The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KUMPULAN 8
TUGASAN BERASASKAN MASALAH
-THARSHINE SARAVANAN
-THIRUNAGGE SRI
-KARTIGA
-HARINI MURUGAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rinirudh7843.hm, 2021-06-02 14:52:47

REALITI KEPELBAGAIAN KAUM KE ARAH PERPADUAN

KUMPULAN 8
TUGASAN BERASASKAN MASALAH
-THARSHINE SARAVANAN
-THIRUNAGGE SRI
-KARTIGA
-HARINI MURUGAN

JABATAN KEJURUTERAAN
PETROKIMIA

NILAI MASYARAKAT MALAYSIA &
MPU23042

REALITI KEPELBAGAIAN KAUM KE
ARAH PERPADUAN

DISEDIAKAN OLEH:
THARSHINE SARAVANAN

(33DPC20F1057)
THIRUNAGGE SRI

(33DCE20F1015)
KARTHIGA

(33DCE20F1011)
HARINI MURUGAN

(33DCE20F1031)

PENSYARAH:
MOHD FIRDAUS BIN MAMAT JUNOH

Memupuk rasa kecintaan dan
kebersamaan dalam kalangan

individu

Menjadi warganegara yang bertolak
ansur antara masyarakat tanpa
mengira kaum

OBJEKTIF

Tidak hidup secara berpuak-puak
di dalam suatu penempatan

Memupuk semangat hidup bersama
dalam suatu komuniti tanpa mengira

agama

pengenalan

Perpadua memainkan peranan
penting dalam memacu
kemajuan & kestabilan negara.

Pelbagai dasar telah dijalankan
untuk mencapai process
perpaduan ini

Sejak Merdeka lagi,kerajaan
telah memupuk semangat
perpaduan dalam
memakmurkan negara kita

Tanpa perpaduan ini, kemajuan
negara yang ingin dicapai untuk
Wawasan 2020 tidak mungkin
akan menjadi kenyataan kerana
kerjasama diperlukan untuk
menjana kemajuan negara
Malaysia.

Menurut kepada Kamus Dewan 1994, mendefinisikan
perpaduan kaum sebagai sesuatu
penggabungan,peleburan,persesuaian,kecocokan dan
perihal berpadu iaitu dengan bergabung menjadi
satu,sepakat dan sebagainya.Selain itu, perpaduan kaum
juga dikenali sebagai penyatuan, dan darjah. Bukan itu
sahaja, sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan
juga jiran mereka merupakan salah satu jenis penyatuan
yang boleh mewujudkan perpaduan kaum yang dapat
menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara
supaya dapat membentuk suatu identity tersendiri dan
perasaan cinta akan tanah air kita.

Asas perpaduan bagi setiap kaum di negara kita adalah
berbeza.Lazimnya,untuk masyarakat biasaia mungkin
berdasarkan hubungan kekeluargaan serta nilai saling
menghormati dan menyayangi manakala bagi masyarakat
yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa aspek teori
yang berkaitan dengan punca yang menyumbang kepada

perpaduan sosial ataupun masyarakat.
Selain daripada yang tersebut, sepertimana kita tahu
bahawa Malaysia ialah sesebuah negara yang berbilang
kaum. Sebanyak tiga kaum utama telah menetap di
tanah ini iaitu Melayu,India dan Cina.Bukan itu sahaja,
Malaysia juga merupakan suatu negara yang
mempunyai sebanyak 80 kaum etnik seperti Baba dan
Nyonya,Kadazandusun,Iban dan Melanau.

Maka sudah terang lagi bersuluh bahawa,
masyarakat di negara haruslah mempunyai
sifat perpaduan kaum agar tidak mengulangi

peristiwa 13 Mei dan berhidup dengan
harmoni dan tenteram tanpa sebarang huru-

hara.

isu -isu perpaduan kaum

Isu-isu perpaduan kaum bermaksud isu-isu yang
melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek
penggunaan bahasa,dimensi agama,tingkah laku sosial,
perlakuan fizikal,sektor pekerjaan,perbuatan buli,penulisan
dan literatur dan seumpamanya.

Peristiwa 13 Mei

Peristiwa 13 Mei 1969 telah menjadi suatu titik hitam dalam sejarah Malaysia, isu yang
tidak boleh dilupakan dan telah dicatatkan dalam sejarah negara kita, agar generasi
yang akan datang tidak akan mengulangkannya. Menurut peristiwa 13 Mei tersebut
telah disenaraikan dengan pelbagai jenis isu yang timbul akibat pengiraan kaum di
negara kita.

Pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara
berbeza-beza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh
tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun

yang pernah berperang dengan China sebelum ini menyebabkan perasaan saling
mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah

ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina

ISU -ISU PERPADUAN KAUM

Bukan itu sahaja, kerajaan kita juga terpaksa menghadapi pelbagai jenis masalah
perpaduan ,elalui situasi meliputi ekonomi,politik dan sosial akibat cetusan rusuhan
kaum pada 13 Mei 1969.Antaranya ialah seperti berikut:-

pemisahan tempat tinggal mengikut kaum.Kaum
India telah disuruhkan untuk tinggal di Kawasan
ladang ,Melayu di kampung dan Cina di Kawasan
perlombongan yang merupakan sesuatu kesan
pemecahan yang telah dilaksanakan oleh British
semasa menjajahkan negara kita

Pengasingan sistem Pendidikan yang telah mewujudkan kepelbagaian sekolah
mengikut kaum berdasarkan tempat tinggal masing-masing. Misalnya, pelajar
Melayu hanya ada dua jenis sistem Pendidikan iaitu sekolah vernakular Melayu
ataupun beraliran Inggeris sahaja manakala bagi masuarakat India, sekolah Tamil
telah dibuka di estet-estet.Mutu pengajaran oleh guru dari India adalah sangat

rendah yang menyebabkan tiada pengajaran Bahasa Tamil di peringkat
menengah.Justeru,mereka tidak berpeluang mendapat pekerjaan yang baik dan

terpaksa bekerja di ladang.

·Fahaman serta pengaruh politik yang berbeza
merupakan salah satu punca perisitiwa 13 Mei
itu untuk menimbul. Begitu dinyatakan kerana,
bagi kaum India dan Cina,hal-hal yang berlaku
di negara asalan mereka adalah lebih penting
daripada isu politik di Tanah Melayu.Setiap
kaum sentiasa berusaha mengekalkan identity
kaum,bahasa dan budaya masing-masing
dengan menggunakan media-media dan juga
saluran-saluran seperti persatuan-persatuan
sosial,Pendidikan,akhbar,program keagamaan
dan sebagainya.

Kegiatan ekonomi berbeza telah
mewujudkan jurang pendapatan
berbeza antara kaum dan menimbulkan
rasa tidak puas hati dan persaingan

ekonomi secara tidak sihat
Ketidakseimbangan ini menyebabkan
setiap kaum saling mencemburui satu
sama lain. Orang melayu mencemburu
kemewahan dan kejayaan orang cin

manakala orang cina dan indi
mencemburui kelebihan orang melayu
yang mendapat peluang perkhidmatan

dalam sektor pentadbiran

Penggunaan akhbar yang berbeza-
beza telah memperkenalkan
semangat kecintaan kepada tanah air
asal dan kaum masing-masing sahaja
serta menyulitkan mereka bagi
memahami bahasa,budaya dan
sensitiviti kaum-kaum
lain.Perbuatan ini telah mewujudkan
sifat tidak bertoleransi dan bersifat
perkauman.

Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepada
peristiwa 13 Mei. Berikutanperisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu 1957,
sebuah perlembagaan Persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya
menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa

Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Selepas sepuluh tahun merdeka
kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan

tujuan untuk mengugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa
Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Untuk mencapai tujuan itu,

pada 31 Ogos 1967 kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan
memperluaskan penggunaan bahasa Melayu . Antara kempen yang dijalankan
ialah Hari Bahasa Kebangsaan, Minggu bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa
Kebangsaan. Pelaksanaan penggunaan Bahasa Kebangsaan telah dipelopori oleh

Dewan Bahasa dan Pustaka dengan dipimpim oleh Syed Nasir bin Ismail

Tuntasnya, perbuatan-perbuatan demikian telah menjadi suatu jambatan yang
kukuh bagi ketimbulan perisitwa tersebut pada 13 Mei 1969. Oleh sedemikian kita
sebagai rakyat Malaysia yang merupakan bakal-bakal pemimpin negara dan
teladan bagi generasi yang akan datang haruslah bermula untuk menanam nilai
semangat perpaduan agar kita dapat menjadi sebagai suatu teladan yang baik
kepada anak-anak kita dan negara-negara lain.

KEPENTINGAN

Realiti kepelbagain kaum ke arah
perpaduan dibahagi kepada beberapa

aspek. Aspek yang pertama ialah
kepentingan perpaduan antara kaum.

Persoalannya apakah kepentingan
perpaduan pelbagai kaum

terutamanya di negara kita Malaysia?
Perpaduan merupakan aset terpenting

Malaysia kerana tanpa perpaduan
tidak mungkin keharmonian dapat
dinikmati ibarat ‘bersatu kita teguh,

bercerai kita roboh’.

