The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fatanahn44, 2021-05-19 00:02:38

Getting started with OneDrive

Getting started with OneDrive

PERUNTUKAN UTAMA
PERLEMBAGAAN
YANG MENJADI
TOLAK ANSUR
ANTARA ORANG
MELAYU DENGAN
BUKAN MELAYU

MPU 21032 NAMA AHLI KUMPULAN :
PENGHAYATAN NURAZIHA ELMIZA BINTI
AZHAR (16DKA20F2002)
ETIKA & SITI NUR UMIRAH BINTI
PERADABAN AZHAR (16DKA20F2004)
SESI DISEMBER NUR FATANAH BINTI
MOHAMAD NASIR
2020 (16DKA20F2011)

NAMA PENSYARAH : PUAN
MAZLINA BINTI OMAR

ISI KANDUNGAN

i. Pengenalan
ii. Perlembagaan

- Definisi perlembagaan
- Tujuan dan peranan perlembagaan
- Ciri-ciri perlembagaan
- Jenis dan bentuk-bentuk perlembagaan
- Kesan-kesan perlembagaan
iii. Perkara-perkara dalam peruntukan Malaysia
yang menjadi tolak ansur antara orang
Melayu dan bukan Melayu
- Hak Istimewa Orang Melayu
- Kedudukan Bahasa Melayu
- Agama Islam
- Kewarganegaraan
- Hak Asasi Manusia
iv. Kesimpulan
v. Rujukan

Definisi perlembagaan

➢ Perlembagaan merupakan

prinsip prinsip asas yang

menentukan cara sesebuah

• Perlembagaan Malaysia negeri itu diasaskan dan
diperintah seperti yang

dikenali sebagai termaktub dalam undang-

Perlembagaan undang , adat atau peraturan

Persekutuan. yang lazim dipakai.
• Perlembagaan ➢ Perlembagaan juga

Persekutuan merupakan bersangkut paut dengan

satu dokumen undang- cara keputusan-keputusan

undang bertulis yang telah awam dicapai dan kuasa

dibentuk berasaskan diagih-agihkan antara

kepada dua dokumen institusi kerajaan , samaada

terdahulu iaitu Perjanjian dipusat ataupun pada

Persekutuan Tanah Melayu peringkat tempatan.

1948 dan Perlembagaan ➢ Perlembagaan juga akan

Kemerdekaan Tahun 1957. menetapkan had-had
• Ia merupakan undang- kewibawaan kerajaan dan

undang tertinggi yang cara-cara pemilihan serta

menjadi sumber dan punca perlantikan pemerintah.

kepada semua undang- ➢ Perlembagaan merupakan

undang. sumber undang-undang
• Perlembagaan tertinggi sesebuah negara.

Persekutuan juga terhasil ➢ Undang-undang dasar yang

sejak kemerdekaan masih menjadi teras panduan

mengekalkan peruntukan- pemerintahan negara.

peruntukan penting dalam ➢ Kerangka asas yang

perlembagaan seperti hak membentuk dan memandu

asasi , kewarganegaraan , system pemerintahan

hak istimewa orang Melayu sesebuah negara.

, agama dan bangsa. ➢ Rujukan tentang aspirasi

• Ini merupakan satu langkah dan plan induk

untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan negara.

sesebuah negara yang ➢ Mengawal pemerintah dan

demokrasi dan adil untuk yang diperintah dalam

semua pihak. mempertahankan kewujudan

dan kesinabungan negara.

➢ Satu dasar atau formula

yang menyatakan tugasan

kuasa-kuasa awam didalam

sesebuah negara

dibahagikan dan digunakan.

