The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kasetbangsai, 2021-02-06 22:39:07

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

โครงการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรยี นนกั ศกึ ษา

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ิลปาชีพบางไทร
สถาบนั การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ชอื่ โครงการ งานสวัสดิการพยาบาลและบ้านพัก หอพัก
2. ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลัก : (ระบุช่ือฝาุ ย) ฝาุ ยพฒั นากิจการนักเรียนนักศกึ ษา
2.2 รอง : (ชื่อผรู้ ับผดิ ชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นางสาวศริ เิ พ็ญ คุ้มทุกข์ งานสวสั ดิการ
3. ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยง/ภายใต/้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่อื ง ดา้ นผู้เรยี นและผู้สาเร็จการศึกษา
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา / ประกนั คุณภาพภายใน

1.1 การดแู ลและแนะแนวผู้เรยี น
 หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

- องค์ประกอบที่ .................... ตัวบง่ ชที้ ี่ ........................
 สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ด้าน ...................................
4. หลกั การและเหตุผล
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลย่ ีศนู ย์ศลิ ปาชีพบางไทร เปดิ หลกั สูตรการสอนระดับ ปวช. ปวส. ในหลาย
สาขาวิชาและมนี ักเรยี นนักศึกษา จานวนหนง่ึ เปน็ นักเรยี นประจาตามโครงการเกษตรเพอื่ ชีวิต ซ่งึ เปน็ นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา ทมี่ ่งุ เน้นใหน้ ักศึกษาดา้ นวชิ าชีพเกษตร ไดป้ ฏิบัติโครงการวชิ าชพี และใช้ชีวติ
อยภู่ ายในวทิ ยาลัยฯ ซงึ่ วิทยาลัยฯ จะเป็นผูด้ ูแลบรกิ ารด้านที่พกั อาศัย และใหส้ วสั ดิการต่างๆ โดยนักศึกษาไมต่ ้องเสยี
คา่ ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ ฉะนัน้ ในดา้ นความเป็นอยขู่ องนักเรียนนักศึกษา จงึ มีความจาเป็นจะตอ้ งจัดที่อยู่อาศัยรองรบั
ตลอดจนดแู ลและด้านรกั ษาพยาบาล ความปลอดภยั ตา่ งๆ ใหแ้ กน่ กั เรียนนักศึกษา เปน็ ประจาทุกรุน่ ทกุ ปีการศึกษา
5. ข้อเสนอแนะผลการจัดกิจกรรม/โครงการทีผ่ า่ นมา
- โครงการไดร้ บั งประมาณนอ้ ย เมอ่ื พบเจอปัญหาตอ้ งแก้ไขเฉพาะหน้า ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพม่ิ ขน้ึ กวา่
งบประมาณที่ไดร้ ับ ควรใหม้ ีการจัดงบประมารเพม่ิ ขึ้นทุกปีการศกึ ษา ทีม่ เี พ่ิมตามปรมิ าณผเู้ รียนเพ่ิมด้วย งบประมาณที่
ได้รบั ควรให้มีการจดั งบประมาณเพมิ่ ขนึ้ ทุกปีการศึกษา ท่ีมีเพื่อตามปริมาณผู้เรียนเพมิ่ ด้วย
6. วตั ถุประสงค์โครงการ
1. ให้นกั เรยี นนกั ศึกษาในทกุ ระดับชัน้ ปีได้รับสวัสดิการ ด้านทพ่ี ักอาศัยท่ดี ขี ้ึน และทวั่ ถึง
2. นกั เรยี น นักศกึ าในทุกระดับช้ันไดร้ บั สวัสดิการและบริการด้านการรักษาพยาบาลทดี่ ีขน้ึ และทวั่ ถึง
7. เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
1. นักเรยี นนักศกึ ษาไดร้ บั สวัสดกิ ารและการบรกิ ารด้านพยาบาลไม่น้อยกว่า จานวนท 250 คน
2. นักเรยี นนักศกึ ษาได้รบั สวัสดกิ ารและบริการดา้ นท่ีอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า จานวน 200 คน

133

เชงิ คุณภาพ
1. นกั เรียนนกั ศกึ ษามีพึงพอใจ และมคี วามสุขท่ีพักอาศยั อยู่ในตสถานศึกษามากขึ้น
2. นักเรียนนักศกึ ษาได้รับความเป็นอย่ทู ่ีดี ขน้ึ อละถูกสุขลกั ษณะมากขึน้
8. ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
บา้ นพักโครงการเกษตรเพื่อชีวิต จานวน 20 หลัง และหอพัก 2 ชน้ั 1 หลงั
1. เขยี นโครงการเพือ่ ขอรับการอนุมตั ิ
2. ดาเนนิ การจดั ซื้อวสั ดตุ ามโครงการ ตลอดปีการศกึ ษา 2563
3. สรุปผลการดาเนินการสิ้นปีการศึกษา

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

กจิ กรรม แผนงาน/กจิ กรรมดาเนินการ ปงี บประมาณ 2563
ปงี บประมาณ 2563
เสนอโครงการ
ดาเนินงานตามแผน ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย
สรปุ โครงการ

9. ค่าใช้จา่ ยและงบประมาณ จานวนเงิน หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนุน รายได้

1. คา่ วัสดุสานกั งาน 27,500.-
รวมท้ังสิน้ 27,500.-

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
1. นักเรียน นกั ศกึ ษา ไดร้ บั การบริการด้านที่พัก อาศัยอย่างทั่วถึง และดีข้นึ ร้อยละ 100
2. นกั เรยี น นกั ศึกษา ได้รบั การบรกิ ารดา้ นการรักษาพยาบาล อย่างท่วั ถงึ และดีขน้ึ รอ้ ยละ 100
3. นักเรียน นกั ศกึ ษ มีความพึงพอใจการบริการดา้ นตา่ งๆ มากขนึ้ ร้อยละ 100

11. ผลผลิต (Out put) ตัวปอ้ น (เทียบเป็นร้อยละ)
-

12. ผลลพั ธ์ (Out come) (เทยี บเป็นร้อยละ)
-

134

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ชอ่ื โครงการ โครงการปจั ฉิมนเิ ทศและมอบใบประกาศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศกึ ษา 2563
2. ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบุช่ือฝาุ ย) ฝุายพฒั นากิจการนักเรยี นนักศกึ ษา
2.2 รอง : (ช่ือผรู้ ับผิดชอบ/แผนกวิชา/งาน) นายภานุพงศ์ ลมิ ปนะวงศานนท์
3. สอดคล้องนโยบาย
 นโยบายสานักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่อื ง ด้านผู้เรยี นและผูส้ าเร็จการศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา / ประกนั คุณภาพภายใน

1.1 การดแู ลและแนะแนวผเู้ รียน
4. หลักการและเหตุผล

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแลว้ ดว้ ยการพัฒนาตามหลักของปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง ซงึ่ เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศชาติในระยะ 20 ปี
ใน ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3 ในด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่ม่ันคง กรอบแนวทางท่ีให้
ความสาคญั อาทิ การยกระดับการศกึ ษา และการเรียนรู้ใหม้ ีคณุ ภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

ตามพระราชบัญญตั กิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็น
การยกระดบั การศกึ ษาวชิ าชีพให้สงู ขนึ้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎี
อันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจน
สามารถนาไปประกอบอาชพี ในลักษณะผู้ปฏบิ ตั หิ รอื ประกอบอาชพี โดยอสิ ระได้

ตลอดการดาเนินชีวิตประจาวันในวิทยาลัย 3 ปี สาหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ 2 ปีสาหรับนักศึกษา
หลักสูตร ปวส. วันสาคัญท่ีสุดคือวันท่ีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรสาเร็จการศึกษาดังนั้น กิจกรรมดังกล่าว
จึงสาคัญที่สุดในชีวติ การเปน็ นักศึกษาและพรอ้ มท่ีจะดาเนนิ ชีวิตการศกึ ษาต่อการทางานในอนาคต
5. ขอ้ เสนอแนะผลการจัดกิจกรรม/โครงการท่ผี ่านมา

โครงการทผี่ ่านมาอยูใ่ นระดับดีมาก เพราะทงั้ คณะผูบ้ รหิ าร ครู อาจารย์ ผูส้ าเรจ็ การศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง
ใหค้ วามรว่ มมือเปน็ อย่างดี
6. วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพื่อเปน็ แนวทางในการดาเนินชีวติ ต่อหลงั จบการศึกษา
2. เพ่ือสรา้ งความภาคภมู ใิ จใหแ้ กผ่ ้สู าเรจ็ การศึกษา
3. ทุกคนเกดิ ความรูร้ ักสามัคคี

135

7. เปา้ หมายโครงการ

เชิงปรมิ าณ

1. ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และวิทยากร แขกผมู้ ีเกียรติ จานวน 60 คน

2. ผู้จบการศึกษา ท้ังภาคปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน จานวน 80 คน

รวมทั้งสนิ้ 140 คน

เชงิ คณุ ภาพ

1. ผรู้ ว่ มกจิ กรรมทั้งหมด จานวน 140 คน มคี วามสขุ และความภาคภมู ใิ จ

2. ผู้จบการศึกษามคี วามรู้ ความสามารถพร้อมไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในอนาคต

8. ระยะเวลา/สถานทดี่ าเนนิ การ

ระยะเวลาในการดาเนินการ 2 วัน (สปั ดาห์ที่ 4 ของเดือน มีนาคม 2562)

สถานท่ดี าเนนิ การ ณ หอ้ งประชมุ เฟ้ืองฟูา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชพี บางไทร

แผนการ/กิจกรรมดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กจิ กรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.เสนอโครงการ/รออนุมตั ิ

2.ประสานงาน/ประชุมคณะครู

3.ซักซ้อมพธิ ี

4.ดาเนนิ กิจกรรมท้งั 2 กจิ กรรม

โครงการ

5.ประเมนิ ผลงานโครงการ

9. คา่ ใชจ้ ่ายและงบประมาณ จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายได้

รายการ งบประมาณ อุดหนุน

1. คา่ วสั ดสุ านกั งาน 8,750.-

รวมท้ังส้นิ 8,750.-

10. ผลที่คาดวา่ จะได้รับ
1. ผู้จบการศกึ ษามแี นวทางในการศกึ ษาต่อและทางานในอนาคต
2. ผจู้ บการศึกษาเกิดความภาคภูมใิ จในสถานศึกษา
3. ทุกคนเกิดความร้รู ักสามคั คี

136

11. ผลผลติ (Out put) ตัวป้อน (เทยี บเป็นร้อยละ)
-

12. ผลลพั ธ์ (Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)
-

137

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชีพบางไทร
สถาบนั การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ช่ือโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นกั ศึกษา
2. ผรู้ ับผิดชอบโครงการ

2.1 หลัก : (ระบุช่ือฝาุ ย) ฝุายพฒั นากจิ การนกั เรยี นนักศกึ ษา
2.2 รอง : (ชือ่ ผ้รู บั ผดิ ชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นายภานุพงศ์ ลมิ ปนะวงศานนท์
3. สอดคล้องนโยบาย
 นโยบายสานกั งาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ด้านผู้เรียนและผสู้ าเร็จการศึกษา
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา / ประกันคุณภาพภายใน

1.1 การดแู ลและแนะแนวผู้เรยี น
 หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- องค์ประกอบที่ .................... ตวั บง่ ชท้ี ่ี ........................
 สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ดา้ น ...................................
4. หลกั การและเหตุผล
ตามกรอบยทุ ธศาสตรช์ าติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ี
พัฒนาแลว้ ดว้ ยการพฒั นาตามหลักของปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง ซึง่ เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศชาติในระยะ 20 ปี
ใน ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3 ในด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีให้
ความสาคัญ อาทิ การยกระดับการศกึ ษา และการเรยี นรู้ใหม้ ีคุณภาพเทา่ เทียมและท่วั ถึง
ตามพระราชบญั ญตั กิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
การยกระดับการศึกษาวชิ าชพี ให้สงู ข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎี
อันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจน
สามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผปู้ ฏบิ ัตหิ รือประกอบอาชพี โดยอิสระได้
ดังน้ันกิจกกรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้ามาเรียนในสถานศึกษา จึงจาเป็นจะต้องมีการปฐมนิเทศ
หรือแนะนา และทาความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั่ววิทยาลัยฯ ทั้งการเรียน การอยู่การกิน และการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
จะทาให้นักเรียน นกั ศึกษาใหม่มีความสขุ ในการเรยี นสืบต่อไปในอนาคต
5. ข้อเสนอแนะผลการจดั กิจกรรม/โครงการท่ีผ่านมา
ผลการดาเนินงานท่ผี า่ นมีอยใู่ นระดบั ดี เพราะคณะครู อาจารย์ และนักเรยี นท้ังเกา่ และใหม่ให้ความร่วมมือ
เป็นอยา่ งดี

138

6. วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพ่ือแนะนาวทิ ยาลยั ฯ ให้นกั เรียนนกั ศึกษาใหม่ไดร้ ู้

2. เพอ่ื ทาความเข้าใจชวี ติ ความเป็นอยู่ การเรยี น การสอน การลงทะเบยี นการจบการศึกษาตลอดจนการรว่ ม

กจิ กรรมต่างๆ ภายในวทิ ยาลัย

7. เป้าหมายโครงการ

เชงิ ปริมาณ

1. ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อกท. และวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ จานวน 60 คน

2. ผู้ปกครอง ทัง้ ภาคปกติ ทวิภาคี จานวน 150 คน

รวมทง้ั สนิ้ 210 คน

เชงิ คณุ ภาพ

1. ผู้รว่ มกจิ กรรมทั้งหมด จานวน 210 คน มคี วามสขุ และความภาคภมู ใิ จ

2. ผู้จบการศึกษามคี วามรู้ ความสามารถพรอ้ มไปประกอบอาชพี และศึกษาต่อในอนาคต

8. ระยะเวลา/สถานทด่ี าเนนิ การ

ระยะเวลาในการดาเนนิ การ 1 วนั (สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน พฤษภาคม 2563)

