The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RAD_RVTFrPuWWrqu_Историја језика (3)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Тања Ђорђевић, 2019-11-29 09:17:24

RAD_RVTFrPuWWrqu_Историја језика (3)

RAD_RVTFrPuWWrqu_Историја језика (3)

Порекло и развој српског језика и
писма до појаве Вука Караџића1. Подаци о часу
Дефинисање часа
Предмет: Српски језик
Разред: осми
Школа: ОШ „Милица Павловић“ Чачак
Наставник: Тања Ђорђевић, проф. српског језика
Назив наставне теме: Кад устане кука и мотика
Назив наставне јединице: Порекло и развој српског језика и писма до појаве Вука
Караџића
Тип часа: утврђивање / систематизација (провера)
Увођење новине
Презентовани часови организовани су као утврђивање и систематизација наставних
садржаја из историје језика у чијој је припреми и реализацији активно учестовало
читаво одељење осмог разреда. Ученици су се преко групног и тимског рада,
примењујући вршњачко учење, оспособљавали и примењивали истраживачки рад,
користећи све предности електронског учења.
Померањем тежишта са класичног фронталног начина рада, у којој доминантну улогу
има наставник, на активности ученика, интеракцију и рад у групама, ученици су
стављени у центар процеса учења и подстакнути на истраживање и активно учење.
Током припреме и реализације часова, улога наставника сведена је на иницирање теме,
планирање активности и уклапање у циљеве часа, давање инструкција преко
истраживачких задатака и систематизовање резултата до којих су ученици долазили.
Овакав начин рада, самостално проучавање историјских извора - текстова, слика,
самостална припрема и презентација радова у ППТ формату, израда паноа и мапе ума,
креирање електронског часописа, билтена, провера усвојених знања у форми онлајн
квиза, коришћење речника МС и САНУ, интернет страница, могућност исказивања
сопствених потенцијала преко разних облика рада, довео је до велике мотивисаности
ученика за рад, изузетно креативних ученичких продуката, великог задовољства при
учењу, бољег разумевања садржаја и бољих резултата знања.
На часу је примењен тематски приступ у планирању наставних садржаја, тимски рад
наставника и ученика током организовања и реализације часа, као и евалуација која се
вршила путем евалуационих листова.Мотивација
Главна мотивација за одабир теме о пореклу и развоју српског језика и писма и њене
реализације на овај начин, била је подстакнута жељом наставника да ученици стекну
јасну и целовиту слику о садржајима из историје језика које су усвајали у претходном
периоду, и да им се обимно, комплексно, и често неразумљиво градиво, приближи,
заинтересује их и подстакне да буду активни учесници у свим сегментима припреме,
анализе и интерпретације часа кроз корелацију више наставних предмета.
Мотивација ученика подстакнута је групним и тимским радом, коришћењем
савремених наставних средстава: видео бим, рачунар, интернет, креирање онлајн квиза
и Power Point презентације, креирање елекронског часописа и мапе ума.
Циљеви часа
Образовни циљ:
Обнављање, проширивање, утврђивање и систематизовање знања ученика о
Словенима, примању хришћанства, почецима словенске писмености и развоју српског
књижевног језика од старословенског, преко српскословенског, рускословенског до
славеносрпског. Истицање значаја и величине рада првих словенских учитеља Ћирила
и Методија.
Усвајање појмова о називима језика и проширивање знања о словенским писмима
глагољици и ћирилици.
Уочавање хронолошког развоја и карактеристика у развоју, као и историјских
околности и услова у којима наведени језици настају. Указивање на специфичности
поменутих језика, уношење речи из народног говора.
Упознавање са најзначајнијим ћирилским рукописима средњег века и њиховим
особинама - Мирослављево јеванђеље, Повеља Кулина Бана, Душанов законик.
У корелацији са историјом објаснити услове под којима Срби одлазе у Угарску -
Велика сеоба Срба, отварање руских школа и употреба рускословенског; посрбљавање
рускословенског и стварање славеносрпског језика.
Развијање способности повезивања знања из различитих области упознавање са
историјским контекстом, који је важан за реализовање теме.
Васпитни циљ:
Неговање љубави према српском језику, указивање на његову вредност и значај,
подизање свести о важности његовог чувања и неговања, побуђивање интересовања за
националну историју и историју културе српског народа.Подстицање самосталног и стваралачког мишљења и критичког односа према
друштвеној и историјској стварности.
Функционални циљ:
Оспособљавање ученика за активан, стваралачки и истраживачки рад и аналитичко -
синтетички приступ, повезивање знања унутар предмета и са другим предметима.
Оспособљавање ученика за сналажење на дијахронијској равни развоја језика и писма,
развијање способности примене усвојеног градива и информатичког знања у
реализацији одређених задатака.
Специфични циљеви: Појачана мотивација и веће ангажовање ученика за рад;
способност повезивања историјских чињеница; увежбавање аналитичко- синтетичког
мишљења; развијање моћи запажања и закључивања; неговање естетских осећања.
Методе и облици рада
Методе: монолошка, дијалошка, текст метода, метода истраживања, демонстративна,
метода запажања и показивања, комбиновање обавештајних метода, логичке методе,
аналитичко синтетичка, индуктивна и дедуктивна метода
Облици: фронтални, индивидуални, групни
Корелација: историја, географија, верска настава, ликовна култура, информатика,
корелација унутар предмета
Стандарди:
Основни ниво:
CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику
дискриминације и говору мржње*
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о
развоју књижевног језика код Срба
CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика
CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина
CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој
Средњи ниво:
CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика
Напредни ниво:
CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава,
контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог пореклаУсаглашеност са наставним планом и програмом
Наставна тема о развоју језика предвиђена је наставним планом и програмом за осми
разред. Постоји корелација унутар самог предмета, као и корелација са наставним
садржајем историје, географије, верске наставе, ликовне културе.
Практично се примењују стечена знања из рачунарства и информатике.
Услови за реализацију часова
За реализацију часа потребан је рачунар, видео бим, пројектор, ПП презентација,
просторија у којој је доступан интернет и организован распоред седења према
потребама ученика.
Такође, да би се час реализовао како треба, потребна је претходна припрема у виду
истраживачких задатака које су ученици добили на неком од претходних часова, у
писаној форми и објављени на блогу http://tanjadjordjevic.blogspot.rs/p/blog-page_39.html
Час се изводи у дигиталној учионици, али може се реализовати и у кабинету српског
језика или било којој другог учионици.
Укупно време потребно за реализацију теме: два школска часа
Место рада: учионица, дигитална учионица, свечана сала
Наставни материјали
Литература, уџбеници и приручници из српског језика за осми разред, панои,
фотографије, цртежи, листићи за евалуацију.
Вредновање постигнућа ученика
Вредновање се врши:
- на самом часу - преко онлајн квиза, одговора на истраживачке задатке, показане
креативности у припреми часа, активности ученика која је већа у односу на класичне
часове
- после реализованог часа - усменим и писменим проверама
- самовредновање и вредновање ученика - попуњавањем листића за евалуацију
Задаци за ученике:
Ученици су подељени у шест група. Свака група ученика добила је тему за
истраживање, истраживачке задатке, адекватну литературу и интернет адресе како би
припремила садржаје у облику ППТ презентације, који су касније, у сарадњи са
предметним наставником обједињени у заједничку ППТ презентацију.Истраживачки задаци објављени су на блогу http://tanjadjordjevic.blogspot.rs/p/blog-

