The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DSKP KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 dan 5new

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI RAHAYU JAIDON, 2020-12-27 19:05:10

DSKP KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 dan 5new

DSKP KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 dan 5new

Keywords: dskp,pendidikan islam

Pendidikan Islam

Tingkatan 4 dan 5Pendidikan Islam

Tingkatan 4 dan 5

Bahagian Pembangunan Kurikulum
SEPTEMBER 2018

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel
E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan................................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan ...................................................................................................................................... vii
Kata Pengantar................................................................................................................................................................ ix
Pendahuluan.................................................................................................................................................................... 1
Matlamat ......................................................................................................................................................................... 2
Objektif ............................................................................................................................................................................ 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah......................................................................................................... 3
Fokus .............................................................................................................................................................................. 4
Elemen Perpaduan ......................................................................................................................................................... 5
Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................................. 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................................................ 7
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .......................................................................................................................... 8
Elemen Merentas Kurikulum ........................................................................................................................................... 10
Pentaksiran Bilik Darjah .................................................................................................................................................. 13
Organisasi Kandungan ................................................................................................................................................... 16

SK SP SPi Tingkatan 4 19
Al-Quran ................................................................................................................................................................ 27
Hadis ..................................................................................................................................................................... 30
Akidah .................................................................................................................................................................... 33
Fiqah ...................................................................................................................................................................... 40
Sirah dan Tamadun Islam ...................................................................................................................................... 44
Akhlak Islamiah ......................................................................................................................................................
51
SK SP SPi Tingkatan 5 59
Al-Quran ................................................................................................................................................................ 63
Hadis ..................................................................................................................................................................... 66
Akidah .................................................................................................................................................................... 72
Fiqah ...................................................................................................................................................................... 74
Sirah dan Tamadun Islam ...................................................................................................................................... 78
Akhlak Islamiah ...................................................................................................................................................... 80

Panel Penggubal ............................................................................................................................................................
Penghargaan ..................................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”.

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Pembelajaran dan Standard Prestasi. supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Kebangsaan.
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Timbalan Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ixPENDAHULUAN KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

KSSM Pendidikan Islam digubal bagi memenuhi keperluan Allah SWT. Murid juga dibimbing agar boleh menghubungkait
membina dan membentuk peribadi muslim yang memahami, antara ilmu aqli dan ilmu naqli untuk memberi sumbangan
mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh. kepada tamadun umat.
Kurikulum ini memberi penekanan kepada aspek ilmu, amali,
amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui mata pelajaran Bagi mencapai hasrat tersebut, proses pengajaran dan
ini murid dibekalkan dengan pengetahuan asas tentang al- pembelajaran (PdP) perlu dirancang dan dilaksanakan dengan
Quran, Hadis, Akidah, Fiqah, Sirah dan Tamadun Islam, dan berkesan. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan bagi
Akhlak Islamiah. Murid bukan sekadar dibekalkan dengan ilmu membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan holistik.
pengetahuan, malah mereka dididik untuk mengamal dan Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan semasa
menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pelajaran ini juga pengajaran dan pembelajaran untuk mengesan perkembangan
murid dibimbing untuk mampu membangunkan diri serta dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran sumatif
masyarakat berasaskan al-Quran dan al-Sunnah. dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan
pencapaian murid.
Kemahiran abad ke-21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
dan kemahiran menaakul dimasukkan secara eksplisit dalam KSSM Pendidikan Islam diharap menjadi wadah kepada
dokumen kurikulum Pendidikan Islam agar modal insan yang pembentukan modal insan yang memahami, mengamal dan
dilahirkan mampu memenuhi keperluan masa kini. KSSM menghayati Islam secara menyeluruh serta beristiqamah dan
Pendidikan Islam ini juga digubal bagi melahirkan murid yang boleh dicontohi.
mampu mengintegrasikan tuntutan fardhu ain dan fardhu kifayah
dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah

1

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

MATLAMAT

Matlamat KSSM Pendidikan Islam adalah untuk membina dan 6. Membaca hadis pilihan dengan betul.
membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang berilmu, 7. Merumus kefahaman hadis pilihan dan mengamalkannya.
beriman, bertaqwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan 8. Merumus kefahaman akidah Islamiah dan meyakini sebagai
berketerampilan berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta
menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan pegangan dan tunjang dalam kehidupan.
negara serta kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan 9. Merumus kefahaman ilmu fiqah dan mengamalkannya serta
dunia dan akhirat.
menghayatinya dalam kehidupan.
OBJEKTIF 10. Merumus kefahaman sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah

KSSM Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta mengambil iktibar
mencapai objektif berikut: daripadanya.
11. Merumus kefahaman akhlak Islamiah dan mengamalkan
serta menghayatinya dalam kehidupan.

1. Membaca ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul,
lancar, bertajwid dan fasih.

2. Melazimi bacaan al-Quran dalam kehidupan.
3. Menghafaz ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul,

lancar, bertajwid dan fasih.
4. Mengamalkan bacaan ayat hafazan pilihan dalam solat dan

amalan kehidupan.
5. Merumus kefahaman ayat al-Quran pilihan dan

mengamalkannya.

