The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Perpustakaan Wiyata Pustaka SMP N 1 Mojotengah, 2021-12-03 19:58:09

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

Huru Hara Hari Kiamat by Ibnu Katsir (z-lib.org)

--

(hari).' Kami lebih mengetahur al.)a yurtg rrtereka kcttakurt, ketrka

btiderakkattiangograanl g(dyiadnugnpiadl,inmg elularuinskiaulnanhnaynayachsaerhtaarriasornioer"e'ka(T, 'hKauthnau:

102-r04)

260. Allah Ta' alaberfirman,
' AIIah b er tany a,' B er ap a tahu nk ah I am an y a ka r n u ti n ggal di b w t r i?'
M ereka m eni aw ab,' Kam i tinggal ( di b um i) sehar i atau seten gah I nr i,
maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.' Allah
berfirman, 'Kamutidaktinggal (di bumi) melainkan sebentar saia,

kalau kamu sungguh-sungguh mengetahui. "' (Al-Mukminun:

lL2-Lr4)

26 1 . Allah Ta' alaberfirman,
"Mereka menanya,kan kepadamu tentang Kiamat, 'Bilakah
te rj adiny a?' Katakanl ah,'S es u n g gu h n y a p e n getahu an t ent an g
Kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yong da1:at
menjelaskan w aktu kedatanganny a selain Dio. Kiamat itu amat berat
( h ur u - harany a b agi m akhl uk) y a n g di I an git dan di b u m i. Ki am at itu
tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka

bertanya kepadamu seakan-akan l^:amu benar-bertar

m e n getahu iny a. Katakanl ah,' S e s u n gguhny ct p en get ah u an te nto n g
H ari Kiamat itu adalahdi sisi A //o h.' tetap i keb ony akan m o n usio tirjr:k

mengetohui. " (Al-Araf: 187)

262 . A\lah Ta' ala berf irm an,
" ( O r an g- or an g kat' ir ) b er tanya kepadam u (M uhammad) tentang I r;,ri

' kebangkitan, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dopat

menyebutkan (woktunya)? KepadoTuhan'mulah dikembalikon

kesudahannya (ketentuan w aktunyol. " (An-Nazi'at : 42'4 4\

263 . D anAllah To'olo berfirman,
"sesunggu hnyo Hari Kiamat itu akon datarg. Aku merohasiakan
(waktunya) agar supaya tiap-tiap diri dibolas otos apa yang dio

usohakan. Maka sekali-kali ianganlah kamu dipalingkan

doripadanya oleh orang yang tidok berimon kepadanya, dan oleh
orang yang mengikuti howa nat'sunya, yangmenyebabkan kamu
binoso. " (Thaha: 15-16)

264. DanAllah To'olo berfirman,
"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang
mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak

18() Huru-hara Hari Kiamat

rnenge.tohui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya
pengetohuan mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana),
malahon merekt ragu-rogu tentong akhirat itu, lebih-lebih lagi

mereka buta daripadanya" " (An-N aml: 65 -66)

265. Allah Ta'alu berfirman,
"Sesungguhnya AIIah. hanya podo sisi-Nya sajalah pengetahuan
tentang f lari KiamaL Dan Dia-lohYang menurunkan hujan, dan

m en getah ui ap a y an g ada dal am r ahint. D an ti ada s eor an g p un y an g
dapat ntengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya

b es ok . [) <t n tiada se o r on g p un y an g dap at m engetahui di b um i m ana
dia akan nrofi. Sesun gguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Menger"tol. " (Luqman: 34)

ui-266 . Oleh kar,: r ra itu. ketika J ibril --dalam uj ud seorang Bad bertanya

kepada Flasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Kiamat,

beliau n-'enjawab:

.-lifur ,f '&u t4iL )'r*Jt v

"Orong yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya."

Maksudrrya. mengenai kapan datangnya Kiamat, baikyang ditanya
maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu Labih jelas lagi, kalau Alif,

/onr pada kata o/-rnos'u/ dan os-so'i/ itu berarti 'ohd, yang merujuk

kepada Rasul r.riaupun kepada Jibril, maka masing-masing dari keduanya

mengaku tidak lebih tahu daripada yang lain. Dan ka\auAIit'Jam itu berarti
jinis. itu secarar lot'zhiyahberarti mengaku sama-sama tidak tahu. Dan Allah
Yang MahasucilagiMahatinggi itulah yang lebih tahu.

Pertanda-pertanda Kiamat Dalam Al-Qur'an

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.hr vt '#tx \ r^J UL

" Ada lima perkara gang hanya diketahui Allah. "
Kemudian beliau membaca,

f rr:.rua] :;!i; ^-et)i'* ,i+ Ai 'ot,

"sesunggu hnya AIIah, hanyapodo sisi-Ny a sajalah pengetahuan
tentang lnri Kiamaf. . .. " (Luqman: 34)

Dekatnva Kiamat 181

(

-

267 . Allah Ta' alaberfirrn an,

"Dan mereka menanyakan kepadamu, 'Benarkah (adzab yang
dij aniikan) itu?' Katakanlah,'Ya, demi Tlhan-ku, sesu ngguhnya
adzab itu adalah benar, dan kamu sekali-kali tidak bisa luput
(danpadanya) .' " (Yunus: 53)

'268. Allah Ta' alaberfirman,

"Dan orang-orang kafir berkata, 'Hari kebangkitan itu tidak akan

datang kepada kami.' Katakanlah,' Pasti datang, demi Tuhan-ku y ang

mengetahui yang ghaib. sesungguhnya Kiamat itu pasti datang

kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi daripada-Nya seberat
zarrah pun, baik y ang ada dilangit maupun yang ada di bumi, dan
tidak (iersembunyi pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih
besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Maht'uzh).'
Supaya AIIah memberi balasan kepada orang-orang yang b eriman

dan mengerlakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang

yang mendapot ampunan dan rizki yang mulia. Dan orang-orang

yaiS berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami, dengan

anggapan mereka dapat melemahkan ( menggagalkan adzab Kami),

mereka itu memperoleh adzab, yaitu (ienis) adzab yang pedih'"

(Saba' :3-5)

269 . Nlah Ta' al ab erfirm an,
,,orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali
tidak akan dibangkitkan. Katakanl ah,'Tidak dem ikian, demi Tuhan-

ku. Kamu benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan

dibentahukan kepadamu apa yang telah kamu keriakan.' D an yang

demikian itu adalah mudah bagi AIIah." (At{aghabun: 7)
Pada ketiga ayat tersebut di atas, Allah menyuruh Rasul-Nya
shallatlahu e6ini wa sallam bersumpah atas osmo Allah terhadap

manusia, dengan sumpah sedemikian tegasnya, yang tiada taranya pada
ayat lain- Tetapi yang semakna dengannya, banyak kita temui pada ayat-

ayatlain, sePerti:

270. Firman Allah Ta' ala,

iJLrti: *z;.;K,t;.! lqli :'1t yu,i#rt
';-l :#t w
'#.::3.:> 3y"J-'- ! ,.6i
wg\;s"ii 11 ,.-i.v;JrJ). g.
,+1il:r
rjte,

la2 Huru-hara Hari Kiamat

.. to

J *ilj
terIt . -r,^,:..P'l -.. rt(Jt'i
rf ,oJ ^ttlTitt ,,'.!
ol
t-

"Mereka bersumpah dengan asma Allah dengan sumpahnya yang

sungguh-su ngguh, 'AIIah tidak akan membangkitkon orang yang

mati.' (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkan-

nya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi

kebanyakan manusia tiada mengetahui. Agar Allah menjelaskan

kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan ogar orong-

orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah para

pendusta. Sesungguh nya perkataan Kami terhadap sesuatu, apabila

Kami menghendakinga, Kami hanya mengotakan kepadonye,' Kun

(j adilah) l,' m akaj adilah ia. " (An-Nahl : 38-40)

27 7 . Allah Ta' al a berfirm an.

"Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi adalah lebih besar
daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia
tiada beriman. Dan tidaklah soma orang yang buta dengon orang
yang melihat, dan tidak ( sama pula) orang-orang yang beriman serta
mengerjakan amal saleh, dengan orang-orang yang durhoka. Sedikif
sekoli kamu mengambil pelajaran. Sesungguh nya Hari Kiamat pasti
datang, tiada keraguan mengenainya, akan tetapi kebanyakan
monusio tidak berimon. " (Ghafir: 57-59)

27 2. Allah'la' al a berf irm an,

" Apakah katnu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah
teloh membangunnga. Dio meninggikan bangunannya lalu
m e n y e m p u r nakan n y a. d an D ia m e nj adikan m al am ny a gelap gulita,
dan menjadikon siongn ya terang benderang. Dan bumi sesudah itu
dihamparkan-Nyo. Dia n rcmancarkan daripadanya mata aimya, dan
( m e n u m b uhkan ) tu m b u h - tum b uhanny a. D an gunu ng- gunun g
dipancangkon-Nyo dengan kokoh, (semua itu) untuk kesenanganmu
dan untuk binatang-binatang ternakmu." (An-Nazi'at: 27-33)

273. Allah'la' ala berfirm an,

" D an Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat ( dengan
diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak.

kmpat kediaman mereka adalah neraka J ahannam . Tiap-tiap kali
nyala api Jahannam itu akan padam, maka Kami tambah lagi
ngalanya bagi mereka. Itulah boloson bogi mereka, karena

sesungguhnya mereka kat'ir kepada ayat-ayat Kami, dan (karena
mereka) berkata,' Apakah bila kami telah menj adi tulang belulang

Dekatnya Kiamat 1a3

-

dan benda-benda yang hancur, benor-benarkah karni akan
dibangkitkan kembali menjadi makhluk baru?" (Al-lsra' :97 -98)

27 4 . Allah Ta' al a berf irm an,

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasonya Allah yang

menciptakan longit dan bumi itu kuaso (pula) menciptakan yong

serupa dengan mereko, dan telah menetapkan woktu yong tertentu

b a gi m zearelikma,ityuontigdatikdamkeandgohkeenrdaagkui aknemcuenolgi ekneakianty'iraa?n.M" aka. o r on g -
orong
(Al-lsra':

ee)

275. Allah Ta' aloberfirman.

"Don Tidakkah Tuhan yong menciptakon longit don bumi itu
berkuosa menciptakan kembali jasad-josad mereks yang sudah

hancur? B enar. D ia b erk uasa. D an D i a -l oh Yang M aha Pe ncipta I ogi

Maha Mengetahui. Sesungguhnyo perintoh-Nya, apobilo Dia

menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, J adilah!' Maka

tery ad il oh ia. M aha M ahasuci (AI I ah ), y ang di tongon -N y o kekuosaon
atos segalo sesuofu, dan kepada-Nyo-lah kamu dikembolikon."

(Yasin: Ef-E3)

27 6. Allah Tb' al a berfirm an,

" D an apokah m ereka tidok m emperhatikan b ahw a sesungguhny a
Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dio tidak meraso

payah karena menciptakonnya, itu kuasa menghidupkon orong-

orang mati? Yo, (bahkan) sesungguhnyaDiaMahakuasa atas segalo

sesuotu. " (Al-Ahqaf: 33)

27 7 . Allah Ta' ola berf irm an,

" D an d i antar a tqn do - tand a kekuas a on -Nyo i al ah, b erd i r i n y a I an git
dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian opabila Dia memanggil
kamu sekaliponggil (supoyakeluar) dari dalam bumi, makaseketika
itu (juga)kamukeluar (darikubur), " (Ar-Rum: 25)

27 8. Nlah Ta' al a berfirm an,

"Dan Dia-lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan,
kemudian mengulangi (menghidupkan)nya kembali. Dan

m e n ghidupk annya k em b al i, itu ad al ah I eb ih mudah b agi-N y a. D an

bogi-Nyolo h sifatYang Mahatinggi di langit dan di bumi, dan Dia-lah

Yang Mahaperkasa lagt M ahabij aksana. " (Ar-Rum: 2 7)

27 9 . Nlah Ta' al a b erfirm an,

1E4 Huru-hara Hari Kiamat

-r-

"Dan dia (manusia) membuar perumpanwan bagi Karni. Dan dia
Iupa kepoda kejadiannya. Dia berkata,'siopokoh yang dopat
menghidupkan tulang belulang yang hancur telah luluh?,
Kat akanl ah,' I a ak an d i hid upkan ol eh ru ho n y an g ter ah rn e n c ip ta -
kan ny a p ada k al i y an g p er tama. D an D io M ah a M e n getahui tentang
segala makhluk."' (Yasln: 78-79)

280. Allah Ta' ala berfirm an,

"Dan sebagian dori tonda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah, bahwa
k am u m el ih at b u m i itu k er in g tandu s. M ak a ap ab il a Kam i turu nkan
air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguh nya (Tuhan)
Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan orang yang
mof i. Sesu ngguhnya Dia Mahakuoso atas segala sesuatu.,'
(Fushshllat:39)

281. Allah To' alaberfirman,

" H ai m anusi a, j ika kam u d al am keraguan tentang keban gkitan ( dari
kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan

kamu dari tanoh, kemudian dari setetes moni, kemudian dari
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna
kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan
kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, opa yang Kami

kehendaki sampoi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Kami
keluorkan kamu sebagoi bayi, kemudian ( dengan berangsur-angsttr)

kamu sampai pada kedewosaan. Dan di antara kamu ada yang
diwat'otkan, dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkon

umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu
pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini
kering. Kemudian apabilaKami turunkan air di atasnya, hiduplah
bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam

tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena

sesungguhny a Allah, Dia-lah Yang Haq, don sesungg uhny a D ia-lah
Yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Attah
Mahakuasa ofos sego/o s esuatu. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu
pastilah datang, tak ada keraguan mengenainya, dan bahwasanya

Allah membangkitkan semuo orang yag ada dalam kubur." (Al-

Hajj: 5-7)

282. NIah Taral a berf irrh an,

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakon manusia dari saripati
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani

Dekatnya Kiamat 185

-

(yang disimpan) dolanr tempat yang kokoh (rahvn) ' Kemudiarr orr
moni itu Kami iadikan segumpal darah, lolu segumpal darah itu Korrn
jadikan segumpal daging, dan segumpal dagingitu Kami iodikan
tulang belulong, Ialu tulang belulang itu Kami bungkus dengan
daging. Kemudian Kami jodikan dio makhluk yong (berbentuk) Iain.
M aka, M ohosuci Atlah, Pencipto Yong Paling B aik' Kemudian,
sesudoh if u, sesungg uhny a kamu sekolion benar-benar akan mati'
Kemudian, sesungguh nyakamu sekalian akon dibangkitkon (dari

kuburmu) di Hori Kiamat. Dan sesun gguhnya Ksmi telah

menciptakan di ofos kamu tujuh iolan (tuiuh langt) . Dan Komi tidak'

lah lengah terhodap ciptaan ( Kami) . " (Al'Mukmlnun : 12'17 |

Dengan kekuasaan-Nya untuk menghidupkan tanah yang tandus,
Allah To'olo membuktikan bahwa Dia-pun kuasa untuk menghidupkan
kembali jasad-jasad yang telah hancur-luluh menjadi debu dan tulang
belulang.

