The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kasetbangsai, 2021-02-06 22:39:07

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

6.2. เชงิ คุณภาพ

6.2.1 ถ่ายทอดความรู้ ฝกึ ทักษะและประสบการณ์ดา้ นการผลิตเหด็ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและ

ประชาชนทว่ั ไปทีส่ นใจไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 80

6.2.2 นกั เรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไปท่ีได้รบั ความร/ู้ อบรม นาความรทู้ ่ไี ด้ไปเป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพได้

6.2.3 เป็นแหล่งอาหารทีม่ ีคุณคา่ ทางโภชนาการแก่นักเรยี นโครงการเกษตรเพ่ือชวี ติ และสรา้ งรายได้ให้แก่

สถานศกึ ษาได้

7. ตัวช้ีวัด

7.1. เชงิ ปรมิ าณ

7.1.1 มีผู้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ฝกึ ทักษะและประสบการณ์ด้านการผลิตเหด็ นักเรียน นกั ศึกษา เกษตรกร

และประชาชนทว่ั ไปทส่ี นใจไม่น้อยกว่า 60 คน/ปี

7.1.2 มนี ักเรยี น นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนท่วั ไปทีไ่ ด้รบั ความร/ู้ อบรม นาความรทู้ ่ีได้ไปเปน็

แนวทางในการประกอบอาชีพอยา่ งนอ้ ย 1 ราย

7.1.3 วิทยาลยั นาผลผลิตไปประกบอาหารให้แก่นกั เรียนโครงการเกษตรเพือ่ ชีวติ และมีรายได้จากการ

จาหนา่ ยผลผลิตไมน่ ้อยกวา่ 60,000 บาท/ปี

7.2. เชิงคณุ ภาพ

7.2.1 สามารถถา่ ยทอดความรู้ ฝึกทกั ษะและประสบการณ์ดา้ นการผลิตเห็ดนักเรียน นกั ศึกษา เกษตรกร

และประชาชนทั่วไปท่สี นใจไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80

7.2.2 ผเู้ รยี น นกั ศกึ ษา เกษตรกรและประชาชนทว่ั ไปที่ไดร้ บั ความรู้/อบรม นาความรู้ทีไ่ ด้ไปเปน็ แนวทาง

ในการประกอบอาชีพได้

7.2.3 เป็นแหล่งอาหารท่ีมีคุณคา่ ทางโภชนาการแกน่ ักเรยี นโครงการเกษตรเพ่ือชีวติ และสร้างรายได้ใหแ้ ก่

สถานศกึ ษาได้

8. สถานท่ีดาเนินการ

โรงเรือนเพาะเล้ียงเชอื้ เห็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศิลปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยธุ ยา

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ(ระบุวันท/่ี เดอื น/ปี พ.ศ.)

1 ตลุ าคม 2562 – 30 กันยายน 2563

แผนการดาเนนิ งาน

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
-เสนอโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-เตรียมวัสด-ุ อปุ กรณ์

-จัดการเรยี น/อบรม

-ดาเนนิ งานการผลติ เหด็

-ดูแลเก็บผลผลติ จาหน่าย

113

10. งบประมาณคา่ ใชจ้ ่าย

หมวดรายจ่าย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ

รายการ งบประมาณ อดุ หนุน

1. คา่ วัสดุ 20,000.-

รวมท้ังสน้ิ 20,000.-

หมายเหตุ เฉพาะค่าขเ้ี ลอื่ ย 1 คัน ราคา 21,000 บาท

11. การติดตามประเมนิ ผล
- ตรวจนเิ ทศผลการดาเนินงาน
- จานวนผูเ้ ข้ารับความรู้/อบรม
- รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต

12. ผลท่คี าดว่าจะไดร้ บั
- มผี เู้ ขา้ มาศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะและประสบการณด์ ้านการผลิตเห็ดนกั เรยี น นักศึกษา เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปทีส่ นใจไม่น้อยกวา่ 60 คน/ปี
- มนี กั เรยี น นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไปท่ีไดร้ ับความรู/้ อบรม นาความรู้ที่ไดไ้ ปเปน็ แนวทางใน
การประกอบอาชีพอยา่ งน้อย 1 ราย
- วิทยาลยั นาผลผลติ ไปประกบอาหารใหแ้ ก่นักเรียนโครงการเกษตรเพ่อื ชีวติ และมีรายไดจ้ ากการจาหนา่ ย
ผลผลติ ไมน่ ้อยกว่า 60,000 บาท/ปี

114

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั การการอาชวี ศึกษาภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ช่อื โครงการ โครงการปลูกเมลอ่ นโดยระบบ IOTควบคุมการผลิตเพื่อการค้าและการศกึ ษา
2. ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ

2.1. หลกั : นางสาวรพพี ร ทองยิ่ง
2.2. รอง : (ชอ่ื ผรู้ ับผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) แผนกพชื ศาสตร์
3. ความสอดคลอ้ ง/เช่ือมโยง/ภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ นโยบายและมาตรการ

 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลกั สูตรและการจัดการเรียนการสอน
 มาตรฐานการอาชีวศกึ ษา/ประกนั คุณภาพภายใน

2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 จดั กระบวนการเรยี นรเู้ นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคัญโดยส่งเสริมให้ผ้เู รยี นได้พัฒนา

4. หลกั การและเหตุผล
“เมล่อน” เปน็ พืชในตระกลู แตงซ่งึ เปน็ ทน่ี ิยมของผู้บรโิ ภคในรปู ของผลสด รบั ประทานเปน็ ผลไมแ้ ละใช้เปน็

องคป์ ระกอบของอาหารทงั้ คาวและหวาน เมล่อนมอี ยู่มากมายหลายสายพนั ธท์ุ งั้ ท่ีมผี ิวเรียบ และผวิ มลี ายเปน็
ตาข่าย เนอื้ ในเป็นสีส้ม เขียว ขาว ขาวอมเหลอื ง มกี ลิ่นหอมรสหวาน การเพาะปลูกจาเปน็ ต้องใชเ้ ทคนิคและ
การดแู ลอย่างประณีตจงึ จะทาใหไ้ ดผ้ ลผลติ ีม่ คี ุณภาพดีเปน็ ทต่ี ้องการของผรู้ โิ ภค

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นสถานศึกษาทจ่ี ดั ให้มีการเรยี น – การสอนใน
สาขาวชิ าเกษตรศาสตร์และสาขาพืชศาสตร์ใหแ้ ก่นักเรียน นักศึกษาระดับชนั้ ปวช.และ ปวส. นอกจากยงั มีการ
จดั ฝึกอบรมส่งเสริมเพม่ิ ความรใู้ ห้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ทส่ี นใจนาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชพี
แผนกงานพืชศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการปลูกเมล่อนโดยระบบ IOTควบคมุ การผลิตเพื่อการคา้ โดยมี
วตั ถุประสงค์ดังน้ี
5. วตั ถปุ ระสงค์

1. เพื่อเป็นแหลง่ ศึกษาหาความรู้ ฝึกทกั ษะและประสบการณแ์ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูก
เมล่อนเมล่อนโดยระบบ IOTควบคุมการผลติ เพื่อการค้า
2. เพอื่ เปน็ แนวทางนาไปประกอบอาชพี
3. เพ่อื สร้างรายได้ให้แก่สถานศึกษา
6. เปา้ หมาย
1. เชิงปริมาณ

1. จดั การเรียน-การสอน/อบรมให้ความรู้ ฝกึ ทักษะและประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยดี ้าน
การปลกู เมลอ่ นเมลอ่ นโดยระบบ IOTควบคมุ การผลิตเพื่อการคา้ 60 คน/ปี

2. ผู้เรียน/อบรมสามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการปลกู เม
ลอ่ นเมล่อนโดยระบบ IOTควบคุมการผลิตเพ่อื การค้า เปน็ แนวทางนาไปประกอบอาชีพ
อย่างนอ้ ย 1 ราย

3. สรา้ งรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตให้แกส่ ถานศึกษาปีละ 60000 บาท/ปี

115

2. เชงิ คณุ ภาพ

1. ผเู้ ข้าเรยี น/ฝกึ อบรมเพื่อศึกษาความรู้ ฝึกทกั ษะและประสบการณ์และถา่ ยทอดเทคโนโลยดี ้าน

การปลูกเมล่อนเมลอ่ นโดยระบบ IOTควบคมุ การผลิตเพ่ือการคา้ ได้

2. ผู้เรยี น/อบรมมคี วามรู้ มีทักษะและประสบการณแ์ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการปลกู

เมล่อนเมล่อนโดยระบบ IOTควบคุมการผลติ เพ่ือการค้า เปน็ แนวทางนาไปประกอบอาชีพได้

3. ผลติ เมล่อนได้ปลี ะ 3 รนุ่ /ปี สามารถสรา้ งรายไดจ้ ากการจาหน่ายผลผลติ ให้แกส่ ถานศกึ ษาได้

7. ตวั ชี้วัด

7.1 เชิงปรมิ าณ

1. จานวนผมู้ าเรียน มาศึกษาหาความรู้ ฝึกอบรม ฝกึ ทกั ษะและประสบการณด์ ้านการปลูกเมลอ่ น

เมล่อนโดยระบบ IOTควบคุมการผลิตเพ่ือการค้าไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผเู้ รียน/อบรมสามารถนาความรู้ ทกั ษะและประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูกเม

ลอ่ นเมลอ่ นโดยระบบ IOTควบคุมการผลติ เพื่อการค้า เป็นแนวทางนาไปประกอบอาชพี

อย่างน้อย 1 ราย

3. ผลติ เมลอ่ นได้ปลี ะ 3 รุน่ /ปี สามารถสรา้ งรายได้จากการจาหนา่ ยผลผลิตใหแ้ กส่ ถานศึกษา

ได้ 60000 บาท/ปี

7.2 เชงิ คณุ ภาพ

1. ผู้เข้าเรยี น/ฝึกอบรมได้รบั ความรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์และถา่ ยทอดเทคโนโลยีด้านการ

ปลูกเมล่อนเมล่อนโดยระบบ IOTควบคมุ การผลิตเพอ่ื การค้า

2. ผู้เรยี น/อบรมมคี วามรู้ มีทักษะและประสบการณแ์ ละถา่ ยทอดเทคโนโลยดี ้านการปลูก

เมล่อนเมลอ่ นโดยระบบ IOTควบคมุ การผลิตเพื่อการค้า เป็นแนวทางนาไปประกอบอาชีพได้

3. ปลูกเมลอ่ นได้ปลี ะ 3 รุ่น/ปี สามารถสร้างรายได้จากการจาหน่ายผลผลติ ให้แกส่ ถานศกึ ษาได้

8. สถานท่ดี าเนินการ

โรงเรอื นระบบปิด วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ลิ ปาชีพบงไทร 59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง

อาเภอบางไทร จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ(ระบุวันที่/เดือน/ปี พ.ศ.)

1 ตุลาคม 2562 – 30 กนั ยายน 2563

แผนการดาเนินงาน

กจิ กรรม ปงี บประมาณ 2563 หมาย

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

- เสนอโครงการ

- เตรียมวัสดุ-อปุ กรณ์

- จดั การเรียน/อบรม

-ปลกู เมลอ่ น

-ดแู ลและเกบ็ ผลผลิต

จาหนา่ ย

116

10. งบประมาณค่าใช้จา่ ย รายการ จานวนเงิน รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รวมทั้งสนิ้ งบประมาณ อุดหนนุ

1. คา่ วัสดุ 10,000.-
10,000.-

11. การติดตามประเมนิ ผล
- นิเทศการจดั การเรยี น/ฝึกอบรม
- ผลการดาเนินงานการปลูกเมลอ่ น จานวน 3 รุน่ /ปี
- รายไดจ้ ากการจาหนา่ ยผลผลติ

12. ผลทีค่ าดวา่ จะไดร้ ับ
1. มผี สู้ นใจมาเรียน มาศกึ ษาหาความรู้ ฝกึ อบรม ฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการปลกู เมลอ่ นโดย

ระบบ IOTควบคุมการผลิตเพื่อการคา้ ไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 80
2. ผเู้ รยี น/อบรมสามารถนาความรู้ ทกั ษะและประสบการณแ์ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการปลูก
เมล่อนเมล่อนโดยระบบ IOTควบคมุ การผลิตเพ่ือการค้า เป็นแนวทางนาไปประกอบอาชีพอยา่ งน้อย 1 ราย
3. มรี ายได้จากการจาหน่ายผลผลิตเมล่อนได้ปีละ 3 รุ่น/ปี สามารถสรา้ งรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
ใหแ้ กส่ ถานศึกษาได้ 60000 บาท/ปี

117

แบบเสนอโครงการ ปปี ระจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ย์ศลิ ปาชีพบางไทร
สถาบันการอาชีวเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ช่ือโครงการ สง่ เสริมและสนบั สนนุ การวจิ ยั และพฒั นา นวตั กรรมส่งิ ประดิษฐ์ และโครงงานวทิ ยาศาสตร์
2. ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลัก : นายปยิ ะพชั ร์ สถิตปรีชาโรจน์ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2.2 รอง : งานวจิ ัยและพฒั นา นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
3. ความสอดคล้อง/เฃือ่ มโยง/ภาคใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง วิจยั และพฒั นาการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชวี ศกึ ษา / ประกันคุณภาพภายใน

- มาตรฐานท่ี .................. ตวั บ่งชท้ี ี่ ........................
 หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

 ความมีเหตุผล  ความพอประมาณ  มรี ะบบภูมิคมุ้ กนั ทด่ี ีในตนเอง
 เงือ่ นไขความรู้ ความรอบรเู้ ก่ียวกับวชิ าการต่างๆ ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างรอบดา้ น ความรอบคอบที่

