The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by puangpet0805150579, 2022-09-14 10:39:52

แผนสมรรถนะ E6

แผนสมรรถนะ E6

เร่อื ง: ใบงานที่ 1 : ACTIVE LEARNING PLAN

ระดับชั้น: 6 มาตรฐานและตวั ช้วี ัด
วิชา: ภาษาอังกฤษ สาระท่ี 1 ภาษาเพือ่ การส่ือสารมาตรฐานต่อ 1.2
ออกแบบโดย: นางพวงเพชร มะโนขตั ิ มีทักษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้ มลู ขา่ วสารแสดงความรูส้ ึกและความ
คิดเหน็ อย่างมีประสทิ ธิภาพ
ตวั ช้วี ดั ท่ี 1 ใช้ถ้อยคำนำ้ เสียงและกริยาทา่ ทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม
และวฒั นธรรม
สาระที่ 2 ภาษาและวฒั นธรรมมาตรฐานตอ่ 2.1
เข้าใจความสมั พนั ธ์ระหว่างภาษากบั วฒั นธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใชไ้ ด้อยา่ งเห
มาะสมกบั การละเทศะ
ตวั ช้ีวัดพดู หรอื เขยี นโตต้ อบในการส่อื สารระหวา่ งบุคคล

สาระสำคญั
การกลา่ วคำทักทายทเ่ี หมาะสมกบั กาลเทศะเหมาะสมกับบุคคลมีความสำคญั ต่อการส่ือ
สารในชีวิตประจำวันทำให้การส่อื สารมปี ระสิทธภิ าพ

Learning objectives Important questions for active thinking
จุดประสงค์การเรยี นรู้ คำถามเพอ่ื การคดิ เชิงรุก
1 ใช้ถอ้ ยคำสนทนาได้ถกู ตอ้ งตามกาลเทศะและวัฒนธรรม
2 เตมิ คำหรอื ข้อความลงในบทสนทนาไดถ้ ูกต้อง
3.โตอบบทสนทนาระหวา่ งบคุ คลได้ถูกต้องเหมาะส
มตามมารยาททางสงั คมและวฒั นธรรม 4
มเี จตคตทิ ีด่ ีตอ่ การเรยี นและการใชภ้ าษาอังกฤษในการสอ่ื ส
าร

Lesson Design (เวลา นาที) Assessment Learning objects
Introduction นำเข้าสเู่ นอ้ื หา (..5..นาท)ี Assessment
ในวันแรกของการเปิดเทอม ครูทักทายนกั เรียนวา่ Good morning. How have you been? การประเมนิ • Absorb ……42.85…..... %
Welcome Back to School. สังเกตพฤติกรรม • Reading การอ่าน
ครูให้นักเรียนทายประโยคทกั ทายในตอนตน้ วา่ มคี วามหมายอยา่ งไรและทำไมครไู มถ่ ามวา่ How
are you?(d)(A) • Listening การฟัง

• Watching การดู

• Field trip การทศั นศกึ ษา

• Do …85.71……... %
• Solving การแกป้ ัญหา

Action/Activity กิจกรรมการเรยี นรู้ (...45..นาท)ี Assessment • Practicing การฝกึ คดิ ฝกึ ทำ
1. ครูใหน้ กั เรยี น จบั คู่ แสดงบทบาทสมมตุ ิวา่ ไมไ่ ด้พบกันมานาน การประเมนิ • Playing การเลน่
ตามเน้ือหาในบทเรียน(D) 1.สังเกต • Role-playing บทบาทสมมติ
2. นกั เรยี นฝกึ อา่ นบทสนทนาตามครหู ลายๆคร้ัง(A) พฤติกรรม
3. ครจู ดั นกั เรียนเป็นกลุ่มกลุม่ ละ 5 คนเข้าแถวตอนลึก สมาชิกในกล่มุ แต่ละคนว่ิงไปเขยี น 2.ความถูกตอ้ งใน • Searching การค้นคว้า
ประโยคสนทนาท่เี รียนบนกระดาน โดยสมาชกิ ในกลุ่ม คนแรกคนแรก การอ่าน • Organizing การจดั ระเบยี บ การเรยี บเรียง

เขยี นคำแรกของประโยคคนที่ 2 เขียนคำท่ี 2 ในประโยคไปเรอ่ื ยๆจนจบประโยค 3.ความถูกตอ้ งใน • Building/Creating การสร้าง
ทมี ใดเสร็จก่อนเปน็ ฝา่ ยชนะ(D)(A) การเขียน
4. ครกู ำหนดสถานการณ์ แล้วให้นักเรยี นสรา้ งบทสนทนาใหม่ • Connect …42.85…….... %
เกี่ยวกบั การทักทายโดยใชค้ วามรเู้ ดมิ และการสืบคน้ จากแหล่งเรยี นรตู้ ่างๆประกอบกบั • Reflection การสะท้อนคดิ
ประโยคหรือวลีจากบทเรยี น(D)(c)
5. นักเรียนนำเสนอผลงานในรปู แบบวิดโิ อ และ info graphic (D)(c) • Creating project/original
workการสรา้ งชนิ้ งานใหม่

• Storytelling การเลา่ หรือนำเสนอเรื่องราว

• Arguing/debating การโต้แยง้

• Giving related example
การใหต้ วั อย่างหรอื กรณีศึกษา

• Sharing to others
การได้สอนและแลกเปลีย่ นกบั เพือ่ นหรือครู
โดยโยงความรูเ้ ดมิ หรอื ความเขา้ ใจเดมิ

Consolidation ประมวลสสู่ ิง่ ท่ีไดเ้ รียนรู้ (...10.นาที) Assessment
นกั เรียนแตล่ ะกลมุ่ นำเสนอผลงานของตนเองทหี่ น้าชั้น (c)(d) การประเมิน
1.การนำเสนอ

Materials ส่อื และอุปกรณ์ประกอบการสอน: Preparation การเตรยี มตัวกอ่ นสอน: Instructional Focus จุดเนน้ ในการสอน:
ใหน้ กั เรยี นไดม้ สี ่วนรว่ มในการจัดกจิ กรรม
บทเรียนจาก e-book เตรียม e-book การเรยี นการสอน


Click to View FlipBook Version