สถานที่ดาเนนิ การ ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟูา วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

แผนการ/กจิ กรรมดาเนนิ การ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ/รออนมุ ัติ

2. ประสานงาน/ประชมุ คณะครู

3. ซกั ซ้อมพธิ ี

4. ดาเนินกิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม

โครงการ

5. ประเมินผลงานโครงการ

9. ค่าใช้จา่ ยและงบประมาณ จานวนเงิน หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนนุ รายได้

1. ค่าวสั ดุสานักงาน 5,000.-

รวมท้ังสิน้ 5,000.-

139

10. ผลทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ
1. นักเรยี นนกั ศึกษาใหม่ เกดิ ความภาคภมู ิใจ และเขา้ ใจบทบาทหนา้ ท่ี ตลอดจนการเรยี นการสอนการใช้

ชีวติ ในรัว้ วทิ ยาลยั ฯ
11. ผลผลติ (Out put) ตวั ป้อน (เทียบเป็นอตั รารอ้ ยละ)

-
12. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตราร้อยละ)

-

140

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศิลปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ชอ่ื โครงการ การพฒั นาระบบงานแนะแนวการศกึ ษาและการตดิ ตามผสู้ าเรจ็ การศึกษา
2. ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบชุ ื่อฝาุ ย) ฝาุ ยพฒั นากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 รอง : (ชื่อผูร้ บั ผดิ ชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นายภานพุ งศ์ ลมิ ปนะวงศานนท์
3. สอดคล้องนโยบาย
 นโยบายสานกั งาคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา เร่ือง ด้านผู้เรยี นและผูส้ าเร็จการศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศกึ ษา / ประกนั คุณภาพภายใน

1.1 การดแู ลและแนะแนวผู้เรยี น
 หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- องคป์ ระกอบท่ี .................... ตวั บ่งชี้ที่ ........................
 สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ดา้ น ...................................
4. หลักการและเหตุผล
ตามกรอบยทุ ธศาสตรช์ าติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่
พฒั นาแล้วดว้ ยการพฒั นาตามหลกั ของปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ซ่ึงเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศชาติในระยะ 20 ปี
ใน ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3 ในด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกรง่ ของประเทศมีความพร้อมทาง กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางที่ให้
ความสาคญั อาทิ การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ใหม้ คี ณุ ภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545,2553) หมวด 3 ระบบ
การศึกษา มาตรา 20 การจัดการอาชวี ศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน
สถานประกอบการ หรอื โดยความร่วมมอื ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การอาชีวศึกษาและกฎหมายทีเ่ ก่ยี วข้อง

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกึ อบรมวชิ าชีพต้องเปน็ การจัดการศกึ ษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องก ารของ
ตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบ
อาชพี โดยอสิ ระได้

ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อ นนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิ าร และนโยบาย เปูาหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคน อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-

141

2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเปูาหมายในการดาเนินงาน
โดยรักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระบบ โคตาและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย ผู้ที่มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุกซึ่งได้แก่ นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ท้ังนี้งานแนะแนวและจัดหาอาชีพอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต้องมีการ
จัดกจิ กรรมการปฐมนิเทศ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรม
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา รวมท้ังการบริการต่างๆ อาทิ เช่นเร่ืองการแจ้งข้อมูลทั้งด้านการศึกษาต่อและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ และด้านคาแนะนาต่าง ๆ ในการปรับตัว หรือแนะนานักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีใน
การดารงตนต่อสังคม รวมทั้งการทาสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อ

ดังนั้นในส่วนงานแนะแนวและจัดหาอาชีพต้องการดาเนินกิจกรรมต่างๆจึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการ
ดาเนินงานให้ประสบผลท่ีดีต่อนักเรียน จึงจาเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเอ้ืออานวยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน นกั ศึกษาขึ้น
5. ข้อเสนอแนะผลการจัดกจิ กรรม/โครงการท่ีผ่านมา

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมีอยู่ในระดับดี เพราะคณะครู อาจารย์ และนักเรยี นทั้งเกา่ และใหม่ใหค้ วามรว่ มมือเปน็
อยา่ งดี
6. วตั ถุประสงคข์ องโครงการ

1. เพอื่ นกั เรียน นักศกึ ษามีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจรติ และหาความร้เู กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
2. เพื่อให้นกั เรยี น นักศึกษาใหม่ไดร้ บั ทราบข้อมลู เก่ยี วกบั สถานศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางปฏิบตั เิ พื่อเสริม
สัมฤทธผิ ลและแนวคดิ การดาเนนิ ชีวติ ทางการศึกษาที่เหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหมเ่ หน็ คณุ ค่าของการอยูร่ ว่ มกัน รูจ้ กั รับผิดชอบ รักพวกพ้อง รกั สถาบนั และรจู้ กั
เสยี สละเพอื่ ส่วนรวม
4. เพ่ือทราบจานวนผเู้ รียนท่สี าเร็จการศึกษาแลว้ มีงานทาและศกึ ษาต่อ
7. เปา้ หมายโครงการ

เชิงปรมิ าณ
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกยี่ วกับอาชีพทต่ี นเองสนใจร้อยละ 80
2. นักเรียน นกั ศึกษาใหมไ่ ดร้ ับทราบข้อมูลเกี่ยวกบั สถานศึกษา ระบบการศกึ ษาและเขา้ ศึกษาต่อ ร้อยละ 5

จากโรงเรียนทีเ่ ขา้ แนะแนวการศึกษา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ในปกี ารศึกษา 2562
เชิงคณุ ภาพ
1. นักเรียน นักศึกษามีความร้สู กึ ทีด่ ตี อ่ อาชพี สุจรติ และหาความรู้เก่ยี วกบั อาชีพท่ีตนเองสนใจ
2. นกั เรียน นกั ศึกษาใหม่ไดร้ ับทราบขอ้ มลู เกย่ี วกับสถานศึกษา ระบบการศึกษาและเขา้ ศึกษาต่อ
3. นกั เรียน นกั ศึกษาทจ่ี บการศึกษาไดเ้ ขา้ ศึกษาตอ่ มหารวิทยาลยั ท่มี ชี ่อื เสียง และผู้ทจี่ บไปประกอบอาชีพ

มีงานทามีรายได้

142

8. ระยะเวลา/สถานทดี่ าเนินการ

ระยะเวลาในการดาเนนิ การ 1 ปี เริม่ จาก 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

สถานทีด่ าเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร

แผนการ/กิจกรรมดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. วางแผนการดาเนนิ งาน

2. จัดทาโครงการเสนอเพ่ือขอ

งบประมาณสนับสนนุ

3. แต่งต้งั คณะกรรมการ

รบั ผดิ ชอบและประสานงาน

4. ประชมุ คณะกรรมการ

สถานศกึ ษา คณะครู เพอ่ื

รบั ทราบและให้ความเห็นชอบ

5. ดาเนนิ งานตามแผนงาน

6. ประเมนิ ผลงานโครงการ

9. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

หมวดรายจ่าย จานวนเงนิ หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อดุ หนุน รายได้

1. คา่ วัสดสุ านักงาน 5,000.-

รวมทั้งสน้ิ 5,000.-

10. ผลท่ีคาดวา่ จะได้รับ
1. นกั เรยี น นักศึกษามีความรู้สกึ ที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ยี วกบั อาชพี ท่ีตนเองสนใจ
2. นกั เรยี น นกั ศึกษาใหม่ไดร้ ับทราบข้อมูลเกี่ยวกบั สถานศึกษา ระบบการศึกษาและเขา้ ศึกษาต่อจากโรงเรียนท่ี

เขา้ แนะแนวการศึกษา
11. ผลผลิต (Out put) ตวั ป้อน (เทียบเปน็ อตั ราร้อยละ)

-
12. ผลลัพธ์ (Out come) (เทยี บเปน็ อตั ราร้อยละ)

-

143

แบบเสนอโครงการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

1. ช่ือโครงการ ทัศนศึกษา open house กจิ กรรมเพ่ือจดั การศกึ ษาในดา้ นอาชีพ
2. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชพี และจดั หางาน ฝาุ ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. สอดรบั นโยบาย

 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา
- เรือ่ ง ดา้ นการเพ่ิมปริมาณผูเ้ รียนสายอาชพี

 มาตรฐานการจดั การอาชีวศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน
- มาตรฐานที่ 1 ดา้ นผลการจดั การศึกษา
- ตวั บง่ ช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจต่อคณุ ภาพผสู้ าเรจ็ การศึกษา

 หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดา้ นท่ี 3 การจดั กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น
- องคป์ ระกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน
- ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 มกี ารวางแผนงานแนะแนว เพ่ือสนบั สนุนดาเนินชีวติ ทสี่ อดคล้องกบั หลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิ พอเพียง
 สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม

- ดา้ น จดั กิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรยี นไดร้ ู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองและปลกู ฝงั ความมีนา้ ใจให้
เกดิ แก่ตัวนักเรยี นทุกคน เพราะตอ้ งการที่จะพัฒนานกั เรยี นให้เปน็ บุคคลทีส่ ามารถใช้ชีวติ ใหอ้ ย่ใู นสงั คมได้
อยา่ งเปน็ สขุ
4. หลักการและเหตุผล
ตามกรอบยุทธศาสตรช์ าติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ี
พฒั นาแล้วดว้ ยการพัฒนาตามหลกั ของปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ซง่ึ เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศชาติในระยะ 20 ปี
ใน ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3 ในด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แขง็ แกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีให้
ความสาคัญ อาทิ การยกระดบั การศกึ ษา และการเรยี นรใู้ ห้มคี ุณภาพเท่าเทียมและท่วั ถึง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545,2553) หมวด 3 ระบบ
การศึกษา มาตรา 20 การจดั การอาชีวศกึ ษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน
สถานประกอบการ หรอื โดยความรว่ มมือระหว่างสถานศกึ ษากับสถานประกอบการ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การอาชวี ศกึ ษาและกฎหมายท่ีเก่ยี วข้อง

144

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชพี ตอ้ งเปน็ การจดั การศกึ ษาในดา้ นวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบ
อาชพี โดยอสิ ระได้

ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิ าร และนโยบาย เปาู หมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคน อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-
2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังน้ี ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเปูาหมายในการดาเนินงาน
โดยรักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระบบ โคตาและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย ผู้ที่มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุกซึ่งได้แก่ นักเรียนและ
ผปู้ กครอง ท้ังนงี้ านแนะแนวและจดั หาอาชีพอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต้องมีการจัด
กจิ กรรมการปฐมนิเทศ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งการ
บรกิ ารตา่ งๆ อาทิ เช่นเรอื่ งการแจง้ ขอ้ มูลทั้งด้านการศกึ ษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพ และด้านคาแนะนาต่าง
ๆ ในการปรับตัว หรือแนะนานักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการดารงตนต่อสังคม รวมท้ังการทาสื่อ
เอกสารประชาสมั พันธ์การศกึ ษาตอ่ และรบั สมัครนักเรียน นกั ศึกษาเข้าศึกษาตอ่

ดังน้ันในส่วนงานแนะแนวและจัดหาอาชีพต้องการดาเนินกิจกรรมต่างๆจึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการ
ดาเนินงานให้ประสบผลท่ีดีต่อนักเรียน จึงจาเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเอื้ออานวยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นกั เรียน นักศกึ ษาข้ึน
5. วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพ่ือใหน้ ักเรยี น นักศึกษาใหมไ่ ด้รบั ทราบขอ้ มลู เก่ียวกบั สถานศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือ
เสริมสมั ฤทธิผลและแนวคดิ การดาเนินชีวติ ทางการศึกษาที่เหมาะสม

2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติทด่ี ขี องนักเรยี นนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ท่มี ตี ่อการจดั การเรียนการสอนด้าน
อาชวี ศกึ ษา
6. เป้าหมาย

เชงิ ปรมิ าณ
1. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ดังน้ี
- มหาวิทยาลัยหรอื วทิ ยาลัยท่ีจัดกิจกรรม Open house จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา ,จงั หวดั ปทุมธานี และ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เชงิ คุณภาพ
1. เพือ่ ให้นักเรยี นที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในระดบั ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาไดร้ ับทราบ

ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อสายอาชวี ศึกษา ข้อมูลข่าวสารสภาพเศรษฐกจิ ปัจจบุ ันเพ่ือประโยชน์กบั การวางแผนด้าน
อาชพี ต่อไป

145

2. เพือ่ ใหน้ ักเรยี นทกี่ าลังจะสาเรจ็ การศึกษาในระดับประกาศนยี บัตรวชิ าชพี ชั้นสูงช้ันปที ี่ 2 ทุกสาขาได้

รบั ทราบขอ้ มลู ข่าวสารการศกึ ษาต่อสายอาชวี ศกึ ษา ข้อมลู ข่าวสารสภาพเศรษฐกิจปจั จบุ ันเพ่อื ประโยชน์กับการ

วางแผนดา้ นอาชีพตอ่ ไป

3. เพ่อื สรา้ งความสัมพนั ธ์และความรว่ มมืออันดรี ะหวา่ งวิทยาลยั ฯ กับสถาบันการศกึ ษาอ่ืน
7. ตวั ชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ

ตวั ชว้ี ัดด้านปรมิ าณ
1. เพ่ือใหน้ กั เรยี นทีก่ าลังจะสาเรจ็ การศกึ ษาในระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชพี ชนั้ ปที ี่ 3 ทุกสาขา คณะและครูท่ี
ปรึกษาในสถานศึกษาเขา้ รว่ มโครงการ ไมน่ ้อยกว่า ร้อยละ 80

2. เพ่อื ใหน้ ักศกึ ษาประกาศนียบตั รวิชาชพี ชนั้ สงู ข้นั ปที ี่ 2 ใหมไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา ระบบ

