkan penulisan kreatif dalam

Tahap pelbagai genre dengan menggunakan
Penguasaan
Tafsiran sistem bahasa yang betul pada tahap

Murid mempamerkan kebolehan menulis terperinci.

dan mengedit untuk menyampaikan Murid berupaya mempamerkan kebolehan

maklumat; serta menghasilkan penulisan menulis dan mengedit untuk
kreatif dalam pelbagai genre dengan
1 menyampaikan maklumat; serta

menggunakan sistem bahasa yang betul menghasilkan penulisan kreatif dalam

pada tahap sangat terhad. pelbagai genre dengan menggunakan

Murid mempamerkan kebolehan menulis sistem bahasa yang betul pada tahap

dan mengedit untuk menyampaikan sangat terperinci, konsisten dan menjadi

maklumat; serta menghasilkan penulisan model teladan.
kreatif dalam pelbagai genre dengan
2

menggunakan sistem bahasa yang betul

pada tahap terhad.

19

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Bahasa Melayu Sekolah Tahap Tafsiran
Rendah Penguasaan
Tahap penguasaan ini menandakan pencapaian murid pengetahuan bahasa dan kecekapan
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi Bahasa 5
Melayu KSSR dalam kemahiran bahasa bagi murid sekolah berbahasa yang baik, dapat
rendah. 6
mengaplikasikan pengetahuan bahasa

dengan berkesan, berupaya

mengungkapkan idea, menguasai

kemahiran berfikir yang kritis, dan

mengamalkan pembelajaran kendiri secara

minimum dalam kemahiran bahasa.

Jadual 7: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Bahasa Melayu Murid berupaya mempamerkan tahap

Sekolah Rendah pengetahuan bahasa dan kecekapan

Tahap berbahasa yang tinggi, berupaya
Penguasaan
Tafsiran mengungkapkan idea dengan jelas dan

1 Murid mempamerkan tahap pengetahuan terperinci, berkomunikasi secara efektif,

bahasa dan kecekapan berbahasa yang mengaplikasikan pengetahuan bahasa

sangat lemah, sangat terhad dan yang lebih kompleks, menguasai

memerlukan banyak bimbingan, panduan kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif,

dan latihan dalam kemahiran bahasa. serta mengamalkan pembelajaran secara

2 Murid mempamerkan tahap pengetahuan kendiri dalam kemahiran bahasa.

bahasa dan kecekapan berbahasa yang Murid berupaya mempamerkan tahap

lemah, terhad dan memerlukan sedikit pengetahuan bahasa dan kecekapan

bimbingan, panduan, dan latihan dalam berbahasa yang cemerlang dan konsisten,

kemahiran bahasa. berupaya mengungkapkan idea dengan

3 Murid berupaya mempamerkan tahap jelas, terperinci dan tersusun, menguasai

pengetahuan bahasa dan kecekapan kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan

berbahasa yang sederhana dan berupaya inovatif, berkomunikasi secara efektif dan

mengungkapkan idea serta menguasai penuh keyakinan, mengamalkan

kemahiran berfikir yang asas tanpa pembelajaran secara kendiri serta menjadi

bimbingan dalam kemahiran bahasa. model teladan kepada murid yang lain

4 Murid berupaya mempamerkan tahap dalam kemahiran bahasa.

20

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Semua guru Bahasa Melayu perlu melaksanakan proses PdP perlu dikuasai oleh murid.
dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru perlu ada bagi Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat
menentukan proses PdP dilaksanakan secara berkesan dan dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang
bersesuaian. Dalam keadaan yang sama, guru perlu mentaksir merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
keupayaan murid dan menentukan tahap penguasaannya
berdasarkan senarai standard prestasi dalam kelompok yang Standard Pembelajaran
telah disusun. Guru seharusnya memberikan peluang kepada Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti
setiap muridnya mencapai tahap keupayaan yang lebih baik pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard
dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. kandungan.
Kemahiran Bahasa
ORGANISASI KANDUNGAN Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum
Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal Bahasa Melayu. Kemahiran bahasa ini diorganisasikan dalam
dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan lima modul kemahiran bahasa;
Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan 1. Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur
oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini
berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi
disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur.
dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid
Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara
dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi
kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran
pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk
menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat,
perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan

21

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan
Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan imaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh
dalam kemahiran bertutur. melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa,
puisi dan grafik.
2. Modul Kemahiran Membaca
Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada 4. Modul Seni Bahasa
kemahiran membaca di samping penggabungjalinan Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan
kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran membaca merujuk dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami
keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa
dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan
aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul
kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Di ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif
samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid juga pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik
berupaya menghayati teks yang dibaca. yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan
pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.
3. Modul Kemahiran Menulis
Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran 6. Modul Tatabahasa
menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis
menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.
jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Aspek ini perlu diajarkan dan dilaksanakan melalui
pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan
diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca berkesan supaya murid memahami dan menggunakan
dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks
Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk secara lisan dan bertulis.

