The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Portfolio-น.ส.ศศิมาภรณ์ ทรายทอง1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ging1king, 2022-04-07 04:29:55

Portfolio-น.ส.ศศิมาภรณ์ ทรายทอง1

Portfolio-น.ส.ศศิมาภรณ์ ทรายทอง1

แฟม้ สะสมผลงาภ
(PORTFOLIO)

จศดทาโดย
ภางสาฦศศิมาภรมย ทรายทอง

ตาแหภง่ เจ้าหภ้าทบ่ี ศรชี
โรงเรียภขจรเกียรติฟพศ ภา
50/6-7 ถภภเจ้าฟ้าตะฦศภตก ตาบลฦิชติ อาเภอเมอื ง

จศงหฦดศ ภูเกต็ 83000
สงศ กศดสาภกศ งาภศษกวาธิการจศงหฦดศ ภูเกต็

คาภา

บคุ ลากรใภหภ่ฦยงาภทางการศษกวาทีม่ ีหภา้ ท่ีปฏบิ ตศ กิ ารสอภ หรอื ส่งเสรมิ สภศบสภภุ
การสอภใภสถาภศกษ วา ล้ฦภแลฦ้ แตเ่ ป็ภผู้ท่ีมีคฦามสาครศ อยา่ งยิง่ เฟราะต้องมีหภ้าทส่ี ง่ เสรมิ การ
เรยี ภร้ขู องผเู้ รยี ภทศง้ การทาหภา้ ที่หลกศ เกีย่ ฦกบศ การเรยี ภการสอภ การสง่ เสรมิ ฟพศ ภาฟฤตกิ รรม ของ
ผ้เู รียภดฦ้ ยกระบฦภการทีเ่ ชอ่ื ถือได้ ฟร้อมทศง้ คอยเอาใจใส่ดแู ลฟฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมรฦ่ มกบศ
ชุมชภ สถาบศภทางการศกษ วา หรือแหลง่ การเรียภร้ตู ่าง ๆ อยู่เสมอ

ดศงภ้ภศ เฟื่อเป็ภการเสภอผลการปฏบิ ศตงิ าภและฟพศ ภางาภใหเ้ ห็ภเปภ็ รปู ธรรมชดศ เจภ
ผจู้ ศดทาจษงไดร้ ฦบรฦมและจศดทาแฟ้มสะสมผลงาภขภ้ษ โดยการภาข้อมลู ที่ไดจ้ ากการปฏบิ ศติงาภใภ
ดา้ ภตา่ ง ๆ ดศงภี้

๑. ข้อมลู ทฦศ่ ไป (ประฦตศ ิส่ฦภบคุ คล)
๒. การปฏิบศติงาภใภหภา้ ท่ี
๓. ผลงาภทีด่ าเภภิ การอยู่ใภปัจจบุ ศภ, ใภอภาคตและท่ีเคยทามาแลฦ้
๔. รปู ภาฟแสดงผลงาภและกจิ กรรมต่าง ๆ
ซง่ษ ผลจากการรฦบรฦมขอ้ มลู ใภคร้งศ ภภ้ี ภศ้ ภอกจากมปี ระโยชภกย บศ ผู้จศดทาซ่ษงสามารถ
ภาไปใชป้ ระเมภิ ตภเองจากงาภทผี่ า่ ภมา เฟื่อภาไปปรบศ ปรุงแก้ไขและฦางแผภงาภทีจ่ ะจดศ ทาไป
ใภอภาคตตอ่ ไปแลฦ้ ยศงเปภ็ ประโยชภยแกผ่ ู้สภใจทฦ่ศ ไปท่ีประสงคยศกษ วารูปแบบการฟศพภางาภอยา่ ง
เปภ็ ระบบ เฟอ่ื ภาไปส่กู ารฟศพภางาภของตภเองให้เจรริ กา้ ฦหภ้ายงิ่ ขภ้ษ ไป

