The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Perpustakaan Wiyata Pustaka SMP N 1 Mojotengah, 2021-12-03 19:58:09

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

PERPEIAHAN UMAT

40. Ibnu Majah meriwayatkan dariAbu HurairahRadhiyallahu Anhu,

sabda Rasulullah Shall all ahu AI aihi w a S allam,

.a'S';p)r.'1

"Kaltm Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, sedang
umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."l)

Huru-hara Penyebab Perpecahan Umat Yang Selamat
Hanyalah Orang Yang Bergabung dengan Jamaah

Auf bin Malik, sabda Rasulullah

1 Haditsinidiriwayatkanpulaolehfu-SakhawidalarnAl-MoqoshidAl Hosonoh.hlm 158-159 Dan juga
dirirvayatkan Al-Ajaluni dalam Kos9y'ul Khofo'. I 369-370. dimana dra himpun seluruh jalur' jalur

sanadnya yang berbeda-beda

3() Huru-hara Hari I(iamat

.,",carir.; p u +,'i;', L-'8 16, e u#',

"Kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujun puluh satu

golongan. Satu golongan di antaranya masuksurgo, dan tujuh
puluh lainnya mosuk neraka. Kaum Nosroni telah terpecah
menjadi tujuh puluh dua golongan. Tujuh puluh satu di
antaranya mosuk neraka, dan hanya satu golongan yang masuk
surgo. Demi Allah Yang Menggenggom jiwaku, sesungguhnya
umatku benar-benar akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga
golongan. Satu golongan di antaranya masuksurgo, dan tujuh
puluh dua lainnya masuk neraka. Seseorang bertanya, 'Ya Rasul
Allah, siapakah yang masuk surgo itu, menurut anda?' Beliau
menjawab, Jamaah."'

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri dengan
sanad Iaba'sabih.

Boleh Menyingkir dari Masyarakat Ketika

Menghebatnya Huru-hara dan Merajalelanya Hawa
Nafsu

Sebagaimana disabdakan Rasulullah Sho//o/lahu Alaihi wa Sallam dalam
hadits riwayat Hudzaifah Radhiyallahu Anhu tersebut di atas, dimana dia
bertanya kepada, "Kalau mereka tidak memiliki pemimpin ataupun
jamaah?"

42.Maka jawab beliau , "Mekatinggalkan semua golongan itu, sekalipun
kamu harus memggigit pangkal pohon, sehingga maut datang

menjemputmu, sedang kamu tetap seperti itu. "

43. Juga sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih yang lalu,
"lslam bermula merupakan sesuofu yang asing, dan akan kembali
menjadi asing seperti semula."

44. Dandiriwayatkan pula dalam sebuah hadits:

.iur hr J'A yi ;L *rlr lrt !

"Kiamat takkan dialami seseorong yangtetap mengucapkan, AIIah,
Allah."'

Maksudnya, jika huru-hara merajalela, maka waktu itu boleh

menyingkir dari masyarakat.

Perpecahan Umat 3t

45. Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadits,

,€t'JS -'GiL-: t;l: q"', t1:1 at': Gt$ r*, U-i, t)l

tc o -z c // . qit

.C';Jt ,}Jo 7'1:t-^tt G;;irb yi't

"Apabila kamu melihat kikir telah dipatuhi, hawa nat'su telah
dipeturutkan, dan setiap orang yang berpendapat mengagumi

penda12atnya sendiri, mako berpeganglah kamu pada pendirianm.u,
jangan pedulikan penilaian masyarakat umum."

46. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari meriwayatkan dari AbiSa'id,

sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam,

i,-i-l' '-b;J" A ai" #t Jv'; rfr'uii+ti

P'o ry*.'A F'er;''

"Takkan lama lagi waktunya, dimana sebaik-baik harta seorang
muslim adalah kambing yang digiring sampai ke puncak-puncak
gunung, dan tempat-tempat terpencil untuk menyelamatkan
agamany o dari huru-har a. "

Di waktu itu, yakni merajalelanya huru-hara. diperbolehkan
meminta mati. Padahalmati itu sendirisebenarnya tidak boleh diminta
tanpa alasan seperti itu, sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih

yang lain.

Larangan Menginginkan Mati

47. Menurut riwayatAhmad dari Abu HurairahRadhiyallahu Anhu, dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.>J rir

"Janganlah sekali-kali seorang dari kamu sekalian menginginkan
mati. Hendaknya dia jangan berdoa meminta mati sebelum datang
waktunya. Dan sesungguhnya apabila orang itu telah mati, maka
terputus amalnya. Padahal umur seorangmukmin itu sesungguhnya
justru akan menambah kebaikan kepadany a. "1)

1. HR. Ahmad dalam Musnodnya, 21263-359, 3/1 00-104, dan 5/1 09-1 15

32 Huru-hara Hari Kiamat

Dicabutnya llmu dengan Meninggalnya para Ulama

48. DsairbiwdaayRaatksaunluldlaahramShsaellbauilaahhuhaAdlaitishiswhaahiSh arlilwaamyiat-A- b--d-u-l"laJh bin Amr,

y*,{i :e4-'6;,ru,qA,t'.,*ur.'^uh:f,rt.e,Gj"it,j*t i4#f 'e,-'f,r*".t6,vfI,i;uUr lg

byibs"lmsaoeeedhnugsio.ginuthDugbn'sgeesaPgnaraitiglarmrmaa, ahntupenn,aydteaakemmpamAialiamikDiklaaibpiaaehinynnmtmataaientreuk_nurkbecsdaekajiantonbaaunmm{retyneesrayl'nna,da-gctmo.aaddhebnearugnnre;tkg^dkaaia"rrtnknmpmrvaum;er";adamr'iat;iiib;ntrZieyouairii{mi^Jplfaioapattrrwtoamnanutanraanvnmruopusaarni,sa

Akan KTeetbaepnAadraanSSeakemlopmuipDo.ktuOngrannygayaKnigamBaertpegang
Pada

49. Dalam hadits yang lain dinyatakan,

'{*U'J%t"'*jt *uov qti ;eu,l,j Y

&i.'s e'r *ur';i;.U

'pSma'Aeenerk.drtaeiaMnknntaategehrdmteaaAkpenIanIaasutdihairdaup(a.atsKkeipSagpumonehroadyantau)ghn,laigsinhedmdedAaeannnrtgig-euaBnmmntaruseanitiiokgehupkmoaayeartrp"nie,tugaknapm,y-ess-anie-pnyh-age'inntragmiikg"aeaitnund.g"kahetiabnneagnknaayrna-

e.j;-,41.

"Sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu.,,

:"lyt i50' sakMeakammujaeudhnestdnaeargkaraai lrAiiatundna,adsraaibklaiRumnacMesrauitrraikuktuRanohhrda,sh"dnipviotus'litiruoaa,iihtn'unuyAnasnunehgbAuudl,aaidhriihiwahiaabiydoeairtistklkoaayttnaatno,,go,^Mr,epaheuyrIkanbaannhhgu

Perpecahan Umat 33

I

takkan ada seorang pun yang menceritakannya kepadamu

sepeninggalku?"
"Aku mendengar dari beliau,

J),'.**r;;i' 'j&'r'pl, e'-J-'ui Gt;t L(;i c ol

)+ts ,+ ;i'rt

"Sesungguh nya di antara tanda-tanda Han Kiamat ialah: dicabutnya

ilmu, merajalelanya kebodohan, tersebarnya perzinaan,

diminumnyo khamer, hilangnya kaum laki-laki, dan bertambahnya
kaum wanita, sehingga ada seorang lelaki menanggung lima puluh
wanite."
Hadits initelah diriwayatkan Al-Bukharidan Muslim dalam kitab
Shohih masing-masing, berasaldari Ghandar dengan lafazh yang sama.

Dicabutnya Ilmu dari Umat Manusia Pada Akhir

Zaman

51. Ibnu Majah meriwayatkan dariAbdullah, sabda Rasulullah Shallallahu
AlaihiwaSallam,

t ,. , o, I ' o to

"Men jetangKiamatakanoaoa"u'"#otr^:!^t,t-:l)3;,',*r:

Ialu diturunkqnlah kebodohan, dan terjadi banyak kerusuhan.
Adapun kerusuhan ialah p emb unuhen. "

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukharidan Muslim dari
Al-Amasy dengan lafazh yang sama.

Inisemua menunjukkan. bahwa suatu ketika nanti ilmu akan

dicabut dari umat manusia di akhir zaman, sehingga Al-Qur'an pun akan
lenyap dari mushaf-mushaf dan dari dalam hati manusia. Akhirnya
manusia tidak memiliki ilmu, yang ada hanyalah kakek-kakek dan nenek-
nenek yang sudah lanjut usia. Mereka mengeluh dan menyatakan bahwa
mereka hanya bisa mengucapkan, "La ilaha illallah". Padahal mereka

mengucapkannya hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah

34 Huru-hara Hari Kiamat

Ta'ala. Namun demikian ucapan itu berguna bagi mereka, sekalipun
mereka tidak pernah melakukan amalsaleh dan tidak memiliki ilmu yang
bermanfaat, selain ucapan itu saja.

Kalau ada pendapat yang mengatakan, bahwa ucapan mereka itu
dapat menyelamatkan mereka dari neraka, boleh jadi makiudnya adalah,
bahwa kalimat tauhid itu mencegah mereka dari masuk neraka sama
sekali. Karena kewajiban mereka hanya sekedar mengucapkan kata-kata
itu, sebab mereka tidak lagi dibebanimelakukan amalan-amalan yang
seruannya tak pernah sampai kepada mereka. Dan Allah Ta'alaluala[
yang lebih tahu.

Tetapi mungkin juga yang dimaksud adarah, bahwa kalimat tauhid

itu menyelamatkan mereka dari neraka setelah terlebih dahulu

memasukinya. Dan dengan pengertian ini. boleh jadimereka itulah yang
dimaksud firman Allah Io'olo dalam sebuah hadits eudsi,

. r^irt

" D e m i k e m u I i aan -Ku dan k e a gungan-Ku, ses u ngg uhny a Ak u b en ar-

benar akan mengeluarkan dari neraka siapa pun yang padasuofu

hari selama hidupnya pernah mengucapkan, 'La ilaha illallah.",
Yakni. sebagaimana yang akan diterangkan nantipada Bab syafaat.
Dan mungkin juga yang dimaksud adalah kaum yang lain. wallahu
A'lam

Adapun yang dimaksud di sini ialah, bahwa irmu akan dicabut di
akhir zaman dan akan terjadibanyak kebodohan. selain itu, terkandung
pula dalam hadits ini pemberitahuan tentang bakal diturunkannyJ
kebodohan. Yakni bahwa orang-orang yang hidup dizaman itu akan
diilhami kebodohan. yang berarti ketidakpedulian Aiah tehadap mereka.
Na'udzu billahi min dzalik. Kemudian mereka akan tetap seperti itu,
bahkan semakin bodoh dan sesat. sampaidengan berakhirnya kehidupan
dunia, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits, dimana Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam. yang selalu berkata benar dan dipercaya
perkataannya itu mengabarkan,

/',-," ;); ty;; vy i,r ht J'*. *i ;. *(tt ;; o

t,

-*Ul

Perpecahan Umat J.)

"Tidak akan terjodi Kiamat pada seorang pun yang mengucapkon,
Allah, AIIah,' dan tidak akan teriadi Kiamat kecuali atas manusio-
manusiagang jahat."

**** *

36 Huru-hara Hari Kiamat

-

KERUSUHAN.KERUsUHAN YANE

TERJADI PADA AKHIR ZAMAN.
YANE 5EBAEIAN TELAH TERJATTI

SEKARANEII

Isyarat Rasulullah Saw Bakal Terjadinya Berbagai
Macam Kerusuhan

54. Dalam Shoh'h Al-Bukhari, Shahih Muslim dan Sunon An-Noso'i,
dimana lafazh hadits ini menurut An-Nasa'i, dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau

bersabda,

,e \ t-!1 ,"6r j'ri i* tq\i';- osr\i o)?\i';

.a

.'rLJt

"Kita adalah umat yang terakhir dan yangpertama padaHari

Kiamat. Kita adalah umat yang pertama-tama masuk surga. "

55. Dalam Shohih Muslimdiriwayatkan dariAbu Hurair ahRadhiyallahu

Anhu, dari Nabi Shollallahu Aloihi wa Sallam,

JJl'it-lt,y'yqqt'ti'i'9;-'o';:)jBr;'.clt'ti
}+ or}\i';xJ,y.a-r:-,,.lJlr,'r,t
o.o.'rti' t:1

3-t:"

L Makudnya saat ditulisnya buku ini oleh pengarang --Penj j7

Kerusuhan-kerusuhan Yang Terradr .