22

Sistem Bahasa KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1
Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan
dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan sistem  Bentuk kata terdiri daripada:
bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu  kata terbitan
membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa  kata ganda
Melayu baku. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di  kata majmuk
bawah ini;
1. Tatabahasa  Proses pembentukan kata meliputi:
 pengimbuhan
Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan  penggandaan
sintaksis;  pemajmukan
i) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata yang
amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu,
struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah penekanan hendaklah diberikan pada aspek
susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk
menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula dan makna termasuk aspek baharu dalam proses
ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil pengimbuhan.
daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan
penggandaan. Golongan kata pula ialah proses  Golongan kata terdiri daripada:
menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk  kata nama
atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan  kata kerja
yang sama.  kata adjektif
 Struktur kata merujuk pada pola suku kata bagi:  kata tugas

 kata asli bahasa Melayu ii) Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,
 kata pinjaman bahasa Melayu struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang
sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus
23 tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan
penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk

membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1
tumpuan adalah seperti yang berikut:
 Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa Perkara yang diberikan penekanan ialah:
i) Pola keselarasan huruf vokal
dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek ii) Ejaan kata pinjaman
dan predikat. iii) Ejaan kata dasar dan kata terbitan
 Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah
dan ayat seruan. 3. Sebutan dan Intonasi
 Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat
 Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta
 Binaan ayat; memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang
 ayat dasar ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan
 ayat tunggal membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi
 ayat terbitan atau ayat majmuk supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan
 Proses ayat terbitan: tepat.Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut
 proses penggantian sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang
 proses pengguguran diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan
 proses peluasan bahasa Melayu baku.
Ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan
2. Sistem Ejaan mengikut pola yang berikut:
Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan i) ayat penyata
untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang ii) ayat tanya
tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili hentian iii) ayat perintah
dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca yang betul iv) ayat seruan
dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. v) ayat songsang
vi) ayat aktif

24

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

vii) ayat pasif

4. Kosa kata
Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah.
Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan
dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat
dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam
mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah
rendah.

5. Peribahasa
Peribahasa merangkumi simpulan bahasa,
perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-
kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan
falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat
Malaysia yang berbilang kaum.

25

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi

Penyataan spesifik tentang perkara Suatu penetapan kriteria atau indikator Suatu set kriteria umum yang
yang murid patut ketahui dan boleh kualiti pembelajaran dan pencapaian menunjukkan tahap-tahap prestasi
lakukan dalam suatu tempoh yang boleh diukur bagi setiap standard yang perlu murid pamerkan sebagai
persekolahan merangkumi aspek kandungan. tanda bahawa sesuatu perkara itu
pengetahuan, kemahiran dan nilai. telah dikuasai murid (indicator of
success).

26

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Mendengar dan memberikan Murid boleh:
respons 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut;

i) nama abjad
ii) bunyi abjad

1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
bunyi;
i) vokal dan konsonan

ii) diftong dan vokal berganding

iii) digraf dan konsonan bergabung

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;
maklumat dan idea bagi pelbagai i) soalan dengan kata tanya
tujuan ii) suruhan

1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan pesanan dengan sebutan dan intonasi yang betul
secara bertatasusila.

1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat daripada bahan.

27

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan menyampaikan pesanan, serta maklumat tersurat
secara bertatasusila pada tahap sangat terhad.

2 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan menyampaikan pesanan, serta maklumat tersurat
secara bertatasusila pada tahap terhad.

3 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan menyampaikan pesanan, serta maklumat tersurat
secara bertatasusila pada tahap sesuai.

4 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan menyampaikan pesanan, serta maklumat tersurat
secara bertatasusila pada tahap kukuh.

5 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan menyampaikan pesanan, serta maklumat tersurat
secara bertatasusila pada tahap terperinci.

