The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Perpustakaan Wiyata Pustaka SMP N 1 Mojotengah, 2021-12-03 19:58:09

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

di bumi melainkan terlelap pada hari Jum'at, seiak mulainya waktu
Subuh sampai terbit matahari, karena takut kepoda Hari Kiamat,
selainmonusio dan jin. Danpada hariJum'atitu adasuotu sqat, di
mana tidak seor an g pun hamba AIIah y an g m usl im, y ang keb etul an
melakukan shalat dan meminta sesuatu kepada Allah saat itu,
m elainkan AIIah pasti m emb eriny a. " 1)

Jasad Para Nabi Tidak Hancur oleh Thnah

366. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dariAus bin Aus Ats-
Ts aqaf i Radhiy al I ahu Anhu,s abda Rasulullah S hall allahu AI aihi w a
Sallam,

l-J ;D,:p * tj;'u'u,2r p's a*;lr

i', at; Nr'Jy; r:" tjw e'+ri;

s:t.,tt

n!)r,l! Ju
*c r?,tr:"i 4 *dl ur-1)l -,Zt"lll

W rtr or rt* :q:\i''t;i'Sr't:

"sebaik-baik harimu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Allah

menciptakan Adam, pada hari itu pula dia dicabut nyawanya. Pada
hari itu sangkakala ditiup (tiupan yang mengejutkan), dan pada hari
itu pula (ditiup tiupan yang) mematikan' Maka perbanyaklah
membaca shalawatkepadaku pada hari Jum'at, karena shalawat
kamu sekalian diperlihatkan kepadaku. Para sahabatbertanya, 'Ya
Rasul Alllah, bagaimana mungkin shalawat kami diperlihatkan, jika
engkau telah hancur?' Rasul meniawab, 'Sesungguhnya AIIah
mengharamkan bumi memakan jasad para nabi Shallawatul lahi

Alaihim."'2\

.1 Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam Sunonnya 1/634 no.1046 (lihat:Mo'olimAs-Sunon).
Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan dia katakan hadis ini shahih. Sebagian dari
hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada Bcb so'at Al-Jum'oh, dari riwayat Al-Araj, dari Abu
HurairahRodhiyallahuAnhu.sedangMuslimmengeluarkannyapadapasall BobFodhlAl-Jum'ah,
juga dari riwayat Al-Araj.

2. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud 1/635 (lihat: Mo'olim As-Sunon). Dan juga dikeluarkan

oleh hnu Majah 1/345, dan An-Nasa'i.

23O Huru-hara Hari Kiamat

Bumi Rekah Pertama Kali Bagi Nabi Muhammad

367. Muslim bin Hajjaj meriwayatkan, bahwa perawi hadis iniberkata,
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu telah menceritakan kepadaku
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

* J"), ,at,*ta:tiV J'ti y,qti7 ,'i {, * Yi

kF ,j'rt

" Aku adalah pemimpin anak-cucu Adam di Hari Kiamat, orang yang
pertama-tama dikeluarkan dari rekahan bumi, orang yang pertama_
tama memberi syafaat, dan orang pertama-tama yang diterima
syat'aatnya."

Dan dalam sebuah hadits lain dalam shohih Musrim Rasulullah

Shall allahu Alaihi w a Sallam bersabda,

oa' )-i ,4q' w'9 A ;; L'$ uo"rti iL'J:t:t'; iri tli

g,:i

.)tp. ,*qiiiit;p avi

'Aku adalah orang yang pertama-tama direkahkan bumi. Tiba-tiba

aku melihatNobi Muso berpegangan pada kaki Arsy. Aku tidak tahu,

apakah dia memang sudah siumon sebelum aku, ataukah itu

merupakan balasan bagnya atos pingsannya ( dulu pada peristtwa di)
bukitThur itu."

i Dalam hadits ini disebutkan tentang apa yang akan dialamiNabi
I Musa saat rekahnya bumidi hari kebangkitan. Tapi, kata-kata tersebut
I kemungkinan berasal dari seseorang perawi, dikarenakan teringat olehnya
I suatu hadis lain lalu dia selipkan ke dalam hadits ini. sebab, keraguin
I VangdinyatakanolehRasulullahSho//o/lahuAlaihiwasallamdisinitidak
I j.tur apa maksudnya, terutama sabda beliau, "Ataukah itu merupakan
I boloson baginya atas pingsannya (dulu pada peristiwa di) bukitThur."

I Sekali lagi: fidak Beralas Kaki, Telanjang dan Tidak
Dikhit.tt
I!

I

| 369. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah Rod hiyallahuAnho, bahwa
I RusulullahShallallahuAlaihiwasallambersabda,
| "Pada Hari Kiamat kelak manusia akan dibangkitkan dalam
I keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan tidakberkhitan.:

I

I tiupan Kebangkitan 231

I

I

lI .

-

Perawi hadits ini berkata, Maka Aisyah bertanya, "Ya RasulAllah,

bagaimana halnya dengan aurat?"

Beliau menjawab (dengan membacakan ayat),

{, g *ii[rv:,-+J ::=4) q-.-i tY "p

"Setiap orang dari mereko pada hari itu mempunyai urusan yang
cukup menyibukkannya. " (Abasa: 37)

Nabi lbrahim Khalilullah Yang Pertama-tama Diberi
Pakaian

370. hnam Ahmad meriwayatkan, bahwa perawi hadits iniberkata. Aku

mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wo

So//om pernah berdiri di hadapan kami, memberi nasihat seraya

bersabda.

rt-Jt 4I, .-,!l;l -*S"- _, J,,t! \"f n; iU- _*,6r ",A

' ,o , t. .

Ir.t',Ul,J r:I;: .(o-r"+'rI- Jfi Ui-r, l.j) i; j

" Manusia akan dikumpulkon di hadirat Allah dalom keadaan tanpa

alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, (sebagaimana dit'irmankan

Allah Ta'ala) , 'Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan yang
pertama, begitulah Kami akan mengulanginyo.
"' (An-Anbiya':

104)

Dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang pertama-tana diberi

pakaian adalah Ibrahim. Dan sesungguhnya akan ada beberapa orang

dari umatku yang hidup, mereka diselewengkan ke arah kiri. Maka aku

katakan (pada Hari Kiamat),'(Mereka adalah) sahabat-sahabatku'.

Namun aku dibantah, 'Sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yang

mereka perbuat sepeninggalmu'. Oleh karena itu aku pun berkata seperti

perkataan hamba yang saleh (lsa bin Maryam),

ti Jrs s:'#.r ,* V4 J\ Y t'r-e:- ;"); JE)

4 :s J'crli.r 2,.,

r-#y
-t a'.. t- cl ':E,: ', . "J{ fu)t'-+;i

r-6-{j-

j-JiI r r,r,:;-r:urf ,:b 4r-) . ',t .

lly,, -l:L-e

232 Huru-hara Hari Kiamat

'Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selagi aku ada di
tengah mereka. Maka setelah Engkau wat'atkan aku, Engkau-lah
yong mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Meyaksikan

ofos segolo sesuofu. Jika engkau menyiksa mereka, maka
sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu juga. Dan jika

Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau-lah Yang
Mahaperkaso /ogi Mahabijaksana. "' (Al-Maidah: 1 1 7- I 18)
Maka dikatakan (kepadaku), "Mereka selalu berbalik ke belakang
(murtad) sejakkamu berpisah dengan mereka."

*****

Tiupan Kebangkitan 233

-

EAMBARAN AL.QUR'AN AL-KARIM
TENTANE SEBAEIAN

KEDAHSYATAN HARI KIAMAT

37 1. Allah Ta' alaberfirman,

tt-

a+lr

*iy &-* 4t ;f ,FS k;+;tc.:^jr,r.-i-)j\:. -",. .t .'. i I t.',.'--'
- t.-'.. 'r.. '. n' t, -"'.. $c JL-it1:- -i -',.

€,1v4[r,^,-r o:drrrl ;e S'tp;i y;

" Maka pada hari itu terladilah Kiamat, dan terbelahlah langit, karena

pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di

penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu ada delapan orang

m al aikat m enj unj u ng Ar sy TAhan - m u di atas ( kep al a) m ereka. Pada
hari itu kamu dihadapkan (kepadaTihan-mu) , tiada sesuatu pun dori
hal -ihw almu y an g tersembuny i (ba1i Allah). " (Al -Haqqah : I 5- I 8)

37 2. D anAllah To'olo berfirman,

JW -t itJ |' t/'2L)a\r:;=-1-'t1) :t-1 ,\-)L'L)- ,_r--.:.r1lt.J
\J-
v,'Jl.t.'*J
?--P-

'-)*Ai a6t

t, -.'..
lt*J
t-t[t ti-Ier:.r]
(,i8r.r.l) J-, I
'\=J-'

234 Huru-hara Hari Kramat

"Dan <lengarkanlah (seruan) y:ada hari dimana seorang penyeru
(malaikat) menyeru dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari

mereko rnendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari
keluar (dari kuburl. Sesungguhnya Kami menghidupkan dan
mematikan, dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua
rnakhluk). (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan

ntereka (lalu mereka keluar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah

p en gur n p ulan y an g mudah b agi Kami. " (Qaf : 4t - 4 4\

373 Dan Allah To'o/o berfirman,

" Kar e n a ses u n ggu h n yo podo s is i Kami ada b elenggu- b elenggu y ang
berat, neraka yang bernyala-nyala, makanan yang menyumbat di
kerongkongan dan adzab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-
gunung berguncang, dan menj adilah gunung-gunung itu tumpukan

pasir y ang bete.rbangan. " (Al-Muzammil : l2-L4\

374. Sampai dengan firman Allah To'olo,
"Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu, jika
kamu tetap kat'ir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.
Langit(pun) menjadi pecah-belah pada hari itu, karena (kehendak)

Allah. Adalah janji-Nyo ifu pastiterlaksona. " (Al-Muzammil: 17-

18)

375. Dan Allah To'olo berfirman,

)wii *t,lr};lt# oP)4.Lt,-,-.. . -.,
t'.# lvL,t tt. .'
.t -r-
GV 0'K

It o:r- t..]*;r ,ri.6, irtf ;2
".f
"Dan (ingatlah) akan hari dimana Allah mengumpulkan mereka.

(Mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah

berdiam (di dunia) melainkan sesoof sojo disiong hari. Di waktu itu

mereka saling berkenalon. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang

mendustakan pertemuan mereka dengan AIIah, sedang mereka
tidak mendapat petunjuk. " (Yunus: 45)

376. Dan Allah To'olo berfirman,

"Dan (ingatlah) akan hari, dimana Kami menjalankan guning-
gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan Kami

kumpulkan seluruh manusia tanpa Kami tinggalkan seorang pun dan
mer eka. D an m ereko akan dib aw a ke hadapan Tuhan- mu dengan
berbaris. Sesungguh nya kamu datang kepada Kami, dalam keadaan

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang... 235

seperti ketikaKami menciptakan kamu pada kali yang pertama.
Tetapi kamu malohan mengatakan, bahwa Kami sekali-kali tidak
akan menetapkan bagi komu waktu (memenuhi) perianjian. Dan
diletakkanlah kitab, Ialu kamu akan melihat orang-orang yang
bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan
mereka berkata, 'Aduhai celaka kami, kitob apakah ini yang tidok

m enin ggolkon y an g ke c il don ti d ak ( p ul a) y an g b es ar, m el ainkan ia
mencatat semuango. Dan mereka dapati apa yangtelah mereka

keryakan ada (tertulis) . DanT\han'mu tidak menganiaya seorang jua
pLtn." (Al-Kahfi: 47 -49)

37 7 . DanAllah To'olo berfirman,
" D an mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagunEan yang
semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamon-Nya pada

Hari Kiamat, dan langit digulung dengan tongan konon-Nyo.

Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan.
D an ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa pun yang oda di lon$t
dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki AIIah. Kemudian

ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri

menunggu ( putusannyo masing mosing/. Dan terang-benderanglah
bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhan-nya,
d ib er ik anlah b uku ( p e rhitu n gan p er b u atan m as in g- m as in g), dan
didatangkanlah para nabi dan soksi-soksi, Ialu diberi keputuson di
antara mereka dengon adil, sedang merekatidak dirugikan- Dan
disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan atas) apa yang telah

dikerjokannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka
kerj akan. " (Az-Zumar : 67 -7 O\

378. Dan Allah To'olo berfirman,
"Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasob di
antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.
Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka

itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan

barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-
orang yang merugkan dirinya sendin, mereka kekal di dalam neraka

J ahannam." (Al-Mukminun: f 0 1- 103)

379. Dan Allah To'olo berfirman,
"Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Dan gunung-
gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan). Dan tidak ado
seorang pun teman akrab yang menanyakan temannya, sedang

236 Tanda-tanda Kiamat

(mmSokhmsmareaaeeaenesrumnntn)urdoeggbentae-kebebgrobaelalguuruannauss'pkdsynahaooda,(gnnd)s,/ngidlinilk,crytaiaigiyca!nluaundaymtmaannmasepke)aebrtbur'itdaaehnulimakmrajmtpiormteik.ialiinneIpaiosiyt'ynpieudernogarazrntaao1ntlyt^ydadmbagtaoa,hnralhigaykity,k,ahaaoamo({rnA.afniaeigxnrlipnl-tyi"Mniu'nr,oridnnr.;)agvueu"i,rin:m"nair""ig;in,r;ooiauirrnj;;rrt[ny"t;:ri"oIgd';iE;,;o:ag;o-r(e"rtiaIdlkin1iEiktoodgrtt)iun^urdlaar",amrnrrulkikri<uapgg,tc)hukr.rryar*Iykorocpaayajalpononnntn.g.gt

380. Dan Allah To'olo berfirman,

i*',riilng(kBbpdyA"eaaaaaDgbnnnndaeyagyanablsaakakhakapepa(:padampranu3kuiunb.ari3takvi)Mur,aa)a-,p4empmaddrarueedaadjkkmtaraaai"anphihsptgquilattvarrunirtsidwidly'yakaiattaoehurhtrittavaibokuotrearyirnrrttuaritrsot,nnst,eJig-agairn."i-on-rntos,nr'sfeotya,eirtkaofium.rlng*ptgerrea,kyd.rrctaoeiourdkbwtkkaguuaar.ipkncdsahaam(lntinurieug1,lJnpeiatiuayrgonitninbubddyupsirauoakarrn,kriohmgargdikonaieaako.nrrdreiraayoekir,obhnaa".u

