The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanjanaa, 2019-11-23 01:44:09

SAR60_wr

SAR60_wr

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
(Self Assessment Report)
ระดับการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

ปก ารศกึ ษา 2560

โรงเรยี นวัชรวิทยา

อําเภอเมอื ง จังหวัดกําแพงเพชร

สํานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปการศึกษา 2560

คาํ นํา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษาเปน การสรปุ ผลการจดั การศึกษาของสถานศกึ ษาที่สะทอ น
ผลการพฒั นาคณุ ภาพของสถานศกึ ษา ซ่งึ เปนผลสาํ เรจ็ จากการบรหิ ารจดั การศึกษาทสี่ อดคลอ งกบั มาตรฐาน
ระดบั ข้ันพน้ื ฐาน เพอ่ื เปนการประกนั คณุ ภาพภายใน ผลการวเิ คราะหจ ุดเดน จุดทค่ี วรพฒั นา และระบแุ นว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวตั ถุประสงคเ พอื่ นําเสนอรายงานผลการจัดการศกึ ษาในรอบปท่ี
ผานมา และเตรยี มความพรอ มในการรบั การประเมนิ คุณภาพภายนอกตอไป

โรงเรยี นวัชรวิทยา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวิทยา ปการศกึ ษา 2560

สารบญั

เรื่อง หนา

สวนท่ี 1 ขอมูลพนื้ ฐานของสถานศึกษา 1

1.1 ขอมูลทวั่ ไป 1

1.2 ขอ มลู ครูและบคุ ลากร 1

1.3 ขอมูลนักเรียน 2

1.4 ขอมูลผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นระดบั สถานศึกษา 3

1.5 ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ นั้ พืน้ ฐาน (O-NET) 4

1.6 ขอมูลการใชแหลง เรยี นรูภายในและภายนอกโรงเรยี น 5

สว นที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 6

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผเู รยี น 6

2.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การของผบู รหิ ารสถานศึกษา 10
2.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ นนผเู รียนเปนสําคญั 12
2.4 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนั คณุ ภาพภายในท่มี ีประสิทธผิ ล 14

2.5 สรปุ ผลการประเมนิ ในภาพรวม 15
สาวนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพฒั นา และความตอ งการการชวยเหลอื 16
16
3.1 จุดเดน จดุ ที่ควรพฒั นาของสถานศึกษา

3.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 18

3.3 ความตอ งการการชวยเหลอื 18

สวนที่ 4 ภาคผนวก 19

4.1 บันทกึ การพจิ ารณาใหความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา 20

4.2 ประกาศโรงเรยี น เรอ่ื ง ใหใ ชมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

ระดบั การศกึ ษาข้ันพื้นฐาน เพอื่ การประกันคณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา 21

4.3 ประกาศโรงเรียน เร่อื ง การกําหนดคาเปา หมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขน้ั พื้นฐาน เพอื่ การประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา 24

4.4 คาํ ส่งั แตงตง้ั ผรู บั ผิดชอบปฏบิ ัติ พัฒนา และรายงานผลการดําเนนิ งาน

ตามมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐานของโรงเรยี น 26
4.5 ภาพกจิ กรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเขยี นรายงานประจําปข องสถานศกึ ษา 33

ปก ารศกึ ษา 2560”

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปการศกึ ษา 2560

1

สวนที่ 1ขอ มลู พ้ืนฐานของสถานศึกษา

1.1 ขอมลู ทัว่ ไป

โรงเรียนวชั รวิทยา ทอี่ ยู 93 ถนนเทศบาล 2 ตาํ บลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

สังกัดสาํ นกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41 โทรศพั ท 055-711901 โทรสาร 055-716817

เปด สอนระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปท ี่ 1 ถึงระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปท ี่ 6

1.2 ขอ มลู บุคลากรของสถานศกึ ษา

1) จํานวนบคุ ลากร

บุคลากร ผบู ริหาร ครผู สู อน พนกั งาน ครูอัตราจา ง เจา หนา ท่อี ่ืนๆ
ราชการ

ปก ารศึกษา 2560 4 85 2 14 14

2) วุฒกิ ารศึกษาสงู สุดของบคุ ลากร 1.42% 1.42%
11.35%
41.84%

43.97%

ตาํ่ กวา ม. 6 ม. 6 ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท ปริญญาเอก

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2560

2

3) สาขาวิชาที่จบการศกึ ษาและภาระงานสอน

สาขาวิชา จาํ นวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแตล ะสาขาวชิ า (ชม./สัปดาห)
1. บริหารการศกึ ษา 5
2. คณิตศาสตร 14 -
3. วทิ ยาศาสตร 18 18.88
4. ภาษาไทย 11 18.65
5. ภาษาอังกฤษ 19 18.78
6. ภาษาจีน 4 18.59
7. สงั คมศึกษา 11 21.75
8. การงานอาชพี และเทคโนโลยี 12 21.46
9. สุขศึกษาและพลศกึ ษา 4 18.54
10. ศลิ ปะ 7 19.20
11. กจิ กรรมแนะแนว 3 18.67
108 21
รวม
1.3 ขอมลู นักเรยี น

จํานวนนกั เรียนปการศกึ ษา 2560 รวม 1,784 คน

ระดับชน้ั ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

จํานวนหอ ง 9 9 9 6 7 7 47

เพศ ชาย 151 135 149 79 83 75 672
หญงิ 208 211 208 150 159 176 1,112

รวม 359 346 357 229 242 251 1,784

เฉล่ียตอหอง 40:1 38:1 40:1 38:1 35:1 36:1 38:1

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปการศกึ ษา 2560

3

เปรยี บเทียบจํานวปนี นกศกั .เ2ร5ีย6น0ระดบั ปชี นั้กศม. .2155–9 ม.6 ปปีกกาศร.ศ2กึ55ษ8า 2558-2560
ม.6 192210 251
ม.5 216 242258
ม.4 229242962
ม.3 357363784
ม.2 346 336798
ม.1 335599 388

1.4 ขอมลู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นระดบั สถานศกึ ษา

รอยละของนักเรยี นทม่ี เี กรดเฉลย่ี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล ะรายวิชาในระดบั 3 ข้นึ ไป
ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปท ่ี 1-6 ปก ารศึกษา 2560

120 96.26

100 89.95 84.77 86.27 81.42
80
76.11 67.72 70.27

60

40

20

0

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปการศึกษา 2560

4

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ น้ั พ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศกึ ษา 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ น้ั พนื้ ฐาน (O-NET) ปการศกึ ษา 2560ชนั้ มัธยมศึกษาปท ี่ 3

วิทยาศาสตร 33331222.7...224788736.48
คณติ ศาสตร
ภาษาองั กฤษ 25222.6662..1.34545 38.10

ภาษาไทย 28333.0800.4..14445 37.28

47444.8828..52.57937 57.51

0 10 20 30 40 50 60 70

ประเทศ ภาค สพฐ. จังหวัด โรงเรยี น

หมายเหต:ุ คะแนนเฉลย่ี ทุกวิชาของนกั เรยี น สงู กวาคะแนนเฉล่ียทกุ ระดบั

ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ นั้ พน้ื ฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560ช้ันมธั ยมศึกษาปท ี่ 6

วทิ ยาศาสตร 27.222499903...30457.5885
คณติ ศาสตร 21.21222445..5.6134129.12
ภาษาองั กฤษ
สังคมศกึ ษา 24.30227288..93.811532.90
32.33534454...73890746.22
ภาษาไทย
46.64495990.2..80527 59.11

0 10 20 30 40 50 60 70

ประเทศ ภาค สพฐ. จงั หวัด โรงเรียน

หมายเหต:ุ คะแนนเฉล่ยี ทกุ วิชาของนักเรยี น สงู กวา คะแนนเฉลีย่ ทกุ ระดบั

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัชรวิทยา ปก ารศึกษา 2560

5

1.6 ขอมูลการใชแหลง เรยี นรภู ายในและภายนอกโรงเรยี น ปก ารศึกษา 2560
การใชแ หลง เรยี นรภู ายในโรงเรยี น ปก ารศึกษา 2560(คร้ัง/ปการศกึ ษา)

10 หอ งสมุด
หอ งสบื คนขอ มลู (resource center)
5 112 189 ศูนยการเรียนรพู ลงั งานทดแทน
6 ศนู ยก ารเรยี นรูเ ศรษฐกจิ พอเพยี ง
สวนธรณวี ทิ ยา
120 หองปฏบิ ัติการทางคณติ ศาสตร
22 20 10 18 10 65 หอ งสมุดกลุมสาระการเรยี นรู
หองแนะแนว
สนามกฬี า
บริเวณเสาธง
โรงอาหาร
หองปฏิบตั กิ ารทางคอมพวิ เตอร