Demikian pula dengan kekuasaan-Nya memulai penciptaan, Dia
membuktikan kekuasaan-Nya untuk mengulangi penciptaan tersebut'
Perhatikanlah firman-f irm an-Nya berikut ini :

283. Allah Ta' alaberfirman,

"Dan Dto-lah yang menciptakan (manusia) dari permuloan,
kemudian mengulongi (menghidupkan)nya kembali. Dan

menghidupkannyo kembali itu adoloh lebih mudoh bagi-N yo. Dan
bogi-Nyolo h sif atYong MahoTinggi di langit dan d] bumi. Don Dia'

Ioi Yang Mahaperkosa lagi M ahabijoksono. " (Ar'Rum : 27 )

284. Allah Subhonahu wa Ta' alaberfirman,
"Katokonloh, 'Berjalanloh di (muka) bumi, maka perhatikanlah
bagoim ana Altah menciptakan ( manusia) dar i per mulaanny a,
kemudian Allah meniodikannyo sekali logi. sesun gguhnya AIIah

Mahokuasaotos segolo sesuotu. "' (Al'Anhrbut: 20)

2E5. Allah Ta' alaberfirman,
"Don (AllohJah) Yang menurunkan alr dari langlt menurut kadar
(yang diperlukan), Ialu Kami hidupkan dengan air rtu negeri yang
mati. seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur)."

(Az-Zuhhruf: ll)

286. Allah Ta' olabertirman,

"Dan Allah, Dia-lah yang mengirimkan angin,lalu angln itu

menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke suofu negeri

1E6 Huru-hara Hari Kiamat

_l

=t-

yang mati, lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan
itu. Demikianlahkebangkitan ifu. " (Fathir: 9)

287. Allah Ta' alaberfirman,

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia
diciptakan? Dia diciptakan dori air yangterpancar, yangkeluar dari
antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
sesungguh nya Allah benar-benar kuasa untuk mengembaliiannya

(hidup sesudah mati) . Pada hari ditampakkan segala rahasia,

^oiosekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak

(pula) seorang penolong. D emi langt yang mengandung hujan, dan
bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguh nya Al_
Qur'an itu benar-benar lirman yang memisohkon antara yang hak

dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia sendau-girou.

sesungguh nya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat
dengan sebenar-benarnya. D an Akupun m embuat rencana ( puta)
dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhrah orang-orang

kat'ir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentor.t (ntn-
Thariq: 5-17)

288. Allah Ta' alaberfirman,
"Dan Dia-lah yang meniupkan angin sebagai pembawo berita
gem b ir a sebel u m ke datangan r ahmat -N y a ( h uj an) . H in gga ap ab il a
ongin itu telah membawa awan mendung, maka Kami halau ke suaht
daerah yongtandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka
Kami keluarkan dengan sebab angin itu pelbagai macam buah-

buahan. seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang
telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.,' (Al_

Araf:57)

289. selanjutnya, perhatikanlah firman Allah ro'olo ketika menceritakan
perkataan orang-orang kafir, bahwa mereka mengatakan,
"Apakah setelah kami mati, dan setelah menjadi tanah (kam.i akan
kembali lagi)? Itu adalah suatu pengembalian yangtidak mungkin.
sesungguh nya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh
bumi dari (tubuh-tubuh) m ereka, don poda sis i Kami-pun ada kitab

yang memelihara (mencatat)." (Qaf: 3-4)

290. Sementara itu Allah To'olo berfirman,
Maka terangkanlah kepadaku tentang nutt'ah yang kamu pancarkan.
Kamukah y ang menciptakannya, atau Kami-kah yang menciptakan-

Dekatnya Kiamat 187

-

nya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan Kami
sekali-kali tidak dapat dikalahkan, untuk menggantikan kamu
dengan orong-orang yang seperti kamu (di dunia) dan menciptakan
kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yangtidak kamu ketahui.
Don sesun gguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang
pertama, rnaka mengapakah kamu tidak mengambil pelaiaran

( untuk mempercay ai penciptaan y ang kedua) ? " (Al'Waqi' ah : 58'

62)

291. Allah Ta' olaberfirman,
"Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian
tubuh mereka. Dan apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-
sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa

dengan mereka." (Al'lnsan: 28)

292 . Allah Ta' al a berf irm an,
" sekali-kali tidak! Sesungguh nya Kami ciptakan mereka dari apa

yang mereka ketahui (air mani). Maka Aku bersumpah dengan
Tuhan Yang ,engatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya
matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya Kami benar-benar
Mahakuasa, untuk mengganti (mereka) dengan kaum yanglebih
baik dari mereka, dan Kami sekqli-kali tidok dapat dikalahkan " (Al'

Ma'arii:39-41)

293. Allah Ta' alaberfirman,
"Dan mereka berkata, 'Apakah bilo kami telah meniadi tulang-
belulang dan benda-benda yang hancur, benar-benarkah kami okon
dibangkitkan kemb ali m eni odi makhluk y an g b aru?' Katakanloh,
Jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suofu makhluk dari
makhluk yangtidok mungkin (hidup) menurut pikiranmu.' Maka
mereka akan bertanya, 'Siapa yang akan menghidupkan kami
kemboli?' Katakanlah,'Yang telah menciptakan kamu pada kali yang
pertama.' Lalu mereka akan menggeleng- gelengkan kepala mereka
kepadamu, dan berkata, 'Kapan itu (akan teriadi)?' Katakanlah,
'Mudah-mudahan saat kebangkitan itu dekat,' yaitu poda hari Dia
memanggil kamu, Ialu komu mematuhi-Nyo sambil memuii-Nya,
dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur)

kecualisebentar sajo. " (Al-lsra'z 49'52)

294. Allah Ta' alaberfirman,
" (Orang-orang kafir) berkata, 'Apakah kami benar-benar
dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah (akan

148 Huru-hara Hari Kiamat

dibangkitkan juga) opabila kami telah menjadi tulang belulang yang
hancur lumot?' Mereka berkata (pula), 'Kalau demikian, itu adalah

suotu pengembalian yang merugikan.' Sesungguhnya
pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka

dengan serto merta mereko hidup kembali di permukoon bumi."
(An-Nazi'at: 10-14)

Allah To'olo menyebutkan tentang kekuasaan-Nva mengh idupkan

kembali orang-orang yang telah matidi lima tempal dalam surat Al-

Baqarah, yaitu: Pertoma, dalam kisah Bani Israil. ketika mereka disuruh
saling membunuh sesamanya, gara-gara mereka menyembah patung

anak sapi:

295. Allah Ta' alaberfirman,

[or:;lr] Q;t6'f.-;A'; *r?--s.1t -.' ..' I t
31
(P

"Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudoh kamu mati, supoya

kamu bersyukur. " (Al-Baqarah: 56)

296. Kcdua, dalam kisah sapi betina,

'}at; ia): api':rji;; t),k'q-/;,,;ii 6rJ

[vr:;;-rr] rjg p2l;;; €-

" Lolu Komi ber firm on,' htkullah mayat itu den gon sebagian anggota
sapi betina itu!' Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-

orang yang telah nati, dan memperlihatkon kepadamu tanda-tando

kekuosoon-Nyo ogor komu mengerti. " (Al-Baqarah: 73)

297 . Ketlga. dalam kisah sapi betina juga,

J6:ti ,*:t;i ii :g ':,t i;;'r{i Jt.; ?f
F'*i t, 'ri 3t-(X+itt?Lst i;;ni'&
& "p in€cri
j.J

Irtr:;;.rtj ,.fr; at|hi.l o6i'&1

'Apakah kom u tidok memperhofikon orong-otong yang keluar dari

kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu

(jumlahnya) korena takut mati? Maka Allah berfirman kepada

mereka,' Motiloh kamu,' kemudian Allah menghidupkan mereka

kembali. Sesungguhnya Allah mempunyoi korunio terhadap

Dekatnya Kiamat lEg

I

,1

-

manusia, tetapi kebanyakan manusia tidok bersyukur. " (Al'

Baqarah:243)

298. Keempot, dalam kisah 'Uzair atau lainnya, dimana Allah To'olo

berfirman,

,*1 ,ssVt? *4s',*yr *";.,srtla't\
li&V "fr uiv t4Y'rL.
? Ju?c e * ol
J6,tt,A'tlLfr4
jGuU4.! :ij'sl+

JG ;c. +

!t4 A\ Y6 -z:=i fJ s)?t Et;i, U\ As

t CFr+- rryi J\ r4ii ,fw. Lr ,tt;+1,

d72.

t,tF UL'rfi'of &tJU, ^ a-;::153\A .j.t3

[tor:;;t] @']y

"At au, ap ak ah ( kam u ti dak m emp erhatikon) o r an g y an g m el alui
s uotu negeri, y ang (tembokny a) telah roboh menutupi atapnya.

Orang itu berkata, 'Bagoimanakah Allah menghidupkan

kembali negeri ini setelah roboh?' Maka Allah mematikan orang

itu s el cr m a s e rot us tahun, kem u di an m en ghi dupkan ny a k e mb al i.

A|tah bertanya, 'Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?' la
menjawab, 'Saya telah tinggol di sini sehari atau setengah hari.'
Allah bert'irman, 'Sebenarnya kamu telah tinggol di sini serofus
tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu
yang belum lagi berobah. Dan lihatlah kepada keledaimu (yang
telah meniadi tulang belulang). Kami akan meniadikan komu
tanda kekuasaan Kami bagi manusio. Don lihatlah kepada
tulang belulang keledai itu, bogaimana Kami menyusunnyo

ke m b al i, ke m u di an Kam i m e nutup ny a kemb al i den gan da ging.'

Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah

menghidupkan yang telah mati) diapun berkata, 'Soyo yakin,

bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuofu' " (Al'Baqarah:

2sgl

299.Danyang kellmo, firman Allah To'olo,

19O Huru-hara Hari Kiamat

,r; ?ri Ji, tli ":r-;;' :,t u1 -a:)t ]Lr :ty
t-9- '/
\fuJjL ,,*t * l1rl -I
"1-9
I

" Dan ( tu ryatlah) ketika lbrahim berkato.'Ya Tihanku. perlihatkanlah
kepa<kku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yong

nati.' Allah berf irman.' Belum yakinkah ksmu?' Ibrahim meniawab.
'Aku lelah nteyakininya. akan tetapi agar hatiku mantap (dengan

imonkrt).' Allah berfirman. '(Kolou begitu), umbillah empat ekor

burung lalu cincanglah semuanya oleltmu. Kemudian, Ietakkanlah

tiap-tiap seekor daripadanyo di otos tiap-tiap bukit. Sesudclh ifu

panggillah rnereka. niscaya mereka akan datang kepada kamu

dengart segera. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahaperkaso /ogi
Mahabiiaksrrno. 260)
"' (Al-Baqarah:

Dan clalam kisah Ashabul Kahfi, Allah To'olo menceritakan pula
bagaimana I)ia membangkitkan nrereka dari tidur mereka selama 300
tahun menrrrut tahun Syamsiyah. atau 309 tahun menurut tahun

Qamariyah

300. Dalam kisah itu antara lain Allah Ta'ala berfirman.

."J:l r;. r 1 ril?-l-*t-..l.;-J
t
V W\ "^.LAi "uit t:;!'i LU,'JL'y

- Iv r:-"a.irJ (V)14,\:r

"Dan demikian (pulo) Kan'ti mempertemukan (manusio) dengan
mereka (Ashabul Kaht'i), agar manusia itu mengetahui, bahwa janji
AIIah itu benar, dan bahwa kedatangan Hori Kiamot tidak ado

keraguan mengenaingo. " (Al-Kahfi: 2l)

{<****

Dek:rtnr':r l(ramat l9l

-

HARI KIAMAT

Musnahnya Dunia Berganti Akhirat

\ ang pertama-tama dialami penghuni dunia setelah terjadinya berbagai
macam pertancla Kiamat tersebut diatas. adalah tiupan sangkakala yang
menge jutkan (l,lat'khatul Faza').

Syahdan. setelah Allah To'ala memerintahkarr Israfil meniup
sangkakala itu clengan tiupan yang mengejutkan. maka tidak ada seorang
pun melainkan mendongakkan batang lehernya lalu nremalingkannya

untuk menden5larkan keiadian yang maha dahsyat ini I-iupan itu benar-

benar membuatseluruh manusia terkejut dan ketakutan. sehingga mereka

tidak mempedulikan lagi urusan dunia yang tengah rnereka hadapi.

Semuanya mereka tinggalkan untuk memikirkan tiupan tersebut.

301. Tentang bagaimana terjadinya peristiwa besar ini Allah To'olo n-rengi-
sahkan dalam Al-Qur'an.

-; !l ,4'$ ui:.,):':'li J -, LF )Pi J *iii
t.
6ry -6.\'\+ k=J,'r' -1;Jtrr:+J,i\ ,Sf ) .,V.. a;'t'r;i "J;: Ai ;-V

L. "# ,Lt',',;- :k .;:i .e:li ^' i a|r.-r: -;Ji ; ";
:tO
'J Q

[,r,r-,rv:..prl l€); 3;;fr

"Dan (ingatlah) hari (ketiko) ditiup sangkakala, maka terkejutlah

segala makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuoli
siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang

menghodap-Nya dengan merendahkan diri. Dan kamu lihat gunung-

192 Huru-hara Hari Kiamat

gunung itu, kamu songko mereka tetap di tempatnya, padahal

mereka berjalan bagaikan jalannya awan. (Be1itulah) perbuatan

Allah, yang membuat tiap-tiapsesuofu dengan kokoh. sesungg'uh-

nya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (An Naml :
87-88)

302. Dan Allah Ta'ala berfirman,

[r o:r"] G)iot; n a Yay,s;;+ilrylr N$

fiu"Tidak ada yang mereka tunggu-fungu melainkan terlakan wja,

y ang tidak ada saat berselang padanya. " (Shad : l 5)

303. Dan Allah Ta' alaberfirman,

'y,1, C"D ?; iF 3:t: ,$) ,3ttri A *'iF

F UFi[r . -a,:j"rtr] @ f=,

" Apabila ditiup sangkakala, m aka w aktu itu adalah saat ( datuTpnya)

hori yong su lit bosd orang-orang kafir, Iag pula tidak mudah, " (Al-
Muddattrtr: &10)

304. Dan Allah To'olo berfirman,

a,

=#tt dt tFl
,)&?iiltittt.t.1. lrl--u3..l-t ti

tvr:rr,ilrl 61, l+Ji'eAi

" D an ditan gan -Nyo lo h segolo kekuosaon di kata sangkakala ditiup.
Dia mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Dan Dia-lahyang

Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. " (Al-Arf am: 23)

Beberapa waktu sesudah itu, kemudian Allah ro'alo memerintahkan

Israfil meniup lagi sangkakalanya. Kali ini adalah tiupan yang m€matikan
(No/khofus Sha'iq), maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit
maupun di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah.