Tujuan dan peranan Ciri-Ciri
perlembagaan Perlembagaan

❑ Mewujudkan pemerintah yang ❖ Perlembagaan yang bertulis
adil. yang dikanunkan dalam
- Perlembagaan Persukutuan sebuah buku. Hal ini berlainan
digubal berdasarkan tolak daripada perlembagaan
ansur dan permuafakatan United Kingdom yang
kaum.
❑ Mengelakkan penyalahgunaan mengamalkan perlembagaan
kuasa serta mengawal tidak bertulis.

pergerakan kerajaan dan ❖ Mengandungi 183 perkara dan
rakyat. 13 jadual. Perkara adalah
- Perlembagaan Persekutuan untuk mentakrifkan hak dan
kewajipan pemerintah atau
menjamin keadilan, warganegara secara kasar.
kecekapan dan ketulusan
dalam sistem pentadbiran
dan pemerintahan.
Manakala jadual pula
❑ Menjaga keamanan dan berfungsi menerangkan
kestabilan negara. secara terperinci mengenai
sesuatu perkara itu.
- Rakyat mendapat jaminan ❖ Perlembagaan beraja
undang-undang serta tiada berasakan demokrasi
diskriminasi dalam
dalam perlembagaan.

❑ Alat rujukan bagi menyelesaikan berparlimen dimana Perkara
masalah. 32 menjelaskan mengenai
- Menjadi rujukan tertinggi kepala utama negara bagi
persekutuan.
dalam undang-undang ❖ Bersifat ketat dan sukar
yang bertentangan. dipinda. Perkara 159,
❑ Mengekalkan identiti negara. beberapa peruntukkan yang
- Unsur-unsur tradisi dan
perkara utama dalam
Perlembagaan
hendak dipinda hendaklah
Persekutuan akan dipersetujui oleh Majlis Raja-
menjamin riwayat negara raja Melayu dan lain-lain
bangsa serta mengekalkan hendaklah mendapat
nilai dan identiti sokongan majoriti 2/3 ahli
masyarakat Malaysia.

Dewan Rakyat dan Dewan
Negara.
❖ Undang-undang pertama dan
tertinggi. Undang-undang yan
berlawanan dengannya
hendaklah terbatal dengan
sendirinya.

❖ Terdapat idea Jenis dan Bentuk-
pengasingan kuasa bentuk
sebagaimana doktrin
diamalkan di England – Perlembagaan
Parlimen ( legislatif ) , ➢ Perlembagaan Bertulis
Eksekutif dan
Kehakiman. - Merupakan bentuk
Perlembagaan yang
❖ Menentukan dikumpul dan disusun
tanggungjawab dalam satu dokumen.
Persekutuan dan
mengatur perhubungan - Sukar dipinda kecuali
antara Persektuan Dan wujud peruntukan dalam
Negeri ( Senarai Perlembagaan yang
Persekutuan, Senarai membenarkannya.
Negeri dan Senarai
Bersama ). ➢ Perlembagaan Tidak Bertulis
- Semua prinsip
❖ Memperuntukan perlembagaan tidak
Kebebasan Asasi- terkumpul dalam satu
menjamin hak asasi dokumen seperti adat
seseorang warganegara resam dan tradisi, undang-
yang sah dari segi undang yang diluluskan
undang-undang. oleh parlimen dan
keputusan-keputusan
mahkamah.

