The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Увела ружа, Бора Станковић

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Тања Ђорђевић, 2019-11-28 18:26:17

Увела ружа, Бора Станковић

Увела ружа, Бора Станковић

Увела ружа, Борисав Станковић

Дефинисање часа
Наставни предмет: Српски језик
Разред: осми
Наставна област: Књижевност
Наставна јединица: Увела ружа, Борисав Станковић
Тип часа: обрада
Облик рада: фронтални, индивидуални, групни
Наставне методе: дијалошка, текстуална, истраживачка, демонстративна, метода
практичних радова, самостално учење, интерактивно учење
Наставна средства: рачунар, пројектор, таблети или рачунари за ученике
Корелација:
- унутарпредметна корелација: Ученици примењују стечена знања из језичке културе
о основним елементима структуре књижевног дела, теоријске појмове које су усвојили
у досадашњем школовању, сада директно користе приликом решавања захтева
постављених на овом часу.
- међупредметна корелација: историја, информатика, ликовна култура
Циљ часа: Упознавање ученика са животом и радом Боре Станковића, великим
српским приповедачем, лирским реалистом и зачетником модерне српске прозе у
психолошком сликању ликова, писцем који је у српску књижевност увео живот свог
родног града Врања. Анализа једне од наших најлепших приповедака Увела ружа, која
се сматра уметничком обрадом доживљаја из пишчевог живота; лирска, елегична
приповетка, мали лирски роман са аутобиографским елементима.

Циљеви часа:

Специфични циљеви:
- појачана мотивација и веће ангажовање ученика за рад;
- способност повезивања историјских чињеница и уметничког дела;
- увежбавање аналитичко- синтетичког мишљења;
- развијање моћи запажања и закључивања;
- подстицање на самосталну процену вредности уметничког дела;
- неговање естетских осећања.
Образовни:
- проширити знања о животу и књижевном стваралаштву Борисава Станковића;
- указати на повезаност пишчеве биографије са тематиком приповетке;
- подстицати ученике на препознавање уметничких својстава и облика казивања у

тексту - приповедање у дневничкој форми, хронолошко и ретроспективно
приповедање, дескрипција, дијалог и монолог;
- откривати језичко-стилске особености Станковићевог израза: лирски тонови у
приповеци, особеност речника, употреба дијалога (његова драматичност и
функционална улога у осветљавању душевних збивања у ликовима);
- уочити друштвено-историјске прилике у Србији у периоду слабљења турске власти,
указати на утицај тих промена на мотивацију поступака главних јунака приповетке
(сиромашење некада богатих трговачких породица, патријархални морал и важност
његовог поштовања);
- научити ученике да раде у групи, да сарађују, размењују и проналазе информације,
користе веб алате.
Васпитни:
- навести ученике на размишљање о важности љубави у животу сваког човека и
значају његовог слободног избора;
- подстицати способност уживљавања у душевни свет и моралне дилеме других људи
- навикавати ученике да ликове и појаве процењују са више становишта: социјалног,
психолошког и моралног;
- оспособљавати ученике за критично мишљење и расуђивање;
- афирмисати естетичке судове и развијати љубав према књижевности;
- оспособити ученике да до информација долазе из различитих извора;
- указати на значај употребе дигиталних технологија.

Функционални:
- оспособљавати ученике за истраживачки рад, за самостално проучавање

књижевноуметничког дела, развијање критичког мишљења;
- оспособљавати ученике за коришћење интернета и ИКТ у образовне сврхе;
- навикавати ученике да самостално формулишу идеје и уметничке поруке дела;
- навикавати ученике да уочавају и тумаче стилску употребу различитих облика