2

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Pendidikan Islam digubal
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
3

FOKUS KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

KSSM Pendidikan Islam berfokuskan aspek ilmu, amali, amalan, 3. Amalan
penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah maksud kepada Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari dalam
setiap satu aspek tersebut mengikut konteks KSSM Pendidikan kehidupan harian. Contohnya setelah mempelajari tentang
Islam. solat sunat dhuha dan melaksanakannya secara amali murid
hendaklah dibimbing agar mengamalkan solat sunat dhuha
1. Ilmu dalam kehidupan harian. Murid perlu sentiasa diingatkan
Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang agar cuba melaksanakan solat sunat dhuha mengikut
ditentukan di dalam Standard Kandungan (SK) dan Standard kemampuan mereka.
Pembelajaran (SP). Contohnya dalam tajuk solat sunat
dhuha mengandungi fakta tentang maksud, hukum dan dalil 4. Penghayatan
solat sunat dhuha. Isi kandungan atau fakta tersebut Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan pengajaran
disampaikan secara teori kepada murid. dari amalan-amalan yang dilaksanakan. Contohnya
matlamat pensyariatan solat sunat adalah bagi mendekatkan
2. Amali diri kepada Allah SWT seterusnya melahirkan muslim
Amali bermaksud melaksanakan secara amali teori-teori berakhlak mulia. Murid perlu diingatkan agar sentiasa
yang dipelajari. Contohnya setelah murid diajar secara teori berakhlak mulia kerana mereka telah melaksanakan solat
tentang solat sunat dhuha, murid diminta melaksanakan solat sunat dhuha.
sunat dhuha secara amali. Amali sangat penting
dilaksanakan bagi memastikan kefahaman yang betul 5. Pembudayaan
tentang sesuatu teori. Guru perlu memperbetulkan sekiranya Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan-amalan baik
mendapati ada kesilapan semasa murid melakukan amali. yang diamalkan secara individu sebagai amalan yang
dilaksanakan secara berjamaah atau beramai-ramai.
Contohnya amalan melaksanakan solat sunat dhuha
dijadikan amalan semua warga sekolah.

4

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

ELEMEN PERPADUAN KEMAHIRAN ABAD KE-21

Elemen Perpaduan diterjemahkan secara eksplisit dalam Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang
kurikulum Pendidikan Islam. Ia dijelmakan melalui tiga konstruk mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan mengurus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai sub yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
konstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid. yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK
Sub konstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid dan SP dalam kurikulum Pendidikan Islam menyumbang kepada
yang bersifat terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
bekerjasama walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan
bahasa. Manakala sub konstruk menghormati kepelbagaian Jadual 1: Profil Murid
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau
tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin PROFIL MURID PENERANGAN
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa.
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
Seterusnya sub konstruk mengurus kepelbagaian pula merujuk mengatasi kesukaran, mengatasi
kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku
yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama, cabaran dengan kebijaksanaan,
bangsa, budaya dan bahasa. keyakinan, toleransi dan empati.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
menyesuaikan elemen ini dengan tajuk yang berkaitan dengan Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
perpaduan tanpa mengubah disiplin dan kandungan mata
pelajaran ini. yakin dan kreatif secara lisan dan
bertulis, menggunakan pelbagai
media dan teknologi.

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani

masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka

5

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

berfikir tentang pembelajaran dan diri Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
mereka sebagai pelajar. Mereka kesamarataan, adil dan menghormati
menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi maruah individu, kumpulan dan
individu dan masyarakat lain. Mereka komuniti. Mereka bertanggungjawab
berkeyakinan dan kreatif dalam atas tindakan, akibat tindakan serta
menangani bidang pembelajaran yang
baharu keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan
dan membentuk pemahaman yang
Kerja Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara luas dan seimbang merentasi pelbagai
disiplin pengetahuan. Mereka
berkesan dan harmoni dengan orang meneroka pengetahuan dengan cekap
lain. Mereka mengalas tanggungjawab dan berkesan dalam konteks isu
bersama serta menghormati dan tempatan dan global. Mereka
memahami isu-isu etika / undang-
menghargai sumbangan yang undang berkaitan maklumat yang
diberikan oleh setiap ahli pasukan. diperoleh.

Mereka memperoleh kemahiran Penyayang/Prihatin Mereka menunjukkan empati, belas
interpersonal melalui aktiviti kasihan dan rasa hormat terhadap
kolaboratif, dan ini menjadikan mereka keperluan dan perasaan orang lain.

pemimpin dan ahli pasukan yang lebih Mereka komited untuk berkhidmat
baik. kepada masyarakat dan memastikan

Bersifat Ingin Tahu Mereka membangunkan rasa ingin kelestarian alam sekitar.
tahu semula jadi untuk meneroka
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
strategi dan idea baru. Mereka
mempelajari kemahiran yang sokongan dan rasa hormat terhadap
diperlukan untuk menjalankan inkuiri negara.

dan penyelidikan, serta menunjukkan
sifat berdikari dalam pembelajaran.

Mereka menikmati pengalaman
pembelajaran sepanjang hayat secara
berterusan.

6

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
(PdP) bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2. berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
Mengaplikasi bukti yang munasabah.
Menganalisis Menggunakan pengetahuan, Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
kemahiran, dan nilai dalam situasi menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menilai berlainan untuk melaksanakan dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
sesuatu perkara tidak mengikut kelaziman.
Mencipta Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mencerakinkan maklumat kepada pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
bahagian kecil untuk memahami Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
dengan lebih mendalam serta berfokus untuk menyelesaikan masalah.
hubung kait antara bahagian
berkenaan KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
Membuat pertimbangan dan masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
keputusan menggunakan berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
pengetahuan, pengalaman, aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi

Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif

7

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

KSSM Pendidikan Islam menekan penggunaan pelbagai strategi Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu
PdP digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada murid. produk.
Keberkesanan PdP bergantung kepada kreativiti guru Pembelajaran Kontekstual
merancang, mengolah dan melaksanakan pendekatan, kaedah
serta teknik secara bersepadu dan sitematik. PdP yang Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang
berpusatkan murid bagi menggalakkan penglibatan yang aktif mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,
dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan
Pembelajaran secara hands-on dan berpusatkan murid amat pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on
ditekan dalam proses tersebut. Antara strategi yang dicadangkan dan mind-on. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya
adalah seperti berikut: menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan
menghayati kerevelenan pembelajaran dalam kehidupan
Pembelajaran Berpusatkan Murid mereka.

Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah berpusatkan Pembelajaran Masteri
murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai
kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit
Pembelajaran Berasaskan Projek pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada
beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti
Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit
menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid- pembelajaran yang lain.
murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan
dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai
perkembangan atau kualiti pembelajaran murid.

8

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

Pembelajaran Luar Bilik Darjah mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan dan kaji
siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau
Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja
terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.
dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang
dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman Talaqqi dan Musyafahah
pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan
kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

Pembelajaran Konstruktivisme Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara guru
berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan
Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan
menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau konsep contoh dan meminta murid mendengarnya dan memerhati
secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia pergerakan bibir dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang oleh
ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan ilmu guru beberapa kali, guru meminta murid membacanya dan guru
pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada mendengar dengan teliti dan membetulkan bacaan murid sama
untuk membina pengetahuan baharu. Pembelajaran ini ada dari segi makhraj dan hukum tajwid.
menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar dan
mengamalkan sepanjang hayat. Bagi memastikan sesuatu PdP berjaya dan mencapai objektif,
guru perlu memahami dan menguasai SK, SP dan standard
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri prestasi (SPi) dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru
mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses
Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan PdP Pendidikan Islam akan membantu murid mencapai standard
pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid berperanan kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru
merancang dan menjalankan aktivit pembelajaran. Mereka juga perlu merancang dan melaksanakan pentaksiran bagi
melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul
maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati,

9

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

mengesan SPi dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
masing-masing.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap diterapkan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-
pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
yang kreatif dan inovatif dalam proses PdP akan merangsang keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat
dan memotivasikan murid bagi meneroka bidang ilmu yang menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-
baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang 1. Bahasa
kreatif. Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
kemanusiaan. Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
Guru Pendidikan Islam mempunyai akauntibiliti untuk diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
memastikan kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam setiap dan berkomunikasi secara berkesan.
sesi PdP Pendidikan Islam supaya Islam dapat direalisasikan
sebagai satu cara hidup. 2. Kelestarian Alam Sekitar

Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.
Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam.

10

3. Nilai Murni KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya. 5. Patriotisme
Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
kehidupan harian. Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
4. Sains dan Teknologi sebagai rakyat Malaysia.

Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat 6. Kreativiti dan Inovasi
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
kalangan murid. untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran atau gabungan idea yang ada.
yang lebih cekap dan berkesan. Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
merangkumi empat perkara iaitu: Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, memastikan pembangunan modal insan yang mampu
menghadapi cabaran abad 21.
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi); Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran PdP.

manipulatif tertentu);
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,

keselamatan); dan

11

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

7. Keusahawanan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
satu budaya dalam kalangan murid. murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui peringkat tempatan, negara dan global.
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan dalam mata pelajaran yang berkaitan.
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
10. Pendidikan Kewangan
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas menguruskan hal ehwal kewangan secara
TMK yang dipelajari. bertanggungjawab.
Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
pembelajaran. yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
9. Kelestarian Global Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan

12

penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna. PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang,
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap
penguasaan murid.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP.
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:

Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
pemerhatian, lisan dan penulisan.
Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
dilaksanakan oleh guru dan murid.
Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
yang dipelajari.

13

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan Tahap Tafsiran
pembelajaran. 2
Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard Murid menunjukkan kefahaman dengan
Pembelajaran dan Standard Prestasi. (Tahu dan faham) menjelaskan sesuatu perkara yang
Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan dipelajari dalam bentuk komunikasi
pengukuhan.
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
melaksanakan sesuatu kemahiran pada
(Tahu, faham dan suatu situasi
boleh buat)
TAHAP PENGUASAAN UMUM
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan 4 Murid menggunakan pengetahuan dan
pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran melaksanakan sesuatu kemahiran
murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan (Tahu, faham dan dengan beradab iaitu mengikut prosedur
aras penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap boleh buat dengan atau secara analitik dan sistematik
penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 3 menunjukkan beradab)
penyataan tahap penguasaan umum.
5 Murid menggunakan pengetahuan dan
melaksanakan sesuatu kemahiran pada
(Tahu, faham dan situasi baharu dengan mengikut prosedur
boleh buat dengan atau secara sistematik serta tekal dan
bersikap positif
beradab terpuji)

Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Umum Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia ada
Tahap Tafsiran 6 untuk digunakan pada situasi baharu
1 secara sistematik, bersikap positif, kreatif
Murid tahu perkara asas atau boleh (Tahu, faham dan dan inovatif dalam penghasilan idea
(Tahu) melakukan kemahiran asas atau memberi boleh buat dengan baharu serta boleh dicontohi
respons terhadap perkara yang asas
beradab mithali)