381. Dan Allah Ta,o/o berfirman.

*"i;;;i yo) t ;-;;r;",',,;;r";o,o;i;iii";';ii;i"M,uphakrkokntnameaokdedee"arekrreariMsabmktaiaie'btnnnsuetaunmnnaagepuvdrngstskjnanosesieaudgaaygtatryobhakkoket.oorrtaainuaakkieaat.nnpamtnfpankrnggpbnaniananragaeam,tdymobT)ykaanskrkoaieuuaernrbaaia(al,h(lpnioe,shi(phswnhda1keahara.m.kyaono7setrnaegatoani-tattktkio)nihr,ner(n.tsndaAhayukviagygndhDiappdiaeanggaitute.at.aneu;vtae,poXtipgkrn.klaa,rhIaI""utie)kai(o(oArhnaanda?rpA)nkyaroc,cit<Kattn"rrur,olt,,k,-a,ertr,srg,,if,rut,.kleu,ruuVp"at,a,ettg,innrti,?lrtousgprnigtun,r,itaJ.Ssarnaruue.oi.vinsdil)h,roaraa,raraiaahnagtT2onnut-nktuotnag:kteey.eakghaKlr,ommm3ad-Jiaa,oroJi4bhgeh"pneinrrrrenr-anlo;k"itaes4,grtuanordkno6fngiaroto;inh)np"(kfrfafa(;yoiri1r"a;a"l'ut;krotrrinl,iye"e)'r"o"gtkoribrifr'aiin'ar,'aiKltkJ,prat"agstt"aii"nraahikaroapng.,,snu)ns),gnaay,usr.ta1edtloraebd,(ea.rk)O,toaaiusgarteock)ne.hrksrlprioo/hoataqktbaelpeenndleowadedlr.aatgaaabarii,aarth_phiihih

382 Dan Allah Io'olo berfirman.
'Jongan
( bdeartbanugaltadhemTuikhiaann-)n. ttAi.pdaibi,iirlanEbupmariadnigtaulanickaant gbkearnbobriesrtbrartrisrt.

turut' dan

( iirmltirrir n ..\I errr'irn Al- Ir,ar.rm Ienta ng '2.t7

_-

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu
manusia barulah ingat, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu
baginya. Dia mengatakan, Alangkah baiknya kiranya aku dahulu
mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini.' Maka pada hari itu
tiada seorang pun dapat menyiksa seperti sikso-Nyo, dan tiada
s eo r on g pu n y an g dapat m engikat seperti ikofo n-Nyo. H ai i iw a y an g
tenang, kemb alilah kep ada Tuhan- mu dengan hati y ang puos /ogi
diridhai-Nya. Maka, masuklah ke dalam iama' ah hamba-hamba-Ku,
don masuklah ke dalam surga-Ku. " (Al-Fair: 21-30)

383. Dan Allah To'olo berfirman,
" S udah datangkah kepadamu b erita (tentang) H ari Pemb al asan?

Bonyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi
kepayahan, memasuki api yang sangot panas (neraka), diberi
minum dengan air dari sunrber yang sangat panas. Mereka tiada
memperoleh makanan selain dari pohon yantgberduri, yangtidak

menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar' Banyak muka
pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, berada
dalamsurgo yang tinggi, tidak komu dengar di dalamnya perkataan
yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di
dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikon, dan gelas-gelas yang
terletak (di dekatnya), dan bantal-bantal sqndaran yangtersusun,
dan perm adani-perm adani y ang terhampar. M aka, apakah mereka

tidak memperhatikan unta, bagaimona dia diciptakan?" (Al'
Ghasyiyah: l-17)

384. Dan Allah To'olo berfirman,
" Apabila terjadi Han Kiamat, maka teriadinya Kiamat itu tidak dapat
didustakan (disangkat). (Kejadian itu) merendahkan ( satu golongan)
dan meninggikan ( golongan yang loin) . Apabila bumi diguncangkan
sedahsyat-dasyatnya, dan gunung-gunung dihancur-luluhkan
sehancur-hencurnya, maka ia meniadi debu yang beterbangan, don
kamu menjadi tiga golongan, yaitu: Golongan kanan. Alangkah

mulianya golongon kanan itu. Dan golongan kiri' Alangkah

sengsaranya golongan kiri itu. Dan golongan orang-orang yang
paling dahulu beriman. Mereka itulah orang yang didekatkan

(kepada AIIah). Berada dalam surgo-surga kenikmafon. " (Al'

Waqi'ah: l-l2l

Kemudian Allah To'olo menyebutkan balasan bagi masing-masing
dari ketiga golongan tersebut saat mereka menghadap ke hadirat Ilahi,

234 Huru-hara Hari Kiamat

-

sebal;aimana kami lerangkan c'lalanr tafsir kami, ketika menafsirkan akhir
suralyang mulia ini.

385. Dan Allah To'olo berfirman,

.. i. t t . -i,'i-'i,t (.H#,r.O. .P
[l:i --4)
tt-o.A--.^,1
",,? Ul,(ni

lrli dt,'orq :.!,: "|;2,'t; #V JFA
[r- r : ;rr] "*r,:i, T-*",\i'-t';u:i'*,<i JrX-
"Maka berpalinglah kamu dari mereka. (lngatlah) hari (ketika)

seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuofu yang tidak

nenyenongkan (Llari PentbalasonJ. Som bil menundukkan

pandangan mereka, mereka keluar dari kuburan. seakan-akan

rnereka belalang yang beterbongan. Mereka datang dengan cepat

k ep ad a p e n y e r u itu. S e dang o r an g- o r ang kaf ir b er koto,' I nil ah h or i
yang berat. "' (Al-Qamar: 6-8)

386. Dan Allah To'olo berfirman,

" (Yaiht) pada hari ( ketika) bum i diganti dengan bumi y an g I ai r-t, dan
(demikian pulo) Iangit. Dan mereka semuanyo (di padangMahsyar)

berkumpul menghadap ke hadirat Allah Yang Maha Escr logi
Mahaperkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yangberdosa
pada hari itu diikat bersamo dengon belenggu. Pakaian mereka
adalah dari pelangkin (ter), dan muka mereka ditutup oleh api

neraka, agar Allah memberi pembalasan kepadatiap-tiap orang atas

ap a y an g dio uso ho ko n. Ses u n ggu h ny a AIIah M ahacepat h iso b -Nyo.

(Al - Q ur' an ) ini adal ah p e nj el asan y ang sempurna b ag m an usia, dan
supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalahTuhanYang
Moha Eso, don agar orang-orang yang berakal mengambil
pelajaran. " (lbrahim : 48-52)

387. Dan Allah To'olo berfirman,
"(Dia-lah) Yang Mahatinggi derajat-N.ya, Yang mempunyai 'Arsy,
Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada

siapa pun yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambo-Nyo,

supaya dia mempenngatkan ( manusia) tentang hari pertemuan (Hari

Kiamat), ( y aitu) hari (ketika) m ereka keluar ( dari kubur), tiada suatu
pun dari hal-ihwal mereka yangtersembunyi bagi Allah. (Lalu AIIah

berfirman),'Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?'

Kepunyaan AllahYang Maho Eso lagi Maha Mengalahkan. Pada hari

GambaranAl-Qur'anAl-KarimTentang... 239

-

aini tiap- tiap j iw a dib er i b ol asar t at as a pa y an g dn t sahuko r n y f i d uk

ada yong dirugikon pado hari inr. Sesungguhnga Alloh atrwl cepal

hisabnya. " (Al-Ivlukmln : I 5' I 7 )

388. Dan Allah To'olo berfirman.

" B er il ah mereka per in gatan te ntang ha r i y an g dekat ( H ar i Kiam at)

(Yaitu) ketika hoti (menyesok/ somp oi di kerongkongan dengan
menahan kesedihan. Orang-orong yong zholim tidak ntempunyai
teman setio seorong pun dan tidak (pula) mempunyoi seorang
pemberi syat'oot yang diterima syofaotnyo. Allah mengetohui

( pandongan) matu yong khianat don apa yang disembuny ikon oleh

hoti. Dan AIIoh menghukum dengan keodilon, Dan sembohon-
sembahon yang mereko sembah selain Allah itu tidok dopot

menghukum dengansuotu opa pun. Sesungguh nya Allah, Dia-lah

Yang M aho M endengar lagi M aho M elihat. " (Al'Muhm I n : I E'20)

389. Dan Allah To'olo berfirman.
"Ses u n ggu hn y o Tihon' m u hanyol ah AII oh, y an g tidok oda tuh an
(yong berhak disemboh) selain Dia' Pengefohuon-Nya meliputi

segala sesuofu. Demikianlah Kami kisohkon kepadamu
(Muhammad) sebagion kisoh umat yang teloh lalu, don

sesungguh nnyateloh Kami berikan kepadomu dori sisiKomisuotu
peringatan (AI -Qur' an) . B arangsiapa yong berpaling daripada Al -
Qur'on. mokasesungguh nyo dio akon memikul doso yangbesor di
Hari Kiamot. mereka kekal di dalam keodaan itu. Don amat burukloh
doso ifu sebagai beban atas mereko di Hari Kiomat. (Yaitu) di hori

(yang poda wat:tu itu) ditiup songkokola, don Kami akon

mengumpulkan pada hari itu orang-orong yongberdosa dengon
muka yang biru buram. Mereko berbisik-bisik sesomo mereka:
"Komu tidak tinggal (di dunia) melainkan honya sepuluh (hari) ' Kami
Iebih mengetahui apo yong mereka katokan, ketika orang yang
paling lurus jalonnya diontaro mereka berkots, 'Kamu tidak tinggal
( di dunia) melainkan hanya sehari.' Don mereka bertanya kepodomu
tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, 'Tuhon'ku okon
m e nghancurkanny a ( di H a r i Ki am at) se hancur- hancur n y a. I ol u D io
akan menjadikan (bekas) gunung-gunungitu datar samo sekoli, tidak
odo sedikit pun komu lihot podanya tempat yang rendah maupun
y ang tin ggi. fuda hari itu m o n usio m engikuti ( m enui u kep ada suar o)
penyeru dengon tidak berbelok-belok. Don merendahloh semuQ
s uo ro kepado Yang M aha Pem ur ah. M aka, kam u tidok m e ndengar
kecuali bisikon soja. Pada hari itu tidak berguna syat'aat, kecuali

Huru-hara Hari Kiamat

LI

-

( syafaat) orong yang telah diberi izin oleh Allah Yang Maha Pemurah,

sedangDiatelah meridhoi perkataannya. Dia rnengetahui apa yang

ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka,
sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. Dan
tunduklah semua muka (dengan berendah diri) di hadapanYang
Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan
sesungguhnya telah rnerugilah orang yang telah melakuksn
kezhaliman. " (Thaha: 98-111)

390. Dan Allah To'olo berfirman,

! .f! j U \Fi\ t*\;i tt - 7- ; _,

-pCr-, ,.rt
-52....-r.r-.2.. ,, 1 t-.,i o-t. Jnt'.I,rWi \:-r.

e fur.E: '"rl,.Jli 'u' ;6rv !; ':^L !, y'?

Ir o t:;lr]

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)

sebagion dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum

datang hari dimana tidak ado lagi jual-beli, tidak ada lagi

persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaaL Dan orang-
or an g kaf ir itul ah or ong- or on g y an g zhalim. " (Al-Baqarah : 2 5 4 )

391. Dan Allah To'alo berfirman.

-.-. t.P '-gi.t "--t -i aijll
U13 'L5.z
t)*jj erJ "j \' .
Q

[rrr:;;Jr] @;t otlY." ! Si ,:;.4

" D an p elihar alah dirimu dari ( adzab y ang terj adi p ada) hari dimana

kamu senlua sekalian dikembalikan kepada AIIah. Kemudion

mosing-mos ing diri diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah

dikerjakannya, dedang mereka sedikit pun tidak dianiaya." (Al-

Baqarah:281l,

392. D anAllah To'olo berfirm an,

"Pada hari dimana ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka
yang hitam muram. Adopun orang-orang yang hitam muram
mukanga, mc,ka (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kat'ir

sesudch kamu b eriman? Karena itu, rasakanlah adzab diseb abkan
kekat'iranmu itu.' Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya,
maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga) , mereka kekal di

dalamnya." (Ali Imran: 106-107)

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang 241

--

393. Dan Allah Ta' alaberfirman,
"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta"
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat (dalam uruson
rampasan perang itu), maka pada Hari Kiamst dia akan datang
membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudiantiap-tiap diri
akan diberi pembalason ofos apa yang dia kerjakan dengan
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Ali Imran:
161)

394. Dan Allah To'olo berfirman,
"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan padatiap-tiap
umat seorang soksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri, dan
Kami datangkan kamu (M uhammmad) menj adi soksi atas selur uh
umat manusio. Don Kami turunkan kepadamu AI-Kitab (Al-Qur' an)
untuk menjelaskan segala sesuofu dan petunjuk serta rahmat bagi
orang- orang y ang berserah diri. " (An-Nahl : 89)

395. Dan Allah To'olo berfirman,
"Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiap-tiap
umat seorang soksi (rasul) , kemudian tidak diizinkan kepada orang-
orang yang kafir (untuk membela diri), dan tidak (pula) mereka
dibolehkan meminta maaf . Dan apabila orang-orang zhalim telah
menyaksikan adzab, maka tidaklah diringankan adzab bag mereka,
dan tidak pula mereka dibei tangguh. Dan apabila orang-orang yang
mempersekutukan (AIIah) melihat sekutu-sekutu mereka, mereka
beikata, 'YaTuhan kami, mereka inilah sekufu-sekutu kami, yang
dahulu kami semb ah selain dan Engkau.' Lalu skutu- sekutu mer.gka
mengatakan kepada mereka, 'Sesungguh nya kamu benar-benar
orang yang dusta.' D an sekutu-sekufu itu menyatakan ketundukan-
nya kepada AIIah, dan pada hari itu hilonglah dari orang-orang
musyrik itu apa yang selalu mereka ada-adakan. Orang-orang yong
kat'ir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan
kepada merekasiksoon di atas siksoon, disebabkan mereka selalu
b erbuat kerusakan. " (An-Nahl : 84-88)