6 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan menyampaikan pesanan, serta maklumat tersurat
secara bertatasusila pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

28

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.1 Asas membaca dan memahami
Murid boleh:
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

i) suku kata
ii) perkataan
iii) ayat

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
i) perkataan
ii) frasa
iii) ayat dalam perenggan

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan bukan i) kosa kata umum
grafik ii) idea tersurat

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, serta
sastera dan bukan sastera mempersembahkannya dengan penuh penghayatan;
i) cerita
ii) pantun

2.3.2 Membaca bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai,
serta mempersembahkannya dengan penuh penghayatan;
i) label

29

STANDARD KANDUNGAN KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, menghayati bahan sastera dan bukan sastera serta mempersembahkan
karya sastera pada tahap sangat terhad.

2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, menghayati bahan sastera dan bukan sastera serta mempersembahkan
karya sastera pada tahap terhad.

3 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, menghayati bahan sastera dan bukan sastera serta mempersembahkan
karya sastera pada tahap sesuai.

4 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, menghayati bahan sastera dan bukan sastera serta mempersembahkan
karya sastera pada tahap kukuh.

30

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

5 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, menghayati bahan sastera dan bukan sastera serta mempersembahkan
karya sastera pada tahap terperinci.

6 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, menghayati bahan sastera dan bukan sastera serta mempersembahkan
karya sastera pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Asas menulis
Murid boleh:
3.1.1 Menulis secara mekanis;

i) huruf
ii) suku kata
iii) perkataan
iv) frasa
v) ayat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis
yang bermakna i) perkataan
ii) frasa
iii) ayat

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;

31

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.3 Menghasilkan penulisan
i) bertumpu
ii) bercapah

3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
i) perkataan
ii) frasa

3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
i) ejaan
ii) tanda baca

32

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
1 naratif, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada
tahap sangat terhad.
2
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
3 naratif, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada
tahap terhad.
4
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
naratif, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada
tahap sesuai.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
naratif, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada
tahap kukuh.

33

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
5 naratif, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada

tahap terperinci.
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
6 naratif, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan Murid boleh:
dan kesantunan bahasa dalam 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai
bahan sastera
4.2.1 Menghayati keindahan bahasa;
4.2 Menghayati keindahan dan i) pantun dua kerat dengan sebutan dan intonasi yang sesuai
kesantunan bahasa dalam bahan ii) pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang sesuai
sastera

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
dengan menyerapkan keindahan i) lagu berdasarkan melodi lagu kanak-kanak

4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan mempersembahkan;
i) pantun dua kerat
ii) pantun empat kerat

34

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif

CATATAN:

Dalam Aspek Seni Bahasa, pentaksiran kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh
dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan pembelajaran Aspek Seni Bahasa masih dilaksanakan dalam bentuk
pendekatan modular.

5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Murid boleh:
golongan kata mengikut konteks 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan golongan kata mengikut konteks;

i) kata nama am
ii) kata nama khas
iii) kata ganti nama diri pertama dan kedua
iv) penjodoh bilangan

5.1.2 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;
i) kata kerja transitif

35

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.2 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks;
pembentukan kata mengikut i) sifatan/keadaan
konteks ii) warna
iii) bentuk
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks. 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
i) kata hubung gabungan
ii) kata sendi nama
iii) kata arah

5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks;
i) kata berimbuhan awalan

5.2.2 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas

5.2.3 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
i) kata ganda penuh

5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata
ii) ayat tanya dengan kata tanya

36

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.3.2 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

CATATAN:

Dalam Aspek Tatabahasa, pentaksiran kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh
dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa masih dilaksanakan dalam bentuk
pendekatan modular.

37

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

GLOSARI TAHAP SATU

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard
bahan grafik
apresiasi pengikhtirafan dan penghayatan nilai sesuatu bahan sastera bahan yang memuatkan maklumat atau
ayat songsang karya sastera atau karya seni bahasa kiasan paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar
banding beza rajah, simbol dan lain-lain untuk menyatakan
ayat penyata susunan ayat yang berlawan daripada pola beradab atau menyampaikan idea
ayat perintah biasa yang mana predikat mendahului subjek. hasil karya tulisan dalam bentuk prosa atau
ayat seruan (rujuk tatabahasa dewan muka surat 436 – puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan
437) yang tertentu
ayat tanya perkataan atau ungkapan yang digunakan
ayat yang diucapkan dengan maksud dalam makna yang berlainan daripada makna
bacaan membuat satu penyataan bertujuan untuk sebenar atau makna biasa perkataan itu.
mekanis menyatakan atau memberikan keterangan
tentang sesuatu hal melihat persamaan dan perbezaan antara dua
ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi benda
suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan
permintaan berbudi bahasa, bersopan
ayat yang diucapkan dengan membawa nada
atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik
suatu keadaan perasaan seperti terkejut, diftong
hairan, geram, seronok, sakit dan sebagainya digraf gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam
ayat yang digunakan untuk tujuan frasa satu suku kata akibat perubahan kedudukan
menanyakan sesuatu hal atau berita dan lidah seperti ai (landai), au (autograf), dan oi
berdasarkan nada suara serta penggunaan (kaloi)
perkataan tertentu dua huruf konsonan berturut-turut yang
mewakili satu bunyi seperti ng (ladang), ny
bacaan kuat yang mementingkan sebutan (nyanyi), sy(syabas) kh (khabar)
huruf dan bunyi dengan betul, membaca
menikut intonasi, nada dan tekanan yan betul. kumpulan kata yang membentuk unit-unit
Bahan bacaan yang digunakan dalam bacaan sintaksis sesuatu klausa
mekanis terdiri daripada perkara yang mudah
difahami dan tidak membebankan fikiran.