Kesan-kesan
perlembagaan

❑ Rakyat yang berdisiplin

tinggi dapat dilahirkan
❑ Masalah social di

Malaysia dapat diatasi
❑ Mewujudkan negara

aman dan stabil

1. Hak Istimewa Orang
Melayu

PERKARA - ❖ Merujuk kepada 3 - Matrikulasi
PERKARA perkara utama : - SBP
DALAM - MCKK
PERUNTUK 1. Perkhidmatan Awam - UiTM
AN - Angkatan bersenjata, - Kuota Universiti
MALAYSIA kehakiman, pendidikan,
YANG polis, perkhidmatan ❖Perkara 153 : hak
MENJADI awam persekutuan dan keistimewaan orang Melayu
TOLAK negeri. - Yang Dipertuan Agong
ANSUR bertanggungjawab untuk
ANTARA - Menentukan rezab menjamin kedudukan orang
ORANG bilangan jawatan Melayu dan juga melindungi hak
MELAYU kaum lain.
DAN - Diimbangi dengan
BUKAN tidak boleh melucut - Menyentuh tentang
MELAYU jawatan sedia ada. kedudukan istimewa orang
Melayu dan bumiputera Sabah
A - Jawatan-jawatan Sarawak yang meliputi jawatan
kanan kepada orang dalam perkhidmatan awam,
Melayu. biasiswa, pendidikan,
perniagaan dan kemudahan
- Kemasukan orang khas.
Melayu dalam Rejimen
Askar Melayu dengan ❖Perkara 160 : definisi
pengecualian orang Melayu
bukan Melayu - Mentakrifkan orang
sebagaimana Melayu sebagai : seorang yang
dikuatkuasakan oleh beragama islam, bertutur
Perkara 8(5)(f). menggunakan Bahasa Melayu,
mengamalkan adat budaya
2. Ekonomi Melayu, lahir sebelum hari
- Memberi kuasa untuk merdeka samaada diTanah
membuat peraturan Melayu atau Singapura, atau
perezaban pada permit, seseorang itu telah
lesen dan sebagainya. bermastautin di Tanah Melayu
atau Singapura pada hari
- Lesen Perdangangan Merdeka

3. Pendidikan
- Biasiswa
- Dana siswa
- Bantuan latihan dan
pelajaran

- MRSM

2. Kedudukan Bahasa
Melayu

PERKARA - ❖ Isu bahasa merupakan salah satu perkara yang
PERKARA dibincangkan semasa perundingan perlembagaan
DALAM dan proses pembentukannya. MCA dan MIC
PERUNTUK bersetuju Bahasa Melayu sebagai bahasa
AN kebangsaan dengan syarat bahasa ibunda mereka
MALAYSIA dikekalkan dan dipelihara.
YANG
MENJADI ❖ Kedudukan Bahasa Melayu telah ditetapkan dalam
TOLAK Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang
ANSUR menentukan bahawa Bahasa Melayu hendaklah
ANTARA digunakan untuk maksud-maksud rasmi. Dengan
ORANG maksud lain, Bahasa Melayu adalah Bahasa
MELAYU Kebangsaan bagi negara Malaysia.
DAN
BUKAN ❖ Meluluskan Bahasa Melayu sebagai Bahasa
MELAYU Kebangsaan adalah untuk memenuhi
keperluan menyatupadukan pelbagai kaum di
A negara ini kearah menjadi sebuah negara yang
bersatu melalui satu bahasa yang sama.

❖ Bahasa-Bahasa lain adalah dilindungi dalam
Perlembagaan Persekutuan dengan tidak
menghalang siapapun dalam kalangan warganegara
untuk menggunakannya.

❖ Siapa yang mempersoalkan kedudukan Bahasa
Melayu sebagai Bahasa rasmi akan didakwa
dibawah Akta Hasutan 1948.

❖ Bahasa Melayu merupakan Bahasa perantara
negara ini sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
pada abad ke-15.

❖ Bahasa Melayu digunakan secara meluas bagi
tujuan rasmi seperti mesyuarat, surat-menyurat,
perundangan dan kehakiman dinegeri-negeri
Melayu Tidak Bersekutu, Jabatan Polis dan
sebagainya sebelum Perang Dunia ke-2.

3. Agama Islam

PERKARA - ❖Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan memaktubkan
PERKARA agama islam sebagai agama persekutuan tetapi
DALAM agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman
dan damai dimana-mana bahagian persekutuan.

PERUNTUK ❖ Setiap kumpulan agama mempunyai hak :
AN
MALAYSIA - Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri.
- Menubuh dan penyelenggara institusi-institusi

YANG bagi maksud-maksud agama.
MENJADI - Memperoleh dan memiliki harta benda serta
TOLAK memegang dan mentadbirkannya mengikut
undang-undang.

