The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ปี 2564_นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยวร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by laddawan.chaiworn, 2022-04-07 01:15:10

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ปี 2564_นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยวร

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ปี 2564_นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยวร

คำนำ

ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ .ศ.2551 และ
พระราชบัญญัติการศกึ ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดเป้าหมายและทศิ ทางการปฏิรปู การศึกษา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่
คณุ ธรรม โดยมีหลักการสำคญั ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผเู้ รียนมีความสำคญั ท่ีสุด ทกุ คน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ

ดังนั้น ครูผู้สอนซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ พัฒนาตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจ
ตามความถนัด ตามความสนใจของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลจึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก ผู้สอนจึงได้จัดทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเล่มน้ีขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ก่อนดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2564 ข้อมูลจากการศึกษา
วิเคราะหผ์ เู้ รยี นในคร้ังนี้มคี วามสำคญั และเป็นประโยชนต์ อ่ การจดั การเรียนการสอนอยา่ งยง่ิ

นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยวร
ตำแหน่ง ครู

บนั ทกึ ข

สว่ นราชการ โรงเรียนชมุ ชนวดั สวุ รรณรังสรรค์ วนั ท่ี 30 มิถุนายน 25
ท่ี................/2564
เรือ่ ง รายงานผลการวเิ คราะหผ์ เู้ รยี นรายบุคคล

เรียน ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนชมุ ชนวัดสุวรรณรงั สรรค์
ดว้ ยในปีการศึกษา 2564 น้ี ข้าพเจา้ นางสาวลดั ดาวัลย์ ชยั วร ได้รบั ม

32 คน เปน็ ชาย 17 คน หญงิ 15 คน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิเคราะหผ์ ู้เรียนรายบุคค
ศกั ยภาพของผเู้ รยี นสง่ ผลถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยดำเนนิ การดงั น้ี

1. ช้ีแจงวตั ถุประสงคแ์ ละรายละเอยี ดแกน่ กั เรียนช้นั ประถมศกึ ษาป
2. วิเคราะหผ์ เู้ รียนรายบุคคล จากการสังเกตพฤติกรรมด้านการเรีย
3. นำข้อมูลไปใช้พัฒนาและใหค้ วามช่วยเหลอื แก่ผเู้ รียน
4. สรุปและรายงานผล
บัดนข้ี า้ พเจ้าไดด้ ำเนนิ การเรยี บร้อยสมบูรณ์แลว้ พร้อมรายงานดงั แน

(ลงชือ่ ) …………………………… ผรู้ ายงาน
(นางสาวลดั ดาวัลย์ ชยั วร )
ตำแหน่ง ครู

ข้อความ

564

มอบหมายให้ทำหน้าที่ครูประจำช้นั ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ซ่งึ มีจำนวนนกั เรียน
คลเพือ่ ดำเนนิ การพฒั นาและจัดการเรยี นการสอนใหเ้ หมาะสมกับพฒั นาการและ
ปที ี่ 1/1
ยน /การทำงานกลุ่ม , แบบทดสอบพ้นื ฐานดา้ นการเรียน , ขอ้ มลู นกั เรียนรายบุคคล

นบ

(ลงชอ่ื ) ………………………………..… ผรู้ บั รอง
(นางสาวยุภารตั น์ เชีย่ วชาญ)

ตำแหนง่ รองผู้อำนวยการโรงเรยี นชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

(ลงชื่อ) ………………………………..… ผูร้ บั รอง
(นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร)

ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนชมุ ชนวดั สุวรรณรงั สรรค์

กจิ กรรม การวิเคราะห์ผ้เู รยี นรายบคุ คล
ลกั ษณะกจิ กรรม กจิ กรรมพฒั นาการเรยี นการสอน
ผู้รับผดิ ชอบ ครูประจำชัน้
ระยะเวลา ตลอดปกี ารศึกษา

สภาพปัจจุบนั และปัญหา
การจดั การเรยี นการสอนตามหลักสูตรใหม่ ต้องการการพัฒนานักเรียนใหไ้ ด้เรียนร้ตู ามศักยภาพและความแตกตา่ ง

ระหว่างบคุ คล การทำความรจู้ ักนกั เรียนรายบคุ คลมคี วามจำเป็น ทจี่ ะต้องร้ขู ้อมลู นักเรยี นทุกด้าน เพ่ือนำมาใช้ใน
การจดั การเรยี นการสอน การพัฒนาและแกไ้ ขนกั เรียนตามสภาพปัญหาและความสามารถที่พบและนำมาเป็นพนื้ ฐานใน
การจดั การเรียนการสอนที่เนน้ ผู้เรยี นเปน็ สำคัญ

แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรยี น
1. การจัดการเรยี นรใู้ หป้ ระสบความสำเร็จ มีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนสูง ผเู้ รียนควรมคี วามพร้อมท่ีดีในทกุ ๆ ด้าน

ดังนั้นก่อนจะเริม่ ดำเนนิ การสอนวชิ าใด ๆ ควรมีการศกึ ษาวเิ คราะห์ผู้เรยี นเปน็ รายบุคคล เกย่ี วกบั
- ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
- ความพร้อมด้านสตปิ ัญญา
- ความพรอ้ มดา้ นร่างกาย
- ความพรอ้ มด้าน สงั คม
2. กอ่ นจะเร่มิ ดำเนนิ การจัดการเรยี นร้วู ชิ าใด ๆ ผู้สอนควรศกึ ษาวิเคราะหผ์ ู้เรยี นใหร้ ูถ้ งึ ความแตกต่างระหว่าง

บคุ คลในแตล่ ะด้าน หากพบผเู้ รียนคนใดมีข้อบกพรอ่ งดา้ นใดควรแกไ้ ขให้มคี วามพร้อมทีด่ ีขึ้นกอ่ น
3. การเตรียมความพร้อม หรือการแกไ้ ขข้อบกพรอ่ ง สำหรบั นักเรียนที่ยงั ขาดความ พรอ้ มในด้านใด ๆ ควรใช้

กจิ กรรมหลาย ๆ แบบ หรอื ใชเ้ ทคนคิ วธิ ีการท่ีเหมาะสม จนผู้เรยี นมคี วามพรอ้ มดีข้ึน

