The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4.2020 TEMA 10 Soalan Lat,Skema,JawKBAT(CgItaCgMuru)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Hanita Hanita, 2020-05-21 09:50:11

4.2020 TEMA 10 Soalan Lat,Skema,JawKBAT(CgItaCgMuru)

4.2020 TEMA 10 Soalan Lat,Skema,JawKBAT(CgItaCgMuru)

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 1

TINGKATAN 5
(K2)

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg.Muru 2

TEMA 10

2014U 2014 2015U 2015 2016U 2016 2017U 2017 2018U 2018 2019

S S E S E E S
No: 3 No: 3 No: 8 No: 3 No : 8 No: 9 No: 3

T5B1 Birokrasi Imperialisme Birokrasi Imperialisme Nasiona- Birokrasi Birokrasi
Barat Barat Barat lisme Barat di Barat di
Barat Indonesia
IndoChina

T5B2 E S E S E E S
No: 8 No: 3 No: 9 No: 3 No: 10 No: 8 No: 3

Penentangan Persatuan Akhbar Gerakan Penentangan Penentangan Penentangan
Islah di
di Perak di Perak di Sabah
Kelantan

Soalan Topik Latihan dari buku ini Senarai Semak

T5B1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1 Faktor-faktor Imperialisme Barat (Esei)

2 Pengenalan sistem birokrasi Barat (Esei)

3 Faktor-faktor kemunculan Nasionalisme / Thailand (Esei)

4 Perkembangan Nasionalisme (Filipina / Indonesia) (Esei)

5 Perkembangan nasionalisme (Burma) (Struktur)

T5B2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

6 Sebab-sebab penentangan / Pahang (Dato’ Bahaman) (Esei)

7 Sebab-sebab penentangan di Sarawak (Struktur)

8 Sebab-sebab penentangan di Terengganu (Struktur)

9 Faktor-faktor pemangkin nasionalisme (Esei)

10 Gerakan Islah Struktur)

11 Akhbar : Penggerak kesedaran kebangsaan (Esei)

12 Persatuan : Perjuangan nasionalisme (Struktur)

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg.Muru 3

T5B1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

T5 BAB 1 : FAKTOR-FAKTOR IMPERIALISME BARAT [Buku teks m/s 5-7]

1 Maklumat berikut berkaitan keistimewaan Asia Tenggara yang menjadi faktor pendorong
imperialisme Barat ke atas negara-negara Asia Tenggara.

 Kekayaan bahan mentah
 Kedudukan strategik

(a) Jelaskan maksud imperialisme [4 markah]

(b) Selain faktor keistimewaan di Asia Tenggara, perkembangan yang berlaku di luar Asia Tenggara

turut membawa imperialisme Barat di Asia Tenggara. Buktikan. [8 markah]

(c) Sejak abad ke-16 sehingga kini imperialisme Barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai

negara-negara Asia Tenggara.

Terangkan strategi yang digunakan oleh imperialis Barat ?

Berikan hujah berdasarkan pengetahuan sejarah dan pengetahuan am anda. [8 markah]

Contoh jawapan 1(c)
Imperialis Barat menggunakan pelbagai strategi dalam melaksanakan dasar imperialisme.

Antaranya adalah membuat perjanjian dengan pemerintah tempatan. Melalui perjanjian ini penjajah
menawarkan perlindungan kepada pemimpin tempatan yang memohon bantuan ketenteraan untuk
menghadapi ancaman dalam negara. Dengan termeterainya perjanjian, pemerintah tempatan terpaksa
menerima penasihat Barat dalam pentadbiran kerajaannya. Malahan melalui perjanjian juga kawasan
yang kaya dengan sumber bahan mentah mula dikuasai. Selain itu, imperialis juga menggunakan cara
diplomasi dengan mempengaruhi fikiran masyarakat tempatan. Slogan “ Beban Orang Putih” dan
“ Tugas Menyebarkan Tamadun”disebar luaskan. Kuasa-kuasa Barat mendakwa bahawa mereka lebih
maju dan bertamadun. Mereka berasa bertanggunjawab untuk memimpin orang timur ke arah kehidupan
yang lebih sejahtera. Dengan cara diplomasi mereka dapat mempengaruhi masyarakat tempatan untuk
menerima agama Kristian. Contohnya, di Filipina penyebaran agama Kristian berlaku begitu pesat
sekali.

(Rujuk skema-untuk jawapan lanjut)

T5 BAB 1 : PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT [Buku teks m/s 8-13]

2 Negara-negara Asia Tenggara telah mengalami perubahan pemerintahan selepas pengenalan kepada
birokrasi Barat.

(a) Jelaskan ciri-ciri umum birokrasi Barat di Asia Tenggara. [4 markah]

(b) Terangkan kesan birokrasi Barat ke atas negara-negara Asia Tenggara. [8 markah]

(c) Dalam birokrasi Barat di Asia Tenggara, pemerintahan peringkat tempatan dikekalkan.

Mengapakah penjajah Barat berbuat demikian ? [8 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg.Muru 4

Contoh jawapan 2(c)

Pemerintahan peringkat tempatan terus dikekalkan oleh birokrasi Barat kerana, pentadbiran

tempatan tiada kepentingan ekonomi kepada penjajah. Malahan penjajah Barat sudahpun berkuasa

penuh pada peringkat kerajaan pusat. Gabenor Jeneral menjadi ketua pentadbir tanah jajahan. Oleh itu

kewujudan pembesar tempatan tidak menjejaskan cengkaman politik imperialis ke atas negara jajahan.

Penjajah Barat juga mahu menjimatkan kos pentadbirannya dengan membiarkan pentadbiran tempatan

kepada pembesar tempatan. Penjajah tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi dalam pentadbiran

negara. Contonya, di IndoChina kerajaan tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat tetapi perlu

membayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga. Dengan ini kepentingan ekonomi penjajah dapat

dipenuhi. (Rujuk skema-untuk jawapan lanjut)

T5 BAB 1 : FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN NASIONALISME / THAILAND
[Buku teks m/s 14-17 & 22]

3 Gerakan nasionalisme di Asia Tenggara mempunyai perbezaan dari segi masa dan corak gerakan.
Walaupun begitu, faktor-faktor kemunculannya mempunyai persamaan antara satu sama lain.

(a) Apakah faktor yang mempengaruhi kejayaan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara ?
[4 markah]

(b) Jelaskan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. [8 markah]

(c) Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara lain di Asia Tenggara. [8 markah]
Terangkan perbezaan tersebut.

T5 BAB 1 : PERKEMBANGAN NASIONALISME (FILIPINA / INDONESIA)
[Buku teks m/s 18-20]

4 Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada umumnya terbahagi kepada dua tahap.