"Kitn adalah umat terakhir dan yang pertama pada Hari Kiamat, dan
um at y an g p er tama-tamo m osu k su rga. . . . " dan seter usny a.

56. Dalam Shohih Bukhari dan Shohih Muslim dari Abu Hurairah

Radhiyallahu Anhu,Rasulullah S hallallahu A/oihi rlo So/lom bersabd4

a

l-xt

,06 ,y's;yllr 7r c',f: t:l,i ;lt ,!i ue";t'h r*

l4r *i'c'oS ,t':jq' c',g':V,,!i n
t' =(

'"J.
A'l,eJa.c.'.;Y'JNJtii-',6,'t&Ujit',Jkiu{iorir€?1i.'ro,1l&i-f.-trJ\itii'aq,Sr?)ea-F,t:,i;id\:ti'

" Barangsiapa membiayai sepasang suom i- isfri ( y ang beriuang) di
jalan AIIah dari hartanya, maka dia akan dipanggil dari berbagai

pintu surgo. Dan surga memang mempunyai banyak pintu.

Barangsiapa ralin shalat, dia dipang$l dan pintu shalat. Barangsiopo
rajin bersedekah, dia dipangEl dan pintu sedekah. Barangsiap rajin

berjihad, dia dipanggil dari pintu iihad. Dan barangsiapa raiin

berpuasa, dia dipanggtl dan pintu Rayyan. Abu Bakar berkata,'Demi
Allah, ya Rasul Allah, bagaimanapun seseorang mesti dipanggil dari
salah satu pintu. Tapi, adakah seseorang yang dipang$l dan semua

pintu-pintu itu, yaRcsul AIIah?'Nabi menjawab,'Ya, dan aku

berharap engkau termasuk di antara fl1ereka. "'1t

57. Dalam ShahihAl-Bukhari dan Shohih Muslim dari Sahalbin Sa'ad

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

ol iUl iu'Jr P.Q"uqt;.i-4i-{;,C
e Iw,'
br.t'.P.tto'.t.1f,to.ni4i,'oL.-4 l .r, fF'; t;r; or-425t

.I HR. Al-Bukhari, 516 Bob Monoqib Al-Muhojirin, dengan lafazh sedikit berbeda. Dan terdapat pula

hadib ini dalarn Sunan Atrfirmidzi229l-t92 dengan lafazh yang juga sedikit berbeda.

38 Huru-hara Hari Kiamat

--

'[)i surga ada delapur 1:irrtu. sof u di antaranyo disebut pirtu Raiyan

Pintu rtu tidak oda yang memosukfuryo kecuali orong-orang yang rajirt

be.rpuasa. Apabila rnereka sudah rnosuk, moka pintu ittt ditutup.

'Tidak ada vang rnemasukinya selain rnereke."l)

Orang Fakir Masuk Surga Lebih Dulu Sebelum

Orang Kaya

58 lnranr Ahmad meriwayatkan dariAbu HurairahRadhiyallahu Anhu

sabda Rasulullah Shullallahu Alaihi wa Sallam.

rot tA-! ,';1 -u..-';rrtti F ai' "+*ir,r*j.-i

.r--*

'lv Yv

Or<rtI,1 ctrortr1fokb </otr korrrrr rrrus/irnirr rntr.suksurgo setengah hari.
uoif tr /irrro rotrr.s fohurr sebe/u'r oranq-orongkaga dari ntereka."

f ladits inr tlikehrarkan pula oleh At-Tirrniclzidan Ibnu Majah dari

Muharnnracl brrr Arlr At-Trrnridzi rnengatakan hadits ini hasan-shahih.

.lan nrempuny;ri ;alur-laltrrsanad lainnya yanq berasal dari Abu FJurairah
Rarlhiyallah r r Ar rlrr r

fi9 Sedarrgkatt clalarn Shohrlr A/ Bukharidan Shohih Muslin dari [Jsamah
birr Zaid. bahwa Rasulullah shallella|, Alaihr wa sallambersabda.

* LiJ:5r*i, kl-, J uG rjF ai'.ir *r.,_J" d

.rt-l' eL-r -r tV r:U ,till ,.--,U

"Aktt pernalt berdiri c7i pintttsurgo. tla, ternyata kebanyakon ionn
memosukntya odalah ()rcrng oriltg rrriskirr Don aku telah berdiri di
pintu rrerako. dorr ternvata kebanyakcut uonq nrenrosukir-tya adalah

kaum utonita."

60 Dalam riwayat Muslirn dari lbnr.r Abbas Raclhivallalnt Anhu.

\-)r\-' J-bt . . t *jr r+Gi .zi .si,r ,,tJr J 3ll {4 .irr -"y; ti
. lO
t*)ii '.Si 6,?s y;t
.,,.il,

I llR Al-Uukh.rn. KirohA.sfi .Shiuonr

Kerusuhan-kerusuhanYangTer1adi... 39

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memeriksa

keadaan neraka, dan ternyata beliau melihat kebanyakan

penghuninya adalah kaum wanita. D an beliau telah memenksa pula

keadaan surga, dan ternyata beliau melihat kebanyakan
penghuniny a adalah orang-orang fakir. "

61. Sedang menurut riwayat Ahmad dari Anas Rodh iyallahu Anhu, dari
Nabi Shol/o llahu Alaihi wa Sallam,beliau bersabda,

ct...t/tlz

.yt:--Jt d ctJJ .^ti" ,* !6/f*J] |e- Y

" Kiamat takkan terladi sebelum manusia bermegah-megahan dalam
( memb angun) m asi id-masiid. "

{<*{<*{<

40 Huru-hara Hari Iiiamat

-IF

BERITA-BERITA TENTANE

AL.MAHDI

Yang dimaksud ialah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Dia
adalah salah seorang Khulat'a' Rasyidin dan imam yang mendapat
petu nj uk Al lah (Al -A' im m ah Al - M ahdiy y in ), b uka n yan g d itunggu-tunggu
(Al-Muntazhar) sepertianggapan kaum Rawafidh, atau yang ainurup[In
kemunculannya darisebuah bangunan bawah tanah diSariara. Karena
semua itu tidak benar, tidak ada kenyataannya dan tidak ada satu ofsor
pun yang membicarakannya.

Adapun berita yang akan kami sebutkan di bawah ini, sesungguh-
nya telah dinyatakan dalam berbagai hadits yang diriwayatkan dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,bahwa Al-Munai itu akan muncul

di akhir zaman. Saya yakin kemunculannya akan terjadi sebelum
turunnya Nabi Isa bin Maryam A/oihis salaam, sebagaimana yang

ditunj ukkan oleh berbagai hadits.

Beberapa Berita Tentang Munculnya Al-Mahdi di
Akhir Zaman

62.Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan, bahwa perawi hadits ini
berkata, "Saya pernah mendengarAli mengatakan, sabda Rasulullah
S hall allahu Al aihi w a S allam,

4 , e l'jd \!6'jX"z zi ,

"pi ,>rL', ot)r i;- p3rr

13 )1;.tI1t/ 3o' a- "C----lt\t

Berita-berita Tentang Al-Mahdi 41

"Kaloupun umur dunia ini tin.ggo/s atu hari lagr" namun AIIah tetap
okan membangkitkan seorang laki-laki dari kami, yang rnemenuhi
dunia dengan keadilan, sebagaimana teloh dipenuhi dengan

kezhaliman,"l)

63. Imam Ahmad berkata. meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu

AlaihiwaSallom. t.!.o6 a

eN Ur'^Lti. ,"Jt J"l q3 o. ,

t'+^tt

" At - M ahdi dar i k am i, ahl u b ait. Alloh m em b uatny a sal e h dal am sat u
malom."2)

64. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ishaq. dia berkata . Ali Radhiyallahu
Anhupernah berkata sambil mentandang kepada anaknya. Al-Hasan.

katanya.

,Frd-'c{fr:&tC,iUr--r &'- r.' ,t
e^&lr e&&rup,F.. ,t
/ /. t!

-J:6r '

.\'n uo'1\i tU-":fu

"sesunggu hnyo anakku ini pemimpin. sebagaimana dinyatokan
oleh Rosulutlah shollallahu Alaihi wa sallam. dan akan keluor dari
tulan g pun ggungny a seor on g I el aki y ang b er nam a seper ti n o m o No b i
kamu sekalian. Laki-laki itu menyerupoiNobi dalam okhlaknya.
sekalipun tidak menyerupoi beliau dalom rupanyo.

Sesudah itu, Ali menceritakan kisah bagaimana Al-Mahdi

memenuhi bumi ini dengan keadilan.

65. Abu Daud meriwayatkan perkataan UmmiSalamah Radhiyallahu
Anha.aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam

bersabda.

HR Al-Qurthubidalamkitabnya.TadzkirahAl-Qurihubi (mukhtashar). hlm l34.mengatakan.hadits
ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan maknanya. dan dikatakan oleh Al-
Tirmidzi hadits ini hasan shahih.
'' Alloh membuotnga saleh dolam sotu molom," maksudnya. Allah menerima taubatnya. memberinya
taufik. pemahaman dan bimbingan. meski sebelumnya tidak begitu. sebagaimana yang akan
diterangkanlagitafsirdariungkapaninimenurutpengarangsendiri.Yangmengagumkandisini ialah.
bahwa Al-Mahdi itu pada mulanya jauh dari taufik dan pemahaman yang mendalam. kemudian
datanglah kepadanya semua itu secara mendadak dalam satu malam. sehingga pagi harinya dia
sudah menjadiseorang da'iyangmenyeru kepada hidayahAllah dan dan menjadipenyelamat umat

42 Huru-hara Hari Kiamat

I
I

-

'&G l': c j";t ,,t sl<;i

'Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari anak-cucu Fatimah."

Pemberitahuan Rasulullah Tentang Berbagai Cobaan

dan Penderitaan Yang Akan Dialami Keluarganya
Yang Mulia

66" Ibnu Majah meriwayatkan dariAbdullah, dia berkata, Sekaliwaktu
kamiberada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi u.'o So/lom, tibatiba
berlinanglah air mata beliau dan pucat roman mukanya.
Abdullah berkata (melanjutkan riwayatnya): aku berkata, "Tidak
berkesudahan kami melihat di wajah anda sesuatu yang tidak kami
sukai."

J aw ab Rasulu llah S hal I all ahu Al aihi w a S allam,

i'fu ;;;'-liJ - ilr 're;t
\,PJ".(',pi ,:t'1Q,;lt t, - r:i ;>J J,i ,tt
r
.
"# o;)t ij ,r q*. t ,- - o.,i,
,,- c oo'- . ,1 , t. t.t+,yi :-s' t..*--c,i..'t t'

GL- ,fr.
o*w i):U're-, oj-l"FA "2*j:y|ot-b'r'..o
I,,:'. t, otj -. l-,'-{ tr,i,. 'r4,
o5r,,a:-t

, tlot:;'it *,k$'6i; ;; *,Ft I'o4:+,t"&'d,t..19.r-Jc' ,'a*t;lo:".t.ft.l,o.' ' L u

J - J^i , JL, ):n- rrtL

!')',i 3a 6 &3

"Sesungguh nya kami adalah keluarga yang dipilih oleh Allah untuk

akhirat, sehingga datanglah suofu kaum dari arah timur. Mereka
membawa bendero-bendera hitam lalu meminta roti, tetapi

masyarakat tidak memberinya. Oleh karena itu, mereka

memerangi (masyarakat itu) sampai menong dan diberi apa yang
mereka minta. Nomun ternyata mereka tidak menerimanya,

sehingga mereka serahkan dunia ini kepada seorang lelaki dari
keluargaku, Ialu laki-laki itu memenuhinya dengan keadilan,

sebagaimana telah dipenuhi dengan kezhaliman. Maka,

barangsiapa di antara kamu mengalami zaman itu, hendaklah dia

Berita-berita Tentang Al-Mahdi 43

datang kepada kaum itu, walaupun harus merangkak di atas

saliu."tt

Pernyataan di atas memuat isyarat kepada Bani Abbas,

sebagaimana tersebut trdahulu dalam pembahasan tentang permulaan

berdirinya daulah mereka pada tahun I32 H. Selain itu, di sini juga

terdapat petunjuk bahwa munculnya Al-Mahdi adalah setelah runtuhnya
Daulah Bani Abbas. Dan Al-Mahdi termasuk Ahlul-bait dari keturunan
Fatimah binti Rasul S hallallahu Alaihi waSol/om, yakni dari anak-cucu Al-

Hasan atau Al-Husein, sebagaimana dinyatakan oleh nash hadits tersebut

di atas, yang diriwayatkan dariAlibin AbiThalib Radhiyallahu Anhu.