Kem udian Allah Ta' ala menyuruh Israfil meniup sangkakalanya

untuk ketiga kalinya, yaitu tiupan yang membangkitkan kembaliseluruh
makhluk (Nofkhaiul Ba'ots) ,maka bangkit seluruh penguni kubur untuk
menghadap Tuhan semesta alam.

305. Allah To'olo berfinnan,

€ !*':V a ct'}Ai tt;',#)AiA

HariKiamat 193

-

'e\ et y.e?qt'tg'u:E+3rlt2. .- 4/-t?i v'ii;u
rr?'rr
'YJJ
,::^iiii i;;v,s *rdi t4i tA ,et'tt

tt .-'.: pt{,--. !{ 'Oat:,)

Zi;it1 ;r.Jt,

L,&t;t+'./^7:'15
!,,tr; osllb) pJ

[v. -'r,r:7Jr] 1fi ot!['i-

"Don ditiuplah sangkakalo, maka matilah siapa pun yong ada di
Iongit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah.

Kemudian ditiup sangkokala itu sekoli logi, mako tiba-tiba mereka
berdiri menunggu (putusannyo masing-masing). Dan terong
benderonglah bumi (podang Mahsyar) dengan cahaya (keodilan)
Tuhan-nya, dan diberikanlah buku (perhitungon amal mosing-

masing) , dan didatangkanlah paro nabi don soksi-s aksi, dan diberi
keputusan di antara mereka dengan odil, sedang mereka tidak

dirugikon. J uga disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa ( balasan otas) apa

yang teloh dikerjakannya, dan Dio lebih mengetahui apa yang
m ereka kerj okan. " (Az-Zumar : 6t-7 0)

306. Dan Allah To'olo berfirman,

"Dan mereka berkato, 'Bilakah (teriadinya) ianii ini (hari

kebangkitan), jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Mereka

tidok menunggu melainkan satu teriakan saia, yang akan
membinosakan mereka ketika mereka sedang bertengkar' Lalu

mereka tiada kuasa membuat suofu ttrosiot pun, dan tidak (pula)

dapat kembali kepoda keluarganya. D an ditiuplah sangkalalo, maka
tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuiu)

kepadaTuhan mereko. Mereka berkata, Aduh celakolah komi!
Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami
(kubur)?' lnilah yang dijonjikan (Tuhon) YangMahapemurah, dan

benarlahRosul-rosul (N va). Tiodalah teriakan itu melainkan sekali
teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepado
Kami. Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit
pun, dan kamu tidak dibolasi kecuali atas apa yangtelah kamu
keryakan." (Yasin: 48-54)

307. Dan Allah Ta' alaberfirman,

"sesunggu hnya pengembalian itu hanyalah dengansof u ko/i tiupan

saja, maka dengan serta mertamereka hidup kembali di permukaan

bumi." (An-Nazi'at: 13-14)

194 Huru-hara Hari Kiamat

--

308. Dan Allah To'ola berfirman,

A\d*iyJ[o.:,.;rr] (:7) ,lr,u;iut

"Dan perintah Kami hanyalah satu perkotoan bagaikon kejapan
meta." (Al-Qamar: 50)

309. Dan Allah To'olo berfirman,

" . . .Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka
itusemuanyo. " (Al-Kahfi: 99)

310. Dan Allah To'olo berfirman,

"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi
dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka
pada han itu teryadilah Kamat. Dan terbelahlah langit, karena pada
hari itu langit menjadi lemah. Sedang malaikat-malaikat berada di
penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat
menjunjung Arsy Tuhan-mu di ofos (kepala) mereka. Pada hari itu
kamu dihadapkan (kepadaTuhan-mu). Tiada sesuofu pun dari
keadaanmu y ang tersembunyi (ba1i AIIah). " (Al-Haqqah : I 3- 1 8)

311. Dan firman Allah To'olo,

"...(Yaitu) hari (yangpada waktu itu) ditiup sangkakala, Ialukamu
datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka
terdapatl ah b eberapa pintu. D an dij al ankanlah gunung-gunung,
maka m enj adi f atam organal ah m ereka. " (An-Naba' : I 8-2 0)

312. Dan firman Allah To'olo,

[r . r :.t ] @) s)3 y;.'ofti'F:'r-hi A'#. iil

" (Yaitu) di hori (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala. Dan Kami
akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa
dengan muka yang biru (buram)." (Thaha: I 02)

!f **{c*

Hari Kiamat 195

-I

I

I
I

EAMEARAN SELURUH
AIAU SEBAEIAN PERISTIWA
YAN6 TERJATII BI HARI KIAMAT

Hadis Lengkap tentang Sangkakala

3 1 3. Al-Hafizh Abu Ya' la Al-Mushili dalam Musnodnya, m eriwayatkan dari

Abu Hurairah Rodhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah

Shallallahu Ataik; ws Sallam pernah bercerita kepada kami ketika
beliau berada ditengah para sahabatnya. sabdanya,
"Sesungguhnya Allah Ta'ala, seusai menciptakan langit dan bumi,
maka Dia menciptakan sangkakala. lalu Dia berikan kepada Israfil.
(Setelah menerima benda itu), Israfilmeletakkannya ke mulutnya sambil
menatap terus ke Arsy, menunggu kapan diperintahkan untuk meniup.
Aku bertanya, kata Abu Hurairah, 'Ya RasulAllah, apa itu sangsa-
kala?'
Rasul menjawab,'Tanduk.'
Abu Hurairah bertanya pula, 'Bagaimana tanduk itu?'
Rasul menjawab, 'Besar.' Lalu beliau terangkan, 'DemiAllah yang
mengutus aku dengan membawa kebenaran, sesungguhnya besar
lingkarannya adalah seluas langit dan bumi. Sangkakala itu akan ditiup
tiga kali. Yang pertama tiupan mengejutkan (No/khotul Faza'). Kedua

tiupan mematikan (No/khofus Sho'iqi. Dan yang ketiga tiupan

membangkitkan (No/khatul Qiyam), untuk menghadap kepada Tuhan
semesta alam.'

Allah To'olo menyuruh Israfilmeniup tiupan yang pertama seraya
firman-Nya,'Tiuplah tiupan yang mengejutkan.'

196 Huru-hara Hari Kiamat

.L

(Setelah ditiup), terkejutlah segenap penghuni langit dan bumi,
kecuali mereka yang dikehendakiAllah. Ketika itu Allah Ta'alamenyuruh
lsrafil memperpanjang tiupannya tanpa henti. Itulah yang difirmankan

Allah To'ola,
"Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain satu teriakan sola.

tanpa ada saat berselang padanya." (Shad: I 5)
Maka gunung-gunung pun berjalan bagai awan, lalu menjadi
fatamorgana. Bumi bergoyang hebat menggoyangkan penghuninya bagai
perahu di laut lepas, dihempas ombak kian-kemari. Penghuninya

terombang-ambing bagai lampu yang digantung di ?{rsy. Hati siapa pun

menjadigemetar karenanya. Itulah yang difirmankan Allah Ta'ala,

i+ti i;-4F rgii;',r7i t1-;3 ,: ,-+tt)i;;f i;

[a;r:-rrr.;ttrJ g61
"fuda hari ketikatiupan (pertama) menggoncangkan alam. Tiupan
itu diikuti tiupan (kedua). Hah manusia waktu itu wngat talcuf. " (An'
Nazl'at:6-8)

Bumi bergoyang hebat, menggoyangkan penghuninya. Wanita-
wanita yang menyusui tidak peduli (terhadap anak yang disusuinya),
wanita-wanita hamil menggugurkan kandungannya. Anak-anak kecil
beruban. Manusia behamburan, lariketakutan ke sana kemari karena
sangat terkejut, sedang para malaikat menghadang mereka lalu
menghantam muka-muka mereka. Maka mereka pun berbalik lagi, lari
terbirit-birit. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi mereka dari
adzab Allah, meskipun yang seorang memanggilyang lain meminta
tolong.

Ketika manusia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah
menjadi dua, (masing-masing bergeser) darisatu arah ke arah yang lain.
Lalu mereka melihat suatu kejadian amat dahsyat, yang tak pernah
mereka melihat halyang serupa sebelumnya. Kejadian ini membuat
mereka sangat menderita dan sengsara. Dan hanya Allah saja yang tahu
betapa penderitaan dan kesengsaraan mereka saat itu. Yaitu, ketika
mereka melihat ke langit, ternyata langit telah berubah menjadi seperti
cairan logam, kemudian terbelah. Maka berhamburanlah bintang-bintang
yang ada di sana, sedang matahari dan bulan tidak lagi bercahaya.
Rasul u llah S hal I al I ahu Al aihi w a S al lam bersabda,

.'J.t,l i't:ti \ o\;\)i

Gambaran Se\.rrutr atau Sebagian Peristiwa.. . 197

-

" O r an g- or on g y an g sudah m otiso m o se ko Ii tidak tahu p er i stiwa itu. "

Abu Hurairah bertanya, "siapakah yang dikecualikan oleh Allah

dalam firman-Nya,

tl i ,7, 1t, u.r$ 4u) o": li C; f*
v

[,rV:,.,pt]

"Maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ado di bumi,
kecuali mereko yang dikehendaki Allah. " (An-Naml : 87 )

Rasulmenjawab, "Mereka adalah para syuhada. Keterkejutan itu
akan sampai kepada siapa pun yang hidup. Dan para syuhada itu hidup
di sisiAllah dan mendapat rizki. Namun Allah memelihara mereka dan
memberi keamanan dari keterkejutan pada hari'itu. Karena keterkejutan
itu adalah adzab Allah yang diperuntukkan kepada makhluk-makhluk-
Nya yang jahat. " Dan itulah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa

Ta'ala,

C;s:'+; L? *ai ii') Ut.'p:rl'fr ;6i ql1
-;*}'"P'bri tg't; ii-
5,P'gt' l,l {2)l W
-j6t odi G;i r4;
.*,1
"f"r
J'F*1 j;;
,'11*'t*t

B /)

Iv- r :grr] J,J-5 alt

"Hai manusia, bertakwalah kamu kepada TUhon-mu. Sesungguhnyo
goncangan Hari Kiamat adalah suatu keiadian yang sangat dahsyat.

Pada han (ketika) kamu melihat goncongan itu, lalailah semua wanito
yang menyusui dori anak yang disusuinyo, dan gugurlah kandungan

semua w anita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan

mabuk. Padahal mereka sebenarnyatidak mabuk, akan tetopi adzab

Allah itu sangatlah keras. " (Al'Haii : 1'2)

Demikianlah mereka terus-menerus didera adzab selama waktu
yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup
sangkakalanya dengan tiupan yang mematikan. Maka penghunilangit
dan bumi pun matisemuanya, kecuali mereka yang dikehendakiAllah.

Syahdan, apabila mereka semua telah mati, maka datanglah
malaikat maut ('lzrail) menghadap kepada Allah Yang Mahakuasa, lalu
melapor, "Ya Tuhan-ku, penghuni langit dan bumi semuanya telah mati,

kecuali mereka yang Engkau kehendaki. "

198 Huru-hara Hari Kiamat

I

Allah bertanya y-adnag nmaDsiiah tentu lebih tahu siapa-siapa yang masih
hidup?"
hidup-, "Siapakah

"Ya Tirhan-ku," sembah'lzrai[, "yang masih hidup adalah Engkau,
YangMahahidup dan tidakakan mati. Dan jugapara malaikatpembawa
'fusy-Mu, Jibril, Mikaildan saya sendiri."

Allah berfirman, "Matilah Jibrildan Mikail." Terus Allah menjadikan
Arsy pandai berbicara, dia berkata, "Ya Tuhan-ku, benarkah Jibrildan
Mikailitu mati?"

"Diam kam u! " kata Tuhan. "sesungguhnya Aku telah menetapkan

kematian atas siapa pun yang ada dibawah Arsy-Ku. oleh karena itu
keduanya pun mati pula."

Kemudian malaikat maut datang lagi menghadap Allah dan berkata,
"Ya Tuhan-ku, Jibrildan Mikailsudah mati, tinggalsaya saja dan para
malaikat pembawa Arsy-Mu yang belum."

Maka Allah pun berfirman, "Matilah para malaikat pembawa'Arsy-
Ku." Dan mereka pun mati. Dan selanjutnya Allah menyuruh 'fusy supaya
mencabut sangkakala dari tangan Israfil, biarlah dia yang pegang.

Kemudian malaikat maut datang lagi kepada Tuhan dan berkata,
"Ya Tuhan-ku, para malaikat pembawa Arsy-Mu telah mati. "

Allah bertanya -dan Dia tentu lebih tahu siapa-siapa yang masih
hidup- : "Siapa lagi yang masih hidup?"

"Ya Tuhan-ku," jawab 'lzrail, "yang masih hidup adalah Engkau
Yang Mahahidup dan tidak akan mati, dan saya sendiri."

Maka Allah pun berfirman, "Kamu adalah salah seorang makhluk-
Ku juga. Aku menciptakan kamu untuk apa yang kamu lihat. Maka,

matilah kamu! " Maka m alaikat maut pun mati juga.

Manakala sudah tidak ada lagi yang hidup, kecuali Allah yang Maha
Esa, Maha Mengalahkan lagi Mahatunggal, Mahasendiri, Tempat

bergantung segala makhluk, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan,
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Dia-lah yang
Mahaakhir dan juga Mahaawal. Maka Allah pun menggulung langit dan
bumi bagaikan menggulung lembaran-lembaran kertas. Sesudah itu

digelar lagi, lalu dilipat-Nya tiga kali, terus berfirman tiga kali, "Akulah Yang

Mahakuasa." Kemudian berteriak sekeras-kerasnya tiga kali, "Milik

siapakah kerajaan pada hari ini?"