การใชแ หลง เรียนรภู ายนอกโรงเรียน ปก ารศกึ ษา 2560(คร้ัง/ปก ารศึกษา)

5 53 21 หางสรรพสนิ คา /รา นคา/ตลาด
5 5 มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎกําแพงเพชร
25 วัดในทองถิ่น
หองสมุดประชาชน
อทุ ยานประวตั ิศาสตรก ําแพงเพชร
อุทยานแหงชาติคลองลาน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปก ารศกึ ษา 2560

6

สว นที่ 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู รียน

ระดับคุณภาพ : ดีเยย่ี ม

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมกี ระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวธิ ีการท่ีหลากหลาย จดั กิจกรรมการเรียนการสอนทเ่ี นน

ผูเรียนเปน สาํ คญั ไดแ ก กจิ กรรมสง เสรมิ นิสัยรักการอา น กจิ กรรมสง เสรมิ การจดั การเรียนการสอน
กจิ กรรมแขง ขันทักษะทางวชิ าการ กิจกรรมสอื่ สารและนาํ เสนอ (IS2) มีการจดบนั ทกึ ในรปู แบบตา ง ๆ
บันทึกความรจู ากการอา น กิจกรรมโครงงานในทุกกลมุ สาระการเรียนรู ครจู ัดกจิ กรรมท่ีกระตนุ ใหผ ูเรียน
รูจักแสวงหาความรูจากแหลง เรียนรูตาง ๆ กิจกรรมพฒั นาทกั ษะการฟง พดู อา น เขียน ครจู ดั การเรยี น
การสอนและวดั ประเมนิ ผลตามมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และมกี ารจัดสอนตวิ เพ่ือทบทวนความรูใหน กั เรยี น
นําไปใชท ดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ้ันพนื้ ฐาน (O-NET) สงเสรมิ ผูเ รยี นใหม ที ักษะในการทาํ งาน
รักการทาํ งาน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอกจิ กรรมตลาดนดั การศึกษาและอาชพี และโรงเรียนได
ดําเนินการสงเสรมิ ความเปน เลศิ ทางวิชาการของผเู รียน โดยจัดกจิ กรรมสง เสริมความเปนเลิศทางวชิ าการ
ของกลมุ สาระฯ กิจกรรมสง เสริมนกั เรียนเรียนดี กจิ กรรมคา ยกลาฝน

นอกจากนี้ โรงเรยี นไดม ีกจิ กรรมทสี่ ง เสรมิ พฒั นาคณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงคข องผเู รียน เพอ่ื ใหอยู
ในสงั คมไดอ ยา งมคี วามสขุ โดยการจดั กจิ กรรมสงเสรมิ พฒั นาผเู รียนใหม คี ุณธรรม จรยิ ธรรมและคานยิ ม
หลกั ของไทย 12 ประการ กจิ กรรมวันสาํ คญั ตาง ๆ กิจกรรมคายคณุ ธรรม จรยิ ธรรม การสอบธรรมศึกษา
กจิ กรรมศกึ ษาแหลง เรียนรเู ศรษฐกจิ พอเพยี งและภมู ปิ ญ ญาทองถน่ิ กิจกรรมลดเวลาเรยี นเพ่มิ เวลารู และ
จัดกจิ กรรมทสี่ งเสรมิ สุขภาวะทางรา งกายและลกั ษณะจติ สงั คม ไดแก กจิ กรรมแขงขนั กฬี า กจิ กรรม
การแสดงดนตรี นาฏศลิ ป และกจิ กรรมสถานศกึ ษาสีขาว

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปการศึกษา 2560

7

2. ผลการพัฒนา
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการ ผเู รยี นสามารถอา น เขยี นได ไดด ี มีคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบระดบั ชาติสูงกวาทุกระดบั สามารถทาํ งานรวมกบั ผอู นื่ ไดดี กลา แสดงออก สามารถแสวงหาความรู
จากสอ่ื เทคโนโลยีไดด วยตนเอง และมคี ุณลักษณะทพี่ ึงประสงคต ามเกณฑท ีก่ ําหนดไว มีทัศนคติทดี่ ตี อ
อาชพี สจุ รติ ท้ังนี้ มผี ลการดําเนินงานเชิงประจกั ษจ ากการประเมินในดานตาง ๆ ดังน้ี

ประเด็น ผลการประเมนิ
ผลการ คะแนนเฉล่ยี ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ทดสอบ
ระดบั ชาติ ปก ารศึกษา 2560 ชัน้ มัธยมศกึ ษาปท ี่ 3

70

60 57.51

50 47.2458.7748.5348.29

40 37.28 38.10 36.48
30 28.8430.1430.430.45 25.2216.5526.4426.3 31.7372.4372.2832.28

20

10

0

ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ คณติ ศาสตร วิทยาศาสตร

โรงเรียน จงั หวัด สพฐ. ภาค ประเทศ

คะแนนเฉล่ยี ทกุ วชิ าของนักเรยี น สงู กวา คะแนนเฉลย่ี ทกุ ระดับ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัชรวิทยา ปก ารศกึ ษา 2560

8

ประเดน็ ผลการประเมิน
คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ัน้ พืน้ ฐาน (O-NET)
คณุ ลกั ษณะท่ี
พงึ ประสงค ปการศึกษา 2560 ชั้นมธั ยมศึกษาปท ี่ 6
ของผูเ รยี น
70

60 59.11
50 465.609.0479.8429.25

40 37.23223.545.3946.8344.70 32.2940.2370.2981.8258.31 29.12212.241.6245.1124.5330.2875.2490.2498.55 29.37
30
20

10

0
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองั กฤษ คณติ ศาสตร วทิ ยาศาสตร

โรงเรียน จังหวดั สพฐ. ภาค ประเทศ

คะแนนเฉลยี่ ทกุ วชิ าของนักเรยี น สูงกวา คะแนนเฉลยี่ ทุกระดบั
รอ ยละของจาํ นวนนกั เรยี นที่มผี ลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะทพี่ ึงประสงค

ของผูเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปท ี่ 1 – 6 จาํ แนกตามระดับคุณภาพ

ม.6 93.44 6.55

ม.5 90.84 9.00

ม.4 99.01 0.82

ม.3 90.03 9.72 ดีเยี่ยม
ดี
ม.2 93.78
6.05

ม.1 93.93 5.98

84 86 88 90 92 94 96 98 100 102

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปการศึกษา 2560

9

ประเด็น ผลการประเมนิ
การอาน คดิ รอ ยละของจาํ นวนนักเรยี นทีม่ ผี ลการประเมินการอาน คิดวเิ คราะห และเขียน
วเิ คราะห
และเขยี น ของผูเ รยี นช้ันมธั ยมศึกษาปท ี่ 1 – 6 จําแนกตามระดบั คณุ ภาพ

ม.6 90.56 9.43

ม.5 85.67 13.58

ม.4 97.15 2.80

ม.3 84.85 14.5 ดเี ย่ียม
ดี

ม.2 94.87 4.80

ม.1 93.92 5.46

75 80 85 90 95 100 105

3. จดุ เดน
โรงเรยี นสง เสริมสนบั สนุนการจดั กจิ กรรมทีส่ ง เสรมิ พฒั นาคณุ ภาพผเู รียนในทกุ กลมุ สาระการเรยี นรู

ผูเรยี นมคี วามสามารถในการอา น การเขยี น การส่อื สาร การคดิ คาํ นวณ ตามเกณฑแ ตล ะระดบั ชน้ั ผเู รยี นมี
ความสามารถในการใชเ ทคโนโลยีในการแสวงหาความรดู วยตนเอง สง ผลใหผ ูเรียนมคี ะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวา ทกุ ระดบั

4. จดุ ทคี่ วรพัฒนา
การจัดกจิ กรรมสง เสรมิ พฒั นาผเู รยี นควรมกี ารจดั แบบบูรณาการทุกกลมุ สาระการเรียนรรู ว มกัน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัชรวิทยา ปก ารศกึ ษา 2560

10

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผูบรหิ ารสถานศกึ ษา
ระดบั คุณภาพ : ดเี ยีย่ ม

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรยี นมกี ารประชุมทบทวนวิสยั ทัศน เพ่ือจดั ทําแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา ระยะ 4 ป โดย

