The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

1-1-pdf24_merged

1-1-pdf24_merged

ด.ช.ธที ตั เพ็ชร์รัตน์ 41

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสงิ่ ทม่ี นษุ ย์ ใชห้ นบี กระดาษเพ่อื ใหก้ ระดาษอยเู่ ป็นชดุ ๆ
สรา้ งขนึ้ เพ่อื อานวยควสามสะดวก

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสงิ่ ทม่ี นษุ ย์ ใชใ้ นการปีนขนึ้ ไปซอ่ มแวมหรอื ทางานในท่สี งู
สรา้ งขนึ้ เพอ่ื อานวยควสามสะดวก

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะไมเ่ ป็นสงิ่ ท่ี สอ่ งแสงสวา่ งและใหค้ วามอบอนุ่ แกส่ งิ่ มชี วี ติ
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ และโลก

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะไมเ่ ป็นสง่ิ ท่ี สรา้ งออกซเิ จนเพอื่ ชว่ ยในการดารงชีพของ
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ สง่ิ มชี วี ิต

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสง่ิ ทม่ี นษุ ย์ ใชใ้ นการเดินทางและหาอาหาร
สรา้ งขนึ้ เพือ่ อานวยควสามสะดวก

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสงิ่ ทมี่ นษุ ย์ ทาใหร้ ูถ้ งึ วิธีการทานาเกลอื
สรา้ งขนึ้ เพ่ือ

ด.ช.ธชั ชยั ศรสี ูงเนิน 31

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ที่ทามาเพ่ือ ใชห้ นีบกระดาษ
สนองความตอ้ งการของมนษุ

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ท่ีทามาเพ่อื ใชป้ ีนไปในที่สงู
สนองความตอ้ งการของมนษุ

ไมเ่ ป็น เพราะเป็นสงิ่ ทเ่ี กิดจาก ใหแ้ สงสวา่ งแกโ่ ลก
ธรรมชาติ

ไมเ่ ป็น เพราะเป็นสง่ิ ทเี่ กิดจาก ใหอ้ อกซเิ จนแก่โลก
ธรรมชาติ

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ทีท่ ามาเพื่อ ใชใ้ นการออกหาปลา
สนองความตอ้ งการของมนษุ ทาใหม้ นษุ รูว้ ิธีทานาเกลอื

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ทท่ี ามาเพ่ือ
สนองความตอ้ งการของมนษุ

ด.ช.ปาณัท แสงเกอ้ื หนนุ 5 1

เป็นเทคโนโลยีเพราะเป็นสงิ่ ที่มนษุ ย์ ใชใ้ นการหนีบกระดาษ
สรา้ งขนึ้

เป็นเทคโนโลยเี พราะเป็นสงิ่ ท่ีมนษุ ย์ ใชใ้ นการทางานบนทส่ี งู
สรา้ งขนึ้

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยเี พราะไมเ่ ป็นสงิ่ ท่ี สง่ แสงสวา่ งใหส้ ง่ิ มชี วี ิต
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยเี พราะไมเ่ ป็นสง่ิ ที่ ใหอ้ อกซเิ จนแกโ่ ลกและดดู ซบั มลพิษทางอากาศ
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้

เป็นเทคโนโลยีเพราะเป็นสงิ่ ที่มนษุ ย์ ใชใ้ นการประกอบอาชีพและทอ่ งเที่ยว
สรา้ งขนึ้

เป็นเทคโนโลยเี พราะเป็นสง่ิ ท่มี นษุ ย์ ทาใหม้ เี กลอื ใชใ้ นชีวติ ประจาวนั
สรา้ งขนึ้

เด็กชาย พงศธร ศรีทวี 61

เป็นเทคโนโลยีแบบชิน้ งาน เพราะเป็น สนองความตอ้ งการในการทาใหก้ ระดาษคงอยู่
สงิ่ ท่มี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ดว้ ยกนั

เป็นเทคโนโลยแี บบชิน้ งานเพราะเป็น สนองความตอ้ งการในการพาตวั ไปอยใู่ นทสี่ งู ขนึ้
สง่ิ ทีม่ นษุ ยป์ ระดิษฐ์ขนึ้