Tentu saja tidak ada jawaban dari siapa pun. Maka Dia-pun
berfiiman kepada Diri-Nya sendiri, "MilikAllah Yang Maha Ba dan Maha

Mengalahkan."

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa.. . 199

Kemudian Allah menggantibumi dan langit ini dengan bentukyang
berbeda. Yakni, Dia membentangkan lagibumi ini, Dia ratakan dan gelar
seperti kulit yang disamak. Kamu akan lihat tidak ada lagi di sana tempat
yang rendah dan tempatyang tinggi.

(Setelah semuanya siap). maka Allah membentak seluruh makhluk-
Nya satu kali bentakan. Tiba-tiba mereka sudah berada pada posisi
masing-masing seperti sedia kala. Yang dulu ada dalam perut bumi, kini
pun ada disana. Dan yang dulu ada di permukaan bumi, kini pun ada di
permukaan bumi. LaluAllah menurunkan kepadamu airdaribawah Arsy
Kemudian menyuruh langit menurunkan hujan. maka hujan pun tu:tin
selama 40 hari, sehingga air menggenangi mereka setinggi 12 hasta

Sesudah ilu Allah menyuruh jasad-jasad srrpaya tumbuh. M.rkar

tumbuhlah mereka bagai tumbuhnya sayLrran.
Sehingga, manakala iasad-jasad itu telah spnrp\rrna lrertunrbuhan-

nya dan menjadiseperti sedia kala, maka Allah pLrn herf irman. "F{iduplah
Jibrildan Mikail." Dan keduanya pun hidup.

Kemr-rdian Allah menyuruh ambilkan roh roh maka roh-roh pun

didatangkan. Roh kaum muslim ir\ nampak berkilau.rn cahaya. sedangl<an

roh yang lain-lain gelap. Lalu digenggam-Nya roh-roh itu semua.
kemudian dilemparkan ke dalam sangkakala Selanjutnya Allah
menyuruh Israfil meniup tiupan kebangkitan (Ncr/khofril Ba' uts) Makei
keluarlah roh-roh tadibagaikan lebah memenuhi ruang antara lar-rqit clan
bumi.

Maka berfirmanlah Allah Ta'ala. "Derni Kemuliaan-Ku dar-r

Keagungan-Ku, kembalilah setiap roh ke dalam jasadnya masinq-masirrq "
Maka masuklah semua roh ke dalam tanah menuju jasadnya masing-

masing. Roh-roh itu masuk melalui batang hidung lalu merambat ke
sekujur tubuh, bagaikan racun merambat ke dalam tubuh orang yang

terkena sengatan binatang berbisa.
"Kemudian bumi rekah mengeluarkan kamu sekalian," demikian

sabda Rasulullah Shallallahu Aloihi wa Sallam, "dan aku adalah orang
yang pertama-tama dikeluarkan oleh bumi. Dan begitu keluar daridalam
bumi, maka kamu cepat-cepat berjalan menuju Tuhan-mu,

[a,, -;,J ;'1;;']'ir,'r,;'t'.Si J rLTt tsi ; t|uyh13

"Mereka datang dengan cepat menuju penyeru itu. Orang-orang
kat'ir berkata, 'lni adalah hari yang berat. "' (Al-Qamar: 8)

Kamu datang ke hadirat Tuhan-mu tanpa alas kaki, telanjang dan
tidak berkhitan. Kemudian kamu semua berdiri di satu tempat selama 70

Huru-hara Hari Kiamat

tahun, tanpa dipedulikan dan tanpa ada pengadilan. Di waktu itu kamu
semua menangis sampai kering air matamu, lalu keluarlah darah dari
matamu (sebagai gantinya), sementara keringat mengucur terus hingga
membanjiri tubuhmu sampai ke mulut, atau sampai ke dagu. Maka
gaduhlah teriakan di antara sesama kamu. Kamu berkata, "Siapakah yang
dapat memberi syafaat (mendoakan) kita kepada Tuhan, agar Dia segera
mengadili kita?"

Yang lain menjawab, "Siapa lagi yang lebih patut selain bapak kamu
sekalian, Adam? Dia telah diciptakan Allah dengan tangan-Nya, Dia
tiupkan roh ciptaan-Nya ke dalam dirinya, dan berkata-kata berhadapan
langsung dengannya."

Maka datanglah mereka kepada Adam dan meminta syafaat
kepadanya. Tetapi ternyata Adam menolak seraya katanya, 'Aku tidak
patutmelakukan itu."

Kemudian mereka datang kepada nabi-nabi yang lain satu-persatu.
Namun setiap nabi yang mereka datangi, semuanya menolak permintaan
mereka.

Rasulullah S hall allahu Al aihi w a S allam bersabda, " Dan akh irnya
kamu sekalian datang kepadaku. Maka aku pun pergi, dan sampailah aku
ke'AI-Fahsh", lalu aku menjatuhkan diri bersujud."

Abu Hurairah ra bertanya, 'Apa itu Al-Fahsh?"
"Suatu tempat di depan Arsy," Rasulmenerangkan. "Sehingga
Allah mengirim kepadaku seorang malaikat. Malaikat itu memegang

lenganku lalu membangkitkan aku (dari sujud).

Tuhan befirman kepadaku, "Ya Muhammad!"
Aku jawab, "Labbaika, ya Tuhan-ku. "
'Apa urusanmu?" tanya Tuhan, dan Dia tentu lebih tahu,
Aku berkata, "Ya Tuhan-ku, Engkau telah menjanjikan syafaat
kepadaku. Maka, terimalah syafaatkuuntuk makhluk-makhluk-Mu. Aku
mohon adililah mereka. "
Maka Tuhan berfirman, "Aku terima syafaatmu, Aku akan datang
kepadamu sekalian, dan akan Aku adili kamu."
Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesudah itu aku pun
mengundurkan diri lalu berdiri bersama manusia-manusia yang lain. Dan

ketika kita tengah berdiri, tibatila terdengarlah suara gemumh dari langit.

Dan ternyata itu adalah suara penghuni langit yang terendah. Mereka
turun sebanyak penghuni bumi, yaitu jin dan manusia. Dan ketika mereka
telah mendekati bumi, maka terang-benderanglah bumi karena cahaya

mereka.

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa.. . 2O1

-

Mereka segera berbaris. Dan kita pun bertanya kepada mereka,
'Adakah Tuhan diantara kalian?"

"Tidak," jawab mereka. "tapi Dia pastidatang."

Kemudian turun lagi rombongan-rombongan malaikat yang lain

sebanyak itu pula. Dan akhirnya Ttrhan Yang Mahakuasa, Mahasucidan

Mahatinggipun turun dalam liputan awan dan para malaikat. Pada waktu

itu Arsy-Nya dipikuloleh delapan orang malaikat -sedang saat ini hanya

dipikul oleh empat orang malaikat-. Telapak kaki mereka ada di batas
bumi yang paling bawah. Bumi dan langit ada di pangkuan nrereka.
Sedang Arsy ada di atas pundak mereka. Terdenqar dari mereka

dengr-rngan tasbih. yaitu ucapan:

'Jt;-,, o'r!'j), e[j' e;i otl-, o"j,#(s 6;a'yJr it;)

t r+t \'t j;2\Ar i' ,.,i r.i, ot;- L";! .ri' F
,r.)

"Mahosuci Tuhon Pemilik sego/o keperkosoan don kernuliaan.
Mahasuci Tuhan Pemilik segala kekuasaan dan keraiaan. M alnsuci
Tihsn, Yang Mohahidup dan tokkan pernoh ntati. Mahasuci I uhon.

Yan g m e m atikon s el u r uh m ak hl uk -Ny o. s edo n g D i a t akkan p e r n ah
meti."

Lalu Allah Ta'ala meletakkan Kursi-Nya di mana saja yang Dia
kehendaki di bumi-Nya. Kemudiar-r berteriaklah Dia sekeras-kerasnya
seraya berfirman, "Haisekalian jin dan manusia. sesungquhnya Akr-r telah
diam saja terhadap kamu sekalian sejak saat Aku menciptakan kamu
sampai hari ini. (Selama itu) Aku mendengar perkataanmu dan rnelihat
perbuatan-perbuatanmu. Maka. dengarlah Aku sekarang. Inilah semua
perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amalmu, dibacakan

kepadamu. Barangsiapa mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Dan
barangsiapa mendapatkan yang lain, jangan mencela selain dirinya

sendiri."

Selanj utnya Allah To'olo m enyu ruh neraka Jahannam ( m enj ul urkan
lehernya), maka keluarlah lehernya, menjulur tinggi-tinggi berwarna

gelap. lalu Allah Ta' alaberfirm an,

"Berpisahlah kamu sekalian pada hari ini (dori orang-orang

mukmin), hai para penjahat! Bukankah Aku telah memerintahkan
kepadamu, hai Bani Adam, supay a kamu tidak menyembqh setan?
Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dan

hendaklah kamu meyembah-Ku. lnilah jalan yang /urus.

Sesungguh nya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar dari

Huru-hara Hari Kiamat

---

kamu sekalian. Maka apakah kamu tidak bert'ikir'/ Inilah Jahannarn.

yang dahulu pernah diancamkan terhadapmu. Masuklah ke

dalamnya pado huri ini, disebabkan kantu dahulu telah

m en gin gkar in y a. " (Yasin : 59 -6 4)

Demikianlah, kemudian Allah Ta' ala memisahkar-r kelompok-
kelompok manusia, dan nremanggil mereka semua. Mereka dipanggil
untuk melihat buku catatan antalmasing-masing, sedang nrereka berlutut
ketakutan Allah To'olo menrberitakan.

,v'..,6.2;zt F -s;j

jrl;f ra,:.Jurf ,.V; i3

"Dan (pado hori itu) konru lihat ticrp tiap untat berlutut. Tiap-tiop

umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya Podo hari itu

komu diberi boloson atas apa yong teloh ksmu keriakan. " (Al-
Jatsiyah:28)

Kemudian Allah To'olo mengadili semua makhluk selain jin dan
manusia, yakni memberikeputusan diantara sesama binatang. sehingga

binatang yang tidak bertanduk benar-benar membalas perlakuan binatang

bertanduk. Dan manakala Allah Ta'ala telah usaidaripengadilan tersebut.
dan tidak ada lagi satu pun binatang yang menuntut binatang lainnya.
maka Allah berfirman. 'Jadilah debu kamu semua!" Maka ketika itu.
orang kafir berkata, "Alangkah baiknya andaikan aku merrf adidebu saja
(seperti mereka)."

Sesudah itu Allah Ta'alo mengadili hamba-hamba-Nya (manusia
dan jin). Dan pengadilan yang pertama-tama diadakan adalah dalam soal
pembunuhan. Maka datanglah setiap orang yang membunuh dijalan

Allah Allah menyuruh siterbunuh datang dengan membawa kepalanya,

sementara urat-urat lehernya masih mengalirkan darah. Orang itu berkata,

"Ya Tuhan-ku, mengapa orang ini membunuhku?"

Allah bertanya (kepada si pembunuh) -meski sebenarnya Dia lebih

tahu apa jawabannya-, "Mengapa kamu bunuh dia?"

Pembunuh itu menjawab, 'Aku membunuhnya. agar kemenangan
tetap menjadi milik-Mu. "

"Benar kamu," kata Allah. Kemudian Allah pun men jadikan wajah

pembunuh itu bercahaya bagaikan cahaya langit. dan para malaikat

segera membawanya ke surga.

Kemudian datang pula semua orang yang melakukan pembunuhan

bukan dijalan Allah. Allah menyuruh korbannya datang membawa

Gambirran Seluruh atau Sebagian Peristrwa 2()3

-

kepalanya, sedang urat-urat lehernya masih mengalirkan darah. Korban
pembunuhan itu berkata, "Ya Tuhan-ku, mengapa dia membunuhku?"

Allah bertanya (kepada sipembunuh) -meskisebenarnya Dia lebih
tahu apa jawabannya-, "Mengapa kamu bunuh dia?"

Maka penrbunuh itu berkata, "Aku membunuhnya, supaya nyata
akulah yang menang. '

(Mendengar itu) Allah mengutuknya. "Celaka kamu!"

Demikianlah. sehingga tidak ada seorang pun yang mati terbunuh
melainkar-r melakukan pembalasan terhadap pembunuhnya, dan tidak
ada satu pun penganiayaan kecuali mendapat balasannya. Dan
selanjutnya terserah kepada kehendak Allah, apakah si penganiaya itu

akan diadzab atau dikasihi.

sesudah itu Allah mengadili seluruh makhluk-Nya mengenai kasus-

kasus yang lain, sehingga tidak ada satu pun penganiayaan yang
dilakukan seseorang melainkan Allah membalasnya buat si teraniaya.

Bahkan, orang yang mencampur susu dengan air sekalipun, akan dipaksa
oleh-Nya memurnikan susu itudari air.

Dan manakala Allah Ta'ala telah menyelesaikan itu semua, maka
dikumandangkanlah suatu seruan yang bisa didengar oleh seluruh
makhluk. Seruan itu mengatakan: "Hendaklah setiap penganut agama
mengikuti tuhan mereka masing-masing, atau apa pun yang dulu mereka

sembah selain Allah."

Maka, tidak seorang pun yang dulu telah menyembah sesuatu selain
Allah, melainkan ditampilkan di hadapannya sesembahannya itu. Pada
hari itu ada seorang malaikat yang diujudkan seperti Uzait, dan ada lagi
seperti 'lsa. Yang satu diikuti oleh kaum Yahudi, dan yang lain diikuti oleh
orang-orang Nasrani. Kemudian sesembahan-sesembahan ifu menggiring

-"r&u semua ke neraka. Dan inilah kiranya yang difirmankan Allah

Ta'ala,

'u+ ui+.3H:-u:';i Y z4t; ;\* 3sj

[r r:"U!r]

' Andaikan berhal a-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk

neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnyo. " (Al-Anbiya':

ee)

Dan manakala semuanya sudah pergi selain orang-orang mukmin
ik--term asuk kaum m unaf
maka datanglah Allah Su bhon ahu w a Ta' ala

dalam ujud yang dikehendaki-Nya seraya berfirman, "Hai manusia,

20'4 Huru-hara Hari Kiamat

..-F-

orang-orang telah pergi, maka ikutilah tuhan-fuhan kamu, atau apa pun
yang dulu kamu sembah."

Mereka berkata, "DemiAllah, kami tidak mempunyai Tuhan selain
Allah, dan kamitidakpernah menyembah selain Dia."