การมสี ว นรวมของภาคีเครือขา ย และจดั ทําแผนปฏบิ ัตกิ ารประจาํ ป โดยมคี ณะกรรมการดําเนินการตาม
ระบบยุทธศาสตร มีการวางแผนและดาํ เนินการพฒั นาวิชาการท่ีเนน คณุ ภาพผเู รียนรอบดา น ทุกกลมุ
เปา หมาย จดั หลักสตู รสถานศึกษาในมรี ายวชิ าและกจิ กรรมท่หี ลากหลาย ใหน กั เรยี นไดเรียนตามความ
สนใจ มีการพฒั นาครแู ละบุคลากรโดยการจัดการอบรม การสนบั สนุนใหค รใู ชสื่อเทคโนโลยีในการสอน
จดั ระบบสารสนเทศใหมปี ระสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการบริหารและการพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา
มีการจดั สภาพแวดลอมที่เอ้อื ตอ การเรยี นรขู องผเู รียน โรงเรยี นมีการมอบหมายงานใหบุคลากรรบั ผิดชอบ
ตามความเหมาะสม และดําเนนิ การพฒั นาตามแผนงานเพ่อื ใหบรรลุเปาหมายทก่ี าํ หนดไว มกี ารนเิ ทศ
กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนนิ งานและสรปุ ผลการดําเนินงานเพอื่ นาํ ผลไปใชใ นการวางแผน
การพัฒนาในปต อไป

2. ผลการพฒั นา
2.1 โรงเรียนมีการจัดทาํ แผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาํ ป ใหส อดคลองกับ

สภาพปญ หา นโยบายปฏริ ปู การศึกษา
2.2 โรงเรียนมีการกาํ หนดแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษา แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาํ ปในการพฒั นา

ผเู รยี นอยางรอบดา น มกี ารพฒั นาครูและบุคลากรใหม คี วามรู ความสามารถตามมาตรฐานตาํ แหนง
2.3 โรงเรยี นมีการจัดระบบขอมลู สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยมี าใชใ นการบรหิ าร เพอื่ ใหไ ดข อมลู

สารสนเทศอยา งถูกตอง ครบถว น ทันสมยั และนาํ ไปใชอ ยางมีประสิทธิภาพ
2.4 โรงเรียนมกี ารจดั สภาพแวดลอ มทางกายภาพและสงั คมท่ีเออื้ ตอ การเรยี นรูของผูเ รยี น
2.5 โรงเรยี นเปดโอกาสใหผ เู กย่ี วขอ งทกุ ฝา ย เครอื ขายตาง ๆ มสี ว นรว มในการวางแผนพฒั นา

คุณภาพการศกึ ษา
2.6 โรงเรยี นมีการนเิ ทศ กํากบั ตดิ ตามและประเมินผลการศกึ ษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวิทยา ปก ารศกึ ษา 2560

11

วิธกี ารพัฒนา ผลการพัฒนา
การพฒั นาครูบคุ ลากร รอ ยละของจาํ นวนครทู ไ่ี ดรบั การอบรมพฒั นาทางวิชาชีพ
ทางการศกึ ษา
10 คน :
[คา ]%

103 คน :
[คา]%

การนิเทศ กาํ กบั 2 คร้ัง/ภาคเรียน มากกวา 2 ครั้ง/ภาคเรยี น
ตดิ ตามและ
ประเมินผล รอ ยละของจํานวนครูทไ่ี ดรบั การนเิ ทศ กํากบั ตดิ ตามและประเมินผล

11 คน :
[คา]%

97 คน :
[คา]%

การมสี ว นรว มของ 1 ครงั้ /ภาคเรียน 2 ครง้ั /ภาคเรียน มากกวา 2 คร้ัง/ภาคเรียน
เครอื ขา ยในการวาง
แผนการพฒั นา จํานวนเครอื ขา ยเขามามีสวนรว มในการวางแผนการพฒั นาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
1 แหง :
2 แหง : [คา ]% 5 แหง :
[คา ]% [คา ]%

1 คร้ัง/ภาคเรียน 2 คร้งั /ภาคเรยี น มากกวา 2 ครั้ง/ภาคเรียน
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปก ารศึกษา 2560

12

3. จดุ เดน
โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารจดั การอยา งเปน ระบบ ยึดการมสี วนรวมในการบรหิ ารงาน การกําหนด

วิสยั ทัศน พนั ธกิจ เปาหมายของโรงเรียน สง เสรมิ พฒั นาครใู หไ ดต ามมาตรฐานวิชาชพี และมกี ารนเิ ทศ
กํากับ ตดิ ตามและประเมนิ ผล จัดระบบสารสนเทศอยางเปน ระบบ

4. จุดทค่ี วรพัฒนา
สงเสริมใหค รูใชส่อื เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพม่ิ มากขนึ้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเนนผเู รยี นเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ : ดเี ย่ยี ม

1. กระบวนการพฒั นา
โรงเรียนดําเนนิ การสงเสริมใหค รจู ัดการเรยี นการสอนทเี่ นนผเู รียนเปน สาํ คัญ โดยการดาํ เนนิ

กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสตู รมีการประชุมปฏิบัตกิ ารปรบั ปรงุ หลกั สูตรสถานศกึ ษา พ.ศ.
2560 พัฒนาสปู ระชาคมอาเซยี นและมาตรฐานสากล มกี ารบรู ณาการสารการเรยี นรทู อ งถน่ิ อาเซยี น
แผนการเรยี นรูท เ่ี นนทักษะชวี ติ และสาระการเรียนรเู ศรษฐกจิ พอเพียงในทกุ รายวชิ า มกี ารกําหนดภาระ
งาน ชิ้นงาน โดยออกแบบการวัดผล ประเมินผลรายวชิ าไวล วงหนา วเิ คราะหม าตรฐานตัวชวี้ ดั ปรบั
โครงสรางรายวชิ า หนว ยการเรียนรู ลดเวลาเรยี น เพมิ่ เวลารู สัดสวนคะแนนแตล ะหนว ยกาํ หนด
คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงคทสี่ อดคลอ งกับหนว ยการเรียนรู สนับสนนุ ใหครจู ดั การเรียนการสอนที่สรา ง
โอกาสใหนกั เรยี นมสี ว นรว ม ไดล งมอื ปฏบิ ัติจรงิ จนสรุปความรไู ดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนทีเ่ นน
ทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรดู ว ยโครงงาน แผนการจดั การเรียนรู สสวท. ครูใชส อื่ การเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภมู ปิ ญญาทองถิ่น สง เสรมิ ใหท กุ ระดบั ชนั้ มกี ารใชแ หลง เรียนรูทง้ั ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน มีการสรางชมุ ชนแหง การเรียนรู PLC ทุกกลุมสาระการเรียนรู สง เสริมและสนบั สนุนให
ครทู ุกคนทาํ วิจัยในชน้ั เรียนปก ารศึกษาละ 1 เรือ่ ง และมีการนเิ ทศภายใน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยแตง ตง้ั
ครูชาํ นาญการพเิ ศษเปน คณะกรรมนเิ ทศอยางตอเน่ือง

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวิทยา ปการศกึ ษา 2560

13
2. ผลการพัฒนา

จากการดาํ เนนิ งาน/โครงการ/กจิ กรรมอยา งหลากหลาย เพอ่ื พฒั นาใหครูจัดการเรยี นการสอนท่ี
เนน ผเู รยี นเปน สําคญั สงผลใหผ ลการประเมินคณุ ภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดบั ดเี ยยี่ ม

3. จุดเดน
3.1 ครูมกี ารวเิ คราะหม าตรฐานและตวั ชีว้ ัดของหลกั สูตร วิเคราะหผ เู รียนเปน รายบุคคล ออกแบบ

วดั ผลประเมนิ ผลและนําผลการวิเคราะหม าใชใ นการจดั การเรยี นรู
3.2 ครผู สู อนมกี ารวเิ คราะหแ ละติวขอ สอบ O-NET ตามตวั ชว้ี ดั และบูรณาการขอ สอบ O-NET มา

ใชใ นการจดั การเรียนรู ออกขอสอบตามตวั ช้วี ดั และผลการเรียนรู
3.3 ครผู สู อนเขยี นแผนการจัดการเรยี นรู และมกี ารสงแผนเพื่อตรวจแกไ ข ภาคเรียนละ 2 ครัง้
3.4 ครผู สู อนจัดกจิ กรรมการเรียนกานสอนโดยเนน K, P, A สมรรถนะ 5 ดา น และบูรณาการ

สาระการเรียนรทู องถ่นิ สาระการเรยี นรูอ าเซยี น เศรษฐกจิ พอเพียง ทกั ษะชีวิต คณุ ลกั ษณะโรงเรียนสุจริต
จดั กจิ กรรมการสอนเนนทกั ษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21

3.5 ครูผูสอนใชส อ่ื และเทคโนโลยใี นการจดั การเรยี นการสอนและนาํ ผลการประเมนิ มาแกไขพฒั นา
ใหน ักเรียนผา นทุกคนดวยสื่อเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมทหี่ ลากหลาย