................................................................
(ภางสาฦศศิมาภรมย ทรายทอง)
ตาแหภ่งเจ้าหภ้าที่บรศ ชี

สารบรศ

หภา้

ตอภที่ ๑ ข้อมูลทศ่ฦไป (ประฦตศ ิ ส่ฦภบคุ คล)

๑.๑ ประฦศติ ส่ฦภตฦศ

๑.๒ ประฦตศ ิ การศกษ วา

๑.๓ ประฦศติการทางาภ

ตอภท่ี ๒ การปฏิบศตงิ าภใภหภา้ ที่

๒.๑ ผลการปฏบิ ตศ ิงาภหภา้ ทฟี่ เิ ศว / การปฏบิ ศติงาภที่ไดร้ บศ มอบหมาย

๒.๒ ผลการฟศพภาตภเอง

๒.๓ รางฦลศ เกยี รติบศตร การยกย่อง ที่ไดร้ ศบจากการปฏบิ ตศ ิงาภ

ตอภท่ี ๑ ขอ้ มลู ทฦ่ศ ไป (ประฦตศ สิ ฦ่ ภบคุ คล)
๑.๑ ประฦศตสิ ฦ่ ภตฦศ
๑.๒ ประฦศตกิ ารศษกวา
๑.๓ ประฦตศ กิ ารทางาภ

ตอภท่ี ๑ ขอ้ มลู ทฦ่ศ ไป (ประฦตศ สิ ฦ่ ภบคุ คล) - ประฦตศ สิ ฦ่ ภตฦศ

๑. ชื่อ ภางสาฦศศิมาภรมย ทรายทอง
๒. เกดิ ฦศภที่ 5 เดือภ กศภยายภ ฟ.ศ. 2528 สศรชาติ ไทย

เชือ้ ชาติ ไทย ศาสภา ฟทุ ธ เลขประจาตศฦประชาชภ 1839900037376
๓. ทีอ่ ยปู่ จั จุบภศ บา้ ภเลขที่ 33/2 หมู่ที่ 6 ถภภเทฟกระวตศ รี ตาบล รวศ ฎา อาเภอ

เมือง จศงหฦศด ภูเก็ต รหสศ ไปรวมียย 83000 โทรศฟศ ทยมือถือ 083-
6369610
E-Mail Address [email protected]
๔. ช่อื - สกุล บิดา ภายเสภห่ ย ทรายทอง อาชีฟ เกวียมอายุ
ชื่อ - สกลุ มารดา ภางสมฟร ทรายทอง อาชฟี ธรุ กจิ ส่ฦภตฦศ
๕. สถาภภาฟ โสด
๖. ช่ือ - สกุล คู่สมรส - อาชฟี -
๗. จาภฦภบตุ ร - คภ กาลศงศกษ วาอยู่ - คภ
๘. ช่ือหภ่ฦยงาภท่ีปฏบิ ตศ ิ โรงเรยี ภขจรเกยี รติฟศพภา เลขที่ 50/6-7 หมู่ที่ 2
ถภภเจ้าฟา้ ตะฦศภตก ตาบล ฦิชติ อาเภอ เมือง จศงหฦดศ ภเู กต็ รหสศ ไปรวมียย
83000
๙. ตาแหภ่ง เจ้าหภ้าท่บี ศรชี เริ่มทางาภใภหภฦ่ ยงาภภต้ี งศ้ แต่ฦศภที่ 23 ฟฤศจิกายภ
2563

ลงชื่อ ......................................................เจา้ ของ
ประฦศติ

(ภางสาฦศศิมาภรมย ทรายทอง)

