The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ujian saringan HIV kepada bakal pengantin serta perkaitannya dengan kaedah Fiqh yang merujuk kepada Kaedah Fiqh : Kemudharatan Harus Dihilangkan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by afizrashid, 2022-06-08 05:23:43

UJIAN SARINGAN HIV KEPADA BAKAL PENGANTIN SERTA PERKAITANNYA DENGAN KAEDAH FIQH YANG MERUJUK KEPADA KAEDAH FIQH : KEMUDHARATAN HARUS DIHILANGKAN

Ujian saringan HIV kepada bakal pengantin serta perkaitannya dengan kaedah Fiqh yang merujuk kepada Kaedah Fiqh : Kemudharatan Harus Dihilangkan

Keywords: MPU23052

Tajuk

Ujian saringan HIV kepada bakal

pengantin serta perkaitannya

dengan kaedah fiqh yang

merujuk kepada Kaedah Fiqh :

Kemudharatan Harus Dihilangkan

MPU23052 ISI KANDUNGAN MUKA
SAINS, TEKNOLOGI & KEJURUTERAAN SURAT
OBJEKTIF
DALAM ISLAM 3
E FOLIO PENGENALAN 4
5
NAMA PENSYARAH: USTAZAH WAN KEPENTINGAN SARINGAN HIV KEPADA
ZAKIAH BINTI WAN YUNUS BAKAL PENGANTIN 6
7
NAMA AHLI KUMPULAN NO MATRIK HUKUM SARINGAN HIV 8
9
ABDUL HAFIZ BIN ABD RASHID 13DAD21F1026 KEMUDHARATAN
10
HUZACK FIRDAUS BIN HASAI 13DAD21F1040 MUDHARAT
11
MUHAMMAD FIRDAUS BIN ROSMI 13DAD21F1056 UJIAN SARINGAN HIV KEPADA BAKAL 11
PENGANTIN SERTA PERKAITANNYA
MUHAMMAD AZRI ISKANDAR BIN ZAMZURI 13DAD21F1064 DENGAN KAEDAH FIQH

KEWAJARAN MEWAJIBKAN
PELAKSANAAN UJIAN SARINGAN HIV
KEPADA BAKAL PENGANTIN

KESIMPULAN

RUJUKAN

OBJEKTIF

■E-book ini bertujuan untuk membincangkan peranan Kaedah Fiqh dalam
menentukan hukum berkaitan Ujian saringan HIV kepada bakal pengantin serta
perkaitannya dengan Kaedah Fiqh yang merujuk kepada Kaedah Fiqh :
Kemudharatan harus dihilangkan.
■Kajian ini juga mengaplikasikan beberapa kaedah yang terpilih dalam isu-isu
berkaitan.
■Kajian ini mempunyai beberapa objektif utama:
1.Mengenalpasti peranan Kaedah Fiqh.
2.Mengenalpasti kaedah-kaedah yang boleh dijadikan sandaran dalam penentuan
hukum berkaitan pelaksanaan ibadah.
3.Mengaplikasikan beberapa kaedah terpilih dengan masalah-masalah berkaitan.
■Kajian ini merupakan kajian berbentuk kualitatif yang menekankan kepada
pembinaan makna, pemahaman kepada konsep, istilah dan penjelasan terperinci
sesuatu perkara. Data akan dikumpulkan dari kajian perpustakaan dalam bentuk
buku-buku kaedah fiqh, buku-buku fiqah dari pelbagai mazhab, buku-buku hadis,
warta-warta kerajaan yang berkaitan akan dikumpulkan dan dibuat analisis.