page_39.html
- I група - Припремити презентацију у Power Point-у на тему Словени
- II група - Припремити презентацију у Power Point-у на тему Ћирило и Методије
- III група - Припремити презентацију у Power Point-у на тему Старословенски језик
- IV група - Припремити презентацију у Power Point-у на тему Српскословенски језик
- V група - Припремити презентацију у Power Point-у на тему Рускословенски језик
- VI група - Припремити презентацију у Power Point-у на тему Славеносрпски језик
Свака од шест група добила је задатак да креира мапу ума и да припреми питања за
квиз из области коју истражује. Припремљена питања прослеђују се предметном
наставнику како би се оформила база питања која ће послужити за креирање квиза
којим ће се, касније, тестирати ученици целог одељења.
Литература:
Бугарски Ранко, Писмо, Београд, 1997.
Деретић Јован, Кратка историја српске књижевности, Београд, 1995.
Деретић Јован, Културна историја Срба, Београд, 2005.
Илић Павле, Методика наставе српског језика и књижевности, Нови Сад, 1998.
Кликовац Душка, Српски језик за 8. разред основне школе, Београд, 2007.
Летић Добрила, Српски језик и култура изражавања, Београд, 2009
Ломпар Весна, Српски језик за 8. разред основне школе, Клет 2011.
Маринковић Симеон, Креативна настава, Креативни центар,
Милановић Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2006.
Николић Милија, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд, 2009.
Шипка Милан, Занимљива граматика, Нови Сад, 2007.
Неке од коришћених интернет адреса:
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=80.0
Насељавање Словена и почеци писмености, З. Марковић,https://youtu.be/HVntW77BHFU
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Сајт ћирилица, www.cirilica.com
Мирослављево јеванђеље на сајту http://scc.digital.nb.rs/document/RU-miroslav
Повеља Кулина Бана, филм http://www.youtube.com/watch?v=9pKz2LvFhQ4&feature=related
Законик и портрети цара Душана, http://www.dusanov-zakonik.com
Сајт Знање није баук http://srpski.in.rs/Коришћене апликације и сервиси:
Microsoft Office (Word)
Microsoft Office (PowerPoint)
Microsoft Office (Publisher) програм за израду новина, билтена, брошура...