3.6 ครูผูสอนมผี ลงานวิจัยเพ่อื พฒั นาการเรยี นรู

4. จดุ ทีค่ วรพัฒนา
4.1 ครูผูสอนควรนําผลการประเมินมาพัฒนานกั เรยี นอยา งจรงิ จงั
4.2 ครคู วรใหข อ มลู ยอนกลบั แกนกั เรียนทนั ทเี พอื่ ใหนกั เรยี นนําไปใชพ ัฒนาตนเอง
4.3 ควรสงเสรมิ ใหครมู ีการพฒั นาแบบทดสอบและแหลง เรยี นรอู อนไลนใหมากขนึ้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปก ารศึกษา 2560

14

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนั คุณภาพภายในทม่ี ีประสิทธิผล

ระดบั คุณภาพ : ดเี ยยี่ ม

1. กระบวนการพฒั นา
โรงเรียนดาํ เนนิ การระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการไดแก
1) กําหนดมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา
2) จัดทาํ แผนพฒั นาการจดั การศกึ ษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน
3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดการและบรหิ ารขอ มลู สารสนเทศอยา งเปน ระบบ
โดยใชเ ทคโนโลยชี ว ยในการเกบ็ ขอ มลู วเิ คราะหข อมลู เปนสารสนเทศทเ่ี ปนปะโยชนใ น
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4) ดาํ เนินการตามแผนพฒั นาการจัดการศกึ ษา
5) ดาํ เนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) ประเมินคณุ ภาพภายในตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
7) จดั ทํารายงานประจําปทเี่ สนอผลการประเมนิ คุณภาพภายใน
8) โรงเรียนดาํ เนินการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาอยา งตอ เน่อื ง
โดยจดั ประชุมคณะครู ผปู กครองคณะกรรมการสถานศึกษา วิเคราะหผ ลการดําเนนิ งาน

การประเมินคณุ ภาพภายในจากรายงานประจําปของปก ารศกึ ษาทผ่ี านมาวเิ คราะหจ ดุ เดนจุดทคี่ วรพฒั นา
และจัดทําแผนปฏบิ ตั ิการประจาํ ปต ามจุดท่ีควรพฒั นาประกอบดว ยโครงการ/กจิ กรรมท่ีจะพฒั นาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศกึ ษาโดยเนน ท่ีผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนจดั ทาํ โครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึ ษามีกจิ กรรมใหค วามรูความเขา ใจแนวทางการดําเนินงานประกนั คณุ ภาพภายในใหค รทู กุ คนใน
โรงเรยี นเพอื่ ใหคณะครบู ุคลากรทุกฝายทีเ่ กยี่ วของมีความเขา ใจการดาํ เนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา
ขัน้ พ้นื ฐานแตง ตง้ั คณะกรรมการประกันคณุ ภาพภายในของโรงเรยี นใหป ฏบิ ตั ิหนาทีต่ ิดตามตรวจสอบและ
ประเมนิ คณุ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาคณะกรรมการประกนั คณุ ภาพของโรงเรียน
ประเมนิ การดาํ เนนิ งานตามมาตรฐานและสรปุ ผลการดาํ เนนิ งานเพอ่ื พฒั นาปรับปรงุ ตลอดปก ารศกึ ษา
ติดตามการประเมนิ โครงการและกจิ กรรมสรุปผลการดาํ เนินงานปรบั ปรุงการทาํ งานอยา งมสี วนรว มของ
ทกุ ฝาย โรงเรียนจดั ทาํ แบบสาํ รวจความพึงพอใจและประเมนิ ผลการดาํ เนนิ งานของโรงเรยี นจากนกั เรียน
ผูป กครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจดั การศกึ ษาของโรงเรยี น

2. ผลการดาํ เนินงาน
โรงเรียนมกี ารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพอ่ื ยกระดบั คุณภาพการจัดการศกึ ษาอยางเปน

ระบบมผี ลการประเมินคุณภาพภายในทร่ี ะดบั คุณภาพดเี ย่ียม และคณะกรรมการสถานศกึ ษาผูปกครอง
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวิทยา ปการศกึ ษา 2560

15

3. จุดเดน
โรงเรยี นใหค วามสําคัญกบั การดาํ เนนิ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึ ษาเนน การสรา ง

ความเขาใจและใหค วามรดู า นการประกนั คุณภาพการศึกษากับคณะครบู คุ ลากรทกุ ฝา ยที่เกย่ี วขอ งทชี่ ัดเจน
เปน ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาการดาํ เนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน การมี
สวนรวมดําเนนิ การในรปู ของคณะกรรมการสรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึ ษา
ใหกับบุคคลทเี่ ก่ียวของทกุ ระดบั

4. จดุ ควรพัฒนา
โรงเรยี นใหค รูจัดทาํ แผนพฒั นาตนเอง แตยงั ขาดระบบใหครปู ระเมินตนเองรายบคุ คลตาม

แผนพฒั นาตนเอง

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษาอยูใ นระดบั 4ดเี ยยี่ ม

จากผลการดาํ เนินงาน โครงการ กจิ กรรมตาง ๆ สง ผลใหโ รงเรียนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
บรรลผุ ลตามทก่ี ําหนดไวใ นแตล ะมาตรฐาน จากผลการประเมินสรปุ วาไดระดบั ดเี ยย่ี ม ท้ังนเ้ี พราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจดั การศกึ ษาอยใู นระดับดเี ยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั
การศึกษา อยูในระดับดเี ยยี่ ม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสาํ คญั อยูใ น
ระดับดเี ยยี่ ม มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนั คณุ ภาพภายในท่ีมีประสทิ ธิผล อยูใ นระดบั ดีเยีย่ ม

ทั้งนี้ โรงเรยี นมีการจดั กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู รียนอยางหลากหลาย สนองตอความตอ งการ และ
ความสนใจของผูเรยี น มีผลคะแนนเฉลยี่ ผลการทดสอบระดบั ชาตสิ งู กวาระดับประเทศ ทกุ รายวชิ า ผูเรียนมี
ความสามารถในการอาน เขยี น การส่อื สาร การใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศ และผเู รยี นมคี ุณลกั ษณะท่ีพงึ
ประสงคต ามทโี่ รงเรยี นกําหนด ในดา นกระบวนการบริหารจดั การของผูบริหารสถานศกึ ษา มีการวาง
แผนการพฒั นาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสว นรวมของทกุ ฝายทเ่ี ก่ยี วขอ ง มีการนเิ ทศ กํากบั ติดตาม และ
ประเมินผลการศกึ ษา ครูจดั การเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปน สําคัญ ใชสอ่ื เทคโนโลยใี นการจดั การเรียน
การสอน โรงเรยี นมีการดําเนนิ งานตามระบบการประกันคณุ ภาพภายในอยา งเปนขั้นตอน ตามกฎกระทรวง
การประกนั คุณภาพการศกึ ษา จนเกดิ คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธผิ ล มีผลการประเมินอยใู นระดับ
ดีเย่ียม ผมู สี วนเกีย่ วขอ งมีความม่ันใจตอระบบการบรหิ ารและการจดั การศึกษาของโรงเรยี น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2560

16

สว นที่ 3 สรุปผล แนวทางการพฒั นา และความตองการชว ยเหลือ

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษาถือเปนขอ มูลสารสนเทศสําคญั ทสี่ ถานศกึ ษาจะตอ งนาํ ไป
วเิ คราะห สงั เคราะหเ พ่อื สรปุ นาํ ไปสูการเช่ือมโยงหรอื สะทอ นภาพความสาํ เรจ็ กับแผนพฒั นาการจัด
การศกึ ษาของสถานศกึ ษา (4 ป) และนําไปใชใ นการวางแผนพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา
ดังนน้ั จากผลการดาํ เนินงานของสถานศึกษา สามารถสรปุ ผลการประเมนิ ในภาพรวมของจุดเดน จดุ ควร
พัฒนาของแตล ะมาตรฐาน พรอมทงั้ แนวทางการพฒั นาในอนาคตและความตอ งการชว ยเหลอื ไดดังนี้

สรปุ ผล

จุดเดน จุดควรพัฒนา

 ดา นคุณภาพผูเรียน
1) โรงเรยี นสง เสริมสนบั สนนุ การจดั กจิ กรรม การจัดกจิ กรรมสง เสรมิ พัฒนาผูเ รยี นควรมกี ารจัด
ที่สงเสรมิ พัฒนาคณุ ภาพผเู รยี นในทกุ กลมุ แบบบรู ณาการทกุ กลุมสาระการเรยี นรรู วมกนั

สาระการเรยี นรู

2) ผูเรียนมีความสามารถในการอา น การ

เขียน การส่อื สาร การคดิ คํานวณ ตาม

เกณฑแตละระดบั ชัน้
3) ผเู รียนมคี วามสามารถในการใชเ ทคโนโลยี

ในการแสวงหาความรูด วยตนเอง สงผลให
ผเู รียนมีคะแนนเฉลย่ี ผลการทดสอบทาง
การศกึ ษาระดบั ชาตขิ นั้ พื้นฐาน (O-NET)
สงู กวาทกุ ระดบั