PENGENALAN ■Apabila kedua-dua perkataan ini digabungkan,
maka kaedah Fiqh dapat diertikan sebagai suatu
■Syariat islam ialah penutup segala syariat koleksi kaedah utama yang bersifat umum bagi
yangditurunkan oleh Allah S.W.T. Syariat menentukan sesuatu isu atau masalah, seperti
islam bersifatsyumul, mudah serta sesuai dalam aspek ibadah, perkahwinan, perubatan,
diamalkan sepanjang masa dan di mana- ekonomi dan sebagainya. Penentuan hukum-
mana sahaja hukum ini pula akan ditentukan berdasarkan
■Antara ciri-ciri kesyumulan Islam ialah kaedah atau formula tertentu.
mampumenyelesaikan pelbagai pendekatan ■Pembentukan formula teras Kaedah adalah
dan kaedah yang telah ditetapkan oleh berlandaskan tiga sumber, iaitu Al-Quran, Hadis
syarak. Salah satu pendekatanyang dan pendapat sahabat Rasulullah SAW yang
digunakan oleh ulama Islam dalam rapat dengan baginda. Secara umumnya, ulama
menyelesaikan persoalan yang berlaku ialah telah membahagikan Kaedah Fiqh kepada dua
Kaedah Fiqh. bahagian yang utama, iaitu: ■Kaedah Fiqh Al-
■Keadah Fiqh atau Fiqhiyyah merupakan Kuliyyah Al-Kubra - Kaedah yang disepakati oleh
gabungan dua perkataan Arab iaitu Qawaid kebanyakan ulama yang merangkumi lima
dan Fiqhiyyah. Dari sudut bahasa, pengertian kaedah. Keistimewaannya boleh diaplikasi
Kaedah membawa maksud tapak, asas dalam semua bab Fiqh, bermula dari bab
rumah dan prinsip. Fiqah pula membawa Taharah sehingga bab Jihad dan dalam pelbagai
maksud suatu kefahaman iaitu memahami bidang seperti sains dan teknologi, seni,
sesuatu perkara dengan mendalam dan perubatan, pelancongan, hospitaliti dan
terperinci. sebagainya.
■Kaedah Fiqh Al-Sughra – Himpunan sejumlah
besar kaedah-kaedah Fiqh yang skop aplikasinya
lebih kecil berbanding dengan Kaedah Fiqh Al-
Kuliyyah Al-Kubra.

KEPENTINGAN SARINGAN HIV
KEPADA BAKAL PENGANTIN

■Bagi pengantin yang akan berkahwin, mereka ■Walaubagaimanapun, tidak kesemua bayi yang
dilahirkan oleh ibu yang mempunyai HIV positif
digalakkan membuat ujian saringan HIV akan mendapat jangkitan daripada ibunya tetapi
lebih baik jika status jangkitan HIV diketahui
terutamanya bagi bakal pengantin yqng beragama sebelum berlaku sebarang kemungkinan yang
tidak terduga. Oleh sebab itu, ujian saringan
Islam. Ujian saringan HIV bagi bakal pengantin HIV ini menjadi kewajipan dan tanggungjawab
kepada setiap pasangan yang akan berkahwin.
yang beragama Islam adalah diwajibkan kerana Hal ini juga dipandang serius bagi pihak
kerajaan dan diwajibkan oleh jabatan agama
untuk mengelakkan daripada penularan virus HIV untuk mengetahui status ujian saringan HIV
bagi setiap bakal pengantin untuk mencegah
yang boleh melemahkan antibodi dalam badan dan jangkitan HIV ini daripada merebak. Dengan
membuat ujian saringan HIV ini, tindakan awal
mendorong penyakit yang merbahaya seperti Aids boleh diambil bagi mencegah penyakit ini
tersebar kepada individu yang lain sekiranya
dan sebagainya mudah untuk dijangkiti. individu tersebut mengidap HIV positif.

Disebabkan oleh penularan HIV boleh dijangkiti

melalui persetubuhan atau perkongsian jarum,

ujian saringan HIV ini sangat penting dilakukan

oleh pasangan yang bakal berkahwin untuk

berwaspada dan memastikan ikatan perkahwinan

dibina tanpa penularan virus HIV. Jika ujian

saringan ini tidak dilakukan, kesannya akan

melibatkan pasangan yang dikahwini itu berjangkit

tanpa sengaja dan juga akan memberi kesan

kepada anak yang bakal dilahirkan mahupun yang

masih di dalam kandungan.

HUKUM SARINGAN HIV ■Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

“ Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang

DAN JANGANLAH KAMU bersidang pada 23-25 Jun 2009 telah membincangkan
MENDEKATI ZINA;
Kewajaran Mewajibkan Pelaksanaan Ujian Saringan
SESUNGGUHNYA ZINA ITU
ADALAH SUATU HIV Kepada Bakal Pengantin. Walaupun perkahwinan

PERBUATAN YANG KEJI adalah sunnah Rasulullah SAW dan amat digalakkan,
DAN SUATU JALAN YANG
namun ianya akan bertukar menjadi haram dan
BURUK.
dilarang sekiranya kesan yang akan timbul daripada

perkahwinan tersebut akan memberikan
AL-ISRĀ’ (15) : 32.
kemudharatan yang lebih besar. Apabila bertembung

kebaikan dan kemudharatan maka menolak

kemudharatan itu adalah lebih diutamakan bagi

menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam

sesebuah negara. Antara Maqasid Syar'iyyah yang

lima ialah menjaga keturunan. Menutup sesuatu

kemudharatan sebelum berlakunya mudharat tersebut

adalah lebih baik daripada mengubatinya. Ia adalah

penting bagi memelihara agama dan keturunan.