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสง่ิ ที่ สอ่ งแสงสวา่ งใหก้ บั มนษุ ยแ์ ละธรรรมชาติ
ธรรมชาติสรา้ งขนึ้

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสง่ิ ทธี่ รรม ใหอ้ อกซเิ จนกบั สงิ่ มีชวี ิตและใหร้ ม่ เงา
สรา้ งขนึ้

เป็นเทคโนโลยีแบบชิน้ งาน เพราะเป็น ใชใ้ นการเดินทางผา่ นนา้
สงิ่ ท่มี นษุ ยค์ ิดคน้ ขนึ้

เป็นเทคโนโลยแี บบวิธีการ เพราะเป็น ทาใหม้ เี กลอื ในการใหไ้ อโอดนี
สง่ิ ทม่ี นษุ ยท์ าขนึ้ มา

ด.ช.พัทธดนย์ จินนุกลู 71

เป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ หนบี กระดาษใหต้ ดิ กนั

เป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ตกแตง่ หอ้ ง
ชว่ ยใหป้ ีนไปหยิบของบนที่สงู ได้

ไมเ่ ป็น เพราะ เป็นสงิ่ ท่ธี รรมชาตสิ รา้ ง ทาใหไ้ ดร้ บั ความอบอนุ่
ขนึ้ มีแสงสวา่ ง

ไมเ่ ป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทธ่ี รรมชาตสิ รา้ ง เพิ่มออกซิเจนในระบบนเิ วศ
ขนึ้ ใหร้ ม่ เงา ชว่ ยบงั แสง

เป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ทาใหส้ ามารถเดินทางสญั จรบนพนื้ ผวิ นา้ ได้

เป็น เพราะ เป็นสงิ่ ทม่ี นษุ ยค์ ิดคน้ ขนึ้ ทาใหม้ เี กลอื ไวใ้ ชป้ ระกอบอาหาร

ด.ช.ภูรนิ ทร์ ทองรอด 91

เป็น เพราะ มีการนาไปใชเ้ พ่ือเป็น การนาไปหนีบกระดาษใหเ้ ป็นระเบียบ
ประโยชนต์ อ่ มนษุ ย์ คือ การนาไป และจาแนกกระดาษ
หนีบกระดาษใหเ้ ป็นระเบียบ

เป็น เพราะ มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ เพ่ือ ใช้ ปีนเพ่ือขนึ้ ไปซ่อมแซมงานตา่ งๆ ฯลฯ
สาหรบั การก่อสรา้ งและซอ่ มแซม
เพ่ือความตอ้ งการของมนษุ ย์

ไมเ่ ป็น เพราะ ธรรมชาตสิ รา้ งขนึ้ ใหแ้ สงสวา่ งสาหรบั ทกุ อยา่ งบนโลก

ไมเ่ ป็น เพราะ เป็นส่ิงมีชีวิตท่ี ใหอ้ ากาศท่ีสดช่ืนและบรสิ ทุ ธิ์
เกิดขนึ้ เองตามธรรมชาติ

เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ีมนษุ ยส์ รา้ ง ขนสง่ สินคา้ ตา่ งๆ / ผคู้ น เพ่ือการทอ่ งเท่ียว
ขนึ้ สาหรบั การขนสง่ ทางนา้

เป็น เพราะ เป็นกระบวนการใน ใชส้ าหรบั สรา้ งเกลือในจานวนมาก
การสรา้ งเกลือโดยมนษุ ยไ์ ดค้ ดิ คน้
ขนึ้

ด.ช.ศุภชัย กุลสุนทร 10 1

เป็นเพราะเป็นส่ิงทม่ี นษุ ยส์ รา้ งเพื่อ ช่วยในการหนีบกระดาษเพือ่ ให้อยร่ วมกัน
ความสะดวกสบายและแก้ปัญหา เป็นแฟม้ หรือกองเอกสารชัว่ คราว
เกี่ยวกบั กระดาษ