การศึกษาและเขา้ ศกึ ษาต่อ จากสถานศึกษาทีเ่ ข้าทัศนศึกษา Open house แนะแนวการศึกษา

เชงิ คุณภาพ

1. นักเรยี นได้ข้อมลู ดา้ นอาชีพและการปรบั ตวั จากวิทยากร
2. นักเรยี นสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพไดแ้ ละสามารถปรับตัวเขา้ กบั บุคคล สถานการณ์ตา่ งๆ ได้
3. นักเรยี น นักศึกษามีความรู้สึกทด่ี ตี อ่ อาชพี สุจรติ และหาความร้เู กยี่ วกับอาชพี ทต่ี นเองสนใจ

4. นักเรยี น นกั ศกึ ษาใหม่ไดร้ ับทราบข้อมลู เกยี่ วกบั สถานศึกษา ระบบการศึกษาและเข้าศึกษาตอ่

8. สถานทด่ี าเนินโครงการ

งานแนะแนวอาชพี และจัดหางานได้ทาการจดั กจิ กรรมทศั นศึกษา Open house แนะแนวการศึกษาตอ่

ภายนอกสถานศกึ ษาเชน่ มหาวทิ ยาลัยหรอื วทิ ยาลยั ท่ีจัดกิจกรรม Open house จงั หวดั พระนครศรีอยุธยา ,จงั หวัด

ปทุมธานี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
9. ระยะเวลาการดาเนนิ การ

ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 ปี เรม่ิ จาก 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนั ยายน 2563
แผนการ/กจิ กรรมดาเนินการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. วางแผนการดาเนินงาน

2. จัดทาโครงการเสนอเพ่ือขอ
งบประมาณสนบั สนนุ
3. แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ
รบั ผิดชอบและประสานงาน

4. ประชมุ คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู เพื่อ
รบั ทราบและใหค้ วามเห็นชอบ
5. ดาเนินงานตามแผนงาน

6. ประเมินผลงานโครงการ

146

10. งบประมาณค่าใช้จา่ ย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนนุ รายได้

1. ค่าวสั ดุสานักงาน 5,000.-

รวมทั้งสน้ิ 5,000.-

11. การติดตามและประเมนิ ผล
1. สรปุ และประเมนิ ผลความสาเร็จตามเปาู หมาย
2. จากแบบสอบถามการประเมินโครงการทัศนศึกษา open house กจิ กรรมเพื่อจัดการศึกษาในด้านอาชีพ

12. ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ ับ
1. เพอ่ื ใหน้ ักเรียนที่กาลังจะสาเรจ็ การศึกษาในระดบั ประกาศนยี บัตรวชิ าชพี ช้ันปที ่ี 3 ทุกสาขาไดร้ ับทราบ

ขอ้ มูลข่าวสารการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ขอ้ มูลข่าวสารสภาพเศรษฐกิจปจั จบุ นั เพ่ือประโยชนก์ บั การวางแผนดา้ น
อาชพี ต่อไป

2. เพ่อื ใหน้ ักเรยี นทก่ี าลงั จะสาเรจ็ การศึกษาในระดบั ประกาศนยี บัตรวชิ าชพี ชนั้ สงู ช้ันปีท่ี 2 ทุกสาขาได้
รบั ทราบขอ้ มลู ขา่ วสารการศกึ ษาต่อสายอาชวี ศกึ ษา ข้อมูลขา่ วสารสภาพเศรษฐกิจปจั จบุ ันเพอ่ื ประโยชน์กับการ
วางแผนด้านอาชพี ต่อไป

3. เพอื่ สรา้ งความสัมพนั ธแ์ ละความรว่ มมืออันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาอ่ืน

147

แบบเสนอโครงการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
สถาบันการอาชวี ศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการอาชีวศกึ ษา

1. ช่อื โครงการ กิจกรรมกฬี าสีเพอื่ ส่งเสรมิ สุขภาพผู้เรียน
2. ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลัก : ฝา่ ยพัฒนากิจกรรมนักเรยี นนกั ศกึ ษา
2.2 รอง : นายจักรวาล มีสมจติ ร์ หัวหนา้ งานกีฬา. ครผู ูส้ อนรายวิชาพลศึกษา
3. สอดรบั นโยบาย
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เรื่อง ดา้ นผู้เรยี นและผู้สาเรจ็ การศกึษา
 มาตรฐานการจดั การอาชวี ศกึ ษา/ประกนั คุณภาพภายใน

- ดา้ นท่ี 1 ดา้ นผเู้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 1.2 ผเู้ รียนมคี ุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

- ด้านท่ี 3 การจัดกจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น
- องคป์ ระกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน
- ตัวบ่งชที้ ่ี 2.1 มแี ผนงาน/ โครงการ สง่ เสริมกิจกรรมนักเรียน นกั ศึกษา เพ่ือให้ผูเ้ รยี นอย่อู ย่าง

พอเพียง
4. หลักการและเหตุผล

การดาเนินการจดั การเรียนการสอนวชิ าพลศึกษาเพื่อพฒั นาบุคลิกภาพ และวชิ ากีฬาเพื่อสขุ ภาพและ
บคุ ลกิ ภาพ ของแผนกวิชาสามญั สัมพนั ธ์ มุง่ เน้นใหน้ ักเรียน นกั ศึกษาได้มที กัษะของการเล่นกีฬา และรู้กติกาทถี่ ูกต้อง
อกี ท้ังมงุ่ ใหน้ ักเรียนรแู้ พ้ รชู้ นะ รูอ้ ภยั ซ่ึงจะเป็นการพมั นาตนเอง จติ ใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อท่ีจะได้มกี ารดาเนินชวี ติ
ปจั จบุ นั ไดอ้ ยา่ งมีความสขุ โดยจากการเล่นกีฬา และเป็นการสร้างสมรรถภาพของรา่ งกายใหม้ คี วามแขง็ แรงเป็น
ภมู คิ ้มุ กันจากโรคภยั ต่างๆ ทีเ่ กดิ ขนึ้ ในโลกปจั จบุ ัน และอปุ กรณ์ สื่อการเรยี นการสอนทม่ี ีอย่ใู นขณะน้ยี ังไม่พอเพยี งกับ
จานวนนักเรียน นกั ศึกษา

ดังนน้ั แผนกวิชาสามญั สัมพนั ธ์ จงึ จดั ทาโครงการจดั ซื้ออปุ กรณ์ สอื่ การเรียนการสอนขน้ึ เพอ่ื ท่จี ะไดม้ ี
การฝกึ ปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์ การเรียนการสอน และเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการเรยี นรู้ และสนองนโยบายทางการศึกษาที่
ใหส้ ถานศกึ ษามีการส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลงั กาย
5. วัตถุประสงค์โครงการ

5.1 เพ่อื ใช้ในการเรียนการสอนให้กับนกั เรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ิปลาชีพบางไทร
5.2 เพ่ือเพ่ิมทกั ษะจากการปฏิบตั ิกับอุปกรณจ์ รงิ
5.3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นรู้ของนักเรยี น นักศึกษา

148

6. เป้าหมายโครงการ

เชงิ ปริมาณ

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศกึ ษา จานวน 200 คน

เชงิ คณุ ภาพ

1. นกั เรียน นกั ศกึ ษา เกิดความตระหนักท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพรา่ งกาย

2. ครู บคุ ลากรทางการศึกษา และนกั เรียน นกั ศกึ ษา มีกิจกรรมยามวา่ งท่ีพฒั นาส่งเสริมสขุ ภาพรา่ งกาย

3. มีอุปกรณ์ท่มี ีมาตรฐานใช้ในการเรยี น การฝึกซ้อมกฬี า กฬี าภายในวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี

ศนู ยศ์ ิลปาชพี บางไทร

7. ระยะเวลา / สถานทด่ี าเนนิ การ

ดาเนินการจัดโครงการ ตั้งแตว่ ันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ณ วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. วางแผนการดาเนินงาน

2. จดั ทาโครงการเสนอเพ่อื

ของบบประมาณสนับสนนุ

3. แตง่ ต้ังคณะกรรมการ

รบั ผดิ ชอบและประสานงาน

4. ประชมุ คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะครู เพือ่

รับทราบและให้ความเห็นชอบ

5. ดาเนนิ งานตามแผนงาน

6. ประเมินผลงานโครงการ

8. งบประมาณคา่ ใช้จา่ ย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อุดหนนุ รายได้

- ลูกฟุตซอล , ลูกเปตอง และอุปกรณ์ 1,000
- โต๊ะเทเบ้ลิ เทนนิส และอุปกรณ์ 2,000
- แปูนบาสเกตบอล 1,000
- งานซอ่ มบารงุ อุปกรณท์ ่ีชารุด 1,000
- การจัดกีฬาสี 15,000

รวมท้ังส้นิ 20,000.-

149

9. การติดตามและประเมนิ ผล
9.1 การจัดการเรียนการสอนรายวชิ าพลศึกษา
9.2 การจัดกิจกรรมกีฬาสใี นสถานศกึ ษา
9.3 ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ใี นการใช้ออกกาลงั กายของผู้เรยี น

10. ผลทค่ี าดวา่ จะได้รับ
นกั เรียน นักศึกษา ได้รับการฝกึ ทักษะด้านกฬี าดว้ ยจานวนของอุปกรณ์ที่พอเพียงกับจานวนนักเรียนท่ีในชว่ั โมง

วิชาพลศึกษา เพือ่ พฒั นาสขุ ภาพ และส่งเสริมในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ลิ ปาชีพ
บางไทร จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา ไดอ้ ย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

150

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ิลปาชีพบางไทร
สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ชื่อโครงการ พัฒนาคนดี คนเกง่ ใหม้ ีความสุของค์การเกษตรกรในอนาคตแหง่ ประเทศไทย ฯ
ระดบั หนว่ ย ระดบั ภาค และระดบั ชาติ

2. ผ้รู ับผิดชอบโครงการ
2.1 หลัก : (ระบุชื่อฝาุ ย) ฝุายพฒั นากจิ การนกั เรียนนักศึกษา
2.2 รอง : (ชื่อผ้รู บั ผดิ ชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นายปฏญิ ญา คอนเพง็

3. สอดคล้องนโยบาย
 นโยบายชาติ ดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพ
(การปลกู ฝงั ระเบียบ วนิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม คา่ นิยมท่ีพงึ ประสงค์
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา ด้านยกระดับคณุ ภาพการศึกษาการอาชีวศกึ ษา
 นโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 มาตรฐานการจดั การอาชวี ศึกษา/ประกนั คุณภาพภายใน
- ดา้ นท่ี 1 ดา้ นผู้เรียนและผูส้ าเรจ็ การศึกษา 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
- ด้านท่ี 3 การจดั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น
- องค์ประกอบที่ 2 กจิ กรรมนักเรียน
- ตวั บ่งช้ีท่ี 2.1 มีแผนงาน/ โครงการ ส่งเสรมิ กจิ กรรมนกั เรียน นกั ศกึ ษา เพ่ือใหผ้ เู้ รยี นอยู่อยา่ ง
พอเพียง

4. หลักการและเหตุผล
กจิ กรรมนักเรยี น-นกั ศึกษา เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ให้แกส่ มาชิกในสถานศึกษาทุกแหง่ ซึ่ง

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีดาเนนิ กจิ กรรมภายใต้องคก์ ารเกษตรกรในอนาคตแหง่ ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็ พระเทรตั นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุ ารี เปน็ องค์การของนักเรยี นนักศึกษา ทดี่ าเนนิ โดยสมาชิก เพ่ือสมาชกิ
เพื่อพฒั นาลกั ษณะการเป็นผู้นา พฒั นาบคุ ลกิ ภาพ การพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพและเปน็ การเพม่ิ ประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ ทงั้ ด้านวิชาการ ซึง่ ตรงกับคติพจน์ อกท. วา่ ”เราเรียนรดู้ ้วยงานการฝกึ หดั เราปฏิบตั ิเพอ่ื หวงั ทางศึกษา หา
เล้ยี งชีพเพื่อชีวติ พฒั นา ใชว้ ิชาเพ่ือบริการงานสังคม” องค์การน้ีจงึ เป็นองค์การหนงึ่ ท่สี ามารถพัฒนาสมาชิกอันนามาซึง่
การพัฒนาประเทศชาติ
5. ข้อเสนอแนะผลการจดั กิจกรรม/โครงการท่ผี ่านมา
.......................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................

151

6. วตั ถปุ ระสงค์โครงการ

1. เพ่ือดาเนินกจิ กรรมตา่ งๆ ของวทิ ยาลยั ฯ

2. เพอื่ ให้สมาชิกกล้าคิด กล้าทา กลา้ แสดงออก ในสิง่ ที่เหมาะสม

3. เพอ่ื ใหส้ มาชิกมีลักษณะความเป็นผูน้ าและผู้ตามท่ดี ี

4. เพ่อื ใหส้ มาชิกมีวินัย ตรงต่อเวลาและเวลาปฏิบัตติ ามระเบียบของวิทยาลยั ฯ

5. เพอ่ื ให้สมาชิกห่างไกลจากยาเสพตดิ และอุบายมุข

6. เพอ่ื ใหส้ มาชิกเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. เพอื่ ให้สมาชิกสามารถดาเนนิ ชวี ิตรว่ มกับบุคลอ่นื ได้อย่างมคี วามสขุ และย่งั ยืน

7. เปา้ หมายโครงการ

เชิงปรมิ าณ

๑. มีครูเข้าร่วมกจิ กรรมอย่างนอ้ ย 30 %

๒. มีสมาชิกเข้ารว่ มกิจกรรมอยา่ งนอ้ ย 90 %

3. มสี ถานทบี่ รเิ วณใกลเ้ คยี งสถานศึกษา อยา่ งน้อย 3 แห่ง เข้าร่วมกจิ กรรม

เชงิ คณุ ภาพ

1. สมาชกิ ท่เี ข้ารว่ มกิจกรรมไดร้ บั ความรู้ ประสบการณ์ สามารถนาไปใชใ้ นการดาเนนิ ชีวติ ไดอ้ ย่าง

เป็นสขุ

2. สมาชกิ ท่ีเขา้ ร่วมกิจกรรมเกดิ จติ สานกึ ท่ีดีต่อการดาเนินชีวติ ในสงั คมได้อยา่ งมีความสุข

3. สมาชกิ ที่เข้ารว่ มกจิ กรรมเกดิ จติ อาสาทดี่ ีต่อการบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ ส่วนรว่ มได้อย่างเปน็ สุข

8. ระยะเวลา/สถานทดี่ าเนนิ การ

1 ตลุ าคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ณ วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชีพบางไทร และชุมชน

โดยรอบสถานศึกษา

แผนงาน/กิจกรรมดาเนนิ การ ปีงบประมาณ 2563

กจิ กรรม ปงี บประมาณ 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เตรียมความพร้อม

ตรวจหน่วย

อกท. ภาค ครั้งท่ี 41

วันพอ่ แห่งชาติ

อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

เลือกต้งั นายก อกท.