จะนาความรูเ้ หล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ ช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวงั ในข้ันปฏบิ ัติ
 เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบด้วยมคี วามตระหนักในคุณธรรม มคี วามซ่อื สัตย์สุจรติ มีความอดทน
มีความเพียร ใชส้ ติปัญญาในการดาเนินชวี ิตไมโ่ ลภ และไมต่ ระหน่ี
 โรงเรยี น 3 D  Democracy (ยึดม่ันประชาธปิ ไตย)
 Decency (มคี ุณธรรม ความเปน็ ไทย)
 Drug – Free (หา่ งไกลยาเสพติด)
4. หลกั การและเหตุผล
การจดั การเรียนรการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่อื ใหผ้ เู้ รียนคดิ เป็น ทาเปน็ และแกป้ ัญหาเปน็ มกี ารพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยา่ งเปน็ ระบบ จาเป็นจะตอ้ งมีกากรจดั การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย เช่น
การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และส่งิ ประดิษฐื ท่สี ามารถแสดงดว้ ยศักยภาพทางความคดิ อยา่ งเปน็ ระบบ
ของผู้เรยี น โดยอาศัยหลกั การและกระบวนการ
5. วตั ถปุ ระสงค์โครงการ
5.1 จดั การเรยี นการสอนท่ีหลากหลายโดยอาศยั หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5.2 ผู้เรียนมกี ารประยุกตห์ ลักการและกระบวนกากรทางวิ ทยาศาสตรอ์ ย่างเป็นระบบ
5.3 ผเู้ รยี นสามารถประยุกตค์ วามรู้ ศกึ ษาคน้ คว้า ทดลอง วิจัย
6. เปา้ หมาย
6.1 เชงิ ปริมาณ
6.1.1 มจี านวนชิ้นงานโครงงานวทิ ยาศาสตรท์ างด้านการทดลองวจิ ัย 2 โครงการ ที่เกิดจากการจดั การ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาชีพพ้ืนฐาน

118

6.2 เชิงคณุ ภาพ

นกั เรยี น นักศึกษา มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้จู กั กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนน้ การปฏบิ ัติจริง

การศกึ ษาดงู านเพ่ือสร้างประสบการณจ์ รงิ ให้กับตนเอง มคี วามรู้ความสามารถตรงตามสมรรถนะของรายวชิ า และตรง

ตามหลักสูตร

7. ตัวชี้วัดความสสาเร็จ (KPI)

7.1 ตัวชี้วดั ดา้ นปริมาณ

7.1.1 มจี านวนชิ้นงานโครงงานวทิ ยาศาสตร์ทางด้านการทดลองวิจัย 2 โครงการ ที่เกดิ จากการจัดการ

เรยี นการสอนรายวิชาวทิ ยาศาสตร์ วชิ าชีพพ้ืนฐาน

7.2 เชงิ คณุ ภาพ

นกั เรียน นักศึกษา มผี ลสัมฟทธ์ทิ างการเรียนรจู้ ักกระบวนการวทิ ยาศาสตร์ การปฏบิ ัติจริง การศึกษาดู

งานเพ่ือสรา้ งประสบการณจ์ ริงใหก้ ับตนเอง มคี วามรคู้ วามสามารถตรงตามสมรรถนะของรายวชิ าและตรงตาม

หลักสตู ร

8. สถานทดี่ าเนนิ การ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร

9. วธิ กี ารดาเนินการ และแผนปฏิบตั งิ าน (Gantt Chart)

วธิ กี ารดาเนนิ การ มดี ังน้ี

9.1 เสนอโครงการเพ่อื พจิ ารณาอนมุ ัติ

9.2 ดาเนนิ การจดั ซื้อ จัดจา้ ง

9.3 ดาเนนิ กจิ กรรมตา่ งๆ ตามชว่ งระยะเวลาท่ีกาหนด เช่น การจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนร้)ู

โครงงานวิทยาศาสตรใ์ หเ้ ปน็ ไปตามหลักการและกระบวนการ

10. ระยะเวลาดาเนนิ การ (ระบวุ ันที/่ เดือน/ปี พ.ศ.) ตลุ าคม 2562 ถึง กนั ยายน 2563

แผนงานกจิ กรรมดาเนนิ การ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ปงี บประมาณ 2563 มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย หมายเหตุ
ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค

1.เสนอโครงการ

2..ดาเนนิ การจดั ซ้อื

3.ดาเนนิ กิจกรรมตา่ งๆ

4.สรุป ผล การดาเนนิ งาน

5. รายงานผล

11. งบประมาณค่าใช้จา่ ย รายการ จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รวมทั้งส้ิน งบประมาณ อุดหนุน

1. ค่าวสั ดุ 8,000.-
8,000.-

119

12. การตดิ ตามและประเมนิ ผล
12.1 รายงานผลการปฏบิ ัติงาน
รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนงานทไ่ี ด้กาหนดไว้ เพอ่ื วเิ คราะหแ์ นวทางการพัฒนาปรับปรุง
ในปีตอ่ ไป
12.2 รายงานการจดั ซื้อ จดั จ้าง
รายงานผลการจัดซ้อื จัดจ้าง ตามแผนงานที่กาหนดไว้

13. ผลทีค่ าดวา่ จะไดร้ ับ
13.1 นักเรียนสามารถประยุกตเ์ ทคนคิ วธิ กี ารในการเรยี นมาใช้ให้เหมาะสมกับการจดั ทาโครงงานวทิ ยาศาสตร์
13.2 มีชนิ้ งาน (โครงงานวิทยาศาสตร์) ทเ่ี กดิ จากการจัดการเรยี นการสอนรายวิชาวทิ ยาศาสตร์
รายวชิ าชีพพน้ื ฐาน

120

แบบเสนอโครงการ ปีประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ิลปาชพี บางไทร
สถาบันการอาชีวเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ช่ือโครงการ การพฒั นาดแู ลระบบงานฟาร์มประมงเพ่ือการศึกษา
2. ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลัก : ฝาุ ยแผนงานและความรว่ มมอื
2.2 รอง : นายรกั ส่ี เตชะผลประสทิ ธิ์ แผนกพชื ศาสตร์ (งานดา้ นประมง)
3. ความสอดคล้อง/เฃ่อื มโยง/ภาคใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เรื่อง ยกระดบั คณุ ภาพการจดั อาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา/ประกนั คณุ ภาพภายใน
2 ด้านหลักสูตรและการจดั การเรยี นการสอน

2.2 จดั กระบวนการเรียนรเู้ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญโดยสง่ เสรมิ ให้ผู้เรยี นได้พัฒนา
4.. หลักการและเหตุผล

การอาชีวศึกษาเกษตรเป็นการปฏบิ ัติงานจรงิ เพ่อื ให้ผเู้ รยี นไดม้ ีเจตคติและทักษะประสบการณจ์ รงิ เพื่อให้
นักเรียนนกั ศึกษา ทศ่ี ึกษาเกยี่ วกบั วชิ าชีพประมงไดม้ ีทักษะประสบการณ์จริงในด้านการเลย้ี งปลากินพชื จงึ จัด
โครงการเลย้ี งปลากนิ พืช การเลยี้ งปลาดกุ เล้ียงกบ การเพาะสตั วน์ ้าขน้ึ
5. วตั ถปุ ระสงค์

1. เพือ่ เป็นการสนับสนุนแหล่งเรยี นรู้ สรา้ งเสริมเจตคติทด่ี ีและประสบการณ์ ทักษะในวิชาชีพ การเลยี้ งปลา
แตล่ ะชนดิ ที่แตกตา่ งกนั การเพาะเลีย้ งกบ ให้แกน่ ักเรยี นนักศึกษา

2. เพื่อสร้างผลผลิตงานฟาร์มวทิ ยาลัยฯ
6. สถานทดี่ าเนนิ การ

งานฟารม์ ประมง วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ิลปาชพี บางไทร
7. เป้าหมายผรู้ ับบริการ

7.1 เป้าเหมายเชงิ ปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษา ปวช. 1, 3 และ ปวส. จานวน 5 หอ้ งเรียน
2. มีผลผลติ ปลากินพชื ปลาดุก ปลาแต่ละชนิด การเล้ยี งกบ จานวน 400 กิโลกรัม

7.2 เปา้ หมายเชิงคุณภาพ
1. นกั เรียนนกั ศึกษา ปวช. 1,3 และ ปวส. ทีเ่ รยี นวิชาชพี ประมง ไดฝ้ ึกประสบการณ์การเล้ยี งปลาแต่ละชนดิ
การเลี้ยงกบ ทุกคน
2. มผี ลผลติ ปลาแต่ละชนดิ การเลี้ยงกบ จานวน 400 กโิ ลกรมั

8. วิธีการดาเนนิ งาน
8.1 เสนอโครงการ เพือ่ รอการอนุมตั ิ
8.2 จัดเตรียมวสั ดุอุปกรณ์
8.3 ดาเนินการเลี้ยงปลาตามโครงการ
8.4 เกบ็ ผลผลติ

121

8.5 สรปุ รายงานผล

9. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ

ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 ปี เรม่ิ จาก 1 ตลุ าคม 2562 – 30 กนั ยายน 2563

10. แผนดาเนนิ การ

แผนงาน/กิจกรรมดาเนนิ การ ปีงบประมาณ 2563

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมาย
เหตุ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

เสนอโครงการ

จดั เตรียมวสั ดุอปุ กรณ์

เลี้ยงปลาตามโครงการ

เกบ็ ผลผลิต

สรุปรายงานผล

11. งบประมาณคา่ ใชจ้ า่ ย

หมวดรายจ่าย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน

1. ลูกปลาตะเพยี น ปลาดุก การเล้ียงกบ การ 20,000.-
เพาะพันธ์ุกบ ค่าอาหารปลากินพืช

รวมทั้งส้ิน 20,000.-

12. ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ บั
1. นกั เรียนนกั ศกึ ษา ได้รบั ทักษะประสบการณ์ตรงในการเลีย้ งปลากินพชื
2. มีผลผลติ ปลา แตล่ ะชนดิ การเพาะเลี้ยงลูกกบ การเลยี้ งกบ จานวน 400 กโิ ลกรัม

122

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ิลปาชีพบางไทร
สถาบนั การการอาชวี ศกึ ษาภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ช่อื โครงการ การงานฟาร์มผลิตไม้ดอกไม้ประดบั เพ่ือการศึกษาและแหลง่ เรียนรู้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

2.1 หลกั : ฝุายวิชาการ
2.2 รอง : นางพชั รี โตประเสริฐ งานฟาร์มไมด้ อกไม้ประดับ แผนกพชื ศาสตร์
3. ความสอดคลอ้ ง/เฃอ่ื มโยง/ภาคใต้ ยทุ ธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา ด้านหลักสูตรและการจดั การเรยี นการสอน
 มาตรฐานการอาชวี ศกึ ษา/ประกันคุณภาพภายใน

2.2 การจดั การเรยี นรู้สกู่ ารปฏบิ ัติทเ่ี นน้ ผูเ้ รยี นเปน็ สาคญั
4. หลักการและเหตุผล

ไมด้ อกไมป้ ระดบั เปน็ พนั ธุ์ไม้ทีใ่ หค้ วามสวยงาม และรกั ษาส่ิงแวดล้อมพร้อมทาใหภ้ มู ทิ ัศนใ์ นสถานศกึ ษาดู
สวยงาม รม่ รน่ื นา่ อยู่นา่ เรยี น เพิม่ พื้นท่ีจัดเปน็ ห้องเรยี นธรรมชาติ และยังเป็นการใช้ฝึกทกั ษะ การเรียนรู้ดา้ น
การเกษตร สาขาพชื ศาสตร์ทักษะตา่ งๆ วชิ าการผลติ ไม้ดอกไม้ประดับ ในการแข่งขันทักษะวิชาชพี ระดับต่างๆ เชน่
ทักษะไม้ดอกไมป้ ระดบั ทกั ษะการจัดสวนต่างๆ จึงเป็นแนวทางในการนามาใชป้ ระกอบอาชพี ทางการเกษตรได้

การนาพนั ธไุ์ ม้มาใช้ประโยชน์ของวิทยาลยั ฯ นั้น นามาใช้ในกจิ กรรมตา่ งๆ กจิ กรรมงานปฐมนิเทศ ปัจฉิม
นิเทศ กจิ กรรมการแข่งขันทกั ษะวชิ าชีพทางการเกษตรกิจกรรมจัดและดแู ลสวน โครงการจัดตกแตง่ สถานท่ใี นงาน
สาคัญตา่ งๆ
5. วตั ถุประสงค์โครงการ

5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศกึ ษา ปวชง ปวสง ไดเ้ รยี นรู้ทกั ษะการผลิตไม้ดอกไมป้ ระดับ
5.2 เพอ่ื ใชเ้ ปน็ แหลง่ เรยี นรู้ การผลติ ไม้ดอกไม้ประดับ
5.3 เพอื่ เสริมสร้างทัศนคติทดี่ ี ของการประกอบอาชพี ทางการเกษตร
6. เปา้ หมาย
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรยี นนักศกึ ษา ปวช. ปวส. ทัง้ หมดได้รบั ความรู้พัฒนาดา้ นทักษะการผลติ ไม้ดอกไม้ประดับ
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 นกั เรียนนักศกึ ษา มีทักษะและประสบการณืในการผลติ ไมด้ อกไม้ประดบั ได้
7. ตวั ช้ีวดั ความสสาเรจ็ ของโครงการ

7.1 ตวั ชว้ี ัดด้านปริมาณ
7.1.1 นกั เรยี นนักศึกษา ปวช. ปวส. ได้รับความรู้ ไม่ต่ากวา่ รอ้ ยละ 85

7.2 เชิงคณุ ภาพ
7.2.1 นักเรยี นนักศกึ ษา ระดบั ปวช. ปวส. มีการทาโครงการผลติ ไมด้ อกไม้ประดับได้อย่างมีคณุ ภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพ อตั รารอ้ ยจละ 95