เปน็ เพราะเปน็ สิง่ ท่ีมนุษย์สร้างเพ่ือ ช่วยใหม้ นุษย์สามารถปีนไปทส่ี ูงๆเพื่อ
ความสะดวกสบายและแก้ปญั หา ซ่อมแซมส่ิงต่างๆหรือเก็บของจากท่สี ูง
เกย่ี วกบั การกอ่ สรา้ งเพอ่ื สนองความ
ต้องการในการซ่อมแซม สรา้ งความอบอุ่นให้กับโลกและมนษุ ยใ์ ห้
คงที่
ไม่เปน็ เพราะเปน็ สิ่งเกิดขน้ึ โดย
ธรรมชาติ มนษุ ย์ไมไ่ ดส้ รา้ งขึ้น

ไม่เป็นเพราะเป็นส่ิงเกิดขึ้นโดย สรา้ งร่มเงาแก่โลกและมนุษย์ให้เย็นและ
ธรรมชาติ แตม่ นุษย์สามารถปลกู สบาย
ไดเ้ ช่นกัน

เปน็ เพราะเพ่ือสนองความต้องการ ใชใ้ นการประมงหรือทางทะเลตา่ งๆเช่น การ
ในการทาการประมงหรือการส่ง หาปลา เป็นต้น
สนิ คา้ ต่างๆ
ใช้สาหรับไวป้ ระกอบทาสิ่งต่างๆเช่น ปรุง
เปน็ เพราะเพ่ือสนองความต้องการ อาหาร เปน็ ต้น
ในการหาเกลือมาประกอบทาส่ิง
ต่างๆ

เด็กหญงิ ธัญจริ า พิทักษธ์ รรม 20 1

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสิ่งที่ ใชส้ าหรบั หนีบกระดาษ
มนุษยส์ ร้างขึน้ เพ่อื ใชป้ ระโยชน์

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นส่ิงท่ี ใช้อานวยความสะดวก ให้กบั มนุษย์
มนุษยส์ รา้ งขนึ้ เพอื่ ใชป้ ระโยชน์

ไม่เป็นเทคโนโลยี เพราะเปน็ ใหแ้ สงสวา่ งแกม่ นุษย์
สงิ่ ทีเ่ กดิ ข้นึ เองตามธรรมชาติ
มนษุ ยไ์ มไ่ ดส้ ร้างขึน้

ไม่เปน็ เทคโนโลยี เพราะเปน็ ช่วยสร้างความร่มรืน่ ให้ร่มเงา
สง่ิ ทเ่ี กดิ ข้ึนเองตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มออกซเิ จนใหก้ ับธรรมชาติ
มนษุ ยไ์ มไ่ ดส้ รา้ งขน้ึ

เปน็ เทคโนโลยี เพราะเป็นส่งิ ที่ ใชใ้ นการประกอบอาชีพ
มนษุ ย์สรา้ งข้ึนเพอื่ ใช้ประโยชน์ ใช้เป็นพาหนะเดินทาง

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็น ผลิตเกลือเพอื่ เพิ่มรายไดห้ รอื ใช้
วธิ ีการท่ีมนษุ ย์ทาขึ้นเพอ่ื ใช้ ประกอบอาหาร
ประโยชน์

ธญั วรัตม์ ศรีรอด 21 1

เป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชใ้ นการหนบี กระดาษ
เพื่อนามาใชป้ ระโยชน์ ใชท้ าสง่ิ ประดษิ ฐ์

เป็น เพราะ เป็นสงิ่ ที่มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชใ้ นการอานวยความสะดวกกบั มนษุ ย์
และเพอ่ื นาไปใชป้ ระโยชน์

ไมเ่ ป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทเ่ี กิดขนึ้ เองตาม เป็นแสงสวา่ งในการดารงชีวติ ของมนษุ ย์
ธรรมชาติ

ไมเ่ ป็น เพราะ เป็นสงิ่ ท่ีเกิดขนึ้ ตาม ช่วยเป็นรม่ เงา
ธรรมชาติ ชว่ ยเพ่ิมออกซเิ จนใหก้ บั มนษุ ย์

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชใ้ นการประกอบอาชีพของชาวประมง
เพ่อื อานวยความสะดวก ใชเ้ ป็นยานพาหนะ