ประชุม ครง้ั ที่3/62

ธรรมาภิบาลสนู่ อ้ งพี่

เลอื กตัง้ ผใู้ หญ่บ้าน

วันต้นไมแ้ หง่ ชาติ 63

152

วนั งดสบู บหุ รโี่ ลก
วนั ไหว้ครู 2563
เปิดประชุม 1/63
ธรรมาภิบาลสกู่ ล้า
คุณธรรม
วันสนุ ทรภู่
วันตอ่ ต้านยาเสพติด
แห่เทียนพรรษา
ประชมุ
คณะกรรมการ
อานวยการ
จิตอาสาพัฒนา ถวาย
ในหลวงรัชกาลที่10
ประชมุ วิชาการ อกท.
หน่วย ครัง้ ที่ 26
วนั แมแ่ ห่งชาติ

10. งบประมาณค่าใช้จา่ ย จานวนเงิน หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อุดหนนุ รายได้

1. คา่ ใชจ้ ่ายในโครงการ 175,000.- 50,000.-
175,000.- 50,000.-
รวมท้ังสนิ้

งบประมาณงานกจิ กรรมนักเรียนนกั ศกึ ษา ปงี บประมาณ 2563

ท่ี กจิ กรรม งบประมาณ หมายเหตุ

1 พัฒนาศักยภาพสมาชกิ สู่การเลอื่ นระดับภาค และชาติ 12,000
2 วันพอ่ แหง่ ชาติ 2562 3,000
3 ฝกึ ซอ้ มทกั ษะ “ประชมุ วชิ าการ อกท. ภาคกลาง ครัง้ ท่ี 41” 66,000
4 ประชมุ วชิ าการ อกท. ภาคกลาง คร้ังที่ 41 355,170
5 บางไทรเกมส์ : กฬี าต้านยาเสพติด 2562 20,000
6 สงั สรรค์ เสริมสรา้ งความสามัคคี ต้อนรบั ปชี วด 63 2,000
7 เลือกต้ังนายก อกท. ปกี ารศกึ ษา 2563 500
8 ประชมุ สมัยสามัญ คร้ังท่ี 3/2562 ปิดประชุม สง่ มอบงาน ปีการศกึ ษา 3,000

2562 20,000
9 ฝึกซอ้ มทกั ษะ “ประชมุ วชิ าการ อกท. ชาติ คร้งั ที่ 41”

153

10 ประชุมวิชาการ อกท. ชาติ ครงั้ ท่ี 41 500,000
11 ธรรมาภิบาลสูน่ ้องพ่เี พอ่ื ชวี เี ป็นสขุ อย่างย่งั ยืนและพอเพยี ง 15,000
12 สมัครสมาชิกชมรมวชิ าชีพ เลือกประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม 1,000

วิชาชีพปกี ารศกึ ษา 63 1,000
13 เลือกตงั้ ผู้ใหญ่บ้าน อกท. หนว่ ยบางไทร ปกี ารศกึ ษา 2563 2,000
14 วนั ต้นไมแ้ ห่งชาติ 63 (กล้าบางไทรสูป่ ่าใหญ่) 2,000
15 วันวิสาขบูชา 2563 2,000
16 วันงดสบู บุหรี่โลก 2563 3,500
17 จติ อาสา น้อมถวาย เทดิ ไท้องค์ราชินี ในรัชกาลท่ี 10 8,500
18 ธรรมาภบิ าล สกู่ ลา้ คณุ ธรรมน้อมนาเศรษฐกจิ พอเพียง เทดิ ไท้องค์ราชันย์ องค์
4,500
ราชินี 1,000
19 วนั สนุ ทรภู่ 63 15,000
20 เดนิ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพตดิ 63 2,000
21 วนั ไหว้ครู ปกี ารศึกษา 2563 6,000
22 เปดิ ประชมุ สมยั สามัญ ครง้ั ท่ี 1/2563 2,000
23 แหเ่ ทยี นพรรษา 2563 5,700
24 ประชุมคณะกรรมการอานวยการ อกท. หน่วยบางไทร ปีการศกึ ษา 2563 2,350
25 จิตอาสาพฒั นาวทิ ยาลยั ฯ และชุมชน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 2,000
26 จิตอาสา นอ้ มถวาย เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9 49,000
27 เปิดประชมุ สมัยสามัญ ครัง้ ท่ี 2/2563 18,500
28 ประชมุ วชิ าการ อกท. หนว่ ยบางไทร คร้ังท่ี 26 6,000
29 รว่ มใจต้านภยั ยาเสพตดิ ในสถานศึกษาและชมุ ชน (สถานศกึ ษาสีขาว)
30 เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจหน่วยดเี ด่น ระดับภาคกลาง ปีการศกึ ษา 8,500
1,136,520
2563
31 รณรงคป์ ้องกนั และลดอบุ ตั ิเหตุทางถนน : ปีใหมส่ ขุ สรรค์ 2562

รวม
11. ผลทีค่ าดวา่ จะไดร้ บั

1. สมาชกิ เกิดจติ สานึกทด่ี ีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตั ริย์

2. สมาชิกกลา้ แสดงออก มีภาวการณเ์ ป็นผนุ้ าทมี่ ปี ระสทิ ธิภาพ

3. สมาชกิ สามารถทางานรว่ มกับผ้อู ่นื ได้อยา่ งมีความสุข

4. สมาชิกสามารถดาเนินชีวติ อยใู่ นสังคมได้อยา่ งเปน็ สุข และยง่ั ยนื

12. ผลผลติ (Out put)/ตัวปูอน (เทียบเปน็ อัตราร้อยละ)

1. มคี รเู ข้ารว่ มกจิ กรรมอย่างนอ้ ย 30 %

2. มีสมาชิกเขา้ ร่วมกจิ กรรมอยา่ งน้อย 90 %

3. มีชมุ ชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 แห่ง

154

13. ผลลัพธ์ (Out come) (เทยี บเป็นอตั ราร้อยละ)
1. ครูเข้าร่วมกิจกรรมอยา่ งน้อย 30 %
2. สมาชกิ เขา้ ร่วมกจิ กรรมอย่างน้อย 90 %
3. ชมุ ชนเข้ารว่ มกิจกรรมอย่างน้อย 5 แหง่

155

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ิลปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ช่ือโครงการ โครงการดูแลควบคมุ ปรบั เปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนนักศกึ ษา
2. ผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบชุ ื่อฝาุ ย) ฝาุ ยพฒั นากจิ การนักเรยี นนักศึกษา
2.2 รอง : (ช่อื ผู้รับผิดชอบ/แผนกวิชา/งาน) นายจิระพงค์ ลกั ษโณสุรางค์
3. สอดคล้องนโยบาย
 นโยบายชาติ ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

(การปลกู ฝังระเบียบ วนิ ัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยมที่พงึ ประสงค์)
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ดา้ นยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาการอาชีวศกึ ษา
 นโยบายจงั หวัดพระนครศรอี ยุธยา
 มาตรฐานการจัดการอาชีวศกึ ษา/ประกนั คุณภาพภายใน

- ด้านที่ 1 ดา้ นผูเ้ รียนและผสู้ าเร็จการศกึ ษา 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล

การบริหารกจิ การนักเรียนคืองานส่งเสรมิ พฒั นา ควบคุม และแก้ไข ความประพฤติของนักเรยี นใหอ้ ยู่ใน
ระเบยี บวินยั กอ่ ให้เกิดความสงบเงยี บร้อย ในการการอยู่ร่วมกนั เพื่อสนบั สนุนกิจกรรมการเรยี นการสอนใหบ้ รรลุ
เปาู หมายของหลักสตู ร การบรหิ ารกิจการนกั เรยี นอย่างมปี ระสิทธิภาพทาให้เกิดประโยชน์
5. ข้อเสนอแนะผลการจดั กิจกรรม/โครงการท่ผี ่านมา
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................................... ........................
6. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อตดิ ตามการปฏบิ ตั ิตัวของนกั เรยี นนักศึกษา
2. เพือ่ ตดั สิน แก้ไข ปญั หา ให้เปน็ ท่ีส้นิ สุดอยา่ งเป็นธรรม
7. เปา้ หมายโครงการ
เชงิ ปริมาณ
1. งานปกครองมวี สั ดุ อุปกรณใ์ นการจัดเก็บข้อมลู ตา่ งๆ อยา่ งพร้อมเพยี ง เพ่ือการจัดเก็บข้อมุลของนักเรยี นน
กัศกึ ษา ท้งั วิทยาลยั ฯ
เชงิ คุณภาพ
1. งานปกครองมรี ะบบการบรหิ ารจัดการทม่ี ีประสิทธภิ าพ

156

8. ระยะเวลา/สถานท่ีดาเนนิ การ

1 ตลุ าคม 2562 – 30 กนั ยายน 2563 ณ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศลิ ปาชีพบางไทร และชมุ ชน

โดยรอบสถานศึกษา

แผนงาน/กจิ กรรมดาเนินการ ปงี บประมาณ 2563

กิจกรรม ปงี บประมาณ 2563
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เขยี นโครงการ

2. วางแผนจดั หาวดั สอุ ปุ กรณ์

3. ดาเนนิ โครงการ

4. สรุปผลการดาเนนิ การ

9. งบประมาณค่าใช้จา่ ย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อุดหนนุ รายได้

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการ 3,500.-
3,500.-
รวมทั้งส้นิ

10. ผลที่คาดวา่ จะไดร้ ับ
1. มีคณะทางานท่มี คี วามยุตธิ รรม เท่ียงธรรม และเสมอภาพกับทุกฝาุ ย
2. นกั เรยี น นกั ศึกษา ลดปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น การทะเลาะวิวาท การอยู่ร่วมกันอย่างมคี วามสขุ

11. ผลผลติ (Out put)/ตัวปูอน (เทียบเป็นอัตราร้อยละ)
1. บุคลากร รอ้ ยละ 80 เข้าถึงข้อมูล นักเรียนนกัศกษึ า ได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ
2. นักเรยี น นกั ศึกษา รอ้ ยละ 80 ไม้มปี ัญหาขั้นรุนแรง

12. ผลลัพธ์ (Out come) (เทยี บเป็นอตั ราร้อยละ)
1. นักเรียน นักศกึ ษา ลดภาวะเส่ียวต่อการเกิดปัญหาท่รี ุนแรง และอันตราย

157

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ิลปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ชือ่ โครงการ ชวี วิถี เพ่อื การพฒั นาอยา่ งยั่งยืน
2. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบุช่ือฝาุ ย) ฝาุ ยพัฒนากิจการนักเรยี นนักศกึ ษา
2.2 รอง : (ชอื่ ผ้รู บั ผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) นายจริ ะพงค์ ลักษโณสรุ างค์
3. สอดคล้องนโยบาย
 นโยบายชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

(การปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม คา่ นยิ มท่ีพงึ ประสงค์)
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษาการอาชวี ศกึ ษา
 นโยบายจงั หวดั พระนครศรีอยุธยา
 มาตรฐานการจัดการอาชีวศกึ ษา/ประกันคุณภาพภายใน

- ดา้ นที่ 2 ดา้ นหลกั สตู ร และการจดั การเรียนการสอน 2.2 การจัดการเรยี นรู้ส่กู ารปฏบิ ตั ิทเ่ี น้น
ผเู้ รียนเป็นสาคญั

- ดา้ นที่ 4 ดา้ นการมสี ว่ นร่วม 4.2 การบริการชมุ ชนและจิตอาสา
4. หลกั การและเหตุผล

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดาเนนิ โครงการชวี วถิ ีเพื่อการพฒั นาอย่างยั่งยืน ตงั้ แต่ปี พ.ศง
2542 ตามแนวพระราชดาเริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอยดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เรอื่ งเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติซึง่ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ การปลูกพืช (กสิกรรม) การเล้ียงปลาในบ่อขนาดเล็ก
(ประมง) การเลย้ี งไก่ไวก้ นิ ไข่ (ปศสุ ตั ว)์ และการบาบดั นา้ เสีย (ส่งิ แวดล้อม) โดยใช้จลุ ินทรีย์ท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ เปน็
เครื่องชว่ ยใหเ้ กิดความสาเรจ็ อยา่ งต่อเน่ือง ขยายผลส่คู รวั เรอื น สชู่ ุมชน สังคมเมอื ง องค์การภาครฐั และเกชน โดย
กฟผ. ได้อบรมให้ความรูแ้ กเ่ กษตรกรไปแลว้ เกือบทวั่ ประเทศและไดท้ าความร่วมมือกบั องค์การภาครัฐและเอกชน

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ลิ ปาชีพบางไทร สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เปน็
สถาบนั การศึกษาท่มี ีหนา้ ท่ีให้ความรูแ้ ละฝกึ อบรมวชิ าชีพท่ีเน้นกระบวนการผลิต พฒั นากาลงั คนระดับก่ึงผีมอื ระดบั ผี
มอื ระดับเทคนิค และระดบั เทคโนโลยี นอกจากน้จี ังมหี นา้ ที่เผยแพรค่ วามรใู้ ห้แก่ชุมชนโดยท่ัวไป อีกดว้ ย ดงั น้ัน
วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร ซ่ึงมบี ุคลากรและองคค์ วามรใู้ นทางวิชาชพี เปน็ รากฐานของ
ประชาชนท่ีอยู่ในภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง ซง่ึ มีลกั ษณะกจิ กรรมทสี่ อดคลอ้ งกบั กจิ กรรมโครงการชวี ิวถิ เี พอื่ การ
พัฒนาอย่างย่งั ยืน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ิลปาชีพบางไทร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กฟผ. จึงได้
จัดทาความร่วมมือ โครงการชวี วถิ เี พือ่ การพัฒนาอย่างย่งั ยนื เพอื่ ชว่ ยเผยแพร่ความรู้ แนะนาให้ประชาชนนาไปใช้
ปฏิบตั ิ สง่ ผลใหก้ ระบวนการผลติ ของชาติ ปลอดภยั จากสารพิษ ลดตน้ ทนุ การผลติ เพมิ่ ผลผลิต ขยะและนา้ เสยี ซง่ึ
แสดงถึงความเอ้ืออาทรต่อสังคมไทย

158

5. ข้อเสนอแนะผลการจัดกจิ กรรม/โครงการท่ีผ่านมา

................................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. .........................................................