วัตถุประสงคก์ ารวเิ คราะห์ผู้เรยี น
1. เพ่อื ศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเก่ียวกับความพร้อมของผู้เรียนในแตล่ ะด้านเป็นรายบุคคล
2. เพอ่ื ใหค้ รผู ู้สอนร้จู กั นกั เรียนเปน็ รายบุคคล และหาทางช่วยเหลอื ผ้เู รยี นทม่ี ีขอ้ บกพร่องให้มคี วามพร้อมทีด่ ขี ้ึน
3. เพ่อื ให้ผู้สอนได้จดั เตรยี มการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรบั ดำเนินการจดั การเรียนร้แู กผ่ ู้เรยี นไดส้ อดคล้อง

เหมาะสมตรงตามความต้องการของผ้เู รยี นมากย่ิงข้นึ

ขอบเขตของการวิเคราะหผ์ เู้ รียน
การวเิ คราะหผ์ ู้เรียนเพ่อื แยกแยะหาความแตกต่างระหวา่ งบุคคลในเร่อื งต่าง ๆ ดงั ตอ่ ไปน้ี
1) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
(1) ความรพู้ ้นื ฐานของวิชาท่จี ะทำการสอนในระดับชนั้ น้นั ๆ
(2) ความสามารถในการแก้ปญั หา
(3) ความสนใจและสมาธใิ นการเรียนรู้
2) ความพรอ้ มด้านสตปิ ญั ญา
(1) ความคดิ รเิ ริม่ สรา้ งสรรค์
(2) ความมเี หตุผล
(3) ความสามารถในการเรยี นรู้/การลำดับความ
3) ความพร้อมดา้ นพฤติกรรม
(1) การแสดงออก
(2) การควบคุมอารมณ์
(3) ความมุ่งมัน่ ขยันหมนั่ เพยี ร อดทน
(4) ความรบั ผิดชอบ
4) ความพร้อมด้านรา่ งกายและจติ ใจ
(1) ดา้ นสุขภาพรา่ งกายสมบรู ณ์
(2) การเจรญิ เติบโตสมวัย
(3) ความสมบรู ณ์ดา้ นสขุ ภาพจิต
5) ความพร้อมด้านสังคม
(1) การปรับตัวเข้ากับคนอื่น
(2) การชว่ ยเหลอื เสียสละแบง่ ปนั
(3) การเคารพ ครู กตกิ า และมีระเบียบวินัย

ท่ี ชือ่ – นามสกลุ แบบบนั ทึกการวเิ ครา
1 เด็กชายธนวัฒน์ ธนาคณุ ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 1/1 ปีการศกึ ษา

2 เดก็ ชายนนณภทั ร์ หนทู อง ความรพู้ น้ื ฐาน ระดบั สตปิ ญั ญา

3 เดก็ ชายรณพรี ์ แจม่ จำรสั พน้ื ฐานดา้ นการอา่ น เรยี นรู้ได้ทำงานได้
ออกเขยี นได้คอ่ นข้างดี ด้วยตนเองตั้งใจ
คิดเลขได้คอ่ นขา้ งดี ทำงานดมี ีทักษะ

ด้านการวาดเขียน
สร้างสรรคง์ าน
ศลิ ปะได้ดี
พ้นื ฐานดา้ นการอา่ น สติปญั ญาปานกลาง
และเขยี นอย่ใู นระดบั
อ่อน ยังอา่ นคำยากและ
ประโยคไมไ่ ด้ การคิด
คำนวณยังไมค่ ลอ่ ง
ความรู้พื้นฐานดา้ นการ สตปิ ัญญาปานกลาง
อา่ นเขยี น ปานกลาง สนใจเรยี น
การคิดคำนวณปาน
กลาง

าะหผ์ ้เู รยี นรายบุคคล
2564 โรงเรียนชุมชนวดั สุวรรณรังสรรค์

ความพรอ้ มทาง ความรับผดิ ชอบ การทำงานกล่มุ หมายเหตุ
ร่างกาย งาน(พฤตกิ รรม) (ด้านสงั คม)
รับผิดชอบงานดีมี เป็นสมาชิกที่ดีของ มีภาวะผนู้ ำ ,สง่ เสริม
ร่างกายสมบูรณ์ งานส่งครบงานมี กลุ่มเป็นทั้งผู้นำ ใหท้ ำงานที่ท้าทาย ให้
แขง็ แรงตามวยั คุณภาพ งานพเิ ศษและสง่ เสริม
ให้ช่วยสอนเพอ่ื น

รา่ งกายแข็งแรง รบั ผดิ ชอบงานพอใช้ ทำงานกลมุ่ ได้บา้ ง สอนซอ่ มเสรมิ อยา่ ง
สมบูรณ์ ,รา่ เรงิ ทำงานคอ่ นขา้ งชา้ แตเ่ ปน็ ผูต้ ามเสมอ ใกลช้ ิด สอนดา้ น
สง่ งานไมท่ นั ตาม ทกั ษะการอา่ นเขียน
ร่างกายสมบูรณ์ เวลาท่ีกำหนด ชว่ ยงานกลุม่ ได้ ใหส้ ามารถอา่ นได้
น้ำหนักตามเกณฑ์ บ้างเปน็ ผู้ตาม,ไม่ เขยี นได้
แตง่ กายสะอาด ไม่ค่อยกลา้ กล้าแสดงออก ส่งเสรมิ ให้เป็นคนกล้า
เรยี บรอ้ ย แสดงออก เขนิ อาย แสดงออก กล้าพดู ใน
และไมก่ ล้าพดู ในส่ิง ส่ิงที่ตนเองคิดใหม้ าก
ทต่ี นเองคดิ ขนึ้