(a) Jelaskan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama. [4 markah]

(b) Terangkan gerakan nasionalisme pada tahap ke-2 di Filipina dan Indonesia. [8 markah]

(c) Gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia bermatlamat untuk menyatukan bangsanya.

Apakah kepentingan matlamat tersebut dalam perjuangan nasionalisme ? [8 markah]

Contoh jawapan 4(c)
Penyatuan bangsa akan memberikan kekuatan kepada pemimpin nasionalisme. Perjuangan

lebih hebat dan bermakna jika keseluruhan rakyat negara memberikan sokongan padu kepada
pemimpin nasionalisme. Malahan penyatuan bangsa juga akan membimbangkan penjajah. Penjajah
akan memberikan perhatian kepada tuntutan yang dikemukakan oleh nasionalis. Hal ini terbukti,
apabila gerakan nasionalisme tahap pertama gagal kerana ia tidak berorganisasi dan dilakukan oleh
golongan individu. Dengan penyatuan bangsa, nasionalis dapat membuat tuntutan kemerdekaan
daripada penjajah. Contohnya, di Indonesia kemunculan Parti Nasionalis Indonesia dibawah Soekarno
dapat menyatukan rakyat Indonesia. Belanda semakin terdesak dengan kebangkitannya sehingga PNI
diharamkan. Rumusannya, penyatuan bangsa menguatkan perjuangan nasionalisme dan telah
melemahkan kuasa penjajah di Filipina dan Indonesia.

(Rujuk skema-untuk jawapan lanjut)

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 5

T5 BAB 1 : PERKEMBANGAN NASIONALISME (BURMA) [Buku teks m/s 21]

5 Rajah menunjukkan isu yang menjadi matlamat perjuangan nasionalisme di Burma tahap pertama
dan kedua.

Tahap 1 Tahap 2

Isu kasut Liga Anti Pemisahan

(a) Jelaskan isu-isu berikut :
(i) Isu Kasut

..................................................................................................................................................................
[1 markah]

(ii) Isu Liga Anti Pemisahan

..................................................................................................................................................................
[1 markah]

(b) Apakah kejayaan gerakan nasionalisme di Burma ?

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[4 markah]

(c) Bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalisme di Asia Tenggara?

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[4 markah]

T5B2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

T5 BAB 2 : SEBAB-SEBAB PENENTANGAN / PAHANG (DATO’ BAHAMAN)
[Buku teks m/s 30-31 & 40-41]

6 Penentangan oleh pemimpin tempatan terhadap kuasa luar adalah untuk menjaga kepentingannya
daripada dicerobohi oleh kuasa luar.

(a) Huraikan sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan sejak abad ke-19. [8 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 6

(b) Terangkan peristiwa penentangan Dato’ Bahaman di negeri Pahang. [6 markah]

(c) Andaikan anda anak buah yang berlindung di bawah seorang pembesar Melayu.
Bagaimanakah anda akan menyokong perjuangan pemimpin tersebut dalam menentang British ?
[6 markah]

Contoh jawapan 6(c)

Saya akan memberikan sokongan kepada pembesar tempatan dengan bersama-sama menyertai

gerakan menentang British. Saya akan menyusun strategi terbaik dalam melancarkan penentangan ke

atas penjajah. Saya juga akan mengajak pembesar bersemuka dengan British, untuk berunding dan

membincangkan hak serta kepentingan rakyat tempatan. Sebagai sokongan kepada pembesar tempatan,

saya akan mengajak rakan-rakan lain untuk turut serta. Saya akan membentuk pasukan pahlawan yang

kuat untuk melancarkan serangan ke atas kuasa Barat . Saya akan menyediakan pasukan kader-kader

yang dikenali sebagai tentera semut untuk menentang pencerobohan ke atas kawasan pentadbiran

pembesar tempatan. (Rujuk skema-untuk jawapan lanjut)

T5 BAB 2 : SEBAB-SEBAB PENENTANGAN DI SARAWAK [Buku teks m/s 33-34]
7 Peta menunjukkan kedudukan kubu yang dibina oleh James Brooke.

(a) Mengapakah James Brooke membina kubu di kawasan tersebut ?
Gunakan pengetahuan dan pendapat anda.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Jelaskan tindakan James Brooke yang menimbulkan kemarahan pembesar Sarawak.

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

[2 markah]
(c) Apakah tindak balas Linggir dan Rentap terhadap tindakan yang dibuat James Brooke ?

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[3 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 7

(d) “Penentangan pembesar-pembesar tempatan merupakan asas kepada nasionalisme kelak”.
Berikan penjelasan anda.

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[3 markah]

T5 BAB 2 : SEBAB-SEBAB PENENTANGAN DI TERENGGANU [Buku teks m/s 42-44]

8 Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama di Terengganu yang bangkit menentang
kerana tidak berpuas hati dengan pentadbiran Barat.

(a) Jelaskan tindakan Haji Abdul Rahman Limbong dalam usaha menentang British.

.............................................................................................................................................................................

.

.............................................................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Bagaimanakah British menangani kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[2 markah]

(c) Kebangkitan pembesar-pembesar tempatan menentang British patut kita contohi.
Apakah iktibar yang diperolehi oleh generasi muda dari peristiwa penentangan pembesar tempatan ?

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[3 markah]

(d) Apakah usaha yang perlu dilakukan oleh generasi muda, agar bebas daripada apa juga bentuk
penjajahan?

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[3 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 8

T5 BAB 2 : FAKTOR-FAKTOR PEMANGKIN NASIONALISME [Buku teks m/s 45-49]

9 Rajah menunjukkan faktor pemangkin nasionalisme.

Faktor pemangkin
nasionalisme

Dasar British Penguasaan Parti Pendudukan Jepun
Komunis Malaya

(a) Bagaimanakah penguasaan kuasa-kuasa di atas menjadi pemangkin nasionalisme kepada rakyat

Tanah Melayu ? [6 markah]

“Penduduk Tanah Melayu membenci penjajahan
sama ada oleh kuasa Barat atau Timur.”

(b) Mengapakah penjajahan menimbulkan kebencian ke atas masyarakat tempatan ? [6 markah]

(c) Apakah usaha yang boleh diambil untuk memastikan negara kita tidak dijajah semula ? [8 markah]

Contoh jawapan 9(c)

Usaha yang boleh dilakukan adalah mengukuhkan perpaduan antara rakyat negara ini.

Perpaduan dapat mengukuhkan pertahanan negara. Kita juga perlu memastikan agar tidak meminta

bantuan kuasa asing untuk menyelesaikan masalah dalam negara. Kita perlu berwaspada dengan

tawaran dan pertolongan daripada kuasa asing yang menunggu peluang untuk mengambil kesempatan

atas kelemahan negara kita. Rakyat negara ini perlu saling berkerjasama dalam membantu menjaga

kestabilan negara. Contohnya, sebarang isu politik yang berlaku, diselesaikan dengan cara rundingan.