6. วัตถปุ ระสงค์โครงการ

1. เพือ่ สนองแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพ่อื สง่ เสรมิ ใหเ้ กดิ การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่งิ แวดล้อมอยา่ งยืน

3. เพอ่ื เสรมิ สร้างคุณภาพชวี ิตความเอ้ือเฟื้อเกอ้ื ในสังคมเมอื งและชนบท

4. เพื่อสนับสนนุ และสง่ เสรมิ ภมู ิปัญญาท้องถน่ิ และการเรียนรู้อยา่ งต่อเนอื่ ง

5. เพ่อื ข่วยให้อาจารย์ และนักเรยี นนักศกษึ าสาธติ ทดลอง คิดค้นควา้ นวัตกรรมใหมๆ่ ในด้านชวี ภาพและ

สง่ิ แวดลอ้ ม อนั ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป

7. เป้าหมายโครงการ

เชิงปรมิ าณ

1. มฟี ารม์ ชวี วถิ เี พ่ือการพมั นาอย่างย่ังยืน ในการจดั การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ

2. เป็นแหล่งเรยี นร้โู ครงการชวี วถิ ี เพ่ือการพฒั นาอยา่ งยั่งยืน นกั ศกึ ษา และประชาชนผูส้ นใจ

3. ผู้เข้าศกึ ษาดูงาน มีความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในอนาคต

ร้อยละ 100

เชงิ คุณภาพ

1. มฟี ารม์ ชีววถิ ีเพื่อการพมั นราอยา่ งย่ังยนื ในการจัดการเรยี นการสอนท่ีมีคณุ ภาพ

2. เป็นแหล่งเรียนร้โู ครงการชวี วิถี เพื่อการพฒั นาอยา่ งยง่ั ยืน นกั ศกึ ษา และประชาชนผสู้ นใจ

3. ผ้เู ข้าศึกษาดงู าน มีความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใชใ้ นการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ่ ไปอนาคต

8. ระยะเวลา/สถานที่ดาเนนิ การ

1 ตุลาคม 2562 – 30 กนั ยายน 2563 ณ วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ิลปาชีพบางไทร

แผนงาน/กจิ กรรมดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เขียนโครงการ

2. วางแผนจัดหาวัดสุอุปกรณ์

3. ดาเนินโครงการ

4. สรุปผลการดาเนนิ การ

159

9. งบประมาณค่าใช้จ่าย จานวนเงิน หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อดุ หนุน อ่ืนๆ

1. คา่ ใชจ้ า่ ยในโครงการ 2,000 20,000
2,000
รวมท้ังสน้ิ

12. ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ
1. สามารถลดต้นทนุ การผลิต
2. ผลผลิตผักปลอดสารพษิ
3. สขุ ภาพของคนไทยดีข้นึ
4. ลดปญั หาดา้ นสิง่ แวดลอ้ ม และนา้ เสยี
5. สนองพระราชดาริ ของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมพิ ลอดลุ ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เรอ่ื ง เศรษฐกิจพอเพียงอยา่ งเปน็ รูปธรรม

13. ผลผลิต (Out put)/ตัวปอู น (เทยี บเป็นอตั ราร้อยละ)
1. ผู้ใช้บรกิ ารการร้อยละ 80 สามารถเขา้ ถึงโครงการชวี วถิ ีเพื่อการพฒั นาอยา่ งยั่งยืนได้อย่างเต็ม

ประสิทธภิ าพ
14. ผลลัพธ์ (Out come) (เทยี บเปน็ อตั ราร้อยละ)

1. ผ้ใู ช้บริการร้อยละ 80 สามารถนาความรู้ที่ไดร้ บั ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ

160

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร
สถาบันการการอาชีวศึกษาภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา
1. ช่ือโครงการ การบริการชุมชนและจิตอาสา (ฝกึ อบรมระยะดา้ นการผลติ เห็ด)
2. ผ้รู ับผิดชอบโครงการ
2.1. หลกั : นางสาวรพีพร ทองยิง่
2.2. รอง : (ช่อื ผ้รู ับผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) แผนกวชิ าพืชศาสตร์
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เรื่อง ดา้ นการมสี ่วนรว่ ม
 มาตรฐานการอาชวี ศกึ ษา/ประกันคณุ ภาพภายใน
4. ดา้ นการมีสว่ นรว่ ม 4.3 การบรกิ ารชุมชนและจติ อาสา
4. หลกั การและเหตุผล
“การเพาะเห็ด" เปน็ อกี หนึง่ อาชีพทนี่ ่าสนใจ สามารถสร้างรายได้โดยใช้การลงทุนไม่สูง ในเรื่องของสถานท่ีที่
ใช้ก็ไม่จาเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถในบ้านก็สามารถบันดาลให้เป็นท่ีเพาะเห็ดได้แล้ว แต่จาเป็นจะต้องมี
ความรู้เรอ่ื งของการเพาะเหด็ อยา่ งถูกต้องตามหลกั การ จึงจะสามารถทาธรุ กจิ น้ีได้อย่างง่ายดาย การเพาะเห็ดเป็น
การทาการเกษตรในร่มซ่ึงหมดกังวลในเรื่องท่ีต้องตากแดด ตากฝนได้เลย ธุรกิจเพาะเห็ดนี้เป็นทางเลือกได้ท่ี
น่าสนใจ เพราะเห็ดเป็นท่ีต้องการของตลาดและราคาดี เห็ดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ ท่ีทาให้เกษตรกรมีรายได้
จานวนมาก จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกร "ผลิตเช้ือเห็ด" และ "เพาะเห็ด" จาหน่ายในท้องถ่ินของตนเองและนาส่ง
ขายให้กับเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเห็ดที่ทาการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็ดนางฟูา เห็ดนางรมหรือเห็ดนางรม
ฮังการี เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง โดยเน้นปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏีเพื่อให้ ชาวเกษตรกร
สามารถกลับไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี การอบรมการเพาะเห็ดจะแบ่ง ออกเป็น
ขั้นตอนตา่ งๆประกอบด้วย การผลิตกอ้ นเชอื้ เหด็ ดว้ ยมือเปลา่ ที่การเพาะเห็ดในอดีตทากัน รวมถึงการผลิตก้อน เช้ือ
เห็ดด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมท่ีทาให้ก้อนเชื้อเห็ดได้คุณภาพและรวดเร็วขึ้น นอกการเพาะเห็ดแล้ว ยังมีการ
ฝึกการนึ่งก้อนเช้ือเห็ด การหยอดเช้ือข้าวฟุาง การบ่มก้อนเช้ือเห็ด การเปิดดอกก้อนเช้ือเห็ด การสร้างโรงเรือน
การปรับอุณหภูมิ และเทคนิคท่ีทาให้เห็ดออกดอกจานวนมากๆ จะเน้นมากการปฏิบัติจริงและการแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดข้ึนกับผู้ประกอบการเพาะเห็ด ผู้บริโภคเห็ดที่บริโภคดอกเห็ดจะต้องได้รับแต่สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
รา่ งกาย นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ในแงข่ องอาหารแล้วยงั มสี รรพคุณในทางเปน็ ยาปูองกันรกั ษาโรคต่างๆ จึงทาให้
เหด็ ยงิ่ เพิม่ ความสาคญั ทางเศรษฐกจิ เพิ่มมากขึน้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นสถานศึกษาแห่งหน่ึงที่จัดให้มีการเรียนการสอนด้าน
การเพาะเห็ด เนอ่ื งวทิ ยาลัยต้ังอยใู่ นพ้ืนท่ีซงึ่ มสี ภาพแวดลอ้ มเหมาะสมสาหรับการเพาะเห็ดหลายชนิด อยู่ใกล้และ
หาแหล่งวัสดุที่นามาเพาะเห็ดได้ง่าย วัสดุเพาะเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จากการ ผลิตใน
ภาคเกษตรกรรมและการเรยี นรูก้ ารผสมสูตรอาหารจากเห็ดเพ่ือเปน็ รายได้เพิ่มขึ้นอีก จึงทาให้ เกษตรกรผู้เพาะเห็ด
มรี ายไดด้ ีมฐี านะความเป็นอยดู่ ีขึน้ ซึง่ จะส่งผลไปถงึ ฐานะทางเศรษฐกจิ ของชาติด้วย

161

5. วตั ถปุ ระสงค์

1. เพอ่ื อบรม/ถา่ ยทอดความรูด้ ้านการเพาะเหด็ ให้แกเ่ กษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ

2. เพอ่ื เป็นแนวทางในการนาไปประกอบอาชีพ

6. เปา้ หมาย

6.1. เชงิ ปรมิ าณ

6.1.1 จดั อบรม/ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเห็ดให้แกเ่ กษตรกรและประชาชนที่สนใจจานวน 30 คน

6.1.2 เป็นแนวทางในการนาไปประกอบอาชพี ผ้เู ข้าอบรมนาไปประกอบอาชีพอย่างได้อย่าง 1 กล่มุ

6.2 เชงิ คุณภาพ

6.2.1 เกษตรกรและประชาชนทีเ่ ข้ารับการอบรม มคี วามรู้ มที กั ษะและสามารถปฏิบัตงิ าน

ดา้ นการเพาะเห็ดได้อย่างถกู ต้อง

6.2.2 เกษตรกรและประชาชนทส่ี นใจ มแี นวทางในการนาความรู้ที่ไดรบั ไปประกอบอาชีพได้

7. ตวั ชว้ี ัด

7.1 เชิงปรมิ าณ

7.1.1 จานวนผเู้ ข้ารับการอบรบ

7.1.2 จานวนผนู้ าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 เกษตรกรและประชาชนที่เขา้ รบั การอบรม มีความรู้ มีทกั ษะและสามารถปฏบิ ัตงิ าน

ดา้ นการเพาะเหด็ ได้อย่างถูกต้อง

7.2.2 เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ มีแนวทางในการนาความร้ทู ี่ไดรบั ไปประกอบอาชีพได้

8. สถานทีด่ าเนนิ การ

ชุมชนในเขตอาเภอบางไทรและอาเภอใกล้เคียงภายในจังหวัดพระนครศรีอยธุ ยาและพน้ื ท่ีจังหวดั

บรเิ วณใกลเ้ คยี ง

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ (ระบุวนั ท/่ี เดอื น/ปี พ.ศ.)

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

10. แผนการดาเนนิ งาน

แผนงาน/กจิ กรรมดาเนนิ การ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

- เสนอโครงการ

- สารวจกลมุ่ เกษตรกรและ

ประชาชนทีส่ นใจด้านรเพาะเห็ด

- เตรยี มเอกสาร

- จดั อบรมถา่ ยทอด
ความรูด้ า้ นการเพาะเหด็

- สรปุ ผลการอบรม

162

11. งบประมาณค่าใชจ้ ่าย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนุน รายได้

1. ค่าใช้จา่ ยในโครงการ 10,000.-
10,000.-
รวมทั้งส้ิน

การติดตามประเมินผล
- นิเทศการฝกึ อบรม
- จานวนผเู้ ขา้ รับการอบรม
- จานวนผู้นาความร้ไู ปใชใ้ นการศึกษาและประกอบอาชีพ

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. มีผู้สนใจเขา้ อบรม/ถา่ ยทอดความรู้ด้านการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจจานวน 30 คน
2. ผู้อบรมสามารถนาไปเปน็ แนวทางในการนาไปประกอบอาชพี ผเู้ ขา้ อบรมนาไปประกอบอาชีพอยา่ งได้
อย่าง 1 กล่มุ