เป็นเพราะเป็นสงิ่ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชป้ ระโยชนใ์ นการประกอบอาชีพ
ใชใ้ นการประกอบอาหาร

ด.ญ. ธรี จ์ ุฑา มณี 22 1

เป็น เพราะเป็นส่งิ ท่ีมนษุ ยส์ รา้ ง ใชห้ นบี กระดาษ
ขนึ้ เพ่ือนามาใชป้ ระโยชน์ ใชท้ าสงิ่ ประดษิ ฐ์

เป็น เพราะเป็นส่ิงท่ีมนษุ ยส์ รา้ ง ใชใ้ นการปีนเพ่ือซอ่ มแซมเครอ่ื งไฟฟา้
ขนึ้ เพ่ือนามาใชป้ ระโยชน์

ไมเ่ ป็น เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดขนึ้ เอง ชว่ ยใหแ้ สงสวา่ งในการดาเนนิ ชวี ติ
ตามธรรมชาติ

ไมเ่ ป็น เพราะเป็นส่งิ ท่ีเกิดขนึ้ เอง ชว่ ยเป็นรม่ เงา
ตามธรรมชาติ ใหอ้ อกซเิ จน

เป็น เพราะเป็นส่ิงท่ีมนษุ ยส์ รา้ ง ใชใ้ นการคมนาคมทางนา้
ขนึ้ เพ่ือนามาใชป้ ระโยชน์

เป็น เพราะเป็นเทคโนโลยีท่ีมนษุ ย์ ช่วยเพิม่ ปรมิ าณเกลอื
คดิ คน้ เพ่ือแกป้ ัญหาประเภท
วธิ ีการ

ด.ญ ปวริศา สุวรรโณ 26 1

เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ีมนษุ ย์ ใชร้ วบรวมเอกสารท่ีมีจานวนมากๆ
สรา้ งขนึ้

เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ีมนษุ ย์ ใชป้ ีนเพ่อื ขนึ้ ไปท่ีสงู ๆ
สรา้ งขนึ้

ไม่เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ี ใหพ้ ลงั งานความรอ้ นและใหค้ วาม

ธรรมชาตสิ รา้ งขนึ้ มา รอ้ นแก่โลก

ไม่เป็น เพราะ เป็นส่ิงท่ี ใหอ้ อกซเิ จนเพ่อื ใชใ้ นการหายใจ
ธรรมชาติสรา้ งขนึ้ มา

เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ีมนษุ ย์ ใชใ้ นการเดินทางทางนา้ และใชใ้ น

สรา้ งขนึ้ การสง่ สินคา้

เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ี มีเกลือใชใ้ นการบรโิ ภค
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้

ด.ญ.ปญุ ญิสา ขวญั ซา้ ย 28 1

เป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชห้ นบี รวบรวมเอกสารทม่ี ีหลายแผน่

เป็น เพราะ เป็นสงิ่ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชใ้ นการขนึ้ ที่สงู ได้

ไมเ่ ป็น เพราะธรรมชาติสรา้ งขนึ้ มา ใหแ้ สงสวา่ งแกโ่ ลก ใชใ้ นการสงั เคราะหแ์ สงของพืช

ไมเ่ ป็น เพราะธรรมชาติสรา้ งขนึ้ มา เป็นรม่ เงาใหแ้ ก่ผคู้ น มคึ วามสดช่ืน สรา้ งแก๊สออกซเิ จน

เป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ เป็นพาหนะในการเดนิ ทางหรอื สง่ ของ

เป็น เพราะ เป็นสง่ิ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ มีเกลอื ไวใ้ ชใ้ นการปรุงอาหาร

ด.ญ. พนิตา โทสทิ ธิ์ 29 1

เป็น เพราะ เป็นสิง่ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ เอาใวห้ นบี กระดาษที่มหี ลายแผ่น (เพอ่ื ใหเ้ กิด
ความเรยี บรอ้ ยและสะดวกตอ่ การหา)

เป็น เพราะ เป็นส่ิงทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ เอาใวใ้ ชใ้ นการขนึ้ ทีส่ งู เชน่ เปลยี่ นหลอดไฟบน
เพดาน , เอาส่ิงของจากตทู้ ี่อยสู่ งู ๆ