396. Dan Allah To'olo berfirman,
"AIIah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.
Sesungguh nya Dia akan mengumpulkan kamu di Hari Kiamat, yang
tidak ada keraguan tentang (terjadi)-nya. Dan siapakah yang lebih
b en ar p erk ataan ( ny a) darip ada AII ah? " (An-Ni sa' : 87 )

397 . DanAllah To'olo berfirman,

242 Huru-hara Hari Kiamat

-

"Maka demi Pemelihara langit dan bumi, sesungguh nya yang
dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi), seperti perkataan
yang kamu ucapkan. " (Adlz-D zariyat: 23)

398. Dan Allah To'olo berfirman,

" (lngatlah) , hari diwaldu AIIah mengumpulkan para Rasul, Ialu Allah
bertanya (kepada mereka), 'Apa jawaban kaummu terhadap
( seruon) -mu?' Para Rasul menjawab, Tidak ada pengetalutan kami

(tentang itu) , sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mengetahui
perkara yang ghaib. "' (Al-Ma' idah: 109)

399. Dan Allah To'olo berfirman,
"Makasesungguh nya Kami akan menanyai umat-umat yang telah
diufus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnyaKami akan
menanyai (pula) rosu/-rosu/ (Kami). Maka,sesungguhn ya akan Kami
kabarkan kepada mereka (apa-apa yangtelah mereka perbuat),
sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka) , dan Kami sekali-kali
tidak j auh ( dari mereka) . Timb angan pada hari itu ialah kebenaran
( ke adil an ) . M aka, b ar an gsiap a b er at ti m b angan keb aikanny a,
mereka itulah orang-orang yangberuntung. Dan barangsiapa yang
ringan timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang meruEkan
dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat

Kami." (Al-Araf:6-9)

400. Dan Allah To'olo berfirman,

"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan

dihadapkan (dimukanya). Begitu (juga) kejahatan yang telah
dikerjakannya. Dia ingin andaikan antara dia dengan hari itu ada
mosa yang jauh. Dan AIIah memperingatkan kamu terhadap Diri
(s i kso/ -Nyo . D an AII ah M aha Pe ny ay ang terhadap hamb a - hamb a -
Nyo." (Ali lmran: 30)

40 1 . Dan Allah Ta' al a berfirm an,
"Sehingga apabila orang-orong yang berpaling itu datang kepada
Kami (di Hari Kamat), dia berkata (kepada setan), Aduhai, andaikan
(jarak) antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat.'

Maka setan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai

manusia) . (Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manf aat

kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya (dirimu
sendiri). Sesungguhnyakamu bersekutu dalam adzab itu." (Az-
Zukhruf:38-89)

Gambaran Al-Qur'an Al-Karrm Tentang... 243

=.-l

402. Dan Allah To'olo berfirman,
" (lngatlah) suatu hari dimana Kami mengumpulkan mereka
semuanya, kemudian Kami berkata kepada orong-orang yang
m empersekutukan (Tuhan),'Tbtaplah kamu dan sekutu-sekutumu di
tempatmu (masing-masing)!' Lalu Kami pisahkan mereka, dan
berkatalah sekutu-sekutu mereka,' Kamu sekali-kali tidak pernoh
menyembah kami. Dan cukuplah AIIah menjadi saksi antara kami
dan kam u, b ahw a kam i tidok tahu m enahu tentang p eny emb ahan
kamu (kepada kami) .' Di tempat itu (padangMahsyar) , tiap-tiap diri
merasakan pembalasan atas apa yangtelah dikerjakonnya dahulu,
dan mereka dikembalikan kepoda Alloh Pelindung mereka yang
sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-
adakan." (Yunus: 2E - 30)

403. Dan Allah To'qlo berfirman,

"Pada hari itu diberitakan kepado monusio apo yang telah

dikerjakonnya dan opa yong dilalaikonnya. Bahkan manusia itu
menjadi solcsi afos dirinya sendiri, meskipun dia mengemukokan

alason-alasannya. Janganlah kamu gerakkon lidahmu untuk

(membaca) AI-Qur' an karena hendak cepot-cepat (menguasai) nya.
Sesunggu h nya atos tanggungan Kamil ah mengump ulkannya ( di
dalam dadamu) dan (membuotmu pandai) membacanya. Apabila
Kami telah selesai membocakonnya, maka ikutilah bacaannya itu. "

(Al-Qiyamah: l3-lE)

404. Dan Allah To'olo berfirman,
"Dan tiap-tiap manusia telah Kami tetopkan amal perbuatannyo
( sebagaimana tetopnya kalung) poda lehemya. D an Kami keluarkan
bagtnya poda Hari Kiomat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
'Bacalah kitabmu, cukuploh dirimu sendiri pada waktu ini sebagai

penghitung terhadapmu. "' (Al-lsra' : 1 3- 1 4)

405. Dan Allah Subhon ahu waTa'qla berfirman,
"Dan berikanlah peringatan kepada monusia terhadap hari dimona
mereka didatangi adzab. Maka berkataloh orang-orang yang zholim:
'YaTUhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikan kami ke dunio)
walaupun dalam woktu yangsedikit, niscayakami akan mematuhi
seruanEngkau, dan akan mengikuti rasul-rasul.' (lkpada mereka
dikatakan), 'Bukankah kamu telah bersumpoh dohulu (di dunia),
b ahwa sekali -koli kamu tidak akan b i noso. D an kam u tel oh tinggol di
tempt-tempat kediaman orang- orong yang menganiay a diri nte.r eko

sendiri? "' (lbrahim: 44-451

Huru-hara Hari l(iamat

.7

406. Dan Allah To'olo berfirman,
" D an (ingatlah) hari (ketika) langit pecah-belah mengeluarkart kabut.

dan diturunkanlah para malaikat bergelombang- gelombang.
Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan TUhan Yang
Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), hari yang penuh kesukaran

bagi orang-orang yang kat'ir. Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang
zhalim itu menggiEt dua tangannya, seraya berkata, Aduhai, kiranya
(dulu) aku mengambil ialan ( yang lurus) bersama Rasul. Kecelakaan

besarlah bagiku, kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si Fulan

sebagai teman akrab (ku). Sesungguh nya dia telah menyesatkan aku
dan AI-Qur' an, ketika AI-Qur' an itu datang kepadaku.' Dan setan itu

tidak akan menolong manusia. " (Al-Furqan: 25-29\

407. Dan Allah Ta' ala berfirman,
"Dan (ingatlah) hari dimana Allah menghimpun mereka (orang-
orang musyrik) beserta apa gangmereka sembah selain Allah,lalu

Allah berkata (kepada yang disembah), 'Apakah kamu yang

menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang

sesof dari jalan (yang benar)? Mereka (yang disembah itu)

menjawab, Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil

selain Engkau menjadi pelindung. Akan tetapi Engkau telah
memberi mereka dan bapak-bapak merekakenikmatan hidup,

sampai mereka lupa mengngat (Engkau), dan mereka adalah kaum
yang binasa. Dengan demikian, sesungguh nya mereka (yang
disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu
katakan. OIeh karena itu, kamu tidak akan dapat menolak ( adzab),
dan tidak akan dapat menolong (dinmu). Dan barangsiapa di antara
kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kami rasakan kepadanya adzab

yang besar." (Al-Furqan: 17- 19)

408. Dan Allah To'olo berfirman,
"lni adalah hori, dimana merekotidak dapat berbicara, dan tidak

diizinkan kepada mereka meminta moaf , sehingga mereka

(takkan) mendapat maaf . Kecelakaan yang besarlah poda hori itu
bagi orang-orong yang mendusfokon (hari kebangkitan). Ini
adalah hari keputusan. (Pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu
dan orang-orang yangterdahulu. Jika kamu mempunyai tipu-
daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku. " (Al-
Mursalat:35-39)

409. Dan Allah To'olo berfirman,

Gambaran Al-Qur'an Al-l{arim Tentang... 245

" D an (ingatlah) hari dimana Allah menyeru mereka seraya berkata,
"Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan itu?

B e r kataI ah o r an g - o r an g y an g tel ah tetap Lukunt o n otos m er eka,' Ya

Tu hon kant i, m er eka inilah or on g- or ang y an g tel ah kom i sesatkan itu.

Kam i tel ah m eny esatkan m er eka, seb agai rn an a kam i ( sendir i) sesot.

Kami merryatakan berlepas diri (dari nereka) kepada Engkau'
Mereka sekali-kali tidak menyembah kami"' Dikatakan (kepado
n"tereka). 'Seruloh olehntu sekutu-sekutumu itu.' Lalu mereka

m e n y er u n y a. ter ny ata s ekutu - sekutu itu tidok m em p erkenankon
(seruan) rnereka. Dan (ketika) mereka melihat ctdzab, (mereka

berangan-artgan) andaikan dohulu mereka rnenerima petunjuk. Dan
(ingattoh) hari dimana Allah menyeru nereka, seraya berkata.

'Apakah iawabanmu kepada para Rasul?' Maka gelaploh bagi

mereka segala rnacam o/oson poda hari itu. korena itu mereka tidak

so/ing tanya'rnenanyo. " (Al-Qashash: 62-66)

410. Dan Allah To'olo berfirman,

"lni adalah hari dimana mereka tidak dapat berbicara, dan tidok

.Jiizinkan nt ereka meminta n'raat', sehingga mereka (tidak) mendapat
maaf . Kecelakoon yang besorlah pada hari itu bagi orang-orang yang

mendustakan (agama). " (Al-Mursalat: 35-37)

Tidak dapat berbicara. maksud tidak dapat menyampaikan alasan

apa pun yang berguna bagi nlereka.

411. Dan Allah To'olo berfirman, g1 3t.;!aQ

*{* Vt yt:,,.-i-), r'-,-s C (.I>).tt--

'u'i- L-K Y frL ,it-F'.'S

Ir t-rr:et^j!l] (,lD

"Kemudian tidok ada lagi fitnah (yang dapat dilakukan oleh) mereko
selain mengatakan, 'Demi AIIah, Tuhan kami, kami bukan orang
musyrik.' Lihatlah, bagaimana mereka berdusta terhadap diri
mereka sendiri, dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan

yang dahulu mereka ada-adakan " (Al-An am:23'241

4I2.Dem\kran pula Allah To'olo berfirman,

" (lngatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan AIIah, Ialu
mereka bersumpah kepada-Nya, (bohwa mereka bukon orang
musynk) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka

246 Huru-hara Hari Kiamat

mengangko bohwa nrereko berada podu surttu (kebenur on)

Ketahuilah, bahwa sesungguh nyo ner ekalah oran.q-or or)!J
pendusta. " (Al-Mujadilah: 18)

Kenapakah mereka tidak berubah juga sikapnya? Denrikian talsir an
ayat di atas, sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas ketika menlawab

mengenaisikap mseesreeokraankgeylaakng-dmaelnaamnyarikwaanyhaat lAitlu-Bkeupkahdaarnidyaari Ibnu

Abbas- kepada

413. Dan demikian pulaAllah Ta'alaberfirman,

""Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain

b er b a ntah - b antahan. Par o p e ngikut b erkat a ( k ep ad a p et n im p i n -

pemimpin mereko): 'Sesungguh nya kamulah yang datong kepada

kami dari kanan.' Para pemimpin menjawab,'Sebenarnya kamulah

yang tidak beriman. Don sekali-koli komi tidok berkuasa

terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Mako

pastilah putusan (adzab) Tuhan kita menimpa atas kita. Dan
sesungguhn ya kami pun akan merasakannya juga. Kami memang
telah menyesatkan kamu, (tapi) sesungguhnya kami punsesofjugo.'

Maka, sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-somo dalam

' adzab.Sesungguhnya, demikianlahKami berbuatterhadap orang-

orang jahaf. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan
kepada mereka, 'Laa llaaha lllallah' (Tiada Tuhan yang berhak

disembah melainkan Allah), mereka menyombongkan diri, dan
mereka berkata, 'Sungguhkah kami horus meninggalkan

sesembahan- sesembahan kami demi ( menur uti) seorang peny air
gilo?' Sebenornya dia (Muhammad) telah datang membawa
kebenaran dan membenarkan Rosu/-rosu/ (sebelumnyo). " (Ash-

Shaffat:27-371

414. Dan Allah To'olo berfirman,

"Den merekaberkata, 'Bilakah (terjadinya) janji ini (Hari Kiamat),
jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Mereka tidak menunggu
melainkan satu teriakan Sojo yang akan membinasakan mereka

ketika mereka sedangbertengkar. Lalu mereka tiada kuasa membuat

suofu u.rosiof pun, dan tidak (pula) dapat kembali kepada

keluargonya. D an ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar
dengan segera dari kuburnya (menuju) kepadaTuhan mereka.