ANSUR ❖ Telah diiktiraf sebagai agama utama di Tanah
ANTARA
ORANG Melayu sebelum kedatangan Inggeris.
MELAYU
DAN ❖ Pihak kerajaan ( persekutuan atau negeri
BUKAN
mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan
untuk menubuhkan, menyelenggara, membantu
penubuhan institusi islam dan melaksanakan

MELAYU ajaran islam serta mengeluarkan perbelanjaan
yang diperlukan untuk tujuan itu.

A ❖ Pelaksanaannya :

- Menjadikan kepercayaan kepada tuhan sebagai
prinsip pertama dalam rukun negara.
- Mewajibkan mata pelajaran Moral dan Pendidikan
Islam disemua peringkat Pendidikan.
- Dasar kerajaan yang menyokong upacara
keagamaan seperti pemberian cuti untuk upacara
keagamaan.

4. Kewarganegaraan

PERKARA - ❖ Merupakan kesetiaan yang ditunjukkan kepada sesebuah
PERKARA negara, bandar, daerah dan negeri dan rela menerima
DALAM segala peranan dan kewajipan yang harus dilaksanakan.
PERUNTUK
AN ❖ Merupakan keahliakepada sesebuah komuniti politik (
MALAYSIA iaitu sebuah bandar pada asalnya, tetapi kini lebih dikenali
YANG sebagai negara ) yang membawa hak-hak penyertaan
MENJADI politik seseorang individu yang mempunyai keahlian ini
TOLAK dipanggil sebagai warganegara.
ANSUR
ANTARA ❖ Secara umumnya , seseorang boleh mendapat
ORANG kewarganegaraan melalui 4 cara :
MELAYU
DAN i. Secara kuatkuasa undang-undang
BUKAN - Individu yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia dan
MELAYU menjadi warganegara persekutuan yang akan menjadi
warganegara secara automatic.
A - Individu yang dilahirkan pada atau selepas Hari
Malaysia dan menjadi warganegara atas peruntukan
kelayakan yang telah ditetapkan.

ii. Secara pendaftaran / permohonan
- Isteri dan anak warganegara.
- Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun.
- Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan lahir
dipersekutuan sebelum Hari Merdeka.
- Seseorang yang berumur 18 tahun dan bermastautin di
Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia.

iii. Secara kemasukan
- Individu tersebut telah menetap di Persekutuan
Malaysia 10 daripada 12 tahun sebelum tarikh
permohonan.
- Berniat menjadi permastautin tetap Persekutuan
Malaysia.
- Tingkahlaku baik.
- Berpengetahuan dalam Bahasa Melayu.

PERKARA - iv. Secara percantuman wilayah
PERKARA - Ini merupakan cara termudah untuk menjadi
DALAM warganegara Persekutuan. Contohnya ,
PERUNTUK penduduk Singapura, Sabah dan Sarawak
AN mendapat taraf kewarganegaraan apabila
MALAYSIA ketiga-tiga wilayah ini menganggotai
YANG Persekutuan Malaysia pada 16 September
MENJADI 1963.
TOLAK
ANSUR ❖ Jika seseorang itu kehilangan hak
ANTARA kewarganegaraan ia berdasarkan dua sebab
ORANG berikut :
MELAYU - Apabila individu menolak kewarganegaraan.
DAN - Dilucutkan oleh Perlembagaan Malaysia
BUKAN sekiranya individu melakukan tindakan yang
MELAYU bertentangan iaitu tidak berminat untuk
mengekalkan kewarganegaraan dan tidak setia
pada negara.