Sebarang rasa tidak puas hati haruslah menggunakan saluran yang betul demi menjaga keamanan

negara. Tidak melakukan tindakan di luar batasan seperti mengadakan demonstrasi jalanan yang

pastinya akan memberikan kesan dalam aspek keselamatan dan pertahanan negara. Masyarakat negara

kita mestilah mematuhi undang-undang negara dan mengamalkan keluhuran perlembagaan untuk

memastikan negara kita tidak dijajah semula. (Rujuk skema-untuk jawapan lanjut)

T5 BAB 2 : GERAKAN ISLAH [Buku teks m/s 49-50]

10 Berikut adalah senarai tokoh tokoh yang menjadi pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu

 Sheikh Tahir Jalaluddin
 Syed Syeikh Al-Hadi
 Dr Burhanuddin al-Helmy

(a) Namakan dua akhbar atau majalah yang menjadi saluran gerakan Islah.

(i) ..................................................................................................................................................................

(ii) ..................................................................................................................................................................
[2 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 9

(b) Apakah idea yang dibawa oleh gerakan Islah ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[2 markah]

(c) Jelaskan tindakan gerakan Islah untuk mencapai idea di (b).

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[3 markah]

(d) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh pemimpin gerakan Islah di Tanah Melayu

………………………………………………............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[3 markah]

T5 BAB 2 : AKHBAR (PENGGERAK KESEDARAN KEBANGSAAN) [Buku teks m/s 51]

11 Rajah menunjukkan isu yang dibangkitkan dalam akhbar.
Akhbar

Isu Politik Isu Pendidikan Isu Ekonomi

(a) Jelaskan persoalan politik dalam akhbar tempatan demi menjaga kepentingan masyarakat Melayu.
[6 markah]

(b) Mengapakah akhbar tempatan menitikberatkan kemajuan pendidikan dalam kalangan orang

Melayu ? [6 markah]

(c) Maklumat berikut isu ekonomi dalam akhbar tempatan.

Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang ke Tanah

Melayu. -Isu ekonomi dalam akhbar

(i) Apakah rasionalnya akhbar membangkitkan isu ini? [4 markah]

(ii) Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh orang tempatan untuk menghadapi persaingan
ekonomi orang luar ?
[4 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 10

T5 BAB 2 : PERSATUAN (PERJUANGAN NASIONALISME) [Buku teks m/s 54-57]

12 Kemunculan persatuan Melayu seperti Kesatuan Melayu Singapura (KMS), Persatuan Sahabat Pena
Malaya (PASPAM), Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan persatuan-persatuan negeri telah berjaya
memupuk kesedaran kebangsaan orang-orang Melayu.

(a) Jelaskan latar belakang penubuhan :

(i) PASPAM

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
[2 markah]

(ii) Kesatuan Melayu Muda (KMS)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Mengapakah persatuan-persatuan Melayu pada peringkat awal memperjuangkan kemajuan ekonomi
dan pendidikan dalam kalangan orang Melayu ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[2 markah]

(c) Maklumat berikut berkaitan tentang tindakan Kesatuan Melayu Muda

Pemimpin KMM, Ibrahim Haji Yaakob bekerjasama
dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah
Melayu.

Jelaskan tindakan Ibrahim Haji Yaakob dalam menjayakan matlamat itu.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[2 markah]

(d) Apakah peranan yang boleh dilaksanakan oleh badan-badan sosial dalam memupuk kesedaran
kebangsaan dalam kalangan masyarakat tempatan pada masa kini ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
[2 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 11

SKEMA TEMA 10

T5B1 : KEMUNCULAN DAN 1(c) Sejak abad ke-16 sehingga kini imperialisme Barat
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA
menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai
TENGGARA
negara-negara Asia Tenggara.Terangkan strategi yang

digunakan oleh imperialis Barat ?

Soalan 1 (Esei) Menerapkan sistem politik / budaya Barat

- membentuk birokrasi Barat di negara -negara Asia

T5 BAB 1 : FAKTOR-FAKTOR IMPERIALISME Tenggara

BARAT [Buku teks m/s 5-7] - memperkenalkan undang undang Barat

- mengambil alih peranan pemerintah dan pembesar

1(a) Jelaskan maksud imperialisme - mempengaruhi hati dan fikiran rakyat

F1 Sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah - penyebaran budaya dan amalan Barat
F2 Menjajah negara lain / Penjajahan/Penaklukan
F3 Penguasaan terhadap kuasa kecil oleh kuasa besar - memupuk nilai “Barat itu betul dan terbaik”
F4 Penguasaan atas kepentingan ekonomi/sumber
Penguasaan ekonomi
kekayaan
F5 Penguasaan atas sebab politik/tanah jajahan - menguasai ekonomi negara jajahan
F6 Tindakan sesebuah negara melaksanakan kuasa/dasar
- tawaran bantuan kewangan yang berat sebelah
ke atas negara lain secara paksa
[ 4 markah] - pinjaman kewangan dengan kadar faedah yang tinggi

- memastikan kebergantungan ekonomi negara Asia

Tenggara kepada negara maju

- mempengaruhi harga pasaran dunia bahan mentah

(Mana-mana jawapan munasabah) [8 markah]

1(b) Selain faktor keistimewaan di Asia Tenggara, Soalan 2 (Esei)
perkembangan yang berlaku di luar Asia Tenggara
turut membawa imperialisme Barat di Asia Tenggara. T5 BAB 1 : PENGENALAN SISTEM BIROKRASI
Buktikan
BARAT [Buku teks m/s 8-13]

F1 Revolusi Perindustrian di Eropah 2(a) Jelaskan ciri-ciri umum birokrasi Barat di Asia

H1a mengeluarkan pelbagai hasil perkilangan secara Tenggara.

besar-besaran F1 Penubuhan Kerajaan Pusat

H1b memerlukan bahan mentah secara konsisten F2 Penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan

H1c keperluan kawasan pasaran baru F3 Pelantikan Gabenor Jeneral

F2 Perkembangan sistem pengangkutan dan F4 Sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan

perhubungan F5 Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/ Jabatan

F3 Penggunaan kapal berkuasa wap F6 Pelantikan pegawai Barat

H3a membolehkan muatan bahan mentah dengan lebih F7 Mengetuai biro/jabatan

banyak F8 Pengenalan undang-undang Barat [4 markah]

H3b mempercepatkan perjalanan antara Barat &Timur.