14

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod Jadual 4: Pernyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSM
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau Pendidikan Islam
lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke
dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi Tahap Tafsiran
setiap bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard 1
Kandungan dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan. 2 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan
3 kemahiran asas, atau memberi respon terhadap
TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN 4 perkara asas berkaitan Pendidikan Islam.
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran 5
perlu ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan Murid menunjukkan kefahaman berkaitan
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran 6 Pendidikan Islam dengan menjelaskan sesuatu
dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik perkara yang dipelajari dalam pelbagai bentuk
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. komunikasi.
Guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam
semua proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap Murid menggunakan pengetahuan berkaitan
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh Pendidikan Islam untuk melaksanakan sesuatu
dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, kemahiran pada suatu situasi.
interaksi guru bersama murid, serta perbincangan bersama
rakan sejawat. Murid menggunakan pengetahuan dan
mengamalkan sesuatu kemahiran berkaitan
Pendidikan Islam

Murid menggunakan pengetahuan dan
mengamalkan sesuatu kemahiran berkaitan
Pendidikan Islam pada situasi baharu dengan
beradab.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan
dan kemahiran berkaitan Pendidikan Islam
sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu
secara beradab dan istiqamah.

15

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

ORGANISASI KANDUNGAN 6. Bidang Akhlak Islamiah
6.1 Akhlak dengan Allah SWT
Organisasi kandungan KSSM Pendidikan Islam adalah seperti 6.2 Akhlak sesama manusia dan makhluk lain
berikut:
Pelaksanaan bagi mata pelajaran Pendidikan Islam adalah
1. Bidang Al-Quran mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang.
1.1 Bacaan dan hafazan ayat al-Quran pilihan Peruntukan masa minimum bagi mata pelajaran Pendidikan
1.2 Bacaan dan Kefahaman ayat al-Quran pilihan Islam menengah atas ialah 96 jam setahun.

2. Bidang Hadis Jadual 5: Tafsiran Standard Kandungan, Standard, Pembelajaran
2.1 Bacaan dan Kefahaman Hadis pilihan
dan Standard Prestasi
3. Bidang Akidah
3.1 Ilahiyat Standard Standard Standard
3.2 Nubuwat
3.3 Sami’yat Kandungan Pembelajaran Prestasi

4. Bidang Fiqah Penyataan spesifik Satu penetapan Satu set kriteria
4.1 Ibadat
4.2 Muamalat tentang perkara kriteria atau yang
4.3 Munakahat
4.4 Jenayah yang murid patut indikator kualiti menunjukkan

5. Bidang Sirah dan Tamadun Islam ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap
5.1 Sirah Nabi
5.2 Sejarah tokoh-tokoh Islam lakukan dalam satu pencapaian yang penguasaan
5.3 Tamadun Islam
tempoh boleh diukur bagi murid sebagai

persekolahan setiap standard petunjuk bahawa

merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara

pengetahuan, itu telah dikuasai.

kemahiran dan nilai.

16

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5

Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi

Tingkatan 4

18‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫‪.1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫دغن‬ ‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 162-163‬سورة‬ ‫تاهف‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 1.26‬ممباخ دان مغحفظ اية‬
‫دغن‬ ‫‪ 1.26.1‬ممباخ اية ‪162-163‬سورة‬ ‫‪ 162-163‬سورة‬
‫دغن‬ ‫بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دغن بتول‪،‬‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 162-163‬سورة‬ ‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫‪ 2‬بتول‪.‬‬ ‫‪ 1.26.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 162-163‬سورة‬
‫‪ 3‬بتول دان لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫‪ 1.26.3‬مغحفظ اية ‪162-163‬سورة دغن‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 162-163‬سورة دغن‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬
‫‪ 4‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪ 1.26.4‬مغعملكن باخاءن اية ‪162-163‬سورة‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 162-163‬سورة دغن‬
‫‪ 5‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث سخارا‬ ‫دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب‬
‫برادب‪.‬‬ ‫دان استقامة‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪162-163‬سورة دغن‬
‫‪ 6‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫تاهف‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 1.27‬ممباخ دان مغحفظ اية‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 101-110‬سورة دغن‬
‫‪ 1.27.1‬ممباخ اية ‪101-110‬سورة دغن‬ ‫‪ 101-110‬سورة‬
‫‪ 1‬بيمبيغن‪.‬‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 101-110‬سورة دغن‬ ‫‪ 1.27.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪ 2‬بتول‪.‬‬ ‫‪ 1.27.3‬مغحفظ اية ‪ 101-110‬سورة دغن‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 101-110‬سورة دغن‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬

‫‪ 3‬بتول دان لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫‪ 1.27.4‬مغعملكن باخاءن اية ‪ 101-110‬سورة‬
‫دالم صلاة دان ذيكير سخارا‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 101-110‬سورة دغن‬
‫‪ 4‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 101-110‬سورة دغن‬
‫‪ 5‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث سخارا‬

‫برادب‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 101-110‬سورة دغن‬
‫‪ 6‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث سخارا‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫تاهف‬ ‫‪ 1.28‬منيلاي حكوم تجويد يغ موريد دافت‪:‬‬
‫‪ 1‬مثاتاكن فركارا اساس حكوم تجويد يغ دفلاجري‬

‫‪ 1.28.1‬منجلسكن مقصود دان خارا باخاءن حكوم ‪ 2‬ممهمي حكوم تجويد يغ دفلاجري‬ ‫دفلاجري دان‬

‫‪ 3‬مغفليكاسي حكوم تجويد يغ دفلاجري‬ ‫برايكوت بسرتا خونتوه‪:‬‬ ‫مغعملكنث دالم باخاءن‬

‫مغاناليسيس حكوم تجويد يغ دفلاجري دان مغعملكنث‬ ‫سخارا ‪.i‬‬
‫‪ 4‬دالم باخاءن‬ ‫‪.a .‬‬