ท่ี ชือ่ – นามสกลุ ความร้พู ื้นฐาน ระดบั สติปญั ญา

4 เด็กหญงิ พรทพิ ย์ จุลวงศ์ พนื้ ฐานดา้ นการอา่ น เรยี นรูไ้ ด้ทำงานได้

ออกเขียนไดค้ ่อนข้างดี ดว้ ยตนเองตั้งใจ

คิดเลขได้คอ่ นขา้ งดี ทำงานดีมีทักษะ

ด้านการวาดเขียน

สรา้ งสรรคง์ าน

ศลิ ปะไดด้ ี

5 เดก็ หญิงอพนิ ญา มกุ ดา พ้ืนฐานดา้ นการเรียน สติปญั ญาดี

ปานกลาง อ่านได้ เขยี น

ไดต้ ัวหนงั สือสวย คณติ

คดิ คำนวณได้คล่อง

6 เด็กชายทนิ ภทั ร ศรีหวา้ สระโสม พน้ื ฐานด้านการอ่าน สตปิ ญั ญาปานกลาง

และเขียนอยูใ่ นระดับ

ออ่ น ยงั อา่ นคำยากและ

ประโยคไม่ได้ การคิด

คำนวณยังไม่คลอ่ ง

7 เด็กชายวายุพัฒน์ ศาสนอนนั ต์กลุ พื้นฐานดา้ นการเรยี น สตปิ ัญญาเรยี นรชู้ ้า

พอใชส้ ามารถเขียนตาม ตอ้ งย้ำและกระตุน้

คำสั่งบ่อยคร้ัง

ความพรอ้ มทาง ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่ม หมายเหตุ
รา่ งกาย งาน(พฤติกรรม) (ดา้ นสังคม)
รบั ผิดชอบงานดีมี เป็นสมาชิกทีด่ ีของ มภี าวะผู้นำ ,สง่ เสริม
ร่างกายสมบรู ณ์ งานสง่ ครบงานมี กลมุ่ เป็นท้ังผู้นำ ให้ทำงานทท่ี ้าทาย ให้
แขง็ แรงตามวัย คุณภาพ งานพเิ ศษและสง่ เสรมิ
ให้ช่วยสอนเพอ่ื น

ร่างกายสมบรู ณ์ รับผดิ ชอบงานดีมาก มีความเปน็ ผู้นำ สง่ เสรมิ ภาวะผ้นู ำ
แข็งแรง เหมาะสม มีงานส่งครบทกุ ครั้ง สามารถนำเพอ่ื ใน
กับวัย กลุม่ ได้ กลา้ สอนซ่อมเสริมอย่าง
รับผิดชอบงานพอใช้ แสดงออก ใกล้ชดิ สอนดา้ น
รา่ งกายแขง็ แรง ทำงานค่อนขา้ งชา้ ทำงานกลุ่มได้บ้าง ทักษะการอา่ นเขยี น
สมบรู ณ์ ,ร่าเริง สง่ งานไมท่ นั ตาม แตเ่ ปน็ ผูต้ ามเสมอ ให้สามารถอ่านได้
เวลาท่ีกำหนด เขียนได้
ไมพ่ ดู ร่างกาย เป็นผตู้ ามได้ ดแู ลอย่างใกล้ชิด
แข็งแรง ทำงานยังไม่
รอบคอบ

ท่ี ชอ่ื – นามสกลุ ความร้พู ้นื ฐาน ระดับสติปัญญา
8 เดก็ หญงิ พิชชาภา ลนิ้ ทอง
9 เด็กชายอนุวทิ จันปัญญา พ้นื ฐานการอ่านออก สตปิ ญั ญาปานกลาง
เขียนปานกลาง การคดิ สามารถทำตาม
10 เด็กหญิงเบญญาภา อินตะ๊ เลขไมค่ ล่องคิดบวกเลข คำสั่งได้ดี
ง่าย ๆ ได้
11 เด็กชายรณกฤต สวุ รรณโณ พน้ื ฐานด้านการอา่ น สตปิ ัญญาปานกลาง
และเขียนอยูใ่ นระดับ
อ่อน ยงั อ่านคำยากและ
ประโยคไมไ่ ด้ การคิด
คำนวณยังไม่คลอ่ ง
พ้นื ฐานดา้ นการอ่าน สติปัญญาปานกลาง
เขยี นอ่อน แตส่ ามารถ เรียนรู้ช้า ตอ้ งยำ้ ให้
อา่ นคำง่ายๆไดค้ ลอ่ งคำ หลายๆครัง้ ถาม
ยากๆจะใชเ้ วลาในการ แล้วตอบไมค่ อ่ ยได้
สะกด คิดเลขได้บ้างแต่ ไมก่ ลา้ แสดงออก
เลขบวกลบง่ายๆ
พน้ื ฐานด้านการอา่ น สตปิ ญั ญาปานกลาง
และเขยี นอยู่ในระดบั
อ่อน ยงั อา่ นคำยากและ
ประโยคไมไ่ ด้ การคิด
คำนวณยังไม่คลอ่ ง

ความพร้อมทาง ความรับผดิ ชอบ การทำงานกลุ่ม หมายเหตุ
ร่างกาย งาน(พฤตกิ รรม) (ดา้ นสังคม) กระต้นุ ในการทำงานให้
รบั ผิดชอบสง่ งานช้า เปน็ สมาชิกของ ทนั สง่ ตามเวลาทกี่ ำหนด
รา่ งกายแขง็ แรง บ้าง แตส่ ่งทกุ งานที่ กลุ่มได้โดยเป็นผู้
สมบรู ณ์ ได้รบั มอบหมาย ตาม ชว่ ยงานเลก็ สอนซ่อมเสริมอย่างใกลช้ ิด
ๆ น้อย ๆ ได้ สอนด้านทกั ษะการอ่าน
ร่างกายแขง็ แรง รบั ผิดชอบงานพอใช้ ทำงานกลุม่ ไดบ้ ้าง เขยี นให้สามารถอ่านได้
สมบรู ณ์ ,รา่ เรงิ ทำงานคอ่ นขา้ งชา้ แต่เป็นผู้ตามเสมอ เขียนได้
สง่ งานไมท่ ันตาม
เวลาท่กี ำหนด

รา่ งกายแขง็ แรง มงี านสง่ ตรงเวลา ทำงานกลมุ่ ไดบ้ ้าง ให้ความสนใจดูแลใกล้ชดิ
สมบูรณ์ รับผดิ ชอบต่องานท่ี แต่เป็นผตู้ ามเสมอ ควบคุมพฤติกรรมการ
ได้รบั มอบหมาย เรยี น/การทำงานให้
กำลังใจชมเชยเมื่อทำงาน
ได้สำเรจ็

รา่ งกายแข็งแรง รบั ผิดชอบงานพอใช้ ทำงานกลุ่มได้บ้าง สอนซ่อมเสรมิ อยา่ งใกลช้ ิด
สมบรู ณ์ ,ร่าเรงิ ทำงานคอ่ นขา้ งช้า แตเ่ ปน็ ผู้ตามเสมอ สอนด้านทักษะการอา่ น
ส่งงานไมท่ นั ตาม เขยี นให้สามารถอา่ นได้
เวลาที่กำหนด เขียนได้

ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ความรพู้ นื้ ฐาน ระดับสตปิ ัญญา

12 เด็กหญิงนภาวดี เหล่าสุนา พื้นฐานด้านการอ่าน สติปัญญาดี เรยี นรู้
13 เด็กหญงิ สุนัฏฐา มารศรี และเขียนอยู่ในระดบั ไดด้ ี
ดี คดิ คำนวณเลขได้
14 เดก็ หญงิ กญั ญาลกั ษณ์ ศรีสาคร คล่อง เรียนร้ไู ดท้ ำงานได้
15 เดก็ ชายธนวรรธน์ พุทธา พื้นฐานดา้ นการอา่ น ด้วยตนเองต้ังใจ
ออกเขียนได้ค่อนขา้ งดี ทำงานดีมีทักษะ
คดิ เลขไดค้ อ่ นขา้ งดี ดา้ นการวาดเขียน
สร้างสรรค์งาน
พ้นื ฐานด้านการอ่าน ศลิ ปะไดด้ ี
ออกเขยี นไดค้ อ่ นข้างดี เรียนรูไ้ ดท้ ำงานได้
คิดเลขได้คอ่ นขา้ งดี ดว้ ยตนเองตั้งใจ
ทำงานดีมที กั ษะ
พื้นฐานการอ่านออก ดา้ นการวาดเขียน
เขียนปานกลาง การคิด สติปัญญาปานกลาง
เลขไม่คลอ่ งคิดบวกเลข สามารถทำตาม
ง่าย ๆ ได้ คำสั่งได้ดี

ความพร้อมทาง ความรบั ผิดชอบ การทำงานกลุ่ม หมายเหตุ
รา่ งกาย งาน(พฤตกิ รรม) (ดา้ นสังคม) สง่ เสริมภาวะผนู้ ำ
รบั ผดิ ชอบงานส่งดี มภี าวะผู้นำและ
ร่างกายแขง็ แรง สง่ งานตรงเวลาและ กล้าแสดงออก มภี าวะผู้นำ ,สง่ เสรมิ ให้
สมบรู ณ์ ,ร่าเริง มักเสรจ็ ก่อนเวลาท่ี ทำงานท่ีท้าทาย ให้งาน
กำหนด เป็นสมาชกิ ทด่ี ขี อง พเิ ศษและส่งเสริมใหช้ ่วย
ร่างกายสมบูรณ์ รบั ผิดชอบงานดีมี กลมุ่ เป็นทัง้ ผูน้ ำ สอนเพื่อน
แขง็ แรงตามวยั งานส่งครบงานมี
คณุ ภาพ

ร่างกายสมบรู ณ์ รบั ผดิ ชอบงานดมี ี เปน็ สมาชิกท่ดี ขี อง มีภาวะผู้นำ ,ส่งเสรมิ ให้
แขง็ แรงตามวัย งานส่งครบงานมี กลุ่มเปน็ ทง้ั ผูน้ ำ ทำงานที่ทา้ ทาย ให้งาน
คุณภาพ พิเศษและสง่ เสรมิ ให้ช่วย
ร่างกายแขง็ แรง เปน็ สมาชิกของ สอนเพื่อน
สมบูรณ์ รบั ผิดชอบส่งงานชา้ กลุ่มไดโ้ ดยเปน็ ผู้ สอนซ่อมเสรมิ อยา่ งใกลช้ ดิ
บา้ ง แตส่ ง่ ทกุ งานท่ี ตาม ชว่ ยงานเลก็ สอนด้านทักษะการอ่าน
ได้รับมอบหมาย ๆ น้อย ๆ ได้ เขียนใหส้ ามารถอ่านได้
เขยี นได้

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ ความร้พู นื้ ฐาน ระดับสตปิ ญั ญา
16 เดก็ ชายอัษฎายุธ พุฒตาล
พ้ืนฐานด้านการอา่ น สติปญั ญาปานกลาง
17 เด็กชายธนวตั พวงใหม่ และเขียนอยูใ่ นระดบั
18 เดก็ ชายธนภัทร อาจภักดี อ่อน ยงั อ่านคำยากและ สติปญั ญาปานกลาง
ประโยคไม่ได้ การคดิ ทำงานไดแ้ ต่ตอ้ งให้
19 เดก็ ชายกวนิ ภพ จูจอมพล คำนวณยงั ไมค่ ล่อง คำแนะนำบา้ ง
พน้ื ฐานการอา่ นเขียน
ปานกลาง การคดิ สตปิ ญั ญาดแี ตย่ งั
คำนวณพอใช้ไดม้ ีความ ห่วงเล่นในเวลา
ตั้งใจเรยี น/ทำงาน เรียน
พื้นฐานการอ่านออก
เขียนได้ดี คิดคำนวณ เรยี นรู้ได้ทำงานได้
เลขไดค้ ลอ่ ง ถ้ามคี วาม ด้วยตนเองตงั้ ใจ
ตั้งใจเรยี นจะเรียนได้ดี ทำงานดีมีทักษะ
มากขน้ึ ด้านการวาดเขยี น
พืน้ ฐานดา้ นการอ่าน
ออกเขยี นไดค้ อ่ นข้างดี
คิดเลขได้ค่อนข้างดี

ความพร้อมทาง ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่ม หมายเหตุ
รา่ งกาย งาน(พฤติกรรม) (ดา้ นสงั คม)
รับผิดชอบงานพอใช้ ทำงานกล่มุ ได้บา้ ง สอนซอ่ มเสริมอยา่ ง
ง ร่างกายแข็งแรง ทำงานค่อนขา้ งช้า แตเ่ ปน็ ผู้ตามเสมอ ใกลช้ ิด สอนด้านทกั ษะ
สมบูรณ์ ,รา่ เริง สง่ งานไมท่ นั ตาม การอา่ นเขียนให้สามารถ
เวลาท่กี ำหนด อา่ นไดเ้ ขียนได้