ไม่เป็น เพราะเป็นสิ่งท่ธี รรมชาตสิ รา้ ง ใหแ้ สงสวา่ งแก่โลก,ใหค้ วามอบอ่นุ , เป็นปัจจยั ใน
ขนึ้ การสงั เคาะหแ์ สง

ไม่เป็น เพราะ เป็นสงิ่ ท่ีธรรมชาติสรา้ ง ใหค้ วามรม่ เยน็ ,ชว่ ยเพมิ่ ก๊าซออกซเิ จนใหโ้ ลก
ขนึ้

เป็น เพราะเป็นสงิ่ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชใ้ นการเดินทาง(ทางทะเล)

เป็น เพราะเป็นส่งิ ทีม่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ผลผลติ ของการทานาเกลือจะนามาทาเป็นเคร่ิอง
ปรุง

ด.ญ.ปรยิ าภทั ร จันทรท์ อง 25 1

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ทม่ี นษู ยส์ รา้ งขนึ้ ใชห้ นบี รวบรวมเอกสาร

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชป้ ีนขนึ้ ท่ีสงู ๆ

ไมเ่ ป็น เพราะเป็นสงิ่ ทีธ่ รรมชาติ ใหพ้ ลงั งานความรอ้ น ใหแ้ สงสวา่ ง และให้
สรา้ งขนึ้ ความอบอนุ่ แกโ่ ลก

ไมเ่ ป็น เพราะเป็นสงิ่ ท่ีธรรมชาติ ใหอ้ อกซเิ จนแกส่ ง่ิ มชี ีวติ ตา่ งๆ
สรา้ งขนึ้

เป็น เพราะเป็นสงิ่ ที่มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ใชใ้ นการเดนิ ทางทางนา้

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ทมี่ นษุ ยค์ ดิ คน้ มีเกลอื ใชใ้ นการบรโิ ภคอปุ โภค

ด.ญ.พชั ราภรณ์ พรหมสาลี 30 1

เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ีมนษุ ย์ ใชส้ าหรบั หนีบกระดาษ เพ่ือใหก้ ระดาษ

สรา้ งขนึ้ เพ่ืออานวยความสะดวก มีความเป็นระเบียบตามท่ีเราจดั ไว้

เป็น เพราะ เป็นส่งิ ท่ีมนษุ ย์ ใชส้ าหรบั การท่ีเราตอิ งการจะขนึ้ ไปท่ี
สรา้ งขนึ้ เพ่ืออานวยความสะดวก สงู หรือทางานในท่ีสงู แตค่ วามสงู เราไมถ่ ึง
จงึ ใชบ้ นั ไดในการตอ่ ขนึ้ ไป

ไมเ่ ป็น เพราะ ธรรมชาติสรา้ ง ใหแ้ สงสวา่ ง ในเวลาท่ีมืด
ขนึ้

ไมเ่ ป็น เพราะ ธรรมชาติสรา้ ง ใหอ้ อกซิเจน ใสนการหายใจของมนษุ ย์
ขนึ้

เป็น เพราะ เป็นส่ิงท่ีมนษุ ย์ ใชใ้ นการประกอบอาชีพของชาวประมง
สรา้ งขนึ้ เพ่ืออานวยความสะดวก ในเวลาท่ีตอ้ งการจะออกจากฝ่ังเพ่ือจบั
ปลา หรืออาจใชใ้ นการเดนิ ทาง
เป็น เพราะ เป็นส่ิงท่ีมนษุ ย์
สรา้ งขนึ้ เพ่ืออานวยความสะดวก เป็นกระบวนการการผลติ เกลือเพ่ือนามา
อปุ โภค หรือปรุงอาหารตา่ งๆ

ด.ญ.พธิ ญานนั จนั ทร์ประสทิ ธ์ิ 32 1

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสงิ่ ท่ีมนษุ ย์ ใชห้ นบี กระดาษเพอ่ื ใหก้ ระดาษอยเู่ ป็นหมวดหมู่
สรา้ งขนึ้ เป็นระเบยี บ