Lalu Allah Ta'ala pergi meninggalkan mereka selama wakfu yang
dikehendaki-Nya. Kemudian datang lagi seraya berfirman, "Hai manusia,
orang-orang telah pergi, maka ikutilah tuhan-tuhan kamu, atau apa pun
yang dulu kamu sembah."

Namun mereka tetap berkata, "DemiAllah, kami tidak mempunyai
Tuhan selain Allah, dan kamitidakpernah menyembah selain Dia."

Maka Allah Ta'alapun menyingkapkan betis-Nya, dan nampaklah
oleh mereka sesuatu dari keagungan-Nyu, yang dengan demikian mereka
mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Maka mereka pun bersujud dengan
menyungkurkan wajah mereka. sedangkan orang munafikbersujud pada
tengkuknya, karena Allah menjadikan tulang punggung mereka seperti
tanduksapi.

Kemudian Allah mengizinkan mereka mengangkat kepala. Dan
ternyata Allah ro'olo telah memasang sebuah jalan (shirofh/ terbentang
antara dua pinggir neraka Jahannam . Besamya seutas rambut -atau seikat

rambut-, tajam bagaipedang. Di atasnya ada besi-besi pengait dan

penyambar serta tumbuhan berduri bagai durui-duri pohon Sa'dan. Dan
dibawahnya ada jembatan licin menggelincirkan. Mereka melewatinya,
ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang seperti hembusan
angin, ada yang sekencang kuda berlari, atau sekencang unta, atau
sekencang orang berlari. Di antara mereka ada yang selamat sentausa, ada

yang selamat dengan babak-belur, dan ada pula yang wajahnya

terhempas-hempas dalam neraka Jahannam.
Syahdan, manakala penghunisurga telah sampai di depan pintu

surga, mereka berkata, "Siapakah yang dapat memberi syafaat
(mendoakan) kita kepada Tuhan, agar Dia mengizinkan kita masuk

surga?'

Dan yang lain berkata, "Siapa lagiyang lebih patut melakukan itu
selain bapak kamu sekalian, Adam? Sesungguhnya dia telah diciptakan
Allah dengan tangan-Nya. Bahkan Allah telah meniupkan ke dalam
dirinya roh ciptaan-Nya, dan berbicara berhadapan langsung dengan-
nya."

Maka datanglah mereka kepada Adam untuk meminta syafaat.
Namun ternyata Adam menyebut suatu dosa (yang pernah dilakukan-
nya), lalu berkata, "Aku tidak patut melakukan itu. Tapi, pergilah kalian

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa... 2O5

--

kepada Nuh. Karena dia adalah RasulAllah yang pertama kepada
makhluk-Nya."

Kemudian mereka datang kepada Nuh dan meminta syafaat
kepadanya. Tetapi Nuh pun menyebut sesuatu (dosa), lalu berkata, "Aku
tidak patut menolong kalian. Tapi, pergilah kalian kepada Musa. "

Kemudian mereka meminta syafaat kepada Musa, namun Musa
pun menyebut suatu dosa (yang pernah dilakukannya), lalu berkata, "Aku
tidak patut melakukan itu. Tapi, pergilah kalian kepada Roh (ciptaan)
Allah,lsabin Maryam."

Mereka pun pergi meminta syafaat kepada 'lsa, dan dia pun berkata

pula: 'Aku tidak patut melakukan itu. Tapi, pergilah kalian kepada
Muhammad Shaltaltahu Alaihi wa Sallam."

Rasulullah S hallallahu Al aihi w a S all am bersabda, "Maka m e reka
pun datang kepadaku. Memang, aku mempunyaitiga syafaat disisi Tuhan-
ku, yang telah dijanjikan kepadaku."

"Maka pergilah aku ke surga, lalu aku pegang gelang-gelang
pintunya seraya meminta dibukakan. Maka dibukakanlah pintu surga
untukku. Dan aku mendapatpenghormatan dan ucapan selamatdatang."

"Setelah aku masuk surga dan melihat Tuhan-ku Azza waJalla,
maka aku pun merebahkan diri bersujud. Lalu Allah mengizinkan aku
memujidan menyanjung-Nya dengan suatu pujian dan sanjungan yang
tak pernah Dia izinkan kepada siapa pun di antara makhluk-Nya. Sesudah
itu Allah berfirman kepadaku, 'Angkatlah kepalamu, haiMuhammad,
ajukan syafaahmu, niscaya syafaatmu diterima. Mintalah, niscaya kamu
diberi."

Dan tatkala aku mengangkat kepala, Allah bertanya -meski

sebenarnya Dia lebih tahu-, 'Ada urusan apa denganmu?"

Aku menjawab, "Ya Tuhan-ku, Engkau telah menjanjikan syafaat
kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk para penguni surga. Izinkanlah
mereka masuk ke surga."

Maka Allah berfirman, "Aku terima syafaatmu, dan Aku izinkan
mereka memasuki surga. "

Dalam kaitan iniRasulullah Sho//o//ahu Alaihi wa Sallam pernah
bersabda,

{,itfi €tujo t7.r.t

.''.65 t--,._1
c ,'oi e,

t-.6*l1rt

Huru-hara Hari Kiamat

t

-7

"Demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran.
Kamu sekolion di dunia ini tidaklah lebih mengenali istri dan tempat
tinggalmu, dibanding ahli surga ketika mengenali istri dan tempat
tinggal m er eka masing- masi ng. "

Demikianlah, setiap lelaki yang masuk surga menemui 72 bidadari
yang diciptakan langsung oleh Allah, ditambah dua orang wanita dariBani
Adam, yang masing-masing mempunyai keunggulan atas siapa pun yang
dikehendaki Allah, berkat ibadah mereka kepada Allah ketika didunia.
Laki-laki itu masuk menghampirisalah seorang dari kedua wanita itu
dalam sebuah kamar yang terbuat dari permata yoqut, di atas tempat tidur
dari emas bertatahkan mutiara. Tempat tidur itu ada 70 tingkat, ada yang
terbuat dari sutra tipis dan ada pula dari sutra tebal. Ketika laki-laki itu
meletakkan tangannya di antara kedua pundak istrinya itu, tampaklah
olehnya lewat dadanya kulit dan dagingnya yang ada dibalikpakaiannya.
Dia benar-benar bisa melihat daging betisnya seperti seorang dari kamu
sekalian melihat kawat dalam utaian permata yaqut. Hati laki-laki itu
menjadicermin bagi istrinya, begitupun hati istrinya menjadi cermin
baginya.

Ketika laki-laki itu berada di sisi istrinya, dimana tidak bosan-
bosannya dia memandang kepadanya, dan istrinya pun tidak bosan-
bosannya memandang kepadanya, tiba-tiba terdengarlah suatu seruan:
"Sesungguhnya Kami tahu bahwa kamu tidak bosan-bosannya
memandangi istrimu, dan ishimu pun tidak bosan-bosannya memandangi
kamu. Hanya saja, kamu masih punya ishi-istri yang lain."

Maka laki-laki itu pun keluar untuk mendatangi istri-istrinya yang lain
satu-persatu. Setiap datang kepada seorang, disambut dengan ucapan,
"DemiAllah, dalam surga ini tidak ada yang lebih tampan darimu, dan
dalam surga ini tidak ada yang lebih aku cintai selain engkau."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila semua
penghuni neraka telah masuk, maka masuklah kesana makhluk-makhluk
Tuhan-mu lainnya, yang celaka dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka.
Diantara mereka ada yang terbakar api hanya sampai ke telapak kakinya
saja, tidak lebih. Ada yang sampai ke lambungnya. Dan ada pula yang
sampai ke sekujur tubuhnya, kecuali wajahnya, karena Allah telah
mengharamkan api membakar rupa orang itu."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Maka aku
berkata, "Ya Tuhan-ku, terimalah syafaatku terhadap umatku yang masuk
neraka. " Dan Allah Azz a w a J allapun berfirman, " Keluarkan orang-orang
yang kamu kenal." Maka keluarlah mereka, sehingga tidak ada seorang
pun yang tertinggal.

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa... 2()7

-

Kemudian Allah mengizinkan lagi kepadaku untuk mengajukan
syafaat, sehingga tidak ada seorang nabi atau seorang syahid pun
melainkan dapat pula memberi syafaat (untuk orang lain). Allah
berfirman, "Keluarkan olehmu siapa saja yang kamu dapati iman dalam
hatinya, walau hanya seberat satu dinar sekalipun." Maka mereka pun
keluar, sampaitidak ada yang tertinggal.

Kemudian Allah menerima pula syafaat dariyang lain-lain seraya
firman-Nya: "Keluarkan olehmu orang yang kamu dapati iman dalam
hatinya seberat dua-pertiga dinar." Kemudian berfirman, "Dan sepertiga
dinar. " Kemudian berfirman, "Satu qirat. " Kemudian berfirman, "Sebutir biji
sawi." Maka masing-masing mereka pun keluar, sehingga tidak ada yang
tersisa. Akhirnya tidak tersisa lagi dalam neraka orang yang pernah
melakukan kebaikan apa pun karena Allah, dan tidak ada seorang pun yang
patut memberi syafaat melainkan diterima syafaatnya. Bahkan sampai hlis
sempat menjulur-julurkan dirinya, ketika melihat betapa besar rahmat Allah
Ta' ala, dengan harapan akan dapat pula memperoleh syafaat.

Kemudian Allah To'olo berfirman, "Kini tinggallah Aku, sedang Aku
adalah Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih." Maka
dimasukkan-Nya tangan-Nya ke dalam Jahannam, lalu Dia keluarkan dari
neraka itu sekian banyak orang, yang tidak diketahui entah berapa

jumlahnya selain oleh Allah sendiri. Mereka bagai biji-bijian. Allah
kemudian menaburkan mereka ke sungai yang disebut "NohrA/-
H ayaw an" (sungai kehidupan ). Di sana m ereka tumbuh bagaikan biji-biji
yang tumbuh di antara sampah-sampah yang terbawa arus sungai. Yang
terkena sinar matahari berwarna hijau, dan yang tertutup bayangan

berwarna kuning. Mereka terus tumbuh, sehingga menjadiseperti mutiara.

Pada leher mereka tertulis: "Mantan Penghuni Jahannam Yang

Dibebaskan Allah Yang Maharahm anAzzawalalla" . Mereka dikenaloleh
penghunisurga lainnya dengan adanya tulisan itu. Mereka dulunya sama
sekali tidak pernah beramal kebaikan karena Allah. Namun demikian
mereka tinggal dalam surga."

Sampai disini. hadis tersebut di atas tercantum dalam tek asli kitab
Abu Bakar Al-Arabi dariAbu Ya'la Al-Mushili. Hadis ini cukup masyhur,

diriwayatkan oleh sejumlah ulama terkemuka dalam kitab-kitab mereka,
s eperti Ibn u Jarir dalam Tat'sirny a, At-Thabrani dalam M uthaw w al atny a,
Al-Hafizh Al-Baihaqi dalam kitabnya, Al-Ba'tsu uo An-Nusyur, dan Al-
Hafizh Abu Musa Al-Madinidalam Muthawwalofnya juga, dariberbagai
jalur sanad yang berasal dari Isma'ilbin Rafi', tukang cerita dari Madinah.
Dan dikarenakan adanya tokoh inilah, maka hadis inidiperbincangkan
keshahihannya, karena dalam susunan katanya memang terdapat

2O8 Huru-hara Hari I(iamat

-

nukoraht' dan ikhtilaf/ Namun demikian, seluruh jalur-jalur sanadnya

telah saya.lelaskan dalam bab tersendiri.

Saya katakan: Sekarang marilah kita bahas soal inipasaldemi pasal.
Dan kepada Allah kita mohon segala pertolongan-Nya:

Tiupan-tiupan Sangkakala; Yang Tersisa dari Tubuh
Manusia Setelah Matinya Hanyalah Tulang Ekornya

Tiupan sangkakala akan terjaditiga kali, yaitu: tiupan mengejutkan
(Nafkhatul Foza'), tiupan mematikan (Nat'khatus Sha'iq)dan tiupan

membangkitkan (No/kh atul Ba'ats) . sebagaimana telah diterangkan dalam
Hadis Sangkakala tersebut di atas.

314. Secara lebih rinciMuslim meriwayatkan dalam Shohihnya, dariAbu
Hurairah sabda Ras u lu I lah S hall allahu Alaihi w a Sallam.

ut jv'o;'.,iv.y -,,Jut-t ./a
,4o. - t- ? -o,cJ. --Pt v

J-+,v..t\ t

il"i';i'Jv L ri.',i t ju'.li'Jv (b orl'ri t7s
--J. '1flr.'T-tK
F)' :- t
9'' t) - / v lU
rur

t'4 W.#tt ot, J.J- \t?e
/.. : :.rJ''*Lt'*'s t+6

-t

.y'\i';-"+lJ,

"Jarak antara dua tiupan adalah empat puluh.t' Orang-orang

bertanya, " Hai Abu H urairah, empat puluh hari? " Abu Hurairah
m e nj aw ab. "Aku tidak tahu. " M ereka b er ta ny a p ul a, " E m p at p uluh
bulan? " D ia j awab, " Aku tidak tehu. " " Empat puluh tahun? " tanya

mereka pula, yang dia j aw ab :' Aku tidak tahu. Kemudian turunlah
air dari langit , lalu mereka (penghuni kubur) tumbuh seperti
tumbuhnya sayuran. " Rasul bersabda, "Tidak satu pun anggota

tubuh manusia kecuali hancur, selain satu tulangsaja, yaitu tulang
ekor. Dan dari tulang itulah penciptaan (tubuh manusia)disusun

kembali pada Hari Kiamat. "

*****

1 Nokoroh periwayatan dha'if yang berbeda dengan periwayatan lain yang tsigot.-Penj
2 lkhtilof hal-hal yang diperselisihkan.-Penj.