38

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard
gerak laku
gramatis tingkah laku atau gerak geri, perbuatan atau karangan karangan terkawal ialah segala isi dan
gurindam kelakuan terkawal bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut
idea berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu Salleh Akib, 1975:135) atau susunan dikawal
Imaginatif atau tatabahasa kata adjektif ketat dan sedikit-sedikit dipimpin ke arah
intonasi bentuk puisi (terdiri daripada dua baris berisi sifatan / karangan bebas
dengan berbagai-bagai pengajaran) keadaan
perkataan yang memberi pengertian
buah fikiran, gagasan kata ganda sifatan/keadaan sebagi unsur keternagan
berentak nama
tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi
atau daya kreatif berasaskan khayalan kata ganda penggandaan kata dasar mengikut rentak
penuh bunyi tertentu dalam kata dasar itu, seluruh
turun naik atau tinggi rendah nada suara kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi
kata ganda tertentu diulang atau diubah (vokal,
isi tersirat isi yang terkandung atau tersembunyi separa pengulangan konsonan dan bebas)

isi tersurat isi yang telah ditulis, tertulis, tercatat kata kerja aktif penggandaan keseluruhan kata dasar sama
transitif ada kata dasar itu mengandungi imbuhan
karangan karangan berpandu ialah satu penulisan ataupun tidak
berpandu karangan berdasarkan panduan guru atau
murid bebas mengeluarkan idea dengan penggandaan sebahagian kata dasar sahaja.
panduan atau batasan yang diberi Kata dasar boleh merupakan kata tunggal
ataupun kata terbitan

kata kerja yang tidak memerlukan penyambut
atau objek sesudahnya

kata kerja pasif kata kerja hasil daripada proses transformasi
atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif

kata perintah kata yang menyuruh

39

KSSR BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

kategori bahagian dalam sesuatu sistem klasifikasi, memahami tahu dan mengerti benar cara sebutan,
kesantunan kumpulan intonasi, dan makna
konsisten
perihal (sifat) santun, kesopanan, kehalusan memindahkan mengubah bahasa sesuatu karangan dan lain-
(budi bahasa atau pekerti); baik dalam bahasa lain.
lisan atau pun tulisan.
mempersembah menyampaikan, mengatakan, menceritakan,
terus berpegang pada pendirian yang sama, mempertunjukkan, menghidangkan
tekal

konsonan huruf selain vokal (b,d, k.....) memurnikan membersihkan atau menulis semula
konsonan menaakul perkataan, frasa atau ayat yang betul hasil
bergabung dua huruf konsonan hadir berturut-turut dan daripada pengeditan
konteks mewakili satu bunyi seperti kr (ais krim) st
(stor, stesen) bl (blok) dr (draf) br (brek) hal membuat pertimbangan dan penilaian
kreatif keseluruhan keadaan atau latar belakang dengan menggunakan akal atau tinjauan akal
tertentu yang ada kaitannya atau dapat atau membuat pertimbangan dengan logik
kritis dihubungi dengan sesuatu.
mengajuk meniru tingkah laku seseorang, mengejek
maklumat mempunyai kebolehan mengembangkan
sesuatu idea menganalisis penyelidikan atau penghuraian sesuatu seperti
keadaan, masalah, persoalan untuk
tidak dengan begitu sahaja menerima atau mengetahui pelbagai aspeknya
mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk
baiknya terlebih dahulu) mengaplikasi menggunakan secara praktik atau amali

makluman, pemberitahuan, pengumuman mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan
mengedit didengar
melafazkan mengucapkan kata; perkataan; doa
menyunting atau menandai kesalahan pada
perkataan, frasa atau ayat

40


Click to View FlipBook Version