ง รา่ งกายแข็งแรง รบั ผดิ ชอบงานดีมี ชว่ ยงานกลุ่มได้ดี สง่ เสรมิ ภาวะผ้นู ำและ

สมบูรณ์ แตง่ กาย งานสง่ ครบทนั เวลา เปน็ สมาชกิ ที่ดี ควบคุมให้ทำงานให้

สะอาด รา่ เรงิ สมวัย แต่มขี ้อผิดพลาดบ้าง ของกลมุ่ งาน รอบคอบผลงานจะดีมี

ออกมามคี ณุ ภาพ

ร่างกายแขง็ แรง รับผดิ ชอบงาน ทำงานกลมุ่ ได้บ้าง ให้ความสนใจดูแลใกล้ชดิ

สมบรู ณ์ มีโรค ทำงานบ้างแต่ตอ้ ง แตเ่ ปน็ ผตู้ ามเสมอ ควบคมุ พฤตกิ รรมการ

ประจำตัวเร่ืองระบบ ควบคมุ และตักเตอื น เรยี น/การทำงานให้

ขบั ถา่ ย ให้สง่ เสมอ กำลังใจชมเชยเมอ่ื ทำงาน

ไดส้ ำเร็จ

ร่างกายสมบูรณ์ รับผิดชอบงานดีมี เป็นสมาชกิ ทดี่ ีของ มภี าวะผู้นำ ,สง่ เสริมให้

แข็งแรงตามวัย งานสง่ ครบงานมี กลุม่ เปน็ ทงั้ ผ้นู ำ ทำงานท่ที ้าทาย ใหง้ าน

คณุ ภาพ พิเศษและส่งเสรมิ ให้ชว่ ย

สอนเพ่อื น

ท่ี ชือ่ – นามสกุล ความรู้พนื้ ฐาน ระดบั สติปัญญา
20 เดก็ ชายสกลวรรธน์
พ้นื ฐานการอ่านเขียนปาน สตปิ ญั ญาปานกลาง
จนั ทพงษ์
กลาง การคดิ คำนวณ ทำงานได้แตต่ อ้ งให้
21 เดก็ หญงิ ปนดั ดา เคยี งคง
พอใชไ้ ดม้ คี วามตงั้ ใจ คำแนะนำบา้ ง
22 เดก็ หญิงปภารัตน์ แซ่ล้ิม
เรยี น/ทำงาน

พน้ื ฐานด้านการเรียนปาน สติปญั ญาดี

กลาง อา่ นได้ เขยี นได้

ตวั หนงั สือสวย คณิตคดิ

คำนวณไดค้ ลอ่ ง

พ้นื ฐานด้านการอา่ นเขยี น สติปัญญาปานกลาง

อ่อน แตส่ ามารถอ่านคำ เรียนรูช้ ้า ตอ้ งยำ้ ให้

งา่ ยๆได้คลอ่ งคำยากๆจะ หลายๆคร้ัง ถาม

ใชเ้ วลาในการสะกด คิด แล้วตอบไม่คอ่ ยได้

เลขไดบ้ า้ งแต่ ไมก่ ลา้ แสดงออก

23 เด็กหญิงวริศรา บวั ประเสริฐ พน้ื ฐานการอา่ นเขียน สตปิ ัญญาคอ่ นขา้ งด
ค่อนขา้ งดที ำงานไดด้ ้วย เรียนรู้ไดเ้ รว็
ตัวเอง

ความพร้อมทาง ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่ม หมายเหตุ
รา่ งกาย งาน(พฤติกรรม) (ด้านสังคม)

ง รา่ งกายแข็งแรง รบั ผิดชอบงานดีมี ช่วยงานกลมุ่ ไดด้ ี สง่ เสรมิ ภาวะผ้นู ำและ

สมบรู ณ์ แต่งกาย งานสง่ ครบทนั เวลา เป็นสมาชิกท่ีดี ควบคมุ ให้ทำงานให้

สะอาด ร่าเริงสมวัย แต่มขี ้อผดิ พลาดบ้าง ของกลุม่ งาน รอบคอบผลงานจะดมี ี

ออกมามคี ุณภาพ

ร่างกายสมบรู ณ์ รับผิดชอบงานดีมาก มีความเป็นผนู้ ำ สง่ เสรมิ ภาวะผ้นู ำ

แขง็ แรง เหมาะสม มงี านสง่ ครบทกุ ครง้ั สามารถนำเพือ่ ใน

กับวยั กลุ่มได้ กล้า

แสดงออก

ง ร่างกายแข็งแรง มีงานสง่ ตรงเวลา ทำงานกล่มุ ได้บา้ ง ให้ความสนใจดูแลใกล้ชดิ

สมบูรณ์ รบั ผิดชอบต่องานที่ แตเ่ ป็นผูต้ ามเสมอ ควบคมุ พฤติกรรมการ

ได้รบั มอบหมาย เรียน/การทำงานให้

กำลังใจชมเชยเมื่อทำงาน

ได้สำเรจ็

ดี ร่างกายแข็งแรง รบั ผดิ ชอบสง่ งานได้ เปน็ สมาชกิ ทดี่ ี ส่งเสริมภาวะผนู้ ำในการ
สมบรู ณ์แต่งกาย ตรงเวลา ต้ังใจเรียน เป็นไดท้ งั้ ผนู้ ำ/ผู้ สอนเพอื่ น
สะอาดสขุ ภาพจติ ดี
ร่าเริง ตามของกลมุ่ ส่งผ

ท่ี ชือ่ – นามสกุล ความรู้พื้นฐาน ระดับสติปัญญา
24 เดก็ หญงิ นภทั รสร จติ อุไทย
พน้ื ฐานการอา่ นเขยี น สตปิ ญั ญาปานกลาง
25 เดก็ ชายไช เลยี ว พอใชย้ ังอา่ นไมค่ ล่องและ
การคดิ คำนวณปานกลาง เรยี นรู้ไดท้ ำงานได้
26 เด็กหญิงปรยี าวดี แจ่มกลงิ้ แต่มคี วามพยายามและ ดว้ ยตนเองต้ังใจ
ตง้ั ใจ ทำงานดมี ีทักษะ
พืน้ ฐานดา้ นการอา่ นออก ดา้ นการวาดเขียน
เขียนได้ค่อนขา้ งดีคิดเลข สรา้ งสรรคง์ าน
ไดค้ อ่ นข้างดี ศิลปะได้ดี
สตปิ ัญญาคอ่ นขา้ งด
พืน้ ฐานการอา่ นเขียน เรียนรูไ้ ดเ้ ร็ว
คอ่ นขา้ งดีทำงานไดด้ ้วย
ตวั เอง