A

5. Hak Asasi

PERKARA - ❖ Hak asasi manusia wujud dalam masyarakat yang
PERKARA mementingkan nilai-nilai demokratik seperti :
DALAM
PERUNTUK 1. Kebebasan diri
AN - Seseorang mempunyai hak untuk hidup
MALAYSIA dengan aman.
YANG - Tidak boleh diambil nyawa mana-mana insan
MENJADI kecuali menyalahi undang-undang.
TOLAK - Setiap orang yang ditangkap berhak
ANSUR mengetahui sebab penangkapan dan berhak
ANTARA mendapatkan khidmat peguam.
ORANG - Bebas melalukan apa sahaja Perkara yang
MELAYU tidak menyalahi undang-undang.
DAN
BUKAN 2. Hak terhadap harta
MELAYU - Harta seseorang adalah hak miliknya.
- Tidak boleh merampas harta seseorang
A dengan sewenang-wenangnya.
- Seseorang boleh dilucutkan status pemilikan
harta jika diperuntukkan oleh undang-undang.

3. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan
- Kebebasan setiap warganegara untuk bercakap
atas tujuan mengembangkan fikiran.
- Berhimpun secara aman dengan syarat tiada
senjata.
- Menubuhkan persatuan.
- Kebebasan-kebebasan ini tertakluk kepada
perkara-perkara yang menjejaskan ketenteraman
awam, perkara fitnah dan sensitiviti kaum.

❖ Perlembagaan tidak menyekat kebebasan dan
pergerakan individu kecuali atas faktor keselamatan ,
kesihatan awam dan hukuman.

PERKARA - ❖ Demi menjamin setiap individu memiliki hak ini
PERKARA tanpa diskriminasi , semua orang harus dilayan
DALAM sama rata tidak mengira agama , keturunan dan
PERUNTUK bangsa.
AN
MALAYSIA ❖ Kebebasan asasi di Malaysia lebih bersifat
YANG kebebasan yang dikawal dan terbatas oleh
MENJADI kerana pelbagai fahaman politik, agama, etnik
TOLAK dan keturunan.
ANSUR
ANTARA ❖ Konsep hak asasi manusia boleh dibahagikan
ORANG kepada 2 iaitu :
MELAYU - Hak semulajadi ( ada secara automatik sejak
DAN lahir, hak kepada hidup bebas,
BUKAN anggota badan dan harta ).
MELAYU - Hak civil ( hak yang diperoleh seorang
warganegara bagi sesebuah negara
A melalui kuatkuasa undang-undang,
sebagai contoh seorang rakyat
Malaysia yang berumur 21 tahun
memiliki hak untuk mengundi
apabila mencapai tahap umur
tersebut ).

Kesimpulan

Permuafakatan dan tolak ansur antara
orang Melayu dan bukan Melayu ini juga
merupakan nilai-nilai unsur tradisi dalam
Perlembagaan Malaysia. Tanah Melayu

mungkin tidak berjaya mencapai
kemerdekaan pada tahun 1957 tanpa
kontrak sosial ini kerana pihak British
menjadikan permuafakatan sebagai
prasyarat kemerdekaan. Kontrak sosial ini
juga merupakan asas yang menjadikan
Malaysia sebuah negara merdeka di
bawah sistem pemerintahan Demokrasi
Berparlimen Raja Berperlembagaan
dengan konsep negeri dan persekutuan

selain menjadi anak kunci kepada
perpaduan antara kaum seperti yang

termaktub dalam Perlembagaan.

Rujukan

1. perlembagaan malaysia: Definisi Perlembagaan
(bab4perlembagaan.blogspot.com)

2. https://politikcermai.blogspot.com/2012/06/jus-
soli-di-malaysia.html?m=1

3. https://adamzulkifli.wordpress.com/pengenalan-
hak-asasi-manusia/definisi-hak-asasi-manusia/

4. http://badenbadenbundle3b.blogspot.com/2017/0
7/peruntukan-perlembagaan-
persekutuan.html?m=1

5. Jurnal Kemanusiaan (utm.my)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
7. thai 11001
Next Book
JENIS KATA NAMA