Mereka berkata, 'Aduh celakalah komi! Siopokoh yang

membangkitkan kami dari tempat tidur (kubur) kami?' Inilah yang
dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-

rasul(Nya) . Tidak adalah teriakan itu selain sekalitenakan saja, maka

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang 247

tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. Maka pado han l
itu seseorang hdak akan diruEkan sedikit pun, dan kamu tidak diberi
balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. " (Yasin: 48-54)

415. Dan Allah To'olo berfirman,

i{v arul (rs-)Pra- f_F- ,tr I
,f.tri L-e. (ai.-_tjl /- !-7.. .z t/ a-- t '.
-r-Ul J-r u.l

/t

i'rt-l I A4Jl/i f'\=--"':r' 3)';-)"^:4t 6Jg)i \J;;

,-,(rti c ,t]tl3 tt\ ,ts. \i)t 9ljati b.l 1:F

u-#. l'nl

"Dan pada hari terjadinya Kiamat, di hari itu mereka (manusia)
bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal ssleh, maka mereka di dalam taman (surga)

bergembira. Adapun orang-orang yang kat'ir dan mendustakan ayat-
ayatKami (AI-Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat,
maka mereka tetap berada di dalam siksoon (neraka). " (Ar-Rum:

14-r6)

416. Dan Allah To'olo berfirman,

" OIeh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus
(lslam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak
(kedatangannya) . Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barangsiapo

yang kat'ir, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat)

kekafirannya itu. Dan barangsiapa yang beramal saleh, maka untuk

diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang

menyenangkan). " (Ar-Rum: 43-44)

477 . DanAllah To'olo berfirman,

" Dan pada hari terj adinya Kiam at, bersumpahlah oron g- orang y ang
berdosa, (bahwa) mereka tidak tinggal (dolam kubur) melainkan

sesoot (saja). Seperti itulah mereka selalu dipalingkan (dari

kebenaran) . Sedang orang-orangyang diberi ilmu pengetahuan dan
keimanan berkata (kepada orang-orang yang kafir) , ' Sesungguhnya
kamu teloh tinggal (dalom kubur) menurut ketetapon AIIah, sampai
hari kebangkitan. Maka, inilah hari kebangkitan itu. Akan tetapi

kamu selalu tidak meyakini(nya).' Maka, pada hari itu tidak

bermanfaat (lagi) bagi orang-orong yang zhalim permintaan maal

Huru-hara Hari Kiamat

-

mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi. "
(Ar-Rum:55-57)
418. Dan Allah To'olo berfirman,

i;t4 ?Qt. {pi ^(JJ;.-r lr"-, ? 4 X:X ;;:

eU;! I cJ [-9

Itr-t.:L] @)i;"ta* ii,ili

"Dan (ingatlah) hari dimana Allah mengumpulkan mereka
setnuonya, kemudian AIIah berfirman kepada para malaikat,

'Apakah mereko ini dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat
itu n t e ni aw ab.' M ahasu ci En gkau. En gkaulah Kekasih kam i, b ukan
m e r e k a. B ahkan m er eka tel ah m eny e mb ah j in. Keb an y akan m er eka
berhttan kepada iin itu.' Maka pada hari ini sebagian kamu tidak

berktrcsa (untuk memberikan) kemonfaatan don tidak pula
kentadharatan kepada sebagian gang lain. Dan Kami katakan

kepacla orang-orang yang zhalim . 'Rasakanlah olehmu adzab neraka

yang clahulunyo kamu dustakan if u. "' (Saba' : 4O-42l'

419. Dan Allah To'ola berfirman.
"Hai rnanusia, bertakwalah kepadaTuhan-mu, dan takutlah okan
suatu hari dimana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya,
dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun.

Ses u n ggu h n y o j an i i AIIah adal ah b en ar. M aka, j an ganl ah s ekali - k al i
kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu

(syaitan) mentperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah."
(Luqman:33)

420 . D anAllah Io'olo berfirm an,
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
pelajaran bagi orang-orang yangtakut kepada adzab akhirat. Hari

Kiomat itu hari dimana semua manusia dikumpulkan untuk

(ntenghodopi)nya. Dan hari itu odalah hori yang disaksikan (oleh
sego/o makhluk). Dan kami takkan mengundurkannga melainkon

Gambaran Al-Qu r'an Ai-Karim Tentang 249

sampai w al&r y ang tertentu. D i kala datnng han itu, tidak ada seorang
pun yang berbicara, melainkan atas izin-Nya. Maka, di antara
mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-
orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, dimana

mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan (merintih).
M er ek a kekal di dal amn y a selam a ada lanEt dan b um i, kecuali jika
Tihan- mu m enghen daki ( y ang lo i n) . Ses u ngguhny a Tuhan- mu
Maha Melaksanakan terhadap apa yang Dia dikehendaki. Adapun
orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga.
Mereka kekal di dalamnya selama ada lanEt dan bumi, kecuali jika
Tuhan-mu menghendaki (yang lain), sebagai karunia yang tiada
putus-putusnya. " (Hud: 103- 108)

421. Dan Allah To'olo berfirman,

"Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suofu waktu yang
ditetapkan, yaitu hari ditiupnya sangkakala, lalu kamu datang

berkelompok-kelompok. D an dibukalah langit, maka terdapatlah
beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi
fatamorganalah ia. Sesunggn rh nya neraka J ahannam itu (padanya)
ada tempat pengintai. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang
yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad
Iamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak
(pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanoh,
sebagai pembalasan yang sehmpol. Sesunggu hya mereka dulu tidak
takut kepada hisab, dan mendusfokon ayat-ayat Kami dengan
sesungg.rh- sungguhnya. Dan segalo sesuafu su dah Kami catat dalam
suatu kitab. Karena itu, rasakanlah. Lalu, kami sekali-kali tidak akan
menambah kepada kamu selain adzab. Sesungguh nya orang-orang
yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan
buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas
yang p enuh (b erisi minuman) . D isana mereka tidak mendengar
perkataan yong sio-sio dan tidak (pula perkataan) dusta. Sebagai
balasan dari TUhan-mu, dan pemberian yang cukup banyak. (Yaitu)
Tuhon yang memelihara langit dan bumi dan apa-apa yang ada di
antara keduanya;Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat
berbicara dengan Dia. Pada han, kehka ruh dan para malaikat berdin
bershat'-shat', mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang diberi
izin olehT|hanYangMaha Pemurah; dan dia mengucapkan kata
yang benar. ltulah hari yang pasti terjadi. Maka, barangsiapa yang
menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tihan-
nya. Sesun gguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai

25O Huru-hara Hari Kiamat

orang kolirl sikso yang dekat, pada hari manusia melihat apo yong
telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata,
"Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah." (An-
Naba' : 17-4O)

422. DanAllah To'olo berfirm an.
"Dengen menyebut naftte Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Peny ay ang. Apabil a matahari digulung, dan apabila bintang-bintang
berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila
unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan), dan apabila
binatang-binatang lior dikumpulkan, dan apobila lautan dipanaskan,
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), apabila bayi
perempuon yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah
dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia)
dibuka, dan apabilalangit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim
dinyalokan, don apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan
m en getahui ap a y ang tel ah dikerj akanny a. " (AtlTakw ir : 1 - I 4 )

423. Dan Allah To'olo berfirman,
"Dengan menyebut nomo AllahYongMahaPengasih lagi Maho
Penyayang. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang
jatuh berserakan, dan apabila lautan diluapkon, dan apabila
kub ur an- kubur an dibongkar, maka tiap -tiap jiwa akan m engetahui
apa yangtelah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Hai manusia,
apokah yang telah memperdayakan kamu (sehingga berbuat
durhaka) terhadap Tuhan-muYang Maha Pemurah. Yangteloh
menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan
menjadikan (susunon tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa pun
yang dkehendak-Nya, Dia menyusun fubuhmu? Bukan hanya
durhaka saja, bahkan kamu mendustakan Hari Pembalasan.
Padahal sesungguhnya bagi kamu odo (malaikat-moloikat) yong
mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (disisi Allah), dan yang
m e nc atat (p ekerj aan - p ek erj aanm u itu) . M ereka m e n getahu i ap a
yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak

berbakti, benar-benar berada dalam surgo yang penuh

kenikmatan, Don sesun gguhnya orang-orang yang durhaka, benar-
benar berada dalam neraka. Mereka mosuk ke dalamnya pada Hari
Pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka

itu. Tahukah kamu apakah Hari Pembalasan itu? Sekali lagi,
tahukah kamu apakah Hari Pemboloson itu? (Yaitu) hari (ketika)
seseorong tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain.

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang... 251

Dan segola uruson poda hari itu dalam kekuasaan Alloh. " (Al-

lnfithar: 1-19)

424. D an Nlah To'olo berfirm an,

' Ap ab il a Ian git terb el ah, dan p otuh kep ada Tuhan -nya, do n s udo h

se'mestinya langit itu patuh. Apabila bumi diratakan, dan

memuntohkan apa yong oda di dolamnya dan meniadi kosong, sedo
patuh kepadaTuhon-nya, dan sudah semestinyo bumi itu patuh.
-
*oktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatonnyo) . Hoi
(fuda

monusio, sesungguh nya kamu telah bekeria sungguh-sungguh
menuiu Tuhan- mu, m aka pasti komu akan menem u i -Nyo' Adopun
orang yong diberikan kitabnyo dari sebelah konannyo, maka dio
okaidiperikso dengan pemeriksoon yong mudoh, dan dia okon
kemboii kepada kaumnya (yang somo-somo beriman) dengan
gembira. Adapun orong yang diberikan kitabnya dori belakang,

mako dio akan berteriak, 'celakalah aku.' Dan dia akan mosuk ke

dalom api yong menyala-ngola (neraka). sesunggu hnya dia dohulu

(di dunia) bergembira di kolangan kaumnya (yang sama-sama kat'ir).
Sesungguh nyo dia dulu yakin, bahwa dia sekali-koli tidok okan
l<emUili ( kepada Tuhan-ny a) . ( B ukon demikion), y ong benar,
sesungguhnya Tuhan-nya selalu melihotnya' " (Al-lnsyiqaq: 1' I 5)

425.lmam Ahmad meriwayatkan, bahwa perawi hadits ini telah
mendengar Ibnu umar berkata, Rasulullah shollallohu Alaihi wa

Sallambersabda,

* i;I
Btl';trt qf., ^fk i,r;1t i-;. A'Pi'oi
, e
' j*i";it t;l'r e'J.;r "ul-lr sY'1
'r11)t
,,Borongsiapa ingin menyaksikan Hari Kiamat jelas-ielas seperti

melihal dengan mata kepalq mako bacalah surat, 'Idzas Syomsu
Kuwwirat, wa ldzas Somao'unfatharat', dan 'Wa ldzas
Somoo ' unsyaqqat.' Dan saya kira beliau juga mengatakan, 'Don

surotHud."'

rt{€**{<

2!t2 Hum-haraHariKiamat

EAMBARAN AI.OUR'AN AL.KARIM
DAN HANITS-HAfIITS RASUL sAW

TENTANE KENEERIAN.KENEERIAN

BAN PERISTIWA-PERISTIWA

DAHSYAT DI HARI KIAMAT

426 . Allah Ta' al a berf irm an,

t 3..

*- f+; Jy# elril.r"t'J I
t t, - f.d. :C t tt. t3i '. '^l, t. .i

fF- li-; f*-t iJi,- Yl

[r- r :d^ii.tltJ @'*-.ls:i :;7

"Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan

dibangkitkan pada suofu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika)

monusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (Al.

Muthaffifin:4-6)

427 .Dalam sebuah hadits shahih diterangkan, bahwa manusia di hari itu

berdiri, tenggelam dalam keringat masing-masing sampai ke

pertengahan telinga mereka. Dan dalam hadits yang lain dinyatakan,
kondisi mereka berbeda-beda tergantung am alnya, sebagaim ana
diterangkan di atas. Sedang dalam hadits mengenai syafaat seperti
yang akan diterangkan nanti, dinyatakan:

,F'*U' e',e'r'K iqti';-'qt u';i:r*er o1

.Jctri #}'-/;u;+

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits. .. 253

di Hari Kiamat

428. Diriwayatkan dalanr sebuah hadits shahih dari Abi Hurairah
Radhiy illah u A nh, .b a h wa Rasulullah Shall all ahu AI aihi .uo Sa llom

bersabda,

*!,

'i'
|" tototao. t;" ,,e'frt'dtr-"e

.') J:tJr rL.)r +t9' )! J|

e.trL: ,:>*'r1 ;*t;lt e'& fritr"r't ^nt;;ti.t^,
r', *6'n't^*r;Zt a
----4i .,l; il---\'o-b) |F'
dJr

"b'

r',
e ;ti*GvL:v
"rt:r4',j:r2: 'isr uwi )G't

it+'gs t;'^i;- e I

,,AdatujuhgolonganmanusiamendapatngunganAllahpadahari,
dimana tidak adaTaungan selainnoungon-Ny a -dalam riwayat lain:
selain naungan Arsy-Nyo- yaitu: pemimpin yang adil' pemuda yang
tumbuh dalam keadaansenonfioso taat kepada Allah, orang yong
hatinyatertambatdimesjid,orangyangdiajak(berkencan)oleh
seorang wanita berkedudukan dan cantik, namun dia berkata,
'Sesunlgu hnya aku takutkepada Allah,' dua orang yang saling
menciitii karena AIIah, keduanya berkumpul dan berpisah karena
Allah,danorongyangbersediakahdenganmerahasiakannya'
sehingga tangan"kirtnyi ttdot mengetahui apa yang disedekahkan
olehtangankanannYa'"

Kabar Gembira bagi Kaum Mukminin

42g.Diriwayatkan dari Ibnu IJmar Radhiyatlahu Anhu, Rasulullah

Shallallahu Alaihi r.uo Sollom bersabda,

l. HR. Al-Bukhari g/11 , At-l'irmidzi, Bob Tolsir S urdA!-Muthoffifn, Mustim dalam Shohihnya, KitobAl-
Jonnah, Bob Silot Al-Qiyamah, dan Ahmad dalam Musnof,nyaT 1203 2/418 dengan san*d shahih'

'

254 Huru-hara Hari Kiamat

,r--

ei:::|;'t't eij ,,tr:,:;'ti'r yt tit y ,yi *;
f &;;i.r-zu''--t'At '2t'rn"'.r'tti, '
, ir ^rt ) Jr! oss
vt
-,rlt3'*,q

.opt /r I;ir

"Orang yang senonfios a mengucapkan,'Laa llaaha lllallaah' takkan

mengalami kesepian dalam kuburnya maupun pada Hart

Penghimpunan (Yaumul Mahsyar). S.polcon-olco n aku telah berada

bersama mereka saat mengibaskan debu dari wajah mereka *r ay a

b erkata,' S egal a puji b agi Allah, y ang telah menghilangkan

kesedihandarikami."'

Aku katakan : Hadits ini diperkuat Al-Qur' an Al-'Azhim .

430. Yaitu firman Allah Ta' ala,

t#t,rgq/. 'u'1r;-' *J,ri't i*i tt tt Jt <',1:J-'

e; lii et6ii
6" ^ Ajfifrt Xtyi l..t': frAttrt-'

'S+-ui *s ';:,Ui -trL i; re, 3:'*i'J.L

['' .t-r .r:'u!t] @

" Bahwaxnya orang-orang yang telah mendapdkan ketenpn yang

baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, merekatidak

mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam

menikmah apa yang diingni oleh mereka. Mereka hdak disusohlcon

oleh kedahsyatan yangbesar (pada Hari Kiamat), dan mereka

disambut oteh para malaikat. (Malaikd berkda),' Inilah hanmu yang

telah dijanjikan kepadamu.' (Yattu) pada hari Kami menggulung
*prtilanglt
mengulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana

Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan

mengulanglnya. ltulah janji yang posh Kami tepati. Sesungguhnyo

Kami-lah yang akan melalcsnakannp." (Al-fuiblya' : I 0 l- 104)

GambaranAl-Qur'anAl-KarimdanHadits-hadits... 255

Telah kami terangkan dalam tafsir kami, bahwa ketika orang kafir
bangkit dari kubur, maka tangannya langsung dibimbing oleh setannya.