F4 Pembukaan Terusan Suez 2(b) Terangkan kesan birokrasi Barat ke atas negara-
negara Asia Tenggara
H4a perjalanan lebih selamat
F1 Raja hilang peranan
H4b menjimatkan kos H1a Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi
H1b Raja hilang kuasa dalam pentadbiran
F5 Penciptaan telegraf H1c di Tanah Melayu dilantik penasihat/Residen yang

H5a membolehkan kuasa imperialis memberi arahan menasihati Sultan dalam semua hal pentadbiran

kepada pegawai-pegawai mereka dengan lebih F2 Institusi raja disingkirkan
H2a kemenangan British dalam Perang Inggeris- Burma
cepat dan berkesan.
III
H5b ahli perniagaan di Barat juga dapat berhubung H2b British menamatkan Dinasti Konbaung

dengan wakil mereka di Timur. F3 Peranan pembesar pusat/tempatan lenyap
H3a diambil alih oleh pegawai Barat
F6 Persaingan merebut tanah jajahan H3b contohnya, peranan Datu di Filipina diambil alih

H6 keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan oleh Encomiendero
H3c kedudukan pembesar tempatan di Indonesia
dan kekayaan kuasa Barat tersebut
terpaksa berkhidmat dengan pengawasan pegawai
F7 Peranan mubaligh Kristian Belanda

H7 ingin menyebarkan agama Kristian kepada F4 Golongan agama hilang peranan
H4a sebelum birokrasi Barat golongan ulama/sami-
penduduk di tanah jajahan [8 markah]
sami Buddha menjadi penasihat kerajaan
H4b pemerintah/raja menjadi penaung golongan agama

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 12

F5 Undang-undang tradisional lenyap 3(b) Jelaskan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di
H5a akibat pengenalan undang undang Barat Asia Tenggara
H5b contohnya, di Tanah Melayu pengenalan sistem
F1 Dasar Penjajahan Barat
kehakiman Barat/ pelaksanaan sistem cukai/ H1a timbul rasa tidak puas hati rakyat
penubuhan balai polis H1b tidak memberi peluang rakyat tempatan terlibat
H5c menjejaskan adat/ institusi tradisional dalam
menegakkan perundangan negeri dalam pentadbiran
H1c dasar ekonomi menindas penduduk peribumi
F6 Pentadbiran tempatan mengalami perubahan H1d seperti Sistem Tanaman Paksa di Indonesia/ Sistem
H6a dalam birokrasi Barat pentadbiran negeri
Polo di Filipina
dibahagikan kepada dua H1e penduduk dipaksa menjadi buruh
H6b iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan H1f penjajah menganggap mereka dalam kelas tersendiri
H6c pentadbiran tempatan ditadbir oleh pemimpin H1g membawa masuk imigran tanpa kawalan

tempatan tanpa dicampuri F2 Pengaruh agama
H6d tetapi mereka perlu membayar cukai H2a agama menyatukan rakyat menghadapi penindasan
H6e menyediakan kerahan tenaga
H6f di Burma pengenalan Akta Kampung Ulu Burma budaya Barat dan agama Kristian
H2b Gerakan Islah di Indonesia serta Tanah Melayu
1887/Akta Perkampungan Burma 1889 H2c Persatuan Belia Buddha Burma menjadi alat
H6g melenyapkan sistem pemerintahan tradisional
perpaduan
[ 8 markah] H2d Gerakan Islah memperjuangkan Pan Islamisme
H2e agama Kristian menyatupadukan peribumi Filipina
2(c) Dalam birokrasi Barat di Asia Tenggara,
pemerintahan peringkat tempatan dikekalkan. menentang Sepanyol
Mengapakah penjajah Barat berbuat demikian ?
F3 Karya kesusasteraan membangkitkan
Tiada kepentingan politik/ekonomi penjajah nasionalisme

- penjajah sudahpun menguasai Pentadbiran Pusat H3a menyampaikan mesej kesengsaraan
H3b dan kekecewaan terhadap penjajah
- boleh mengawal keseluruhan wilayah/negeri jajahan H3c membangkitkan kesedaran bangsa & cinta tanah air
H3d karya novel Noli Me Tanggere oleh Jose Rizal
- mengekalkan pemerintahan tempatan H3e menjadi pencetus dan inspirasi gerakan

- menjimatkan kos pentadbiran nasionalisme di Asia Tenggara
H3f di Indonesia, cerpen Kerikil-kerikil Tajam dan Ke
- lebih mudah menyampaikan arahan menerusi
Makam Bonda karya Chairil Anuar berpengaruh
pemimpin tempatan H3g di Tanah Melayu, Putera Gunung Tahan novel karya

Tidak mahu mencampuri urusan adat/agama Pak Sako

- tradisi/adat istiadat orang tempatan tidak difahami F4 Sistem Pendidikan
H4a penjajah mengamalkan sikap pilih kasih
oleh penjajah H4b mengutamakan sekolah bahasa pengantar penjajah
H4c memberi pendidikan rendah sahaja
- pembesar tempatan memahami undang undang H4d terhad kepada golongan elit/penduduk bandar sahaja
H4e di Indonesia, anak priyayi diberi pendidikan
adat/kekeluargaan
tersendiri
- tindakan penjajah mencampuri adat resam/agama H4f pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh

akan menimbulkan rasa tidak puas hati mengancam sekolah Buddha di Burma
H4g di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakular sukar
- elakkan penentangan rakyat terhadap penjajahan
mendapat pekerjaan berbanding lepasan sekolah
asing Inggeris.

(Mana-mana jawapan munasabah ) [8 markah] F5 Kemunculan golongan intelektual
H5a golongan yang melanjutkan pelajaran ke Barat dan
Soalan 3 (Esei)
Asia Barat
T5 BAB 1 : FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN H5b mereka didedahkan dengan idea falsafah Barat dan
NASIONALISME / THAILAND
Islam
[Buku teks m/s 14-17 &22] H5c pengalaman di luar negara menyedarkan penjajah

3(a) Apakah faktor yang mempengaruhi kejayaan tidak mentadbir tanah jajahan seperti mentadbir
nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara ? negara mereka.

