The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krunoi, 2021-02-03 03:48:50

รายงานการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท

รายงานการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท

บันทึกขอ ความ

สวนราชการ โรงเรียนศรยี านสุ รณ จงั หวัดจนั ทบุรี
ท่ี วนั ที่ 5 กุมภาพนั ธ 2564
เร่อื ง รายงานการอบรม หลกั สูตรการพฒั นาขา ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา

สายงานการสอน
เรียน ผูอาํ นวยการโรงเรียนศรยี านสุ รณ
สงิ่ ท่ีสงมาดวย แบบรายงานผลการหลกั สูตรการพฒั นาขาราชการครฯู จํานวน 1 ฉบับ

ตามท่ขี าพเจา นายพงษพ พิ ัฒน นลิ ผาย ตําแหนง ครู ไดลงทะเบียนเขารับการอบรมหลักสูตร
การพฒั นาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขน้ั พน้ื ฐาน หลกั สตู รอบรมออนไลนก ารจดั การเรียนรูวทิ ยาการคํานวณสาํ หรับครมู ัธยมศกึ ษาปที่ 1-3
Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) และ หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปท ่ี 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
จดั โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐานรว มกบั สถาบันสงเสริมการสอนวทิ ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) รวมระยะเวลาการอบรมหลกั สูตรละ 20 ช่ัวโมง น้นั

บัดน้ี การอบรมตามโครงการดังกลา ว ไดเสร็จเรียบรอยแลว ขา พเจา จงึ ขอนําสงรายงานการ
อบรมมาพรอมกับหนังสอื ฉบับนี้

จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบ

ลงชือ่ ...................................................................
(นายพงษพิพฒั น นลิ ผาย)
ครู

แบบรายงานผลการอบรม หลกั สตู รการพฒั นาขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน
ปก ารศกึ ษา 2563

*******************************************************************************************
1. หลักสูตร

ชอ่ื หลักสตู รภาษาไทย หลักสตู รอบรมออนไลนการจัดการเรียนรูว ิทยาการคํานวณสําหรับครู
มัธยมศึกษาปท ี่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)

รหสั หลกั สตู ร : IPST-CS030
และ

ช่ือหลกั สูตรภาษาไทย หลกั สูตรอบรมออนไลนการจัดการเรยี นรูว ิทยาการคาํ นวณสําหรับครู
มธั ยมศึกษาปที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)

รหัสหลักสูตร : IPST-CS031
เรียนรูรวมเปนเวลาจาํ นวน 40 ชว่ั โมง เรยี นรจู าก https://teacherpd.ipst.ac.th

2. ความรูความสามารถ ประสบการณ ทักษะ หรืออ่นื ๆ ทไี่ ดรับในการอบรมนํามาเพอื่ พฒั นางาน
ของหนวยงาน ดงั นี้

การจดั การเรยี นรวู ิทยาการคํานวณสําหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน
ระดับมธั ยมศกึ ษาปท ่ี 1-3 (20 ช่วั โมง) การจัดการเรียนรวู ทิ ยาการคาํ นวณระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาตอนตน
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุธศักราช 2551 (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมเี น้ือหา
ประกอบดวย 8 สว น ไดแก

1. แนะนําวิทยาการคํานวณ ประกอบดวยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูโคดดิ้งใน
โรงเรียน การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ และตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูวิทยาการคํานวณระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

2. กิจกรรมท่ี 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร
2.1 การเก็บรวบรวมขอมลู และการทําความสะอาดขอมลู
2.2 การสรางแบบสอบถามออนไลน
2.3 การสรางทางเลอื ก
2.4 การประมวลผลขอ มูลเพ่ือสรางทางเลือกในการตดั สนิ ใจ

3. กจิ กรรมท่ี 2 การรดู ิจทิ ลั
3.1 การใชเทคโนโลยีอยางปลอดภยั
3.3 Be Internet Awesome

4. กิจกรรมที่ 3 แนวคิดเชงิ คาํ นวณ
4.1 แนวคิดเชงิ คํานวณ
4.2 รวมดวยชวยกัน จัดช้ันหนังสอื
4.3 หมบู านของฉัน แบง ปน ใหเ ธอ
4.4 คดิ ทา สนุก แลวลกุ เตนกนั

5. กิจกรรมที่ 4 การแกป ญ หา
5.1 Unplugged Coding
5.2 การแกป ญ หา
5.3 การถายทอดความคดิ