Setan itu menemaninya terus dan tidak meninggalkannya, sampai

keduanya dilemparkan bersama-sama ke dalam neraka. Dan Allah To'olo
berfirman,

"Dan datanglah tiap-tiap diri, disertai seorang penggiring dan

seorang penyaksi. " (Q af: 2 7)

Maksudnya, seorang malaikatyang menggiringnya ke Mahsyar, dan
malaikat lain yang memberi kesaksian atas amal-perbuatannya. Ini berlaku
bagi siapa saja, orang yang baik maupun jahat. Masing-masing menurut
kadaramalnya.

"Ses u ngguh ny a kam u dul u m el al aikan hal ini, ( hai manus ia) . M aka,

(kini) Kami singkapkan darimu tutup (yang menutupi) matemu,
sehingga penglihotanmu han ini omat tajam. Dan yang menyertai dio
b erkata,' I nil ah y ang ada padaku tel ah siap. "' (Qaf : 22 -23)
Maksudnya, "yang aku bawa ini adalah orang yang ditugaskan
kepadaku untuk menemaninya." Maka berfirmanlah Allah Ta' alakepada
si penggiring dan si penyaksi,
"Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka, semua orang yang
songot ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan
kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah
sesembahan yang lain beserta Allah. Maka, lemparkanlah dia ke
dalam siksoon yang sangat pedih. Yang menyertai berkata (pula) , 'Ya
Tlhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang beroda
dalam kesesatan yang jauh.' Allah berfirman, Janganlah Kamu
bertengkor di hadapan-Ku, padahal sesungguhnyaAku dahulu telah
memberikan ancoman kepadamu. Keputusandi sisi-Ku tidak dapat
diubah, dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku.'
(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada
Jahannam, Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih
adakah tambahan? "' (Qaf: 24-3Ol

Perbandingan Jumtah Umat Muhammad Dengan
l,Jmat-umat Lainnya

431. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah Shallallahu
Aloihi wa Sallam dalam sebagian perjalanannya bersama para
sahabat. Tiba-tiba beliau membaca dua ayat berikut ini dengan
keras,

256 Huru-hara Hari Kiamat

"Hai manusia, bertakwalah kepada'lufnn- nru. Sesun gguhnya
keguncangan Hari Kiamat itu adalah suofu kejadian yong songot
besar (dahsyat). (lngatlah) pada hari (ketika) komu melihat
keguncangan itu, semua wanita yang menyusui tldak pedull dengan
anak yang disusuinyo, dan gugurlah segala kandungan wanlta yang
homil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal
mereka sebenarnya.tidak mabuk, akon tetapl adzab Allah ttu

sangatlah keras. " (Al.Haij : l-2)

Tatkala para sahabat mendengar bacaan itu, mereka mempcrcepat
hendaraan masing-mqsing. Mereka tahu pastiada yang ingin Rasul
katakan. Malam harinya, ketika mereka telah berada disekeliling beliau,
beliau bersabda, "Tahukah kamu sekalian, hari apakah itu? Haridimana
Adam dipanggil. la dipanggilTuhan-nya, "Ya Adam, kirimkan delegasi
neraka!"

Adam bertanya, "Apa itu delegasi neraka?"
Allah menerangkan, "Dari setiap seribu orang, kirimkan sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ke neraka, dan satu orang ke surga."
(Mendengar itu), para sahabat merasa kecut hatinya dan tidak ada
yang tertawa, walau hanya menampakkan safu gigi, Melihat keadaan para
sahabat demikian, beliau bersabda, "Ketahuilah dan bergembiralah, demi
Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya kamu sekalian
disertaidua umat. Bangsa manapun akan digabung dengan mereka, pasti
berjumlah banyak. Itulah Ya'juj Ma'juj, ditambah dengan orang-orang
celaka, baik dari keturunan Adam maupun keturunan Iblis. "
Perawi hadits iniberkata, Maka para sahabat pun merasa lega.
Kemudian Rasulullah Shallollahu Alaihi wo Sallam bersabda pula,
"Ketahuilah dan bergembiralah, demi Allah yang menggenggam jiwa
Muhammad. Di tengah umat-umat yang lain, kamu sekalian hanyalah
bagaikan setitik noda di lambung onta, atau setitikwarna hitam di kaki
binatang kendaraan. " l)

Suacana Langlt dan Bunrl

Apabila manusia telah bangkitdari kubur masing-masing, mereka dapati
bumisudah berubah, tidak seperti bumisaat mereka tinggalkan dulu.

Gunung-gunungnya telah hancur, bukit-bukitnya telah hilang.
l{eadaannya semua ludah bcrubah sama sekali. Sungai-sungainya tidak

l. HR. Atjltmtd.t [email protected], B& ?ryJ/rSurcAl.lldt

GemberenAl-Qur'enAl-I(erimdanHadits-hadits... 257

mengalir lagi, pohon-pohonnya telah tumbang, lautnya menjadi panas
membara. Jurang-jurang yang rendah dan tebing-tebing yang tinggi
menjadi rata, kota-kota dan desadesa hancur binasa. Agaknya bumitelah
mengalami gempa yang hebat dan mengeluarkan segala isinya. Maka
berkatalah manusia di waktu itu, "Apa yang telah terjadi dengan bumi ini?"

Demikian pula halnya langit dan seluruh penjurunya. Semuanya
telah terpecah-belah, dan seluruh penjuru-penjurunya telah rontok,
sementara para malaikat berjaga-jaga di segala penjurunya dengan mata
melotot. Matahari dan bulan redup, atau bahkan tidak bercahaya sama
sekali. Keduanya dikumpulkan disatu tempat. Setelah itu keduanya
digulung, lalu dilemparkan begitu saja +ebagaimana diterangkan dalam
hadits yang akan kamisebutkan nantimengenai neraka-bagaikan dua
ekor sapi yang disembelih.

432. Allah Ta' aloberfirman dalam Kitab-Nya yang mulia,

*"ji Y. itT]3 L';lii ,;ifi ,* ti'fi tdr7+..4 ...

l'*

@t$iIt rr:r*.rt11

" (Yaitu) pada hori (ketika) bumi diganti dengan bumi yanglain, dan
( dent ikian pula) langit, dan mereka semuanq fterkumpul di padang

Mahsyor) menghadap ke hodirat Allah yang Maho Eso logi
NI ahaperkaso. " (lbrahim: 48)

4.1.1 Dan Allah Io'olo berfirman,

,\r; qV A g(lti i;;t Ugs iTSi *',';i r'i6

t

[r,r-rv:;rJ'] [email protected], oq;6;, tK]i

"Maka apabila langit telah terbelah, dan menjadi merah mawat
bagaikon (kilapan) minyak. Maka, nikmat Tuhan-mu yang manakah
yang kamu dustakan? " (Ar-Rahman: 37-38)

4i!4. Dan Allah To'alo berfirman,

" M aka pada hon itu terl adilah Kiamat, dan terbelahlah langtt, karena
pada hari itu langlt menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di

penjuru-penjuru langit. Pado hari itu, delapan orang malaikat
menjunjung Arsy TUhan-mu di atas (kerrc,la) mereka. Pada hari itu
kamu dihadapkan (kepadaTuhan-mu). Idolc odo s esuatu pun dan
keadaanmu yang tersembunyi (ba1d Ailah).. " (Al-Haqqah: I 5-18)

Huru-hara Hari Kiamat

435 Dan Allah h'olo berfirman,

" Apabila ntatahari digulung, dan apabila bintang-bintang

berjatuhan. " (At-Takwir: l-2)

436. Dan Allah 'lo'oio berfirman.

"Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh
be.rserakan " (Al-lnfithar: 1-2)

437. Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hazim, dari

Sahl b in Sa' ad. Nabi S hollo llahu Alaihi w a S allam bersabda.
'"i ;atfr YF 9IPt, t,
A. -tA/ ) .f )l "vqt i';-'r6t t/ o t

;tu-

i-Y '{- w

"Manusia dikumpulkan padaHari Kismot di tanah putih mengkilop

b agai ke p i ngon s u n gs u m, tidak ada tanda ap o pun p adany a y ang bisa
dikenali seseorang. " 1 )

Muhamad bin Qais dan Sa'id bin Jubair mengatakan, bahwa bumi
berubah menjadi rotiputih. Orang mukmin bisa memakannya daribawah
telapak kakinya.

Sedang menurut Al-Amasy, dari Khaitsamah, dari Ibnu Mas'ud
Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Pada H.rri Kiamat nanti, bumi
seluruhnya berupa api. Surga aCa di belakarngnya. memperlihatkan para

bidadari dan piala-pialanya. Sedang manusia dibanjiri keringatnya sampai

ke mulut seolah-olah terkekang olehnya, sementara mereka belum
dihisab-hisab juga."

438. Imam Ahmad meriwayatkan dariAisyah Radhiyallahu Anho, dia
berkata, 'Aku adalah orang yang pertama-tama menanyakan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang maksud

ayat,

" (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain, dan
(demikian pula) langit, danmereka sernuanyamenghadap ke hadirat
AII ah y an g M aha Es a I agi M ahap erkasa. " ( I brah i m : 48)
Aisyah berkata: Aku bertanya, "Di manakah manusia pada waktu
itu, ya RasulAllah?"

Rasul menjawab, "Di atas Shirath (jembatan)."2)

I HR Al-Bukhari 8l09danMuslim.KitabSifatAl-Mufafiqin B.rhlbtida Al-Khalqi Lafazhhaditsirri

berdasarkan riwayat Imarn Muslirn

2 HR Ahmad dalam Musnodnya 6 35 6 i:14

(lambaran Al-Qur'an Al-l(arrm dan Hadrts-hadrts 259

439. Sedang menurut riwayat Muslim dari Tsauban, ada seorang pendeta
Yahudi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang
ayat di atas. Beliau menjawab,

Pjr u'1, ^:'ihr 3

" D alam kegelapan, di baw ah j emb atan. "

Berapa Lamakah Berlangsungnya Hari Kiamat?

440. Allah Ta' alaberfirman,

+ 6; 3p ;';:':ri l li itrt) eIt?JLi
, ..-.
q $.)
[tv:srr] @ 3;^* *',-bJV

"D an mereka memintakepadamu agaradzab diseg"rakor, padahal

AIIoh sekali-kali tidak akan menyalahi ianji-Nyo, Sesungguhnyo
sehari di sisi Tuhon -mu adalah seperti seribu tahun dari tahun-tahun
yang kamu hitung." (Al-Haii : 47)

Sebagian ahlitafsir mengatakan, bahwa hari yang sepanjang itu.

maksudnya ialah Hari Kiamat.

441. Dan Allah To'ola berfirman pula,

[email protected]) ic;--t-t,l ,v'rA.- Ji.-t{-,4.:-(t.j'}E4t":}.^- ;li,/-,,1'{i-,"J, 'pJL
jF A16 i4ti LF etaiok ,J 9t,
G)
L))t- t-,i,,.-.2 -ti., -^-
--i., '@s ,t.. .
.-'i1J;.I -.
lJ-.;; a;--n.oG in---+ :ollJ-it-r

-.. r'\'-tai)pl .

't-4-'l(.+) ql[v- r :6,tJt] @ L;t t&) \'4

" S eseorang telah meminta didatangkannya adzab yang bakal terjadi,

untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya.

(Yaitu adzab) dari Allah, Yang memiliki tempat-tempat naik.
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada-N ya dalam

sehan yang kadarnya lima puluh nbu tahun. Maka bersabarlah kamu
dengan kesabaran yang baik. Sesungguh nya mereka memandang
siksoon itu jauh (mustahil). Sedangkan Kami memandangnya dekat

(pasti terjadil. " (Al-Ma'arii : 1-7)

2r,t.l Huru-hara Hari Kiamat

Dalam tafsir kami ('tufsir lbnu Katsir), telah kami sebutkan

perbedaan pendapat di antara para ulama salaf dan khalaf tentang ayat

ini. Laits bin Abi Sulaim dan ulama lainnya umpamanya, telah

meriwayatkan dariMujahid, dari Ibnu Abbas tentang hariyang ukurannya
selama 50.000 tahun tersebut, dia berkata, "ltu adalah ukuran jarak antara
Arsy dan bumi ketujuh".

442. Adapun mengenaifirman Allah To'olo,

:i-[o:;.r*Jrl ,^!;; U't; q"aJ -rJi ,;)(.\-i: uk C

"Dalam satu hari yang kadar (lama)-nya adalah seribu tahun
menurut perhitunganmu. " (As-Saidah: 5)

Maka m enurut Ib n u Abbas Radhiy allahu Anhu, m aksudnya ialah,
lamanya waktu yang ditempuh bagi turunnya perintah dari langit ke bumi,
dan naik lagi dari bumi ke langit. Karena jarak langit dan bumi adalah
selama perjalanan 500 tahun.

Pendapat initelah diriwayatkan pula oleh lbnu Abi Hatim dan Ibnu
Jarir dariMujahid, dan diikuti pula oleh Al-Farra'.

Demikian pula pendapat Abu Abdillah Al-Hulaimi, sebagaimana
dikutip Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitabnya, A l-Ba'tsu wa An-
Nusyur. Berkata Al-Hulaimi, "Malaikat menempuh jarak tersebut dalam
temposetengah hari. Karena, kalau itu merupakan ukuran jarakyangbisa
ditempuh, maka takkan ada seorang pun yang bisa menempuhnya kecuali
dalam jangka 50.000 tahun." Oleh karena itu Al-Hulaimimenegaskan,
"Tidak mungkin ini merupakan ukuran Hari Kiamat." Untuk memperkuat
pendapatnya itu, Al-Hulaimi beralasan dengan:

443. Firman Allah To'olo,

"(Yaitu adzab) dari Allah, Yang memiliki tempat-tempat noik. " (Al-
Ma'arij:3)
Makudnya, memiliki ketinggian dan keagungan.