https://microsoft-publisher.en.softonic.com/
Мајнмап (MindMup) web алат за израду мапе ума https://www.mindmup.com/
Kahoot - web интерактивни алат намењен изради квизова https://kahoot.it/
Радови ученика и наставника израђени током ове угледне активности:
Истраживачки задаци и упутства за рад-израда мапе ума, израда електронског часописа
на блогу https://tanjadjordjevic.blogspot.rs/p/blog-page_39.html
Презентације ученика израђене у програму Microsoft Office (PowerPoint)

- I група - Словени
- II група - Ћирило и Методије
- III група - Старословенски језик
- IV група - Српскословенски језик
- V група - Рускословенски језик
- VI група - Славеносрпски језик
Мапе ума (свих шест група) израђене у web алату Мајнмап (MindMup)
Онлине квиз Историја језика израђен у web интерактивном алату Kahoot

https://play.kahoot.it/#/k/9465567a-5caa-4a40-a325-b94926cacf34
Електронски часопис, билтен израђен у web алату Microsoft Office (Publisher)
http://www.youblisher.com/p/1896704-Istorija-jezika-Tanja-Dordevic/

Ток првог наставног часа
Уводни део часа
Први час, који прати ППТ презентација, замишљен је као обнављање и утврђивање
садржаја обрађених у претходном периоду.
После најаве часа и покретања презентације од стране наставника, две групе ученика
излажу садржаје презентације - 1. Словени, 2. Ћирило и Методије
Главни део часа
У главном делу часа четири групе ученика излажу садржаје својих презентација
3. Старословенски, 4. Српсокословенски, 5. Рускословенски, 6. Славенорпски
Завршни део часа
Наставник резимира садржаје ППТ 7. Хронологија језика, подстиче усвајање кључних
чињеница, података, даје упутства и информације о активностима на следећем часу.Први час (утврђивање)