Wallahu A'lam.

67. Ibnu Majah dar'iTsauban, meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu
AlaihiwaSallam,

*t A'd. t'"i i4, ;r'4? o t/ c/
/

^:x
P'J]l*;'o$t',W;(,9/$)pt'FJtr;.rt'"^lL,;cf ,!,Gr-+lrft*n;
'd . ;; A

.6.7alr n

t t,z,J' .. ,b f;

{l f,p:9"i.tr

" Ada tiga orang yang saling berperong di sisi gudang kekayaan kamu

sekalian. Mereka semua adolah anak khalifah (yangkekuasaannya)

tidak beralih kepada satu pun dari mereko. Kemudian muncullah

bendera-bendera hitam dari aroh timur. Mereka memerangi komu

sekalian dalam suof u pertempuran yang tak bisa dilawan oleh

bangso mana pun. --Kemudian Rasulullah menyebut sesuatu yang

tidak saya hat'al- Lalu bersabda, Jika kamu sekalian melihat orong

itu. maka berbai'atlah kepadanya, meskipun horus rnerangkak di

otos so/iu. Karena dia adalah khalit'ah Allah yang mendapat petunj uk
(Al-Mahdil "zt

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh lbnu Majah sendiri. tetapi

dengan sanad yang kuat dan shahih. Dan menurut zhahirnya. bahwa yang

dimaksud "gudang kekayaan" tersebut dalam hadits di atas ialah

simpanan yang ada dalam Ka'bah. yang sampaidengan akhirzaman akan
ada tiga orang anak khalifah yang tewas disana ketika hendak mengambil

l HR lbnu Majah. 2'366. hadits no 4082
2 l-lR lbnu Majah. 2 1367 hadits no 4084

44 Huru-hara Hari Kiamat

__

sirnpanan tersebut Barulah sesudah itu munculAl-Mahdi. Munculnya dari
negeri timur. bukan darisuatu bangunan bawah tanah di Samara, seperti
anggapan orang-orang awam dari kaum Rafidhah, bahwa Al-Mahdi itu

sudah ada di sana sekarang, sedang mereka menunggu-nunggu

kemunculannya di akhirzaman. Semua iniacialah sejenis igauan, bohong
besar dan godaan berat dari setan. Karena tidak ada dalilmaupun bukti
atas hal itu. baik dariAl-Qur'an, As-Sunnah maupun hasilpenyelidikan
gang benar dan masuk akal, ataupun istihson.

++++{'

Berita-berita Tentang Al- Mahdi 45

BEBERAPA CONTOH KERUSUHAN

YANE TELAH DAN AKAN 5ERIN6
TERJANI PADA AKHIR ZAMAN

Apabila Telah Banyak Kaum Perusak, Maka Semua
Akan Hancur, Sekalipun Masih Ada Beberapa Orang
Saleh

68. Berkata Al-Bukhari, dari Zainab bintiJahsi, bahwa dia berkata.
"Pernah Nabi Sho//allahu Alaihi wa Sallam bangun tidur dengan

roman muka merah, seraya bersabda,

c/

e') '-l'9l l,
l).t,Hi4t !il't'
(,2-3-
"r"'v + Jti U ,.r!

A._ir-,

'o$i'Eu;')l ,N.,Jtr-,to .t Ji-cJr o.J^ V (-:J c>VJ, L- s ?.
to 9>1.
\,/
'k. e*lijt
tit e'Jv'orAr*)t ti')

"TiadaTuhan melainkan Allah. Celaka bangso Arab, garo-gara
kerusuhon yangbenar-benor telah dekat! Pada hari initelqh bobol
sebagian dari dinding penyumbatYa' iuj -Ma'iuiseperti ini, 4emikian

kata beliau sambil menghitung 90 atau 1 00-. Seseorang bertanya,

Apakah kita akan binasa, podahal di antara kita masih ada orang-

Huru-hara Hari Kiamat

or an g saleh?' J aw ab Ros u / S hol/ all ahu AI aihi w a S all am,', ya, apab i Ia
telah b any ak keb usukan. "' I )

69 DariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallailahu Alaihi wa
Sallam bersabda,

/o

o"o,#,,,',,i;,"70io"i,"*nl^'0,1,:,:;,:r::i::r:irtr,

Ma'juj, seperti ini," sambil menghitungg} dengan nada cemas.,,

70 Al-Bukharijuga meriwayatkan dari ummu Salamah, isteri Nabi

shallallahu Alaihi wa sallam berkata, "Pernah NabiSho//o llahu Ataihi
wa Sallam bangun tidur dengan terkejut seraya mengucapkan,

H tstFr ,y Srl 6c #t u ,S;i tic rtrrir;)
#:G r ,i!1' e tg ^tl:, ''-tk
d u'-, 4;
f,- et;*Ljt

i-r\i

"Mahasuci AIlah, gudang-gudang kekayaan apakah yang

diturunkan malam ini? Dan bencana-bencana apakah yangAltah
turunkan? siapakah yang bersedia membangunkan wanita-wanita
penghuni kamar supaya shalat? Berapa banyak wanita yang
b erp akaian di d unia, tetap i tel anjan g di akhirat? " 2 )

lsyarat Rasulullah SAW Bakal Terjadinya Berbagai
Kerusuhan di Kalangan Masyarakat Islam

71. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Usamah bin
Zaid, diaberkata,

1 HR. Al-Bukhari, 92. Kitob Al-Fitan. 4 Bob QaulunNobishol/o//ahu Atoihi woSollam: Waitun li At-

Arob Min Sgorrin Qad Iqtorab . hadits no. 7059.

z HR. Al-Bukhari, 92.KitabAI-Fitan.6.LaYo'tiZamanunlllalLodziBo'dohu, haditsno 7069 Wanita-
wanita penghuni kamar, makudnya isteri-isteri Nabi shollo//ohu A loihi wa sallam.

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah... 47

"Nobi shallallahu Alaihi uto sollam pernoh rnik ke oto.s so/oh sofu
bangunan tinggi di kota Madinoh, Ialu bersabda, 'Tahrukah kamu
sekalian apa yang aku lihat?' Para sahabat meniawab, 'Tidak. ' Rosu/
bersabda, 'sesungguh nya aku benar-benar rnelihat huru-hara teriadi
di sela-sela rumah-rumqh kalian seperti tururrnya huian. "'

72 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhudari Nabi shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda.

; J"JG lr, j -'., U 6ti c'Al

J:il' Jb'

"Waktu so/ing berdekatan, ilmu berkurang, kikir tak mau hilang,

huru-hara merajalela, dan banyak terjadi kerusuhan. para sahabat

bertanya, 'Ya Rasul Allah kerusuhan apakah itu?' Beliau menjawab,

" Pembunuhan, pembunuhan . " 1 )

Setlap Jaman Yang Lewat Lebih Baik Daripada

Sesudahnya

73. Al-Bukharimeriwayatkan dari Adi, dia berkata, pernah kamidatang
kepada Anas bin Malik, lalu kamimengadu kepadanya tentang apa
yang kami alami dari perbuatan Al-Hajjaj. Maka Anas berkata,
"Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak ada satu jaman pun
yang dialami manusia kecualijaman berikutnya lebih buruk lagi
daripada sebelumnya. sehingga kamu menemui Tuhan-mu. Saya
mendengar ini dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam."2'

Isyarat Rasulullah SAW Bakal TerJadlnya Kerusuhan-

kerusuhan Hebat, Yang Harus Dlwaspadai dan
Dlhindarl

74. Dari Abu Hurairah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

I IIRAI-[]ukhari.92.KitobAlFiton. l;.lJoh/,lntlntAl-l:it,trt ha<hlsno7(](rl Ilatlitsirrirlrntr..rv.rtk.rrr
pr.rla oleh Muslim. 2 305. dan Ahrnad no 7 I ft6

,2 I lR. Al-Bukhari. 92. Kitob Al-Fiton. 6. Bob I.oYo ti /-orrtonrut illoll.odzil]o rlolrr Sr" ornrrr Mirrlrrr. haclils
no 7068

4E Huru-hara Hari Kiamat

_-,";*.Jo k+.3uJt,. jt-iJ?r ;+ tt.- . rt ttiJ'?t t. I t-.-

W. J# rrr*."

tl \rgJ J ao ' o t .''fJl ,t'.; W r,*al o;'dt

at t-;;*i _.

.q t,at lr\l 9l tJ, -\*J tJ

r.j-[.'

"Akan teria<Ji lnrtt hor<t. dnrrurrrr orong yorrg duduk lebih baik

doripada orang vang berditl. oratlg yong berdiri lebih baik daripada
orang gang berialan. dan orarryJ yong berialan lehih boik daripada
orutg yang berlari. Barangsiapa mendekatinya. ntaka huru-hara itu

okon rnenarikrtya lebih dekat. Maka dari itu. barangsiapa

mendapatkon di sono suatu benteng uftru tempot berlindunglainnya,
maka berlindunglah di situ."t'

Dicabutnya Amanat dari Hati Manusia

75. Al-Bukhari berkata. "Hudzaifah telah rnenyarnpaikan hadits kepada

l<ami. katanya: Rasulullah Shallallahu Alaihi too Sol/om telah

menyampaikan dua buah hadits kepada kami. salah satu di antaranya
telah aku alami. dan aku menunggu-nunggu yang lainnya. Pada
hadits yang pertama beliau bersabda.

tr^, y- ,t q tt alt !'."ra .ri

JG';
i +* ts gU';r,l ! '.tl

i_;.rTr^Jr

.f;' rt |,J:

"Sesungguh nya amanat itu telah turun ke dalam lubuk hati manusia.

kemudian turun pula Al Qur'on. maka tahulah mereka dari AI-
Qur'on (apa yong diomonotkon). kemudion tahu pula dari As-

Sunnoh. "

Dan beliau sampaikan pula kepada kami hadits tentang dicabutnya

amanat, sabdanya.

+;;\,P Wr_,r;r.a a, t -..a iuli '*"t;'r1r 1*)t 1u.

;;;.ir ,Ji ,P u';i r* e'*-tL t'r3t 76-'n 5';t

I llR Al-lJukhan.tt2.KitahAl f:itorr.9. IJobTokunuFitrrahrn al-Qo'idrtMithoKhoirunMinolQo'im.

hadits no 7()lll

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah... 49

L>-I)J9 .tu{o;o>/ ,>) -.>r5

t

e.f iui dtli q"'iYi"tSJ->" oria-'rtlr'-)rJ'1
,,,,rt -gi
u, L;"i G) '*ei u F"rt 'Juj Qi >w , D\) *,.
s

..J ) ,* ji A:,IGJ,_r Jir + JV * evs

!y.,rL---

z "ro, ' , ,,

,, ot; r1l*, rK _,
;t-f 3)-)l $,ojft. o, . t
*l; 'J"t-
..J!i

. t. ., )t !.(,t_'v-!.alt it5 t Lj )t-.. i3 a--sW L, )>.e ott.>J,.JL/ jl/o-4-;

.r-iy;, t-ly; \r- VtS

"Seseorang tidur beberapa saat, maka dicabutlah antanat itu dari
dalam hatinya, sehingga meninggalkan bekasnya bagaikan bekas
go r es an. Ses udoh itu di a p un tidur I agi b eb er ap a s aat, ! al u am an at itu
dicabut lagi dari dalam hatinya, maka (kali ini) bekasnya seperti bekas

Iepuhan, yakni seperti halnyakamu menggelindingkan bara api pada

kakimu lalu melepuh, Ialu kamu lihat lepuhan itu membengkak,
p ad ahal d al am ny a ko so ng. ( H ud zaif ah b erkata) : Ki ni nt an usia sal i n g
berjual-beli, padahal tidak seorang pun yang rnenunaikan amanat,

sampai-sampai dikatakan, 'Sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang
yang bisa dipercaya.' Sehingga dikatakanlah mengenai orang itu,
Alangkah hebatnya, alangkah eloknya, alangkah pirtarny a.' Padahal
dalam hatinya tidak ada iman seberat biji sawi pun. (Kata Hudzait'ah

pula) : Dan sesungguhnya aku pemah mengalami suatu masa, di mana
aku tidak peduli dengan siapa pun dari kamu sekalian aku berlual -beli.
Kalau dia muslim, maka keislamannya pasti mendorong dia datang
lagi kepadaku. Dan kalau dia orang Nosroni, pasti pembantu-

pembantunya mendorong dia datang pula kepadaku. Adapun
sekarang, aku tidak lagi berjual-beli dengan kamu sekalicn kecuali

dengansi Fu/on dan si Fulan. "

lsyarat Rasulullah Bakal Munculnya Huru-hara dari
Arah Timur

76.Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallampernah berdiri di sebelah mimbar sambil menghadap

ke timur, lalu bersabda, o

j'j';u+t.u.d. lt-l . oj :lt . to' a 9ta i:tr o! )t

50 Huru-hara Hari Kiamat

_7_

"Ketahurlah, se.sungguh nya hunt hara (akan timbul) dari sini. dari

tempat munculnva tanduk seton, -atau kata be.liau: tanduk
matahari-- "

Isyarat Rasulullah Bahwa Kerusuhan Akan Sering

Terjadi, Sehingga Orang Yang Masih Hidup Meng-

inginkan Mati

77. Al-Bukhari meriwayatkan dariAbu Hurairah. dia berkata: Pernah saya

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.