123

8. สถานทีด่ าเนินการ แปลงปลูกพืช เรือนเพาะชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ (ระบุวนั ท/่ี เดือน/ปี พ.ศ.) ตุลาคม 2562 ถงึ กันยายน 2563

แผนงานกิจกรรมดาเนนิ การ ปงี บประมาณ 2563

กิจกรรม ปงี บประมาณ 2563 หมายเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.เสนอโครงการ

2.จัดซื้อวสั ดอุ ุปกรณ์

3.ตดิ ตั้งระบบให้นา้ แปลง

4.สรปุ ผล โครงการ

10. งบประมาณคา่ ใช้จ่าย รายการ จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รวมท้ังสิน้ งบประมาณ อุดหนนุ

1. ค่าวสั ดุ 7,000.-
7,000.-

11. การติดตามและประเมนิ ผล
11.รายงานสรปุ ผล

12. ผลที่คาดว่าจะไดร้ บั
12.1 นักเรียน ปวช. ปวส. ผลติ ไมด้ อกไมป้ ระดับได้ มีความรู้ พฒั นาดา้ นการผลติ ไมด้ อกไม้ประดบั ได้ มี

ความรู้ พัฒนาดา้ นการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

124

แบบเสนอโครงการ ปีประจาปงี บประมาณ 25563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชวี เกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ชือ่ โครงการ งานส่งเสริมผลผลติ การคา้ และประกอบธุรกิจสถานศึกษา
2. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลกั : ฝุายแผนงานและงบประมาณ
2.2 รอง : นางพชั รี โตประเสริฐ งานการค้า
3. ความสอดคล้อง/เฃื่อมโยง/ภาคใต้ ยทุ ธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง ยกระดบั คุณภาพการจดั อาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา/ประกนั คุณภาพภายใน
2 ด้านหลกั สูตรและการจัดการเรยี นการสอน

2.2 จดั กระบวนการเรียนร้เู นน้ ผ้เู รยี นเป็นสาคัญโดยส่งเสรมิ ให้ผ้เู รียนได้พฒั นา
4. หลกั การและเหตุผล

สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา ในสงั กัดสถาบนั อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ซึ่งมวี ิลัยทศั น์
จัดการศกึษา ดา้ นวชิ าการให้ได้มาตรฐาน ผลิตกาลงั คนที่มีทักษะความรู้ คู่ คุณธรรม โดยมีอตั ลักษณ์ มุ่งเรียนรู้ สู่
อาชีพ จึงทาได้งานการค้าสง่ เสรมิ ผลผลิตของนกั เรยี น นักศึกษาทุกระดับ ฝกึ อาชีพการผลติ และการจาหน่ายอย่างมี
ระบบ และพฒั นาการประกอบธุรกิจหารายได้ และแขง่ ขันได้ ซึ่งได้จดั กจิ การโครงการจัดจาหนา่ ยผลผลิตจัดทา
โครงการศนู ย์บ่มเพาะส่งเสรมิ การหารายได้ของนกั เรียน
5. วตั ถปุ ระสงค์โครงการ

5.1 เพ่ือพฒั นาขดี ความสามารถในการผลิตและจาหนา่ ยผลผลิตอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ
5.2 เพอื่ ใหเ้ กิดความสาตึกและตระหนักในการรบั ผดิ ชอบต่อวิชาชีพ
5.3 เพือ่ ส่งเสริม คณุ ภาพชวี ติ ทด่ี แี กน่ ักเรียน นกั ศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปรมิ าณ

6.1.1 นกั เรียนนกั ศึกษา ท้ังหมดมีสว่ นรว่ มในการปฏิบัตกิ ิจการหารายได้
6.2 เชงิ คณุ ภาพ

6.2.1 นกั เรยี น นักศกึ ษา มีความรู้และเข้าใจงานสง่ เสริมผลผลิตการคา้
6.2.2 นกั เรยี น นักศกึ ษา เขา้ ใจ แนวทางพฒั นาอาชีพ และทนั สนคติท่ีดตี ่ออาชีพ
7. ตวั ช้ีวดั ความสสาเร็จของโครงการ
7.1 ตวั ช้วี ดั ดา้ นปริมาณ
7.1.1 นักเรียนนักศึกษา ทั้งหมดระดบั ปวช. ปวส. มีสว่ นรว่ มในการปฏบิ ัตกิ จิ การหารายได้ ส่งเสรมิ
ผลผลิตการคา้ งานบม่ เพาะวิสาหกิจ รอ้ ยละ 85
7.2 เชิงคณุ ภาพ
7.2.1 นักเรียนนักศึกษา นักเรยี นนักศึกษาทง้ั หมด มีความรู้ และความเขา้ ใจในงานส่งเสรมิ ผลผลติ การค้า
7.2.2 นักเรยี นนกั ศึกษา เขา้ ใจแนวทางพัฒนาอาชีพและทัศน์คติท่ดี ีต่ออาชพี

125

8. สถานท่ดี าเนินการ ร้านคา้ (มนิ มิ าร์บางไทร) ร้านจาหน่ายเครื่องดื่ม

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศิลปาชพี บางไทร

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ (ระบุวนั ท่/ี เดือน/ปี พ.ศ.) ตลุ าคม 2562 ถงึ กนั ยายน 2563

แผนงานกิจกรรมดาเนนิ การ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ปงี บประมาณ 2563 ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย หมายเหตุ
ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค

1.เสนอโครงการ

2..ดาเนนิ โครงการ

3.ติดตามผล

4.สรปุ ผล และรายงานผล

10. งบประมาณค่าใชจ้ า่ ย รายการ จานวนเงิน รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รวมท้ังสิ้น งบประมาณ อุดหนนุ

1. ค่าวัสดุ 5,000.-
5,000.-

11. การติดตามและประเมนิ ผล
11. สรปุ และรายงานผล

12. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ ับ
12.1 นักเรียน นกั ศึกษา มที กั ษะและประสบการณท์ ี่ดตี อ่ งานส่งเสรมิ ผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจมี

แนวทางประกอบอาชีพ และหารายได้ หลังจบหลกั สูตรการศึกษา

126

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชพี บางไทร
สถาบนั การการอาชวี ศกึ ษาภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ช่อื โครงการ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจดั การสถานศึกษา

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเนน้ การดาเนนิ งาน

 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา การสร้างประสิทธิภาพในดา้ นการบริหารจดั การ

การบรหิ ารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่อื มั่น มเี อกภาพ ใช้เทคโนโลยสี นบั สนุน

 มาตรฐานการอาชวี ศกึ ษา/ประกันคณุ ภาพภายใน

5.4 ระบบอนิ เทอรเ์ นต็ ความเรว็ สูงเพอ่ื การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศกึ ษา

3. หน่วยงานทีร่ ับผดิ ชอบ งานศูนยข์ ้อมลู และสารสนเทศ

4. ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ นายวสุภทั ร กลุ เมอื ง

5. ระยะเวลาดาเนินการ ตลุ าคม 2562 ถงึ กนั ยายน 2563

6. หลักการและเหตุผล

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัย ที่พึงให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ

ประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่วี ทิ ยาลัยมีความเช่ียวชาญ ด้วยการสนับสนุนให้ ครู-อาจารย์

นาความรแู้ ละประสบการณ์ตามความเช่ยี วชาญไปบรกิ ารวชิ าการแก่ชมุ ชนและสงั คมภายนอก เพ่ือให้ชุมชนและสังคม

เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมได้

ตามศักยภาพของตนเอง การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ

เหมาะสม โดยใหบ้ ริการทงั้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะสุข และสังคมโดยกว้าง

รูปแบบการใหบ้ ริการทางวิชาการมคี วามหลากหลาย เช่น การอนญุ าตใหใ้ ช้ประโยชนท์ รัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่ง

อ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพ่ือตอบคาถามต่างๆ เพื่อ

ชแ้ี นะสังคม

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลภายในชุมชนมีความสาคัญต่อผู้เรียนและประชาชนท่ัวไป

อย่างยง่ิ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวทิ ยาการหลกั ของความรู้ อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สาคญั โดยการศกึ ษาคน้ คว้าดว้ ยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมท้ัง

มสี ่วนในการปลูกฝังนิสยั รกั การอา่ น การรู้จักใช้เวลาวา่ งใหเ้ ปน็ ประโยชน์ นอกจากนั้นยังทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน โดยการให้บริการในด้านความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งศูนย์ข้อมูลชุมชนจึงจาเป็นต้องมีการพั ฒนาให้

ก้าวหน้าโดยการผสมผสานกับความมีชีวิตชีวา สดชื่น แจ่มใส มิใช่เป็นเพียงห้องสมุดหรือห้องคอมพิวเตอร์แต่เพียง

อย่างเดียว จาเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการบริการนักเรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมที่มีความ

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีการจัดอาคารสถานที่ให้น่าบริการ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการใช้

เทคโนโลยสี ารสนเทศในการบรหิ ารจดั การให้เหมาะสมกบั โลกปจั จบุ ันและโลกแหง่ อนาคตอีกด้วย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง จึงเล็งเห็น

ความสาคัญในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการศูนย์ข้อมูลชุมชน

ตามสถานที่ วัด สถานประกอบการ และอื่นๆ โดยมีกลุ่มเปูาหมายเพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน -

นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นกลไกลในการขับเคล่ือนกิจกรรมร่วมกันสานและฟ้ืนฟู

127

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เกิดข้ึนในชุมชน เพื่อนาประโยชน์ต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การสร้างองค์ความรู้ การประกอบ

อาชีพ และการสร้างรายได้เสริมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบคลุม

สังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับชุมชนตอบสนองสังคม และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง

เหมาะสม

7. วัตถปุ ระสงคโ์ ครงการ

7.1 เพือ่ ส่งเสริมสนับสนนุ ใหช้ มุ ชนเปน็ แหลง่ การสร้างกระบวนการเรียนรใู้ นการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเสรมิ สรา้ งความเขม้ แข็งให้กับชุมชนและเป็นกลไกในการจดั การเรียนรู้

7.2 เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน ตามรูปแบบการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศยั

7.3 เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ขอ้ มลู ชุมชน จัดเก็บเนอ้ื หา รวบรวมจากแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เผยแพร่ในรูปแบบ

ออนไลน์

7.4 เพือ่ จดั ต้ังศูนยข์ ้อมูลชุมชน ในรปู แบบของการเผยแพรเ่ ว็บไซต์ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนของชุมชนท่ีเกิด

การมีส่วนร่วมและการถ่ายโอนความร้รู ะหวา่ งสถานศึกษากับสงั คมได้

8. สถานท่ีดาเนินการ

วิทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร , ทีว่ า่ การอาเภอบางไทร

9. เปา้ หมาย

9.1. เชงิ ปรมิ าณ

- สารวจและจดั ทาระบบศูนย์ขอ้ มลู ชมุ ชนอย่างนอ้ ยชมุ ชนละ 1

9.2. เชิงคุณภาพ

- จานวนนกั เรยี น-นกั ศึกษาและประชาชนในชุมชนรว่ มกนั จดั ทาระบบศนู ยข์ ้อมูลชุมชน โดย

การศกึ ษารวบรวมจดั เกบ็ ขอ้ มูลในแต่ละชุมชนในรูปแบบของการเผยแพรเ่ วบ็ ไซต์

- สารวจ ศกึ ษาขอ้ มูลร่วมกัน เพ่อื แกป้ ญั หาและพัฒนาคุณภาพชวี ติ และเสรมิ สร้างความเข้มแข็ง

ใหก้ บั ชุมชนโดยมีแหล่งเรียนรู้ในชมุ ชนเปน็ กลไกในการจดั การเรียนรู้

10. วธิ ีการดาเนินงาน

กจิ กรรม วัตถปุ ระสงค์ กล่มุ เปา้ หมาย เป้าหมาย พ้ืนท่ี ระยะ งบ
หลัก ดาเนนิ การ เวลา ประมาณ

1. สารวจ - เพือ่ ใหค้ รู นักเรีย ครู นกั เรยี น นกั ศึกษา - สารวจศูนยข์ อ้ มลู ภายใน ชมุ ชนใน ธ.ค.62

แหลง่ การ นกั ศึกษาตลอดจน ตลอดจนประชาชนใน ชุมชน อย่างนอ้ ยตาบลละ อาเภอบางไทร

เรยี นรู้ ประชาชนในพนื้ ที่ พืน้ ที่ 1 แห่ง ตาบลละ 1

รว่ มกันสารวจศูนย์ วิทยาลยั เกษตรและ ชมุ ชน

ขอ้ มลู ภายใน เทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปา

ชุมชน เพ่อื จัดทา ชพี บางไทร

ฐานขอ้ มลู

128

กิจกรรม วตั ถปุ ระสงค์ กลุม่ เป้าหมาย เปา้ หมาย พนื้ ที่ ระยะ งบ
หลกั ดาเนินการ เวลา ประมาณ
ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา
2. จัดการ - เพ่อื สนับสนนุ ครู คณะกรรมการ ให้ชุมชนเป็นกลไกลในการ ชมุ ชนใน ธ.ค.62
ศูนยข์ อ้ มูลชมุ ชน
อบรมให้กับ ชมุ ชนในแตล่ ะ ตลอดจนประชาชนใน ขับเคลื่อนกจิ กรรมร่วมกนั สาน อาเภอบาง ธ.ค.62-
พ้นื ที่ ก.ย.63
ตัวแทนผู้นา ตาบลได้มศี ูนย์ วิทยาลัยเกษตรและ และฟน้ื ฟูแหลง่ ขา่ วสารขอ้ มลู ใน ไทร ตาบลละ
เทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปา
ในแตล่ ะ ขา่ วสารขอ้ มลู ชีพบางไทร ชมุ ชน ใหเ้ ปน็ ศูนยข์ ้อมูลเพอ่ื เป็น 1 ชุมชน
ครู นักเรยี น นักศกึ ษา
ชุมชนเพอื่ แหลง่ ความรู้ ตลอดจนประชาชนใน แหล่งเรียนรูก้ ารศกึ ษา ท่ีเกดิ ขนึ้
พื้นท่ี
จดั ทาระบบ วทิ ยาลัยเกษตรและ ในชมุ ชน
เทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปา
ศนู ยข์ อ้ มลู ชีพบางไทร