‫منيلاي حكوم تجويد يغ دفلاجري دان مغعملكنث دالم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.b‬‬
‫‪6‬‬
‫باخاءن سخارا ‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬
‫منيلاي حكوم تجويد يغ دفلاجري دان مغعملكنث دالم‬
‫‪ 1.28.2‬مننتوكن دان ممباخ يغ‬
‫باخاءن سخارا ‪.‬‬ ‫مغاندوغي حكوم ‪.‬‬
‫‪ 1.28.3‬مغعملكن حكوم تجويد دأتس دالم باخاءن‬

‫سخارا ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن تاهف‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫ممباخ اية ‪ 188‬سورة البقرة دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪ 1.29‬ممباخ اية ‪ 188‬سورة موريد دافت‪:‬‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬ ‫البقرة دغن بتول‪ ،‬لنخر ‪ 1.29.1‬ممباخ اية ‪ 188‬سورة البقرة دغن بتول‪1 ،‬‬
‫ممباخ اية ‪ 188‬سورة البقرة دغن بتول‪.‬‬
‫ممهمي ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫سرتا برتجويد دان‬
‫اية ‪ 1.29.2‬مثاتاكن مقصود اية‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 188‬سورة البقرة دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬ ‫مروموس‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا ‪ 1.29.3‬منجلسكن لارغن الله دالم اية‪.‬‬
‫برتجويد‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪ 1.29.4 .‬مثاتاكن فغرتين رسواه‪3 .‬‬
‫مغفليكاسي اية‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 188‬سورة البقرة دغن بتول‪ ،‬لنخرسرتا‬ ‫‪ 1.29.5‬منجلسكن بنتوق فربواتن رسواه‪.‬‬

‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪ 1.29.6‬منرغكن كسن فربواتن رسواه‪.‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‬ ‫‪ 1.29.7‬مروموسكن فغاجرن اية ‪ 188‬سورة البقرة ‪4‬‬
‫دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 188‬سورة البقرة دغن بتول‪ ،‬لنخرسرتا‬ ‫‪ 1.29.8‬جوجور دان امانه دالم كهيدوفن سخارا ‪5‬‬
‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫منيلاي‬
‫ممباخ اية ‪ 188‬سورة البقرة دغن بتول‪ ،‬لنخرسرتا‬
‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪22‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬ ‫تاهف‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 137-139‬سورة آل عمران دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 1.30‬ممباخ اية ‪137-139‬‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫سورة آل عمران دغن ‪ 1.30.1‬ممباخ اية ‪ 137-139‬سورة آل عمران دغن‬
‫ممباخ اية ‪ 137-139‬سورة آل عمران دغن بتول‪.‬‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬
‫ممهمي ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ممباخ اية ‪ 137-139‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫برتجويد دان مروموس ‪ 1.30.2‬مثاتاكن مقصود اية‪.‬‬
‫لنخرسرتا برتجويد‪.‬‬
‫‪ 1.30.3‬منجلسكن سبب تورون اية ‪ 139‬سورة آل ‪3‬‬ ‫اية سرتا‬
‫مغفليكاسي اية‪.‬‬
‫مغعملكنث سخارا عمران‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 137-139‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫برادب دان استقامة‪ 1.30.4 .‬منجلسكن كونسيف سنة ‪.‬‬
‫‪ 1.30.5‬منرغكن كفنتيغن مغكاجي دان منليتي ‪4‬‬
‫لنخرسرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬
‫سجاره اومت تردهولو سرتا مغمبيل اعتبار‬
‫اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‬
‫ممباخ اية ‪ 137-139‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬
‫لنخرسرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫درفدث‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫منيلاي‬

‫‪23‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن تاهف‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫ممباخ اية ‪ 137-139‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫‪ 1.30.6‬منرغكن كسن فد ديري غ‬
‫لنخرسرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬ ‫افابيلا ممهمي كونسيف سنة ‪6 .‬‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪ 1.30.7‬مروموسكن فغاجرن اية ‪ 137-139‬سورة‬

‫آل عمران دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن‬
‫كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ 1.30.8‬مغعملكن جاتي ديري دالم كهيدوفن‬

‫ممباخ اية ‪ 70‬سورة الأنعام دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬
‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 1.31‬ممباخ اية ‪ 70‬سورة‬
‫ممباخ اية ‪ 70‬سورة الأنعام دغن بتول‪.‬‬ ‫الأنعام دغن بتول‪ ،‬لنخر ‪ 1.31.1‬ممباخ اية ‪ 70‬سورة الأنعام دغن بتول‪ ،‬لنخر ‪1‬‬
‫ممهمي ‪.‬‬ ‫سرتا برتجويد‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫اية ‪ 1.31.2‬مثاتاكن مقصود اية‪.‬‬ ‫سرتا برتجويد دان‬
‫ممباخ اية ‪ 70‬سورة الأنعام دغن بتول‪ ،‬لنخرسرتا‬
‫برتجويد‪.‬‬ ‫مروموس‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا ‪ 1.31.3‬منجلسكن بنتوق فربواتن ممفرسنداكن‬
‫مغفليكاسي اية‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪ .‬إسلام‪3 .‬‬

‫‪24‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن تاهف‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫‪ 1.31.4‬منجلسكن خارا منجاض كسوخين إسلام‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 70‬سورة الأنعام دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬
‫‪ 1.31.5‬منرغكن كسن ممفرسنداكن إسلام‪4 .‬‬
‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪ 1.31.6‬مروموسكن فغاجرن اية ‪ 70‬سورة الأنعام‬
‫دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫مغاناليسيس اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 70‬سورة الأنعام دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬ ‫‪ 1.31.7‬منجاض كسوخين إسلام سخارا برادب ‪5‬‬
‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫دان استقامة‪.‬‬