444. D emlkian, sebagaim ana Allah To'olo menfirm ankan pula :
" ( D i al ah) Yang M ah ati n ggi der aj at -N y a, Yang m em p u n y ai Ar sy. "

(Al-Mukmin: 15)

445. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan kemahatinggian-Nya dengan
firman-Nyayang lain,
" Para malaikat dan J ibril naik menghadap kepada-N ya dalam jarak,
yang kadarnya lima puluh ribu tahun." (Al-Ma'arij : 4)

()ambaran Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits... 261

Disinikata "Yaum" diartikan "masafah" (.iarak). .Jadi maksudnya,

para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah, dengan

menempuh jarakyang jauhnya bisa ditenrpuh selama waktu perjalanan

50.000 tahun.
Berdasarkan pendapat ini. berartiyang dimaksud "Yaum" ialah

jarak tempat. demikian pendapat yang pertama.

Sementara itu ada pula pendapat kedua yang mengatakan. bahwa

yang dimaksud ialah umur dunia.

Pendapat ketiga mengatakan. yang dimaksud adalah waktu
pemisah antara dunia dan l{ari Kiamat. sebagaimana diriwayatkan oleh
ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzhi. Pendapat ini gharib

(aneh) .

Dan pendapat keempat ntengatakan, bahwa yang dimakud adaiah
Hari Kiamat. demikian menurut riwayat lainnya oleh Ibnu Abi Hatim juga,
dimana dia menyatakan, "Kami mendengar dariAhmad bin Sinan Al-
Wasithi: dari Abdurrahman bin Mahdi. dari Israil, dariSammak, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenaihariyang kadarnya 50.000 tahun.
Ibnu Abbas mengatakan. 'ltu adalah Hari Kiamat.' Sanad periwayatan ini

shahih.

Pendapat yang terakhir ini telah diriwayatkan pula oleh AtsjTsauri
darisammak, dari lkrimah. dariperkataan lbnu Abbas. Dan agaknya.
merupakan pendapat Al-Hasan, Adh-Dhahhak dan Ibnu Zaid'

446. Ibnu Abid Dunya berkata,"Kamimendengar dari Muhammad bin
Idris: dariAl-Hasan bin Rafi': dariDhamrah, dariSyau&ab, dariZaid

Ar-Rusyd, dia berkata, "Pada Hari l(amat manusia berdiri selama
seribu tahun, sedang pengadilan diantara mereka dilaksanakan

dalam ukuran waktu sepuluh ribu tahun."

M7 .Dandiriwayatkan dari lbnu Abbas, bahwa dia berkata, "Hari Kiamat
itu dijadikan Allah bagi orang-orang kafir terasa selama lima puluh
ribu tahun."

448.. Dan berkata Al-Kalabidalam Tafsir-nya, darilbnu Abbas, bahwa dia
berkata, "Andaikan penghitungan amal manusia (hisab) itu

dilakukan oleh selain Allah, niscaya tidak akan selesai dalam waktu
lima puluh ribu tahun,"
'

449. Sedang Al-Baihaqi mengatakan, bahwa Al-Hasan berkata,

"Dapatkah kamu bayangkan suatu hari, dimana manusia berdiri
selama limapuluh ribu tahun tanpa makan sesuap dan tanpa

minuman seteguk, sehingga leher mereka terpotong-potong karena

262 Huru-hara Hari Kiamat

kehausan, dan perut mereka terbakar karena kelaparan. Sesudah itu
mereka dibawa ke neraka, dimana mereka kemudian diberi minum
dari sumber air panas, yang benar-benar sangat panas dan benar-
benar matang?"

Ini semua memang telah diriwayatkan dalam berbagai hadits.

WallahuA'lam.

Sebagian Adzab Yang Disediakan bagi Mereka Yang
Enggan Berzakat

450. Ahmad meriwayatkan dariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu,

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

eW .U"e\je /ttt lt i;* +;i ! F \-w :, v

J=

t+ . ,i, .i.-. t. 'toi' tto.' ,t.., uo ,-.1'-r", .o.
? 't*S FS W4Ur f\>.r
! p*{- /U
. t/

't* i ;i _F:
. q, * 3fo. 3,-; Jot, 1jlr.-oJt'11"1g.'A: ir;.J,l€t,;'oi",9'V. e
,rtl
):L; '.iU.r,' s

"Tidak seorang pun pemilik harta yang tidak menunaikan
kewajibannya, melainkan dia diberi lempengan besi yang
dipanaskan dalam neraka Jahanam, maka dengan lempengon

dibakarlah dahi orang itu, pinggangnya dan punggungnya, sampai
Allah memberi keputusan di antara hamba-hambo-Nyo dalam
sehori yoAg kadornya lima puluh ribu tahun menurut hitunganm u.

Barulah kemudian diperlihatkan pada orang itu jalannya, ke surga

atau ke neraka."

Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan
lanjutan hadits mengenai orang yang enggan mengeluarkan zakat
kambing dan unta:

t-r7i'*; cK tg.vnrr:M j'; Ln.A &'8

i',,+ lk i;. C ::+ n rt,'e vt rl
'+ *j;o\',
.)6t A.(l:'f)t ;L4V ", i or'*,tr-{-,Ji

Gambaran A1-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits... 263

" Bahwa untuk binatang-binatang itu disediakan tanah lapang yang
Iuas, dimana kambing atau unta itu menginjak orang itu dengon

sepatu dan kuku-kukunya, dan menghunjamkan tanduknya
kepadanya. Setiap kali binatang yang terakhir telah berlalu, maka
binatang yang pertama mengulangi siksoon nya kembali
terhadapnya, sampai AIIah memberi keputuson di antara hambo-
hamba-Nya dalam sehari yang ukuranya lima puluh ribu tahun

menurut hitungmu. Barulah orang itu kemudian melihat ialannya ke

surga atau ke neraka."r)

451. Sedang menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i
dariAbu Hurairah Ro dhiyallahu Anhu, dia berkata, Saya mendengar

Nabi S hol/o II ohu Al aihi r.r.ro So //o m bersabda,

J)|, cW 'ug'jWUt'
. u-?t;' (,[" ' .'a. I, rt1,r, ,-!i it'l

U )r
"l*'o ' -la,'?,: ," o ,' ,. c ,
(7- WYGftt^f ., W*stiL)usJuG.u 't
{t'

"'
?\i,; A'"bi""i ,7t #L ,.SL'dtt c i? Yql

t

it-t r'i G6!ri l)L'.':.tel ut;f t'irc 6tw

l. HR. Ahmad dalam Musnodnya no. 7553, Abu Daud Ath-Thayalisi no 2440, Muslim secara lengkap

danpanjang, T2TO,2Tl,AbuDauddalamsunonnya2l4S,49 (LihatAunu/Mo'bud),[bnuMajahno
2788, An-Nasa'i no. 118, At-Tirmidzi meriwayatkan penggalan dari hadits ini 3/5-6 no. 5769, Malik
dalamAl-Muuoftha'444-445,Al-Bukhari5/35,6148 49,446,8/559dan13/238(lihatFothAI-Bon\
dari Malik, IbnulAbirdalam Jom i' Al-lJshut no.2658, dimana dia menisbatkan hadits inikepada Al-
Bukhari. Muslim, Malik, Abu Dauddan An-Nasa'i. Dan diriwayatkanpulaoleh Al-Mundziri dalamAt-
Targhib wo At:farhib | 1266-267 .

264 Huru-hara Hari Kiamat

"Borangsropo mempLmgai unta, sedong dia tidak menunaikan

keutajibannya.' dalam keadaan sulit ataupun mudah, maka unta itu

akan dat an g p ad a H ar i Kiam at dal am keadaan ses u b u r- s u b ur ny a,

iumlahnyo banyak. gemuk-gemuk dan bentuk yong menyenang-
kan. Lal u dise diakanl ah untuk b inatang- b inatang itu tanah lapang

yang luas, maka unta-unta itu pun mengw'tjak-injak orang itu dengan

sepatu-sepatunya. Apabila unta yang terakhir telah berlalu, maka

yang unta yang pertarna ntengulang lagisiksoonnyo terhadap orang

itu dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun, scrmpoi

diadakannya pengadilan di antara monusio, barulah orang itu

melil'tat ialannya (ntenuju kemana) . Jika orang itu mempunyai sapi,

se<lang dia tidak ntenunaikan kewajibannya, dalam keadaan sulit

ata u p u n m u d ah. m aka sap i itu akan datang p ada H ar i Kiam at dalam

keadaan.sesubur-su burnya dan tubuh sebesar-besornye, segemuk-
gemuknya dan sangat menyenangkan, jumlahnya sangat banyak,

tersebar dimano-mana. Lalu disediakanlah unfuk sopi-s api itu tanah
lapang yang luas. Maka sopi-sopi yangberkuku menginjak,injak

orong itu dengan kukunya, dan yangbertanduk menghunjomnyo

dengan tanduknya. Apabila sapi yangterakhir telah berlalu, maka

sapi yang pertama ke,mbali lagi menghajarnya dalam sehari yang

kadantya lirrta puluh ribu tahun, sampai diadakannya pengadilan di

antara rrionusio. barttlah orong itu melihat jalannya (menuju

kemana)." 4 .'

Al-Baihaqi mengatakan. "Hadits ini tidak memuat kemungkinan

lain. selain menetapkan ukuran hari itu dengan 50.000 tahun hitungan

kamu "

Dan tentu. Allah jualah yang lebih tahu.

*<>k***

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits... 265

_-,1

l

KEDUtrUKAN TERPUJI TMAOAMAN
MAHMUDANI YANE KHUsUs

OIBERII(411 KEPADA NABI
MUHAMMAB sAW

Di Hari Kiamat kelak, NabiMuhammad Shollallahu Alaihi wa Sallom

secara khusus akan diberikedudukan terpuji (Maqaman Mahmudan) yang
tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Antara lain berupa syafaat
terbesar (fu y-Syafaat Al-'Uzhma), yang beliau aj ukan kepada Allah Ta' ala
bagi umat manusia yang telah sekian lama berdiri menunggu pengadilan
Ailah di Mahsyar, agar Allah segera datang untuk mengadili dan memberi

keputusan tentang nasib mereka masing-masing, dan agar kaum
mukminin segera terlepas dari segala penderitaan di hari itu menuju ke

tempat yag terbaik.

452.Dalam hal iniAllah To'olo menjanjikan kepada beliau dalam firman-
Nya,

" D an p ada s eb agian malam, m aka shal at tahaj udl ah kam u, s eb agai
suofu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan-mu
m en gan gkat kamu ke temp at y an g ter puj i. " (Al- I sra' : 7 9 )

453. Sementara itu Al-Bukhari meriwayatkan dariJabir bin Abdillah

Radhiy all ahu Anhu,sabda Rasulullah S hallall ahu AI aihi w a S all am,

e^'e,aljJl utlr 6z;tlc, "tll o.P. nqt' at1,".1. t,o 2,6

aa lr_. pt.-..--. 'r f+!l elrJl Cla ,-,:i

t-.'t.i ,4oj-i.-' lj 'i7l=. "b'?J.l') ':" j.il l.-at*, >.tr gl

\*

Huru-haraHari Kiamat

,r--

y.t i; ey* lJL5 ET's

"Barangsiapa mengucapkan ketika mendengar adzan, 'Ya Allah,
Pemilik seruan yang sempurna dan shalat yang akan didirikan ini,
berikanlah kepada N abi Muhammad wasilah dan keutamaan. dan

angkatloh dia ke tempat terpuji yang teloh Engkau .ianjikan
kepadonya', mako orang itu akan mendapat syat'aatku pada Hari

Kiamat.

454. Dalam Shohih Al-Bukhari dan Shoh ih Muslim dan lainnya,

diriwayatkan dari Jabir dan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
So/lom bersabda.

elo,.:. o-f - o!,,'o oP.jlti, d,.jt.iiJtio--totj J4_b,t L..-o^. -- t, +jl "l

,# ?elU
+', -S,'-';"irt '
tt:'. J,r*" , t.,-tiirU \)-,,i1*5- t3, .,o*t,.-,r-,o)ato 'J,"d;J

A
. #J
rc! ,r: +.o-, t ,F.oli't:-Lair J''^;L"J.,J;;>;'

bzl,
.a:c uar Jt'.;rLe ,r"; j\'.; ,], orr', u,ru,

" Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorong pun
diantara para nabi sebelumku: Aku diberi pertolongan berupa rasa
takut (di hati musuh) dalam jarak perjalanan satu bulan; Dihalalkan
bagiku harta rampasan perang, padahal itu tidak dihalalkan bagi
siopo pun s ebelumku; Bumi bagiku dtladikan tempat sujud dan suci,
sehingga di manapun seseorong dari umatku mengalami waktu
shalat, maka shalatlah; Aku diberi syat'aat. Dan setiap nabi hanya
diutus kepoda kaumnya saja, sedang aku diufus kepada seluruh umat

monusio. "1)

Pe rnyataan Nabi S ho llo Il ahu Al aihi w a Sallam, "Aku diberi syaf aat",

maksudnya ialah syafaat yang diminta oleh umat manusia kelak di Hari
Kiamat kepada Nabi Adam Aloihis Soloom, namun ternyata dia
mengatakan, "Aku tidak patut memberikan itu. Maka pbrgilah kalian
kepada Nuh. " Dan Nabi Nuh pun berkata sama dan menyarankan umat

manusia memintanya kepada kepada Nabi Ibrahim A/oihis Soloom. Dan

1 HR Al-Bukhan151369-3T0dalamKitobTogommum,BabToyommum.JugadalamKirobAl-Jihod,

Bob QaulinNabi Shollollahu AlaihiwoSallam, "UhillotLokumulGhana'im". Dan diriwayatkan pula
oleh Inram Muslim dalam Kitab Al-Mosajid, hadits no. 521, An-Nasa'i 11210-ZLl dalam KirobAl-
Ghushl, BabAt:fogammum biAsh-Sho'iddan oleh lbnulAtsirdalam Jam'i AI-Ushu|81529,91632.

Kedudukan Terpujt (Maqaman Mahmudan)Yang... 267

Nabi lbrahirn m6rr.'ye,,',,r,lir;ii !uiin!/d i;tarlintarrya kepada NabiMusa
A/oihis Solcarrr. fli;trii.in,i.,i i:{i-ir;.r it ienpararikan memintanya kepada Nabi
IsaA/aihis S alaam. Dan l,iabi lsa rnenyarankan memintanya kepada Nabi
Muham mada Shol/ollo h t Aloihi r.uo So//orr. Maka beliau berkata. "Akulah
pemilik syafaat itu, akulah pemilik syafaat itu."