F1 Pejuang nasionalis memperlihatkan semangat juang F6 Pengaruh Media Massa
H6a akhbar dan majalah menyebarkan idea nasionalis
yang kental H6b di Vietnam akhbar Tribune Indigine dan Cloche

F2 Keinginan yang tinggi untuk membebaskan diri Felee merupakan akhbar yang berpengaruh
H6c Tanah Melayu pula seperti al-Ikhwan, Saudara/
daripada penjajahan
Majlis
F3 Pengorbanan yang tinggi
F7 Perkembangan dalam sistem pengangkutan dan
F4 Perpaduan dikalangan rakyat dan pemimpin perhubungan

F5 Kebijaksanaan pemimpin H7a telefon dan telegraf
H7b memudahkan perhubungan
F6 Dipimpin oleh golongan pelajar

F7 Dapat mempengaruhi rakyat

(Mana-mana jawapan munasabah ) [4 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 13

H7c jalan raya dan jalan kereta api 4(b) Terangkan gerakan nasionalisme pada tahap ke-2 di
H7d menghubungkan kawasan yang terpisah Filipina dan Indonesia.
H7e memudahkan rakyat dan permimpin berhubung
Tahap Kedua (Filipina)
F8 Pengaruh Luar F1 Pemimpinnya Andres Bonifacio dan partinya Parti
H8a kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia
H8b perjuangan Mahatma Gandhi di India Katipunan
F2 Menggunakan akhbar Kalayan untuk sebarkan
[ 8 markah]
fahaman
3(c) Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan F3 Penentangan secara radikal / revolusi senjata
F4 Menyatukan bangsa Filipina untuk mencapai
negara lain di Asia Tenggara.Terangkan perbezaan
kemerdekaan
tersebut F5 Bonifacio dihukum mati / Parti katipunan menjadi

Tahap pertama lemah
F6 Digantikan oleh Emilio Aguinaldo
F1 Bukan bersifat anti penjajah F7 Mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat

F2 Penentangan terhadap penguasaan politik oleh untuk mengusir Sepanyol
F8 Berlaku penguasaan Amerika Syarikat
kerabat diraja F9 Amerika Syarikat hanya membenarkan parti-parti

F3 Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak politik sederhana

F4 Sikap boros Raja Vajiravudh

F5 Kelemahan pentadbiran Raja Vajiravudh

F6 Perkembangan sistem pendidikan Barat

F7 Pendedahan terhadap fahaman liberal/sistem

demokrasi/ Raja berperlembagaan Tahap Kedua (Indonesia)
F10 Muncul parti politik radikal
F8 Penubuhan Parti Rakyat oleh Pridi Panamyong F11 Seperti Parti Nasional Indonesia / pemimpinnya

F9 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada tahun Soekarno
F12 Lantang menuntut kemerdekaan
1932 F13 Gunakan cara kekerasan untuk mendapatkan

F10 Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak kemerdekaan
F14 Dapat mempengaruhi rakyat Indonesia
Tahap kedua F15 Parti-parti lain parti ialah Sarekat Islam dan Parti

F11 Rakyat tidak puas hati cengkaman ekonomi oleh Komunis Indonesia.
[8 markah]
kapitalis Barat/Cina

F12 Phibul Songram meluluskan undang-undang untuk

menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina

F13 Sekolah Cina dan akhbar Cina dibubarkan

F14 Penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri

dalam aktiviti ekonomi. 4(c) Gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
bermatlamat untuk menyatukan bangsanya.
F15 Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk Apakah kepentingan matlamat tersebut dalam
perjuangan nasionalisme ?
penganut agama Buddha

F16 Pada tahun 1939 menukarkan nama negara Siam

kepada Thailand

F17 Bekerjasama dengan Jepun untuk mendapatkan F1 Penyatuan bangsa akan menguatkan organisasi

semula wilayah-wilayah di Indo China dan di F2 Melibatkan semua rakyat untuk satu matlamat

Tanah Melayu [ 8 markah] F3 Kebangkitan bersepadu menggugat penjajah

F4 Mempercepatkan kemerdekaan

Soalan 4 (Esei) F5 Menyukarkan penjajah memecahbelahkan fikiran

rakyat/lemahkan perjuangan

T5 BAB 1 : PERKEMBANGAN NASIONALISME F6 Menjadi benteng kuat menghadapi serangan/tindakan

(FILIPINA / INDONESIA) [Buku teks m/s 18-20] bersenjata oleh penjajah

(Mana-mana jawapan munasabah) [8 markah]

4(a) Jelaskan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama. Soalan 5 (Struktur)

F1 Penentangan masyarakat secara terbuka T5 BAB 1 : PERKEMBANGAN NASIONALISME

F2 Bersifat setempat (BURMA) [Buku teks m/s 21]

F3 Tidak berorganisasi

F4 Isu kebudayaan, agama dan hak peribumi 5(a) Jelaskan isu-isu berikut
F5 Pemimpin gerakan nasionalisme adalah golongan

pertengahan. (i) Isu Kasut
F6 Berpendidikan Barat dan Asia Barat

F7 Menekankan kesedaran politik daripada tindakan F1 Sikap orang Inggeris menimbulkan kemarahan orang
politik Burma

F8 Mereka menuntut hak mereka dikembalikan F2 Memakai kasut memasuki kuil Buddha di Burma
F9 Taraf hidup dibaiki F3 Berjuang mengekalkan tradisi Buddha
F10 Tidak menuntut kemerdekaan dengan segera
[1 markah]
[4 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 14

(ii) Liga Anti Pemisahan F3 Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap

masyarakat tempatan

F1 Menentang Burma dipisahkan dari India H3a pengenalan sistem cukai
F2 Mahu mendapat kemerdekaan bersama India
F3 Minta Burma dikekalkan pentadbiran bersama India H3b pengenalan undang-undang dan peraturan tanah

[1 markah] baharu

H3c bertujuan menambahkan hasil pendapatan British

H3d tanah yang ingin dibuka perlu mendapat pas

5(b) Apakah kejayaan gerakan nasionalisme di Burma ? kebenaran

H3e dikenakan cukai tanah

F1 Penubuhan universiti untuk pelajar Burma H3f bertentangan dengan amalan tradisi penduduk

F2 Mempertahankan tradisi /larangan memakai kasut setempat

dalam kuil Buddha F4 Campur tangan dalam adat resam tempatan

F3 Menentang Laporan Montagu-Chellsford H4a memaksa rakyat menerima nilai-nilai Barat yang

F4 Menentang pemisahan Burma daripada India bertentangan dengan budaya tempatan

F5 Membentuk perlembagaan 1935 H4b JWW Birch cuba menghapuskan amalan orang

F6 Berjaya dapatkan kemerdekaan Burma suruhan di Perak

F7 Dr Ba Maw pemimpin tempatan dilantik sebagai F5 Pembesar tempatan hilang kuasa

Perdana Menteri [4 markah] H5a hilang kuasa terhadap kawasan dan anak buah

mereka

5(c) Bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan F6 Kesulitan penduduk tempatan
nasionalisme di Asia Tenggara?
H6a pengenalan Undang-undang Barat menyulitkan

penduduk

F1 Menangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di H6b kesetiaan kepada pembesar [8 markah]

Indonesia oleh Belanda 6(b) Terangkan peristiwa penentangan Dato’ Bahaman
di negeri Pahang.
F2 Memenjarakan pemimpin