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa... 2(J9

-

KENEERIAN-KENEERIAN

DI HARI KIAMAT

Terjadi berbagai peristiwa dahsyat dan mengerikan pada saat terjadinya

Kiamat, antara lain bumi bergoyang hebat, menggoucangkan dan

mengombang-ambingkan penghuninya ke sana kemari'

315. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala,

,l;.' n: t

)v3 :i!);, erfu1 ,.)"n
;it'.'.) Q ,i: -.ryt .,; S'; irt,

[r,lllqrge u_-:;Yt

" Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat) ,

dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang

dikandung)nya, dan monusio bertanya, 'Mengapa bumi (jadi

begini) ? "' (Al-Zalzalah : 1'3)

316. Dan Allah To'olo berfirman,

'<i'ry 'P";ta'gott-A*i;t'di-|\:X3're,H)".Jt LIo'rJ,3;-t;i-,'"tu-'.Je-t-Wi.; tii-;li.

ih.rl:

+t-w ""*t r'F- e W u'S:, ;ui ,s;i ,att

[r-r:urr] er"4& :ii

" Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu. Sesungguhnyo
guncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejodian yong songa t besar

2lO Huru-hara Hari Kiamat

(dahsyat). (ln1atlah) pada han (ketika) kamu melihat guncangan itu,
maka semua wanita yang menyusui tidak peduli lagl dengan anak

yang disusu inya, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil,

dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka
sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangatlah

dahsyat." (Al-Hajj: 1-2)

317. Dan Allah To'olo berfirman,

"Apabila terjadi Hari Kiamat, terjadinya Kiamat itu tidak dapat

didustakan ( disangkal) . (Kejadian itu) merendahkan ( satu golongan)
dan meninggkan ( golongan yang lain) . Apabila bumi digoncangkan
sedahsyat- dasyatnya, dan gunung- gunung diluluhlantahkan, maka
jadilah ia debu yang beterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan. "

(Al-Waqi'ah: 1-7)
Oleh karena tiupan ini, yakni tiupan yang mengejutkan (Nafkhatul
Faza'), merupakan permulaan darirangkaian seluruh kejadian Kiamat,
maka tepat sekalibila tiupan ini disebut sebagai Hari Kiamat.

3 18. Dem ikian, sebagaimana dinyatakan dalam Shahih Al-Bukhori, dari
Abu Hurair ah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi w a
Sollom bersabda,

\'s f.t7- ->v t4; ,;U'; lv')t'* Tj'itUr'JF,
',u'^t*"".J/>r\'J. *FA,'.,.-A'p.' JF,,trSr,-t:a3t;s'1 ^otb
g1_b

I F"]cA";'W i'rar^ JF,
,i*" x e2 a'al,'€Li g', i',
I
I

"Dan Kiamat benar-benar terjadi di kala dua orang lelaki baru saja
merentangkan selembar kain antara keduanya, dan belum lagi
semp at b erjual -b eli ataupun m elipat kain itu. D an Kiamat benar-
benar terjadi, di kala seseorang baru saja pulang dengan susu ydng
diperahnya, dan belum lagi sempat mencicipinya. Dan Kiamat
benar-benar terjadi, di kala seseorang baru saja melepa kolamnya,
dan b elum lagi sempat mengisiny a dengan air. D an Kiamat b enar-
benar terjadi, di kolo ses eorang baru sojo mengangkat makanannya
ke mulut, dan belum lagi sempat memakannya. "1l

i. HR. Al-Bukhrai 9/59 dalam sebuah hadis panjang

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 211

-

Hal-hal tersebut di atas maksudnya tentu kejadian-kejadian yang
tej adi sebe lum ditiupkannya tiupan yang m engej utkan (N at'khatul Faza' ),
tetapi sudah disebut sebagai As-So'oh (Kiamat), karena memang
merupakan permulaan dari rangkaian kejadian-kejadian berikutnya yang
terjadi di hari yang maha dahsyat itu. Sementara itu telah kita terangkan
pula di atas, yakni ketika kita membahas soalsifat-sifat manusaia yang
hidup di akhirlaman, bahwa mereka adalah sejahat-jahat manusia, dan

atas merekalah Kiamat menimPa.

Dalam hadis sangkakala diatas, Ibnu Rafi' menyebutkan, bahwa
terbelahnya langit terjadi antara dua tiupan, yaitu Nat'khatul Fazq' dan
No/khof us Sho'iq. Saat itu bintang-bintangnya berhamburan, matahari
dan bulan tidak bersinar. Tapi, menurut zhahirnya -dan tentu Allah jualah

yang lebih tahu- tampaknya semua itu terjadisesudahNo/khofus Sho'iq.

319. Perhatikanlah firman Allah To'olo,

u4$ * ?"'$ l':3-r-- J t3o t.,.b
tt>'*' ")- \ i,"
4jj lS )l: iF.

G) )6$ @: [email protected]

[o'-tA:.*ar7r1 te)')t1i r+;t [*t 9t'F;]"t;

" (Yaitu) p a d a har i ( ketika) b um i di ganti d e n gan b u m i y an g I ain, dan

(demikian pula) Iangit. Dan mereka semuanya (berkumpul di

padang Mohsyar) menghadap ke hadirat AIIah yang Maha Esa lagi
Mahaperkaso. Don kamu akan melihat orang-orong yang berdosa
pada hari itu diikat bergandengan dengan belenggu. Pakaian mereka

adalah dari pelangkin (ter), dan muka mereka tertutup api'"
(lbrahim:48-50)

320. Dan firman Allah To'olo,
'Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhan-nya, dan sudah
seme stinya l angit itu p atuh. " (An-l nsyiqaq : 1 -2 )

321. Dan firman Allah To'olo,

" Make, apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah
hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada han
itu manusia berkata, 'Ke mana tempat lan?' Sekali-kali tidak! Tidak
ada tempat berlindung! Hanya kepada Tuhan-mu sajalah pada han

itu tempot kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa
gang telah dikeriakannya dan apa yang dilalaikannya' Bahkan

212 Huru-hara Hari Kiarhat

manusia itu menjadisoksi atas dirinya sendiri, meskipun dia
mengemukakan berbagoi o/oson. " (Al-Qiyamah: 7 -15)'

Nanti akan diterangkan lebih lanjut, bahwa semua itu akan terjadi
sesudah terjadinya No/khofus Sho'iq. Adapun bergoncangnya bumiyang
mengakibatkan ia terbelah, dan manusia berlari-larike sana kemari ke
segala penjuru, pantasnya memang sesudah Nat'khatul Faza', sebelum
No/khofus Sho'iq.

322.Firman Allah Ta'ala ketika menceritakan seorang mukmin dari
keluarga Fir'aun. bahwa dia berkata,

"Hai kaumku, sesunggu hnya aku khawqtir terhadapmu okon sikso
di hari (terjadinya) panggil-memanggil, (yaitu) hari (ketika) kamu
(lari) berpaling ke belakang, padahal tidak ada bagimu seorong pun

yang dopat menyelamatkan kamu dari (adzab) Allah. " (Al-

Mukmin:33)

323. DanAllah To'olo berfirman,
"Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak
akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka, nikmat
Tihan-mu yangmanakoh yangkamu dustakan? Kepadamu (jin dan

manusia) akan dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu
tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya) . Maka, nikmatTihan-
m u y an g m an akah y an g kam u dustakan? " (Ar-Rahman : 3 3-3 6 )

324.Dan dalam hadis terdahulu, yang berasaldari Musnad Ahmad,
Shahih M us/im dan Sunan Al -Arb a' ah, dari Abu Syari hah Hudzaifah
bin Usaid Radhiy all ahu Anhu, ada Rasulullah S h ollo I I ahu AI aihi w a

Sallam bersabda,

.gr.r-i 'r:";r* Jk" F {t*:,iF'l

" B ahw a sesungguh ny a Kiamat tidak akan terj adi sebelum kamu
melihat sepuluh pertanda," dan seterusnya sampai dengan kata-

kata,

.;L:lr A'u6t ,JrX JG ji u ,6 C,-,U; ;i:

"Dan yang terakhv iatah api darf sebuah jurangdi Aden,
yang menggiring mantsia^umneonuuijnuyMoal-syar (tempd perkumpulan) . "

Api yang dimaksud ialah api yangakan menggiring manusiayang
masih hidup di akhir jaman. Api itu menggiring mereka dari berbagai

Kengerian-keneerian di Hari Kiamat 213

-

penjuru bumi menuju ke negeriSyam, sebagai tempat pengumpulan

mereka kelak.

Cara Menghalau Manusia Akhir Jaman Menuju

Tempat Penghimpunan Mereka di Syam

325. Dalam Shahih AI -B ukhari dan s ho h ih M usl im d iriwayatkan dari Abu
Hurairah Radhiyallahu Anhu,sabda Rasulullah shallallahu Alaihi wa

Sallam,

H,;. j r$;',w(,';*(, At -b ufi &'o8r'$J.
'',4 . t i,u, ,l'+
"r.s;'JJi'Sit'6ft"p;-') y,-Y''. Jli',
:

.l.+..' -orli q' .. ot ..

e

" Manusia okan dikumpulkan dengan tiga cara: ada yang (berialan)
dengan penuh semongot, ada y ang merosa takut, dan ada pulo yong
dengan cara dua orang bergantian menaiki seekor unta, atau tiga
orang bergantian menaiki seekor unta, atau bahkan sepuluh or ang
bergantion menaiki seekor unta. Dan selebihnya dihalau dengan opL
Api itu menunggui soat mereka tidur di siong hori maupun soof
merekamenginap di malam hari."

326. Sedang menurut riwayat Ahmad, Abdullah bin Salam pernah
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wo Sallom tentang
awal pertanda Kiamat. Jawab beliau,

ur(

7lt iy:Pt rt',t"t1t'P

" Api yong menggiring mon usio dari timur menuju ke barat. . . ' "

Hadis ini terdapat dalam kitab Ash-Shohih.

Penghimpunan Manusia Dalam Tlga Golongan

327 . lm am Ahm ad m eriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy al I ahu Annu,
sabda Rasulullah Shallollahu Alaihi uo Sollom,

ck') btra'+ ':tLi "^A: '.tlAcl to t

lr-

,-Eo-X" '-tY t )n, iJr-,, rj J't tiPr t

s

214 Huru-harnt Hari l(iamat

'fr#"'Ji;G"r>v'r-st\rei &'e"Jf g, if i;'-le*.',

tt . I, vt..-t .

Js O tir-
b err, e-F).!',rs qtt . tt. t

r#!

"Pada Hari Kiamat manttsia dikumpulkan dalam tiga golongan. Sofu
golongan berjolon koki. sotu golongan berkendaraan, dan satu
golongan lagi berjalan dengan wajah mereka. Para sahqbat bertanya,
'Ya Rasul Allah, bagaimana caro mereka berjalan dengan wajahnya?'

Rasul menjauob, 'Sesun gguhnya Allah yangtelah membuat rnereka
bisa berjalan dengan kakinya. kuasa pula membuat mereka berjalan

dengon wajohnyo. Adapun mereko, sesungguhnya dengan
w ajahnya, mereka berupaya menghindari setiap gundukan tanah
dan duri."'

328. Masih riwayat Imam Ahmad dari Abduiiah bin Umar, bahwa dia

pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda,

;e ixi'b'o*)s.4bAv 14r;I et
;I,..-ti, cdt o-r' ty! o.o
rJrii'.;,.:,^;"i;.br'r,.i,1 ,rt^it?i,Wi &
\-J\'J' ,t'- _",;!l e

,FJ: & b, 4rrut t 9 .t. .
t t;q rjl "r4t cl / o
rjl
grL)t1;ir4Jr

' t / o-
t/

'.j).'?") jt

"Akan ada hijrah setelah hijrah. Manusia akan menuju ke tempat
hijr ah N ab i lbr ahim Alaihis So/oom. W aktu itu y ang m osih hidup di
m uka b um i tinggal or an g - o r an g y ang j ahat s aj a. M ereka te r u sir dar i
negeri mereka masing-masing, dihalau oleh api bersama dengan
monyet-monyet dan babi-babi. Monyet-monyet dan babi-babi itu
menginap bersama mereka di malam hari, dan tidur bersama
m ereka di siang hari. S iopo saj a y an g tertinggal, dim akan api. "

Hadis di atas menunjukkan, bahwa yang dimaksud penghimpunan
disini ialah dihimpunnya seluruh makhluk yang masih hidup di akhir
dunia. Mereka akan dihimpun di tempat pengumpulan di negeriSyam
(Syria). Mereka terbagi menjadi tiga golongan:

Segolongan dikumpulkan dalam keadaan masih bisa makan.
berpakaian dan berkendaraan.

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 2ts

-

Segolongan lainnya terkadang berjalan, dan terkadang naik
kendaraan. Mereka bergantian menaiki seekor unta, sebagaimana

dinyatakan dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim tersebut di atas. Ada yang
dua orang bergantian menaiki seekor unta, ada yang tiga orang, bahkan

sepuluh orang bergantian di atas seekor unta. Maksudnya, mereka

bergantian, karena sedikitnya kendaraan, sebagaimana diterangkan lebih
rinci lagidalam hadis lainnya.

Sedang selebihnya dihalau oleh apiyang keluar dari sebuah jurang

diAden. Api itu menghalau manusia daribelakang dan mengepung
mereka darisegala penjuru, menggring mereka semua menuju ke tempat
penghimpunan. Barangsiapa tertinggal, maka dilahapnya.

Inisemua menunjukkan, bahwa penghimpuan yang dimakud ialah
penghimpunan yang terjadipada akhir dunia. Karena masih ada yang
namanya makan, minum, berkendaraan, adayang lancardan adayang
tidak, bahkan yang tertinggal dilahap api segala.

Kalau dikatakan bahwa penghimpunan kali ini terjadi setelah tiupan
sangkakala kebangkitan, maka takkan ada kematian, kendaraan, makan,
minum maupun berpakaian di arena penghimpunan itu. Tetapi sungguh

mengherankan, kenapa Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi, setelah
meriwayatkan berbagai hadis mengenaiini malah berkesimpulan, bahwa
kendaraan-kendaraan kali ini adalah kendaraan-kendaraan yang dinaiki
pada Hari Kiamat. Dia menyatakan, kesimpulannya itulah yang benar.
Sedang pendapatkami, dia anggap lemah. Itu mengherankan, sekalipun

untuk kesimpulannya itu dia beralasan dengan firman Allah To'olo,

329. Yangbunyinya,

Jt,qQi r-ri .#@ t'-;: (--)Go) Jlls-.Jvr-,:",ai'jr ,t -a ?v)

[,rr -,r,o'f'.r] @ l1:'&-

"(lngatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang
bertakwa kepadaTuhanYang Maha Pemurah sebagai perutusan
yang terhormat, dan Kami akan menghalau orang-orang yang
durhaka ke neraka J ahannam dalam keadaan dahaga. " (Maryam:
85-86)

Tidak Beralas Kaki, Telanjang dan Tidak Dikhitan

Bagaimana mungkin Al-Baihaqi menafsirkan ayat di atas dengan hadis
riwayat lbnu Umar berikut ini, padahal dalam hadis ini ada pernyataan:

216 Huru-hara Hari Kiamat

/ "b t';;t H ,P/x't r "bVt& "t,

"Sesungguhnya mereka. diantaranya ada yang dua (bergantian)
menaiki seekor unta, ada yang tiga orang menaiki seekor unta,
bahkan ada sepuluh orang menaiki seekor unta?"