ชุมชน

3.สนบั สนนุ 1. เพอ่ื ส่งเสรมิ - นักศกึ ษาและประชาชนใน ชมุ ชนใน
ชมุ ชนมแี หล่งค้นหาข้อมลู ภายใน อาเภอบาง
และ สนับสนนุ ให้ ชมุ ชนเพ่ือแกป้ ัญหาและพฒั นา ไทร ตาบลละ
คุณภาพชีวิตและเสรมิ สรา้ ง 1 ชมุ ชน
จดั ระบบ ชุมชนเปน็ แหลง่ ความเขม้ แข็งให้กับชุมชนโดยมี
แหล่งเรยี นรู้ในชุมชนเปน็ กลไก
การเกบ็ การสร้าง ในการจดั การเรียนรู้

ข้อมูลต่างๆ กระบวนการ

ให้กับแตล่ ะ เรียนรู้ในการ

ชุมชน แก้ปัญหาและ

พัฒนาคณุ ภาพ

ชีวิตและ

เสรมิ สร้างความ

เขม้ แข็งให้กับ

ชมุ ชนและเป็น

กลไกในการ

จัดการเรยี นรู้

4. ติดตาม 2. เพื่อสนบั สนนุ เพ่ือใหช้ ุมชนเปน็ แหล่งรวบรวม ชมุ ชนใน ธ.ค.62-
ผล ให้ชมุ ชนมสี ่วน ข้อมูล อาเภอบาง ก.ย.63
รว่ มในการจดั ทา ไทร ตาบลละ
ฐานข้อมลู 1 ชุมชน
ภายในชมุ ชน
เพ่อื ติดตามผล ครู นกั เรยี น นกั ศกึ ษา
การจดั การระบบ ตลอดจนประชาชนใน
ศูนย์ข้อมูลชุมชน พืน้ ท่ี

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปา
ชพี บางไทร

129

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย เป้าหมาย พนื้ ท่ี ระยะ งบ
หลัก ดาเนนิ การ เวลา ประมาณ
เพอ่ื ประเมินผล ครู นกั เรียน นักศึกษา
5. การดาเนินงาน ตลอดจนประชาชนใน ให้ชุมชนเป็นกลไกลในการ ชุมชนใน ธ.ค.62-
ประเมินผล ใหส้ อดคลอ้ งกับ พ้นื ที่ ก.ย.63
วัตถุประสงค์ วทิ ยาลยั เกษตรและ ขับเคลือ่ นกจิ กรรมรว่ มกนั สาน อาเภอบาง
6. การ เทคโนโลยศี นู ยศ์ ลิ ปา ก.ย.63
รายงานผล เพ่อื สรุปผลการ ชพี บางไทร และฟนื้ ฟูแหล่งขา่ วสารข้อมลู ใน ไทร ตาบลละ
ดาเนนิ งาน ครู นักเรยี น นกั ศึกษา
โครงการ ตลอดจนประชาชนใน ชุมชน ใหเ้ ป็นศูนย์ข้อมลู เพอื่ เป็น 1 ชมุ ชน
พืน้ ท่ี
วทิ ยาลัยเกษตรและ แหล่งเรยี นรกู้ ารศึกษา ทเี่ กิดขึน้
เทคโนโลยีศูนยศ์ ลิ ปา
ชีพบางไทร ในชุมชน

- นักศึกษาและประชาชนมแี หล่ง วทิ ยาลยั

คน้ หาขอ้ มูลภายในชมุ ชนเพอ่ื เกษตรและ

แกป้ ญั หาและพฒั นาคุณภาพ เทคโนโลยี

ชีวติ และเสรมิ สรา้ งความเขม้ แข็ง ศูนยศ์ ลิ ปาชีพ

ให้กบั ชมุ ชนโดยมีแหลง่ เรยี นร้ใู น บางไทร

ชุมชนเป็นกลไกในการจัดการ

เรยี นรู้

11. งบประมาณคา่ ใช้จ่าย รายการ จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รวมท้ังสิ้น งบประมาณ อุดหนนุ

1. ค่าวัสดุ 17,500.-
17,500.-

12. ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ ับ
- ครู นักเรยี น-นกั ศกึ ษาและประชาชนในชุมชน มีศูนยข์ ้อมูลในชมุ ชนเพ่อื แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชวี ิต

และเสริมสรา้ งความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนโดยมแี หลง่ เรยี นรใู้ นชมุ ชนเปน็ กลไกในการจดั การเรียนรู้

13. ดชั นีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
13.1 ตวั ชีว้ ัดผลผลติ (Output)
- ครู นกั เรียน-นักศกึ ษาและประชาชน ศูนยข์ ้อมลู ในชมุ ชนเปน็ กลไกในการจดั การเรียนรู้
ไมน่ ้อยกว่า ร้อยละ 80
13.2 ตัวชี้วดั ผลลพั ธ์ (Outcome)
- จานวนครู นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนในชุมชน มีศูนย์ข้อมูลในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และเสริมสร้างความเข้มแขง็ ให้กบั ชุมชนโดยมีแหลง่ เรียนรใู้ นชุมชนเป็นกลไกในการจดั การเรียนรู

14. การประเมินผล
14.1 ประเมนิ ผลจากแบบสารวจความพึงพอใจ
14.2 การประเมินผลจากการสงั เกตการณแ์ ละการสอบสมั ภาษณ์

130

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร
สถาบันการการอาชีวศกึ ษาภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ชอ่ื โครงการ พัฒนาเรอื นเพาะชาใหเ้ ป็นแหล่งเรยี นรู้ในการจัดการเรยี นการสอน
2. ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลัก : ฝาุ ยวิชาการ
2.2 รอง : นางพชั รี โตประเสรฐิ งานฟารม์ ไมด้ อกไมป้ ระดบั แผนกพืชศาสตร์
3. ความสอดคลอ้ ง/เฃ่อื มโยง/ภาคใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เร่ือง ด้านคุณภาพผู้เรียน
 มาตรฐานการอาชีวศกึ ษา / ประกนั คุณภาพภายใน

2.2 การจัดการเรียนรู้

4. หลกั การและเหตุผล
เรือนเพาะชา เป็นสถานท่ีใหน้ ักเรยี นทกุ ระดบั ข้ันมาศึกษาความรู้ และฝกึ ทักษะประสบการณ์ด้านการสาขา

เกษตรกรรม ใชเ้ ปน็ ห้องเรียนรู้ การอนบุ าลพันธ์ไุ มด้ อกไม้ประดับ การดูแลพนั ธไุ์ ม้ บารุงรักษาพนั ธ์ไุ ม้ของวทิ ยาลยั ฯ
ให้อยใู่ นสภาพดี สวยงาม เกย่ี วกับพันธไ์ุ ม้ ให้กบั นกั เรียนนักศกึ ษาได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
5. วัตถปุ ระสงคโ์ ครงการ

5.1 เพือ่ เปน็ แหล่งศกึ ษาเรยี นรูใ้ นสาขาวชิ าต่างๆ
5.2 เพ่ือเปน็ แหล่งฝึกทักษะประสบการณืแก่นักเรยี นสาขาเกษตรกรรม
5.3 เพอ่ื ดูแลรักษาพนั ธ์ไุ ม้ ของเรือนเพาะชา
6. เปา้ หมาย
6.1 เชงิ ปริมาณ

6.1.1 นักเรยี น ปวช. และ ปวส. ทุกคน ไดน้ าพนั ธไ์ุ ม้ไปใชง้ านกจิ กรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
6.2 เชงิ คณุ ภาพ

6.2.1 นักเรยี นทุกคนสามารถและเขา้ ใจ พึงพอใจในการนาพนั ธ์ไุ ม้จากเรือนเพาะชาไปใชใ้ นงานกิจกรรม
ของวิทยาลัยฯ ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง
7. ตวั ชี้วัดความสสาเรจ็ ของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัดด้านปริมาณ
7.1.1 นักเรียน ปวช. และ ปวส. ทกุ คนไดน้ าพนั ธไ์ุ ม้เรือนเพาะชา ใชง้ านในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ

ได้อย่างถูกต้อง
7.2 เชงิ คุณภาพ
7.2.1 นักเรียนทุกคนเห็นคณุ ค่าและพึงพอใจในแหล่งเรือนเพาะชา สามารถใหค้ วามรู้กับนกั เรยี น

นักศึกษาทุกระดบั ได้อย่างดี

131

8. สถานท่ีดาเนินการ เรอื นเพาะชา วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศืลปาชีพบางไทร

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ (ระบุวนั ท/่ี เดือน/ปี พ.ศ.) ตุลาคม 2562 ถงึ กนั ยายน 2563

แผนงานกิจกรรมดาเนนิ การ ปงี บประมาณ 2563

กจิ กรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ปงี บประมาณ 2563 มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย หมายเหตุ
ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค

1.เสนอโครงการ

2.ดาเนนิ การดูแลรักษา

3.สรุป/รายงานผล

10. งบประมาณค่าใช้จ่าย รายการ จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รวมท้ังส้นิ งบประมาณ อุดหนนุ

1. ค่าวัสดุ 5,000.-
5,000.-

11. การตดิ ตามและประเมนิ ผล
11.1 การตรวจเยยี่ ม
11.2 รายงานผล

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1 วทิ ยาลยั ฯ มสี ภาพแวดลอ้ ม สวน ต้นไมท้ ีส่ วยงาม

132

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชวี ศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ช่อื โครงการ ปรับปรุงพัฒนาส่อื โสตทัศนปู กรณ์ งานส่ือการเรียนการสอน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

2.1 ฝุายวิชาการ
2.2 นายศมรตั น์ บุญยศ และ นายสุเมธ นามวงค์
3. ความสอดคล้อง/เชอ่ื มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการอาชวี ศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศกึ ษา/ประกันคุณภาพภายใน

- 3. ดา้ นครูผสู้ อนและผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล

ปัจจบุ ัน วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร มหี อ้ งเรยี นและหอ้ งประชุม ทีย่ งั ไมม่ กี ารพัฒนา
ให้ได้รบั ความสะดวก ในเร่ืองของอปุ กรณ์สอื่ โสตทัศนปู กรณ์ เชน่ เคร่อื งฉายภาพ (Projector) เคร่ืองขยายเสยี งตาม
หอ้ งเรียนและห้องประชุม เพ่ือให้งานการเรยี นการสอนที่มีส่อื ทหี่ ลากหลายมาใชง้ านไมเ่ พยี งพอกับความต้องการของ
บคุ ลากร และมบี คุ คลเขา้ มาติดต่อราชการ มาศึกษาดูงาน หรือมาขอใชห้ อ้ ง เปน็ จานวนมาก งานสอื่ การเรียนการ
สอนและอปุ กรณ์สอื่ โสตทศั นูปกรณ์ จงึ มคี วามจาเป็นต้องมอี ุปกรณ์ท่จี าเป็นและพรอ้ มท่จี ะใชง้ านตามห้องเรยี นหอ้ ง
ประชมุ ให้มปี ระสิทธิภาพ เพ่ือให้ทนั ต่อยุคสมัยของระบบดิจิตอล
5. วตั ถปุ ระสงคโ์ ครงการ

1. เพื่อติดตั้งระบบงานสือ่ การเรียนการสอนอปุ กรณ์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ตามห้องเรยี นและหอ้ งประชุม ของ
วิทยาลยั ฯ

2. เพอื่ ให้นักเรยี นนักศึกษาไดร้ ับข่าวสารท่ที ันต่อเหตุการณม์ ีเครื่องมือที่ทนั สมัย
3. เพื่อให้ผู้มาติดต่อ ขอใชห้ ้องเรียนห้องประชมุ ไดม้ เี คร่ืองมอื เครื่องใช้ส่ือโสตทศั นูปกรณ์ ทท่ี นั สมัย
6. เป้าหมายโครงการ
เชงิ ปรมิ าณ
- มีชุดสื่อโสตทศั นปู กรณ์ประจาห้องประชมุ เฟ่อื งฟูา,บหุ งา และหอ้ งโสตฯ จานวน 1 ชดุ
เชงิ คุณภาพ
นกั เรียน นกั ศึกษา ครูเจา้ หน้าท่ี บคุ คลที่มาขอใช้ห้องประชุมได้ใช้เคร่ืองมือที่ทนั สมัย
7. ตัวชี้วดั ความสาเร็จโครงการ
7.1 ตวั ช้ีวดั ด้านปรมิ าณ

7.1.1 นักเรยี นนกั ศึกษาทุกชน้ั ปี
7.1.2 ครบู ุคลากรวิทยาลัยฯและประชาชนท่วั ไป
7.2 ตัวชีว้ ัดดา้ นคณุ ภาพ
7.2.1 นกั เรยี น นกั ศึกษามีความพงึ พอใจในการรับบริการ
8. สถานทดี่ าเนินการ ห้องประชมุ วทิ ยาลยั ฯและห้องโสตฯ

181

9. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 1 ปี เริม่ จาก 1 ตลุ าคม 2562 – 30 กนั ยายน 2563

กิจกรรม แผนงานกิจกรรมดาเนนิ การ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
1. ขนั้ เตรยี มการ
2. ข้นั ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล
4. ขั้นปรบั ปรุงพัฒนา

10. ค่าใชจ้ า่ ยและงบประมาณ จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อุดหนนุ

