The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โคมไฟกะลามะพร้าว2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

โคมไฟกะลามะพร้าว2

โคมไฟกะลามะพร้าว2

กระบานการออกแบบเชงิ วิศวกรรม

เรื่อง โคมไฟกะลามะพร้าว

จัดทาโดย
จดั ทำโดย
เดก็ ชำย ญำณวฒั น์ ชีพประสพ เลขท่ี 5 ชน้ั มัธยมศึกษำปีท่ี 1/11
เดก็ หญงิ ปิยธดิ ำ บุตรถำวร เลขท่ี 24 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/11
เดก็ หญิง พิมพช์ นก คมุ้ วิริยะ เลขท่ี 28 ช้นั มัธยมศึกษำปีที่ 1/11

เสนอ
ครฟู ัฎลูดนี หมนั เหม
กล่มุ สำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รำยงำนฉบบั น้ีเปน็ สว่ นหนงึ่ ของกำรเรียนวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี รหสั ว21104
ภำคเรียนที่ 2 ปกี ำรศึกษำ 2563
โรงเรยี นมหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ

สำนกั งำนเขตพนื้ ท่ีกำรศึกษำมธั ยมศึกษำ เขต 16

คานา

รำยงำนฉบับนี้จัดทำขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในรำยวชิ ำกำรออกแบบและเทคโนโลย1ี รหัสวิชำ ว21104
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เพื่อศึกษำกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรม เกี่ยบกับเร่ือง โคมไฟกะลามะพร้าว และได้ศึกษำเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ ด้วยควำมช่วยเหลอื
ของคณุ ครูฟฎั ลูดีน หมันเหม ทสี่ นับสนุนและเป็นที่ปรึกษำในกำรทำโครงงำนคร้ังนี้ และคอยใหค้ วำมรู้เกี่ยวกับ
กำรทำโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ กำรออกแบบและเทคโนโลยีเสมอมำ

ผู้จดั ทำหวังเปน็ อย่ำงย่ิงวำ่ รำยงำนเล่มนจี้ ะเปน็ ประโยชน์กับผู้อำ่ น หรอื นกั เรียน นักศกึ ษำ ท่ีกำลังหำ
ข้อมูลเร่ืองน้ีอยู่ รวมทั้งโครงงำนน้ียังสำมำรถใช้เป็นส่ือประกอบกำรเรียนได้ หวังว่ำรำยงำนเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชนต์ ่อผ้ทู ส่ี นใจไมม่ ำกก็น้อย

ผู้จดั ทำ
เด็กชำย ญำณวัฒน์ ชีพประสพ

สารบัญ

เร่อื ง หน้า
คำนำ
สำรบญั 5
กระบวนกำรออกแบบเชิงวศิ วกรรม 6
7
1. ระบปุ ญั หำ 8
2. กำรรวบรวมขอ้ มูล 9
3. ออกแบบวธิ กี ำรแก้ปญั หำ 10
4. วำงแผนกำรแก้ปัญหำ
5. ทดสอบ 12
6. นำเสนอ 13

ภำคผนวก
ประวัติผู้ทำ
ภำพกจิ กรรม1. ระบุปัญหา

แสงสว่างในการอ่านหนังสือไม่เพยี งพอ
เน่ืองจากโคมไฟเป็ นสิ่งท่ีจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวนั ของมนุษย์ ไม่

ว่าจะเป็นการใหแ้ สงสวา่ งทาใหเ้ รามองเห็นในท่ีมืด เน่ืองจากโคมไฟสวยๆจะมี
ราคาแพง เพ่ือเป็ นการประหยดั ค่าใช้จ่าย ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รู้จกั
วางแผนข้นั ตอนการประดิษฐ์ และการทางานเป็ นงานนาสิ่งของเหลือใชม้ าใช้
ใหเ้ ป็นประโยชน์ จึงประดิษฐโ์ คมไฟชิ้นน้ีข้ึนมา

คาํ ถามเพ่ือการกาํ หนดขอบเขตปัญหา คาํ ตอบ

ขนาดและนํา้ หนัก? ขนาดใหญ่ นํา้ หนักเบา
สถานที่ทีใ่ ช้งาน? ใช้งานภายในอาคาร
งบประมาณสําหรับแก้ปัญหา? งบประมาณไม่จาํ กดั

. รวบรวมข้อมูลและแนวคดิ ทเี่ กย่ี วข้องกบั ปัญหา

ขอบเขตของปญั หำ คือ
ต้องกำรทจ่ี ะประดิษฐโ์ คมไฟ เพรำะ ช่วยทำใหม้ แี สงสวำ่ ง,หำอุปกรณ์งำ่ ยและใช้งบประมำณไม่มำก

หวั ขอ้ ในการรวบรวมข้อมูล วธิ กี าร/แหลง่ ข้อมูล
วิธกี ำรทำโคมไฟจำกกะลำและไม้ อินเตอร์เน็ต
อุปกรณ์ในกำรทำโคมไฟ อนิ เตอร์เนต็
รูปแบบในกำรขำยโคมไฟในปัจจุบัน อนิ เตอร์เน็ต/สำรวจตำมร้ำนเฟอรน์ เิ จอร์
งบประมำณในกำรทำโคมไฟ อนิ เตอร์เนต็ /สอบถำมพ่อค้ำ
กำรต่อโคมไฟด้วยหลอดไฟ อินเตอร์เนต็ /สอบถำมพ่อ