F3 Pemimpin dibuang negeri seperti Jose Rizal di Filipina

oleh Sepanyol

F4 Menghukum bunuh pemimpin seperti Nguyen Thai F1 Menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua
F2 Undang-undang British bertentangan dengan adat
Hock di Indo-China oleh Perancis
resam/politik tempatan
F5 Mengharamkan pertubuhan radikal seperti Parti F3 Menyerang British kerana menangkap anak

Nasional Indonesia buahnya
F4 Tindakan British menghakis kuasa Dato’ Bahaman
F6 Mengharamkan bahan penulisan seperti novel/ majalah/ F5 Dato’ Bahaman menentang British
F6 Disertai oleh Tok Gajah/ Imam Rasul
akhbar F7 1892-Menyerang dan menawan semula Lubuk

F7 Mengugut pemimpin Terua
F8 1894-Menyerang dan menguasai Kuala Tembeling
F8 Memecahbelahkan perpaduan pemimpin
dan Jeram Ampai
F9 Menawarkan kedudukan/jawatan/ ganjaran kepada F9 Tekanan daripada British berundur ke Kelantan
F10 Mendapatkan perlindungan penduduk dan
pemimpin
pembesar Terengganu dan Kelantan
(Mana-mana jawapan munasabah) [4 markah] F11 Dato Bahaman menetap di Hulu Kelantan
F12 Tok Gajah dan keluarga menetap di Hulu
T5B2 : NASIONALISME DI MALAYSIA
SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Terengganu
F13 Dato Bahaman berpindah ke Bangkok
Soalan 6 (Esei) F14 Diberikan perlindungan politik oleh Raja

T5 BAB 2 : SEBAB-SEBAB PENENTANGAN / Chulalongkorn
F15 Menetap di Chieng Mai/diberikan wang sara hidup
PAHANG (DATO’ BAHAMAN)
[Buku teks m/s 30-31 & 40-41] meninggal dunia di Thailand/ Chieng Mai

6(a) Huraikan sebab-sebab penentangan pemimpin [6 markah]
tempatan sejak abad ke-19

F1 Dasar penaklukan British
H1a bertujuan mengukuhkan kedudukan politik mereka
H1b penguatkuasaan politik British menjadi luas
H1c terikat dengan perintah dan peraturan British
H1d Naning turut dimasukkan dalam wilayah Melaka
H1e Naning dikehendaki membayar ufti kepada British
F2 Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan
H2 saudagar Negeri-negeri Selat dibenar menjalankan

aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 15

6 (c) Andaikan anda anak buah yang berlindung di 7(d)“Penentangan pembesar-pembesar tempatan
bawah seorang pembesar Melayu.Bagaimanakah anda merupakan asas kepada nasionalisme kelak”.Berikan
akan menyokong perjuangan pemimpin tersebut dalam penjelasan anda.
menentang British ?
F1 Menunjukkan semangat setia negara yang tinggi

F1 Menyebarkan propaganda dalam kalangan F2 Sanggup berkorban untuk bangsa

penduduk tempatan F3 Memupuk sifat kerjasama antara pemimpin dengan

F2 Menimbulkan kesedaran dalam kalangan penduduk pengikut

tempatan F4 Menunjukkan sikap berani/sanggup berkorban

F3 Tidak bersubahat dengan penjajah luar F5 Bangkit mempersoalkan pengenalan birokrasi Barat

F4 Menyatakan ketaatan penuh kepada pembesar F6 Mempertahankan hak dan kedudukan

F5 Menolak habuan/ganjaran yang ditawarkan oleh F7 Menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi

penjajah F8 Bangkit menentang pencerobohan kuasa

F6 Menyerang kubu British (Mana-mana jawapan munasabah) [3 markah]

F7 Bersama-sama menggerakkan perjuangan Soalan 8 (Struktur)

F8 Sentiasa memberikan pandangan dan idea

F9 Menjalinkan hubungan yang baik dan sedia

berkorban T5 BAB 2 : SEBAB-SEBAB PENENTANGAN DI

(Mana-mana jawapan munasabah) [6 markah] TERENGGANU [Buku teks m/s 42-44]

Soalan 7 (Struktur) 8(a) Jelaskan tindakan Haji Abdul Rahman Limbong
dalam usaha menentang British.
T5 BAB 2 : SEBAB-SEBAB PENENTANGAN DI
F1 Tidak puas hati dengan sisitem cukai / undang -
SARAWAK [Buku teks m/s 33-34] undang tanah

7(a) Mengapakah James Brooke membina kubu F2 Tidak menghiraukan peraturan British
F3 Bersama penduduk kampung membersihkan tanah
tersebut ?
di Kuala Telemong
F1 Mengkukuhkan kedudukannya F4 300 penduduk kampung berkumpul dan
F5 Membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah
F2 Mengawasi pergerakan orang Iban F6 Meliputi kawasan dari Lubuk Batu hingga

F3 Menguasai kawasan sekitar Kampung Pelam
F7 Penduduk kampung disuraikan dengan kerjasama
F4 Menghalau keluar orang Iban dari petempatan asal
daripada Tengku Nik Maimunah
F5 Menguasai perjalanan sepanjang Sungai Skrang F8 Penduduk Kampung marah dan melancarkan

F6 Mengukuhkan pertahanaan [2 markah] penentangan bersenjata
F9 Menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang dan
7(b)Jelaskan tindakan James Brooke yang menimbulkan
kemarahan pembesar Sarawak berjaya mendudukinya
F10 British menggunakan nama sultan dan membawa 3
F1 Menuduh orang Iban sebagai lanun
F2 Menguasai beberapa buah daerah pedalaman orang pembesar untuk menawan semula Kuala
F3 Pembesar enggan menyerahkan daerah mereka Berang
F4 James Brooke menyerang daerah tersebut
F5 James Brooke dan Kapten Farquhar telah menghalang [2 markah]

pemimpin kaum Iban di Sungai Saribas 8 (b) Bagaimanakah British menangani kebangkitan
F6 James Brooke bertindak menghapuskan orang Iban di Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu ?