казивања и повезују их са другим елементима дела: ликовима, композицијом,
мотивима;
- проширивати знања о књижевним терминима: пејзаж, дескрипција, монолог,
дијалог, портрет.
Исходи:
По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
- одговори на питања о животу, књижевном раду и приповедачком умећу Боре
Станковића;
- објасни повезаност пишчеве биографије са тематиком приповетке;
- препозна уметничка својства и облике казивања у тексту;
- анализира елементе композиције приповетке и карактеризацију ликова;
- објасни утицај друштвено-историјских прилика на мотивацију поступака главних
јунака приповетке;
- истражује користећи различите изворе информација;
- смислено користи информационе технологије и употребљава нове веб алате;
- ради у групи или пару.
Компетенције:
Компетенција за учење: Ученик се мотивише и оспособљава да самостално и у
сарадњи са другима, истражује, открива и повезује нова знања; разликује битно од
небитног; изражава и образлаже идеје, и користећи различите изворе информација,
гради критички однос према њима.
Учи се да примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима часа.
Рад са подацима и информацијама: Ученик проналази различите изворе информација
и података (библиотеке, медији, интернет...) и користи знања и вештине из различитих
предмета да протумачи, селектује, обради и представи податке у различитим
форматима, укључујући и ИКТ.
Дигитална компетенција: Ученик се подстиче да претражује, анализира,
систематизује, представи, оргaнизуje и обликује одређене информације у електронском
облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а

Сарадња: Ученик развија способност да активно и конструктивно учествује у раду
групе, одговорно и савесно извршава заједничке активности, доприноси унапређивању
рада и афирмише поштовање, солидарност и сарадњу .
Комуникација: Ученик се оспособљава да своје ставове и мишљења изражава на
конструктиван и аргументован начин, усмено и писано, у складу са потребама
ситуације.
Естетичка компетенција: Ученик се учи да повезује културну баштину са
историјским и географским контекстом, препознаје естетичке елементе у уметничком
стваралаштву, националној и културној баштини.
Компетенција за целоживотно учење: Ученик се оспособљава да организује процес
учења и практично примењује научено.
Активност наставника:
- мотивише ученике за рад, даје упутства и објашњава начин рада;
- дели ученике у групе, дели задужења и истраживачке задатке;
- поставља циљеве и задатке одабране теме;
- предлаже садржаје и методе рада;
- подстиче ученике на размишљање, анализирање и стваралачко истраживање;
- прати активност ученика и оствареност исхода;
- припрема тест за проверу стеченог знања и евалуационе листе;
- резимира ученичку активност и систематизује закључке до којих ученици долазе

током истраживачког рада;
- процењује рад група (самосталност, сарадња, мотивисаност, остварени резултат)
- консултује се са ученицима у вези са евентуалним недоумицама током рада.
Активности ученика:
- слушају, бележе, прате упутства наставника;
- истражују, прикупљају информације, анализирају и повезују садржаје;
- размењују идеје, раде у оквиру групе и сарађују са другим групама;
- креирају мултимедијалне радове, временску ленту, мапу ума, презентацију у ППТ

формату, раде у програму Версал - интерактивна лекција;
- износе запажања и закључке до којих долазе током рада;
- процењују свој рад, рад своје групе, рад свих учесника у активности.
Мотивација и увођење новине
Циљ овакве организације часова био је подстицање активног учешћа свих ученика у
свим сегментима анализе и интерпретације часа кроз корелацију више наставних
предмета и интерактивно учење, модел изокренуте учионице.

Обрада приповетке подразумева њено двоструко локализовање: у историјски и
друштвени контекст; корелацију са наставом историје (самостално проучавање
историјских извора - текстова, слика, интернет страница...); корелацију са наставом
ликовне културе (талентовани ученици илустровали су сцене из приповетке и главне
ликове); самостална припрема и презентација радова у ППТ формату у оквиру група,
који су касније објављени у облику филма.
Мотивација је подстакнута информатичком технологијом која је помогла да се,
оваквим корелативним приступом настави, ученици усм ере и пружи им се могућност
да сазнања из различитих области обједине и усаврше.
Час је осмишљен иорганизован уз помоћ веб-алата и изводи се уз помоћ рачунара и
видео бима. На часу је примењен тематски приступ у планирању наставних садржаја,
тимски рад наставника и ученика током организовања и реализације часа, као и
евалуација која се вршила путем евалуационих листова (у прилогу).
Кључни појмови: реализам, лирски реализам, облици казивања, опис, дескрипција,
ентеријер, екстеријер, пејзаж, портрет, приповедање у првом лицу, приповедање у
другом лицу, хронолошко приповедање, ретроспективно приповедање, монолог,дијалог
Наставни материјали
Литература, уџбеници и приручници из српског језика за осми разред, панои,
фотографије, цртежи, листићи за евалуацију.
Провера остварености циља часа и исхода/ праћење и вредновање:
Вредновање се врши преко:

- онлајн квиза;
- инструмената за праћење и вредновање групног рада, активности, употребе ИКТ;
- инструмената за самоврдновање ученика и наставника
Место рада: Час се изводи у дигиталној учионици, али може се реализовати и у
кабинету српског језика или било којој другог учионици која има пројектор, а ученици
таблете или телефоне.

Припремне активности
Да би се час реализовао како треба, неопходна је претходна припрема ученика за
интерактиван рад и модел изокренуте учионице.
Ученицима је обрада наставне јединице најављена десет дана пре саме реализације.
Добили су упутства и смернице како би се припремили за предстојећи час. Како би се
олакшала припрема и реализација најављених активности, за потребе овог часа отворен
је блог https://tajjja.wixsite.com/mysite/blog/ коме су сви ученици били у обавези да
приступе.

Преко поменутог блога наставник обавештава ученике о предстојећим активностима,
дели им задужења, усмерава их, и подстиче стваралачки процес. Припрема часа текла је
у више фаза, корака.

Први корак

На блогу https://tajjja.wixsite.com/mysite/blog/ наставник истиче линк
https://padlet.com/tajjja/cjcy9xv6wejn који ученике води до Падлет
зида на коме се налази материјал, пажљиво одабран, како би
ученицима приближио аутора приповетке, олакшао разумевање теме и
историјског периода који приповетка илуструје.

На Падлет зиду, између осталог, наставник поставља:
- садржај целе приповетке Увела ружа, Боре Станковића, у ворду;
- аудио запис приповетке са јутјуба;
- истраживачке задатке;
- непознате и мање познате речи;
- информативни и поучни видео материјал о Бори Станковићу;
- одломак из његове најпознатије драме
Линк до блога: https://tajjja.wixsite.com/mysite/post/први-корак

Ученици имају неколико дана да се упознају са садржајима
објављеним на Падлет зиду, после чега на часовима додатне наставе
износе утиске, размењују запажања и припремају се за следећи корак.
Наставник предлаже ученицима да се сами поделе у четири групе,
препоручујући да четврту групу чине ученици чије познавање
информатике припада напреднијем нивоу.
Ученици се деле у групе и свака група даје назив својој групи.

Други корак

Наставник обавештава ученике да опет посете блог
https://tajjja.wixsite.com/mysite/blog/ на којем је, у међувремену,
објављен линк који води до Линоит табле

http://linoit.com/users/tajjja/canvases

На овој интерактивној огласној табли ученици ће моћи да пронађу
називе својих група које су одабрали на претходном часу.
Прве три групе ученика добиле су тему за истраживање, истраживачке
задатке, адекватну литературу и интернет адресе како би припремили
садржаје и, у облику ППТ презентације, проследиле их четврој групи.
Четврта група имала је задатак да прикупи обрађене садржаје од прве
три групе у облику ППТ презентације, да их у сарадњи са предметним
наставником обједини у видео, филм.
I група – Пупољци http://linoit.com/users/tajjja/canvases/I%20grupa

II група – Латице http://linoit.com/users/tajjja/canvases/II%20grupa

III група – Руже http://linoit.com/users/tajjja/canvases/III%20grupa

IV група – Режисери http://linoit.com/users/tajjja/canvases/IV%20grupa

Линк до блога: https://tajjja.wixsite.com/mysite/post/други-корак

Трећи корак Наставник на блогу https://tajjja.wixsite.com/mysite/blog/ објављује
линк који ученике води ка интерактивној лекцији, наставним
садржајима креираним у веб-алату Версал

https://versal.com/learn/eusstz/introduction?draft=true

Овакви интерактивни електронски материјали омогућавају ученицима
индивидуалан рад, повећавају пажњу и активност и омогућавају им
учење темпом који њима одговара.
Ова интерактивна лекција подељена је на више целина које ученици
прелазе корак по корак. После сваког дела лекције направљен је квиз
који ученици решавају одмах након читања и имају могућност да се
врате на садржај лекције и пронађу одговор.
Линк до блога: https://tajjja.wixsite.com/mysite/post/трећи-корак

*Време реализације предвиђених корака је оквирно и зависи од структуре одељења,

процене наставника и других околности.