ตาแหภ่งเจา้ หภา้ ที่บรศ ชี

ตอภที่ ๑ ขอ้ มลู ทฦ่ศ ไป (ประฦตศ สิ ฦ่ ภบคุ คล) – ประฦตศ กิ ารศกษ วา

ท่ี ระดบศ การศกษ วา ชอื่ สถาบภศ
๑. ประถมศกษ วา โรงเรยี ภเทศบาลปลกู

๒. มธศ ยมศกษ วา โรงเรียภสตรภี ูเกต็

๓ . ประกาศภยี บศตรฦิชาชีฟ (ปฦช.) ฦิทยาลยศ อาชีฦศษกวาภ

๔ . ประกาศภยี บศตรฦิชาชีฟช้ภศ สงู (ปฦส.) ฦิทยาลศยอาชีฦศษกวาภ

๕. ปริรราตรี มหาฦิทยาลศยราชภศฎภ

ลงชอื่ ..........................................................เจ้าของประฦตศ ิ

(ภางสาฦศศมิ าภรมย ทรายทอง)

ตาแหภ่งเจา้ หภ้าที่บศรชี
ฟพศ ภา

กปรั รา ปที จี่ บ ฦพุ กิ ารศกษ วา เอกสาร/หลกศ ฐาภอา้ งองิ
๒๕๔๐ ป. ๖

๒๕๔๓ ม. ๓

ภูเก็ต ๒๕๔๖ ปฦช. ๓

ภูเก็ต ๒๕๔๘ ปฦส. ๒

ภูเก็ต ๒๕๕๒ ปริรราตรี

ลงช่ือ...............................................ผู้รบศ รอง
(ภายเฟ่มิ ศศกดิ์ เกวกุล)

ผู้อาภฦยการโรงเรียภขจรเกียรติ

ตอภท่ี ๑ ขอ้ มลู ทฦศ่ ไป (ประฦตศ สิ ฦ่ ภบคุ คล) - ประฦตศ กิ ารทางาภ

ลาดบศ ท่ี ตาแหภง่ / หภา้ ที่ ชอ่ื หภฦ่ ยงาภ

๑. ผู้ชฦ่ ยผจู้ ศดการแผภกบรศ ชี สาภกศ งาภปรศชราการบรศ ชี - คฦ

- ภา

- ภา

- งบ

- ตดิ

- บศภ

๒. ผู้ชฦ่ ยผจู้ ดศ การแผภกบศรชี/ บจก. เดฦิด เฦเคช่ภศ คลศบ - ดแู

Admin - ภา

- ภา

- ปร

- งบ

- ตดิ

๓. ฟภศกงาภบศรชีลกู หภ้ี บจก. ภเู ก็ต ครเี อชภศ่ - ดูแ

ลกศ วมะงาภทปี่ ฏบิ ตศ ิ ระยะเฦลา เงภิ เดอื ภ
ฦบคมุ ดูแลระบบบศรชีท่ีรบศ ผิดชอบ 6 ปี 18,000 บาท
าวีหกศ ม ที่จา่ ย
าวมี ูลคา่ เฟิม่ 4 ปี 27,000 บาท
บการเงิภ
ดตอ่ หภฦ่ ยงาภราชการ/ธภาคาร 11 เดือภ 20,000 บาท
ภทกษ รายได้ คา่ ใชจ้ า่ ย ทร่ี บศ ผิดชอบ
แลระบบบรศ ชีบรวิ ศท
าวมี ูลคา่ เฟ่มิ
าวีหศก ม ท่จี า่ ย
ระกศภสงศ คม/เงิภเดอื ภ
บการเงภิ
ดต่อหภฦ่ ยงาภราชการ/ธภาคาร
แลระบบบศรชบี รวิ ศท และบรวิ ศทใภเครอื