 ดานกระบวนการบริหารและการจดั การของ

ผูบรหิ ารสถานศกึ ษา ควรสง เสริมใหครูใชส ่อื เทคโนโลยีในการเรยี น

1) ผบู รหิ ารมคี วามตง้ั ใจ มงุ มน่ั มวี ิสยั ทศั นท ีด่ ี การสอนเพม่ิ มากข้นึ

ในการบรหิ ารงาน เปนแบบอยางทดี่ ีใน

การทํางาน และคณะกรรมการ

สถานศกึ ษามคี วามตั้งใจ และมีความพรอม

ในการปฏบิ ัตหิ นาท่ีตามบทบาท

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2560

17

จดุ เดน จดุ ควรพัฒนา
2) โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารจัดการอยา งเปน
1) ครูผสู อนควรนําผลการประเมินมาพฒั นา
ระบบ ยึดการมสี ว นรว มในการบรหิ ารงาน นักเรยี นอยา งจริงจัง
การกําหนดวสิ ัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ของโรงเรยี น 2) ครคู วรใหขอ มลู ยอนกลับแกนกั เรยี นทันที
3) โรงเรียนมกี ารสง เสริมพฒั นาครูใหไ ดต าม เพ่ือใหนกั เรยี นนําไปใชพ ฒั นาตนเอง
มาตรฐานวชิ าชพี และมกี ารนเิ ทศ กาํ กบั
ติดตามและประเมนิ ผล 3) ควรสงเสริมใหครมู ีการพฒั นาแบบทดสอบ
4) โรงเรยี นมกี ารจัดระบบสารสนเทศอยา ง และแหลงเรียนรูออนไลนใหมากขน้ึ
เปนระบบ

 ดา นกระบวนการเรยี นการสอนทีเ่ นน ผูเรียน
เปนสําคญั
1) ครมู ีการวเิ คราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลกั สตู ร วเิ คราะหผเู รยี นเปน
รายบคุ คล ออกแบบวัดผลประเมนิ ผล
และนําผลการวิเคราะหม าใชในการ
จดั การเรยี นรู
2) ครูผสู อนมีการวิเคราะหแ ละติวขอ สอบ
O-NET ตามตวั ชวี้ ดั และบรู ณาการ
ขอสอบ O-NET มาใชใ นการจดั การ
เรยี นรู ออกขอ สอบตามตวั ช้ีวัดและผล
การเรียนรู
3) ครผู สู อนเขยี นจัดการเรยี นรู และมกี ารสง
แผนเพือ่ ตรวจแกไ ข ภาคเรยี นละ 2 ครัง้
4) ครผู สู อนจัดกจิ กรรมการเรียนกานสอนโดย
เนน K, P, A สมรรถนะ 5 ดาน และบรู ณา
การสาระการเรยี นรทู อ งถ่นิ สาระการ
เรียนรูอ าเซยี น เศรษฐกจิ พอเพยี ง ทกั ษะ
ชีวติ จดั กจิ กรรมการสอนเนน ทกั ษะการ
เรียนรูใ นศตวรรษท่ี 21

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปการศึกษา 2560

18

จดุ เดน จุดควรพัฒนา
5) ครูผูสอนใชส ือ่ และเทคโนโลยใี นการจดั การ

เรียนการสอนและนําผลการประเมนิ มาแกไ ข
พัฒนาใหนักเรียนผานทกุ คนดวยสื่อเทคโนโลยี
และนวตั กรรมทหี่ ลากหลาย
6) ครูผูสอนมีผลงานวิจยั เพอ่ื พฒั นาการเรียนรู
 ดานการประกันคณุ ภาพภายในทม่ี ปี ระสทิ ธผิ ล
โรงเรียนใหค วามสําคัญกบั การดําเนินงาน โรงเรียนใหค รูจดั ทําแผนพฒั นาตนเอง แตยงั ขาด
ประกนั คุณภาพภายในของสถานศึกษาเนน การสรา ง ระบบใหครปู ระเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ความเขาใจและใหความรดู า นการประกนั คุณภาพ ตนเอง
การศกึ ษากับคณะครบู ุคลากรทกุ ฝา ยท่ีเกย่ี วของท่ี
ชัดเจนเปนประโยชนในการพฒั นาคุณภาพ
การศกึ ษาการดําเนนิ งานประกนั คณุ ภาพภายในของ
โรงเรยี นเนนการมีสว นรว มดําเนินการในรปู ของ
คณะกรรมการสรางวัฒนธรรมการประกันคณุ ภาพ
ภายในของสถานศกึ ษาใหกับบคุ คลทเ่ี กยี่ วของทกุ
ระดบั

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนทเี่ นนผเู รียนเปนสําคัญ โดยใหผูเ รียนทสี วนรวมในการจัด

กจิ กรรมการเรยี นการสอนใหชดั เจน
2. ดาํ เนินโครงการ/กจิ กรรมตามแผนปฏิบัติการอยางมรี ะบบ เพือ่ ใหเกิดผลลพั ธทมี่ ปี ระสทิ ธิภาพ

และเกดิ ประสทิ ธผิ ล โดยการมสี ว นรวมของภาคเี ครือขายทกุ ฝาย
3. กาํ หนดใหม กี ารนเิ ทศ กํากบั ติดตามและประเมินผลการดําเนนิ งาน และนําไปใชในการวาง

แผนการดาํ เนนิ งานตอไป
4. จดั ระบบการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาตามกฎกระทรวงการประกนั คณุ ภาพ

การศกึ ษา

ความตองการและการชวยเหลอื
1. การพัฒนาครผู สู อนในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู ทส่ี อดคลอ งการพฒั นาผเู รียนในศตวรรษ

ที่ 21

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2560

19
สว นท่ี 4 ภาคผนวก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปก ารศึกษา 2560

20

บันทกึ การพจิ ารณาใหความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปการศกึ ษา 2560

ของโรงเรยี นวชั รวิทยา
สํานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเขต 41

..........................................

มตทิ ป่ี ระชุมคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐานโรงเรยี นวัชรวิทยา เม่ือวนั ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปการศึกษา 2560 ดว ยมติเปนเอก
ฉันทใ ชร ายงานตอหนวยงานตน สังกัดและสาธารณชนได

(นายสวุ รรณ ศภุ กิจเจรญิ )
ประธานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

โรงเรยี นวชั รวิทยา

(นางสริ วิ รรณ ตันตสิ ันตสิ ม)
รองผูอาํ นวยการ รกั ษาการในตาํ แหนง

ผูอาํ นวยการโรงเรยี นวัชรวทิ ยา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวิทยา ปก ารศึกษา 2560

21

ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา
เร่อื ง ใหใ ชม าตรฐานการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน

เพื่อการประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา

โดยท่ีมีการประกาศใชก ฎกระทรวงวา ดว ยระบบ หลกั เกณฑ และวิธีการประกันคณุ ภาพการศกึ ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏริ ูปการศกึ ษาในทศวรรษท่สี องท่ีกําหนดเปาหมายและยทุ ธศาสตรใ นการ
พัฒนาคณุ ภาพคนไทยและการศกึ ษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนั
คณุ ภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกนั คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน เร่ือง
กําหนดหลกั เกณฑและแนวปฏบิ ตั ิเกยี่ วกบั การประกันคณุ ภาพภายในระดบั การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน ประกอบ
กบั ประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เรอื่ ง ใชมาตรฐานการศึกษาข้นั พน้ื ฐานเพือ่ การประกนั คุณภาพภายในของ
สถานศกึ ษา ฉบบั ลงวนั ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรยี นวชั รวิทยา จงึ ขอยกเลกิ ประกาศโรงเรียนวชั รวิทยา
เรือ่ ง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน เพ่อื การประกันคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี
๓๐ กนั ยายน ๒๕๕๔ และปรบั มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษาระดับการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พื้นฐานและการมสี วนรว มของผเู ก่ียวขอ ง ทั้งบคุ ลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชมุ ชนใหเหมาะสมและสอดคลองกนั เพอื่ นาํ ไปสูก ารพฒั นา
คณุ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึ ษา การประเมนิ คุณภาพภายในและรองรับการประเมนิ คุณภาพ
ภายนอก

โรงเรยี นวชั รวิทยาจึงประกาศใชม าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพอ่ื เปน เปาหมายในการพฒั นาคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา ระดบั
การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจาํ นง อนิ ทพงษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวิทยา ปการศกึ ษา 2560

22

มาตรฐานการศึกษาขนั้ พื้นฐานเพอ่ื การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบทา ยประกาศโรงเรยี นวชั รวทิ ยา เรือ่ ง ใหใชมาตรฐานการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน ระดับการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
เพ่อื การประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา ฉบับลงวนั ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------
มาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
มจี าํ นวน ๔ มาตรฐาน คอื
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน

๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยี น
๑.๒ คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงคของผเู รียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการของผบู รหิ ารสถานศกึ ษา
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ นน ผูเ รยี นเปนสําคญั
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่มี ีประสิทธผิ ล
แตละมาตรฐานมีรายละเอยี ด ดงั น้ี
มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผเู รยี น
๑.๑ ผลสมั ฤทธท์ิ างวิชาการของผเู รียน
๑) ความสามารถในการอาน เขยี น การสือ่ สาร และการคดิ คาํ นวณตามเกณฑของ
แตล ะระดบั ชน้ั
๒) ความสามารถในการคดิ วเิ คราะห คดิ วจิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ และแกป ญหา
๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสอ่ื สาร
๔) ความกาวหนาทางการเรยี นตามหลกั สูตร
๕) ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นและพฒั นาการจากผลการสอบวัดระดบั ชาติ
๖) ความพรอ มในการศึกษาตอ การฝก งาน หรอื การทาํ งาน
๗) ความเปน เลศิ ทางวชิ าการ
๑.๒ คุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงคข องผเู รยี น
๑) มคี ณุ ลกั ษณะและคา นยิ มท่ดี ตี ามทสี่ ถานศึกษากําหนด โดยไมข ัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดขี องสงั คม
๒) ความภมู ิใจในทองถิน่ และความเปนไทยตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
๓) ยอมรบั ทจ่ี ะอยรู วมกันบนความแตกตา งและความหลากหลาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปการศึกษา 2560

23
๔) สุขภาวะทางรา งกาย และลักษณะจิตสงั คม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การของผูบริหารสถานศกึ ษา
๑. การมเี ปา หมาย วสิ ัยทัศน และพนั ธกจิ ทีส่ ถานศึกษากาํ หนดชดั เจน
๒. การวางแผนพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึ ษา
๒.๑ การวางแผนและดําเนนิ งานพฒั นาวชิ าการท่ีเนน คุณภาพของผเู รยี นรอบดาน

ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนนิ การอยา งเปนรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาํ เนนิ งานพฒั นาครูและบคุ ลากรใหม คี วามเชย่ี วชาญทางวิชาชพี
๒.๓ การวางแผนและการจดั การขอ มลู สารสนเทศอยางเปนระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอ มทางกายภาพและสงั คมทีเ่ อื้อตอ การจัดการ

เรียนรอู ยางมคี ณุ ภาพ
๓. การมสี วนรวมของผเู กย่ี วของทุกฝา ย และการรวมรบั ผิดชอบตอ ผลการจดั การศึกษา

ใหม คี ณุ ภาพและไดมาตรฐาน
๔. การกํากบั ตดิ ตาม ประเมินผลการบริหารและการจดั การศกึ ษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ นน ผเู รียนเปนสาํ คัญ
๑. การมีกระบวนการเรยี นการสอนทส่ี รา งโอกาสใหผ ูเ รยี นทกุ คนมสี วนรว ม
๒. การจัดการเรยี นการสอนท่ียดึ โยงกบั บรบิ ทของชุมชนและทอ งถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมนิ ความรคู วามเขาใจของผูเรยี นอยา งเปน ระบบ

และมปี ระสทิ ธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกนั คุณภาพภายในท่ีมปี ระสิทธิผล

การใชร ะบบประกันคณุ ภาพภายในเพื่อยกระดบั คณุ ภาพการจัดการศึกษาใหดียงิ่ ข้ึน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปก ารศึกษา 2560

24

ประกาศโรงเรียนวัชรวทิ ยา
เร่ือง การกาํ หนดคาเปาหมายการพฒั นาตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา

ระดบั การศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

พระราชบญั ญัติการศกึ ษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทแี่ กไขเพมิ่ เตมิ (ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๙ การจดั ระบบ โครงสรา ง และกระบวนการจดั การศกึ ษา ใหยดึ หลกั สําคัญในขอ (๓) มกี ารกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคณุ ภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษาและมาตรา ๔๘
ใหห นว ยงานตนสงั กัดและสถานศึกษาจัดใหม รี ะบบการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษา และ
ถือวาการประกนั คณุ ภาพภายในเปน สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาทตี่ อ งดาํ เนนิ การอยางตอ เนอ่ื ง โดยมี
การจัดทาํ รายงานประจาํ ปเสนอตอ หนวยงานตน สงั กดั หนว ยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนําไปสูก ารพฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษา และเพ่อื รองรบั การประกนั คุณภาพภายนอก

โดยทมี่ กี ารประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกนั คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เรอ่ื ง ใหใ ชม าตรฐานการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน
เพ่ือการประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา เมอ่ื วนั ท่ี ๑๑ ตลุ าคม ๒๕๕๙ ประกอบกบั มีนโยบายให
ปฏิรูประบบการประเมนิ และการประกนั คุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับกอ นมีการประเมนิ คุณภาพ
รอบตอไป โรงเรียนวชั รวทิ ยา จงึ ปรบั มาตรฐานการศึกษา ของสถานศกึ ษาระดับการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน และการมสี ว นรวมของผเู ก่ยี วขอ ง ทัง้ บคุ ลากร
ทุกคนในโรงเรยี น ผูป กครอง และประชาชนในชมุ ชน ใหเ หมาะสมและสอดคลอ งกันเพอื่ นาํ ไปสกู ารพฒั นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพฒั นาระบบประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา

เพ่ือใหก ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยี นวชั รวิทยามีคุณภาพและไดมาตรฐาน
โรงเรยี นจึงไดก ําหนดคาเปา หมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา ระดบั การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
ตามเอกสารแนบทา ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วนั ท่ี ๑๘ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจํานง อนิ ทพงษ)
ผอู าํ นวยการโรงเรยี นวัชรวทิ ยา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปก ารศึกษา 2560

25

การกาํ หนดคาเปา หมาย แนบทายประกาศโรงเรียนวชั รวทิ ยา
เรอื่ ง การกําหนดคา เปาหมายการพฒั นาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดบั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่อื การประกันคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานการศกึ ษา คา เปา หมาย
ระดับคุณภาพ
ดานผลการจัดการศกึ ษา
มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผเู รยี น ระดบั ดเี ยย่ี ม
๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทางวชิ าการของผเู รียน (ระดับ ๔)
๑.๒ คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงคข องผเู รียน
ระดบั ดเี ยย่ี ม
ดา นบรหิ ารจดั การศกึ ษา (ระดบั ๔)
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผบู ริหาร
ระดบั ดีเยี่ยม
สถานศึกษา (ระดบั ๔)
ระดับดเี ยี่ยม
ดานการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ นนผูเ รยี นเปนสําคัญ (ระดบั ๔)
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นนผเู รยี นเปนสําคัญ

ดา นการประกันคณุ ภาพภายใน
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนั คณุ ภาพภายในทม่ี ีประสทิ ธิผล

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปก ารศึกษา 2560

26

คําสัง่ โรงเรียนวชั รวิทยา
ท่ี ๒๗๗ / ๒๕๖๐

เร่อื ง แตงต้ังผูร บั ผิดชอบปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผล
การดาํ เนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรยี น

--------------------------------------------------------

ดว ยกระทรวงศกึ ษาธิการไดออกกฎกระทรวงวา ดวยระบบ หลกั เกณฑ และวธิ กี ารประกันคณุ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ สวนที่ ๑ ไดก าํ หนดใหโรงเรียนจัดระบบการประกนั คณุ ภาพภายใน ให
เปน หลักประกันการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาตามภารกจิ อยา งตอ เนอ่ื ง และพรอมรบั การตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานกั งานรบั รองมาตรฐานและประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา ตามหลกั เกณฑและวิธกี าร
ทีก่ ําหนดในหมวด ๓

เพอ่ื ใหเ กิดความพรอ มในการปฏบิ ตั งิ าน บรรลผุ ลอยา งมีประสทิ ธิภาพและบงั เกดิ
ประสทิ ธิผลตามมาตรฐานและตัวบง ชี้ จงึ อาศยั อาํ นาจตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
ขา ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการฝา ยตางๆ รับผดิ ชอบ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝา ยอาํ นวยการ มหี นาทีค่ วบคุม กํากบั ดแู ลใหคําแนะนาํ แกไ ขปญหาใหก บั

กรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือใหเ กดิ การดําเนนิ งานเปนไปดว ยความเรยี บรอย ประกอบดว ย