* F.'{\E; o4 u i ,f'}, }.o. ,V'5, ';. tr:-l' p O

,

"Tidak akan teriadi Kiamat sehingga seseorong melewati kuburan

orang lain. lalu dia berkata, 'Andaikan aku ntenggantikan

tempatnyo '

lsyarat Rasulullah Bakal Kembalinya Agama Berhala
kepada Beberapa Kabilah Arab Menjelang Kiamat

78. Al-Bukhari meriwayatkan dariAbu Hurairah. pernah saya mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaih wa Sallam bersabda.

.^;iJt ,s5 & u"'yit:t -g( -p-rt -,- +(;t\f ,l

"Takkan t"rioai Kiamat ,"hrnn1o pantat para tuanifo Dous

bergoyang- goyang di sekeliling D zul Khalashah. " I'

Dzul Khalashah adalah berhala kabilah Daus. yang rnereka sembah
pada masaJahiliyah.

Pemberitahuan Rasulullah Tentang Kekayaan
Melimpahruah Yang Akan Dihasilkan dari Bumi

Arab, dan Bahwa Kekayaan Ini Akan Menimbulkan
Perpecahan, Pertengkaran dan Peperangan

79. Menurut riwayat Al-BukharidariAbu Hurairah Rodhiyallahu Anhu.

Rasulullah Shallall ahu Alaih w a So //om bersabda.

I HR.Muslim8ll82.darijalurAbdurRazzaqdengansanadini,cet.Al-Astanah Dandiriwayatkanpula

oleh Al-Bukhari 13/66 dari AbulYaman. dan oleh Ahmad dalam Musnodnya no 7663 lbnul Atsir
mengatakan, "Yang dimkud disini ialah. bahwa Kiamat takkan terjadi sehingga kabilah Daus murtad

dari [slam. lalu para wanita mereka menari berputar-putarmengelilingi Dzul Khalashah sambil menari
menggoyang-goyangkan pantatmereka. seperti yang dulu mereka lakukan dijaman Jahiliyah

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah 51

!+ y6 z

ol
].':f,-tu'r,;t ;,+rr--A)UP ol c. ar-^J I to.tt

f c.,l7iJl

,a

.\, :t_o..i 4to ,

"Tidak lama lagi lembah Et'rat akan membuka gudang kekayaart
berisi emas. Makabarangsiapa mengalami saat itu. janganlah dia
mengambilny a sedikit pun. "

80. Sedangkan riwayat Muslim dariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu.
bahwa Rasulullah Shallaltahu Ataihi wa Sallam bersabda.

urA ,J*, it c t-* * -tt'jJt';- ;; "*ur i;-, )

e ,s #.'t,-lr i*1 lfu.', "-t,iV"F c ,W 4t

,li ,silr r:i itr{i

"Takkan terjadi Kiamat sebelum lembah Et'rat menyingkapkan
sebuah gunung emas yang menyebabkan peperangan di antara
sesama manusia yong memperebutkannya. Dari setiap 10Q orang

akan terbunuh 99. Dan setiap orang dari mereka berkcta,

'B arangkali akulah y ang akan selamat' . "

Isyarat Rasulullah Bakal Munculnya Banyak Dajjal
Sebelum Kiamat, dan Bahwa Kiamat Akan Terjadi
Tiba-tiba di Kala Manusia Mengabaikannya

81. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam,

'^Jk 4 '; rrtr y+t iq-,F ;-.- ui;r,if ,t
; -,; o r:k r iL;'4",h'r i+L 6#'r, t^t+t

a. ' Al.:-t.J..-a t r.o-, o, J,,\,J?l , t a , a. Jt)l.,'. tr,. o t/.t
.-lyr" it\-,.
V .:-:
rt &'_.b4Jt'S

52 Huru-hara Hari Kiamat

:' ' 'f tt. o u , J. 4o-i). g t,. 6.
I -/'
.?_,'l qrtJt 4-? 8)
! +b * yt JPoPtf)I r l:' ., 'i.
4-') l>-

*-fft* €,) U i ,tr} ?. "V'St "i ,_# r 9t-r' €, ,/ir

t-I n'rtlr r^ir'r'.AL 6t; e,1 o: r*ct & e,
lz ,ic\U yl
Jl Ji ;t -rt,do/a oI g" 3=:yl.t;irl;ri

'":.,1

L^3Fs tltllL+f. t.oi d'.)t >r-nl. .p bJ 4t, eLa Jl j"./ t./ (\',*
t,9

b),'.r'.. -o'.At lo' llt ''lJt,yFI s' yu-L- ),r ctlki ), ri;

,4.,ltu C";'a-); '9'1 *'ilr U F :'^*" * :+i. *
. X,oitiI ,, ,'.r.itJ...

,-,c,.Jr ) 4tul !)JJ.-.
$ 4i ; jjO.' , a.i

.tt'-l'lS-...t+'.
L/

"Takkan teriadi Kiamat sehingga ada dua pasukan besar berperarry.

Pertempuran terjadi diantara keduanya demikiansengifnyo. padalnl
pengakuan rncsing-mosing somo. Dan (takkart teriadi Kianrct)

sebelum dibangkitkannya dajjal-dajjal pendusta, hampir ada 30 orang

jumlahnya, mosing-m osing mengoku dirinya uf uson AIIah. Don

(takkan teriadi Kiamat) sebelurn dicabutnya ilmu, banyak teriadi

gempa bumi, waktu berlalu cepat, huru-hara merajalela dan banyak

terjadi kerusuhan, yaitu pembunuhan. Dan (takkan terjadi Kiamat)
sebelum harta kalian melimpah-ruah, sehingga membuat pusing

pemilik hsrto, koreno kesulifon mencari siapa yong akan menerima

sedekahnya. Sompoi-so mpai dia menawarkannya, maka orong yang

ditawari berkata, Aku tidak membutuhkannya'. Dan (takkan terjadi

Kiamat) sebelum monusio berlomba membangun gedung-gedung

tinggi. Dan (takkan terjodi Kiamat) sebelum seseorang melewati

kuburan orong loin, lolu dio berkata, Andaikan aku menggantikan

tempatnya.' Dan (takkan terjadi Kiamat) sebelum matahari terbit dan

barat. Apab ila m atahari tel ah terbit disoksikon mon usio, m aka mereka

semua beriman, tetapi pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman

seseorong bagi dirinya. yCIng sebelumnya tidak beriman. ataupun

berbuot boik selogi teloh berimon. Don ses ungguhnya Kiamat benar-

benar teriadi di kala dua orang lelaki sudah merentangkan kain di

antara keduanya. namun belum sempat beriual-beli ataupun
melipatnya. Don sesun gguhnya Kiamat benar-benar terjadi di kala

seorang lelaki pulang dengan metnbouro susu untanya, tetapi belum

sempot mencicipinyo. Don sesu ngguhnya Kiamat benar-benar terladi

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah 53

-

di kala seseorang sedang ntelepa kctlatrurya, n(llrrn lx:lurrt st'rrf)trf
rnengisi air ke dalamnyo.I)on sesungguhnyo Kiortrttt btrrur lterur

terjadi di kalo seseorong s udah ntengartgkut rrrokorrurr ke rrnilrilr tgtt.

tetapi belum sempat ntemakanrrya."
82. Dalam riwayat Muslim, Hudzaifah bin Yarnan berkata: "DenriAllah.

sesungguhr-rya akulah orang yang berrar-benar paling tahtr tetttarrg

setiap huru-hara yang terjadi antara masa hidulrku dan I lari Kiamat

Dan apa salahku kalau aku menceritakan sernua itu Rasr-rlullah

Shallollohu Alaihi wa Sallam tidak merahasiakan sesuatu purr, yang
tidak beliar-r diceritakan kepada sel;rin aku. Tetapi Rasulullah
Shallallahu Aloihi uo So//om menrang pernah bersabda tentang
berbagai huru-hara ketika beliau berbir:ara disuatu mailis. di mana

aku ikut bergabung."
Hudzaifah mengatakan. ;'Rasulullah Shcr//o//ahu Aloihi uta Sollom

bersabda seraya menjanjikan bakal terjadinya berbagai macam huru-hara,
diantaranya ada tiga huru-hara yang hampir tidak membiarkan apa pun
(kecuali dilandanya). Dan ada pula yang terjadi bagaikan angin di musim
panas, ada yang kecil, dan ada pula yang besar. "

Hudzaifah mengatakan pula, "Maka orang-orang di majlis itu pun

pergi semua selain aku."

Muslim meriwayatkan pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wo

So//om dari Nafir, dari Sahal, dari ayahnya, dari Abu Hurairah

RadhivallahuAnhu,

J')q;r q:-i i'lr',i;' ) v E't t7a',p oldt rfi
o.8.. t c/ o
o )o !' .t tc coa'/:' t1
fJl+
c lo l',H fet f-f' A feto Lr.2!:1 \g.r:,,! ,"at

'fl+"tt.. i' 4>o.'o Ll onrt' o.rr--' e-.-.

teS ,+.;l!

"lrak menahan dirham dan qot'iz-nya, Syam menahan mudyu dan
dinarnya, dan Mesir menahan irdab dan dinarnya.l) Dan komu
sekalian kemboli lagi seperti semula. Kamu sekalian kembali lagi
seperti semula. Kamu sekalian kembali lagi seperti semulQ."
Semua itu telah disaksikan daging dan darah Abu Hurairah

RadhiyallahuAnhu.

I. Qoliz adalahsatuan takamn di lrak, Mudyu adalah satuan takaran di Syam, dan lrdob adalah sahran

takaran di Mesir.

54 Huru-hara Hari Kiamat

---.=F

ll.), Serlarrtq rnenrrrulnwavat Inranr Ahnrad.l)erdwl h.rdits ini mengatakan,
lrerrrah saya rrrt,rrtlrrnqar Abu I lurairah Rtdliyallahu Anhu berkata
Saya pet'tr;rh tttctttIt'ttgar.R.rsulullah S/ruiiollahu Alaihi uro So//onr

bersatrcla.

rlJtr !--* .,- JJr,: y"e is;;i gf-ri ii i5 Uu.r!

:; ;4i' .-u;i
kr+i .rtr e,r JJr>r-rr

\|) J JJ.J

",likukurtttt.sc'krriicrtt <liberitrtrirrr;xrrifrrrrg. rrrokcr takkanlanalagiada

srlolu korlrt. yonq pergi di Pogi lnri tlalanr nurka Allalt. dan pergi di
rusr tre har i clal ar n hr
seperti ekor sapi " h ara..sedor r g fo ngo n m ereka m etnegan g centeti

lsyarat Rasulullah Bakal Terjadinya Kerusuhan-
kerusuhan Yang Membinasakan Akhlak, Sehingga

Orang Tidak Mempercayai Lagi Teman Dekatnya

84 Abu Daud meriwayatkan dari wabishah bin Ma'bad Al-Asadi. dari

Ibnu Mas'ud RodhiyallahuAnhu.dia berkata: pernah saya mendengar

RasLrlullah sho//cr/hhrr Alaihi rrsrcer psoe/r/toirnyabnegrsdabirdiwa a-lyaaltukalbnnduaMriaAs'buud
nrenyebut sebarlian haclits

Bakrah cla. selarrjrrtrrya trersabda lrLrla. "serrun yangterbunuh
clalant htrtr hara itrr rrro.srrk rrcraka "

Dalar. haclits ilu wabishah nrerrgatakarr. saya bertanya. "Kapankah

itu teriadi. wahai lbnr-r Mas'r-rd ?"

Ibnu Mas'ucl nrenjawab. "ltulah jaman kerusuhan. dimana

seseorang lelakitidak merasa anran terhadap teman duduknya."

Saya bertanya. "Kalar,r begitu. apa yang anda perintahkan

kepadaku. iika aku mengalamiiaman itu?"