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสงิ่ มนษุ ย์ ใชข้ นึ้ ไปยนื เพื่อซอ้ มสง่ิ ตา่ งๆหรอื ทาอะไรก็ตามที่
สรา้ งขนึ้ อยทู่ ี่สงู

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะไมใ่ ช่สง่ิ ที่ ใหแ้ สงสวา่ งทาใหม้ องเห็นสงิ่ ตา่ งๆไดใ้ นตอน
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ เป็นสงิ่ ทเี่ กิดขนึ้ เองตาม กลางวนั
ธรรมชาติ

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะไมใ่ ช่สงิ่ ท่ี ช่วยเพ่ิมออกซิเจนใหใ้ นอากาศและลด
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ มนั เกิดขนึ้ เองตาม คารบ์ อนไดออกไซด์
ธรรมชาติ

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสง่ิ ทมี่ นษุ ย์ ใชเ้ ป็นยานพาหนะในการเดนิ ทางทางนา้
สรา้ งขนึ้

เป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสง่ิ ที่มนษุ ย์ ไดเ้ กลอื มาประกอบอาหาร
คิดคน้ ขนึ้ เพือ่ แกป้ ัญหาหรอื ตอบสนอง
ความตอ้ งการ

เด็กหญิงพิมญาดา สวา่ งชลู อย 33 1

เป็นเทคโนโลยีเพราะเป็นสง่ิ ทม่ี นษุ ย์ นามาใชส้ าหรบั การหนบี กระดาษหลายๆแผน่ ไว้
สรา้ งขนึ้ มาเพ่ืออานวยความสะดวก ดว้ ยกนั

เป็นเทคโนโลยีเพราะเป็นสงิ่ ทีม่ นษุ ย์ ใชส้ าหรบั การปีนไปบนท่สี งู ๆท่เี กนิ ความสงู ของ
สรา้ งขนึ้ เพือ่ อานวยความสะดวก เรา

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยีเพราะเป็นสง่ิ สาหรบั การทาใหพ้ ชื เจรญิ เตบิ โตและใหค้ วาม
ธรรมชาตสิ รา้ งขนึ้ มาเอง อบอนุ่ แก่เรา

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยีเพราะเป็นสงิ่ ที่ ใชส้ รา้ งออกซเิ จนใหเ้ ราหายใจและใชส้ าหรบั การ
ธรรมชาติสรา้ งขนึ้ มาเอง เป็นรม่ เงาเวลาแดดแรง

เป็นเทคโนโลยีเพราะเป็นสงิ่ ท่มี นษุ ย์ ใชส้ าหรบั การเดนิ ทางออกไปหาปลาหรอื ใช้
สรา้ งขนึ้ เพ่ืออานวยความสะดวก สาหรบั การทอ่ งเท่ยี วทางทะเล

เป็นเทคโนโลยีทเี่ ป็นวธิ ีการเพราะเป็น ใชส้ าหรบั ปรุง่ แตง่ รสชาตอิ าหารใหม้ รี สชาตทิ ี่
วธิ ีการทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ อรอ่ ยขนึ้

พมิ พช์ นก ไชยเดช 34 1

เป็น เพราะเป็นสงิ่ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ หนีบกระดาเพอ่ื ไม่ใหป้ ลิว
เพอื่ อานวยความสะดวกใน
ชีวติ ประจาวนั

เป็น เพราะเป็นสง่ิ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ขนึ้ ไปบนทสี่ งุ
เพ่ืออานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจาวนั

ไมเ่ ป็น เพราะ เปน้ ส่ิงทีธ่ รรมชาติสรา้ ง ใชใ้ นการมองเหน็ และประโยชนข์ า้ งเคยี ง
ขนึ้ โดนมนษุ ยน์ ามาใชป้ ระโยชน์

ไม่เป็น เพราะ เปน้ สงิ่ ที่ธรรมชาติสรา้ ง ฟอกอากาศ
ขนึ้

เป็น เพราะเป็นสิง่ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ ทาการทอ่ งเทยี่ วและการประมง
เพื่ออานวยความสะดวกใน ทาเกลือบรโิ ภค
ชีวติ ประจาวนั