27 เดก็ ชายชยานันต์ เพง็ น้อย พนื้ ฐานการอ่านเขียน สติปัญญาปานกลาง
ใช้ได้คดิ เลขไดบ้ ้างแต่ยงั มีความต้ังใจในการ
ขาดความรอบคอบ เรยี น

ความพร้อมทาง ความรับผดิ ชอบ การทำงานกลุม่ หมายเหตุ
รา่ งกาย งาน(พฤติกรรม) (ด้านสังคม)
รบั ผิดชอบสง่ งานดีมี เป็นสมาชิกทด่ี ี สง่ เสริมการกล้า
ง ร่างกายแข็งแรง งานสง่ ครบทันเวลา ช่วยงานกลุ่มไดด้ ี แสดงออกเพื่อสรา้ ง
สมบูรณ์แตง่ กาย ตั้งใจทำงาน แต่ยงั ไม่ ส่งผลให้งานกลุ่ม ความมนั่ ใจใหก้ ลา้ พดู
สะอาด คอ่ ยกลา้ แสดงออก เสร็จทันตาม
มภี าวะผนู้ ำ ,ส่งเสรมิ ให้
รา่ งกายสมบูรณ์ กำหนดเวลา ทำงานท่ีท้าทาย ให้งาน
แขง็ แรงตามวัย รบั ผิดชอบงานดีมี เปน็ สมาชิกทดี่ ีของ พเิ ศษและส่งเสรมิ ใหช้ ว่ ย
งานส่งครบงานมี กลุ่มเปน็ ทง้ั ผู้นำ สอนเพื่อน
คุณภาพ

ดี ร่างกายแขง็ แรง รบั ผดิ ชอบส่งงานได้ เป็นสมาชิกที่ดี สง่ เสริมภาวะผู้นำในการ
สมบรู ณแ์ ต่งกาย ตรงเวลา ตั้งใจเรียน เปน็ ไดท้ งั้ ผ้นู ำ/ผู้ สอนเพือ่ น
สะอาดสขุ ภาพจติ ดี
ตามของกลุ่มสง่ ผ

ง รา่ งกายสมบรู ณ์ รับผดิ ชอบตอ่ งานท่ี รว่ มงานกลุ่มไดถ้ า้ พัฒนาเรอื่ งลายมอื และ
แขง็ แรง ช่างพูดช่าง ได้รบั มอบหมายแต่ ตัง้ ใจ ชว่ ยเหลอื การทำงานให้รอบคอบ
คยุ ร่าเรงิ ยงั ขาดความ งานได้ตามคำสงั่ มากขนึ้
รอบคอบ

ท่ี ช่อื – นามสกุล ความรพู้ นื้ ฐาน ระดบั สตปิ ัญญา
28 เดก็ ชายธนพพิ ัฒน์ แก้วมะ
พืน้ ฐานการอ่านเขยี นปาน สตปิ ญั ญาปานกลาง
29 เดก็ หญงิ กัญญาณฐั
กฤชทองคำ กลาง การคดิ คำนวณ ทำงานไดแ้ ต่ต้องให้

30 เดก็ ชายนาคนิ ทร์ พันแก้ว พอใชไ้ ด้ คำแนะนำบา้ ง

พ้นื ฐานการอา่ นเขยี น สติปญั ญาปานกลาง
พอใช้ยังอ่านไม่คลอ่ งและ
การคิดคำนวณปานกลาง
แตม่ คี วามพยายามและ
ตง้ั ใจ

พื้นฐานด้านการอ่านออก เรียนรู้ได้ทำงานได้
เขียนได้คอ่ นข้างดคี ดิ เลข ดว้ ยตนเองต้ังใจ
ไดค้ อ่ นขา้ งดี ทำงานดมี ีทักษะ
ด้านการวาดเขียน
สรา้ งสรรค์งาน
ศิลปะไดด้ ี

ความพรอ้ มทาง ความรบั ผดิ ชอบ การทำงานกล่มุ หมายเหตุ
รา่ งกาย งาน(พฤติกรรม) (ดา้ นสงั คม)
สง่ เสริมภาวะผนู้ ำและ
ง ร่างกายแข็งแรง รับผิดชอบงานดมี ี ชว่ ยงานกลมุ่ ไดด้ ี ควบคมุ ให้ทำงานให้
รอบคอบผลงานจะดีมี
สมบูรณ์ แต่งกาย งานสง่ ครบทันเวลา เปน็ สมาชิกทีด่ ี

สะอาด รา่ เริงสมวัย แต่มีข้อผิดพลาดบ้าง

ง ร่างกายแข็งแรง รบั ผิดชอบสง่ งานดีมี เป็นสมาชกิ ทีด่ ี สง่ เสรมิ การกล้า
สมบรู ณแ์ ต่งกาย งานส่งครบทันเวลา ชว่ ยงานกลมุ่ ไดด้ ี แสดงออกเพือ่ สรา้ ง
สะอาด ตงั้ ใจทำงาน แตย่ ังไม่ สง่ ผลใหง้ านกลมุ่ ความมน่ั ใจใหก้ ล้าพูด
คอ่ ยกลา้ แสดงออก เสรจ็ ทันตาม

กำหนดเวลา

รา่ งกายสมบูรณ์ รับผิดชอบงานดมี ี เป็นสมาชกิ ทด่ี ขี อง มีภาวะผูน้ ำ ,สง่ เสรมิ ให้
แขง็ แรงตามวัย งานส่งครบงานมี กลุ่มเปน็ ทง้ั ผ้นู ำ ทำงานทีท่ า้ ทาย ใหง้ าน
คณุ ภาพ พิเศษและส่งเสรมิ ให้ช่วย
สอนเพอื่ น

ท่ี ความรูพ้ นื้ ฐาน ระดบั สตปิ ัญญา
ชื่อ – นามสกุล

31 เดก็ หญิงพิมพช์ นก สุวรรณ พื้นฐานการอา่ นเขียนใช้ได้ สติปัญญาปานกลาง

คดิ เลขไดบ้ า้ งแต่ไม่ค่อย ตอ้ งยำ้ คำสง่ั สองรอบ

สนใจเรยี นชอบ จึงจะเข้าใจ

32 เด็กหญิงกานดา วิน พื้นฐานการอา่ นเขยี น สตปิ ญั ญาปานกลาง
พอใช้ยงั อา่ นไม่คล่องและ
การคดิ คำนวณปานกลาง
แตม่ คี วามพยายามและ
ตง้ั ใจ