"Tahanlah lidah dan tanganmu." iawab lbnu Mas'u dRodhiyoilahu
Anhu menyarankan. "Dan iadilah salah seorang yang betah menetap
dalam rumah."

wabishah bercerita: Ketika utsman Radhiyallahu Anhuterbunuh,
maka terbanglah hatiku tinggi-tinggi. lalu aku memacu kendaraanku.

hingga sampailah aku di Damaskus. Disana aku menemui Huraim bin
Fatik Al-Asadi. Maka dia bersumpah: "DemiAllah, yang tiada Tuhan

melainkan Dia, sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar berita itu
dari Rasulullah Shollol lahu Al aihi w a Sallam ."

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah t)

Isyarat Rasulullah Tentang Berbagai Kerusuhan,
Yang untuk Menghindarinya Harus Menyingkir dari

Masyarakat

85. Demikian. sebagaimana tersebut dalanr sebuah hadits yang

disampaikan kepada kita oleh Ibnu Mas'ud.

Abrr Daud n'reriwayatkan dari Muslim bin Abi Bakrah da. ayahnya.

dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihiurrr So//onr bersabda,

r"o;J-,.tld,, t i c ; w g+' L3ot t.#t !
s
.r,cr ,.-rr :t ";."r!+tlt=*]ir',. o;t.i' _f ";- k+ luiry ;uir

"_eu+-t,fi'i-, ;iIc__{Usl .t-s*rsJ;:.*J*tJl.rr',lJ.€Ii;'';J:?ou)og.tr^?u, 4ki'l"JJlti,s-,r',t)t',)9F'+t,LUJ.|w"JJAtJtJultt
7u-""t l\'#"|;r;1,'1rb-r l\Ci ri* :*.

.etAr

"Sesunggu hnya akan terjadi suotu huru-hara, dimana orang yang
berbaring lebih baik daripada orang yang duduk, orang yong duduk
Iebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri tebih baik
daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik
daripada orang yang berlari. Abu Bakrah berkata, 'Ya Rasul Allah,

apa yang anda perintahkan kepadaku?' Rasul menjawab,
'Barangsiapa memiliki unta, temuilah untanya. Barangsiapa

m e m il iki kam b in g, tem uil ah kam b in gny a. D an b ar an gs iapa m em il iki
keb un, temuil ah keb u n n y a.' Ras ul b er sabda p ul a,' B ar angsiapa tidak
memiliki opa-apa, maka ambillah pedangnya, lalu pukullah batu
dengan mata pedangnya itu. kemudian selamatkan dirinya selagi
bisa."'

Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Muslim dari Utsman As-
Sahham.

86. Sedangkan menurut riwayat Ahmad, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash
mengatakan ketika terjadi huru-hara yang menewaskan utsman bin

Huru-hara Hari Kiamat

_r_

Affan Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah shallaltahu Alaihi wa
Sallambersabda,

;q:##o,J.o57J-r-.,1-.,.d.t! lu?fd.jfritT'ui/tt.pt "(W*ttr iu"r,y'#"s.reagatiit&ute'qLA:ayt

"Sesunggu hnya akan terjadi suatu huru-hara, dimana orang yang
duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri
Iebih baik daripada orang y ang berjalan. D an orang yang berj alan
Iebih baik daripada orang yang berlari. So'od berkata, 'Bagaimana
pendapat anda, kalau s*eorang masuk rumahku lalu mengulurkan

tangannya -maksudnya, hendak membunuhku....7' Rasul

menjawab,'Tirulah seperti (Habil) putra Adam."'

Nasihat Rasulullah Dalam Menghadapi Kerusuhan

Dalam me nghadapi kerusuhan, Rasulullah s hallallahu Alaihi w a sallam
menasihatkan agar kita tabah menanggung penganiayaan dan

menghindarkan diri, jangan ikut bergabung melakukan kejahatan.

87. Demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Musa
Al-Asy' ari, Rasulullah S hallallahu Al aihi w a S allam bersabda,

t4..,--r;*'st rry;k-gga;l;l,lPa, Fi,$,4*Gilkr€eiu)_,q;-Lit

";.t w +6t

tr-L;')'€-*.t)'Ki ,,fil: ,y ; W,.;al;;at 6;
*i J ,4',y: ot);qr,E#tifL.{rr:)i
.r,t;.ty'6{'&

"Sesunggu hnya akan terjadi bermacam-macam huru-hara

menjelang Hari Kiamat bagaikan potongan-potongan malam yang

gelap, dimana seseorang di pagi hari mukmin, lalu sore harinya

m enj adi kafir. D i s,ore har i m ukmin, Ialu paE harinya m enj adi kaf ir.
Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah ,/

berjalan lebih baik daripada yang berlan, Maka dari itu. putctl'tkorr
b us u r- b us u r m u, p oto n g - p oto ngl ah tal i -tal iny a, da n hu ft ar n I aLt
pedang-pedangmu dengan batu. Lalu. kalou salah seorang dari
kamu sekalan dimasuki (rumahnya), maka tirulah yang terboik
diantara kedua putra Adam."

Isyarat Rasulullah Bakal Murtadnya Sebagian Kaum
Muslimin Kembali Kepada Agama Berhala

88. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Tsaub an Radhiyallalnt Altrnt
sabda Rasulullah Shallallahu Aloihi u.'o So/lom

ss)

Jtc

eaKiii 1"

6rtJ,iq fu ,i La ru"ii

,y .y,6'fr

"rik'u;*

6.v Jry

58 Huru-hara Hari Kiamat

-

.+t )i

"Sesungguhnya Allah telah mengerutkan bumi di hadapanku,

sehingga aku dapat melihat negeri-negeri timur dan barat. Dan

sesunggtrhn ya kerajaan umatku akan mencapai bagian-baEan bumi

y ang dikerutkan itu. Don sesu nggu hnya aku telah diben dua gudang

kekayaan, yang merah dan yang putih (emas dan perak). Dan

sesungguhn ya aku telah memohon kepadaTuhan-ku, agar umatku

tidak dibinasakan dengan paceklik yang merata, dan agar mereka

tidak dikuosoi oleh musuh, selain diri mereka sendiri, yang

merampas kejayaan mereka. Don sesungguhnya Tuhan-ku Yang

Mahaperkoso logi Mahatinggi bert'irman,'Hai Muhammad,

sesungguhnya apabila Aku telah memufuskon suofu keputusan,

maka takkan bisa ditolak Sesunggu hnya Aku telah mengabulkan

permohonanmu bagi umatmu, yakni mereka takkan dibinasakan

dengan paceklik yang merata, dan takkan dikuosoi musuh selain diri

mereka sendiri, yang merampas kejayaan mereka, sekalipun mereka

odrikaengp-uonragngdayrianseggahlnaggpaelndjui sruegbaluampei,n-jaurtuaubuAmllai-h berfirman, oleh
kecuali sebagsan

mereka membinasakan sebagian lainnya, dan sebagian mereka

menawan sebagian lainnya.' Adapun yang aku khawatirkan

terhadap umatku, tak lain adalah para pemimpin yang

menyesatkan. Dan apabila pedang telah diletakkan di tengah

umatku, maka tnkkan diangkat lagl dari mereka sampai H an Kiamat.

D an hdak akan terj adi Kiamat sampai adanya b eberapa kabilah dari

umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai

adanya beberapa kabilah dari umatku yang kembali menyembah

berhala. Don sesun gguhnya akan muncul di tengah umatku tiga

puluh orang pendusta, masing-masing mengaku dirinya nabi,

padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi

sesudahku. Nomun, akan senantiasa ada segolongan dari umatku

yang membela kebenaran. Mereka hdak peduli terhadap siary pun

yang melawan mereka, sampai datangnya perintah Allah'Azza wa

Jalla(Kiamat)."1)

l. HR.Muslim,52-KitabAl-FitanwoAsyrathAs-So'oh,5,BobHolakuHadzihilUmmotiBo'dhihimbi

Bo'dh, hadis.no.2889. Dan diriwayatkan pula hadib ini oleh Abu Daud no.4252, oleh Atfirmidzi
41499no.22l9,oleh hnu Majah no.2952, olehAhmaddalam Musndnya5?78dan284dari riwayat
Tsauban, dan juga oleh Ahmad dari riwayat Syaddad binAus,41723.

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah... 59

Huru-hara Tiada Habisnya

89. Menurut riwayat Abu Daud, bahwa perawi hadits ini berkata: Aku
telah mendengar Abdullah bin Umar berkata: Kami pernah duduk di
sisi Rasulullah Shc/iollahu Alaihi wa Sallam, beliau menerangkan
panjang-lebar tentang berbagai macam huru-hara, hingga akhirnya
menyebut fi tnah Ahlas (huru-hara tiada habisnya).

Seseorang bertanya, "Ya RasulAllah, apa itu Fitnah Ahlas?"
Nabi Sho//ollahu Alaihi wa Sallam menjawab, "lalah perampasan
l-rarta dan keluarga, lalu dibawa lari."

(Rasul melanjutkan keterangannya), "Kemudian timbullah sesudah

itu Fitnoh Sarra' (huru-hara kemewahan), yang tipuan ataupun

kerusakannya keluar dari bawah telapak kaki seseorang (yang mengaku)

dari ahli baitku. Dia mengaku dari keluargaku, padahal dia bukan

keluargaku. Wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa.
"Kemudian manusia mengandalkan seseorang, bagaikan pantat

bersandar pada tulang rusuk. Dan sesudah itu timbullah Fifnoh Duhaima'
(huru-hara sangat dahsyat), yang tidak membiarkan seorang pun dari
umat ini melainkan dilandanya. Sampai-sampai bila dikatakan huru-hara
itu telah usai, maka ia kembali lagi, dimana seseorang dipagi hariberiman,
lalu sore harinya menjadikafir. Akhirnya manusia terbagi ke dalam dua
kota besar: kota iman, dimana tidak ada kemunafikan, dan kota munafik,
dimana tidak ada keimanan. Apabila itu telah terjadi, maka tunggulah
Dajjalpada hari itu juga, atau esok harinya."

90. Dan menurut riwayat Abu Daud pula, dariAbdullah bin Amr bin Ash,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

*r * c1t [',i;Lr', eV'ri'q;'ri ov;]'6."ry

Jv {t i-'r t:- L'-b|'r j6 ev( i'&': $k

t

'&? i):fJ ,t1ti1,:yp;1 o-Msola .. o1 '. : tcrz - ,/., ..

'P t7
r. z . , .

vo

"Bagaimana kamu ini (tenang-tenang saja), padahal jaman tidak
Iama lagi akan mengoyak umat manusia sekacau-kacaunyo,
sementara mereka benar-benar telah bercampur-aduk (dalam

60 Huru-hara Hari Kiamat

menyelenggarakan) ianji-janji mereka dan berselisih pendapat,

sehingga mereka menjadi seperti ini -sambil menjalin jari-jari beliau
sofu somo lain-. Para sahabat bertanya, 'Bagaimana seharusnya

sikap kami, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, Ambiilah opo-opo
yang kamu kenal (baik), dan tinggalkan apa-apa yong tidak karnu
kenal. u ruslah ( baik- baik) uruson pribadimu, j angan pedurikan
penilaian masyarakat Lunum. "' 1 )

Isyarat Rasululiah Bakal Terjadinya Kerusuhan,
Dimana Lidah Lebih Tajam Daripada pedang

91. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dariAbdullah bin [Jmar

-dimana perawinya, Abdur Raman yang mendengar langsung dari

Ibnu Umar- mengaku: waktu itu saya sedang duduk bersamanya di

bawah naungan Ka'bah, ketika dia menyampaikan hadits ini kepada
orang banyak, dia berkata : Kami pernah menyertai Rasurullah

s hallallahu Alaihi w a sallam dalam suatu perj alanan jau h, m aka kam i
singgah di suatu tempat. Tiba-tiba berserulah seorang penyeru yang
ditugaskan Rasulullah shallallahu Alaihi wa sailam, "Ash-shalatu
jami'ah!"

Ibnu Umar berkata: Maka aku pun tiba di hadapan Rasur ketika
beliau sedang berkhutbah di hadapan orang banyak seraya bersabda,

{. ilri/ t.ic tt ,t, oa-3

,* k l';tL>-lg a:,.1 , i-t
u- or-f A tttt rli

.1 HR. Abu Daud. Kitob A!-Malohim, Bab Al_Antru wa An_Nohvu, 2143g 6l

Beberapa Contoh Kerusuhan YangTelah...