3. ออกแบบวิธกี ารแก้ปญั หา

แนวทำง จุดเด่น จุดด้อย

สวยงำมและแสงมี ไมท่ นทำนและพัง

ลวดลำย ง่ำย

สวยงำมและสำมำรถ ตดิ ไฟและให้แสง
ตกแต่งห้องนอนได้ สวำ่ งนอ้ ย

สวยงำมและมสี สี นั ที่ มโี อกำสท่จี ะพังง่ำย
สวย และไมท่ นทำน

4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา เวลาที่ใช้
1 วัน
กจิ กรรม 50 นำที
จัดหำอุปกรณ์ 30 นำที
ตดั ท่อนไม้ 45 นำที
ทำสเี เลกเกอร์ 1 ชม.
ประกอบหลอดไฟและสำยไฟ 2 ชม
เตรียมกะลำ
ประกอบทกุ ส่วนของโคมไฟ

5.ทดสอบ ประเมนิ ผลและปรับปรุงแก้ไขวธิ ีการแก้ปัญหาหรอื ชิ้นงาน

- สามารถใชง้ านไดจ้ รงิ
- เหมาะสาหรับใชเ้ ฉพาะทาง
- สามารถหาวัสดุเหลือใช้รอบตัวได้ง่าย
- มีน้าหนักเบา
- มคี วามทนทานแข็งแรง
- มแี สงสว่างทเี่ หมาะสม
- สามารถหาซอ้ื อุปกรณไ์ ด้งา่ ย

6.นาเสนอ

วิธกี ารนาเสนอ ส่ือประกอบ ข้อมลู ท่ีนาเสนอ ผูน้ าเสนอ
1.คอมพิวเตอร์
นาเสนอดว้ ย 1.ชอื่ เร่ือง 1.ด.ช.ญำณวฒั น์ ชพี
Microsoft Word 2.คานา ประสพ
3.สารบญั 2.ด.ญ.ปิยธิดำ บุตถำวร
4.กระบวนการการ 3.ด.ญ.พิมพ์ชนก คุ้ม
ออกแบบ วิรยิ ะ
5.ระบปุ ัญหา
6.รวบรวมข้อมลู และ
แนวคดิ ท่เี กีย่ วข้องกับ
ปญั หา
7.ออกแบบวิธกี ารแกไ้ ข
ปญั หา
8.วางแผนและ
ดาเนนิ การแกป้ ญั หา
9.นาเสนอ
10.ภาคผนวก
11.ประวตั ิผ้จู ัดทา
12.ภาพกจิ กรรมประวตั ิผูจ้ ดั ทา

ชื่อ-สกุล : ด.ช.ญาณวัฒน์ ชีพประสพ (Yannawat Chepprasop)
ช่ือเล่น โอม
วนั เกดิ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
ท่อี ยู่ 160/88 ซ.จาปนู ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
Email [email protected]
เบอร์โทร 064-6084593
ความฝันในอนาคต นกั ขา่ ว
คตปิ ระจาใจ –(ไมม่ ี)

ประวตั ผิ ู้จดั ทา

ชื่อ-สกุล : ด.ญ.ปิยธดิ า บตุ ถาวร (Piyathida Butthavorn)
ชื่อเล่น น้าฝน
วันเกดิ 23 ตลุ าคม พ.ศ.2550
ทีอ่ ยู่ 6 หมู่ 2 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
Email [email protected]
เบอรโ์ ทร 095-4177917
ความฝันในอนาคต นกั การทูต
คติประจาใจ ความพยายามอยทู่ ไ่ี หน ความลาบากอยู่ท่ีน่ัน

ประวัติผู้จัดทา

ชื่อ-สกุล : ด.ญ.พิมพ์ชนก คมุ้ วริ ิยะ ( Pimchanok Kumviriya )
ชื่อเล่น โอปอ
วันเกดิ 28 ตุลาคม พ.ศ.2550
ทอ่ี ยู่ 200/17 ต.เขารปู ชา้ ง อาเภอเมืองจงั หวัดสงขลา
Email [email protected]
เบอรโ์ ทร 094-5714469
ความฝันในอนาคต นักรอ้ ง
คตปิ ระจาใจ ทาดียอ่ มได้ดี ทาชัว่ ย่อมไดช้ ่ัววสั ดแุ ละอปุ กรณ์

1. กะลา
2. ไม้
3. คอ้ น
4. ตะปู
5. เลือ่ ย
6. หลอดไฟ

ข้นั ตอนการประดิษฐ์
1.ตัดทอ่ นไม้

2.ขดั ไมแ้ ละขดั กะลา

3.ประกอบสายไฟกบั กะลา
4.ประกอบทกุ ชิน้ ส่วนเขา้ ดว้ ยกนั

ขอจบการนาเสนอเพยี งเทา่ นี้
ขอบคณุ คะ่


Click to View FlipBook Version