- ภา

- ภา

- ปร

- บภศ

- จดศ

๔. ฟภศกงาภบศรชีลกู หภี้ บจก. ยูภิค ทราเฦล - ดแู

- ภา

- ปร

- จดศ

- บศภ

- ตดิ

- จดศ

- จศด

- ติด

๕. ผชู้ ฦ่ ยผู้จศดการแผภกบรศ ชี บจก. ไทย โอเรภทศล ฮอลิ - ดูแ

าวหี ศก ม ท่ีจา่ ย 6 เดอื ภ 27,000 บาท
าวมี ูลคา่ เฟ่ิม 1 ปี 5 27,000 บาท
ระกภศ สงศ คม
ภทษกรายได้ ค่าใช้จา่ ย
ดทาเช็คคา่ ใช้จ่ายประจาเดอื ภ
แลระบบบรศ ชบี รวิ ทศ
าวีหศก ม ทจี่ ่าย / ภาวีมูลคา่ เฟม่ิ
ระกภศ สศงคม/เงภิ เดอื ภ
ดทาเช็คค่าใช้จ่ายประจาเดอื ภ
ภทกษ รายได้ คา่ ใช้จ่าย
ดตามทฦงหภ้ลี กู หภี้
ดทา และตรฦจภศบสตอ๊ ค
ดทาใบกากบศ ภาวขี าย
ดตอ่ หภฦ่ ยงาภราชการ/ธภาคาร
แลระบบบรศ ชบี รวิ ทศ และบรวิ ศทใภเครือ

เดยย - ดแู
- ตร
บิล
- อภ
- ภา
- ออ
- ตดิ

ลงช่ือ................................................เจ้าของประฦศติ
รบศ รอง

(ภางสาฦศศิมาภรมย ทรายทอง)
ตาแหภง่ เจ้าหภา้ ที่บรศ ชี

แล คฦบคมุ จดศ สรรภายใภแผภก เดือภ
รฦจสอบคฦามถูกตอ้ งใบแจง้ หภี้/ใบฦาง

ภมุ ตศ ยิ อดจ่ายประจาฦศภ
าวหี ศก ม ทจ่ี ่าย / ภาวมี ูลคา่ เฟมิ่
อกใบกากศบภาวีขาย
ดต่อหภฦ่ ยงาภราชการ/ธภาคาร

ลงช่ือ..................................................ผู้

(ภายเฟิ่มศกศ ดิ์ เกวกุล)
ผู้อาภฦยการโรงเรยี ภขจรเกยี รติฟพศ ภา

ตอภที่ ๒ การปฏบิ ตศ งิ าภใภหภา้ ท่ี

๒.๑ ผลการปฏิบศตงิ าภหภ้าทฟี่ ิเศว / การปฏิบศตงิ าภที่ได้รบศ มอบหมาย
๒.๒ ผลการฟศพภาตภเองตอภที่ ๒ การปฏบิ ตศ งิ าภใภหภา้ ท่ี – ผลการฟพศ ภาตภเอง (เชภ่ การศกษ วาด

ท่ี ภาคเรยี ภ / ปี ชอื่ โครงการ/หลกศ สตู ร
การศกษ วา

๑. ๒๕๖๓ ระเบียบสาภศกภายกรฐศ มภตรีฦา่ ดฦ้ ยงาภสาร

บรรม ฟ.ศ.2526

๒. ๒๕๖๓ ฦางแผภภาวี สไตลมย ภุวยเย งภิ ออม

๓. ๒๕๖๓ สอ่ื สารอยา่ งไรให้มปี ระสทิ ธิภาฟ
๔. ๒๕๖๓ การใชโ้ ปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตภ้
๕. ๒๕๖๓ คฦามรู้ “ฦศภครู” ครศ้งที่ 65 ประจาปี ฟ.ศ.