‫منيلاي اية سرتا مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫ممباخ اية ‪70‬سورة الأنعام دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬
‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬

‫مروموس اية سرتا مغعملكنث سخارا برادب‬ ‫‪ 1.32.1‬ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬
‫دان استقامة‪.‬‬ ‫سرتا برتجويد‪.‬‬

‫دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬ ‫دغن بتول‪ ،‬لنخر ‪1‬‬ ‫‪ 1.32.2‬مثاتاكن مقصود اية‪.‬‬ ‫‪ 1.32‬ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬ ‫دغن بتول‪،‬‬
‫‪2‬‬ ‫لنخر سرتا برتجويد دان‬
‫دغن بتول‪.‬‬ ‫ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬
‫ممهمي ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن تاهف‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬ ‫ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬ ‫اية ‪ 1.32.3‬مثاتاكن مقصود دعوه‪.‬‬ ‫مروموس‬

‫برتجويد‪.‬‬ ‫سرتا مغعملكنث سخارا ‪ 1.32.4‬منرغكن تونتوتن اية ‪3 :‬‬

‫مغفليكاسي اية‪.‬‬ ‫‪ .i‬بردعوه‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬ ‫ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬ ‫‪ .ii‬برعمل صالح‬
‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‬ ‫‪ .iii‬منجاديكن إسلام سباضاي خارا ‪4‬‬
‫هيدوف‬
‫دغن بتول‪ ،‬لنخرسرتا‬ ‫ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬
‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪ 1.32.5‬مروموسكن فغاجرن اية ‪ 33‬سورة‬
‫اية سرتا مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫منيلاي‬ ‫دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪5 .‬‬

‫دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬ ‫ممباخ اية ‪ 33‬سورة‬ ‫‪ 1.32.6‬بردعوه سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫‪.2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندردكاندوغن‬

‫تاهف‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 2.8‬مروموس كفهمن‬
‫‪ 2.8.1‬ممباخ‬ ‫مغعملكن‬
‫‪ 1‬مثاتاكن ‪.‬‬ ‫دغن بتول‪.‬‬
‫سخارا برادب دان‬
‫‪ 2‬ممهمي ‪.‬‬ ‫استقامة‪.‬‬

‫‪ 3‬مغفليكاسي‬

‫سرتا مغعملكنث‬ ‫‪ 4‬مغاناليسيس‬

‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬
‫‪ 5‬برادب‬

‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬ ‫‪6‬‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫مثاتاكن مقصود ‪.‬‬ ‫‪2.8.2‬‬
‫منرغكن توجوه دوسا بسر يغ تركاندوغ‬ ‫‪2.8.3‬‬

‫دالم‬

‫‪27‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندردكاندوغن‬

‫تاهف‬ ‫‪ 2.9‬مروموس كفهمن‬
‫مغعملكن‬
‫دان مغهوبوغ‬ ‫‪ 2.8.4‬مروموسكن فغاجرن‬
‫سخارا برادب دان‬
‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬ ‫استقامة‪.‬‬

‫‪ 2.8.5‬منيغضلكن دوسا بسر سخارا برادب دان‬
‫استقامة‪.‬‬

‫مثاتاكن ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬
‫‪2‬‬ ‫دغن بتول‪.‬‬ ‫‪ 2.9.1‬ممباخ‬
‫ممهمي ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫مغفليكاسي‬
‫‪5‬‬
‫سرتا مغعملكنث‬ ‫مغاناليسيس‬
‫‪6‬‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬
‫برادب‬

‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬ ‫‪ 2.9.2‬مثاتاكن مقصود ‪.‬‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن تاهف‬ ‫ستندردكاندوغن‬