Pertamanya, perpaduan kaum dalam
kalangan masyarakat juga mampu
meningkatkan imej negara di mata
dunia. Memang tidak dapt dinafikan
peta masyarakat yang antarabangsa

ekoran daripada usaha kerajaan yang
berterusan membina negara yang

disegani di peringkat dunia. Bukan itu
sahaja, ketokohan yang ada pada
pemimpin negara kita telah

menjadikan negara kita sebuah negara
yang mengutamakan perpaduan.

KEPENTINGAN

Di samping itu, kepentingan
perpaduan yang lain pula ialah
perpaduan dapat membangunkan
ekonomi negara. Perpaduan yang
ditunjukkan oleh masyarakat akan
menarik minat pelancong asing

untuk mengenali budaya
masyarakat Malaysia yang berbeza
kaum dan agama tetapi dapat hidup

dengan harmoni di bawah satu
bumbung. Dengan ini, masyarakat
Malaysia juga dapat mengkongsi
ilmu antara satu sama lain dalam

membangunkan negara.

Kesimpulanya, perpaduan
merupakan anugerah yang tidak
ternilai harganya. Banyak negara
mengahadapi konflik. Kita sering

kali melihat atau mendengar
melalui media massa mengenai

pertempuran yang berlaku
sehingga pengorbanan nyawa
berlaku. Keadaan seperti ini tidak

berlaku di Malaysia kerana
masyarakt saling menghormati

antara satu sama lain. Ini
merupakan antara kepentingan
perpaduan dalam perbincangan
realiti kepelbagaian kaum ke arah

perpaduan.

KESAN- KESAN

Dalam realiti kepelbagaian kaum ke arah
perpaduan, beberapa kesan dapat

diperoleh apabila masyarakat Malaysia
mengekalkan perpaduan. Antaranya

ialah dapat melindungi negara daripada
ancaman kuasa luar. Negara yang
mempunyai masyarakat yang

perpaduan dapat melemahkan gerakan
kuasa luar yang ingin menakluk negara

kerana kunci rahsia negara dikawal
ketat oleh sikap masyarakat yang

berkerjasama dalam menjamin
kedaulatan negara.

Perpaduan kaum yang wujud juaga
turut mempercepat dan

memperkasa pembangunan negara.
Rakyat Malaysia yang terkenal
kepada sikap bertoleransi dan

hidup bersatu padu memangkinkan
usaha memajukan negara dalam
aspek sosial, ekonomi, politik dan
Pendidikan. Pembangunan pesat
yang jelas kelihatan pada hari ini
dapat membantu masyarakat

menjalani kehidupan seharian yang
selesa.

KESAN-KESAN

Antara kesan lain ialah dapat
mengekalkan keharmonian dan
mengelakkan perselisihan. Penduduk
Malaysia terdiri daripada berbilang
bangsa boleh hidup aman damai sejak
dahulu lagi kerana adanya perasaan

saling menghormati dan
memahamiantara satu sama lain.
Bukan itu sahaja, hal ini juga dapat

melahirkan masyarakat yang
bersemangat patriotik. Melalui
permuafakatan yang wujud dalam
masyarakat, kesedaran tentang
semangat cinta akan negara sedikit

demi sedikit akan wujud.

Akhirnya, kemakmuran negara
dapat berkait dapat dengan
hubungan baik antara kaum.

Dengan mengamalkan perpaduan
berbilang kaum, kita dapat

mengekalkan aman dalam negara
kita. Apabila sebuah negara

mengekalkan keamanan negara,
kuasa luar akan membatalkan

niat mereka kerana takut dengan
semangat masyarakatnya yang

bersatu padu.

LANGKAH-LANGKAH

disertai oleh semua lapisan masyarakat

dalam sesebuah taman atau komuniti

untuk mengerattkan hubungan sesama

kaum.Hari keluarga boleh diadakan pada

hujung minggu dan boleh dijalankan di

kawasan berhampiran tempat tinggal Seterusnya, rumah terbuka yang
seperti di padang sekolah, taman
rekreasi atau di sesebuah tempat diadakan pada hari perayaan dapat
perkelahan. Ibu bapa boleh membawa
anak masing-masing dan menyertai mewujudkan perpaduan kaum di
aktiviti yang dijalankan. Secara tidak
langsung, setiap ahli masyarakat dapat negara kita. Rumah terbuka
mengenali, dan berkomunikasi dengan
jiran tetangga mereka yang selama ini bermaksud satu perayaan agama
berpeluang untuk melihat muka tanpa
berbual-bual ketika keluarrumah. yang disambut oleh penganut

pelbagai agama dengan tujuan

untuk memupuk persefahaman

dalam kalangan rakyat Malaysia.