2564

ดฦ้ ยตภเอง / ประชมุ / อบรม / สมศ มภา / ดงู าภ / การภเิ ทศ)

ฦ/ด/ป ระยะเฦลา หภฦ่ ยงาภทจ่ี ดศ สถาภทจ่ี ดศ
ออภไลภย
13/01/2564 ศภู ยฦย ิทยาศาสตรยและ
ฦศพภธรรมเฟื่อการศษกวา ออภไลภย
14/01/2564 ร้อยเอด็ ออภไลภย
14/01/2564 ออภไลภย
The Stock Exchange ออภไลภย
of Thailand
StarfishLabz

15/01/2564 StarfishLabz

16/01/2564 ศูภยยการศษกวาภอก
ระบบและการศกษ วา
ตามอธศ ยาศศย
อาเภอบางสะฟาภ

ท่ี ภาคเรยี ภ / ปี ชอื่ โครงการ/หลกศ สตู ร
การศกษ วา

๖. ๒๕๖๓ AI เกี่ยฦข้องกบศ ชฦี ิตประจาฦศภอยา่ งไร

๗. ๒๕๖๓ ฟงั กยชศภเบอื้ งตภ้ Microsoft Excel

๘. ๒๕๖๔ การฟศพภาบุคลกิ ภาฟคภทางาภ

๙. ๒๕๖๔ หลศกสตู ร Zoom Meeting กบศ ฦิถี New
Normal

๑๐. ๒๕๖๔ ภาฦะผู้ภาใภเดก็ สาคศรอย่างไร
๑๑. ๒๕๖๔ การชะลอการตศดสิภต่อฟฤตกิ รรมของภกศ เรียภ
๑๒. ๒๕๖๔ ตาหภอิ ยา่ งไรไม่ใหเ้ สียคฦามเชือ่ ม่ภศ ใภ

ตภเอง
๑๓. ๒๕๖๔ บทบาทสมมตกิ ระตุ้ภฟพศ ภาการไดอ้ ย่างไร
๑๔. ๒๕๖๔ สร้างเด็กปฐมฦยศ อย่างไรให้มดี ภตรใี ภหศฦใจ
๑๕. ๒๕๖๔ ทาไมภิทาภจงษ สาครศ สาหรบศ เด็ก
๑๖. ๒๕๖๔ ทาอยา่ งไรใหเ้ ป็ภเด็กช่างสศงเกต
๑๗. ๒๕๖๔ เทคภิคและเครือ่ งมือสาหรบศ

Work From Home

ฦ/ด/ป ระยะเฦลา หภฦ่ ยงาภทจ่ี ดศ สถาภทจ่ี ดศ

17/01/2564 StarfishLabz ออภไลภย
11/02/2564 ออภไลภย
15/05/2564 StarfishLabz ออภไลภย
ศภู ยฦย ทิ ยาศาสตรแย ละ
18/05/2564 ฦศพภธรรมเฟือ่ การศษกวา ออภไลภย
รอ้ ยเอด็
ออภไลภย
StarfishLabz ออภไลภย
ออภไลภย
19/05/2564 StarfishLabz
ภ 19/05/2564 StarfishLabz ออภไลภย
ออภไลภย
19/05/2564 StarfishLabz ออภไลภย
ออภไลภย
19/05/2564 StarfishLabz ออภไลภย
20/05/2564 StarfishLabz
20/05/2564 StarfishLabz
20/05/2564 StarfishLabz
21/05/2564 StarfishLabz

๑๘. ๒๕๖๔ ทาไมการศกษ วาไทยตอ้ งเปลยี่ ภแปลง

๑๙. ๒๕๖๔ การเคล่ือภไหฦประกอบเฟลงกระตุ้ภการ
เรยี ภรไู้ ดอ้ ย่างไร

๒๐. ๒๕๖๔ รเู้ ทา่ ทภศ ชีฦติ ดจิ ทิ ศล
๒๑. ๒๕๖๔ Work life Balance
๒๒. ๒๕๖๔ เรียภรูเ้ ทคภคิ บริหารโครงการเฟอ่ื ปลดลอ็ ค

“คฦามสาเรจ็ ” สาหรบศ หศฦหภ้ายคุ ใหม่
๒๓. ๒๕๖๔ เทคภคิ "บรกิ ารด้ฦยหศฦใจ" เสริมสร้าง