Sungai Skrang F1 Menggunakan kuasa/ nama sultan
F7 James Brooke telah membakar kampung mereka F2 Menghantar tiga orang pembesar yang membawa

[2 markah] perintah sultan
F3 Menawan semula Kuala Berang
7(c)Apakah tindak balas Linggir dan Rentap terhadap F4 Memburu sesiapa sahaja yang menyerang British
tindakan yang dibuat James Brooke ? F5 Menyerang Kuala Telemong
F6 Menangkap Hj Abdul Rahman Limbong
F1 Linggir menyerang kapal Nemesis di Batang Lupar F7 Dibuang daerah ke Mekah
F2 Rentap menyerang James brooke di Kubu Nanga Skrang
F3 Berjaya mengusir James Brooke [2 markah]
F4 Tentera James Brooke bertindak balas membakar

kampung mereka
F5 Rentap berundur ke Bukit Sadok
F6 Seterusnya berundur lagi ke Ulu Sungai Entabai

[3 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 16

8(c) Kebangkitan pembesar-pembesar tempatan Pendudukan Jepun
menentang British patut kita contohi. Apakah iktibar F16 Menyekat kebebasan rakyat
yang diperolehi oleh generasi muda daripada peristiwa F17 Tidak menunaikan janji memberikan kemerdekaan
penentangan pembesar tempatan ? F18 Kesengsaraan hidup
F19 Kekurangan makanan/ubat-ubatan
F1 Berani mempertahankan hak F20 Kekejaman pentadbiran Jepun
F21 Pemerintahan yang zalim
F2 Menjaga kepentingan rakyat dan negara F22 Menekan kehidupan penduduk tempatan

F3 Buang sikap mementingkan kuasa dan pangkat [ 6 markah]

F4 Berusaha melengkapkan diri dengan ilmu 9(b) Mengapakah penjajahan menimbulkan kebencian
ke atas masyarakat tempatan ?
F5 Mempersiapkan diri dengan teknologi semasa/senjata
F1 Memperkenalkan sistem politik Barat
moden H1a memusnahkan sistem politik tradisional tempatan
H1b melantik pegawai Barat/Residen dalam pentadbiran
F6 Tidak gentar berhadapan dengan kuasa besar
tempatan
(Mana-mana jawapan munasabah) [3 markah] H1c pembesar tempatan diberikan pencen/kuasa dirampas
F2 Mencabar sistem/tradisi orang tempatan
8 (d) Apakah usaha yang perlu dilakukan oleh generasi H2a menjatuhkan maruah
muda agar bebas daripada apa jua bentuk penjajahan? H2b mencampuri urusan agama/adat istiadat
H2c usaha menghapuskan amalan orang suruhan di Perak
F1 Sentiasa waspada dengan muslihat kuasa luar F3 Kemasukan orang asing
H3a tiada kawalan
F2 Memupuk nilai mengkritik terhadap perkara baru H3b menetap/melabur/bekerja/berdagang
H3c meningkatkan jumlah imigran
F3 Melengkapkan diri dengan ilmu H3d menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan
F4 Gagal menunaikan janji oleh Jepun
F4 Menguasai ilmu selari dengan peredaran zaman H4a menambahkan kesengsaraan/ penderitaan
H4b melakukan kekejaman yang lebih teruk dari
F5 Mengikis sikap memandang tinggi kuasa luar
sebelumnya
F6 Memastikan keamanan negara terpelihara F5 Kekejaman Parti Komunis Malaya
H5a penyebaran ideologi komunis
F7 Mengelakkan diri daripada kegiatan negatif H5b membunuh/menangkap yang dianggap penyokong

F8 Memelihara imej negara Jepun
H5c pembunuhan orang Melayu/rumah terbakar
(Mana-mana jawapan munasabah) [ 3 markah]
[ 6 markah]
Soalan 9 (Esei)

T5 BAB 2 : FAKTOR-FAKTOR PEMANGKIN

NASIONALISME [Buku teks m/s 45-49]

(Dasar British/Penguasaan Parti Komunis Malaya/
Pendudukan Jepun)
9(a) Bagaimanakahpenguasaan kuasa-kuasa di atas
menjadi pemangkin nasionalisme kepada rakyat Tanah
Melayu?

Dasar British 9(c) Apakah usaha yang boleh diambil untuk
F1 Menggalakkan sesiapa sahaja melabur / berniaga / memastikan negara kita tidak dijajah semula ?

berdagang / bekerja / menetap di Tanah Melayu Menjamin kepesatan ekonomi negara
F2 Meningkatkan jumlah imigran - memaksimumkan sumber kekayaan negara untuk
F3 Menguasai ekonomi seperti perlombongan /
memakmurkan negara
perladangan getah dan perniagaan - mengurangkan kebergantungan ekonomi negara ke
F4 Menimbulkan persaingan penduduk tempatan
F5 Kaum Melayu kekal dengan tanaman padi atas negara maju
F6 Kaum Melayu kekal tinggal di kampung dengan segala - memastikan dasar-dasar ekonomi mesra pelabur luar
- mengembangkan industri tempatan /industri
kekurangan
F7 Menjarakkan jurang taraf hidup antara orang tempatan perkilangan

dengan imigran Mengkukuhkan pertahanan negara
F8 Memundurkan taraf hidup orang Melayu - melengkapkan kekuatan fizikal ketenteraan negara
- memantapkan peralatan senjata moden
Penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM) - melahirkan tentera elit terlatih
F9 Berkuasa selama 14 hari sahaja - kapal perang/ tentera laut dimajukan mengikut
F10 Menguasai balai polis
F11 Memerintah dengan kejam peredaran masa
F12 Membunuh dan menangkap sesiapa sahaja yang
F1 Bergiat aktif dalam pertubuhan antarabangsa
dianggap menyokong Jepun
F13 Mencetuskan konflik perkauman F2 Menjamin keamanan dunia/menghormati kedaulatan
F14 Ramai orang Melayu terbunuh
F15 Rumah orang Melayu dibakar negara lain

F3 Menyertai PBB/Negara Berkecuali

F4 Melahirkan model intelek bertaraf dunia/antarabangsa

F5 Memiliki daya saing yang tinggi

(Mana-mana jawapan munasabah) [8 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 17

Soalan 10 (Struktur) Soalan 11 (Esei)

T5 BAB 2 : GERAKAN ISLAH T5 BAB 2 : AKHBAR : PENGGERAK KESEDARAN
[Buku teks m/s 49-50]
KEBANGSAAN [Buku teks m/s 51]

10 (a) Namakan dua akhbar atau majalah yang menjadi 11 (a) Jelaskan persoalan politik dalam akhbar
saluran gerakan Islah. tempatan demi menjaga kepentingan masyarakat
Melayu.
F1 A-Imam F1 Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa
F2 Neracha
F3 Idaran Zaman Raja-Raja Melayu
F4 Pengasuh F2 Mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu

[ 2 markah] kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang
sewajarnya
10(b) Apakah idea yang dibawa oleh gerakan Islah ? F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran
kerajaan.
F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service
F2 Kembali kepada ajaran Islam sebenar (M.A.S) untuk melindungi orang Melayu dalam
F3 Gesaan memajukan pendidikan/ekonomi/politik/dan perkhidmatan kerajaan.
F5 Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu
sosial orang Melayu supaya bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan
F4 Menyemai sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran F6 Menentang tuntutan orang luar terhadap politik
tempatan
orang Melayu
F5 Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang gagal [6 markah]

memajukan orang Melayu 11(b) Mengapakah akhbar tempatan menitikberatkan
F6 Menggesa pendidikan Islam meliputi pendidikan dunia pendidikan dalam kalangan orang Melayu ?
F1 Pendidikan memajukan bangsa
dan akhirat F2 Pendidikan melahirkan golongan cerdik pandai dalam
[2 markah]
masyarakat
. F3 Melahirkan pemimpin yang mencetuskan kesedaran