ความพรอ้ มทาง ความรบั ผิดชอบงาน การทำงานกลมุ่ หมายเหตุ
ร่างกาย (พฤติกรรม) (ด้านสังคม)

รา่ งกายสมบรู ณ์ รบั ผิดชอบส่งงาน รว่ มงานกลมุ่ ไดถ้ า้ ควบคุมพฤติกรรมด้าน

บ แข็งแรง ชา่ งพดู ช่าง บางครง้ั ไมค่ อ่ ยสนใจ ตั้งใจ ชว่ ยเหลืองาน การเรียน/การทำงาน

คยุ รา่ เรงิ เรยี นเอาแต่คุยงานจงึ ไดต้ ามคำสงั่ เพ่ือพฒั นาความ

ไม่ถกู ตอ้ ง รบั ผดิ ชอบ

รา่ งกายแขง็ แรง รบั ผิดชอบส่งงานดีมี เป็นสมาชกิ ที่ดี สง่ เสรมิ การกลา้

สมบรู ณ์แต่งกาย งานสง่ ครบทันเวลา ชว่ ยงานกลุ่มได้ดี แสดงออกเพ่อื สรา้ ง

สะอาด ตงั้ ใจทำงาน แต่ยงั ไม่ สง่ ผลใหง้ านกลมุ่ ความม่ันใจให้กล้าพูด

ค่อยกล้าแสดงออก เสรจ็ ทนั ตาม

กำหนดเวลา

สรปุ ผลการวเิ คราะหน์ กั เรียนช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 1/1 รายบคุ คล

จากตารางสรปุ ผลการวเิ คราะห์ผูเ้ รยี น ชั้น ป. 1/1 จำนวน 32 คน
ครผู ูส้ อนได้นำขอ้ มลู การวิเคราะห์ผู้เรยี น มาจดั แบง่ กลุ่มผูเ้ รยี น ออกเป็น 3 กล่มุ
โดยพจิ ารณา จากเกณฑม์ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณท์ างภาษา ความพร้อมดา้ นสติปัญญา
เพอื่ ใช้เป็นข้อมลู ในการวางแผนการสอนใหเ้ หมาะสมกับสภาพความแตกต่างของผู้เรยี น ดังน้ี
1. กลุ่มเกง่ มี 12 คน ดังนี้
1. เด็กชายธนวัฒน์ ธนาคณุ
2. เดก็ หญิงพรทพิ ย์ จลุ วงศ์
3. เดก็ หญงิ อพนิ ญา มุกดา
4. เดก็ หญงิ สุนัฏฐา มารศรี
5. เดก็ หญิงกญั ญาลกั ษณ์ ศรีสาคร
6. เดก็ ชายไช เลยี ว
7. เด็กหญงิ ปรียาวดี แจม่ กล้ิง
8. เดก็ ชายชยานันต์ เพ็งนอ้ ย
9. เดก็ ชายธนพพิ ฒั น์ แก้วมะ
10. เดก็ ชายนาคินทร์ พันแกว้
11. เดก็ หญิงกานดา วิน
12. เดก็ หญิงนภาวดี เหล่าสนุ า
การสง่ เสรมิ ส่งเสริมใหง้ านพิเศษท่ีนอกเหนอื จากบทเรยี น , พฒั นาทักษะดา้ นการคดิ คำนวณ, พฒั นาทกั ษะ
การเรยี นดว้ ยการดแู ลสอนเพือ่ นกลมุ่ ทเี่ รียนออ่ น ,ฝกึ ภาวะผ้นู ำดา้ นต่าง ๆไมว่ า่ จะเป็นดา้ นวชิ าการด้วยการส่งเสริมเขา้
แข่งขันดา้ นวิชาการ และทกั ษะดา้ นอืน่ ตามศกั ยภาพ เช่น การประกวดอ่านบทอาขยาน การคัดลายมือ

2. กลุ่มปานกลาง มี 15 คน ดังน้ี
1. เดก็ ชายรณพีร์ แจ่มจำรสั
2. เดก็ ชายทินภทั ร ศรีหว้าสระโสม
3. เดก็ ชายนนณภัทร์ หนูทอง
4. เด็กหญิงพชิ ชาภา ลนิ้ ทอง
5. เดก็ ชายอนุวทิ จนั ปญั ญา
6. เดก็ หญิงพมิ พช์ นก สวุ รรณ
7. เดก็ ชายอัษฎายุธ พฒุ ตาล
8. เดก็ ชายธนวรรธน์ พุทธา
9. เด็กชายธนวตั พวงใหม่

10. เดก็ ชายธนภทั ร อาจภักดี
11. เด็กชายกวินภพ จูจอมพล
12. เดก็ ชายสกลวรรธน์ จนั ทพงษ์
13. เดก็ หญิงปนดั ดา เคียงคง
14. เด็กหญิงปภารตั น์ แซ่ล้ิม
15. เดก็ หญิงวรศิ รา บัวประเสรฐิ
การส่งเสรมิ และช่วยเหลือ พัฒนาในสว่ นทีไ่ ม่สมบรู ณ์ เชน่ การทำงานไมร่ อบคอบ การเขียนหนงั สือไม่ถกู ตอ้ ง
วิเคราะห์โจทยไ์ ม่ถูกต้อง การฝึกอ่านให้คล่อง โดยกวดขนั กำกบั ดแู ลและส่งเสริมภาวะผนู้ ำ ชมเชยเม่ือสามารถทำงานไดด้ ี
แนะนำในสิ่งท่ผี ิดพลาด ใหแ้ บบฝึกทกั ษะอื่นบา้ ง

3. กลมุ่ ท่ตี ้องปรับปรงุ แกไ้ ข มี 6 คน ดังน้ี
1. เด็กชายวายุพัฒน์ ศาสนอนันต์กุล
2. เด็กหญงิ เบญญาภา อินต๊ะ
3. เดก็ ชายรณกฤต สุวรรณโณ
4. เดก็ ชายธนวรรธน์ พุทธา
5. เดก็ หญงิ นภทั รสร จติ อไุ ทย
6. เดก็ หญิงกัญญาณฐั กฤชทองคำ