"Hai sekalian rnanusio, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun
sebelum aku, kecuali Allah pasti menuniuki hamba-hamba-Nya
mano diantaranya yang Dia ketahui merupakan kebaikan bagi
ntereka, dan Dia peringatkan mereka terhadap apa yang diketahui-
Nya merupakan keburukan bagi mereka. Dan ketahuilah.
sesungguhnya kesentausaan umat ini berada pada awalnya. Lalu
akhir dari umat ini akan ditimpa bencana dan huru-hara silih
berganti. Ketika suatu huru-hara datang. maka berkatalah si
mukmin, 'lnilah kebinasaan-ku.' Kemudian hurr-hara itu pun usai,
namun kemudian datanglagi, maka berkatalaLt si mukmin, ,lnilah.
inilah.' Kemudian datang pula huru-hara yang lain, maka dia
berkata, 'lnilah. inilah.' Kemudian hurr-hara itu pun usai. oleh
karena itu. barangsiopo ingin dikeluarkar-t dari neraka dan
dimasukkan ke dalam surgo. ntaka hendaklah dia berupaya

mengalami kematian dalarn keadaan beritnan kepada Allah dan hari
akhir. dan hendaklah dia berlaku terhadapsesomo n-tanusia seperti
yang dia inginkan oranglain berlaktt terhadapnya. Dan barangsiapa

berbai'at kepada seorong imam.rnaka hendaklah dia patuh
kepadanya, kalau bisa -dan suof u kari beliau mengatakan.
sebisanya-."'

Abdur Rahman berkata. seterah saya mendengar itu. saya
m'Seemsuansgugkukhannyakepaanlaakkupadmiaanntamrau,kMeduuaawkiyaakhikute. tdaahnmseanyayukrauthakkainta.

supaya memakan harta orang lain secara batil, dan supaya kita
membunuh sesama kita, padahar Alrah subhanahu wa Ta'ala

benar-benar berfirm an.'Hai orang-orang yong beriman janganlah
kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan batil!. ' (An-Nisa,:
2e)

Abdur Rahman berkata: Maka Ibnu Umar menghimpun kedua
tangannya lalu meletakkannya pada keningnya, kemudian menunduk
sebentar, sesudah itu mengangkat kepalanya lalu berkata, ,Taatlah

kepadanya selagi dia memerintahkan ketaatan kepada Allah

subhanahu waTa'olo, dan jangan patuhidia bila menyuruh bermaksiat

kepada Allah.' Saya bertanya kepada lbnu umar, Apakah anda

mendengar ini dari Rasulullah shaltallahu Ataihi wa sallam?' Maka dia
jawab, 'Ya, ini telah didengar oleh kedua teringaku, dan dipahami olel-
hatiku."'

62 Huru-hara Hari Kiamat

lsyarat Rasulullah Bakal Ditaklukkannya Kostanti-
nopel Sebelum Romar)

92.lmam Ahmad meriwayatkan: Abu Qatil menyampaikan hadits
kepadaku, katanya: Kamipernah berada di hadapan Abdullah bin
Umar, dan dia ditanya, manakah yang akan ditaklukkan diantara

kedua kota, Konstantinopel atau Roma?"
Ahmad berkata: Kata Abu Qatil, Abdullah meminta diambilkan

sebuah peti yang ada gelang-gelangnya, lalu dia keluarkan daripeti itu

sebuah kitab.
Lalu Abdullah berkata, ketika kami berada di sekeliling Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil menulis, tiba-tiba beliau ditanya,
"Kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel
ataukah Roma?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Kota Hiraqlius
akan ditaklukkan lebih dulu," maksudnya Konstantinopel."2)

*****

1. Yakni kota Roma. ibukota ltalisekarang, sebagaimana disebutkan dalam Mu jam Al-Buldon.

2. HR.AhmaddalamMusnodnya2lTT6.DandinwayatkanpulaolehAd-DarimidalamSunonnyal/1 16.

oleh Ibnu AbiSyaibah dalam Mushannot'n7a2l47 dan 153. oleh Abu AmrAd-DanidalamAs-Sunon

Al-Woridoh fi Al-Fiton,2/76, olehAl-Hakim dalamAl-Mustadrok,3l442 dan 4/508, oleh AbdulGhani
Al-Maqdisi dalamKitobAl-'.llmi2130-l,danmenurutdia hadilsini hasanul-isnad.Sedangmenurut

AI-Hakim, shahih. Begitupula menurutAdz-Dzahabi.

Beberapa Contoh Kerusuhan YangTelah. 63

BANYAKNYA TANDA.TANDA
KIAMAT

93. Imam Ahmad meriwayatkan dariAbdullah bin 'Amr, dia berkata: Aku
pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau
sedang berwudlu sambil menunduk. Kemudian beliau mengangkat
kepalanya dan memandang kepadaku, lalu bersabda, "Ada enam
perkarayang akan menimpakamu sekalian, wahai umat: Kematian
Nabim u Sh allallahu Alaihi w a Sallam."
Ibnu Umar berkata: (Mendengar itu) seakan-akan jantungku copot

dari tempatnya. Lalu Rasulullah S hallallahu Alaihi wa Sallom melanjutkan
sabdanya, "(ltu) yang pertama, lalu harta melimpah ruah ditengah kamu
sekalian, sampai-sampai adaseseorang lelaki diberi upah sepuluh ribu,
namun dia belum juga rela menerimanya."

"(ltu) yang kedua, lalu terjadilah huru-hara yang memasuki setiap
rumahmu."

"(ltu) yang ketiga, lalu kematian bagaikan buduk kambing."l)
"(ltu) yang keempat, lalu gencatan senjata antara kamu dan Bani
Ashfar (bangsa Eropa). Lalu mereka menghimpun kekuatan untuk
menyerang kamu selama sembilan bulan, seperti masa kehamilan wanita,
kemudian mereka merasa lebih baik berkhianat terhadap kamu sekalian. "
Sabda Rasulullah Shall allahu Alaihi w a S all am, " ( Itu ) yang kelim a.
Lalu ditaklukkannya suatu kota."

1. Buduk kambing, adalah terjemahan dari Qushash atau Qu'ash Al-Ghanam, yang keduanya

sebenarnya perubahan (salah ucap) dari kata 'Uqash, ialah penyakit kambing yang dapat
membunuhnya dengan cepat.-Feni.

64 Huru-hara Hari Kiamat

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. "(ltu) yang

keenam."

Saya bertanya, "Ya Rasul Allah, kota manakah yang akan

ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma?"

Beliau menjawab, "Konstantinopel." 1)

94. Al-Bukhari meriwayatkan dari Auf bin Malik RadhiyallahuAnhu, dia
berkata: Saya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi r.r.'o Sollom
ketika terjadiPerang Tabuk. Waktu itu beliau'berada dalam kemah
berwarna sawo matang. Beliau bersabda,

L,-f| ipu;4l"'i'4 e i ;; yut €* a L,lr,,r

j--)r "*bqt'i ftpk'e,LU

i 2l')yt *F' i"q.,;1 y "q'? tb;s jq ,a-, ir,
''ir G':'eik"*';;&;V ,rjr**'r' o / z t - - / o
u .t
, , ' o' t

J"r\i ;r '*:,do:.l|ittv-",'\t'r ,fr$

vt

"Hitunglah enam peristiwa menielartg terjadinya Kiamat:

kematiqnku, kemudian ditak I ukkanny a B aitttl M aqdis. kemudian

yong ntenyergap kantu sekalian bagaikan bucluk kambing.

kemudion harta melintpah ruah. sehingga seseorong lelski cliberr

upah seratus dinor, narnun masih tetap iuga tidak rela meneritr nnga-

kemudian teriadi huru-hara yang tidak n rcrnbiarkan sof u n.unah pur t

dari bangsaArab kecrnli dinrosukin ya. kemudian gencatan senlotn

antara kamu sekalian dengan Bani Asht'ar (bangsa Eropta). Lalu

m ereka b erkhi ar"tat. M erek a datnn g kepad a rn u de n gan m e rn b aw a

delapan puluh bertdera. di bawah tiap-tiap bendera ada dua belas

ribu (tentara)."

Tanda-tanda Menjelang Kiamat Terjadi

95. Abu Daud meriwayatkan dariAbu Darda'Rodlriyo//crhuAnhri. bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallonr bersabda.

I HRAhmaddalamMusnodnyano(1622.tahqiqAhmaclSyaku ll,rdrlrrrrrr(,r1l,rlrrt (l,rl,rnrkrtabMcrlmc'

Az Zswa'id,71327-322,d\manapengaranenva nrengalakan. h.rdrts rrr clr rrir rr,rtk,rrr ,,lt'h Ahrnad dan
Ath-Thabarani.tetapipadasanadnyaterhadapAbu,lanabAl-Kal,rhr rr,,,r,rrrrlrrrrrt/rrl/rs

Banyaknya Tanda. tandrr liramat 65

id y-yrG JL*lu a;ij' i'rg ;-*jt tx

-tu-:.i ,.J!

j.ti.rfilr /:> ' /a .t 'po ,. ,kJ.:

"Sesunggu hnya kemoh besar kaum mus/imin pada hori pertem-

puran sengit ada di Ghauthah, di sebelah kota yang bernama
D im asyqa (Dom oskus ), salah satu kota terb aik di Syo rn. "

96. Menurut riwayat Imam Ahmad dariMu'adz bin Jabal Radhiyallahu
Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sollam bersabda,

d.t-"J ,,t ;tsry i11,]p'oi'1tahLlai ,Y-> :-ts( p-'St
o '- t t

u; r. >t.t/ lJit a.
.6i'.& ir F,la --

'Ada enam peristiwa yangtermasuk pertanda Kiarrnt kematianku"
ditaklukkannya Baitul Maqdis. kematian yang menyergap

masyarakat bagaikon buduk kambing. huru-haro dengan bertcanrt

yangmemosuki rumah setiap muslim,laki laki diberi upah seribu
dinar, namun tidak rela menerimanya, dan pengkhianatan bartgsa
Romawi. Mereka menyerbu dengan membawa delapan puluh
bendera, di bawah tiop -tiap bendera ada dua belas ribu (tentara) "

Ferintah Rasulullah Agar Bersegera Melakukan Amal-
amal Saleh Sebelum Terjadinya Enam Peristiwa

97. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

a-"!n; Jf-jntA",,.-{.0t.al.1r.'f.,ir"SrAI,rt-L)-.>tt1"A:,L.a,.';if,l)*<utou'rtti;t.);';'t)i

" Cepat-cepatlah kamu sekalian melakukan amal -amal ( saleh)
sebelum datangnya enam peristiwa: terbitnya matahari dari barat,
datangnya Dajjal, munculnya asap, munculnya birtatong melata dari

66 Huru-hara Hari Kiamat

-t-

dalam bumi, kematian setiap komu sekalian, dan perkare urnurn '
(HariKiamat)."

Qatadah berkata, "Apabila Rasul mengatakan'perkara umum',
maka yang dimaksud ialah perkara Kiamat."

Sepuluh Tanda Sebelum Datangnya Kiamat

98. Dalam riwayat Imam Ahmad lainnya, dariHudzaifah bin Asad, dia
berkata: Nabi Shollallahu Alaihi wa Sallam tiba-tiba muncul di
hadapan kami ketika kami sedang membincangkan Kiamat, beliau
bersabda,

'P & g f ijw k:a:j Jt rr!|iJs),
z) .J 6tr,Sw wtat t t-o t. tt

?--*a .). t.;ltt o1

J|;j e* y ,.JJ;JI t_*', ^X:n; J*'nt iefur -ur
t...tt C' rtvl.'tJC-rtl>.' V..pr. l or d.

L<r)t-A4,6 ut
O_f

a

|\'1 .+alt .$,.'/l.i,i.c,'-o.
ierfF.-rlrTfur-rlr ?frf,EcvH"l,l;
o . c . Jit.',"r.lt,.r't.t?tr, n | ,o .o

"Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami

memperbincangkan soal Kiamat. " Beliau bersabda, " Sesungguhnya
Kiamat takkan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda: asap,
D ajjal, binatang melata, terbitnya matalnri dari barat, turunnya N abi

'lsa bin Maryam, Ya' juj Ma' juj, tiga kali tanah tenggelam: tanah

tenggelam di timur, tonah tenggelam di barat dan tanah tenggelam
di jazirah Arab, Dan qkhir dari semua itu adalah api yang muncul dan
arah timur, menggiring manusia menuju tempat penghimpunan

mereka."