163

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ิลปาชีพบางไทร
สถาบันการการอาชวี ศกึ ษาภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา
1. ช่ือโครงการ การฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการ
2. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
2.1. หลกั : ฝุายพัฒนากิจการนักเรยี น นักศึกษา
2.2. รอง : (ชื่อผู้รบั ผิดชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นางเยาวนิจ ไวทยะวิจติ ร นางสาวนติ ยา ชะนะบุญ
3. ความสอดคลอ้ ง/เชอื่ มโยง/ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ
 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธกิ าร
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เรื่อง ด้านการมีสว่ นร่วม
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคณุ ภาพภายใน
4. ดา้ นการมสี ่วนร่วม 4.3 การบรกิ ารชุมชนและจติ อาสา
4. หลกั การและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นสถานศึกษาที่มีนักศึกษาในแผนกอาหารและ
โภชนาการเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การทาอาหารไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ ขนมไทย โดยให้
ผู้เรียนไดม้ คี วามรู้ทักษะในการทาอาหารท่หี ลากหลาย สามารถในไปประกอบอาชีพได้
5. ข้อเสนอแนะผลการจัดกจิ กรรม/โครงการท่ผี ่านมา
การดาเนินโครงการท่ผี ่านมา ประสบปญั หาเรอื่ งเวลาการสอนท่ีทบั ซอ้ นกนั ระหวา่ งนักเรียน นักศกึ ษาในภาค
ปกติ ซงึ่ อาจทาให้สถานทีว่ ัสดุฝกึ อปุ กรณ์ ไม่พอเพยี งในบางครง้ั
6. วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ
1. เพื่อพฒั นาความรทู้ ักษะในการประกอบอาชพี ทางอาหารและโภชนาการ
2. เพอ่ื สง่ เสรมิ ให้ผู้เรยี นมีความคิดสร้างสรรค์ ในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ
3. เพ่อื ส่งเสริมให้ผูเ้ รียน มีจิตสานกึ คุณธรรม จริยธรรม รบั ผดิ ชอบตอ่ ผู้บริโภค
7. สถานท่ดี าเนินการ
แผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
8. เปา้ หมายผู้รับบรกิ าร
เปาู หมายเชิงปรมิ าณ
1. นกั เรียน นักศกึ ษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ิลปาชีพบางไทร 100 คน
เปูาหมายเชงิ คณุ ภาพ
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเขา้ ใจ เก่ยี วกับหลักและวธิ ีการประกอบอาหารและขนมท่ถี ูกต้อง และถูกหลักอนามยั
2. ผเู้ รียนสามารถคดิ คานวณต้นทุนการผลิตและจาหนา่ ยได้
3. ผเู้ รยี นมจี ิตสานกึ รบั ผดิ ชอบต่อผู้บริโภคได้

164

9. แผนการดาเนินงาน ปงี บประมาณ 2563
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย
กจิ กรรม

1. เสนอโครงการการอนมุ ตั ิ
โครงการ

2. ดาเนนิ การ
3. ประเมนิ ผล

10. งบประมาณคา่ ใชจ้ ่าย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อุดหนุน รายได้

1. คา่ ใช้จา่ ยในโครงการ 10,000.-
10,000.-
รวมทั้งสน้ิ

11. ระยะเวลาการฝึกอบรม
ตลุ าคม 2562 – กนั ยายน 2563

12. ผลที่คาดวา่ จะไดร้ บั
1. ผู้เรียนมคี วามรแู้ ละทักษะในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารและขนม
2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนาเอาวตั ถุมาประกอบอาหารให้เหมาะกบั เพศวยั ,ชมุ ชน,ทอ้ งถิน่ ,
ตามประเพณีและวัฒนธรรม
3. ผู้เข้ารบั การฝึกเรียนมี มีจติ สานึกรับผดิ ชอบตอ่ ผ้บู ริโภคด้วยการประกอบอาหาร ทส่ี ะอาด ปลอดภยั

165

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศิลปาชพี บางไทร
สถาบันการการอาชีวศึกษาภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา
1. ช่อื โครงการ การบรกิ ารชุมชนและจิตอาสา (ฝึกอบรมหลักสูตรวชิ าชีพระยะส้ัน)
2. ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
2.1. หลกั : ฝาุ ยพฒั นากจิ การนักเรียน นกั ศึกษา
2.2. รอง : (ชือ่ ผู้รับผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) นางเยาวนจิ ไวทยะวิจิตร นางสาวนิตยา ชะนะบุญ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ
 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เร่ือง ด้านการมีส่วนร่วม
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน
4. ด้านการมีส่วนรว่ ม 4.3 การบรกิ ารชมุ ชนและจติ อาสา
4. หลักการและเหตผุ ล
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับผิดชอบการ
จดั การศกึ ษาดา้ นอาชีวะศึกษามุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาเกษตรกรรม สาขาพาณิชยกรรม สาขาช่างกลเกษตร
และสาขาอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจด้านเกษตรด้านอาหารให้เน้นครัวโลก
กาหนดยทุ ธศาสตร์การผลิต จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินผลเน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ดา้ นตา่ งๆ ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาตใิ นเขตพื้นทีใ่ ห้บริการ ศกั ยภาพพื้นทตี่ ามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภมู ปิ ระเทศและทาเลที่ต้งั ศักยภาพของศิลปวฒั นธรรม ประเพณี และวถิ ชี ีวิต ศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ในเขตพ้ืนที่
มุ่งเน้นให้ผู้ไม่มีอาชีพ ผู้มีอาชีพแล้วและต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคง รวมถึงผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ โดยจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมเน้นความรู้คู่คุณธรรม มุ้งเน้นฝึกอบรม สัมมนา พัฒนากลุ่มเปูาหมายสู่การ
ดาเนินงานภายใต้หลกั การผลติ ‘’คนดี รูจ้ ริง ทาเป็น “ มาใชใ้ นการจดั ฝกึ อบรม ส่กู ารพฒั นาอย่างยง่ั ยืนให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ มีวินัย มีเจตคติที่ดี มีบุคลิกภาพท่ีพ่ึงประสงค์ของสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความ
ตระหนักในอาชีพ สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได้อยา่ งมัน่ คงและยั่งยืนตลอดไป
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้เสริม พึ่งพา
ตนเองได้ มีคณุ ภาพทีด่ ขี ้นึ
2.เพื่อใหค้ วามรู้เกย่ี วกับอาชีพเกษตรกรรม ทาให้ผผู้ ่านการฝกึ อาชพี เกดิ ทักษะในการประกอบอาชีพ
3.เพ่อื ใหร้ ้จู ักใชเ้ วลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ และ เพ่มิ รายได้ใหก้ ับครอบครัว
6. เป้าหมายโครงการ
เชิงปรมิ าณ
1. ผู้ทผี่ า่ นการฝกึ อบรมเกิดทกั ษะความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพท่ตี นเองสนใจอยา่ งน้อยร้อยละ 80
2. ฝึกอบรมอาชพี ระยะส้นั ใหก้ บั นกั เรียน นักศกึ ษา ท่สี นใจจานวน 100 คน

166

เชิงคณุ ภาพ
1. ผู้ทผี่ ่านการฝกึ อบรมเกดิ ทักษะความรู้และประสบการณใ์ นสาขาวิชาชพี ทตี่ นเองสนใจอย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผู้ทผี่ า่ นการฝึกอบรม สามารถนาความรทู้ ักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบได้
ร้อยละ 80
7. ระยะเวลา/สถานทดี่ าเนนิ การ

-ระยะเวลาดาเนินการ 1ปี งบประมาณ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
-สถานที่

-วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชพี บางไทร
-เรือนจาจังหวัดปทุมธานี
-ศูนย์การเรยี นรู้ อบต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
-ศนู ยก์ ารเรียนรู้เศรษฐกจิ พอเพยี ง ต.ชา้ งไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
-วสิ าหกิจชมุ ชนบ้านหนองสองห้อง ต.พระยาบันลอื อ.ลาดบวั หลวง จ.พระนครศรอี ยธุ ยา

รายงานผลการฝกึ อบรม แผนงาน/กิจกรรมดาเนินการปีงบประมาณ 2563
1. เสนอโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ประชมุ จัดทาคาสัง่ ปฏิบตั ิงาน
3. วางแผนการดาเนินงาน

4. เสนอของบประมาณ

5. ดาเนนิ งานตามแผนงาน
6. ติดตามและประเมินผล
7. สรปุ ผลการดาเนนิ งาน

8. งบประมาณค่าใช้จ่าย จานวนเงิน หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อุดหนนุ รายได้

1. คา่ ใช้จ่ายในโครงการ 20,000.-
20,000.-
รวมท้ังสิ้น

11. ผลทค่ี าดว่าจะได้รบั
1. ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
ร้อยละ 80
2. ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมมีทักษะความรู้ความสามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ เน้นการ
ผลิตอาหารปลอดภยั คานึงถึงส่ิงแวดลอ้ ม
3. ผู้เข้ารบั การฝกึ อบรมสามารถบรหิ ารจัดการเวลาไดอ้ ย่างถูกต้อง และมปี ระสทิ ธภิ าพ

167

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ิลปาชีพบางไทร
สถาบนั การการอาชวี ศกึ ษาภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ชื่อโครงการ พฒั นาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยี น
2. ผรู้ ับผิดชอบโครงการ

2.1. หลัก : ฝาุ ยพัฒนากจิ การนักเรยี น นักศึกษา
2.2. รอง : (ช่อื ผรู้ บั ผิดชอบ/แผนกวิชา/งาน) นายจกั รวาล มีสมจิตร์ หวั หน้างานครูท่ีปรกึ ษา
3. ความสอดคล้อง/เชอ่ื มโยง/ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ

 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เร่ือง ด้านผเู้ รยี นและผสู้ าเร็จการศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา/ประกนั คณุ ภาพภายใน

1.1 การดแู ลและแนะแนวผู้เรยี น

4. ความสอดคลอ้ ง/เช่อื มโยง/ภายใตย้ ุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เรื่อง การดแู ลชว่ ยเหลอื ผูเ้ รยี น
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน
- มาตรฐานที่ 2 ดา้ นบรหิ ารจดั การศึกษา ตวั บง่ ชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานตน้ สังกดั
 หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
- ด้านท่ี 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 นาผลการติดตามมาใช้
พฒั นาการจัดกจิ กรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลอื ผเู้ รียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
 สถานศกึ ษาคุณธรรม
- ด้านที่ 2 ผลลพั ธ์ ตวั บง่ ชท้ี ่ี 2.3 ทุกภาคสว่ นมสี ว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศกึ ษาคุณธรรมอาชวี ศกึ ษา
(ผู้บรหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศึกษา ผเู้ รียน ผ้ปู กครอง และชมุ ชน)

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ท่ีมีบทบาทสาคัญในการร่วมกันจัดการศึกษาคือ

ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ซ่ึงจะทาให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
หรือเก่ียวกบั การเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ซ่ึงถือเป็นผู้ท่ีจะพัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไป ปัจจุบันสภาวะ
เศรษฐกจิ และสังคมของคนไทยไดเ้ ปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซ่ึงไดบ้ ั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากก็คือ เยาวชน ท่ีอยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ แม่ ซ่ึงมีเวลาให้ลูกๆน้อยลง

168

บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมส่ังสอนติดตามพฤติกรรม ของบุตรหลานทาให้การดูแลเยาวชนไม่ท่ัวถึง ส่งผลให้

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุน้ีทางวิทยาลัยฯจึงมีความประสงค์ในการจัดทาโครงการพัฒนางานครูท่ี

ปรึกษา เพื่อให้บริการผู้เรียนและครูท่ีปรึกษา ในการดูแล ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษากับผู้เรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อจะให้

เกิดความร่วมมอื ในการดูแลเอาใจใสแ่ ละชว่ ยเหลอื ใหแ้ ก้ไขปัญหาตา่ งๆทเี่ กิดกบั ผู้เรยี นได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

6. วตั ถุประสงค์โครงการ

5.1 เพอื่ พฒั นาระบบการดแู ลชว่ ยเหลือผเู้ รียนอาชีวศกึ ษา

5.2 เพื่อปูองกัน แก้ไขปญั หาผ้เู รยี นที่มพี ฤตกิ รรมเส่ยี ง

5.3 เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาอย่างมีคณุ ภาพ

7. เปา้ หมายโครงการ

เชิงปริมาณ

7.1 ผเู้ รยี นกลมุ่ ปกติและกลุ่มเสี่ยงของวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศิลปาชพี บางไทร ได้รับบริการและ

การชว่ ยเหลอื แกไ้ ข ให้คาปรึกษาจากครทู ีป่ รึกษา ร้อยละ 100

7.2 ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ในปงี บประมาณ 2563 รอ้ ยละ 90

เชงิ คณุ ภาพ

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บางไทรมกี ระบวนการมนการดูแล ช่วยเหลอื และให้คาปรกึ ษา

ผู้เรียน อย่างมีประสทิ ธิภาพ โดยการส่วนรว่ มกบั ผปู้ กครอง ชุมชน ท้องถ่ิน และสถานประกอบการอยา่ งเปน็ ระบบ

8. ระยะเวลา/สถานท่ดี าเนินการ

ดาเนนิ การจัดทาโครงการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนั ที่ 30 กนั ยายน 2563

ณ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ิลปาชีพบางไทร จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563

ต.ค พ.ย ธ.ค มค ก.พ. ม.ี ค เม.ย พ.ค. ม.ิ ย ก.ค ส.ค. ก.ย

1. วางแผนการดาเนนิ งาน

2. จัดทาโครงการเสนอ

เพ่ือขอ งบประมาณ

สนับสนุน

3. แตง่ ตัง้ คณะกรรมการรบั ผิดชอบ

และประสานงาน

4.ประชมุ คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะครู เพ่อื รบั ทราบและให้ความ

เหน็ ชอบ

5.ดาเนินงานตามแผนงาน

6.ประเมินผลงานโครงการ

169

9. งบประมาณคา่ ใชจ้ า่ ย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อุดหนุน รายได้

1. คา่ ใชจ้ า่ ยในโครงการ 10,000.-
10,000.-
รวมท้ังสน้ิ

11. การติดตามและประเมนิ ผล
11.1 การบันทึกผลจากการเคร่อื งมอื ในการดูแล ชว่ ยเหลือ ให้คาปรกึ ษาแกผ่ ู้เรียน
11.2 การเข้ารว่ มอบรมการใช้ระบบดแู ลผู้เรยี นเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา
11.3 การรายงานผลการปฏิบัตหิ นา้ ทีข่ องครทู ี่ปรึกษา