การช่วยเหลอื สอนซอ่ มเสรมิ อยา่ งต่อเนอ่ื งและใหเ้ พอ่ื นท่ีอยใู่ นกลุม่ เรียนดีช่วยเหลือในด้านการอ่าน เขยี น
และการทำงาน ให้กำลงั ใจและส่งเสรมิ ศักยภาพดา้ นอน่ื นอกเหนอื จากการเรียน เชน่ การเลน่ กีฬา , รอ้ งเพลงและเลน่
ดนตรี , ความสามารถด้านศลิ ปะ เพอ่ื ส่งเสรมิ ความมั่นใจในตนเอง ดา้ นทกั ษะการเรยี น ให้แบบฝึกทักษะที่ง่ายและจำนวน
น้อยกวา่ กลุม่ อืน่ และสง่ เสริมการมาโรงเรียนอยา่ งสมำ่ เสมอ การประเมินผลการเรยี น ประเมนิ ผลตามศักยภาพผเู้ รียน
**** การซ่อมเสรมิ นกั เรียนกลมุ่ คัดกรองอ่านไมค่ ลอ่ งเขียนไม่คล่อง

1. ฝกึ ทักษะการอา่ นดว้ ยแบบฝึกแจกลกู สะกดคำตามคำพน้ื ฐาน
2. ฝกึ เขยี นตามคำบอกโดยเพ่ือนและครู
3. ประเมินผล
***** การซอ่ มเสริมนักเรียนกลุ่มคดั กรองอา่ นไม่ออกเขียนไม่ได้
1. ฝกึ ทักษะการอา่ นด้วยแบบฝกึ แจกลูกสะกดคำง่าย ๆ เชน่ ตัวสะกดแมก่ .กา แล้วฝึกสะกดคำทมี่ ตี วั สะกดงา่ ย ๆ
2. ฝึกคดั หรอื เขยี นคำตามคำบอกง่าย ๆ ให้คำชมเชยเม่ืออา่ นหรือเขียนได้
3. ฝกึ ทกั ษะอยา่ งตอ่ เน่อื งจนสามารถอา่ นออกเขยี นได้
4. สรุปและประเมินผล
**** การช่วยเหลือนกั เรียนท่ีมีฐานะยากจน
พิจารณาใหร้ บั ทนุ การศกึ ษา

- แบบวเิ คราะหผ์ ้เู รยี นรายบคุ คล
- แบบสรปุ ผลการวเิ คราะห์ผูเ้ รียน
- การสรา้ งเคร่อื งมือเพอ่ื การวเิ คราะหผ์ ู้เรยี นแนวทางในการสรา้ งเครือ่ งมอื เพือ่ วิเคราะห์ผ้เู รยี น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

การสร้างเครื่องมอื สำหรบั นำมาทดสอบ หรือตรวจสอบผ้เู รยี น เพื่อใช้เปน็ ขอ้ มูลสำหรบั วเิ คราะห์
ผู้เรยี นถอื เป็นเรอ่ื งทมี่ คี วามจำเป็นและมคี วามสำคัญมาก ซงึ่ สามารถทำได้หลายแนวทาง แต่ในทีน่ ี้ ผู้สอน
เลอื กปฏิบัตแิ บบง่าย ๆ 2 แนวทาง ดังน้ี

แนวทางที่ 1 นำผลการประเมนิ ปลายปีการศึกษาท่ีผา่ นมา ตลอดท้ังขอ้ มูลด้านต่าง ๆทคี่ รู
ไดเ้ ก็บรวบรวมไว้ นำมาวเิ คราะหแ์ ยกแยะตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 3 ระดับ คอื

ระดับที่ 1 ตอ้ งปรบั ปรงุ แก้ไข
ระดบั ที่ 2 ปานกลาง (ผา่ นเกณฑ์)
ระดับท่ี 3 ระดับดี – ดีมาก
การดำเนนิ การแยกแยะขอ้ มูลของนกั เรียนเป็นรายบุคคลในแตล่ ะด้าน แลว้ นำมากรอกขอ้ มลู ลง
ในแบบวเิ คราะห์ผู้เรยี นรายบุคคล จากนน้ั ได้ประมวลผลข้อมูลสรุปกรอกลงในแบบสรปุ ผลการวเิ คราะหผ์ เู้ รียน
เมอื่ ไดข้ ้อสรุปแลว้ นำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขนักเรยี นที่ควรปรบั ปรุงเร่อื งตา่ ง ๆ ในแตล่ ะด้านต่อไป
แนวทางที่ 2 ครผู ู้สอนสร้างเคร่อื งมอื หรือแบบทดสอบเอง ให้เหมาะสมกับเร่อื งท่ีจะวิเคราะห์
ผเู้ รียนในแตล่ ะดา้ น เชน่ การวัดความรู้ความสามารถ หรือความพรอ้ มด้านสตปิ ัญญา ควรใช้แบบทดสอบ
สว่ นการตรวจสอบความพร้อมพฤตกิ รรม ดา้ นร่างกายและจติ ใจ ด้านสังคม ควรใช้แบบสังเกต หรือแบบ
สอบถาม
การสรา้ งเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน ยดึ หลกั ที่สำคญั ดังต่อไปนี้
1) ควรให้ครอบคลุมสาระหลัก ๆ ทีจ่ ะเรียนรู้ หรือครอบคลมุ พฤตกิ รรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรยี น
2) สอดคลอ้ งกับประเด็นทจี่ ะวัดหรือประเมนิ ผ้เู รียนในแตล่ ะดา้ น
3) กำหนดเกณฑ์ใหช้ ัดเจน เชน่
- ตอบได้ถกู ตอ้ งหรอื มตี ามหวั ข้อประเมนิ นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 40 ต้องปรบั ปรงุ แกไ้ ข
- ตอบได้ถูกต้องหรอื มีตามหวั ขอ้ ประเมนิ ร้อยละ 40 – 60 ปานกลาง
- ตอบไดถ้ กู ตอ้ งหรือมตี ามหวั ข้อประเมิน ร้อยละ 70 ขน้ึ ไป ได้ระดับ ดี
4) การวดั หรอื การทดสอบผู้เรียนควรดำเนินการกอ่ นทำการสอน เพอื่ ผูส้ อนนำผลสรปุ การวิเคราะห์
ไปวางแผนจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ เพือ่ ช่วยเหลือ หรือส่งเสริมนักเรยี นได้อยา่ งเหมาะสม


Click to View FlipBook Version