Pertempuran Sengit Melawan Bangsa Romawi, Yang
Berakhir dengan Jatuhnya Konstatinopel

Diwaktu itu muncullah Dajjal, lalu Nabi 'lsa bin Maryam turun dari langit
yang terdekat dengan bumi, di atas menara putih sebelah timur di kota
Damaskus saat shalat Subuh, sebagaimana yang akan diterangkan nanti
selengkapnya berdasarkan hadits-hadits shahih :

Banyaknya Tanda-tanda Kiamat 67

99. $enurut riwayat lmam Ahmad dari Dzu Makhnrar. Rasrllrillah

Shallallahu Alaihi r-uo So//om. beliau bersabda.

o .," o .7, o,' Jo,' .L, :"-1 t-o-.oI,^t , ? t, '. t t, )
J:*: j)\ ))AV;c ro(',
F.\t),l\)re,r^-:
-nrttltt -,1

t.:.' '. t;,.:
,e t* )* jifg*. JrL-:.
rt oi q:'-.: , i! e J-r*s'. io.tl

,j*-t 9I

1,n,F, A ; .*':={-;'--L,i'ii, -^J1r :'* r,'),
Io t t,. tt t ? . -)-o ,

erluir uJl't ,tL,'rl; .tr.t +'aJ+
*+5tJ;+L+, t 'o z.

io' {p iv "S e tv *r- eE iv'€,;t

"Kamu sekalian akan berdamai dengan orong-orang Romaui
dengan perdamaian yang sentau.so, don kamu bersama mereka akan
mengalahkan musuh yang ada di belakang mereka, Ialu kamu
selamat dan mendapat harta rampasan perang. Kemudian karnu
singgoh di suatu padang rumput yong berbukit-bukit. Tiba-tiba
bangkitlah seorqng lelaki Romawi lalu mengangkat salib seraya
berkata,'Sa/ib lebih unggul.' Maka dihampirilah dia oleh seorang
Ielaki dari kaum m uslim in lalu dibunuhnya. Mulai saat ituloh orong.
orang Romaw i b erkhiqnat dan terj adilah peper angon-p eper angan
sengit. Mereka menghimpun kekuatan mengerong kamu sekalian,
lalu datanglah mereka kepodamu dengan delopan puluh bendera,
tiap-tiap bendero disertai sepuluh ribu (tentara)."

100. Menurut Imam Ahmad dari 'Asir bin Jabir, dia berkata;
"(Pada suatu ketika) angin merah bertiup kencang di Kufah. Maka

datanglah seorang lelakiyang tidak tahu adat mengatakan, 'Ketahuilah,
hai Abdullah bin Mas'ud, Kiamat telah datang!"'

Waktu itu Abdullah sedang bertelekan, lalu duduk seraya berkata:
"Sesungguhnya Kiamat takkan terjadi sehingga tidak ada lagi pembagian
warisan, dan tidak ada lagi harta rampasan perang yang diterima dengan
gembira."

Asir berkata: Sesudah itu lbnu Mas'ud berbicara dengan isyarat
tangannya, dia katakan, "Begini," sambilmenunjuk ke negeri Syam, lalu
berkata: "Musuh akan berhimpun untuk menyerang kaum muslimin, dan
kaum muslimin pun berhimpun untuk menyerang mereka."

Saya bertanya, "Bangsa Romawikah yanga anda maksud?"

68 Huru-hara Hari Kiamat

-_

Dia jawab, "Ya, dan pada pertempuran itu terjadilah kemurtadan

besar-besaran. "

Asir memberi penjelasan: Maksudnya, waktu itu kaum muslimin
akan bertekad bulat untuk mati, takkan mundur kecualimenang. Maka
mereka pun bertempur sampaiterhalang oleh malam. barulah mereka
berhenti, masing-masing tidak ada yang menang, dan tekad itu pun
dilupakan.

Kemudian kaum muslimin bertekad bulat lagi untuk mati. takkan
mundurkecuali menang. Maka merekapun bertempur, kemudian mereka
dan musuh pun berhenti. masing-masing tidak ada yang menang. dan
tekad itu pun dilupakan lagi.

Kemudian tekad untuk mati itu muncullagi. takkan mundurkecuali
menang. Lalu mereka pun bertempurpula sampaidihalangioleh malam,
barulah mereka dan musuh kembalike tempat masing-masing tanpa ada
yanq menang. dan tekad itu pun dilupakan pula.

Syahdan. manakala datang harikeempat, bangkitlah sisa-sisa kaum
muslimin yang masih ada. mereka menyerbu musuh. Namun Allah belum
memberi kemenangan kepada mereka, meskipun mereka sebenarnya

pteelarnhahbemrteemngpaular rmniaptie-mrteamtiapnura-nbosleephertjiaditui .A" sAirtamu edniagakatatakkaann, ,'A"Bkeulutamk

diketahuipertempuran seperti itu."- sampai akhirnya ada suatu benda

terbang melintasi wilayah mereka. Belum lagibenda itu meninggalkan
mereka, tiba-tiba dia mati tersungkur. Maka disuruhlah orang-orang
pandai melakukan pemeriksaan. Mereka ada seratus orang. Namun
mereka tidak menemukannya, bahkan ikut tewas. Semua tidak tersisa
kecuali seorang lelaki. Maka harta rampasan apa yang patut dia
banggakan, atau warisan apa yang dapat dia bagi-bagikan.

Asir meneruskan penjelasannya: Ketika mereka dalam keadaan
seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar bencana yang lebih besar lagi.
Mereka mendengar teriakan, bahwa Dajjal telah membokong mereka.
Dikabarkan dia menyerbu anak-anak mereka. Oleh karena itu mereka pun
membuang apa saja yang ada di tangan mereka, lalu datang berkumpul.
Kemudian mereka mengirim sepuluh orang penunggang kuda sebagai
pasukan perintis.

Mereka seperti disabdakan Rasulullah Sha//o//ahu Alaihi wa Sallam,

,*J- f-- &.;'rr;() fujrji,c-i r'r+ai . ft' jt

,f'r\i ,4b .b'J)t'-p

Banyaknl'a Tanda-tanda I(ramat 69

"Sesungguhnya aku benar-benar tahu nanla-narna mereka dan

nam a b ap ak- b ap ak m er eka s er ta w ar na kuda - ku da r r rcr ek a. M er ek a
adalah para penunggang kuda terbaik gang ada di muka bumi pada
mesaitLt."

101. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda', Rasulullah Shallallahu
Alaihi w a Sallam bersabda,

: j t? .,?,?'., o to. ' ''it
;w lrujJ', Ld', f-tl-- ;t
JI'+FL.a;at ?';J^*tAr

"sesunggu hnyakemah besar kaum'musli'min di haripertemp'uran

s en git ada di G ho uthah, di s eb el ah kota b er nam a D am askus, so Io h
satu kota terbaik di Sy am. " t )

Kiamat Thkkan Terjadi Sebelum Nabi Isa Membunuh
Dajjal, atau Sebelum Menangnya Kebaikan dengan

Segala Cahayanya atas Kebatilan dengan Segala

Kegelapannya

102. Muslim bin Hajjaj dariAbu Hurairah RadhiyallahuAnhu meriwayat-
kan, sabda Rasulullah S hall all ahu Al aihi w a S all am,

oi, ?t :to_f.tj rorrlt.l.q'+. yoJ"(li.'d--o.L.r_1r,,?)"YL.iri t at,.irtJ,l t '-.i,
f
C_:- Y
jjr ,# 'J 9 "#-<+lo 1,.', J;-o-,.rt-,-

t s)\

i t_*G Jri o

1 :c
) J;r :.i,irt*'#.A q ,J; .y.$ i: q. ,b rr1,
-;y U ,;*'e|trt!t(r!ir'&'F,t {L
g"--ul, '&, Nt+ "t:li:Jt'-tii #'.prt-r,i
^t:,r

't--c ;LAt'i;*{,"'j \e,;b,A- i u ;;^':' .,;i,: ri-'l
"-J'c--^it Jl Jtb":ilt', r,2 aG "t\ | i)", g i, *

L HR Abu Daud. Kitob Al-Mdahht. Bab fi Al-Nla qit Minol Nlolohim.2t426
70 Huru hara Hari liiamat

c7 ,Ar tne 6,; ;yU J.:', tt;'H'S..lli *p.'Sjb
j;--;i>tut *i t\uybr t :!fi Jq, or+.e 4
?t lt-; . J 'erlt;ti2,
t-;- 69 g.fi ffi i:; ur ,k
,-,ri {lr

:*)rtt ^tL" ",F:'&- ;p ',ts\ K;'*,r'.,lr e #l
oti
za. . l.'
*/
-.d'..J.j,t.>.)Aqe))/

"Kiamat takkan terl adi sehingga bangsa Romaw i singgah di Al-A maq
atau di Dabiq. t) Lalu mereka diserbu oleh balatentara dari Madinah,
yang merupakan penduduk dunia yang terbaik waktu itu. Apabila

mereka telah berbaris rapi, maka berkatalah orang-orang Romawi:
'Biarkan kami berperatry melawan orang-orang yang telah
menowan orang-orangkami.' Jawab kaum muslimin, 'Demi Allah,

kami takkan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami.'

Maka kaum muslimin pun menyerbu mereka, Ialu ada sepertiganya
yang mundur. Mereka takkan diterima taubatnya oleh Allah selama-
lamanya. Ada sepertiga lagi yang terbunuh, mereka adalah para
syuhada' yang terbaik di sisi Allah. Sedang sepertiga lainnya

mendapat kemenangan. Mereka takkan mendapat bencana selama-
I am any a. M erekal ah y an g dap at m enakl ukkan Ko stantin o p el.
Nomun ketika mereka membagi-bagi harta rampasan perang,

sementara pedang-pedang mereka digantungkan di pohon zaitun,
tiba-tiba setan berteriak kepada mereka, bahwa Dajjal telah
membokong, menyerang keluarga mereka. OIeh karena itu mereka
pun keluar, padahal itu semua tidak benar. Lalu tatkala mereka
memasuki negeri Syam, ternyata Dajjal telah keluar (pergi).
Syahdan, tatkala mereka bersiap-siap untuk berperang dan

m er ap ikan b ar i s an, tib a - tib a d ikum an dan gkan i q a m atus - s h al at.
Maka turunlah Nobi '/so bin Maryam, lalu mengimami mereka.

Apabila musuh Allah itu melihaf Nobi Iso, maka dia meleleh seperti

lelehnya garam dalam air. Andaikan dia dibtarkan, tentu akan benar-

benar meleleh sampai mati. Akan tetapi Allah membunuh dia

dengan tanganNabi /so. Lolu No bi AIIah itu memperlihatkan kepada
kaum muslimin darah Dajjal pada tombak yang dipegangnya."

1 Al-Amaq dan Dabiq adalah nama dua tempat di Syria dekat kota Halab (Alepo)

Ban-vaknya Tanda-tanda Kiamat 71

La llaha lllallah dan Allohu Akbar Dlsertal Kemauan
Keras dan lman Yang Teguh Dapat Menghancurkan

Benteng-benteng dan Membuka Kota-hota

1 03. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Ro dhiyallahu Anhu,

sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam,

,,.tjv f, CW,-,.e':'St Cq,r,e ".r-j#
|ajr.lJl t t t z

.-tE
frrfj. {,j; vr-St',ti,i# J# ;; t* ! Jr,!,,. r-'i?Ji'I'

tl,-'-:.
6|p- {ttc. ..'to. t. (_

l': s$'6)y
ff i,tt'r-5zf i ,'; iv'#;,e' .ulf'ut' A .i)fr.l,' vf .tf
*i ,-xtlint
,tt y +ri' t)-i.'J ts, ,t e'lt'Js
'3it "t;r {r, !t
a\a,itUA;;oit-*c$

q*:'i 6;tit\tt',.

& Cp14-6-
',..,.-.i,,'t,l,;t ,' .i.ot,,.c.1C::" r.Jtas.lJ ,. lt,.1 ntit a'.t

oh'j-'s ;,? .f o;'E {i i i*'rlr r\'J\- e.bl

"Sudahkoh kalian mendengar sebuah kota, yang sebelah
daripadanya ada di darat dan sebelah lainnya ada di laut?" Para
sahabat menjawab, "Sudah, yo Rosul AIIah." Rosul bersabda,

" Kiamat takkan terladi sebelum kota itu diserbu oleh tujuh puluh nbu

tentar a dari anak keturunan lshaq . Apabila mereka telah datang ke

kota itu, mereka singgah, tetapitidak berperangdengan sofu senjota
pun, dan tidak melemparkan satu anak panah pun. Mereka hanya
mengucapkan, Ina Ilaaha lllallaah dan Allaahu Akbar, maka jatuhlah

so/ah safu dari kedua belahan kota itu -Tiaur mengatakan, "Saya
tidak tahu kecuali bahwa Rosu/ bersabda, 'Belahan yang ada di

Iaut-."' Kemudian mereka mengucapkan untuk kedua kalinya,

" Laa llaaha I llallaah" dan' Allaahu Akbar", maka jatuhlah belahan

yang lain dan kota ifu. Sesudoh itu mereka mengucapkan pula untuk
ketiga kalinya, "Laa ilaaha illallaah" dan'Allaahu Akbar", maka

terbukalah kota itu bagi mereka, sehingga mereka dapat memasuki-

nya, lalu mendapatkan harta rampasan perani,g. Tatkala mereka
tengah membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba

72 Huru-hara Hari Kiamat

terdengarloh teriokon meminta tolong yang mengatakan,
"Sesunggu hnya Dajjal benar-benar telah muncul. " Oleh karena itu

mereka pun meninggalkan apa saja, lalu pulang.