1. ค่าวัสดใุ นโครงการ 40,000.-

รวมทั้งส้ิน 40,000.-

11. การตดิ ตามและประเมินผล
11.1 สรุปผลการดาเนนิ โครงการ

12. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ บั
12.1 เพิ่มปริมาณผ้เู รียน
12.2 ประชาสัมพันธข์ ่าวสารของวิทยาลัยให้เปน็ ท่รี ้จู กั มากขึน้ ภายในวิทยาลัย
12.3 มหี อ้ งประชมุ ที่ทนั สมยั

182

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจดั การเรียนการสอนแผนกวชิ าสามญั สัมพันธ์

2. ผู้รับผดิ ชอบโครงการ ครูแผนกวชิ าสามัญสมั พันธ์

3. ระยะเวลาดาเนนิ งาน ปงี บประมาณ 2563

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต/้ ยทุ ธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ

 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษาและแหลง่ เรยี นรใู้ หม่

กลยทุ ธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจดั การบรหิ าร

 มาตรฐานการอาชวี ศกึ ษา/ประกนั คณุ ภาพภายใน

มาตรฐานท่ี 2 การจดั การอาชีวศึกษา

2.3 ด้านการบรหิ ารจดั การ

สถานศกึ ษาบรหิ ารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภมู ทิ ัศน อาคารสถานที่ หองเรียน

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวทิ ยบริการ สอ่ื แหลงเรยี นรู เทคโนโลยสี ารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ

สถานศกึ ษาทีม่ ีอยูอยางเต็มศักยภาพและมปี ระสทิ ธภิ าพ

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านที่ 2 ด้านหลักสตู รและการจัดการเรยี นรู้

องค์ประกอบท่ี 3 สื่อและแหล่งเรยี นรเู้ กีย่ วกับหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 จดั ทา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนร้ใู นสถานศกึ ษาเพื่อสนับสนนุ การเรยี นรูเ้ ก่ียวกบั

หลัก ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 สถานศึกษาคณุ ธรรม จริยธรรม

องคป์ ระกอบท่ี 2 ดา้ นผลผลติ

ตัวช้ีวดั ท่ี 2.3 ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ มในการพัฒนาสถานศกึ ษาคณุ ธรรม

5. หลกั การและเหตผุ ล

การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเข้าสู่

มาตรฐานและได้รับการพัฒนาตนเอง กระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนส่งเสริม

สนับสนุนจัดส่ิงเร้าและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของแตล่ ะบคุ คล การจัดกจิ กรรมจงึ ต้องเปน็ กิจกรรมท่ี ผู้เรยี นไดค้ ิดวเิ คราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ศึกษาและค้นคว้า

ไดล้ งมือปฏิบตั จิ นเกิดการเรยี นรู้และคน้ พบความรดู้ ้วยตนเองเป็นสาระ ความรู้ ด้วยตนเอง รกั การอา่ น รักการเรียนรู้อัน

จะนาไปสู่การเรียนรตู้ ลอดชีวติ (Long-life Education) และเปน็ บคุ คลแหง่ การเรยี นรู้ (Learning Man )

183

6.วตั ถุประสงค์

6.1 เพ่ือพฒั นาระบบการจดั การเรียนการสอนแผนกวชิ าสามัญสัมพันธ์

6.2 นกั เรียนนักศึกษาไดร้ ับความร้จู ากกระบวนการพฒั นาการจดั การเรียนการสอน

7. เปา้ หมายและตัวช้วี ัดความสาเร็จ

ตวั ช้วี ดั เชงิ ปริมาณ เชิงคณุ ภาพ

ตวั ชี้วดั ผลผลติ นักเรยี นนกั ศึกษาวทิ ยาลัยเกษตรและ นกั เรยี นนกั ศึกษาไดร้ ับการพัฒนากระบวนการ
(Outputs) เทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร ได้รับการ จดั การเรียนการสอนเป็นอยา่ งดี
พฒั นากระบวนการจดั การเรยี นการสอน

จานวน 216 คน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ นักเรยี น นักศึกษาวทิ ยาลยั เกษตรและ นักเรียนนกั ศึกษาได้รบั การพัฒนากระบวนการ
(Outcomes) เทคโนโลยีศนู ยศ์ ลิ ปาชีพบางไทร ไดร้ บั การ จดั การเรยี นการสอน
พัฒนากระบวนการจดั การเรยี นการสอน

อยา่ งน้อยรอ้ ยละ 80

8. กิจกรรม/วธิ ดี าเนนิ งาน ปีงบประมาณ 2563
กจิ กรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. จดั ทาโครงการและขออนมุ ตั ิ
โครงการ

2. จัดทาคาส่งั มอบหมายงาน

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนนิ โครงการ

4. จัดซือ้ /จดั จ้าง วสั ดุ อปุ กรณ์

5. ดาเนินงานตามโครงการ

6. ประเมินผลโครงการ

7. สรปุ ผล/รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน

9. งบประมาณค่าใช้จา่ ย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อดุ หนนุ

1. ค่าวัสดใุ นโครงการ 10,000.-

รวมท้ังสิ้น 10,000.-

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั
10.1 นักเรียนนักศึกษาได้รบั ความรู้จากกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
10.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเจตคติทด่ี ีจากการเรียนรู้กระบวนการพฒั นาการจัดการเรียนการ

สอนผ่านการจดั กจิ กรรม

184

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 การสงั เกต
11.2 แบบสอบถาม

185

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ลิ ปาชีพบางไทร
สภาบันการอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ชอ่ื โครงการ พัฒนาคุณภาพการจดั การเรยี นการสอนและส่งเสรมิ การเรียนรู้
2. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

2.1 ฝาุ ยวชิ าการ
2.2 นายสุเมธ นามวงค์ (ครูแผนกวชิ าบรหิ ารธรุ กิจ)
3. ความสอดคล้อง/เชอื่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรอื่ ง ยกระดบั คุณภาพการจัดอาชวี ศึกษา
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกนั คุณภาพภายใน
- มาตรฐานท่.ี ........................ตวั บ่งชีท้ ี่........................
 หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
- องคป์ ระกอบที.่ ................ตวั บ่งชที้ ี.่ .......................
 สถานศึกษาคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ด้านหลักสตู รและการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชีพบางไทร มีการจัดการเรยี นการสอน ตามหลักสูตรของ

สถานศกึ ษาทัง้ ในระดับ ปวช. และ ปวส.ดงั น้นั แผนกวชิ าบริหารธรุ กจิ จงึ ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรยี น การสอนใหส้ อดคล้องกับหลักสตู ร

แผนกวชิ าบริหารธรุ กิจเป็นกลไกสาคญั ในการสนับสนุน ส่งเสรมิ ให้มกี ารจดั การพฒั นาผูเ้ รียนและผ้สู าเร็จ
การศึกษา การพฒั นาหลักสูตรและการจัดการเรยี นการสอน การกาหนดแนวทางในการดแู ลผเู้ รียนและจัดกจิ กรรม การ
บรกิ ารวิชาชพี สูส่ งั คม และการจัดการเกี่ยวกับนวตั กรรมและการวจิ ัย ตลอดจนการสนบั สนุนใหผ้ บู้ ริหารมภี าวะผ้นู า
และจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพ ทง้ั นเ้ี พือ่ ให้การดาเนนิ งานของวิทยาลัยเกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชวี ศึกษา

แผนกวิชาบริหารธุรกจิ มีความจาเป็นตอ้ งจัดหาคอมพวิ เตอร์และวัสดุ อปุ กรณ์ ในการบริหารจัดการศึกษาภายใน
แผนกวชิ า ใหม้ ปี ระสิทธิภาพ ตอบสนองพนั ธกจิ ของวทิ ยาลัย ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปน็ ไปตาม
แนวทางการบรหิ ารสถานศึกษา
5. วัตถุประสงคโ์ ครงการ

5.1 เพอ่ื พฒั นาหอ้ งเรยี นให้
5.2 เพือ่ บรหิ ารจัดการการศึกษาของแผนกวิชาบรหิ ารธรุ กิจ ตามพนั ธกจิ ของวทิ ยาลยั
5.3 เพื่อใหไ้ ดว้ สั ดุอุปกรณ์ทท่ี ันสมัย
5.4 เพื่อใหม้ ีคอมพิวเตอร์เพียงพอกบั การใช้งาน

186

6. เปา้ หมายโครงการ
เชงิ ปรมิ าณ
- พดั ลมเพดาน จานวน 16 ตวั
- วสั ดุอปุ กรณ์สาหรบั เชอ่ื มต่อพัดลม
- วัสดซุ อ่ มคอมพวิ เตอร์
เชงิ คณุ ภาพ
- บคุ ลากรของแผนกวิชามีความพงึ พอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของแผนกวิชา
- การจัดการเรยี นการสอนของแผนกวิชาผา่ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

7. ตัวชี้วดั ความสาเรจ็ โครงการ
7.1 ตวั ช้วี ดั ด้านปรมิ าณ
- พดั ลมเพดาน จานวน 16 ตวั
- วัสดุซอ่ มคอมพวิ เตอร์
7.2 ตัวชี้วัดดา้ นคณุ ภาพ
7.2.2 นักเรยี น นกั ศึกษามคี วามพึงพอใจในการรับบริการแผนกวิชาบริหารธรุ กิจ
7.2.3 ครูและบคุ ลากรได้รับการใหบ้ ริการจากแผนกได้อย่างรวมเร็ว

8. สถานทด่ี าเนินการ แผนกวชิ าบริหารธรุ กิจ ฝาุ ยวชิ าการ วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
9. ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะเวลา 1 ปี เร่มิ จาก 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนั ยายน 2563

แผนงานกิจกรรมดาเนินการ ปงี บประมาณ 2563

กจิ กรรม ปงี บประมาณ 2563

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

2. ข้นั เตรียมการ

2. ขนั้ ดาเนินการ

3. ขน้ั ตรวจสอบและประเมินผล

4. ขั้นปรบั ปรุงพัฒนา

10. งบประมาณคา่ ใชจ้ า่ ย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อุดหนุน

1. ค่าวสั ดใุ นโครงการ 25,000.-

รวมท้ังส้ิน 25,000.-

11. การตดิ ตามและประเมนิ ผล
11.1 สรุปผลการดาเนนิ โครงการ

187

12. ผลทค่ี าดวา่ จะได้รบั
12.1 สามารถตอบสนองพนั ธกจิ ของวิทยาลยั
12.2 การบริหารจดั การการศึกษาเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น
12.3 ห้องเรยี นแผนกวชิ าบริหารธรุ กิจมีความทนั สมัยมากข้นึ
12.4 มคี อมพิวเตอรเ์ พยี งพอกบั จานวนนกั เรยี นที่ใชง้ าน

13. ผลผลิต (Out put) / ตวั ป้อน (เทยี บเปน็ อตั รารอ้ ยละ)
- จานวนนกั เรียน นกั ศกึ ษาทุกชนั้ ปี คดิ เปน็ ร้อยละ 100
- ครู ผปู้ กครอง คิดเป็นร้อยละ 100

14. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอตั รารอ้ ยละ)
- จานวนนักเรียน นกั ศกึ ษา ที่เข้าใชง้ านมคี วามพงึ พอใจในการเขา้ บริการ
- ครู บคุ ลากรทางการศึกษาและประชาชนทวั่ ไปผูป้ กครองท่เี ข้าใช้งานมคี วามพงึ พอใจ

188

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563
วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สภาบนั การอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

1. ชื่อโครงการ จดั ซ้ือวัสดุ อุปกรณค์ อมพวิ เตอร์ แผนกวิชาบริหารธรุ กิจ
2. ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

2.1 ฝาุ ยวชิ าการ
2.2 นายสเุ มธ นามวงค์ (ครูแผนกวิชาบริหารธรุ กจิ )
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการอาชวี ศึกษา เรอ่ื ง ด้านครผู ู้สอนและผู้บรหิ ารสถานศึกษา
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน
- 3. ด้านครผู สู้ อนและผู้บริหารสถานศึกษา 3.1.1 การจัดการเรยี นการสอน
4. หลกั การและเหตุผล
เนอื่ งดว้ ยวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ิลปาชพี บางไทร มีการจดั การเรยี นการสอน ตามหลักสูตรของ
สถานศกึ ษาท้ังในระดบั ปวช. และ ปวส.ดังน้ันแผนกวชิ าบรหิ ารธุรกจิ จึงตอ้ งมีการพฒั นาการจัดการเรียนรู้ กจิ กรรมการ
เรยี น การสอนใหส้ อดคล้องกับหลักสตู ร
แผนกวิชาบริหารธรุ กจิ เป็นกลไกสาคญั ในการสนับสนุน ส่งเสริมใหม้ ีการจดั การพฒั นาผเู้ รยี นและผสู้ าเร็จ
การศกึ ษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยี นการสอน การกาหนดแนวทางในการดูแลผ้เู รยี นและจัดกิจกรรม การ
บริการวชิ าชพี สู่สังคม และการจดั การเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจยั ตลอดจนการสนบั สนุนใหผ้ ้บู รหิ ารมภี าวะผู้นา
และจัดการศึกษาในสถานศกึ ษาได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ ทั้งนเ้ี พ่อื ให้การดาเนินงานของวิทยาลัยเกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชวี ศึกษา
แผนกวิชาบริหารธุรกจิ มีความจาเป็นตอ้ งจัดหาคอมพิวเตอรแ์ ละวัสดุ อปุ กรณ์ ในการบริหารจัดการศึกษาภายใน
แผนกวชิ า ให้มปี ระสทิ ธภิ าพ ตอบสนองพนั ธกิจของวทิ ยาลัย ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปน็ ไปตาม
แนวทางการบริหารสถานศกึ ษา
5. วัตถุประสงคโ์ ครงการ
5.1 เพอื่ จดั การเรียนการสอนจานวน ......20.... รายวิชา
5.5 เพื่อบริหารจัดการการศึกษาของแผนกวิชาบริหารธรุ กจิ ตามพนั ธกจิ ของวิทยาลัย
5.6 เพ่ือใหไ้ ดว้ ัสดอุ ปุ กรณ์ทที่ ันสมัย
5.7 เพื่อใหม้ ีคอมพิวเตอรเ์ พียงพอกบั การใช้งาน
6. เปา้ หมายโครงการ
เชิงปริมาณ
- คอมพวิ เตอร์ในแผนกวิชาบรหิ ารธุรกจิ
- วสั ดุอปุ กรณ์สาหรับซ่อมแซมของทชี่ ารุด
- จัดการเรยี นการสอน จานวน .....20..... รายวชิ า