планирани активност активност ученика методе и начин Очекивани
садржај наставника облик рада праћења ефекти
рада
најављује две групе ученика дијалошка, рада мотивација
Уводни тему часа, излажу садржаје монолошка, за прихватање
део часа покреће презентације, текстуална, слушчеанњиек,а новог начина
презентацију, метода посматрање, рада,
10 слуша и 1. Словени, запажања и подстицање заинтересованост
допуњава 2. Ћирило и показивања; радозналост,
излагање Методије, индивиду- слушање, јачање
ученика ални и разговор, радозналости,
остали ученици фронтални дискусија, мисаоно
слушају, oблик рада степен пре- ангажовање,
повезују, познавања разумевање и
закључују изнетог повезивање
садржаја
Главни поставља четири групе дијалошка, мисаоно
део часа питања, ученика излажу монолошка, слушање, ангажовање,
подстиче на садржаје текстуална, разговор разумевање и
30 размишљање, презентације, метода повезивање,
анализира, запажања и јачање
покреће 3. Старословенски показивања; радозналости,
презентацију, 4.Српсокословенски индивиду- заинтересованост
слуша и 5. Рускословенски ални и за рад,
допуњава 6. Славенорпски фронтални повезивање
излагање oблик рада градива,
група ученикa слушају, прихватање
повезују, новог начина
закључују рада

Завршни резимира повезују, дијалошка, активно учешће у
део часа садржај - ППТ закључују фронтални процени
активности,
4 7. Хронологија попуњавају индивиду- закључивање,
листиће, ални мотивисаност за
Евалу- језика, оцењују час даљи рад
ација подстиче на
усвајање прати искреност у
1 кључних попуњавање процени часа,
чињеница, листића разумевање
података, изнетих садржаја
закључује,
даје
информац. о
активностима
на следећем
часу
дели листиће
са питањима
за евалуацијуТок другог наставног часа
Уводни део часа
У уводном делу часа представници свих шест група представљају и образлажу своје
мапе ума израђене у web алату Мајнмап (MindMup)

Главни део часаСледи представљање електронског часописа, билтена, израђеног у web алату Microsoft
Office (Publisher) http://www.youblisher.com/p/1896704-Istorija-jezika-Tanja-Dordevic/

Главни део часа
Главни део часа предвиђен је за решавање задатака преко онлајн квиза Историја језика
израђеног у web интерактивном алату Kahoot
Or, copy & share this link:
https://play.kahoot.it/#/k/9465567a-5caa-4a40-a325-b94926cacf34Наставник ученицима даје детаљне инструкције за приступ квизу и решавању задатака.

Када сви ученици приступе квизу, следи провера знања из претходно обрађене и

обновљене области - историја језика.

Предност оваквог начина тестирања је што и наставник и ученици одмах добијају

повратну информацију о оствареним резултатима.

Завршни део часа

Разговор и анализа резултата теста. Евалуација.

Други час (систематизација и провера):

планирани активност активност методе и начин Очекивани
садржај наставника ученика облик рада праћења ефекти
рада рада ученика
мотивише представници дијалошка мотивисање и
Уводни ученике за рад, свих шест група метода; слушање, активно
део часа подстиче на представљају и монолошка; посматрање, укључивање
размишљање и образлажу своје индивиду- подстицање, ученика у рад,
15 резимирање мапе ума; ални и дијалог закључивање,
обрађених представљање фронтални мотивисаност за
Главни садржаја електронског oблик рада подстицање, даљи рад
део часа часописа, посматрање,
20 давање билтена дијалошка, степен пре- мисаоно
инструкција за приступање тест метода, познавања ангажовање,
Завршни приступ квизу и квизу, решавање метода садржаја разумевање и
део часа решавању задатака, запажања и квиза повезивање
9 задатака, провера показивања градива, развој
објашњавање, усвојених наст. индивидуал слушање, радозналости,
Евалу- усмеравање садржаја преко ни и разговор заинтересованост
ација пажње, онлајн квиза фронтални за рад
1 мотивисање, облик рада прати
подстицање на https://play.kahoo попуњавање активно учешће у
размишљање t.it/#/k/9465567a- дијалошка, листића процени
анализа 5caa-4a40-a325- фронтални активности,
резултата b94926cacf34 закључивање,
теста, индивиду- мотивисаност за
резимирање анализирају, ални даљи рад
степена процењују,
усвојености закључују искреност у
наставних процени часа
садржаја, попуњавање
процена листића,
активности оцењивање часа
наставник дели
листиће са
питањима за
евалуацијуИстраживачки задаци