Pulau'pulau, Romawi, Persia dan Kebatilan Dajjal

Pada hadits berikut, Rasulullah Shollollahu Alaihi wa Sallam

mengisyaratkan bahwa kaum muslimin akan menaklukkan beberapa
pulau di tengah lautan, beberapa negeri diRomawi dan seluruh Persia,
dan bahwa kebenaran kaum muslimin akan mengalahkan kebatilan
Dajjal.

104. Imam Muslim meriwayatkan, dari Nafi'bin 'Uyainah, bahwa

Rasulullah Shall all ahu Alaihi w a S all am bersabda,

i u|#+rj;i i *t t#4',u"r6 6tr?-y'|. .or. t-- osr

.^i:t'*:)i J€tr u:y ; rt,4:-!a lrlr

"Kamu sekalian akan menyerbu jazirah Arab, sampai ditaklukkan
Allah. Kemudian (kamu menyerbu) Persia sampai negeri itu
ditaklukkan Allah. Kemudian (kamu menyerbu pula) Romawi,

sampai negeri itu ditaklukkan AIIah. Kemudian kamu menyerbu
D ajjal, sampai ia ditaklukkan Allah. "

Beberapa Sifat Baik Bangsa Romawi

105. Demikian pula Muslim meriwayatkan: Al-Mustaurid Al-Qurasyi
berkata di hadapan Amr bin Ash, "Pernah saya mendengar
Rasulullah Shall allahu Alaihi w a S allam bersabda,

tl 6r $i irl),-r"*rA ig:

"Kiamat akan terjadi di kala orang-orang Romawi merupakan

b angsa y an g terbany ak. "
Amr kepada Al-Mustaurid berkata, "Berhati-hatilah tentang apa
yang akan kamu katakan itu!"

Al-Mustaurid menjawab, "Aku hanya mengatakan apa yang pernah
aku dengar dari Rasulullah Shollollahu Alaihi wa Sallam."

Banyaknya Tanda-tanda Kiamat 73

t-

Amr berkata, "Sungguh, jika apa yang kamu katakan itu benar,
maka memang pada bangsa Romawi itu benar-benar memiliki
empat sifat bangsa yang paling bUak ketika terjadi huru-hara, bangsa
yang paling cepat sadar setelah ditimpa musibah, bangsa yang
paling cepat menyerang kembali dalam peperangan setelah lari, dan
bangsa yang paling baik perlakuannya terhadap orang miskin, anak
yatim dan orang yang lemah. Adapun sifat baik dan indah yang
kelima ialah, mereka adalah bangsa yang paling tahan terhadap
kezhaliman raja-raja." 1/

Kiamat Terjadi Ketika Orang-orang Romawi

Merupakan Bangsa Terbanyak di Dunia

106. Selanjutrrya Imam Muslim meriwayatkan pula dariAl-Mustaurid Al-
Qurasyi yang berkata: Pernah saya mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi w a S allam bersabda,

.,./6t Fi i'r!(, a,tAr ,'g

"Kiamat akan terjadi di kala orang-orang Romawi merupakan

bangsaterbanyak."
,

Hadits initerdengar oleh Amr bin Ash Rodhiyallahu Anhu, dia
bertanya, "Hadits-hadits apakah ini, yang konon berasaldari kamu, dan
bahwa kamu menyampaikannya dari Rasulullah Sho/lollahu Alaihi wa

Sallam?"
.Jawab Al-Mustaurid, "Saya memang mengatakan apa yang telah

saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Mendengar penegasan Al-Mustaurid, maka Amr mengatakan,
"Kalau benar apayang kamu katakan itu, maka memang mereka adalah
bangsa yang paling bijak ketika terjadi huru-hara, bangsa yang paling
tabah ketika ditimpa musibah, dan bangsa yang paling baik sikapnya
terhadap orang-orang miskin dan orang-orang lemah di kalangan

mereka."

1. HR. Muslim, KitobAl-FitonwoAsyrothusAs-So'oh,IO.BabToqumusSo'otu roor-RumuAktsorunNos,

hlm.2898. Atsar ini diriwayatkan pula olehAhmad dalam Musnodnya,423O.

74 Huru-hara Hari Kiamat

- Berita inr menunjukkan. bahwa bangsa Romawipada akhirzaman

akan masuk Islam. Dan boleh jadi ditaklukkannya kota Kostantinopel
adalah di tangan sekelompok dari mereka, sebagaimana dinyatakan oleh
hadits tersebut di atas, bahwa kota itu akan diserbu oleh tujuh puluh ribu
tentara keturunan Ishaq. Karena orang-orang Romawi memang dari
keturunan Al-'lsh bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi, mereka adalah
sepupu (anak-anak paman) dari Bani Israel, yakni anak-anak keturunan

Ya'kub bin Ishaq.

Dengan demikian bangsa Romawi di akhir zaman akan lebih baik
daripada Bani lsrael. Karena Daljalakan diikutioleh tujuh puluh ribu
tentara dari kaum Yahudi Ashfahan Mereka adalah para pendukung
Dajjal. Sedang sepupu mereka, yakni bangsa Romawi ternyata telah
mendapat pujian dalam hadits ini. Sehingga boleh jadi mereka masuk
Islam di tangan Al-Masih Isa bin Maryam. Namun Allah jualah yang lebih

tahu.

Kota Madinah Al-Munawwarah Terpelihara dari
Wabah Penyakit dan Gangguan Dajjal

107. Dalam Shohih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah

Radhiyallahu Anhu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam .

i;l' \)ilbr q.*lit+Ji

"Kota Madinah takkan dimosuki wabah penyakit n)aupun Dajjal."

Wilayah Madinah Al-Munawwarah Akan Melebar I

Pada hadits berikut Rasulullah Sho/iollahu AIaihi Lr.'o So//oni

mengisyaratkan. bahwa suatu saatwilayah kota Madinah al-Munawwarah
akan melebar:

108. Menurut riwayat Muslim dariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

Rasu,lullah Shallallahu Alaihi Luo So//om bersabda.

' C.. o It
eW.;i obl _suJr a$

"kmpot-tempat pemukintan akan sampai ke lhab --atau Yihab-. "r'

Zuhair berkata: "Pernah saya tanyakan kepada Suhail. sampai

seberapa melebarnya kota Madinah."

1. Ihabatau\thab adalahn.rmatempat dekatkotaMadinah

Banyaknya Tanda-tanda Kiamat /t

--

Maka, sekarang saya (pengarang) katakan, sekian dan sekian,
umpamanya. Pelebaran itu mungkin terjadi sebelum dibangunnya Baitul
Maqdis, dan mungkin juga beberapa tahun sesudahnya, kemudian hancur
sama sekali, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits yang akan kita

kemukakan nanti.

Pada Suatu Saat Nanti Penduduk Madinah Akan

Keluar dari Kota Madinah

Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam telah mengisyaratkan,
bahwa pada suafu saat nanti penduduk Madinah akan meninggalkan kota

Madinah.

1 09. Dalam Sh ahih M uslim diriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy all ahu
Anhu, Nabi Shollo llahu Alaihi wa Sallam bersabda.

q )l/o.t\'z)o'

*> Gt'-- r_
.,j.o.t
lo)'-,. t )o , ', g. )i.r).p
, ,r4l )ttl *Jt ,3t4i't
L,,J. -I-,tl,r' r c7_J,>a) ,+J Ja

I

.-u* r; u:, a'-.*1i .:. l)l'a-zo' .:- k-. J W.r\j;"
? l)'Jl '(J

IJ

Cgi':

"Mereka akan meninglalkan kota Madinah ketika kota itu dalam

-keadaan sebaik-baiknya, hanya dipenuhi binatang-binatang liar

yang beliau maksud, binatang-binatang buas dan burung-burung

liar-. Kemudian keluarlah dua orang gembalo dari Muzainoh

menuju Madinah, dengan menggiringkambing mereka berdua'

Nom u n ter ny ata kota itu tel ah sepi. Seh i nggo m an akol q keduany a
sampai ke Tianiyatul Wada', mereka tersungkur pada waiahnya. "

**** *

76 Huru-hara Hari Kiamat

-

DAJJAL. YA'JUJ MA'JUJ

DAN PENDUSTA LAINNYA

Pengantar

Berikut ini adalah berita-berita tentang bakal munculnya para pendusta

dan dajjal-dajjal besar dan kecil, sebagai pendahuluan menjelang
munculnya Dajjal Pamungkas, yaitu Dajjal rerbesar. semoga Allah

memburukkan mereka semua, dan mengembalikan serta menempatkan
mereka dalam neraka Jahim. Juga berita-berita tentang ya'juj Ma'juj dan
lain-lain, yang akan munculmenjelang datangnya Hari Kiamat.

lsyarat Nabi Bakal Munculnya Para Pendusta yang
Mengaku Nabi Menjelang Kiamat

110. Menurut riwayat Muslim dari Jabir bin samurah, dia berkata: Saya
telah mendengar Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,

.4t^t'y3t a*" 6 oy

"Sesunggu hnya menjelang datangnya Kiamat muncul para

pendusta."l)

Jabir mengatakan, "Maka; waspadalah terhadap mereka."

11 1. Imam Ahmad meriwayatkan pula dariJabir, bahwa dia mengatakan,
saya telah mendengar Rasulullah shaltallahu Alaihi wa salram
bersabda,

1 HR Muslim,52,KitobAl-fironno.l8

Dajjal, YaJuj MaJuj dan Pendusta Lainnya 77

l,' S yQt'+t(, g: errf y(St ci i ttt

eL-r:,Je

.9I,o. -oVtti,o(

b +t:,'&, ;tig+"l"st
-f': Jf;"tt,'&',

"Sesungguhnya menjelang datangnya Kiamat akan muncul para
pendusta, antara lain seorang pendusta dariYamamah, pendusta
dar i S han' a, y aitu Al - Ab si, p endusta dar i H im y ar, dan D ajj al. D ajj al
inilah yang menimbulkan bencana terbesar. "

Jabir mengatakan, "Beberapa teman saya mengatakan, jumlah
mereka hampir tiga puluh orang. "

Hadits inidiriwayatkan sendirian oleh Ahmad .

112. Dalam Shohih Al-BukharidariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
Rasulullah Shall all ahu AI aihi w a S al Iam bersabda,

;X i-;;lk u jrt-,'q"rJ/ t: ir^r o -t.tt,

,r.-- e-c\Jl eF Y

Jyt.9!,1.',t'tdtto.

e't gs|-

" Kiamat takkan terjadi sebelum dibangkitkannya para dajjal, yakni
para pendusta (yang jumlahnya) hampir tiga puluh orang. Masing-
masing mengaku dirinya utusan Allah. . . . "1)

Dan seterusnya sampai selesainya hadits yang panjang ini.

113. Sedangkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi

Shallallahu Alaihi w a S allam bersabda,

" Kiam at takkan terj adi s eb el u m dib an gkitkanny a p ar a dajj al, y aitu

para pendusta (yang jumlahnya) mendekati tiga puluh orang.

Masing-masing mengaku diriny a utusan AIIah. "

114. Masih dalam ShahihMuslim dari Tsauban, Rasulullahshallallahu
AlaihiwaSallam,

.Ul.i;', ,- t'j-.t44ttro.,rll'. r+,5 ,,".'- tt /,, dta;l;

.r1{1.l5 tJJSr.l

, rt, i,L,'t.

,'"'l--:Jl

l. HR. Muslim. 52. Kitab AI-Fiton. 18, Bob LaToqumus So'otu Hofto Yarnurro no.157 Hadits ini

diriwayatkanpulaolehAl-Bukhan.92,KitobAl-Fitanno.7727(lihat:FofhAl-Bori) Danadapulahadits
serupa yang panjang. diriwayatkan oleh hnu Majah.

7a Huru-hara Hari Kiamat

-

"Dan sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku tiga puluh

orang pendusfo, mosin g-masing mengaku dirinya nabi, padahal aku
adalah penutup para nabi, tidak adaloginobi ses udahku...."
Dan seterusnya sampai akhir hadits.

**:F:S*

Da.gal, Ya.luj Maju.1 dan Pendusta Lainn,l'a 7g


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Bahan Ajar Bahasa Indonesia (Multimedia)
Next Book
Buku-Saku-PCV