Tentarrg hal ini, akan Citerangkan lagisecara panjang-lebar dalam
hadits-hadits mengenai syafaat rrntuk mengeluarkan para ahli maksiat dari
dalam neraka. Selain itu, kamitelah sebutkan jalur-jalur sanad hadits ini
dari sejumlah sahabat, l<etii<a kanii menafsirkan ayat inidalanr kitab tafsir
kami. Dengan demikian di sini tidak perlLr lagi disebutkan.

Nabi l{uhammad Pemimrpin Seluruh Anak Cucu
Adam pada Hari Kiamat

455. Dalam S hoh i h M uslim, dirirvayatkan dari Abi Hurairah Radhiy allohu
Anhu, Rasulullah Shollallal,::itAlaihi uro So//om bersabda,

" Aku adalah pemimpin ctnctk-cucu Adam pado Hari Kiamat, orang
y an g p ertam a - tam a dikel u arkan dar i r ek ahan b umi, y an g p ert am a-

tama memberi syat'oat. don yong pertama-tama diterima

syafaatnya."

4l>6. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ubaiy bin Ka'ab

Radhiyallahu Anhu, dalam hadits tentang dibacaya Al-Qur'an atas

tuj uh h uruf , Ras ul ullah S h al I allahu Al aihi w a S allam bersabda,

AJ"; 6\)7"1+!\ar o"-ril) ' "*t "4sr uy\ "ssr "6))r

, lo '-, , rit- r?, i

"Maka okuberdoa, '\'a AIIaha, rnT:ttnlahl|"f;ofl,#, *-,

aku menunda permohonanku yang ketigo sampoisuof u hari nanti,

dimana semua makhluk berharap kepadaku, termosuk No bi lbrahim

sekalipun."'

Nabi Muhannmad Pernimpin Seluruh Para Nabi di
Hari Kiamat

457. Ahmad meriwayatkan dari At-Thufail bin Ubaiy bin Ka'ab, dari
ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,

'fr*uA'eG':'r4#'rlJr irt * y't 7';-lr< ts1

264 Hurrr-hara Hari Kiamat

"Apabila Hari Kiamat telahtiba" n nI:q ohu vvrcriacli pernftnpin para

nabi. juru bicara rrtereka,lart Devr.tltl'. s\'crlorf. jni ,l.r'-rkcln sctmbong." I)

458. Dar-r menurut riivayat Itrianr A.l''rrrar.l 1rr-rla ,larillnrlras Rcrdhiyallahu

Anhu,bahr"va Rasulullalr Shql!olktlt.L,'\/r.rilii uto.{iallctnt hersabda.

"HariKiamatakanterasasorrgr"rf;-,,:njrr-lglragirrriurusicl. Olehkarena
itu sebogian rnereka berkata kepu,Jt..uirn,.-; /r.rirr, 'lt'[urilalt kita pergi

menemui Adam, nenelt-rnoyang tnultJsit, -sl\ulyu;,tanynkidtuia, ntemberi
syat'aat (memohorkan) urtuk kito tr,.er:ctrla agar Dia

mernberi keputusan kepada ltita..' N!.rka La;lr rrylah rrtereka kepada

Adam laluberkata,'Mrshonlah urrlu/,, lr.txrik eL,,stJrt"lt.tlwr rnusupoyo

D ia m emb er i k ept.ttusan kepadu kcur r i. .ic: ur gL r \'-lcr n,'Ii ungguh, oku

tak sanggup ntenolong kalian, tapt ysergrlah l',nliarr ltepada i\uh,

p ent im p in p ar a nsb i itu.' NI aka m ere ku y: urr pergi r n enem ui I"l uh, I al u

berkata. 'IJcri Nuh, mohonlah u.rttuk har ni hepcdct'luh'tn-rnu, supayo

Dia memberi keputusan kepcd,-t kc;rni.' Ternyato lVLrh pun

menjowab. 'Surrgguh, aku tidal; sang:gL!t.) nrr:nolong ltalian. tapi

data n gl ah k ul i an k ep ada l b r uh i m, i'/<.r b i dcr n I{ hal i! u l l cr h it u.' lW er e ka

pun pergi merrcmti lbrohurt, l,:,lr.t bark,tta,. ! I :i lbrd rirn. nv>tnrilah

untuk kanti kepada Tuhan - mu. sulj(ryc IL iri r r p: v rber i keputusun

kepada korrr i. ' Tbrnyata jawah [brcthitrt pun. '5jrut.r.Lguh, aku tidak

sanggup ntenolong kolian. tapi datctnglnh lcrilian L:epada tvlusa,

Kalimullah gang telah dipilih oleh !\lvn urrtrl: rile.nyernpaikan risalat-

r isal at dan f ir m an"- f ir m an -l\'l v a.' lle rn u,'i i,: rt rn ere l; e p un p e r gi

menemui Mu.sc. lalu berkata. 'l-!,:i t\'lusu. rtrshryish untuk kan"ti

l i.'ke p a d a Tu h an - r rt u, s lrpa y o D i a rn e r Ll e t i L; e- p utu ns ct lc e.y: a d a kam
Dan ternyata iau.taban dia pun. 'Sunggr"rlr. oku ticink sanggup

menolongkalian. tapi datanglo.n ko!;',''' l't;7"'i1,1'' J:"t 11ilt rttrt l{alintat
Allah itu.' N[aka tnere.krt pun perqr v11,-'i1.-;7vtt.ri ,511. lillt r. Lter!<ata, 'Hai

/so, rrrohonlah untukkarnikepado'JLirnrr !r.!ri. sL!ij,-i!!r-'L\iornernberi

keputusan kepacla kanti.' Do.n l:crtr'1tt"to iur.r,rtL>r.ut tlic,. pLtn sa'rna,

'Sung.gulr, aku tidal< sat51gt q-: rtenolortsl:r.tii;st t, tapt dcttruryiah kalian

kepada Mtthanvnad..Sesirrr-qgu/rv1tt't ,'1" ,.t,-i,rl'-'lt ;.:t':rtr.ttr,tp p' tr,tl{ab;
dan telah diampurti dr;srt'cf,,.rs,-tttlr'l lrr.If rll ,i,t:',-t rr111'1puI ys;1n
belakangan.''lsorrrcrrgotd ortpnrta "''''tl ti:!,,r:!rir;/ii;rr, Jioluu sttalu

1 HR hnuMajah2, 14iil.lianAtl-i'miiizi2'282 l(ii.,:tb,\l lvlcr;t,srltl: f; ti,t:,:lllitrtl\L,biShulktllolnt/\ioihi

Llo.Scr/lonr

I{c-drrdukan Ter'pr-rji l.fi/lo.qonttn i\4o]trruui,c-,r'tl Yang.. :265

=-

barang dimasukkan ke dalam suofu bejana tertutuys, daysatkah
seseorang mengambil barang yang ada dalarn bejana itu sebelunt

membuka tutupnya?' 'Tidak,' jawab mereka. Isa berkata,

'Sesu n ggu h ny a M uhammad adalah p enutup paro No b i ^' Rasululloh
Shallallahu Alaihi wa Sallam melo njutkan sabdany o,' Maka mereko
pun datang menemui aku lalu berkato, 'HaiMuhammad, mohonlah
untuk kami kepadaTUhan-mu, supaya Dia memberi keputusan

kepada kam|' 'Ya,' kataku, lalu aku pergi ke pintu surga. Gelang-
gelang pintunya aku pegang seraya meminta dibukakan. Maka

terden garl ah p er tany aan,' Si ap a kam u?' Aku j aw ab,' M uham m ad.'
Maka pintu surga pun dibuka dan aku bersujud memuji Tuhanku

dengan pujian yang tidak pernah dipanjatkan oleh siapa pun
semisalnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Maka Alloh
b er f ir m an, An gkatl ah kep al am u ! Katsk anlah, n i scay a ( p erk ataan)
kamu didengar. Mintalah, niscaya kamu diberi. Sampaikan
syafaatmu, niscaya syafatmu diterima!' Aku berkata, '(Jmatku,
umatku.' Maka AIIah berfirman,'Keluarkan ( dari neroko) siapa pun
yang dolam hatinya ada keimanan, walou hanya seberat zarrah
sekalipun. ' Sobda Ras ulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , "Maka
aku pun mengeluarkan mereka, kemudian merebahkan diriku

bersujud,"'r)

459. Sedang menurut riwayatAl-Bukhari, bahwa perawi hadits ini berkata,
aku mendengar lbnu Umar mengatakan, "Sesungguhnya manusia
pada Hari Kiamat akan bergegas, setiap umat mengikuti nabinya

seraya berkata. 'Hai Fulan, berilah syafaatl Hai Frrlan, berilah
syafaatl' Hingga berakhirlah permintaan syafaat itu kepada Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan itulah hari dimana Allah

mengangkat beliau ke tempat yang terpuji (maqaman mahmudon)."

**** t<

1. HR. Ahmad 3/248. dan Al-Bukhari 8/116

27O Huru-hara Hari Kiamat

TELAEA NABI MUHAMMAD sAW

Berikut ini adalah berbagai hadits masyhur mengenai telaga Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang diriwayatkan lewat

berbagaijalur sanad yang rno'fsur, yang saling mendukung satu sama lain,
meskipun para ahli bid'ah yang keras kepala mengingkari adanya telaga
tersebut. Agaknya merekalah yang paling pantas terhalang daritelaga itu,
sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, "Barangsiapa tidak

mempercayai suatu kernuliaan (karamah), maka dia tidak akan

memperolehnya."
Andaikan orang yang mengingkari adanya telaga Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam itu mengetahui hadits-hadits yang akan kami

kemukakan berikut ini, niscaya mereka tidak akan menyatakan

keingkarannya itu.

Para Sahabat Yang Mempercayai adanya Telaga Nabi

Muhammad Pada Hari Kiamat, dan Meriwayatkan

Hadits-hadits Mengenainya

Ada sejumlah para sahabat Rasulullah ShallallahuAlaihi uo So//om yang
telah meriwayatkan hadits-hadits mengenai telaga beliau kelak di Hari
Kiamat, antara lain: Ubaiy bin Ka'ab, Jabir bin Samurah, Jabir bin
Abdullah, Jundub bin Abdullah Al-Bajli, Zaid bin Arqam, Salman Al-Farisi,
Haritsah bin Wahab, Hudzaifah bin Usaid, Hudzaifah bin Al-Yaman,
Samurah bin Jundub bin Sa'ad, Abdullah bin Zaid bin fuhim, Abdullah

bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin 'fuh, Abdullah bin
Mas'ud, Utbah bin Abd As-Sulami, Uqbah bin Amir Al-Jahmi, An-
Nuwwas bin Sam'an, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Bazah Al-fulami, Abu
Bakrah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah Ad-

Telaga Nabi Muhammad Saw. 271

Dausi. Asrna bintiAbu Bakar. Aisyah dan Un'rmu Salarrrah--senroga Allah
Tu'ala senantiasa nreridhai nrereka semua. dan rr-ielrrnpahkarr berkah-
berkah mereka kepadakita- dan juga istri Hanrzah. paman Rasulullah
Shallallahu Alaihi Luo So//orn dari BaniNa.ijar.

Sekarang. perhatikanlah riwayat-riwayat nrereka:

RiwayatAnas bin Malik

460. Dalam Shohih Al-Bukhari diriwayatkan. bahwa perarvi hadits ini
berkata. Aku diceritai oleh Ar.ras bin Malik Ro dhiyallahu Anlrur. bahwa
Rasulullah Shollallahu Alaili r"uo S.r//orn bersabda.

.. :-: + "rl, ,* ,\'L: di -o l^t O-e"-'- /t
, n'., >-tK
t :a ..1-^Jt -,:rt J!

,:

-t;U)i

'Sesunggu ltnya ukuran telagaktt oaolut',se/ucrs orroro Ai'loh clon
Shon'o di Yantan. don sesungguhnya kendi'kerdinya sebanyak
b intang- bintan g di I an 9i1. "' i

Iliwayat lainnya dari Anas bin Malik

-161 Dan Al-Bukhari meriwayatl<an pula dariAnas bin MalikEcrcll'iyallahu

Anhtt.dariNabi Shallallalu Alaili u'o So//onr bersabda.

;-)t uL:t \,o,>*rt-tor.-\ I t;1 ,. t, " o. o /J "! t/

s- _r':rJt .j?l-.-^-i ;t,"u "t.)

-j!1 \i;*J v ,:,,i tl l** Gw:,i J;i

'Akon ditolak seiumloh orangdari sahabat-sahabatku (dari telagaku

kelak), sehingga ketika aku melihat mereka. mereka nrclambai-
Iarnbaikan tangan kepadaku, maka aku pun berkata. 'Kalian

sah sb at - sahab atku?' Tb tap i ke m udian ada te gur an.'Ses u nggu hnyo

kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yong telah mereka adakan

sepeninggalmu."'

Riwayat Jabir bin Samurah

462. Muslim meriwayatkan clari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash
Radhiyallah Anhu, dia berkata. Aku pernah menulis surat kepada

1 IJR. Muslirn 2'210 Kitab Al Fadha'il. Bob lsbot Houdh An-Nobi Shollollohrt Aloihi u:o Soi/om. dan Al-

Bukhari 811 20

272 Huru-hara Hari l(iamat

Jabir bin Sanrurah lewat anakku, Nafi'. "Beritahukan kepadakr.r

sesuatu yang rrernah kamu dengar dari Rasulullah shallallaLru Alaihi
waSallam"

Amir berkata. Maka Jabir menulis surat kepadaku: Aku pernah

mendengar beliau bersabda,

....o,".fri, j-'c,. b' 'At vi

'Akulah yang menunggu (kedatangan kamu sekalian) di telaga."

Riwayat Jundub bin Abdullah Al-Bajli

463. Al-Bukhari meriwayatkan pula, bahwa perawi hadits ini berkata, Aku
mendengar Jundub berkata, Aku mendengar Rasulullah shallailahu
Alaihi wa Sallam bersabda.

' c/ tt

Js'SS;6'Aku
menunggu (kedatangan) kamu "b'-r4t

sekalian di telaga."