๑. นางสริ ิวรรณ ตนั ตสิ ันติสม ประธานกรรมการ

๒. ดร.สรุ พล พิมพส อน รองประธานกรรมการ

๓. นายวิเชียร ยอดนลิ รองประธานกรรมการ

๔. นายประหยัด สริ กิ รรณะ รองประธานกรรมการ

๕. นางดวงดาว บดรี ัฐ กรรมการ

๖. นายชวลติ เรือนจรสั ศรี กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝายดาํ เนนิ การ มหี นา ที่

๑. ปฏบิ ัตงิ านตามมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรียนท่ไี ดร ับมอบหมาย

๒. ปรบั ปรงุ แกไข และพฒั นางานใหม ีคณุ ภาพตามมาตรฐานทรี่ บั ผิดชอบ

๓. รายงานผลความกาวหนาการดาํ เนินงาน ตามมาตรฐานท่รี บั ผิดชอบ

ประกอบดวย

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผูเรยี น

๑. นายวเิ ชียร ยอดนลิ ประธานกรรมการ

ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสมั ฤทธ์ิทางวิชาการของผเู รยี น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวิทยา ปการศึกษา 2560

27

ขอ ๑) ความสามารถในการอา น การเขยี น การสอื่ สารและการคดิ คํานวณ ตามเกณฑข องแตล ะระดบั ชั้น

ประกอบดว ย

๑. นางพรทพิ ย มัน่ ทรพั ย กรรมการ (ดานภาษาไทย)

๒. นางปย ภทั ร พวงกลิน่ กรรมการ (ดานภาษาไทย)

๓. นางธนษิ ฐา อนิ ทะสี กรรมการ (ดา นภาษาไทย)

๔. นายปฏญิ ญากร กําเนิด กรรมการ (ดา นภาษาไทย)

๕. นางสาวบรรณรกั ษ ทอ นทอง กรรมการ (ดา นภาษาไทย)

๖. นางตองจิตต ทศั นแจม สุข กรรมการ (ดา นการคิดคาํ นวณ)

๗. นายแสงทอง นอยเกิด กรรมการ (ดา นการคดิ คาํ นวณ)

๘. นางสุรชา บุรุษศรี กรรมการ (ดานการคดิ คาํ นวณ)

๙. นางสาวภทั ราวดี เพ่มิ ประยรู กรรมการ (ดานการคิดคํานวณ)

๑๐. นางปานจนั ทร ภูวิชติ กรรมการ (ดา นภาษาอังกฤษ)

๑๑. นางสมทรง พันธศรี กรรมการ (ดา นภาษาองั กฤษ)

๑๒. นางสาวอุษณี สรอ ยเพ็ชร กรรมการ (ดา นภาษาองั กฤษ)

๑๓. นายชูชาติ โดรณ กรรมการ (ดานภาษาองั กฤษ)

๑๔. นางสาวญาดา สงฆว ฒั นะ กรรมการ (ดานภาษาจีน)

๑๕. นางสาวกาญจนา สายทอง กรรมการ (ดานภาษาจีน)

๑๖. นางสาวสุตาภัทร กระสานต์ิครี ี กรรมการ (ดา นภาษาจนี )

ขอ ๒) ความสามารถในการคดิ วิเคราะห คดิ อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ น

ความคดิ เห็น และแกป ญ หา ประกอบดว ย

๑. นางนภิ าวดี นวมอนิ ทร กรรมการ

๒. นางศรวี ิไล บญุ ญอนนั ตศริ ิ กรรมการ

๓. นางวลั ลภา อินหลวง กรรมการ

๔. นางเกศนิ ี พงษพนั ธ กรรมการ

๕. นางนิรดา ราชบรุ ี กรรมการ

ขอ ๓) ความสามารถในการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวย
๑. นางศรสี กลุ วบิ ูลยว งศรี กรรมการ
๒. นางสาวสมติ านันต สุขมาก กรรมการ
๓. นางโชติชญาน เรอื นจรสั ศรี กรรมการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวัชรวิทยา ปการศึกษา 2560

28

ขอ ๔) ความกาวหนา ทางการเรียนตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา

ขอ ๕) ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดบั ชาติ ประกอบดว ย

๑. นายสรุ ะศกั ด์ิ ยอดหงษ กรรมการ

๒. นางศลิ าพร รามันพงษ กรรมการ

๓. นางสาวพรทพิ ย เขยี วเกิด กรรมการ

ขอ ๖) ความพรอมในการศกึ ษาตอ การฝก งานหรอื การทํางาน ประกอบดวย

๑. นางเพลนิ ใจ ประสารศรี กรรมการ

๒. นางมาลินี อนิ จนั ทร กรรมการ

๓. นางวีรวรรณ ไพรสงิ ห กรรมการ

๔. นางสกณุ า นิยมเดช กรรมการ

๕. นางอมั พรภสั ร สุพชรวงศ กรรมการ

๖. นายศกั ดศ์ิ ิริ ธรรมบุตร กรรมการ

ขอ ๗) ความเปนเลิศทางวชิ าการ ประกอบดวย

๑. นางภคั จริ า กิตตสิ ิรบิ ณั ฑติ กรรมการ
กรรมการ
๒. นายพงศธร เชยี งสีทอง กรรมการ

๓. นางอรษา อภริ มยวไิ ลชัย

ประเดน็ ที่ ๑.๒ คณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงคข องผูเรียน

ขอ ๑) การมีคณุ ลกั ษณะและคานิยมทดี่ ีตามทสี่ ถานศกึ ษากาํ หนด โดยไมข ดั กับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดขี องสงั คม

ขอ ๒) ความภูมใิ จในทองถิ่นและความเปนไทยตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง

ขอ ๓) การยอมรบั ทจี่ ะอยรู วมกันบนความแตกตา งและหลากหลาย

ประกอบดวย

๑. นายพลวัฒน แจงดี กรรมการ

๒. นายสาํ ราญ คงธนะ กรรมการ

๓. นางพรทพิ ย นลิ าภรณ กรรมการ

๔. นางเกษณี สุทธศิ าล กรรมการ

๕. นายภีมพล เหมภูมิ กรรมการ

๖. นายพรชยั โพธิม์ าก กรรมการ

๗. นางสวุ ารี ยอดศรี กรรมการ

๘. นางนงนุช นอยเกิด กรรมการ

๙. นางกานตรวี กําเนิด กรรมการ

๑๐. นายภาคภมู ิ ศรตี ะลา กรรมการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปการศึกษา 2560

29

ขอ ๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติ สังคม ประกอบดว ย

๑. นายสรุ เดช อินจันทร กรรมการ
กรรมการ
๒. นายพศิ าล คชฤทธิ์ กรรมการ
กรรมการ
๓. นายภูวดล ยิม้ ประดษิ ฐ กรรมการ
กรรมการ
๔. นายสดุ ใจ จารจุ ติ ร กรรมการ
กรรมการ
๕. นายไพโรจน ยิง่ คดิ กรรมการ
กรรมการ
๖. นางสาวพรพัสนนั ท พุมเจรญิ

๗. นางสาวญาดา สงฆว ัฒนะ

๘. นายพรสรร ใจของ

๙. นายเกรียงศักด์ิ สริ ิพรชัยกลุ

๑๐. นางสาวกนกวรรณ ขอนทอง

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผูบ ริหารสถานศึกษา

๑. นางสริ วิ รรณ ตันตสิ ันตสิ ม ประธานกรรมการ

๒. นายประหยัด สิริกรรณะ รองประธานกรรมการ

ประเดน็ ท่ี ๑ การมเี ปาหมาย วิสยั ทศั นและพนั ธกิจทสี่ ถานศกึ ษากาํ หนดชัดเจน ประกอบดว ย

๑. นางดวงดาว บดีรัฐ กรรมการ

๒. นางสาวมาลยั ฟองนิ้ว กรรมการ

๓. นางสาวกนกเรขา รักษชนม กรรมการ

ประเดน็ ท่ี ๒ การวางแผนพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขอ ๒.๑) การวางแผนและดาํ เนินงานพฒั นาวิชาการที่เนน คณุ ภาพของผูเรียนรอบดา น

ทุกกลุม เปาหมาย และดาํ เนินการอยา งเปนรูปธรรม ประกอบดว ย

๑. นางจิราพร ชยั แสงแกว กรรมการ

๒. นางรงุ ศรี พิมพส อน กรรมการ

๓. นางรตั นา สะสม กรรมการ

ขอ ๒.๒) การวางแผนและดาํ เนนิ งานพฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหมคี วามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ประกอบดว ย

๑. นายสุรศักด์ิ โพธบิ์ ลั ลงั ค กรรมการ

๒. นางนยั นา ศุภดษิ ฐ กรรมการ

๓. นางสวุ รรณา ปอมใย กรรมการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2560

30

๔. นางนนั ชลี ทรัพยป ระเสรฐิ กรรมการ
๕. นางชลธิชา ตรงสกลุ กรรมการ
๖. นางสาวนันทดิ า ฉัตรทอง กรรมการ