มาตรฐาภองคกย รด้ฦยคฦามเปภ็ เลศิ ด้าภ
บริการ
๒๔. ๒๕๖๔ เจลลา้ งมอื มคี ฦามจาเปภ็ อย่างไร
๒๕. ๒๕๖๔ Micro Learning การเรยี ภรู้แบบฟอดีคา
๒๖. ๒๕๖๔ Learning Box
๒๗. ๒๕๖๔ โรงเรียภแหง่ คฦามสุขตามหลกศ สิทธเิ ด็ก
๒๘. ๒๕๖๔ ฟศพภาการด้าภร่างกายสาคศรอยา่ งไร
๒๙. ๒๕๖๔ ฟศพภาการด้าภอารมมยสาครศ อยา่ งไรกบศ เดก็
ปฐมฦศย
๓๐. ๒๕๖๔ ประสาทสศมผศสทง้ศ ห้าฟพศ ภาเด็กได้อย่างไร

21/05/2564 StarfishLabz ออภไลภย

21/05/2564 StarfishLabz ออภไลภย

22/05/2564 StarfishLabz ออภไลภย
16/07/2564 Beyond Training ออภไลภย
06/08/2564 Beyond Training ออภไลภย

27/08/2564 Beyond Training ออภไลภย

17/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย
17/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย
18/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย
18/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย
19/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย
ก 19/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย

20/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย

๓๑. ๒๕๖๔ ภาวาจภี เบ้ืองต้ภใภชศ้ภเรียภ
๓๒. ๒๕๖๔ ทา Portfolio อย่างไรให้โดภใจใชเ่ ลย
๓๓. ๒๕๖๔ เล่ภอย่างไรให้ฉลาด

ลงช่อื .........................................................เจ้าของประฦศติ
รบศ รอง

(ภางสาฦศศิมาภรมย ทรายทอง)
ตาแหภง่ เจา้ หภ้าท่ีบศรชี

20/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย
21/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย
21/01/2565 StarfishLabz ออภไลภย

ลงช่ือ.................................................................ผู้

(ภายเฟ่มิ ศกศ ดิ์ เกวกลุ )
ผอู้ าภฦยการโรงเรียภขจรเกยี รตฟิ ศพภา

ตอภที่ ๒ การปฏบิ ตศ งิ าภใภหภา้ ท่ี – ผลการปฏบิ ตศ งิ าภหภา้ ทฟ่ี เิ ศว / การป
ประจาปกี ารศกษ วา ๒๕๖๓

ลาดบศ ท่ี งาภ/ฝา่ ย

๑. กิจกรรมบศรชี ตรฦจสอบคฦามถูกต
ตรฦจสอบคฦามถกู ต
๒. กจิ กรรมบศรชี ซ้อื สิภคา้ ของโรงเรีย
บภศ ทกษ รายการรายรบศ
๓. กิจกรรมบศรชี ตรฦจ Statement ป
๔. กิจกรรมบรศ ชี จศดทาภาวหี ศก ม ท
๕. กจิ กรรมบศรชี จดศ ทาใบรอเคลยี รยคา่
๖. กจิ กรรมบศรชี ปรบศ ปรุงรายการ ปิด
๗. กจิ กรรมบรศ ชี จดศ ทาใบฦางบลิ /ใบ
๘. กิจกรรมบศรชี

ปฏบิ ตศ งิ าภทไี่ ดร้ บศ มอบหมาย

ตาแหภง่ หภา้ ที่ หมายเหตุ
ตอ้ งของใบสง่ศ ซ้ือสภิ คา้ (PO)
ตอ้ งของใบแจง้ หภี้/ใบฦางบลิ ให้ตรงกบศ ใบสศ่ง
ยภ
บ และคา่ ใชจ้ า่ ยประจาเดอื ภ
ประจาเดือภ
ทีจ่ ่าย / ยืภ่ ออภไลภกย รมสรรฟากร
าใชจ้ ่าย
ดงบประจาเดือภ
บแจ้งหภส้ี าขา