189

- สนับสนนุ การบริหารจัดการบุคลากรในแผนกวชิ า จานวน ..9... คน ....4.... ห้องเรียน
เชิงคุณภาพ
- บคุ ลากรของแผนกวชิ ามีความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของแผนกวชิ า
- การจัดการเรยี นการสอนของแผนกวชิ าผ่านเกณฑ์การประเมนิ คุณภาพภายใน
7. ตัวช้ีวดั ความสาเรจ็ โครงการ
7.1 ตวั ช้ีวดั ดา้ นปริมาณ

7.1.1 คอมพวิ เตอร์จานวน 40 เครอื่ ง
7.2 ตวั ช้วี ดั ดา้ นคณุ ภาพ

7.1.2 นกั เรยี น นกั ศึกษามคี วามพึงพอใจในการรับบรกิ ารแผนกวิชาบรหิ ารธรุ กิจ
8. สถานทด่ี าเนินการ แผนกวชิ าบริหารธุรกิจ ฝาุ ยวชิ าการ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร
9. ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะเวลา 1 ปี เรม่ิ จาก 1 ตลุ าคม 2562 – 30 กนั ยายน 2563

แผนงานกจิ กรรมดาเนินการ ปงี บประมาณ 2563

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563

1. ขน้ั เตรียมการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
2. ขัน้ ดาเนินการ
3. ขั้นตรวจสอบและประเมนิ ผล
4. ขัน้ ปรับปรุงพฒั นา

10. งบประมาณค่าใชจ้ า่ ย

หมวดรายจา่ ย จานวนเงนิ หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน
รายได้

1. ค่าวสั ดใุ นโครงการ 150,000.-

รวมท้ังสิ้น 150,000.-

11. การติดตามและประเมนิ ผล

11.1 สรปุ ผลการดาเนินโครงการ

12. ผลทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั

12.1 สามารถตอบสนองพันธกจิ ของวทิ ยาลยั

12.2 การบริหารจัดการการศึกษาเปน็ ประโยชน์ต่อการพฒั นาคุณภาพผูเ้ รยี น

12.3 หอ้ งเรียนแผนกวชิ าบริหารธรุ กจิ มคี วามทนั สมยั มากข้ึน

12.4 มีคอมพิวเตอร์เพยี งพอกับจานวนนกั เรยี นที่ใช้งาน

13. ผลผลิต (Out put) / ตัวปอ้ น (เทยี บเปน็ อัตราร้อยละ)

- จานวนนักเรียน นกั ศกึ ษาทุกชนั้ ปี คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

- ครู ผปู้ กครอง คิดเป็นรอ้ ยละ 100

190

14. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอตั รารอ้ ยละ)
- จานวนนกั เรียน นักศึกษา ทเ่ี ขา้ ใชง้ านมีความพงึ พอใจในการเข้าบริการ
- ครู บคุ ลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปผู้ปกครองท่เี ขา้ ใช้งานมคี วามพึงพอใจ

191

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั อาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ชือ่ โครงการ ปรบั ปรุงห้องเก็บเครื่องมือวัสดุ และอปุ กรณ์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบุชื่อฝุาย) ฝุายวิชการ
2.2 รอง : (ช่ือผู้รบั ผิดชอบ/แผนกวิชา/งาน) นายสมศกั ดิ์ กาฬวงศ์ แผนกวิชาพืชศาสตร์
3. ความสอดคล้อง/เชอื่ มโยง/ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา เรอ่ื ง ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกนั คุณภาพภายใน

- มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจดั การศึกษา ตวั บ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดา้ นอาคาร
สถานท่ี ครภุ ณั ฑ์

- ดา้ นครผู ู้สอนและผบู้ ริหารสถานศกึ ษา 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล

การจดั การเรียนการสอนจาเป็นตอ้ งมีท้งั เครื่องมือ วัสดฝุ กึ และอุปกรณ์ต่าง เพ่อื ใหผ้ ูเ้ รียนไดฝ้ ึกปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดทักษะความชานาญในการใชง้ านการเก็บรักษาก็เปน็ สว่ นหนึ่งทาให้เคร่ืองมือวัสดแุ ละอปุ กรณ์มสี ภาพพร้อมใช้งาน
และมีอายุการใช้งานท่ียาวนานใชง้ านสะดวกในการเบิกจา่ ยเคร่อื งมอื วสั ดุอปุ กรณ์ แผนกวชิ าพืชศาสตร์ เป็นแผนกท่ีต้อง
มีเครื่องมือ วสั ดอุ ุปกรณจ์ านวนมากโครงสภาพปจั จุบันห้องเก็บเครื่องมือ ไม่มชี ิน้ เก็บที่เก็บเครือ่ งมือให้เปน็ ระเบยี บ
สะดวกตอ่ การใชง้ าน และตวั อาคาร นกพริ าบเขา้ ไปอาศัยภายในอาคารห้องขับถ่ายมลู ใสเ่ คร่ืองมือ วสั ดุ อปุ กรณ์ ทาให้
เคร่ืองมอื สกปรก และบางสว่ นเสียหาย แผนกวิชาพชื ศาสตรจ์ งึ จดั ทาโครงการปรับปรุงห้องเกบ็ เครอ่ื งมือวสั ดุอุปกรณ์
ในสว่ นทีช่ ารุด และจัดหาช้ันเก็บให้เครื่องมือ วสั ดุ และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน และเปน็ ระเบียบวนิ ัย และ
เกดิ ประโยชนส์ งู สุดต่อครู และผเู้ รียน
5. วัตถปุ ระสงคโ์ ครงการ

6.1 เพื่อปรับปรุงห้องเก็บเคร่ืองมือ วัสดุ และอปุ กรณใ์ ห้อยู่ในสภาพทีส่ มบรู ณ์
6.2 เพอ่ื เปน็ การรักษาเครื่องมือ วสั ดุ และอปุ กรณ์ต่างท่ีใช้ฝึกนกั เรียนนักศึกษาให้อยใู่ นสภาพที่พร้อมใชง้ าน
และมคี วามเป็นระเบยี บ
6. เปา้ หมาย
6.1 เชิงปริมาณ

- ปรับปรงุ ห้องเก็บเครอื่ งมือ วสั ดุและอปุ กรณ์ จานวน 1 หอ้ ง
6.2 เชิงคณุ ภาพ

- เครื่องมือ วัสดุ และอปุ กรณ์ภายในหอ้ งเกบ็ ไม่ชารดุ เครือข่าย อยใู่ นสภาพพร้อมใชง้ าน 90% และมี
ความเป็นระเบยี บเรยี บรอ้ ย

192

7. ตวั ชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัดด้านปริมาณ

- ห้องเก็บเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ไดร้ บั การปรบั ปรงุ มีความเป็นระเบียบเรยี บร้อย 1 ห้อง

7.2 ตัวชว้ี ัดดา้ นคณุ ภาพ

- หอ้ งเก็บเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ สูญหายน้อยลง

- ครู ผ้เู รยี นมคี วามพงึ พอใจต่อการเบิกจา่ ย และใช้เคร่อื งมือ วัสดุ อุปกรณ์

8. สถานที่ดาเนนิ การ แผนกวิชาพชื ศาสตร์

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ (ระบุวนั ที่/เดือน/ปี พ.ศ.) 10 มกราคม – 25 มนี าคม 2563

แผนงานกจิ กรรมดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เสนอ/อนมุ ัติ โครงการ

2. ประชุมหารอื
การดาเนนิ การ

3. ดาเนินการ

4. สรปุ และรายงานผล

10. งบประมาณค่าใช้จ่าย

หมวดรายจา่ ย จานวนเงนิ หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อดุ หนุน
รายได้

1. ค่าวสั ดใุ นโครงการ 15,000.-

รวมท้ังส้ิน 15,000.-

11. การตดิ ตามและประเมินผล

- ความพึงพอใจของผใู้ ช้

- สภาพของเคร่ืองมือ

12. ผลทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั

- ปรบั ปรุงหอ้ งเกบ็ เครอื่ งมอื วัสดุ อุปกรณ์ให้อยใู่ นสภาพที่สมบรู ณ์

- เก็บรกั ษาเครือ่ งมือวัสดุ อุปกรณ์ ตา่ งๆ ของแผนกวชิ าให้มอี ายุการใชง้ านได้นานและลดการสูญหาย

193

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ิลปาชพี บางไทร
สถาบนั อาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ช่ือโครงการ พัฒนาภูมทิ ัศน์แผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ผรู้ ับผิดชอบโครงการ

2.1 หลัก : (ระบุช่อื ฝุาย) ฝาุ ยวิชาการ
2.2 รอง : (ชอ่ื ผรู้ ับผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) นางสาวพทั ธวรรณ ขาศริ ิ
3. ความสอดคล้อง/เชอื่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรือ่ ง พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน

- 3. ดา้ นครูผู้สอนและผ้บู รหิ ารสถานศึกษา 3.1.2 การบริหารจัดการชนั้ เรยี น
4. หลกั การและเหตุผล

เพ่ือสง่ เสรมิ ใหส้ ภาพภมู ิทัศน์ของแผนกวิชาพืชศาสตรื วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร มี
สภาพสดชื่น ร่มรนื่ สวยงาม บริเวณด้านหนา้ อาคารและพื้นทโ่ี ดยรอบมกี ารจดั ตกแตง่ สวน และปลกู พันธุไ์ มช้ นิดต่างๆ
เพ่ือใหค้ รู และนักเรยี น นกั ศึกษา ได้ใชป้ ระโยชนืภายในพื้นทอี่ ยา่ งเต็มที่ นอกจากนี้พันธ์ุไมห้ ลากหลายชนิดยังเป็นแหลง่
เรียนรู้ให้กบั นกั เรียน นักศึกษา ไดเ้ ปน็ อย่างดี
5. วตั ถปุ ระสงคโ์ ครงการ

5.1 เพ่ือช่วยให้สภาพภูมทิ ัศน์ภายในพ้นื ท่มี ีความสดชืน่ และสวยงาม
5.2 เพื่อพัฒนาแผนกวชิ าพืชศาสตร์ให้มคี วามพรอ้ มในการใช้งาน
5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรสู้ าหรบั นักเรียน นกั ศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชงิ ปรมิ าณ

6.1.1 แผนกวชิ าพืชศาสตรม์ ีสภาพภมู ทิ ศั น์ที่ดี เหมาะสมกบั การใช้งานสาหรับครู นักเรยี นนกั ศกึ ษา
และบคุ คลทัว่ ไปที่มาตดิ ต่อราชการ ร้อยละ 90

6.2 เชิงคณุ ภาพ
6.2.1 แผนกวิชาพชื ศาสตรม์ ีสภาพภูมทิ ัศนท์ ี่ดี เหมาะสมกบั การใชง้ านสาหรับครู นักเรยี น นักศกึษา

และบุคคลท่วั ไปท่ีมาตดิ ต่อราชการ
7. ตัวช้ีวดั ความสาเร็จของโครงการ

7.1 ตวั ชี้วัดดา้ นปริมาณ
7.1.1 ครู นักเรยี น นกั ศึกษา และบุคคลท่ัวไป ที่มาตดิ ต่อราชการ เข้ามาใช้พ้นื ท่ีบริเวณแผนกวิชาพชื

ศาสตรเ์ พ่ิมมากขน้ึ
7.2 ตัวชี้วัดดา้ นคณุ ภาพ
7.2.1 ครู นกั เรยี น นักศึกษา และบคุคลท่วั ไปที่มาตดิ ต่อราชการ มกี ารพึงพอใจและ เข้ามาใช้พนื้ ท่ี

บรเิ วณแผนกวิชาพืชศาสตร์

194

8. สถานท่ดี าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วทิ ยาลเั กษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร

9. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบวุ นั ท/ี่ เดือน/ปี พ.ศ.) 10 มกราคม – 25 มนี าคม 2563

แผนงานกจิ กรรมดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 ก.ย หมายเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค

1. ประชมุ ครูในแผนก

2. เสนอของบ

3. ดาเนินจดั ซือ้

4. ดาเนินงาน

5. ติดตามและประเมนิ ผล

6. สรปุ ผลโครงการ

10. งบประมาณค่าใชจ้ า่ ย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนุน

1. ค่าวัสดุในโครงการ 8,000.-

รวมทั้งสน้ิ 8,000.-

11. การติดตามและประเมนิ ผล
11.1 ตรวจบันทกึ การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และผลสมั ฤทธ์ขิ องงาน

12. ผลท่คี าดวา่ จะได้รับ
12.1 แผนกวชิ าพืชศาสตรมื ีความพร้อมในการใหบ้ รกิ ารนักเรียนในการจดั การเรียนการสอน
12.2 แผนกวชิ าพชื ศาสตร์มีสภาพภูมิทสั น์ท่ี สดชื่นสวยงาม
12.3 ครู นกั เรยี น นกั ศกึ ษา และบุคคลท่วั ไป ไดใ้ ช้แผนกวิชาพืชศาสตรเ์ ป็นแหลง่ เรยี นร้ใู นการหาข้อมลู