ขอ ๒.๓) การวางแผนการบริหารและการจดั การขอ มูลสารสนเทศอยา งเปนระบบ ประกอบดวย

๑. นายชาตรี ศรีมวงวงค กรรมการ

๒. นางสาวอษุ า บัวบาน กรรมการ

๓. นางสาวจันจริ า หาเพชร กรรมการ

๔. นายสรุ วชิ ญ แกน สุข กรรมการ

๕. นางสาวอมรรตั น คาํ ราพิช กรรมการ

๖. นางสาวกนกวรรณ ตนั พรประเสรฐิ กรรมการ

๗. นายคณพศ โนรนิ ทร กรรมการ

๘. นางสาววจี ณรงคนอ ย กรรมการ

๙. นายวนัช อัมพาผล กรรมการ

๑๐. นางสาววนิดา กนั หาวรรณะ กรรมการ

๑๑. นางสาวสุพตั รา นันทภ กั ดี กรรมการ

ขอ ๒.๔) การวางแผนและจดั สภาพแวดลอ มทางกายภาพและสงั คมทเี่ อ้ือตอการจดั การเรยี นรู

อยางมคี ุณภาพ ประกอบดว ย

๑. นายเอกลกั ษณ ผลพระ กรรมการ

๒. นางชนิศา จิระเดชประไพ กรรมการ

๓. นายเจรญิ พลิ กึ กรรมการ

๔. นายสัญญา อุนพานชิ ย กรรมการ

๕. นายประยรู จิระเดชประไพ กรรมการ

๖. นายม่ันชัย ไมห อม กรรมการ

ประเดน็ ที่ ๓. การมีสวนรว มของผเู ก่ยี วขอ งทกุ ฝา ยและการรวมรบั ผิดรับชอบตอ ผลการจดั การศกึ ษา

ใหม ีคุณภาพและไดม าตรฐาน ประกอบดวย

๑. นางตวงรตั น อน อิน กรรมการ

๒. นายประภาส ธารเปยม กรรมการ

๓. นางสาวกาญจนา สายทอง กรรมการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวิทยา ปก ารศกึ ษา 2560

31

ประเดน็ ท่ี ๔. การกาํ กับ ติดตาม ประเมนิ ผลการบรหิ ารและการจดั การศกึ ษา ประกอบดว ย

๑. นางสาวนันทวัญ ใยยวง กรรมการ

๒. นางสาวนิตยา อดเิ รก กรรมการ

๓. นางเรณู โพธิ์จันทร กรรมการ

๔. นางสาวธญั นสรณ หลาแกว กรรมการ

๕. นางสาวกนกวรรณ นศิ ารตั นานุกูล กรรมการ

๖. นางสาวอรชร พมุ ใย กรรมการ

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํ คัญ

ประเด็นท่ี ๑. การมกี ระบวนการเรียนการสอนทสี่ รางโอกาสใหผ ูเรยี นทกุ คนมสี วนรวม

ประเด็นที่ ๒. การจัดการเรียนการสอนทีย่ ึดโยงกบั บรบิ ทของชุมชนและทองถ่ิน

ประเดน็ ท่ี ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผเู รียนอยา งเปนระบบ และมีประสิทธภิ าพ

ประกอบดว ย

๑. ดร.สรุ พล พมิ พสอน ประธานกรรมการ

๒. นางนิสรา วงษบุญมาก กรรมการ

๓. นายสรุ พงษ กลา่ํ บตุ ร กรรมการ

๔. นายชูเกยี รติ สยุ ะลงั กา กรรมการ

๕. นางศภุ ชลา เพชรแกมทอง กรรมการ

๖. นางสาวศศธิ ร ตระกลู พานิชย กรรมการ

๗. นางเพลนิ พศิ ศิริฤทัยวัฒนา กรรมการ

๘. นายปรญิ ญา วิชยั กรรมการ

๙. นางสาวณฏั ธยาน ภุมมา กรรมการ

๑๐. นางสาวพณิ ญารตั น ทองเหลอื ง กรรมการ

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธผิ ล

การใชร ะบบการประกันคุณภาพภายในเพ่อื ยกระดับคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาใหด ียง่ิ ขน้ึ

๑. นางดวงดาว บดีรัฐ ประธานกรรมการ

๒. นายชวลิต เรือนจรสั ศรี กรรมการ

๓. นางสวุ ิมล กาแกว กรรมการ

๔. นายชาตรี ศรมี ว งวงค กรรมการ

๕. นางสาวมาลยั ฟองนว้ิ กรรมการ

๖. นางสาวกนกเรขา รักษชนม กรรมการ

๗. นางสาวอุษา บัวบาน กรรมการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปก ารศกึ ษา 2560

32

๓. คณะกรรมการฝา ยตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา มีหนา ที่ติดตาม

ตรวจสอบความกา วหนา ของการดาํ เนินงานและการปฏบิ ัติไดตามแผนปฏิบัติการประจาํ ปเ ปน ระยะๆ อยาง

ตอ เนอ่ื ง ประกอบดว ย

๑. นางสิริวรรณ ตันติสันติสม ประธานกรรมการ

๒. นายวิเชยี ร ยอดนลิ รองประธานกรรมการ

๓. ดร.สรุ พล พมิ พส อน กรรมการ

๔. นายประหยัด สริ ิกรรณะ กรรมการ

๕. นางดวงดาว บดีรัฐ กรรมการและเลขานกุ าร

๖. นายชวลิต เรอื นจรสั ศรี กรรมการและผชู วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝายจดั ทาํ รายงานประจําป มหี นา ท่ีจดั เกบ็ รวบรวมขอ มลู จัดทําเอกสาร รายงาน

ประจําปร ายงานตอ หนว ยงานตน สงั กัด หนว ยงานทีเ่ กย่ี วขอ ง และเผยแพรตอ สาธารณชน ประกอบดว ย

๑. นางดวงดาว บดีรัฐ ประธานกรรมการ

๒. นายชวลติ เรอื นจรสั ศรี รองประธานกรรมการ

๓. นายชาตรี ศรมี วงวงค กรรมการ

๔. นางสาวมาลัย ฟองน้ิว กรรมการ

๕. นางสาวกนกเรขา รักษช นม กรรมการ

๖. นางสาวอษุ า บัวบาน กรรมการ

๗. นางสาวนชุ นาฏ บัวทอง กรรมการ

๘. นางสุวมิ ล กาแกว กรรมการและเลขานกุ าร

ใหผ ทู ่ไี ดร บั การแตงตง้ั เปน กรรมการปฏบิ ัตหิ นา ทท่ี ่ไี ดร บั มอบหมายใหบ รรลวุ ตั ถุประสงค
มปี ระสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ลสงู สุดและบงั เกดิ ผลดแี กทางราชการ

สงั่ ณ วันท่ี ๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๐

(นางสริ วิ รรณ ตันตสิ นั ติสม)
รองผูอาํ นวยการ รกั ษาราชการแทน

ผูอาํ นวยการโรงเรียนวชั รวทิ ยา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปการศกึ ษา 2560

33
การประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการ “การเขยี นรายงานประจาํ ปของสถานศกึ ษา ปการศกึ ษา 2560”

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปการศกึ ษา 2560

34
การประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการ “การเขยี นรายงานประจาํ ปของสถานศกึ ษา ปการศกึ ษา 2560”

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปการศกึ ษา 2560

35
การประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการ “การเขยี นรายงานประจาํ ปของสถานศกึ ษา ปการศกึ ษา 2560”

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนวชั รวิทยา ปการศกึ ษา 2560

36

คณะผจู ัดทาํ

ท่ีปรึกษา ตนั ติสันติสม รองผูอํานวยการ
1. นางสริ ิวรรณ ยอดนลิ รองผอู ํานวยการ
2. นายวเิ ชยี ร พมิ พสอน รองผอู าํ นวยการ
3. ดร.สรุ พล สริ ิกรรณะ รองผูอาํ นวยการ
4. นายประหยดั

ผูร ับผิดชอบ เรอื นจรสั ศรี หัวหนา งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา
นายชวลติ กลุมงานนโยบายและแผน โรงเรยี นวชั รวทิ ยา

คณะผจู ดั ทาํ
คณะครแู ละบุคลากรโรงเรยี นวชั รวิทยา

คณะดาํ เนินการและตรวจสอบ บดรี ฐั ครู คศ.3
1. นางดวงดาว ศรีมวงวงค ครู คศ.2
2. นายชาตรี รักษช นม ครู คศ.3
3. นางสาวกนกเรขา ฟองน้ิว ครู คศ.3
4. นางสาวมาลยั กาแกว ครู คศ.3
5. นางสุวิมล บวั บาน ครู
6. นางสาวอุษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรยี นวชั รวิทยา ปก ารศกึ ษา 2560


Click to View FlipBook Version