เป็น เพราะเป็นสิ่งทมี่ นษุ ยท์ าขนึ้ เพื่อ
สรา้ งสิ่งอานวยความสะดวก

ด.ญ.เพียงพชั ร สวัสดริ ักษา 35 1

เป็นเทคโนโลยี เพราะ เป็นสงิ่ ทมี่ นษุ ย์ หนบี กระดาษหลายแผน่ รวมไวด้ ว้ ยกนั
สรา้ งขนึ้ เพื่ออานวยความสะดวกใน
การใชช้ วี ติ โดยมีทงั้ สง่ิ ของและวธิ ีการ

เป็นเทคโนโลยี เพราะ เป็นสง่ิ ท่ี ใชป้ ีนขนึ้ ไปในที่สงู
มนษุ ยส์ รา้ งขนึ้ เพอ่ื อานวยความ ใหแ้ สงสวา่ ง
สะดวกในการใชช้ ีวติ โดยมที งั้ สงิ่ ของ
และวิธีการ

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะ เป็นสงิ่ ท่ี
เกิดขนึ้ เองทางธรรมชาติ

ไมเ่ ป็นเทคโนโลยี เพราะ เป็นสงิ่ ที่ ลดมลพษิ ในอากาศ
เกิดขนึ้ เองทางธรรมชาติ

เป็นเทคโนโลยี เพราะ เป็นสงิ่ ทม่ี นษุ ย์ ใชเ้ ป็นพาหนะในการเดินทางทางนา้
สรา้ งขนึ้ เพอื่ อานวยความสะดวกในการ
ใชช้ ีวิตโดยมีทงั้ สง่ิ ของและวธิ ีการ

เป็นเทคโนโลยี เพราะ เป็นสงิ่ ทมี่ นษุ ย์ ทาเกลอื เพอื่ บรโิ ภค
สรา้ งขนึ้ เพือ่ อานวยความสะดวกใน
การใชช้ วี ิตโดยมที งั้ สงิ่ ของและวิธีการ

ด.ญ.เมธาวี สวสั ด์กิ ว้าน 38 1

เป็น เพราะเป็นสิง่ ทีม่ นษุ ยค์ ิดคน้ ใชเ้ พ่อื ยดึ ตดิ กระดาษใหต้ ดิ อย่ดู ว้ ยกนั และแยก
พฒั นา และสรา้ งขนึ้ มาเพอ่ื ความ ออกเป็นหมวดหมเู่ พื่อความเป็นระเบยี บ
สะดวกสบายในการใชช้ วี ติ ประจาวนั

เป็น เพราะเป็นสิง่ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ มา ใชเ้ พือ่ หยบิ หรอื จบั ของที่อย่สู งู เกินไปจนเออื้ มไม่
ดว้ ยภมู ิปัญญา และแนวคิดต่างๆ ขนึ้ ใชเ้ พ่ือขนึ้ ไปในท่ีสงู

ไมเ่ ป็น เพราะดวงอาทติ ยเ์ ป็นสิ่งที่ ใหแ้ สงสว่างในการใชช้ วี ิตประจาวนั
ธรรมชาตสิ รา้ งขนึ้ มา

ไมเ่ ป็น เพราะเป็นส่ิงท่ีธรรมชาตสิ รา้ ง ดดู นา้ เวลานา้ ทว่ ม ดดู แก๊สคารบ์ อนไดออกไซด์
ขนึ้ มา เพม่ิ แก๊สออกซเิ จน

เป็น เพราะเป็นสงิ่ ทมี่ นษุ ยส์ รา้ งขนึ้ มา ใชใ้ นการเดนิ ทางทางนา้
เพอื่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปในท่ตี า่ งๆโดยตอ้ งผา่ นทางนา้ เป็นการหารายไดโ้ ดยใชภ้ มู ิปัญญาชาวบา้ นอกี
ทางหนึ่ง
เป็น เพราะเป็นสิง่ ทม่ี นษุ ยค์ ิดคน้
ขนึ้ มาเพ่อื ใชห้ ารายได้


Click to View FlipBook Version