เกีย่ วกบั พนั ธุ์ไมช้ นิดตา่ งๆ

195

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สถาบันอาชวี ศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ช่อื โครงการ พัฒนาการจัดการเรยี นการสอน
2. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบุช่อื ฝุาย) ฝาุ ยวชิ าการ
2.2 รอง : (ชอ่ื ผรู้ บั ผิดชอบ/แผนกวิชา/งาน) นางสาวพทั ธวรรณ ขาศริ ิ
3. ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยง/ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา เรอ่ื ง พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน

3.2 ผ้บู รหารสถานศึกษา 3.2.1 การบริหารสถานศกึ ษาแบบมสี ว่ นร่วม
4. หลักการและเหตุผล

เพอ่ื สง่ เสรมิ ให้บคุ ลากรในแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้ทางานอยา่ งเปน็ ระบบ เกิดความรวดเร็ว มีประสทิ ธภิ าพและ
เกิดความพงึ พอใจกับการจัดการเรียนการสอน มีวสั ดุและอุปกรณ์สาหนกั งานใช้ปฏบิ ตั งิ านเกดิ ความสะดวกคล่องตวั กับ
หนว่ ยงานอย่างเต็มศักยภาพ
5. วัตถุประสงค์โครงการ

5.1 เพื่อสนบั สนุนวสั ดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในสานักงานของแผนกวชิ าพืชศาสตร์
5.2 เพอื่ สานักงานแผนกวชิ าพชื ศาสตร์ ให้มคี วามพร้อามในการปฏบิ ัตงิ าน
5.3 เพ่อื เป็นแหลง่ เรยี นรสู้ าหรบั นกั เรยี น นกั ศึกษา
6. เปา้ หมาย
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 แผนกวิชาพชื ศาสตร์ มีอปุ กรณส์ านักงานใช้อย่างเพียงพอ
6.2 เชิงคณุ ภาพ

6.2.1 แผนกวชิ าพชื ศาสตร์ มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน และจัดการเรยี นการสอน
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

7.1 ตัวชี้วดั ดา้ นปริมาณ
7.1.1 แผนกวชิ าพืชศาสตร์ มีวัสดอุ ุปกรณ์ สานักงานอยา่ งเพยี งพอและมีการเบิกจา่ ยเพื่อนาไปใช้งาน

7.2 ตัวชีว้ ัดดา้ นคุณภาพ
7.2.1 แผนกวชิ าพชื ศาสตร์ มีวัสดอุ ปุ กรณ์ สานักงานอย่างเพียงพอ และทาใหง้ านดา้ นเอกสารมี

คณุ ภาพเพิม่ ขึน้
8. สถานทีด่ าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วทิ ยาลเั กษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร
9. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวนั ท่/ี เดือน/ปี พ.ศ.) 10 มกราคม – 25 มีนาคม 2563

196

แผนงานกจิ กรรมดาเนินการ ปงี บประมาณ 2563

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.ประชุมครแู ผนก

2.ดาเนินจดั ซ้อื

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลโครงการ

10. งบประมาณค่าใช้จา่ ย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อุดหนนุ

1. ค่าวัสดุในโครงการ 3,500.-

รวมทั้งสิน้ 3,500.-

11. การติดตามและประเมินผล
11.1 ตรวจบนั ทึกการเบิกจ่ายวสั ดอุ ปุ กรณ์ และผลสมั ฤทธ์ิของงาน

12. ผลทค่ี าดวา่ จะได้รบั
12.1 แผนกวชิ าพชื ศาสตรมื ีความพร้อมในการใชเ้ ปน็ หอ้ งปฏบิ ัตงิ านสากนกั งานของบคุ ลากรทุกคน
ในแผนกวชิ า

197

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศลิ ปาชีพบางไทร
สถาบันอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ชือ่ โครงการ การพฒั นาแผนกการจดั การเรียนรู้ การใช้และบารุงรักษารถแทรกเตอร์
2. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลัก : (ระบชุ ่ือฝาุ ย) ชา่ งกลเกษตร ฝุายวิชาการ
2.2 รอง : (ชื่อผ้รู ับผิดชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นายเสกสรรค์ จนั ทร นายสถาพร ศรสี วสั ดิ์
3. ความสอดคลอ้ ง/เชอื่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ

 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง ด้านการมีส่วนรว่ ม
 มาตรฐานการอาชวี ศกึ ษา/ประกนั คณุ ภาพภายใน

4.3 การบรกิ ารชมุ ชนและจติ อาสา
4. หลักการและเหตุผล

แผนกช่างกลเกษตร ได้มีการเรีนการอสนสในรายวิชาช่างกลเกษตรเบ้ืองต้น และวิชาแทรกเตอร์และ
เครื่องจักรกลเกษตร ซ่ึงในการเรียนการอสนจะมีภาควิชาทฤษฎีและภาคปฏิบัติการใช้รถแทรกเตอร์และเคร่ืองจักรกล
เกาตรซึ่งเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรมีเครื่องจักรรุ่นใหม่ ท่ีเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เครื่องจักกลเกษตรรุ่นใหม่
เพื่อลดปญั หาการขาดแคลนแรงงานทางการเกษตรจานวนมาก

ผู้จัดโครงการเล็งเห็นว่า บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรช่ัน จากัด เป็นผู้นา ในเร่ืองเคร่ืองจักรกลเกษตรที่มี
คุณภาพมีบคุ ลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ทยวชาญในการใช้และบารุงรักษาแทรกเตอร์ และเคร่ืองทุ่นแรงทางการเกษตรจึง
จัดโครงการฝึกอบรมการใชร้ ถแทรกเตอร์ และเครอื่ งทนุ่ แรงให้กับนกั เรียนน นกั ศึกษา วทิ ยาลัยฯ เกษตรและเทคโนโลยี
ศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร โดยโด้รับความอนเุ คราะห์วทิ ยากรจากบรษิ ัท สยามคโู บตา้ คอรป์ อเรช่นั จากัด

5. วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ
1. เพื่อเรียนรู้ การทางานของเครื่องจักรกลเกษตรร่นุ ใหม่
2. เพื่อฝึกและปฏิบตั กิ ารใชร้ ถแทรกเตอร์อยา่ งปลอดถัย
3. เพือ่ ใหน้ ักเรียน มีความรู้ในเรอ่ื งเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตรกรรนุ่ ใหม่

6. สถานท่ีดาเนนิ การ
แผนกชา่ งกลกลเกษตร วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร

7. เปา้ หมายผรู้ บั บรกิ าร
7.1 เปา้ หมายเชิงปริมาณ
นักเรยี นนกัศกษึ าระดบั ปวชง 1 สาขางานช่างเกษตร จานวน 25 คน

198

7.2 เปา้ หมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนมีความรเู้ รื่องเครื่องจักรกลเกษตรมากข้ึน และใชร้ ถแทรกเตอร์อย่างถูกต้องปลอดภยั

8. วิธกี ารดาเนินการ

ดาเนนิ การทาโครงการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถงึ เดือนมิถุนายน 2563

9. ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะเวลาในการดาเนนิ การ 1 ปี เริ่มจาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563

10. แผนดาเนินการ

กิจกรรม ปงี บประมาณ 2563 หมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการและ

อนมุ ัติโครงการ

2. ดาเนินการ

4. ประเมนิ ผล

11. งบประมาณค่าใชจ้ า่ ย

หมวดรายจ่าย จานวนเงิน หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน
รายได้

1. คา่ ปา้ ยไวนิล 500.-

2. ค่าวิทยากร 2,000.-

รวมทั้งส้ิน 2,500.-

งบประมาณค่าใชจ้ า่ ยรวมทัง้ สิ้น 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

12. ผลที่คาดว่าจะไดร้ ับ

1. แบบทดสอบความรกู้ ่อนและหลังการฝึกอบรม

2. การสงั เกตและติดตามการฝกึ อบรมภาคปฏบิ ติ

3. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ

199

แบบเสนอโครงการ ประจาปงี บประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ช่อื โครงการ การพฒั นาแผนกการจัดการเรยี นรู้ การฝึกอบการใชง้ านและบารุงรักษาเครอ่ื งยนต์เลก็ ดีเซล
2. ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ

2.1 หลัก : (ระบชุ ่ือฝุาย) ช่างกลเกษตร ฝุายวิชาการ
2.2 รอง : (ชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นายเสกสรรค์ จันทร นายสถาพร ศรสี วสั ดิ์
3. สอดคล้องนโยบาย
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา เร่ือง พฒั นาปริมาณและคุณภาพของครู
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน
4. ด้านการมสี ว่ นรว่ ม 4.3 การบรกิ ารชมุ ชนและจิตอาสา
4. หลกั การและเหตุผล
แผนกช่างกลเกษตรไดม้ ีการเรียนการสอนในรายวชิ าชา่ งกลเกษตรเบ้ืองตน้ และวิชาแทรกเตอร์และ
เครื่องจักรกลเกษตร ซึง่ ในการเรยี นการสอนจะมีภาควชิ าทฤษฏีและภาคปฏิบัติการใช้งานและบารุงรกั ษาเคร่ืองยนต์
เล็กดเี ซล ซง่ึ เปน็ เครื่องจักรกลทางการเกษตรท่ีมีความจาเป็นในการทาการเกษตรยคุ ไทยแลนต์ 4.0 เพือ่ ลดปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานทางการเกษตรจานวนมาก
ผู้จัดทาโครงการเลง็ เห็นว่า บรษิ ัทสยามคโู บต้าคอรป์ ะเรชั่น จากัด เป็นผนู้ าในเรื่องเครือ่ งจกั รกลการเกษตรทม่ี ี
คณุ ภาพมบี ุคลากรทีม่ ีความรู้ความเชย่ี วชาญ จึงจดั โครงการฝกึ อบรมการใช้งานและบารุงรักษาเคร่ืองยนต์เล็กดเี ซล
ใหก้ ับนกั เรยี นวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร
5. ข้อเสนอแนะผลการจดั กจิ กรรม/โครงการทผี่ า่ นมา
-
6. วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ
1. เพ่อื ใหน้ ักเรียนไดร้ ู้การทางานของเครื่องยนตเ์ ล้กดเี ซลรนุ่ ใหม่
2. เพ่ือใหน้ ักเรยี นฝกึ และปฏิบัติการใฃง้ านเครอื่ งยตืเล้กดเี ซลอย่างปลอดภัย
3. เพ่อื ใหน้ ักเรียนมคี วามรใู้ นเร่ืองเทคโนโลยีเครอ่ื งจักรกลเกษตรรุ่นใหม่
7. แหล่ง/รายละเอียดงบประมาณทด่ี าเนินงาน
วิทยาลัยฯ จัดสรร ให้ 2,250 บาท
8. วธิ ีดาเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการตามโครงการ
3. สรุป/รายงานผล
9. เป้าหมายโครงการ
เชิงปรมิ าณ นกั เรยี นนกัศกึ ษา ระดับ ปวช. 1 สาขางานช่างกลเกษตร จานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ นกั เรียนมคี วามร้เู รอื่ งเครื่องจักรกลเกษตรมากขึน้ และใชง้ านเครื่องยนตเ์ ล็กดีเซลได้ถกู ต้อง

200

10. ระยะเวลา/สถานทด่ี าเนินการ

ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 ปี เร่ิมจาก 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

สถานทดี่ าเนินการวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศิลปาชพี บางไทร

แผนการ/กจิ กรรมดาเนนิ การ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม ปงี บประมาณ 2563 หมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการ

2. ดาเนนิ การ

3. สรปุ /รายงานผล

11. งบประมาณค่าใช้จา่ ย จานวนเงิน รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจา่ ย รายการ งบประมาณ อดุ หนุน

คา่ วสั ดุ 2,250.-

รวมทั้งสิน้ 2,250.-

11. ผลท่ีคาดวา่ จะได้รบั
1. นกั เรยี นมคี วามรเู้ ร่ืองเคร่ืองจกั รกลทางการเกษตรรนุ่ ใหมม่ ากขึ้น
2. นกั เรียนสามารถใชง้ านและบารงุ รกั ษาเคร่ืองยนต์เลก้ ดเี ซลอย่างปลอดภยั

12. การติดตามประเมนิ ผล
1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝกึ อบรม
2. การสังเกตและตดิ ตามการฝึกอบรมภาคปฏบิ ัติ
3. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ

201

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร
สถาบนั อาชวี ศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการพฒั นาผู้เรียนใหต้ รงตามสมรรถนะ แผนกอาหารและโภชนาการ
2. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบุชื่อฝุาย) ฝุายวิชาการ
2.2 รอง : (ช่อื ผรู้ บั ผดิ ชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นางเยาวนจิ ไวทยะวจิ ิตร นางสาวนติ ยา ชะนะบญุ
3. ความสอดคลอ้ ง/เชือ่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ

 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา ด้านการมสี ่วนร่วม
 มาตรฐานการอาชีวศกึ ษา/ประกนั คณุ ภาพภายใน

4. ด้านการมีส่วนร่วม 4.3 การบริการชมุ ชนและจติ อาสา
4. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นสถานศึกษาที่มีนักศึกษาในแผนกอาหารและ
โภชนาการเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ การทาอาหารไทย อาหารนานาชาติ เบเกอร่ี ขนมไทย โดยให้
ผเู้ รียนได้มคี วามรู้ทกั ษะและสมรรถนะในการทาอาหารทหี่ ลากหลาย สามารถในไปประกอบอาชีพได้
5. ข้อเสนอแนะผลการจดั กิจกรรม/โครงการทผี่ า่ นมา