Bahkan kemudian dijelaskan, bahwa itu dikarenakan sedikitnya
kendaraan? Ter.rtu saja ini tidak sesuai Tapi, Allah jualah yang lebih tahu.

Adapun kendaraan yang dimaksud oleh Al-Baihaqi, tentu

kendaraan-kendaraan jemputan dari surga, yang dinaiki orang-orang
mukmin dariarena penghimpunan (Mahsyorl menuju ke surga, bukan
kendaraan kali ini. sebagaimana yang akan kami terangkan lebih lanjut
pacia babnya nanti.

Dan meniang ada juga haclis lain mengenaipenghimpunan, yang
drriwayatkan lewat jalur sanad yang lain, berasal dari sejumlah sahabat.
antara lain Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud, Aisyah dan lain-lain, yang
menyatakan.

.\";;r;;* A, ;1'Otrg; ,KI

"sesunggu ltnya kamu sekalian akan dihi'mpun t hadirat Allai

"dalam keadaan tanpa o/os koki, telanjang dan tidak berkhitan."

330 Demikian pula dinyatakan clalam Al-Quran.

*[' . t,,u!,1 .!:.\;i-e t',j:i ,L'r; :li ti- k
"sebogoim ana Kami
b egitulah Kam i akan m te,lol', ^aneg-inuylaa. i" pe,tciptaon yang pertama.
en gul (A l-Anb iya' : I 04)

Tetapipenghimpunan yang dimaksud dalam hadis dan ayat ini,

bukanlah penghimpunan yang tersebut sebelurnnya. Penghimpunan kali

ini adalah penghimpunan yang terjadi di Hari Kiamat. setelah ditiupnya

sangkakala kebangkita n (N at'khatul B a' ats) . dini ana m anusia bangk it dari

kubur masing-masing dalam keaclaan tanpa alas kaki. telanjang dan tidak

berkhitan. Begitu juga, sebagaimana tersebul pada ayat sebelumnya,

bahwa orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahananm dalam

keadaan dahaga.

331. Dan juga sepertiyang difirmankan Allah Subh anahu waTa'alapada
ayat lain,

q al ||

-t 't' t.t ' 'tt*//t\. J gft't/-"--.9 -

f-d-'Jv ";4)

Kengerian-kengerran dr Harr Ktamat 217

-

(* 4[r v:,r-yr] @) 4'>: (L'r#

,,Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat ( diseret)

atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. kmpat

kediaman mereka adalah neraka J ahannam. Tiap -tiap kali ny ala api

Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka
nyalanya." (Al-Isra' : 97)

Yang inipun maksudnya, menerangkan keadaan mereka ketika
disuruh campakkan ke dalam neraka dari arena penghimpunan

(M al:rjy ar),sebagaim ana yang akan kam i j elaskan nanti pada tempatnya,
lnsya'allahu Ta'ala. Kepada Allah semata, kita berpegang teguh dan

berserah diri.
sementara itu telah disebutkan dalam hadis tentang tiupan

sangkakala (Shur) di atas, bahwa mayat-mayat dalam kubur tidak
merasakan sedikit pun tentang ap.a yang terjadi, akibat tiupan yang
mengejutkan (Nafkhatul Faza').Yang merasakan kejadian itu hanyalah
para syuhada. Mereka memang orang-orang yang dikecualikan Allah.
Karena mereka tetap hidup di sisi Allah dan senantiasa mendapat rizki.

Mereka merasakan tiupan itu, tetapi tidak terkejut karenanya. Begitu pula

mereka tidak mati gara-gara tiupan berikutnya, yaitu tiupan yang

mematikan (Nofkhafus Sha' iq) .
Dalam hal ini, para ahli tafsir memang berselisih pendapat tentang

siapa-siapa yang dikecualikan dari kematian. Ada banyak pendapat,
antara lain seperti tadi, yaitu para syuhada. Pendapat lain mengatakan,
mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut ('lzrail). Dan yang
lain mengatakan, termasuk juga para malaikat pembawa'AtsV (Hamalahtl
Arsy) .Dan yang lain lagi mengatakan masih ada lagi lainnya. Tapi, Allah

jualah yang lebih tahu.

sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang sangkakala di atas,
bahwa rentang waktu antara tiupan yang mengejutkan dan tiupan yang

mematikan (antara Nafkhatul Faza'dan No/khofus sho'iq/ dirasakan

sangat lama oleh penghunidunia yang masih hidup. Mereka selama itu
menyaksikan kejadian-kejadian mengerikan dan peristiwa-peristiwa
dahsyat, yang menyebabkan makhlukyang masih tersisa mati semua, baik
penghuni langit maupun penghuni bumi seperti manusia, jin dan malaikat,
kecualiyang dikehendakiAllah. Ada yang mengatakan, mereka yang
dikecualikan adalah para malaikat pembawa 'Arasy, Jibril, Mikail dan
Israfil. Pendapat lain mengatakan, mereka adalah para syuhada. Dan
pendapatyang lain lagi mengatakan, masih ada lagi selain rirereka.

2la Huru-hara Hari Kiamat

Akan halnya tiupan yang mematikan dan tiupan kebangkitan
kembali (No/khof us Sho'iq dan No/kh atul Ba'ats), Allah Ta'ala
berfirman,

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa pun yang di langit
dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki AIIah. Kemudian
ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri
m e nu n ggu (p utus ann y a m asing- m asing) . " (Az-Zumar : 6 8 )

333. Dan Allah To'olo berfirman pula,
"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi
dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

Maka pada hari itu terjadilah Kiamat, dan terbelahloh langit.
Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat
berodo di penjuru-penjuru langit. Dan padahari itu delapan orang
malaikat menjunjung Arsy Tuhan-mu di atas (kepala) mereka. Pada
hari itu kamu dihadapkan (kepadaTuhan-mu), tiada sesuatu pun
dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi AIlahJ. " (Al-Haqqah:

r3-r8)

Begitu pula diterangkan dalam hadis tentang sangkakala di atas,
bahwa Allah Subhanahu waTa'ala berfirman kepada Israfil : "Tiuplah
tiupan yang mematikanl "

Maka Israfil pun meniup sangkakalanya dan matilah seluruh
makhluk yang hidup di langit dan di bumi, kecuali mereka yang

dikehendaki Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Tb'alaberfirman
kepada Malaikat-maut ('lzrail) -sekalipun Allah sebenarnya lebih tahu

siapa-siapa yang masih hidup- : "Siapakah yang masih hidup?"

Izrail menjawab, "Engkaulah Yang Mahahidup dan takkan pernah
mati. Dan juga para malaikat pembawa 'Arsy-Mu, Jibril dan Mikail."

Maka Allah menyuruh 'lzrailmencabut nyawa Jibrildan Mikail.

Kemudian menyuruhnya puia mencabut nyawa para malaikat pembawa
Arsy. Sesudah itu menyuruh dia sendirisupaya mati. Dengan demikian
'lzrail adalah makhluk yang mati paling akhir.

334. Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadits shahih:

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 21,9

-

it . +-l;.t t. , ',fi r-'t o'y \'si'r.& ,at ,yi Uid""i
n:-r:.Jl
: .,t1t',

.t> y !y

" Pada Hari Kiamat nanti kematian didatangkan dalam wujud seekor
domba berwarna hitam -putih. Domba itu disembelih diantara surga
dan neraka, lalu dipermaklumkon,' Wohai skalian penghuni neroka,
kekallah kalian ( dalam neraka) tanpa mengalami kematian! Wahai
sekalian penghuni surgo, kekalloh kalian (dalam surga) tanpo
m e n galami kem atian. . .. "' Hadis in i m asih akan disempurnakan lagi
nanti.

Saat itu 'lzrailbinasa, dan sejak itu tidak akan ada lagi malaikat maut
yang lainnya buat selama-lam anya . Wallahu Al lam.

Kalau benar pernyataan di atas berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam, maka zhahir hadits itu menyatakan, bahwa 'lzrail takkan hidup
lagi sejak saat itu buat selama-lamanya. Tal$/il ini terlalu jauh, sekalipun
hadits itu shahih umpamanya. Dan Allah jualah yang lebih tahu mana
yangbenar.

Langit Digulung

Di atas sudah diterangkan dalam hadits Nabi Shollo llahu Alaihi w d Sallam
mengenai sangkakala, bahwa apabila sudah tidak ada lagiyang hidup
selain Allah Yang Mahasatu, Maha Mengalahkan, Maka Esa, Mahatunggal
dan Tempat bergantung, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan
tidak ada satu pun yang menyamai-Nya, Dialah Yang Mahaakhir dan juga

Mahadahulu, maka Allah menggulung langit dan bumi bagaikan

menggulung lembaran-lembara kertas. Kemudian menghamparkannya
kembali, kemudian melipatnya tiga kali seraya berfirman, "Akulah Yang
Mahakuasa," tiga kali, kemudian berseru: "Milik siapakah seluruh kerajaan
pada hari ini?" tiga kali. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab-
Nya. Kemudian Dia berfirman, menjawab kepada Diri-Nya sendiri, "Milik
Allah Yang Maha Esa lagiMaha Mengalahkan."

335. Dalam hal iniAllah To'aloberfirman,

"D an mereka hdak mengagungkan AIIah dengan pengagungan yang
semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada

Hari Kiamat, dan langit digulung dengan tangan konon-Nyo.

Mahasuci Dia dan Mahatinggl dan apa yang mereka persekuhtkan. "

(Az-Zumar:67)

Huru-hara Hari Kiamat

336. Dan Allah To'olo berfirman,

" (Yaitu) pada hari Kami menggulung langit sebagai menggulung
I em b ar an - I em b ar an ker tas. S eb agaim ana Kam i tel ah m emul ai
penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah
janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kami-lah yang akan
melaksanakannya." (An-Anbiya' : I 04)

337. Dan Allah To'olo berfirman,

" Dialah Yang Aw al danYang Akhia Yang Zhahir dan Yang Batin. Dan
D ia M aha M engetahui sego/o sesuotu. " (Al-Hadid : 3 )

338. Dan Allah To'olo berfirman,

" (D ialah) Yang Mahatingg derajaf-Nyo, Yang mempunyai Arsy, Yang

mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepado siopo
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambo-Nyo, supaya dia

memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (Hari Kiamat),

( y aitu ) hari ( ketika) m ereka keluar ( dari kubur) . Tidak ada sesuatu
p un d i antar a hal - ihw al m ereka y ang tersemb uny i b agi AII ah. ( Lal u
AIIah berfirman): "Kepunyaan siopokoh s eluruh kerajaan pada hari
ini? " Kepunyaan AIIah Yang Maha Eso logi Maha Mengalahkan.
Pada hari ini tiolt-tiop jiwa diberi bqloson otas apo yang teloh

diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini.

Sesun ggu h ny a Alloh amat cepat hisabny a. " (Al-Mukmin : I 5- I 7 )

339. Dalam Shahih Al -B ukhan dan S hoh i h M uslim d iriwayatkan dari Ab u
Hurairah Radhiy all ahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallall ahu Alaihi
waSallam bersabcla,

ni e i *t 6 JA .>r'r:J-,t g,b)':',r',,(!i rtt',,a"

:o'j$-.-jr;.i w' jrtzsr ;f s-rvi !,"*

" Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan
konon-Nyo, lalu berfirman,'Aku-lah Raja, Aku-lah Yang M ahokuoso.
Manakah raja-raja di bumi? Manakah para penguasa? Manakah
m anusia- mon usio som bong? "

340. Dan diriwayatkan pula dalam ShahihAl-Bukhoridan Shohih Muslim
dari hnu Umar Rodh iyallahu Anhumo, bahwa Rasulullah Shallallahu
Alaihi w a Sallam bersabda,

i;..,:rtir sf n 4:*,, l)l .J-..(tJ*,,". .11t o. aiil r)l

-bJ)

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 221

"sesunggu hnya Allah menggenggam langit dengan tangan kanan-

Nya, kemudian berfirman, Akulah Raja. "'

341. Sedang dalam Musnad lmam Ahmad dan Shohih Muslim,
diriwayatkan dari hnu Um ar Ro dhiyallahu An h u, bahwa pada suatu

hari Rasulullah S hollol lahu Alaihi w a S allam m embaca ayat berikut
inidiatas mimbar,
"D an mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengggungsn yang
semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada

Hari Kiamat, dan langit digulung dengan tangan konon-Nyo.

Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan."

(Az-Zumar:671

Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi uro Sollom sambil
menggerakkan tangan beliau, yaknimendorongnya ke depan dan ke
belakang seraya katanya, 'Allah memuji Diri-Nya (seraya berfirman),
'Akulah Yang Mahakuasa, Akulah Yang patut menyombongkan diri, Aku-
lah Raja, AkulahYang Mahamulia, AkulahYang Maha Pemurah."

(Begitu kerasnya gerakan tangan) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam, sampai mimbar berguncang keras, dan kami pun berkata,

"Mimbar pasti roboh bersama beliau. "
Lafazh hadits ini menurut Ahmad.
Sementara itu, kamitelah menyebutkan pula beberapa hadits

lainnya yang berkaitan dengan masalah iniketika menafsirkan ayat ini
dalam kitab tafsir kami, lengkap dengan berbagai sanad dan lafazhnya,
sehingga tak perlu kita perpanjang lagi di sini. Alhom dulillah.

Bumi Berganti

Dalam hadits tentang sangkakala di atas, Rasulullah Shollollahu Alaihi wa
Sallam menyatakan, bahwa Allah kelak akan mengganti bumi ini dengan
bumi yang lain, lalu menghamparkan dan membentangkannya bagaikan
membentangkan kulit yang telah disamak.

342. Allah Ta'ala menggambarkan keadaan bumidi waktu itu dalam

firman-Nya,
"Tidak ada sedikit pun kamu lihat padany a tempat y ang rendah dan

\1angtinggi. " (Thaha: 107)

Kemudian Allah To'olo menghentak seluruh makhluk dengan satu
hentakan, maka tiba-tiba mereka berada dalam bumiyang sudah berganti
itu.

Huru-hara Hari.Kiamat

Demikianlah, sebagaimana Dia firmankan pada ayat lain,

F " (Yaitu) pada han (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain, dan

(demikian pula) langit. Dan mereka semuanya (berkumpul di

padang Mahsyar) menghodap ke hadirat AllahYang Maho Eso logi

Mahaperkaso. " (lbrahlm: 4t)

344. Sementara itu dalam Shohih Muslim diriwayatkan dariAisyah

Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
pernah ditanya, "Dimanakah manusia berada ketika bumi dan langit
diganti?"