‫‪ 2.9.3‬منجلسكن كونسيف برديكاري‪.‬‬

‫‪ 2.9.4‬منرغكن كلبيهن برديكاري دالم كهيدوفن‪.‬‬

‫مغهوبوغ‬ ‫‪ 2.9.5‬مروموسكن فغاجرن‬

‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ 2.9.6‬براوسها برسوغضوه‪-‬سوغضوه اونتوق‬
‫منخافاي كجاياءن سخارا برادب دان‬
‫استقامة‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫‪.3‬‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫‪ 1‬مثاتاكن فركارا اساس مغناءي نام الله يغ‬ ‫‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 3.9‬مروموس كفهمن‬
‫دفلاجري‪.‬‬ ‫‪ 3.9.1‬مثاتاكن مقصود‬ ‫مغناءي نام الله‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 3.9.2‬مثاتاكن دليل نقلي‬ ‫دان‬
‫‪ 2‬ممهمي نام الله يغ دفلاجري‪.‬‬ ‫‪ 3.9.3‬مروموسكن كفهمن مغناءي نام الله‬
‫مغعملكن فغاجرنث‬
‫‪ 3‬مغفليكاسي نام الله يغ دفلاجري‪.‬‬ ‫سخارا برادب دان‬
‫سرتا مغهوبوغ كاءيتكنث دغن ‪ 4‬مغاناليسيس نام الله يغ دفلاجري سرتا مغعملكنث‪.‬‬
‫كهيدوفن‪.‬‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫‪ 5‬منيلاي نام الله يغ دفلاجري سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫‪ 3.9.4‬منانمكن فراساءن تاكوت ترهادف فمبالسن‬
‫برادب‪.‬‬
‫سخارا برادب دان‬ ‫دان ككواساءن الله‬
‫‪ 6‬مروموس كفهمن مغناءي نام الله يغ دفلاجري سرتا‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب داناستقامة‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫تاهف‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 3.10‬مروموس كفهمن‬
‫‪ 3.10.1‬منرغكن فركارا ممبطلكن ايمان‪:‬‬ ‫مغناءي فركارا يغ‬
‫مثاتاكن فركارا يغ ممبطلكن ايمان‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ممبطلكن ايمان سرتا‬
‫ممهمي فركارا يغ ممبطلكن ايمان‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .i‬اعتقاد‬ ‫منجاءوهيث سخارا‬
‫‪3‬‬ ‫‪ .ii‬فركاتاءن‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مغفليكاسي تونتوتن لارغن ملاكوكن فركارا يغ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .iii‬فربواتن‬
‫ممبطلكن ايمان‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3.10.2‬منرغكنكسن ملاكوكن فركارا يغ‬
‫ممبطلكن ايمان‪.‬‬
‫مغاناليسيس فركارا يغ ممبطلكن ايمان سرتا منجاءوهيث‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 3.10.3‬منرغكن شرط تربطلث ايمان‪.‬‬
‫‪ 3.10.4‬مروموسكن خارا منجاءوهي فركارا يغ‬
‫منيلاي فركارا يغ ممبطلكن ايمان سرتا منجاءوهيث‬ ‫ممبطلكن ايمان‪.‬‬
‫سخارا برادب‪.‬‬ ‫‪ 3.10.5‬منجاءوهي فركارا يغ ممبطلكن ايمان سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مروموس كفهمن مغناءي فركارا يغ ممبطلكن ايمان سرتا‬
‫منجاءوهيث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫تاهف‬

‫‪ 1‬مثاتاكن كفهمن مغناءي اجرن سست‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 3.11‬مروموس كفهمن‬
‫اجرن سست‪.‬‬ ‫مغناءي اجرن سست ‪ 3.11.1‬مثاتاكن‬
‫ممهمي كفهمن مغناءي اجرن سست‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫مغفليكاسي تونتوتن لارغن ملاكوكن اجرن سست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرتا منجاءوهيث سخارا ‪ 3.11.2‬منجلسكن خيري دان خونتوه اجرن‬
‫سست‪.‬‬
‫مغاناليسيس كفهمن مغناءي اجرن سست سرتا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 3.11.3‬منرغكن كسن ملاكوكن اجرن سست‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫منجاءوهيث‪.‬‬
‫‪ 3.11.4‬مروموسكن خارا منجاءوهي اجرن سست‪ 5 .‬منيلاي كفهمن مغناءي اجرن سست سرتا منجاءوهيث‬
‫سخارا برادب‪.‬‬ ‫‪ 3.11.5‬منجاءوهي اجرن سست سخارا برادب دان‬

‫‪ 6‬مروموس كفهمن مغناءي اجرن سست سرتا منجاءوهيث‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫‪.4‬‬

‫ستندردفريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫تاهف‬

‫‪ 1‬مثاتاكن فركارا اساس عبادة‬ ‫مغناءي موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 4.20‬مروموس‬

‫‪ 2‬ممهمي كفهمن مغناءي عبادة‬ ‫‪ 4.20.1 .‬مثاتاكن مقصود‪ ،‬حكوم دان دليل‬ ‫عبادة‬

‫‪ 3‬مغفليكاسي كفهمن مغناءي عبادة‬
‫‪ 4.20.2‬منجلسكن شرط واجب‪ ،‬روكون‪ ،‬فركارا ‪ 4‬مغاناليسيس كفهمن مغناءي عبادة ‪.‬‬
‫واجب دان عملن سنة‬
‫‪ 5‬منيلاي كفهمن مغناءي عبادة‬
‫‪ 4.20.3‬منجلسكن فربنديغن‬
‫‪ 6‬مروموس كفهمن مغناءي عبادة‬
‫‪ 4.20.4‬منجلسكن‬
‫‪ 4.20.5‬منرغكن فلقساناءن حج تمتع‪.‬‬
‫‪ 4.20.6‬مروموسكن‬
‫‪ 4.20.7‬ملقساناكن عملي‬

‫‪ 4.20.8‬منابوغ دوءيت سباضاي فرسدياءن منونايكن‬

‫حج دان عمرة سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندردفريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫تاهف‬

‫‪ 1‬مثاتاكن فركارا اساس عبادة سمبليهن‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 4.21‬مروموس‬
‫مغناءي عبادة سمبليهن ‪ 4.21.1‬مثاتاكن مقصود‪ ،‬حكوم دان دليل سمبليهن‪ 2 .‬ممهمي‬
‫مغناءي عبادة سمبليهن‪.‬‬ ‫مغعملكنث سخارا ‪ 4.21.2‬منجلسكن روكون‪ ،‬شرط صح‪ ،‬فركارا‬

‫مغناءي عبادة سمبليهن‪.‬‬ ‫‪ 3‬مغفليكاسي‬ ‫سنة دان فركارا مكروه سمبليهن‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪ 4.21.3‬مروموسكن حكمه سمبليهن دري سودوت‬
‫مغناءي عبادة سمبليهن سرتا‬ ‫مغاناليسيس‬
‫‪ 4‬مغعملكنث‪.‬‬
‫شرع دان ساءين س‪.‬‬
‫مغناءي عبادة سمبليهن سرتا مغعملكنث‬ ‫منيلاي‬ ‫‪ 4.21.4‬ملقساناكن عملي سمبليهن‪.‬‬
‫‪ 5‬سخارا برادب‪.‬‬
‫‪ 4.21.5‬برصيفت احسان ترهادف حيوان سخارا‬
‫مغناءي عبادة سمبليهن سرتا‬ ‫مروموس‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪ 6‬مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪ 1‬مثاتاكن فركارا اساس عبادة ‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 4.22‬مروموس‬