6. กิจกรรมท่ี 5 การแกปญ หาดว ย Scratch
6.1 เรม่ิ ตนกบั Scratch
6.2 การทํางานแบบสรางทางเลอื ก
6.3 ฟง กช นั

7. กจิ กรรมท่ี 6 การแกปญหาดว ย Python
7.1 รูจักกบั Python
7.2 โปรแกรมแสดงผลขอมูล
7.3 โปรแกรมคาํ นวณพน้ื ฐาน
7.4 โปรแกรมวาดรปู ดว ยเตา ไพทอน
7.5 ทางเลอื กของฉัน

8. กิจกรรมที่ 7 การออกแบบและเทคโนโลยี
8.1 ธรรมชาติของเทคโนโลยี
8.2 การออกแบบเชงิ วศิ วกรรม

3. การเผยแพรความรู ประสบการณ ทักษะ และอนื่ ๆ แกผ ทู ี่เกี่ยวของ คอื
3.1 นําความรู ประสบการณ ทักษะ ไปใชในการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและ

ตวั ชี้วัด เพ่ือออกแบบกิจกรรมการจดั การเรียนรูในรายวิชาวทิ ยาการคํานวณสําหรับชวงชั้น ม.1-ม.3 ได
เหมาะสมตามศกั ยภาพของผเู รยี น

3.2 ถายทอดความรูในเนื้อหารายวิชาวิทยาการคาํ นวณเพอ่ื ใหพัฒนาผเู รียนใหมีทักษะที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะพ้นื ฐานความคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking)
, ทักษะพื้นฐานความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) , ทักษะการเรียนรูและทักษะดาน
นวัตกรรม (Learning and Innovation –The 4 C’s) , ทักษะการทํามาหาเล้ียงชีพและการดําเนนิ ชีวิต
(Career and Life) และทักษะพ้ืนฐานการรูเทาทันสื่อและขาวสาร (Media and information
Literacy)

3.3 พัฒนาผูเรยี นใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาข้นั พื้นฐาน ไดแ ก ความสามารถ
ดานการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใช
ทกั ษะชวี ิต และ ความสามารถดานการใชเ ทคโนโลยี

3.4 จัดการเรียนรโู ดยใชโครงงานเปนฐาน สงเสรมิ สนับสนุนใหนักเรยี นสามารถพฒั นาโครงงาน
การแกปญหา โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีและนําไป ประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือสามารถ
พัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมตนแบบ ที่มีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้ง ในเร่ืองกระบวนการผลิต รูปแบบ
ผลิตภณั ฑ และบรกิ ารใหมๆ
4. ปญหา / อุปสรรค ในการเขา รว มประชุม / อบรม /สมั มนา

ไมปรากฏปญหาและอปุ สรรคขณะปฏบิ ตั ิหนาที่

5. เอกสารประกอบการอบรม (ภาคผนวก)
5.1 การรับรองหลกั สตู ร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาํ หนด
5.2 รายละเอยี ดเนอื้ หาหลักสูตร

ความเห็นประธานกลุม สาระการเรยี นรูวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
 เพ่ือโปรดทราบ
 อน่ื ๆ .............................................................................................................................
ลงชอื่ ..................................................................
(นางจรีรัตน เจรญิ สรรพพืช)
ประธานกลมุ สาระการเรยี นรวู ทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี

ความเห็นรองผอู ํานวยการโรงเรียน
 เพ่ือโปรดทราบ
 อ่นื ๆ .............................................................................................................................
ลงช่ือ..................................................................
(นายสมหมาย โอภาษี)
รองผูอาํ นวยการกลุมบรหิ ารงานวิชาการ

ความเหน็ ผอู าํ นวยการโรงเรียน
 ทราบ
 อ่นื ๆ .............................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(นายวชั รลกั ษณ ตากใบ)
ผูอ าํ นวยการโรงเรียนศรียานุสรณ

ภาคผนวก ก

การรบั รองหลกั สตู ร
ตามหลกั เกณฑและวธิ กี ารที่ ก.ค.ศ. กาํ หนด

รอประกาศรบั รองหลักสตู ร

ภาคผนวก ข

วฒุ ิบตั รผานการอบรม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MINIT INDUK HEM-kali ke 1 2021
Next Book
วิชาธรรมะ ชั้นตรี