ลงชื่อ.......................................................เจา้ ของประฦศติ
(ภางสาฦศศมิ าภรมย ทรายทอง)

ตาแหภง่ เจา้ หภา้ ทีบ่ รศ ชี

ประจาปกี ารศกษ วา ๒๕๖๔

ลาดบศ ที่ งาภ/ฝา่ ย

๑. กจิ กรรมบศรชี ตรฦจสอบคฦามถกู ต
ตรฦจสอบคฦามถูกต
๒. กิจกรรมบรศ ชี ซื้อสภิ ค้าของโรงเรีย
บภศ ทษกรายการรายรบศ
๓. กจิ กรรมบศรชี ตรฦจ Statement ป
๔. กจิ กรรมบรศ ชี จดศ ทาภาวีหกศ ม ท
๕. กจิ กรรมบศรชี จดศ ทาใบรอเคลยี รยค่า
๖. กจิ กรรมบรศ ชี ปรบศ ปรงุ รายการ ปิด
๗. กจิ กรรมบรศ ชี จศดทาใบฦางบลิ /ใบ
๘. กจิ กรรมบศรชี ตรฦจสอบการบภศ ทกษ
๙. กิจกรรมบรศ ชี ตรฦจสอบรายการเด
๑๐. กจิ กรรมบศรชี เกียรตฟิ ศพภา และสา

ลงช่อื ...........................................................ผูร้ บศ รอง
(ภายเฟ่มิ ศกศ ด์ิ เกวกลุ )

ผู้อาภฦยการโรงเรียภขจรเกยี รติฟศพภา

ตาแหภง่ หภา้ ที่ หมายเหตุ
ต้องของใบสง่ศ ซ้ือสภิ คา้ (PO)
ตอ้ งของใบแจ้งหภ/ี้ ใบฦางบลิ ใหต้ รงกบศ ใบสง่ศ
ยภ
บ และคา่ ใช้จา่ ยประจาเดือภ
ประจาเดอื ภ
ทจี่ ่าย / ยืภ่ ออภไลภยกรมสรรฟากร
าใชจ้ า่ ย
ดงบประจาเดอื ภ
บแจง้ หภ้ีสาขา
กบศรชรี ายรบศ -รายจา่ ย ของสาขาเชิงทะเล
ดภิ บศรชธี ภาคารทุกฦศภ ทง้ศ ของโรงเรียภขจร
าขาอื่ภๆ

ลงช่อื .......................................................เจ้าของประฦตศ ิ
(ภางสาฦศศมิ าภรมย ทรายทอง)

ตาแหภง่ เจา้ หภ้าทีบ่ ศรชี

ลงช่อื ...........................................................ผู้รศบรอง
(ภายเฟมิ่ ศกศ ด์ิ เกวกลุ )

ผู้อาภฦยการโรงเรียภขจรเกียรติฟพศ ภา

ตอภที่ ๔ รปู ภาฟแสดงผลงาภ / กจิ กรรมตา่ งๆ / การอบรม / การสมศ มภา

๔.๑ รูปภาฟ
๔.๒ ฦพุ บิ ศตร ประกาศภยี บตศ ร โลร่ างฦศลอภื่ ๆภาฟประกอบการปฏบิ ตศ งิ าภ

ภาคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๓
กิจกรรมวันตรุษจนี

การวิเคราะหส์ ภาวะแวดลอ้ ม (SWOT Analysis)

ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔
กจิ กรรมวันฮาโลวีน

กจิ กรรมงานทอดกฐนิ วดั มา่ หนกิ

การอบรม “เทคนคิ การทางานร่วมกนั กับคนตา่ ง Gen ใหป้ ระสบความสาเร็จ”กจิ กรรมงานวนั ครสิ มาร์ส ปี 2564

กจิ กรรมงานตรษุ จนี ปี 2565

ภาพประกาศนียบัตร
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๔


Click to View FlipBook Version