Muhammad az-Zuhayli mengatakan bahawa adalah

harus bagi pemerintah mengeluarkan hukum

mewajibkan sesiapa yang hendak berkahwin

melakukan ujian saringan HIV. Ali as-Sabuni

berpandangan bahawa pengesahan kesihatan

daripada doktor tidak dikira melewatkan

perkahwinan, akan tetapi ianya memberi gambaran

yang jelas kepada pasangan yang bakal mendirikan

rumahtangga mengenai perkongsian hidupnya pada

masa akan datang.

KEMUDHARATAN ■Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh
membawa kepada kemudharatan sama ada kepada
■Kemudharatan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu diri, orang lain dan alam sekitar. Dalam masa yang
perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai sama, Islam melarang tindak balas kepada sesuatu
kepentingan asasi kehidupan manusia yang tindakan daripada pihak lain yang boleh
melibatkan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. memberikan kemudharatan. ■Ukuran kemudharatan
Dalam hal ini, kaedah ini sebenarnya menjelaskan dengan merujuk kepada kesan buruk menurut
bahawa tiap-tiap perkara yang boleh mendatangkan perspektif agama di samping sistem piawaian
bahaya dan mudharat hendaklah dihapuskan. Kaedah berdasarkan nama masyarakat yang tidak
ini adalah bersumberkan hadis Rasulullah SAW yang bercanggah dengan tujuan dan prinsip syariat.
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang Contohnya, penetapan batasan aurat kepada lelaki
bermaksud : dan perempuan.
■Kegagalan mematuhi etika ini akan mengundang
"(Islam itu) tidak boleh kemudharatan kepada sistem nilai manusia.
bahaya dan membahayakan" Pelbagai fesyen pakaian merupakan suatu
kemaslahatan kepada konsep menghayati
kecantikan dan keindahan. Namun begiti, fesyen
pakaian yang boleh memudharatkan pandangan,
perasaan, akal dan hati walaupun masyarakat
mengiktirafkan fesyen tersebut, maka tetap
dianggap haram dalam Islam. Asas kepada kaedah
ini ialah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

"Tidak dibenarkan melakukan
kemudharatan dan membalas
sesuatu dengan kemudharatan"

MUDHARAT Hadis Nabi SAW : “La darar wa la dirar”
Maksudnya, “Tidak dibenarkan melakukan
“ kemudharatan dan membalas sesuatu dengan
kemudharatan”
Tidak ■ Sesuatu perkara yang dilarang oleh syarak
dibenarkan boleh bertukar menjadi harus ketika dharurat.
melakukan ■ Islam mengharamkan segala tindakan yang
kemudharatan boleh membawa kepada kemudharatan samada
dan membalas kepada diri, orang lain dan alam sekitar. Dalam
masa yang sama, Islam melarang tindak balas
sesuatu kepada sesuatu tindakan daripada pihak lain yang
dengan boleh memberikan kemudharatan.
kemudharatan ■ Keharusan yang diberikan kerana dharurat
adalah dinamakan rukhsah.
” ■ Rukhsah akan hilang apabila hilangnya dharurat
tersebut (kembali kepada hukum asal)
Contoh:
1. Diharuskan melafazkan kalimah kufur jerana

paksaan di samping hatinya kekal beriman.
2. Harus makan bangkai dan araknketika

dharurat.
3. Harus menggali kubur untuk mengeluarkan

mayat yang dikebumikan tanpa dimandi dan
dikafankan.
4. Harus melihat aurat kerana dharurat ketika
keperluan perubatan.
5. Harus memandang wanita untuk tujuan
dipinang, mengajar, muamalat dan perubatan.