објављени на блогу https://tanjadjordjevic.blogspot.rs/p/blog-page_39.html

Истраживачки задаци за I групу - Словени

- Стари Словени као јединствено племе и њихова прапостојбина;

- Изглед, обичаји и веровања Старих Словена

- Досељавање Словена на Балкан;

- Словени након расељавања;

- Раздвајање Словена на Источне, Западне и Јужне Словене;

- Покрштавање Словена

Препоручена литература и интернет адресе:
Владимир Ћоровић, „Историја српског народа“, I Продирање Словена на Балкан
Владимир Ћоровић, „Историја српског народа“, III Словени насељавају Балкан
Стари Словени, www.starisloveni.com
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=80.0
Насељавање Словена и почеци писмености, З.
Марковић,https://youtu.be/HVntW77BHFU
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu

Истраживачки задаци за II групу - Ћирило и Методије

- Долазак и мисија Ћирила и Методија међу Словенима

- Ширењe хришћанства међу Словенима;

- Појава првог писма и првог књижевног језика;

- Мисионарска делатност ученика Ћирила и Методија

- Најзначајнији споменици писани глагољицом и ћирилицом.

Препоручена литература и интернет адресе:
Светозар Николић, Старословенски језик I, Требник, Београд, 1995.
Ћирило и Методије, Српска књижевна задруга, Београд, 1964.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.orgРизница српска, http://riznicasrpska.net
Насељавање Словена и почеци писмености, З.
Марковић,https://youtu.be/HVntW77BHFU
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Видовдан,http://www.vidovdan.org/2017/08/21/staroslovenski-i-srpskoslovenski-jezik/

Истраживачки задаци за III групу - Старословенски језик

- Слово о писменима, Црноризац Храбар;

- Појава првог писма и првог књижевног језика;

- Настанак и одлике глагољице и ћирилице;

- Најзначајнији споменици писани глагољицом и ћирилицом

- Важније особине старословенског језика

Препоручена литература и интернет адресе:
Светозар Николић, Старословенски језик I, Требник, Београд, 1995.
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004
Ћирило и Методије, Српска књижевна задруга, Београд, 1964.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net
Насељавање Словена и почеци писмености, З.
Марковић,https://youtu.be/HVntW77BHFU
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Видовдан,http://www.vidovdan.org/2017/08/21/staroslovenski-i-srpskoslovenski-jezik/

Истраживачки задаци за IV групу - Српскословенски језик

- Настанак и одлике првог књижевног језика;

- Најстарији сачувани српскословенски споменици;

- Мирослављево јеванђење

- Душанов законик

Препоручена литература и интернет адресе:
Светозар Николић, Старословенски језик I, Требник, Београд, 1995.
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.Зоран Ранковић, О српској редакцији старословенског језика
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Видовдан,http://www.vidovdan.org/2017/08/21/staroslovenski-i-srpskoslovenski-jezik/

Истраживачки задаци за V групу - Рускословенски језик

- Велика сеоба Срба и рускословенски језик

- Настанак и одлике рускословенског језика;

- Руски учитељи и оснивање школа на рускословенском језику;

- Књижевност на рускословенском језику

- Диглосија, аутори који пишу на оба језика

Препоручена литература и интернет адресе:
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.
Ћоровић, Владимир, Историја Срба, Београд, 1989.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net/
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu

Истраживачки задаци за VI групу - Славеносрпски језик

- Настанак и одлике славеносрпског језика

- Књижевност на славеносрпском језику

- Славеносрпски магазин, Захарије Орфелин

- Залагање за употребу народног језика у књижевности, претече Вука Караџића

Препоручена литература и интернет адресе:
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.
Ћоровић, Владимир, Историја Срба, Београд, 1989.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net/
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Click to View FlipBook Version