Beliau menjawab, "Dalam kegelapan dibawah jembatan."

Tapi, ada kemungkinan yang dimaksud penggantian bumipada

ayat di atas, bukan penggantian yang dimaksud dalam hadits ini. Karena
yang dimaksud penggantian pada ayat diatas adalah, bahwa gunung-
gunung dan bangunan-bangunan besar lainya dimuka bumimengalami
pergeseran hebat selama waktu antara dua tiupan: tiupan kematian dan
tiupan kebangkitan (No/khofus Sho'iq dan Ndkhatul Ba' ats). Yakni, bahwa
gunung-gunung itu berjalan dan bumi berguncang hebat, dan semuanya
berubah menjadi satu hamparan, tidak ada lekukan-lekukan tanah, tidak
ada bukit-bukit dan tidak ada lembah-lembah.

345. Allah Ta' alaberfirman,

" D an mereka bertanya kepadamu tentang gunung- gunung. M oka
katakanl ah,'Tuhan- ku akan m enghancurkannV a ( di H ari Kiamat)

sehancur- hancur ny a, m aka D ia akan m enj adikan ( b e kas) gun un g -

gunung itu datar somo sekoli, tidak ado sedikit pun kamu lihat
padany a tempat y an g r e ndah m aupun y ong tingg1, "' (Thaha : I O5-
r07)

346. Dan Allah Ta' ala berfirm an,
" D an dij alankanlah gunung- gunung, maka m enj adi t'atamorgonalah

io. " (An-Naba': 2O)

347. Dan Allah To'olo berfirman,

"Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-
hamburkan " (Al-Qari'ah: 5)

348. Dan Allah To'olo berfirman,

" D an diangkatlah b umi dan gunung- gunung, I alu dib enturkan
keduanya sekali bentur. " (Al-Haqqah: 1 4)

349. Dan Allah To'olo berfirman,

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat

,:d * e'-t iiru;]$ s'|: idi';/ ?YJ
\zc#+A tL+t * a\,t*ftsz
':=', t.;!;l :iL

'a l-,

t. Kr:"b'r'IJ 0-a,-', J:ti

tElt l*'i A
'!-:, . J

It rr- t v: -".a33t]

"Dan (ingatlah) akon hari (yang ketika itu) Kami peryalankan Wnung
gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan Kami
kumpulkan seluruh manusia tonpo Kamif inggolkon s eorang pun dan

mereka. Dan mereka okan dibawake hadapanTihan-mu dengan

berbarls. sesungguh nya komu datang kepada Kami, sebagaimana
Kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Tetapi kamu

malah mengatakan, bahwa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan

bogikamuwaktu (memenuhi) perjanjian " (Al'Kahftz 47'481

Jacad-faead Tumbuh

Dalam hadib tentang sangkakala, Rasulullah ShallollohuAlaihi uo Sollom
juga menceritakan, "Allah Ta'alakemudian menurunkan air dari bawah

'Arsy. Maka hujan pun turun selama empat puluh hari, sehingga air berada

pada ketinggian dua belas hasta di atas kamu. Kemudian Allah menyuruh
jasad-jasad tumbuh. Maka jasad-jasad itu pun tumbuhlah bagaikan

Thorofs its, t) yaitu mentim un kecil atau sayuran lainnya. "

350. Begitu pula, telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam
Ahmad dan Muslim dari Abdutlah bin Umar Rodh iyallahu Anhuma,

Rasulullah Shallallahu Alaihi tuo Sallom bersabda,

*di'r'.r,-g t'r', Q Jbl !t *;f '^::;;->t ,h, ,r
; :t* 12? Li,F','E-:-'J;
!*!1'rtzi'+r'$tr |Gbit|
,i'Sut frs rp",i:t Ji-'ri il' b';-

Gt uiAd'',:X;e e $r; 6;l H &d f.Y'

l. thoro6lbkatajamakdariTharbub,ialahtumbuhanlccilpanjang,tumbuhpcdahmanlvlcslr.Dan

oleh pengiarang ditafultan scbagai mentimun kecil.

221 Huru-hara Hari,Kiamat

- '3:, ;t tr!* uur

" Ker nudian lsrat'il meniup sangkakala. Maka tidak seorang pun yang

mendengar melainkan menundukkan batang Iehernya lalu

mendongakkannya. Adapun yang pertama-tama mendengar adalah
seseorong yang tengah melepa kolarnnya, maka dia pun mati. Tidak
seorang pun yang mendengar melainkan mati. Kemudian Allah
mengirimkan hujan bagaikan kobut tebal atau naungan, maka
tumbuhlah jasad seluruh makhluk. Kemudian Israt'il meniupkan lagi
sangkakalanya, maka mereka pun bangkit menunggu. Kemudion

dise r ul ah,' H ai m anusia, kem ar il ah m enghadap Tuhan - m u! "'

35 1 . Seda ng Al-Bukhari m eriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy all ahu

Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. bahwa beliau

bersabda,

"Jarak antara dua tiupan adalah empat puluh." Orang-orang
bertanya, "Hai Abu Huraiah, empat puluh hari?" Dia jawab,

" Entoh. " 1 ) " Emp at pul uh b ulan? " tany a m ereka p ula, dan diaj aw ab,
" Entahlah. " " EmpatpLtluh tahun? " tanya m ereka sekali lagi, tapi dia

tetap menjawab, "Entah. Dan apa pun daritubuh manusia okon
hancur kecuali tulang ekornya. Dari tulang ekor itulah tubuhnya
okon disusunkembali."

352. Dan Muslim juga meriwayatkan seperti di atas, dan menambahkan:
Sete lah Abu l-lurair ah Radhiy all ahu Anhu, menj awab entahlah untuk
ketiga kalinya, maka dia berkata, "Kemudian turunlah hujan dari
langit. maka mereka pun tumbuhlah bagaikan tumbuhnya sayuran.
Dan tidak ada sesuatu pun dari tubuh manusia yang tidak hancur.
kecualisatu tulang saja, yaitu tulang ekor. Daritulang inilah tubuhnya
akan disusun kembali pada HariKiamat."

*:l<** rl<

1. Maksudnya, Abu Hurairah tidak mau mengatakan sesuafu tanpa ilrnu

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 225

TIUPAN KEBANEKITAN

353. Allah Ta' alaberfirman,

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa pun yang ada di
Iangit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah,
Kemudisn ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka
b erdir i menunggu ( putus anny a masing- masing) . D an ter ang-
benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan)
Tuhan-nya., Dan dibenkanlah buku (perhitungan perbuatanmcsing-

mosing/ dan didatangkanlah para nabi don solcsi-solcsi, lolu dibert
keputusan di antara mereka dengan adil, sedang merekatidak
dirugkan. Dan disempurnakan bagi tiap-ttap jiwa (balasan atas) apa
yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apo yang
mereka kerjakan. " (Az-Zumar: 68-70)

354. Dan Allah Tb' alaberfirman,

Ak a' t;w Ai,t:LAi q,A*, l. z, I z.z
@ (,-4)t - rL)
)
\J'

ek(.t-[r . -,',r,r.Jr] Gis !r:;i,-,';),j @, (.,;l

"(Yaitu) hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala, lalu kamu

datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka

terdapotlah beberapa pintu. D an dijalankanlah gunung- gunung,

maka menj adi t'atamorganalah ia. " (An-Naba' : 1 8-20)

355. Dan Allah Ta'slo berfirman,

t;; *r,*il ot,i#t 1F,arbffi €r'i.i;

[ov:'rrY{ @

Huru-hara Hari Kiamat

" Aaitu) pada hari Allah memanggil kamu, Ialu kamu mematuhi-Nya
sambil memuji-Nyo, dan kamu mengra, bahwa kamu tidak berdiam
( di dalam kub ur ) kecuali seb entar saja. " (Al-lsra. : 52 )

356. Dan Allah To'olo berfirman,

"Sesungguh nya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan
saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan

bumi." (An-Nazi'at: 13- 14)

357. Dan Allah To'olo berfirman,

"Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan
segera dari kuburnya (menuju) kepadaTuhan mereka. Mereka
berkata, 'Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan
kami dari tempat tidur kami (kubur)? " lnilah yang dijanjikan (Tuhan)
Yang M aha Pe m ur ah, dan b en arlah rosu/-rosu t (N y a) . Tidak ad,al ah
teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua
dikumpulkan kepada Kami. M aka, pada han itu sqeorang tidak akan
diruEkan sedikit pun, dan kamu tidak dibalas kecuali atas apa yang
telah kamu kerl akan." (Yasin : 5 1 -54)

Adapun dalam hadits tentang sangkakala di atas disebutkan, setelah
tiupan yang mematikan (No/kofus sha'iq), maka bangkitlah seluruh
makhluk. Sementara itu Allah Yang Mahahidup dan tak pernah mati tetap
kekalabadi. Dia memang telah ada sebelum adanya apa-apa, dan adalah
DiaYang Mahaakhirsetelah berakhirnya segala yang ada.

Lalu, digantilah langit dan bumi pada rentang waktu antara dua
tiupan. Kemudian Allah ro'olo menyuruh turunkan hujan. Dan dariair
hujan itulah jasad-jasad makhluk terbentuk kembali, tersusun dalam kubur
mereka seperti sediakala ketika masih hidup didunia, tapibelum lagi

bernyawa.

sesudah itu Allah ra'ala berfirman, ".Fiiduplah para malaikat

pembawa Arsy." Maka mereka pun hidup kembali.

Dan disuruh-Nya Israfil mengambilsangkakala. Maka dia letakkan
benda itu di mulutnya.

Kemudian Allah berfirman, "Hiduplah Jibrildan Mikail." Maka

mereka berdua pun hidup kembali.

Dan selanj utnya Allah ra' alam enyuruh mengambil roh-roh, maka
roh-roh pun didatangkan. Roh kaum mukminin tampak berkilauan
cahaya, sedang roh-roh yang lain nampak gelap. Roh-roh itu semua
kemudian digenggam-Nya lalu dimasukkan ke dalam sangkakala.
Kemudian Allah ro'ala menyuruh Israfilmeniup sangkakahny" d"ngun

Tiupan Kebangkitan t27

_-

tiupan kebangkitan. Israilpun meniupnya, dan keluarlah roh-roh bagaikan
lebah memenuhi ruang antara langitdan bumi.

Allah Ta'ala berfirman, "Demi kemuliaan dan kebesaran-Ku,
kembalilah semua roh ke jasad yang pernah ditempatinya didunia." Maka
roh-roh mendatangijasad masing-masing dan masuk lewat pangkal
hidung, lalu merambat ke seluruh tubuh sepertimerambatnya racun ke

sekujur tubuh orang yang digigit binatang berbisa.

"sesudah itu bumi pun merekah bagimu," demikian sabda
Rasulullah Shaltallahu Alaihi wa Sallam, "dan aku adalah orang yang

pertama-tama bangkit dari rekahan bumi itu. "
Selanjutnya kamu sekalian cepat-cepat keluar menuju kepada

Tuhan-mu, dan bergegas memenuhi panggilan malaikat penyeru,
sementara orang-orang kafir berkata, "lnilah hariyang berat." Semuanya
tanpa alas kaki, telanjang dan tidakberkhitan.

358. Allah Ta' alaberfirman,
" (Yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-
akan mereka pergi dengan segerakepada berhala-berhala (sewaktu

di dunia), dalam keadaan mereka menekurkan pandangannyo

(serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan

kepada mereka. " (Al-Ma'a rii: 43'44)

359. Dan Allah To'alo berfirman,
" D an dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru ( malaikat) menyeru
dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari mereka mendengar
teriakan dengan sebenar-benarnya. ltulah hari keluar (dari kubur).
Sesungguh nya Kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya
kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk)' Aaitu) pada han
bumi terb elah- b elah m enampakkan mereka (lalu mereka keluar)
dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah

bagi Kami." (Qaf: 4l-441

360. Dan Allah To'olo berfirman,
"Maka berpalinglah kamu dari mereka. (lngatlah) hari (ketika)
s eor an g p eny er u ( m al aikat) m eny er u kepada ses uaf u y an g tidak

menyenangkan (hari pembalason)' Som bil menundukkan

pandangan-pandangan mereka, mereka keluar dari kuburan,
seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. Mereka datang
dengan cepat kepada Wny eru itu. Sedang orang-orang kafir berkatn,

'Ini adalah hari yangberat."' (Al-Qamar: 6'8)

Huru-hara Hari Kiamat

361. Dan Allah Ts'olo berfirman,
"D ari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu, dan kepadanya
Kami akan mengembalikankomu, dan donpdanyapulaKami akan

mengeluarkan kamu pada kali yang lain. " (Thaha : 55)

362. Dan Allah Ta' ala berfirm an,
"Di bumi itu kamu hidup, dan di di bumi itu kamu mati, dan dari

bumiitu (pula) kamuakandibongkitkan." (Al-Araf : 25)

363. Dan Allah To'olo berfirman,

" D an Allah menumbuhkon kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah, dan akan

mengeluarkan kamu (daripadanya pada Hari Kiamat) dengan
sebenar-benarnya." (Nuh: 17- I 8)

364. Dan Allah Ta' alaberfirman,
"(Yaitu) hari (yangpada waktu itu) ditiup sangkakala,lalu kamu
datang berkelompok-kelompok. " (An-Naba' : I 8)

Bangkit dari Kubur

Hari Kiamat, atau Iebih tegasnya tiupan sangkakala untuk membangkitkan
jasad-jasad yang telah terkubur, terjadipada hari Jum'at. Dalam hal ini

banyaklah hadits-hadits yang diriwayatkan, antara lain:

365. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Abu Hurairah Ro dhiyallahu

Anhu,sabda Rasulullah S hallallahu Alaihi waSollom,

L yj,'^f cti ,# *-i.e;J.;t ,;'-gt 9",L i;- ;
tt (p ett.tt

6': GtlJt
; ftrt'i.;,^3,'Jk,h'# :^;;'o-+':'ttp.s r-jCt. .
r'l--t a-J-c . -z a-s c

.-.J

,r r;,j*,,,it ;;-
Qj,r\it'i''#':'&J'rL tit";:- .l'vt;
lt *Lt
pq,.l,t;itazr !l drt Jl:;-

" Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jum'at. Pada

han itu Adam diciptakan, pada hari itu dia diturunkan, pada hari itu
dia diterima taubatnya, pada hari itu dia meninggal, dan pada hari
itu pula teryadinya Kiamat. Dan tidak seekor pun bigatang melata

Tiupan Kebangkitan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Bahan Ajar Bahasa Indonesia (Multimedia)
Next Book
Buku-Saku-PCV