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DAN
PENGAWALAN
UJIAN SARINGAN HIV KEPADA
BAKAL PENGANTIN SERTA Pencegahan bermaksud cara-cara yang diambil untuk
PERKAITANNYA DENGAN menjaga individu dan masyarakat dari musibah
KAEDAH FIQH penyakit. Di antara langkah-langkah tersebut
termasuklah aplikasi kaedah syarak, pendidikan,
penguatkuasaan undang- undang perubatan serta
peranan pemerintah dan ulama.

APLIKASI KAEDAH SYARAK

Islam mensyariatkan umatnya agar sentiasa menjaga
kesihatan dan menjauhkan diri daripada penyakit
jasmani, emosi(jiwa) dan sosial sebagaimana yang
berlaku pada masyarakat jahiliah sebelum Islam
seperti ketagihan arak dan zina.

Langkah ini akhirnya telah membawa kepada
suasana harmoni dan berjaya melahirkan masyarakat
yang bebas dari segala penyakit. Islam juga
merupakan satu-satunya agama yang mampu
menyelesaikan apa jua permasalahan yang timbul
hari ini ekoran keberkesanannya dalam langkah-
langkah pencegahan yang dilaksanakan.

Ini adalah kerana syariat Islam menjadikan
pengertian kesihatan merupakan satu ibadah,
contohnya aislam bukan sahaja menyeru umatnya
agar menjaga kebersihan bahkan menjadikan
kebersihan sebagai syarat sah kepada kebanyakan
ibadat seperti solat dan tawaf.

KEWAJARAN MEWAJIBKAN “
PELAKSANAAN UJIAN
ANTARA
SARINGAN HIV KEPADA BAKAL MAQASID SYAR’IYYAH
PENGANTIN YANG LIMA IALAH MENJAGA
KETURUNAN. MENUTUP SESUATU
Walaupun perkahwinan adalah Sunnah KEMUDHARATAN SEBELUM
Rasulullah SAW dan amat digalakkan, BERLAKUNYA MUDHARAT
namun ianya akan bertukar menjadi TERSEBUT ADALAH LEBIH BAIK
haram dan dilarang sekiranya kesan yang DARIPADA MENGUBATNYA. IA
akan timbul daripada perkahwinan ADALAH PENTING BAGI
tersebut akan memberikan kemudharatan MEMELIHARA AGAMA DAN
yang lebih besar. Apabila bertembung
kebaikan dan kemudharatan maka KETURUNAN.
menolak kemudharatan itu adalah lebih
diutamakan bagi menjamin kelangsungan ”
hidup masyarakat dalam sesebuah
negara. Ali as-Sabuni berpandangan bahawa

pengesahan kesihatan daripada doktor tidak

dikira melewatkan perkahwinan, akan tetapi

ianya memberi gambaran yang jelas kepada

pasangan yang bakal mendirikan

rumahtangga mengenai perkongsian

hidupnya pada masa akan datang. Syariat

Islam membenarkan sesuatu yang berfaedah

dan bermanfaat (ujian saringan kesihatan)

kepada individu dan keluarga walaupun

tidak dinaskan oleh fuqaha’ ke atasnya

secara langsung.

KESIMPULAN RUJUKAN

Kesimpulannya, kaedah tersebut merupakan http://studentsrepo.um.edu.my/5266/3/B
satu kaedah yang boleh digunakan demi AB_3.pdf
menjaga kemaslahatan individu khususnya
dan masyarakat amnya. Kaedah ini juga http://conference.kuis.edu.my/iconsyal/
menunjukkan betapa agama Islam dan images/eprosiding/1020.pdf
syariatnya itu begitu mengambil berat
mengenai kepentingan manusia tanpa mengira https://sppim.gov.my/pdf/panduan/fatwa
agama, bangsa dan keturunan serta menolak _munakahat-2013.pdf
kemudharatan dan kerosakan yang berlaku
serta yang bakal berlaku sekiranya pasangan https://chiyahchiyah.blogspot.com/2016
bakal pengantin tidak melakukan ujian /03/2kemudharatan-hendaklah-
saringan HIV. Semua hukum yang telah dihilangkan.html
diputuskan oleh syarak tidak lain dan tidak
bukan hanyalah bertujuan untuk mengelakkan
daripada berlaku kemudharatan yang menjadi
salah satu antara tujuan utama mengapa
syariat Islam didatangkan oleh Allah SWT ke
atas muka bumi ini.

SEKIAN

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Group 1 INFOGRAFIK
Next Book
Angry Akku