12. ผลทคี่ าดว่าจะได้รับ
12.1 ผเู้ รยี นได้รบั การดแู ล ช่วยเหลือ และการให้คาปรกึ ษาจากครทู ่ีปรกึ ษา
12.2 ผูเ้ รียนกลมุ่ เสีย่ งไดร้ ับการแกไ้ ขปญั หาดา้ นพฤติกรรม
12.3 ผูเ้ รียนสาเรจ็ การศกึ ษาอยา่ งมีคุณภาพภาพ

170

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั การการอาชวี ศึกษาภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการดแู ลให้คาปรึกษาสมาชิกหมบู่ ้าน อกท. (ครูพเี่ ล้ียง)
2. ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ

2.1. หลัก : ฝาุ ยพฒั นากจิ การนกั เรียน นกั ศึกษา
2.2. รอง : (ชอ่ื ผู้รับผิดชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นางสาวศริ เิ พ็ญ คุ้มทกุ ข์
3. ความสอดคลอ้ ง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ

 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เรื่อง ดา้ นผเู้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศกึ ษา/ประกนั คณุ ภาพภายใน

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรยี น
5. หลกั การและเหตุผล

ในบรบิ ทของสถานศกึ ษาทม่ี ีการเรียนการสอนนักศกึ ษาโครงการปฏริ ปู เกษตรเพื่อชวี ติ จะมจี ดั ใหน้ กั เรยี น
นกั ศกึ ษาอยู่ประจา ครตู ้องเด็กนกั เรยี นทั้งในและนอกเวลาเรยี น งานครูพ่ีเลย้ี งกเ็ ป็นอกี แนวทางในการดแู ลนักเรยี น
นกั ศึกษา ในหลายๆ ดา้ น เช่น การศึกษา การอยอู่ าศัยในบา้ นพักของวทิ ยาลัยฯ การร่วมกิจกรรมตา่ งๆ กเ็ ช่นกนั การ
ดูแลนกั เรียนนักศึกษา ในบ้านพักให้อยใู่ นระเบียบของหอพัก บา้ นพักของวทิ ยาลัยฯ เพ่ือให้เกดิ ความคนุ้ เคยกับนักเรียน
นกั ศึกษา และเพื่อสานสัมพนั ธ์ครกู ับนักเรียนและใกลช้ ิดเพ่ือปอู งกนั ปญั หาต่างๆ และช่วยเหลือนกั เรยี นนกั ศึกษาให้อยู่
ปัญหาออกกลางคนั ต่อไป
6. วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ

1. เพ่อื ติดตามการดูแลนักเรยี นนักศกึ ษาท่ีอยใู่ นในทพี่ ักในด้านการเรียน ดา้ นกจิ กรรม การใช้ชวี ิตประจาวัน
และปญั หาต่างๆทเี่ กิดกับผู้เรียน

2. เพอ่ื ปูองกนั และลดปญั หาการออกกลางคันของผเู้ รียน การอยรู่ ่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมคี วามสุข
7. สถานท่ีดาเนินการ

หอพัก และบา้ นพกั ของ วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร
8. เปา้ หมายผ้รู บั บริการ

8.1 เปา้ หมายเชิงปริมาณ
1. ครูพีเ่ ลี้ยงมกี ารดาเนินการดูแลและแก้ปญั หาได้อย่างดี เพื่อการจัดเก็บขอ้ มูลของนักเรียนนกั ศกึ ษาท้ัง

วิทยาลัย และดแู ลความเปน็ อยู่ของนักเรียน ประจาในที่พักอย่างท่ัวถึง
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นกั เรยี น นักศึกษาใหค้ วามไว้ใจกับครูพเ่ี ลย้ี ง ลดชอ่ งวา่ งระหวา่ งครแู ละนักเรียน
2. เพอ่ื ลดปญั หาการออกกลางคันของนกั เรยี น นักศกึ ษา เน่อื งจากครพู ีเ่ ลยี้ งมีความเข้าใจในปัญหาและ

สามารถหาแนะแนวทางเพื่อชว่ ยเหลอื ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี การปรับตวั เขา้ กับสงั คมได้ดี

171

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ
ระยะเวลาในการดาเนนิ การ 1 ปี เริ่มจาก 1 ต.ค. 2562 ถงึ 30 ก.ย. 2563

10. แผนดาเนินการ

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการและอนุมัติ

โครงการ

2. ดาเนินการ

4. ประเมนิ ผล

11. งบประมาณคา่ ใชจ้ ่าย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อดุ หนุน รายได้

1. ค่าใชจ้ า่ ยในโครงการ 17,500.-
17,500.-
รวมท้ังสน้ิ

12. ผลทค่ี าดว่าจะไดร้ ับ
1. สามารถใหบ้ รกิ ารดา้ นใหค้ าปรึกษาของนักเรยี น นักศึกษา ไดอ้ ยา่ งดี
2. นักเรยี นนักศึกษา สามารถอยู่รว่ มกนั ได้อย่างมีความสุข ลดปญั หาหลายๆ ดา้ น เชน่ การทะเลาะวิวาท การ

อยรู่ ่วมกนั อยา่ งมีความสขุ

172

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ลิ ปาชีพบางไทร
สถาบนั การการอาชีวศกึ ษาภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ชือ่ โครงการ โครงการการจัดกิจกรรมลกู เสือ เนตรนารีวิสามญั และเขา้ ค่ายลูกเสือ เนตรนารวี ิสามัญ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

2.1. หลกั : ฝาุ ยวชิ าการ
2.2. รอง : (ช่ือผรู้ ับผดิ ชอบ/แผนกวชิ า/งาน) 1. นายวสุภัทร กลุ เมอื ง 2. นายจักรวาล มีสมจิตร์

3. นายสุเมธ นามวงค์ 4. นางพชั รินทร์ ลมิ ปนะวงศานนท์
5. นายภานพุ งศ์ ลิมปนะวงศานนท์ 6. นายสถาพร ศรีสวัสด์ิ
3. ความสอดคล้อง/เช่อื มโยง/ภายใตย้ ุทธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ
 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เร่ือง ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศกึ ษา
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคณุ ภาพภายใน
1.2 ผ้เู รียนมคี ุณลกัษณะทพี่ ึงประสงค์
4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ได้
กาหนดให้ นักเรียนระดับ ปวช.1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และได้คัดเลือกให้รุ่นพี่ ระดับช้ัน
ปวช. และปวส. จานวน 30 คน เป็นพี่เลี้ยงลูกเสือ ให้กับน้องในระดับ ปวช. 1 ทุกคน เพ่ือนากระบวนการลูกเสือ มาใช้
พัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการ
ดารงชีวิตและปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้ที่สาเร็จการศึกษาด้าน
อาชวี ศกึ ษา
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เป็นกระบวนการฝึกทบทวน
และประเมนิ ผลทกั ษะ ของลกู เสอื -เนตรนารีวิสามัญ เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญนาความรู้มาปรับใช้ในสถานการณ์
จริงในการจัดกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรม และสามารถปฏิบัติให้อยู่ในข้อกาหนด ระเบียบ วินัย ของวิทยาลัยฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง และภาคภมู ใิ จ

5. ข้อเสนอแนะผลการจดั กิจกรรม/โครงการทผี่ า่ นมา
สาหรบั คาแนะนาจากคณะกรรมการตรวจประเมินกองลูกเสือ คือ อยากให้ทากระบวนการของกิจกรรมลูกเสือ

ให้ครบถ้วน สมบูรณ์แบบมากย่ิงขึ้น ทาให้เป็นระบบ ออกกฎระเบียบให้ชัดเจน อยากให้ลูกเสือทุกคนมีชุดที่พร้อมใน
การฝกึ ปฏบิ ัติและเตรยี มรบั การประเมินจากคณะกรรมการ

173

6. วตั ถุประสงคโ์ ครงการ
1. เพ่อื ฝกึ ความอดทน ความมรี ะเบียบ ความสามคั คใี ห้กับผู้เรยี น
2. เพอื่ ฝกึ และปฏิบัตติ ามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสอื วสิ ามญั
3. ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. เพ่ือใหล้ กู เสือไดเ้ รียนรูก้ บั การจดั กจิ กรรม Day Camp
5. เพอ่ื เข้าพิธปี ระจากองประดบั แถบ 3 สี ใหก้ บั ลูกเสอื -เนตรนารีวสิ ามญั ท่ีเข้าค่ายในสถานศึกษา
6. เพอ่ื เข้ารว่ มกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารวี สิ ามัญอาชวี ศึกษา ระดบั ชาติ ครงั้ ท่ี 20

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ อาเภอศรรี าชา จงั หวดั ชลบรุ ี
7. เพือ่ จัดซื้อสือ่ การเรยี นการสอนและวัสดอุ ุปกรณ์ทใ่ี ช้เก่ยี วกับการเรียนการสอนวชิ าลูกเสอื ภายในสถานศึกษา

และระดบั ชาติ
8. ใหร้ จู้ กั รกั ษาและส่งเสริมจารีตประเพณวี ฒั นธรรมและความม่นั คงของประเทศชาติ
9. เพ่อื ฝกึ ความอดทนและสร้างวนิ ยั ใหแ้ กน่ ักเรียน รูจ้ ักชว่ ยเหลือตนเองและทางานร่วมกับผู้อนื่

7. แหล่ง/รายละเอยี ดงบประมาณท่ดี าเนินงาน
งบประมาณ จานวน 25,000 บาท
1. คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กิจกรรมและอย่คู า่ ยพกั แรมภายในวิทยาลัย จานวน 15,000 บาท
2. คา่ ใช้จ่ายในการจดั กจิ กรรมและอยคู่ ่ายพักแรมระดับภาค/ชาติ จานวน 10,000 บาท

9. เป้าหมายโครงการ
เชิงปรมิ าณ
ผู้กากับลกู เสือจานวน 10 คน พเี่ ลย้ี งลกู เสอื ที่ผ่านการคัดเลือก จานวน 30 คน และลกู เสือ-เนตรนารีวสิ ามญั
ระดับชัน้ ปวช. 1 ทกุ คน
เชิงคณุ ภาพ
ผกู้ ากับลกู เสือ พีเ่ ลี้ยงลกู เสือ พรอ้ มท้งั ลกู เสือ-เนตรนารีวิสามญั มีความอดทน มีวนิ ัย มีความสามัคคใี นหมู่คณะ
และมคี วามพงึ พอใจต่อการทากิจกรรมและอยคู่ ่ายพักแรม

10. ระยะเวลา/สถานทด่ี าเนินการ
เขา้ คา่ ยในสถานศกึ ษา

1. ระยะเวลาในการดาเนนิ งาน มกราคม – มนี าคม 2563
2. สถานที่ในการดาเนินการ ค่ายลกู เสอื ช่ัวคราว วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชพี บางไทร
เข้าค่ายระดบั ชาติ
1. ระยะเวลาในการดาเนนิ งาน มีนาคม – เมษายน 2563
2. สถานทใี่ นการดาเนนิ การ ค่ายลกู เสอื วชิราวุธ อาเภอศรีราชา จงั หวดั ชลบุรี

174

แผนงาน/กิจกรรมดาเนนิ การ ปงี บประมาณ 2563

ท่ี กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.Plan(P) วางแผนโครงการ

เขยี นโครงการ

เสนอขออนุมตั โิ ครงการ

2.Do(D) ดาเนนิ การ

- ประชุมวางแผน

- เตรยี มเอกสาร และวัสดุ

- จดั ทาแบบประเมินโครงการ

- ดาเนนิ กิจกรรม

- ประเมนิ โครงการหลกั งดาเนินการ

3.Check(C) สรุปผลและประเมินผลการดาเนนิ

โครงการ

4.Action(A) เสนอรายงานสรปุ ผลการ

ดาเนินการและการพัฒนาปรับปรุง

การดาเนินการคร้ังต่อไป

11. งบประมาณคา่ ใชจ้ า่ ย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย

รายการ งบประมาณ อุดหนนุ รายได้

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและอยคู่ ่ายพักแรม 15,000
ภายในวทิ ยาลัย 10,000
2. คา่ ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและอยคู่ ่ายพกั แรม 25,000
ระดับภาค/ชาติ

รวมท้ังสน้ิ

12. ผลท่คี าดว่าจะได้รบั
1. ลกู เสือ-เนตรนารวี ิสามัญ มีความรัก ความสามัคคีในหมคู่ ณะ
2. ลกู เสือ-เนตรนารีวสิ ามัญ ได้ฝกึ และปฏิบัติตามคาปฎญิ าณและกฎของลูกเสอื วิสามญั
3. ลูกเสอื -เนตรนารีวสิ ามญั มจี ิตสาธารณประโยชน์
4. ลูกเสอื -เนตรนารีวิสามญั ไดเ้ รยี นรกู้ ับการจัดกิจกรรม Day Camp
5. ลกู เสอื -เนตรนารีวิสามัญ ได้เข้าพธิ ปี ระจากองประดบั แถบ 3 สี

175

6. ลูกเสอื -เนตรนารีวสิ ามญั ทุกคนได้เข้ารว่ มกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสอื เนตรนารีวิสามัญอาชีวศกึ ษาระดบั ชาติ
ครัง้ ที่ 21 ณ ค่ายลกู เสอื วชิราวธุ อาเภอศรีราชา จงั หวดั ชลบรุ ี

7. ลกู เสอื -เนตรนารีวิสามัญมีส่ือการเรียนการสอนและวสั ดอุ ุปกรณท์ ีค่ รบถ้วน
8. ลูกเสอื -เนตรนารีวิสามญั รจู้ กั รกั ษาและส่งเสรมิ จารตี ประเพณวี ัฒนธรรมและความมัน่ คงของประเทศชาติ
9. ลูกเสอื -เนตรนารวี ิสามญั มีความอดทนและสร้างวนิ ัยให้แก่นักเรียน รู้จกั ช่วยเหลือตนเองและทางานรว่ มกบั
ผอู้ ืน่ ได้
13. ผลผลิต (Out put)/ตัวปอ้ น (เทยี บเป็นอตั ราร้อยละ)
ผกู้ ากบั ลูกเสือ พเี่ ลย้ี งลกู เสอื และลกู เสือ-เนตรนารวี ิสามญั ระดับชนั้ ปวช. 1 รอ้ ยละ 80
14. ผลลพั ธ์ (Out com) (เทยี บเปน็ อัตราร้อยละ)
ผูก้ ากบั ลูกเสือ พ่ีเลี้ยงลกู เสอื และลูกเสอื -เนตรนารวี ิสามัญ ระดบั ชน้ั ปวช. 1 รอ้ ยละ 80 มคี วามรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ

176

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร
สถาบันการการอาชีวศึกษาภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ชอ่ื โครงการ รกั ษโ์ ลก รกั ษ์ปาุ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน (สวนปาุ เฉลมิ พระเกยี รติฯ)
2. ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

2.1. หลกั : นางสาวรพีพร ทองยงิ่
2.2. รอง : (ชอื่ ผูร้ บั ผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) นางพชั รี โตประเสริฐ แผนกพืชศาสตร์
3. ความสอดคล้อง/เชอ่ื มโยง/ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา เรอื่ ง ดา้ นการมีส่วนร่วม
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน

- ด้านการมีสว่ นร่วม 4.2 การบริการชุมชน
- ดา้ นปจั จัยพืน้ ฐาน 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารโรงฝึกงาน หรืองานฟารม์
4. หลกั การและเหตุผล
สวนปาุ สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ ณ บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ
พิเศษบางไทร มีพ้ืนท่ี 50 ไร่ สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2534 – 2535 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเพ่ือนาข้ึนทูลเกล้าถวาย
แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระท่ีพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชีพบางไทร ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษาให้ดาเนินการพัฒนาและ
ปรับปรงุ สวนปุาบรเิ วณศนู ย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร ฯ ให้มีความร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติ โดยดาเนินการปลูก
ปุาธรรมชาติของไทยและไม้ในวรรณคดีไทย ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สาคัญและเป็นสถานท่ีรวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ใน
วรรณคดีไทย ในปี 2554 พ้ืนท่ีสวนปุาได้รับความเสียหายเน่ืองจากเกิดภาวะน้าท่วม ทาให้พันธ์ุไม้บางส่วนตายและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ต่อมาในปี 2559 – 2560 วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดาเนิน
โครงการอนรุ ักษ์พนั ธุกรรมพืชอนั เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทาให้สามารถปกปกั รกั ษาพันธ์ุไม้ดั่งเดิมไว้ได้บางส่วน และ
นาพันธ์ุไม้ใหม่เข้าไปปลูกขยายพันธ์ุเพ่ิม สร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและเพ่ือให้สวนปุามีความสมบูรณ์และ
สร้างประโยชน์ต่อชุมชนมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและคากล่าวของท่าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
เลขาธิการมลู นิธสิ ถาบนั ราชพฤกษ์ “เดมิ ประเทศไทยมีพื้นที่ปุาท่ีอุดมสมบูรณ์ถึง 60 - 70% ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ปัจจัย
กบั ลดลงเหลือเพียง 20% เทยี บกบั ภฏู านที่ปจั จบุ ันมพี ้ืนทปี่ ุาเพ่ิมขน้ึ สูงถงึ 60-70% ตามทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความสมดุลใน
ระบบนิเวศสิง่ แวดลอ้ มต้องมีพื้นที่ปุา 40% มูลนิธิจึงมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เพ่ิมจานวนต้นไม้ยืนต้นให้แผ่นดินไทยทุก
รูปแบบ จากคนไทยทุกระดับช้ัน เพ่ือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินและเพ่ือถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” หลังจากทาโครงการปลูกปุาถาวรครั้งใหญ่ตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในระยะเวลา 15 ปี พ้ืนที่ปุาของไทยเพ่ิม 10% จึงเหลืออีก 10%
จะถึงเปูาตามทฤษฎีที่จะเกิดความสมดุล ฤดูแล้งก็ไม่แล้งมาก ฤดูฝนก็น้าไม่หลาก ถือเป็นภารกิจท่ีต้องร่วมกันสร้าง
ระบบนิเวศโดยเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ให้กับประเทศ โดยการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกแล้วจบแต่ต้องมีการวางแผนศึกษา
ข้อมลู เลือกพันธุไ์ มใ้ ห้เหมาะกับพ้ืนท่ี ประสานงานกับชาวบา้ นในพ้ืนท่ี หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการติดตามดูแล
การนามาใช้ให้เกิดประโยชนสูงสดุ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกบั ส่ิงแวดล้อม

177

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เร่งเห็น
ความสาคัญและต้องการส่งเสริมให้บุคคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษา เพิ่มพูนพื้นที่ปุาเพื่อสร้างระบบ
นิเวศทีม่ ีความสมดลุ ย์ ด้วยการปลูก ดูแลรักษาและสามารถก่อให้เกดิ ประโยชนแ์ กช่ ุมชน โดยท่ีปุาไม้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ทางคณะพืชศาสตร์จงึ ได้จัดทาโครงการรักษ์โลก รกั ษป์ าุ เพ่ือพัฒนาทอ้ งถิ่น โดยมีวัตถปุ ระสงคด์ งั น้ี
5. วตั ถปุ ระสงค์

1. เพอ่ื ดูแลรักษา ปลกู ตน้ ไม้มีค่าบริเวณสวนปาุ สมเดจ็ พระนางเจา้ พระนางเจา้ สิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 และพ้นื วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทรและในชุมชนอย่างต่อเน่ือง

2. เพ่อื จัดอบรมใหค้ วามรดู้ า้ นการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบรเิ วณสวนปาุ สมเดจ็ พระนางเจ้าพระ
นางเจา้ สิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถในรชั กาลที่ 9 และพน้ื วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ิลปาชีพบางไทรและใน
ชุมชน

3. เพื่อเปน็ ตน้ แบบในการปลกู ปุาไม้ ปลูกปาุ เหด็ ธรรมชาติและมีการใชพ้ นื้ ที่ปุาใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ และ
ยง่ั ยืนแกช่ ุมชน โดยสง่ เสรมิ สนับสนนุ การจดั ทาโครงการ งานวจิ ยั คดิ ค้น สรา้ งนวัตกรรม 3 ชิ้นงาน
6. เปา้ หมาย

6.1. เชิงปรมิ าณ
- ดแู ลรักษา ปลูกตน้ ไมม้ ีคา่ บริเวณสวนปุาสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจา้ สริ ิกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี

9 และพืน้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ลิ ปาชีพบางไทรและในชุมชนอย่างต่อเนอ่ื ง
- จัดอบรมใหค้ วามรดู้ ้านการอนรุ กั ษ์ธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ มในวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศลิ ปาชีพ

บางไทรและในชุมชนให้แกค่ ณะผบู้ รหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นกั ศกึ ษาและเครอื ขา่ ย
พันธมติ ร 1 ครัง้ /ปี

- เปน็ ตน้ แบบในการปลกู ปาุ ไม้ ปลกู ปาุ เห็ดธรรมชาติและมีการใชพ้ ้ืนท่ปี าุ ให้เกิดประโยชน์สงู สดุ และยง่ั ยนื แก่
ชุมชน โดยสง่ เสรมิ สนบั สนุนการจัดทาโครงการ งานวจิ ัย คดิ ค้น สรา้ งนวตั กรรม 3 ชนิ้ งาน

6.2. เชิงคณุ ภาพ
- ดแู ลรกั ษา ปลกู มคี ่าและจัดทารายชื่อพันธไ์ุ ม้ในพน้ื วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชีพบางไทรและ

ในชมุ ชน อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ในพ้นื ท่ี 50 ไร่
- จดั อบรมให้ความรูด้ ้านการอนรุ ักษธ์ รรมชาติและส่งิ แวดลอ้ มในวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ิลปาชพี

บางไทรและในชุมชนใหแ้ กค่ ณะผู้บรหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศึกษา เจ้าหนา้ ที่ นักเรียน นกั ศึกษาและเครือขา่ ย
พนั ธมติ ร 1 คร้งั /ปี

- เป็นตน้ แบบในการปลูกปุาไม้ ปลกู ปุาเห็ดธรรมชาติและมีการใชพ้ ื้นทป่ี าุ ให้เกดิ ประโยชน์สูงสุดและยัง่ ยนื แก่
ชุมชน โดยส่งเสรมิ สนับสนุนการจดั ทาโครงการ งานวิจัย คดิ ค้น สรา้ งนวตั กรรม
7. ตัวช้ีวัด

7.1. เชิงปรมิ าณ
- จานวนพนั ธ์ุไม้มีค่าบรเิ วณสวนปุาสมเดจ็ พระนางเจ้าพระนางเจา้ สิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถในรชั กาลที่ 9 และ

พ้นื วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทรและในชุมชนอยา่ งต่อเนื่อง ไมน่ ้อยกว่า 100 ต้น/ปี

178

- จานวนสมาชกิ และหน่วยงานท่ีเขา้ รับการอบรมใหค้ วามรู้ด้านการอนุรักษธ์ รรมชาติและสงิ่ แวดล้อมบริเวณ
สวนปุาสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจา้ สริ กิ ิติ์ พระบรมราชินนี าถในรชั กาลท่ี 9 และพ้นื วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและในชุมชนไม่น้อยกวา่ 150 คน/ปี

- จานวนงานโครงการ งานวิจยั คดิ คน้ สรา้ งนวัตกรรมไมน่ ้อยกวา่ 1 เร่ืองและสรา้ งปุาเพื่อเปน็ ต้นแบบใน
การปลูกปุาไม้ ปลกู ปาุ เหด็ ธรรมชาติและมีการใชพ้ ้นื ทป่ี าุ ให้เกดิ ประโยชน์สูงสุดและยง่ั ยืนแก่ชมุ ชน 1 แห่ง

7.2. เชิงคุณภาพ
- สามารถดแู ลรักษา ปลูกต้นไมม้ ีคา่ บรเิ วณสวนปาุ สมเดจ็ พระนางเจ้าพระนางเจา้ สิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รชั กาลท่ี 9 และพน้ื วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชพี บางไทรและในชมุ ชนอย่างตอ่ เน่ืองได้
- คณะผู้บรหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา เจ้าหนา้ ท่ี นักเรียน นกั ศกึ ษาและเครือขา่ ยพนั ธมิตร มคี วามรู้
ดา้ นการอนุรักษธ์ รรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มบริเวณสวนปาุ สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนี าถใน
รชั กาลที่ 9 และพน้ื วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ิลปาชพี บางไทรและในชมุ ชนได้
- ส่งเสรมิ ให้มีการจาทาโครงการ งานวจิ ยั คดิ ค้น สร้างนวตั กรรม และเปน็ ต้นแบบในการปลกู ปาุ ไม้ ปลกู ปาุ
เห็ดธรรมชาติและมกี ารใชพ้ นื้ ที่ปาุ ใหเ้ กิดประโยชนส์ ูงสุดและย่งั ยืนแกช่ มุ ชนได้
8. สถานทด่ี าเนนิ การ
บริเวณสวนปุาสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถในรชั กาลที่ 9 และพื้นทวี่ ิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชีพบางไทร ตัง้ อยู่ท่ี 59 หมู่ 1 ต. โพแตง อ. บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
9. ระยะเวลาดาเนินการ(ระบุวนั ท่ี/เดือน/ปี พ.ศ.)
1 กนั ยายน 2562 - 31 ตลุ าคม 2563

10. แผนการดาเนินงาน

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมาย

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

- สารวจชนดิ และจดั ทา

ปาู ยชือ่

- เตรีมพืน้ ที่ปลกู เพ่ิม

- จัดอบรมและร่วมกัน

ปลกู พันธุไ์ ม้

- จดั ทาประวตั ิเกบ็

ขอ้ มลู และเก็บตัวอย่าง

พนั ธ์ุไม้

- สง่ เสริมใหม้ ีการจาทา

โครงการ งานวจิ ัย

คดิ ค้น สรา้ งนวัตกรรม

179

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 หมาย

- ใหบ้ ริการเข้าใช้ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค. เม.ย พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
ประโยชนบ์ รเิ วณ
สวนปาุ ฯและศูนย์
เรยี นรูแ้ กช่ มุ ชน

11. งบประมาณคา่ ใช้จ่าย จานวนเงนิ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อุดหนุน รายได้

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000.-

รวมท้ังสน้ิ 10,000.-

12. การตดิ ตามประเมนิ ผล

1. ทาเนียบรายชอื่ พนั ธ์ไุ ม้ จานวนตน้ ไมท้ ปี่ ลูก

2. จานวนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการปลกู ปาุ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

3. การรายงานผลการดาเนนิ งาน

13. ผลท่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ
1. สามารถดูแลรักษา ปลูกต้นไม้มคี ่าเพิ่มไดไ้ ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บรเิ วณสวนปุาสมเดจ็ พระนางเจ้าสริ กิ ิต์ิ
พระบรมราชินีนาถในรชั กาลที่ 9 และพน้ื วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทรและในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
2. มีผู้เข้ารว่ มอบรมและได้รบั ความรูด้ ้านการอนรุ ักษธ์ รรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มบรเิ วณสวนปาุ สมเดจ็ พระนางเจ้า
พระนางเจา้ สิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถในรชั กาลที่ 9 และพื้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บาง
ไทรและในชมุ ชน ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 80
3. เป็นตน้ แบบในการปลกู ปุาไม้ ปลูกปุาเห็ดธรรมชาตแิ ละมีการใช้พ้ืนท่ปี าุ ให้เกดิ ประโยชนส์ ูงสุดและยั่งยนื แก่
ชุมชน โดยสง่ เสรมิ สนับสนนุ การจดั ทาโครงการ งานวจิ ยั คิดคน้ สร้างนวตั กรรมอย่างน้อย 1 ชิน้ งาน

180

โครงการตามยุทธศาสตร์

สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
อุดรมีดี
Next Book
MODUL MATEMATIKA KELAS 7 SEMESTER 2