Уводни Ток часа
део часа
Наставник најављује тему и објашњава ток часа, наглашавајући
Главни временску динамику. Укратко се осврће на претходне, заједничке
део часа интерактивне активности. Пушта аудио запис одломка приповетке.
Наставник најављује главни део часа и истиче циљ. Напомиње да се
35 главни део часа састоји из два дела:

- у првом делу ученици излажу резултате свога рада;
- у другом, преко онлајн квиза, проверавају усвојеност садржаја
Наставник најављује излагање група, наглашавајући да ће свака група
имати четири минута за излагање.
Представници I, II и III групе ученика излажу садржаје своје
презентације, образлажу своје мапе ума и временске ленте.
Потом следи представљање IV групе ученика која пушта свој филм:

https://www.youtube.com/watch?v=18GV7IomXCM

Следи део часа предвиђен за решавање задатака преко онлајн квиза
Бора и његова Увела ружа израђеног у web интерактивном алату
Kahoot. Наставник даје детаљне инструкције за приступ квизу и
решавању задатака. Ученици приступају линку
https://create.kahoot.it/details/8294cccd-ac9c-453c-b911-bf50cdb65657

Када сви ученици приступе квизу, следи провера знања стеченог у
претходном периоду.

Завршни Предност оваквог начина тестирања је што и наставник и ученици одмах
део часа 5 добијају повратну информацију о оствареним резултатима.
Разговор и анализа резултата теста. Евалуација.

Планирани Активност Активност Начин Очекивани
садржај рада праћења ефекти
наставника ученика посматрање,
Уводни подстицање мотивација,
део часа - најављује тему часа; - прате излагање заинтересованос
- осврће се на наставника; слушање, т
5 претходне, заједничке разговор, радозналост,
- слушају дискусија, мисаоно
Главни интерактивне степен ангажовање
део часа препознава
активности; ња изнетог мисаоно
25 садржаја ангажовање,
- пушта аудио запис разумевање и
Завршни одломка приповетке подстицање, повезивање
део часа посматрање, градива, јачање
Увела ружа, Боре степен пре- радозналости
4 познавања
Евалу-ација Станковића садржаја мисаоно
- најављује главни део - I, II и III групa квиза ангажовање,
1 разумевање и
часа и истиче циљ; ученика излаже слушање, повезивање
разговор градива, развој
- подстиче на садржаје своје радозналости,
размишљање; презентације; прати заинтересованос
- показује мапе попуњавање т за рад
- анализира; ума и ленту листића
- покреће презентацију времена; активно учешће
- слуша и допуњава - IV група пушта у процени
свој филм активности,
излагање група закључивање,
ученикa мотивисаност за
даљи рад
https://www.youtu искреност у
процени часа
be.com/watch?v=1

8GV7IomXCM
- слушају,

повезују,

- давање инструкција закључују
за приступ квизу и - приступање

квизу,

решавању задатака, - решавање
усмеравање пажње, задатака,
мотивисање,
подстицање на - провера
усвојених

размишљање наставних

садржаја преко

онлајн квиза

https://create.kaho

ot.it/details/8294cc

cd-ac9c-453c-

b911-

- анализа резултата - bанf5а0лcиdзbи6р5ај6у5,7
теста; процењују,
закључују
- резимирање степена

усвојености

- наставних садржаја, попуњавају
процена активности

дели листиће са

питањима за листиће,

евалуацију оцењују час

Временска лента I групе
Мапа ума II групе

Мапа ума III групе

Коришћени веб-алати, апликације и сервиси, литература, интернет адресе, исходи,
налазе се на линку: https://trello.com/b/q2DW7m8M/увела-ружа-бора-станковић


Click to View FlipBook Version