Amalan kunjung-mengunjungi

ketika merayakan Hari Raya

. Aildilfitri, Tahun Baru Cina,

Deepavali dan Hari Natal dapat

memupuk silaturahim dalam

kalangan rakyat yang berbilang

kaum.

Kebudayaan orang melayu

mengutamakan nilai-nilai

bersopan-

santun,kesederhanaan,keindahan

dan dan keharmonian hidup

antara ahli-ahli keluarga,jiran

tetangga dan

masyarakat.Walaubagaimanapun,

kebudayaan di Malaysia melalui

budaya Cina dan India sama

Di samping itu, aktiviti sukan dan seperti budaya yang diamalkan
permainan juga merupakan salah
satu saluran bagi membentuk oleh orang Melayu.Oleh
perpaduan dalam kalangan rakyat.
Sukan dan permainan yang itu,kebudayaan yang diamalkan
dijalankan dapat dijadikan tali
penghubung atau gelanggang oleh penduduk di Malaysia adalah
pertemuan pelbagai kaum di
Malaysia. Contohnya, bola kerajang , sama dan mereka saling hormat-
bola sepak , bola takraw dan lain-lain.
Pihak sekolah memainkan peranan menghormati antara satu sama
yang penting bagi membentuk
perpaduan dalam kalangan generasi lain.Ianya dapat menunjukkan
muda kerana sekolah merupakan
medan pertemuan kaum yang nilai-nilai yang positif dalam
semulajadi kerana penyertaan dalam
aktiviti sukan tidak mengambil kira kalangan penduduk di Malaysia.
aspek kaum.

Aktiviti sosial adalah amalan yang kemerdekaan,perayaan,kesultanaan
berupa gaya hidup danperadaban dan sebagainya.Kepelbagaian aktiviti
bagi sesuatu masyarakat yang
lahir dari pegangan dan
kecendurungan diri masyarakat
berkenaan untuk pembangunaan
sosial kehidupan masayarakat
berkenaan.Di
Malaysia,kepelbagaian penduduk
telah mewujudkan pelbagai
budaya yang menjadi pegangan
dan amalan hidup
mereka.Kebudayaan kebangsaan
di Malaysia adalah berasaskan
kebudayaan orang-orang
Melayu,orang Cina,orang India
dan kaum yanglain.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, semua pihak perlu bulan semakin terang, bayang
sedar akan kepentingan semakin jelas bahawa masyarakat
mewujudkan perpaduan haruslah mengamalkan sikap "ke
masyarakat di negara kita . bukit sama didaki, ke lurah sama
Pelbagai usaha dijalankan adalah dituruni". Perpaduan rakyat yang
demi menuju ke arah membentuk dikekalkan pasti akan membawa
sebuah masyarakat majmuk yang kebaikan kepada negara. Perpaduan
bersatu padu. Walaupun terdapat rakyat uang dikekalkan pasti akan
beberapa cabaran, tetapi dengan membawa kebaikan kepada
adanya perancangan yang teliti, negara.Oleh hal yang demikian,
usaha yang gigih dan strategi yang masyarakat haruslah mengikis sikap
lebih berkesan dan dilaksanakan
pula dengan penuh tanggungjawab bagai enau dalam belukar, melepaskan
dan bersifat proaktif oleh semua
pihak sudah pasti keharmonian, pucuk masing-masing sebaliknya
perpaduan kaum dan integrasi mengamalkan perpaduan. Perpaduan
nasional akan tercapai. Upacara rakyat diibaratkan seikat bagai sirih,
aktiviti sosial dan bahasa serumpun bagai serai, seliang bagai
tebu, dan sedencing bagai besi.
merupakan amalan yang

sepatutnya perlu ada dalam setiap
lapisan masyarakat.Oleh
itu,masyarakat harus
mengamalkan nilai hormat-
menghormati antara satu sama
lain tanpa mengira kaum dan
agama agar negara kita kekal aman
dan damai.

LAMPIRAN

RUJUKAN

1. http://1malaysiaunitedblogspot.com
2. http://ms.wikipedia.org/wiki/Perpaduan
3. http://www.researchgate.net
4. http://www.coursehero.com
5. http://www.bharian.com.my


Click to View FlipBook Version
Previous Book
06-06-21_06-09-21 Summer Sales Event all pages
Next Book
[DOWNLOAD]⚡PDF❤ Quick Headache Relief without Drugs