‫‪.‬‬ ‫مغناءي عبادة‬ ‫‪ 2‬ممهمي‬ ‫‪ 4.22.1‬مثاتاكن مقصود‪ ،‬حكوم ‪ ،‬دليل سرتا‬ ‫مغناءي عبادة‬

‫‪.‬‬ ‫مغناءي عبادة‬ ‫‪ 3‬مغفليكاسي‬ ‫‪.‬‬ ‫حيوان يغ دشريعتكن‬ ‫‪.‬‬
‫‪ 4.22.2‬منجلسكن شرط صح‪ ،‬فركارا سنة‬
‫‪.‬‬ ‫مغناءي عبادة‬ ‫‪ 4‬مغاناليسيس‬ ‫‪.‬‬ ‫تيمفوه فلقساناءن‬

‫‪.‬‬ ‫مغناءي عبادة‬ ‫‪ 5‬منيلاي‬

‫‪34‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندردفريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫مغناءي عبادة‬ ‫‪ 6‬مروموس‬ ‫‪ 4.22.3‬منجلسكن فمبهاضين داضيغ‬

‫مثاتاكن فركارا اساس مغناءي معاملة إسلام‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4.22.4‬مروموسكن حكمه ‪.‬‬ ‫‪ 4.23‬مروموس كفهمن‬
‫‪2‬‬ ‫‪ 4.22.5‬برعزم اونتوق ملقساناكن‬ ‫مغناءي معاملة إسلام‬
‫ممهمي كفهمن مغناءي معاملة إسلام‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫‪4‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مغفليكاسي كفهمن مغناءي معاملة إسلام‪.‬‬ ‫‪ 4.23.1‬مثاتاكن مقصود دان دليل مغناءي معاملة‬
‫‪5‬‬
‫مغاناليسيس كفهمن مغناءي معاملة إسلام‬ ‫دالم إسلام‪.‬‬
‫مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 4.23.2‬منجلسكن متلامت فنشريعتن معاملة دالم‬

‫منيلاي كفهمن مغناءي معاملة إسلام مغعملكنث‬ ‫إسلام‪.‬‬
‫سخارا برادب‪.‬‬ ‫‪ 4.23.3‬منرغكن كفنتيغن ممهمي دان مغعملكن‬

‫مروموس كفهمن مغناءي معاملة إسلام‬ ‫معاملة إسلام‪.‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪ .i‬دليل نقلي تونتوتن برعمل دغن معاملة‬

‫إسلام‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندردفريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫تاهف‬

‫‪ .ii‬دليل نقلي انخمن تيدق برعمل دغن‬
‫معاملة إسلام‪.‬‬

‫‪ .iii‬خونتوه كفريهاتينن نبي دان صحابة دالم‬
‫منجاض معاملة إسلام‪.‬‬

‫‪ .iv‬فربنديغن انتارا معاملة إسلام دان‬
‫كونؤينسيونل‪.‬‬

‫‪ 4.23.4‬منرغكن عنصور يغ دحرامكن دالم معاملة‬
‫إسلام‪.‬‬
‫‪ .i‬ربا‬

‫‪.ii‬‬

‫‪ .iii‬جودي‬

‫‪.iv‬‬

‫‪ 4.23.5‬منجلسكن فغرتين‪ ،‬ركون دان شرط عقد‬
‫دالم معاملة إسلام‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندردفريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫تاهف‬

‫‪ 4.23.6‬منرغكن فغرتين دان خونتوه جنيس عقد‬
‫برايكوت‪:‬‬

‫‪ .i‬فرتوكرن‪:‬‬
‫‪ .a‬جوال بلي‬

‫‪ .b‬سيواءن‬

‫‪ .ii‬كباجيقن‪:‬‬
‫‪ .a‬هيبه‬

‫‪.b‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪ .d‬وديعة‬

‫‪ .iii‬فركوغسين‪:‬‬
‫‪ .a‬مشاركة‬

‫‪.b‬‬

‫‪37‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 DAN 5‬‬

‫ستندردفريستاسي‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫تاهف‬

‫‪ .iv‬اضين‪:‬‬
‫‪ .a‬وكالة‬

‫‪ .v‬جامينن‪:‬‬

‫‪.a‬‬

‫‪ .b‬رهن‬
‫‪ 4.23.7‬ملقساناكن معاملة إسلام سخارا برادب‬

‫دان استقامة‪.‬‬

‫مثاتاكن فركارا اساس عبادة صلاة سنة‬ ‫‪1‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 4.24‬مروموس‬
‫صلاة سنة ضرهانا‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مغناءي عبادة صلاة سنة ‪ 4.24.1‬مثاتاكن مقصود‪ ،‬حكوم دان دليل صلاة‬
‫‪3‬‬ ‫سنة ‪.‬‬ ‫يغ دفلاجري‬
‫صلاة سنة ضرهانا‪.‬‬ ‫ممهمي عبادة صلاة سنة‬
‫‪ 4.24.2‬مثاتاكن مقصود‪ ،‬حكوم دان دليل صلاة‬
‫صلاة سنة‬ ‫مغفليكاسي عبادة صلاة سنة‬
‫ضرهانا‪.‬‬ ‫سنة ضرهانا‪.‬‬

‫‪38‬‬


Click to View FlipBook Version