การดาเนนิ โครงการท่ผี า่ นมา ประสบปัญหาเรือ่ งเวลาการสอนที่ทบั ซอ้ นกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในภาค
ปกติ ซง่ึ อาจทาให้สถานทีว่ สั ดุฝึก อปุ กรณ์ ไม่พอเพยี งในบางคร้ัง
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพอื่ พฒั นาความรู้ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชพี ทางอาหารและโภชนาการ
2. เพื่อสง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เรยี นมีความคิดสรา้ งสรรค์ ในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ
3. เพื่อส่งเสรมิ ใหผ้ ูเ้ รยี น มจี ิตสานึก คณุ ธรรม จริยธรรม รบั ผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. สถานที่ดาเนินการ
แผนกอาหารและโภชนาการวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ลิ ปาชีพบางไทร
8. เปา้ หมายผู้รบั บริการ
เปาู หมายเชงิ ปริมาณ
1. นักเรียน นักศกึ ษา วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศ์ ิลปาชพี บางไทร 100 คน
เปูาหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีความร้คู วามเขา้ ใจ เกย่ี วกบั หลักและวธิ ีการประกอบอาหารและขนมที่ถูกต้อง และถกู หลักอนามัย
2. ผเู้ รียนสามารถคิดคานวณตน้ ทนุ การผลติ และจาหนา่ ยได้
3. ผเู้ รียนมจี ิตสานกึ รบั ผิดชอบต่อผู้บริโภคได้

202

9. วธิ ีการดาเนนิ งาน

1. เสนอโครงการ

2. ดาเนนิ การจัดซ้ือวัสดุตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 2563

3. ประเมนิ ผล

10. ระยะเวลาดาเนนิ การ

ระยะในการดาเนนิ การ 1 ปี เร่มิ จาก ตุลาคม 2562 – กนั ยายน 2563

11. แผนการดาเนนิ งาน

กจิ กรรม ปงี บประมาณ 2563 หมาย
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการการ

อนุมัตโิ ครงการ

2. ดาเนินการ

3. ประเมินผล

12. งบประมาณค่าใช้จา่ ย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนนุ

1. ค่าวสั ดุ ดาเนินงาน ในโครงการ 20,000.-

รวมทั้งสนิ้ 20,000.-

13. ระยะเวลาการฝกึ อบรม
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

14. ผลท่คี าดว่าจะได้รับ
1. ผเู้ รียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชพี ทางด้านอาหารและขนม
2. ผู้เรียนมคี วามคิดสรา้ งสรรค์ สามารถนาเอาวตั ถุมาประกอบอาหารใหเ้ หมาะกบั เพศวยั ,ชุมชน,ทอ้ งถ่ิน,ตาม

ประเพณแี ละวัฒนธรรม
3. ผ้เู ข้ารบั การฝึกเรียนมี มีจิตสานกึ รับผิดชอบตอ่ ผบู้ รโิ ภคด้วยการประกอบอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย

203

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร
สถาบันอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1. ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการจดั การเรยี นการสอนและสง่ เสริมการเรียนรู้แผนกวิชาอุตสาหรรมเกษตร
2. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

2.1 หลัก : (ระบชุ ่ือฝุาย) ฝุายวชิ าการ
2.2 รอง : (ชอ่ื ผู้รบั ผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) นางชนัดฎา วงศ์วเิ ชยี ร
3. ความสอดคลอ้ ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ

 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านด้านครูผสู้ อนและผู้บริหารสถานศกึ ษา
 มาตรฐานการอาชวี ศกึ ษา/ประกันคุณภาพภายใน

3. ดา้ นครผู สู้ อนและผบู้ ริหารสถานศกึ ษา 3.1.1 การจัดการเรยี นการสอน
4. หลักการและเหตผุ ล

ด้วยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีการจดั การเรียนการสอนของแผนกวชิ าฯ ทัง้ ภาคทฤษฏแี ละปฏบิ ัติ ทาง
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดจ้ ัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของสานกั งานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โครงการ
จัดการเรียนร้กู ารปฏบิ ตั ิท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ สาคัญ เพ่ือใหผ้ ูเ้ รียนได้มที ักษะ ในการแปรรปู ผลผลิตทางการเกษตร และ
สามารถนาไปใช้จรงิ อย่างมคี ุณภาพและครบวงจร
5. ขอ้ เสนอแนะผลการจดั กิจกรรม/โครงการท่ผี ่านมา

-
6. วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพ่ือจัดการเรียนรสู้ กู่ ารปฏิบัติโดยเน้นผเู้ รียนเป็นสาคญั
2. เพ่ือทักษะ ประสบการณ์ ในการแปรรปู ผลผลติ ทางการเกษตรให้กบั ผ้เู รยี น
3. เพือ่ สร้างเจตคตทิ ด่ี ีต่อผู้เรียน ในอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร
7. สถานท่ีดาเนินการ
แผนกอตุ สาหกรรมเกษตร วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
8. เปา้ หมายผู้รับบรกิ าร
เปาู หมายเชิงปริมาณ
1. นกั เรียน นกั ศกึ ษา วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยศี ูนย์ศิลปาชีพบางไทร จานวน 30 คน

ไดเ้ รยี นภาคปฏิบัตเิ ก่ยี วกบั การแปรรูปในรายวิชาตา่ งๆ ของแผนกวิชาอตุ สาหกรรมเกษตร
เปาู หมายเชิงคณุ ภาพ
1. นกั เรียน สามารถแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรไดอ้ ยา่ งถกู วิธี และมปี ระสทิ ธภิ าพ

204

9. วธิ ีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ

2. ดาเนินการจัดซ้อื วัสดุตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 2563

3. ประเมินผล

10. ระยะเวลาดาเนนิ การ

ระยะในการดาเนินการ 1 ปี เรม่ิ จาก ตุลาคม 2562 – กนั ยายน 2563

11. แผนการดาเนนิ งาน

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการ

2. ดาเนินการ

3. สรปุ ประเมนิ ผล

12. คา่ ใชจ้ ่ายและงบประมาณ จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนุน

1. คา่ วัสดใุ นการฝึก 7,500.-

รวมทั้งส้ิน 7,500.-

13. การตดิ ตามและประเมินผล
1. ผลจากการเรยี นการสอน ในรายวิชาของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

14. ผลท่คี าดวา่ จะไดร้ บั
1. ผเู้ รยี นสามารถแปรรผู ลผลิตทางการเกษตรได้
2. ผู้เรยี นมีทศั นคติท่ีดี ต่อการเรียนการสอนดาเนินการเกษตร

205

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สถาบันอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการสง่ เสรมิ พมั นาศกั ยภาพผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศดา้ นอาชวี ศึกษา (v-net) และมาตรฐานวชิ าชพี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

2.1 หลกั : (ระบชุ ือ่ ฝาุ ย) ฝุายวิชาการ
2.2 รอง : (ชอื่ ผรู้ ับผดิ ชอบ/แผนกวิชา/งาน) นางประภาพร สายขุน
3. ความสอดคลอ้ ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ

 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา เร่ืองยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษา
 มาตรฐานการอาชวี ศึกษา/ประกันคณุ ภาพภายใน

ดา้ นที่ 2 ด้านหลักสตู ร และการจดั การเรยี นการสอน
4. หลักการและเหตผุ ล

งานวัดผลและประเมินผลจะต้องมีการติตามความก้าวหน้าของนกัเรียนนักศึกษา ในเร่ืองของการมาเรียนการ
ขาดเรยี น เพ่อื ใช้ในการเฝูาติตามนักเรียน นักศึกษาและติดตามผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพในการจัดการระบบการเรียนการสอน การสอบมาตรฐานวิชาชีพ การสอบ V-net สามารถส่งเกรดให้กับ
งานทะเบียน เพ่ือสง่ GPA ไดต้ ามกาหนด
5. ข้อเสนอแนะผลการจดั กิจกรรม/โครงการทผี่ า่ นมา

-
6. วตั ถุประสงคข์ องโครงการ

1. ใหก้ ารทางานของงารวดั ผลประเมินผล มีประสิทธิภาพมากข้นึ
2. เพ่ือใหร้ ะบบการจดั การผลการเรยี น มปี ระสิทธภิ าพและตรงตามเวลา ทก่ี าหนด
3. เพอื่ ประสิทธิภาพในการสอบมาตรฐานวิชาชพี และการสอบ V-net ของนกั เรียนนักศึกษา
7. แหล่ง/รายละเอียดงบประมาณทีด่ าเนินงาน
งบประมาณ 10, 000 บาท
8. สถานท่ดี าเนนิ การ
งานวัดผลประประเมนิ ผล วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร
9. เปา้ หมายผรู้ บั บริการ
เปาู หมายเชิงปรมิ าณ
1. งานวดั ผลประเมนิ ผลสามารถทางานไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและตรงตามเวลา 100%
เปาู หมายเชิงคณุ ภาพ
1. งานวัดผลประเมินผลสามารถทางานไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพและตรงตามเวลาที่กาหนด
9. วิธกี ารดาเนนิ งาน

206

1. เสนอโครงการ

2. ดาเนนิ การจดั ซื้อวัสดตุ ามโครงการ ตลอดปงี บประมาณ 2563

3. ประเมินผล

10. ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะในการดาเนินการ 1 ปี เรม่ิ จาก ตลุ าคม 2562 – กันยายน 2563

11. แผนการดาเนนิ งาน

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการการ

อนมุ ตั ิ โครงการ

2. ดาเนินการ

3. สรปุ ประเมินผล

12. คา่ ใชจ้ ่ายและงบประมาณ จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ อดุ หนนุ

1. คา่ วสั ดุ 10,000.-

รวมทั้งสนิ้ 10,000.-

13. การติดตามและประเมินผล
ผลการเรียนระหวา่ งภาค ปลายภาค ของภาคเรียนนน้ั ๆ การเขา้ สอบ V-net

14. ผลทคี่ าดว่าจะได้รับ
งานวดั ผลและประเมนิ ผล สามารถทางานได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพและสาเร็จตามระยะเวลาท่ีกาหนด

207

แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี นู ยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร
สถาบันอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

1. ช่ือโครงการ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

2.1 หลัก : (ระบุชอื่ ฝุาย) ฝุายวชิ าการ
2.2 รอง : (ช่ือผ้รู ับผดิ ชอบ/แผนกวชิ า/งาน) นางประภาพร สายขุน
3. ความสอดคลอ้ ง/เชอื่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ

 นโยบายชาติ
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายสานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง ยกระดับคุณภาพการจดั การอาชวี ศกึ ษา

ในหวั ข้อที่ 3.2
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา/ประกนั คณุ ภาพภายใน

ด้านท่ี 1 ด้านผูเ้ รียนและผ้สู าเร็จการศึกษา 1.4 ผลงานของผู้เรยี นด้านนวตั กรรม ส่ิงประดิษฐ์
2.2 การจดั การเรยี นรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ นน้ ผูเ้ รยี นเป็นสาคัญ

4. หลกั การและเหตผุ ล
วิทยาศาสตร์มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซ่ึงในอนาคตจะมีความสาคัญมากยิ่งข้ึนไป

ดังนั้น การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม จะช่วยให้ประเทศพัฒนายิ่งข้ึน ทาให้เกิด
การพัฒนาความคิดใหเ้ ปน็ คนท่ีมีเหตุผลมีความคดิ สรา้ งสรรค์ รจู้ กั การคดิ วิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เปูนระบบ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ได้อย่างมีสมดุล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้น และส่งเสริมให้สนใจที่เรียนรู้วิทยาศาสตรื เพ่ือ
ดารงชีวิตทมี่ ีคณุ ภาพ
5. ขอ้ เสนอแนะผลการจัดกิจกรรม/โครงการทีผ่ า่ นมา

-
6. วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพ่อื การราลกถงึ พระมหากรุณาธคิ ณุ ของ รัฐกาลท่ี 4
2. เพอ่ื เป็นการใช้ทกัษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ ในการแกป้ ญั หา และคดิ สรา้ งสรรค์องค์ความรู้
3. เพ่ือสรา้ งแหลง่ เรยี นรู้ทีห่ ลากหลาย โดยทกุ กลุม่ สาระๆ ร่วมกนั บรู ณาการ สรา้ งสรรกิจกรรมและผลงาน
7. สถานท่ดี าเนนิ การ
งานวดั ผลประประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศี ูนยศ์ ลิ ปาชพี บางไทร

208

8. เปา้ หมายผูร้ ับบริการ

เปาู หมายเชิงปรมิ าณ

มีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างต่า 10 ช้นิ

เปาู หมายเชิงคุณภาพ

ผ้เู รยี นมที กั ษะกระบวนการคิดทางด้านวทิ ยาศาสตร์

9. วธิ ีการดาเนนิ งาน

1. เสนอโครงการ

2. ดาเนินการจดั ซ้อื วัสดุตามโครงการ ตลอดปงี บประมาณ 2563

3. ประเมินผล

10. ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะในการดาเนนิ การ 1 ปี เร่ิมจาก ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

11. แผนการดาเนนิ งาน

กจิ กรรม ปีงบประมาณ 2563 หมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการการ

อนุมตั ิโครงการ

2. อนุมัติโครงการ

3. ดาเนินงานตาม

โครงการ

4. สรุปโครงการ

12. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

หมวดรายจ่าย จานวนเงนิ รายได้ หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน

1. คา่ วัสดุในการฝกึ 7,500.-

รวมทั้งส้ิน 7,500.-

13. ผลทค่ี าดวา่ จะได้รับ

13.1 มเี วทแี สดงความรู้ ผลงาน และความสามารถด้านวทิ ยาศาสตร์

13.2 นกั เรยี น มเี จตคตทิ ่ดี ี ต่อการเรียนวทิ ยาศาสตร์

13.3 ผู้เรยี นมผี ลสัมฤทธทิ์ างการเรียนวิทยาศาสตรท์ ส่ี งู ขึน้

209


Click to View FlipBook Version
Previous Book
อุดรมีดี
Next Book
MODUL MATEMATIKA KELAS 7 SEMESTER 2