10(c) Jelaskan tindakan gerakan Islah untuk mencapai rakyatnya
idea di (b) F4 Membina keupayaan untuk berhujah/berunding dengan

F1 Menubuhkan beberapa buah madrasah penjajah
F2 Madrasah menjalankan sistem pendidikan Islam F5 Meningkatkan martabat bangsa
F3 Meliputi pendidikan dunia dan akhirat F6 Pendidikan lahirkan idea baru/lahirkan ahli fikir
F4 Pendidikan fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris F7 Melahirkan tenaga profesional
F5 Madrasah memberi peluang kepada pelajar perempuan F8 Menyumbangkan tenaga/idea baru
F9 Mengelakkan daripada ditindas/ditipu
untuk mendapatkan pendidikan F10 Memupuk fikiran rasional/sedar muslihat orang asing
[3 markah]
[ 6 markah]
10(d) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh pemimpin
gerakan Islah di Tanah Melayu

F1 Tentangan oleh Kaum Tua 11(c) (i) Meminta British mengurangkan kemasukan
F2 Undang-undang yang dikeluarkan oleh Negeri-Negeri
orang dagang ke Tanah Melayu.
Melayu
F3 Bagi menghalang pengaruh Kaum Muda -Isu ekonomi dalam akhbar
F4 Tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam
Apakah rasionalnya akhbar membangkitkan isu ini?
dilakukan tanpa kebenaran sultan
F5 Menghalang risalah dan buku Kaum Muda dibawa F1 Melindungi kepentingan ekonomi orang Melayu

masuk ke Negeri-Negeri Melayu F2 Elak orang luar menguasai sumber ekonomi tempatan
[3 markah]
F3 Orang tempatan menghadapi persaingan dengan

imigran luar

F4 Kegagalan orang Melayu bersaing

F5 Kekalkan orang Melayu dalam kemunduran

F6 Golongan imigran menikmati kehidupan yang lebih

mewah

F7 Tuntutan golongan imigran dalam politik tempatan

akan meningkat/ minta kerakyatan/ hak sama rata

F8 Memastikan kedaulatan negara terpelihara

F9 Kemasukan tanpa kawalan meningkatkan bilangan

imigran

F10 Bimbang orang Melayu menjadi kumpulan minoriti di

negara sendiri

F11 Takut warisan takhta/identiti bangsa Melayu akan

terpupus

(Mana-mana jawapan munasabah) [ 4 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 18

11(c) (ii) Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh 12(b) Mengapakah persatuan-persatuan Melayu pada
orang tempatan untuk menghadapi persaingan ekonomi peringkat awal memperjuangkan kemajuan ekonomi
orang luar ? dan pendidikan dalam kalangan orang Melayu ?

F1 Memiliki kepakaran F1 Orang Melayu tinggal dalam kemiskinan
F2 Mengumpulkan modal yang besar F2 Taraf hidup yang rendah/mundur
F3 Sikap berdaya saing yang kuat F3 Gagal bersaing dengan imigran luar
F4 Kikiskan budaya cara mudah mencari keuntungan F4 Imigran menguasai ekonomi komersial
F5 Sanggup ambil risiko F5 Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri
F6 Bekerja bersungguh-sungguh F6 Pendidikan menimbulkan kesedaran
F7 Mengikis sifat malas F7 Melahirkan golongan cerdik pandai
F8 Dapat melahirkan pemimpin yang boleh menyebarkan
[4 markah]
idea nasionalisme
Soalan 12 (Struktur) [ 2 markah]

T5 BAB 2 : PERSATUAN : PERJUANGAN 12(c) Jelaskan tindakan Ibrahim Haji Yaakob dalam
menjayakan matlamat itu.
NASIONALISME [Buku teks m/s 54-57]

12 (a) Jelaskan latar belakang penubuhan F1 KMM telah bekerjasama dengan Jepun
(i) PASPAM F2 Berusaha menghalau British dari Tanah Melayu
F3 Menjadi alat propaganda Jepun
F1 Ditubuhkan pada tahun 1934 F4 Membeli akhbar Warta Malaya
F2 Dipimpin oleh cerdik pandai Pulau Pinang F5 Mengelilingi Tanah Melayu
F3 Antaranya termasuklah S.M. Zainal Abidin B.A.. F6 Mendapatkan sokongan orang Melayu
F4 Penubuhannya bertujuan untuk menggalakkan ahlinya F7 Menubuhkan cawangan di Maahad Ihya Assyariff

berkenal-kenalan dan bertukar-tukar pendapat di Gunung Semanggol
F5 Bagi memajukan diri sendiri dan bangsa. F8 Melatih kader-kader yang dikenali tentera semut
F6 Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan
[ 2 markah]
orang Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu.
F7 Organisasi PASPAM yang kemas dan mempunyai 12(d) Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh
badan-badan sosial dalam memupuk kesedaran
perlembagaannya sendiri . kebangsaan dalam kalangan masyarakat tempatan pada
masa ini ?
[ 2 markah]

12(a) Jelaskan latar belakang penubuhan F1 Menganjurkan aktiviti kemasyarakatan melibatkan yang
(ii) Kesatuan Melayu Muda (KMM)
semua kaum
F1 Pemimpin KMM ialah Ibrahim Hj Yaacob
F2 Wartawan akhbar Majlis di Kuala Lumpur F2 Menyebarkan ilmu berkaitan perlembagaan negara
F3 KMM atau Kesatuan Melayu Muda merupakan
F3 Mengadakan penerangan /ceramah sejarah negara
persatuan separa politik
F4 Menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda F4 Menerbit dan mengedarkan risalah tentang sejarah

Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu negara
F5 Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu
F6 Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British F5 Menghulurkan bantuan kecemasan/bantuan banjir/
F7 Menyediakan kader-kader tentera semut untuk menghalau
bencana alam tanpa mengira kaum
British
F8 Ingin mendapatkan kemerdekaan bersama-sama Indonesia F6 Memupuk nilai kerjasama/tolak ansur antara kaum
F9 Bercita-cita menubuhkan Melayu Raya/ Indonesia Raya
F10 Mahu menghidupkan semula kegemilangan empayar (Mana-mana jawapan munasabah) [ 2 markah]

Melayu
[ 2 markah]

Hot Tips 2019 Cg.Hanita / Cg. Muru 19


Click to View FlipBook Version