Riwayat Jariyah bin Wahab Al-Khuza'i

464. Al-Bukhari meriwayatkan pula, bahwa perawi hadits ini berkata, Aku
mendengar Jariyah b,in Wahab berkata, Aku mendengar Nabi
shallallahu Alaihi wa,sallam bersabda dan menyebutkan bahwa

telaga beliau itu:

.'c.t.o*, ' {*st; \s
J

"Se/uos antara Madinah dan Shan' a. "

Ibnu Abi Adi menambahkan darisyu'bah, dariMa'bad bin Kharid,
dariJariyah bin Wahab. bahwa dia mendengar Nabi Shqllallahu Alaihi wa
Sallam.lalu dia katakan:

j-ll o z

ub

"klaga beliau adalah se/uos antarashon'o dan Madinah.',

Maka berkatalah Al-Mustaurid kepada Jariyah: "Tidakkah anda

mendengar beliau mengatakan: "Alaa wa innii" (Dan ketahuilah.

sesungguhnya aku. ... )?
'Tidak.' jawab Jariyah. MakaAl-Mustaurid pun mengarakan, 'Kami

lihatdalam hadits itu ada kata-kata.

..5t-fl. to t,

J+ +Yt

Telaga Nabi Muhammad Saw. 273

-

" C aw an- caw anny a bagaikan bintang-bintang. "

Riwayat Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi

465. Dan Al-Bukharimeriwayatkan pula dariSahlbin Sa'ad As-Sa'idi

Radhiy allahu Anhu,sabd a Nab i S ho llo llahu AI aihi w a S al I am,

\ I u- &'; j e|il:| 1.o1A..ri' .-J1t-r.rs!,.:r
y) q.,-.. o.' ' .. ti. t. o. ,.
f ftf'.gi-*f ('9q-f I r, JP-).t4.
,o/ lt. rti i, , . i ." Jeo' .t .'J!
sr:t -12.1
ol r.- c c t ., t
L>
,, t,a

rJ)J. lJ.ll

"Sesungguhnya aku menunggu (kedatangan) kamu sekalian di
telaga. Barangsiapa melewati, dia pasti minum. Dan barangsiapa
minum, maka diatidak akan dahaga selamanyo. Sesungguhnya
akan ada beberapa kaum yang ditolak (dari telaga itu), aku kenal
mereka, dan mereka pun kenol aku. Kemudian terhalanglah antaro
akudanmereka."

Abu Hazim (perawi hadits ini) berkata, An-Nu'man bin Abi 'lyasy
mendengar (hadits)-ku ini, maka dia bertanya, "Begitukah yang kamu
dengar dari Sahl?" Dan aku jawab, "Ya, bahkan aku menyaksikan Abu
Sa'id Al-Khudri menyatakan, "Sesungguhnya kami mendengarnya
begitu," lalu dia menambahkan,

Maka aku (Rasul) berkata, "Mereka darigolonganku."

Namun aku dibantah, "Sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah-
bid'ah yang telah mereka adakan sepeninggalmu."

Maka aku pun berkata, "Enyahlah, enyahlah, orang yang telah
merubah (agama) sepeninggalku."

Ibnu'lyasy menerangkan, "Suhqon" artinya: bu'dan (menjauhlah).
Kata-kata "Sahiiq" artinya: ba'iid (jauh). Dan 'Ashoqahu" artinya:
ab' adahu (menjauhkan dia).

Hanya Al-Bukhari sendiriyang meriwayatkan hadits ini lewatjalur
sanad ini. Dan Allah jualah yang lebih tahu.

RiwayatAbdullah bin Zaid bin Ashim Al-Madani

466. Dan dalam Shahih Al-Bukharidan Shohih Muslim ada diriwayatkan

dari Sahl Radhiyallahu Anhu, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam membagi ghanimah (harta rampasan perang)
Hunain, beliau memberi beberapa orang tokoh Quraisy dan kabilah-
kabilah Arab lainnya, sehingga ada sebagian sahabat Anshar yang
marah. Maka beliau pun berpidato, dimana antara lain beliau

katakan:

274 Huru-hara Hari Kiamat

7

t o . 2 t.
J zl ,,- -..9
,5* i'rk"'&tJ , "jL ;--'ue"r)t o t. tc
| 1r--cV 61l'
\. -Lc- J"-" J Q-J' (j,

"Sesunggu hnya kamu sekalian sepeninggalku akan melihat sikap
atsarah (mementingkan diri sendiri), maka bersabarlah kamu,

santpai ketemu denganku di telaga."

467 . Dan Al-Bukhari meriwayatkan pula pada Bab Al-Haudh dalam
Shohihnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Al-Kautsar, maksudnya

ialah kebaikan yang banyak, yang diberikan Allah kepada Rasulullah

S hall all ahu Al aihi w a Sallam ."

TetapiAbu Bisyr mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Sa'id
bin Jabir: "Sesungguhnya ada sebagian orang yang beranggapan bahwa

Al-Kautsar itu sebuah sungai dalam surga?" Maka Sa'id malah

menegaskan, "DariAl-Kautsar ke telaga ada dua pancuran terbuat dari
emas dan perak."

Riwayat Abdullah bin Umar

468. Dan Al-Bukharinreriwayatkan pula dari Ibnu Umar Radhiyallahu

Anhu. Nab i S hollo II ahu Al aihi w a S all am bersabda,

.'a.tt"t.i\'s r,u.";; \S' W"; t' t

tsUi Jl

"Ses u rr ggu hnya t)i depan m u adatel agase/uos antaraJ arba'', dan

Adzruh."

Riwayat Abdullah bin Amrbin Ash

469. Al-Brrkhari meriwayatkan pula, Abdullah bin Amr bin Ash

Rodhiy ollahu Anhu meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu

AlaihiwaSallam, ,*,;

e i'*l'bj -. rs- :..)t? . jvtt -p ,.f';

:J-*Jr d:h;i ,

"Tblagaku seluasperjalanan satubulan. Airnyalebih putih dari susu,
baunya lebih harum dari minyak kesturi, cawan-cawannyasebanyak
bintang-bintang di langit. Barangsiapa meminum dari telaga itu,
maka dia tidak akan dahaga selamanya. "

1. Jorba'namasuatutempatdiwilayah AmmandiBalqa' negeriSyam,dekatpegununganSurah

di sebelah Tanah Hejaz. (Mu'jam AlBuldanl.

Telaga NabiMuhammad Saw. 275

Riwayat Abdullah bin Mas'ud

470. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas' ud Radhiyallahu
Anhu,sabda N ab i S hal I allahu Al aihi u.'o So //o m,
'Aku menunggu (kedatangan) kamu sekalian di telaga."

47r. Al-Bukhari berkata, dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu,
dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallc,m, beliau bersabda,
"Aku menunggu (kedatangan) kamu sekalian di telaga, Dan
sesungguh nya akan didatangkan beberapa orang dari kamu,

ke m u di an m er ek a terhal an g d ar iku, m ak a ak u b erk ata,' Ya Tuhon-
ku, mereka adalah sohabat-sahabatku.' Maka dijawab, 'Sesungguh-

nya kamu tidak tohu bid'ah-bid'ah yang telah mereka adakan

sepeninggalmu."'

Riwayat Uqbah bin Amir Al-Juhanni (Kekhawatiran

Rasulullah tentang Umatnya Yang Berlomba dalam Soal
Keduniaan)

472 Al-Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhanni
Radhiyallahu Anhu,bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallom

pada suatu hari muncul lalu mendoakan para syuhada' lJhud seperti
halnya ketika beliau berdoa pada shalat mayit, kemudian pergi. lalu
naik mimbar dan bersabda,

t ' ,-

I q-rL!

"sesunggu hnyo aku menunggu (kedatangan) kamu sekalion di
telaga. Aku akan menjadisoksi ofos kamu' Don sesungguhnya aku
sekorang ini, demi Allah, benar-benar melihat telagaku. Dan
sesungguhn ya aku telah diberi kunci-kunci gudang kekayaan ---atau

kunci-kunci bumi-. Dan sesungguhnya aku, demi Allah, tidak

khawatir kamu akan musyrik sepeninggalku, teta\si aku khawatir
kamu berlomba-lomba dalam soal keduniaan."

27 6 Huru-hara Hari Kiamat

7

Riwayat Abu Dzar Al-Ghifari

473. Muslim bin Hajjaj meriwayatkan dalam Shahihnya,dariAbu DzarAl-
Ghifari Radhiyallahu Anhu,dia berkata, Pernah aku bertanya, "Ya
RasulAllah, berapakah cawan-cawan di telaga?" Maka beliau
menjawab,

"Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya cawan-
cawan telaga itu lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di
Iangit pada malam gelap - gulita, bukan malam terang-bulan. Cawan-
cau)an itu sama dengan cawan-cawan di surga. Ke dalam telaga itu
mengalir dua pancuran dari surga. Barangsiapa meminum dari
telaga itu, maka dia tidak akan dahaga. Lebarnya sama dengan
panjangnya, yaitu antara Amman dan Ailah. Airnya lebih putih dari
susu, don lebih manis dari madu. "

Baik lafazh maupun matan hadits ini menurut Muslim.

Riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi

474. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Ad-Dausi Radhiyallahu

Anhu,sabda Ras ululla h S hal I al I ahu Al aihi w a S all am,

{ a2 (

.'^LJt ,r(t',1 +-r, 5-es e ;

'Antara rumahku dan mimbart u oaor"Auahn^an di antara taman-
taman surgo. Dan mimbarku berada di atas telagaku."

Riwayat-riwayat Lainnya dari Abu Hurairah

475. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

o- o Jrl' {t
#),#,J Ft6r e-Po
cz/ ' ,. o lll.. l5l :- gs E6irt 0 -/,1 ti1

Telaga Nabi Muhammad Saw. 277

I

'#\J, r" +t 4i.j' 6'r'J ^isl S1 J,se ';i'd;'"r"ir;

$' l zl 6',j'.4'?nl t .oi .,I1e.',..c1.-t*, t.o
r#f L i. t ti.. rirr(JJ' l1-t;rl
a4;L:l
0.,t

Az tc-rot.-tl t, tt. o/ c t t,- ' .
tr ) ,J F t Cf"' r#,'JG t, -. 6 o. '
+nt s fr,a
I Jt'r.t

t\li f*-.'!'t ublu. rrk"rr &iJ"'&:a 6

/, ,F ,bt\"rii 6tx.,r''i

"Ketika aku tengah berdiri, tiba-tiba muncullah serombongan orang.

Sehingga, manakala aku mengenal mereka, maka muncullah
seseorang (malaikat) menghalangi aku dari mereka. Orang itu

b e rkata kep ada m ereka,' Kemar il ah!' Aku b ertany Q,' Ke mana?' D ia

a{j aw Ke ner aka, dem i AIIah.' Aku b ertny a p ula,' Kenap a m ereka?'

D ia jaw ab,'Mereka telah berbalik ke belakang (murtad) sepeninggal
kamu.' Keritudian, tiba-tiba muncul pula serombongan yanglain.
Sehingga, manakala aku mengena! mereka, maka muncullah
seseorang (malaikat) menghalangi aku dari mereka. Orang itu
berkota kepada mereka, 'Kemarilah!' Aku bertanya, Ke mana?' Dta

jawab, 'Ke neraka, demi Allah.' Aku bertanya pula, 'Kenapa

mereka?' Dia jawab , 'Mereka telah berbalik ke belakang (murtad)
sepeninggal kamu.' Aku tidak melihat orang itu meleposkon mereka
kecuali (beberapa orang saja) seperti unta yang tertinggal tidak

terurus."

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri'

476. Sedang menurut riwayat Muslim dariAbu Hurairah Radhiyallahu

Anhu, Nab i S h o //o II ahu AI aihi w a S allam b e rsabda,

o ) o t/ .t t / Jf '

"sesunggu hnya akan ada beberapo orang yang aku tolak dari
telagaku, sebagaimana ditolaknya unta yang asing."

477 .Danmenurut riwayat Muslim pula dariAbu HurairahRadhiyallahu

Anhu,bahwa Rasulullah S hallallahu Alaihi w a Sallam bersabda,
t*i'A
6ri ,^''u "il-i'c Ei ,,f';

, ta
(,i-L(,J, frte...r dl

6:/t'F'u'J rtt -,,I ) ..4
t r$t t:rL"a'Fi

els

274 Huru-hara Hari Kiamat

*J, ,f kr-ur i

/t

o j: --1
u- 'rlu *"F rsI U
,1l;l\' "t'r: I ,tr )t
gy,o-, V..! -*,.al
-n o.:'t,i

f*, J\,

.rn'jt ;l c . ,a . , la-p' "P:,

i ;''J:..-,.

"sesungguh nya telagaku lebih jauh (luas) dari jarak antara Ailah dan
Aden. (Air) nya lebih putih dari salju, Iebih manis dari madu dicampur

susu. couro n-caLuonnya lebih banyak dari bilangan bintang-bintang
di langit. Don sesun gguhnya aku benar-benar akan mencegah
beberapa o rang,lariny a, sebagaimana seseorang m encegah onta
orang lain dari telaganya. Para sahabat bertanya, 'ya Rasul AIIah,
apakah engkau m engenali kami pada hari itu?' B eliau menj aw ab,
'Ya, ada tanda padamu yang tidak dimiliki umat yang lain. Kamu
akan datang kepadaku dengat r wajah dan anggota tubuh bxcahaya
karena bekas utudhu."'

478. Dan Al-Bukharimeriwayatkan pula dariAbu Hurairah Radhiyailahu
Anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah w udl u bersabda,

'Akan datang ke|,adaku pada Hari Kiamat serombongan sahabat-
shabatku, namun mereka kemudian dibuat ketakutan mendekati
telaga. oleh karena itu aku berkata, 'yaTuhan-ku, mereka adalah
s ahab at - s ahab atk u.' M aka Tuhan m e nj aw ab,,sesunggu h ny a kamu
tidak tahu bid'ah-bid'ah yang telah mereka adakan sepeninggal

kamu. sesunguh nya mereka terah berbarik ke berakiig

(murtad)."'

Al-Bukhari m engatakan, bawa m e nurut syu' aib dari Az-Zuhri : Abu

Hurairah menceritakan dari Nabi sho//allahu Alaihi wa sallam, "Fa

yuifaluuna" (maka mereka dibuat ketakutan). sedang menurut Uq ail, "Fa
yujlauna" (maka mereka dijauhkan).

sedang sanadnya menurut Az-ZubairidariAbu Hurairah ialah: Dari

Muhammad bin Ali, dariAbdullah bin Abi Rafi', dariAbu Hurairah

Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi w a Sallam .

Telaga Nabi Muhammad Saw. 279


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Bahan Ajar Bahasa Indonesia (Multimedia)
Next Book
Buku-Saku-PCV